Uiteindelijk gebeurt het in de departementen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uiteindelijk gebeurt het in de departementen"

Transcriptie

1 1 september 2012 jaargang 176 nummer 3 Het Jaarcongres komt er weer aan In de bijzondere ambiance van de Koninklijke Militaire Academie houdt De Maatschappij op donderdag 8 november haar Jaarcongres. Deze keer is het thema Met energie naar de toekomst. Ook Nederland moet effectiever omspringen met natuurlijke hulpbronnen om onze samenleving duurzamer te maken. De overstap van de lineaire naar de circulaire economie, waarin het draait om vrijwel volledig hergebruik van grondstoffen en materialen, vraagt van alle sectoren binnen de Gouden Driehoek een verandering van denken, werken en ondernemen. In deze editie van Maatschappij Belangen digitaal niet alleen informatie over het congres, maar ook een interview met een van de sprekers: Dick Benschop, presidentdirecteur van Shell Nederland. Gas, wind- en zonne-energie maken, naast innovatieve oplossingen voor hergebruik en een beter handelssysteem voor CO 2 -rechten, volgens hem deel uit van het nieuwe denken en handelen op energie gebied. Mede het feit dat meer mensen in Azië en delen van Afrika zich vanuit een armoedesituatie opwerken naar een middenklassenbestaan, vraagt om innovatie en schonere energie. De nieuwe voorzitter van het hoofdbestuur van De Maatschappij, Luuc Mannaerts, wil verbindingen tussen het hoofdbestuur en de departementen stimuleren, in het besef dat de zo noodzakelijke ledenaanwas vanuit de departementen moet komen. Ook moet De Maatschappij meer naar buiten treden en daar zijn ze bijvoorbeeld in het departement Zwolle e.o. al erg in bedreven. Het traditionele ontbijt op de ochtend na Prinsjesdag heeft wederom de regionale pers gehaald. Verder aandacht voor bijeenkomsten in t Gooi (thema Dynamiek in t Gooi), Apeldoorn en Epe en Zaanstreek-Waterland. Inhoudsopgave Impressie Voorzittersoverleg pag. 2 Jaarcongres 2012: inleiding, programma en interview met Dick Benschop (Shell) pag. 3 en 4 Zaanstreek-Waterland: Ard Schenk pag. 5 Apeldoorn en Epe: Kasteelbezoek pag. 5 Zwolle: Prinsjesdagontbijt pag. 6 Dynamiek in t Gooi pag. 7 Nieuwe leden pag. 7 Uiteindelijk gebeurt het in de departementen Door verbindingen te leggen met het hoofdbestuur, maar vooral met elkaar, ontstaat een dynamiek die aantrekkelijk is voor bestaande en potentiële nieuwe leden. Om ondernemerschap goed te kunnen blijven stimuleren, is groei essentieel voor ons. Aan het woord is Luuc Mannaerts, de nieuwe voorzitter van het totaal vernieuwde hoofdbestuur van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, waarvan verder Antoinette Pernot, Jan Floris Holsteijn, Theo Cieremans en Wouter Admiraal deel uitmaken. Het nieuwe hoofdbestuur kiest ervoor het beleid van het vorige aan te passen, door minder centraal te sturen. Het landelijke bureau van De Maatschappij in Den Haag kan veel aan ondersteuning doen, maar uiteindelijk gebeurt het allemaal in de departementen. Wanneer we de trend van een afnemend ledenaantal willen keren, is het zaak dat er daar leden bijkomen. Wij kunnen onze hulp aanbieden, maar de betrokkenheid die de departementen laten zien en de activiteiten die zij organiseren, zijn de basis voor het aantrekken van nieuwe leden, zegt Luuc Mannaerts, die ook voorzitter blijft van zijn departement Rotterdam. Net zoals andere hoofdbestuursleden het werk binnen hun departementen voortzetten. Dat is eveneens een beleidswijziging. We zetten de lijn van het vorige bestuur voort, waar het gaat om de Gouden Driehoek en het belang van onderwijs en educatie. Daar zit nog een belangrijk element voor: het stimuleren van ondernemerschap door verbindingen te leggen. Een prima doelstelling, die goed aansluit bij de historie én de toekomst van De Maatschappij. De relevantie daarvan blijft actueel. De grote uitdaging is of we daarvoor, binnen het huidige maatschappelijke krachtenveld, voldoende aandacht kunnen opeisen. Daarom is het nodig dat we De Maat schappij prominenter op de kaart krijgen, door onze vereniging aantrekkelijker te maken, waardoor zij weer kan groeien. De departementen kunnen met ons, maar vooral met elkaar verbindingen leggen om een dynamiek te creëren die veel energie uitstraalt. Om het gevoel te krijgen hoe de departementen hier inzitten hebben we per regio, via vergaderingen of conference calls, afspraken gemaakt. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk leden en de departementen elkaar inspireren. Sommige zaken zijn immers heel eenvoudig, maar je moet er wel opkomen. Luuc Mannaerts en zijn mede-hoofdbestuursleden inventariseren wat er allemaal in Luuc Mannaerts de departementen gebeurt. Ze organiseren fantas tische dingen, buiten de gewone lezingen en de bedrijfsbezoeken. Veel van die activiteiten moeten we naar buiten toe duidelijker presenteren, via Maatschappij Belangen en de >>

2 2 lokale en in sommige gevallen de nationale pers. Bij veel evene menten zijn lokaal en regionaal vooraanstaande leden betrokken. Ook tijdens het Jaarcongres doen pro minente sprekers uitspraken die vaak landelijke nieuwswaarde hebben. Jong én oud De Maatschappij is één van de weinige verenigingen met een verticale band (van jong naar oud) in haar ledenbestand, dat bovendien heel divers is. Wij zijn voor jongeren alsook oudere leden interessant, waarbij we ons realiseren dat een stukje verandering erbij hoort. Onze ambitie is het aandeel van jongeren en vrouwen in de departementen wat sneller te laten groeien dan tot nu toe, met als resultaat dat het ledenaantal eerst stabiliseert en dan groeit aldus de nieuwe voorzitter. Zijn voorzitterschap is voortgekomen uit de soms stevige dialoog van de Commissie Werkwijze van De Maatschappij en het oude bestuur. Onze voorgangers respecteerden dat er organisatiestructuur- en beleids wijzigingen komen en hebben het advies van de commissie volledig onderschreven. Ze vonden ook dat er een nieuw team moest komen, met nieuwe energie en ideeën, die in de woorden van oud-bestuurslid Jan Mengelers zich niet gehinderd voelen door enige kennis en ervaring uit het verleden. De ALV heeft het voorstel in juni 2012 unaniem goedgekeurd. Daarnaast was er een voorkeur voor een voorzitter van buiten de commissie. En ik denk dat ook bewust gekozen is voor een wat jonger persoon die gestalte kan geven aan de noodzakelijke verjonging en dynamiek. Waarbij ik nadrukkelijk wil zeggen dat oudere leden net zo belangrijk zijn. We slaan een brug tussen generaties. Dat maakt onze vereniging zo uniek. De voorzitter over zijn bestuursleden: Ze zijn alle vier heel erg betrokken bij de departementen met een enorme passie voor De Maatschappij. Veel discussie is niet nodig, want iedereen voelt elkaar goed aan en pakt zaken direct op. Antoinette Pernot, voorzitter van het departement Amsterdam. Zij heeft een zeer succesvolle draai gemaakt door naast de maandelijkse bijeenkomsten ook een wekelijkse borrel te organiseren. Die laatste activiteit betekent dat een aantal bestuursleden elke week in touw is, maar er komen altijd zo n 20 à 30 mensen op af. Dat stimuleert de ledengroei in Amsterdam enorm. Jan Floris Holsteijn, voorzitter van het departement Leiden. Hij is als lid van de Commissie Werkwijze een belangrijke motor geweest voor de veranderingen die nu plaatsvinden. Ik had aangegeven dat ik het liefst twee mensen uit de commissie in het bestuur wilde opnemen, om de gedachten die zij mede hebben ontwikkeld te kunnen meenemen in het beleid. Dat is gelukt, want ook Antoinette was commissielid. Theo Cieremans is voorzitter van het departement Apeldoorn en Epe. Hij geeft het voorbeeld van hoe het ook kan. Er is zeer actief overleg met de buurdepartementen. Eens in de zoveel tijd zitten ze bij elkaar om ervaringen uit te wisselen, waardoor ze hun netwerk echt in werking zetten. Het begint dichtbij en breidt zich langzaam uit. Dat is heel krachtig. Daarnaast komt hij als enig bestuurslid van buiten de Randstad. Dat is voor nu oké, maar we overwegen om op termijn het bestuur uit te breiden met nog iemand van buiten de Randstad. Wouter Admiraal is bestuurslid van het departement s-gravenhage. Hij is het jongste bestuurslid (35). Hij zit in Den Haag en dichtbij het landelijk bureau, dat we daardoor kunnen ondersteunen. Bovendien kunnen we snel acteren. Elk bestuurslid doet dit in zijn vrije tijd, maar voelt tegelijk grote verantwoordelijk heid voor de aansturing van het landelijk bureau. Inspirerend voorzittersoverleg De voorzitters van de departementen hebben elkaar woensdag 19 september op een bij zondere locatie ontmoet: het Openlucht museum in Arnhem. Voorafgaande aan het overleg heeft het hoofdbestuur een rondleiding gekregen en een aantal stukken bewonderd, die niet alleen eigendom zijn van De Maatschappij, maar ook iets vertellen over haar geschiedenis. Het voorzittersoverleg zelf was zeer inspi re r end. Er is, behalve over praktische zaken, gesproken over het belang van De Maatschappij en hoe de voorzitters dit tot uiting kunnen laten komen in hun departementen. Ervaringen zijn uitgewisseld en goede ideeën gedeeld. De departementen zijn uniek en dragen elk afzonderlijk bij aan de doelstelling van De Maatschappij: het stimuleren van een meer ondernemende samenleving door samenwerking tussen openbaar bestuur, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

3 3 Jaarcongres 2012: Met energie naar de toekomst! Van een lineaire naar een circulaire economie maatschappij belangen digitaal Ook Nederland moet effectiever omspringen met natuur lijke hulpbronnen om onze samenleving duurzamer te maken. Dat vraagt van alle sectoren binnen de Gouden Driehoek een verandering van denken, werken en onder nemen. De overgang van een lineaire naar een circulaire economie, waarin het in tegenstelling tot nu de bedoeling is grondstoffen en onderdelen van producten zoveel mogelijk te hergebruiken of biologisch af te breken in de natuur, staat donderdag 8 november centraal tijdens het landelijke Jaarcongres 2012 van De Maatschappij in het gebouw van de Konink lijke Militaire Academie (KMA) in Breda. Topsprekers vanuit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid en een mystery guest geven, onder het motto Met energie naar de toekomst!, hun visie op deze radicale breuk met het verleden, die de toekomst onmiskenbaar zal veranderen. Dagvoorzitter Frits Sissing stelt daarbij aan alle aanwezigen de vraag of zij klaar zijn voor deze grote stap: Ziet u bruisend van energie de toekomst tegemoet of moet de energie nog gaan stromen? De organisatie van het Jaarcongres is dit jaar in handen van het jubilerende Departement West-Brabant, dat 150 jaar bestaat. Programma Ontvangst met lunch Welkom door de voorzitters Sprekers met hun kijk op de toekomst Pauze, laat u inspireren bij de verschillende stands Paneldiscussie Afsluiting met sfeervolle netwerkborrel Locatie: NLDA (voormalige) Koninklijke Militaire Academie in Breda Kraanstraat 4, 4811 MA Breda Interview met Dick Benschop (Shell), spreker tijdens het Jaarcongres Groei opkomende landen vraagt om Innovatie en schonere energie De wereldbevolking groeit van 7 miljard mensen nu naar 9 miljard in Honderden miljoenen mensen in snelgroeiende economieën in Azië en delen van Afrika werken zich vanuit armoede op naar een middenklassebestaan. Een enorm positieve ontwikkeling, die echter wel de vraag naar energie opdrijft en de zorg voor het milieu vergroot, constateert president-directeur Dick Benschop van Shell. Dat vraagt niet alleen om meer, maar tegelijk ook schonere energie. Gas, wind- en zonne-energie maken, naast innovatieve oplossingen voor hergebruik en een beter handelssysteem voor CO2-rechten, deel uit van het nieuwe denken en handelen op energiegebied. In de context van meer en schonere energie moeten we een aantal dingen slimmer doen. Dat is niet alleen een uitdaging voor Shell, maar voor de hele sector en de samenleving. Shell is bijvoorbeeld voorstander van het CO 2 -handels mecha nisme, dat op een kosteneffectieve manier kan leiden tot beperking van de CO 2 -emissies, zegt Benschop. Bedrijven kopen het recht een ton CO 2 te mogen uitstoten. Ze kunnen ervoor kiezen te investeren in schonere technologie of extra emissierechten te kopen van Dick Benschop bedrijven die minder uit stoten dan ze mogen. Dat systeem functioneert op dit moment niet zo goed in Europa en zou volgens ons hervormd moeten worden. Financiële prikkels ontbreken, doordat het aanbod van rechten door de economische crisis hoger is dan de vraag. De prijs zou op een aantal manieren kunnen worden hersteld, bijvoorbeeld door een malig het aantal rechten te beperken, waardoor de prijs omhoog gaat en het me chanisme weer goed functioneert. Gas Als industrie en samen leving worden we sowieso >> dagvoorzitter Frits Sissing, zal het Jaarcongres openen en de rol van dagvoorzitter op zich nemen.

4 4 efficiënter in Europa, niet meer zo energie-intensief, met minder verspilling en meer her gebruik. Bovendien zullen we steeds vaker wind-, zonne- en waterenergie combineren met gas, omdat die componenten ook bij elkaar passen in het toekomstige energiesysteem. De gasvoorraden in de wereld stijgen enorm. Er is meer dan we ooit dachten. Het Inter nationale Energie Agentschap in Parijs zegt dat er bij huidig gebruik nog voor 250 jaar gas is. In Amerika is de verwachting opge lopen van 30 naar 100 jaar. Dat is niet alleen een ware revo lutie, tevens een heel belangrijke ontwikkeling. De afgelopen tien jaar is de stijgende vraag naar energie, met name in China, zo meteen in India en wie weet in Afrika, voor de helft beantwoord met kolen, met alle negatieve gevolgen voor de lucht- en levenskwaliteit in de steden daar. De groeiende beschikbaarheid van gas geeft ons nu echter de prachtige mogelijkheid de toename van het kolengebruik af te remmen en op den duur in te halen als belangrijkste brandstof voor het opwekken van elektriciteit. Volgens Benschop wordt Shell ook steeds meer een gasbedrijf. De verhouding olie en gas is nu 50/50. Het zou best kunnen dat we eind dit jaar voor het eerst als bedrijf meer gas dan olie produceren. Gas kan ook het oliegebruik remmen. Met name in de transportsector kunnen we diesel vervangen door vloeibaar gas (LNG) voor zware vrachtauto s, binnenvaart- en kustschepen. Dat is economisch interessant en dringt ook het CO 2 -gehalte en de luchtverontreiniging terug. Bijkomend voordeel van energiediversificatie in de trans portsector is een teruglopende afhankelijkheid van olie-exporterende landen. Per sonenwagens zullen steeds vaker rijden op elektriciteit en misschien waterstof. Als we verder kijken dan de komende 20 jaar, zullen efficiëntie en de invloed van wind- en zonne-energie toe nemen. Waarbij Benschop aantekent dat er veel weerstand is tegen het bouwen van windmolens in Nederland. Dat geldt eveneens voor de opslag van CO 2 en van schaliegas (waarvan ook een olievariant bestaat), onder de grond. Als we vernieuwing en innovatie willen op dit gebied of nieuwe energie bronnen tot ontwikkeling willen brengen, moeten we hierover een maatschappelijk debat voeren. Onderzoek De president-directeur wil vooral geld steken in onderzoek en ontwikkeling, innovatie en pilotprojecten. De overgang van lineaire naar circulaire economie, waarin het de bedoeling is grondstoffen en onderdelen van producten zoveel mogelijk her te gebruiken of biologisch af te breken in de natuur, heeft volgens hem vooral te maken met efficiëntie. Hergebruik is ontzettend belangrijk, maar niet altijd even gemakkelijk. Wij hebben een technologie ontwikkeld die het mogelijk maakt zwavel dat vrijkomt bij de productie van olie of zuurgas te hergebruiken in beton, dat ook weer recyclebaar is. Met dit product, Thiocrete, dat in Hoofddorp wordt gemaakt, vermijden we een zeer CO 2 - intensieve manier van betonproductie. Dit soort acties zouden in de hele energieketen moeten voorkomen. Shell is er in zoverre klaar voor dat we voortdurend studeren op langetermijnontwikkelingen, eventueel samen met anderen deel willen uitmaken van nieuwe ontwikkelingen en daar ook commercieel in actief zijn. We kunnen als bedrijf niet het antwoord op alle energievragen geven, maar wel doen waar we goed in zijn. Gasten Dick Benschop president-directeur Shell Nederland Wim Kuijken Deltacommissaris René Wijffels hoogleraar WU Agrotechnologie en Voedingswetenschappen Titia Siertsema algemeen directeur UNETO-VNI Jan Gunneweg Bough Bikes Babs Nijdam Business development manager RAI en voorzitter GMIC-NL Sjaak van der Tak burgemeester Gemeente Westland en voorzitter Greenport Nederland Arash Aazami oprichter BAS-energie Margret Vincent directeur FPO ROC A12 Een mystery guest. Rene Wijffels Titia Siertsema Dick Benschop Margret Vincent Arash Aazami Jan Gunneweg Aanmelden Meld u aan via de website of stuur een mail naar Aanmelden kan ook door de QR-code te scannen. De kosten van deelnemen bedragen 45,- Voor deze bijzondere (topdefensie) locatie is aanmelden vereist. Zonder bewijs van inschrijving wordt u niet op het terrein toegelaten. Babs Nijdam Sjaak van der Tak Wim Kuijken

5 5 Ard Schenk motiveert leden Zaanstreek-Waterland Bereid je niet alleen financieel, maar ook fysiek voor om straks te kunnen genieten van je pensioen. Luister naar je lichaam, eet gezond en begin op tijd met bewegen. Dat is de boodschap die Ard Schenk onze leden en introducés meegaf tijdens de lunchbijeenkomst van het departement Zaanstreek-Waterland op 30 augustus, zegt voorzitter Guido Voss. Ard Schenk Ard Schenk, die in de jaren zeventig vele schaatstitels en Olympische medailles op zijn naam schreef, was daarna sportcommentator en vaak tot diep in de nacht op pad voor het IOC en de KNSB. Bovendien heeft hij al ruim 35 jaar een drukke fysiotherapiepraktijk in Purmerend. Voss: Uit foto s die hij liet zien blijkt dat dit lichamelijk zijn tol heeft geëist. Rond zijn 55ste, hij woog toen 120 kg, kreeg Schenk een flinke waarschuwing. Daarna heeft hij de knop omgedraaid en is hij gaan werken aan een gezonder leven. Een fit en gezond bestaan is volgens de ex-topschaatser niet voor iedereen weggelegd, maar veel mensen hebben het toch zelf in de hand. Zijn verhaal is een beetje een open deur, maar hij is wel een inspirerende motivator die ook ondernemers een beslissende zet kan geven. Aan het eind van de uitstekend bezochte bijeenkomst heeft hij exemplaren van zijn boek Je tweede jeugd begint nu gesigneerd. De keuze van sprekers spreekt de leden van Zaanstreek-Waterland een van de weinige departementen waar mede dankzij een goede programmering en originele sprekers sprake is van groei zeer aan. We komen zes à zeven keer per jaar bijeen. De ondernemers zijn er bovendien zeer gecharmeerd van dat we lunchbijeenkomsten met sprekers afwisselen met be drijfsbezoeken. De Zaanstreek is daar voor een onuitputtelijke bron. In oktober gaan we naar het Ronald McDonald s Centre in Amsterdam-Noord, dat een sportcentrum voor gehandicapten heeft geadopteerd. Een amateur voetballer met een ge handicapt kind is daar ooit mee be gon nen door een voet balvereniging voor kinderen met een beperking op te richten. Vervolgens heeft Johan Cruijff zich ervoor ingezet en heeft de gemeente grond beschikbaar gesteld. Er staat nu een prachtig sportcomplex. Dat is belangrijk voor het binnenhalen van de Olympische Spelen in 2028, want er is geen enkel land in Europa dat over zulke goede sportfaciliteiten voor gehandicapten beschikt. Ondernemerschap in klassiek jasje boeit Het departement Apeldoorn en Epe is het nieuwe seizoen begonnen met een bijzonder bedrijfsbezoek aan Kasteel Vosbergen in Heerde, dat in het laatste kwart van de vorige eeuw zeer grondig is gerestaureerd. Een bezoek dat prima paste bij het Themajaar Historische Buitenplaatsen Nu is het kasteel niet alleen een gewilde trouwlocatie, maar ook biedt het samen met de bijbehorende boerderijen huisvesting aan een aantal ondernemers. We willen graag letterlijk bezoeken afleggen in de maatschappij. Deze keer hebben we het advies opgevolgd van Jeanne Kamerlingh Onnes, de vice-voorzitter van het departement s-gravenhage, die ons wees op het prachtige kasteel met landgoed van haar moeder, dat dankzij een combinatie met nieuwe ondernemers groeit en bloeit. De zakelijke aanpak die mevrouw G.A. Kamerling Onnesbarones Van Dedem, eigenaresse van het kasteel, heeft gekozen, past helemaal bij dit cultuurgoed, vertelt Theo Cieremans, voorzitter van het departement Apeldoorn en Epe. Doordat de subsidiëring terugloopt heeft zij besloten een aantal ruimtes van het kasteel te verhuren aan zelfstandige pro fessionals, die in een mooie om geving kunnen opereren en tegelijk zorgen voor inkomsten die nodig zijn voor het voortbestaan van het kasteel. Een architect in het kasteel, een bed & breakfast, een huidoptima lisatie- en anti-verouderingsbedrijf, een restauratietimmerman, die van het klassieke werk zijn specialisatie heeft gemaakt, en een stoeterij Foto: Kasteel Vosbergen (www.kasteelvosbergen.nl) zijn inmiddels in het bouwhuis en de boerderijen op het landgoed gevestigd. Traditioneel past een stoeterij goed bij de agrarische functie van een buitenplaats. Een transportbedrijf, dat voor de stoeterij en andere bedrijven werkt, stalt zijn wagens buiten het terrein om het aanzien niet te verstoren. Het ondernemerschap in een klassiek jasje op een oude buitenplaats en kasteel, zoals Cieremans het noemt, heeft de ruim 20 leden die aan het bezoek hebben deelgenomen, geboeid. Vooral het innovatieve ervan, dat prima past binnen de Gouden Driehoek-gedachte die we steeds weer formuleren, sprak hen erg aan. Het geanimeerde contact met de professionals daar heeft zeker nieuwe verbindingen opgeleverd.

6 6 Dynamiek in t Gooi betekent kennis delen en ertoe doen Departement Het Gooi heeft ervoor gekozen het hele jaar aan één thema te wijden: Dynamiek in t Gooi, over plannen voor de directe omgeving en wat die betekenen voor ondernemers en bestuurders in het departementsgebied. Daarbij gaan we terug naar de kern van De Maatschappij: kennis delen en ertoe doen, zegt bestuurslid Agnes Haverkort. De aftrapbijeenkomst, op 17 september in De Boerderij in Huizen, is goed bezocht en dat biedt perspectief voor de overige zeven discussieen informatiebijeenkomsten. Agnes Haverkort Het belangrijkste is dat het visie document dat we tijdens de slot bijeenkomst op 10 juni presenteren, geen intern stuk is. Het moet, volgens Agnes Haverkort, de basis zijn voor een nieuwe werkelijkheid, waarin De Maatschappij in het Gooi én het land betrokken is bij de openbare discussie en beslissingen over de dingen die in de samen leving gebeuren. We hebben bewust ver tegenwoordigers van de drie sectoren uit de Gouden Driehoek uitgenodigd deel te nemen aan onze bijeen komsten, die voortaan ook voor niet-leden toegankelijk zijn. Denk aan gemeenteraadsleden, bestuurders van bedrijven en school direc teuren, zodat ze elkaar kunnen versterken en op elkaars behoeften kunnen inspelen. In het Gooi heeft bijvoor beeld de mediasector, waaraan ook de techniek en de IT zijn gekoppeld, nog steeds grote invloed op alle onderdelen van de maatschappij. Daarom willen we duidelijk maken hoe beroepsopleidingen daar de komende jaren op kunnen inspelen. Tijdens de slotbijeenkomst hopen we dat, naast belangrijke sprekers, ook bijvoorbeeld de elf burgemeesters uit dit gebied aanwezig zijn. Agnes Haverkort is in elk geval blij met het enthou siasme dat tijdens de aftrapbijeenkomst is gebleken. Tijdens deze presentatie is grondig geschetst wat er in economische en algemene zin op ruimtelijk en infra structureel gebied in en rond het departement aan de orde is en wat de invloed van bijvoorbeeld het Urgentie pro gramma Rand stad en het Innovatiebeleid Topsectoren van het Rijk daarop is. Het is voor ondernemers en bestuurders in het Gooi van belang te weten wat de plannen voor de directe omgeving tot 2040 precies inhouden en hoe ze daarop invloed kunnen uitoefenen. De onderwerpen voor de bijeenkomsten van 8 oktober en 12 november respec tievelijk De Randstad: eco nomische en ruimte lijke ont wikkelingen in de Metropoolregio Amsterdam, de Noord vleugel Utrecht en Almere en de gevolgen voor t Gooi en Economisch beleid: focus op topsectoren, met name de media zijn al redelijk vastgelegd. Voor de bijeenkomsten over demografische ontwikkelingen, vergroening en groei, ondernemen en opleiden en de samenhang tussen wonen, werken, recreëren zijn ideeën nog van harte welkom. Verslagen van alle bijeenkomsten en presentaties van de sprekers zijn te raadplegen op de website:

7 7 Zekerheid over huizenmarkt hard nodig De nieuwe regering moet met een fatsoenlijk regeerakkoord komen dat mensen zoveel zekerheid biedt dat ze zich weer op de huizenmarkt durven begeven, waardoor de woningbouw kan aan trekken. Dat was een van de belangrijkste conclusies van prof. dr. ir. Bert Bruggink, CFO van Rabobank Nederland, tijdens alweer de 22ste ontbijt bijeen komst van het departement Zwolle e.o. en de Zwolse Kring van Ondernemers op de ochtend na Prinsjesdag. Voor het herstel van de economie is de bouw ont zettend belangrijk. De daling van de huizenprijzen moet tot staan worden gebracht, zodat het consumenten vertrouw en stijgt en de bestedingen weer toenemen. Dan gaat het wiel weer draaien, aldus voorzitter Marnix Bootsma van het departement Zwolle. Net als Bruggink vindt hij het belangrijk dat de aanstaande regering een consistent be leid gaat voeren. Bootsma is blij met een regering die uit stevige middenpartijen be staat, om dat die ervoor zorgt dat het buitenland Neder land weer serieus neemt. In de zaal proefde ik na afloop dat we elkaar niet in de put moeten praten. Er werd gesproken over het feit dat er nauwelijks nog wordt ge bouwd, maar toevallig ge beurt dat hier op het bedrijven terrein op drie plaats en tegelijk. De bijeenkomst, opnieuw in het Zwolse Grand Hotel Wientjes, is goed bezocht. Er waren 120 mensen. We nodigen elk jaar een of meer prominente sprekers uit, die de toestand in de wereld met een economische bril op bespreken. Vorig jaar was dat prof. dr. Niels Groenendijk en nu dus prof. Bruggink. Een à twee keer per jaar hebben we zulke interessante sprekers, zoals nu, dat de regionale pers daar aandacht aan besteedt. Het departe ment Zwolle treedt op die manier graag naar buiten, hoewel er ook onderwerpen zijn waarbij we de pers niet uit nodigen. Nieuwe leden van De Maatschappij De departementen van Departement Drenthe Departement s-gravenhage Departement West-Brabant De Maatschappij hebben weer een groot aantal nieuwe leden kunnen verwelkomen. Hieronder een overzicht. Departement Amsterdam Annemiek van Dijk, ADEC B.V. Félice van der Dussen, B.I.P. GmbH Marc Flipsen, Landgoed Sollewerf BV Rinie Jansen, MacGyver Will Weerkamp, HM Architecten BV Robèr van Leeuwen, Care with Vision b.v. Daan Putman, Cramer Putman Cramer Consult bv Departement Apeldoorn en Epe Marijke Verhulsdonck FFP, Kantoor Verhulsdonck Jan-Paul Westhoeve, BuroPost Departement Deventer Judith van der Made, Rebo-Van der Worp Bedrijfsmakelaars B.V. Departement Dordrecht Martijn Peltenburg, Peltenburg Henk Witsen Elias Wim de Haan, VAMOR vastgoedregisseur Departement Eemland Hans Acket, TelDaCom bv Rob Berendse, The Voip Company Vera Verburgt, Active Info Dimitri van Nimwegen, Nivadi Productions Departement Haarlem en Meer Ellen Meuwese, Atelier Ellen Meuwese Joost de Haan, DirectIt bv Departement Leiden Yvonne van Riet, Van Riet Projectbegeleiding Pierre Corbeau, APP DEALER Departement Noordwest Veluwe en Flevoland Annemiek Fidder, 2eBedrijf Departement Rotterdam Arnold van Steenderen, Van Steenderen MainportLawyers Rachel Lopes Cardozo, Theo Ostermann, Taurus B.V. Francois Koppenol, AKD advocaten & notarissen Eduard Pelger, Eduard Pelger bv Willem Wansink, willemwansink.nl Robert F. Robinson, TopLocal Recruitment Alexander Kist, NewSkool B.V. Departement Twente Henk Hoving Geert Klein Ovink, Klein Ovink Consultancy Departement Utrecht Oscar van Tricht, Van Bosselaar & Strengers Advocaten Joris de Theije, Business Partners Departement Waterweg-Noord Ron Hagestein, The Coffee Factory Raphaël de Kort, b-creative! Han Schumacher, Eigenraam Schiedam B.V. Theo Werner, Lentiz Geuzencollege Vincent Kevenaar, CTC Peter Heeren, Proeflokaal t Sterretje Bianca van der Hoek, Stichting Theater Koningshof Koos Karssen, Gemeente Maassluis Hans Klaasse, Klaasse & Klaasse B.V. Henk Kuipers, Wennekerpand Max van Laren, Dinners on Tour Warner Rosenboom, Goflex B.V. Cor in t Veld, EDW Autolease Rijnmond Willeke Vester, Willeke Joost Gielen, Turn it on Again BV Jan van Gool, MARK Advocaten Ineke Arts Takkenberg, Bloeikapitaal B.V. Ruud Scherpenhuizen, De Tijden werkgoed B.V. Astrid Verkuijl, Bakker & Verkuijl BV Inge Boelens, Corus HR Consultancy Hans Dubbeldam, Index Capital Vermogensmanagement Departement Zaanstreek- Waterland Duco Stuurman, Gemeente Zaanstad Daphne Hoffman, NH Vormgevers Johan Meester, Ameco B.V. - Metaalwerken Coos Oomen, VIEROOS Departement Zeeland Erik de Koning, RPCZ - afdeling TAO Departement Zutphen Gijs Kornmann, Gijs Kornmann Management & Advies Judith van der Made, Rebo-Van der Worp Bedrijfsmakelaars Departement Zwolle Margriet Twisterling, Twist Ontwerp en Advies Rik van Middendorp, Stonestreet Holding BV maatschappij Belangen is een uitgave van De Maatschappij. De Maatschappij stimuleert als ongebonden platform sinds 1777 de Nederlandse economie in het algemeen belang. Het landelijk netwerk bestaat uit 26 autonoom bestuurde departementen. Landelijk bureau Jan van Nassaustraat BP Den Haag tel.: fax: Adreswijzigingen kunt u doorvoeren door in te loggen op de website Heeft u problemen met inloggen dan kunt u bellen of mailen met het landelijk bureau. hoofdredactie Hoofdbestuur De Maatschappij eindredactie Jacques Geluk ontwerp en realisatie CieremansVanReijn, Den Haag

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Ben jij een deler? Delen moet je doen. Overal eten. Stel je voor... Laag hangend fruit

Ben jij een deler? Delen moet je doen. Overal eten. Stel je voor... Laag hangend fruit Ben jij een deler? Delen moet je doen Overal eten Stel je voor... Laag hangend fruit ER IS GENOEg Uitgave 1 APRIL 2014 Colofon Er is genoeg is mede mogelijk gemaakt door: journalistiek Marianne van den

Nadere informatie

It s lonely. at the top. het ONDERNEMERS. on line NOORDWEST VELUWE EN EEMLAND B E L A N G. SEAT Bakker 75 jaar jong

It s lonely. at the top. het ONDERNEMERS. on line NOORDWEST VELUWE EN EEMLAND B E L A N G. SEAT Bakker 75 jaar jong het ONDERNEMERS NOORDWEST VELUWE EN EEMLAND B E L A N G SEAT Bakker 75 jaar jong NR. 3-2005 Het gaat goed met de Bedrijvenkring Ermelo Onderwijs en bedrijfsleven vinden elkaar steeds beter It s lonely

Nadere informatie

Corporate social responsibility

Corporate social responsibility Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Corporate social responsibility investeren in een duurzame toekomst juli

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

het ONDERNEMERS ontwikkelt eigen Zuidoost-Friesland toeristisch profiel WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 FRYSLÂN

het ONDERNEMERS ontwikkelt eigen Zuidoost-Friesland toeristisch profiel WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 FRYSLÂN NR. 3 2010 het ONDERNEMERS FRYSLÂN B E L A N G Zuidoost-Friesland ontwikkelt eigen toeristisch profiel Financieel advies dat verder gaat Rabobank brengt nieuwe ideeën in de regio tot wasdom Heerenveen:

Nadere informatie

voor het schaduwkabinet

voor het schaduwkabinet De Groeiagenda voor Nederland het schaduwkabinet De Groeiagenda waar gaat Nederland de komende tien jaar zijn geld mee verdienen? Geachte leden van het Kabinet, Een krachtige en slagvaardige economie.

Nadere informatie

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Noord NL 17 Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Volop innovatie bij API Emmen Agro Valley, van kwantiteit naar kwaliteit Programmaraad: onderwijs beter aansluiten op de praktijk Samenwerking Noord-Nederland

Nadere informatie

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren.

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Dit is een uitgave van Eerst de Klas December 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 Stimulans voor onderwijs. Terugblik op het eerste jaar met Els Pelzer.

Nadere informatie

MANIFEST2040. juli-versie

MANIFEST2040. juli-versie MANIFEST2040 juli-versie TITEL Tekst inzet... WIJ MAKEN RUIMTE COLOFON Redactie Hans Leeflang Peter Paul Witsen Ries van der Wouden Alan Hoekstra Marloes Bijlsma 9 JULI 2015 INHOUDSOPGAVE WIJ MAKEN

Nadere informatie

Thuisbegeleiding heeft de toekomst!

Thuisbegeleiding heeft de toekomst! Thuisbegeleiding heeft de toekomst! 4 Helder zorgplan, concreet doel 6 Niet meer bevroren op de bank 8 Weg van de platgetreden paden 10 GezinSter 12 Terugbrengen van eigen regie en dan weer weg 15 Meer

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

FINANCIEEL FIT IN BETERE TIJDEN met slimme tips voor bescherming en groei van uw vermogen

FINANCIEEL FIT IN BETERE TIJDEN met slimme tips voor bescherming en groei van uw vermogen * Stand van zaken in de Nederlandse economie * Waarom sparen én beleggen belangrijk is * Nederlandse woningmarkt herrijst langzaam uit zijn as Voorzitter van Bouwend Nederland Maxime Verhagen nog altijd

Nadere informatie

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om Internationale aspecten van gemeentelijk beleid Colofon Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Kracht in Nederland. Jongeren de kans geven mee te doen, daar draait ons initiatief om

Kracht in Nederland. Jongeren de kans geven mee te doen, daar draait ons initiatief om Kracht in Nederland thema Tijdschrift over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid Peter Blokdijk, WerkMeester bij ESFA Rotterdam: Jongeren de kans geven mee te doen, daar draait ons initiatief

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen

functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen van delft-westland/ oostland functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen ondernemers moeten inspelen op ontwikkelingen in ict software is cruciaal voor het succes van topsectoren editie 05 2013

Nadere informatie

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los NU. 1/6 Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los Interview met Muriel Arts MURIEL ARTS (1964) STUDEERDE TANDHEELKUNDE EN STARTTE VERVOLGENS EEN COMMERCIËLE INTERNATIONALE CARRIÈRE BIJ UNILEVER.

Nadere informatie

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Colofon Inhoud 4 Voorwoord 2 In de publicatie komen de volgende organisaties en sportclubs aan bod:

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Wie wil er nog boeren in Nederland?

Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Tijd voor een goed gesprek met jonge boeren en boerinnen Ton Duffhues (red.) In de stad zit je zo opgesloten en ik ben zo aan die

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

VERBINDT TOERISME EN VRIJE TIJD: GAT IN DE WETENSCHAPPELIJKE MARKT NIEUWE MASTER TOURISM. UCF en Fryske Akademy. Onderzoek.

VERBINDT TOERISME EN VRIJE TIJD: GAT IN DE WETENSCHAPPELIJKE MARKT NIEUWE MASTER TOURISM. UCF en Fryske Akademy. Onderzoek. UCF en Fryske Akademy INTERVIEW MET HANNO BRAND pagina 7 Onderzoek EENDENKROOS ALS NIEUW GEWAS pagina 6 VERBINDT JAARGANG 3 NUMMER 1 EDITIE LENTE 2014 WWW.UCF.NL @UCFFRYSLAN Wereldwijd behoren toerisme

Nadere informatie

Flexibele schooltijden, effectiever onderwijs

Flexibele schooltijden, effectiever onderwijs MAGAZINE VOOR HET OPENBAAR ONDERWIJS Nummer 5, september 2014 Flexibele schooltijden, effectiever onderwijs Kernwaarden die staan als een huis Elke week een vragenrondje over seks NIEU W! bestel gratis

Nadere informatie

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen Connect Het relatiemagazine van Fydee Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen handelswijzen Ronald van broekhoven is dit goed voor mijn cliënt, voor mijn personeel en voor

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

Experimenteren met burgerinitiatief

Experimenteren met burgerinitiatief Van Doe-het-zelf naar Doe-het-samen Maatschappij Experimenteren met burgerinitiatief Jurgen van der Heijden, Rosalie van Dam, Rinske van Noortwijk, Irini Salverda, Ineke van Zanten (Red.) Met bijdragen

Nadere informatie