VERGADERING MESTVOERDERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERGADERING MESTVOERDERS"

Transcriptie

1 Mestbank

2 2 INFORMATIE VERGADERING MESTVOERDERS Mestdecreet

3 3 AGENDA 14u00 14u10 14u40 15u00 15u20 15u30 Verwelkoming en inleiding 1) Wijzigingen in de mestwetgeving 2) MTIL en de nieuwe identificatie 3) Wijzigingen bij mesttransporten 4) Aandachtspunten AGR-GPS Pauze 16u00 5) Analyseverplichtingen bij transport 16u30 6) Export van mest: huidige procedures 16u45 Uw vragen

4 1) WIJZIGINGEN IN DE MESTWETGEVING 4

5 5 Het derogatiebesluit (publ. B. S. 26 juni 2008) Wijzigingen betreffende het vervoer van meststoffen: Beperking in de transporten voor EM klasse A Analyseverplichting voor derogatiemest (zie verder).

6 Toegelaten transporten Klasse A: Toegelaten transporten t over de weg 6 STAL GROND Producent X gebruiker X: Klasse A : onbeperkt transport Ook buiten Vlaanderen mits: Erkenning GGOB Verklaring Eigen Gebruik Producent X gebruiker Y: Klasse A = X of Y: onbeperkt transport (enkel binnen Vlaanderen) Klasse A X en Y: enkel naar Vlaamse (buur)gemeente d.w.z. laad- en losplaats liggen in dezelfde of in aangrenzende gemeente

7 Klasse A: Toegelaten transporten over de weg 7 STAL Verzamel punt Be/verwe rker Producent X verzamelpunt X of Y be/verwerker X of Y Klasse A: Enkel naar Vlaamse (buur)gemeente (zelfs indien betrokken partij) d.w.z. laad- en losplaats liggen in dezelfde of in aangrenzende gemeente Verzamelp unt Be/verwer ker /Prod. a. mst. GROND Verzamelpunt X Be/verwerker X gebruiker X of Y Producent andere mestst. X Klasse A: Enkel naar Vlaamse (buur)gemeente (zelfs indien betrokken partij) d.w.z. laad- en losplaats liggen in dezelfde of in aangrenzende gemeente

8 8 Klasse B: Toegelaten transportent Alle transporten van klasse A Alle andere transporten over de weg binnen Vlaanderen NIEUW! Klasse B = X of Y ook buiten Vlaanderen mits: dierlijke mest Voldoen aan 1774/2002 of 1013/2006 Laadplaats in Vlaanderen losplaats grensgemeente of max. 75 km van laadplaats Klasse C: Toegelaten transporten Alle transporten over de weg binnen en buiten Vlaanderen Klasse D: Toegelaten transporten Enkel mesttransporten over het water met binnenschepen

9 9 Klasse E: Toegelaten transporten Enkel transporten over de weg, indien voldaan aan volgende voorwaarden: Enkel export- /importtransporten Enkel onbewerkte pluimvee- en paardenmest Mits goedgekeurde export- /importdocumenten Pluimveemest in bezit van gezondheidscertificaten (1774/2002)

10 10 Wijzigingen in de mestwetgeving m.b.t. transport van mest a.g.v. beslissingen van het Vlaams Parlement ( december 2008).

11 11 Wetswijzigingen g sinds dec Definitie mestverwerking: Export van onbehandelde dierlijke mest, andere dan paarden- en pluimveemest, geldt ook als verwerkt indien geëxporteerd naar erkende installaties. Definitie stalmest uitgebreid: mengsel van stro en uitwerpselen van geiten is ook stalmest Uitrijregeling: Uitrijden ijd van stalmest of champost is nu wettelijk ook toegelaten tot en met 14 november op zware kleigronden in de polders Afbakening Noordzeekustzone: Verbod op uitrijden van dierlijke mest en andere meststoffen in Noordzeekustzone op alle zaterdagen, zondagen en feestdagen.

12 12

13 Wetswijzigingen sinds dec Emissie-arme aanwending: sleufkouter op pgrasland. compost moet niet-emissiearm aangewend worden. Champost en spuistroom naar landbouwer/gebruiker kan met burenregelingsdocument. Voor wetenschappelijke proeven kunnen uitzonderingen op uitrijregeling toegestaan worden. De bevestiging (namelding) van transporten moet binnen de 7 dagen na het transport. Geregistreerd verzender: de ondertekende luiken van het verzenddocument moeten pas binnen de 60 dagen bij alle betrokken partijen ter inzage liggen voor registratie als verzender gelden nu dezelfde eisen als voor erkenning als mestvoerder

14 14 Wetswijzigingen g sinds dec Administratieve geldboetes: Boete voor het niet tijdig namelden van het MAD: 10 euro per laattijdig nagemeld transport indien < 30 dagen te laat. 50 euro per laattijdig nagemeld transport vanaf 30 dag na transportdatum. Verdubbeling bij herhaling binnen de 5 jaar. Boete voor het vervoeren van dierlijke mest of andere meststoffen zonder een juist en volledig opgemaakt MAD: Administratieve geldboete van 200 euro

15 15 Wetswijzigingen sinds dec Voor het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en plantsoenen mogen volgende meststoffen gebruikt worden: stalmest champost kunstmest bewerkte dierlijke mest en andere meststoffen met traag vrijkomende N of met lage N-inhoud gehygiëniseerde eindproducten uit een 1774 erkende installatie. AANDACHT!!! Enkel voor de laatste 2 productgroepen wordt afzet in tuinen Enkel voor de laatste 2 productgroepen wordt afzet in tuinen, parken en plantsoenen per definitie als mestverwerking beschouwd.

16 16 Wetswijzigingen sinds dec Groencompost, GFT-compost en bewerkte dierlijke mest (die voldoet aan de micro-biologische vereisten van de VO 1774/2002): * Kan getransporteerd worden met een transportmiddel van < kg nuttig laadvermogen. * zonder MAD. * zonder erkend mestvoerder. * mits afgezet in tuinen, parken en plantsoenen. * Maximale hoeveelheid en registervereisten nog te bepalen.

17 2. MTIL en de nieuwe identificatie De nieuwe identificatie

18 Waarom een nieuwe identificatie? 18 Project Eenmalige perceelsregistratie (EPR): Unieke identificatie van landbouwers, eenmalige aangifte van percelen, administratieve vereenvoudiging Afstemming gegevens ALV en VLM met KBO en RR (oktober ) EPR-decreet definieert gemeenschappelijke identificatiebegrippen, toewijzing bevoegdheden Verzending identificatiefiche en toelichting door ALV (december 2007)

19 19 Nieuwe identificatiesleutels - landbouwers Begrippen: Bedrijfsgroep Definitie nieuw mestdecreet = definitie bedrijf uit oud mestdecreet Landbouwer EPR-decreet verwijst naar Verordening (EG) nr 1782/2003 Bestaat uit één of meer exploitanten Beheert bedrijf op autonome wijze Exploitant Natuurlijk persoon, rechtspersoon of groepering van nat. personen Exploiteert minstens één exploitatie Exploitatie Uitbating van geheel van activiteiten als landbouwer (incl. infrastructuur en in gebruik zijnde landbouwgronden) op bepaalde locatie

20 20 Nieuwe identificatiesleutels - landbouwers Bouwstenen: Exploitatie Exploitant Landbouwer Bedrijfsgroep ALV = VLM VLM

21 21 Nieuwe identificatiesleutels - landbouwers Bouwstenen: Exploitatie Exploitant Landbouwer Bedrijfsgroep Transportdocumenten Aangifte van dieren en percelen Veebeslag Beheerovereenkomst NER Aangifteplicht Versturen VA en mestbankaangifte Boetes Verwerkingsplicht (incl. boetes)

22 22 Nieuwe identificatiesleutels esleutels - uitbaters Niet-landbouwers of uitbaters: Ek Erkende mestvoerder, be- verwerker, mestverzamelpunt, t producent andere meststoffen, Identificatie door VLM Afstemmen op authentieke gegevensbronnen: KBO en RR Organiseren en afhandelen aangiften door VLM Definities in mestdecreet

23 23 Nieuwe identificatiesleutels esleutels - uitbaters Bouwstenen: Uitbating (exploitatie) uitbatingsnummer Uitbater (exploitant) uitbatersnummer Mestverzamelpunt t 1 Jansen Bert Mestverzamelpunt 2

24 2. MTIL en de nieuwe identificatie MTIL

25 25 Wijzigingen g in MTIL: Aanbieders/afnemers aanmelden met nieuwe identificatie: exploitatie- en exploitantnummer of uitbatingsnummer Gebruik uitbatingsnummer erkend mestvoerder Transport in het kader van een door de Mestbank afgeleverde goedkeuring: nu ook goedkeuring uitvoer Transport al dan niet met analyse: duidelijker formulering: Werkt u met forfaitaire inhoud of met een analyse waarvan de resultaten al gekend zijn? Hoedanigheid van laad-/losplaats: meer keuzemogelijkheden. Transport met overnachting: apart aankruisen in MTIL. AANDACHT!!! Je kan enkel het eerste document oproepen en bevestigen. Meer informatie: Zie toelichting MTIL, verzonden samen met nieuwe identificatie EM. Zie praktijksessies MTIL in de provinciale diensten van de Mestbank.

26 26 Wat indien het MTIL niet bereikbaar is? MTIL-server is out of order wegens gepland onderhoud: Wordt op voorhand aangekondigd op MTIL. Tijdens werkzaamheden verwijst MTIL door naar de website VLM. VLM geeft bij langdurige onderbreking toestemming om te faxen. MTIL is niet bereikbaar wegens onverwachte storing: MB onderzoekt hoelang storing zal duren. MB geeft, bij langdurige storing, toestemming om te faxen. MTIL is niet bereikbaar wegens technische problemen bij EM: EM vraagt eerst aan MB toestemming om transporten te melden met fax ( zie formulier op website) met vermelding van reden aanvraag MB onderzoekt en geeft (ev.) toestemming voor beperkte periode AANDACHT!!! EM moet alle transporten melden via fax Namelding / afmelding moet eveneens via fax.

27 27 Wijzigingen in MTIL aandachtspunten / vragen: Wat indien exploitatie- en/of exploitantnummer niet gekend is? Exploitantnummer: bestaat uit 11 karakters. Indien nodig vooraan 0(0)(0) toevoegen. Verlies van klanten: doorgeven aan MB Klanten verwijderen uit bestand: is momenteel niet mogelijk Nieuwe uitbatingsnummers in MTIL: wordt eerstdaags opgelost Wijzigen gebruikerscode: is niet mogelijk. Voorlopig bevestigen definitief bevestigen: wettelijk geen termijn voorzien Selectie gemeente / postnummer: postcode deelgemeente + naam fusiegemeente.

28 28 3. Wijzigingen in mesttransporten: hoe melden?

29 Overnachting en spreiden van het transport over 2 dagen EM maakt in MTIL een MAD aan en kruist aan Transport met overnachting. In 2 scherm: datum invullen waarop transport verder gezet wordt. overnachtingsplaats invullen. aantal vrachten steeds = 1. MTIL splitst het MAD op in 2 afzonderlijke MAD. Beide documenten apart afdrukken in drievoud. 29 AANBIEDER laadsignaal MAD 1 overnachtingsplaats AFNEMER = ERKENDE MESTVOERDER definitief lossignaal AANBIEDER = ERKENDE MESTVOERDER laadsignaal MAD 2 NIEUWE AFNEMER definitief lossignaal

30 30 Transport van kippenmest afkomstig van verschillende aanbieders naar één verwerkingsinstallatie enkel met gelede transportmiddelen. Gelede transportmiddelen = vrachtwagens met vaste laadbak en aanhangwagen. enkel voor transport van kippenmest van bij producent naar verwerker. aantal laadplaatsen = 2 maximaal. verwerkingsinstallatie MAD 1 definitief lossignaal MAD 2 KIPPENHOUDER 1 KIPPENHOUDER 2 laadsignaal definitief lossignaal laadsignaal

31 Transport van paardenmest afkomstig van verschillende aanbieders naar één substraatbereider 31 enkel voor transport van paardenmest van bij paardenhouders / maneges rechtstreeks naar de substraatbereider aantal laadplaatsen = niet beperkt SUBSTRAATBEREIDER MAD 1 MAD 2 MAD 3 definitief lossignaal PAARDENHOUDER 1 PAARDENHOUDER 2 PAARDENHOUDER 3 laadsignaal definitief laadsignaal definitief laadsignaal lossignaal l lossignaal l

32 32 Transport is op plaats van bestemming toegekomen en de planning wordt gewijzigd EM maakt een nieuw MAD met als aanbieder de afnemer waar de mest niet kan gelost worden en als afnemer de nieuwe afnemer. EM maakt het nieuwe MAD over aan chauffeur. Aanbieder op het nieuwe MAD = afnemer op het eerste MAD. Beide MAD s worden bevestigd via MTIL. MAD 1 definitief lossignaal AANBIEDER OORSPRONKELIJKE AFNEMER laadsignaal AANBIEDER = OORSPRONKELIJKE AFNEMER laadsignaal MAD 2 NIEUWE AFNEMER definitief lossignaal

33 33 Een vracht wordt gespreid over 2 afnemers EM maakt een eerste MAD op waar hij zelf de afnemer van de mest is. Losplaats is de gemeente van de eerste afnemer. EM maakt een tweede MAD op met zichzelf als aanbieder en de eerste afnemer als afnemer. Laad- en losplaats zijn gelegen in de gemeente van de eerste afnemer. EM maakt een derde MAD op met zichzelf als aanbieder en de tweede afnemer als afnemer. Laadplaats is de gemeente van de eerste afnemer, losplaats is de gemeente van de tweede afnemer. AANBIEDER laadsignaal MAD 1 AFNEMER = ERKENDE MESTVOERDER definitief lossignaal MAD 2 definitief lossignaal l AFNEMER 1 AANBIEDER = ERKENDE MESTVOERDER laadsignaal MAD 3 AFNEMER 2 definitief lossignaal

34 Een vracht wordt overgepompt in een TVO van een landbouwer of loonwerker voor afname door één afnemer 34 EM maakt MAD op met als afnemer de betrokken landbouwer. Losplaats is de gemeente van het perceel waar de aanhangwagen / mestinjecteur zich bevindt. Voor het spreiden van de mest is geen MAD nodig (indien slechts één afnemer) zolang niet op de openbare weg gereden wordt. AANBIEDER MAD AFNEMER = LANDBOUWER GEEN MAD SPREIDEN laadsignaal definitief lossignaal

35 Een vracht wordt overgepompt in een TVO van een EM voor verdere verdeling naar één of meerdere afnemers EM maakt een eerste MAD op waar hij zelf de afnemer van de mest is. Losplaats is de gemeente waar de TVO zich bevindt. EM maakt een tweede MAD op met zichzelf als aanbieder. Laadplaats is de gemeente waar de TVO zich bevindt. Afnemer is de eerste landbouwer/gebruiker van de mest. EM maakt een derde, vierde, MAD op met zichzelf als aanbieder en met resp. de derde, vierde, landbouwer als afnemer. 35 AANBIEDER laadsignaal MAD 1 AFNEMER = ERKENDE MESTVOERDER AANBIEDER = ERKENDE MESTVOERDER definitief lossignaal laadsignaal laadsignaal MAD 2 definitief lossignaal l LANDBOUWER 1 laadsignaal MAD 4 definitief lossignaal MAD 3 LANDBOUWER 3 LANDBOUWER 2 definitief lossignaal

36 De mest wordt gelost in een aanhangwagen of injecteur die niet op de openbare weg komt 36 EM maakt MAD op met als afnemer de betrokken landbouwer. Losplaats is de gemeente van het perceel waar de aanhangwagen / mestinjecteur zich bevindt. Voor het spreiden van de mest is geen MAD nodig (indien slechts één afnemer) zolang niet op de openbare weg gereden wordt. AANBIEDER MAD AFNEMER = LANDBOUWER GEEN MAD SPREIDEN laadsignaal definitief lossignaal

37 De mest wordt overgepompt in een aanhangwagen of injecteur die op de openbare weg komt. EM maakt een eerste MAD op waar hij zelf de afnemer van de mest is. Losplaats is de gemeente waar de aanhangwagen of injecteur zich bevindt. EM die de mest spreidt, maakt een MAD op voor ieder transport met als aanbieder de EM. Laadplaats is de gemeente waar mest wordt overgepompt. Afnemer is de eerste landbouwer/gebruiker van de mest. EM maakt een tweede, derde, MAD op met zichzelf als aanbieder en met resp. de tweede, derde, landbouwer als afnemer. 37 AANBIEDER laadsignaal MAD 1 AFNEMER = ERKENDE MESTVOERDER AANBIEDER = ERKENDE MESTVOERDER definitief lossignaal laadsignaal laadsignaal MAD 2 definitief lossignaal l LANDBOUWER 1 laadsignaal MAD 4 definitief lossignaal MAD 3 LANDBOUWER 3 LANDBOUWER 2 definitief lossignaal

38 LAATTIJDIGE WIJZIGINGEN Formulier: Wijziging van de aanbieder of afnemer op een mesttransportdocument : rechtzetten van gegevens van de aanbieder of afnemer bij al uitgevoerde mesttransporten. één formulier per provincie. 38 Formulier: Wijziging van een mesttransportdocument : rechtzetten van transportgegevens van al uitgevoerde mesttransporten door de afnemer, de aanbieder en de erkende mestvoerder signaleren van mestafzetdocumenten die per vergissing werden bevestigd of afgelast via het MTIL. AANDACHT!!! AANDACHT!!! Wijzigingsdocument moet door alle partijen ondertekend worden.

39 39 4) Aandachtspunten te AGR-GPS

40 40 GEBRUIK AGR-GPS Wanneer AGR-nummer aanvragen: Bij iedere vervanging van een AGR-GPS-apparaat Bij iedere overplaatsing naar een ander trekkend voertuig Bij iedere verandering van nummerplaat van het trekkend voertuig Bij iedere vervanging van oplegger of aanhangwagen: nieuwe sensor! Wat te doen met AGR-nummer: AGR-nummer op AGR-computer ( black box) aanbrengen BELANGRIJK!!! AGR-nummer onmiddellijk overmaken aan dienstverlener.

41 41 GEBRUIK AGR-GPSGPS Vóór laden en op laadplaats: nummer transportdocument inbrengen en laadbericht versturen. Pas nà positief returnbericht: starten met laden. Vóór lossen en op losplaats: losbericht versturen. Pas nà positief returnbericht: starten met lossen / uitrijden. Nà lossen en met lege laadruimte: bericht definitief lossen verzenden, vóóraleer verder te rijden ( niet op openbare weg). Indien MAD met meerdere vrachten: telkens nieuwe cyclus per vracht.

42 42 GEBRUIK AGR-GPS GPS Import / export: Bij import: laadsignaal ofwel op de grens ofwel op laadplaats. Bij export: def. los -signaal ofwel op de grens ofwel op losplaats. Testbericht: Bij controle door handhavers. Controle op functioneren apparatuur door EM. Moet ten allen tijde kunnen gegeven worden door de bestuurder van het voertuig.

43 43 DEFECTEN / STORINGEN Defecten in AGR-GPS-apparatuur: GPS = technische mankementen die het verzenden van berichten onmogelijk maken of ervoor zorgen dat berichten onvolledig zijn. Worden meestal door het apparaat zelf gesignaleerd (geluidssignaal / rood lichtje). Eerste contactpersoon is helpdesk dienstverlener. Moet zorgen voor ondersteuning en snelle herstelling van defect. ect. Lopende cyclus mag afgewerkt worden. Nieuwe cyclus mag pas opgestart worden na uitvoeren herstelling. Testbericht kan correcte werking bevestigen!

44 44 DEFECTEN / STORINGEN Wat indien geen snelle herstelling mogelijk: toestemming vragen aan MB om verder te rijden. EM vraagt aan dienstverlener een ondertekende verklaring, met vermelding van: Identificatie dienstverlener Identificatie EM AGR-nummer Nummerplaat trekkend voertuig Omschrijving van het defect Datum waarop defect hersteld zal zijn Handtekening dienstverlener Handtekening EM. MB geeft schriftelijke toestemming moet in voertuig aanwezig zijn. Rittenschema invullen verplicht. Van zodra herstelling is doorgevoerd, geldt AGR-GPS plicht opnieuw.

45 45 DEFECTEN / STORINGEN Storing in de communicatie: = netwerkproblemen, serverproblemen bij dienstverlener of MB. Worden meestal door het apparaat zelf gesignaleerd (geluidssignaal / rood lichtje). Apparaat blijven gebruiken moet berichten bufferen. Indien blijvend probleem: dienstverlener contacteren. Mestbank op de hoogte (laten) brengen van storing. Op MAD rittenschema invullen.

46 PAUZE

47 5. Analyseverplichtingen bij transport

48 48 Verplichting tot analyse van derogatiemest Wat is derogatiemest = alle mest van Runderen (uitgezonderd mestkalveren) Geiten Schapen Paarden Dunne fractie van varkensmest, mits afkomstig van een scheider met efficiëntie-attest ië i en mits dunne-fractie-attest Wanneer analyseverplichting? Bij alle vervoer van derogatiemest door EM Wanneer geen analyseverplichting? Bij vervoer eigen derogatiemest=>eigen grond (tenzij met EM) Bij vervoer derogatiemest t via burenregeling

49 49 Verplichting tot analyse van derogatiemest ANALYSE van derogatiemest: Staalname + analyseresultaat beschikbaar vóór aanvang van het transport Analyseresultaten moeten op MAD vermeld worden Analyse maximaal 1 jaar oud Analyseverslag moet niet in transportwagen aanwezig zijn Aanbieder moet analyses 5 jaar bijhouden Aanbieder bezorgt de resultaten van de analyse aan de Mestbank ten laatste bij de aangifte van dat productiejaar. Afnemer kan binnen 12 maanden van transport t kosteloos afschrift vragen bij de aanbieder

50 50 Verplichting tot t analyse voor derogatiemest: t Actieplan = sensibilisatiejaar Voor landbouwers: individuele aanschrijving, persbericht Voor erkend mestvoerders: voorlichting, persbericht, aanpassen MTIL, geen automatische boetes 2010 = administratieve boetes Voor landbouwers: aanpassing wetgeving aangifte => boete voorzien Voor erkend mestvoerder: administratieve geldboete van 200 euro per MAD (artikel 63 13)

51 51 Verplichting tot analyse voor bekomen MVC Bedrijven/bedrijfsgroepen : export van onbehandelde mest Verzamelpunten: export van onbehandelde mest Verwerkingsinstallaties: export van eindproducten Wat? Analyse per diercategorie Analyse per soort eindproduct Minstens 1 analyse per kalenderjaar Analyse van erkend laboratorium AANDACHT: Nieuwe regels in de maak voor aanvoer van mest naar biologieën (geen forfaitaire waarden)

52 6. Export en Import

53 53 Export 2008: stand van zaken Export 2008 van onbehandelde + behandelde mest in functie van de bestemmingen: ton Kg N Kg P2O5 Duitsland ,5 miljoen 13 1,3 miljoen Frankrijk ,5 miljoen 14,5 miljoen Nederland ,65 miljoen 0,47 miljoen Andere ,05 miljoen 0,03 miljoen Totaal ,7 miljoen 16,3 miljoen WALLONIË: export naar Wallonië (gronden en installaties) van mest en mestproducten is niet toegestaan, tenzij met Waalse ministeriële dérogation

54 54 Export 2008: stand van zaken Export van onbehandelde mest in 2008: Export met mestafzetdocumenten: etdocu e te Totaal onbehandelde mest: ton = kg N kg P2O5 Pluimveemest: aandeel van ton = kg N kg P2O5 Export met EVOA-documenten (Frankrijk) Totaal onbehandelde mest: ton = kg N kg P2O5 Pluimveemest:aandeel van ton = kg N kg P2O5

55 Procedure voor export/import Onverwerkte pluimveemest

56 56 Procedure voor export : onverwerkte pluimveemest Naar FRANKRIJK met niet NFU-mest: 1. Kennisgeving conform VO 1013/ Vervoerdocument conform VO 1013/ Invoertoestemming DGAL te Parijs 4. Gezondheidscertificaat van FAVV 5. Aanmelding in Traces

57 Procedure voor export : onverwerkte pluimveemest 57 Naar FRANKRIJK met NFU-mest: Indien de mest voldoet aan de Franse NFU-normen 1. Invoertoestemming DGAL te Parijs 2. Goedgekeurde aanvraag om dierlijke mest uit te voeren van de Mestbank 3. Mestafzetdocument 4. Gezondheidscertificaat van FAVV 5. Aanmelding in Traces PRAKTIJK NFU: Vooral NF U en U NF U42-001: Fientes de volaille déshydratées : teneur minimale de 3% N et 3% P2O5 NF U44-05: Fumiers = Déjections animales avec litière : MS>=30%MB et MO>=20%MB NF U44-05: Déjections animales sans litière : MS>=30%MB et MO>=25%MB

58 Procedure voor export : onverwerkte pluimveemest 58 Naar NEDERLAND 1. Invoertoestemming Voedsel en Waren Autoriteit Naar DUITSLAND 1. Invoertoestemming t Tierseuchenrechtliche htli h Genehmigung Naar LUXEMBURG 1. Invoertoestemming Autorisation van Administration des services vetérinaires 1. Goedgekeurde aanvraag om dierlijke mest uit te voeren van de Mestbank 2. Mestafzetdocument 3. Gezondheidscertificaat van FAVV 4. Aanmelding in Traces

59 59 Procedure voor import: onverwerkte pluimveemest Uit FRANKRIJK / DUITSLAND / NEDERLAND 1. Invoertoestemming FAVV (wordt door MB aangevraagd) 2. Goedgekeurde d aanvraag om dierlijke mest in te voeren van de Mestbank 3. Mestafzetdocument 4. Gezondheidscertificaat 5. Aanmelding in Traces

60 Procedure voor export/import Onverwerkte paardenmest

61 61 Procedure voor export: onverwerkte paardenmest Naar FRANKRIJK 1. Kennisgeving conform VO 1013/ Vervoerdocument conform VO 1013/ Invoertoestemming DGAL te Parijs 4. Handelsdocument conform VO 1774/ Aanmelding in Traces

62 62 Procedure voor export : onverwerkte paardenmest Naar NEDERLAND 1. Invoertoestemming Voedsel en Waren Autoriteit Naar DUITSLAND 1. Invoertoestemming Tierseuchenrechtliche Genehmigung 2. Goedgekeurde d aanvraag om dierlijke mest uit te voeren van de Mestbank 3. Mestafzetdocument 4. Handelsdocument conform VO 1774/ Aanmelding in Traces

63 63 Procedure voor import : onverwerkte paardenmest Uit FRANKRIJK / DUITSLAND / NEDERLAND 1. Invoertoestemming FAVV (wordt door MB aangevraagd) 2. Goedgekeurde d aanvraag om dierlijke mest in te voeren van de Mestbank 3. Mestafzetdocument 4. Handelsdocument conform VO 1774/ Aanmelding in Traces

64 Procedure voor export/import Gehygiëniseerde mestproducten (VO 17474/2002)

65 65 Procedure voor export: gehygiëniseerde mestproducten Naar FRANKRIJK 1. Voldoen aan de NFU-normen 2. Mestafzetdocument 3. Handelsdocument conform VO 1774/ Aanmelding in Traces

66 66 Procedure voor export : gehygiëniseerde mestproducten Naar DUITSLAND / NEDERLAND 1. Mestafzetdocument 2. Handelsdocument conform VO 1774/ Aanmelding in Traces

67 67 Procedure voor import : gehygiëniseerde mestproducten Uit FRANKRIJK / DUITSLAND / NEDERLAND 1. Goedgekeurde aanvraag om dierlijke mest in te voeren van de Mestbank 2. Mestafzetdocument td t 3. Handelsdocument conform VO 1774/ Aanmelding in Traces

68 Procedure voor import Andere meststoffen

69 69 Procedure voor import Uit FRANKRIJK / DUITSLAND / NEDERLAND 1. Goedgekeurde aanvraag om andere meststoffen in te voeren van de Mestbank 2. Mestafzetdocument td t

70 70 CONTACTPERSONEN TRANSPORT CD Johan Standaert (export en import, MTIL) 02/ Peter Anrys (binnenlands transport, AGR-GPS) 02/ Sibylle Verplaetse (algemeen) 02/

71 CONTACTPERSONEN TRANSPORT PA s Antwerpen: Monique Van Oeckel 014/ Limburg: Nathalie Warnants 011/ Oost-Vlaanderen: Kitty Van Uytvanck 09/ Vlaams-Brabant: Michel De Vos 016/ West-Vlaanderen: Jan Kennes 050/

van mest en mestproducten: TOELICHTING TRACES

van mest en mestproducten: TOELICHTING TRACES Export van mest en mestproducten: TOELICHTING TRACES datum presentatie: 21 april 2010 Johan Standaert Sibylle Verplaetse INHOUD SITUERING WETGEVING: Verordening (EG) 1774/2002: Algemene voorwaarden Bijzondere

Nadere informatie

Transport van ruwe en verwerkte mest. Themadag Van stal tot akker, Brugge 29/11/2013

Transport van ruwe en verwerkte mest. Themadag Van stal tot akker, Brugge 29/11/2013 Transport van ruwe en verwerkte mest Themadag Van stal tot akker, Brugge 29/11/2013 Inhoud Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking Productie, afzet en verwerking van mest in VL Export mest uit VL: bestemmingen

Nadere informatie

Handleiding aanmaken overeenkomst burenregeling

Handleiding aanmaken overeenkomst burenregeling Handleiding aanmaken overeenkomst burenregeling Om mest met een burenregeling te kunnen vervoeren, moeten de aanbieder en afnemer van de mest een burenregeling sluiten. Een burenregeling is een overeenkomst

Nadere informatie

om in orde te zijn! nog maar enkele maanden AGR-GPS A en E Klasse is de erkende dienstverlener van de mestbank (VLM) voor uw AGR-GPS systeem!

om in orde te zijn! nog maar enkele maanden AGR-GPS A en E Klasse is de erkende dienstverlener van de mestbank (VLM) voor uw AGR-GPS systeem! Enclus du Haut 8 B-7750 Orroir tel. +32 69 547 256 fax +32 69 557 399 fvs@qeos.be nog maar enkele maanden om in orde te zijn! AGR-GPS -plicht voor de A en E Klasse vanaf 1/1/2012! (Decreet van 6-05-2011,

Nadere informatie

Informatievergadering VLM VCM

Informatievergadering VLM VCM Informatievergadering VLM VCM 19u10: 19u20: 20u: 20u40: Verwelkoming Toelichting wijziging UB Vervoer en UB Mestverwerking (VLM): Analyseverplichting Verwerker-staalnemer Burenregeling Massaprotocol Praktische

Nadere informatie

HANDLEIDING MELDING VERVOER IN HET KADER VAN BURENREGELING

HANDLEIDING MELDING VERVOER IN HET KADER VAN BURENREGELING HANDLEIDING MELDING VERVOER IN HET KADER VAN BURENREGELING INLOGGEN OP HET MESTBANKLOKET Via www.mestbankloket.be komt u terecht op de startpagina van het Mestbankloket. Meld u aan als landbouwer, consulent

Nadere informatie

Handleiding MTIL voor grensboeren

Handleiding MTIL voor grensboeren HANDLEIDING MTIL (MestTransportInternetLoket) VOOR GRENSBOEREN pagina 1 van 12 Handleiding MTIL voor grensboeren Homepage U kunt het MestTransportInternetLoket (MTIL) bereiken op volgend adres: http://mtil.vlm.be.

Nadere informatie

Controle van mesttransporten in Vlaanderen. Emilie Snauwaert Adviseur VCM

Controle van mesttransporten in Vlaanderen. Emilie Snauwaert Adviseur VCM Controle van mesttransporten in Vlaanderen Emilie Snauwaert Adviseur VCM 15 januari 2015 Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking Organisatie Opgericht in 1996 Onafhankelijk samenwerkingsverband en intermediair

Nadere informatie

Toelichting vzw De Mestverwerkers

Toelichting vzw De Mestverwerkers Toelichting vzw De Mestverwerkers 16 juni 2014 Toelichting vzw De Mestverwerkers Algemene inleiding Ria Gielis Overzicht bevindingen Mestbank Aangifte Massaopvolging MVC berekening Cijfers Verwerking Export

Nadere informatie

Handleiding MTIL MestTransportInternetLoket

Handleiding MTIL MestTransportInternetLoket 1 Handleiding MTIL MestTransportInternetLoket Internetadres : http://mtil.vlm.be Helpdesk Cegeka : 016/393900 Opgelet. Deze handleiding beschrijft enkel het praktische gebruik van MTIL. Voor de correcte

Nadere informatie

Instructie uitvoeren van de melding in TRACES voor DBP - mest

Instructie uitvoeren van de melding in TRACES voor DBP - mest Instructie uitvoeren van de melding in TRACES voor DBP - mest Elke economische operator die gebruik wil maken van TRACES (Trade control and expert system) moet geregistreerd zijn. Dit wil zeggen dat u

Nadere informatie

GIDS PAARDENHOUDERIJ. Mestdecreet

GIDS PAARDENHOUDERIJ. Mestdecreet GIDS PAARDENHOUDERIJ Mestdecreet Colofon De auteur en de uitgever streven naar betrouwbaarheid en correctheid van de informatie opgenomen in deze uitgave. Verantwoordelijke uitgever ir. Guido Clerx, waarnemend

Nadere informatie

Handleiding intracommunautair handelsverkeer van dierlijke bijproducten

Handleiding intracommunautair handelsverkeer van dierlijke bijproducten Handleiding intracommunautair handelsverkeer van dierlijke bijproducten Voor het grensoverschrijdende transport van niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (DBP) gelden de voorwaarden

Nadere informatie

Mestbeleid. Verplichte mestverwerking

Mestbeleid. Verplichte mestverwerking Mestbeleid Verplichte mestverwerking Eind december 2013 zijn de details van de verplichte mestverwerking bekend geworden. Dit betekent onder andere dat de verwerkingspercentages en de definitie van verwerken

Nadere informatie

U neemt een vergunde mestopslag in gebruik die hoort bij een bestaande (leegstaande) exploitatie.

U neemt een vergunde mestopslag in gebruik die hoort bij een bestaande (leegstaande) exploitatie. FAQ s opslag van vaste dierlijke op landbouwgrond 1. Wat is vaste dierlijke mest? Onder vaste dierlijke mest wordt verstaan: champost stalmest vaste fractie na het scheiden van dierlijke mest dierlijke

Nadere informatie

Van 1774/2002 naar 1069/2009 bis. 04.02.11 Overlegplatform DBP. Lies Clarysse

Van 1774/2002 naar 1069/2009 bis. 04.02.11 Overlegplatform DBP. Lies Clarysse Van 1774/2002 naar 1069/2009 bis Wat wijzigt er voor mestverwerkers vanaf 4 maart 2011 04.02.11 Overlegplatform DBP Lies Clarysse 16-2-2011 februari 2011 1 0. Comitologie (belangrijke artikels) Opmerking:

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Toelichtingen UB verwerking en vervoer

Vragen en antwoorden Toelichtingen UB verwerking en vervoer 2013 Vragen en antwoorden Toelichtingen UB verwerking en vervoer Tom Van Thienen Dienst productie en afzet 1-2-2013 Inhoud Vragen ivm massaprotocol... 3 1. Wat te doen bij defecten aan de weegbrug of debietmeter?...

Nadere informatie

Toelichting: MVC administratie op het Mestbankloket

Toelichting: MVC administratie op het Mestbankloket Toelichting: MVC administratie op het Mestbankloket Versie 2.0 laatst bijgewerkt op 25.11.2013 1. Inloggen Ga naar de startpagina van het Mestbankloket (www.mestbankloket.be). Kies daar voor: aanmelden

Nadere informatie

Toelichting: werken met het MVC loket

Toelichting: werken met het MVC loket Toelichting: werken met het MVC loket Versie 1.0 laatst bijgewerkt op 24.01.2013 1. Inloggen Het MVC-loket vindt u op de website van de VLM (www.vlm.be). U gaat naar Intermediairs > E-loket Mestbank. Als

Nadere informatie

1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen?

1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen? Algemeen 1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen? Zodra u een MVO heeft ingestuurd kunt u deze niet meer corrigeren.

Nadere informatie

Invulling verplichte mestverwerking

Invulling verplichte mestverwerking Invulling verplichte mestverwerking Ondernemersdag intensief Ben Rooyackers (Mestac), Jos van Gastel (ZLTO) Wat gaan we doen? Korte inleiding Behoefte aanvullende export fosfaat Inventarisatie Mestverwerkingscapaciteit

Nadere informatie

Aanpassing Easymap: augustus (instructie aangepast op 14/8/2014)

Aanpassing Easymap: augustus (instructie aangepast op 14/8/2014) Aanpassing Easymap: augustus 2014 (instructie aangepast op 14/8/2014) 1 Omschrijving Sinds begin 2014 kunnen de transporten niet meer van de MIL site uitgelezen worden. De mestbank heeft een nieuw Mestbankloket

Nadere informatie

De bemesting van fruitbomen volgens de mestwetgeving

De bemesting van fruitbomen volgens de mestwetgeving van fruitbomen De bemesting van fruitbomen de mestwetgeving volgens de mestwetgeving de bemesting van fruitbomen volgens de mestwetgeving Voor welke teelten is deze brochure samengesteld? In deze brochure

Nadere informatie

Mestrapport over de mestproblematiek in Vlaanderen

Mestrapport over de mestproblematiek in Vlaanderen Mestrapport 2015 over de mestproblematiek in Vlaanderen Vernieuwde rapportering Sinds 2001: jaarlijks Voortgangsrapport over de mestproblematiek in Vlaanderen Wijziging rapporteringsvereisten Mestdecreet

Nadere informatie

14-1-2014. Welkom. Voorlichting Verplichte mestverwerking. Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie

14-1-2014. Welkom. Voorlichting Verplichte mestverwerking. Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie Welkom Voorlichting Verplichte mestverwerking Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie 1 Inhoud Bibob toetsing op registratie intermediair Verwerkingsplicht: basis uitzonderingen overeenkomsten praktijksituaties

Nadere informatie

AGRIBEX 2013 Conditions sanitaires Sanitaire voorwaarden Version/versie 25/09/2013

AGRIBEX 2013 Conditions sanitaires Sanitaire voorwaarden Version/versie 25/09/2013 1. Algemene voorwaarden a. Op de verzameling zijn alleen dieren toegelaten die in orde zijn met de huidige Europese en Belgische wetgeving. b. Transport: i. Elke vervoerder moet een toelating hebben om

Nadere informatie

Kansen/knelpunten mestverwerking en -afzet

Kansen/knelpunten mestverwerking en -afzet Kansen/knelpunten mestverwerking en -afzet Themadag mestverwerking en afzet Brugge, 29 november 2013 Bert Bohnen BB - Studiedienst Inleiding Situatie mestgebruik Situatie mestverwerking Balans Vlaanderen

Nadere informatie

Handleiding voor het indienen van een massaprotocol van een mestverwerkingsinstallatie

Handleiding voor het indienen van een massaprotocol van een mestverwerkingsinstallatie Handleiding voor het indienen van een massaprotocol van een mestverwerkingsinstallatie Sara Van Elsacker VCM/VLM Informatievergadering Januari 2013 Brugge Herentals Waarvoor en wanneer heeft u een MP nodig?

Nadere informatie

Bijlage 1-Procedure voor de implementatie van het AGR-GPS systeem PROCEDURE VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET AGR-GPS SYSTEEM

Bijlage 1-Procedure voor de implementatie van het AGR-GPS systeem PROCEDURE VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET AGR-GPS SYSTEEM Bijlage 1-Procedure voor de implementatie van het AGR-GPS systeem PROCEDURE VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET AGR-GPS SYSTEEM Figuur 1 geeft een overzicht van het AGR-GPS systeem op functioneel niveau weer.

Nadere informatie

PAARDENHOUDERIJ MESTDECREET\

PAARDENHOUDERIJ MESTDECREET\ GIDS PAARDENHOUDERIJ MESTDECREET\ 1 Colofon De auteur en de uitgever streven naar betrouwbaarheid en correctheid van de informatie opgenomen in deze uitgave. Verantwoordelijke uitgever Toon Denys gedelegeerd

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR LEEFMILIEU, NATUURBEHOUD EN RUIMTELIJKE ORDENING

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR LEEFMILIEU, NATUURBEHOUD EN RUIMTELIJKE ORDENING C99 LEE13 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 16 januari 2003 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR LEEFMILIEU, NATUURBEHOUD EN RUIMTELIJKE ORDENING Vraag om uitleg van mevrouw Marleen Van den

Nadere informatie

Aangifte voor de verkeersbelasting

Aangifte voor de verkeersbelasting Aangifte voor de verkeersbelasting VFP9932-N-160615 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Handleiding aanmaken inscharingscontract

Handleiding aanmaken inscharingscontract Handleiding aanmaken inscharingscontract Als uw dieren grazen op landbouwgronden van een andere landbouwer of als dieren van een andere landbouwer op uw percelen grazen, moet u een overeenkomst, een zogenaamd

Nadere informatie

Het mestdecreet Waar staan we er (voor)?

Het mestdecreet Waar staan we er (voor)? Het mestdecreet Waar staan we er (voor)? Tongeren, 25 januari 2011 Poperinge, 26 januari 2011 Bocholt, 27 januari 2011 Hoogstraten, 3 februari 2011 Oudenaarde, 8 februari 2011 Waarom? Huidige actieprogramma

Nadere informatie

Paarden 6 mnd., 250 450 kg 11 11,6 127,6 36,6 402,6 17,5 192,5 Paarden 6 mnd., > 450 kg 4 15,0 60,0 47,6 190,4 22,0 88,0 Totaal 204 645 303

Paarden 6 mnd., 250 450 kg 11 11,6 127,6 36,6 402,6 17,5 192,5 Paarden 6 mnd., > 450 kg 4 15,0 60,0 47,6 190,4 22,0 88,0 Totaal 204 645 303 Paardenhouderij in het nieuwe mestbeleid Oosterwolde, 13 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 vallen paarden en pony s onder de Meststoffenwet. Dit levert veel (nieuwe) problemen op. In dit bericht worden

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

Exportregelgeving mestproducten voor de

Exportregelgeving mestproducten voor de Exportregelgeving mestproducten voor de Franse afzetmarkt Aug 2016 (aangepaste versie van Aug 2015) Deze publicatie kadert binnen het Interreg IVB project Biorefine, met steun van het Agentschap Ondernemen

Nadere informatie

Verwerken van (groene) biomassa en mest:

Verwerken van (groene) biomassa en mest: Verwerken van (groene) biomassa en mest: kan dat samen? Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie CUMELA Nederland Sector: 3.000 ondernemers 30.000 medewerkers Jaaromzet 4 miljard Cumelabedrijven:

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

Zoutgehalte 20 g/kg. Voor gelezen en akkoord bevonden. Afnemer leverancier producent

Zoutgehalte 20 g/kg. Voor gelezen en akkoord bevonden. Afnemer leverancier producent Acceptatievoorwaarden Op de site van BIOMASS CENTER te Ieper kan biomassa worden aangeboden voor vergisting. Er mogen evenwel geen producten aangeleverd worden die: - afkomstig zijn van dierlijke oorsprong

Nadere informatie

VCM-ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN MESTVERWERKING IN VLAANDEREN

VCM-ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN MESTVERWERKING IN VLAANDEREN VCM-ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN MESTVERWERKING IN VLAANDEREN 2013 Juli 2014 i Copyright/Disclaimer Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VCM vzw verveelvoudigd

Nadere informatie

Organische meststoffen op de Franse markt - grenzeloze ontmoeting Mise en marché des engrais organiques - rencontre sans frontières

Organische meststoffen op de Franse markt - grenzeloze ontmoeting Mise en marché des engrais organiques - rencontre sans frontières Organische meststoffen op de Franse markt - grenzeloze ontmoeting Mise en marché des engrais organiques - rencontre sans frontières 15 januari 2015, Gent PROGRAMMA DONDERDAG 15/01 PROGRAMME JEUDI 15/01

Nadere informatie

Technische fiche activiteit TRA ACT 125 versie n 2 11/06/2015

Technische fiche activiteit TRA ACT 125 versie n 2 11/06/2015 Korte omschrijving Fabrikant meststoffen dierlijke bijproducten Beschrijving Code Plaats Fabrikant PL43 Activiteit Vervaardiging AC39 Product Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten PR128

Nadere informatie

VCM ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN MESTVERWERKING IN VLAANDEREN

VCM ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN MESTVERWERKING IN VLAANDEREN VCM ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN MESTVERWERKING IN VLAANDEREN 2011 Juli 2012 i ii Inhoudsopgave SAMENVATTING... 1 INLEIDING... 2 1. RESPONS... 3 2. OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN (PERIODE VAN 1 JANUARI

Nadere informatie

Vertaling. Overwegende:

Vertaling. Overwegende: Vertaling Protocol van akkoord over de voorwaarden voor de grensoverschrijdende handel in slachtdieren en slachtpluimvee tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en de Franse Republiek.

Nadere informatie

Handleiding bij BASsistent Mestverwerking - versie 1.0

Handleiding bij BASsistent Mestverwerking - versie 1.0 Handleiding bij BASsistent Mestverwerking - versie 1.0 Versie 1.0: 08/01/2009 Waarvoor dient deze handleiding? Deze handleiding helpt u op weg bij het downloaden en het gebruik van het rekenprogramma BASsistent

Nadere informatie

Gezondheidscertificaat voor de export van pluimvee- en kalkoenvlees en separatorvlees naar de Republiek Cuba

Gezondheidscertificaat voor de export van pluimvee- en kalkoenvlees en separatorvlees naar de Republiek Cuba I. Toepassingsgebied Productomschrijving GN-Code Land Pluimveevlees 0207 020890 II. Europees certificaat Type certificaat EX.VTP.CU.01.02 Titel van het certificaat Gezondheidscertificaat voor de export

Nadere informatie

Vervoeren van dierlijke mest

Vervoeren van dierlijke mest Vervoeren van dierlijke mest U bent vervoerder van dierlijke mest. In deze brochure leest u meer over het vervoeren van dierlijke meststoffen en welke regels er zijn. Ook leest u welke gegevens u over

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de uitvoering van het protocol voor het grensoverschrijdend handelsverkeer van slachtdieren tussen België, Frankrijk en

Nadere informatie

AANVRAAG TOT ERKENNING VAN HANDELAAR VAN LEVENDE DIEREN EN TOELATING VAN VERVOERDER DE AANVRAGER DE CORRESPONDENT LE DEMANDEUR

AANVRAAG TOT ERKENNING VAN HANDELAAR VAN LEVENDE DIEREN EN TOELATING VAN VERVOERDER DE AANVRAGER DE CORRESPONDENT LE DEMANDEUR BIJLAGE II AANVRAAG TOT ERKENNING VAN HANDELAAR VAN LEVENDE DIEREN EN TOELATING VAN VERVOERDER 1. 1 DE AANVRAGER NAAM / VOORNAMEN : ADRES :.. POSTCODE : GEMEENTE :. BTW Nr : BE.. TELEFOONNUMMER :. FAX

Nadere informatie

DEROGATIEVOORWAARDEN 2016

DEROGATIEVOORWAARDEN 2016 1 AANVRAAG Het aanvragen van derogatie in 2016 bestaat uit twee stappen: 1. als u derogatie wil toepassen, dient u een aanvraag in bij de Mestbank, uiterlijk op 15 februari 2016. Door die aanvraag te doen,

Nadere informatie

> 2 Mestbank helpt starters op weg

> 2 Mestbank helpt starters op weg STARTERSBROCHURE > 2 Mestbank helpt starters op weg 3 < Bent u land- of tuinbouwer, of bent u op een andere manier actief in de agrarische sector? Dan kan deze brochure u op weg helpen doorheen uw rechten

Nadere informatie

VCM-ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN MESTVERWERKING IN VLAANDEREN

VCM-ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN MESTVERWERKING IN VLAANDEREN VCM-ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN MESTVERWERKING IN VLAANDEREN 2014 Juni 2015 i Copyright/Disclaimer Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VCM vzw verveelvoudigd

Nadere informatie

Voortgangsrapport Mestbank 2012

Voortgangsrapport Mestbank 2012 Mestbank 2012 Voortgangsrapport Mestbank 2012 over de mestproblematiek in Vlaanderen Voorwoord Beste lezer Naar jaarlijkse traditie willen we u met dit Voortgangsrapport informeren over de stand van zaken

Nadere informatie

IB.CN.02.01 september 2013. Productomschrijving GN-Code Land Hommels 0106 China

IB.CN.02.01 september 2013. Productomschrijving GN-Code Land Hommels 0106 China I. TOEPASSINGSGEBIED Productomschrijving GN-Code Land Hommels 0106 II. BILATERALE CERTIFICAAT Code FAVV titel van het certificaat EX.VTL.CN.02.01 Gezondheidscertificaat voor de export van hommels vanuit

Nadere informatie

> 2 Mestbank helpt starters op weg

> 2 Mestbank helpt starters op weg STARTERSBROCHURE > 2 Mestbank helpt starters op weg 3 < Bent u land- of tuinbouwer, of bent u op een andere manier actief in de agrarische sector? Dan kan deze brochure u op weg helpen doorheen uw rechten

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot erkenning-/registratievoorwaarden van opslagbedrijven van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet

Nadere informatie

BIJLAGE 1: CHECKLIST AANVRAAG ERKENNING IN HET KADER VAN VERORDENING EG Nr. 1774/2002 ART COMPOSTEERINSTALLATIES

BIJLAGE 1: CHECKLIST AANVRAAG ERKENNING IN HET KADER VAN VERORDENING EG Nr. 1774/2002 ART COMPOSTEERINSTALLATIES BIJLAGE 1: CHECKLIST AANVRAAG ERKENNING IN HET KADER VAN VERORDENING EG Nr. 1774/2002 ART. 15 - COMPOSTEERINSTALLATIES 1. Algemeen 1.1 Beschikt het bedrijf over een milieuvergunning? 0 JA * 0 NEEN * Indien

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal Bijlage III.7.1. bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 577 Besluit van 30 november 2009, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (tijdelijke overheveling Beleidsregel s Meststoffenwet)

Nadere informatie

IB.ZA.03.01 juli 2014. Productomschrijving GN-code Land Vers vlees van gevogelte 02 07 Zuid-Afrika Separatorvlees van gevogelte.

IB.ZA.03.01 juli 2014. Productomschrijving GN-code Land Vers vlees van gevogelte 02 07 Zuid-Afrika Separatorvlees van gevogelte. I. Toepassingsgebied Productomschrijving GN-code Land Vers vlees van gevogelte 02 07 Separatorvlees van gevogelte 02 07 II. Bilateraal certificaat Code FAVV EX.VTL.ZA.03.01 Titel van het certificaat Veterinair

Nadere informatie

Mestbeleid. Stelsel van verplichte mestverwerking. 13 januari 2014. Joke Noordsij. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Mestbeleid. Stelsel van verplichte mestverwerking. 13 januari 2014. Joke Noordsij. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mestbeleid Stelsel van verplichte mestverwerking 13 januari 2014 Joke Noordsij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 1 Inhoud Wat hebben we nu aan mestbeleid Wat gaat er veranderen Stelsel verplichte

Nadere informatie

Aanvang 17.00 uur Welkom!

Aanvang 17.00 uur Welkom! AGR/GPS bij vaste mest Aanvang 17.00 uur Welkom! Mestbeleid transport vaste mest Ermelo, 13 januari 2015 1/19/2015 Workshop Inspiratiedagen Cumela Beleidskaders 16.00 16.15 uur Sandra van Winden senior

Nadere informatie

Gebruik van de mestuitscheidingsbalans van het subtype andere voeder- en/of exploitatietechniek voor de diergroep varkens

Gebruik van de mestuitscheidingsbalans van het subtype andere voeder- en/of exploitatietechniek voor de diergroep varkens Gebruik van de mestuitscheidingsbalans van het subtype andere voeder- en/of exploitatietechniek voor de diergroep varkens In het kader van de mestuitscheidingsbalans van het subtype andere voeder- en/of

Nadere informatie

Toelichting VLAREM-trein 2011

Toelichting VLAREM-trein 2011 Toelichting VLAREM-trein 2011 Dierenbegraafplaatsen Mobiele breekinstallaties 2 & 6 februari 2012 LNE- Afdeling Milieuvergunningen Dierenbegraafplaatsen 1. Wat? Nieuwe subrubriek VLAREM I bijlage 1 Rubriek

Nadere informatie

Garantiesysteem Tracering SKV-Vleeskalveren

Garantiesysteem Tracering SKV-Vleeskalveren 51 BIJLAGE IV CSR Garantiesysteem Tracering SKV-Vleeskalveren Het Garantiesysteem Tracering SKV Vleeskalveren (GTSKV) maakt onderdeel uit van het Controle- en Sanctiereglement SKV (CSR). 1. Doel en reikwijdte

Nadere informatie

oktober 2013 Veterinair certificaat voor de uitvoer naar Marokko van runderen bestemd voor de vetmesting afkomstig uit België

oktober 2013 Veterinair certificaat voor de uitvoer naar Marokko van runderen bestemd voor de vetmesting afkomstig uit België I. Toepassingsgebied Productomschrijving GN-Code Land Runderen 0102 II. Bilateraal certificaat Code FAVV EX.VTL.MA.04.01 Titel van het certificaat Veterinair certificaat voor de uitvoer naar van runderen

Nadere informatie

NITRAATRESIDUCAMPAGNE MESTBANK IN OPVOLGING VAN DE DEROGATIE

NITRAATRESIDUCAMPAGNE MESTBANK IN OPVOLGING VAN DE DEROGATIE VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ - afdeling Mestbank Tel. 02 543 72 00 Fax: 02 543 73 98 website: http://www.vlm.be e-mail: info@vlm.be datum: 17.09.2009 PERSBERICHT Nitraatresiducampagne 2009 gaat van start op

Nadere informatie

Handleiding bij de digitale Mestbankaangifte voor landbouwers

Handleiding bij de digitale Mestbankaangifte voor landbouwers Handleiding bij de digitale Mestbankaangifte voor landbouwers Versie 06.01.2016 Inhoud Internetbrowser... 2 Aanmelden op het Mestbankloket... 2 Aan de slag met uw digitale aangifte... 2 1. Uw exploitatie

Nadere informatie

Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector

Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector Wettelijk kader Verordening (EG) nr. 1069/2009, tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke

Nadere informatie

Mest, mestverwerking en wetgeving

Mest, mestverwerking en wetgeving Mest, mestverwerking en wetgeving Harm Smit Beleidsmedewerker Economische Zaken, DG AGRO Inhoud Feiten en cijfers. Huidig instrumentarium. Visie op mestverwerking en hoogwaardige meststoffen Toekomstig

Nadere informatie

Handleiding bij de digitale Mestbankaangifte voor landbouwers

Handleiding bij de digitale Mestbankaangifte voor landbouwers Handleiding bij de digitale Mestbankaangifte voor landbouwers Versie 12.01.2015 Inhoud Internetbrowser... 2 Aanmelden op het Mestbankloket... 2 Aan de slag met uw digitale aangifte... 2 1. Uw exploitatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 - Voorjaar 2003

Nieuwsbrief 1 - Voorjaar 2003 Nieuwsbrief 1 - Voorjaar 2003 Voorwoord Beste, Voor u ligt onze eerste nieuwsbrief Mestverwerking. Het is de bedoeling om u via deze weg op regelmatige basis te informeren over nieuwe realisaties en evoluties

Nadere informatie

Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten.

Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten. Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten. Nadere uitwerking van de Hygiënecode Transport Opslag en Distributie en de Hygiënecode Diervoedersector Wegtransport

Nadere informatie

Aanvraag van een vergoeding voor belangrijke wildschade of schade door beschermde soorten

Aanvraag van een vergoeding voor belangrijke wildschade of schade door beschermde soorten Aanvraag van een vergoeding voor belangrijke wildscde of scde door beschermde soorten ANB-19-091126 ANB Antwerpen Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111/113 bus 63 2018 ANTWERPEN Tel. 03 224 62 62 - Fax

Nadere informatie

oktober 2013 Veterinair certificaat voor de uitvoer van fokrunderen afkomstig uit België naar Marokko

oktober 2013 Veterinair certificaat voor de uitvoer van fokrunderen afkomstig uit België naar Marokko I. Toepassingsgebied Productomschrijving GN-Code Land Runderen 0102 II. Bilateraal certificaat Code FAVV EX.VTL.MA.05.01 Titel van het certificaat Veterinair certificaat voor de uitvoer van fokrunderen

Nadere informatie

Inhoud. Studie-avond spuiwater 16/03/2015

Inhoud. Studie-avond spuiwater 16/03/2015 Inhoud Studie-avond spuiwater Viooltje Lebuf Geel 11 maart 2015 Wat is spuiwater en waarvoor wordt het gebruikt? Rekenvoorbeeld Luchtwassers: wettelijke verplichtingen Bemesting met spuiwater 2 VCM = Vlaams

Nadere informatie

Uitrijden effluent binnen MAP 5

Uitrijden effluent binnen MAP 5 Uitrijden effluent binnen MAP 5 Inleiding Het nieuwe mestdecreet bevat een aantal wijzigingen voor het uitrijden van effluent van een biologische mestverwerkingsinstallatie. Om meer duidelijkheid te scheppen,

Nadere informatie

Mestverwerkingscapaciteit 2015

Mestverwerkingscapaciteit 2015 Landelijke inventarisatie Mestverwerkingscapaciteit 2015 Open innovatiedagen VIC Sterksel 19 juni 2015 Jos van Gastel Presentatie Waarom, wie, hoe Resultaten enquête Ontbrekende informatie Voorlopig beeld

Nadere informatie

BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN

BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN S A N I T R A C E BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN Versie 7 21/09/2012 Pagina 1 van 18 BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN Herinnering van de algemene gebruiksrichtlijnen De informaticatoepassing Beltrace moet door de

Nadere informatie

Uitscheiding in kg/dier, jaar Diersoort

Uitscheiding in kg/dier, jaar Diersoort VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ UW PARTNER IN DE OPEN RUIMTE Normen editie januari 2008 1 Uitscheidingscijfers Uitscheiding in kg/dier, jaar Diersoort N N derogatie RUNDVEE Melkvee Melkkoeien met een melkproductie

Nadere informatie

VCM-ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN MESTVERWERKING IN VLAANDEREN

VCM-ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN MESTVERWERKING IN VLAANDEREN VCM-ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN MESTVERWERKING IN VLAANDEREN 2015 i Copyright/Disclaimer Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VCM vzw verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

GIDS PAARDENHOUDERIJ Mestdecreet VLAAMSE LAND MAATSCHAPPIJ

GIDS PAARDENHOUDERIJ Mestdecreet VLAAMSE LAND MAATSCHAPPIJ GIDS PAARDENHOUDERIJ Mestdecreet VLAAMSE LAND MAATSCHAPPIJ VLM.be INHOUD 1 Het Mestdecreet: definities... 3 2 Aangifteplicht... 4 2.1 Wanneer ben ik aangifteplichtig bij de Mestbank? 4 2.2 Wat houdt de

Nadere informatie

Mestmarkt en mestverwerking

Mestmarkt en mestverwerking Mestmarkt en mestverwerking Jaap Uenk DOFCO BV, Twello VAB, 22 september 2015 Inhoud Introductie Stand van zaken mestverwerking (Technieken, producten, markten en capaciteit) (8) Waarom is verwerking nog

Nadere informatie

Controleer of het Nederlandse verzamelcentrum een procedure heeft voor de beoordeling van kalveren op genoemde aandoeningen en ook toepast.

Controleer of het Nederlandse verzamelcentrum een procedure heeft voor de beoordeling van kalveren op genoemde aandoeningen en ook toepast. Het bestuur van De Stichting Brancheorganisatie Kalversector heeft, gelet op artikel 13 van de Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren 2008 Blanke Vleeskalveren en de Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren

Nadere informatie

Handleiding bij BASsistent Mestproductie 2009 versie 1.3

Handleiding bij BASsistent Mestproductie 2009 versie 1.3 Handleiding bij BASsistent Mestproductie 2009 versie 1.3 Versie 3: 13/01/2009 Waarvoor dient deze handleiding? Deze handleiding helpt u op weg bij het downloaden en het gebruik van het rekenprogramma BASsistent

Nadere informatie

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad d.d. 27-04-2007 VLAAMSE OVERHEID

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad d.d. 27-04-2007 VLAAMSE OVERHEID N. 2007 1696 VLAAMSE OVERHEID 9 MAART 2007. Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten

Nadere informatie

EPR: Identificatie landbouwers

EPR: Identificatie landbouwers AGENTSCHAP VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ UW PARTNER IN DE OPEN RUIMTE betreft: Project EPR, identificatie ANALYSE EPR: Identificatie landbouwers Deze nota beschrijft de problematiek

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België 1. Algemene clausule: Wij leveren alleen aan bedrijven die bij de KvK geregistreerd zijn, wij verkopen niet aan particulieren. De onderhavige algemene

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de traceerbaarheid bij het verzenden van levensmiddelen van dierlijke oorsprong.

Omzendbrief met betrekking tot de traceerbaarheid bij het verzenden van levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de traceerbaarheid bij het verzenden van levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Referentie PCCB/S2/GDS/891700

Nadere informatie

IN: TB P F TB DOSSIER: DVB/V AANVRAAG VERGUNNING

IN: TB P F TB DOSSIER: DVB/V AANVRAAG VERGUNNING LOKALE POLITIE BRUGGE dienst Verkeersbelemmeringen voorbehouden aan de politie IN: TB P F TB DOSSIER: DVB/V AANVRAAG VERGUNNING voor het aanbrengen van VERKEERSTEKENS naar aanleiding van hetzij het uitvoeren

Nadere informatie

Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied

Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied Jaap Uenk DOFCO Beheer BV, Ruurlo, 27 februari 2014, Barneveld j.uenk@dofco.nl INHOUD Introductie Mest- en mineralensituatie

Nadere informatie

2. In afwijking van het eerste lid, onder a, bedraagt de retributie indien het de invoercontrole betreft van:

2. In afwijking van het eerste lid, onder a, bedraagt de retributie indien het de invoercontrole betreft van: (Tekst geldend op: 19-12-2013) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 december 2007, nr. VGP/VV 2821211, houdende vaststelling van tarieven voor retributies in de levensmiddelensector

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE OPSLAGPLAATSEN

BELASTINGREGLEMENT OP DE OPSLAGPLAATSEN gh BELASTINGREGLEMENT OP DE OPSLAGPLAATSEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad van 17 december 2014 Bekendgemaakt op 19 december 2013, 22 december 2014

Nadere informatie

Bijlage C1: Kleine herkauwers en hertachtigen Register van het beslag

Bijlage C1: Kleine herkauwers en hertachtigen Register van het beslag Bijlage C1: Kleine herkauwers en hertachtigen Register van het beslag CKCert CVBA Ieperseweg 87 8800 Roeselare tel.051/273 280 - fax 051/273 289 www.ckcert.eu Pagina 1 CKCert CVBA Ieperseweg 87 8800 Roeselare

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 4 JUNI 1999. - Ministerieel besluit betreffende het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden ter uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 2078/92

Nadere informatie

FAVV activiteiten. Valérie Van Roy Cel Erkenningen AER DG Controle. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

FAVV activiteiten. Valérie Van Roy Cel Erkenningen AER DG Controle. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAVV activiteiten Valérie Van Roy Cel Erkenningen AER DG Controle Agenda Cel «AER» Registratie operatoren Nomenclatuur NACE-BEL Nomenclatuur FAVV

Nadere informatie

Beschrijving bedrijfsgegevens Mestbank tot en met 2006

Beschrijving bedrijfsgegevens Mestbank tot en met 2006 Beschrijving bedrijfsgegevens Mestbank tot en met 2006 Aantal geregistreerde bedrijven Aantal bedrijven (koepels) Aantal bedrijven (relaties) Aantal exploitaties Aantal entiteiten Aantal verminderde relaties

Nadere informatie

Mest, mestverwerking en mestwetgeving

Mest, mestverwerking en mestwetgeving Mest, mestverwerking en mestwetgeving Frits Vink Ketenmanager grondgebonden veehouderij Ministerie van Economische Zaken Inhoud Feiten en cijfers (3 sheets) Huidig mestbeleid (2 sheets) Mestbeleid: koers

Nadere informatie