Eandis brengt 'Het energieverhaal van morgen' in Living Tomorrow

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eandis brengt 'Het energieverhaal van morgen' in Living Tomorrow"

Transcriptie

1 28 augustus 2013 Eandis brengt 'Het energieverhaal van morgen' in Living Tomorrow Op 28 augustus stelde Eandis de interactieve tentoonstelling 'Het energieverhaal van morgen' voor aan de pers. Eandis staat voor de energiedistributie van de toekomst en wil haar kennis delen met de buitenwereld. In het Huis van de Toekomst in Vilvoorde, schetst Eandis hoe het leven van de energieconsument er in de toekomst kan uitzien. Op een zeer bevattelijke en aanschouwelijke manier kunnen bezoekers kennis maken met innovatieve technieken en tendensen in de wereld van de energiedistributie. De interactieve tentoonstelling werd officieel gelanceerd in aanwezigheid van Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie. Tentoonstelling 'Het energieverhaal van morgen' informeert en sensibiliseert Het energievraagstuk is van primordiaal belang voor onze samenleving, want energie is een basisbehoefte voor iedereen. Om ook morgen te kunnen beantwoorden aan de energievraag van de consument, wil Eandis instaan voor een betrouwbaar en toekomstgericht distributienetwerk. Daarom gaat Eandis permanent op zoek naar antwoorden en oplossingen voor de nieuwe maatschappelijke behoeften rond energie. Op de persconferentie lichtte Walter Van den Bossche, CEO van Eandis, het waarom van de tentoonstelling toe: 'Precies vanwege die maatschappelijke dimensie van het energieverhaal, vinden we het als bedrijf met een maatschappelijke rol zo belangrijk om onze kennis te delen met de buitenwereld. Dat is trouwens ook de drijvende kracht geweest om te participeren in het project 'Living Tomorrow 2020', hier in het Huis van de Toekomst. Net als het project Living Tomorrow, willen ook wij - op ons terrein van de energiedistributie - vernieuwend werken, communiceren en sensibiliseren. 'Living Tomorrow 2020' is een demonstratie- en innovatieplatform dat onderzoekt en sensibiliseert hoe we in de toekomst zullen wonen, leven en werken. Het energie-aspect maakt daarvan per definitie onafscheidelijk deel uit. In het Huis van de Toekomst in Vilvoorde schetst Eandis hoe het leven van de energieconsument er in de toekomst kan uitzien. Op een zeer bevattelijke manier maakt de bezoeker er kennis met innovatieve technieken en tendensen in de wereld van de energiedistributie. De recentste evoluties in het energielandschap komen op de tentoonstelling aan bod: technieken om energie om te zetten in andere energievormen en te bewaren voor later (van elektriciteit naar aardgas, energie-eilanden op zee, elektriciteit uit watervallen, mechanische vliegwielen), energieopslag in wijkbuffers en huisbatterijen, intelligente straatverlichting, microgrids, warmtenetten, slimme meters en slimme netten, de mogelijkheden van home displays voor energietoepassingen in de woning, elektrische mobiliteit, aardgasvoertuigen en zo meer. In de straat voor het Huis van de Toekomst loopt ook een miniproject rond intelligente en energiezuinige straatverlichting met led-lampen. Met de tentoonstelling in Living Tomorrow wil Eandis het energieverhaal van morgen uitdragen naar de buitenwereld en de bezoekers sensibiliseren voor het energievraagstuk in het algemeen en voor rationeel energiegebruik in het bijzonder. Om dat doel te bereiken is de tentoonstelling informatief en didactisch opgevat, met speelse accenten. Momenteel loopt de tentoonstelling in het Nederlands, maar versies in het Frans en het Engels zijn voorzien op korte termijn.

2 Technologische (r)evolutie in de energiesector 'Het energieverhaal van morgen - en overmorgen - begint vandaag', zo stelde Walter Van den Bossche nog. 'Het energielandschap is voortdurend in beweging. Het komt erop aan tijdig te anticiperen op alle nieuwe ontwikkelingen die leiden tot een technologische evolutie of zelfs revolutie.' In de eerste plaats is er de explosieve groei van lokaal geproduceerde groene energie. In de voorbije vijf jaar is het opgesteld vermogen van windmolens en WKK-installaties zowat verdrievoudigd. En voor de zonnepanelen is de groei nog spectaculairder: hier staat maar liefst vijftig maal meer vermogen opgesteld dan vijf jaar terug. 'Die toename aan hernieuwbare energie is uiteraard een goede zaak, want ze komt tegemoet aan de Europese en Vlaamse klimaatdoelstellingen', verklaarde Walter Van den Bossche. Maar hij voegde eraan toe dat de lokaal geproduceerde energie ook belangrijke consequenties heeft voor het beheer van het distributienet. Oorspronkelijk is het elektriciteitsnet ontworpen om de stroom in één richting te vervoeren: van de centrale productie-eenheden naar de klant. Met de komst van decentrale productie ontstaat er energieverkeer in twee richtingen en komt het erop aan de balans te bewaren tussen vraag en aanbod. In het klassieke energielandschap was alles vrij eenvoudig: de centrales produceerden stroom in functie van de vraag. Vandaag is het net andersom. Door de wispelturigheid van wind- en zonne-energie is het aanbod niet meer afhankelijk van de vraag, maar is de vraag afhankelijk van het aanbod. En dat heeft dan weer een belangrijke invloed op het gedrag van de consument, want die zal een grotere flexibiliteit aan de dag moeten leggen. Kortom, nieuwe oplossingen dringen zich op. Niet alleen om de bidirectionele energiestromen (van en naar de klant) aan te sturen op een kostenefficiënte manier, maar ook om de energieconsument te sensibiliseren voor rationeel en flexibel energiegebruik. Slimme meters en slimme netten kunnen daarbij helpen. Ze zijn onmisbaar om te evolueren naar slimme verbruikers. Maar er zijn nog meer technologische trends die een impact hebben op de distributie van energie. Opslag van energie Er lopen diverse onderzoeken om elektriciteit op te slaan bij de eindklant (in huisbatterijen), bij groepen van klanten (in wijkbuffers) of zelfs op zee (in kunstmatige meren op energie-eilanden). Meer en meer marktspelers beginnen opslag te zien als een alternatief voor dure netverzwaringen. Door energie op te slaan, kunnen tal van negatieve effecten (zoals netstoringen en congestie) vermeden worden, zowel op technisch als op financieel vlak. Warmtenetten Er is een groeiende belangstelling om (opnieuw) warmtenetten uit te bouwen. In verschillende Europese landen zijn warmtenetten al sterk ingeburgerd. Ook in Vlaanderen kunnen ze een valabel alternatief zijn. Een warmtenet koppelt plaatsen met een warmte-overschot aan plaatsen met een warmtevraag. Zo kunnen warmtenetten een ideale toepassing zijn om te voldoen aan de continue warmtevraag van bijvoorbeeld zwembaden, rusthuizen of ziekenhuizen. Alternatieve mobiliteit Begin dit jaar kondigde de Europese Commissie maatregelen aan om de verdere ontwikkeling van alternatieve brandstoffen (zoals elektriciteit en waterstof) te ondersteunen. Voor elektrische voertuigen stelt de commissie onder meer een minimum aantal laadpalen voor per land. Ook CNG (Compressed Natural Gas) komt meer en meer in de kijker als brandstof voor voertuigen en zelfs SNG, een synthetisch gas dat wordt aangemaakt door conversie van elektriciteit.

3 Big data Om optimale keuzes te kunnen maken bij de aanleg en exploitatie van (slimme) distributienetten, is er een groeiende nood aan databeheer en data-analyse. Ook de eindklant wil steeds meer data om meer inzicht te krijgen in zijn energieverbruik. Op het vlak van ICT-infrastructuur zijn er adequate oplossingen nodig om die 'big data' te ontsluiten en te gebruiken op al dan niet gedeelde applicatieplatformen. Nood aan duidelijke krijtlijnen voor nieuwe activiteitsdomeinen Op de persconferentie lichtte Piet Buyse, voorzitter van de raad van bestuur van Eandis, zijn visie toe op de energiedistributie van de toekomst. Hij stelde dat Eandis voor haar kernactiviteiten kwalitatieve, betrouwbare en betaalbare diensten wil blijven bieden, ondanks de snelle technologische en marktevolutie. In de eerste plaats focust Eandis op de operationele uitmuntendheid inzake infrastructuurwerken. Daarnaast wil Eandis ook een vinger aan de pols houden van de vele nieuwe en vaak grensverleggende applicaties die nauw aansluiten bij het beheer van distributienetten en openbare verlichting. Voorbeelden daarvan zijn het uitgebreide aanbod inzake Smart Energy Cities, feest- en monumentenverlichting, warmtenetten, duurzame mobiliteit en zo meer. Eandis wil ook verder inspelen op de strengere eisen voor duurzaamheid. Europa heeft nieuwe richtlijnen opgelegd en steeds meer grote industriële spelers wensen zich een groen imago aan te meten. Dat alles maakt dat groen 'zijn' niet langer een optie is, maar wel de nieuwe standaard. Wat de groene standaard betreft, wil Eandis een actievere rol spelen in nationale en internationale ecosystemen. Die ecosystemen ontstaan doordat niet langer één partij een complete oplossing kan bieden voor de gestelde problemen of de kansen die zich aandienen. Er is een duidelijk verhoogde activiteit en betrokkenheid vast te stellen van socio-economische intercommunales, provinciale ontwikkelingsmaatschappijen (POM's) en belangenverenigingen van lokale besturen. 'We stellen vast dat deze instanties op bovengemeentelijk niveau een rol wensen te spelen op domeinen waarop ook Eandis actief is of wenst te zijn. Tegen de achtergrond van de diverse uitdagingen en trends van de energiemarkt, is het van cruciaal belang duidelijke krijtlijnen uit te tekenen waarbinnen de distributienetbeheerders opereren in Vlaanderen. Vandaar de nood aan overleg, om te komen tot een duidelijke uitlijning en aflijning van de verschillende activiteitsdomeinen binnen het energielandschap' benadrukte Piet Buyse, Voorzitter Raad van Bestuur Eandis. Binnen de gereguleerde context van de energiedistributie is het uiteindelijk de Vlaamse overheid die bepaalt welke activiteiten moeten worden uitgevoerd, met welk niveau van dienstverlening en aan welke prijs. Maar ook buiten de elektriciteits- en gasdistributie zal een standpunt moeten worden ingenomen hoe en door wie eventuele activiteiten kunnen worden georganiseerd, zoals energiediensten aan lokale besturen, warmtenetten, riolering, kabelnetwerk 'Eandis wil een voortrekkersrol spelen als competentiecentrum en een vinger aan de pols houden als het om nieuwe trends gaat', zo maakte Piet Buyse zich sterk. 'Graag willen we onze expertise ten dienste stellen van de maatschappij en de overheid ondersteunen in haar energiebeleid. Meer zelfs, we zien het als onze maatschappelijke plicht om dat te doen.'

4 De energieconsument van morgen In Living Tomorrow brengt Eandis 'Het energieverhaal van morgen' voor het voetlicht, de impact van het energievraagstuk op de maatschappij als geheel en op de energieconsument in het bijzonder. In haar tussenkomst benadrukte Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche het belang van de consument bij dit alles. De minister verheugt zich over de vaststelling dat de laatste jaren steeds meer gezinnen kozen voor de goedkoopste leverancier en daarmee hun voordeel doen op de energiemarkt. Ook blijkt uit alle gegevens dat energieconsumenten bewuster bezig zijn met hun energieverbruik en steeds vaker beslissen dat te verminderen door te isoleren of zelf een stukje energie te gaan produceren. Dat is onder meer ook te danken aan de vele sensibiliseringsacties en informatiecampagnes van de netbeheerders. We zien dat de energieconsument vandaag een stuk beter geïnformeerd is dan vroeger, aldus Freya Van den Bossche. Hij kan met deze kennis zijn voordeel doen door bewust prijzen te vergelijken waardoor leveranciers verplicht worden hun prijzen te verlagen en een betere dienstverlening aan te bieden. De consument wordt zich ook steeds meer bewust van zijn verbruik en van het belang dat te verminderen. Uit cijfers blijkt dat nooit eerder zoveel mensen een premie kregen om hun dak te isoleren als vorig jaar. Maar Van den Bossche plaatst ook enkele kanttekeningen bij het energienet van de toekomst. Ontegensprekelijk bieden nieuwe technologieën de consument heel wat mogelijkheden om hun energiegebruik en hun energiefactuur te beheersen. Voor mij ligt de grote uitdaging hierin dat de voordelen van dit energienet van de toekomst niet enkel binnen het bereik liggen van de goedgeïnformeerde consument met voldoende geld om de nodige slimme toestellen of installaties te kopen. De overheid moet erover waken dat alle gezinnen mee zijn. Want een net van de toekomst met energieconsumenten van het verleden heeft geen toekomst.

5 Wat is er concreet te zien in Living Tomorrow? Eandis is partner in het project 'Living Tomorrow 2020', het demonstratie- en innovatieplatform dat onderzoekt en sensibiliseert hoe we in de toekomst zullen wonen, leven en werken. In het Huis van de Toekomst in Vilvoorde schetst Eandis hoe het leven van de energieconsument er in de toekomst kan uitzien. Op een zeer bevattelijke manier maakt de bezoeker er kennis met innovatieve technieken en tendensen in de wereld van de energiedistributie en kan hij interactief beleven wat de impact van dat alles is op mens en maatschappij. Doorheen het Huis van de Toekomst, is een rondleiding uitgewerkt met verschillende haltes: Een video vertelt hoe een dag van 'De energieconsument van morgen' er kan uitzien met. tekst en duiding bij diverse thema's: invoering van meerdere tariefzones, gebruik van slimme meters, nieuwe technieken om de woning te verwarmen met groene energie, enzovoort. Een videowall met een interactief 3D-energielandschap laat de bezoeker interactief kennismaken met alles wat achter de schermen nodig is om het energieverhaal van morgen mogelijk te maken. De applicatie is modulair opgebouwd rond diverse thema's: algemene voorstelling van het energielandschap van morgen technieken om energie om te zetten in andere vormen en te bewaren voor later: van elektriciteit naar aardgas, energie-eilanden op zee, elektriciteit uit watervallen, mechanische vliegwielen energieopslag in wijkbuffers slimme technieken om vraag en aanbod van energie in balans te houden elektrische voertuigen voertuigen op gas: aardgas of synthetisch gas intelligente straatverlichting: enkel licht waar nodig, oplichtende signalisatiepaaltjes aan gevaarlijke verkeerspunten, 'slimme' oversteekplaatsen, bushokjes, wegmarkeringen, monument- en feestverlichting warmtenetten microgrids technieken om incidenten en storingen op het net op te volgen meten is weten: slimme energieverbruikers, slimme aansturing van energiestromen signaalfunctie slimme meters: bericht bij stroomonderbrekingen, alarm bij abnormaal verbruik, afsluiten van aardgas- en elektriciteitstoevoer bij brand, enzovoort dienstverlening op afstand (via slimme meters): vermogen elektriciteitsaansluitingen van op afstand instellen, slimme meters als budgetmeters, voorafbetaalde energie voor iedereen communicatieprincipe slimme meters. Een opstelling met slimme meters laat zien hoe de slimme meters (voor aardgas, voor elektriciteit, voor koud en warm water en voor warmte) er in werkelijkheid uitzien. De animatie bij deze opstelling geeft het communicatieprincipe weer van de gegevensstromen. Een home-display 'My energy' waarmee de energieconsument van morgen de energietoepassingen in zijn woning op een heel visuele manier kan opvolgen en sturen: batterijstatus elektrisch voertuig, instellen van een verbruiksmaximum, alarmsignaal bij defecte toestellen, enzovoort.

6 Een quiz 'Test je energie-iq'. De quiz is bedoeld om op een speelse manier te sensibiliseren voor rationeel energiegebruik en financieel bewustzijn. Meer financiële geletterdheid in het algemeen, en bij jongeren en sociaal zwakkeren in het bijzonder, vormt een maatschappelijke bekommernis waar zowel op het internationale als op het Vlaamse beleidsniveau een toenemende bezorgdheid bestaat. De bijdrage die Eandis hier wil leveren is in de eerste plaats gericht op het onderwijs en de OCMW's. De quiz is ook beschikbaar op de website van Eandis. Een mini-project rond intelligente en energiezuinige straatverlichting. Het verbruik van de recent geplaatste led-verlichting wordt daarbij opgevolgd met een eigen slimme meter. Het project loopt in samenwerking met de stad Vilvoorde en distributienetbeheerder Sibelgas. Met deze tentoonstelling wil Eandis het energieverhaal van morgen uitdragen naar heel Vlaanderen en de bezoekers sensibiliseren voor het energievraagstuk in het algemeen en voor rationeel energiegebruik in het bijzonder. Perscontact Eandis: Simon Van Wijmeersch tel gsm Eandis is het bedrijf dat exploitatietaken uitvoert voor de Vlaamse distributienetbeheerders voor elektriciteit en aardgas Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas.

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

ENERGIE-EDUCATIE. Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen EUROPESE COMMISSIE. Directorat-generaal Energie en vervoer

ENERGIE-EDUCATIE. Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen EUROPESE COMMISSIE. Directorat-generaal Energie en vervoer ENERGIE-EDUCATIE Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen Directorat-generaal Energie en vervoer EUROPESE COMMISSIE Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen,

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

14 Vlaanderen in transitie?

14 Vlaanderen in transitie? milieuverkenning 2030 345 14 Vlaanderen in transitie? Erik Paredis, Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, UGent Erika Vander Putten, Fre Maes, mira-team, vmm Jan Larosse, Afdeling Ondernemen en Innoveren,

Nadere informatie

Een beroep op energie 2

Een beroep op energie 2 Hiteq Voor technisch vakmanschap in de toekomst Hiteq is het expertisecentrum voor technisch vakmanschap in de toekomst. Technische bedrijven, werknemers en onderwijsinstellingen die zich oriënteren op

Nadere informatie

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Energiegids ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Wat vindt u in deze gids? Beste lezer, Elektriciteit en aardgas zijn duur. Wil u zo weinig mogelijk betalen? Dan is het belangrijk

Nadere informatie

Energie in beweging. Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders

Energie in beweging. Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders Energie in beweging Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders Colofon Stichting De Nationale DenkTank, 2009 Auteurs: Deelnemers

Nadere informatie

De wijk 10x zo goed Kennislab voor Urbanisme april 2014

De wijk 10x zo goed Kennislab voor Urbanisme april 2014 De wijk 10x zo goed Kennislab voor Urbanisme april 2014 Zo maken we de wijk 10x zo goed Maak de wijk 10x zo goed. Met die schijnbaar onmogelijke opdracht gingen de studenten uit het Kennislab voor Urbanisme

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag van de Indaver Groep

Duurzaamheidsverslag van de Indaver Groep 2012 Duurzaamheidsverslag van de Indaver Groep 2 Indaver Groep Duurzaamheidsverslag 2012 inhoud Duurzaamheidsrapportering: transparant en betrouwbaar Open in woord en daad is een kernwaarde van Indaver.

Nadere informatie

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam 1 DELTA N.V. The multi-utility company Elke dag werken aan een leefbare toekomst. DELTA is een multi-utility company. Wij

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nieuwe balans Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nuon in één oogopslag Profiel Nuon is een Nederlandse energieonderneming met meer dan 8.000 medewerkers die energie produceert en levert aan meer dan 3 miljoen

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

EU zal met mager klimaatakkoord weinig indruk maken op VN-top

EU zal met mager klimaatakkoord weinig indruk maken op VN-top dinsdag 11 november 2014 - jaargang 17 nummer 9 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Duurzame warmte Terwijl in Zuid-Holland de warmteprojecten zich

Nadere informatie

265 ORGANISATIES IN 96 LANDEN

265 ORGANISATIES IN 96 LANDEN 1 NIET ALLE ONDERNEMINGEN ZIJN COÖPERATIES. MAAR ALLE COÖPERATIES ZIJN WEL DEGELIJK ONDERNEMINGEN. De coöperatieve onderneming bestaat in alle maten en vormen en is actief in de meest uiteenlopende domeinen.

Nadere informatie

Een gezamenlijk initiatief van:

Een gezamenlijk initiatief van: Routekaart ICT 2030 Een gezamenlijk initiatief van: ICT~Office is de branchevereniging waarbij circa 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland zijn aangesloten. Met een grote achterban

Nadere informatie

Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied

Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied Trendverkenning 2020-2030 voor gemeenten met veel landelijk gebied W. Nieuwenhuizen, T.J.A. Gies, C.M. Goossen, R.A.F. van Och & L.L. de Rooij Ruimte voor

Nadere informatie

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid;

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid; Green Deal tussen Energie-Nederland en Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld Jaarverslag 2012 De TOEKOMST VAN ENERGIE Start van de gasproductie uit het Groningen-veld 1963 over ebn EBN B.V., gevestigd in Utrecht, is actief in het opsporen, produceren, opslaan en verhandelen van

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

- DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT!

- DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT! - DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT! HET KAN ALS JE HET WILT 1 Het kan als je het wilt! colofon Druk Ecodrukkers, Nieuwkoop Deze uitgave is gedrukt op post-consumer

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES De Raad van Wijzen 27 maart 2014 Inhoud Managementsamenvatting... 6 Inleiding... 6 Transversaliteit in bestuur, organisatie, processen

Nadere informatie

Besparen. Herr Seele Ik ben er van overtuigd dat ecologisch bewust leven een teken van intelligentie is. Energie

Besparen. Herr Seele Ik ben er van overtuigd dat ecologisch bewust leven een teken van intelligentie is. Energie DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR Smart media EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN KNACK Besparen Februari Maak je budgetvoornemens waar 2014 Energie Vlamingen steeds bewuster

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

DATA. Quarterly. de grondstof van de 21ste eeuw PERSPECTIVES ON BANKING. Steven Van Belleghem over de noodzaak van Big Data en betere dienstverlening

DATA. Quarterly. de grondstof van de 21ste eeuw PERSPECTIVES ON BANKING. Steven Van Belleghem over de noodzaak van Big Data en betere dienstverlening Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING DATA de grondstof van de 21ste eeuw Steven Van Belleghem over de noodzaak van Big Data en betere dienstverlening Een initiatief van BNP Paribas Fortis in samenwerking

Nadere informatie

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2.1. Evolutie stroomprijs?... 5 2.2. Belang van de elektriciteitsfactuur?... 7 2.3. Maatregelen om KMO-stroomfactuur te laten dalen?... 8 3. Vergelijking

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie