gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeentelijk ruimtelijk structuurplan"

Transcriptie

1 gemeentelijk ruimtelijk structuurplan heist-op-den-berg STRUCTUURPLAN HEIST-OP-DEN-BERG goedgekeurd bij ministerieel besluit van 19/06/01 studiegroep omgeving architectuur ruimtelijke planning landmeetkunde

2 - I - Ontwerp Ruimtelijk structuurplan gemeente Heist-op-den-Berg Inhoud Ontwerp Ruimtelijk structuurplan gemeente Heist-op-den-Berg...I Inhoud...I Decreet op de ruimtelijke planning...vi INFORMATIEF GEDEELTE Enkele kengetallen Planningscontext Juridische context Gewestplannen B.P.A. s (Bijzonder Plan van Aanleg) Gemeentelijke reglementering Gerangschikte elementen Vogelrichtlijngebieden/habitatierichtlijngebieden Natuurreservaten Andere gebieden met belangrijke natuurwaarden Ruimtelijke beleidsplannen RSV: nieuw sinds startnota Reactie van gemeente op RSV Ontwerp ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen Structuurplanning in buurgemeenten Sectorale studies en beleidsdocumenten Projecten in uitvoering of voorbereiding (december 1999) Evaluatie van het gevoerde beleid Beschrijving van de bestaande ruimtelijke structuur Bestaande structuur regio Heist Bestaande open ruimte structuur Bestaande nederzettingsstructuur... 39

3 - II Bestaande nederzettingsstructuur geheel Heist Bestaande ruimtelijke structuur van de deelgemeenten Bestaande ruimtelijk-economische structuur Bestaande ruimtelijk-economische structuur De kleinhandel Bestaande verkeer- en vervoersstructuur Synthese bestaande ruimtelijke structuur Onderzoek naar de ruimtebehoeften en potenties van maat schappelijk sectoren (het informatief deel van de deelstudies) Bedrijvigheid Enkele tendensen Inventaris beschikbare industriegronden Behoeften Vergelijking behoefte-aanbod Wonen Enkele tendensen Aanbod Behoeften Confrontatie behoeften-aanbod Taakstelling provincie Antwerpen Ruimtelijke land- en tuinbouwgeschiktheden en mogelijkheden Het beschikbare en nodige landbouwareaal in Heist-op-den-Berg Ruimtelijke geschiktheden voor de agrarische sector Bestaande deelgebieden Ruimtelijke kwaliteiten, knelpunten en kansen Knelpunten Kwaliteiten Kansen Randvoorwaarden en niet grondig onderzochte elementen RICHTINGGEVEND GEDEELTE I. Uitgangspunten voor een ruimtelijke beleid en de ruimtelijke rol van Heist Uitgangspunten Algemene uitgangspunten Concretere aandachtspunten Gewenste rol van Heist-op-den-Berg II. Richtingen vanuit de deelstructuren (deel- studies) Open ruimte structuur Visie-elementen voor de open ruimte in Heist-op-den-Berg... 84

4 - III Concepten voor de open ruimtestructuur Uitwerking in vier gewenste deelstructuren van de gewenste open ruimte structuur Gewenste ruimtelijk natuurlijke structuur Gewenste ruimtelijk-agrarische structuur Gewenste landschapsstructuur Gewenste ruimtelijke structuur voor recreatie en toerisme Synthese van de gewenste ruimtelijke structuur voor de open ruimte Exemplarische uitwerking van ontwikkelingsperspectieven voor elementen van de open ruimte Nederzettingsstructuur / structuur van het wonen Visie op het woonbeleid Landelijk Heist-op-den-Berg met stedelijk centrum Versterking van het stedelijk gebied door een doordachte kwaliteitsvolle groei en een zachte groei voor het buitengebied Klemtoon op kernversterking Sterke aandacht voor woningverbetering en herbruik Verscheidenheid aan woningsoorten, betaalbaar en inspelend op de nieuwe behoeften Aandacht voor ruimtelijke kwaliteiten en de draagkracht van de ruimte Concepten voor de nederzettingsstructuur Bundelen van activiteiten Bundelen van het wonen Classificatie van woongebieden als uitwerking van een gewenste ruimtelijke nederzettingsstructuur Gebieden die in aanmerking komen voor reservering voor de verre toekomst of herbestemming Zones die in aanmerking komen voor ernstige stimulering in het stedelijk ge bied en voor opvang van een natuurlijke aangroei in de kernen Gebieden die in aanmerking komen voor conditionering Exemplarische uitwerking van ontwikkelingsperspectief uit de nederzettingsstructuur Ruimtelijk-economische structuur / structuur van de bedrijvigheid Elementen van visie op bedrijven in Heist-op-den-Berg Stedelijk versus buitengebied Regionaal versus lokaal bedrijventerrein Optimale lokalisatie en kwaliteitsvolle inrichting Zonevreemde bedrijven beoordelen volgens de draagkracht van de omgeving Kantoren, kleinhandel en distributie Concepten voor de ruimtelijk-economische structuur Landschappelijke integratie van de industrieterreinen Een functionele differentiatie en verdichting van het bedrijventerrein

5 - IV Een hiërarchisch pakket aan voorzieningen, diensten en kleinhandel Lokale bedrijfjes integreren langs te selecteren lokale verbindingswegen Gewenste ruimtelijk-economische structuur Gewenste ruimtelijk-economische structuur voor Heist Advies per bedrijventerrein Exemplarische uitwerking van ontwikkelingsperspectieven uit de ruimtelijkeconomische deelstructuur Verkeer- en vervoerstructuur Visie-elementen voor het verkeer Concepten voor de verkeers- en vervoersstructuur Doorgaand gemotoriseerd verkeer begeleiden Een duidelijke ontsluiting van het regionaal bedrijventerrein Ten Bosch via N10 en N15. Een voorkeurroute voor de opvang van de verspreide bedrijven Bovengemeentelijk fietsnetwerk: radiaal op Heist-centrum en op deelkernen Gewenste verkeer- en vervoersstructuur Exemplarische uitwerking van ontwikkelingsperspectieven uit de verkeers- en vervoersstructuur De steenweg, N10 tussen Lier en Aarschot: kader voor een stedelijk netwerk op provinciaal niveau Rondweg: kader voor een BPA III. Gewenste ruimtelijke structuur Heist-op-den-Berg Gewenste ruimtelijke structuur: globaal Gewenste ruimtelijke structuur: per woonkern en kern Gewenste deelruimten IV. Overzicht voorstellen tot bestemmingswijziging in het gewestplan V. Een voorstel van samenwerkingsmodel Inleiding Randvoorwaarden Bewonersbetrokkenheid bij het structuurplan Procedure voor informatie- en inspraak BINDENDE BEPALINGEN Beslissingsveld 1: Structuurplan als kader, samenwer-king en middelen

6 - V - 1. A. Structuurplan als kader en procedure B. Samenwerking en overleg C. Ondersteunende maatregelen voor dit beleid Beslissingsveld 2: Hard vast te leggen structurele elementen van gemeentelijk niveau Nederzettingsstructuur en woonprogrammatie Ruimtelijk-economische structuur en bedrijvenprogrammatie Verkeers- en vervoersstructuur Agrarische structuur Natuurlijke structuur Landschapsstructuur Toeristisch-recreatieve structuur Beslissingsveld 3: Acties Onderzoek-studie: opvolgen van woon- en bedrijfsbehoeften Ruimtelijke uitvoeringsplannen (R.U.P.) Bestemmingsplannen Inrichtingsplannen Verordeningen, voorschriften, beheersplannen Grond- en pandenbeleid Subsidies Strategische projecten Beslissingsveld 4: Overleg met hogere overheden Begrippenlijst

7 - VI - Decreet op de ruimtelijke planning Op 24 juli 1996 nam het Vlaams Parlement een decreet aan, houdende de ruimtelijke planning 1. Dit decreet reikt het juridisch kader aan voor structuurplannen van gemeenten, provincies en het Vlaams Gewest. Een ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een lange-termijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van het betrokken gebied. Het is erop gericht samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening aanbelangen. Voor elke gemeente wordt een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan vastgesteld. Ieder structuurplan bevat een informatief, een richtinggevend en een bindend gedeelte. Het informatief gedeelte bevat beschrijvingen van de bestaande ruimtelijke structuur en het gevoerd beleid, een onderzoek naar toekomstige behoeften en het verband met hogere ruimtelijke structuurplannen. Het richtinggevend gedeelte van het ruimtelijk structuurplan is het deel waarvan een overheid bij het nemen van beslissingen niet kan afwijken, tenzij omwille van onvoorziene ontwikkelingen van de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten of omwille van dringende sociale of budgettaire redenen. Het bindend gedeelte in een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan bevat de elementen die bindend zijn voor de gemeente en de instellingen die eronder ressorteren. De driesporenplanning Het decreet houdende de ruimtelijke planning beschrijft de voorwaarden waaraan een structuurplan moet voldoen. Het geeft echter niet weer hoe men ertoe moet komen. In de omzendbrief RO 97/02 van 14 maart 1997 wordt daarom dieper ingegaan op het gemeentelijk structuurplanningsproces. Dit is het proces dat leidt tot de opmaak van een structuurplan en dat de kwaliteit van het beleid tracht te verhogen. Een goed beleid combineert rationeel en planmatig denken enerzijds en intuïtief aanvoelen en creatief bezig zijn anderzijds. Dit leidt tot doordachte en gemotiveerde beslissingen en betere resultaten. Planners en stedebouwkundigen hebben gezocht naar een aantal instrumenten en methodes om aan een planningsproces gestalte te geven, met andere woorden om tot een efficiënte planning te komen. De driesporenplanning is ons inziens de meest geschikte planningsmethodiek om tot een verantwoord ruimtelijk beleid te komen. Deze stemt overeen met de in de omzendbrief opgesomde richtlijnen betreffende het gemeentelijk planningsproces. Het betekent dat een structuurplan het resultaat is van een proces dat op verschillende sporen werkt. 1 Decreet houdende de ruimtelijke planning van 24 juli 1996 (B.S ).

8 - VII - Hoe zo'n planningsproces er kan uitzien, is in bijgevoegde figuur schematisch weergegeven. De werkwijze is gebaseerd op de ervaring bij het werken aan structuurplanning in verschillende Vlaamse gemeenten en op het denken over ruimtelijke planning in het algemeen. Het voornaamste kenmerk is dat gelijktijdig op drie sporen wordt gewerkt. Figuur 1: Schema van de driesporenplanning 1ste spoor waarden normen problemen visievorming lange termijn 2de spoor knelpuntenbehandeling op korte termijn dagelijks beleid 3de spoor betrekken bevolking bij planen besluitvorming emancipatorisch werken naar kwaliteit De driesporenplanning is een dynamisch en continu proces van visie- en beleidsvorming op lange termijn met betrekking tot de kwaliteit van de ruimte (eerste spoor). Daarnaast is structuurplanning gericht op de realisatie van een aantal concrete maatregelen. Structuurplanning pikt daarvoor in op problemen die zich vandaag stellen en op kansen die morgen de ruimte kwalitatief kunnen verbeteren (tweede spoor). Belangrijke randvoorwaarden zijn de beschikbare middelen en termijnen waarbinnen iets kan gebeuren. Tenslotte vereist structuurplanning een samenwerking tussen politici, administratie, planners en de bevolking, zodat een breed draagvlak kan ontstaan (derde spoor). 2 Aanpak voor Heist-op-den-Berg De voorgestelde planningsmethodiek alsook de inhoud van het planningsdecreet hebben geleid tot het opstellen van volgende documenten: - Het gemeenteraadsbesluit (d.d ) waarin het gemeentelijk structuurplan principieel wordt toegezegd om redenen o.a. - van omkaderen van urgente herzieningen van bestaande B.P.A. s; - van bijsturing van de gewestplan-visie nl. met betrekking tot woonuitbreidingsgebieden, recreatie-gebieden, KMO s, verbindingsweg N15-Herentalse-steenweg, GNOP toepassing,. 2 Van den Broeck, J., Structuurplanning in praktijk: werken op drie sporen, in Ruimtelijke Planning, Kluwer, 1987.

9 - VIII - - In de intententienota verwoordt het gemeentebestuur een aantal overwegingen die aanleiding hebben gegeven tot het opstarten van een structuurplanningsproces. De intentienota werd vastgesteld september In de communiecatienota van de Wakkere Burger is een plan opgenomen om tot een grondig overleg met alle geïnteresseerde personen te komen tijdens de eerste fase van het structuurplanningsproces. - In de startnota (gemeenteraad, december 97) is een eerste uitgebreid inzicht geleverd in de relevante ruimtelijke gegevens voor de structuurplanning in Heist. Er werd ook reeds een aanzet tot richtinggevend deel opgenomen in de startnota. Verder werden voorstellen uitgewerkt voor het verder onderzoek. - Drie deelonderzoeken werden uitgevoerd in het kader van de structuurplanning:. De woonbehoeftestudie vergelijkt het aanbod en de behoefte voor het wonen in de gemeente Heist-op-den-Berg. Gebieden werden afgebakend waar het wonen gestimuleerd, geconditioneerd en gereserveerd dient te worden. De woonnota werd definitief goedgekeurd in juni 1998 na opmerkingen van de Afdeling Ruimtelijke Planning van Arohm.. De open ruimte studie omvat vier delen: natuur, landbouw, landschap en recreatie.. De bedrijvenstudie geeft ruimtelijke richtlijnen voor de ontwikkeling van de bedrijvigheid in de Heistse ruimte. - Naast deze drie deelonderzoeken zijn er ook allerhande adviezen verstrekt aan de gemeente of beperkt opgevatte ruimtelijke studies opgemaakt. Deze studies kaderen mee in het tweede spoor van de structuurplanning, de korte termijn.. N10. lintbebouwing. voorstudie zonevreemde bedrijven. voorstudie zonevreemde recreatie. voorstudie Rondweg. industriepark Ten Bosch, stadspark,. week-endzones, Een korte termijn-spoor is essentieël in een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) planningsproces om voeling te houden met de bevolking en met de dagdagelijkse realiteit, om knelpunten te analyseren en doelstellingen af te leiden op lange termijn. De lintbebouwing vraagt nog samenspraak. De sectorale B.P.A. s zijn uitgelokt door de hogere overheid en als praktische toepassing van het GRS getest voor een reeks zonevreemde bedrijven en sport- en spelterreinen. Bestuur en bevolking (en planners) krijgen zo zicht op de criteria, die bij een ruimtelijke inplanting worden gehanteerd (zie verder). De rondweg is een knelpunt van het gemeentebestuur vermeld in de opdracht voor het GRS als vervolg op de N15 rondweg om de kern. Dit dossier vraagt ruimere omkadering en is van lange duur. De leefbaarheid van de kern (en scholen) en de vrijwaring van de Bergsite zijn de argumenten. Met deze praktische ruimtelijke problemen wachten tot een structuurplanningsproces definitief is afgerond is zinloos omdat het om een continu proces gaat, omdat het ruimtelijk draagvlak voldoende gekend was en de oefening leerzaam is voor alle partijen die er in alle openheid kunnen over beraadslagen. De finalisering van deze B.P.A. s gebeurt na de goedkeuring van het GRS.

10 - IX - Inhoud van het structuurplan Het informatief, het richtinggevend en het bindend gedeelte worden in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voor Heist-op-den-Berg als volgt ingevuld. Het informatief gedeelte vangt aan met de planningscontext. Sinds de afwerking van de startnota is er heel wat gewijzigd. Vlaanderen heeft het RSV aangenomen. De provinicie heeft nu ook een eerste document voor overleg. De gemeente heeft ook verdere stappen gezet in haar ruimtelijk beleid (hoofdstuk 2). Vervolgens verschaft hoofdstuk 3 inzichten in verband met de ruimtelijke context. Hiervoor wordt teruggegrepen naar de bestaande ruimtelijke structuur zoals opgemaakt in de startnota. Deze werd aangevuld met inzichten uit de drie deelonderzoeken. Hoofdstuk 4 geeft een samenvatting van de behoeften, prognoses en taakstelling vanuit de verschillende sectoren. Hoofdstuk 5 sluit het informatief deel af met een samenvatting van de voornaamste knelpunten, kwaliteiten en potenties in de gemeente. Het richtinggevend gedeelte bevat de geactualiseerde visie en het geactualiseerde concept voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Heist. Hoofdstuk I geeft een aantal uitgangspunten die gelden voor het ruimtelijk beleid in Heist. Hoofdstuk II bevat de uitwerking van de visie, de concepten, de gewenste ruimtelijke deelstructuur voor de open ruimte, de nederzetting, de bedrijvigheid en verkeer. Hoofdstuk III geeft een synthese van de gewenste ruimtelijke structuur voor de gemeente en deelgemeenten. De verschillende maatregelen, acties, projecten dragen bij tot de realisatie van het gewenst toekomstbeeld. Hoofdstuk IV geeft een voorstel van wijziging van het Gewestplan. Hoofdstuk V geeft een voorstel van samenwerking. Het bindend gedeelte bevat de bepalingen waaraan het gemeentebestuur zich zal houden bij de realisatie van het structuurplan. Dit wordt opgebouwd met behulp van de verschillende maatregelen die in het richtinggevend deel worden opgesomd. Hierin worden enkele prioriteiten onderscheiden, in de wetenschap nochtans dat een evenwicht tussen de verschillende deelstructuren essentieel is.

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Gemeente Kruishoutem Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Ontwerp Bindend gedeelte Uitgave Datum 1 november 2004 2 februari 2005 3 mei 2005 4 oktober 2005 5 april 2006 Studiebureau VDS b.v.b.a.

Nadere informatie

Ruimtelijk Structuurplan Vilvoorde. Inleiding

Ruimtelijk Structuurplan Vilvoorde. Inleiding Ruimtelijk Structuurplan Vilvoorde Inleiding Inleiding Bedoeling van het document Structuurplan Vilvoorde: de stad geherwaardeerd biedt een ruimtelijk kader waarbinnen Vilvoorde zijn gewenste toekomstontwikkeling

Nadere informatie

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SINT - LAUREINS. ONTWERP GRS Inleidend deel

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SINT - LAUREINS. ONTWERP GRS Inleidend deel GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SINT - LAUREINS ONTWERP GRS Inleidend deel Identificatienummer : 00287311/kja Datum Status/beschrijving revisie Paraaf 15.11.2002 Voorontwerp GRS 2002 10.02.2004 Aangepast

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Gemeente Kapellen Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Tekstbundel Informatief, richtinggevend, bindend deel en bijlagen

Gemeente Kapellen Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Tekstbundel Informatief, richtinggevend, bindend deel en bijlagen Gemeente Kapellen Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Tekstbundel Informatief, richtinggevend, bindend deel en bijlagen Dossier KAP 502 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Kapellen juni 2005

Nadere informatie

Herziening GRS Dendermonde

Herziening GRS Dendermonde Herziening GRS Dendermonde Toelichting deelkern Appels 5 december 2011 Openbaar onderzoek 31 oktober tot 29 januari 2011 1 Inleiding Tweede toelichtingsronde Alle opmerkingen zijn bekeken en overwogen

Nadere informatie

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel Dossier WUU582 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Wuustwezel November 2006 Provincie Gemeente

Nadere informatie

STRUCTUURPLAN ZELZATE

STRUCTUURPLAN ZELZATE GEMEENTELIJK STRUCTUURPLAN ZELZATE RUIMTELIJK COLOFON Opdracht: Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zelzate Opdrachtgever: Gemeentebestuur Zelzate Grote Markt 1 9060 Zelzate Opdrachthouder: SORESMA nv

Nadere informatie

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE ORDENING EN MOBILITEIT DIENST RUIMTELIJKE PLANNING

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE ORDENING EN MOBILITEIT DIENST RUIMTELIJKE PLANNING DEPARTEMENT RUIMTELIJKE ORDENING EN MOBILITEIT DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Omzendbrief voor de opmaak van de woningprogrammatie als onderdeel van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Omzendbrief voor

Nadere informatie

Actualisatie en gedeeltelijke herziening. Informatie- en inspraakvergadering

Actualisatie en gedeeltelijke herziening. Informatie- en inspraakvergadering Actualisatie en gedeeltelijke herziening Informatie- en inspraakvergadering Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen? - is geen bestemmingsplan - bevat geen informatie over individuele percelen Ruimtelijk Structuurplan

Nadere informatie

RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN. GEMEENTE KAMPENHOUT Provincie Vlaams-Brabant

RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN. GEMEENTE KAMPENHOUT Provincie Vlaams-Brabant Weesbeek RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN Gemeentehuisstraat 16 Tel.: 016 65 99 22 Fax: 016 65 69 58 GEMEENTE KAMPENHOUT Provincie Vlaams-Brabant ONTWERP - KAARTENBUNDEL Dossiernr.: 00.2872 Projectnr.: 07/2872

Nadere informatie

Wijkraad Roksem. Agenda

Wijkraad Roksem. Agenda Wijkraad Roksem donderdag 19 november 2015 2 Agenda Verwelkoming Goedkeuring verslag van de vorige wijkraad Toelichting procedure ruimtelijk structuurplan Toelichting BOOMM-project Nieuwe vormen van dienstverlening

Nadere informatie

Inhoud mei 2004 Globale toekomstvisie Schematische weergave kaart 1 Gewenste natuurlijke en landschappelijke structuur Schematische weergave kaart 2 Gewenste agrarische structuur Schematische weergave

Nadere informatie

GEMEENTE LAARNE GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN DEEL 3: BINDEND GEDEELTE

GEMEENTE LAARNE GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN DEEL 3: BINDEND GEDEELTE GEMEENTE LAARNE GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN DEEL 3: BINDEND GEDEELTE GRS LAARNE - BINDEND GEDEELTE Groep Planning - 2 INHOUD 1. VOORSTEL BINDENDE BEPALINGEN 4 1.1. RUIMTELIJKE NEDERZETTINGSSTRUCTUUR

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 29 SEPTEMBER 2000. - Omzendbrief RO 2000/01 over het planologisch attest, het bedrijfs-bpa en het sectoraal BPA - zonevreemde bedrijven Departement Leefmilieu en Infrastructuur

Nadere informatie

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek Motivatienota Onteigeningsplan Recreatiezone Melsbroek 1. LIGGING PLANGEBIED De gemeente Steenokkerzeel is gelegen in Vlaams-Brabant, ten noord-oosten van Brussel, tussen de gemeenten Machelen, Zaventem,

Nadere informatie

PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI

PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI Wouter Pattyn SYMPOSIUM DEMERVALLEI PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI drv afdeling Gebieden en Projecten Jana Van Hoyweghen Gerard Stalenhoef www.ruimtevlaanderen.be departement Ruimte

Nadere informatie

Ontwerp startbeslissing signaalgebied INDUSTRIEGEBIED HEULEBEEK - PIJPLAP WEVELGEM

Ontwerp startbeslissing signaalgebied INDUSTRIEGEBIED HEULEBEEK - PIJPLAP WEVELGEM Ontwerp startbeslissing signaalgebied INDUSTRIEGEBIED HEULEBEEK - PIJPLAP WEVELGEM STATUS/VERSIE: Goedgekeurd door de Vlaamse Regering d.d. 9/05/2014 LEESWIJZER Dit document geeft voor het betrokken signaalgebied

Nadere informatie

KAARTENLIJST RICHTINGGEVEND GEDEELTE

KAARTENLIJST RICHTINGGEVEND GEDEELTE KAARTENLIJST RICHTINGGEVEND GEDEELTE Kaart nr. 1: Kaart nr. 2: Kaart nr. 3: Kaart nr. 4: Kaart nr. 5: Kaart nr. 6: Kaart nr. 7: Kaart nr. 8: Kaart nr. 9: Kaart nr. 10: Kaart nr. 11: Kaart nr. 12: Kaart

Nadere informatie

Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo

Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN - definitief Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo Bijlage III TOELICHTINGSNOTA (deel a. tekstgedeelte) INHOUDSTAFEL!"#"$# %! "#$% &

Nadere informatie

ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Gemeente Landen. A. Inleiding. A.1 Positie van VLACORO

ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Gemeente Landen. A. Inleiding. A.1 Positie van VLACORO ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Gemeente Landen A. Inleiding A.1 Positie van VLACORO Art. 33 5 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie

Nadere informatie

Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Definitief ontwerp Kaartenbundel richtinggevend gedeelte september 2011 Gent 20-02-2008 Ontwerpteam: Annelies De Clercq Cindy Van Caeneghem port arthurlaan 11!

Nadere informatie

Inhoud mei 00 Gewenste ruimtelijke structuur RD Kaart : Schematische weergave Gewenste agrarische structuur RD Kaart : Schematische weergave Gewenste natuurlijke en landschappelijke structuur RD Kaart

Nadere informatie

Opdrachtgever: Gemeente Sint-Pieters-Leeuw Pastorijstraat 21 1600 Sint-Pieters-Leeuw tel.: 02/371.22.11 fax: 02/377.54.87.

Opdrachtgever: Gemeente Sint-Pieters-Leeuw Pastorijstraat 21 1600 Sint-Pieters-Leeuw tel.: 02/371.22.11 fax: 02/377.54.87. Co llo ffon S ttruc ttuurp llan S iin tt-p iie tters-leeuw Opdrachtgever: Gemeente Sint-Pieters-Leeuw Pastorijstraat 21 1600 Sint-Pieters-Leeuw tel.: 02/371.22.11 fax: 02/377.54.87 Ontwerper: D+A Consult

Nadere informatie

Richtinggevend deel en Bindende bepalingen

Richtinggevend deel en Bindende bepalingen Richtinggevend deel en Bindende bepalingen Colofon Opdrachtgever Opdrachthouder Projectleiding Projectmedewerkers Gemeente Houthalen Helchteren Libost-groep nv Freija Bas (gemeente Houthalen-Helchteren)

Nadere informatie

RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN. GEMEENTE ZANDHOVEN Provincie Antwerpen

RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN. GEMEENTE ZANDHOVEN Provincie Antwerpen RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN Liersebaan 12-2240 Zandhoven Tel.: 03 484 30 20 Fax: 03 484 62 55 GEMEENTE ZANDHOVEN Provincie Antwerpen ARCADIS Gedas nv Clara Snellingsstraat 27 2100 ANTWERPEN - DEURNE Tel.:

Nadere informatie

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 RUP Hernieuwenburg Wielsbeke Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied Aanleiding aan te pakken ruimtelijke vraagstukken

Nadere informatie

antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota

antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota RUP Koeisteerthofdreef stad Mortsel februari 2010 NOTA Inhoud 1. Inleiding... - 3-2. Advies provincie Antwerpen... - 3-3. Advies Agentschap R-O

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

Ruimtelijk structuurplan Nazareth

Ruimtelijk structuurplan Nazareth Ruimtelijk structuurplan Nazareth Deel 3 : Bindend gedeelte IN OPDRACHT VAN HET GEMEENTEBESTUUR NAZARETH DECEMBER 2002 1 INHOUDSTAFEL 1. VOORSTEL BINDENDE BEPALINGEN 2 1.1 Open ruimte structuur 2 1.2 Woon-

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00029 Onderwerp: Definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP nr. 164 Wonen

Nadere informatie

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN. GEMEENTE LUBBEEK Provincie Vlaams-Brabant

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN. GEMEENTE LUBBEEK Provincie Vlaams-Brabant GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN Gellenberg 16 Tel.: 016 47 97 30 Fax: 016 47 97 01 GEMEENTE LUBBEEK Provincie Vlaams-Brabant ONTWERP Dossiernr.: 003357 Projectnr.: 07/3357 Versie: D februari 2008

Nadere informatie

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN RUP Peerlaarstraat en RUP Eertberglei gemeente Bonheiden, informatieavond 10 februari 2015 13004_PT_006_informatieavond relevante begrippen gewestplan, plan van

Nadere informatie

Deel 4: Bindend gedeelte

Deel 4: Bindend gedeelte Deel 4: Bindend gedeelte Inhoudsopgave 5.6 Uitbouw van functionele en toeristisch-recreatieve wandel- en fietsnetwerken... 9 6 Actieprogramma s en stimulansen... 10 6.1 Verordeningen en financiële maatregelen

Nadere informatie

Opdrachtgever: Stad Halle Oudstrijdersplein 18 1500 Halle tel.: 02/363.22.11 fax: 02/363.24.00. Ontwerper:

Opdrachtgever: Stad Halle Oudstrijdersplein 18 1500 Halle tel.: 02/363.22.11 fax: 02/363.24.00. Ontwerper: Co llo ffon S ttruc ttuurp llan Ha ll lle Opdrachtgever: Stad Halle Oudstrijdersplein 18 1500 Halle tel.: 02/363.22.11 fax: 02/363.24.00 Ontwerper: D+A Consult Meiboom 26 1500 Halle tel.: 02/371.02.50

Nadere informatie

PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING TOELICHTING BIJ DE VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING EN DE UITVOERINGSBESLUITEN Veerle Strosse en Tom Van Rensbergen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend

Nadere informatie

ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Gemeente Nazareth. A. Inleiding. A.1 Positie van VLACORO

ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Gemeente Nazareth. A. Inleiding. A.1 Positie van VLACORO ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Gemeente Nazareth A. Inleiding A.1 Positie van VLACORO Art. 33 5 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie

Nadere informatie

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Door de invoering van het decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten.

Nadere informatie

05/08/02 Eerste opmaak. 30/04/03 Aanp. 15/12/03 Aanp. 05/01/04 Aanp. 08/03/04 Aanp. 20/01/05 Aanp. 25/03/05 Aanp. 23/03/06. Aanp. na struct.

05/08/02 Eerste opmaak. 30/04/03 Aanp. 15/12/03 Aanp. 05/01/04 Aanp. 08/03/04 Aanp. 20/01/05 Aanp. 25/03/05 Aanp. 23/03/06. Aanp. na struct. ONTWERP GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN PROVINCIE: OOST-VLAANDEREN GEMEENTE: HOREBEKE Dossier nr. 45062-GRS OPDRACHTGEVER DATUM ONTWERPFASE Gemeente Horebeke Kerkplein 3, 9667 Horebeke Tel. 32(55)

Nadere informatie

ISTRUCTUURPLAN GLABBEEK

ISTRUCTUURPLAN GLABBEEK STRUCTUURPLAN GLABBEEK Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Glabbeek Dit plan werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van: (voor ARCADIS Gedas) Gezien en definitief vastgesteld door de Gemeenteraad

Nadere informatie

Ontwerp startbeslissing signaalgebied IMMERZEELDREEF AALST

Ontwerp startbeslissing signaalgebied IMMERZEELDREEF AALST Ontwerp startbeslissing signaalgebied IMMERZEELDREEF AALST STATUS/VERSIE: Goedgekeurd door de Vlaamse Regering d.d. 8/05/2015 LEESWIJZER Dit document geeft voor het betrokken signaalgebied invulling aan

Nadere informatie

Effectieve en mogelijke overstromingsgevoelige gebieden: - Donkerblauw: effectieve overstromingsgevoelige gebieden; - Lichtblauw: mogelijke

Effectieve en mogelijke overstromingsgevoelige gebieden: - Donkerblauw: effectieve overstromingsgevoelige gebieden; - Lichtblauw: mogelijke 11 7 3 15 14 2 6 8 9 4 13 5 12 10 1 Kaart 3.1 : Effectieve en mogelijke overstromingsgevoelige gebieden: - Donkerblauw: effectieve overstromingsgevoelige gebieden; - Lichtblauw: mogelijke overstromingsgevoelige

Nadere informatie

Dirk Van Heuven 15 maart 2013. Wat na de regionalisering van de Ikea-Wet? Juridische inzichten.

Dirk Van Heuven 15 maart 2013. Wat na de regionalisering van de Ikea-Wet? Juridische inzichten. Dirk Van Heuven 15 maart 2013 Wat na de regionalisering van de Ikea-Wet? Juridische inzichten. / 2 De relevante vergunningsstelsels voor GROOTSCHALIGE DETAILHANDEL 1. Stedenbouwkundige vergunning (Vlaanderen)

Nadere informatie

Bijlage 4: Het tot nu toe gevoerde ruimtelijk beleid...33

Bijlage 4: Het tot nu toe gevoerde ruimtelijk beleid...33 Bijlagen Inhoud Bijlage 1: Het hoe en waarom van een ruimtelijk structuurplan...7 1.1. Het wetgevend kader...7 1.1.1. Het decreet van 18 mei 1999...7 1.1.2. Omzendbrief RO 97/02 over het gemeentelijk structuurplanningsproces...7

Nadere informatie

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN RIJKEVORSEL

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN RIJKEVORSEL Laak GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN RIJKEVORSEL Hoogstraten Wortel Mark Heesbeek Kleine Mark Bolk Gammel Sint-Lenaarts Dorp Sint-Jozef Beerse Oostmalle Vlimmeren VERSIE I DECEMBER 2008 OPDRACHTGEVER:

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier 13 Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp gemeentelijk

Nadere informatie

Ruimtelijk Structuurplan Tessenderlo

Ruimtelijk Structuurplan Tessenderlo Ruimtelijk Structuurplan Tessenderlo Vak: Actuele topics in aardrijkskunde Naam: Lene Wuyts Lector: Mevr. Verstappen Klas: 3 SA 3 Schooljaar: 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1. Gewestplan... 3 2. Situering in

Nadere informatie

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN GEMEENTE OOSTROZEBEKE GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN DEFINITIEF ONTWERP Definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 9 februari 2006 GROEP PLANNING Vennootschap van stedenbouwkundigen,

Nadere informatie

Woonprogrammatie. Voorstel methodiek en berekening Studiedag 23 nov. 2012

Woonprogrammatie. Voorstel methodiek en berekening Studiedag 23 nov. 2012 Woonprogrammatie Voorstel methodiek en berekening Studiedag 23 nov. 2012 1 Inhoud 1. Algemene methodiek (herziening PRS) 2. Berekenen bruto-taakstelling 3. Confrontatie met aanbod 2 Algemene methodiek

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 5 DECEMBER 2011

COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 5 DECEMBER 2011 SINT INT-MARTENS ARTENS-LATEM ATEM GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Secretariaat: Dorp 1, 9830 St.-Martens-Latem tel. 09/282 17 44 fax. 09/282 17 31 e-mail: peter.vanherp@sint-martens-latem.be

Nadere informatie

DE INRICHTING VAN DE RUIMTELIJKE ORDENING IN BELGIE EN NEDERLAND

DE INRICHTING VAN DE RUIMTELIJKE ORDENING IN BELGIE EN NEDERLAND DE INRICHTING VAN DE RUIMTELIJKE ORDENING IN BELGIE EN NEDERLAND door Walter LION «De ruimtelijke ordening van het land, de streken, gewesten en gemeenten wordt vastgelegd in plannen. De ordening wordt

Nadere informatie

POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST

POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST Bijlage III Model III POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag, ingediend door Verhoogen Geert, b.v.b.a. Verhoogen Geert, met als adres Rechtestraat 38,

Nadere informatie

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden stad sint-truiden - rup recastrip brustem - kaart 1 secundaire verbindingsweg met laanbeplanting beekvalleien te ontwikkelen als natuurlijke dragers met

Nadere informatie

A. Samenvatting van het dossier

A. Samenvatting van het dossier ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur Provincie Oost-Vlaanderen- Gemeente

Nadere informatie

WESTERLO gemeentelijk ruimtelijk structuurplan definitief vastgesteld gemeenteraad 26 juni 2006

WESTERLO gemeentelijk ruimtelijk structuurplan definitief vastgesteld gemeenteraad 26 juni 2006 WESTERLO gemeentelijk ruimtelijk structuurplan definitief vastgesteld gemeenteraad 26 juni 2006 COLOFON Opdrachtgever: Gemeente Westerlo Project: Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Opdrachthouder: Projectteam:

Nadere informatie

Deel I. Situering gemeente

Deel I. Situering gemeente Deel I. Situering gemeente Hoofdstuk 1. Algemeen Erpe-Mere ligt in het zuidoostelijke deel van de provincie Oost-Vlaanderen, op de zuidrand van de dicht bebouwde Vlaamse Ruit. De gemeente behoort administratief

Nadere informatie

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN BEVEREN. informatief deel

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN BEVEREN. informatief deel GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN BEVEREN informatief deel Identificatienummer : 104847355/ksl Datum Status/beschrijving revisie Paraaf juni 2006 definitief vastgesteld ontwerp GR 27-06-2006 Opdrachtgever

Nadere informatie

ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gemeente wetteren augustusjuniseptember 2014

ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gemeente wetteren augustusjuniseptember 2014 ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gemeente wetteren augustusjuniseptember 2014 colofon project: gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Wetteren opdrachtgever: GEMEENTE WETTEREN opdrachtnemer:

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 september 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Marnixdreef Lier voorlopige

Nadere informatie

- aangepast op basis van het goedkeuringsbesluit - LILLE LANDELIJKE SPIL

- aangepast op basis van het goedkeuringsbesluit - LILLE LANDELIJKE SPIL LILLE gemeentelijk ruimtelijk structuurplan definitief vastgesteld - gemeenteraad 27 juni 2007 goedgekeurd - deputatie van de provincieraad 13 september 2007 - aangepast op basis van het goedkeuringsbesluit

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Vleteren. Ontwerp Kaartenbundel

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Vleteren. Ontwerp Kaartenbundel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Vleteren Ontwerp Kaartenbundel Juni 2006 Colofon wvi West-Vlaamse Intercommunale dienstverlenende vereniging Projectteam Jan De Moor en Johan Michielssens m.m.v. Filip

Nadere informatie

Toetsing signaalgebieden Uitvoering actie A4 bekkenbeheerplan Demer. Actorenoverleg 27/02/2012

Toetsing signaalgebieden Uitvoering actie A4 bekkenbeheerplan Demer. Actorenoverleg 27/02/2012 Toetsing signaalgebieden Uitvoering actie A4 bekkenbeheerplan Demer Actorenoverleg 27/02/2012 1 - Inleiding - Bekkenbeheerplan Demer: actie A4 Inventariseren van het effectieve bodemgebruik in zones bestemd

Nadere informatie

Grond- en pandendecreet gereedschapskist voor betaalbaar wonen

Grond- en pandendecreet gereedschapskist voor betaalbaar wonen VVSG-MAGAZINE VOOR GEMEENTE EN OCMW Halfmaandelijks magazine van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw - Paviljoenstraat 9-1030 Brussel verschijnt 20 x per jaar Afgiftekantoor Gent X P2A9746

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk

Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Definitieve vaststelling Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk Bijlage III: Toelichtingsnota (tekst) Inhoudstafel Colofon samenstelling Ministerie van de

Nadere informatie

Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck

Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck Bijlage III: TOELICHTINGSNOTA TEKST EN KAARTEN colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement

Nadere informatie

Laag Energie Gebouw Aanpak en Visie

Laag Energie Gebouw Aanpak en Visie Laag Energie Gebouw Aanpak en Visie Benny Reviers Schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening, milieu en dorpskernvernieuwing 20 oktober 2015 Kengetallen 3717 ha Assent, Bekkevoort, Molenbeek-Wersbeek 6093

Nadere informatie

HERSELT gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Ontwerp voorlopige vaststelling 26 09 2011 openbaar onderzoek

HERSELT gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Ontwerp voorlopige vaststelling 26 09 2011 openbaar onderzoek HERSELT gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Ontwerp voorlopige vaststelling 26 09 2011 openbaar onderzoek COLOFON Opdrachtgever: Gemeentebestuur Herselt Project: Opdrachthouder: Projectteam: Gemeentelijk

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders en werkgroep Oosteind Datum juni 2008

College van Burgemeester en wethouders en werkgroep Oosteind Datum juni 2008 Plan van Aanpak Autonome groei+ Oosteind Aan van Burgemeester en wethouders en werkgroep Oosteind Datum juni 2008 Inleiding Het kerkdorp Oosteind krijgt de mogelijkheid uit te breiden ten behoeve van de

Nadere informatie

pagina 1 van 6 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten. Stuk 1070 (2006-2007) Nr.

ONTWERP VAN DECREET. houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten. Stuk 1070 (2006-2007) Nr. Stuk 1070 (2006-2007) Nr. 1 Zitting 2006-2007 18 januari 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten 2700 LEE Stuk 1070 (2006-2007)

Nadere informatie

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN I. GIS-DECREET Decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (B.S., 2 september 2000 1, in werking 12

Nadere informatie

V E R S L A G P L E N A I R V E R G A D E R I N G R U P B e g r a a f p l a a t s e n 28.03.2013

V E R S L A G P L E N A I R V E R G A D E R I N G R U P B e g r a a f p l a a t s e n 28.03.2013 V E R S L A G P L E N A I R V E R G A D E R I N G R U P B e g r a a f p l a a t s e n 28.03.2013 Advies gevraagd aan: - Provincie Limburg, directie Ruimte, Ruimtelijke Planning en Beleid (advies 26.03.2013)

Nadere informatie

ruimte verscheidenheid deel 1 tekst Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen voor

ruimte verscheidenheid deel 1 tekst Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen voor Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen gecoördineerde versie 2014 1 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen Gecoördineerde versie 2014 deel 1 tekst ruimte voor verscheidenheid

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

DEEL 2 RICHTINGGEVEND GEDEELTE De gewenste ruimtelijke structuur van de gemeente. Ruimtelijk Structuurplan gemeente Malle

DEEL 2 RICHTINGGEVEND GEDEELTE De gewenste ruimtelijke structuur van de gemeente. Ruimtelijk Structuurplan gemeente Malle DEEL 2 RICHTINGGEVEND GEDEELTE De gewenste ruimtelijke structuur van de gemeente Ruimtelijk Structuurplan gemeente Malle Ontwerp ruimtelijk structuurplan Malle Inhoudstafel INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK I: VISIE

Nadere informatie

Handelsdokbrug. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur

Handelsdokbrug. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur Nero Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur De Centrale, Kraankindersstraat 2, 9000 Gent Openbaar onderzoek van 9 januari tot 8

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage III a toelichtingsnota Leeswijzer Dit document is de toelichtingsnota bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen Officieus gecoördineerde versie conform het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan(GRS) Een toekomstvisie voor Leopoldsburg

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan(GRS) Een toekomstvisie voor Leopoldsburg Beste inwoner Het is aangenaam wonen in Leopoldsburg. Onze gemeente beschikt over heel wat troeven. De grootste garnizoenstad van België is een dynamische gemeente met tal van initiatieven. De gemeente

Nadere informatie

Opdrachtgever: Gemeente Steenokkerzeel Orchideënlaan Steenokkerzeel tel.: 02/ fax: 02/ Ontwerper:

Opdrachtgever: Gemeente Steenokkerzeel Orchideënlaan Steenokkerzeel tel.: 02/ fax: 02/ Ontwerper: Co llo ffon S ttruc ttuurp llan S tteenokkerzee ll Opdrachtgever: Gemeente Steenokkerzeel Orchideënlaan 17 1820 Steenokkerzeel tel.: 02/254.19.40 fax: 02/254.19.19 Ontwerper: D+A Consult Meiboom 26 1500

Nadere informatie

HEROVER DE FORTENGORDEL ConceptVestingAntwerpen Ruimtelijk planologische ontwikkelingsmogelijkheden van de Brialmontforten rondantwerpen

HEROVER DE FORTENGORDEL ConceptVestingAntwerpen Ruimtelijk planologische ontwikkelingsmogelijkheden van de Brialmontforten rondantwerpen HEROVER DE FORTENGORDEL ConceptVestingAntwerpen Ruimtelijk planologische ontwikkelingsmogelijkheden van de Brialmontforten rondantwerpen INLEIDING DE FORTENGORDEL = UITWERKING STRUCTUURPLAN PROVINCIE Het

Nadere informatie

Leiedal in 120 minuten Thema Ruimte. Infovergadering 19/02/2013

Leiedal in 120 minuten Thema Ruimte. Infovergadering 19/02/2013 Leiedal in 120 minuten Thema Ruimte Infovergadering 19/02/2013 5 werkvormen, 9 werkgebieden 5 werkvormen: 1. Dienstverlening aan de aangesloten gemeenten 2. Intergemeentelijke samenwerking 3. Regionale

Nadere informatie

RUP Leestenburg Brugge

RUP Leestenburg Brugge DIENST RUIMTELIJKE ORDENING SECTOR UNESCO RUP Leestenburg Brugge Bewonersvergadering conferentiezaal stadhuis 30/09/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied

Nadere informatie

BEPERKTE HERZIENING GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SCHOTEN Informatievergadering

BEPERKTE HERZIENING GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SCHOTEN Informatievergadering BEPERKTE HERZIENING GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SCHOTEN Informatievergadering 24 mei 2016 WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING Datum: 24 mei 2016 1 Wonen en ruimtelijke ordening Aanpak leegstaande woningen

Nadere informatie

GEMEENTELIJK RUIMTELIJKE STRUCTUURPLAN. SCHERPENHEUVEL-ZICHEM Provincie Vlaams-Brabant

GEMEENTELIJK RUIMTELIJKE STRUCTUURPLAN. SCHERPENHEUVEL-ZICHEM Provincie Vlaams-Brabant GEMEENTELIJK RUIMTELIJKE STRUCTUURPLAN August Nihoulstraat 13-15 Tel.: 013 77 14 25 Fax: 013 77 87 92 SCHERPENHEUVEL-ZICHEM Provincie Vlaams-Brabant ARCADIS Gedas nv Kortrijksesteenweg 302 9000 GENT Tel.:

Nadere informatie

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag:

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag: 1 MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Voorliggend formulier is slechts een model dat aangepast kan worden aan de specifieke wensen en noden van de gemeente vak in te vullen door de aanvrager

Nadere informatie

Opmaken van de woningprogrammatie 2007-2022, als onderdeel van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Opmaken van de woningprogrammatie 2007-2022, als onderdeel van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan HANDLEIDING DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Opmaken van de woningprogrammatie 2007-2022, als onderdeel van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Versie september

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Stuk 303 (1999-2000) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1999-2000 5 juli 2000 ONTWERP VAN DECREET houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie :

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave... 1 INFORMATIEF DEEL... 5

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave... 1 INFORMATIEF DEEL... 5 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave..................... 1 INFORMATIEF DEEL................... 5 Inleiding........................ 7 1. Een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voor Ardooie.... 7 2. Motivering

Nadere informatie

Publicatie : 1999-06-08. 18 MEI 1999. - Decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (1)

Publicatie : 1999-06-08. 18 MEI 1999. - Decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (1) Publicatie : 1999-06-08 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 18 MEI 1999. - Decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (1) Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen

Nadere informatie

ONTMOETING MET DE SCHEPENEN VAN SPORT SPORTINFRASTRUCTUUR

ONTMOETING MET DE SCHEPENEN VAN SPORT SPORTINFRASTRUCTUUR ONTMOETING MET DE SCHEPENEN VAN SPORT donderdag 24 maart 2011 in Neerglabbeek SPORTINFRASTRUCTUUR 1. Sportaccommodaties in Vlaanderen. De inventarisatie van de sportaccommodaties die in Vlaanderen aanwezig

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie vergadering van Besluit van de Deputatie aanwezig, kenmerk betreft verslaggever 1. Feitelijke en juridische gronden, dossiernummer: zittingnummer: termijn: Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 57.

Nadere informatie

ADVIES VAN 26 FEBRUARI 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP VOLVO TRUCKS GENT

ADVIES VAN 26 FEBRUARI 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP VOLVO TRUCKS GENT ADVIES VAN 26 FEBRUARI 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP VOLVO TRUCKS GENT SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 2 II. HERBESTEMMING NAAR GRB IN FUNCTIE VAN HET PLANOLOGISCH

Nadere informatie

vzw Kempens Landschap

vzw Kempens Landschap vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging In 1997 werd vzw Kempens Landschap opgericht om landschap en

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Informatief gedeelte Zwalm April 2012

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Informatief gedeelte Zwalm April 2012 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Informatief gedeelte Zwalm April 2012 Studiebureau Adoplan Ruimtelijke Planning en Stedenbouw Milieu en Mobiliteit Opdrachtgever: Gemeentebestuur Zwalm Zuidlaan 36

Nadere informatie

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie