SEPA migratiemonitor. Meting najaar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SEPA migratiemonitor. Meting najaar 2013"

Transcriptie

1 SEPA migratiemonitor Meting najaar 2013 Bewustwording, voorbereiding en gebruik van Europese betaalmiddelen door bedrijven en overheidsgebruikers in Nederland November 2013 Nationaal Forum SEPA-migratie

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING EN SAMENVATTING 3 2. HOOFDRESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 2.1 SEPA-bewustzijn bedrijfsleven en overheidsgebruikers Informatiebehoefte Voorbereidingen op komst Europese betaalmiddelen Ontwikkeling van software voor de overgang op SEPA Houding ten aanzien van SEPA Verwachte knelpunten van overgang naar Europese betaalmiddelen CONCLUSIES 21 BIJLAGE I: Onderzoeksmethodologie 23 2

3 1. INLEIDING EN SAMENVATTING De weg naar één Europese betaalmarkt (SEPA, Single Euro Payments Area) houdt voor bedrijven en de publieke sector vergaande aanpassingen en investeringen in. Op verzoek van betrokken partijen monitort DNB de SEPA-migratie van bedrijven en de publieke sector. Doel is inzicht te krijgen in het SEPA-bewustzijn en de kennis van de veranderingen voor de eigen organisatie; de stadia van voorbereiding; het feitelijke gebruik van Europese overschrijvingen en incasso s. Voor de gehanteerde onderzoeksmethodologie wordt verwezen naar bijlage I. Voorliggende monitor beschrijft de resultaten van de achtste meting, die in het najaar van 2013 is verricht. Evenals bij de vorige meting is de enquête afgenomen bij het MKB, het grootbedrijf, het middelgrootbedrijf, gemeenten, waterschappen, publieke instellingen en IT-bedrijven die betalingssoftware ontwikkelen. In maart 2012 is de campagne Over op IBAN gestart, met o.a. als doelstellingen het SEPA-bewustzijn onder bedrijven te verhogen en hen aan te zetten tot actie om zelf te gaan migreren naar de Europese overschrijving en incasso. In eerdere metingen bleek het bewustzijn al sterk gestegen te zijn en was ook vooruitgang te zien in voorbereidingen, maar was een meerderheid van de MKB ers (voornamelijk bedrijven met minder dan 20 werknemers) nog niet gestart met de voorbereidingen. In mei 2013 zijn daarom radiospotjes en online communicatie ingezet met de boodschap nu actie ondernemen. Ook andere partijen, zoals banken en koepelorganisaties, hebben deze boodschap gecommuniceerd richting bedrijven. Deze monitor geeft inzicht in de resultaten hiervan. Het algemene beeld dat uit de achtste meting naar voren komt is dat publieke instellingen, gemeenten, waterschappen, het middelgrootbedrijf en de grote bedrijven bekend zijn met de komst van SEPA. Het grootste deel van het MKB is inmiddels ook bekend met de komst van SEPA. Echter, er is nog altijd een groep van 14% van de MKB ers die nog nooit gehoord hebben van SEPA. De behoefte aan informatie varieert van algemeen (indien er nog weinig bekendheid is met SEPA), zeer specifieke vragen, tot geen informatiebehoefte (vooral bij partijen die zelf aangeven al een goed beeld te hebben van de impact van SEPA). De belangrijkste informatiebron voor de meeste groepen is de huisbank. De publieke instellingen zijn de enige uitzondering: bij deze groep wordt zowel de overheid, de huisbank en de vakbladen even vaak genoemd als informatiebron. 3

4 Ten opzichte van de vorige meting is er een vooruitgang in de voorbereiding op de komst van Europese betaalmiddelen. Met uitzondering van de kleine MKB ers bevinden de meeste bedrijven en organisaties zich nu in vergevorderde stadia van voorbereidingen. Het aandeel bedrijven dat daadwerkelijk gemigreerd is naar de Europese betaalproducten blijft echter nog steeds achter, vooral bij de incasso s. Veel bedrijven hebben hun migratie pas tegen het eind van 2013 gepland. Over het algemeen zijn bedrijven en overheden neutraal tot positief over SEPA. Alleen bij het grootbedrijf zijn er meer bedrijven met een (licht) negatieve houding dan met een positieve. Dit was ook bij de vorige meting al het geval. De publieke instellingen zijn het meest positief, zelfs nog iets positiever dan bij de vorige meting. Ook de houding van het MKB en de gemeenten en waterschappen is iets positiever dan bij de vorige meting. De middelgrote bedrijven zijn juist iets minder positief geworden over SEPA. Hoewel softwareleveranciers een stuk verder gevorderd zijn met de ontwikkeling van SEPA-proof software dan bij de vorige meting, is deze nog niet voltooid. De meeste leveranciers hebben hun pakketten inmiddels aangepast en uitgerold, maar een deel is nog bezig met bouwen en testen. Dit brengt risico s met zich mee voor bedrijven die afhankelijk zijn van deze software. 4

5 HOOFDRESULTATEN UIT HET ONDERZOEK 2.1 SEPA-bewustzijn bedrijfsleven en overheidsgebruikers De eerste stap in de migratie naar SEPA is het bewust worden van de eenwording van de Europese betaalmarkt. Dit wordt gemeten door te vragen of men van SEPA gehoord heeft, of men weet wat het inhoudt en of men een helder beeld heeft van de veranderingen voor de eigen organisatie. Bij alle ondervraagde groepen is een stijging te zien in het SEPA-bewustzijn. Tabel 1: Weet u wat de eenwording van de Europese betaalmarkt inhoudt? * Ja Wel van gehoord, maar weet niet precies wat het inhoudt Nooit van gehoord Type gebruiker MKB (n=504) 51% 36% 14% Middelgrootbedrijf ( werknemers) (n=100) 89% 10% 1% MKB onderverdeeld naar grootteklassen werknemers 78% 21% 1% werknemers 75% 20% 5% 5-19 werknemers 48% 38% 14% 2-4 werknemers 41% 43% 16% ZZP 53% 33% 13% MKB onderverdeeld naar sector Informatie en communicatie 61% 35% 4% Groothandel 46% 44% 10% Vervoer en opslag 39% 32% 30% Horeca 24% 57% 19% Zorg (markt) 60% 25% 15% Detailhandel 19% 44% 37% Industrie 38% 37% 25% Cultuur/sport/recreatie 49% 18% 33% Bouwnijverheid 34% 56% 10% Zakelijke en financiële dienstverlening 70% 30% 0% Van het MKB geeft 51% aan te weten wat SEPA inhoudt, 36% heeft wel eens iets over SEPA gehoord maar weet niet precies wat het inhoudt en 14% heeft nog nooit van SEPA gehoord. Dit is wel een verbetering ten opzichte van eerdere metingen: in januari had 29% nog nooit van SEPA gehoord en bij de tussenmeting in april (alleen onder MKB en middelgrootbedrijf) was dit 31%. Van het middelgrootbedrijf weet nu 89% precies wat SEPA inhoudt. In januari was dit 74% en in april 86%. 1% geeft aan nog nooit van SEPA gehoord te hebben. * Aan de grootbedrijven, publieke instellingen en gemeenten is deze vraag niet gesteld omdat bij voorgaande metingen het bewustzijn al zeer hoog was. 5

6 Grafiek 1: Heeft u een beeld van de veranderingen die de komst van Europese betaalmiddelen voor uw organisatie met zich meebrengt? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% MKB Middelgrootbedrijf Grootbedrijf Gemeenten en waterschappen Geen inzicht Onvoldoende inzicht Algemeen beeld Volledig beeld Publieke instellingen Van de MKB ers heeft 79% een algemeen of volledig beeld van de veranderingen die SEPA meebrengt voor het eigen bedrijf (zie grafiek 1). Het percentage MKB ers dat nog helemaal geen inzicht heeft ligt nu op 12%. Dit is een verbetering ten opzichte van eerdere metingen: in januari lag het percentage met ten minste een algemeen beeld op 61% en in april op 60%. Er is een verband tussen SEPA-bewustzijn en de grootte van het bedrijf, waarbij vooral opvalt dat bedrijven met 20 of meer werknemers meer kennis hebben van SEPA dan kleinere bedrijven. In alle sectoren heeft nu meer dan de helft van de bedrijven ten minste een algemeen beeld van de impact van SEPA. De zakelijke en financiële dienstverlening springt er wat kennis betreft in positieve zin uit. Bedrijven die specifieke veranderingen weten te noemen verwijzen vooral naar het aanpassen van rekeningnummers in debiteuren- (32%) en crediteurenbestanden (31%), het vermelden van IBAN op facturen (28%) en het aanpassen van het interne betalings- en administratiesysteem (12%). 15% van de MKB ers weet geen enkele verandering te noemen. Van de middelgrote bedrijven heeft 99% een algemeen of volledig beeld van de veranderingen die het met zich meebrengt voor het eigen bedrijf. Vrijwel geen enkel bedrijf is volledig onbekend met SEPA en de impact hiervan. Ook hier is het kennisniveau hoger dan bij eerdere metingen: in januari had 82% ten minste een algemeen beeld en in april 93%. De verandering die het meest genoemd worden door het middelgrootbedrijf is het aanpassen van rekeningnummers in debiteuren- en crediteurenbestanden. Meer dan de helft van de middelgrote bedrijven noemt dit (59% voor crediteurenbestanden, 54% voor debiteurenbestanden). Andere veranderingen die door relatief veel middelgrote bedrijven genoemd worden zijn het implementeren van SEPA-proof software (47%), het aanpassen van het interne betalings- en administratiesysteem (40%), het vermelden van IBAN op facturen (27%) en de afgifte 6

7 van nieuwe machtigingen bij zakelijke incasso s (18%). Nagenoeg alle middelgrote bedrijven weten ten minste één verandering te noemen. Aan de MKB ers en middelgrote bedrijven is ook gevraagd of ze bekend zijn met IBAN. Bij 99% van het MKB en 100% van het middelgrootbedrijf is dit het geval. Vrijwel alle bedrijven zijn dus bekend met IBAN. Bij het middelgrootbedrijf was dit ook bij eerdere metingen het geval. Bij het MKB lag de bekendheid van IBAN in januari op 90% en in april op 96%. Alle deelnemende grootbedrijven geven aan een algemeen of volledig beeld te hebben van de veranderingen die SEPA voor hun bedrijf met zich meebrengt. Ten opzichte van de vorige meting geven nu meer bedrijven aan een volledig beeld te hebben (99%, tegenover 88% een half jaar geleden). Als gevraagd wordt naar specifieke veranderingen noemen vrijwel alle grootbedrijven het vermelden van IBAN op facturen, het omzetten van rekeningnummers in crediteuren- en debiteurenbestanden, het aanpassen van het interne betalings- en administratiesysteem, het implementeren van SEPA-proof software en het aanpassen van contracten met banken. Ook het informeren van klanten en het vervangen van bestaande machtigingen bij de zakelijke incasso worden door een meerderheid van de grootbedrijven genoemd. In de monitor zijn alle gemeenten en waterschappen die hebben deelgenomen aan het onderzoek op de hoogte van de overgang naar een Europese betaalmarkt. Het percentage dat zegt een volledig beeld te hebben is gestegen van 63% naar 91%. De grootste gemeenten ( of meer inwoners) zeggen allen een volledig beeld te hebben. Van de gemeenten en waterschappen heeft 6% een algemeen beeld, terwijl 3% onvoldoende inzicht heeft. Als gevraagd wordt naar de maatregelen die ze moeten nemen weten de meesten te noemen dat IBAN vermeld moet worden op facturen, postpapier e.d., dat rekeningnummers aangepast moeten worden in crediteuren- en debiteurenbestanden, dat interne betalings- en administratiesysteem moet worden aangepast aan de Europese overschrijving en dat SEPA-proof software geïmplementeerd moet worden. Het grootste deel van de gemeenten en waterschappen noemt ook het aanpassen van de interne betalings- en administratiesysteem aan de Europese incasso, het aanpassen van contracten met banken en het informeren van klanten. De helft noemt het vervangen van de bestaande machtigingen bij zakelijke klanten. Bij de publieke instellingen hebben, net als een half jaar geleden, alle deelnemers een volledig beeld over de komst van de Europese betaalmarkt. Maatregelen die het meest genoemd worden zijn: het implementeren van SEPA-proof software, het aanpassen van de rekeningnummers in crediteurenbestanden; het verplicht moeten vermelden van IBAN op facturen, postpapier e.d. en het informeren van klanten. Maatregelen die door iets bijna de helft van de publieke instellingen worden genoemd zijn: het aanpassen van interne betalings- en administratiesystemen aan de Europese 7

8 overschrijving en de Europese incasso, het aanpassen van de contracten met banken; en het aanpassen van rekeningen in debiteurenbestanden. Het vervangen van bestaande machtigingen bij zakelijke klanten wordt weinig genoemd. Tabel 2: Heeft u een beeld van de veranderingen die de komst van Europese betaalmiddelen voor uw bedrijf/organisatie met zich meebrengt? Geen inzicht Onvoldoende inzicht Algemeen beeld Volledig beeld Type gebruiker MKB (n=500) 12% 10% 27% 52% Middelgrootbedrijf (n=101) 0% 1% 12% 87% Grootbedrijf (n=85) 0% 0% 1% 99% Gemeenten en waterschappen (n=174) 0% 3% 6% 91% Publieke instellingen (n=14) 0% 0% 0% 100% MKB onderverdeeld naar grootteklassen werknemers 4% 2% 8% 87% werknemers 1% 6% 22% 70% 5-19 werknemers 8% 8% 25% 57% 2-4 werknemers 14% 16% 30% 40% ZZP 12% 7% 27% 54% MKB onderverdeeld naar sector Informatie en communicatie 18% 2% 15% 64% Groothandel 8% 8% 21% 64% Vervoer en opslag 15% 23% 22% 40% Horeca 40% 4% 18% 39% Zorg (markt) 1% 17% 20% 62% Detailhandel 6% 2% 41% 31% Industrie 23% 11% 39% 28% Cultuur/sport/recreatie 14% 2% 27% 58% Bouwnijverheid 37% 11% 30% 22% Zakelijke en financiële dienstverlening 0% 7% 27% 66% Gemeenten onderverdeeld naar grootte of meer inwoners 0% 0% 0% 100% tot inwoners 0% 0% 14% 85% tot inwoners 0% 4% 4% 90% tot inwoners 0% 4% 8% 86% tot inwoners 0% 0% 0% 100% Minder dan 5000 inwoners 0% 0% 0% 100% 2.2 Informatiebehoefte Maar liefst 75% van de MKB ers geeft aan geen behoefte te hebben aan (aanvullende) informatie over SEPA. MKB ers die (nog) wel een informatiebehoefte hebben zijn vooral op zoek naar algemene informatie (9%). Van de middelgrote bedrijven zegt 80% geen behoefte (meer) te hebben aan (aanvullende) informatie over SEPA. Bedrijven die wel informatie willen hebben vooral vragen over de wijzigingen bij 8

9 incasso s (8%). Vooral bedrijven die weten wat SEPA inhoudt en een goed beeld hebben van wat dit voor hun organisatie betekent geven aan geen informatiebehoefte (meer) te hebben. Grote bedrijven en organisaties hebben vooral behoefte aan informatie over de migratiestatus in andere landen (26%), juridische verschillen in betaalvoorwaarden tussen eurolanden (25%), de nationale communicatiecampagne (16%) en het gebruik van BIC (12%). 33% van de grootbedrijven heeft geen informatiebehoefte (meer). Gemeenten en waterschappen geven op dit moment aan met 74% geen informatiebehoefte te hebben. Indien er wel vragen zijn, is dat grotendeels over veranderingen van de binnenlandse betaaltarieven (12%), of naast IBAN ook BIC gebruikt moet worden (12%) en de migratiestatus in andere eurolanden (10%). Een groot deel van de publieke instellingen geeft aan nergens meer over geïnformeerd te hoeven worden (71%). Indien er wel wat wordt aangegeven zijn het vragen over welke nationale betaalmiddelen precies vervangen worden door Europese varianten (14%) en enkele andere vragen waarvan bij elke vraag enkel één publieke instelling wat wil weten. Evenals bij de vorige meting is deze monitor gevraagd door welke instanties deelnemers geïnformeerd zijn over de komst van Europese betaalmiddelen. Bijna alle ondervraagde groepen is het meest geïnformeerd door de eigen huisbank. De publieke instellingen noemen de overheid, de huisbank en de vakbladen evenveel als belangrijke informatiebron. Voor de top 3 van genoemde instanties per doelgroep, zie tabel 3. Tabel 3: Top 3 genoemde instanties waardoor deelnemers geïnformeerd zijn over de komst van Europese betaalmiddelen MKB Middelgrootbedrijf Grootbedrijf Gemeenten en waterschappen Publieke instellingen Huisbank Huisbank Huisbank Huisbank De overheid Media Media Media Softwareleverancier Huisbank Boekhouder/ accountant/ administratiekantoor ICT-leverancier DNB De overheid Vakbladen 2.3 Voorbereidingen op komst Europese betaalmiddelen Er blijven grote verschillen bestaan tussen groepen gebruikers in de voortgang en voorbereiding op de komst van de Europese overschrijving (SEPA Credit Transfer, SCT) en de Europese Incasso (SEPA Direct Debit, SDD). Bij alle groepen is vooruitgang te zien in de voorbereidingen op de komst van 9

10 Europese betaalmiddelen. Ook zijn er gebruikers die inmiddels volledig over zijn op de Europese betaalmiddelen. Van de MKB ers is ruim een derde nog niet begonnen met de voorbereidingen, maar dit percentage is wel sterk gedaald ten opzichte van eerdere metingen. In de andere groepen zijn de meeste bedrijven/organisaties inmiddels ver gevorderd met hun migratie. Van het middelgroot- en grootbedrijf bevindt de meerderheid zich nu in de test- of implementatiefase, of is al helemaal over. De meeste gemeenten en waterschappen bevinden zich in de uitvoerings-, test of implementatiefase. De publieke instellingen zijn in de uitvoerings- test of implementatiefase, of zijn als helemaal over. Europese overschrijving Van het MKB heeft 36% nog geen voorbereidingen getroffen voor de overgang op de Europese overschrijving (zie grafiek 2). In januari was dit 61% en in april 53%. Het gaat hierbij vooral de kleinste MKB ers, met minder dan 5 werknemers. Er zijn grote verschillen tussen sectoren, waarbij de groothandel het verst gevorderd is. (zie tabel 4, op bladzijde 14/15). Grafiek 2: Voorbereiding Europese overschrijving 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% MKB Middelgrootbedrijf Grootbedrijf Gemeenten en waterschappen Publieke instellingen Weinig tot niets Bezig met de impactanalyse Uitvoering is intern gestart Bezig met de implementatie Uitzoeken wat er moet gebeuren Bezig met de requirements/opstellen van een plan Bezig met het testen Volledig over op de Europese overschrijving Van de MKB ers die nog niets aan de voorbereiding gedaan hebben verwacht 25% dat alles geregeld wordt door de bank, heeft 24% nog geen tijd gehad, denkt 17% nog voldoende tijd te hebben voor de deadline en wist 16% nog niet dat ze verplicht iets moesten doen. Van de MKB ers die al wel begonnen zijn met uitzoeken wat er moet gebeuren maar nog niet concreet met de voorbereidingen bezig zijn zegt 32% maar weinig aan te hoeven passen voor hun bedrijf en heeft eveneens 32% nog geen tijd gehad. 10

11 32% van het MKB is al volledig over de Europese overschrijving, 31% is van plan in de resterende maanden van 2013 te migreren (waarbij december de meest populaire migratiemaand is) en 13% wacht tot begin % kan nog niet aangeven wanneer ze gaan migreren. Van het middelgrootbedrijf heeft 1% nog niets gedaan voor de overgang op de Europese overschrijving. In januari was dit nog 15% en in april 9%. 2% van de middelgrote bedrijven bevindt zich in de uitzoekfase. Dit betekent dat vrijwel alle middelgrootbedrijven concreet bezig zijn met de voorbereidingen of al helemaal over zijn. Van de middelgrootbedrijven is 25% al volledig over op de Europese overschrijving. 68% is van plan in de laatste maanden van 2013 te migreren, waarbij wederom december de populairste migratiemaand is. 8% wacht tot begin 2014 en 6% heeft nog geen concrete planning. Alle grootbedrijven zijn bezig met de voorbereidingen op de Europese overschrijving. Verreweg de meeste bedrijven zijn bezig met testen (34%) en implementatie (28%), de twee laatste voorbereidingsfasen. 18% bevindt zich in een eerdere fase van de interne uitvoering en 1% is nog bezig met het opstellen van een impactanalyse. Hiermee is het aandeel dat zich nog in de beginfasen bevindt duidelijk gedaald ten opzichte van de vorige meting (toen had 26% nog geen intern migratieplan opgestart) en zijn meer bedrijven aangekomen in de laatste fasen (toen was 25% bezig met testen of implementatie). Het percentage bedrijven dat al volledig over is op de Europese overschrijving is gestegen van 6% naar 19%. De meest genoemde maanden om te migreren zijn oktober (27%), november (32%) en december (14%) Slechts 2% wil wachten tot januari Hierbij moet opgemerkt worden dat gevraagd is naar de datum waarop het bedrijf volledig gemigreerd is: als een bedrijf gefaseerd migreert zal een deel van de overschrijvingen al eerder over zijn dan in de hier genoemde maanden. Van de grootbedrijven heeft 2% nog geen concrete planning voor de overstap op de SCT. Bij de vorige meting was dit 10%. Uit de resultaten van de gemeenten en waterschappen blijkt dat 9% helemaal over is op de Europese overschrijving. Dit was bij de vorige meting 3%. Van de gemeenten en waterschappen die al gebruik maken van de Europese overschrijving gebruikt 58% deze voor binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen. Aan de andere kant heeft 1% van de gemeenten en waterschappen nog niets gedaan, 1% bezig is met uitzoeken wat er dient te gebeuren, 2% is bezig met de impactanalyse en 1% met de requirements en het opstellen van een plan. Het grootste deel van de gemeenten en waterschappen is gestart met de uitvoering (32%), het testen (15%) en de implementatie (29%) van de Europese 11

12 overschrijving. De meeste gemeenten en waterschappen die nog niet volledig over zijn op het gebruik van de Europese overschrijving geven aan in november of december 2013 over te gaan. De helft van de publieke instellingen zijn helemaal over op de Europese overschrijving. De overige 50% is bezig met de uitvoering van de overgang naar de Europese overschrijving. Van de publieke instellingen die al gebruik maken van de Europese overschrijvingen gebruikt 67% deze voor zowel binnenlandse als buitenlandse overschrijvingen. De meeste publieke instellingen die nog niet volledig over zijn op het gebruik van de Europese overschrijving geven aan in oktober 2013 (29%) of januari 2014 (43%) over te gaan. Europese incasso Bedrijven en organisaties die gebruik maken van incasso s moeten zich niet alleen voorbereiden op de Europese overschrijving, maar ook voor de Europese incasso. Uit de enquête blijkt dat 25% van de MKB ers, 58% van de middelgrootbedrijven, 95% van de grootbedrijven, 71% van de gemeenten en waterschappen en 50% van de publieke instellingen gebruik maken van incasso s. De voorbereidingen van deze bedrijven en instellingen op de Europese incasso lopen over het algemeen nog achter op de voorbereidingen op de Europese overschrijving. Bij de publieke instellingen zijn alle deelnemers bezig met de uitvoering (35%), het testen (50%) en de implementatie (17%). Eén deelnemer van de publieke instellingen is al helemaal over op de Europese incasso. Bij de gemeenten en waterschappen is de groep die nog niets gedaan heeft verder gedaald tot 2%. 5% van de gemeenten en waterschappen is volledig over op de Europese incasso. 1% is aan het uitzoeken wat er gedaan moet worden, en 88% is bezig met voorbereidingen (ten opzichte van 64% in de vorige meting). De meeste gemeenten en waterschappen geven aan in november/december 2013 over te gaan. De meeste publieke instellingen geven aan in oktober 2013 of januari 2014 over te gaan. Van de MKB ers die op dit moment gebruik maken van incasso s wil 23% hiermee stoppen. Het gaat daarbij voor het overgrote deel over bedrijven die jaarlijks minder dan 1000 betalingen per incasso ontvangen. Van de MKB ers die wél over willen stappen op de Europese incasso heeft 35% nog niets gedaan aan de voorbereidingen op de Europese incasso. In januari was dit 75% en in april 56%. Grotere MKB ers zijn verder gevorderd dan kleinere. Van de sectoren zijn de zorg en informatie en communicatie het verst gevorderd. Van de bedrijven die nog niets gedaan hebben geeft 27% dat dit geregeld wordt door hun externe boekhouder/accountant/administratiekantoor, heeft 23% nog geen tijd gehad en denkt 16% dat er voor hun bedrijf maar weinig aanpassingen nodig zijn. MKB ers die wel bezig zijn met uitzoeken wat er moet gebeuren maar nog niet begonnen zijn met de concrete voorbereidingen denken nog voldoende 12

13 tijd te hebben (52%), hebben nog onvoldoende informatie (27%) of hebben nog geen tijd gehad (19%). Grafiek 3: Voorbereiding Europese incasso 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% MKB (n=152) Weinig tot niets Bezig met de impactanalyse Uitvoering is intern gestart Bezig met de implementatie Middelgrootbedrijf (n=55) Grootbedrijf (n=80) Gemeenten en waterschappen (n=120) Uitzoeken wat er moet gebeuren Publieke instellingen (n=7) Bezig met de requirements/opstellen van een plan Bezig met het testen Volledig over op de Europese incasso 41% van de MKB ers die overstappen op de Europese incasso weet nog niet wanneer ze deze overstap gaan maken.52% geeft een maandplanning, waarbij december de meest genoemde maand is (30%). In totaal wil 38% nog in 2013 migreren en wacht 14% tot januari % is al volledig over. Van de middelgrote bedrijven die incasso s gebruiken wil 1% hiermee stoppen. Van de bedrijven die wel overstappen op de Europese incasso heeft 16% hier nog niets aan gedaan. Dit is vergelijkbaar met de meting in april maar wel duidelijk minder dan bij de meting in januari (toen had 28% nog niets gedaan). Van de middelgrote bedrijven heeft 23% nog geen planning voor de overstap op de Europese incasso. Bij de 71% van de middelgrootbedrijven die een maandplanning geven is december de meest genoemde migratiemaanden (30%). Van de middelgrote bedrijven wil 55% nog in 2013 migreren, terwijl 18% wacht tot begin % van deze bedrijven is al gemigreerd. Van de incassanten onder het grootbedrijf stopt eveneens 1% met het gebruik van incasso s. De overige incassanten zijn allemaal bezig met de voorbereidingen op de Europese incasso of zijn al overgestapt. Een klein deel is nog bezig met het opstellen van een impactanalyse (1%) of het opstellen van een plan (6%), maar de meesten zijn bezig met de interne uitvoering (14%), testen (39%) of implementatie (31%). 9% is al volledig over. 13

14 Bij deze meting heeft 4% van de grootbedrijven nog geen concrete planning voor de overstap op de Europese incasso. De meest genoemde migratiemaanden zijn oktober (26%), november (35%) en december (20%). 4% is van plan pas in januari 2014 te migreren. Tabel 4: Voorbereidingsfase op overgang Europese betaalmiddelen Weinig tot niets gedaan Bezig met uitzoeken en impactanalyse Europese overschrijving Bezig met requirements en uitvoering Bezig met testen en implementatie Volledig over Type gebruiker MKB 36% 7% 6% 19% 32% Middelgrootbedrijf 1% 2% 13% 69% 25% Grootbedrijf 0% 1% 18% 62% 19% Gemeenten en waterschappen 1% 4% 36% 48% 9% Publieke instellingen 0% 0% 15% 35% 50% MKB onderverdeeld naar grootteklasse werknemers 7% 7% 16% 53% 17% werknemers 9% 9% 22% 40% 20% 5-19 werknemers 14% 14% 15% 26% 31% 2-4 werknemers 38% 12% 7% 13% 29% ZZP 41% 5% 3% 18% 34% MKB onderverdeeld naar sector Informatie en communicatie 22% 9% 2% 33% 35% Groothandel 8% 0% 8% 19% 55% Vervoer en opslag 29% 5% 16% 15% 35% Horeca 47% 10% 3% 16% 24% Zorg (markt) 22% 5% 6% 19% 38% Detailhandel 34% 22% 10% 10% 22% Industrie 43% 15% 7% 8% 27% Cultuur/sport/ recreatie 46% 1% 11% 6% 36% Bouwnijverheid 48% 8% 8% 15% 21% Zakelijke en financiële dienstverlening 38% 4% 2% 24% 74% Gemeenten onderverdeeld naar grootte of meer inwoners 0% 0% 18% 63% 18% tot inwoners 0% 7% 50% 42% 0% tot inwoners 0% 4% 38% 50% 8% tot inwoners 2% 4% 42% 40% 11% tot inwoners 14% 0% 28% 42% 14% Minder dan 5000 inwoners 0% 0% 0% 100% 0% 14

15 Weinig tot niets gedaan Bezig met uitzoeken en impactanalyse Europese incasso Bezig met requirements en uitvoering Bezig met testen en implementatie Volledig over Type gebruiker MKB (n=152) 35% 30% 5% 23% 7% Middelgrootbedrijf (n=55) 16% 12% 18% 48% 5% Grootbedrijf (n=80) 0% 1% 20% 70% 9% Gemeenten en waterschappen 51% 32% 2% 8% 5% (n=120) Publieke instellingen (n=7) 0% 0% 28% 58% 14% MKB onderverdeeld naar grootteklasse werknemers 9% 14% 32% 40% 5% werknemers 15% 13% 15% 51% 7% 5-19 werknemers 29% 7% 18% 34% 13% 2-4 werknemers 48% 21% 0% 21% 10% ZZP 23% 62% 0% 14% 0% MKB onderverdeeld naar sector Informatie en communicatie 9% 6% 22% 52% 10% Groothandel 21% 34% 13% 32% 0% Vervoer en opslag 38% 14% 7% 26% 15% Horeca 53% 0% 0% 39% 8% Zorg (markt) 16% 4% 9% 47% 24% Detailhandel 45% 35% 8% 4% 8% Industrie 65% 22% 3% 10% 0% Cultuur/sport/ recreatie 50% 14% 18% 11% 7% Bouwnijverheid 50% 34% 0% 8% 8% Zakelijke en financiële dienstverlening 27% 50% 0% 22% 0% Gemeenten onderverdeeld naar grootte of meer inwoners 0% 0% 35% 57% 7% tot inwoners 0% 0% 58% 42% 0% tot inwoners 2% 13% 50% 31% 3% tot inwoners 3% 6% 56% 23% 10% tot inwoners 25% 0% 75% 0% 0% Minder dan 5000 inwoners 0% 0% 0% 0% 0% IBAN-acceptgiro In deze monitor is voor de derde keer gemeten hoever de verschillende groepen deelnemers zijn in de voorbereiding op de komst van de IBAN-acceptgiro. Acceptgiro s worden gebruikt door 4% van het MKB, 8% van het middelgrootbedrijf, 64% van het grootbedrijf, 71% van de gemeenten en waterschappen en 29% van de publieke instellingen. Een deel van de huidige acceptgiroverspreiders is van plan hiermee te stoppen en gaat dus niet over op de IBAN-acceptgiro. Dit geldt bij het MKB voor 3% van de acceptgiroverspreiders, bij het middelgrootbedrijf voor 27%, bij het grootbedrijf voor 7%, bij de gemeenten en waterschappen voor 27% en bij de publieke instellingen voor 25%. De hieronder gegeven cijfers over de voortgang van de voorbereidingen gaan alleen over die bedrijven en organisaties die wél overstappen op de IBAN-acceptgiro. 15

16 Van de ondervraagde groepen gebruiken de grootbedrijven en de gemeenten/waterschappen de acceptgiro het meest. Gezien de lage absolute aantallen acceptgiroverspreiders onder de respondenten in de groepen MKB, middelgrootbedrijf en publieke instellingen zijn de resultaten voor deze groepen minder betrouwbaar. Deze resultaten zijn wel weergegeven in grafiek 4. Van de grootbedrijven die nu acceptgiro s verspreiden wil 7% hiermee stoppen. De meeste bedrijven die wel over willen stappen op de IBAN-acceptgiro zijn bezig met uitvoering (22%), testen (32%) of implementatie (22%). 16% is al over en de overige bedrijven hebben allemaal een planning, waarbij oktober (24%) en november (30%) de meest populaire maanden zijn. Slechts 8% wacht tot begin Bijna alle gemeenten en waterschappen die gebruik blijven maken van acceptgiro s is inmiddels gestart met de voorbereidingen op de komst van de IBAN-acceptgiro (90% ten opzichte van 55% in de vorige monitor). Enkel 2% heeft nog niets gedaan en 3% is aan het uitzoeken wat er geregeld moet worden. 5% is inmiddels helemaal over op de Europese acceptgiro. Er is een aanzienlijk deel van de gemeenten en waterschappen die momenteel gebruik maakt van acceptgiro s maar met de overgang naar SEPA stopt met het gebruiken van acceptgiro s (27%). De planning bij de meest gemeenten en waterschappen is om in november/december 2013 over te gaan op de IBAN-acceptgiro. Grafiek 4: Voorbereiding IBAN-acceptgiro 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% MKB (n=15) Weinig tot niets Bezig met de impactanalyse Uitvoering is intern gestart Bezig met de implementatie Middelgrootbedrijf (n=6) Grootbedrijf (n=50) Gemeenten en waterschappen (n=90) Uitzoeken wat er moet gebeuren Publieke instellingen (n=3) Bezig met de requirements/opstellen van een plan Bezig met het testen Volledig over op de IBAN-Acceptgiro 16

17 2.4 Ontwikkeling van software voor de overgang op SEPA Deze monitor hebben 46 softwarebedrijven deelgenomen aan de inventarisatie. Ten opzichte van de vorige meting is het percentage bedrijven dat de softwarepakketten heeft aangepast voor gebruik van de Europese overschrijving en incasso sterk gestegen. Waar bij de vorige meting slechts 40% van de leveranciers de aanpassingen voor de Europese overschrijving voltooid had, is dat nu 80%. 9% bevindt zich nu in de laatste voorbereidingsfase, de testfase. 11% is nog bezig met het bouwen van de software. Volgens de huidige planningen rolt 7% van de leveranciers (het laatste deel van) hun aangepaste pakketten pas in december uit. De aanpassingen voor de Europese incasso zijn iets minder ver gevorderd: 71% van de leveranciers heeft deze inmiddels voltooid (bij de vorige meting was dit 30%). De overige leveranciers zijn nog bezig met het bouwen (22%) en testen (7%) van de pakketten. Ook hier is 7% van plan pas in december de aangepaste pakketten uit te rollen en 2% heeft nog geen planning voor de uitrol van de aangepaste software. Hoewel er dus een duidelijke vooruitgang is ten opzichte van de vorige meting, is een paar maanden voor de deadline de ontwikkeling van SEPA-proof software nog niet voltooid. Bedrijven die afhankelijk zijn van software die pas in december wordt uitgerold kunnen hierdoor pas vlak voor de deadline migreren, wat het risico met zich meebrengt dat deze bedrijven in de problemen komen. Grafiek 5: Hoe ver bent u met de ontwikkeling van software van SEPA-betaalmiddelen voor binnenlandse betalingen? Europese overschrijving Europese incasso 0% 0% 0% 9% 11% 0% 0% 0% 22% De software is klaar voor gebruik Bezig met testen Bezig met het bouwen van de software 80% 7% 71% Bezig met ontwerp en specificaties Bezig met analyse Nog niet begonnen De meeste leveranciers (57%) geven aan dat de software al bij verschillende klanten is aangepast, 10% heeft afspraken gemaakt om dit binnen een bepaalde termijn te doen en 14% is al wel in gesprek met 17

18 klanten maar heeft nog geen concrete afspraken gemaakt. 14% geeft aan dat klanten zelf hun software moeten updaten en bij 5% wordt de implementatie door derden verzorgd. Van de leveranciers die software aanbieden voor acceptgiro s heeft 62% deze al aangepast voor de IBAN-acceptgiro, is 23% nog niet klaar maar heeft wel een uitroldatum gepland en heeft 15% nog geen datum gepland (maar was wel bekend met de wijzigingen). Van de leveranciers die ook software aanbieden voor het verwerken van retourinformatie heeft 73% de wijzigingen in het MT940 formaat en de reconciliatieprocessen als gevolg van SEPA al doorgevoerd. 23% heeft deze nog niet doorgevoerd maar is wel bekend met de wijzigingen, 5% is met deze wijzigingen niet bekend. De leveranciers is ook gevraagd hoe ver ze voor hun eigen bedrijf zijn met de overgang op de Europese overschrijving. Hieruit blijkt dat 36% bezig is met de interne uitvoering en 32% met testen. 32% is al helemaal over. Dit is een sterke verbetering ten opzichte van de vorige meting. De softwareleveranciers die incasso s gebruiken zijn bezig met de interne uitvoering (40%), testen (7%) of implementatie (27%) of zijn al helemaal over op de Europese incasso (27%). De meest genoemde knelpunten door softwareleveranciers zijn onvoldoende standaardisatie in de bank-klant interface (48%), banken/processoren die niet op tijd klaar zijn (33%), onduidelijkheid over de aanpassingen van de rekeningafschriften naar de Europese (ISO)standaarden (22%) en een gebrek aan testfaciliteiten (20%). 33% ziet geen knelpunten. De meest genoemde onderwerpen waar softwareleveranciers nog over geïnformeerd willen worden zijn verschillen tussen banken in de aanlevering van betaalopdrachten (68%), de migratiestatus in andere eurolanden (36%) en de specificaties van de Europese betaalmiddelen (14%). Deze informatie zouden ze van de NVB of van DNB willen ontvangen. 2.5 Houding ten aanzien van SEPA Het oordeel over de verwachte gevolgen van SEPA voor de eigen organisatie is over het algemeen neutraal tot positief (zie grafiek 6). Alleen bij het grootbedrijf zijn er meer bedrijven met een (licht) negatieve houding dan met een positieve. Van alle groepen zijn de publieke bedrijven het meest positief (zie tabel 5). Publieke instellingen, MKB en gemeenten en waterschappen zijn ten opzichte van de vorige meting iets positiever geworden over SEPA, het grootbedrijf geeft hetzelfde oordeel als bij de vorige meting en middelgrote bedrijven zijn iets minder positief dan een half jaar geleden. Er zijn bij deze meting 18

19 binnen het MKB nauwelijks verschillen tussen grootteklassen en sectoren: alle groepen waarderen SEPA licht positief. Grafiek 6: Verwachte gevolgen van SEPA voor uw organisatie Publieke instellingen Gemeenten Grootbedrijf Middelgrootbedrijf Tabel 5: MKB 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 (zeer ongunstig) (neutraal) (zeer gunstig) Gemiddelde oordelen over SEPA Najaar 2010 Voorjaar 2011 Najaar 2011 Voorjaar 2012 Najaar 2012 Voorjaar 2013 Najaar 2013 MKB 4,6 4,3 4,1 4,1 4,5 4,2 4,5 Middelgrootbedrijf - 4,8 4,6 4,5 4,6 4,8 4,5 Grootbedrijf 4,2 4,3 4,5 4,1 3,6 3,7 3,7 Gemeenten (en 3,7 4,2 4,0 4,3 4,4 4,4 4,6 waterschappen) Publieke instellingen 6,2 3,9 4,3 5,1 4,3 4,4 4,9 Eén van de doelstellingen van de Over op IBAN-campagne is een neutrale houding t.o.v. SEPA. De waardering van SEPA onder de grootbedrijven is in het najaar van 2012 tot iets onder het neutrale niveau gedaald en sindsdien op dit niveau gebleven. De bedrijven die echt negatief zijn over SEPA zijn nog steeds in de minderheid. 2.6 Verwachte knelpunten van overgang naar Europese betaalmiddelen Aan bedrijven en overheden is ook gevraagd welke knelpunten zij zien bij de overgang naar SEPA. De meest genoemde knelpunten zijn opgenomen in tabel 6. 57% van de MKB ers ziet geen knelpunten. Verder weet 13% van de MKB ers niet wat mogelijke knelpunten zouden kunnen zijn. MKB ers die wel knelpunten noemen vrezen vooral dat hun klanten en ook zijzelf fouten zullen maken bij overboekingen en dat nieuwe software mogelijk niet goed werkt. 19

20 Bij het middelgrootbedrijf is ziet 53% geen knelpunten. Middelgrote bedrijven die wel knelpunten zien wijzen vooral op de tijd die men kwijt is aan de aanpassingen in de administratie, het risico dat softwareleveranciers niet op tijd klaar zijn en onvoldoende standaardisatie tussen landen en tussen banken. Grootbedrijven weten in tegenstelling tot MKB ers en middelgrote bedrijven veel mogelijke knelpunten te noemen. Slechts 5% ziet geen knelpunten. De hoeveelheid tijd die men kwijt is aan de benodigde aanpassingen wordt door meer dan de helft van de grootbedrijven genoemd, evenals hoge investeringskosten en onvoldoende standaardisatie tussen banken. Ook nieuwe software die niet goed werkt en het risico dat banken niet op tijd klaar zijn worden veel genoemd. De verwachte knelpunten bij de gemeenten en waterschappen zijn vergelijkbaar met de vorige meting. De voornaamste knelpunten die worden gezien door gemeenten en waterschappen is nieuwe software die niet goed werkt, veel tijd kwijt aan benodigde aanpassingen en dat softwareleveranciers mogelijk niet op tijd klaar zijn. Verder vreest men dat men meer fouten gaat maken bij overboekingen naar crediteuren en dat er mogelijk een file ontstaat bij banken en softwareleveranciers indien veel bedrijven en organisaties tegelijk willen migreren. De publieke instellingen wijzen vooral op de tijd die het kost om de aanpassingen door te voeren, hoge investeringskosten, fouten bij overboekingen door burgers en bedrijven en onvoldoende standaardisatie tussen banken. Tabel 6: MKB Geen knelpunten Weet niet Veel fouten bij overboekingen door klanten Veel fouten bij overboekingen naar crediteuren Nieuwe software die niet goed werkt Meest genoemde knelpunten per gebruikersgroep Middelgrootbedrijf Geen knelpunten Hoge investeringskosten Veel tijd kwijt aan de benodigde aanpassingen Softwareleveranciers zijn mogelijk niet op tijd klaar Onvoldoende standaardisatie tussen landen Onvoldoende standaardisatie tussen banken Grootbedrijf Veel tijd kwijt aan de benodigde aanpassingen Hoge investeringskosten Onvoldoende standaardisatie tussen banken Nieuwe software die niet goed werkt Banken zijn mogelijk niet op tijd klaar Gemeenten en waterschappen Nieuwe software die niet goed werkt Veel tijd kwijt aan benodigde aanpassingen Softwareleveranciers zijn mogelijk niet op tijd klaar Veel fouten bij overboekingen naar crediteuren Het mogelijk ontstaan van een file bij softwareleveranciers of Publieke instellingen Veel tijd kwijt aan benodigde aanpassingen Veel fouten bij overboekingen door burgers en bedrijven Onvoldoende standaardisatie tussen banken Geen knelpunten 20

21 banken 3. CONCLUSIES Uit de achtste SEPA-Migratiemonitor van het najaar 2013 blijkt dat veel bedrijven en organisaties zich in een vergevorderd stadium van de migratievoorbereidingen bevinden, maar ook dat de daadwerkelijke migratie bij veel bedrijven en organisaties pas kort voor de einddatum gepland is. Hiermee lopen zij aanzienlijk risico om over de deadline heen te schieten, waardoor tijdelijke oplossingen nodig zijn zoals conversiediensten of het versturen van facturen in plaats van incasso s. Bij alle onderzochte groepen is de bekendheid met SEPA flink toegenomen en is ook een vooruitgang waargenomen in de voorbereiding op de komst van Europese betaalmiddelen. Inmiddels is in alle groepen, inclusief de kleinste MKB ers, een meerderheid aan de slag met de voorbereidingen of al gemigreerd. Kleinere MKB ers bevinden zich nog relatief vaak in de fase van uitzoeken wat er moet gebeuren, zeker waar het de incasso s betreft. De migratie naar de Europese overschrijving is bij 32% van het MKB al volledig voltooid. Grotere MKB ers zijn merendeels bezig met uitvoering, testen of implementatie, waarbij de voorbereidingen op de Europese overschrijving verder gevorderd zijn dan die op de Europese incasso. De meerderheid van het grootbedrijf, middelgrootbedrijf en de publieke instellingen bevindt zich in de laatste twee fasen van de voorbereidingen (testen en implementatie) of is al volledig over. Voor wat betreft de overschrijvingen geldt dit ook voor de gemeenten. Met de incasso s is deze groep iets minder ver gevorderd: het grootste deel bevindt zich nog in de uitvoeringsfase. Hoewel het aandeel bedrijven en organisaties dat nog niet begonnen is met de voorbereidingen sterk gedaald is, is er nog steeds een groep die nog niet in actie gekomen is. Het gaat hierbij voornamelijk om kleine MKB ers, maar ook een deel van het middelgrootbedrijf en een zeer klein deel van de lokale overheden is nog niet gestart. Bij het middelgrootbedrijf is het percentage dat nog niet begonnen is aan de voorbereidingen voor de Europese incasso bovendien niet gedaald sinds de meting in januari, terwijl wel vrijwel alle middelgrote bedrijven op de hoogte zijn van SEPA en de impact hiervan voor de eigen organisatie. Deze bedrijven lopen het risico dat zij ná 1 februari geen gebruik meer kunnen maken van incasso s. Het grootste deel van de ondervraagde gebruikers geeft aan geen behoefte aan (aanvullende) informatie over SEPA te hebben. MKB ers die nog wel een informatiebehoefte hebben zijn vooral op 21

22 zoek naar algemene informatie. Middelgrote bedrijven die informatie willen, hebben vooral vragen over de wijzigingen bij incasso s. De behoefte van enkele gemeenten en waterschappen is meer informatie te ontvangen over veranderingen van de binnenlandse betaaltarieven, of naast IBAN ook BIC gebruikt moet worden en de migratiestatus in andere eurolanden. Enkele publieke instellingen zouden nog meer informatie willen over welke nationale betaalmiddelen precies vervangen worden door Europese varianten. Bij een groot deel van de grote bedrijven ligt er wel een specifieke informatiebehoefte. Voor grootbedrijven ligt de grootste behoefte aan informatie bij de migratiestatus in andere landen en juridische verschillen in betaalvoorwaarden tussen eurolanden. Over het algemeen zijn bedrijven en overheden neutraal tot positief over SEPA. De publieke instellingen zijn het meest positief. Enkel bij het grootbedrijf zijn er meer bedrijven met een (licht) negatieve houding dan met een positieve houding. De meeste gebruikers groepen zijn positiever ten opzichte van SEPA dan bij de vorige monitor. Enkel de middelgrote bedrijven zijn iets negatiever ten opzichte van de vorige meting. Het grootbedrijf heeft nog hetzelfde oordeel over SEPA als bij de vorige meting. De meest genoemde knelpunten zijn de hoeveelheid tijd die men kwijt is aan de benodigde aanpassingen en hoge investeringskosten. Ook software die te laat klaar is of niet goed werkt wordt door veel bedrijven en organisaties als een knelpunt gezien. Hoewel de ontwikkeling van software voor zowel de Europese overschrijving als voor de Europese incasso vooruit is gegaan en het merendeel van de leveranciers de aangepaste pakketten inmiddels heeft uitgerold, is een deel van de software nog altijd niet gereed voor SEPA. De laatste pakketten (7%) zullen volgens de huidige planningen pas in december klaar zijn. Bedrijven die van deze pakketten afhankelijk zijn kunnen dus pas kort voor de einddatum migreren en lopen zelfs het risico over de deadline heen te schieten, zeker als er nog verdere vertraging optreedt bij de ontwikkeling, uitrol of implementatie van deze software. In deze monitor is voor de derde keer geïnventariseerd hoe ver de verschillende groepen deelnemers zijn in de voorbereidingen op de komst van de IBAN-acceptgiro. De (toekomstige) gebruikers van dit product zijn voornamelijk grootbedrijven en gemeenten. Grootbedrijven bevinden zich voornamelijk in de test- en implementatiefasen, terwijl veel gemeenten nog bezig zijn met de interne uitvoering. Van de gemeenten die acceptgiro s verspreiden is 27% van plan niet over te stappen op de IBANacceptgiro. Bij het grootbedrijf is dit 7%. 22

23 Bijlage I Onderzoeksmethodologie 1. Vragenlijsten Het MOB-secretariaat heeft vragenlijsten opgesteld voor zes typen zakelijke afnemers van betaaldiensten: de overheid, het grootbedrijf, het middelgrootbedrijf, het MKB, gemeenten en waterschappen, en softwareleveranciers. De enquêtes zijn afgenomen in september De vragenlijsten voor het MKB, het middelgrootbedrijf, het grootbedrijf en de overheidsbedrijven komen in sterke mate met elkaar overeen, hoewel de vraagstelling is toegespitst op hun kennis over betalingsverkeer. De lijsten bevatten kwalitatieve vragen over SEPA-bewustzijn, de gemaakte voorbereidingen en de geplande overgang op de Europese overschrijving en de Europese incasso en, indien van toepassing, over het gebruik van de nieuwe Europese betaalmiddelen. Ook bevatten zij vragen over informatiebehoefte, verwachte aanpassingen en consequenties van SEPA voor de eigen onderneming/organisatie en verwachte knelpunten. De vragenlijsten worden aangepast aan veranderende omstandigheden. Ook ervaringen van vorige metingen kunnen leiden tot enkele aanpassingen in de vragen. 2. Dataverzameling en samenstelling steekproeven Midden- en kleinbedrijf Evenals bij de eerste zeven metingen heeft DNB Stratus Marktonderzoek telefonische interviews laten afnemen onder ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, gestratificeerd naar tien sectoren en vijf grootteklassen. De sectoren zijn: industrie, bouwnijverheid, detailhandel, horeca (hoge transactiebedragen), groothandel, vervoer en opslag, informatie en communicatie, dienstverlening, cultuur en recreatie en de zorgsector (markt). De grootteklassen gemeten naar aantal werknemers zijn: ZZP, 2-4 werknemers, 5-19 werknemers, werknemers, werknemers. De sectoren die in de steekproef zijn opgenomen zijn na weging representatief voor het MKB in de beschouwde (deel)sectoren. De maximale onnauwkeurigheidsmarge voor uitspraken over de onderzoekspopulatie na weging is ca. 7%. De resultaten voor specifieke sectoren en grootteklassen zijn indicatief. In totaal heeft een geheel nieuwe groep van 500 MKB ers deelgenomen aan deze monitor. Middelgrootbedrijf Middelgrootbedrijven zijn bedrijven met tussen de 200 en 999 werknemers. DNB heeft ook hiervoor Stratus Marktonderzoek telefonische interviews laten afnemen, onderverdeeld in dezelfde sectoren als het MKB. In totaal is de enquête bij 101 middelgrootbedrijven afgenomen. De resultaten zijn indicatief, maar niet representatief voor het middelgrootbedrijf in de beschouwde (deel)sectoren. 23

24 Grootbedrijf De vragenlijst voor grootbedrijven is uitgezet bij 142 grote bedrijven en organisaties uit de achterban van de leden van de Task Force SEPA Nederland (m.n. VNO-NCW, waterbedrijven, energiebedrijven, verzekeraars en de Dutch Association of Corporate Treasurers) en bedrijven geselecteerd door de bancaire Stuurgroep SEPA. In totaal hebben 85 bedrijven en organisaties de enquête ingevuld. De resultaten zijn indicatief voor het grootbedrijf in Nederland, maar niet representatief. Gemeenten en waterschappen Deze enquête is in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) toegespitst op de gemeenten. Alle gemeenten van Nederland, ruim 400, zijn benaderd voor deelname aan de monitor, evenals alle 25 waterschappen. Daarop hebben in totaal 190 gemeenten en waterschappen gehoor gegeven door het invullen van de online enquête. De resultaten zijn indicatief voor de gemeenten en waterschappen in Nederland. Publieke instellingen DNB heeft samen met het Ministerie van Financiën de leden van het SEPA Platform voor de Publieke Sector (SPPS) benaderd voor deelname. Financiën heeft het SPPS in 2008 ingericht om de overgang naar SEPA van de Rijksoverheid, lagere overheden en zelfstandige bestuursorganen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Er hebben in totaal 14 grote publieke instellingen deelgenomen aan deze monitor. De resultaten zijn indicatief voor grote publieke instellingen in Nederland. Softwareleveranciers Voor de softwareleveranciers wordt de groep benaderd die deze monitor de vorige keer hebben ingevuld, aangevuld met softwarebedrijven die de vorige keer niet hebben meegedaan, maar wel voor veel bedrijven software leveren. In totaal hebben 46 softwareleveranciers de enquête ingevuld. De resultaten zijn indicatief voor de softwareleveranciers in Nederland. 24

SEPA migratiemonitor

SEPA migratiemonitor SEPA migratiemonitor Meting najaar 2012 Bewustwording, voorbereiding en gebruik van Europese betaalmiddelen door bedrijven en overheidsgebruikers in Nederland November 2012 Nationaal Forum SEPA-migratie

Nadere informatie

SEPA migratiemonitor

SEPA migratiemonitor SEPA migratiemonitor Meting voorjaar 2013 Bewustwording, voorbereiding en gebruik van Europese betaalmiddelen door bedrijven en overheidsgebruikers in Nederland Mei 2013 Nationaal Forum SEPA-migratie INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

SEPA migratiemonitor

SEPA migratiemonitor SEPA migratiemonitor Meting voorjaar 2012 Bewustwording, voorbereiding en gebruik van Europese betaalmiddelen door bedrijven en overheidsgebruikers in Nederland Mei 2012 Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer

Nadere informatie

SEPA migratiemonitor

SEPA migratiemonitor SEPA migratiemonitor Meting najaar 2011 Bewustwording, voorbereiding en gebruik van Europese betaalmiddelen door bedrijven en overheidsgebruikers in Nederland November 2011 Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer

Nadere informatie

SEPA migratiemonitor

SEPA migratiemonitor SEPA migratiemonitor Meting voorjaar 2010 Bewustwording, voorbereiding en gebruik van Europese betaalmiddelen door bedrijven en overheidsgebruikers in Nederland Mei 2010 Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer

Nadere informatie

SEPA migratiemonitor

SEPA migratiemonitor SEPA migratiemonitor Meting najaar 2010 Bewustwording, voorbereiding en gebruik van Europese betaalmiddelen door bedrijven en overheidsgebruikers in Nederland November 2010 Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer

Nadere informatie

SEPA-middag Forum Standaardisatie, 4 september 2012 Michiel van Doeveren, Secretaris NFS

SEPA-middag Forum Standaardisatie, 4 september 2012 Michiel van Doeveren, Secretaris NFS Nederland klaar voor IBAN en SEPA? Publieke sector klaar? SEPA-middag Forum Standaardisatie, 4 september 2012 Michiel van Doeveren, Secretaris NFS 1 Agenda - Achtergrond van Single Euro Payments Area (SEPA)

Nadere informatie

Speech SEPA migratie Nederland last call for boarding

Speech SEPA migratie Nederland last call for boarding Speech SEPA migratie Nederland last call for boarding Dames en heren, Op weg naar Leiden kwam ik vanochtend langs Schiphol. En ik realiseerde me weer hoe complex het vliegverkeer in elkaar zit. Dagelijks

Nadere informatie

Frans van Beers Stuurgroep SEPA Platform Administratieve Software Maarssen, 28 september 2010

Frans van Beers Stuurgroep SEPA Platform Administratieve Software Maarssen, 28 september 2010 SEPA status update Frans van Beers Stuurgroep SEPA Platform Administratieve Software Maarssen, 28 september 2010 Overgang naar SEPA is onvermijdelijk 2004 2006: Europese Commissie vind één infrastructuur

Nadere informatie

SEPA komt er aan! 1 februari 2014. Februari 2013 FJ Dalstra Doest

SEPA komt er aan! 1 februari 2014. Februari 2013 FJ Dalstra Doest SEPA komt er aan! 1 februari 2014 Februari 2013 FJ Dalstra Doest Inleiding Naar aanleiding van de presentatie SEPA komt er aan!, ontvangt u deze hand out. Hierin staan de onderwerpen, die in de presentatie

Nadere informatie

en de Europese overschrijving

en de Europese overschrijving De Europese overschrijving Inleiding Waarom een nieuwe Europese overschrijving Wat is de Europese overschrijving Wat moet u doen? 1. Verzamel informatie over de Europese overschrijving 2. Benoem een projectleider

Nadere informatie

Mohamed Amri. Manager productmanagement

Mohamed Amri. Manager productmanagement 24 mei 2012 Mohamed Amri Manager productmanagement o MKB ers, middelgrote bedrijven: onbekend met SEPA en gevolgen voor eigen organisatie o Gemeenten, MKB ers en middelgrote bedrijven: onvoorbereid

Nadere informatie

Betalen in SEPA; wat verandert er in Nederland? workshop. Frans van Beers (Stuurgroep SEPA) Detailhandel Nederland Delft, 8 juni 2010

Betalen in SEPA; wat verandert er in Nederland? workshop. Frans van Beers (Stuurgroep SEPA) Detailhandel Nederland Delft, 8 juni 2010 Betalen in SEPA; wat verandert er in Nederland? workshop Frans van Beers (Stuurgroep SEPA) Detailhandel Nederland Delft, 8 juni 2010 scope SEPA veranderingen Huidige betaalmarkt (met huidig rekeningnummer)

Nadere informatie

SEPA: Europa gaat over op IBAN

SEPA: Europa gaat over op IBAN SEPA: Europa gaat over op IBAN Delft, 17 september 2012 Rob Timmers Agenda Waarom SEPA? Wat verandert er voor u? Kansen en uitdagingen van SEPA Tijdlijnen SEPA Waarom SEPA? Lissabon agenda ; Europa wil

Nadere informatie

Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014

Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014 Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014 Uitkomsten DNB onderzoek naar hoe Nederlanders betalen in en naar het buitenland 1 Nederlanders gebruiken in het buitenland vaker contant geld

Nadere informatie

Oranje is Samen ondernemen WELKOM

Oranje is Samen ondernemen WELKOM Oranje is Samen ondernemen WELKOM Juni 2013 Oranje is kansen zien Oranje is ING ING zet zich in voor Ondernemend Nederland. Dit doen we door het bieden van financiële oplossingen en het gemakkelijk maken

Nadere informatie

STAPPENPLAN Uw sportvereniging over op IBAN

STAPPENPLAN Uw sportvereniging over op IBAN Iedereen in Nederland gaat de komende jaren gebruik maken van IBAN (International Bank Account Number* ) als rekeningnummer. Dit geldt voor bedrijven en consumenten, maar ook voor verenigingen. Ook de

Nadere informatie

NATIONAAL SEPA-MIGRATIEPLAN. 17 februari 2012

NATIONAAL SEPA-MIGRATIEPLAN. 17 februari 2012 NATIONAAL SEPA-MIGRATIEPLAN 17 februari 2012 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING 6 HOOFDSTUK 2 KADER VOOR HET SEPA-MIGRATIEPLAN 7 2.1 Aannames verordening 7 2.2 Uitgangspunten migratieplan 8 HOOFDSTUK

Nadere informatie

SEPA Kennisevent 17 september 2013. No time to waste. 17 september 2013 SEPA Kennisevent. 2012 Exact

SEPA Kennisevent 17 september 2013. No time to waste. 17 september 2013 SEPA Kennisevent. 2012 Exact SEPA Kennisevent 17 september 2013 No time to waste 17 september 2013 SEPA Kennisevent SEPA Kennisevent 17 september 2013 Agenda 17 september 2013 SEPA Kennisevent Wanneer en hoe begonnen met SEPA De hobbels

Nadere informatie

Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA

Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA ICT Accountancy congres Hoevelaken, 19 maart 2013 Gaston Aussems Agenda 1. Wat is SEPA? 2. Hoe migreren we in Nederland? 3. Wat is de impact van SEPA? 4. Wat zijn

Nadere informatie

Betalingsverkeer via IBAN en SEPA

Betalingsverkeer via IBAN en SEPA Betalingsverkeer via IBAN en SEPA Gaston Aussems Programmabureau SEPA DNB ICT Financials 29 november 2012 Agenda 1. Wat is SEPA? 2. Hoe migreren we in Nederland? 3. Wat is de impact van SEPA? 4. Hoe pakt

Nadere informatie

Klaar voor SEPA in 6 stappen

Klaar voor SEPA in 6 stappen Klaar voor SEPA in 6 stappen Gaston Aussems Programmabureau SEPA DNB Credit Expo 14 november 2012 Agenda 1. Wat is SEPA? 2. Hoe migreren we in Nederland? 3. Wat is de impact van SEPA? 4. Hoe pakt u het

Nadere informatie

MKB gaat over naar SEPA, maar weet het nog niet!

MKB gaat over naar SEPA, maar weet het nog niet! REIN KIEVIET MKB gaat over naar SEPA, maar weet het nog niet! Het Nederlandse betalingsverkeer staat voor grote uitdagingen. Binnen enkele jaren moeten de Nederlandse betaalmiddelen zijn vervangen door

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN 2012 GAC Business Solutions De Scheper 307 5688 HP Oirschot +31 (0)499 58 28 28 info@gac.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 2 Wat

Nadere informatie

Starten met SEPA. Webinar voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties. Programmabureau SEPA, De Nederlandsche Bank

Starten met SEPA. Webinar voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties. Programmabureau SEPA, De Nederlandsche Bank Starten met SEPA Webinar voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties Programmabureau SEPA, De Nederlandsche Bank Doel van dit webinar Inzicht geven: - Waarom we naar SEPA migreren - Hoe

Nadere informatie

Stappenplan IBAN-Acceptgiro. Voor incassanten

Stappenplan IBAN-Acceptgiro. Voor incassanten Stappenplan IBAN-Acceptgiro Voor incassanten Inleiding Standaardiseren betalingen IBAN-Acceptgiro Belangrijke mijlpalen Wat moet u doen 1. Verzamel informatie over IBAN-Acceptgiro 2. Benoem een projectleider

Nadere informatie

Vrijwilligersorganisaties over op IBAN en SEPA. NOV bijeenkomst, Utrecht, 29 januari 2013, Gaston Aussems, Programmabureau SEPA

Vrijwilligersorganisaties over op IBAN en SEPA. NOV bijeenkomst, Utrecht, 29 januari 2013, Gaston Aussems, Programmabureau SEPA Vrijwilligersorganisaties over op IBAN en SEPA NOV bijeenkomst, Utrecht, 29 januari 2013, Gaston Aussems, Programmabureau SEPA Agenda 1. Wat is SEPA? 2. Hoe migreren we in Nederland? 3. Wat betekent SEPA

Nadere informatie

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf

Nadere informatie

SEPA en uw PxPlus/ProvideX software

SEPA en uw PxPlus/ProvideX software SEPA en uw PxPlus/ProvideX software CLIEOP vervalt, SEPA komt hiervoor in de plaats Nederland gaat op 1 februari 2014 over op het Europese betalingssysteem, SEPA (Single Euro Payments Area). We gaan niet

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

SEPA (Single Euro Payments Area)

SEPA (Single Euro Payments Area) SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen Studiedag KNR 11 Oktober 2012 SEPA: één gezamelijke betaalmarkt vanaf 1 februari 2014 Wat is SEPA? Geen gefragmenteerde betaalmarkten maar

Nadere informatie

SEPA in Nederland Migratie en belang ICT sector. Gaston Aussems

SEPA in Nederland Migratie en belang ICT sector. Gaston Aussems SEPA in Nederland Migratie en belang ICT sector Gaston Aussems Agenda - SEPA in Nederland - Nationaal Forum voor SEPA-migratie - Nationaal SEPA-migratie plan - Hoe bereiken we een soepele en efficiënte

Nadere informatie

NATIONAAL SEPA MIGRATIEPLAN versie 0.9

NATIONAAL SEPA MIGRATIEPLAN versie 0.9 NATIONAAL SEPA MIGRATIEPLAN versie 0.9 Nationaal Forum voor de SEPA migratie...30 november 2011 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 INLEIDING...3 HOOFDSTUK 2 KADER VOOR HET SEPA-MIGRATIEPLAN...5 2.1 Aannames verordening...5

Nadere informatie

Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld

Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld ers zijn over het algemeen positief over de bestaande betaalmogelijkheden, maar toch betaalt men in of naar het buitenland niet altijd zoals men zou willen. Zo is de tevredenheid over de acceptatie van

Nadere informatie

Invoering SEPA in Nederland

Invoering SEPA in Nederland Invoering SEPA in Nederland Factuurcongres Kennisplatform Administratieve Software 24 april 2012 Gaston Aussems Agenda - Waarom SEPA? - Wat gaat SEPA betekenen? - Hoe migreert Nederland? - Hoe kunnen we

Nadere informatie

SEPA: Europa gaat over op IBAN

SEPA: Europa gaat over op IBAN Aspect ICT, 13 en 26 september 2012 SEPA: Europa gaat over op IBAN Handelsstraat 4, 3371 XC Hardinxveld-Giessendam www.aspect-ict.nl, info@aspect-ict.nl Waarom SEPA? Lissabon agenda ; Europa wil de meest

Nadere informatie

SEPA: Europees betalen

SEPA: Europees betalen SEPA: Europees betalen Exportclub Groningen, Veendam 03-10-2012. Stad en Midden Groningen Programma Stukje historie, waarom SEPA? SEPA nu Stad en Midden Groningen Europese integratie 1951 EGKS (Frankrijk

Nadere informatie

Single Euro Payments Area (SEPA) De standaard voor betalen in Nederland en Europa

Single Euro Payments Area (SEPA) De standaard voor betalen in Nederland en Europa Single Euro Payments Area (SEPA) De standaard voor betalen in Nederland en Europa Welke onderwerpen komen aan bod? Waarom SEPA? Voordelen van één Europese betaalmarkt Het IBAN rekeningnummer De SEPA-overboeking

Nadere informatie

CASH is SEPA-proof! U kunt eenvoudig uw eigen IBAN en BIC codes opvragen via de website:

CASH is SEPA-proof! U kunt eenvoudig uw eigen IBAN en BIC codes opvragen via de website: Er vinden de komende tijd grote veranderingen plaats binnen het Europese betalingsverkeer, welke ook gevolgen hebben voor het gebruik van CASH. Wij willen u graag op de hoogte stellen dat CASH deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen

Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen SEPA: betalingsverkeer zonder grenzen In een groot deel van Europa worden de grenzen voor het betalingsverkeer afgeschaft. Er komt één grote Europese

Nadere informatie

Workshop IBAN en SEPA Wat betekent dit voor uw onderneming?

Workshop IBAN en SEPA Wat betekent dit voor uw onderneming? Inleiding Programma Aanmelden Route Workshop IBAN en SEPA Met ingang van 1 februari 2014 is één Europese betaalmarkt een feit. Vanaf die datum werken de nationale girale betaalproducten en automatische

Nadere informatie

Veranderingen voor de reconciliatie door SEPA

Veranderingen voor de reconciliatie door SEPA Veranderingen voor de reconciliatie door SEPA Hoe kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze ook na maart 2013 automatisch betalingen kunnen blijven verwerken? Hoe kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze ook

Nadere informatie

Stappenplan IBAN-Acceptgiro. Voor servicebureaus

Stappenplan IBAN-Acceptgiro. Voor servicebureaus Stappenplan IBAN-Acceptgiro Voor servicebureaus Inleiding Standaardiseren betalingen IBAN-Acceptgiro Belangrijke mijlpalen Wat moet u doen 1. Verzamel informatie over IBAN-Acceptgiro 2. Benoem een projectleider

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Klaar voor SEPA in 6 stappen

Klaar voor SEPA in 6 stappen Klaar voor SEPA in 6 stappen Congres Financial Systems 6 juni 2012 Gaston Aussems SEPA harmoniseert de interne betaalmarkt - Logische voltooiing Euro markt - Naast uniforme munt en betaalkaart ook uniform

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek MKB en ZZP. Uitgevoerd door Direct Research in opdracht van Betaalme.nu Mei 2017

Rapportage Onderzoek MKB en ZZP. Uitgevoerd door Direct Research in opdracht van Betaalme.nu Mei 2017 Rapportage Onderzoek MKB en ZZP Uitgevoerd door Direct Research in opdracht van Betaalme.nu Mei 2017 1 Achtergrond DirectResearch heeft in opdracht van Betaalme.nu een onderzoek uitgevoerd onder mensen

Nadere informatie

Makkelijk over op IBAN en SEPA Uden, 10 april 2013

Makkelijk over op IBAN en SEPA Uden, 10 april 2013 Makkelijk over op IBAN en SEPA Uden, 10 april 2013 Rabobank helpt u graag op weg Agenda De achtergrond van SEPA Wat verandert er met SEPA? Wat betekent SEPA voor verenigingen en stichtingen? De Rabobank

Nadere informatie

Vraag naar Arbeid 2015

Vraag naar Arbeid 2015 Bijlage A: Opzet van het onderzoek Auteurs Patricia van Echtelt Roelof Schellingerhout Marian de Voogd-Hamelink Bijlage A. Opzet van het onderzoek Het rapport Vraag naar Arbeid 2015 beschrijft de ontwikkelingen

Nadere informatie

Veranderingen voor directe aanlevering door SEPA

Veranderingen voor directe aanlevering door SEPA Veranderingen voor directe aanlevering door SEPA Voor bedrijven die betaalopdrachten direct naar Equens sturen in plaats van naar hun eigen bank Februari 2013 Versie 1.0 Eén Europese betaalmarkt Europa

Nadere informatie

Monitor Standard Business Reporting. Tweede meting januari 2012

Monitor Standard Business Reporting. Tweede meting januari 2012 Monitor Standard Business Reporting Tweede meting januari 2012 Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Onderzoeksverantwoording Monitor Standard Business Reporting. Respons 4. Samenvatting 5. Bekendheid en kennis

Nadere informatie

NATIONAAL SEPA-MIGRATIEPLAN. 17 februari 2012

NATIONAAL SEPA-MIGRATIEPLAN. 17 februari 2012 NATIONAAL SEPA-MIGRATIEPLAN 17 februari 2012 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING 6 HOOFDSTUK 2 KADER VOOR HET SEPA-MIGRATIEPLAN 7 2.1 Aannames verordening 7 2.2 Uitgangspunten migratieplan 8 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017 Rapportage Peiling onder mkb ers en zzp ers 20 april 2017 In opdracht van: Betaalme.nu Datum: 20 april 2017 Projectnummer: 2017051 Auteurs: Kelly de Heij en Sterre Horsman Inhoud 1 Achtergrond & opzet

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding SEPA

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding SEPA -----Oorspronkelijk bericht----- Van: Survey [mailto:website.open.standaarden@nl] Verzonden: donderdag 11 november 2010 15:47 Aan: Logius Forumstandaardisatie CC: Joris Gresnigt Onderwerp: Formulier Open

Nadere informatie

SEPA Veranderingen voor onderwijsland. 18 Juni 2010 Ernst Kokke, Capgemini

SEPA Veranderingen voor onderwijsland. 18 Juni 2010 Ernst Kokke, Capgemini SEPA Veranderingen voor onderwijsland 18 Juni 2010 Ernst Kokke, Capgemini Inhoud SEPA in een notendop Betalingsverkeer, het basismodel Huidige situatie in Europa Wat is SEPA? Impact van SEPA 1 SEPA in

Nadere informatie

De migratie naar SEPA

De migratie naar SEPA De migratie naar SEPA De overgang: complex en tijdrovend? Advies: Begin op tijd ING ondersteunt u! Utrecht, 20 november 2012 VAP Themadag 2012 Peter Hardeman Programma Historie Wat gaat er veranderen Overzicht

Nadere informatie

Stand van zaken SEPA-migratie Rijksoverheid Rapportage aan Bureau Standaardisatie. Datum 29 augustus 2012

Stand van zaken SEPA-migratie Rijksoverheid Rapportage aan Bureau Standaardisatie. Datum 29 augustus 2012 Stand van zaken SEPA-migratie Rijksoverheid Datum 29 augustus 2012 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 I. WELKE ACTIVITEITEN HEEFT U RICHTING UW ACHTERBAN ONDERNOMEN?... 3 I.1 DE ACHTERBAN... 3 I.2 DE RICHTING

Nadere informatie

Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA!

Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA! Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA! Regioavond BETA-leden november 2013 Michiel van Doeveren DNB Programmabureau SEPA Nederland 1 2 SEPA harmoniseert de interne betaalmarkt Binnen de Single Euro Payments

Nadere informatie

Bent u al SEPA-proof?

Bent u al SEPA-proof? Bent u al -proof? 2 3 Migreren naar IBAN p 1 februari 2014 is de Single Euro Payments Area () een feit. Met deze afspraak om het betalingsverkeer in 32 Europese landen te harmoniseren en te standaardiseren,

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank. Een bank met ideeën.

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank. Een bank met ideeën. Makkelijk over op IBAN en SEPA Rabobank. Een bank met ideeën. Agenda SEPA toegelicht Wat verandert er? Wat betekent SEPA voor verenigingen en stichtingen? De Rabobank helpt u op weg! Aan de slag met de

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

- Doorgest.: Ledenbrief Wat betekent de komst van SEPA voor gemeenten

- Doorgest.: Ledenbrief Wat betekent de komst van SEPA voor gemeenten pagina l van 2 zeist@zeist.nl - Doorgest.: Ledenbrief Wat betekent de komst van SEPA voor gemeenten Van: Aan: Datum: Onderwerp: Bijlagen: Tanja Knopperts zeist@zeist.nl 18-2-2010 11:41 Doorgest. : Ledenbrief

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

SEPA. Single Euro Payments Area

SEPA. Single Euro Payments Area Single Euro Payments Area SEPA SEPA voor bedrijven: kans of bedreiging? Lange tijd was SEPA (Single Euro Payments Area) vooral een uitdaging voor de banken, maar in toenemende mate ondervinden ook bedrijven

Nadere informatie

SEPA EN DE IMPACT OP BEDRIJVEN

SEPA EN DE IMPACT OP BEDRIJVEN SEPA EN DE IMPACT OP BEDRIJVEN Februari 2013 INHOUD Het onderwerp SEPA staat hoog op de zakelijke agenda s van 2013. Op 1 februari 2014 moeten alle organisaties namelijk voldoen aan de SEPA standaarden

Nadere informatie

SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended. versie 1.0

SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended. versie 1.0 SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended versie 1.0 1. SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa SEPA (Single Euro Payments Area) leidt tot harmonisatie van de betaalmarkt binnen de Europese

Nadere informatie

M Waar blijft die wortel? om maatschappelijk verantwoord ondernemen in het MKB los te trekken? dr. R. Hoevenagel

M Waar blijft die wortel? om maatschappelijk verantwoord ondernemen in het MKB los te trekken? dr. R. Hoevenagel M200706 Waar blijft die wortel? om maatschappelijk verantwoord ondernemen in het MKB los te trekken? dr. R. Hoevenagel Zoetermeer, mei 2007 Waar is die wortel? De nieuwe staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

impact? Uw betalingsverkeer volgens nieuwe standaarden

impact? Uw betalingsverkeer volgens nieuwe standaarden SEPA impact? Uw betalingsverkeer volgens nieuwe standaarden 1 impact scan urgentie wetgeving standaarden overschrijvingen iban incasso erordening impact scan urgentie wetgeving standaarden overschrijvingen

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Blijven betalen in 2014

Blijven betalen in 2014 Blijven betalen in 2014 145 dagen te gaan Bijeenkomst SEPA 3 september 2013 Bennie Bergman Pain.001.001.03 Pain 008.001.02 SEPA SEPA INHOUD Wat is SEPA? IBAN rekeningnummer Europese overschrijving Europese

Nadere informatie

Single Euro PaymentS Area. Aanlevering batchopdrachten Equens

Single Euro PaymentS Area. Aanlevering batchopdrachten Equens Single Euro PaymentS Area Aanlevering batchopdrachten Equens Per 1 februari 2014 is de definitieve implementatie van de Single Euro Payments Area (SEPA) een feit. SEPA raakt vrijwel alle aspecten van uw

Nadere informatie

Overgaan naar SEPA. Hoe ondersteunen wij onze relaties. 2012 Exact

Overgaan naar SEPA. Hoe ondersteunen wij onze relaties. 2012 Exact Overgaan naar SEPA Hoe ondersteunen wij onze relaties Gestart met SEPA? Planning juni 2012 NFS Gestart met SEPA? SEPA Migratie Traject De website van uw bank www.rabobank.nl www.abnamro.nl www.ing.nl www.overopiban.nl/impactcheck

Nadere informatie

SEPA, leuk is het niet

SEPA, leuk is het niet SEPA, leuk is het niet Even voorstellen Henk Lubberts particuliere fondsenwerving team Communicatie & Fondsenwerving 498 dagen De grootste voordelen zitten volgens Verhagen in de besparing op transactiekosten

Nadere informatie

SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen. Rotterdam 28 februari 2013

SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen. Rotterdam 28 februari 2013 SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen Rotterdam 28 februari 2013 Inhoudsopgave Wat is SEPA? 3 SEPA-incasso 9 SEPA-bestandsformaten 16 Bijlage: Voorbeeld SEPA-machtigingsformulier

Nadere informatie

DNA-ps december Resultaten november Uitleg KvK Ondernemerspanel

DNA-ps december Resultaten november Uitleg KvK Ondernemerspanel DNA-ps december 2012 - Resultaten november 2012 - Uitleg KvK Ondernemerspanel Hoe groot is uw onderneming? Ik ben zelfstandige, zonder personeel Micro-onderneming (1-9 werknemers) 28,1 64,8 - Twee derde

Nadere informatie

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank Noord Twente

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank Noord Twente Makkelijk over op IBAN en SEPA Rabobank Noord Twente Agenda SEPA toegelicht Wat verandert er? Wat betekent SEPA voor verenigingen en stichtingen? De Rabobank helpt u op weg! Handige tips en tricks Projectenfonds

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

SEPA Impact & Compliancy Igor Wortel en Jeffry Proost

SEPA Impact & Compliancy Igor Wortel en Jeffry Proost SEPA Impact & Compliancy Igor Wortel en Jeffry Proost www.phalanxes.eu/sepa "Sepa is a hunny jar, everybody wants a spoon" Agenda Introductie SEPA Quiz Gestelde vragen Waar staat SEPA voor & historie De

Nadere informatie

SEPA en SKG DOEL. Praktische informatie en goede tijdlijnen om uw bankzaken voor SEPA tijdig te regelen

SEPA en SKG DOEL. Praktische informatie en goede tijdlijnen om uw bankzaken voor SEPA tijdig te regelen 1 DOEL Praktische informatie en goede tijdlijnen om uw bankzaken voor SEPA tijdig te regelen 2 Overschrijvingsformulieren ideal Acceptgiro Incasso SKG Online Informatiestromen Overig Tijdpad Informatie

Nadere informatie

Laveren naar sepa: de overgang naar Europese betaalmiddelen in Nederland

Laveren naar sepa: de overgang naar Europese betaalmiddelen in Nederland Laveren naar sepa: de overgang naar Europese betaalmiddelen in Nederland Vanaf 28 januari 2008 zullen consumenten en bedrijven Europees kunnen gaan betalen. Op die datum komen banken in het hele eurogebied

Nadere informatie

Panelonderzoek Europese interne markt

Panelonderzoek Europese interne markt Panelonderzoek Europese interne markt Highlights resultaten onderzoek KvK-ondernemerspanel naar de Europese interne markt juni 2016 In december 2015 /januari 2016 is via het KvK online ondernemerspanel

Nadere informatie

Contant geld: gedrag en beleving van retailers

Contant geld: gedrag en beleving van retailers Contant geld: gedrag en beleving van retailers Uitkomsten DNB onderzoek, in samenwerking met Panteia, naar het gedrag en de beleving van retailers ten aanzien van contant geld Retailers zijn een belangrijke

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Eerste halfjaar 13 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 11 13 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Update Financieringsmonitor MKB September 2009

Update Financieringsmonitor MKB September 2009 Update Financieringsmonitor MKB September Lia Smit Joris Meijaard Johan Snoei Pim van der Valk Zoetermeer, 10 september Financieringssituatie MKB blijft zorgelijk De vierde meting van de MKB-Financieringsmonitor

Nadere informatie

Impact SEPA op processen en ICT

Impact SEPA op processen en ICT Impact SEPA op processen en ICT Voorlichtingssessie ICT Office 14 maart 2012 Gaston Aussems Agenda 1. ICT support DNB programmabureau SEPA 2. Technische impactgebieden - Data - Processen - Klant-bank interface

Nadere informatie

Starten met de Euro-incasso

Starten met de Euro-incasso Starten met de Euro-incasso Het Nederlandse betalingsverkeer wordt steeds Europeser. Europese landen en banken werken aan de invoering van één Europese betaalmarkt (Single Euro Payments Area, afgekort

Nadere informatie

ICT-behoeften in het mkb. Onderzoek van TNS-NIPO

ICT-behoeften in het mkb. Onderzoek van TNS-NIPO ICT-behoeften in het mkb Onderzoek van TNS-NIPO ICT-behoeften in het mkb Onderzoek TNS-NIPO Koninklijke vereniging MKB-Nederland Beleid, Onderzoek en Communicatie Delft, 13 april 26 Contactpersoon: drs.

Nadere informatie

Migratie naar SEPA. 86 days to go

Migratie naar SEPA. 86 days to go 1 Migratie naar SEPA 02/10/13 De Laatste Mijl 86 days to go 2 Credit Expo 7 november 2013 Gaston Aussems agenda 01. Stand van migratie in Nederland 02. Bekendheid SEPA en IBAN en verloop migratie 03. SEPA

Nadere informatie

Robert der Kinderen Commercieel Directeur AcceptEmail B.V. AcceptEmail B.V. 2013

Robert der Kinderen Commercieel Directeur AcceptEmail B.V. AcceptEmail B.V. 2013 Robert der Kinderen Commercieel Directeur AcceptEmail B.V. AcceptEmail B.V. 2013 Betalen in de e-commerce wereld Veranderingen door SEPA Impact op webshops Elektronisch machtigen INTRODUCTIE SERVICE PORTFOLIO

Nadere informatie

Accept Financieel en SEPA. Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken.

Accept Financieel en SEPA. Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken. Accept Financieel en SEPA Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken. Het formaat voor het aanleveren van verzamelbetalingen en incasso s verandert van het huidige ClieOp03

Nadere informatie

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Beperkte groei werkgelegenheid MKB in 1999-2002 De werkgelegenheid in het MKB is in 2002 met 3% toegenomen

Nadere informatie

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Exportmonitor 2011 Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Uit de Exportmonitor 2011 blijkt dat het noordelijk bedrijfsleven steeds meer aansluiting vindt bij de wereldeconomie. De Exportmonitor

Nadere informatie

Financial planning voor ondernemers. Heb jij al poen voor je pensioen?

Financial planning voor ondernemers. Heb jij al poen voor je pensioen? Financial planning voor ondernemers Heb jij al poen voor je pensioen? 1! van 12! Voorwoord De pensioenen van ondernemers zijn al langere tijd onderwerp van discussie. Terwijl in Den Haag wordt gediscussieerd

Nadere informatie

Burgerpeiling communicatie 2014

Burgerpeiling communicatie 2014 Burgerpeiling communicatie 2014 Datum: 22 oktober 2014 Versie 2.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & drs. K. Meeusen Gemeente Midden-Delfland

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

0? ML! 2014. Beh. Ambt.: Streefdat.: Afschr.: fttxcl** / Lbr. 14/032

0? ML! 2014. Beh. Ambt.: Streefdat.: Afschr.: fttxcl** / Lbr. 14/032 4 Beh. Ambt.: 0? ML! 2014 Streefdat.: Afschr.: fttxcl** / vnig Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) betreft

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

5 november 2007. Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer- Werkgroep Toegankelijkheid en Bereikbaarheid. MOB/2008/00219/rood

5 november 2007. Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer- Werkgroep Toegankelijkheid en Bereikbaarheid. MOB/2008/00219/rood Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer- Werkgroep 1 MOB/2008/00219/rood Hoe bankieren klanten met een functie-beperking? Resultaten van een verkennend onderzoek 1. Inleiding Alhoewel er veel onderzoek

Nadere informatie