PROJECTPLAN Inrichting van de Nieuwe Ruigezandsterpolder en Polder Wieringa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECTPLAN Inrichting van de Nieuwe Ruigezandsterpolder en Polder Wieringa"

Transcriptie

1 PROJECTPLAN Inrichting van de Nieuwe Ruigezandsterpolder en Polder Wieringa (besluit tot aanleg of wijziging van een waterstaatswerk; artikel 5.4 Waterwet) Datum : 14 april 2015 Cluster : Projecten OW nummer : OW.25007/0 Auteur : F.J. Uijlenbroek Documentcode : WFN WFN WFN

2 Inhoud 1. Aanleiding en doel Ligging en begrenzing plangebied Beschrijving van de waterstaatswerken Beschikbaarheid gronden Effecten van het plan Wijze waarop het werk wordt uitgevoerd Te treffen voorzieningen Beperken nadelige gevolgen van het plan Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering Financieel nadeel Legger, beheer en onderhoud Legger Beheer en onderhoud Samenwerking Procedure Voorbereiding Inspraak Bijlagen Bijlage Bijlage Pagina 2

3 PROJECTPLAN ARTIKEL 5.4 WATERWET Inrichting van de Nieuwe Ruigezandsterpolder en Polder Wieringa 1. Aanleiding en doel 1. Op 20 januari 2014 is het projectplan Inrichting Nieuwe Ruigezandstepolder en Polder Wieringa (WFN ) ter inzage gelegd over de inrichting van de polder. Vanwege onderzoek voor het opstellen van een watervergunning ten behoeve van peilwijzigingen en de ingediende zienswijzen, is het projectplan aangepast. Vervolgens is dit gewijzigde ontwerpprojectplan opnieuw met de direct belanghebbende besproken. 2. De gemalen Nieuwe Ruigezandsterpolder en Polder Wieringa zijn gelegen aan de Lauwers en bemalen gezamenlijk een gebied van 390 hectare. 3. De gemalen van de Nieuwe Ruigezandsterpolder en de Polder Wieringa voldoen niet aan de gestelde normen van veiligheid en betrouwbaarheid. De gemalen verkeren in slechte staat, zijn technisch afgeschreven en dienen te worden vervangen. 4. De waterbergingsopgave in de polders voldoet niet aan de norm. Er dient meer ruimte te komen ten behoeve van de waterberging in de polders om zodoende het watersysteem robuuster te maken. 5. De aanvoer van water naar het gemaal wordt belemmerd door de kleine profielen van de aanvoersloten. De stroomprofielen en slootbodems van de sloten moeten worden aangepast. 6. Artikel 5.4 Waterwet schrijft voor dat de waterbeheerder bij aanleg of wijziging van een waterstaatswerk een besluit (projectplan) ( 1 ) vaststelt. 7. Het project voorziet verder in het wijzigen van de peilen in het gebied. Voor de aanpassing van de peilen wordt een peilprocedure gevolgd (watervergunning). 2. Ligging en begrenzing plangebied 1. Het plangebied betreft de polders Nieuwe Ruigezandsterpolder en Polder Wieringa, welke zijn gelegen tussen de Lauwers, de Nittersweg en de Olde Borchweg ter plaatse van Munnekezijl (gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland) en Lauwerszijl (gemeente Zuidhorn) (bijlage 1). 2. De gemalen Nieuwe Ruigezandsterpolder en Polder Wieringa zijn gelegen aan de Lauwers en bemalen gezamenlijk een gebied van 390 hectare. 1 Artikel 5.4 Waterwet 1. De aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder geschiedt overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan. Met de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk wordt gelijkgesteld de uitvoering van een werk tot beïnvloeding van een grondwaterlichaam. 2. Het plan bevat ten minste een beschrijving van het betrokken werk en de wijze waarop dat zal worden uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk. Pagina 3

4 3. Beschrijving van de waterstaatswerken In dit hoofdstuk worden wijzigingen van de waterstaatswerken beschreven. De nummering verwijst naar de nummers op de tekening van bijlage 1 Ondersteunende kunstwerken 1. De twee bemalingssystemen van de Nieuwe Ruigezandsterpolder en de Polder Wieringa worden samengevoegd. Er wordt een nieuw gemaal gebouwd met een capaciteit van 33 m3/min, welke instelbaar is tot een capaciteit van 38 m3/min. Het nieuwe gemaal vervangt het gemaal Nieuwe Ruigezandsterpolder én het gemaal Polder Wieringa. Het nieuwe gemaal komt in een nieuw gebouw naast het huidige gemaal Nieuwe Ruigezandsterpolder (bijlage 3). 2. Het huidige gemaal Nieuwe Ruigezandsterpolder (capaciteit 22 m3/min) wordt ontmanteld en het gebouw blijft gehandhaafd. In de voorbereiding van het besluit heeft de grondeigenaar kenbaar gemaakt het gebouw te kunnen gebruiken. 3. Gemaal Polder Wieringa (capaciteit 11 m3/min) wordt gesloopt en verwijderd. 4. De toegangsbrug Nittersweg 1 en 3 ter plaatse van het gemaal Polder Wieringa wordt verwijderd. Op deze locatie wordt een dam aangelegd (bijlage 4). 5. Aanbrengen van een vaste stuw (bijlage 1 ter plaatse van dwarsprofiel 58) als scheiding tussen de Nieuwe Ruigezandsterpolder en Polder Wieringa (bijlage 5). 6. Duiker vervangen in sloot door een rond 800 mm duiker (bijlage 1 ter plaatse van dwarsdoorsnede 14). De huidige duiker voldoet niet aan het benodigde doorstroomprofiel. De dam krijgt een kruinbreedte van 4,5 meter. 7. Duiker vervangen in sloot door een rond 700 mm duiker (bijlage 1 ter plaatse van dwarsdoorsnede 32). De huidige duiker voldoet niet aan het benodigde doorstroomprofiel. 8. Duiker vervangen in sloot door een rond 700 mm duiker (bijlage 1 ter plaatse van dwarsdoorsnede 35). De huidige duiker voldoet niet aan het benodigde doorstroomprofiel. 9. pendam plaatsen om een fysieke scheiding aan te brengen van de afwateringsgebieden richting het gemaal en onder vrije afstroming naar de boezem (bijlage1). 10. Pendam plaatsen waar de slootbodem het hoogst ligt om een fysieke scheiding aan te brengen van de afwateringsgebieden richting het gemaal en onder vrije afstroming naar de boezem (bijlage 1). 11. Pendam plaatsen waar de slootbodem het hoogst ligt om een fysieke scheiding aan te brengen van de afwateringsgebieden richting het gemaal en onder vrije afstroming naar de boezem (bijlage1) 12. Aanbrengen van een onderhoudsdam (bijlage 1 ter plaatse van dwarsprofielen 26 en bijlage 7) aan de zuidkant van de hoofdwaterloop. 13. Aanbrengen van een onderhoudsdam (bijlage 1 ter plaatse van dwarsprofielen 29 en bijlage 7 ) aan de zuidkant van de hoofdwaterloop 14. Inlaat vervangen aan de oostkant van de Nieuwe Ruigezandsterpolder (bijlage 1 ter plaatse van dwarsdoorsnede 16). De huidige inlaat is aan vervanging toe (versleten). 15. Aanleg duiker met een diameter van 600 millimeter op het perceel te Lauwerszijl als vervanging van de bestaande duiker (bijlage 6), voorzien van twee inspectieputten. De huidige duiker (lengte 100 meter) voldoet niet aan het benodigde doorstroomprofiel en is aan vervanging toe (versleten). De huidige duiker blijft gehandhaafd en vervalt aan de eigenaar Wateren 16. Hoofdwatergangen worden verbreed en verdiept in de polders om een grotere aan- en afvoer te creëren en om berging te realiseren (bijlage 2). Het profiel van de sloten is dusdanig dat er een polderpeil gehanteerd kan worden van 1,40 m. NAP. Voor wat betreft de wijziging van de status van deze wateren voor de Legger, beheer en onderhoud, zie Hoofdstuk c. Pagina 4

5 Voor de inrichting van de oever maakt Wetterskip Fryslân tijdens de uitvoering van het werk een afweging welke oeverbescherming toereikend is ter voorkoming van loopzand als gevolg van het naar verwachting nieuw in te stellen polderpeil. 17. Deel perceel vergraven ten behoeve van berging (bijlage 1 ter plaatse van dwarsdoorsneden 50 t/m 52) in plaats van verbreden schouwwater (bijlage 1 ter plaatse van dwarsdoorsneden 44 tot 50) 18. Sloot met dwarsprofielen 67 t/m 69 herprofileren ten behoeve van een betere afstroming. Minimale slootbodembreedte is 0,50 meter en een talud van maximaal 1:1. Waterkeringen 19. Aanleg regionale waterkering ter plaatse van het nieuw te bouwen gemaal over een lengte van 600 meter (zie ook bijlage 8). Het profiel van de kering heeft een buitentalud van 1:3, een kruinbreedte van 1,5 meter en een binnentalud van 1:5. De afkeurhoogte is 0,47 m. +NAP, verhoogd met de te verwachte bodemdaling. 20. Ophogen van regionale kering, zijnde Hoge Gronden, ter plaatse van de inlaat (bijlage 1 ter plaatse van dwarsprofiel 16) tot de afkeurhoogte van 0,56 m. +NAP. 4. Beschikbaarheid gronden 1. Ten behoeve van de verbreding van de sloten zal met de rechthebbenden een gebruiksovereenkomst worden opgesteld, inclusief schadevergoeding, om de verbreding te realiseren, zie hiervoor hoofdstuk 7.3. Totaal gaat het om circa 2,9 hectare. 2. Voor het nieuw te bouwen gemaal Nieuwe Ruigezandsterpolder wordt de ondergrond ten behoeve van het gemaal én ondergrond van voor dit gemaal liggende kolk gekocht van de betreffende eigenaar (bijlage 3). 3. Voor de bereikbaarheid van het gemaal zal gebruik gemaakt worden van een kortere toegangsroute in plaats van de huidige route (bijlage 6). Wetterskip Fryslân zal in overleg met rechthebbende een recht van overpad (erfdienstbaarheid) voor de nieuwe toegangsroute te vestigen. 5. Effecten van het plan 1. Wetterskip Fryslân realiseert een robuust watersysteem met een nieuw, doelmatig en functioneel gemaal dat voldoet aan de huidige technische eisen en beheervoorschriften van Wetterskip Fryslân. 2. De polder wordt beschermd tegen overstromingen vanuit de boezem. 3. In verband met verbreding van de sloten verliezen rechthebbenden bruikbare grond. In totaliteit 2,9 ha. 6. Wijze waarop het werk wordt uitgevoerd 1. De realisatie van de werkzaamheden staat gepland voor het najaar 2015 (start werkzaamheden) tot zomer 2016 (einde werkzaamheden). Deze data gelden als streefdata. 2. Als van bovengenoemde periode wordt afgeweken, worden de rechthebbenden (de perceeleigenaren) hierover geïnformeerd. Pagina 5

6 7. Te treffen voorzieningen (gericht op het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen) 7.1 Beperken nadelige gevolgen van het plan 1. Vrijkomende grond, welke overblijft na verwerking in de regionale kering en dammen, zie 3.12, 3.13, 3.16, 3.18 en 3.19, wordt om niet verstrekt aan de rechthebbenden. 2. Om de invloed van loopzand te beperken kunnen de volgende maatregelen genomen worden: flauwe taluds maken; as van de sloot verplaatsen, zodat slechts één kant aangepast hoeft te worden; eventueel (tijdelijke) beschoeiing plaatsen. Wetterskip Fryslân bepaalt of beschoeiing nodig is. In de voorbereiding voor het vaststellen van het projectplan was dit nog niet mogelijk. 7.2 Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering De maatregelen ter voorkoming, ongedaan maken of beperken van mogelijke nadelige gevolgen van de uitvoering zijn; 1. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen uur op werkdagen. 2. Bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. 3. Als dit voor de uitvoering van het werk nodig is, ter beoordeling van het waterschap, wordt gebruik gemaakt van rijplaten. De aanvoerroutes worden hierbij zo kort als mogelijk aangelegd. Eventueel hierdoor ontstane structuurschade herstelt het waterschap. 4. Drainagebuizen worden ingekort in de te verbrede sloten en worden afgewerkt overeenkomstig de huidige situatie. 5. Tijdens uitvoering tijdelijk beschoeiing plaatsen tegen loopzand indien nodig ter plaatse van de te verbreden en te verdiepen sloten. Wetterskip Fryslân bepaalt of dit nodig is. 7.3 Financieel nadeel Het waterschap zal tijdens de werkzaamheden gronden tijdelijk moeten gebruiken. Ook is het mogelijk dat gronden blijvend gebruikt moeten worden. Onder paragraaf 4.2 is al aangegeven dat grondverwerving voor de realisatie van de werken niet nodig is, met uitzondering van de ondergrond van het nieuw te bouwen gemaal; hiervoor is eigendomsverwerving nodig. Het tijdelijk en blijvend (beperkter) gebruik van de gronden zal het waterschap met rechthebbenden (eigenaren, pachters) regelen door een gebruiksovereenkomst. In de af te sluiten gebruiksovereenkomst zal ook de vergoeding van schade worden geregeld. Het waterschap baseert zich hierbij op haar Schadevergoedingsregeling waterstaatswerken ( 2 ). Het gaat daarbij om gewassenschadevergoeding, schade in verband met mestwetgeving en schade in verband met het blijvend gebruiken van percelen indien en voor zover het gaat om gronden die niet worden aangekocht. Indien minnelijk overleg niet tot overeenstemming leidt, kan het waterschap besluiten om de gedoogplicht op te leggen. De in bezit name van de grond is ruim onder de 5% van het totaal bedrijfsareaal. Het toepassen van de gedoogplicht is dan ook op basis van de Waterwet en jurisprudentie geoorloofd. De schadevergoeding wordt dan bij besluit toegekend. 2 2 Artikel 2 lid 1 schadevergoedingsregeling: Voor het vergraven van grond voor water geldt als uitgangspunt een vergoeding van 100% van de waarde in het economisch verkeer en een vergoeding van 100% van de inkomensschade en van de schade in het kader van mestwetgeving volgens lid 4 op basis van afkoop. Pagina 6

7 Bij dit besluit is het uitgangspunt dat verkrijgen van grond uiteindelijk niet op vrijwillige basis gebeurt.. Voor het overige geldt dat in de voorbereiding bij het opstellen van dit projectplan er op basis van artikel 3:4 Awb een belangenafweging heeft plaatsgevonden. De nadelige gevolgen van het besluit en de wijze waarop deze ongedaan of beperkt worden staan beschreven in dit besluit (projectplan).bij de besluitvorming is geconstateerd dat de nog aanwezige nadelige gevolgen niet onevenredig zijn in verhouding met de met het besluit te dienen doelen (realisering van een robuuster watersysteem en regionale keringen die voldoen aan de gestelde veiligheidsnormen). Mocht echter een belanghebbende menen dat hij, ondanks deze belangenafweging, onevenredige schade heeft geleden ten gevolge van dit besluit (projectplan) dan kan hij op basis van artikel 7.14 Waterwet een verzoek tot schadevergoeding indienen bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. In een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit wordt vervolgens een beslissing genomen op het ingediende verzoek. Pagina 7

8 8. Legger, beheer en onderhoud 8.1 Legger 1. De legger is het besluit dat een waterbeheerder vaststelt op basis van artikel 5.1 Waterwet en artikel 78 lid 2 Waterschapswet. Vastgelegd wordt: ligging, vorm, afmeting en constructie van waterstaatswerken. Verder wordt vastgelegd wie onderhoudsplichtige is en wat de onderhoudsplicht inhoudt. 2. Voor de onder hoofdstuk 3 beschreven waterstaatswerken wordt de legger gewijzigd qua ligging, vorm, afmeting en constructie conform de in dat hoofdstuk vermelde leggerwaarden:: a. Nieuw gemaal Nieuwe Ruigezandsterpolder en uit gebruik nemen van het gemaal Nieuwe Ruigezandsterpolder (zie ook H3 punt 1 en 2 en bijlage 3). b. Uit gebruik nemen en slopen gemaal Polder Wieringa (zie ook H3 punt 3 en bijlage 4). c. De watergang met dwarsprofielen 32 t/m 35 krijgt de status van hoofdwater (zie punt 21 in bijlage1) d. De watergang met dwarsprofielen 69 t/m 71 krijgt de status van hoofdwater (zie punt 22 in bijlage 1) e. De watergang met dwarsprofielen 44 tot 53 krijgt de status van schouwwater (zie punt 23 in bijlage 1) f. De watergang met dwarsprofielen 58 t/m 65 krijgt de status van schouwwater, zie punt 24 in bijlage 1) g. Bij de sloten genummerd met 25, 26 en 27 vervalt de status van schouwwater, zie bijlage 1. Deze wateren krijgen de status van overig water. h. Onderhoudsdammen (zie H3 punten 12 en 13 en bijlage 1 en bijlage 7). i. De aan te leggen regionale kering ter plaatse van het gemaal Nieuwe Ruigezandsterpolder (Zie H3 punt 19 en bijlage 1 en bijlage 8). 3. Voor de andere onder hoofdstuk 3 genoemde aan te leggen of te wijzigen waterstaatswerken blijft de legger ongewijzigd. 8.2 Beheer en onderhoud 1. De te verbreden sloten met dwarsprofielen 5 t/m 35 en dwarsprofielen 53 t/m 58 komen als hoofdwatergang in beheer en onderhoud bij Wetterskip Fryslân (bijlage 1). 2. De te verbreden sloten met dwarsprofielen 44 t/m 52 en dwarsprofielen 58 t/m 65 worden schouwwatergangen (zie punten 22 en 23 in bijlage 1). Onderhoud van deze schouwwatergangen ligt bij de aanliggende eigenaren. 3. De sloot in de Polder Wieringa tussen de dwarsprofielen 67 t/m 69, zie punt 21 in bijlage 1, komt als hoofdwatergang in beheer en onderhoud bij Wetterskip Fryslân, inclusief de nieuw aan te brengen duiker te Lauwerszijl (bijlage 6). 4. De eigenaar van het perceel wordt in afwijking van het beleid onderhoudsplichtig voor de constructie van de nieuw aan te brengen duiker te Lauwerszijl (bijlage 6), omdat op zijn verzoek er een duiker wordt aangelegd in plaats van een watergang te graven. 5. Voor de regionale waterkering (bijlage 7) komt het gewone onderhoud bij de eigenaar van het perceel. Wetterskip Fryslân doet het buitengewoon onderhoud. 9. Samenwerking 1. Samenwerking met partijen, zoals mede-overheden is niet van toepassing in dit project. Pagina 8

9 10. Procedure 10.1 Voorbereiding 1. Ter voorbereiding van dit besluit zijn informatiebijeenkomsten met rechthebbenden (eigenaren en pachter) georganiseerd. Hierbij zijn doelstellingen en beleid van Wetterskip Fryslân besproken, is informatie verkregen en zijn mogelijke varianten besproken. 2. Er zijn keukentafelgesprekken geweest met eigenaren over inrichting van de polders, polderpeilen, grondaankopen ten behoeven van de inrichting van de polder en afstemming van de werkzaamheden Inspraak Het ontwerp-projectplan is door het dagelijks bestuur (DB) van Wetterskip Fryslân op 17 december 2013 inspraakrijp verklaard. Van 21 januari 2014 tot en met 3 maart 2014 heeft het projectplan ter inzage gelegen. Belanghebbenden en ingezetenen van het beheergebied van Wetterskip Fryslân hebben een zienswijze (bezwaren/bedenkingen/aanvullingen) kunnen indienen tegen het ontwerp-projectplan. Het projectplan wordt vervolgens, met inachtneming van de binnengekomen zienswijzen door het dagelijks bestuur vastgesteld en bekendgemaakt. Tegen dit besluit staat vervolgens beroep open bij de rechtbank, sector bestuursrecht en hoger beroep bij de Raad van State. De elektronische bekendmaking van het besluit vindt plaats in het waterschapsblad. Eigenaren van percelen waarop de waterstaatswerken worden aangelegd of gewijzigd worden hierover ingelicht middels een brief. Het indienen van beroep staat de uitvoering van de werkzaamheden benoemd in het projectplan niet in de weg. Wil men voorkomen dat onomkeerbare handelingen worden verricht dan dient een voorlopige voorziening te worden aangevraagd bij de rechtbank (voorzieningenrechter) of de Raad van State (al naar gelang de procedure is gevorderd). Het projectplan bestaat uit deelbesluiten voor de te onderscheiden aan te leggen of te wijzigen waterstaatswerken vermeld in hoofdstuk 3 van dit projectplan. Als een zienswijze of een ingesteld beroep alleen betrekking heeft op een bepaald waterstaatswerk, dan staat dat de vaststelling van de aan te leggen of te wijzigen waterstaatswerken vermeld bij de andere clusters, niet in de weg. Op de vaststelling van dit projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden in het beroepsschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Informatie Voor verdere informatie over het indienen van beroep of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering (Juridische Zaken) van Wetterskip Fryslân, tel Pagina 9

10 Bijlagen Bijlage 1 Overzichtstekening Nieuwe Ruigezandsterpolder en Polder Wieringa, tekeningnr , d.d Bijlage 2 Dwarsprofielen te verbreden en verdiepen sloten Nieuwe Ruigezandsterpolder en Polder Wieringa, tekeningnr. s tot en met , d.d Bijlage 3 Detailtekening nieuw te bouwen gemaal Nieuwe Ruigezandsterpolder, tekeningnr , d.d Bijlage 4 Overzichtstekening nieuwe situatie ter plaatse van gemaal Polder Wieringa, tekeningnr , d.d Bijlage 5 Detailtekening stuw / pendam beton, tekeningnr , d.d Bijlage 6 Detailtekening duiker Lauwerszijl, tekeningnr , d.d Bijlage 7 Detailtekening schouwdam, tekeningnr , d.d Bijlage 8 Detailtekening nieuw aan te leggen kering Nieuwe Ruigezandsterpolder, d.d Pagina 10

PROJECTPLAN NIEUWBOUW GEMALEN NIJEGEA & TRIJEGEA

PROJECTPLAN NIEUWBOUW GEMALEN NIJEGEA & TRIJEGEA PROJECTPLAN NIEUWBOUW GEMALEN NIJEGEA & TRIJEGEA (besluit tot aanleg of wijziging van een waterstaatswerk; artikel 5.4 Waterwet) Datum : woensdag 23 oktober 2015 Cluster : Cluster Projecten OW nummer :

Nadere informatie

PROJECTPLAN VERVANGEN GEMAAL HERBAIJUM

PROJECTPLAN VERVANGEN GEMAAL HERBAIJUM PROJECTPLAN VERVANGEN GEMAAL HERBAIJUM (besluit tot aanleg of wijziging van een waterstaatswerk; artikel 5.4 Waterwet) Datum : 8 oktober 2014 Cluster : Projecten OW nummer : ow.25206 Auteur : Ir. T.J.

Nadere informatie

Projectplan Aflaat Nieuwe Vecht Zwolle

Projectplan Aflaat Nieuwe Vecht Zwolle Projectplan Aflaat Nieuwe Vecht Zwolle Definitieve versie, april 2013 Waterschap Groot Salland Daartoe gemandateerd door het dagelijks bestuur van het waterschap, besluit de secretaris-directeur van het

Nadere informatie

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f 26 juni 2013 1 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Zowel binnen als buiten het natuurgebied Empese

Nadere informatie

Projectplan. verplaatsen stuw BZ 135-AA

Projectplan. verplaatsen stuw BZ 135-AA Projectplan Aanleg of wijziging van waterstaatswerken voor Beheer en Onderhoud Naam: 249250 Vessem, Kuilenhurk, plaatsen stuw BZ 127 en Mr.van Hasseltweg 1. Doel Optimaliseren waterbeheer (doelrealisatie)

Nadere informatie

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet Datum: 10 februari 2016 Kenmerk: 201600150 Onderwerp: ontwerp-projectplan voor de realisatie van maatregelen ten behoeve van het nieuwe peilgebied Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

PROJECTPLAN OUDE WILLEM

PROJECTPLAN OUDE WILLEM PROJECTPLAN OUDE WILLEM (besluit aanleg of wijziging van een waterstaatswerk; artikel 5.4 Waterwet) Impressie plangebied Oude Willem Datum : 25 januari 2016 Cluster : Cluster Plannen OW nummer : OW.21502/0

Nadere informatie

Verdrogingsbestrijding Vossenbroek

Verdrogingsbestrijding Vossenbroek Projectplan Waterwet (definitief besluit) Datum 08-09-2014 Projectnummer P2200C Onderwerp Verdrogingsbestrijding Vossenbroek Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe besluit

Nadere informatie

Projectplan C8514 Aanleg stuw Rooseboom en zandvang in de Zijdewetering (ontwerpbesluit)

Projectplan C8514 Aanleg stuw Rooseboom en zandvang in de Zijdewetering (ontwerpbesluit) Projectplan C8514 Aanleg stuw Rooseboom en zandvang in de Zijdewetering 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Er wordt een nieuwe automatische stuw en een nieuwe zandvang aangelegd

Nadere informatie

NOTA VAN ANTWOORD. Ontwerp-projectplan Gemaal Vijfhuizen / Hallumer Ryt; aanvulling t.p.v. buitendijks gebied

NOTA VAN ANTWOORD. Ontwerp-projectplan Gemaal Vijfhuizen / Hallumer Ryt; aanvulling t.p.v. buitendijks gebied NOTA VAN ANTWOORD Ontwerp-projectplan Gemaal Vijfhuizen / Hallumer Ryt; aanvulling t.p.v. buitendijks gebied 1. Inleiding Op grond van de inspraakverordening Wetterskip Fryslân, heeft het ontwerp-projectplan

Nadere informatie

Ontwerp Projectplan voor oplossen van knelpunt wateroverlast Veldstraat in Heeswijk Dinther. Waterschap Aa en Maas

Ontwerp Projectplan voor oplossen van knelpunt wateroverlast Veldstraat in Heeswijk Dinther. Waterschap Aa en Maas Ontwerp Projectplan voor oplossen van knelpunt wateroverlast Veldstraat in Heeswijk Dinther Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 12 maart 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 DEEL I: VERRUIMING PROFIELEN

Nadere informatie

Projectplan Verlegging Waterkering Weesperweg Muiden

Projectplan Verlegging Waterkering Weesperweg Muiden Projectplan Verlegging Waterkering Weesperweg Muiden 1 AANLEIDING EN DOEL De waterkering in de vigerende legger van AGV uit 2007 ligt tussen de Weesperweg en de Vecht door tuinen van woonbooteigenaren

Nadere informatie

Projectplan Kadeverbetering Trekkade (111_1b) gemeente Vlaardingen

Projectplan Kadeverbetering Trekkade (111_1b) gemeente Vlaardingen Projectplan Kadeverbetering Trekkade (111_1b) gemeente Vlaardingen Opsteller: M. van Amelsvoort Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Realisatiefase 701806 Datum: 17 juni 2015 Kopie: Archief Projectleider

Nadere informatie

Projectplan Verlegging Secundaire Waterkering Hoger Einde- Noord Ouderkerk aan de Amstel

Projectplan Verlegging Secundaire Waterkering Hoger Einde- Noord Ouderkerk aan de Amstel Projectplan Verlegging Secundaire Waterkering Hoger Einde- Noord Ouderkerk aan de Amstel Contactpersoon M.C.E. Faasse Doorkiesnummer 1 AANLEIDING EN DOEL De ligging van de direct secundaire waterkering

Nadere informatie

Projectplan Gemaal Foppenpolder Zuid in de gemeente Maassluis

Projectplan Gemaal Foppenpolder Zuid in de gemeente Maassluis Projectplan Gemaal Foppenpolder Zuid in de gemeente Maassluis Opsteller: N. Verhoof-Schuil Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Voorontwerpfase 701700 Datum: 17-01-2013 Kopie: Archief Opdrachtgever

Nadere informatie

Projectplan duiker Noordlandseweg Polder Nieuwland en Noordland

Projectplan duiker Noordlandseweg Polder Nieuwland en Noordland Projectplan duiker Noordlandseweg Polder Nieuwland en Noordland Opsteller: Rienke Dekker Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Definitief ontwerp 701581 Datum: 25 april 2012 Kopie: Archief Opdrachtgever

Nadere informatie

Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek

Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Dit Projectplan gaat over het aanpassen van de Heelsumse beek vanaf de N225 tot aan de

Nadere informatie

Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag

Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag Opsteller: E. Jansens Molenaar Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Besteksfase 701897 Datum: 29 augustus 2016 Datum: 29 augustus

Nadere informatie

Projectplan Waterwet Vijver Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom

Projectplan Waterwet Vijver Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom Projectplan Waterwet Vijver Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom Documentnummer: Zaaknummer: 12IT027757 12.ZK09281 DEEL 1: Aanleg van natuurvriendelijke oevers in de vijver van het Van Duinkerkenpark

Nadere informatie

Schadevergoedingsregeling waterstaatswerken (onderhoud, aanleg en wijziging)

Schadevergoedingsregeling waterstaatswerken (onderhoud, aanleg en wijziging) Schadevergoedingsregeling waterstaatswerken (onderhoud, aanleg en wijziging) Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: bestuur: het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân; verzoek:

Nadere informatie

Projectplan waterberging zuidzijde Veldhoekerweg te Heino, stroomgebied Kolkwetering

Projectplan waterberging zuidzijde Veldhoekerweg te Heino, stroomgebied Kolkwetering Projectplan waterberging zuidzijde Veldhoekerweg te Heino, stroomgebied Kolkwetering Opsteller: Datum: Status: Waterschap Groot Salland Dokter van Thienenweg 1 8025 AL Zwolle 21 november 2014 concept Het

Nadere informatie

Projectplan Verlegging Waterkering Kerkstraat Loenen aan de Vecht

Projectplan Verlegging Waterkering Kerkstraat Loenen aan de Vecht Projectplan Verlegging Waterkering Kerkstraat Loenen aan de Vecht 1 AANLEIDING EN DOEL De waterkering tussen de Dorpsstraat en de N402 is in de vigerende legger van AGV uit 07 niet correct weergegeven.

Nadere informatie

Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok)

Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok) Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok) Opsteller: P. Verhulst Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: DO NVT Datum: 27 04-2011 Kopie: Archief Opdrachtgever Teamleider Projectleider

Nadere informatie

: Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal

: Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal Onderwerp Status : Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal : Ontwerpbesluit Datum vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden : 3 december

Nadere informatie

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. Commissie Water & Wegen. 14 september Datum vergadering CHI. 21 september 2016

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. Commissie Water & Wegen. 14 september Datum vergadering CHI. 21 september 2016 Voorstel CHI (college van hoofdingelanden) Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen Datum behandeling D&H Commissie Water & Wegen 14 september 2016 Portefeuillehouder C.J.M. Stam Datum vergadering CHI

Nadere informatie

Watergebiedsplan Verenigde Groote en Kleine Polders. Projectnummer: (Ontwerp)projectplan op basis van artikel 5.

Watergebiedsplan Verenigde Groote en Kleine Polders. Projectnummer: (Ontwerp)projectplan op basis van artikel 5. Watergebiedsplan Verenigde Groote en Kleine Polders Projectnummer: 92855 (Ontwerp)projectplan op basis van artikel 5.4 van de Waterwet Archimedesweg 1 postadres: postbus 156 2300 AD Leiden telefoon (071)

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Projectplan Verbetering Laakkade fase 3a/ Laakverbreding/ Laakzone fase A

Ontwerpbesluit Projectplan Verbetering Laakkade fase 3a/ Laakverbreding/ Laakzone fase A Ontwerpbesluit Projectplan Verbetering Laakkade fase 3a/ Laakverbreding/ Laakzone fase A 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? De Laakkades moeten voldoen aan de gestelde veiligheidsnormen

Nadere informatie

PROJECTPLAN Natuurvriendelijke oever Kouwe Faart (Koude Vaart)

PROJECTPLAN Natuurvriendelijke oever Kouwe Faart (Koude Vaart) PROJECTPLAN Natuurvriendelijke oever Kouwe Faart (Koude Vaart) (besluit tot aanleg of wijziging van een waterstaatswerk; artikel 5.4 Waterwet) Datum : September 2014 Cluster : Projecten OW nummer : OW.22103

Nadere informatie

Aanleg windwatermolen Schouw 14 te Deurne

Aanleg windwatermolen Schouw 14 te Deurne Ontwerp-Projectplan Aanleg windwatermolen Schouw 14 te Deurne (voorbeeld windwatermolen) Waterschap Aa en Maas s Hertogenbosch, juli 2016 LEESWIJZER... 3 DEEL I AANLEG VAN EEN WINDWATERMOLEN TER VOORKOMING

Nadere informatie

PROJECTPLAN SÚD IE WETTERFRONT DOKKUM BUITENGEBIED FASE 1 DOKKUM-EZUMAZIJL KRW OEVERS PARTICULIERE GRONDEN

PROJECTPLAN SÚD IE WETTERFRONT DOKKUM BUITENGEBIED FASE 1 DOKKUM-EZUMAZIJL KRW OEVERS PARTICULIERE GRONDEN PROJECTPLAN SÚD IE WETTERFRONT DOKKUM BUITENGEBIED FASE 1 DOKKUM-EZUMAZIJL KRW OEVERS PARTICULIERE GRONDEN (besluit tot aanleg of wijziging van een waterstaatswerk; artikel 5.4 Waterwet) Datum Status :

Nadere informatie

Legger Wateren. tekstuele deel

Legger Wateren. tekstuele deel Legger Wateren tekstuele deel januari 2015 Inhoud Bepalingen Legger Wateren 5 1. Algemene bepalingen 5 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 5 2. Onderhoudsplichtigen 6 Artikel 2.1. Onderhoudsplichtigen van

Nadere informatie

Ontwerp-Projectplan Waterwet Vervangen duiker Blikkenburgervaart te Zeist Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Ontwerp-Projectplan Waterwet Vervangen duiker Blikkenburgervaart te Zeist Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Ontwerp-Projectplan Waterwet Vervangen duiker Blikkenburgervaart te Zeist Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Afdeling Watersysteembeheer Arjan Koerhuis/Erika

Nadere informatie

Projectplan Aanleggen stuwconstructie Foppenpolder Korte Buurt 15 Maasland

Projectplan Aanleggen stuwconstructie Foppenpolder Korte Buurt 15 Maasland Projectplan Aanleggen stuwconstructie Foppenpolder Korte Buurt 15 Maasland Opsteller: P. Verhulst Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: DO NVT pagina 1 Van 7 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beschrijving

Nadere informatie

Verslag van inspraak. Bij dijkverbeteringsplan Nieuweweg en Waterleidingkade. A. Schopman I. Mulders. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Verslag van inspraak. Bij dijkverbeteringsplan Nieuweweg en Waterleidingkade. A. Schopman I. Mulders. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Verslag van inspraak Bij dijkverbeteringsplan Nieuweweg en Waterleidingkade A. Schopman I. Mulders Datum 15 december 2015 Ons kenmerk 15.139115 Projectnummer 00.9007

Nadere informatie

Ontwerp-projectplan verleggen watergang westelijke Bosscherwaarden

Ontwerp-projectplan verleggen watergang westelijke Bosscherwaarden Ontwerp-projectplan verleggen watergang westelijke Bosscherwaarden Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Status : definitief Hoogheemraadschap De Stichtse Datum : maart 2017 Poldermolen 2 Projectnummer

Nadere informatie

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN VOORBOEZEM POLDER VAN NOOTDORP

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN VOORBOEZEM POLDER VAN NOOTDORP agendapunt 3.a.7 1039803 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ONTWERP-PROJECTPLAN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN VOORBOEZEM POLDER VAN NOOTDORP Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 8 januari 2013

Nadere informatie

Legger van het oppervlaktewatersysteem in de Polder De Wilde Veenen

Legger van het oppervlaktewatersysteem in de Polder De Wilde Veenen Legger van het oppervlaktewatersysteem in de Polder De Wilde Veenen Projecttitel : Legger van het oppervlaktewatersysteem in de Polder De Wilde Veenen Kenmerk : Legger PWV ROSM 20121022 Opgesteld door

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 23-11-2015 B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Kooiman, A.I.L. D&H 08-12-2015 H - Geparafeerd

Parafering besluit PFO Hae 23-11-2015 B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Kooiman, A.I.L. D&H 08-12-2015 H - Geparafeerd agendapunt 3.b.5 1228963 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERGUNNING PROJECT PLAN EN LEGGERWIJZIGING VLIETZONE Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 8 december 2015 Aard bespreking

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ber B (Geen) Geparafeerd D&H H (Geen) Geparafeerd door: Heijloo, R.W.N.

Parafering besluit PFO Ber B (Geen) Geparafeerd D&H H (Geen) Geparafeerd door: Heijloo, R.W.N. agendapunt V.3.a.08 853943 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden PROJECTPLAN GEMAAL HARNASCHPOLDER Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 25 mei 2010 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming PIB/WS2

Nadere informatie

agendapunt 3.a.9 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden PROJECTPLAN WATERGANG HERON Datum 17 april 2012 Afstemming Bijlagen 3 Zaaknummer 26984

agendapunt 3.a.9 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden PROJECTPLAN WATERGANG HERON Datum 17 april 2012 Afstemming Bijlagen 3 Zaaknummer 26984 agendapunt 3.a.9 994246 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden PROJECTPLAN WATERGANG HERON Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 17 april 2012 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen

Nadere informatie

Projectplan - artikel 5.4 Waterwet Watergebiedsplan Vlieland

Projectplan - artikel 5.4 Waterwet Watergebiedsplan Vlieland Projectplan - artikel 5.4 Waterwet Watergebiedsplan Vlieland Auteur: Jan van der Velde, mdw planvorming WFN 1112749 Status: concept, 15 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Beschrijving van het werk

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 12 juli 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van gemeente Rotterdam.

Nadere informatie

Ontwerpbesluit wijziging Legger Wateren voor de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen

Ontwerpbesluit wijziging Legger Wateren voor de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen Ontwerpbesluit wijziging Legger Wateren voor de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen Registratienummer: PM Het college van dijkgraaf en heemraden; gelet op artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 78,

Nadere informatie

PROJECTPLAN OUDE WILLEM

PROJECTPLAN OUDE WILLEM PROJECTPLAN OUDE WILLEM (besluit aanleg of wijziging van een waterstaatswerk; artikel 5.4 Waterwet) Impressie plangebied Oude Willem Datum : 7 juni 2016 Cluster : Cluster Plannen OW nummer : OW.21502/0

Nadere informatie

Richtlijnen Medegebruik Het uitvoeren van werkzaamheden op gronden in eigendom van derden bij de verbetering van waterkeringen

Richtlijnen Medegebruik Het uitvoeren van werkzaamheden op gronden in eigendom van derden bij de verbetering van waterkeringen Richtlijnen Medegebruik Het uitvoeren van werkzaamheden op gronden in eigendom van derden bij de verbetering van waterkeringen Contactpersoon I. Mulders Doorkiesnummer Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1

Nadere informatie

Ontwerp-projectplan Waterwet Voorboezem Duifhuisvliet oost

Ontwerp-projectplan Waterwet Voorboezem Duifhuisvliet oost Ontwerp-projectplan Waterwet Voorboezem Duifhuisvliet oost Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Ter inzage van 3 november tot en met 14 december 2015 Verantwoording Titel: Ontwerp-projectplan Waterwet

Nadere informatie

: KRW Bentinckswelle : Aanvulling op aanvraag watervergunning LW-AF20122221

: KRW Bentinckswelle : Aanvulling op aanvraag watervergunning LW-AF20122221 HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan : Waterschap Vallei en Veluwe Van : Esther van den Akker Kopie : Dossier : BA7927-101-100 Project : KRW Bentinckswelle Betreft : Aanvulling op aanvraag watervergunning

Nadere informatie

BESLUIT LEGGERWIJZIGING

BESLUIT LEGGERWIJZIGING Definitief legger besl uit Z2016-0273 22 j uni 2016 J a BESLUIT LEGGERWIJZIGING De leggerwijziging heeft betrekking op: 1. het gedeeltelijk dempen (verleggen) van het primaire oppervlaktewater Trade Port

Nadere informatie

Nota van antwoord. Reacties op zienswijzen. Ontwerp projectplan: Projectplan Ferwerderadiel - Leeuwarderadeel Uitvoeringsmaatregelen

Nota van antwoord. Reacties op zienswijzen. Ontwerp projectplan: Projectplan Ferwerderadiel - Leeuwarderadeel Uitvoeringsmaatregelen WFN.1415383 Nota van antwoord Reacties op zienswijzen Ontwerp projectplan: Projectplan Ferwerderadiel - Leeuwarderadeel Uitvoeringsmaatregelen 1. Inleiding Op grond van de inspraakverordening Wetterskip

Nadere informatie

Bijlage III. Schouwbeleid deel 2. Doorkijk naar de praktijk. September 2008. concept 20 dec. 1

Bijlage III. Schouwbeleid deel 2. Doorkijk naar de praktijk. September 2008. concept 20 dec. 1 Bijlage III Schouwbeleid deel 2 Doorkijk naar de praktijk September 2008 concept 20 dec. 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoe schoon is schoon genoeg? 4 o Inhoud van de schouw 4 o Legger 4 Waar beoordelen we

Nadere informatie

DEFINITIEF PROJECTPLAN WATERWET Verbreding watergang Molenvliet - Ringvaart. Document nr

DEFINITIEF PROJECTPLAN WATERWET Verbreding watergang Molenvliet - Ringvaart. Document nr DEFINITIEF PROJECTPLAN WATERWET Verbreding watergang Molenvliet - Ringvaart Document nr. 2015.00840 DEFINITIEF PROJECTPLAN WATERWET Verbreding watergang Molenvliet - Ringvaart Zoals vastgesteld door het

Nadere informatie

Toelichting. 1. Inleiding

Toelichting. 1. Inleiding Toelichting 1. Inleiding 1.1. Doel en achtergrond van de legger De legger watergangen en bergingsgebieden is een register waarin gegevens over de ligging, vorm, afmeting en constructie van watergangen,

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 30 september 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Bode Project-

Nadere informatie

Projectplan Stuwput Handellaan gemeente Westland

Projectplan Stuwput Handellaan gemeente Westland Projectplan Stuwput Handellaan gemeente Westland Opsteller: P. Jol Status: Concept Projectfase: Projectnummer: Besteksfase 701666 Datum: 29-04-2014 Kopie: Archief Opdrachtgever Teamleider Projectleider

Nadere informatie

BIJLAGE PROJECTPLAN DAMWAND PLUUTHAVEN

BIJLAGE PROJECTPLAN DAMWAND PLUUTHAVEN DATUM 30 april 2017 BIJLAGE PROJECTPLAN DAMWAND PLUUTHAVEN DEEL I VERVANGEN DAMWANDEN REGIONALE WATERKERING PLUUTHAVEN ZEEWOLDE 1. Aanleiding en doel Het waterschap is naar aanleiding van het AV besluit

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 18 mei 2017 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Centaur Projecten

Nadere informatie

Projectplan Duiker Harnaschpolder. Gemeente Midden-Delfland

Projectplan Duiker Harnaschpolder. Gemeente Midden-Delfland Projectplan Duiker Harnaschpolder Gemeente Midden-Delfland Opsteller: Jos de Bijl Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Ontwerp 701653 Datum: November 2013 Kopie: Archief Opdrachtgever Teamleider

Nadere informatie

2 Bruggen en andere volledige overkluizingen

2 Bruggen en andere volledige overkluizingen 2 Bruggen en andere volledige overkluizingen 2.1 Inleiding Een brug is een verbinding tussen twee percelen, die door een watergang van elkaar worden gescheiden. Een brug vormt een volledige overkluizing

Nadere informatie

Projectplan NEZ Nieuweweg Honselersdijk gemeente Westland

Projectplan NEZ Nieuweweg Honselersdijk gemeente Westland Projectplan NEZ Nieuweweg Honselersdijk gemeente Westland Opsteller: Rienke Dekker Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: schetsontwerp 701917 DMS-nr: 1303167 Datum: 11 april 2017 Datum: 11 april

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE Imandra: :D

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE Imandra: :D ONDERWERP Gemaal Korftlaan - advies wel of niet verbreden watergang aanvoertracé DATUM 7-7-2016, PROJECTNUMMER C03071.000121.0100 ONZE REFERENTIE Imandra: 078915484:D VAN Arjon Buijert - Arcadis AAN J.

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ber B - - D&H H Gewijzigd akkoord Geparafeerd

Parafering besluit PFO Ber B - - D&H H Gewijzigd akkoord Geparafeerd agendapunt 3.a.4 852395 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden PROJECTPLAN DUIKERS EN STUW GROENEWEG Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 11 mei 2010 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Watervergunning. Voor het aanleggen van een kunstgrasveld en een tijdelijke dam met duiker op de locatie Sportpark De Paperclip in Vleuten

Watervergunning. Voor het aanleggen van een kunstgrasveld en een tijdelijke dam met duiker op de locatie Sportpark De Paperclip in Vleuten Watervergunning Voor het aanleggen van een kunstgrasveld en een tijdelijke dam met duiker op de locatie Sportpark De Paperclip in Vleuten Datum 17 mei 2017 Zaaknummer 12440 Poldermolen 2 Postbus 550 3990

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen Waterschap Rivierenland

Officiële bekendmakingen Waterschap Rivierenland Woensdag 29 februari 2012, aflevering 9 Uitgave van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland Pagina 1 van 5 Officiële bekendmakingen Waterschap Rivierenland Waterschap Rivierenland

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 11 september 2017 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Waalpartners

Nadere informatie

Watergebiedsplan Greenport regio Boskoop Wateroverlast en zoetwatervoorziening Informatiebijeenkomst 30 september 2013

Watergebiedsplan Greenport regio Boskoop Wateroverlast en zoetwatervoorziening Informatiebijeenkomst 30 september 2013 Watergebiedsplan Greenport regio Boskoop Wateroverlast en zoetwatervoorziening Informatiebijeenkomst 30 september 2013 Doel en programma Vanavond willen we u informeren en horen wat u vindt van de door

Nadere informatie

Registratienummer

Registratienummer Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier De heer M. Zon, Ingenieursbureau Postbus 250 1700 AG HEERHUGOWAARD Uw kenmerk Contactpersoon I. Willemse Onderwerp Definitief vaststellingsbesluit Registratienummer

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 12 mei 2017 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp

Nadere informatie

Watervergunning. Datum 29 augustus Zaaknummer 11584

Watervergunning. Datum 29 augustus Zaaknummer 11584 Watervergunning Voor het hebben van een tijdelijke gedeeltelijke verondieping in een tertiair oppervlaktewaterlichaam (=natuursloot) op de locatie achter Meije 89 te Bodegraven Datum 29 augustus 2017 Zaaknummer

Nadere informatie

2 Bruggen en andere volledige overkluizingen

2 Bruggen en andere volledige overkluizingen 2 Bruggen en andere volledige overkluizingen 2.1 Inleiding Een brug is een verbinding tussen twee percelen, die door een watergang van elkaar worden gescheiden. Een brug vormt een volledige overkluizing

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET PEILBESLUIT VOLKERAK-ZOOMMEER Datum:

ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET PEILBESLUIT VOLKERAK-ZOOMMEER Datum: ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET PEILBESLUIT VOLKERAK-ZOOMMEER Datum: DE STAATSSECRETARIS VAN Gelezen: 1. PKB Ruimte voor de Rivier (d.d. 19-12-2006) 2. Het Milieueffectrapport Waterberging van het

Nadere informatie

Verbreden watergang langs Het Laantje te Noordwijk. Projectplan op basis van artikel 5.4 van de Waterwet

Verbreden watergang langs Het Laantje te Noordwijk. Projectplan op basis van artikel 5.4 van de Waterwet Verbreden watergang langs Het Laantje te Noordwijk projectnummer: Projectplan op basis van artikel 5.4 van de Waterwet Archimedesweg 1 CORSA nummer: 16.076442 postadres: postbus 156 auteur: Chris Fitzpatrick

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 83 de Waterschapswet en Hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht. B e s l u i t:

Gelet op het bepaalde in artikel 83 de Waterschapswet en Hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht. B e s l u i t: Delegatiebesluit: Het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân; Overwegende dat het ter bevordering van een efficiënte en vlotte afdoening van zaken gewenst is de mogelijkheden tot overdracht van bevoegdheden,

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 14 december 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Sweco Nederland

Nadere informatie

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. Commissie Water & Wegen. 10 februari Datum vergadering CHI. 17 februari 2016

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. Commissie Water & Wegen. 10 februari Datum vergadering CHI. 17 februari 2016 Voorstel CHI (college van hoofdingelanden) Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen Datum behandeling D&H Commissie Water & Wegen 10 februari 2016 Portefeuillehouder C.J.M. Stam Datum vergadering CHI 17

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A ONDERWERP Aangepaste leggerwijziging Tradeportsloot DATUM 14-4-2016 PROJECTNUMMER C01031.000363.0900 ONZE REFERENTIE 078903199 A VAN Joost Veltmaat AAN Waterschap Peel en Maasvallei Inleiding Klaver 6a

Nadere informatie

Watervergunning. Voor het leggen van een coaxkabel middels een boogzinker onder een primaire watergang op de locatie Voordorpsedijk 35 in Groenekan

Watervergunning. Voor het leggen van een coaxkabel middels een boogzinker onder een primaire watergang op de locatie Voordorpsedijk 35 in Groenekan Watervergunning Voor het leggen van een coaxkabel middels een boogzinker onder een primaire watergang op de locatie Voordorpsedijk 35 in Groenekan Datum 4 juli 2017 Zaaknummer 13832 Poldermolen 2 Postbus

Nadere informatie

Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen. WATERVERGUNNING OP BASIS VAN DE KEUR Op grond van de Keur 2010 is een watervergunning verleend aan: Landgoed Scholtenszathe BV, Postbus 4 te Klazienaveen voor het aanbrengen van een dam met een inlaatconstructie

Nadere informatie

B Projectplan Stuw Enkbrug (FE20), gemeente Rotterdam, wijk Feijenoord en Charlois

B Projectplan Stuw Enkbrug (FE20), gemeente Rotterdam, wijk Feijenoord en Charlois Vergaderdatum: 5 januari 2016 Agendapunt : B1600004 BESLUIT D&H Projectplan Stuw Enkbrug (FE20), gemeente Rotterdam, wijk Feijenoord en Charlois aterschac Hollandse Delta HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN

Nadere informatie

Schadevergoeding in de Waterwet Seminar VVOR17 januari 2013. Dr.mr. Frank Groothuijse

Schadevergoeding in de Waterwet Seminar VVOR17 januari 2013. Dr.mr. Frank Groothuijse Schadevergoeding in de Waterwet Seminar VVOR17 januari 2013 Dr.mr. Frank Groothuijse Plan van behandeling 1. Hoofdlijnen Waterwet 2. Schadevergoedingsregeling: 7.14 Wtw 3. Gedoogplicht aanleg/wijziging

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Stuw Voorstertocht De stuw is conform planning en binnen het beschikbaar gestelde krediet vervangen. Dit onderdeel is afgerond.

ALGEMENE VERGADERING. Stuw Voorstertocht De stuw is conform planning en binnen het beschikbaar gestelde krediet vervangen. Dit onderdeel is afgerond. V E R G A D E R D A T U M 16 december 2010 NBW S E C T O R / A F D E L I N G S T U K D A T U M N A A M S T E L L E R 2 december 2010 E. Benjamin / M. Visser / T.A. Wendt ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ber Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Dragt, J. D&H Geparafeerd door: Dragt, J.

Parafering besluit PFO Ber Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Dragt, J. D&H Geparafeerd door: Dragt, J. agendapunt 3.b.4 1188819 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden PROJECTPLANNEN DUIKER HOFLAAN, GANTELLAAN, GROENEWEG EN ABTSRECHTSEPAD (IN DIVERSE GEMEENTEN) Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum

Nadere informatie

Watervergunning. Voor het uitbreiden van een steiger op de locatie Frederik Hendrikstraat 106 in Utrecht. Datum 16 juni 2017.

Watervergunning. Voor het uitbreiden van een steiger op de locatie Frederik Hendrikstraat 106 in Utrecht. Datum 16 juni 2017. Watervergunning Voor het uitbreiden van een steiger op de locatie Frederik Hendrikstraat 106 in Utrecht Datum 16 juni 2017 Zaaknummer 13429 Poldermolen 2 Postbus 550 3990 GJ Houten T (030) 634 57 00 post@hdsr.nl

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 24 juni 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Stichting ALS

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2007/125

Statenvoorstel nr. PS/2007/125 Statenvoorstel nr. PS/2007/125 Vaststelling onderdeel primaire waterkeringen Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland Jaargang Datum Ons kenmerk Inlichtingen bij 2007-14 13 februari 2007 2007/0053858

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 8 april 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Civil Support

Nadere informatie

1. Aanhef. 2. Aanvraag

1. Aanhef. 2. Aanvraag 1. Aanhef Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 17 juni 2014 een aanvraag ontvangen van de heer A.K. Hartman te Zeerijp om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet

Nadere informatie

ONTWERP LEGGERBESLUIT

ONTWERP LEGGERBESLUIT Ontwerp Leggerbesl uit de Leistert 20 mei 2016 Nee Ontwerp Leggerbesluit de Leistert ARCHIEF *2016-004-054476* i.a.a. PaVH/GABO/2016-004-054476 megu, huva Zaaknummer: Z2016-1204 ONTWERP LEGGERBESLUIT behorende

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de portefeuillehouder Bestuurlijke zaken, calamiteiten, handhaving en externe contacten;

gelezen het voorstel van de portefeuillehouder Bestuurlijke zaken, calamiteiten, handhaving en externe contacten; VERGADERING 16 ĴUİİ 2013 AGENDAPUNTNUMMER KENMERK B1302434 BESLUIT D&H: INSPRAAKVERORDENING WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA 2013 HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA; gelezen

Nadere informatie

Mededelingenblad In het bijgevoegde mededelingenblad vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Mededelingenblad In het bijgevoegde mededelingenblad vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit. Uw schrijven van : Uw kenmerk : Zaaknummer : Ons kenmerk : Barcode : Behandeld door : Doorkiesnummer : Datum : Verzenddatum : 3 februari 2017 WBD17-00389 17UTP00627 *17UTP00627* 17 maart 2017 Onderwerp:

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 8 september 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van AAB BM Nederland

Nadere informatie

4 Duikers 4.1 Inleiding

4 Duikers 4.1 Inleiding 4 Duikers 4.1 Inleiding Een duiker is een constructie die watergangen door een grondlichaam heen met elkaar verbindt. Een duiker zorgt ervoor dat water van de ene kant van het grondlichaam naar de andere

Nadere informatie

Diepte-/profielschouw Kromme Rijngebied 2014

Diepte-/profielschouw Kromme Rijngebied 2014 Diepte-/profielschouw Kromme Rijngebied 2014 1 Diepte-/profielschouw, wat en waarom? EEN SLOOT MOET EEN SLOOT BLIJVEN. Het is om meerdere redenen belangrijk dat de diepte en breedte van een sloot door

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan t Veld Raaksmaatsweg 4

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan t Veld Raaksmaatsweg 4 Nota zienswijzen Bestemmingsplan t Veld Raaksmaatsweg 4 1 1 Aanleiding Aan de Raaksmaatsweg 4 in t Veld ligt een agrarisch bedrijf met akkerbouw, bloembollenteelt en bolbloemenbroeierij. Dit bedrijf is

Nadere informatie

Verslag van inspraak. Dijkverbetering het Gein. I. Mulders. Documentnummer: 12.110591. Versie Datum Auteur. 1.0 15 november 2012 Ineke Mulders

Verslag van inspraak. Dijkverbetering het Gein. I. Mulders. Documentnummer: 12.110591. Versie Datum Auteur. 1.0 15 november 2012 Ineke Mulders Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Verslag van inspraak Dijkverbetering het Gein I. Mulders Documentnummer: 12.110591 Versie Datum Auteur 1.0 15 november 2012 Ineke Mulders Korte Ouderkerkerdijk 7

Nadere informatie

a. Het investeringsplan voor de NVO Boomawatering (701644) op te hogen met een bedrag van tot ;

a. Het investeringsplan voor de NVO Boomawatering (701644) op te hogen met een bedrag van tot ; agendapunt 04.B.04 1285004 Aan Commissie Stedelijk water en watersysteem OPHOGEN UITVOERINGSKREDIET VOOR NVO BOOMAWATERING EN STUW ACKERDIJKSE PLASSEN Voorstel Commissie Stedelijk water en watersysteem

Nadere informatie

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding 17 Peilafwijking 17.1 Inleiding Rijnland is als waterbeheerder verantwoordelijk voor het beheer van het waterpeil. In peilbesluiten legt Rijnland vast welk peil in het betreffende gebied door Rijnland

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 16 december 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Tauw B.V.

Nadere informatie

gelet op artikel 3.16 Keur AGV 2011 en het bepaalde in beleidsregel 16 Beleidsregels Keurvergunningen AGV 2011,

gelet op artikel 3.16 Keur AGV 2011 en het bepaalde in beleidsregel 16 Beleidsregels Keurvergunningen AGV 2011, Algemene regels hoogwatervoorzieningen Aetsveldse Polder West Het Dagelijks Bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht; gelet op artikel 3.16 Keur AGV 2011 en het bepaalde in beleidsregel

Nadere informatie

vergunninghouder Wijziging Watervergunning Stammerdijk 41 in Diemen realiseren van een uitbouw 31 augustus 2015 W

vergunninghouder Wijziging Watervergunning Stammerdijk 41 in Diemen realiseren van een uitbouw 31 augustus 2015 W vergunninghouder Stammerdijk 41 in Diemen Datum 31 augustus 2015 Casecode W-15.02322 Kenmerk 15.102675 Wijziging Watervergunning realiseren van een uitbouw Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370

Nadere informatie

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe 2? ^ E Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn T (055) 527 29 11 info@vallei-veluwe.nl www.vallei-veluwe.nl waterschap lei en uwe PROJECTPLAN WATERWET Datum Projectnummer Onderwerp Documentnummer

Nadere informatie