; - 3 JUNI 2009 fio^gzl. ouwaw 1- c\s. ! _^M^NT go_sterhout I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "; - 3 JUNI 2009 fio^gzl. ouwaw 1- c\s. ! _^M^NT go_sterhout I"

Transcriptie

1 ! _^M^NT go_sterhout I ; - 3 JUNI 2009 fio^gzl ouwaw 1- c\s Inspectie Openbare Orde en Veiligheid fainisterie van BirmenlandseZaken en Konmkrijksrelaties > Retouradres Postbus EA Den Haag Inspectie OOV J. van Stolberglaan CL Den Haag Postbus EA Den Haag Contactpersoon B.P. van Dam T (070) Datum 27 mei 2009 Betreft Inspectie OOV Tussenrapportage 'Rampenbestrijding op orde' Bijlagen 2 Geachte heer/mevrouw, Onlangs ontving u de Tussenrapportage 'Rampenbestrijding op orde' van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. Per abuis ontbrak de laatste pagina van de aanbiedingsbrief. Bijgevoegd stuur ik u nu de complete aanbiedingsbrief en de reactie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op dit inspectierapport. Mijn excuses voor het ongemak. Met vriendelijke groet, HET HOOFD VAN DE INSPECTIE OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID, HJ.I.M. de Ro6i Pagina 1 van 1

2 Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Ministerievan BinnenlandseZaken en Konmkrijksrelaties > Retouradres Postbus EA Den Haag Aan geadresseerde Inspectie OOV J. van Stolberglaan CL Den Haag Postbus EA Den Haag Contactpersoon B.P. van Dam T (070) Datum 28 april 2009 Betreft Inspectie OOV Tussenrapportage 'Rampenbestrijding op orde' Bijlagen 2 Geachte heer/mevrouw, Onlangs heeft de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) haar tussenrapportage 'Rampenbestrijding op orde' uitgebracht. Deze heb ik recent aan de Tweede Kamer aangeboden. Bijgevoegd bied ik u de tussenrapportage 'Rampenbestrijding op orde', mijn reactie en de regiobeelden aan. In 2008 heb ik aangegeven dat de rampenbestrijding begin 2010 op orde moet zijn en dat de veiligheidsregio's dan minimaal moeten voldoen aan de basisvereisten crisismanagement uit het (concept) Besluit veiligheidsregio's. De Inspectie OOV houdt toezicht op de (voorbereiding op de) rampenbestrijding en onderzoekt hoe de regio's er voor staan. Landelijk beeld In de tussenrapportage geeft de Inspectie OOV voor de derde keer een beeld van de (voorbereiding van) de rampenbestrijding door de regio's. De tussenrapportage is gebaseerd op de bevindingen van de Inspectie OOV uit de nulmetingen 'risicoprofielen en bovenregionale samenwerking', de nulmeting 'multidisciplinair opleiden en oefenen', ADR-toetsing rampenbestrijding ( ), monitoring van de regio's en praktijktoetsen (nu 17 van de 25 regio's) in het kadervan RADAR 1 (sinds 2008). Risicoprofielen en bovenregionale samenwerking Uit de nulmeting 'risicoprofielen en bovenregionale samenwerking' blijkt dat de regionale beheersplannen over het algemeen goed op orde zijn. De regio's hebben een goede uitgangspositie om te komen tot een nieuw regionaal beleidsplan volgens de (concept) Wet veiligheidsregio's. De actualiteit van de risicoprofielen, de beschrijving van bovenregionale risico's en het maken van afspraken over bovenregionale samenwerking zijn belangrijke aandachtspunten. Aangezien de operationele prestaties voor het beheersen van de vastgestelde risico's altijd de eigen capaciteit overstijgen, zijn bovenregionale afspraken noodzakelijk. Bovendien betrekken regio's bij de totstandkoming van het regionaal beleidsplan vaak niet alle benodigde partners. ' RADAR: RAmpenbestrijding DoorlichtingsARrangement. Pagina 1 van 3

3 a april 2009 Multidisdplinair opleiden en oefenen Uit de nulmetjng van het stelsei 'multidisdplinair opleiden en oefenen' blijkt dat *""* dlt bij de veillgheidsregio's nog niet optimaal functioneert. De Inspectie OOV ziet 2oo»-oooo2i6276 voldoende mogelijkheden voor verbetering. Met enkele, overwegend kleine stappen is dlt stelsei in korte tijd sterk te verbeteren. Aandadit verdienen de uitweridng van een aantal onderwerpen in het opleidings- en oefen(beleids)plan, het betrekken van de gemeenten bij de planvorming en het (opnieuw) bestuuriijk vaststellen van dat plan. Alle veillgheidsregio's moeten hun administratieve organisatie op orde brengen, zodat op eenvoudige wijze (minimaal kwantitatief) per sleutelfunctionaris informatie beschikbaar is over zijn (basis)opleiding, bijscholing en (oefen)ervaringen. Oefenen heeft alleen zin als er wordt geevalueerd en dat gebeurt nog niet met alle oefeningen (en inzetten). De Inspectie OOV is van mening dat de regio's op dit punt met relatief beperkte middelen grote winst kunnen behalen. Samenstelling hoofdstructuur rampenbestrijding Wat betreft de samenstelling van het GBT wordt al aan de basisvereisten voldaan. Met uitzondering van de invulling van de functie van de informatiemanager geldt dat ook voor het ROT en het CoPI. Naast het ontbreken van informatiemanagers vormen de onvolledige invulling van het team Bevolkingszorg en het ontbreken van de burgemeesters van bran- en effectgemeenten in het RBT knelpunten. Volgens de Inspectie OOV moeten de regio's in staat zijn de hoofdstructuur van de rampenbestrijding nog voor 2010 in overeenstemming te brengen met de basisvereisten. Opkomsttijden hoofdstructuur rampenbestrijding Bij de simuiaties en praktijktoetsen bleek in 40% van de gevallen de voorgeschreven opkomsttijd niet te worden gehaald. Belangrijkste oorzaken zijn het vaak nog ontbreken van een mandaat om op meldkamemiveau op te schalen en een gebrekkige, of zelfs ontbrekende, automatisering van de alarmering. Volgens de Inspectie OOV zijn de regio's in staat om de opkomstprestaties van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding nog in 2009 in overeenstemming te brengen met de basisvereisten. Gemeentetijke rampenbestrijdingsprocessen De Inspectie OOV ziet het afgeiopen jaar een duidelijke inhaalslag bij de gemeenten. Niettemin tonen de prestaties van de verschiilende gemeenten aanzienlijke verschillen, bijvoorbeeld op het punt van de samenstelling en inbedding van het Team bevolkingszorg. Niet in alle gevallen wordt voldaan aan de opkomsteisen. De Inspectie OOV verwacht dat de gemeenteiijke processen eind 2009 op het niveau kunnen zijn dat is voorgeschreven in de basisvereisten voor de uitvoerende diensten. Informatiemanagement De functie van informatiemanager is slechts in een enkele regio ingevuld. De Inspectie OOV is van oordeel dat het voor alle regio's haalbaar is nog in 2009 de functie van informatiemanager in te vullen bij de verschiilende onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding. Pagina 2 van 3

4 Datum Vrijwel geen enkele regio slaagt er in urgente gegevens binnen tien minuten te 28 april 2009 verwerken in het totaalbeeld van een ramp of calamiteit. Slechts enkele regio's _ i i_ -i,. i. i- * _... _. J I maken gebruik van een netcentnsch informatiesysteem en dat gebruik is bovendien (nog) niet probleemloos. De Inspectie OOV venvacht dat eind 2009 slechts enkele regio's aan de norm van tijdige verwerking van gegevens kunnen voldoen. Vervolg Op basis van deze tussenrapportage krijgen veiligheidsregio's inzicht in hoe zij er op dit moment voor staan en wat er nog nodig is om de rampenbestrijding begin 2010 in ieder geval in de kern op orde te hebben. De Inspectie OOV concludeert dat met name informatiemanagement extra aandacht behoeft. Er is geconstateerd dat de regio's al de nodige inzet hebben getoond om de kwaliteit van de rampenbestrijding en crisisbeheersing te verbeteren. De Inspectie OOV acht de regio's ertoe in staat om op veel punten nog de nodige verbetering door te zetten. De Inspectie blijft de voortgang van de regio's monitoren. De bevindingen worden begin 2010 betrokken bij de eindrapportage 'Rampenbestrijding op orde'. Voor nadere informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met de heer B.P. van Dam (via ). Via die weg kunt u tevens extra exemplaren van het rapport opvragen. Het rapport is ook te downloaden via de website van de Inspectie OOV, Met vriendelijke groet, HET HOOFD VAN DE INSPECTIE OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID, Voor deze, Lid MT- in portefeuille Rampenbestrijding/Crisisbeheersing,

5 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaries > Retouradres Postbus EA Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal dtrectoraat-generaal Veiligheid programma Veiligheidsregio's Schedeldoekshaven EZ Den Haag Postbus EA Den Haag Contactpersoon S.W. de Lange en J. Lok T Datum 23 februari 2009 Betreft Bestuuiiijke Rapportage Rampenbestrijding en Crisisbeheersing (BRRC) 2008 en tussenrapportage 'Rampenbestrijding op Orde' Inspectie OOV Bijlagen 1 Hierbij stuur ik u, conform artikel lof van de Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo), mijn rapportage over de voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing door de veiligheidsregio's (i.o.) in de periode van 1 juli 2007 tot 1 juli Ik baseer mijn rapportage op de bevindingen die de Commissarissen van de Koningin mij melden. Tevens bied ik u hierbij de tussenrapportage "Rampenbestrijding op Orde' (bijlage) van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) aan. Stand van zaken met betrekking tot de rampenbestrijding Hieronder geef ik de belangrijkste bevindingen van de Commissarissen van de Koningin en van de Inspectie OOV weer. Het gaat hier met name om de vorming van de veiligheidsregio's, de zorgvraag versus het zorgaanbod, het multidisciplinair opleiden en oefenen, de opkomsttijden tijdens opschaling en gemeentelijke processen en tenslotte het informatiemanagement. Hieruit trek ik vervolgens mijn conclusies. Vorming veiligheidsregio's Alle Commissarissen zijn te spreken over de inzet van de veiligheidsregio's en partners. De regio's onderkennen het belang van regionale beheersplannen en steken veel tijd in actualisering. Sommige regio's werken al toe naar de komst van het regionaal crisisplan, op basis van het wetsvoorstel Veiligheidsregio's. Daarnaast vindt de vorming van veiligheidsbureaus plaats. De regio's zijn bezig met de praktische uitwerking en de uitvoering van beleid ten aanzien van de netwerkorganisatie en samenwerking met andere hulpverleningsdiensten. Een enkele veiligheidsregio slaagt er nog onvoldoende in om alle crisispartners te betrekken bij het regionale proces van voorbereiding, besluitvorming en uitvoering. Sommige gemeenten stellen zich afwachtend op bij de actualisatie van de gemeentelijke rampenplannen vanwege onduidelijkheid over invoering van het wetsvoorstel Veiligheidsregio's, waarmee deze crisisplanvorming naar regionaal niveau zal worden getild. De Inspectie OOV stelt vast dat bij de totstandkoming van plannen de regio's niet altijd de benodigde partners betrekken. Klassieke partners worden niet altijd betrokken, nieuwe partners (als waterschappen en energieleveranciers) worden Pagina 1 van 3

6 nauwelijks betrokken. De inhoud van de regionaie beheersplannen is echter over het algemeen goed op orde. Het risicoprofiel, dat mede als basis dient voor het beheersplan, is in een aantal gevallen wel gedateerd. Daarnaast vormt het maken van afspraken over bovenregionale samenwerking een punt van aandacht. Datum 23 februari Zorgvraag versus zorgaanbod Er is volgens de Commissarissen nog veel discussie en onzekerheid in de regio's over de afstemming van de zorgvraag en het zorgaanbod voor grootschalige rampen en crises. Beleid is gericht op het inzichtelijk maken van de kwaliteit en kwantiteit van de hulpvraag voortkomend uit het risicoprofiel. Het widen afstemmen van de hulpcapaciteit van de hulpverleningsdiensten op de maximale zorgvraag is echter niet realistisch. Duidelijk is ook dat bij grotere ongevallen en rampen de regionaie organisatie snel overvraagd zal worden en bijstand van buurregio's en andere diensten en organisaties voorbereid dient te worden. Multidisciplinair opleiden en oefenen De Inspectie OOV meldt dat in een aantal regio's het opleidings- en oefenbeleidsplan niet voldoet. De hoeveelheid grootschalige multidisciplinaire oefeningen en inzetten in de regio's is over het algemeen weliswaar voldoende, echter aan de uitkomsten van evaluates van de oefeningen wordt onvoldoende gevolg gegeven. De Inspectie OOV heeft in algemene zin vastgesteld dat de veiligheidsregio's met name de administratieve organisatie ten aanzien van het oefenen en opleiden op orde moeten brengen. Opkomsttijden tijdens opschaling en gemeentelijke processen Bij simulaties en praktijktoetsen van de regio's bieek in een aantal gevallen de voorgeschreven opkomsttijd niet te worden gehaald. Belangrijkste oorzaken zijn het vaak nog ontbreken van een mandaat om op meldkamerniveau op te schalen en een gebrekkige automatisering van de alarmering. Bij de gemeenten heeft de Inspectie OOV het afgelopen jaar een duidelijke inhaalslag waargenomen, ook al tonen de prestaties van de gemeenten nog aanzienlijke verschillen. Zo wordt nog niet in aile gevallen voldaan aan de opkomsteisen van de gemeentelijke teams. Desalniettemin acht de Inspectie OOV de regio's en gemeenten in staat om de samenstelling van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding, de opkomsttijden van de functionarissen en de gemeentelijke rampenbestrijdingsprocessen nog voor 2010 in te richten in overeenstemming met de basisvereisten zoals die in het conceptbesluit Veiligheidsregio's staan. Informatiemanagement Volgens een aantal Commissarissen zijn in de regio's positieve ervaringen opgedaan met de toepassing van netcentrisch werken en het daarbij ingezette crisismanagement systeem. Slechts enkele regio's zijn in een vergevorderd stadium met de implementatie van de netcentrische werkwijze en een geautomatiseerd crisisinformatie management systeem. Daarbij zijn met name de organisatorische aspecten van belang, die hierbij worden ondersteund door techniek. De Inspectie OOV constateert echter dat in de meeste onderzochte regio's nog te weinig gebruik wordt gemaakt van een informatiemanager. De regio's geven Pagina 2 van 3

7 zonder uitzondering aan dat dit wel wenselijk zou zijn. Bovendien constateert de Inspectie OOV dat er nog te weinig wordt gewerkt met een netcentrisch infbrmatiesysteem. Het gebruik van zo'n systeem kan tot aanzienlijke verbeteringen leiden. In de regio's die al wel gebruik maken van een netcentrisch infbrmatiesysteem, vindt de toepassing niet altijd probleemloos plaats. Op een aantal punten is nog extra inspanning nodig: de Inspectie OOV verwacht dat slechts enkele regio's eind 2009 kunnen voldoen aan de vereisten omtrent het informatiemanagement. Bezien moet worden welke oorzaken hier aan ten grondslag liggen. Ik heb aangeboden om het netcentrisch werken te stimuleren en het ontwikkelde crisismanagement systeem Cedric aan te bieden aan de veiligheidsregio's. Inmiddels is duidelijk dat het Veiligheidsberaad een Bestuurscommissie Informatievoorziening gaat instellen die de netcentrische uitrol in goede banen gaat leiden. Ik zal die Bestuurscommissie ondersteunen in het scherp krijgen en realiseren van de organisatorische en financiele randvoorwaarden. Datum 23 februari Conclusies Ik stel vast dat alle regio's hard aan het werk zijn om de kwaliteit van de organisatie van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing te verbeteren. De Inspectie OOV acht de regio's in staat om eind 2009 op de meeste aspecten te voldoen aan de gestelde eisen. Het geheel overziend, verwacht ik dat de regio's eind 2009 een grote kwaliteitsverbetering hebben gerealiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing. De invoering van het wetsvoorstel veiligheidsregio's en het vastleggen van kwaliteitseisen in wet- en regelgeving geven duidelijkheid en zijn daarmee volgens mij belangrijke voorwaarden om een verdere kwaliteitsverbetering te kunnen realiseren. Ook in 2009 zal ik de ontwikkeling van de regio's blijven volgen. Hiertoe vinden gesprekken plaats met alle regio's. Na aftoop van de gespreksronde zal uw Kamer worden geinformeerd over de belangrijkste uitkomsten. Daamaast gaat de Inspectie OOV door met het in beeld brengen van de kwaliteit van de voorbereiding op de rampenbestrijding. Begin 2010 verschijnt haar eindrapportage 'Rampenbestrijding op Orde'. DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRDKSRELATIES, Mevrouw dr. G. ter Horst Pagina 3 van 3

Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Inspectie OOV }. van Stolberglaan 148 2595 CL Den Haag Postbus

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Reactie op rapport loov en ADD over ICMS

Reactie op rapport loov en ADD over ICMS Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-eneraal 6;^ Datum DV/CB Inlichtingen mr. M.S. van Eek T 070.4268844 F Uw kenmerk Onderwerp op rapport

Nadere informatie

Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009. De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken

Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009. De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009 De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009 De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken Maart 2010 Missie Inspectie

Nadere informatie

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Veiligheidsregio Fryslân Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Programma bijeenkomst 1. Risicoprofiel en uitval elektriciteitsvoorziening (VRF) 2. Impact stroomstoring (Liander) 3.

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Zaaknummer: BVJL11 Onderwerp Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Collegevoorstel Inleiding Met de vaststelling van de Wet veiligheidsregio s heeft de veiligheidsregio Brabant-Noord de verplichting

Nadere informatie

Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid

Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid Koers 1. Periodiek een beeld over het functioneren van de uitvoering 2. Achterliggende oorzaken 3. Meer op de keten gericht 4. Risicogericht toezicht (monitor)

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK?

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK? 02 WIE ZIJN WE? De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) is onafhankelijk toezichthouder op het terrein van politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR),

Nadere informatie

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8 Toelichting RADAR Inleiding De ambitie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is dat eind 2009 de (organisatie van de) rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde moet zijn

Nadere informatie

Stappenplan tot samenwerking crisispartners

Stappenplan tot samenwerking crisispartners Stappenplan tot samenwerking crisispartners Dit document beschrijft de stappen die u kunnen ondersteunen om te komen tot een adequate opstart en aansluiting van uw crisispartners op de netcentrische werkwijze

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Het Veiligheidsberaad t.a.v. de voorzitter mw. G. Faber Postbus 7010 6801 HA ARNHEM Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Rampenbestrijding op orde. Eindrapportage

Rampenbestrijding op orde. Eindrapportage Rampenbestrijding op orde Eindrapportage maart 2010 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting en slotbeschouwing 7 Deel A Algemeen deel 19 1. Inleiding 19 2. Opzet onderzoek 19 3. Rampenbestrijding in Nederland

Nadere informatie

Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen

Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen A.10 Bijlage 2 Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen 1. Inleiding Het normenkader Oranje Kolom is ontwikkeld in opdracht van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Hollands Midden

Nadere informatie

Presterend Vermogen. Veiligheidsregio. September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout

Presterend Vermogen. Veiligheidsregio. September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout Presterend Veiligheidsregio September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout VenJ is verantwoordelijk voor systeem 1. Strategie Nationale Veiligheid 2. Interdepartementaal stelsel Crisisbesluitvorming 3. Veiligheidsregio

Nadere informatie

TOETSINGSKADER STAAT VAN DE RAMPENBESTRIJDING

TOETSINGSKADER STAAT VAN DE RAMPENBESTRIJDING TOETSINGSKADER STAAT VAN DE RAMPENBESTRIJDING Versie Datum Opmerking Pagina Vastgesteld door 2.0 30 Augustus 2012 Toetskader in geheel aangepast i.h.k.v. de Wet veiligheidsregio s, Besluit veiligheidsregio

Nadere informatie

De Staat van de Rampenbestrijding. Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009

De Staat van de Rampenbestrijding. Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009 De Staat van de Rampenbestrijding Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009 De Staat van de Rampenbestrijding Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009 Maart 2010 Inhoud Voorwoord 7 Samenvatting

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Managementsamenvatting Referentiekader. Netcentrische crisisbeheersing

Managementsamenvatting Referentiekader. Netcentrische crisisbeheersing Achtergrond In de eindrapportage van het RADAR-onderzoek uit 2009 constateerde de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid dat het overgrote deel van de veiligheidsregio s op het gebied van informatiemanagement

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 31 117 Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM AMSTELLAND

CONVENANT VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM AMSTELLAND CONVENANT VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM AMSTELLAND 2008 2009 Convenant Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland De minister van BZK heeft twee doelstellingen benoemd ten aanzien van de Veiligheidsregio s: binnen

Nadere informatie

I Datum: - 5 DEC 2008

I Datum: - 5 DEC 2008 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de colleges van B&W en de besturen van de regionale I : - 5 DEC 2008 Directie Politie en Veiligheidsregio's

Nadere informatie

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo)

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Calamiteitencoördinator (CaCo) Dit erratum geeft invulling aan de huidige taakopvatting en werkwijze van de CaCo en dient

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Veiligheidsregio Kennemerland ervaringen traject Territoriale Congruentie

Veiligheidsregio Kennemerland ervaringen traject Territoriale Congruentie Veiligheidsregio Kennemerland ervaringen traject Territoriale Congruentie Frans Schippers Directeur Veiligheidsregio Kennemerland Regionaal Commandant Kennemerland De presentatie op onderdelen Wie zijn

Nadere informatie

Risico- & crisiscommunicatie in de Wet Veiligheidsregio s. Niek Mestrum Manon Ostendorf

Risico- & crisiscommunicatie in de Wet Veiligheidsregio s. Niek Mestrum Manon Ostendorf Risico- & crisiscommunicatie in de Wet Veiligheidsregio s Niek Mestrum Manon Ostendorf Doel van deze presentatie Deel 1 (Niek): Wat staat er nu exact in de Wet veiligheidsregio s Waarom staat dit er zo

Nadere informatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie Bevolkingszorg De weg naar een regionale organisatie 1 1. Inleiding In de 2 e helft van 2011 is het project Ontwikkeling Bevolkingszorg opgestart. Met dit project wordt beoogd dat de sectie Bevolkingszorg

Nadere informatie

WET. Toelichting N.v.t.

WET. Toelichting N.v.t. TOETSINGSKADER RADAR In de periode mei 2008 t/m december 2009 voert de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) het project RADAR uit. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet op de

Nadere informatie

Ons kenmerk C220/ Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C220/ Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Bestuur en Veiligheid Integrale Veiligheid en Handhaving de leden van de commissie Algemeen Bestuur Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan

Regionaal Crisisplan Regionaal Crisisplan Titel : Regionaal Crisisplan Bestandslocatie : G:\Staf\Vastgestelde documenten Versie : 3.0 Datum : 14 november 2011 Samenstellers : Projectgroep Regionaal Crisisplan Status : definitief

Nadere informatie

Taakafstemming rampenbestrijding en crisisbeheersing tussen gemeenten en regionale brandweer

Taakafstemming rampenbestrijding en crisisbeheersing tussen gemeenten en regionale brandweer Taakafstemming rampenbestrijding en crisisbeheersing tussen gemeenten en regionale brandweer VERSIEBEHEER Vers i e Datum Auteur 0. 1 25-08- 2007 GAV 0.2 10-09-2007 ME, GAV 0. 3 11-10- 2007 GAV 0. 4 19-10-

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGHEIDSREGIO GELDERLAND-ZUID

CONVENANT VEILIGHEIDSREGIO GELDERLAND-ZUID CONVENANT VEILIGHEIDSREGIO GELDERLAND-ZUID 2008 2009 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid i.o. Juni 2008 Convenant veiligheidsregio Gelderland-Zuid De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGHEIDSREGIO ZUIDOOST-BRABANT

CONVENANT VEILIGHEIDSREGIO ZUIDOOST-BRABANT CONVENANT VEILIGHEIDSREGIO ZUIDOOST-BRABANT 2008 2009 Convenant veiligheidsregio Zuidoost-Brabant convenant veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 2008 2009 De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Gemeentelijke Kolom in de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Gemeentelijke Kolom in de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid in de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Bestuurlijk overleg Hollands Midden 3 september 2009 Burgemeester V.J.H. (Victor) Molkenboer Bestuurlijke vragen van Hollands-Midden 1. Welke discussies zijn gevoerd

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Directie Financieel- Begroting en Kaderstelling De wnd president van de Algemene Rekenkamer drs. A.P. Visser Lange Voorhout

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Aanleiding:

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Aanleiding: Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Veiligheid Onderwerp: Regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2016-2019 Aanleiding: De Veiligheidsregio

Nadere informatie

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant 2011 Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Helmond Laarbeek Nuenen

Nadere informatie

Agenda commissie. Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n. Geachte commissieleden,

Agenda commissie. Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n. Geachte commissieleden, Agenda commissie Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n Kenmerk : MB/ Onderwerp : Agenda vergadering Strijen, 26 augustus 2010 Geachte commissieleden,

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

1. INLEIDING. Pagina 2 van 7

1. INLEIDING. Pagina 2 van 7 Pagina 1 van 7 1. INLEIDING Context Na het verschijnen van het advies van de Commissie Hoekstra over de werking van de Wet Veiligheidsregio s en het Nederlands stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing

Nadere informatie

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Risico- en crisisbeheersing Brandweer Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMK) Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Wie

Nadere informatie

VERZONDEN 2 8 SEP. 2007

VERZONDEN 2 8 SEP. 2007 Provincie Noord-Brabant Commistorit van de Koningin mevrouw dr. G. ter Horst Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 211 25 EA DEN HAAG Brabantlaan 1 Postbus 9151 52 MC 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Brand Strabrechtse Heide. Deel 1: De hoofdstructuur van de rampenbestrijding

Brand Strabrechtse Heide. Deel 1: De hoofdstructuur van de rampenbestrijding Brand Strabrechtse Heide Deel 1: De hoofdstructuur van de rampenbestrijding Brand Strabrechtse Heide Deel 1: De hoofdstructuur van de rampenbestrijding Inhoud Voorwoord 7 Samenvatting 11 1 Inleiding 13

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 29 754 Terrorismebestrijding Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Nadere informatie

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 1 Rapportage Systeemoefening VRU 4 december 2013 2 Inleiding Voor u ligt het ingevulde toetsingskader van de Inspectie Veiligheid & Justitie (IV&J). De gegevens,

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201737 390433 / 390433 I. Drupsteen BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 08 - Inwoners en bestuur REDEN VAN

Nadere informatie

Staat van de Rampenbestrijding 2013

Staat van de Rampenbestrijding 2013 Staat van de Rampenbestrijding 2013 Onderzoek Rampenbestrijding op Orde periode maart 2010 - oktober 2012 De regioprofielen Staat van de Rampenbestrijding 2013 Onderzoek Rampenbestrijding op Orde periode

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan 2012

Regionaal Crisisplan 2012 Regionaal Crisisplan 2012 ------------- 2016 Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van de veiligheidsdirectie van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Adres: Veiligheidsregio Midden-

Nadere informatie

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas In the hot seat NIBHV Ede 24 november 2015 de crisis samen de baas Programma: Inleiding workshop Film: Samenwerking tijdens een GRIP incident Sitting in the hot seat: CoPI Even voorstellen Ymko Attema

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Ginkel, van H.J. Tel.nr. (0318) 68 08 27 Verzameling Raadsstukken registratienummer sector datum: 2010/55 631916 COA 17 augustus

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT

CONVENANT VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT CONVENANT VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT 2008 2009 Convenant Veiligheidsregio Utrecht Convenant Veiligheidsregio Utrecht 2008-2009 De minister van BZK heeft twee doelstellingen benoemd ten aanzien van de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Oranje kolom in beweging

Oranje kolom in beweging Oranje kolom in beweging Een visie op het regionaal organiseren van gemeentelijke processen in de crisisbeheersing en rampenbestrijding Zeeuws overleg Ambtenaren Openbare Veiligheid Veiligheidsoverleg

Nadere informatie

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1 29517 Veiligheidsregio s 30821 Nationale Veiligheid Nr. 62 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2012 Met deze brief

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGHEIDSREGIO ZEELAND

CONVENANT VEILIGHEIDSREGIO ZEELAND CONVENANT VEILIGHEIDSREGIO ZEELAND 2008 2009 Convenant veiligheidsregio Zeeland De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft twee doelstellingen benoemd ten aanzien van de veiligheidsregio

Nadere informatie

Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg. De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar)

Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg. De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar) Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar) Internet: www.bevolkingszorgacademie.nl BTW.nr: NL8207.01.713.B01 KvK: 05063931 Opleiding Officier

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

Samenvatting risicoprofiel, capaciteitenanalyse en beleidsplan

Samenvatting risicoprofiel, capaciteitenanalyse en beleidsplan Samenvatting risicoprofiel, capaciteitenanalyse en beleidsplan Inleiding Conform de Wet Veiligheidsregio s (WVr) dient het bestuur van elke veiligheidsregio om de 4 jaar een regionaal beleidsplan op te

Nadere informatie

Het onderzoek. Ik zal de drie punten één voor één toelichten.

Het onderzoek. Ik zal de drie punten één voor één toelichten. Goedemorgen. Deze ochtend heeft de minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer het rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid over de brand bij Chemie-Pack Moerdijk aangeboden. Ik

Nadere informatie

Overview crisisorganisatie Twente

Overview crisisorganisatie Twente Overview crisisorganisatie Twente 1 PAGINA 2/14 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding... 3 1.2 Staat van de rampenbestrijding 2013... 4 1.3 COT overall evaluatie... 6 1.4 Grip-scans... 7 1.5 Scorpius... 9 1.6 Trends

Nadere informatie

Samenvatting wetsvoorstel Veiligheidsregio s

Samenvatting wetsvoorstel Veiligheidsregio s Samenvatting wetsvoorstel Veiligheidsregio s Deze samenvatting is een verkorte en bewerkte versie van de conceptversie van de Wet op de Veiligheidsregio s (werktitel). Het betreft geen interpretatie of

Nadere informatie

Ministerie van Financiën De staatssecretaris, de heer ir. E.D. Wiebes MBA Postbus EE Den Haag

Ministerie van Financiën De staatssecretaris, de heer ir. E.D. Wiebes MBA Postbus EE Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Ministerie van Financiën De staatssecretaris, de heer ir. E.D. Wiebes MBA Postbus 20201 2500 EE Den Haag Bureau ICT-toetsing Turfmarkt 147 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0705 Veenendaalse Woningstichting t.a.v. het bestuur Postbus 168 3900 AD VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur,

Nadere informatie

Datum 25 april 2014 Onderwerp Aanbiedingsbrief Inspectierapport Verbetertrajecten C2000 stand van zaken 2013

Datum 25 april 2014 Onderwerp Aanbiedingsbrief Inspectierapport Verbetertrajecten C2000 stand van zaken 2013 1 > Retouradres Postbus 20301 00 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 00 EA Den Haag Turfmarkt 147 11 DP Den Haag Postbus 20301 00 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Aanbieding rapport Inspectie OOV" de examinering van het brandweeronderwijs"

Aanbieding rapport Inspectie OOV de examinering van het brandweeronderwijs Ministerie uan Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 6^ Datum De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- eneraal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DVIBIKPM InUchtlngen Manzoli/Veelders 7 070-426 6937/8814

Nadere informatie

Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland

Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland Resultaten en lessen voor de toekomst drs. A.A.M. Brok Voorzitter veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, portefeuillehouder jaar van transport en veiligheid

Nadere informatie

Normenkader Gemeentelijke Processen

Normenkader Gemeentelijke Processen Normenkader Gemeentelijke Processen Categorieën 1. Organisatie 1.1 Continuïteit gemeentelijke crisisorganisatie 1.2 Gemeentelijk Beleidsteam (Besluit VR, art. 2.1.1 lid f) Normen De gemeentelijke crisisorganisatie

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Lessons Learned - Samenhang. Leo Kooijman

Lessons Learned - Samenhang. Leo Kooijman Lessons Learned - Samenhang Leo Kooijman Soesterberg, 10-01-2008 Inhoud Waar staan we met de NEC-experimenten Wat hebben we gedaan Wat hebben we geleerd Hoofdlijnen aanpak vervolg 2008 e.v. Totaalpakket

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG a 1 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 16 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s De 8 meest gestelde vragen Infopunt Veiligheid Al langer wordt algemeen erkend dat de bestrijding van rampen en crisis niet binnen de eigen

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden. Opgesteld door: I. van Steensel, vz MDOTO Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 27 maart 2014

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden. Opgesteld door: I. van Steensel, vz MDOTO Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 27 maart 2014 A.3 Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden 1. Algemeen Onderwerp: Multi disciplinair Beleidsplan OTO 2014-2017 Opgesteld door: I. van Steensel, vz MDOTO Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum:

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad,

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad, Aan de gemeenteraden in Zeeland SST*** 12.017097 li li Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Brandweerzorg Geneeskundige Hulpverlenings gs- organisatie in de Regio (GHOR) Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging

Nadere informatie

Brandweer Bedum. Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum

Brandweer Bedum. Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum Brandweer Bedum Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum Koos Poelma Commandant Brandweer 10 mei 2012 Programma Prestaties brandweerzorg Bedum 2011 Risico

Nadere informatie

Samenvatting. Regionaal Risicoprofiel Haaglanden. Regionaal Beleidsplan Haaglanden. Regionaal Crisisplan Haaglanden

Samenvatting. Regionaal Risicoprofiel Haaglanden. Regionaal Beleidsplan Haaglanden. Regionaal Crisisplan Haaglanden Samenvatting Regionaal Risicoprofiel Haaglanden Regionaal Beleidsplan Haaglanden Regionaal Crisisplan Haaglanden t.b.v. multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing Risicoprofiel, Beleidsplan

Nadere informatie

In deze brief licht ik het voornemen tot oprichting van deze rechtspersoon nader toe.

In deze brief licht ik het voornemen tot oprichting van deze rechtspersoon nader toe. > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bestuur, Democratie & Financiën Europa en Binnenlands Bestuur Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Bijlage 1 regiobeeld Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Bijlage 1 regiobeeld Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Bijlage 1 regiobeeld Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 1. Inleiding 1.1 Beschrijving van de regio De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is een regionaal samenwerkingsverband waarbinnen

Nadere informatie

Centrale vraag bij het onderzoek is: Is het verzorgde onderwijs inclusief de periode van werkend leren en de examinering van voldoende kwaliteit?

Centrale vraag bij het onderzoek is: Is het verzorgde onderwijs inclusief de periode van werkend leren en de examinering van voldoende kwaliteit? > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-generaal Veiligheid Programma Overdracht Taken en Onderwijs

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0117 Stichting Portaal t.a.v. het bestuur Postbus 375 3900 AJ VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Aanwijzing bedrijfsbrandweer risicobedrijven. Een onderzoek in de veiligheidsregio s naar de toepassing van artikel 31 Wvr

Aanwijzing bedrijfsbrandweer risicobedrijven. Een onderzoek in de veiligheidsregio s naar de toepassing van artikel 31 Wvr Aanwijzing bedrijfsbrandweer risicobedrijven Een onderzoek in de veiligheidsregio s naar de toepassing van artikel 31 Wvr Aanwijzing Bedrijfsbrandweer Risicobedrijven Een onderzoek in de veiligheidsregio

Nadere informatie

Illl! /02/2014

Illl! /02/2014 Illl! 10.1408258 20/02/2014, j «Ministerie van Binnenlandse Zaken en ^Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De burgemeesters en gemeenteraden van alle gemeenten Datum 17 februari

Nadere informatie

Rapport. Crisisbeheersing. Datum 29 maart 2013. Status Definitief REGIONAAL CRISISPLAN. Versie 1.0. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Rapport. Crisisbeheersing. Datum 29 maart 2013. Status Definitief REGIONAAL CRISISPLAN. Versie 1.0. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Rapport Crisisbeheersing REGIONAAL CRISISPLAN Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Datum 29 maart 2013 Status Definitief Versie 1.0 Colofon Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost Auteur(s) Deel

Nadere informatie

De oranje kolom in de Veiligheidsregio

De oranje kolom in de Veiligheidsregio De oranje kolom in de Veiligheidsregio Visiedocument voor de verankering van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio Zeeland - Vastgesteld in Kring van Zeeuwse gemeentesecretarissen d.d. 12 april

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

Hoofdlijnenrapport evaluaties incident Kijfhoek, januari 2011

Hoofdlijnenrapport evaluaties incident Kijfhoek, januari 2011 Hoofdlijnenrapport evaluaties incident Kijfhoek, 14-15 januari 2011 Dordrecht, december 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding en samenvatting... 3 1.1. Aanleiding en status hoofdlijnenrapport...

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden B.1 1. Algemeen Onderwerp: Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden Implementatie Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) in de VRHM en opzeggen convenanten Nederlandse Rode Kruis Opgesteld door:

Nadere informatie

Zelfevaluatie-instrument. Handreiking evaluatie systeemoefeningen en GRIP 3/4-incidenten

Zelfevaluatie-instrument. Handreiking evaluatie systeemoefeningen en GRIP 3/4-incidenten Zelfevaluatie-instrument Handreiking evaluatie systeemoefeningen en GRIP 3/4-incidenten Inhoud Voorwoord 3 Algemeen 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Beschrijving van de bijlagen op de website 7 1.3 Leeswijzer 9 1.4

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan VRD

Regionaal Crisisplan VRD Regionaal Crisisplan VRD Veiligheidsregio Drenthe Datum: juli 2014 2/37 Inhoud 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Wettelijk en procedureel kader regionale crisisbeheersing... 3 1.3 Definitie crisis...

Nadere informatie

Evaluatie oefening Voyager

Evaluatie oefening Voyager Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Inlichtingen H.J. Albert T 070-4266028 F Uw kenmerk Onderwerp Evaluatie oefening Voyager 1 van 8 Aantal bijlagen 0 Als coördinerend minister voor crisisbeheersing

Nadere informatie

Handreiking Benoemingsproces Burgemeester

Handreiking Benoemingsproces Burgemeester Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datum 22 oktober 2007 Ons kenmerk DGKB/ Kabinetszaken Aan de Gemeenteraad ta.v. de griffier van de raad Onderdeel Kabinetszaken Inlichtingen R.W.J.

Nadere informatie