Duurzaamheid duurt het langst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaamheid duurt het langst"

Transcriptie

1 Duurzaamheid duurt het langst kkk

2 Verkenningen, deel Eerder verschenen in deze reeks:. De toekomst van het wiskunde-onderzoek in Nederland 2. Bio-exact. Mondiale trends en nationale positie in biochemie en biofysica 3. De toekomst van de theologie in Nederland 4. Tussen Aarde en Leven. Strategische verkenning van de biogeologie in Nederland 5. De appel van Newton. Nieuwe mogelijkheden voor natuurkundig onderzoek van levende materie 6. Gij letterdames en gij letterheren. Nieuwe mogelijkheden voor taalkundig en letterkundig onderzoek in Nederland 7. Turning the Water Wheel Inside Out. Foresight Study on Hydrological Science in The Netherlands 8. Samenleven en samenwerken. Een toekomst voor de Nederlandse sociologie 9. Multifactoriële aandoeningen in het genomics-tijdperk 0. De toren van Pisa rechtgezet. Over de toekomst van de Nederlandse archeologie ii

3 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Verkenningscommissie energieconversieonderzoek Duurzaamheid duurt het langst Onderzoeksuitdagingen voor een duurzame energievoorziening Amsterdam, 2007 iii

4 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Postbus 92, 000 GC Amsterdam T F E isbn Het papier van deze uitgave voldoet aan iso-norm 9706 (994) voor permanent houdbaar papier Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (knaw) Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, via internet of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, behoudens de uitzonderingen bij de wet gesteld. iv ddd

5 cccc 77 eee v

6 Voorwoord Duurzaam duurt het langst is de uitkomst van de verkenning Onderzoek voor Duurzame Energieconversie verricht door een daartoe ingestelde Verkenningscommisie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (knaw). Het rapport kan gezien worden als een road map voor wetenschappelijk onderzoek gericht op een duurzame energietoekomst. Rond een duurzame energietoekomst speelt een sterk door emoties gekleurd maatschappelijk debat. Ethische aspecten, wetenschappelijk geverifieerde interpretaties van gegevens en economische/politieke realiteiten zijn niet altijd eenvoudig met elkaar in balans te brengen. Het speelveld is groot en het oppervlak is ruw. Wel lijkt nu gelukkig consensus te ontstaan dat gestreefd moet worden naar een vermindering van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen door duurzame energiebronnen versneld toegankelijk te maken. Goed gericht, hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek lijkt dit mogelijk te kunnen maken. De Verkenningscommissie hanteert een brede definitie van duurzame energieopties: geen enkele vorm van energieconversie werd a-priori uitgesloten. Gevolg was wel dat er zeer veel mogelijke onderzoeksvelden de revue zijn gepasseerd. vi Voorwoord

7 Ook kwam de commissie al snel tot de conclusie dat een toekomstvisie op energie gerelateerd wetenschappelijk onderzoek noopt tot duidelijke afstemming op enerzijds de energieproductiebedrijven en anderzijds de energiegebruikers, het bedrijfsleven, de overheid en de consumenten. Een andere constatering is dat een verkenning ten behoeve van de Nederlandse onderzoekswereld slechts in een Europese en soms zelfs mondiale context zinvol kan zijn. Bij het formuleren van haar rapport heeft de Verkenningscommissie een geweldige hoeveelheid rapporten in de open literatuur geraadpleegd. Aanvullend hierop is gebruik gemaakt van de input die tijdens vier openbare bijeenkomsten van sprekers en discussiedeelnemers is verkregen en van schriftelijk aangeleverde commentaren of tekstvoorstellen. Ik wil alle betrokkenen hiervoor hartelijk bedanken. De verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke tekst ligt echter alleen bij de Verkenningscommissie. Ook wil ik de leden van mijn commissie nog eens bedanken voor de zeer plezierige en constructieve wijze waarop we hebben samengewerkt. Ondanks de zeer verschillende achtergronden en karakters van de leden, was alles in de commissie bespreekbaar: er waren geen taboes en er was steeds een open discussie mogelijk. De Verkenningscommissie richt zich met haar aanbevelingen tot iedereen die zich bezighoudt met een duurzame energietoekomst, variërend van beleidsmakers en onderzoekers, tot de overheid, onderzoeksfinanciers, kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke groeperingen. Bij de selectie van onderwerpen zijn de mate van duurzaamheid van energieopties en de aanwezigheid c.q. kwaliteit van het wetenschappelijke onderzoek in Nederland primair maatgevend geweest. We hebben feiten en ficties van elkaar gescheiden: wat niet realiseerbaar lijkt hebben we zo benoemd en om te komen tot robuuste energieopties voor de toekomst hebben we sommige onderwerpen ontmythologiseerd. Gezien het complexe en diverse karakter van energiegerelateerd onderzoek is het niet verwonderlijk dat het rapport geen eenvoudige kost is geworden. Zo is het beslist noodzakelijk om te komen tot systeemoptimalisatie, met een geïntegreerde aanpak van energiebronnen, energieproducten, sectoren, functies, componenten, afval- en grondstofstromen en verschillende technologieën. Een duidelijk aansprekend voorbeeld is de balans die gevonden moet worden bij de toepassing van groene grondstoffen voor voedsel, materialen/chemicaliën en brandstoffen. Dat neemt niet weg dat de Verkenningscommissie heel concreet per energieoptie onderzoeksgebieden heeft geselecteerd die kunnen bijdragen tot een robuust vii Voorwoord

8 duurzaam energiegebruik. Ook zijn de geselecteerde onderzoeksgebieden per energieoptie in onze conclusies en aanbevelingen niet samengevat, omdat ze zonder context weinig bijdragen aan het noodzakelijke inzicht in de urgentie. Ik wil met nadruk wijzen op de aanbeveling om multidisciplinaire onderzoeksteams in het leven te roepen. Deze teams krijgen gedurende langere tijd de taak een industrietak of energiegebied door te lichten en het traject van ideeëngeneratie tot implementatie te begeleiden. Deze aanpak zou ondersteunend moeten zijn aan de energietransitieaanpak van het ministerie van Economische Zaken. Uiteindelijk zal de Nederlandse onderzoekswereld zich tot enkele geconcentreerde programma s moeten beperken, tenzij bewust om strategische redenen nieuwe wegen bewandeld moeten worden. Om het aantal onderzoeksopties verder te beperken en te komen tot kansrijke gecoördineerde programma s beveelt de Verkenningscommissie de knaw aan regelmatig de stand van zaken te evalueren. Dat neemt niet weg dat er ook voldoende ruimte moet blijven voor het uitwerken van wilde ideeën, maar wel via aparte financiering. Met grote nadruk wil ik tenslotte stellen dat energiebesparingsonderzoek met hoge prioriteit in dit rapport bewust is meegenomen, omdat hiermee op korte termijn een zeer grote bijdrage aan een duurzame energietoekomst kan worden geleverd. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen. Ik hoop en verwacht dat de verkenning Duurzaam duurt het langst zal bijdragen tot een gezonde onderzoeksprogrammering. Prof. dr. Hans de Wit, voorzitter Verkenningscommisie energieconversieonderzoek. viii Voorwoord

9 Inhoud Samenvatting xii Summary xiii. Inleiding. Achtergrond verkenning.2 De problematiek 2.3 De maatschappelijke discussie 4.4 Doel en uitgangspunten 7.5 Werkwijze, indeling rapport 8 2. Algemene aspecten van de energiehuishouding 9 2. Analyse van energiesystemen Integratie Transport en opslag van energie Energiebesparing Duurzame energieopties en hun onderzoeksuitdagingen Technologie ter verbetering van de energie-efficiëntie Energie uit zonlicht Energie uit wind Energie uit water Energie, transportbrandstoffen en materialen uit biomassa Schoon fossiel Energie uit kernreacties Kernsplijting Kernfusie Waterstof Sociaalwetenschappelijke aspecten 90 ix Inhoud

10 5. Conclusies en aanbevelingen Algemeen Generieke aanbevelingen per optie 97 Literatuurlijst 02 Lijst van gebruikte afkortingen 07 Bijlagen Bijlage A. Samenstelling en opdracht van de Verkenningscommissie 2 Bijlage B. Overzicht conferenties 4 Bijlage C. Lijst betrokken personen 6 Bijlage D. Introductiesnelheid onderzoeksthema s zonne-energie 7 Bijlage E. Overzicht windenergieonderzoek in Nederland 8 Bijlage F-. Lopend kernsplijtingsonderzoek in Nederland 23 Bijlage F-2. Overzicht kernfusieonderzoek in Nederland 25 x Inhoud

11 xi

12 Samenvatting Energie is van levensbelang voor de maatschappij. De voorraden van fossiele brandstoffen zijn eindig en vormen een aanzienlijke belasting voor het leefmilieu. Voor het zekerstellen van de energievoorziening op langere termijn is onderzoek noodzakelijk. Gericht wetenschappelijk onderzoek kan een bijdrage leveren aan het ontsluiten van nieuwe energiebronnen die het milieu minder belasten. Voor de energietransitie bestaat geen uniek plan. Het onderzoek moet zich richten op een systeembenadering van de gehele keten, van primaire energiebron tot eindgebruiker. Hiertoe moet op wereldschaal een uitgebreide portfolio van mogelijke duurzame energieopties worden onderzocht. Geen enkele optie mag bij voorbaat worden uitgesloten. Voor de Nederlandse onderzoeksinspanningen dienen prioriteiten gesteld te worden in samenhang met het onderzoeksveld elders. Voorwaarde voor de uiteindelijke invulling van de transitiepaden naar een duurzame energievoorziening is een goed samenspel tussen overheid, industrie en kennisinstellingen. Het is van grote betekenis dat daarbij sprake is van een door het merendeel van de partijen gedeelde beeldvorming van het uiteindelijke doel. xii Samenvatting

13 Summary Energy is vital to society, but our fossil fuel reserves are not inexhaustible and are also a serious source of environmental pollution. Research is required to ensure the long-term supply of energy. Dedicated scientific research can help us to access new sources of energy that will be less harmful to the environment. There is no one plan for energy transition. The research must focus on a system approach to the entire chain, from primary source of energy to end-user. This will involve exploring an extensive portfolio of potential energy options on a world scale. None of the options should be ruled out in advance. Dutch research efforts should be prioritised in association with research being carried out elsewhere. One requirement for ultimately achieving an energy transition that results in a sustainable energy supply is close collaboration between the public and private sectors and centres of expertise. A key factor is that the majority of the parties involved should share the same view of their ultimate goal. The main focus of research should be on energy sources that can make a considerable contribution to a sustainable global energy supply. Another requirement is that these sources must offer the Dutch research community opportunities in xiii Summary

14 De aandacht moet vooral uitgaan naar energiebronnen die een substantieel kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de mondiale energievoorziening. Een andere voorwaarde is dat deze bronnen kansen bieden voor de Nederlands onderzoekswereld, waarbij de aandacht uitgaat naar zowel fundamenteel als toegepast onderzoek. De commissie breekt hier een lans voor het oprichten van multidisciplinaire onderzoeksteams. Deze teams krijgen gedurende langere tijd van ideevorming tot implementatie de taak een industrietak of energiegebied door te lichten en te begeleiden. Expliciete aandacht krijgt het scheppen van mogelijkheden voor excellente jonge onderzoekers die een academische carrière nastreven. De Verkenningscommissie heeft ervoor gekozen te rapporteren langs de lijnen van de diverse energieopties. Zij merkt in hoofdstuk 2 op dat energiesystemen op diverse manieren benaderbaar zijn. Naast besparing is integratie daarbij het sleutelwoord. In hoofdstuk 3 komen de diverse opties aan bod. Onderzoek naar efficiëntie en besparing zet de commissie bewust vooraan, omdat efficiëntie en besparing zowel op korte als lange termijn de grootste bijdrage aan de verduurzaming van energiesystemen kunnen leveren. Besparing begint met gedragsverandering en kan nog aanzienlijk toenemen door efficiëntieverhoging van energieconversiesystemen. Het is van groot belang in te zien dat het bewerkstelligen van gedragsveranderingen onderzoek vraagt dat een ander karakter draagt dan onderzoek gericht op conversietechnologie. Voor de lange termijn is zonne-energie de meest belangrijke duurzame energiebron, alhoewel grootschalige toepassing nog zeer veel wetenschappelijk onderzoek en technische ontwikkelingen vergt. Hoewel grootschalige, economisch rendabele windparken op zee eveneens een belangrijke optie voor duurzame elektriciteitproductie lijken, acht de verkenningscommissie fundamenteel onderzoek hier niet meer nodig. Veel van het te verrichten windenergieonderzoek heeft een sterk toegepast karakter; om die reden zou het bedrijfsleven in overleg met de kennisinstellingen hiertoe het voortouw moeten nemen. Bio-energie daarentegen is een duurzame energiebron met potentie. Wel staat de kennis omtrent het technisch potentieel nog in de kinderschoenen. Verder vereist de verandering naar een meer biogebaseerde economie een goed samenspel tussen industrie, overheid en maatschappij. Tweede- generatietechnologieën zoals de conversie van plantenresten zijn van groot belang bij het vinden van een goede balans tussen voedselproductie, chemicaliënontwikkeling en bio-energie. xiv Samenvatting ffff

15 both fundamental and applied research. The Foresight Committee advocates the setting up of multidisciplinary research teams. Their long-term task (from idea generation to implementation) will be to analyse and offer guidance to a particular branch of industry or field of energy. Particular attention will go to creating opportunities for excellent young researchers who are pursuing a career in academia. The Foresight Committee has chosen to set up its report according to the various energy options. In Section 2, it notes that there are various ways of approaching energy systems. In addition to energy conservation, another key word is integration. The various options are reviewed in Section 3. The Foresight Committee has deliberately begun with increasing efficiency and energy conservation, as this option can make the biggest contribution to sustainable energy systems in both the short and long term. Energy conservation begins with a change in behaviour, and can be improved considerably by increasing the efficiency of energy conversion systems. It is vitally important to understand that changing behaviour requires research of a different kind than conversion technology research. Solar energy is the most important sustainable source of energy in the long term, although a significant amount of scientific research and many technological advances are necessary before it can be used on a broad scale. Although large-scale, economically viable offshore wind farms appear to be an equally important option for the production of sustainable energy, the Foresight Committee believes that fundamental research is no longer necessary in this area. Many future wind energy studies will be carried out within the context of applied research, and that means that the business sector should take the lead, in consultation with research organisations. Bio-energy, on the other hand, has great potential as a sustainable source of energy. However, our knowledge of the technical possibilities is still in its infancy. In addition, changing to a more bio-based economy will require industry, government and society in general to cooperate closely. Second-generation technologies for example the conversion of plant biomass are of huge significance when it comes to striking a proper balance between food production, chemicals development and bio-energy. xv Summary

16 Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op het gebied van CO 2 -afvang is niet langer nodig. Hetzelfde geldt voor CO 2 -opslag. Alleen voor de opslag in grote, diepliggende aquifers is wel sprake van onderzoeksuitdagingen; vooralsnog is echter onzeker of dit voor Nederland dusdanig aantrekkelijk kan worden om grote, nationale onderzoeksinvesteringen te rechtvaardigen. Binnen de kernfusie kan Nederland een significante bijdrage leveren aan het uitvoeren van de afspraken van de internationale iter-overeenkomst en de daarvan afgeleide afspraken voor het Europese speelveld. In Nederland is er géén noodzaak voor fysisch onderzoek aan kernsplijting op de korte termijn. Voor de chemie liggen er mogelijkheden voor onderzoek aan transmutatie. Tot slot constateert de commissie dat het slagen of falen van een transitieproces een complex proces is, dat meer vraagt dan alleen een inspanning op technologisch vlak. Onderzoek naar sociaal-economische aspecten van de energietransitie is minstens zo belangrijk. xvi Samenvatting

17 With respect to the capture of CO 2, fundamental research is no longer necessary. The same is true of CO 2 storage. The only research challenges remaining involve storage in large, deep-lying aquifers; whether such research is attractive enough for the Netherlands to invest in major national research programmes remains to be seen, however. When it comes to nuclear fusion, the Netherlands can make a significant contribution to implementing international arrangements associated with iter and subsequent agreements in Europe. The Netherlands do not have a need to conduct nuclear fission research in the short term. There are research opportunities in chemistry in the area of transmutation, however. Finally, the Foresight Committee has observed that the success or failure of a transition process comes down to a complex set of factors involving more than purely technological efforts. Research into the socio-economic aspects of the energy transition is at least as important. xvii Summary

18 xviii

19 . Inleiding. Achtergrond verkenning Energie is van levensbelang voor de maatschappij en energieonderzoek is noodzakelijk voor het zekerstellen van de energievoorziening op langere termijn. Voor de energievoorziening op korte en middellange termijn spelen fossiele brandstoffen onverminderd een cruciale rol. De voorraden van deze brandstoffen zijn echter eindig en ze vormen mede door de wereldwijde sterke toename van het gebruik een aanzienlijke belasting voor het leefmilieu. De toegankelijkheid van nieuwe energiebronnen en een duurzaam energiegebruik zijn daarom belangrijke maatschappelijke vraagstukken geworden. Gericht wetenschappelijk onderzoek kan een bijdrage leveren aan het ontsluiten van nieuwe energiebronnen die met minder belasting voor het milieu en gedurende een lange periode aan de energievoorziening kunnen bijdragen. Daarbij moeten zowel oplossingen voor de korte, de middellange als de lange termijn in een duurzame samenhang worden nage- In dit rapport wordt het begrip duurzaamheid gehanteerd uit het Brundlandtrapport: Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Our Common Future, the World Commission on Environment and Development, 987, pag. 54. Inleiding

20 streefd. Duurzame energiescenario s verlangen dat we voor een transitieperiode van minimaal 50 jaar alle opties onderzoeken maar dat het energieonderzoek een accent legt op de meest belovende opties voor een werkelijk duurzame toekomst..2 De problematiek De drijfveren voor onderzoek naar een duurzame energievoorziening kunnen grofweg worden ingedeeld in vier groepen: de eindigheid van voorraden traditionele (fossiele) energiebronnen. de relatie tussen afvalproductie bij energieconversie (CO 2, NO x en fijn stof), milieu (luchtkwaliteit) en daardoor geïnduceerde klimaatverandering. de mondiale instabiliteit en machtsongelijkheid wegens de geografische spreiding van (fossiele) energiedragers. de toegankelijkheid tot energie (twee miljard mensen hebben slechts zeer beperkte toegang tot energiebronnen). De beschikbaarheid van fossiele energiedragers is eindig. Gedurende de geologische geschiedenis van de aarde is de samenstelling van de aardse atmosfeer, die vergelijkbaar was met die van Venus of Mars, aanzienlijk veranderd. Een groot deel van de CO 2 in de aardse atmosfeer is vervangen door O 2 waarbij grote hoeveelheden CO 2 getransporteerd zijn naar en opgeslagen in sedimenten als carbonaten en organisch materiaal. Dit is vooral het resultaat van microbieel gekatalyseerde erosie van silicaatgesteenten en de evolutionaire ontwikkeling van foto- en chemo-autotrofe microbiële organismen vanaf 3,5 tot 4 miljard jaar geleden. De balans tussen atmosferische en sedimentaire koolstof heeft op een geologische tijdschaal altijd gefluctueerd, maar sinds de industriële revolutie wordt de korte termijn balans sterk verstoord doordat in een hoog tempo sedimentaire koolstof wordt omgezet in atmosferische CO 2, één van de broeikasgassen. De praktische winbaarheid van fossiele energiedragers is bovendien verder beperkt door en afhankelijk van de stand van de techniek en van de prijs van fossiele brandstoffen als gevolg van vraag en aanbod. Energieconversie en klimaat zijn voornamelijk aan elkaar gerelateerd via de CO 2 emissie. Het is zeer waarschijnlijk dat de door de mens veroorzaakte CO 2 emissie de belangrijkste oorzaak is van de huidige opwarming van de aarde []. Derhalve dient een vermindering van CO 2 uitstoot te worden nagestreefd. Klimaatverandering is daarmee één van de drijfveren geworden voor onderzoek naar andere energieconversiesystemen en energietransitietrajecten. De Verkenningscommissie onderkent de negatieve correlatie die gelegd wordt tussen ener- Inleiding

21 giegebruik en de klimaatproblematiek. De complexe relatie tussen het energiegebruik en het klimaat is onderwerp van veel klimatologisch wetenschappelijk onderzoek. Deze relatie is echter geen onderwerp van deze verkenning. De Verkenningscommissie is van mening dat vermindering van CO 2 emissie verdedigbaar is zowel vanuit milieuoogpunt als vanuit de noodzaak om zuinig met onze fossiele brandstoffen om te gaan. Emissiereductie kan gerealiseerd worden door op het gebruik van energie te besparen en door de efficiëntie van onze energiehuishouding te vergroten. Ook de grote verschillen in geografische concentratie van voorraden fossiele brandstoffen en door geopolitieke machtsverhoudingen gelimiteerde toegang tot energiebronnen beperken de feitelijke beschikbaarheid van energiebronnen. Hierin kunnen grote lokale variaties optreden. De in het najaar van 2006 en begin 2007 ontstane onenigheden over gas- en olieleveranties vanuit Rusland zijn hier een duidelijk voorbeeld van. Energie uit zonnestraling en direct daaruit afgeleide bronnen zoals wind, water en biomassa (hernieuwbare of stromingsbronnen) zijn onbeperkt voorhanden en inzetbaar voor zover technologie voor conversie beschikbaar is. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan rechtstreekse omzetting van zonne-energie in elektrische en thermische energie, aan energie uit stromend/vallend water of aan windenergie. De overgang van een op voorraadbronnen (bronnen waarvan het aanbod afneemt met het gebruik) gebaseerde energiehuishouding naar één die overwegend of zelfs geheel is gebaseerd op stromingsbronnen vergt een grote inspanning. Deze transitie zal minimaal een transitieperiode van vijftig à honderd jaar beslaan. De winning van traditionele, materiële, energiedragers (waartoe ook uranium behoort) en het optimaliseren van de inzet van deze dragers (tegen de achtergrond van een uiteindelijke duurzame energievoorziening) blijft daarom in de komende decennia van groot belang. Naast voorraadscenario s zijn daarom ook besparingsscenario s van belang. Besparing begint met gedragsverandering en kan door efficiëntieverhoging van energieconversiesystemen nog aanzienlijk toenemen. Het is van groot belang in te zien dat bewerkstelligen van gedragsveranderingen onderzoek vraagt dat een ander karakter draagt dan onderzoek gericht op conversietechnologie. Daarnaast verdient ook de meer symptomatische bestrijding van gevolgen van het gebruik van fossiele brandstoffen (zoals het verhogen van dijken) meer aandacht van onderzoekers. Inleiding

22 Het is van belang bij de discussie over duurzaam energiegebruik, waarbij voorraadbronnen en stromingsbronnen een onderscheidende rol spelen, voor ogen te houden dat er meer dan één energieoptie nodig is. Tevens zijn zowel wetenschappelijk onderzoek als gerichte technologische ontwikkelingen nodig om tot goed gefundeerde keuzes te komen die een samenhangend perspectief voor zowel de korte als lange termijn kan bieden. Ten slotte is het van belang, hoewel de Nederlandse energievoorziening en de rol die Nederland speelt in het energieonderzoek moeilijk los van elkaar te zien zijn, voor ogen te houden dat deze Verkenning het Nederlandse energieonderzoek tot onderwerp heeft en niet de Nederlandse energievoorziening..3 De maatschappelijke discussie De als noodzakelijk beschouwde transitie naar een duurzame energiehuishouding 2 is een proces dat 50 tot 00 of zelfs meer jaren in beslag kan nemen. Voor deze transitie bestaat geen uniek plan. Het onderzoek moet zijn gericht op een systeembenadering van de gehele keten van primaire energiebron tot eindgebruiker. Het is daarbij van groot belang ons te realiseren dat op wereldschaal een uitgebreide portfolio van mogelijke energieopties moet worden onderzocht. Omdat het vrijwel onvoorspelbaar is welke opties tijdig voldoende zullen bijdragen, dient om economische, technische en maatschappelijke redenen geen enkele optie bij voorbaat te worden uitgesloten. Het spreekt vanzelf dat voor alle opties aan het criterium van duurzaamheid moet worden voldaan of tenminste moet worden bijgedragen aan tijdwinst om tot echte lange termijn oplossingen te komen. Voor de Nederlandse onderzoeksinspanningen moet binnen de genoemde grote portfolio geprioriteerd worden in samenhang met het onderzoeksveld elders. Bij het prioriteren van onderzoeksthema s en -programma s dient een afweging van wetenschappelijke potentie en mogelijke toepassing in het energiesysteem te worden gemaakt. Vanwege de complexiteit vraagt dit ook om een heldere presentatie van de samenhang in het energiesysteem van de verschillende disciplines en de wegen die kunnen worden ingeslagen om tot een verantwoorde sturing van het systeem te komen. Een bijkomend voordeel van een dergelijk aanpak is dat het de communicatie tussen experts van uiteenlopende disciplines en de dialoog met nietexpertgroepen zoals overheid, politiek en maatschappelijke groeperingen stimu- 2 Zie ook de knaw Voorstudie Wetenschapsverkenning Duurzame Energieconversie, oktober [2] Inleiding

23 leert. Wetenschappers kunnen daardoor beter en meer professioneel bijdragen aan belangrijke maatschappelijke discussies rondom onderwerpen als energiezekerheid en klimaatverandering. Er is veel maatschappelijke en politieke discussie over de energievoorziening en er zijn verschillende partijen actief op het terrein van beleid of onderzoek. Enkele actieve spelers op dit veld zijn momenteel de Interdepartementale Directie Energietransitie, de Algemene Energie Raad, de Task Force Energietransitie en Senter/ Novem. Hierbij laten ook de industrie en maatschappelijke organisaties zich niet onbetuigd in de discussies. De Task Force Energietransitie heeft 26 transitiepaden geïdentificeerd, de noodzaak van onderzoek naar duurzame vormen van energieconversie onder de aandacht gebracht en de consistentie van energiebeleid bepleit over tenminste drie kabinetsperioden; daarnaast bepleit zij een investering van een extra miljard euro per jaar voor de transitie, naast de huidige jaarlijkse één miljard. [3] Zeer recent 2006 heeft ook fom/nwo [4] zich gebogen over de vraag welk interessant natuurkundig energieonderzoek in de nabije toekomst via fom kan worden gestimuleerd. Energiegebruik heeft twee kanten: productie (conversie) en gebruik. Beide zijn strikt genomen energieconversies maar ze zijn gerelateerd aan duidelijk verschillende maatschappelijke partijen met eigen doelstellingen. De relatief onafhankelijke processen van energieproductie(groei) en -verbruiksgroei zullen noodzakelijkerwijs een balans moeten vinden. Energiegebruik: Een zachte landing van de huidige exponentiële groei via een veel meer lineaire groei van de humane energieconsumptie naar een min of meer constant en gebalanceerd verbruik is uitermate noodzakelijk vanuit ethisch, economisch en ecologisch perspectief. Hierbij spelen zaken als gedragsverandering een cruciale rol. Energie productie (conversie): Beslissingen over de wijze van ontwikkelen van de conversiekant hangen ook sterk samen met de maatschappelijke acceptatie. Het huidige kostenniveau van een nieuwe technologie en niet de feitelijke robuustheid wordt daarbij als uitgangspunt gebruikt voor afwijzing, in plaats van als uitgangspunt te dienen voor technologische en wetenschappelijk ontwikkeling. De weerstanden tegen het veranderen van het menselijk gedrag zijn basiselementen in deze discussie. Daarmee wordt duidelijk dat nader onderzoek noodzakelijk is naar grootschalige en wereldwijde gedragsveranderingen. Inleiding

24 Verandering vraagt om besluitvorming met een maatschappelijk draagvlak en met politieke macht. De relatieve complexiteit van het energievraagstuk, de verwevenheid met economische, financiële, ecologische en maatschappelijke factoren is immens. De communicatie tussen industriële partijen ( producenten ), maatschappelijke groepen ( gebruikers ), politiek ( beleid- en besluitvormers ) en kennisinstellingen is tot nu toe onvoldoende helder gestructureerd. De Verkenningscommissie beveelt daarom aan technologisch georiënteerde programma s van een inherente en consistente maatschappij-wetenschappelijke component te voorzien. Vanuit deze gedachte zouden de diverse Nederlandse initiatieven op het gebruik van duurzame energie (deze commissie, de Task Force Energietransitie, eis Senter/Novem, node, et cetera) verbonden en gecombineerd moeten worden op hoofdlijnen. Een kwalitatieve poging tot onderlinge positionering van deze initiatieven staat hieronder in figuur. Figuur. De posities van de verschillende initiatieven rond energieonderzoek Ten slotte terug naar het wetenschappelijk onderzoek: hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek met relevantie voor een transitie naar een duurzame energieconversiepraktijk moet met hoge prioriteit worden uitgevoerd door alle kennisinstellingen, die zich met wetenschappelijk onderzoek bezighouden. Het betreft hier onderzoek dat wereldwijd toonaangevend is, ongeacht het specifieke onderzoeksdoel. Hierbij moet in het bijzonder aandacht worden gegeven aan het scheppen van mogelijkheden voor excellente jonge onderzoekers, die een academische Inleiding

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE De keten sluiten Oktober 2007 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 2. Omgevingsanalyse 10 3. Waarom heeft de overheid een

Nadere informatie

gebruik van niet-humane nut en noodzaak? ADVIES

gebruik van niet-humane nut en noodzaak? ADVIES gebruik van niet-humane primaten (nhp) als proefdier nut en noodzaak? ADVIES Gebruik van Niet-Humane Primaten (NHP) als proefdier Nut en noodzaak? voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van

Nadere informatie

Nederland krijgt nieuwe energie

Nederland krijgt nieuwe energie Nederland krijgt nieuwe energie voor welvaart en welzijn in de 21 e eeuw Een partijoverstijgend voorstel voor een Deltaplan Nieuwe Energie CDA Duurzaamheidsberaad D66 Platform Duurzame Ontwikkeling PvdA

Nadere informatie

BAS VAN DE WESTERLO. Bas van de Westerlo

BAS VAN DE WESTERLO. Bas van de Westerlo !! DUURZAME ONTWIKKELING EN DE CRADLE TO CRADLE-BENADERING "#$!%&'#()'**(+#(,#$$&$-!$))(!.#!/0-#%&1,2#.#$!'0'!'0#3)44&$-!+)$!.#!5().%#!'0!5().%#67#$).#(&$-! &$!.#!7#70*8.#!0/-#+&$-9!!!! BAS VAN DE WESTERLO!!!!!

Nadere informatie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Utrecht, 29 maart 2010 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Opzet en doel van de stakeholderbijeenkomsten 3 1.2 Afzien van deelname door de milieuorganisaties

Nadere informatie

Chemie maakt toekomst mogelijk Koers voor de chemie bij NWO 2011-2015

Chemie maakt toekomst mogelijk Koers voor de chemie bij NWO 2011-2015 Chemie maakt toekomst mogelijk Koers voor de chemie bij NWO 2011-2015 September 2011, Den Haag Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud Samenvatting 5 Inleiding 9 Waar staan we? Chemie

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

Chemie maakt het verschil! Transitieplan voor de Topsector Chemie

Chemie maakt het verschil! Transitieplan voor de Topsector Chemie Chemie maakt het verschil! Transitieplan voor de Topsector Chemie Den Haag, 10 februari 2014 Inhoud 1 Nederlandse Chemiesector in Transitie... 3 2 Chemie en de Grote Maatschappelijke Uitdagingen... 9 3

Nadere informatie

Klimaatdijk Een verkenning

Klimaatdijk Een verkenning Klimaatdijk Een verkenning KvK rapportnummer KvK 011/09 Klimaatdijk Een verkenning Auteurs M. Hartog 1) J.M. van Loon-Steensma 2) H. Schelfhout 3) P.A. Slim 4) A. Zantinge 1) 1) Grontmij Nederland bv 2)

Nadere informatie

Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek

Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek aan: de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Publicatie nr. 55, Den

Nadere informatie

ondernemen in de circulaire economie nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en ondernemers

ondernemen in de circulaire economie nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en ondernemers 1 2 3 1B4 1C4 1M4 1Y4 70% 70% CMY B C M Y 70% CMY B C M Y CM 1/17/14 2:21 PM 2 3 4 0% CMY B C M Y 70% CMY B C M Y CM CY CMY B C M Y 70% CM ormat 74 2004 Heidelberger Druckmaschinen AG r paskruizen.indd

Nadere informatie

van autonome robots tot zilte aardappels

van autonome robots tot zilte aardappels STT 81 van autonome robots tot zilte aardappels Toekomstverkenning naar de invloed van technologische ontwikkelingen op de agri- & foodsector tot 2050 Silke de Wilde red. Stichting Toekomstbeeld der Techniek

Nadere informatie

Gezondheidsraad. Next generation sequencing in diagnostiek

Gezondheidsraad. Next generation sequencing in diagnostiek Gezondheidsraad Next generation sequencing in diagnostiek 2015/01 Gezondheidsraad Next generation sequencing in diagnostiek Gezondheidsraad H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C. cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C. cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling De visiegroep radle to radle Pieter Boone, supervisor ruimtelijke

Nadere informatie

De ondraaglijke zwaarte van de mens

De ondraaglijke zwaarte van de mens De ondraaglijke zwaarte van de mens Faculteit der Sociale Wetenschappen dr. Josee van Eijndhoven De ondraaglijke zwaarte van de mens 19 oktober 2007 Inaugurele rede van dr. Josee van Eijndhoven bij gelegenheid

Nadere informatie

De wedloop om kennis. De kennissamenleving in internationaal perspectief

De wedloop om kennis. De kennissamenleving in internationaal perspectief De wedloop om kennis De kennissamenleving in internationaal perspectief Juni 2012 1 Voorwoord Deze notitie gaat over de kennissamenleving van de toekomst. Wat moet Nederland doen om in een snel veranderende

Nadere informatie

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren Nederland Ondernemend Innovatieland Innovatieplatform Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 1 Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 2 3 Voorwoord Van voornemens naar

Nadere informatie

Een duurzame brandstofvisie met LEF

Een duurzame brandstofvisie met LEF De belangrijkste uitkomsten uit het SER-visietraject naar een duurzame brandstoffenmix in Nederland Titel te positioneren voor foto zodanig dat deze goed leesbaar is De belangrijkste uitkomsten uit het

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra Verschillende denktanks en beleidmakers hebben hun bezorgdheid geuit over het jaar na jaar dalend aantal startende ondernemingen in Vlaanderen.

Nadere informatie

rekenonderwijs op de basisschool advies analyse en sleutels tot verbetering

rekenonderwijs op de basisschool advies analyse en sleutels tot verbetering rekenonderwijs op de basisschool analyse en sleutels tot verbetering advies rekenonderwijs op de basisschool voetregel 1 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam

Nadere informatie

Wetenschap op bestelling

Wetenschap op bestelling Wetenschap op bestelling Over de omgang tussen wetenschappelijk onderzoekers en hun opdrachtgevers KNAW-werkgroep opdrachtonderzoek Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Amsterdam, september

Nadere informatie

Roadmap Power to Gas. 13 maart 2014. Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) Definitieve versie

Roadmap Power to Gas. 13 maart 2014. Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) Definitieve versie Roadmap Power to Gas 13 maart 2014 Definitieve versie Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) 1 Voorwoord De veranderende manier waarop energie wordt opgewekt en geconsumeerd

Nadere informatie

IBO Wetenschappelijk onderzoek

IBO Wetenschappelijk onderzoek Datum 1 mei 2014 1 Colofon Titel Bijlage(n) IBO Wetenschappelijk onderzoek 5 bijlage(n) Inlichtingen Ministerie van Financiën Inspectie der Rijksfinanciën/Bureau Strategische Analyse ii Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Samenvatting Deze Agenda Duurzaamheid zet uiteen wat de kabinetsinzet is om de samenleving te verduurzamen en geeft aan wat de speerpunten

Nadere informatie

Nu leren voor later. Een verkennende studie naar duurzame ontwikkeling in onderwijs in Limburg. Ron Cörvers, Machiel Lamers en Carijn Beumer

Nu leren voor later. Een verkennende studie naar duurzame ontwikkeling in onderwijs in Limburg. Ron Cörvers, Machiel Lamers en Carijn Beumer Nu leren voor later Een verkennende studie naar duurzame ontwikkeling in onderwijs in Limburg Ron Cörvers, Machiel Lamers en Carijn Beumer 1 november 2009 Universiteit Maastricht International Centre for

Nadere informatie

digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs

digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs voetregel 1 2012 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) Sommige rechten zijn voorbehouden / Some rights reserved Voor deze uitgave

Nadere informatie

Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control

Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control Auteurs: Dr. ir. Peter W. de Vries Dr. Mirjam Galetzka Dr. Jan M. Gutteling De auteurs zijn verbonden aan de Universiteit Twente, faculteit Gedragswetenschappen.

Nadere informatie

MAART 2014 DOEN EN LATEN EFFECTIEVER MILIEUBELEID DOOR MENSENKENNIS

MAART 2014 DOEN EN LATEN EFFECTIEVER MILIEUBELEID DOOR MENSENKENNIS MAART 2014 DOEN EN LATEN EFFECTIEVER MILIEUBELEID DOOR MENSENKENNIS Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor

Nadere informatie