gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeentelijk ruimtelijk structuurplan"

Transcriptie

1 gemeentelijk ruimtelijk structuurplan heist-op-den-berg STRUCTUURPLAN HEIST-OP-DEN-BERG goedgekeurd bij ministerieel besluit van 19/06/01 studiegroep omgeving architectuur ruimtelijke planning landmeetkunde

2 - I - Ontwerp Ruimtelijk structuurplan gemeente Heist-op-den-Berg Inhoud Ontwerp Ruimtelijk structuurplan gemeente Heist-op-den-Berg...I Inhoud...I Decreet op de ruimtelijke planning...vi INFORMATIEF GEDEELTE Enkele kengetallen Planningscontext Juridische context Gewestplannen B.P.A. s (Bijzonder Plan van Aanleg) Gemeentelijke reglementering Gerangschikte elementen Vogelrichtlijngebieden/habitatierichtlijngebieden Natuurreservaten Andere gebieden met belangrijke natuurwaarden Ruimtelijke beleidsplannen RSV: nieuw sinds startnota Reactie van gemeente op RSV Ontwerp ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen Structuurplanning in buurgemeenten Sectorale studies en beleidsdocumenten Projecten in uitvoering of voorbereiding (december 1999) Evaluatie van het gevoerde beleid Beschrijving van de bestaande ruimtelijke structuur Bestaande structuur regio Heist Bestaande open ruimte structuur Bestaande nederzettingsstructuur... 39

3 - II Bestaande nederzettingsstructuur geheel Heist Bestaande ruimtelijke structuur van de deelgemeenten Bestaande ruimtelijk-economische structuur Bestaande ruimtelijk-economische structuur De kleinhandel Bestaande verkeer- en vervoersstructuur Synthese bestaande ruimtelijke structuur Onderzoek naar de ruimtebehoeften en potenties van maat schappelijk sectoren (het informatief deel van de deelstudies) Bedrijvigheid Enkele tendensen Inventaris beschikbare industriegronden Behoeften Vergelijking behoefte-aanbod Wonen Enkele tendensen Aanbod Behoeften Confrontatie behoeften-aanbod Taakstelling provincie Antwerpen Ruimtelijke land- en tuinbouwgeschiktheden en mogelijkheden Het beschikbare en nodige landbouwareaal in Heist-op-den-Berg Ruimtelijke geschiktheden voor de agrarische sector Bestaande deelgebieden Ruimtelijke kwaliteiten, knelpunten en kansen Knelpunten Kwaliteiten Kansen Randvoorwaarden en niet grondig onderzochte elementen RICHTINGGEVEND GEDEELTE I. Uitgangspunten voor een ruimtelijke beleid en de ruimtelijke rol van Heist Uitgangspunten Algemene uitgangspunten Concretere aandachtspunten Gewenste rol van Heist-op-den-Berg II. Richtingen vanuit de deelstructuren (deel- studies) Open ruimte structuur Visie-elementen voor de open ruimte in Heist-op-den-Berg... 84

4 - III Concepten voor de open ruimtestructuur Uitwerking in vier gewenste deelstructuren van de gewenste open ruimte structuur Gewenste ruimtelijk natuurlijke structuur Gewenste ruimtelijk-agrarische structuur Gewenste landschapsstructuur Gewenste ruimtelijke structuur voor recreatie en toerisme Synthese van de gewenste ruimtelijke structuur voor de open ruimte Exemplarische uitwerking van ontwikkelingsperspectieven voor elementen van de open ruimte Nederzettingsstructuur / structuur van het wonen Visie op het woonbeleid Landelijk Heist-op-den-Berg met stedelijk centrum Versterking van het stedelijk gebied door een doordachte kwaliteitsvolle groei en een zachte groei voor het buitengebied Klemtoon op kernversterking Sterke aandacht voor woningverbetering en herbruik Verscheidenheid aan woningsoorten, betaalbaar en inspelend op de nieuwe behoeften Aandacht voor ruimtelijke kwaliteiten en de draagkracht van de ruimte Concepten voor de nederzettingsstructuur Bundelen van activiteiten Bundelen van het wonen Classificatie van woongebieden als uitwerking van een gewenste ruimtelijke nederzettingsstructuur Gebieden die in aanmerking komen voor reservering voor de verre toekomst of herbestemming Zones die in aanmerking komen voor ernstige stimulering in het stedelijk ge bied en voor opvang van een natuurlijke aangroei in de kernen Gebieden die in aanmerking komen voor conditionering Exemplarische uitwerking van ontwikkelingsperspectief uit de nederzettingsstructuur Ruimtelijk-economische structuur / structuur van de bedrijvigheid Elementen van visie op bedrijven in Heist-op-den-Berg Stedelijk versus buitengebied Regionaal versus lokaal bedrijventerrein Optimale lokalisatie en kwaliteitsvolle inrichting Zonevreemde bedrijven beoordelen volgens de draagkracht van de omgeving Kantoren, kleinhandel en distributie Concepten voor de ruimtelijk-economische structuur Landschappelijke integratie van de industrieterreinen Een functionele differentiatie en verdichting van het bedrijventerrein

5 - IV Een hiërarchisch pakket aan voorzieningen, diensten en kleinhandel Lokale bedrijfjes integreren langs te selecteren lokale verbindingswegen Gewenste ruimtelijk-economische structuur Gewenste ruimtelijk-economische structuur voor Heist Advies per bedrijventerrein Exemplarische uitwerking van ontwikkelingsperspectieven uit de ruimtelijkeconomische deelstructuur Verkeer- en vervoerstructuur Visie-elementen voor het verkeer Concepten voor de verkeers- en vervoersstructuur Doorgaand gemotoriseerd verkeer begeleiden Een duidelijke ontsluiting van het regionaal bedrijventerrein Ten Bosch via N10 en N15. Een voorkeurroute voor de opvang van de verspreide bedrijven Bovengemeentelijk fietsnetwerk: radiaal op Heist-centrum en op deelkernen Gewenste verkeer- en vervoersstructuur Exemplarische uitwerking van ontwikkelingsperspectieven uit de verkeers- en vervoersstructuur De steenweg, N10 tussen Lier en Aarschot: kader voor een stedelijk netwerk op provinciaal niveau Rondweg: kader voor een BPA III. Gewenste ruimtelijke structuur Heist-op-den-Berg Gewenste ruimtelijke structuur: globaal Gewenste ruimtelijke structuur: per woonkern en kern Gewenste deelruimten IV. Overzicht voorstellen tot bestemmingswijziging in het gewestplan V. Een voorstel van samenwerkingsmodel Inleiding Randvoorwaarden Bewonersbetrokkenheid bij het structuurplan Procedure voor informatie- en inspraak BINDENDE BEPALINGEN Beslissingsveld 1: Structuurplan als kader, samenwer-king en middelen

6 - V - 1. A. Structuurplan als kader en procedure B. Samenwerking en overleg C. Ondersteunende maatregelen voor dit beleid Beslissingsveld 2: Hard vast te leggen structurele elementen van gemeentelijk niveau Nederzettingsstructuur en woonprogrammatie Ruimtelijk-economische structuur en bedrijvenprogrammatie Verkeers- en vervoersstructuur Agrarische structuur Natuurlijke structuur Landschapsstructuur Toeristisch-recreatieve structuur Beslissingsveld 3: Acties Onderzoek-studie: opvolgen van woon- en bedrijfsbehoeften Ruimtelijke uitvoeringsplannen (R.U.P.) Bestemmingsplannen Inrichtingsplannen Verordeningen, voorschriften, beheersplannen Grond- en pandenbeleid Subsidies Strategische projecten Beslissingsveld 4: Overleg met hogere overheden Begrippenlijst

7 - VI - Decreet op de ruimtelijke planning Op 24 juli 1996 nam het Vlaams Parlement een decreet aan, houdende de ruimtelijke planning 1. Dit decreet reikt het juridisch kader aan voor structuurplannen van gemeenten, provincies en het Vlaams Gewest. Een ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een lange-termijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van het betrokken gebied. Het is erop gericht samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening aanbelangen. Voor elke gemeente wordt een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan vastgesteld. Ieder structuurplan bevat een informatief, een richtinggevend en een bindend gedeelte. Het informatief gedeelte bevat beschrijvingen van de bestaande ruimtelijke structuur en het gevoerd beleid, een onderzoek naar toekomstige behoeften en het verband met hogere ruimtelijke structuurplannen. Het richtinggevend gedeelte van het ruimtelijk structuurplan is het deel waarvan een overheid bij het nemen van beslissingen niet kan afwijken, tenzij omwille van onvoorziene ontwikkelingen van de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten of omwille van dringende sociale of budgettaire redenen. Het bindend gedeelte in een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan bevat de elementen die bindend zijn voor de gemeente en de instellingen die eronder ressorteren. De driesporenplanning Het decreet houdende de ruimtelijke planning beschrijft de voorwaarden waaraan een structuurplan moet voldoen. Het geeft echter niet weer hoe men ertoe moet komen. In de omzendbrief RO 97/02 van 14 maart 1997 wordt daarom dieper ingegaan op het gemeentelijk structuurplanningsproces. Dit is het proces dat leidt tot de opmaak van een structuurplan en dat de kwaliteit van het beleid tracht te verhogen. Een goed beleid combineert rationeel en planmatig denken enerzijds en intuïtief aanvoelen en creatief bezig zijn anderzijds. Dit leidt tot doordachte en gemotiveerde beslissingen en betere resultaten. Planners en stedebouwkundigen hebben gezocht naar een aantal instrumenten en methodes om aan een planningsproces gestalte te geven, met andere woorden om tot een efficiënte planning te komen. De driesporenplanning is ons inziens de meest geschikte planningsmethodiek om tot een verantwoord ruimtelijk beleid te komen. Deze stemt overeen met de in de omzendbrief opgesomde richtlijnen betreffende het gemeentelijk planningsproces. Het betekent dat een structuurplan het resultaat is van een proces dat op verschillende sporen werkt. 1 Decreet houdende de ruimtelijke planning van 24 juli 1996 (B.S ).

8 - VII - Hoe zo'n planningsproces er kan uitzien, is in bijgevoegde figuur schematisch weergegeven. De werkwijze is gebaseerd op de ervaring bij het werken aan structuurplanning in verschillende Vlaamse gemeenten en op het denken over ruimtelijke planning in het algemeen. Het voornaamste kenmerk is dat gelijktijdig op drie sporen wordt gewerkt. Figuur 1: Schema van de driesporenplanning 1ste spoor waarden normen problemen visievorming lange termijn 2de spoor knelpuntenbehandeling op korte termijn dagelijks beleid 3de spoor betrekken bevolking bij planen besluitvorming emancipatorisch werken naar kwaliteit De driesporenplanning is een dynamisch en continu proces van visie- en beleidsvorming op lange termijn met betrekking tot de kwaliteit van de ruimte (eerste spoor). Daarnaast is structuurplanning gericht op de realisatie van een aantal concrete maatregelen. Structuurplanning pikt daarvoor in op problemen die zich vandaag stellen en op kansen die morgen de ruimte kwalitatief kunnen verbeteren (tweede spoor). Belangrijke randvoorwaarden zijn de beschikbare middelen en termijnen waarbinnen iets kan gebeuren. Tenslotte vereist structuurplanning een samenwerking tussen politici, administratie, planners en de bevolking, zodat een breed draagvlak kan ontstaan (derde spoor). 2 Aanpak voor Heist-op-den-Berg De voorgestelde planningsmethodiek alsook de inhoud van het planningsdecreet hebben geleid tot het opstellen van volgende documenten: - Het gemeenteraadsbesluit (d.d ) waarin het gemeentelijk structuurplan principieel wordt toegezegd om redenen o.a. - van omkaderen van urgente herzieningen van bestaande B.P.A. s; - van bijsturing van de gewestplan-visie nl. met betrekking tot woonuitbreidingsgebieden, recreatie-gebieden, KMO s, verbindingsweg N15-Herentalse-steenweg, GNOP toepassing,. 2 Van den Broeck, J., Structuurplanning in praktijk: werken op drie sporen, in Ruimtelijke Planning, Kluwer, 1987.

9 - VIII - - In de intententienota verwoordt het gemeentebestuur een aantal overwegingen die aanleiding hebben gegeven tot het opstarten van een structuurplanningsproces. De intentienota werd vastgesteld september In de communiecatienota van de Wakkere Burger is een plan opgenomen om tot een grondig overleg met alle geïnteresseerde personen te komen tijdens de eerste fase van het structuurplanningsproces. - In de startnota (gemeenteraad, december 97) is een eerste uitgebreid inzicht geleverd in de relevante ruimtelijke gegevens voor de structuurplanning in Heist. Er werd ook reeds een aanzet tot richtinggevend deel opgenomen in de startnota. Verder werden voorstellen uitgewerkt voor het verder onderzoek. - Drie deelonderzoeken werden uitgevoerd in het kader van de structuurplanning:. De woonbehoeftestudie vergelijkt het aanbod en de behoefte voor het wonen in de gemeente Heist-op-den-Berg. Gebieden werden afgebakend waar het wonen gestimuleerd, geconditioneerd en gereserveerd dient te worden. De woonnota werd definitief goedgekeurd in juni 1998 na opmerkingen van de Afdeling Ruimtelijke Planning van Arohm.. De open ruimte studie omvat vier delen: natuur, landbouw, landschap en recreatie.. De bedrijvenstudie geeft ruimtelijke richtlijnen voor de ontwikkeling van de bedrijvigheid in de Heistse ruimte. - Naast deze drie deelonderzoeken zijn er ook allerhande adviezen verstrekt aan de gemeente of beperkt opgevatte ruimtelijke studies opgemaakt. Deze studies kaderen mee in het tweede spoor van de structuurplanning, de korte termijn.. N10. lintbebouwing. voorstudie zonevreemde bedrijven. voorstudie zonevreemde recreatie. voorstudie Rondweg. industriepark Ten Bosch, stadspark,. week-endzones, Een korte termijn-spoor is essentieël in een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) planningsproces om voeling te houden met de bevolking en met de dagdagelijkse realiteit, om knelpunten te analyseren en doelstellingen af te leiden op lange termijn. De lintbebouwing vraagt nog samenspraak. De sectorale B.P.A. s zijn uitgelokt door de hogere overheid en als praktische toepassing van het GRS getest voor een reeks zonevreemde bedrijven en sport- en spelterreinen. Bestuur en bevolking (en planners) krijgen zo zicht op de criteria, die bij een ruimtelijke inplanting worden gehanteerd (zie verder). De rondweg is een knelpunt van het gemeentebestuur vermeld in de opdracht voor het GRS als vervolg op de N15 rondweg om de kern. Dit dossier vraagt ruimere omkadering en is van lange duur. De leefbaarheid van de kern (en scholen) en de vrijwaring van de Bergsite zijn de argumenten. Met deze praktische ruimtelijke problemen wachten tot een structuurplanningsproces definitief is afgerond is zinloos omdat het om een continu proces gaat, omdat het ruimtelijk draagvlak voldoende gekend was en de oefening leerzaam is voor alle partijen die er in alle openheid kunnen over beraadslagen. De finalisering van deze B.P.A. s gebeurt na de goedkeuring van het GRS.

10 - IX - Inhoud van het structuurplan Het informatief, het richtinggevend en het bindend gedeelte worden in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voor Heist-op-den-Berg als volgt ingevuld. Het informatief gedeelte vangt aan met de planningscontext. Sinds de afwerking van de startnota is er heel wat gewijzigd. Vlaanderen heeft het RSV aangenomen. De provinicie heeft nu ook een eerste document voor overleg. De gemeente heeft ook verdere stappen gezet in haar ruimtelijk beleid (hoofdstuk 2). Vervolgens verschaft hoofdstuk 3 inzichten in verband met de ruimtelijke context. Hiervoor wordt teruggegrepen naar de bestaande ruimtelijke structuur zoals opgemaakt in de startnota. Deze werd aangevuld met inzichten uit de drie deelonderzoeken. Hoofdstuk 4 geeft een samenvatting van de behoeften, prognoses en taakstelling vanuit de verschillende sectoren. Hoofdstuk 5 sluit het informatief deel af met een samenvatting van de voornaamste knelpunten, kwaliteiten en potenties in de gemeente. Het richtinggevend gedeelte bevat de geactualiseerde visie en het geactualiseerde concept voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Heist. Hoofdstuk I geeft een aantal uitgangspunten die gelden voor het ruimtelijk beleid in Heist. Hoofdstuk II bevat de uitwerking van de visie, de concepten, de gewenste ruimtelijke deelstructuur voor de open ruimte, de nederzetting, de bedrijvigheid en verkeer. Hoofdstuk III geeft een synthese van de gewenste ruimtelijke structuur voor de gemeente en deelgemeenten. De verschillende maatregelen, acties, projecten dragen bij tot de realisatie van het gewenst toekomstbeeld. Hoofdstuk IV geeft een voorstel van wijziging van het Gewestplan. Hoofdstuk V geeft een voorstel van samenwerking. Het bindend gedeelte bevat de bepalingen waaraan het gemeentebestuur zich zal houden bij de realisatie van het structuurplan. Dit wordt opgebouwd met behulp van de verschillende maatregelen die in het richtinggevend deel worden opgesomd. Hierin worden enkele prioriteiten onderscheiden, in de wetenschap nochtans dat een evenwicht tussen de verschillende deelstructuren essentieel is.

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Opwijk, herziening Gemeente Opwijk

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Opwijk, herziening Gemeente Opwijk Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Opwijk, herziening Gemeente Opwijk Projectnummer: 43-03/26000512 2/183 43-03/26000512 OPDRACHTGEVER Gemeente Opwijk Marktstraat 55 1745 Opwijk Ann Van Damme Rony Willems

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Gemeente Kruishoutem Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Ontwerp Bindend gedeelte Uitgave Datum 1 november 2004 2 februari 2005 3 mei 2005 4 oktober 2005 5 april 2006 Studiebureau VDS b.v.b.a.

Nadere informatie

Inhoudstafel INLEIDING...2

Inhoudstafel INLEIDING...2 ontwerp ruimtelijk structuurplan Turnhout Inhoudstabel Inhoudstafel INLEIDING...2 DEEL 1 INFORMATIEF GEDEELTE...8 INLEIDING: ANALYSE VAN DE RUIMTELIJKE CONTEXT...11 HOOFDSTUK I: SITUERING & GESCHIEDENIS...12

Nadere informatie

Ruimtelijk Structuurplan Vilvoorde. Inleiding

Ruimtelijk Structuurplan Vilvoorde. Inleiding Ruimtelijk Structuurplan Vilvoorde Inleiding Inleiding Bedoeling van het document Structuurplan Vilvoorde: de stad geherwaardeerd biedt een ruimtelijk kader waarbinnen Vilvoorde zijn gewenste toekomstontwikkeling

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 3e Directie Dienst 33 Ruimtelijke ordening en Stedenbouw aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt,

Nadere informatie

Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening en stedenbouw dd. 29 maart Nog steeds hét juridisch planninginstrument in Watou

Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening en stedenbouw dd. 29 maart Nog steeds hét juridisch planninginstrument in Watou Structuurplan "De Watounaar" Bewonersplatform Watou. Ruimtelijke Ordening Watou. De diverse planinstrumenten van toepassing op het grondgebied van Poperinge. Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening

Nadere informatie

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg algemene inleiding algemene inleiding

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg algemene inleiding algemene inleiding ruimtelijk structuurplan provincie Limburg algemene inleiding algemene inleiding 1. Waarom een ruimtelijk structuurplan provincie Limburg Op 24 juli 1996 werd het decreet houdende de ruimtelijke planning

Nadere informatie

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Afdeling ruimtelijke planning Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen 1. Krijtlijnen

Nadere informatie

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SINT - LAUREINS. ONTWERP GRS Inleidend deel

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SINT - LAUREINS. ONTWERP GRS Inleidend deel GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SINT - LAUREINS ONTWERP GRS Inleidend deel Identificatienummer : 00287311/kja Datum Status/beschrijving revisie Paraaf 15.11.2002 Voorontwerp GRS 2002 10.02.2004 Aangepast

Nadere informatie

DEEL 3: BINDEND GEDEELTE

DEEL 3: BINDEND GEDEELTE DEEL 3: BINDEND GEDEELTE GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN MEISE Deel 3: Bindend gedeelte Ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Meise 1 september 2006 167 Deel 3: Bindend gedeelte Ontwerp Gemeentelijk

Nadere informatie

TEKSTEN. ruimtelijk structuurplan kalmthout. gemeente kalmthout 31 maart 2006

TEKSTEN. ruimtelijk structuurplan kalmthout. gemeente kalmthout 31 maart 2006 TEKSTEN ruimtelijk structuurplan kalmthout gemeente kalmthout 31 maart 2006 colofon Het ruimtelijk structuurplan Kalmthout is opgemaakt in opdracht van de gemeenteraad. De ontwerper is Studiegroep Omgeving

Nadere informatie

GEMEENTE LIERDE RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN BINDEND GEDEELTE

GEMEENTE LIERDE RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN BINDEND GEDEELTE GEMEENTE LIERDE RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN BINDEND GEDEELTE GRS LIERDE BINDEND GEDEELTE I INHOUD 1. VOORSTEL BINDENDE BEPALINGEN 2 1.1. WOON- EN LEEFSTRUCTUUR 2 1.2. RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR 3 1.3.

Nadere informatie

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN PROCESNOTA Colofon

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN PROCESNOTA Colofon GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN PROCESNOTA Colofon Opdrachtgever Gemeente Rotselaar Opdrachthouder TV iris consulting - STABO Projectleiding Dirk Lauwers Marc Nysten Projectmedewerkers Gunter Gonnissen

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN NIEL. EINDDOCUMENT GRS Inleidend deel

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN NIEL. EINDDOCUMENT GRS Inleidend deel GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN NIEL EINDDOCUMENT GRS Inleidend deel COLOFON Opdracht: Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Niel Opdrachtgever: Gemeentebestuur Niel Dorpstraat 26 2845 Niel Opdrachthouder:

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

1. Inleiding Bindende selecties en categorisering van de elementen van de gewenste ruimtelijke structuur...3

1. Inleiding Bindende selecties en categorisering van de elementen van de gewenste ruimtelijke structuur...3 Bindend deel Inhoud 1. Inleiding...2 1.1. Inhoud en werkwijze van het bindend deel... 2 1.1.1. Decreet op de ruimtelijke ordening (18 mei 1999)...2 1.1.2. Leeswijzer...2 1.2. Doorwerking van het gemeentelijk

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Kluisbergen. Gecoördineerde ontwerpversie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Kluisbergen. Gecoördineerde ontwerpversie Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kluisbergen Gecoördineerde ontwerpversie opgemaakt door: TECHNUM nv Afd RUIMTELIJKE PLANNING KORTRIJKSESTEENWEG 1144 A 9051 GENT Tel 09/240.09.11 Fax 09/240.09.00

Nadere informatie

Gemeente Kapellen Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Tekstbundel Informatief, richtinggevend, bindend deel en bijlagen

Gemeente Kapellen Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Tekstbundel Informatief, richtinggevend, bindend deel en bijlagen Gemeente Kapellen Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Tekstbundel Informatief, richtinggevend, bindend deel en bijlagen Dossier KAP 502 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Kapellen juni 2005

Nadere informatie

Infovergadering woensdag 15 september 2010

Infovergadering woensdag 15 september 2010 Infovergadering woensdag 15 september 2010 RUP Mussenhoeve 1 Overzicht Verwelkoming Koen T Sijen, burgemeester Situering Ria Van Den Heuvel, schepen ruimtelijke ordening Voorstelling RUP Etienne Symens,

Nadere informatie

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte Deel I: visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling informatief gedeelte richtinggevend gedeelte I II III IV V bindend gedeelte deel I. visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

STRUCTUURPLAN ZELZATE

STRUCTUURPLAN ZELZATE GEMEENTELIJK STRUCTUURPLAN ZELZATE RUIMTELIJK COLOFON Opdracht: Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zelzate Opdrachtgever: Gemeentebestuur Zelzate Grote Markt 1 9060 Zelzate Opdrachthouder: SORESMA nv

Nadere informatie

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel Dossier WUU582 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Wuustwezel November 2006 Provincie Gemeente

Nadere informatie

Publicatie :

Publicatie : Publicatie : 1998-11-04 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 22 SEPTEMBER 1998. - Omzendbrief RO 98/05 betreffende het bijzonder plan van aanleg voor zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport-, recreatie-

Nadere informatie

Herziening GRS Dendermonde

Herziening GRS Dendermonde Herziening GRS Dendermonde Toelichting deelkern Appels 5 december 2011 Openbaar onderzoek 31 oktober tot 29 januari 2011 1 Inleiding Tweede toelichtingsronde Alle opmerkingen zijn bekeken en overwogen

Nadere informatie

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Bindend gedeelte Zwalm April 2012

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Bindend gedeelte Zwalm April 2012 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Bindend gedeelte Zwalm April 2012 Studiebureau Adoplan Ruimtelijke Planning en Stedenbouw Milieu en Mobiliteit Opdrachtgever: Gemeentebestuur Zwalm Zuidlaan 36 9630

Nadere informatie

Actualisatie en gedeeltelijke herziening. Informatie- en inspraakvergadering

Actualisatie en gedeeltelijke herziening. Informatie- en inspraakvergadering Actualisatie en gedeeltelijke herziening Informatie- en inspraakvergadering Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen? - is geen bestemmingsplan - bevat geen informatie over individuele percelen Ruimtelijk Structuurplan

Nadere informatie

Wijkraad Roksem. Agenda

Wijkraad Roksem. Agenda Wijkraad Roksem donderdag 19 november 2015 2 Agenda Verwelkoming Goedkeuring verslag van de vorige wijkraad Toelichting procedure ruimtelijk structuurplan Toelichting BOOMM-project Nieuwe vormen van dienstverlening

Nadere informatie

13/ / Informatief deel

13/ / Informatief deel 13/183 43-03/26000512 DEEL 2 Informatief deel Leeswijzer Het is de bedoeling dat het informatief gedeelte de bestaande ruimtelijke structuur van de gemeente schetst, met inbegrip van de ruimtelijk relevante

Nadere informatie

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE ORDENING EN MOBILITEIT DIENST RUIMTELIJKE PLANNING

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE ORDENING EN MOBILITEIT DIENST RUIMTELIJKE PLANNING DEPARTEMENT RUIMTELIJKE ORDENING EN MOBILITEIT DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Omzendbrief voor de opmaak van de woningprogrammatie als onderdeel van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Omzendbrief voor

Nadere informatie

RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN. GEMEENTE KAMPENHOUT Provincie Vlaams-Brabant

RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN. GEMEENTE KAMPENHOUT Provincie Vlaams-Brabant Weesbeek RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN Gemeentehuisstraat 16 Tel.: 016 65 99 22 Fax: 016 65 69 58 GEMEENTE KAMPENHOUT Provincie Vlaams-Brabant ONTWERP - KAARTENBUNDEL Dossiernr.: 00.2872 Projectnr.: 07/2872

Nadere informatie

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SINT - LAUREINS. ONTWERP GRS Bindende bepalingen

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SINT - LAUREINS. ONTWERP GRS Bindende bepalingen GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SINT - LAUREINS ONTWERP GRS Bindende bepalingen Identificatienummer : 00287314/kja Datum Status/beschrijving revisie Paraaf 15.11.2002 Voorontwerp GRS 2002 10.02.2004

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 januari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP De Beunt Lier voorlopige

Nadere informatie

10 jaar kernenbeleid Nijlen

10 jaar kernenbeleid Nijlen 10 jaar kernenbeleid Nijlen Maarten Horemans Ruimtelijk Planner / Gemeente Nijlen Van beschermen naar inspireren en aantrekken 3/8/2016 2 ENKELE CIJFERS Goedkeuring Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Nadere informatie

RUIMTELIJKE PLANNING EN STEDENBOUW. Grim Sekeris MAR Haacht

RUIMTELIJKE PLANNING EN STEDENBOUW. Grim Sekeris MAR Haacht RUIMTELIJKE PLANNING EN STEDENBOUW Grim Sekeris MAR Haacht 2015 0478 23 16 36 Grimwald.Sekeris@telenet.be Ruimtelijke ordening in een notedop Geschiedenis Doelstellingen Samenhang Haacht Andere wetgeving

Nadere informatie

Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet. Advies

Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet. Advies Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet Advies Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende

Nadere informatie

3. Hoeveel van het WUG op het gewestplan valt onder de volgende categorieën:

3. Hoeveel van het WUG op het gewestplan valt onder de volgende categorieën: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 180 van LYDIA PEETERS datum: 1 december 2016 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Woonuitbreidingsgebieden en woonreservegebieden - Ontwikkeling

Nadere informatie

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN ZELZATE ONTWERP

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN ZELZATE ONTWERP GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN ZELZATE ONTWERP COLOFON Opdracht: Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zelzate Opdrachtgever: Gemeentebestuur Zelzate Grote Markt 1 9060 Zelzate Opdrachthouder: SORESMA

Nadere informatie

Inhoud mei 2004 Globale toekomstvisie Schematische weergave kaart 1 Gewenste natuurlijke en landschappelijke structuur Schematische weergave kaart 2 Gewenste agrarische structuur Schematische weergave

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Sint-Martens-Latem

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Sint-Martens-Latem Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Sint-Martens-Latem Definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 22 mei 2006 Goedgekeurd door de bestendige deputatie van de provincieraad Oost-Vlaanderen op 13 juli

Nadere informatie

PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI

PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI Wouter Pattyn SYMPOSIUM DEMERVALLEI PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI drv afdeling Gebieden en Projecten Jana Van Hoyweghen Gerard Stalenhoef www.ruimtevlaanderen.be departement Ruimte

Nadere informatie

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek Motivatienota Onteigeningsplan Recreatiezone Melsbroek 1. LIGGING PLANGEBIED De gemeente Steenokkerzeel is gelegen in Vlaams-Brabant, ten noord-oosten van Brussel, tussen de gemeenten Machelen, Zaventem,

Nadere informatie

Ontwerp startbeslissing signaalgebied KOEVOET WINGENE

Ontwerp startbeslissing signaalgebied KOEVOET WINGENE Ontwerp startbeslissing signaalgebied KOEVOET WINGENE STATUS/VERSIE: Goedgekeurd door de Vlaamse Regering d.d. 9/05/2014 LEESWIJZER Dit document geeft voor het betrokken signaalgebied invulling aan de

Nadere informatie

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Stedelijk Wonen. Daarmee wil de Stad stedenbouwkundige problemen

Nadere informatie

Toelichting bij de gedeeltelijke herziening van het. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. (12 december 2003) Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Toelichting bij de gedeeltelijke herziening van het. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. (12 december 2003) Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Toelichting bij de gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (12 december 2003) Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Voorwoord Deze brochure maakt u bondig wegwijs in de herziening

Nadere informatie

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg ruimtelijk structuurplan provincie limburg voorwoord voorwoord Wij zijn bijzonder verheugd met dit ruimtelijk structuurplan provincie limburg. Hiermee komen we aan het einde van de eerste stap naar een

Nadere informatie

Omzendbrief RO/2010/01

Omzendbrief RO/2010/01 Omzendbrief RO/2010/01 Aan: de colleges van burgemeester en schepenen de deputaties van de provincies Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Koning Albert II-laan

Nadere informatie

GEMEENTE LAARNE GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN DEEL 3: BINDEND GEDEELTE

GEMEENTE LAARNE GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN DEEL 3: BINDEND GEDEELTE GEMEENTE LAARNE GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN DEEL 3: BINDEND GEDEELTE GRS LAARNE - BINDEND GEDEELTE Groep Planning - 2 INHOUD 1. VOORSTEL BINDENDE BEPALINGEN 4 1.1. RUIMTELIJKE NEDERZETTINGSSTRUCTUUR

Nadere informatie

DEEL 3 : BINDEND GEDEELTE

DEEL 3 : BINDEND GEDEELTE DEEL 3 : BINDEND GEDEELTE INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL...1 INLEIDING...2 BINDENDE BEPALINGEN...3 1. DE NATUURLIJKE STRUCTUUR...3 2. DE AGRARISCHE STRUCTUUR...5 3. DE NEDERZETTINGSSTRUCTUUR...6 4. DE RUIMTELIJK

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp Ruimtelijk

Nadere informatie

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN KRAAINEM. ONTWERP GRS Inleidend deel

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN KRAAINEM. ONTWERP GRS Inleidend deel GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN KRAAINEM ONTWERP GRS Inleidend deel Identificatienummer : 120270263/kja Datum Status/beschrijving revisie Paraaf 25.02.2005 Voorontwerp GRS integrale versie 03.01.2006

Nadere informatie

Ontwerp startbeslissing signaalgebied INDUSTRIEGEBIED HEULEBEEK - PIJPLAP WEVELGEM

Ontwerp startbeslissing signaalgebied INDUSTRIEGEBIED HEULEBEEK - PIJPLAP WEVELGEM Ontwerp startbeslissing signaalgebied INDUSTRIEGEBIED HEULEBEEK - PIJPLAP WEVELGEM STATUS/VERSIE: Goedgekeurd door de Vlaamse Regering d.d. 9/05/2014 LEESWIJZER Dit document geeft voor het betrokken signaalgebied

Nadere informatie

Partiële herziening GRS Ieper. Infomarkt

Partiële herziening GRS Ieper. Infomarkt Partiële herziening GRS Ieper Infomarkt Programma Stand van zaken Wat is een GRS? Bevoegdheidsniveaus en spelregels Verhaallijn: Ieper 2040 Evolutie sinds 2000 Uitdagingen voor een vernieuwd ruimtelijk

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 29 SEPTEMBER 2000. - Omzendbrief RO 2000/01 over het planologisch attest, het bedrijfs-bpa en het sectoraal BPA - zonevreemde bedrijven Departement Leefmilieu en Infrastructuur

Nadere informatie

Ruimte voor windturbineparken in West-Vlaanderen

Ruimte voor windturbineparken in West-Vlaanderen Provinciale ruimtelijke beleidsvisie Ruimte voor windturbineparken in West-Vlaanderen Goedgekeurd deputatie 24.04.2008 DOELSTELLING STAND VAN ZAKEN KADER Doel van de beleidsnota (1) Visie op grootschalige

Nadere informatie

KAARTENLIJST RICHTINGGEVEND GEDEELTE

KAARTENLIJST RICHTINGGEVEND GEDEELTE KAARTENLIJST RICHTINGGEVEND GEDEELTE Kaart nr. 1: Kaart nr. 2: Kaart nr. 3: Kaart nr. 4: Kaart nr. 5: Kaart nr. 6: Kaart nr. 7: Kaart nr. 8: Kaart nr. 9: Kaart nr. 10: Kaart nr. 11: Kaart nr. 12: Kaart

Nadere informatie

GRS AARTSELAAR: INLEIDING I

GRS AARTSELAAR: INLEIDING I GRS AARTSELAAR: INLEIDING I Inleiding - Inhoud Inleiding - Inhoud 0. Wat is structuurplanning? 3 1. Structuurplanningsproces 5 2. Communicatieproces 9 2.1 Partners en advisering 11 2.1.1 Plangroep... 11

Nadere informatie

begrippenlijst STRUCTUURPLAN HEIST-OP-DEN-BERG omgeving studiegroep architectuur ruimtelijke planning landmeetkunde

begrippenlijst STRUCTUURPLAN HEIST-OP-DEN-BERG omgeving studiegroep architectuur ruimtelijke planning landmeetkunde ruimtelijk structuurplan begrippenlijst STRUCTUURPLAN HEIST-OP-DEN-BERG studiegroep omgeving architectuur ruimtelijke planning landmeetkunde Begrippenlijst - 1 - Structuurplan Heist-op-den-Berg Begrippen

Nadere informatie

Herziening GRS Zemst. Ontwerp. Toelichting bevolking 3 februari 2016

Herziening GRS Zemst. Ontwerp. Toelichting bevolking 3 februari 2016 Herziening GRS Zemst Ontwerp Toelichting bevolking 3 februari 2016 1 Methodiek / Plan van aanpak structuurbepalende wijzigingen bestaande ruimtelijke structuur geactualiseerde planningscontext evaluatie

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 07.11.2000 MONITEUR BELGE 36909 Departement Leefmilieu en Infrastructuur [C 2000/36065] 29 SEPTEMBER 2000. Omzendbrief RO 2000/01 over het planologisch attest, het bedrijfs-bpa en het

Nadere informatie

Beste ondernemer, Unizo steunt mensen die zich actief inzetten in het beleid van onze gemeente en. Maak uw keuze met kennis van zake!

Beste ondernemer, Unizo steunt mensen die zich actief inzetten in het beleid van onze gemeente en. Maak uw keuze met kennis van zake! Heist-op-den-Berg Beste ondernemer, Wij vroegen de lijsttrekkers van de partijen (*) naar hun top 5 ondernemersprioriteiten voor 2012-2018 en de top 5 lange termijnprioriteiten. Unizo steunt mensen die

Nadere informatie

Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Definitief ontwerp Kaartenbundel richtinggevend gedeelte september 2011 Gent 20-02-2008 Ontwerpteam: Annelies De Clercq Cindy Van Caeneghem port arthurlaan 11!

Nadere informatie

Provinciale Directie Dienst Ruimtelijke planning en mobiliteit

Provinciale Directie Dienst Ruimtelijke planning en mobiliteit Provinciale Directie Dienst Ruimtelijke planning en mobiliteit ROGS/01-9/PAUKVDV BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 september 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/6 Uitvoering RSPA : PRUP Langveld Heist-op-den-Berg

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Deel 3 : bindende bepalingen. F:\2001\042\Inh\GRS\VO_OW\ _OW_BG1_LCR.doc

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Deel 3 : bindende bepalingen. F:\2001\042\Inh\GRS\VO_OW\ _OW_BG1_LCR.doc DENTERGEM Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Ontwerp Deel 3 : bindende bepalingen F:\2001\042\Inh\GRS\VO_OW\ 184524_OW_BG1_LCR.doc Gemeentebestuur Dentergem Kerkstraat 1 8720 Dentergem Grontmij afdeling

Nadere informatie

ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Gemeente Landen. A. Inleiding. A.1 Positie van VLACORO

ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Gemeente Landen. A. Inleiding. A.1 Positie van VLACORO ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Gemeente Landen A. Inleiding A.1 Positie van VLACORO Art. 33 5 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie

Nadere informatie

ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG

ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG 1 Aangeschreven adviesinstanties Het verzoek tot Raadpleging voor het RUP Klein Schrieken te Heist-op-den-Berg in het kader

Nadere informatie

3 BELEIDSCONTEXT 3.1 RSV. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 1

3 BELEIDSCONTEXT 3.1 RSV. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 1 3 BELEIDSCONTEXT 3.1 RSV In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan de ruimtelijke beleidsplannen die een rechtstreekse invloed (kunnen) uitoefenen op het op te maken RUP. Hierbij komen zowel de plannen

Nadere informatie

Ontwerp startbeslissing signaalgebied HOEVE SINT-TRUDO BRUGGE (ASSEBROEK) & OOSTKAMP

Ontwerp startbeslissing signaalgebied HOEVE SINT-TRUDO BRUGGE (ASSEBROEK) & OOSTKAMP Ontwerp startbeslissing signaalgebied HOEVE SINT-TRUDO BRUGGE (ASSEBROEK) & OOSTKAMP STATUS/VERSIE: Goedgekeurd door de Vlaamse Regering d.d. 9/05/2014 LEESWIJZER Dit document geeft voor het betrokken

Nadere informatie

Inhoud mei 00 Gewenste ruimtelijke structuur RD Kaart : Schematische weergave Gewenste agrarische structuur RD Kaart : Schematische weergave Gewenste natuurlijke en landschappelijke structuur RD Kaart

Nadere informatie

Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo

Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN - definitief Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo Bijlage III TOELICHTINGSNOTA (deel a. tekstgedeelte) INHOUDSTAFEL!"#"$# %! "#$% &

Nadere informatie

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 RUP Hernieuwenburg Wielsbeke Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied Aanleiding aan te pakken ruimtelijke vraagstukken

Nadere informatie

1. Inleiding Bindende selecties van de elementen van de gewenste ruimtelijke structuur...3

1. Inleiding Bindende selecties van de elementen van de gewenste ruimtelijke structuur...3 Bindend gedeelte Inhoud 1. Inleiding...2 1.1. Inhoud en werkwijze van het bindend deel... 2 1.1.1. Decreet op de ruimtelijke ordening (18 mei 1999)... 2 1.1.2. Leeswijzer... 2 1.2. Doorwerking van het

Nadere informatie

RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN. GEMEENTE ZANDHOVEN Provincie Antwerpen

RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN. GEMEENTE ZANDHOVEN Provincie Antwerpen RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN Liersebaan 12-2240 Zandhoven Tel.: 03 484 30 20 Fax: 03 484 62 55 GEMEENTE ZANDHOVEN Provincie Antwerpen ARCADIS Gedas nv Clara Snellingsstraat 27 2100 ANTWERPEN - DEURNE Tel.:

Nadere informatie

Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen

Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP 167 Stedelijk Wonen. Met dit RUP wil

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN. GEMEENTE LUBBEEK Provincie Vlaams-Brabant

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN. GEMEENTE LUBBEEK Provincie Vlaams-Brabant GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN Gellenberg 16 Tel.: 016 47 97 30 Fax: 016 47 97 01 GEMEENTE LUBBEEK Provincie Vlaams-Brabant ONTWERP Dossiernr.: 003357 Projectnr.: 07/3357 Versie: D februari 2008

Nadere informatie

Opdrachtgever: Gemeente Sint-Pieters-Leeuw Pastorijstraat 21 1600 Sint-Pieters-Leeuw tel.: 02/371.22.11 fax: 02/377.54.87.

Opdrachtgever: Gemeente Sint-Pieters-Leeuw Pastorijstraat 21 1600 Sint-Pieters-Leeuw tel.: 02/371.22.11 fax: 02/377.54.87. Co llo ffon S ttruc ttuurp llan S iin tt-p iie tters-leeuw Opdrachtgever: Gemeente Sint-Pieters-Leeuw Pastorijstraat 21 1600 Sint-Pieters-Leeuw tel.: 02/371.22.11 fax: 02/377.54.87 Ontwerper: D+A Consult

Nadere informatie

Op zoek naar draagvlak voor een ruimtelijk beleid in Vlaanderen

Op zoek naar draagvlak voor een ruimtelijk beleid in Vlaanderen Op zoek naar draagvlak voor een ruimtelijk beleid in Vlaanderen Pascal De Decker Sint-Lucas Architectuurschool & Hogeschool Gent Ruimte-conferentie Rotterdam 19 april 2010 1 Inhoud Korte geschiedenis RSV

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 september 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/2 Uitvoering RSPA : PRUP Averegten Heist-op-den-Berg

Nadere informatie

ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN

ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 2 II. ALGEMENE BEOORDELING... 3 III. UITGEBREID PLANNINGS-

Nadere informatie

Bijlage 4: Het tot nu toe gevoerde ruimtelijk beleid...33

Bijlage 4: Het tot nu toe gevoerde ruimtelijk beleid...33 Bijlagen Inhoud Bijlage 1: Het hoe en waarom van een ruimtelijk structuurplan...7 1.1. Het wetgevend kader...7 1.1.1. Het decreet van 18 mei 1999...7 1.1.2. Omzendbrief RO 97/02 over het gemeentelijk structuurplanningsproces...7

Nadere informatie

13.2 Gewenste nederzettingsstructuur

13.2 Gewenste nederzettingsstructuur 154/183 43-03/26000512 13.2 Gewenste nederzettingsstructuur Kaart 16: gewenste nederzettingsstructuur De gewenste nederzettingsstructuur is de gewenste samenhang van alle soorten nederzettingen. De ontwikkelingsopties

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00029 Onderwerp: Definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP nr. 164 Wonen

Nadere informatie

p r o v i n Ruimte College van burgemeester en schepenen Maastrichterstraat TONGEREN Geacht college

p r o v i n Ruimte College van burgemeester en schepenen Maastrichterstraat TONGEREN Geacht college 2015-04-16 p r o v i n Directie Ruimte College van burgemeester en schepenen Maastrichterstraat 10 3700 TONGEREN Dienst Ruimtelijke Planning en Beleid Geacht college Betreft: uw verzoek tot raadpleging

Nadere informatie

Grondwet, artikel Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, Artikel 6, 1,I 2

Grondwet, artikel Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, Artikel 6, 1,I 2 INHOUD Voorwoord Concordantietabel 1. Grondwettelijke grondslagen Grondwet, artikel 134 1 Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, Artikel 6, 1,I 2 2. Vlaamse regelgeving ruimtelijke

Nadere informatie

N16 Scheldebrug Temse-Bornem

N16 Scheldebrug Temse-Bornem gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage III: toelichtingsnota tekst colofon Vlaams Ministerie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Departement RWO - Ruimtelijke Planning Phoenixgebouw

Nadere informatie

antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota

antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota RUP Koeisteerthofdreef stad Mortsel februari 2010 NOTA Inhoud 1. Inleiding... - 3-2. Advies provincie Antwerpen... - 3-3. Advies Agentschap R-O

Nadere informatie

Richtinggevend deel en Bindende bepalingen

Richtinggevend deel en Bindende bepalingen Richtinggevend deel en Bindende bepalingen Colofon Opdrachtgever Opdrachthouder Projectleiding Projectmedewerkers Gemeente Houthalen Helchteren Libost-groep nv Freija Bas (gemeente Houthalen-Helchteren)

Nadere informatie

Ruimtelijk structuurplan Nazareth

Ruimtelijk structuurplan Nazareth Ruimtelijk structuurplan Nazareth Deel 3 : Bindend gedeelte IN OPDRACHT VAN HET GEMEENTEBESTUUR NAZARETH DECEMBER 2002 1 INHOUDSTAFEL 1. VOORSTEL BINDENDE BEPALINGEN 2 1.1 Open ruimte structuur 2 1.2 Woon-

Nadere informatie

BPA CENTRUM ZUID, WIJZIGING A,

BPA CENTRUM ZUID, WIJZIGING A, 1 BPA CENTRUM ZUID, WIJZIGING A, herziening en uitbreiding 2 1. SITUERING VAN HET BPA Het Bpa is gesitueerd in de deelgemeente Dadizele, ten zuidwesten van de kerk en de Marktplaats, meer bepaald ten zuiden

Nadere informatie

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 RUP Kanaalzone West Wielsbeke Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Welke plannen worden vervangen? Situering van het plangebied Hoger beleidskader

Nadere informatie

Grontmij Belgroma 1

Grontmij Belgroma 1 Deel I Structuurplanningsproces 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Juridische- en beleidscontext... 4 2.1 Objectief van ruimtelijke structuurplanning... 4 2.2 Samenstelling en juridische draagwijdte...

Nadere informatie

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN RUP Peerlaarstraat en RUP Eertberglei gemeente Bonheiden, informatieavond 10 februari 2015 13004_PT_006_informatieavond relevante begrippen gewestplan, plan van

Nadere informatie

Dirk Van Heuven 15 maart 2013. Wat na de regionalisering van de Ikea-Wet? Juridische inzichten.

Dirk Van Heuven 15 maart 2013. Wat na de regionalisering van de Ikea-Wet? Juridische inzichten. Dirk Van Heuven 15 maart 2013 Wat na de regionalisering van de Ikea-Wet? Juridische inzichten. / 2 De relevante vergunningsstelsels voor GROOTSCHALIGE DETAILHANDEL 1. Stedenbouwkundige vergunning (Vlaanderen)

Nadere informatie

Deel 4: Bindend gedeelte

Deel 4: Bindend gedeelte Deel 4: Bindend gedeelte Inhoudsopgave 5.6 Uitbouw van functionele en toeristisch-recreatieve wandel- en fietsnetwerken... 9 6 Actieprogramma s en stimulansen... 10 6.1 Verordeningen en financiële maatregelen

Nadere informatie

Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV

Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV Bijlage III: TOELICHTINGSNOTA TEKST + KAARTEN colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu

Nadere informatie

RICHTINGGEVEND DEEL RSTRUCTUURPLAN GLABBEEK

RICHTINGGEVEND DEEL RSTRUCTUURPLAN GLABBEEK RICHTINGGEVEND DEEL LEGENDE netwerk van valleigebieden: groene dragers van de open ruimte open ruimte gebied structurerend voor natuur en landschap structureel landbouwgebied structureel landbouwgebied

Nadere informatie

RUP Beverlo centrum. Een nieuwe ruimtelijk kader voor versterken van de dorpskern. versterking. Dorpskern

RUP Beverlo centrum. Een nieuwe ruimtelijk kader voor versterken van de dorpskern. versterking. Dorpskern RUP Beverlo centrum Een nieuwe ruimtelijk kader voor versterken van de dorpskern Dorpskern versterking Vooraf: wat is een RUP? Ruimtelijke ordening en ruimtelijke planning Gewestplan legt bestemmingen

Nadere informatie