Oproep voor een Energiepact Beyond 2020

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oproep voor een Energiepact Beyond 2020"

Transcriptie

1 Oproep voor een Energiepact Beyond 2020

2 De rol van Elia Het is Elia s taak om verder te kijken dan de dag van morgen en om de uitdagingen in het energielandschap aan het licht te brengen. Elia wil zijn rol als netbeheerder in Europa waarmaken, niet alleen op het vlak van het elektriciteitstransport, maar ook als platform voor een efficiënte markt. Het wil de fundamenten voor een netwerk uitbouwen dat de spelers binnen de energiemarkt verbindt, versterkt en voorbereidt. Het is vanuit die ambitie dat een ruime groep van een vijftigtal experten en belanghebbenden, met zeer diverse achtergronden uit zowel België als Europa, op vraag van Elia in september 2013 rond de tafel plaatsnamen om van gedachten te wisselen over het energielandschap van morgen en tot nieuwe en gemeenschappelijke inzichten te komen. Een synthese van de neerslag van die gesprekken is gebundeld in dit document. De inhoud van dit document drukt evenwel niet noodzakelijk het standpunt uit van de individuele deelnemers of van Elia in sommige materies. Dit document wil vooral een reflectienota zijn en een oproep lanceren tot het uittekenen van een duurzaam energiebeleid op de lange termijn dat zowel binnen als buiten de energiesector breed wordt gedragen.

3 Waar elektriciteit vroeger slechts een commodity was, een vanzelfsprekendheid, is ze nu een uitdaging. Vooraf Energie is en zal in de toekomst vitaal zijn in een wereld die vooruitgaat. Een wereld zonder energie en elektriciteit is voor onze maatschappij onvoorstelbaar. Waar elektriciteit vroeger slechts een commodity was, een vanzelfsprekendheid, is ze nu een uitdaging op lange termijn. Voor andere landen is de toegang tot energie en elektriciteit in het bijzonder nog altijd ontoereikend. De energiesector is meer dan ooit maatschappelijk relevant vanwege zijn rol inzake welzijn, competitiviteit en bevoorradingszekerheid. De klimaatdoelstellingen vormen een andere en permanente uitdaging voor alle betrokkenen. Een evenwicht vinden tussen economische, ecologische en sociale belangen staat hierbij centraal. Met het oog op deze uitdagingen groeit binnen de sector het algemene besef dat de verschillende betrokken partijen kritisch moeten durven terugkijken, maar ook vooruitkijken, voorbij de waan van de dag. Elia wenst hierbij een actieve rol te spelen. Samen met de directe belanghebbenden, vanuit diverse maatschappelijke achtergronden en visies, werd een gezamenlijke oefening opgezet. Begin september werd een reeks van drie ontmoetingsavonden georganiseerd met in totaal zo n 50 experten en belanghebbenden om grondig van gedachten te wisselen over het energielandschap van morgen. Deze reflectienota vormt geen eindpunt, maar wil een bron van inspiratie zijn. Elia wil met deze nota alle belanghebbenden, zowel binnen als buiten de energiesector, oproepen om zich te verenigen in een gemeenschappelijk Energiepact dat de voedingsbodem vormt voor een coherente en consistente toekomst van onze energie- en stroomvoorziening. De bedoeling van een dergelijk pact is om de uitdagingen van de sector te verzoenen met een hoger maatschappelijk belang: het licht aanhouden voor alle burgers en bijdragen tot het behalen van de klimaatdoelstellingen. Dankzij zijn neutrale rol en meer dan tien jaar ervaring en expertise, heeft Elia de geloofwaardigheid en wil om zich volledig te engageren om als facilitator te fungeren en dit Energiepact tot stand te brengen, dat kan steunen op een breed maatschappelijk draagvlak. Jacques Vandermeiren Voorzitter van het directiecomité van Elia Beyond

4 Een blik op de huidige energiesector: een nieuwe realiteit Het eerste deel van deze reflectienota, Beyond 2020, beschrijft de huidige situatie waarin de energiespelers opereren en de uitdagingen waarmee zij vandaag te maken krijgen. Naast de uitdagingen van de energiesector zelf wordt ook stilgestaan bij de houding van de burgers en het huidige overheidsbeleid op het vlak van energie. 1. Uitdagingen voor de sector Complexiteit zorgt voor onzekerheid Het energielandschap wordt gekenmerkt door een hoge mate van complexiteit. Die complexiteit situeert zich in essentie op drie vlakken: de technologische ontwikkelingen, het regelgevende kader en de financiering van de sector. De indruk leeft dat die complexiteit alleen maar toeneemt en dat zij bijdraagt tot een grotere onzekerheid over het toekomstige businessmodel van de elektriciteitssector in België en in Europa. De sector wordt meer en meer gedreven door vele nieuwe technologische ontwikkelingen, die zowel endogeen zijn (bv. allerlei vormen van hernieuwbare energie) als exogeen (bv. ontwikkelingen op het vlak van informatica, domotica of telecommunicatie). Er is sprake van een heuse paradigmaverschuiving. De regelgeving wordt voornamelijk gedreven door wat wel eens de waan van de dag wordt genoemd. Het geheel aan wetten en procedures is daardoor ook erg complex en niet altijd consistent. In onze rechtsstaat wordt een misnoegde burgerlijke partij, die energieprojecten wenst aan te kaarten, naar de rechtbank doorverwezen, maar zowel het indienen als het evalueren van een klacht wordt bemoeilijkt door de complexe regelgeving. De businessmodellen van de energiesector zijn bovendien complexer en diverser dan ooit en werken - door hun tegenstelling - remmend op noodzakelijke investeringen op de middel lange termijn. Er heerst verwarring en onzekerheid over de financiering van de totale sector. De marktprijs voor het commodityaandeel in de energie daalt ten gevolge van de marktintegratie, de goedkope alter natieven uit het buitenland en door de clash tussen de businessmodellen. De overheid zoekt op haar beurt heil in steunmaatregelen om de hoge 4

5 De historische spelers ondergaan een transformatie onder invloed van de klimaatdoelstellingen en de opkomst van nieuwe substituten. prijs van hernieuwbare energie voor de producent te compenseren. Bovendien lijken de verbruikers niet bereid tot het betalen van hogere prijzen. Een versnipperde markt Binnen de wereldwijde energiemarkt evolueren we ongetwijfeld naar een steeds toenemend gebruik van (en vraag naar) elektriciteit. Aan de aanbodzijde is het energielandschap intussen in hoge mate versnipperd geraakt. De historische spelers ondergaan een transformatie onder invloed van de opkomst van nieuwe substituten en de klimaatdoelstellingen. De hernieuwbare energietechnologieën hoofdzakelijk zon, wind en biomassa proberen hun plaats op de markt te veroveren en ook het Amerikaanse schaliegas dwingt tot nadenken. Anderzijds ontdekken ook grote ICT-spelers zoals Apple, Cisco, Google of IBM, die niet alleen optreden als technologieproviders, maar ook als financiers en zelfs als serviceproviders, de energie wereld. Smart grids geen deus ex machina De prioriteit die aan hernieuw bare energie is gegeven, blijft niet zonder gevolgen voor de bestaande elektriciteitsnetten en roept nieuwe uitdagingen op. Het elektriciteitssysteem is nog onvoldoende aangepast aan deze nieuwe realiteit. Oplossingen voor een betere afstemming van vraag en aanbod worden nochtans aangereikt door nieuwe technologische mogelijkheden die gemakshalve worden gevat onder de noemer van smartening the grid. Die slimmere netten bestaan uit drie lagen: een energielaag, een telecommunicatielaag en een informaticalaag. Het smart grid wordt door zijn flexibiliteit geacht een key-enabler te zijn en aan alle noden te kunnen tegemoetkomen. Maar vandaag blijkt het allerminst een deus ex machina voor alle uitdagingen waar de elektriciteitssector mee wordt geconfronteerd. Innovatie versus het voorzichtigheidsprincipe De energie-uitdagingen van vandaag maken maatschappelijk gedragen technologische innovaties noodzakelijk. Het businessmodel dat de vruchtbare bodem voor deze innovaties moet garanderen, wordt echter te vaak drooggelegd door een voorzichtigheidsprincipe dat diepgeworteld zit in onze cultuur. Dat voorzichtigheidsprincipe steunt op de redenering dat een nieuwe technologie nooit zou mogen worden ingevoerd, tenzij men op voorhand kan bewijzen dat ze geen schadelijke gevolgen heeft. De energietransformatie dreigt hierdoor af te remmen. Innovatie impliceert nochtans het nemen van risico s en het aanvaarden van eventuele mislukkingen. Beyond

6 2. De relatie met de burgers Het NIMBY-syndroom De relatie met de burgers wordt getekend door een sterke paradox. Enerzijds bestaat er binnen de maatschappij een brede consensus rond het belang van milieuvriendelijke energiebronnen. Burgers beseffen dat maatregelen en investeringen nodig zijn om nieuwe vormen van energie mogelijk te maken. Anderzijds is diezelfde burger niet altijd bereid om de lasten te dragen die voortkomen uit die nieuwe en noodzakelijke infrastructuurinvesteringen. Zeker wanneer die in de directe omgeving van zijn woonplaats zijn gepland. Men spreekt in dit verband over het Notin-my-Backyard (NIMBY) -fenomeen. Dat duidt op de weiger achtige houding bij burgers die noodzakelijke investeringen in de weg staat. Er bestaat dus een spanningsveld tussen gewettigde inspraak van individuele burgers en de noodzaak van nieuwe investeringen om maatschappelijke belangen voor de toe komst veilig te stellen. Er bestaat een spanningsveld tussen de gewettigde inspraak van burgers en de noodzaak van investeringen. 3. Het huidige overheidsbeleid Een versnippering van het beleid Er is sprake van een grote mate van versnippering van het beleid op het vlak van energie tussen de verschillende beleidsniveaus (zowel binnen ons eigen land, als tussen het niveau van de individuele staten en het Europese niveau). Bovendien zijn veel uitdagingen op het vlak van energie van mondiale aard. Deze versnippering leidt vaak tot een gebrek aan coherentie en consistentie van het overheidsbeleid. Een Stop & Go - beleid Ondanks verschillende vruchtbare initiatieven die de overheid heeft genomen in haar streven naar duurzame energievoorziening, werken een aantal maatregelen op het vlak van energie marktverstorend. Langetermijninitiatieven of -investeringen die binnen de sector ondernomen worden, moeten vaak halfweg de geschatte looptijd gedwongen van koers veranderen doordat de overheid nieuwe maatregelen oplegt. Daarbij aansluitend wordt het beleid regelmatig opgeschort, vaak in het licht van onverwachte gebeurtenissen. Het lijkt wel op een Stop & Go -beleid. Spanningsveld marktoverheid Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw nam de onzichtbare hand van de vrije markt het voortouw op het vlak van energie. Energie werd steeds meer marktgedreven. Later vereisten de steeds prangender wordende doelstellingen rond klimaat en bevoorradingszekerheid nieuwe 6

7 investeringen die niet per se uitsluitend door de vrije markt ondersteund werden. De onvolmaaktheden van de energiemarkt moesten althans volgens sommigen met een gecorrigeerd marktmechanisme worden bijgestuurd. Door deze mechanismen is een spanningsveld ontstaan tussen het klassieke businessmodel dat stoelt op de marktprijs voor geproduceerde en geleverde energie en dit van de nieuwe technologieën met lage tot zeer lage marginale kost. Middelen en doelen lopen door elkaar heen Er bestaat een algemene consensus over de nood aan milieuvriendelijke doelstellingen op een langere termijn. Echter, wat voor sommigen een doel is, wordt door anderen als een middel beschouwd. De bedragen per kilowattuur die al besteed zijn aan de ondersteuning van hernieuwbare energie, en dan voornamelijk de sector van zonnepanelen, illustreren dit. Het ondersteunen van zonne panelen leek in sommige gevallen een doel op zich te worden, in plaats van een middel om de langetermijndoelstellingen inzake klimaat en duurzaamheid na te streven. Verschillende koersen binnen de EU Net als in België woedt het debat rond duurzaamheid, betaalbaarheid en zekerheid van de stroomvoorziening ook in onze buurlanden. Die buurlanden leggen andere accenten en hanteren andere snelheden om beslissingen door te voeren. In Duitsland was Fukushima de vonk aan de lont van de Energiewende, waarbij kernenergie de rug werd toegekeerd. Zij hebben het punt bereikt waar zonne- en windenergie op sommige ogenblikken voorziet in 60% van de stroomvoorziening, zonder dat het licht uitgaat. Frankrijk daarentegen houdt de kerncentrales open en plaatst innovatie in energieopslag hoog op de nationale agenda. In Nederland werd zopas een pact ondertekend door alle maatschappelijke stakeholders om een gemeenschappelijk energiedoel met een belangrijke participatie van hernieuwbare energiebronnen na te streven. nood aan meer expertise Er is ten slotte sprake van een nood aan meer kennis en expertise in vele maatschappe lijke geledingen wanneer het over energie en elektriciteit gaat, en dat geldt overigens niet alleen voor de overheid. Ook in het universitaire onderzoeksveld wordt de nood aan meer expertise en kennis in deze domeinen erkend. Daarbij is het tempo aan veranderingen steeds sneller geworden. Vier jaar geleden waren gascentrales in Europa de winnaars tegenover koolcentrales. Vandaag is het omgekeerd... grotendeels als gevolg van de exploitatie van schaliegas in de Verenigde Staten. De beleidsperiode die beleidsvoerders ter beschikking hebben, volstaat vaak niet om de complexe en technische energiematerie volledig onder de knie te krijgen en is een handicap om een visie op lange termijn uit werken. Het hoeft ook niet te verbazen dat de publieke opinie weinig of onvolledig geïnformeerd is over de uitdagingen en alternatieven waarmee de energiesector vandaag en morgen wordt geconfronteerd. Beyond

8 Het energiesysteem van de toekomst Het energielandschap maakt een heuse transformatie door. Er is sprake van een nieuwe realiteit, gedreven door hogere doelstellingen op het vlak van duurzaamheid en meer bepaald de strijd tegen de opwarming van de aarde. Tezelfdertijd is de maatschappelijke en economische impact van energie en elektriciteit zelden groter geweest dan vandaag. De recepten uit het verleden bieden niet langer een garantie op succes in de toekomst, integendeel. En de uitdagingen gaan verder dan het bouwen en uitrusten van noodzakelijke nieuwe netten. Er is nood aan een nieuw beleid voor energiesystemen. 1. De fundamenten van elk energiesysteem Hoe hoog ook de nood aan evolutie, er zijn enkele fundamenten die niet in vraag worden gesteld. Zo blijft de bevoorradingszekerheid op het vlak van elektriciteit de allereerste vereiste. Alhoewel het in landen zoals de Verenigde Staten aanvaard is om per jaar gemiddeld een uur zonder stroom te vallen, is er in België de minimumvereiste om per jaar slechts aan gemiddeld 20 minuten te komen. De spelers binnen de elek tri citeitssector hebben dus een belang rij ke maatschappelijke rol te vervullen: het licht moet ten allen tijde blijven branden. Een tweede onveranderde prioriteit is de investering in energie-efficiëntie. De uitdaging bestaat erin om in de toekomst comfortabel te blijven leven met minder energie. Hoe minder energie we verbruiken, hoe beter. Energie-efficiëntie is niet alleen een ecologische uitdaging, maar ook een economische imperatief. Er groeit ook een brede consensus dat economische, sociale en ecologische doelstellingen op het vlak van energie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en in de toekomst beter op elkaar dienen te worden afgestemd. De inzet van middelen is ongetwijfeld voorwerp van debat, maar over het einddoel mag geen enkele twijfel bestaan. Het gevonden evenwicht tussen deze drie belangen is niet alleen afhankelijk van de economische De spelers binnen de elektriciteitssector hebben een belangrijke maatschappelijke rol te vervullen: het licht moet ten allen tijde blijven branden. 8

9 context maar moet bovendien op nationaal niveau en op Europees niveau gedragen worden. Tenslotte moet energie op termijn betaalbaar blijven voor de gebruikers, maar moet ook de competitiviteit en de leefbaarheid van de energiesector zelf op de korte en middellange termijn worden gewaarborgd als een belangrijke voorwaarde voor het hard maken van deze fundamentele uitgangs punten. 2. Nood aan een nieuw evenwicht Er is zoals gesteld sprake van een nieuwe realiteit, met nieuwe uitdagingen in velerlei domeinen voor de energiesector, maar ook met de noodzaak van een breder maatschappelijk draagvlak en een aangepast optreden van de overheid. Er is vooral nood aan nieuwe businessmodellen en evenwichten om het energiesysteem op langere termijn efficiënt en effectief te laten werken. Deze evenwichten dienen te worden gezocht in een aantal domeinen. Tussen korte en lange termijn De noden op het vlak van energie zijn hier en nu. Dat noopt vaak tot snel schakelen op de korte termijn. Maar de maatschappelijke impact van energie laat zich ook en vooral op lange termijn voelen. Het uittekenen van een langetermijnstrategie is onontbeerlijk, willen we een kader van stabiliteit en sereniteit realiseren waarbinnen de verschillende spelers en stakeholders hun projecten kunnen uit rollen. Bovendien is er nood aan een positieve sfeer rond dit kader, om het draagvlak ervan te vergroten. Tussen een sterke visie en rigoureuze uitvoering Er is een sterke visie nodig maar ook een coherente en rigoureuze uitvoering van deze visie. Hierbij is er behoefte aan leiderschap om het uitgestippelde beleid ook in de praktijk om te zetten. Een duidelijke rationalisering, kwantificering en meetbaarheid van zowel doelstellingen, middelen en resultaten van het beleid kunnen hierbij van belang zijn. Ze dragen bij tot het realiseren van een norm of aanvaardbaarheidsgrens voor initiatieven. Tussen klassieke en open innovatie De energie-uitdagingen van vandaag hebben onbetwistbaar nood aan maatschappelijk gedragen technologische innovatie. Het klassieke octrooienmodel volstaat niet langer om dit draagvlak te realiseren. Anderzijds leidt een co-creatiemodel, dat alle stake holders betrekt en in de prijzen laat delen, tot een alles overstijgende complexiteit. Het gewenste model combineert de voordelen van beide. Enerzijds creëert het ruimte en stabiliteit voor het ontstaan van Beyond

10 bijvoorbeeld nieuwe vormen van coöperaties. Het verlaagt de culturele drempel voor het nemen van risico s en breekt met het taboe rond falen. Anderzijds moet men het aandurven om maatschappelijke innovaties op te leggen. De burger staat immers niet van nature open voor innovatie en kijkt vaak eerst in de eigen portefeuille. Tussen individuele inspraak en collectief draagvlak Individuele inspraak voor burgers met betrekking tot belangrijke infrastructuurwerken is een democratisch recht, maar zet vaak ook een rem op noodzakelijke investeringen die borg moeten staan voor een daadkrachtig beleid op het vlak van duurzaamheid. De betrokkenheid van de burger is nodig. Maar de kennis bij de bevolking over het uitgestippelde beleid en de gevolgen ervan moet dringend worden verbeterd. Deze kennis en betrokkenheid zullen immers bijdragen tot het creëren van een collectief draagvlak voor een nieuw beleid en noodzakelijke investeringen. De langetermijnvisie, zoals eerder aangehaald, moet de particuliere belangen durven overstijgen. De maatschappelijke inzet is immers groot. Tussen overheid en markt Het is een noodzaak om een nieuw evenwicht te vinden tussen de overheid die een kader schept voor een energiebeleid op lange termijn en de markt die een concrete invulling kan geven aan dat kader. Voor de zekerheid van bevoorrading moeten de on volmaaktheden van de energiemarkt worden gecorrigeerd door de overheid. Anderzijds mag het regelgevende kader de flexibiliteit en investeringsdaadkracht van de markt niet aan banden leggen en moet de markt de meest efficiënte technologiekeuzes kunnen maken. Tussen nationaal en internationaal beleid De toekomst van energie is internationaal. Om de energiebevoorrading te kunnen blijven garanderen en om noodzakelijke nieuwe investeringen te realiseren, is er nood aan internationalisering van het beleid. Zo moet het super- en smart grid over de nationale grenzen heen worden gebouwd, om het hoofd te bieden aan de variabiliteit van wind en zon, maar ook om de bevoor radings zekerheid voor gezinnen en ondernemingen binnen de nationale grenzen te garanderen. Een nieuw evenwicht dringt zich hier op: energie zal meer internationaal zijn om nationale behoeften te dekken. Om de energie bevoorrading te kunnen blijven garanderen en om noodzakelijke nieuwe investeringen te realiseren, is er nood aan internationalisering van het beleid. 10

11 Tussen de energiesector en andere sectoren De energiesector doorloopt een stapsgewijs leerproces in de richting van duurzame en zekere energievoorziening. Een samenspel tussen verschillende netwerkeconomieën die nu nog te zeer los van elkaar worden gezien, zal tot de kern van dit proces behoren. We denken hierbij aan ICT, elektriciteit, transport, gas, warmte, De huidige markt neigt vooral naar meer en meer integratie tussen energie- en ICT-spelers. Niet alleen op het vlak van investeringen is deze integratie relevant maar ook de open innovatiementaliteit waarvan zulke spelers zijn doordrongen, zou de daadkracht van de energiesector ten goede kunnen komen. De evenwichtsoefening, die de beschreven evenwichten omvat, zal resulteren in een nieuw businessmodel en zelfs in een heel nieuw energiesysteem dat toekomstige noden en behoeften moet vervullen in een maatschappelijk perspectief. Wel is er ook het algemene besef dat het nieuwe energiesysteem complexer zal zijn dan het vorige, mede door het grotere aantal betrokken spelers met zeer uiteenlopende achtergronden. Omdat het nieuwe systeem zich zal moeten aanpassen aan de nieuwe realiteit zullen de uitdagingen groter zijn dan ooit tevoren. Zo is het onvermijdelijk om buiten de nationale grenzen te gaan opereren en is een maatschappelijk draagvlak voor het gekozen beleid evengoed onontbeerlijk. Het is tenslotte een opdracht voor alle spelers (oud en nieuw) in de energiemarkt, maar de opdracht reikt ook veel ruimer en richt zich tot alle maatschappelijke stakeholders. Beyond

12 Nood aan een Energiepact Om het energiesysteem nieuwe stijl te kunnen realiseren is er een minimum aan gezamenlijke afstemming en verdere samenwerking nodig binnen de energiesector. Dat kan uitmonden in een vorm van een Energiepact voor de hele energiesector. Dat pact zal bovendien breed maatschappelijk moeten onderschreven en gedragen worden om in de toekomst effectief een impact te hebben. Hoe moet dit pact concreet vorm krijgen? Concreet zijn er vier basisvereisten waaraan het Energiepact moet voldoen: 1De bepalingen binnen het pact zullen geformuleerd worden voor een langere termijn van minstens 10 jaar en zullen zich over meerdere legislaturen heen uitstrekken. Deze termijn is nodig om de noodzakelijke beleidsconsistentie en -coherentie te realiseren. 2Het is cruciaal dat de sector het pact als een gezamenlijk initiatief uitdraagt. De verschillende spelers binnen de sector moeten samen hun huiswerk maken en de beleidsvoorbereiding ondersteunen. Het Energiepact biedt een garantie voor de noodzakelijke stabiliteit naar de toekomst met het oog op het realiseren van belangrijke investeringen in tal van energiedomeinen. 3 4 Essentieel hierbij is dat de energiesector zichzelf overstijgt en ook voor een maatschappelijk perspectief kiest. De energiesector ontleent zijn license to operate immers aan de maatschappij en een draagvlak vanuit die maatschappij is dan ook een belangrijke voorwaarde voor succes. Het is de rol van de sector, samen met de overheid, om dit draagvlak te realiseren met alle stakeholders en de betrokkenheid van de burgers te verzekeren. Het energiedebat, in al zijn facetten, is steeds meer een mondiale kwestie die een doeltreffend beleid vereist, over de grenzen heen, om de energievoorraad te kunnen blijven verzekeren en de klimaatdoelstellingen te realiseren. Het pact moet in die zin rekening houden met de realiteit in de verschillende buurlanden en de evoluties die zich op Europees en zelfs mondiaal vlak afspelen. 12

13 Waarom is zo n Energiepact belangrijk? De redenen en voordelen van een Energiepact zijn talrijk. De belangrijkste worden hieronder toegelicht: 1Het pact moet de ondernemingen die vandaag en morgen actief zijn in de energiesector in staat stellen om kortetermijnbeslissingen van overheden te overstijgen en noodzakelijke investeringen te realiseren in de toekomst met oog voor het collectieve belang. 2 Het Energiepact legt de basis voor een stabiel referentiekader. De sereniteit die daaruit voortkomt zorgt dat investeringen op lange termijn kunnen worden gegarandeerd en rendabel gemaakt. 3 Een Energiepact helpt om de spanningen en conflicten tussen het marktmodel en de gereguleerde markt te overwinnen en vergemakkelijkt de overgang naar een nieuw model dat moet zorgen voor een nieuw en noodzakelijk evenwicht. 4 Een vernieuwd businessmodel, zoals door het Energiepact geïnitieerd, kan de cultuur creëren die nodig is om innovatieve ideeën aan te wakkeren. Het pact helpt de basis te leggen voor het nodige vertrouwen in innovaties die het particuliere belang moeten overstijgen. Samengevat legt een Energiepact de basis voor een efficiëntere energiemarkt en zal het bijdragen tot het op lange termijn veilig stellen van de toekomst van het energie systeem, en helpt het de belangrijke klimaatdoelstellingen te realiseren tegen een aanvaardbare prijs. Beyond

14 Een Energiepact Beyond Energie en elektriciteit zijn maatschappelijk relevanter dan ooit, maar de uitdagingen zijn eveneens zelden groter geweest: bevoorradingszekerheid, duurzaamheid, betaalbaarheid en competiviteit. De elektriciteitssector beleeft een ware transformatie waarbij de zekerheden uit het verleden wegvallen en een nieuwe realiteit zich aandient. Die geeft vandaag aanleiding tot spanningen en onzekerheden naar de toekomst. Naar de toekomst is er nood aan nieuwe evenwichten: tussen korte en lange termijn, tussen een sterke visie en rigoureuze uitvoering, tussen klassieke en open innovatie, tussen individuele inspraak en collectief draagvlak, tussen overheid en markt, tussen nationaal en internationaal beleid, tussen de energiesector en andere sectoren. Dit rapport is een oproep tot een Energiepact met alle belanghebbenden, binnen én buiten de sector, om een visie te ontwikkelen en een beleid uit te stippelen voor minstens 10 jaar. Het Energiepact moet bovendien kunnen steunen op een breed maatschappelijk draagvlak. Elia heeft hierbij de ambitie om zich te engageren als facilitator om dit Energiepact tot stand te brengen. 14

15 DANK Volgende personen namen ten individuelen titel deel aan één van de drie ontmoetingsavonden die Elia in september 2013 heeft georganiseerd met het oog op het realiseren van dit rapport. Wat in dit rapport opgenomen werd, geeft echter niet noodzakelijkerwijze de individuele meningen weer van de deelnemers of de organisatie waaraan ze verbonden zijn. Elia wenst hen hierbij nogmaals te danken voor hun zeer gefundeerde en constructieve bijdrage. Aelbrecht Johan Ugent Aertsens Walter Infrabel Aguado Ana Friends of the Super Grid Barbé Luc Groen! Belmans Ronnie Energyville KU Leuven Belvaux Alain Siemens Bornard Pierre RTE Boschmans Erik Electrabel GDF Suez Braem Johan Econopolis Brognaux Christophe The Boston Consulting Group Calvo Kristof Groen! Claes Peter Febeliec Clinck Erik KPMG Crabs Bérénice Synergrid De Block Gert Inter-Regies Delbeke Jos EU Comm DG Klimaat Derde Chris Ode Devogelaer Danielle Federaal Planbureau Douret Jean-Michel e.on Furnière Dieter KBC Securities Geron Anne-Malorie EURELECTRIC Gommeren Ward Alstom Goos Alfons ABB Gryffroy Andries Vlaams Energiebedrijf Kennis Koen Stad Antwerpen Mariën Katleen BASF Martens Bart Matthys-Donnadieu James Mavet Christian Meire Dirk Mermans Pieter-Jan Oosterlinck Nathalie Peeters Chris Postiaux Jean-Marie Rutten Jaak Schaeffer Gerrit Jan Schoonacker Frank Singer Stephan Staschus Konstantin Sturtewagen Bart Tshidimba Didier Van den Bosch Marc Van den Bossche Walter Van der Maren Olivier Van der Straeten Tinne Van Dyck Sara Van Gerven Wim van Ypersele Jean-Pascal Vermeylen Annemie Vinois Jean-Arnold Windels Stephan sp.a Belpex Enel France Vlaams Energiebedrijf REstore Rentel Schlumberger WWF Belgium, Solvay C-Power VITO EDF Luminus WWF International ENTSO-E De Standaard Roland Berger Febeg Eandis VBO-FEB Blixt BBL Arcelor Mittal GIEC C-Power EU Comm DG Energie WE-Power Colruytgroup Beyond

16 Elia Group - Keizerslaan Brussel - België

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES De Raad van Wijzen 27 maart 2014 Inhoud Managementsamenvatting... 6 Inleiding... 6 Transversaliteit in bestuur, organisatie, processen

Nadere informatie

14 Vlaanderen in transitie?

14 Vlaanderen in transitie? milieuverkenning 2030 345 14 Vlaanderen in transitie? Erik Paredis, Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, UGent Erika Vander Putten, Fre Maes, mira-team, vmm Jan Larosse, Afdeling Ondernemen en Innoveren,

Nadere informatie

Een beroep op energie 2

Een beroep op energie 2 Hiteq Voor technisch vakmanschap in de toekomst Hiteq is het expertisecentrum voor technisch vakmanschap in de toekomst. Technische bedrijven, werknemers en onderwijsinstellingen die zich oriënteren op

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming van voorliggende platformtekst:

Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming van voorliggende platformtekst: PLATFORMTEKST opgemaakt door de werkgroepgroep Onderwijs en Integratie in het kader van de Staten Generaal Inburgering en Integratie (29 november 2010) Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming

Nadere informatie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Utrecht, 29 maart 2010 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Opzet en doel van de stakeholderbijeenkomsten 3 1.2 Afzien van deelname door de milieuorganisaties

Nadere informatie

We gooien het de inspraak in

We gooien het de inspraak in We gooien het de inspraak in Een onderzoek naar de uitgangspunten voor behoorlijke burgerparticipatie 17 september 2009 2009/180 Behoorlijk omgaan met schadeclaims We gooien het de inspraak in Een onderzoek

Nadere informatie

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld Jaarverslag 2012 De TOEKOMST VAN ENERGIE Start van de gasproductie uit het Groningen-veld 1963 over ebn EBN B.V., gevestigd in Utrecht, is actief in het opsporen, produceren, opslaan en verhandelen van

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Biedt de energietransitie kansen voor de Nederlandse industrie?

Biedt de energietransitie kansen voor de Nederlandse industrie? Biedt de energietransitie kansen voor de Nederlandse industrie? Kansen en keuzen vanuit een lange termijn perspectief Essay geschreven in opdracht van de Algemene Energieraad en de VROM-raad Geert Verbong

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

advies voor een toekomstbestendige publieke omroep

advies voor een toekomstbestendige publieke omroep advies voor een toekomstbestendige publieke omroep Inhoud Ten geleide 5 Durf te veranderen 13 1. De urgentie 25 2. Waarom de publieke omroep bestaat 37 3. Een inhoudelijk sterk en open bestel 53 1. Een

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Energiebeleid in onbalans

Energiebeleid in onbalans Energiebeleid in onbalans Amsterdam, oktober 2013 In opdracht van Eneco Energiebeleid in onbalans De energiemarkt vanuit transactiekostenperspectief Bert Tieben Carl Koopmans Ward Rougoor m.m.v. Viktória

Nadere informatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Inhoud Blz. Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding Doelen, stand van zaken, uitdagingen 2.1. Doelen van wetenschap- en

Nadere informatie

Nu leren voor later. Een verkennende studie naar duurzame ontwikkeling in onderwijs in Limburg. Ron Cörvers, Machiel Lamers en Carijn Beumer

Nu leren voor later. Een verkennende studie naar duurzame ontwikkeling in onderwijs in Limburg. Ron Cörvers, Machiel Lamers en Carijn Beumer Nu leren voor later Een verkennende studie naar duurzame ontwikkeling in onderwijs in Limburg Ron Cörvers, Machiel Lamers en Carijn Beumer 1 november 2009 Universiteit Maastricht International Centre for

Nadere informatie

Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein. Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard. raad voor maatschappelijke ontwikkeling

Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein. Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard. raad voor maatschappelijke ontwikkeling Dat is onze zaak Over eigenaarschap in het publieke domein Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard raad voor maatschappelijke ontwikkeling dat is onze zaak Dat is onze zaak Over eigenaarschap in

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

ENERGIE-EDUCATIE. Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen EUROPESE COMMISSIE. Directorat-generaal Energie en vervoer

ENERGIE-EDUCATIE. Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen EUROPESE COMMISSIE. Directorat-generaal Energie en vervoer ENERGIE-EDUCATIE Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen Directorat-generaal Energie en vervoer EUROPESE COMMISSIE Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen,

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

Nederland krijgt nieuwe energie

Nederland krijgt nieuwe energie Nederland krijgt nieuwe energie voor welvaart en welzijn in de 21 e eeuw Een partijoverstijgend voorstel voor een Deltaplan Nieuwe Energie CDA Duurzaamheidsberaad D66 Platform Duurzame Ontwikkeling PvdA

Nadere informatie

Samen verder werken aan de Delta

Samen verder werken aan de Delta Samen verder werken aan de Delta De governance van het Nationaal Deltaprogramma na 2014 Februari 2014 Rotterdam Auteurs Dr. Arwin van Buuren, Universitair Hoofddocent Bestuurskunde, Erasmus Universiteit

Nadere informatie

265 ORGANISATIES IN 96 LANDEN

265 ORGANISATIES IN 96 LANDEN 1 NIET ALLE ONDERNEMINGEN ZIJN COÖPERATIES. MAAR ALLE COÖPERATIES ZIJN WEL DEGELIJK ONDERNEMINGEN. De coöperatieve onderneming bestaat in alle maten en vormen en is actief in de meest uiteenlopende domeinen.

Nadere informatie

De dynamiek van verander- en leerprocessen binnen organisaties

De dynamiek van verander- en leerprocessen binnen organisaties De dynamiek van verander- en leerprocessen binnen organisaties Kritische beschouwingen en nieuwe gezichtspunten Jaap Boonstra Inleiding Deze bijdrage bevat een aantal overwegingen over de dynamiek van

Nadere informatie