Voorbereidend document vergaderingen werkgroep Beschikbaarheid van adequate behandeling en beschikbaarheid van kennis/educatie. 14 en 23 november 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbereidend document vergaderingen werkgroep Beschikbaarheid van adequate behandeling en beschikbaarheid van kennis/educatie. 14 en 23 november 2011"

Transcriptie

1 Voorbereidend document vergaderingen werkgroep Beschikbaarheid van adequate behandeling en beschikbaarheid van kennis/educatie 14 en 23 november 2011 De Stuurgroep Weesgeneesmiddelen wil samen met andere relevante partijen werken aan het opstellen van een Nederlands nationaal plan voor zeldzame aandoeningen. Het opstellen van een dergelijk plan is een van de aanbevelingen van de Raad van Ministers aan de lidstaten van de EU om voor patiënten met een zeldzame ziekte toegang tot hoogwaardige zorg, inclusief diagnostiek, behandeling, habilitatie voor degenen die met de ziekte leven, en, indien mogelijk, doeltreffende weesgeneesmiddelen te waarborgen. Niet alleen Nederland, maar ook andere lidstaten van de EU zijn bezig met het vormgeven van een nationaal plan voor zeldzame aandoeningen of hebben al een plan gemaakt. Veel aspecten bij de zeldzame aandoeningen zijn nog onbekend. Dat is de reden dat er nog veel onderzoek nodig is op allerlei vlakken: ontwikkelen van diagnostiek, leren over het natuurlijk beloop van de ziekte, verbeteren van de zorg, ontwikkelen van onderzoeksmethoden, enzovoort. Als er meer kennis is ontwikkeld, is het belangrijk dat deze kennis beschikbaar wordt gesteld aan andere behandelaars, onderzoekers, studenten, etc. Dit kan onder meer via artikelen in (wetenschappelijke) tijdschriften, via colleges en postacademische opleidingen. Een ander aspect binnen het thema van beschikbaarheid is de beschikbaarheid van adequate behandeling voor zeldzame aandoeningen. Wat bedoelen we hiermee? Als er een passende behandeling voor een zeldzame aandoening is, en de arts weet van deze behandeling en wil de behandeling voorschrijven/uitvoeren, dan moet deze ook gefinancierd kunnen worden. Dit parcours wordt bedoeld met beschikbaarheid van adequate behandeling. De werkgroep Beschikbaarheid bespreekt de twee subthema s: 1. Beschikbaarheid van adequate behandeling 2. Beschikbaarheid van kennis/educatie Deze subthema s worden op de volgende pagina s verder uitgewerkt. Dit document dient als basis voor de vergadering, waar we graag gebruik maken van uw specifieke expertise, kennis en visie om de volgende onderwerpen te bepreken: - Ambitie voor de subthema s in het Nationale Plan Zeldzame Ziekten - Wat is er al? - Wat missen we? - Wat zijn concrete oplossingen voor de korte termijn (2-5 jaar)? - Wat zijn concrete oplossingen voor de langere termijn (5-10 jaar; denk aan het jaar 2020) Naast uw input verwachten we ook nog input van andere betrokkenen via de website Aangezien zeldzame aandoeningen zeldzaam zijn, kan waar mogelijk ook gekeken worden naar samenwerking met andere landen of naar initiatieven in andere landen die mogelijk ook in Nederland toegepast kunnen worden. Bij uw uitnodiging voor deze werkgroep is gemeld dat de stuurgroep ook nog drie andere werkgroepen heeft opgezet: Loket/informatie, Zorg en Onderzoek. We trachten de overlap met deze andere werkgroepen tot een minimum te beperken. We zien uit naar een bijzonder informatieve, productieve en inspirerende vergadering met u. 1

2 1. Beschikbaarheid van adequate behandeling Ambities voor dit subthema Het kunnen waarborgen van aanspraak op, infrastructuur en financiering van adequate behandelingen, die door de voorschrijver op het juiste moment worden voorgeschreven in een voor de patiënt met de zeldzame aandoening geschikte vorm om de kwaliteit van leven met de zeldzame aandoening zo optimaal mogelijk te hebben. Bij adequate behandeling wordt behandeling in de brede zin bedoeld, zoals farmaceutische behandeling, paramedische behandelingen (logopedie, fysiotherapie, ergotherapie, dieetadvies, etc.), hulpmiddelen (rolstoel, ademondersteuning etc.), andere vormen van therapie (psychologie, etc.) en zelfmanagement. Wat is er al? - Expertise voor behandeling van bepaalde aandoeningen bij expertisecentra of expertise/behandelteams in Nederland of erbuiten - Er zijn ruim 60 weesgeneesmiddelen geregistreerd sinds de Europese Verordening inzake Weesgeneesmiddelen in 2000 daadwerkelijk van kracht is gegaan. Op staat praktische informatie over deze weesgeneesmiddelen; daarnaast staat op informatie over onder meer de relatie tot andere behandelingen. - Naast de Europees geregistreerde weesgeneesmiddelen zijn er ook andere Europees geregistreerde geneesmiddelen of in Nederland geregistreerde geneesmiddelen voor zeldzame aandoeningen - Er zijn twee brochures (voor behandelaars en voor patiënten) over beschikbaarheid van (wees)geneesmiddelen ontwikkeld door de Stuurgroep Weesgeneesmiddelen in samenwerking met veldpartijen - Geregistreerde geneesmiddelen worden bijna altijd voor thuisbehandeling vergoed als het geneesmiddel is geregistreerd voor de bewuste zeldzame aandoening. Deze geneesmiddelen worden dan vergoed via het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (afgekort tot GVS) - Behandeling van geregistreerde geneesmiddelen voor zeldzame aandoeningen in het ziekenhuis worden bekostigd door het ziekenhuis of bij dure (wees)geneesmiddelen via de Beleidsregel Dure Geneesmiddelen of Weesgeneesmiddelen. Vanaf 2012 worden deze beleidsregels opgeheven en worden de producten die op de beleidsregels staan via zogenoemde add-ons bekostigd - Besluit Zorgverzekering met artikel 2.4 voor omschrijving van geneeskundige zorg (incl. GGZ); artikel 2.6 geeft informatie over de omschrijving van paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie en dieetadvisering), over financiering van het maximum aantal behandelingen in het basispakket en geeft in Bijlage I een chronische lijst voor fysiotherapie; artikel 2.7 omschrijft de mondzorg; artikel 2.8 de farmaceutische zorg en artikel 2.9 de hulpmiddelenzorg - RICHTLIJN 2011/24/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 9 maart 2011 betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg) en met name artikel 13 (zeldzame ziekten). Deze richtlijn dient nationaal uitgewerkt te worden in de komende jaren. Wat ontbreekt nog? - Beschikbare therapie voor veel zeldzame aandoeningen (door vele oorzaken op het vlak van onderzoek, registratie en bekostiging (ook van bijvoorbeeld voedingssupplementen en vitaminen etc. bij stofwisselingsziekten) niet beschikbaar) - Onvoldoende informatie over off-label use bij zeldzame aandoeningen (gebruik van geneesmiddel dat niet is geregistreerd voor de zeldzame indicatie) - Er is geen/weinig actuele informatie over het gebruik van zorg door mensen met een zeldzame aandoening door de slechte traceerbaarheid in de gezondheidszorgsystemen 2

3 - Internationale database waarin de landelijke vergoedingen staan aangegeven waardoor uitwisseling over beslissing van vergoedingen kan plaatsvinden - Onvoldoende informatie over toegang tot buitenlandse expertisecentra en behandeling in het algemeen en vergoeding van behandeling en geneesmiddelen over de grenzen heen. Wat zijn de oplossingen op korte (2-5 jaar) en lange termijn (richting 2020)? Zie voor voorbeelden uit het buitenland pagina 5 en verder. 3

4 2. Beschikbaarheid van kennis/educatie Ambities voor dit subthema Opleiding en training van zorgverleners zodat zij in staat zijn en ook in staat blijven om mensen met een zeldzame aandoening te steunen om een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven te hebben. Hierbij kan gedacht worden aan studenten in de geneeskunde, farmacie, paramedische beroepen, psychologie and biomedisch of andere ondersteunende vakken, opleiding tot huisartsen, jeugdartsen, etc. Wat is er al? - In sommige curricula van studenten wordt in een module aandacht besteed aan zeldzame aandoeningen en/of weesgeneesmiddelen - Bij sommige post-academische opleidingen voor huisartsen of medisch specialisten wordt enige aandacht besteed aan zeldzame aandoeningen en/of weesgeneesmiddelen Wat ontbreekt nog Inventarisatie over hoe zeldzame aandoeningen zijn opgenomen in het onderwijs/curriculum voor zorgprofessionals Er is nog onvoldoende informatie uitwisseling hoe andere Europese landen opleiding oppakken (zie volgende bladzijde). Wat zijn mogelijke oplossingen? Zie voor voorbeelden uit het buitenland pagina 5 en verder. Zouden nieuwe ontwikkelingen als WIKI, e-learning en social media oplossingen kunnen bieden? Reactie van Website Kennis is het sleutelwoord? Vereist is m.i. betere kennis bij hen die eerste herkenning zouden kunnen doen: Jeugdartsen. Hoe? Door overdracht van kennis: onderwijs en nascholing. Vervolgens directe doorverwijzingsmogelijkheid door consultatiebureauarts naar gecertificeerde centra, die efficiënt en effectief de klinische en liefst ook genetische diagnose kunnen stellen (= toepassen van kennis) Voor behandeling (=eveneens toepassen van kennis) moeten kinderen worden doorverwezen naar beperkt aantal gecertificeerde, gespecialiseerde centra. Duidelijk moet zijn hoe deze fasen van herkenning, diagnostiek en vervolgens behandeling gefinancierd moeten worden. 4

5 Voorbeelden van oplossingen uit andere landen A. EUROPLAN project heeft aanbevelingen gegeven voor het maken van een nationaal plan ( Voor subthema s Beschikbaarheid van adequate behandeling en voor beschikbaarheid van kennis en educatie Area 5 Gathering the Expertise on rare Diseases at European Level The training of professionals and development and exchange of best practices and education are a high priority in the field of rare diseases and are main determinants for a timely and appropriate diagnosis and a high quality of care. Training and education of professionals can be targeted in different ways according to the role they play in rare disease care; all health care professionals should be made aware of the existence of rare diseases, the difficulty of diagnosis, the specific organisation of the health service to assure appropriate care and of the needs of rare disease patients. New technologies have resulted in the uneven development and availability of genetic test services. In order to assure equitable access to prevention, diagnosis and care, it is desirable that a common framework is defined for the development of neonatal population screening programs or of targeted screenings, while recognizing that geographic patterns of distribution of certain diseases and public health systems and social issues may be different in different countries. Pulling clinical research resources together through collaboration in international networks can be of use to accelerate the adoption of guidelines developed in different EU Countries, which can partly overcome the limited availability of evidencebased guidelines in the field of rare diseases. Development of new treatments is another area which can get much benefit from pooling expertise at EU and international level. In terms of assessment of the clinical added value of orphan drugs, it is important to highlight that much of the groundwork is done by the European Medicines Agency (EMA). Currently, however, most medicinal treatments provided make use of established drugs, in some case used in new combinations. The development of additional indications for already existing and affordable drugs is usually not supported by the pharmaceutical industry. Therefore, these studies are performed by academic researchers often collaborating in networks. To speed up availability of treatments for rare diseases, support of clinical trials is essential, not least academic trials for new indications of existing drugs. Point of consideration 72. The training of professionals and development and exchange of best practices and education are a high priority in the field of rare diseases and are main determinants for a timely and appropriate diagnosis and a high quality of care. The potentialities of Information and Communication Technologies are far from being exploited significantly in the preparation of shared documents, consensus building, the organisation of virtual workshops, medical visits and consultancy, distant learning and developing easily searchable repositories of data and multimedia documents. Yet, the achievement of these results can be speeded up very much as a consequence of the reduced economic burden and time consumption which results from their use. These technologies will be of special value for countries with very sparse population or isolated groups and for access to very distant data, documents and expert advice Information, education and training of health professionals Point of consideration 73. The adoption of appropriate initiatives for training and education of health professionals is an important instrument to improve diagnosis and quality of care. The need for training does not refer only to clinical capacity, but also to the ability to communicate with patients. Indeed, patients associations have identified gaps in the way information is provided by health professionals to patients at several 5

6 stages, such as the communication of diagnosis; reception in emergency situations; the care provided throughout the illness to help social inclusion; periods of disease aggravation and at the end of life. Moreover, it has been remarked that most health professionals do not have adequate information on clinical and organisational aspects (e.g. diagnostic strategies, referral of patients, etc.), which may cause dangerous delays in the provision of adequate care. The provision of accurate information in a format adapted to the needs of professionals is a key element to improve diagnosis and care in the field of rare diseases. Point of consideration 74. Training and education of professionals can be targeted in different ways according to the role they play in rare disease care; all health care professionals should be made aware of the existence of rare diseases, the difficulty of diagnosis, the specific organisation of the health service to assure appropriate care and of the needs of rare disease patients. Several actions in this area are advisable, on the basis of existing experiences, such as: - improve communication on the available sources of information about rare diseases, e.g. several national / regional databases, as well as Orphanet database; - support the training of medical students in the field of rare diseases (e.g. the introduction, in the curricula of the medical degree courses, of a specific module on the features of rare diseases and the specific organisations put in place to speed up diagnosis and facilitate patients access to quality expertise); - provide training of health professionals on rare diseases in general (e.g., main characteristics of rare diseases due to the rarity, specific medical and psychosocial needs of persons with a rare disease); - provide specifically targeted training to general practitioners (e.g. in order to cover the daily care needs of patients with rare diseases); - develop medical training in fields relevant to the diagnosis and management of rare diseases (e.g., genetics, immunology, neurology, oncology, paediatrics); - support the training of new professions which could help improve the care of patients and their families; - promote the exchange and sharing of expertise and of knowledge between centres within the country and in other countries; - develop and disseminate evidence-based and internationally agreed guidelines and best practices on rare diseases; - promote equivalent qualifications for medical specialties relevant in the field of rare diseases, in order to ensure that all medical professionals involved in the field receive the same level of adequate training Speeding up and ensuring equal access to treatment for rare diseases Point of consideration 81. There are two ways to improve medicinal therapy: one is by using already available medicinal products and the other is by developing new drugs, ideally focusing on a specific mechanism in one or a set of rare diseases. Currently, by far the majority of medicinal treatments provided are with established drugs. These drugs are also often less expensive than newly developed drugs. In both cases, it is crucial to perform clinical trials to study the effect in the patients. However, one major limitation for the development of additional indications for already existing and affordable drugs is that such studies are not supported by the pharmaceutical industry. Therefore, these studies are often performed by academic researchers often collaborating in networks. To speed up availability of treatments for rare diseases, support of clinical trials is essential, not least academic trials not funded by the industry on affordable drugs. With regard to new treatments, the adoption of the EC regulation n. 141/2000 on orphan medicinal products provided guidelines and criteria for designation as orphan medicinal products, i.e. new medicinal products meant for the diagnosis, prevention or treatment of rare conditions. 6

7 Point of consideration 82. Despite the incentives for development and marketing of orphan medicinal products provided by the regulation (EC) No. 141/2000, the availability of orphan drugs within the European countries and their access of citizens are very variable and unsatisfactory. The reasons are different and multiple, lying, in some cases, in the fact that companies do not market the drug in some countries (because of scarce market value, e.g. in small countries), or, in other cases, in the national procedures for reimbursement or criteria for special access to drugs. Point of consideration 83. In terms of assessment of the clinical added value of orphan drugs, it is important to highlight that much of the groundwork is done by the European Medicines Agency (EMA). In order to receive a marketing authorisation as an official orphan medicine, the treatment has to prove that (i) it treats a rare, serious and life-threatening or debilitating disease; that (ii) there is no satisfactory existing treatment; (iii) that it offers significant benefit to patients. As such, an EMA marketing authorisation already provides the basis for a clinical added value of an orphan medicinal product. It has been suggested that a clinical added value working party should be established Point of consideration 84. In addition, several European legislative initiatives in the field of medicinal products are being developed that may influence academic as well as commercial clinical trials on rare diseases, such as the implementation of the Clinical Trials Directive, the Advanced Therapies Regulation, the decision to make public parts of the EudraCT, the clinical trial database. The impact assessment of the Clinical trials regulation (which will be released in 2010) may shed some light on the status of the development of new treatments for rare diseases, with new as well as already existing drugs. AUTHORISATION FOR TEMPORARY USE (ATU) The French ATU System has the purpose of making new promising drugs (not yet approved in France, or approved abroad) accessible earlier for patients in France. As a result of this ATU system 70% of the orphan drugs were available for patients 29 months earlier (before market authorisation). The criteria are: the new promising drug is meant for the treatment, prevention or diagnose of a rare or serious disease; there is no satisfactory alternative available; efficacy and safety are presumed; the authorisation for temporary use is for limited time EUROPLAN recommendations on Area 5: Gathering the expertise on rare diseases at uropean level R 5.1 The use of international global information websites and data repositories for rare diseases is promoted. R 5.2 Access to knowledge repositories and to expert advice for health professionals is established. R 5.3 Information on how to establish or join a European reference Network is made available for to health professionals. R 5.4 The curriculum of the medical degree course includes an education package on rare diseases and on the relevant, specific provisions in the healthcare services. R 5.5 Training of medical doctors (general practitioners and specialists), scientists and new healthcare professionals in the field of rare diseases is supported. R 5.6 Continuing education programmes on rare diseases are made available for health professionals. R 5.7 The exchange and sharing of expertise and knowledge between centres within the country and abroad is promoted. R 5.8 Collaboration is ensured in the European evaluation of the existing screening programs. R 5.9 The development and adoption of good practice guidelines for rare diseases is promoted. The guidelines are made publicly available and disseminated as of the reach targeted health professionals. R 5.10 Dissemination of the information about treatment for rare diseases is ensured in the most effective way, to avoid delays of treatment accessibility. R 5.11 Participation is ensured in common mechanisms, when available, defining conditions for the off-label use of approved medicinal products for application to rare diseases; for facilitating the use of drugs still under clinical trial; for compassionate provision of orphan drugs. 7

8 R 5.12 An inventory of orphan drugs accessible at national level, including reimbursement status, is compiled and made publicly available. R 5.13 Patients access to authorised treatment for rare disease including reimbursement status, is recorded at national and/or EU level. R 5.14 The list of on-going clinical trials on Orphan Medicinal Products included in the European database for clinical trials on Orphan Medicinal Products (EUDRA) is made public at national level. R 5.15 All information on centres of expertise, good practice guidelines, medical laboratory activities, clinical trials, registries and availability of drugs, collected at national level, is also published on Orphanet as planned in the Joint Action. Plan België ( voor Nederlandse versie van dit plan) Het plan omvat 42 aanbevelingen en voorstellen tot maatregelen binnen 11 actiedomeinen. Domein 5 omvat Opleiding en training van zorgverleners 5.1. Opleiding en training over zeldzame ziekten en weesgeneesmiddelen 5.2. Permanente educatie over zeldzame ziekten Domein 7 omvat: Verbeteren van de toegang tot en financiering van de medische behandelingmedische behandeling Zie aparte pdfs voor de Belgische aanbevelingen en maatregelen op het vlak van domeinen 5 en 7. Plan Frankrijk ( In dit plan zijn 10 aandachtspunten genoemd waaronder 4: Train health professionals to better identify rare diseases 7: Continue efforts in favour of orphan drugs 4: Train health professionals to better identify rare diseases Develop therapeutic education by: improving the quality, the quantity, the availability and the accessibility of the educational documents used for therapeutic education in association with the INPES (French National Institute for Health Education and Prevention), health professionals and patients associations; bringing together and sharing experiences of health education, under the aegis of the INPES improving information aimed at different publics with specific difficulties (linguistic or social problems, those in precarious situations) by training health professionals working in the community (doctors and nursery nurses in child healthcare centres, school doctors ); supporting the Education Ministry s online database Intégrascol, which provides information on rare and chronic diseases to teachers, in association with school doctors; promoting research on health education. Adapt initial medical training by: introducing the theme of rare diseases into the national classifying end of study examination programme in 2nd and 3rd cycles of medical studies; introducing the theme of rare diseases into the training programmes of specialists in collaboration with the training establishment of the specialisation concerned; setting up seminars to raise awareness of rare diseases during the 3rd cycle of medical studies; 8

9 creating a teaching module specifically on rare diseases in the framework of the virtual medical university ; developing specific educational tools and putting them online on Orphanet ( Organise continuing medical education, obligatory since the 9 August 2004 public health policy law, in the area of rare diseases, by: developing continuing education modules in association with the Collège national de la formation médicale continue des médecins libéraux 27, the Collège des enseignants de médecine générale 28, the Collège national de la formation médicale continue des médecins salariés 29, the learned societies concerned, and the Conseils nationaux de la formation continue des médecins hospitaliers; putting the training programmes online on Orphanet. Organise a training programme for new professions by: setting up a programme of initial training for genetic counsellors and include issues relevant to rare diseases (announcing the diagnosis, patient care, accompaniment of patients and their families, ethical reflection); setting up a complementary university course (inter-university diploma, masters) for care coordinators aimed at health professionals working with patients with rare diseases. Raise awareness of the problems concerning rare diseases amongst other health and social sector professionals by: modifying the programmes of initial training and continuing education of paramedical personnel: nurses, therapists (ergotherapists, speech therapists, psychomotor therapists) social workers, psychologists Organise a training programme for new professions by: setting up a programme of initial training for genetic counsellors and include issues relevant to rare diseases (announcing the diagnosis, patient care, accompaniment of patients and their families, ethical reflection); setting up a complementary university course (inter-university diploma, masters) for care coordinators aimed at health professionals working with patients with rare diseases. 7: Continue efforts in favour of orphan drugs Pursue the dynamic development of new orphan drugs through appropriate measures. The current exemption for the promoters of orphan drugs, with respect to taxes and other payments due by the pharmaceutical industry and destined for the national health insurance and the AFSSAPS, will be continued; The Comité Economique des Produits de Santé (CEPS) has included a section on orphan drugs in its accord sectoriel between the pharmaceutical industry and government. This initiative will be continued in any future policy contracts between industry and the government; Orphan drugs will be included on the list of innovative and expensive health products in the context of the reform of the activity rate (measure described in the Plan under access to care). This initiative should allow the distribution of orphan drugs as soon as they have their marketing authorisation. It necessitates an update of the list of products concerned to avoid any delay in the access to innovative therapeutics; The untimely halt to the commercialisation of certain health products prescribed and useful for rare diseases will be prevented. This measure will be put in place in 2005 by the Mission des medicaments orphelins in association with the Comité Economique des Produits de Santé (CEPS) and the Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS); The autorisation temporaire d utilisation (ATU) scheme, particularly advantageous in France, will be continued. This scheme allows drugs which don t have a marketing authorisation, and which are presumed to be efficient and of an acceptable level of safety, to be made available to patients with rare diseases. 9

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinants and Barriers of Providing Sexual Health Care to Cancer Patients by Oncology

Nadere informatie

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinant Study in to Factors that Facilitate a Active Smoking-cessation

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Palliatieve zorg en dementie zorg Stellingen

Palliatieve zorg en dementie zorg Stellingen Palliatieve zorg en dementie zorg Stellingen prof.dr. Cees Hertogh en dr.ir. Jenny van der Steen EMGO Instituut voor onderzoek naar gezondheid en zorg afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Open Onderwijs API. De open standaard voor het delen van onderwijs data. 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht

Open Onderwijs API. De open standaard voor het delen van onderwijs data. 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht Open Onderwijs API De open standaard voor het delen van onderwijs data https://www.flickr.com/photos/statefarm/19349203414 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht Missie Onderwijs

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Farmacovigilantie. een voorbeeld voor arbovigilantie? Prof. dr. A.C. van Grootheest. Rijksuniversiteit Groningen.

Farmacovigilantie. een voorbeeld voor arbovigilantie? Prof. dr. A.C. van Grootheest. Rijksuniversiteit Groningen. Farmacovigilantie een voorbeeld voor arbovigilantie? Prof. dr. A.C. van Grootheest Rijksuniversiteit Groningen www.lareb.nl Casus Vrouw, 52 jaar Voorgeschiedenis: Carcinoïd van de long Hypothyreoidie Symptomen

Nadere informatie

Inspectie beleid GDP Guideline. Ageeth Dekker Senior Inspecteur

Inspectie beleid GDP Guideline. Ageeth Dekker Senior Inspecteur Inspectie beleid GDP Guideline Ageeth Dekker Senior Inspecteur Agenda 1. Inleiding 2. Groothandelsvergunning 3. GDP inspecties, rapportage en certificaat 4. Samenvatting 5. Vragen 2 Inleiding Nieuwe GDP

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland KvAG/NCG/Ravi studiedag Europese GI-projecten waaronder INSPIRE Bastiaan van Loenen B.vanloenen@geo.tudelft.nl 23

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Usability evaluation of a guideline implementation systym for cardiac rehabilitation: Think aloud study

Usability evaluation of a guideline implementation systym for cardiac rehabilitation: Think aloud study Usability evaluation of a guideline implementation systym for cardiac rehabilitation: Think aloud study Mariëtte VAN ENGEN-VERHEUL, Linda PEUTE, Ellen KILSDONK, Niels PEEK, Monique JASPERS Mariëtte van

Nadere informatie

Bouwen aan vertrouwen: perspectief van de industrie

Bouwen aan vertrouwen: perspectief van de industrie Symposium ter gelegenheid afscheid Ad van Dooren Zelfredzaamheid van patiënten bij gebruik van veilige medicatie. Bouwen aan vertrouwen: perspectief van de industrie Rudolf van Olden, arts Medisch Directeur

Nadere informatie

Work to Work mediation

Work to Work mediation Work to Work mediation Mobility Centre Automotive Theo Keulen 19-9-2008 Policy Context Flexibility,mobility and sustainable employability are key words in modern labour market policy Work to work arrangements

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Themasessie vluchtelingen. Frans van Hoek Marieke Hanekamp

Themasessie vluchtelingen. Frans van Hoek Marieke Hanekamp Themasessie vluchtelingen Frans van Hoek Marieke Hanekamp Wat in deze sessie? Strategisch Kader Terugkoppeling sessie in Brussel Brainstormen in subgroepen Strategisch Kader EU-beleid en doelstellingen

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Project : GigaPort3 Project Year : 2010 Project Manager : Albert Hankel Author(s) : Eefje van der Harst Completion Date : 24-06-2010 Version : 1.0

Nadere informatie

Stoppen-met-roken Begeleiding door Cardiologie Verpleegkundigen: Intentie, Gedrag en Determinanten

Stoppen-met-roken Begeleiding door Cardiologie Verpleegkundigen: Intentie, Gedrag en Determinanten Stoppen-met-roken Begeleiding door Cardiologie Verpleegkundigen: Intentie, Gedrag en Determinanten Smoking Cessation Guidance by Cardiac Nurses: Intention, Behavior and Determining Factors Jan van Riet

Nadere informatie

AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models

AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models Pepijn Vemer, George van Voorn, Isaac Corro Ramos, Maiwenn Al, Talitha Feenstra Rationale In theorie: Doe alles! Een model

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek

Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek Prof dr JJM van Delden Julius Centrum, UMC Utrecht j.j.m.vandelden@umcutrecht.nl Inleiding Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

De bijsluiter in beeld

De bijsluiter in beeld De bijsluiter in beeld Een onderzoek naar de inhoud van een visuele bijsluiter voor zelfzorggeneesmiddelen Oktober 2011 Mariëtte van der Velde De bijsluiter in beeld Een onderzoek naar de inhoud van een

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Relatie tussen Attitude, Sociale Invloed en Self-efficacy en Intentie tot Contact tussen Ouders en Leerkrachten bij Signalen van Pesten

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

Erasmus+ Higher Education (ECHE) in de praktijk! José Ravenstein, NA Erasmus+, Juni 2015

Erasmus+ Higher Education (ECHE) in de praktijk! José Ravenstein, NA Erasmus+, Juni 2015 Erasmus+ Higher Education (ECHE) in de praktijk! José Ravenstein, NA Erasmus+, Juni 2015 Programma! Welkom en doelstelling bijeenkomst Programma Erasmus+ Kernpunten uit de ECHE Monitoring van de ECHE Bologna

Nadere informatie

Welke functies moeten ingevuld worden?

Welke functies moeten ingevuld worden? Welke functies moeten ingevuld worden? De herziene Wod van papier naar praktijk! Jan-Bas Prins 17 juni 2014 Relevante documenten Europa 2010/63/EU EC Implementation, interpretation and terminology of Directive

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Verbanden tussen Coping-Strategieën en. Psychologische en Somatische Klachten. binnen de Algemene Bevolking

Verbanden tussen Coping-Strategieën en. Psychologische en Somatische Klachten. binnen de Algemene Bevolking 2015 Verbanden tussen Coping-Strategieën en Psychologische en Somatische Klachten binnen de Algemene Bevolking Master Scriptie Klinische Psychologie Rachel Perez y Menendez Verbanden tussen Coping-Strategieën

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Measuring quality of life in children with JIA Masterthese Klinische Psychologie Onderzoeksverslag Marlot Schuurman 1642138 mei 2011 Afdeling Psychologie

Nadere informatie

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5)

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Hester A. Lijphart Eerste begeleider: Dr. E. Simon Tweede

Nadere informatie

Kunst(raad) en Samenleving Evert Bisschop Boele,

Kunst(raad) en Samenleving Evert Bisschop Boele, Kunst(raad) en Samenleving Evert Bisschop Boele, 17-12-2014 Lectoraat Lifelong Learning in Music Kenniscentrum Kunst & Samenleving, Hanzehogeschool Groningen Abigail Gilmore Raising our Quality of Life:

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit Onderzoek naar het Effect van de Aanwezigheid van een Hond op het Alledaags Functioneren van een Kind met Autisme M.I. Willems Open Universiteit Naam student: Marijke Willems Postcode en Woonplaats: 6691

Nadere informatie

Incidenten in de Cloud. De visie van een Cloud-Provider

Incidenten in de Cloud. De visie van een Cloud-Provider Incidenten in de Cloud De visie van een Cloud-Provider Overzicht Cloud Controls Controls in de praktijk Over CloudVPS Cloudhosting avant la lettre Continu in ontwikkeling CloudVPS en de Cloud Wat is Cloud?

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Het Effect van Voortgangsfeedback aan Behandelaars op de Uitkomsten van Psychologische Behandelingen; een Pilot Onderzoek

Het Effect van Voortgangsfeedback aan Behandelaars op de Uitkomsten van Psychologische Behandelingen; een Pilot Onderzoek Het Effect van Voortgangsfeedback aan Behandelaars op de Uitkomsten van Psychologische Behandelingen; een Pilot Onderzoek The Effect of Progress Feedback to Therapists on Psychological Treatment Outcome;

Nadere informatie

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School De Blijberg International Department BRIN 14 HB Directeur Mrs L. Boyle Adres Graaf Florisstraat 56 3021CJ ROTTERDAM

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

Aanbod Erasmus-uitwisseling Vakgroep PP07 (ontw-pers-soc) Coördinator Wim Beyers

Aanbod Erasmus-uitwisseling Vakgroep PP07 (ontw-pers-soc) Coördinator Wim Beyers Aanbod Erasmus-uitwisseling 2014-2021 Vakgroep PP07 (ontw-pers-soc) Coördinator Wim Beyers http://www.maastrichtuniversity.nl/ Christine Majelle (international relations officer) maakt je wegwijs in het

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

Sessie Centrumsteden VVJ

Sessie Centrumsteden VVJ Sessie Centrumsteden VVJ Bram Vermeiren Steunpunt Jeugd vzw Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85 info@steunpuntjeugd.be I www.steunpuntjeugd.be missie Jeugdwerk brengt kinderen

Nadere informatie

Erfelijkheid in de spreekkamer

Erfelijkheid in de spreekkamer Erfelijkheid in de spreekkamer Werkgroep G E.J.F. Houwink Erfocentrum, 24 mei 2013 Leerdoelen: Hoe kijkt de (huis)arts aan tegen erfelijkheid? De kern van het verhaal. The PhD project: Training in genetics

Nadere informatie

Sportopleidingen in Internationaal perspectief

Sportopleidingen in Internationaal perspectief Sportopleidingen in Internationaal perspectief Platform kader Den Haag, 29 maart 2010 Danny Meuken Jan Minkhorst 967 LONDEN DAGEN Het internationale Speelveld GAISF IOC VN (UNESCO) Internationale Sportfederaties

Nadere informatie

Domein 5. Opleiding en training van zorgverleners

Domein 5. Opleiding en training van zorgverleners Domein 5. Opleiding en training van zorgverleners Getuigenissen van patiënten Ik ben nu 54 jaar, ik ontmoet nog regelmatig artsen die nog nooit de symptomen van deze ziekte gezien hebben en die ze absoluut

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

De samenwerking tussen verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen binnen de Wajong teams betreffende ASS Engbers, C.

De samenwerking tussen verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen binnen de Wajong teams betreffende ASS Engbers, C. De samenwerking tussen verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen binnen de Wajong teams betreffende ASS Engbers, C. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

IenM & INTERREG: Circulaire economie

IenM & INTERREG: Circulaire economie IenM & INTERREG: Circulaire economie Inhoud INTERREG t.o.v. andere fondsen context INTERREG zelf De programma s: verschillend en hetzelfde Toegevoegde waarde Succesvol project Deelname INTERREG 2007-2013

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Prikkelen tot leren. door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming. Presentatie bij: V&VN-congres 2015.

Prikkelen tot leren. door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming. Presentatie bij: V&VN-congres 2015. Prikkelen tot leren door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming Presentatie bij: V&VN-congres 2015 Lokatie: De Reehorst, Ede Datum: 29-01-2015 Dr. W.J.Trooster Drs. E. Ploeger Domein

Nadere informatie

Paramedisch OnderzoekCentrum

Paramedisch OnderzoekCentrum IMPLEMENTATIE: welke weg? Prof.dr. Rob Oostendorp Dr. Michel Wensing Prof.dr. Richard Grol Implementatie Kenmerken implementatie (ZON, 1997; Gezondheidsraad, 2000). Procesmatige en planmatige invoering.

Nadere informatie

Richtlijnen in de fysiotherapie: een internationaal perspectief

Richtlijnen in de fysiotherapie: een internationaal perspectief Richtlijnen in de fysiotherapie: een internationaal perspectief Philip van der Wees Nijkerk, 9 april 2015 Wat is een richtlijn? Een richtlijn is een document met aanbevelingen, gericht op het verbeteren

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

Kosten en baten van lokale gezondheidspromotie

Kosten en baten van lokale gezondheidspromotie Kosten en baten van lokale gezondheidspromotie Prof. Dr. Lieven Annemans Ghent University, Brussels University Lieven.annemans@ugent.be Lieven.annemans@vub.ac.be VIGeZ April 2013 1 Growth 7% Eén van de

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen De ontwikkeling van prikkelverwerking bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en de invloed van hulp en begeleiding gedurende het leven. Fortuin, Marret; Landsman-Dijkstra,

Nadere informatie

AAIZOO symposium 2014. door M.J.Enders-Slegers en N.Rethmeier

AAIZOO symposium 2014. door M.J.Enders-Slegers en N.Rethmeier AAIZOO symposium 2014 door M.J.Enders-Slegers en N.Rethmeier Wat is IAHAIO? International Association of Human Animal Interaction Organizations Bestaat uit ongeveer 70 organisaties over de hele wereld,

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R.

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Tilburg University Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Published in: Bedrijfskunde: Tijdschrift voor Modern Management Publication date: 1991 Link to publication Citation

Nadere informatie