Oproep voor een Energiepact Beyond 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oproep voor een Energiepact Beyond 2020"

Transcriptie

1 Oproep voor een Energiepact Beyond 2020

2 De rol van Elia Het is Elia s taak om verder te kijken dan de dag van morgen en om de uitdagingen in het energielandschap aan het licht te brengen. Elia wil zijn rol als netbeheerder in Europa waarmaken, niet alleen op het vlak van het elektriciteitstransport, maar ook als platform voor een efficiënte markt. Het wil de fundamenten voor een netwerk uitbouwen dat de spelers binnen de energiemarkt verbindt, versterkt en voorbereidt. Het is vanuit die ambitie dat een ruime groep van een vijftigtal experten en belanghebbenden, met zeer diverse achtergronden uit zowel België als Europa, op vraag van Elia in september 2013 rond de tafel plaatsnamen om van gedachten te wisselen over het energielandschap van morgen en tot nieuwe en gemeenschappelijke inzichten te komen. Een synthese van de neerslag van die gesprekken is gebundeld in dit document. De inhoud van dit document drukt evenwel niet noodzakelijk het standpunt uit van de individuele deelnemers of van Elia in sommige materies. Dit document wil vooral een reflectienota zijn en een oproep lanceren tot het uittekenen van een duurzaam energiebeleid op de lange termijn dat zowel binnen als buiten de energiesector breed wordt gedragen.

3 Waar elektriciteit vroeger slechts een commodity was, een vanzelfsprekendheid, is ze nu een uitdaging. Vooraf Energie is en zal in de toekomst vitaal zijn in een wereld die vooruitgaat. Een wereld zonder energie en elektriciteit is voor onze maatschappij onvoorstelbaar. Waar elektriciteit vroeger slechts een commodity was, een vanzelfsprekendheid, is ze nu een uitdaging op lange termijn. Voor andere landen is de toegang tot energie en elektriciteit in het bijzonder nog altijd ontoereikend. De energiesector is meer dan ooit maatschappelijk relevant vanwege zijn rol inzake welzijn, competitiviteit en bevoorradingszekerheid. De klimaatdoelstellingen vormen een andere en permanente uitdaging voor alle betrokkenen. Een evenwicht vinden tussen economische, ecologische en sociale belangen staat hierbij centraal. Met het oog op deze uitdagingen groeit binnen de sector het algemene besef dat de verschillende betrokken partijen kritisch moeten durven terugkijken, maar ook vooruitkijken, voorbij de waan van de dag. Elia wenst hierbij een actieve rol te spelen. Samen met de directe belanghebbenden, vanuit diverse maatschappelijke achtergronden en visies, werd een gezamenlijke oefening opgezet. Begin september werd een reeks van drie ontmoetingsavonden georganiseerd met in totaal zo n 50 experten en belanghebbenden om grondig van gedachten te wisselen over het energielandschap van morgen. Deze reflectienota vormt geen eindpunt, maar wil een bron van inspiratie zijn. Elia wil met deze nota alle belanghebbenden, zowel binnen als buiten de energiesector, oproepen om zich te verenigen in een gemeenschappelijk Energiepact dat de voedingsbodem vormt voor een coherente en consistente toekomst van onze energie- en stroomvoorziening. De bedoeling van een dergelijk pact is om de uitdagingen van de sector te verzoenen met een hoger maatschappelijk belang: het licht aanhouden voor alle burgers en bijdragen tot het behalen van de klimaatdoelstellingen. Dankzij zijn neutrale rol en meer dan tien jaar ervaring en expertise, heeft Elia de geloofwaardigheid en wil om zich volledig te engageren om als facilitator te fungeren en dit Energiepact tot stand te brengen, dat kan steunen op een breed maatschappelijk draagvlak. Jacques Vandermeiren Voorzitter van het directiecomité van Elia Beyond

4 Een blik op de huidige energiesector: een nieuwe realiteit Het eerste deel van deze reflectienota, Beyond 2020, beschrijft de huidige situatie waarin de energiespelers opereren en de uitdagingen waarmee zij vandaag te maken krijgen. Naast de uitdagingen van de energiesector zelf wordt ook stilgestaan bij de houding van de burgers en het huidige overheidsbeleid op het vlak van energie. 1. Uitdagingen voor de sector Complexiteit zorgt voor onzekerheid Het energielandschap wordt gekenmerkt door een hoge mate van complexiteit. Die complexiteit situeert zich in essentie op drie vlakken: de technologische ontwikkelingen, het regelgevende kader en de financiering van de sector. De indruk leeft dat die complexiteit alleen maar toeneemt en dat zij bijdraagt tot een grotere onzekerheid over het toekomstige businessmodel van de elektriciteitssector in België en in Europa. De sector wordt meer en meer gedreven door vele nieuwe technologische ontwikkelingen, die zowel endogeen zijn (bv. allerlei vormen van hernieuwbare energie) als exogeen (bv. ontwikkelingen op het vlak van informatica, domotica of telecommunicatie). Er is sprake van een heuse paradigmaverschuiving. De regelgeving wordt voornamelijk gedreven door wat wel eens de waan van de dag wordt genoemd. Het geheel aan wetten en procedures is daardoor ook erg complex en niet altijd consistent. In onze rechtsstaat wordt een misnoegde burgerlijke partij, die energieprojecten wenst aan te kaarten, naar de rechtbank doorverwezen, maar zowel het indienen als het evalueren van een klacht wordt bemoeilijkt door de complexe regelgeving. De businessmodellen van de energiesector zijn bovendien complexer en diverser dan ooit en werken - door hun tegenstelling - remmend op noodzakelijke investeringen op de middel lange termijn. Er heerst verwarring en onzekerheid over de financiering van de totale sector. De marktprijs voor het commodityaandeel in de energie daalt ten gevolge van de marktintegratie, de goedkope alter natieven uit het buitenland en door de clash tussen de businessmodellen. De overheid zoekt op haar beurt heil in steunmaatregelen om de hoge 4

5 De historische spelers ondergaan een transformatie onder invloed van de klimaatdoelstellingen en de opkomst van nieuwe substituten. prijs van hernieuwbare energie voor de producent te compenseren. Bovendien lijken de verbruikers niet bereid tot het betalen van hogere prijzen. Een versnipperde markt Binnen de wereldwijde energiemarkt evolueren we ongetwijfeld naar een steeds toenemend gebruik van (en vraag naar) elektriciteit. Aan de aanbodzijde is het energielandschap intussen in hoge mate versnipperd geraakt. De historische spelers ondergaan een transformatie onder invloed van de opkomst van nieuwe substituten en de klimaatdoelstellingen. De hernieuwbare energietechnologieën hoofdzakelijk zon, wind en biomassa proberen hun plaats op de markt te veroveren en ook het Amerikaanse schaliegas dwingt tot nadenken. Anderzijds ontdekken ook grote ICT-spelers zoals Apple, Cisco, Google of IBM, die niet alleen optreden als technologieproviders, maar ook als financiers en zelfs als serviceproviders, de energie wereld. Smart grids geen deus ex machina De prioriteit die aan hernieuw bare energie is gegeven, blijft niet zonder gevolgen voor de bestaande elektriciteitsnetten en roept nieuwe uitdagingen op. Het elektriciteitssysteem is nog onvoldoende aangepast aan deze nieuwe realiteit. Oplossingen voor een betere afstemming van vraag en aanbod worden nochtans aangereikt door nieuwe technologische mogelijkheden die gemakshalve worden gevat onder de noemer van smartening the grid. Die slimmere netten bestaan uit drie lagen: een energielaag, een telecommunicatielaag en een informaticalaag. Het smart grid wordt door zijn flexibiliteit geacht een key-enabler te zijn en aan alle noden te kunnen tegemoetkomen. Maar vandaag blijkt het allerminst een deus ex machina voor alle uitdagingen waar de elektriciteitssector mee wordt geconfronteerd. Innovatie versus het voorzichtigheidsprincipe De energie-uitdagingen van vandaag maken maatschappelijk gedragen technologische innovaties noodzakelijk. Het businessmodel dat de vruchtbare bodem voor deze innovaties moet garanderen, wordt echter te vaak drooggelegd door een voorzichtigheidsprincipe dat diepgeworteld zit in onze cultuur. Dat voorzichtigheidsprincipe steunt op de redenering dat een nieuwe technologie nooit zou mogen worden ingevoerd, tenzij men op voorhand kan bewijzen dat ze geen schadelijke gevolgen heeft. De energietransformatie dreigt hierdoor af te remmen. Innovatie impliceert nochtans het nemen van risico s en het aanvaarden van eventuele mislukkingen. Beyond

6 2. De relatie met de burgers Het NIMBY-syndroom De relatie met de burgers wordt getekend door een sterke paradox. Enerzijds bestaat er binnen de maatschappij een brede consensus rond het belang van milieuvriendelijke energiebronnen. Burgers beseffen dat maatregelen en investeringen nodig zijn om nieuwe vormen van energie mogelijk te maken. Anderzijds is diezelfde burger niet altijd bereid om de lasten te dragen die voortkomen uit die nieuwe en noodzakelijke infrastructuurinvesteringen. Zeker wanneer die in de directe omgeving van zijn woonplaats zijn gepland. Men spreekt in dit verband over het Notin-my-Backyard (NIMBY) -fenomeen. Dat duidt op de weiger achtige houding bij burgers die noodzakelijke investeringen in de weg staat. Er bestaat dus een spanningsveld tussen gewettigde inspraak van individuele burgers en de noodzaak van nieuwe investeringen om maatschappelijke belangen voor de toe komst veilig te stellen. Er bestaat een spanningsveld tussen de gewettigde inspraak van burgers en de noodzaak van investeringen. 3. Het huidige overheidsbeleid Een versnippering van het beleid Er is sprake van een grote mate van versnippering van het beleid op het vlak van energie tussen de verschillende beleidsniveaus (zowel binnen ons eigen land, als tussen het niveau van de individuele staten en het Europese niveau). Bovendien zijn veel uitdagingen op het vlak van energie van mondiale aard. Deze versnippering leidt vaak tot een gebrek aan coherentie en consistentie van het overheidsbeleid. Een Stop & Go - beleid Ondanks verschillende vruchtbare initiatieven die de overheid heeft genomen in haar streven naar duurzame energievoorziening, werken een aantal maatregelen op het vlak van energie marktverstorend. Langetermijninitiatieven of -investeringen die binnen de sector ondernomen worden, moeten vaak halfweg de geschatte looptijd gedwongen van koers veranderen doordat de overheid nieuwe maatregelen oplegt. Daarbij aansluitend wordt het beleid regelmatig opgeschort, vaak in het licht van onverwachte gebeurtenissen. Het lijkt wel op een Stop & Go -beleid. Spanningsveld marktoverheid Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw nam de onzichtbare hand van de vrije markt het voortouw op het vlak van energie. Energie werd steeds meer marktgedreven. Later vereisten de steeds prangender wordende doelstellingen rond klimaat en bevoorradingszekerheid nieuwe 6

7 investeringen die niet per se uitsluitend door de vrije markt ondersteund werden. De onvolmaaktheden van de energiemarkt moesten althans volgens sommigen met een gecorrigeerd marktmechanisme worden bijgestuurd. Door deze mechanismen is een spanningsveld ontstaan tussen het klassieke businessmodel dat stoelt op de marktprijs voor geproduceerde en geleverde energie en dit van de nieuwe technologieën met lage tot zeer lage marginale kost. Middelen en doelen lopen door elkaar heen Er bestaat een algemene consensus over de nood aan milieuvriendelijke doelstellingen op een langere termijn. Echter, wat voor sommigen een doel is, wordt door anderen als een middel beschouwd. De bedragen per kilowattuur die al besteed zijn aan de ondersteuning van hernieuwbare energie, en dan voornamelijk de sector van zonnepanelen, illustreren dit. Het ondersteunen van zonne panelen leek in sommige gevallen een doel op zich te worden, in plaats van een middel om de langetermijndoelstellingen inzake klimaat en duurzaamheid na te streven. Verschillende koersen binnen de EU Net als in België woedt het debat rond duurzaamheid, betaalbaarheid en zekerheid van de stroomvoorziening ook in onze buurlanden. Die buurlanden leggen andere accenten en hanteren andere snelheden om beslissingen door te voeren. In Duitsland was Fukushima de vonk aan de lont van de Energiewende, waarbij kernenergie de rug werd toegekeerd. Zij hebben het punt bereikt waar zonne- en windenergie op sommige ogenblikken voorziet in 60% van de stroomvoorziening, zonder dat het licht uitgaat. Frankrijk daarentegen houdt de kerncentrales open en plaatst innovatie in energieopslag hoog op de nationale agenda. In Nederland werd zopas een pact ondertekend door alle maatschappelijke stakeholders om een gemeenschappelijk energiedoel met een belangrijke participatie van hernieuwbare energiebronnen na te streven. nood aan meer expertise Er is ten slotte sprake van een nood aan meer kennis en expertise in vele maatschappe lijke geledingen wanneer het over energie en elektriciteit gaat, en dat geldt overigens niet alleen voor de overheid. Ook in het universitaire onderzoeksveld wordt de nood aan meer expertise en kennis in deze domeinen erkend. Daarbij is het tempo aan veranderingen steeds sneller geworden. Vier jaar geleden waren gascentrales in Europa de winnaars tegenover koolcentrales. Vandaag is het omgekeerd... grotendeels als gevolg van de exploitatie van schaliegas in de Verenigde Staten. De beleidsperiode die beleidsvoerders ter beschikking hebben, volstaat vaak niet om de complexe en technische energiematerie volledig onder de knie te krijgen en is een handicap om een visie op lange termijn uit werken. Het hoeft ook niet te verbazen dat de publieke opinie weinig of onvolledig geïnformeerd is over de uitdagingen en alternatieven waarmee de energiesector vandaag en morgen wordt geconfronteerd. Beyond

8 Het energiesysteem van de toekomst Het energielandschap maakt een heuse transformatie door. Er is sprake van een nieuwe realiteit, gedreven door hogere doelstellingen op het vlak van duurzaamheid en meer bepaald de strijd tegen de opwarming van de aarde. Tezelfdertijd is de maatschappelijke en economische impact van energie en elektriciteit zelden groter geweest dan vandaag. De recepten uit het verleden bieden niet langer een garantie op succes in de toekomst, integendeel. En de uitdagingen gaan verder dan het bouwen en uitrusten van noodzakelijke nieuwe netten. Er is nood aan een nieuw beleid voor energiesystemen. 1. De fundamenten van elk energiesysteem Hoe hoog ook de nood aan evolutie, er zijn enkele fundamenten die niet in vraag worden gesteld. Zo blijft de bevoorradingszekerheid op het vlak van elektriciteit de allereerste vereiste. Alhoewel het in landen zoals de Verenigde Staten aanvaard is om per jaar gemiddeld een uur zonder stroom te vallen, is er in België de minimumvereiste om per jaar slechts aan gemiddeld 20 minuten te komen. De spelers binnen de elek tri citeitssector hebben dus een belang rij ke maatschappelijke rol te vervullen: het licht moet ten allen tijde blijven branden. Een tweede onveranderde prioriteit is de investering in energie-efficiëntie. De uitdaging bestaat erin om in de toekomst comfortabel te blijven leven met minder energie. Hoe minder energie we verbruiken, hoe beter. Energie-efficiëntie is niet alleen een ecologische uitdaging, maar ook een economische imperatief. Er groeit ook een brede consensus dat economische, sociale en ecologische doelstellingen op het vlak van energie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en in de toekomst beter op elkaar dienen te worden afgestemd. De inzet van middelen is ongetwijfeld voorwerp van debat, maar over het einddoel mag geen enkele twijfel bestaan. Het gevonden evenwicht tussen deze drie belangen is niet alleen afhankelijk van de economische De spelers binnen de elektriciteitssector hebben een belangrijke maatschappelijke rol te vervullen: het licht moet ten allen tijde blijven branden. 8

9 context maar moet bovendien op nationaal niveau en op Europees niveau gedragen worden. Tenslotte moet energie op termijn betaalbaar blijven voor de gebruikers, maar moet ook de competitiviteit en de leefbaarheid van de energiesector zelf op de korte en middellange termijn worden gewaarborgd als een belangrijke voorwaarde voor het hard maken van deze fundamentele uitgangs punten. 2. Nood aan een nieuw evenwicht Er is zoals gesteld sprake van een nieuwe realiteit, met nieuwe uitdagingen in velerlei domeinen voor de energiesector, maar ook met de noodzaak van een breder maatschappelijk draagvlak en een aangepast optreden van de overheid. Er is vooral nood aan nieuwe businessmodellen en evenwichten om het energiesysteem op langere termijn efficiënt en effectief te laten werken. Deze evenwichten dienen te worden gezocht in een aantal domeinen. Tussen korte en lange termijn De noden op het vlak van energie zijn hier en nu. Dat noopt vaak tot snel schakelen op de korte termijn. Maar de maatschappelijke impact van energie laat zich ook en vooral op lange termijn voelen. Het uittekenen van een langetermijnstrategie is onontbeerlijk, willen we een kader van stabiliteit en sereniteit realiseren waarbinnen de verschillende spelers en stakeholders hun projecten kunnen uit rollen. Bovendien is er nood aan een positieve sfeer rond dit kader, om het draagvlak ervan te vergroten. Tussen een sterke visie en rigoureuze uitvoering Er is een sterke visie nodig maar ook een coherente en rigoureuze uitvoering van deze visie. Hierbij is er behoefte aan leiderschap om het uitgestippelde beleid ook in de praktijk om te zetten. Een duidelijke rationalisering, kwantificering en meetbaarheid van zowel doelstellingen, middelen en resultaten van het beleid kunnen hierbij van belang zijn. Ze dragen bij tot het realiseren van een norm of aanvaardbaarheidsgrens voor initiatieven. Tussen klassieke en open innovatie De energie-uitdagingen van vandaag hebben onbetwistbaar nood aan maatschappelijk gedragen technologische innovatie. Het klassieke octrooienmodel volstaat niet langer om dit draagvlak te realiseren. Anderzijds leidt een co-creatiemodel, dat alle stake holders betrekt en in de prijzen laat delen, tot een alles overstijgende complexiteit. Het gewenste model combineert de voordelen van beide. Enerzijds creëert het ruimte en stabiliteit voor het ontstaan van Beyond

10 bijvoorbeeld nieuwe vormen van coöperaties. Het verlaagt de culturele drempel voor het nemen van risico s en breekt met het taboe rond falen. Anderzijds moet men het aandurven om maatschappelijke innovaties op te leggen. De burger staat immers niet van nature open voor innovatie en kijkt vaak eerst in de eigen portefeuille. Tussen individuele inspraak en collectief draagvlak Individuele inspraak voor burgers met betrekking tot belangrijke infrastructuurwerken is een democratisch recht, maar zet vaak ook een rem op noodzakelijke investeringen die borg moeten staan voor een daadkrachtig beleid op het vlak van duurzaamheid. De betrokkenheid van de burger is nodig. Maar de kennis bij de bevolking over het uitgestippelde beleid en de gevolgen ervan moet dringend worden verbeterd. Deze kennis en betrokkenheid zullen immers bijdragen tot het creëren van een collectief draagvlak voor een nieuw beleid en noodzakelijke investeringen. De langetermijnvisie, zoals eerder aangehaald, moet de particuliere belangen durven overstijgen. De maatschappelijke inzet is immers groot. Tussen overheid en markt Het is een noodzaak om een nieuw evenwicht te vinden tussen de overheid die een kader schept voor een energiebeleid op lange termijn en de markt die een concrete invulling kan geven aan dat kader. Voor de zekerheid van bevoorrading moeten de on volmaaktheden van de energiemarkt worden gecorrigeerd door de overheid. Anderzijds mag het regelgevende kader de flexibiliteit en investeringsdaadkracht van de markt niet aan banden leggen en moet de markt de meest efficiënte technologiekeuzes kunnen maken. Tussen nationaal en internationaal beleid De toekomst van energie is internationaal. Om de energiebevoorrading te kunnen blijven garanderen en om noodzakelijke nieuwe investeringen te realiseren, is er nood aan internationalisering van het beleid. Zo moet het super- en smart grid over de nationale grenzen heen worden gebouwd, om het hoofd te bieden aan de variabiliteit van wind en zon, maar ook om de bevoor radings zekerheid voor gezinnen en ondernemingen binnen de nationale grenzen te garanderen. Een nieuw evenwicht dringt zich hier op: energie zal meer internationaal zijn om nationale behoeften te dekken. Om de energie bevoorrading te kunnen blijven garanderen en om noodzakelijke nieuwe investeringen te realiseren, is er nood aan internationalisering van het beleid. 10

11 Tussen de energiesector en andere sectoren De energiesector doorloopt een stapsgewijs leerproces in de richting van duurzame en zekere energievoorziening. Een samenspel tussen verschillende netwerkeconomieën die nu nog te zeer los van elkaar worden gezien, zal tot de kern van dit proces behoren. We denken hierbij aan ICT, elektriciteit, transport, gas, warmte, De huidige markt neigt vooral naar meer en meer integratie tussen energie- en ICT-spelers. Niet alleen op het vlak van investeringen is deze integratie relevant maar ook de open innovatiementaliteit waarvan zulke spelers zijn doordrongen, zou de daadkracht van de energiesector ten goede kunnen komen. De evenwichtsoefening, die de beschreven evenwichten omvat, zal resulteren in een nieuw businessmodel en zelfs in een heel nieuw energiesysteem dat toekomstige noden en behoeften moet vervullen in een maatschappelijk perspectief. Wel is er ook het algemene besef dat het nieuwe energiesysteem complexer zal zijn dan het vorige, mede door het grotere aantal betrokken spelers met zeer uiteenlopende achtergronden. Omdat het nieuwe systeem zich zal moeten aanpassen aan de nieuwe realiteit zullen de uitdagingen groter zijn dan ooit tevoren. Zo is het onvermijdelijk om buiten de nationale grenzen te gaan opereren en is een maatschappelijk draagvlak voor het gekozen beleid evengoed onontbeerlijk. Het is tenslotte een opdracht voor alle spelers (oud en nieuw) in de energiemarkt, maar de opdracht reikt ook veel ruimer en richt zich tot alle maatschappelijke stakeholders. Beyond

12 Nood aan een Energiepact Om het energiesysteem nieuwe stijl te kunnen realiseren is er een minimum aan gezamenlijke afstemming en verdere samenwerking nodig binnen de energiesector. Dat kan uitmonden in een vorm van een Energiepact voor de hele energiesector. Dat pact zal bovendien breed maatschappelijk moeten onderschreven en gedragen worden om in de toekomst effectief een impact te hebben. Hoe moet dit pact concreet vorm krijgen? Concreet zijn er vier basisvereisten waaraan het Energiepact moet voldoen: 1De bepalingen binnen het pact zullen geformuleerd worden voor een langere termijn van minstens 10 jaar en zullen zich over meerdere legislaturen heen uitstrekken. Deze termijn is nodig om de noodzakelijke beleidsconsistentie en -coherentie te realiseren. 2Het is cruciaal dat de sector het pact als een gezamenlijk initiatief uitdraagt. De verschillende spelers binnen de sector moeten samen hun huiswerk maken en de beleidsvoorbereiding ondersteunen. Het Energiepact biedt een garantie voor de noodzakelijke stabiliteit naar de toekomst met het oog op het realiseren van belangrijke investeringen in tal van energiedomeinen. 3 4 Essentieel hierbij is dat de energiesector zichzelf overstijgt en ook voor een maatschappelijk perspectief kiest. De energiesector ontleent zijn license to operate immers aan de maatschappij en een draagvlak vanuit die maatschappij is dan ook een belangrijke voorwaarde voor succes. Het is de rol van de sector, samen met de overheid, om dit draagvlak te realiseren met alle stakeholders en de betrokkenheid van de burgers te verzekeren. Het energiedebat, in al zijn facetten, is steeds meer een mondiale kwestie die een doeltreffend beleid vereist, over de grenzen heen, om de energievoorraad te kunnen blijven verzekeren en de klimaatdoelstellingen te realiseren. Het pact moet in die zin rekening houden met de realiteit in de verschillende buurlanden en de evoluties die zich op Europees en zelfs mondiaal vlak afspelen. 12

13 Waarom is zo n Energiepact belangrijk? De redenen en voordelen van een Energiepact zijn talrijk. De belangrijkste worden hieronder toegelicht: 1Het pact moet de ondernemingen die vandaag en morgen actief zijn in de energiesector in staat stellen om kortetermijnbeslissingen van overheden te overstijgen en noodzakelijke investeringen te realiseren in de toekomst met oog voor het collectieve belang. 2 Het Energiepact legt de basis voor een stabiel referentiekader. De sereniteit die daaruit voortkomt zorgt dat investeringen op lange termijn kunnen worden gegarandeerd en rendabel gemaakt. 3 Een Energiepact helpt om de spanningen en conflicten tussen het marktmodel en de gereguleerde markt te overwinnen en vergemakkelijkt de overgang naar een nieuw model dat moet zorgen voor een nieuw en noodzakelijk evenwicht. 4 Een vernieuwd businessmodel, zoals door het Energiepact geïnitieerd, kan de cultuur creëren die nodig is om innovatieve ideeën aan te wakkeren. Het pact helpt de basis te leggen voor het nodige vertrouwen in innovaties die het particuliere belang moeten overstijgen. Samengevat legt een Energiepact de basis voor een efficiëntere energiemarkt en zal het bijdragen tot het op lange termijn veilig stellen van de toekomst van het energie systeem, en helpt het de belangrijke klimaatdoelstellingen te realiseren tegen een aanvaardbare prijs. Beyond

14 Een Energiepact Beyond Energie en elektriciteit zijn maatschappelijk relevanter dan ooit, maar de uitdagingen zijn eveneens zelden groter geweest: bevoorradingszekerheid, duurzaamheid, betaalbaarheid en competiviteit. De elektriciteitssector beleeft een ware transformatie waarbij de zekerheden uit het verleden wegvallen en een nieuwe realiteit zich aandient. Die geeft vandaag aanleiding tot spanningen en onzekerheden naar de toekomst. Naar de toekomst is er nood aan nieuwe evenwichten: tussen korte en lange termijn, tussen een sterke visie en rigoureuze uitvoering, tussen klassieke en open innovatie, tussen individuele inspraak en collectief draagvlak, tussen overheid en markt, tussen nationaal en internationaal beleid, tussen de energiesector en andere sectoren. Dit rapport is een oproep tot een Energiepact met alle belanghebbenden, binnen én buiten de sector, om een visie te ontwikkelen en een beleid uit te stippelen voor minstens 10 jaar. Het Energiepact moet bovendien kunnen steunen op een breed maatschappelijk draagvlak. Elia heeft hierbij de ambitie om zich te engageren als facilitator om dit Energiepact tot stand te brengen. 14

15 DANK Volgende personen namen ten individuelen titel deel aan één van de drie ontmoetingsavonden die Elia in september 2013 heeft georganiseerd met het oog op het realiseren van dit rapport. Wat in dit rapport opgenomen werd, geeft echter niet noodzakelijkerwijze de individuele meningen weer van de deelnemers of de organisatie waaraan ze verbonden zijn. Elia wenst hen hierbij nogmaals te danken voor hun zeer gefundeerde en constructieve bijdrage. Aelbrecht Johan Ugent Aertsens Walter Infrabel Aguado Ana Friends of the Super Grid Barbé Luc Groen! Belmans Ronnie Energyville KU Leuven Belvaux Alain Siemens Bornard Pierre RTE Boschmans Erik Electrabel GDF Suez Braem Johan Econopolis Brognaux Christophe The Boston Consulting Group Calvo Kristof Groen! Claes Peter Febeliec Clinck Erik KPMG Crabs Bérénice Synergrid De Block Gert Inter-Regies Delbeke Jos EU Comm DG Klimaat Derde Chris Ode Devogelaer Danielle Federaal Planbureau Douret Jean-Michel e.on Furnière Dieter KBC Securities Geron Anne-Malorie EURELECTRIC Gommeren Ward Alstom Goos Alfons ABB Gryffroy Andries Vlaams Energiebedrijf Kennis Koen Stad Antwerpen Mariën Katleen BASF Martens Bart Matthys-Donnadieu James Mavet Christian Meire Dirk Mermans Pieter-Jan Oosterlinck Nathalie Peeters Chris Postiaux Jean-Marie Rutten Jaak Schaeffer Gerrit Jan Schoonacker Frank Singer Stephan Staschus Konstantin Sturtewagen Bart Tshidimba Didier Van den Bosch Marc Van den Bossche Walter Van der Maren Olivier Van der Straeten Tinne Van Dyck Sara Van Gerven Wim van Ypersele Jean-Pascal Vermeylen Annemie Vinois Jean-Arnold Windels Stephan sp.a Belpex Enel France Vlaams Energiebedrijf REstore Rentel Schlumberger WWF Belgium, Solvay C-Power VITO EDF Luminus WWF International ENTSO-E De Standaard Roland Berger Febeg Eandis VBO-FEB Blixt BBL Arcelor Mittal GIEC C-Power EU Comm DG Energie WE-Power Colruytgroup Beyond

16 Elia Group - Keizerslaan Brussel - België

betreffende een Vlaams en nationaal energiepact

betreffende een Vlaams en nationaal energiepact stuk ingediend op 106 (2014-2015) Nr. 1 25 september 2014 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Johan Danen en Hermes Sanctorum-Vandevoorde betreffende een Vlaams en nationaal energiepact verzendcode:

Nadere informatie

betreffende het komen tot een energievisie en een energiepact en de rol daarin van het Vlaams Parlement

betreffende het komen tot een energievisie en een energiepact en de rol daarin van het Vlaams Parlement ingediend op 342 (2014-2015) Nr. 1 29 april 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Robrecht Bothuyne, Andries Gryffroy, Willem-Frederik Schiltz, Jos Lantmeeters, Valerie Taeldeman en Wilfried Vandaele

Nadere informatie

Standpunt van Synergrid met betrekking tot electrische voertuigen. Seminarie van 20 april 2010 FOD EKME

Standpunt van Synergrid met betrekking tot electrische voertuigen. Seminarie van 20 april 2010 FOD EKME Standpunt van Synergrid met betrekking tot electrische voertuigen Seminarie van 20 april 2010 FOD EKME INHOUD Voorstelling van Synergrid en de rol van de netbeheerders Integratie van elektrische voertuigen

Nadere informatie

Reactie van Elia op de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van een Vlaams energienet in evenwicht

Reactie van Elia op de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van een Vlaams energienet in evenwicht Reactie van Elia op de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van een Vlaams energienet in evenwicht 29 februari 2016 INHOUDSTAFEL 1 Voorwoord... 3 2 Elia, beheerder van het transmissienet

Nadere informatie

Febeliec represents the industrial consumers of electricity and natural gas in Belgium

Febeliec represents the industrial consumers of electricity and natural gas in Belgium Slim met energie opportuniteiten voor de industrie Smart Energy Solutions - 4 december 2012 Febeliec represents the industrial consumers of electricity and natural gas in Belgium FEBELIEC STELT ZICH VOOR

Nadere informatie

Caro De Brouwer 27/11/2013

Caro De Brouwer 27/11/2013 Caro De Brouwer 27/11/2013 Caro De Brouwer 2e Master Irw Energie, KUL Erasmus Imperial College London Thesis: Solvent storage for postcombustion CCS in coal fired plants Voorzitter YERA Young Energy Reviewers

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt PERSDOSSIER Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. De Belgische energiemarkt... 2 3. Hoe maakt Poweo het verschil?... 3 4. Poweo: meest competitieve elektriciteitsaanbod in Wallonië volgens Test-Aankoop... 4 5.

Nadere informatie

Bevoorradingszekerheid

Bevoorradingszekerheid Bevoorradingszekerheid Commissies Bedrijfsleven en Binnenlandse Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers 23.09.2014 23 september 2014 1 Meer over FEBEG Inhoud Niets nieuws onder de zon Veel partijen

Nadere informatie

Duurzame energie in balans

Duurzame energie in balans Duurzame energie in balans Duurzame energie produceren en leveren binnen Colruyt Group I. Globale energievraag staat onder druk II. Bewuste keuze van Colruyt Group III. Wat doet WE- Power? I. Globale energievraag

Nadere informatie

BELEIDSNOTA 2008 VAN FEBEG

BELEIDSNOTA 2008 VAN FEBEG 20.02.2008 BELEIDSNOTA 2008 VAN FEBEG Met de nieuwe organisatie van de beroepsverenigingen van de sector vertegenwoordigt FEBEG nu enkel producenten en leveranciers van elektriciteit en gas die in België

Nadere informatie

OVED Energiecongres 20/10/2009, Gent Toespraak minister Freya Van den Bossche

OVED Energiecongres 20/10/2009, Gent Toespraak minister Freya Van den Bossche 1 OVED Energiecongres 20/10/2009, Gent Toespraak minister Freya Van den Bossche http://www.vlaamsenergiecongres.be/ Als iemand 100 jaar of ouder wordt en dat komt gelukkig steeds vaker voor wordt vaak

Nadere informatie

Deze perskit bevat informatie over Ecofys, de geschiedenis van het bedrijf, de kenmerken, enkele feiten en cijfers en de belangrijkste activiteiten.

Deze perskit bevat informatie over Ecofys, de geschiedenis van het bedrijf, de kenmerken, enkele feiten en cijfers en de belangrijkste activiteiten. Ecofys Perskit Ecofys Experts in Energy Inleiding Ecofys is al meer dan 25 jaar een toonaangevend internationaal consultancybedrijf in energie en klimaatbeleid. De visie van Ecofys is "sustainable energy

Nadere informatie

26/05/2009. Financieel Forum 1

26/05/2009. Financieel Forum 1 26/05/2009 Financieel Forum 1 EEN DUURZAME EUROPESE ENERGIEMARKT: verre mythe of nabije realiteit? Dr. Chris De Groof Directeur-generaal, Electrabel Professor Universiteit Antwerpen 2 I. INTRODUCTIE Het

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

Prof. Jos Uyttenhove. E21UKort

Prof. Jos Uyttenhove. E21UKort Historisch perspectief 1945-1970 Keerpunten in de jaren 70 oliecrisis en milieu Tsjernobyl (1986) ramp door menselijke fouten Kyoto protocol (1997) (CO 2 en global warming problematiek) Start alternatieven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Coöperatief ondernemen met windenergie. Waarom Vlaanderen nood heeft aan een winddecreet.

Coöperatief ondernemen met windenergie. Waarom Vlaanderen nood heeft aan een winddecreet. Coöperatief ondernemen met windenergie. Waarom Vlaanderen nood heeft aan een winddecreet. Tom Willems ENERGIEBELEID Dit artikel is geschreven in naam van REScoop.be, de federatie van verenigingen en coöperaties

Nadere informatie

over het al dan niet milieuvriendelijke karakter van (steun aan particulieren voor) het plaatsen van zonnepanelen

over het al dan niet milieuvriendelijke karakter van (steun aan particulieren voor) het plaatsen van zonnepanelen stuk ingediend op 1048 (2010-2011) Nr. 1 25 maart 2011 (2010-2011) Verzoekschrift over het al dan niet milieuvriendelijke karakter van (steun aan particulieren voor) het plaatsen van zonnepanelen Verslag

Nadere informatie

Reken op ons! Donkere wolken boven de zonnepanelen (vervolg)

Reken op ons! Donkere wolken boven de zonnepanelen (vervolg) 10/12/2010 Donkere wolken boven de zonnepanelen (vervolg) Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche vind koppigheid een slechte eigenschap voor een regering en gaat in op het voorstel van de sector

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

SETIS VOOR EEN KOOLSTOFARME TOEKOMST

SETIS VOOR EEN KOOLSTOFARME TOEKOMST E u r o p e s e Commissie INFORMATIESYSTEEM VOOR STRATEGISCHE ENERGIETECHNOLOGIEËN SETIS VOOR EEN KOOLSTOFARME TOEKOMST http://setis.ec.europa.eu Europese Commissie Informatiesysteem voor strategische

Nadere informatie

Uitdagingen en opportuniteiten in een smart grid omgeving Een zoektocht naar flexibiliteit? 13/10/2015 Helena Gerard

Uitdagingen en opportuniteiten in een smart grid omgeving Een zoektocht naar flexibiliteit? 13/10/2015 Helena Gerard Uitdagingen en opportuniteiten in een smart grid omgeving Een zoektocht naar flexibiliteit? 13/10/2015 Helena Gerard Inhoud Inhoud Deel I Deel II Deel III Deel IV EnergyVille Uitdagingen in onze huidige

Nadere informatie

PARTICIPEREN IN WIND. windenergie in de Karolinapolder. Participatie in wind geeft meer draagvlak. Meer inspraak betekent meer verantwoordelijkheid

PARTICIPEREN IN WIND. windenergie in de Karolinapolder. Participatie in wind geeft meer draagvlak. Meer inspraak betekent meer verantwoordelijkheid PARTICIPEREN IN WIND windenergie in de Karolinapolder innogy september 2016 Participatie in wind geeft meer draagvlak Meer inspraak betekent meer verantwoordelijkheid Mogelijke modellen van participatie

Nadere informatie

Evoluties in het energielandschap. Peter De Pauw

Evoluties in het energielandschap. Peter De Pauw Evoluties in het energielandschap Peter De Pauw Inhoud We consumeren meer energie We produceren zelf elektriciteit We zullen anders consumeren We gebruiken de netten op een andere manier 2 3 december 2015

Nadere informatie

Demand response: een opportuniteit voor professionele gebruikers. SGF Smart Energy Solutions BASF 22 January 2013

Demand response: een opportuniteit voor professionele gebruikers. SGF Smart Energy Solutions BASF 22 January 2013 Demand response: een opportuniteit voor professionele gebruikers SGF Smart Energy Solutions BASF 22 January 2013 Overzicht 1. Wie is EDF Luminus 2. De uitdaging 3. De oplossing Corporate Presentation -

Nadere informatie

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1:

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1: Liberalisering van de energiemarkten Algemene context Dag 1: Agenda van de opleiding I. Energieprijzen II. Institutionele context van de energie in België III. Organisatie van de elektriciteit- en gasmarkt

Nadere informatie

Smart Grid School 13, 14 en 15 oktober 2015

Smart Grid School 13, 14 en 15 oktober 2015 Smart Grid School 13, 14 en 15 oktober 2015 Een uniek & intensief opleidingstraject Neem deel aan de Smart Grid School van Smart Grids Flanders en verwerf op drie dagen tijd een brede basiskennis over

Nadere informatie

Consultatie volumebepaling strategische reserve

Consultatie volumebepaling strategische reserve Consultatie volumebepaling strategische reserve Samenvatting Een consultatie aangaande de volumebepaling in het kader van de strategische reserve is georganiseerd. Dit document omvat feedback van Elia

Nadere informatie

Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen

Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen 1 2 3 4 1. Wat is beleidsvoerend vermogen? De scholen die een succesvol beleid voeren, gebruiken hun beleidsruimte maximaal zodat de onderwijskwaliteit

Nadere informatie

ADVIES AR ADVIESRAAD GAS EN ELEKTRICITEIT Nijverheidsstraat, Brussel Tel. : 02/ Mail :

ADVIES AR ADVIESRAAD GAS EN ELEKTRICITEIT Nijverheidsstraat, Brussel Tel. : 02/ Mail : ADVIESRAAD GAS EN ELEKTRICITEIT Nijverheidsstraat, 26-38 1040 Brussel Tel. : 02/289.76.70 Mail : ar-cc@creg.be ADVIES AR161019-067 over de studie van Elia : Nood aan adequacy en flexibiliteit in het Belgische

Nadere informatie

Van. naar I Do. Kempense InnovatieRaad

Van. naar I Do. Kempense InnovatieRaad Van naar I Do Kempense InnovatieRaad Ideeën genereren Elke mens is een vat vol ideeën. Als je bedrijf op wieltjes loopt is het wellicht de moeite eens stil te staan en alles te herdenken. Net dan zijn

Nadere informatie

EEN VISIE OP DC INSPIRATIESESSIE DCGO ELST, 8 FEBRUARI 2017

EEN VISIE OP DC INSPIRATIESESSIE DCGO ELST, 8 FEBRUARI 2017 EEN VISIE OP DC INSPIRATIESESSIE DCGO ELST, 8 FEBRUARI 2017 INHOUD Het proces tot deze bijeenkomsten Opkomst Gelijkspanning Trends & ontwikkelingen Wat kan DC ons brengen Basis voor DC-Roadmap Doelstelling

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

Visie voor 2020 voor de Europese energieconsumenten Gezamenlijke verklaring

Visie voor 2020 voor de Europese energieconsumenten Gezamenlijke verklaring Visie voor 2020 voor de Europese energieconsumenten Gezamenlijke verklaring 13 november 2012 Bijgewerkt in juni 2014 E nergie is van vitaal belang in ons leven. Teneinde ons welzijn te garanderen en ten

Nadere informatie

Smart Grids, bouwstenen voor slimmer energiegebruik. ENGIE Infra & Mobility

Smart Grids, bouwstenen voor slimmer energiegebruik. ENGIE Infra & Mobility Smart Grids, bouwstenen voor slimmer energiegebruik ENGIE Infra & Mobility De daad bij het woord, de techniek bij de plannen Over een aantal jaren ziet de energievoorziening in Nederland er geheel anders

Nadere informatie

Werken aan de zorg van morgen

Werken aan de zorg van morgen Werken aan de zorg van morgen Uitkomsten zorgdebat VNG Jaarcongres 2015 E-health, wonen en zorg Whitepaper Ruim baan voor initiatieven om langer gezond thuis te wonen Hoofdstuk 1: Uitdagingen Hoofdstuk

Nadere informatie

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST NOORD-NEDERLAND: PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST PROEFTUIN ENERGIE- TRANSITIE REGIONALE PARTNER IN DE EUROPESE ENERGIE UNIE Noord-Nederland is een grensoverschrijdende proeftuin

Nadere informatie

Smart Belgium Consulting Services

Smart Belgium Consulting Services Smart Belgium Consulting Services Steven Benoit CEO Smart Belgium Consulting Smart Belgium uitdagingen & opportuniteiten Duurzame ontwikkeling Gezondheidszorg Veroudering Infrastructuur Innovaties Smart

Nadere informatie

POSTNORMAL TIMES A TEMPORARY FUTURES INSTITUTE MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN 28 APRIL 17 SEPTEMBER

POSTNORMAL TIMES A TEMPORARY FUTURES INSTITUTE MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN 28 APRIL 17 SEPTEMBER NL POSTNORMAL TIMES A TEMPORARY FUTURES INSTITUTE MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN 28 APRIL 17 SEPTEMBER 2017 1 2 SPELINHOUD Je werd uitgenodigd om een oneindig spel te spelen. Welke waarden hebben

Nadere informatie

Naar een rechtvaardige verdeling van de energiefactuur

Naar een rechtvaardige verdeling van de energiefactuur Naar een rechtvaardige verdeling van de energiefactuur Setting the scene Energiediensten Soorten kosten: begrippen Aanbod = Vrije Markt Commodity-prijs Injectietarief Regulator Overheid Netbeheer Belasting

Nadere informatie

Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Elia investeert in een zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading

Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Elia investeert in een zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Elia investeert in een zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading ELIA Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Het project Stevin tussen Zeebrugge en Zomergem

Nadere informatie

Enexis. De veranderende rol van de netbeheerder. Peter Vermaat Voorzitter Raad van Bestuur Enexis. 12 november 2015

Enexis. De veranderende rol van de netbeheerder. Peter Vermaat Voorzitter Raad van Bestuur Enexis. 12 november 2015 Enexis De veranderende rol van de netbeheerder Peter Vermaat Voorzitter Raad van Bestuur Enexis 12 november 2015 Rol Enexis in de elektriciteitsketen Elektriciteitscentrale voor de opwek van elektriciteit

Nadere informatie

Introductie in Energie- & Industriesystemen TB141E - Hoorcollege 9 - Toekomstige Energie & Industriesystemen

Introductie in Energie- & Industriesystemen TB141E - Hoorcollege 9 - Toekomstige Energie & Industriesystemen Introductie in Energie- & Industriesystemen TB141E - Hoorcollege 9 - Toekomstige Energie & Industriesystemen Dr. ir. Émile J. L. Chappin Challenge the future 1 Mondiale uitdagingen Spanning tussen toename

Nadere informatie

UZ BRUSSEL, vlekkeloze communicatie als standaard.

UZ BRUSSEL, vlekkeloze communicatie als standaard. UZ BRUSSEL, vlekkeloze communicatie als standaard. Het UZ Brussel is in beweging. Elk jaar worden er 28.000 patiënten opgenomen en vinden er meer dan 400.000 patiëntencontacten plaats. Die gigantische

Nadere informatie

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de 1 Inleiding door dr. Walter Krikilion, voorzitter Werkgroep Ethiek in de Kliniek van ICURO - Symposium Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg 19 oktober 2012 - Hasselt Beste deelnemers, Als Werkgroep

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsplan 2013

Kwaliteits- en Capaciteitsplan 2013 Kwaliteits- en Capaciteitsplan 2013 Bevindingen van de marktconsultatie Team Long term Grid Planning Arnhem, 11 september 2013 Inhoudsopgave Vraagontwikkeling Ontwikkelingen grootschalige productievermogen

Nadere informatie

Duurzaam bouwen Even voorstellen

Duurzaam bouwen Even voorstellen Duurzaam bouwen Even voorstellen 1 Even voorstellen: CeDuBo Informatie- en coördinatiecentrum In oude badzaal van de mijn van Zolder Gebouw Eigendom WTCB 10 000 m² Mede-bewoners Virtueel bouwen 2 Missie

Nadere informatie

Dr. Werner Hoyer, voorzitter van de Europese Investeringsbank. Inhuldiging van de Kieldrechtsluis in de haven van Antwerpen. 10 juni 2016, Antwerpen

Dr. Werner Hoyer, voorzitter van de Europese Investeringsbank. Inhuldiging van de Kieldrechtsluis in de haven van Antwerpen. 10 juni 2016, Antwerpen Dr. Werner Hoyer, voorzitter van de Europese Investeringsbank Inhuldiging van de Kieldrechtsluis in de haven van Antwerpen 10 juni 2016, Antwerpen Uwe Majesteit Geachte ministers Excellenties dames en

Nadere informatie

Smart Grid. Verdiepende opdracht

Smart Grid. Verdiepende opdracht 2015 Smart Grid Verdiepende opdracht Inleiding; In dit onderdeel leer je meer over het onderwerp Smart Grid. Pagina 1 Inhoud 1. Smart Grid... 3 1.1 Doel... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3 Verwerking... 8 Pagina

Nadere informatie

The Day After tomorrow... Waarom wachten

The Day After tomorrow... Waarom wachten The Day After tomorrow... Waarom wachten als we vandaag kunnen reageren? The Day After Tomorrow, de film van Roland Emmerich (Godzilla en Independence Day), verschijnt op 26 mei 2004 op het witte doek.

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

Nieuwveense Landen Meppel Diep onder Drenthe 12-6-2012 Door Wouter Deddens

Nieuwveense Landen Meppel Diep onder Drenthe 12-6-2012 Door Wouter Deddens Nieuwveense Landen Meppel Diep onder Drenthe 12-6-2012 Door Wouter Deddens MeppelEnergie Lokaal Duurzaam EnergieBedrijf MeppelEnergie Openingshandeling op 26-1-2012 Duurzame energie voor de woonwijk Nieuwveense

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A1 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

ESD 2030 Vlaams perspectief. Pieter-Willem Lemmens Dienst Klimaat bij Departement LNE

ESD 2030 Vlaams perspectief. Pieter-Willem Lemmens Dienst Klimaat bij Departement LNE ESD 2030 Vlaams perspectief Pieter-Willem Lemmens Dienst Klimaat bij Departement LNE Overzicht Context: EU doelstellingen voor 2030 Herziening ESD: een Vlaams/Belgisch perspectief De Vlaamse voorbereiding

Nadere informatie

Kernenergie in de Belgische energiemix

Kernenergie in de Belgische energiemix Kernenergie in de Belgische energiemix 1. Bevoorradingszekerheid De energie-afhankelijkheid van België is hoger dan het Europees gemiddelde. Zo bedroeg het percentage energie-afhankelijkheid van België

Nadere informatie

Smart Grids. Ernst ten Heuvelhof 10-1-2011. Challenge the future. Delft University of Technology

Smart Grids. Ernst ten Heuvelhof 10-1-2011. Challenge the future. Delft University of Technology Smart Grids Ernst ten Heuvelhof Smart Grids Twee-richtingsverkeer stroom in laagspanningsnet Real time prijzen stroom zichtbaar voor afnemers Taskforce Smart Grids Ingesteld door Minister van EZ Secretariaat

Nadere informatie

Samenvatting voor beleidsmakers

Samenvatting voor beleidsmakers Road book towards a nuclear-free Belgium. How to phase out nuclear electricity production in Belgium? rapport door Alex Polfliet, Zero Emissions Solutions, in opdracht van Greenpeace Belgium Samenvatting

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Haalt Vlaanderen de doelstellingen? Stefan Dewallef PV-platform ODE-Vlaanderen December 2016

Haalt Vlaanderen de doelstellingen? Stefan Dewallef PV-platform ODE-Vlaanderen December 2016 PV Haalt Vlaanderen de doelstellingen? Stefan Dewallef PV-platform ODE-Vlaanderen December 2016 Technische stand van zaken Kostprijzen Marktevoluties Volumes - Vlaanderen Content Soltech 2 Technische stand

Nadere informatie

Zo kijkt VVJ naar participatie 1

Zo kijkt VVJ naar participatie 1 Zo kijkt VVJ naar participatie Groeien naar meer participatief besturen Groeien naar, want kun je niet snel snel, en niet in je eentje Participatief besturen : is voor VVJ een voorwaarde voor goed beleid

Nadere informatie

Datum 26 oktober 2012 Betreft Beantwoording vragen Kamerlid Mulder (CDA) over capaciteitsheffing energieleveranciers

Datum 26 oktober 2012 Betreft Beantwoording vragen Kamerlid Mulder (CDA) over capaciteitsheffing energieleveranciers > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Energie, Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594

Nadere informatie

YERA sectorinterview

YERA sectorinterview YERA sectorinterview Gerrit Jan Schaeffer VITO YERA ging aankloppen bij VITO, VITO staat voor: Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek. We spraken er met Gerrit Jan Schaeffer, directeur van de

Nadere informatie

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften Dorpsraad Kermt Visietekst 1. Situering Meer en meer burgers krijgen het gevoel dat de ziel verdwijnt uit onze deelgemeente. De toekomstplannen die er voor onze deelgemeente gemaakt worden, liggen onvoldoende

Nadere informatie

Kinderopvang in transitie. Derk Loorbach, Zeist, 27-11-2014

Kinderopvang in transitie. Derk Loorbach, Zeist, 27-11-2014 Kinderopvang in transitie Derk Loorbach, Zeist, 27-11-2014 Conclusies Ingrijpende maatschappelijke verandering vraagt aanpassing Transities leiden tot onzekerheid, spanning en afbraak Omgaan met transities

Nadere informatie

ADVIES Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling 2011 2015

ADVIES Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling 2011 2015 ADVIES Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling 2011 2015 Het decreet van 18 juli 2008, ter bevordering van duurzame ontwikkeling, vormt het kader voor de Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (VSDO).

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

advies CRB 2015-0135 De verbintenis van de sociale gesprekspartners ten aanzien van de energie-uitdagingen

advies CRB 2015-0135 De verbintenis van de sociale gesprekspartners ten aanzien van de energie-uitdagingen advies CRB 2015-0135 De verbintenis van de sociale gesprekspartners ten aanzien van de energie-uitdagingen CRB 2015-0135 DEF De verbintenis van de sociale gesprekspartners ten aanzien van de energie-uitdagingen

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koning Max van den Berg, debatavond Europese Commissie 'Energievoorziening in de toekomst', 30 januari 2014

Speech van commissaris van de koning Max van den Berg, debatavond Europese Commissie 'Energievoorziening in de toekomst', 30 januari 2014 Speech van commissaris van de koning Max van den Berg, debatavond Europese Commissie 'Energievoorziening in de toekomst', 30 januari 2014 Dames en heren, [Intro] Europa begint in Groningen. Zéker als het

Nadere informatie

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren,

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren, Vrijdag 10 september 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Comité van de Regio s Resource Efficient Europa Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau,

Nadere informatie

Raf Verbruggen & Toon Luypaert. De Ambrassade

Raf Verbruggen & Toon Luypaert. De Ambrassade Raf Verbruggen & Toon Luypaert De Ambrassade SESSIE GEDEELD RUIMTEGEBRUIK Wat is ruimte delen? Voorstellen project ruimte delen is ruimte creëren Typologie van gedeeld ruimtegebruik Goede voorbeelden in

Nadere informatie

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID VKW Limburg 24 september 2012 Mijnheer de voorzitter, Dames en heren,

Nadere informatie

Introductie en stand van zaken Atrias 11/09/2012

Introductie en stand van zaken Atrias 11/09/2012 Introductie en stand van zaken Atrias Agenda 1. Introductie Atrias 2. Atrias als facilitator: UMIX integratie 3. MIG6 a)historiek MIG b)doelstelling c) Governance d)planning e)scope & Aanpak Introductie

Nadere informatie

E.ON S FOCUS OP NIEUWE ENERGIE VERDIENT NAVOLGING

E.ON S FOCUS OP NIEUWE ENERGIE VERDIENT NAVOLGING E.ON S FOCUS OP NIEUWE ENERGIE VERDIENT NAVOLGING MAARTEN VAN DER KLOOT MEIJBURG Er komt onherroepelijk een aardverschuiving in het energielandschap nu alternatieve energie steeds belangrijker wordt. Het

Nadere informatie

Kernenergie in België. Een straat zonder einde?

Kernenergie in België. Een straat zonder einde? Kernenergie in België Een straat zonder einde? België kiest voor kernenergie 60 Keuze kernenergie zonder publiek debat 1975: 3 kernreactoren (Doel 1,2 - Tihange 1) 70 Oliecrisis 1982-1985:4 kernreactoren

Nadere informatie

Energietransitie en schaalvoordelen

Energietransitie en schaalvoordelen Energietransitie en schaalvoordelen Samenvatting McKinsey-onderzoek Oktober 2013 CONTEXT Recent is door McKinsey, in opdracht van Alliander, een onderzoek uitgevoerd naar de vraag: Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

BELTUG Paper. Datacenters in België

BELTUG Paper. Datacenters in België BELTUG Paper Datacenters in België November 2014 Datacenters in België Inhoud 1 Het belang van datacenters... 3 2 Het aanbod aan datacenters in België... 3 3 Gevolgen van het exporteren van toepassingen

Nadere informatie

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006).

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006). RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 februari 2006 (16.03) (OR. en) 6682/06 ENER 61 NOTA Betreft: Werking van de interne energiemarkt - Ontwerp-conclusies van de Raad De delegaties treffen in bijlage

Nadere informatie

1. 1. Het Comité heeft zich herhaaldelijk uitgesproken over de programma's en activiteiten van de Unie op energiegebied:

1. 1. Het Comité heeft zich herhaaldelijk uitgesproken over de programma's en activiteiten van de Unie op energiegebied: bron : http://www.emis.vito.be Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen dd. 21-01-1998 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C9 van 14/01/98 Advies van het Economisch en Sociaal Comité

Nadere informatie

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot Agenda 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot 1. Verwelkoming door Schepen Kaat Olivier 2. Kennismaking 3. Huis van het kind

Nadere informatie

Goedkeuring plan Wathelet door kern

Goedkeuring plan Wathelet door kern Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie, Mobiliteit en Staatshervorming Secrétaire d Etat à l'environnement, à l'energie, à la Mobilité et aux Réformes institutionnelles Melchior Wathelet Goedkeuring

Nadere informatie

Geothermie. traditioneel energiebedrijf?

Geothermie. traditioneel energiebedrijf? 31 maart 2010 T&A Survey Congres Geothermie Duurzame bron voor een traditioneel energiebedrijf? Hugo Buis Agenda Duurzame visie & ambities Waarom kiest Eneco voor Geothermie? Stand van zaken Markten Pro

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2016-2017 Permanente vorming Tegen 2020 wil België 13% van haar energie uit hernieuwbare energiebronnen halen. Windenergie speelt daarin een cruciale rol.

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

Energiewende vs Energietransitie

Energiewende vs Energietransitie Energiewende vs Energietransitie Jan Rotmans Amsterdam, 23-09-2013 www.twitter.com/janrotmans Cijfermatige Trends Energiemix Duitsland versus Nederland Duitsland Nederland kolen 25% 7% olie 34% 56% aardgas

Nadere informatie

Commissie industrie, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, onderzoek en energie

Commissie industrie, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie industrie, onderzoek en energie 14.12.2010 2010/2211(INI) ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, onderzoek en energie aan de Bijzondere Commissie beleidsuitdagingen

Nadere informatie

DOELSTELLING VOOR ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

DOELSTELLING VOOR ONDERZOEK EN ONTWIKKELING COMMENTAAR 10 Kleurrijk Vlaanderen - 21 doelstellingen voor de 21 ste eeuw DOELSTELLING VOOR ONDERZOEK EN ONTWIKKELING 24 januari 2002 VRWB-R/COM-10 24 januari 2002 1/5 VRWB-R/COM-10 24 januari 2002 2/5

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Is EU-beleid de molensteen voor de Nederlandse energiesector? Mark Dierikx, Directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging

Is EU-beleid de molensteen voor de Nederlandse energiesector? Mark Dierikx, Directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging Is EU-beleid de molensteen voor de Nederlandse energiesector? Mark Dierikx, Directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging Eindbeeld: een CO 2 -neutrale energievoorziening Nederland verbindt zich aan

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

Renovatiepact. Werkgroep communicatie. Startvergadering 12 februari 2015, Brussel

Renovatiepact. Werkgroep communicatie. Startvergadering 12 februari 2015, Brussel Renovatiepact Werkgroep communicatie Startvergadering 12 februari 2015, Brussel Het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 Vlaanderen maakt van energie-efficiëntie een topprioriteit door o.a. gebouwen en bedrijven

Nadere informatie

POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN

POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN POM Groepsaankoop Een groepsaankoop voor de aankoop van 100 % groene stroom uit eigen streek en aardgas aan een vaste prijs tot 31/12/2015, gezamenlijk

Nadere informatie

Ronde tafel conferentie Transmurale zorg door de sectoren heen

Ronde tafel conferentie Transmurale zorg door de sectoren heen Ronde tafel conferentie Transmurale zorg door de sectoren heen Graag nodigen wij u uit voor de Ronde tafel conferentie over transmurale zorg op Vrijdag 17 juni 2016 van 9.30 tot 13.00 uur in de Van Nelle

Nadere informatie

Masterclass Productief Denken, Creatief Probleem Oplossen & Innovatie Leiderschap. Flexibel schakelen, met leiderschap van de 21e eeuw

Masterclass Productief Denken, Creatief Probleem Oplossen & Innovatie Leiderschap. Flexibel schakelen, met leiderschap van de 21e eeuw Innovatief doen Masterclass Productief Denken, Creatief Probleem Oplossen & Innovatie Leiderschap Flexibel schakelen, met leiderschap van de 21e eeuw In een omgeving die voortdurend verandert, hangt het

Nadere informatie

Stimuleren van een energienet in evenwicht - Commissie VP

Stimuleren van een energienet in evenwicht - Commissie VP Stimuleren van een energienet in evenwicht - Commissie VP 17 februari 2016 VREG uw gids op de energiemarkt Elementen voor een energienet in evenwicht Slimme meters Nieuwe technologie (achter de meter)

Nadere informatie

Regio-overleg milieu. HERNIEUWBARE ENERGIE EN KLIMAAT Inleiding. Ingelmunster 14 maart 2013. Dominiek Vandewiele

Regio-overleg milieu. HERNIEUWBARE ENERGIE EN KLIMAAT Inleiding. Ingelmunster 14 maart 2013. Dominiek Vandewiele Regio-overleg milieu HERNIEUWBARE ENERGIE EN KLIMAAT Inleiding Ingelmunster 14 maart 2013 Dominiek Vandewiele agenda 8:30 onthaal en inleiding 8:45 Inleiding: Europese, Vlaamse en lokale beleidsprioriteiten

Nadere informatie

Windenergie in Vlaanderen groeit verder in 2012

Windenergie in Vlaanderen groeit verder in 2012 Persbericht Brussel, 15 januari 2013 Windenergie in Vlaanderen groeit verder in 2012 In 2012 groeide windenergie op land in Vlaanderen met 37 windturbines, goed voor een bijkomend vermogen van 78 MW. Daarmee

Nadere informatie