Nota strategisch beleid Heel de mens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota strategisch beleid Heel de mens"

Transcriptie

1 Nota strategisch beleid Heel de mens Better health in a changing world Nota strategisch beleid Maastricht UMC

2 Inhoud Voorwoord 5 Aanleiding 7 Visie 15 Uitgangspositie 21 Strategisch profiel 27 Implementatie 33 Uitgave van Maastricht UMC+, Raad van Bestuur Ontwerp en druk: azm facilitair bedrijf: grafische dienstverlening Versie maart Nota strategisch beleid Maastricht UMC Nota strategisch beleid Maastricht UMC

3 Voorwoord Beschouw het als een van de basisprincipes van de economie, dat bedrijven gedijen als de vraag naar hun diensten sneller groeit dan het aanbod. Als dit ook waar zou zijn voor organisaties voor gezondheidsonderzoek, -onderwijs en -zorg, kunnen we in vertrouwen stellen dat Maastricht UMC+ een gouden toekomst wacht. Maar het is niet waar. Niet zonder meer althans. Dit document gaat over dat meer. Het gaat over de condities waaraan voldaan moet zijn om kansen te verzilveren. Over welke kansen dat zijn. En over de bedrei gingen die ons pad kruisen. Dat zijn geen geringe bedreigingen. Als wij niet tijdig en slagvaardig inspelen op de ontwikkelingen binnen onze sector en regio, bestaat gevaar dat we in een neerwaartse spiraal van verzwakking belanden, leidend tot verlies van patiënten, onderzoekers, studenten en financiële draagkracht. dankzij de stappen die in de afgelopen jaren zijn gezet, uitstekend. Onze bijzondere expertise op het vlak van integrale gezondheid en preven tie is een troefkaart in een tijd waarin alom de aandacht zich verlegt van gezondheidsherstel naar gezondheidsbehoud en bevordering. Maar we moeten die troef wel durven spelen. We moeten onze slag slaan nu we de voorsprong nog hebben. Daarom nu dit stuk: richtinggevende woorden met het oog op doeltreffende daden. Drs. G.J.H.C.M. Peeters Voorzitter Raad van Bestuur Maastricht UMC+ Maar tegenover bedreigingen staan altijd kansen en ook die zijn niet gering. We hebben onze toekomst meer dan ooit in eigen hand. Zeker in het huidige economisch klimaat, dat zich ook in onze organisatie laat gevoelen, is het zaak dat we sturen uit kracht en vooral innoveren. De economische crisis is ook aanleiding geweest het aanvankelijke concept strategisch plan nogmaals tegen het licht te houden, op onderdelen te herformuleren en nader aan te scherpen. Onze uitgangspositie is, mede 4 Nota strategisch beleid Maastricht UMC Nota strategisch beleid Maastricht UMC

4 Aanleiding Er zullen meer oude en minder jonge mensen zijn Het is veelbetekenend, dat een stuk dat haast van de eerste tot de laatste pagina over onszelf gaat, over de keuzes die wij maken, over de weg die wij gaan, eigenlijk hele maal niet om ons draait. Het draait om anderen. Om de partijen die achter en naast ons staan om ons werk mogelijk te maken, maar bovenal om de partijen die vóór ons staan, omdat het voor hen is dat wij dit alles doen. Zij zijn onze doelgroepen: patiën ten, studenten... mensen. Hun noden en behoeften zijn de drijvende kracht achter alles wat wij doen. Dit eerste hoofdstuk begint met observaties over hen en over de wereld om ons heen. Wat is er aan de hand? Waar moeten wij ons rekenschap van geven? Welke ontwikkelingen en trends bepalen onze toekomst, ons beleid? Voordat wij beleidskeu zes maken, moet inzicht bestaan in de externe ontwikkelingen waarmee de organisatie te maken heeft. 6 Nota strategisch beleid Maastricht UMC Nota strategisch beleid Maastricht UMC

5 Van groen naar grijs Alle waarde heeft een prijs Demografie is de leer van de bevolkingssamenstelling. Het vakgebied mocht zich nooit op bijzondere publieke belangstelling verheugen, maar de laatste jaren lijkt dat te veranderen. Dat hangt sterk samen met twee fenomenen die bestuurders en econo men zorgen baren: vergrijzing en ontgroening. Het is opmerkelijk hoeveel uit deze trends afleidbaar is. demografische verschuiving Tussen nu en 2040 verandert de leeftijdsop bouw van onze samenleving. Er zullen meer oude en minder jonge mensen zijn. In 1970 waren 10 van de 100 Nederlan ders ouder dan vijfenzestig jaar, nu zijn het er 15, in 2040 zullen het er 25 zijn. Tegelijk daalt het aandeel jongeren in de bevolking. In 1970 waren 36 van de 100 Nederlanders jonger dan twintig jaar, nu zijn het er 25, in 2040 zullen het er 22 zijn. Limburg vergrijst en ontgroent overigens eerder en sterker dan de andere Nederlandse provincies. In hun volstrekte onafwendbaarheid horen deze trends tot de belangrijkste stuwende krachten achter een nieuwe marktordening. Het benodigde aanbod van gezondheidsonderzoek, -onderwijs en -zorg wordt immers direct of indirect door de vraag be paald. Vergrijzing en ontgroening beïnvloeden deze vraag. Ze leiden tot verschuivin gen binnen de klinische patiëntenzorg en tot een stijging van het noodza kelijk zorg volume. verschuiving binnen de zorgvraag Typische ouderdomsziekten als hart- en vaatziek ten, kanker en diabetes zullen als gevolg van vergrijzing meer voorkomen, vormen van zorg die zich richten op zuigelingen en kinderen (obstetrie, pediatrie) zullen door ont groening juist minder nodig zijn. toename noodzakelijk zorgvolume Omdat de ziektedruk bij ouderen in absolute zin groter is dan bij jongeren, vaker een chronisch karakter heeft en van grotere invloed is op de kwaliteit van leven, stijgt het noodzake lijk zorgvolume als totaal. Doordat ouderen ook vaak meerdere kwalen tegelijk hebben, stijgt ook de complexiteit van de zorg. Dit laatste vergroot de vraag naar innovaties in de gezondheidszorg, die mede zullen moeten voortkomen uit het wetenschappelijk onderzoek en die kunnen leiden tot nieuwe opleidingen. Ook nemen hierdoor de behandelmogelijkheden toe. Door de versnelde uitstroom van ouderen en een geringe vervangingsinstroom van jeugdigen zal de beroepsbevolking dalen. Per saldo zijn minder mensen be schikbaar om zorg te leveren. Ook het aantal studenten daalt. afname arbeidsaanbod In de jaren na 2010, als de naoorlogse geboorte golf de arbeidsmarkt verlaat en de economie naar verwachting weer herstelt, zal de arbeidsmarkt gekenmerkt worden door schaarste. De instroom van nieuwe arbeids krachten is kleiner dan de uitstroom. In combinatie met een toenemende zorgvraag ontstaat een hevige strijd om goede werknemers, binnen sectoren, maar ook tussen sectoren. De prijs van arbeid stijgt. De mogelijkheden tot compensatie hiervan zijn in een arbeidsintensieve sector als zorg en onderwijs beperkter dan in een kapitaalintensieve sector. afname aantal studenten Door ontgroening daalt het aantal binnenlandse studenten. Niet alleen is dit bedreigend voor de positie van het academisch onderwijs en de inkomsten, maar het betekent ook dat voor de sector minder onderzoekers en klinisch specialisten worden opgeleid. Dit betekent dat studenten elders moeten worden gezocht. Het voorgaande geldt ook voor relevante beroepsgroepen. Tekorten op de arbeidsmarkt in een tijd waarin de behoefte aan gezondheidszorg (en daarmee ook aan gezondheidsonderzoek en -onderwijs) sterk stijgt, worden door veel deskundigen beschouwd als het waarschijnlijk grootste probleem voor de zorgsector de komende decennia. Daarnaast echter maken diezelfde deskundigen zich ook zorgen over de financiële houdbaarheid van het stelsel op langere termijn. Opmer kelijk genoeg is de demogra fische verschuiving ditmaal niet de hoofdschuldige. Natuurlijk helpen vergrijzing en ontgroening niet mee: een verhoudingsgewijs kleine beroepsbevolking moet het leeuwendeel van de middelen opbrengen om een relatief grote groep ouderen te kunnen behandelen en verzorgen. Een grotere impact op de zorgkosten hebben wetenschappelijke en medisch-technologische ontwikkelingen. Nieuwe inzichten en technologieën maken behande lingen mogelijk die er in het verleden niet waren. Voor hen die geconfron teerd worden met voorheen niet of slecht behandelbare aandoeningen, is dat goed nieuws. Er wordt een enorme waarde gecreëerd, maar deze waardecreatie leidt, tenminste op korte termijn, wel tot kostenstijgingen. kostenstijging door waardecreatie De medische en gezondheids weten schappen ontwikkelen zich razendsnel. Doorbraken in bijvoorbeeld genetica, molecu laire biologie, farmacologie, neurologie, informatie- en communicatie technologie, robotica en in de zeer beloftevolle domeinen van biomaterialen en nanotechnologie, leiden tot nieuwe mogelijkheden voor diagnose en behandeling. Maar even verrei kend als de moge lijkheden zijn de kosten. In Japan bijvoorbeeld stegen de zorgkosten alleen al als gevolg van de inzet van nieuwe technologie in twaalf jaren met zo n veertig procent. 8 Nota strategisch beleid Maastricht UMC Nota strategisch beleid Maastricht UMC

6 Open markten, vrije spelers Niettemin bestaat de hoop dat nieuwe inzichten en technieken op langere termijn juist zullen helpen om kosten te besparen en personeelstekorten op te vangen. Vooral op het vlak van preventie en vroegdiagnostiek wordt hier veel van verwacht. Maar ook zorg op afstand (e-health) en materialen die na een operatie in het lichaam verblijven en daar medicijnengedoseerd afgeven, waardoor langdurige nabehandelingen achter wege kunnen blijven, zijn voorbeelden van innovaties die waarde creëren én kosten besparen. De Nederlandse overheid tracht de kostenstijgingen in de gezondheidszorg te beteugelen door in te zetten op marktwerking en transparantie. De gedachte ligt voor de hand: laat instellingen open heid geven over wat ze presteren en tegen welke kosten, geef patiënten en financiers beschikkingsmacht over met wie ze in zee willen gaan en de onzichtbare hand van de markt doet de rest. Door concurrentie gedwongen zullen instellingen hun prestaties verbeteren en kosteneffectiever werken. En inderdaad neemt, gemachtigd door de overheid en gevoed door een groei end marktvolume, de concurrentie toe. Die concurrentie kan bestaan bij de gratie van goed geïnformeerde, bewust kiezende patiënten. Concurrentie komt daarbij in toene mende mate ook uit het buitenland. In de gezondheidszorg concurreert Maastricht UMC+ vanouds op drie niveaus met andere klinieken. Op het niveau van de topreferente zorg, de zorg die direct samen hangt met het wetenschappelijk onderzoek en die in hoge mate een experimenteel en vaak ook een last-resort-karakter heeft, concurreren wij met de zeven andere univer sitaire medische centra in Nederland en met universiteitsklinieken in de ons omrin gende landen. Op het niveau van de topklinische zorg, geavanceerde en kostbare maar wel uitontwikkelde zorg voor een brede categorie van aandoeningen, concurreert Maastricht UMC+ vooral met de Zuidoost-Nederlandse leden van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidings Ziekenhuizen (STZ). consumentisme Waar zuilen verdwijnen, verschijnt het individu. De gezeg lijke, gedweeë patiënt van vroeger is een goed geïnformeerde, verantwoordelijke en kritische zorgconsument geworden. De schroomvallige student van vroeger betreedt de universiteit in het besef dat andere academies hem ook graag zien komen. Via internet en andere media kunnen zorg- en onderwijsconsumenten aanbieders met elkaar vergelijken. In de medisch-specia listische basiszorg concurreert Maastricht UMC+ vooral met locale en streekziekenhuizen in de regio. Het is opmerkelijk dat wij als UMC deze tweedelijnszorg in deze mate leve ren. Maastricht UMC+ is het enige Nederlandse universitair medisch cen trum dat óók de functie heeft van algemeen streekziekenhuis. Dit is voor ons van bijzondere betekenis. internationalisering Binnen de EU vormen land- en taalgrenzen steeds minder een belemmering. Er zijn maar weinig redenen waarom een groot bui tenlands zorgconcern geen begerig oog op de Nederlandse markt zou kunnen werpen. Onderzoekers zijn allang niet meer aan een land of taalgebied gebonden. Studenten zijn het steeds minder, en het zal werkelijk niet lang duren voordat ook zorgconsumenten in staat en bereid zijn de wereld over te vliegen voor een behande ling naar keuze. Zorgtoerisme groeit jaarlijks wereldwijd met 15 tot 20 procent. Concurrentie wordt internationaal. 10 Nota strategisch beleid Maastricht UMC Nota strategisch beleid Maastricht UMC

7 Vrijheid in gebondenheid opkomst zorgconcurrentie Nabijheid, kleinschaligheid en patiëntvriendelijke bejegening worden door patiënten in het basiszorgsegment belangrijker gevonden dan medische reputatie of de aanwezigheid van academische ondersteuning. Dit maakt de basiszorg vatbaar voor concurrentie vanuit de eerste lijn, waar samenwerkingsver banden van huisartsen relatief eenvoudige medisch-specialistische taken van algemene ziekenhuizen kunnen overnemen. Het belang van patiëntvriendelijkheid toont zich ook in de opkomst van zelfstandige behandelcentra of zbc s, die zich volledig toeleg gen op één of enkele specialisaties en zich door die focus kleinschalig en efficiënt kunnen organiseren. In het wetenschappelijk onderzoek concurreert Maastricht UMC+ met de andere UMC s in Nederland De concurrentie is direct voel baar in het aanboren van financiële bronnen voor wetenschappelijk onderzoek. Het regeringsbeleid richt zich op toenemende competitie op basis van kwaliteit van onder zoek en onderzoekers. Dat geldt voor rijksmiddelen, maar natuurlijk ook voor geld dat gevonden moet worden via publiek-private samenwerking. In Nederland zijn hiertoe Technologische Topinstituten (TTI s) opgericht. Maastricht UMC+ partici peert in vijf van deze TTI s (biomedische materialen, moleculaire geneeskunde, genees middelen, voeding, polymeren). Centraal in de competitie om onderzoeksmiddelen staat het talent. Voor universiteiten wordt het steeds belangrijker om getalenteerde junior- en senioronderzoekers te identificeren, in te lijven en vervolgens een omgeving te bieden waarin dat talent kan gedijen en behouden kan worden. Ook hierbij is het van belang om over de landsgrenzen te kijken. In het wetenschappelijk onderwijs concurreert Maastricht UMC+ met de andere universiteiten in Nederland en het buitenland. In de opleiding tot specialist strijdt het Maastricht UMC+ met de andere Universitaire Medische Centra en de andere ziekenhuizen. strijd om onderwijs- en opleidingsgeld Kwaliteit van de opleidingen wordt belangrijker en een goede aansluiting op de verwachtingen van studenten en assistenten zal de toestroom bepalen. Een aspect van de kwaliteit is de aansluiting op de arbeidsmarkt en op de behoefte aan bepaalde vormen van zorgopleidingen. Omdat de belangen te groot zijn om uitsluitend aan de onzichtbare hand van de markt over te laten, reguleert de zichtbare hand van de overheid de marktordening. Door middel van wet- en regelgeving wordt de handelingsvrijheid van instellingen beperkt. Met name ten aanzien van veiligheid, risicobeheersing en transparantie in de besturing van de zorg (zorgbrede governance code) is de overheid zichtbaar aanwezig. Van zorginstellingen wordt absolute openheid verwacht met betrekking tot risicobeheersing. De Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet nauwlettend toe op de veiligheidshandhaving. strenger veiligheidsbeleid Door toenemende druk op zorginstellingen, die met inzet van minder mensen en middelen meer en beter moeten produceren, neemt de kwetsbaarheid voor incidenten en underperformance op het gebied van risico be heersing sterk toe. De Inspectie voor de Gezondheidszorg geeft tegengas door het handhavingkader voor de patiëntveiligheid aan te scherpen. strijd om onderzoeksgeld Op basis van internationale afspraken mag een stijging van het onderzoeksbudget worden verwacht, maar een aanzienlijk deel van de middelen zal door de universiteiten en onderzoeksinstituten in onderlinge competitie moeten worden verworven. 12 Nota strategisch beleid Maastricht UMC Nota strategisch beleid Maastricht UMC

8 Visie Inzichten ontwikkelen met betrekking tot het spel, het speelveld en het doel Nu de externe ontwikkelingen in kaart zijn gebracht, stellen wij ons de vraag hoe wij ons verhouden tot wat er extern aan de hand is. Welke inzichten ontwikkelen wij met betrekking tot het spel, het speelveld en het doel? Kortom, we zijn toe aan een visie over hoe wij ons tot de geschetste omgevingsfactoren verhouden. 14 Nota strategisch beleid Maastricht UMC Nota strategisch beleid Maastricht UMC

9 Een groter speelveld Vraagsturing en patiëntgerichtheid Uit de hierboven beschreven trends laat zich het kernprobleem afleiden. Het moet allemaal meer, beter en veiliger, met inzet van minder mensen en middelen, en in een steeds sterker concurrerend veld. uitdaging Maastricht UMC+ staat voor de uitdaging om meer, hoogwaardiger, complexere, veiligere en beter geïntegreerde diensten te leveren op het vlak van gezondheidsonderzoek, -onderwijs en -zorg, met inzet van minder mensen en middelen, en onder druk van (ook internationaal) sterk toenemende concurrentie. Het heeft er alle schijn van dat deze uitdaging vooral is op te lossen door aan de basis te interveniëren. Het voorkómen van (chronische) aandoeningen verhoogt de kwaliteit van leven van mensen sterk, vermindert het aantal curatieve handelingen en voorkomt daarmee samenhangende kosten. Hetzelfde geldt voor toepassing van principes van geïntegreerde zorg en disease management. Dit betekent dat onze aandacht zich moet verbreden van ziekte naar het totale continuüm van gezondheid en ziekte. Merk op dat deze keuze voor een integrale benadering van gezondheid dus niet ten koste gaat van onze aandacht voor diagnostiek en behandeling. De aandacht voor gezondheid sluit aandacht voor ziekte niet uit maar in. Idealiter kunnen mensen voor alles wat samenhangt met behoud, verbetering en herstel van hun gezondheid te allen tijde bij ons terecht. De wending naar het totaal van gezondheid is voor grote delen van onze organisatie zoveel als een paradigmashift: een omkering in ons denken. Vanuit het oogpunt van mogelijkheden is het een cruciale ontwikkeling. De markt voor gezondheid is immers veel groter dan de (hierin ingesloten) markt voor ziekte alleen. De meeste mensen kennen meer gezonde dan zieke jaren in hun leven: gezondheid gaat hen een leven lang aan. In gezondheidsbehoud en -bevordering kan buitengewoon veel waarde worden gecreëerd, zowel in termen van kwaliteit van leven als in financieel opzicht. Het bereik van de interventies verbreedt: niet alleen de kliniek maar ook de woonkamer is plaats van handelen. Zorg, onderzoek, onderwijs en opleiding het zijn geen diensten die je levert omdat je ze nu eenmaal kunt leveren. Je levert ze met een doel. Direct of indirect bepalen de behoeften en noden van onze patiënten ons aanbod. Hun kwaliteit van leven is leidend voor ons handelen. Ons werk, of dat nu toegepast klinisch of fundamenteel wetenschappelijk is, wordt gedreven door de vraag. Slechts de toegevoegde waarde van onze diensten, maakt dat patiënten voor ons kiezen. vraagsturing en patiëntgerichtheid De patiënt staat centraal in een vraaggestuurd proces. Mensen kunnen voor hun integrale gezondheid altijd bij ons terecht. Patiëntgerichtheid staat aan de basis van onze organisatie en processen, en doortrekt het onderwijs en onderzoek net zo goed als de klinische patiëntenzorg. De relatie met patiënten intensiveert, wordt persoonlijker en verschuift van éénmalig gedwongen naar levenslang vrijwillig. Het wordt daarbij steeds problematischer om onze afnemers categorisch te benoemen als de patiënt of de student. Dat wij deze termen in het verleden gebruikten, kwam doordat we over onvoldoende informatie beschikten om personen op een voldoende fijnmazige manier te groeperen. Die verfijning is niettemin nodig om recht te doen aan specifieke wensen en behoeftes: een sporter verwacht nu eenmaal iets anders van ons dan een patiënt met kanker. Andere diensten, maar zeker ook een andere bejegening. De hiertoe vereiste gegevens komen in hoog tempo uit het wetenschappelijk onderzoek beschikbaar. Dit maakt een geïndividualiseerde zorg mogelijk die veel vormen kent. Zo maken geavanceerde afbeeldingstechnieken het mogelijk om te voorspellen wie wél en wie geen baat heeft bij bepaalde therapieën. Anderzijds bestuderen onze gezondheidswetenschappers bijvoorbeeld systemen waarbij gezondheidsvoorlichting en leefstijladviezen massamediaal persoonlijk kunnen worden geleverd met inzet van informatietechnologie. Hierbij wordt rekening gehouden met individuele determinanten als geslacht, leeftijd, leefstijl, ziektegeschiedenis en sociaal milieu. gerichtheid op integrale gezondheid Gezondheidsonderzoek, -onderwijs en -zorg richten zich niet langer uitsluitend op de patiënt en diens aandoeningen, maar ook op leefstijl en omgevingsfactoren (milieu, ecologie) en op mensen die ten aanzien van hun gezondheid geconfronteerd worden met een ongunstige aanleg en/of omgeving. De aandacht verbreedt zich tot het totale continuüm van gezondheidsbehoud, gezondheidsbevordering en gezondheidsherstel. maatwerk Idealiter zijn we in staat om maatwerk kostenefficiënt, dat wil zeggen grootschalig, te organiseren. Gezondheidsvoorlichting wordt massamediaal persoonlijk. Ook in de curatieve zorg wint een geïndividualiseerde benadering snel terrein, nu het via diverse vormen van screening steeds beter mogelijk is om individuele risicoprofielen op te stellen. 16 Nota strategisch beleid Maastricht UMC Nota strategisch beleid Maastricht UMC

10 Continuïteit en samenhang Zoals eerder aangegeven, worden klinieken door toenemende concurrentiedruk kwetsbaar voor incidenten en underperformance op het gebied van risicobeheersing en veiligheid. Wij zijn ons deze kwetsbaarheid bewust en integreren om die reden risicobeheer en veiligheidsbeleid in het totaal van de kwaliteitszorg. gerichtheid op integraal risicobeheer en maximale patiëntveiligheid Maastricht UMC+ kiest onvoorwaardelijk voor integraal risicobeheer en ontwikkelt en implementeert hiertoe een systeem en cultuur die onderscheidend zijn. Eerste prioriteit hierbij is het veilig stellen van de patiënt tegen vermijdbare schade. Samenwerking met partners op het gebied van zorg, onderzoek en onderwijs wordt afhankelijk gesteld van vergelijkbare hoge ambities in dit opzicht. transparantie Maastricht UMC+ legt nadruk op transparantie als onderscheidend vermogen. Openheid is een cruciale factor in het verkeer met stakeholders en potentiële samenwerkingspartners, hetgeen in het bijzonder van belang is met het oog op de rol van Maastricht UMC+ in een netwerk van regionale en internationale partners. Het verbreden van onze aandacht vereist bij uitstek een geïntegreerde benadering van onze kerntaken. Continuïteit en samenhang zijn hierbij steekwoorden. Een complex van wetenschappen treft elkaar, grijpt in elkaar rond onze thema s: leven, gezondheid, ziekte. Veel van deze wetenschapsgebieden maken zelf stormachtige ontwikkelingen door, maar als gevolg van vele doorbraken ontstaat ook een tot voor kort ongekende samenhang tussen de voorheen losstaande wetenschapsgebieden. Beschouw dan drie continua voor zorg, onderzoek en onderwijs, als betrof het de dimensies van de beleidsruimte waarbinnen Maastricht UMC+ positie kiest. Tezamen definiëren ze het speelveld, het mogelijke bereik van onze kerntaken en kerncompetenties. zorgcontinuüm Er is sprake van een samenhangend complex van zorgdiensten, dat zulke uiteenlopende disciplines omvat als voorlichting, preventie, public health, (vroeg)diagnose, behandeling, verpleging, verzorging en maatschappelijke re-integratie. onderzoekscontinuüm Er is sprake van een doorlopende lijn van fundamenteel, translationeel en (klinisch) toegepast onderzoek, en onderzoek in relatie tot topreferente zorg. In elk van deze continua zijn wij integraal aanwezig, wat het bereik van ons handelen een buitengewone spanwijdte geeft. Maar binnen elk van deze continua selecteren wij ook thematische focusgebieden waar we in zorg, onderzoek, onderwijs en opleiding bijzondere expertise claimen. In dergelijke focusgebieden komen hoogleraren, docenten, master- en PhD-studenten, medisch specialisten en specialisten in opleiding vanuit zeer verschillende disciplines samen. Het onderzoek, het onderwijs en de klinische patiëntenzorg lopen er naadloos in elkaar over. onderwijs- en opleidingscontinuüm Er is sprake van een doorlopende leerlijn van bachelor tot PhD en post-academisch onderwijs in de gezondheidswetenschappen, geneeskunde en levenswetenschappen en voor de geneeskunde is er een continuüm in de opleiding van basisarts tot medisch specialist. 18 Nota strategisch beleid Maastricht UMC Nota strategisch beleid Maastricht UMC

11 Uitgangspositie Onze positie kunnen wij veranderen Dit hoofdstuk gaat over onze eigen dynamiek. Vanwaar vertrekken wij? Wat hebben wij als organisatie op dit moment in huis om al die ontwikkelingen vele daarvan kansrijk, sommige bedreigend in ons voordeel te laten uitwerken? De essentie van de antwoorden op deze vragen schuilt in het besef, dat het bij die uitgangspositie niet hoeft te blijven. De trends kunnen wij niet beïnvloeden: die overkomen ons. Maar onze positie kunnen wij veranderen. Wij kunnen ons ontwikkelen. We zullen trouwens wel moeten. We moeten onze sterktes uitbouwen en onze zwaktes beteugelen, willen wij als organisatie in staat zijn kansen te grijpen en bedreigingen te trotseren. Daarom moeten wij veranderen. 20 Nota strategisch beleid Maastricht UMC Nota strategisch beleid Maastricht UMC

12 Uitdagende bedreigingen In hun combinatie roepen de hiervoor beschreven trends een bedreigend beeld op. Als we niet tijdig en slagvaardig inspelen op de beschreven ontwikkelingen, bestaat het gevaar dat we in een neerwaartse spiraal van verzwakking belanden. Krimp als gevolg van een significant verlies van patiënten en studenten is dan wat ons wacht. verzwakking Als talent en expertise niet kunnen worden vastgehouden, dreigen kansen verloren te gaan. Onderzoeksgelden gaan verloren omdat een groter deel ervan in competitie verworven moet worden. Afname dreigt ook van onderzoeksmiddelen vanuit de vierde geldstroom (private middelen vanuit ondermeer contractonderzoek), ook al als gevolg van de economische crisis. In een hevig concurrerend veld kunnen verzekeraars hun machtspositie tegen de verzwakte positie van zorgaanbieders uitbuiten door levering van zorgdiensten tegen dumpprijzen af te dwingen. krimp Krimp van (top)klinische en academische specialismen dreigt als gevolg van demografische ontwikkelingen, met name ontgroening. Groepen patiënten kunnen wegtrekken naar zorgaanbieders in Nederland of daarbuiten met een betere reputatie, een patiëntvriendelijker bejegening, kortere wachttijden, een aangenamere ambiance of een stringenter veiligheidsbeleid. Specialisten en toponderzoekers kunnen wegtrekken naar universitaire medische centra met betere omstandigheden voor behandeling en onderzoek. Studenten en assistenten kunnen uitwijken naar universiteiten met een betere reputatie of een beter onderwijsaanbod. overname Als wij er niet in slagen krimp en uitholling van onze financiële positie te voorkomen, dreigt overname door een ander zorgconcern dat door schaalgrootte en grotere efficiëntie een betere marktpositie heeft. Maar nagenoeg alles wat ons bedreigt, bedreigt ook onze concurrenten. Daarmee veranderen bedreigingen in uitdagingen. Als wij erin slagen om het in relevante opzichten beter te doen dan andere aanbieders, staan we er goed voor. Als wij in staat zijn een duurzaam, niet makkelijk te imiteren voordeel ten opzichte van onze concurrenten te ontwikkelen een sustainable competitive advantage in vaktermen staan we sterk. 22 Nota strategisch beleid Maastricht UMC Nota strategisch beleid Maastricht UMC

13 Naar een duurzaam concurrentievoordeel De markt voor integrale gezondheid is in veel opzichten nog maar nauwelijks ontgonnen. Dit is opmerkelijk genoeg, aangezien deze markt aanmerkelijk breder, groter en uitdagender is dan de er deel van uitmakende markt voor diagnostiek en therapie alleen. Ziek zijn de meeste mensen immers slechts een fractie van hun leven, gezondheid daarentegen gaat hen een leven lang aan. Gezondheid gaat bovendien álle mensen aan: zij die ziek zijn omdat ze hun gezondheid willen hervinden en zij die niet ziek zijn omdat ze hun gezondheid willen behouden. Onze uitgangspositie voor het ontwikkelen van deze markt is uitstekend. In aanvulling op onze curatieve kwaliteiten het vermogen om op medisch professioneel vlak op het hoogste niveau te handelen geeft ons vooral onze expertise op het vlak van de gezondheidswetenschappen een plus. Anders dan de andere universitaire medische centra is Maastricht UMC+ niet ontstaan uit een fusie van een academisch ziekenhuis en een geneeskundefaculteit alleen. Onze faculteit Health, Medicine and Life Sciences huisvest behalve een uitstekende geneeskundeopleiding ook Europa s breedste en meest samenhangende programma voor gezondheids- en levenswetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Voeg daarbij de focusgebieden waarvoor wij gekozen hebben. Succesvolle onderzoeksgebieden zijn gekoppeld aan topreferente patiëntenzorg en hoogwaardige onderwijs- en opleidingsprogramma s. Deze focusgebieden, onze specialisaties, sluiten opmerkelijk goed aan bij de eerder geschetste trends. Ze richten zich grotendeels op aandoeningen die voor een groeiend aantal mensen grote ziektelast met zich meebrengen en waarbij behalve in therapie ook in voor- en nazorg veel te doen valt. speerpunten Maastricht UMC+ beschikt over veel toonaangevende expertise met betrekking tot fundamenteel onderzoek, therapie en preventie op gebieden waar een toenemend aantal mensen mee te maken krijgt. Het betreft met name chronische ziekten, hart- en vaatziekten, kanker, en psychische aandoeningen. Merk op dat het hierbij om complexe (multifactoriële) aandoeningen gaat, waarbij veel verwacht wordt van het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe therapieën, maar die stuk voor stuk ook uitgelezen mogelijkheden bieden op het terrein van preventie, voorspelling, (vroeg)diagnostiek en maatschappelijke re-integratie. Maastricht UMC+ is tenslotte als enig UMC in Nederland ook een algemeen streekziekenhuis. Deze medischspecialistische basiszorg of tweedelijnszorg is een belangrijk wapenfeit dat wij in de strijd werpen. Het is een onmisbare schakel in ons streven om te komen tot een samenhangend aanbod aan integrale gezondheid. medisch-specialistische basiszorg Als enig UMC in Nederland biedt Maastricht UMC+ behalve topklinische en topreferente zorg ook veel medischspecialistische basiszorg. Dit tweedelijnsegment verstevigt onze basis en zorgt voor schaalgrootte. Het biedt mogelijkheden tot klantbinding en stelt ons beter in staat regie te houden over patiëntenstromen. Het fungeert daarbij ook als bron voor het topklinische en topreferente segment. Het is een werkplaats voor onderwijs en opleiding en, als outlet voor toegepast onderzoek en zorgontwikkeling, een financieringsbron voor fundamenteel en toegepast onderzoek. gezondheidswetenschappen Nergens in Europa wordt het totale spectrum van de moleculaire levenswetenschappen, de gezondheidswetenschappen met inbegrip van public health en primary care en de geneeskunde zo breed en integraal bestudeerd en gepraktiseerd als in Maastricht. Wij beschikken over een op deze schaal unieke expertise op het gebied van ondermeer gezondheidsvoorlichting, gezondheidseconomie, sociale geneeskunde, zorgwetenschap, bewegingswetenschap, voedingswetenschap, epidemiologie, toxicologie, medische ethiek, enzovoort. Andere universitaire medische centra hebben dat niet of niet in deze mate. Het is geen gering voordeel voor een organisatie die zich op het totale continuüm van gezondheid en ziekte wil toeleggen. Vanuit de focus binnen zowel geneeskunde als gezondheidswetenschappen is gekozen voor een verbindend profiel Public Health and Primary Care hetgeen de marktverbreding richting gezondheid en preventie ondersteunt. verbindend profiel De specialisatie Public Health and Primary Care richt zich met name op het voorkómen van ziekte en het beschermen en bevorderen van gezondheid buiten het ziekenhuis. Deze expertise is een belangrijke troefkaart, in zoverre dat ze de ketens verbreedt, verdiept en verbindt. 24 Nota strategisch beleid Maastricht UMC Nota strategisch beleid Maastricht UMC

14 Strategisch profiel Keuzes maken vergroot onze groeikansen Maastricht UMC+ heeft goede kansen om de beschreven ontwikkelingen in zijn voordeel aan te wenden. Daartoe zal het zijn positie dienen te veranderen. Door op tijd duidelijke keuzes te maken kunnen groeikansen worden benut. Maar je positie veranderen veronderstelt dat je keuzes maakt. Keuzes ten aanzien van je reisdoel en keuzes met betrekking tot de weg die je daarbij wilt bewandelen. 26 Nota strategisch beleid Maastricht UMC Nota strategisch beleid Maastricht UMC

15 De strategische keuzes van Maastricht UMC+ luiden als volgt: 1. Partner in gezondheid Maastricht UMC+ fungeert als partner in (behoud en verbetering van) gezondheid in de meest brede zin des woord. Mensen kunnen voor hun integrale gezondheid altijd bij Maastricht UMC+ terecht. Maastricht UMC+ richt de organisatie zodanig in dat het de patiënt zelf behandelt op basis van beschikbare expertise en capaciteit dan wel dat (delen van) zorg word(t)(en) ondergebracht bij partners. Maastricht UMC+ staat niet op zich maar is coördinator in een netwerk van regionale en internationale partners. Dit biedt voor de patiënt uitzicht op beschikbaarheid van een breed zorgscala, geïndividualiseerde benadering en zorg op maat onder regie van Maastricht UMC+. Laatstgenoemde hoeft niet alles zelf in huis te hebben maar zal uitgaande van zijn sterke punten op onderdelen van het zorgspectrum focusseren, verdiepen en excelleren, daardoor in staat gesteld door complementariteit, verscheidenheid en verwevenheid binnen het netwerk. De overgang naar netwerkorganisatie betekent dat topzorg (Eu)regionaal georganiseerd kan zijn: onderdelen van topzorg worden onder regie van Maastricht UMC+ ondergebracht of ontwikkeld bij en in samenwerking met partner-ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen. 2. Integrale gezondheid Maastricht UMC+ zet in op het brede continuüm van integrale zorg gericht op preventie, basiszorg en topklinische diagnostiek en behandeling. Maastricht UMC+ streeft naar een maximaal aanbod van integrale zorg voor zo veel mogelijk klanten. Een sterke positie is essentieel voor de vergroting van de markt, regie van patiëntenstromen, verwijzing van topreferente zorg en financiering van de zorgontwikkeling. Door gerichte allianties en acquisities wordt naar een substantiële toename en versterking van de integrale zorg gestreefd. en worden de condities gecreëerd voor een succesvolle combinatie van differentiatie en groei. Maastricht UMC+ wil in 2015 de integrale partner voor (behoud en bevordering van) gezondheid zijn. Inhoudelijk verbreedt de aandacht zich daarbij van ziekte naar het totale continuüm van gezondheid en ziekte. Maastricht UMC+ wil op dit terrein een onderscheidende rol vervullen en zijn concurrentiekracht versterken. Onder meer door het onderzoek ook met name te richten op gezondheidsbehoud, - bevordering en herstel. 3. Preventie 4. Topreferente zorg Maastricht UMC+ kiest voor excellente topreferente zorg voor een (inter)nationale doelgroep met betrekking tot vier gebieden: Cardiovasculaire Ziekten, Chronische Ziekten, Oncologie en Geestelijke Gezondheidszorg. De ontwikkelingspotentie van deze gebieden wordt voortdurend gemonitord. Topzorg in een universitair medisch centrum is onlosmakelijk verbonden met toponderzoek. Mede op basis accenten, onderscheid en resultaten in onderzoek vindt op onderdelen verdere uitbouw plaats richting Centers of Excellence. Teneinde in de mondiale concurrentiestrijd een marktpositie te veroveren zijn topkwaliteit en veiligheid van zorg, toegankelijkheid en snelheid waarmee de zorg geleverd wordt alsmede reputatie en merkbekendheid van essentieel belang. In het verlengde hiervan worden strategische (internationale) allianties aangegaan binnen de focusgebieden. Dit kan zijn om elkaars expertise aan te vullen, onderzoekspotentieel te bundelen en gezamenlijk hogere volumes te realiseren. Een motivatie voor het aangaan van allianties is het gebruik maken van de reputatie en ervaring van een partner van wereldformaat. 5. Specialties Maastricht UMC+ kiest consequent voor accent op preventie over de volle breedte van de zorg. Investering in preventie loont. Waar preventie tot dusverre in hoofdzaak als taak van de overheid werd gezien, doet Maastricht UMC+ nadrukkelijk een appel op de verantwoordelijkheid van de individuele patiënt. Dit vanuit het besef dat individuele gezondheidsrisico s steeds beter in kaart kunnen worden gebracht en preventie op maat kan worden aangeboden. Met het oog op het beïnvloeden van gedrag van consumenten richt Maastricht UMC+ zich op het aanbieden van diensten en bewustwordingsprogramma s. Maastricht UMC+ zet in op specialties op grond van onderscheidend vermogen en marktpotentieel. Groeiende innovatiekracht van Maastricht UMC+, ook in samenwerking met strategische partners, leidt tot uiteenlopende initiatieven, die vanuit de zorg geïnitieerd worden. Een voorbeeld hiervan is de Dialysekliniek Valkenburg. Hiermee speelt Maastricht UMC+ in op patiëntenwensen en -behoeften. Dit draagt bij aan het verwerven en binden van patiënten en zorgt voor een verdere profilering. Ruimte wordt gecreëerd voor nieuwe ontwikkelingen binnen de zorg. De activiteiten leveren meerwaarde voor de patiënt en zijn hierdoor een belangrijke factor voor de concurrentiepositie en de reputatie van Maastricht UMC+. 28 Nota strategisch beleid Maastricht UMC Nota strategisch beleid Maastricht UMC

16 6. Wetenschappelijk onderzoek 7. Wetenschappelijk onderwijs 8. Veiligheid voorop Maastricht UMC+ is onderscheidend op geselecteerde onderzoeksgebieden gebaseerd op het onderzoekscontinuüm, de doorlopende lijn van fundamenteel, translationeel en (klinisch) toegepast onderzoek, en onderzoek in relatie tot de topreferente functies. Daarenboven wordt het onderscheidend karakter bepaald door de inbreng van gezondheidswetenschappelijke en moleculair levenswetenschappelijke expertise. Het excellente onderzoek van Maastricht UMC+ staat in directe relatie tot de gekozen excellenties in topzorg. Het vervult een actieve rol in ketens en netwerken met andere onderzoeksinstellingen en vindt zijn economische en maatschappelijke toepassing onder meer in de vertaling naar nieuwe (betere) zorgconcepten. Maastricht UMC+ continueert het beleid van focus, massa en kwaliteit in het onderzoek. Vanuit de excellentie doelstelling is ingezet op het creëren van 3 Centers of Excellence op de onderzoeksgebieden: Cardiovascular Disease, Nutrition, Toxicology and Metabolism en Public Health and Primary Care. Daarnaast zijn de thema s Mental Health and Neuroscience en Oncology and Developmental Biology versterkt. Binnen dit beleid zal de onderzoeksstrategie verder worden uitgewerkt. De focussering van het onderzoek en de organisatie in Schools heeft zijn kracht bewezen. De Schools blijven de centrale plekken waarbinnen het onderzoek wordt uitgevoerd. Hun samengaan met de gerelateerde RVE s in ZKO s moet leiden tot optimalisatie van de mogelijkheden voor translationeel onderzoek. Het primaat voor de inhoud van het onderzoek blijft bij de wetenschappelijke directeuren van de Schools, die voortdurend afstemming zoeken met de directeuren patiëntenzorg van de RVE s. De ambitie om binnen de innovatieketen sneller en effectiever toepassingen te realiseren, moet in samenwerking met de Centers of Excellence en industriële partners leiden tot een stevige groei van productontwikkeling en bedrijvigheid. Ingezet wordt op de realisatie van een Life and Science Campus, waardoor Maastricht UMC+ niet alleen een betere voedingsbodem zal bieden voor intern gegenereerde bedrijvigheid, maar ook een aantrekkelijke vestigingsplaats zal zijn voor externe bedrijven. Maastricht UMC+ trekt met bekende en nieuwe onderwijsconcepten studenten aan, zowel in Maastricht zelf als in andere delen van de wereld. Nieuwe markten voor het palet opleidingen van Maastricht UMC+ worden actief verkend. Accenten in de opleiding van medisch specialisten staan in nauwe relatie tot de focussering in topzorg- en onderzoek en zijn als zodanig inhoudelijk een afspiegeling hiervan. Het onderwijs ontwikkelt zich tot een volwaardig continuüm van bachelor tot PhD en postacademisch onderwijs. Maastricht UMC+ beoogt in het gehele continuüm tot de top van Nederland te behoren. Ook het onderwijs wordt beïnvloed door demografie en concurrentie en ook hier biedt internationalisering een uitweg door studenten wereldwijd te werven. Innovatieve onderwijsmethodes leiden tot een internationale reputatie, die getalenteerde studenten en wetenschappers aantrekt. Internationalisering betekent dat gerichte werving van talent op mondiaal niveau plaatsvindt, eventueel gefocusseerd op bepaalde doellanden, maar ook dat elders satelliet-organisaties worden opgericht om opleidingen van Maastricht UMC+ naar de klant toe te brengen. De ontwikkeling van het onderwijs Maastricht UMC+ vindt plaats vanuit een overkoepelende visie op gezondheid en gezondheidszorg. Maastricht UMC+ wil academici opleiden die beschikken over de juiste competenties om in de praktijk en/of wetenschap op het terrein van de zorg voor gezondheid in zijn volle breedte te functioneren. In de opleidingen van Maastricht UMC+ worden studenten voorbereid op de veranderende zorg voor gezondheid. Maastricht UMC+ draagt zijn innovatieve onderwijsconcepten internationaal uit en zet tegelijkertijd, als toonaangevende expert op dit gebied, nieuwe ontwikkelingen in gang door continue en cyclische innovatie van het onderwijs zowel inhoudelijk als didactisch. Onderwijsvernieuwing vindt plaats binnen het concept van het Probleem Gestuurd Onderwijs. Maastricht UMC+ ontwikkelt en implementeert een onderscheidend systeem en een onderscheidende cultuur op het gebied van integraal risicobeheer, met als eerste prioriteit het veilig stellen van de patiënt tegen vermijdbare schade. Samenwerking met partners op het gebied van zorg, onderzoek en onderwijs wordt afhankelijk gesteld van een vergelijkbare hoge ambitie en het willen bereiken van vergelijkbare prestaties op dit gebied. Risicobeheersing en patiëntveiligheid worden zo tot bindend element en handelsmerk gemaakt van het netwerk waarin Maastricht UMC+ deelneemt en voor de activiteiten waarover het de regie voert. Ze worden ingebed in een algeheel waarden systeem van maatschappelijk verantwoord ondernemen en gehanteerd als middelen om de doelmatigheid en de aantrekkelijkheid voor (potentiële) partners en werknemers te verhogen. 30 Nota strategisch beleid Maastricht UMC Nota strategisch beleid Maastricht UMC

17 Implementatie Tijd om het strategisch plan te realiseren Om de strategische keuzes waar te kunnen maken zijn de volgende kerncompetenties cruciaal. 1. Regie 2. Ontwikkeling ventures & nieuwe zorgconcepten 3. Ontwikkeling concern Maastricht UMC+ 4. Stappenplan 32 Nota strategisch beleid Maastricht UMC Nota strategisch beleid Maastricht UMC

18 1. Regie 2. Ontwikkeling ventures & nieuwe zorgconcepten 3. Ontwikkeling concern Maastricht UMC+ 4. Stappenplan Het vervullen van een coördinerende rol is voor Maastricht UMC+ cruciaal om daadwerkelijk een blijvend concurrentievoordeel te realiseren. Het betreft centraal georganiseerde, verbindende en ondersteunende activiteiten, die de geambieerde ontwikkelingen faciliteren. De coördinerende rol komt tot uitdrukking op drie niveaus: Stakeholder management: opbouwen en onderhouden van contacten naar regionale, nationale en internationale overheden, instellingen en het bedrijfsleven, opbouw van een strategisch netwerk ter ondersteuning van de geambieerde doelen. Doelstelling is het beïnvloeden van beslissers en het creëren van vraag naar de producten van Maastricht UMC+. Alliantie management: initiëren, faciliteren en begeleiden van allianties, opstellen en bewaken van samenwerkingsovereenkomsten. Doelstelling is het vergroten en versterken van de kerntaken, het vergroten van het onderscheidend vermogen en het versterken van de concurrentiepositie. De beschreven veranderingen in de omgeving van Maastricht UMC+ scheppen unieke kansen voor het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Maastricht UMC+ kan zijn competentie en ervaring inzetten om innovatieve zorgconcepten te ontwikkelen en zelf bedrijvigheid te creëren. Hierbij kunnen de eerder geïdentificeerde factoren zelf de insteek voor business-ontwikkeling leveren: Technologische ontwikkelingen: ontwikkelen en op de markt brengen van technologische producten, gerelateerd aan topzorg en onderzoek, en diensten op het gebied van e-health; Consumentisme: ontwikkelen en op de markt brengen van producten en diensten gerelateerd aan de beleving van zorg en service, bijv. wellness; Globalisering en zorgtoerisme: ontwikkelen en op de markt brengen van producten en diensten op het gebied van zorgtoerisme, zoals het arrangeren van zorgreizen en de inrichting van een zorghotel. Maastricht UMC+ zal de organisatie verder optimaliseren. Vertrekpunt is de situatie vanaf de UMC-vorming. Binnen een concern-structuur worden de strategische activiteiten ondergebracht, waarop het Maastricht UMC+ zich richt. Onderstaande figuur geeft aan, hoe Maastricht UMC+ er in 2015 schematisch uitziet. Deze schets toont een organisatie, die tegelijkertijd in de breedte en, op geselecteerde gebieden, in de hoogte gegroeid is. De eerder beschreven sustainable competitive advantage van Maastricht UMC+ weerspiegelt zich in de opstelling van de organisatie: een sterk en flexibel verband van eenheden, elk met verschillende product-markt combinaties, karakteristieken en locaties, die door een sterk centrum en een gezamenlijke basis van maatschappelijk verantwoord en operationeel betrouwbaar ondernemen verbonden zijn. Een stapsgewijze implementatie van de strategie tot 2015 zal plaatsvinden. Grofweg wordt uitgegaan van twee fases: , waarin verbijzondering en keuze voorop staat: differentiatie in groei ; , met accentverschuiving: groei in differentiatie. Ter ondersteuning van het implementatieproject wordt een programma management opgezet dat tot doel heeft om de samenhang tussen projecten, die noodzakelijk zijn om het strategisch plan te realiseren, te coördineren Concernsturing: waarborgen van de samenhang tussen de verschillende elementen en afstemming met de overkoepelende strategische doelen. Doelstelling is het creëren van synergie tussen de kerntaken van Maastricht UMC+. Research, onderwijs en opleiding Topreferente zorg Specialties Ventures & Nieuwe zorgconcepten Alliantie-partners Concernsturing Stakeholders Integrale zorg Alliantie management Stakeholder management 34 Nota strategisch beleid Maastricht UMC Nota strategisch beleid Maastricht UMC

19 36 Nota strategisch beleid Maastricht UMC

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165)

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165) 1968 2003 2010 Visiedocument 2020 Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal (0165) 58 80 00 www.franciscusziekenhuis.nl Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Trends en ontwikkelingen 4 2 Missie Franciscus

Nadere informatie

#ziekenhuizen - #masterplan - #universitaironderwijs - #faciliteiten - #multifunctioneel

#ziekenhuizen - #masterplan - #universitaironderwijs - #faciliteiten - #multifunctioneel Maastricht UMC+ Wonen / Ziekenhuizen #ziekenhuizen - #masterplan - #universitaironderwijs - #faciliteiten - #multifunctioneel University Hospital Maastricht, een ruimteschip is geland! Het jongste universitaire

Nadere informatie

Visie document Zelfstandige behandelcentra zijn de logische speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen

Visie document Zelfstandige behandelcentra zijn de logische speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen Visie document Zelfstandige behandelcentra zijn de logische speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen Leidschendam februari 2011 Zelfstandige behandelcentra als speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen

Nadere informatie

STRATEGIE. maagleverdarmstichting.nl

STRATEGIE. maagleverdarmstichting.nl maagleverdarmstichting.nl NIEUWE UITDAGINGEN De Nederlandse gezondheidszorg is volop in verandering. Gezondheid is niet langer de afwezigheid van ziekte, maar het vermogen van mensen om met de fysieke,

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Strategische agenda 2018-2020 pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Onze missie Wij staan voor goede en betaalbare zorg voor alle inwoners van Nederland. Onze

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

OLV Ziekenhuis Aalst Asse - Ninove. Welkom, nieuwe collega s!

OLV Ziekenhuis Aalst Asse - Ninove. Welkom, nieuwe collega s! OLV Ziekenhuis Aalst Asse - Ninove Welkom, nieuwe collega s! OLV in een notendop Wie zijn we en waarvoor staan we OLV in cijfers De organisatiestructuur Ooit was het zo OLV 1904-2014: Groeiende capaciteit

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Vijf kansrijke gebieden

Vijf kansrijke gebieden N AT I O N A A L PROGRAMMA LONGONDERZOEK Een Leven Lang Longen Vijf kansrijke gebieden 1 Miljoen Nederlanders heeft dagelijks last van een chronische longziekte. Dat kan zo niet langer! adembenemend...

Nadere informatie

Verslag en conclusie conferentie positieve gezondheid 4 april 2016

Verslag en conclusie conferentie positieve gezondheid 4 april 2016 Verslag en conclusie conferentie positieve gezondheid 4 april 2016 Op de conferentie waren vertegenwoordigers aanwezig van verschillende ketenpartners in de zorg: Adelante (revalidatie), Cohesie (huisartsen),

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 TOGETHERNESS Focus, optimaliseren en excelleren Een ziek kind kan niet zonder zijn ouders Een onwerkelijke wereld, vol slangetjes, veelbetekenende piepjes

Nadere informatie

Talentisme. Het effectiefste wapen in de War for Talent

Talentisme. Het effectiefste wapen in de War for Talent Talentisme. Het effectiefste wapen in de War for Talent Talent wordt schaars en er zal om gevochten worden. Dat was kort samengevat de gedachte achter de term The War for Talent, die eind vorige eeuw werd

Nadere informatie

Sociale innovatie. Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties

Sociale innovatie. Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties Sociale innovatie Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties DATUM 1 maart 2014 CONTACT Steef de Vries MCC M 06 46 05 55 57 www.copertunity.nl info@copertunity.nl 2 1. Wat is sociale

Nadere informatie

Maastricht UMC+ Research (/research) Valorisatie en ondernemerschap (/research/valorisatie-en-ondernemerschap)

Maastricht UMC+ Research (/research) Valorisatie en ondernemerschap (/research/valorisatie-en-ondernemerschap) ! Maastricht UMC+ " In gesprek met (/research/instituten/gesprek-met-0) Lodewijk van Rhijn & Chris Arts Research (/research) Valorisatie en ondernemerschap (/research/valorisatie-en-ondernemerschap) In

Nadere informatie

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl The Netherlands of 2040 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Nieuwe CPB scenario studie Vraag Waarmee verdienen we ons brood in 2040? Aanpak Scenario s, geven inzicht in onzekerheid

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging De zorg verandert en vindt zoveel mogelijk thuis of dichtbij huis plaats. Er worden minder mensen opgenomen

Nadere informatie

Duurzame Ontwikkeling

Duurzame Ontwikkeling Duurzame Ontwikkeling Korte toelichting op het begrip Praktische invulling - in bedrijven - technologie Invulling in het onderwijs J. Venselaar 17 november Duurzame ontwikkeling in het onderwijs 1 Duurzaam..

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

NVAG 16012014 Prof. Dr Marie Louise Essink-Bot en drs Marielle Jambroes MPH

NVAG 16012014 Prof. Dr Marie Louise Essink-Bot en drs Marielle Jambroes MPH NVAG 16012014 Prof. Dr Marie Louise Essink-Bot en drs Marielle Jambroes MPH Slide 5 Ik ga u een stukje van mijn oratie laten zien, die ik op 11-12-13 heb uitgesproken. Voor degenen die daar ook waren,

Nadere informatie

Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg Samen in beweging

Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg Samen in beweging Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg 2017-2020 Samen in beweging De wens van cliënten staat voorop in onze zorg. Bij hen ligt de regie. We zijn samen in beweging Als organisatie

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

INDIVIDUELE PROFILERING

INDIVIDUELE PROFILERING INDIVIDUELE PROFILERING EN ACTUELE THEMA S IN DE MEDISCHE VERVOLGOPLEIDING Op weg naar de specialist van de toekomst Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 4 1.1 Gezondheidszorg in verandering 4 1.2 Vakoverstijgende

Nadere informatie

Ruth Mangroe,MSc 20 maart 2013

Ruth Mangroe,MSc 20 maart 2013 Ruth Mangroe,MSc 20 maart 2013 Ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg hebben direct invloed op de wijze waarop men verwacht dat de praktische dienstverlening zal worden uitgevoerd of geboden. Dat de

Nadere informatie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie Innovatie in de Zorg en in de farmacie niets nieuws onder de horizon, wel bitter noodzakelijk Patrick Edgar Senior Manager Zorginkoop Is innovatie in de zorg nodig? Het gaat toch goed? Nederlanders leven

Nadere informatie

Hoofd Vastgoed & Huisvesting UMC Utrecht

Hoofd Vastgoed & Huisvesting UMC Utrecht Hoofd Vastgoed & Huisvesting UMC Utrecht Organisatie UMC Utrecht Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) is een internationaal toonaangevend universitair medisch centrum waarin kennis over

Nadere informatie

Bewustwording drinkgedrag

Bewustwording drinkgedrag School: Bedrijf: Titel project: 1. De opdracht Opdrachtgever Cardioloog, dhr. Eelko Ronner, hoofdonderzoeker verbonden aan Renier de Graaf Groep. Situatie Hart- en vaatziekten zijn een belangrijke doodsoorzaak

Nadere informatie

Zorglandschap 2016 - De rol van IT bij gedwongen verandering

Zorglandschap 2016 - De rol van IT bij gedwongen verandering Zorglandschap 2016 - De rol van IT bij gedwongen verandering Zorgorganisaties worden uitgedaagd tot het leveren van betere zorg voor minder geld. De vraag naar zorg neemt toe, als gevolg van de vergrijzing

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Integraal Kwaliteitsmanagement Gezondheidszorg Zorgkwaliteit, risicobeheersing, veiligheid en efficiency volgens NEN EN 15224

Integraal Kwaliteitsmanagement Gezondheidszorg Zorgkwaliteit, risicobeheersing, veiligheid en efficiency volgens NEN EN 15224 Integraal Kwaliteitsmanagement Gezondheidszorg Zorgkwaliteit, risicobeheersing, veiligheid en efficiency volgens NEN EN 15224 Version 1/2013 Uitdagingen in de gezondheidszorg Als professionele zorgaanbieder

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014 Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie 22 september 2014 Inhoud 1. Inleiding en aanleiding 2. Strategische outline 3. De markt en de vereniging 4. Strategische domeinen 5. Beweging 1. Inleiding en

Nadere informatie

De toekomst van uw ziekenhuis VISIE

De toekomst van uw ziekenhuis VISIE De toekomst van uw ziekenhuis 2012 VISIE 2016 MISSIE ZGT is hét gastvrije Twentse ziekenhuis waar de patiënt in goede handen is, waar medewerkers met plezier professioneel kunnen en willen werken en waar

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

AMBULANCEZORG IN 2025:

AMBULANCEZORG IN 2025: AMBULANCEZORG IN 2025: Zorgcoördinatie en mobiele zorg Visiedocument Ambulancezorg Nederland AMBULANCEZORG IN 2025: Zorgcoördinatie en mobiele zorg Visiedocument Ambulancezorg Nederland ONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

HealthValley. where health & innovation meet. Succesvol innoveren in de zorg

HealthValley. where health & innovation meet. Succesvol innoveren in de zorg HealthValley where health & innovation meet Succesvol innoveren in de zorg 1 Succesvol innoveren in de zorg Health Valley Health Valley is een netwerk van bedrijven, overheden, kennis- en zorginstellingen

Nadere informatie

Jan Houkes: Branche-vervaging wellness/care/cure. Ontwikkelingen in de zorg. Jan Houkes CEO - Omale. Het zorgproces van de toekomst; een verkenning

Jan Houkes: Branche-vervaging wellness/care/cure. Ontwikkelingen in de zorg. Jan Houkes CEO - Omale. Het zorgproces van de toekomst; een verkenning Het zorgproces van de toekomst; een verkenning Belanghebbenden in het huidige zorgproces zijn: Jan Houkes CEO - Omale De overheid; De zorgverzekeraars; Zie FD: Traditionele zorgmarkt zit dicht. Hoe kan

Nadere informatie

Informational Governance

Informational Governance Story Informational Governance Juli 2013 Nog niet zo heel lang geleden voltrokken veranderingen in de maatschappij zich volgens logische, min of meer vaste patronen. Overheden, bedrijven, wetenschappers,

Nadere informatie

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Dames en heren, Degenen, die hier te lande na 1820 verbetering van

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Over ehealth-innovaties en ondernemerschap in de zorg

Over ehealth-innovaties en ondernemerschap in de zorg Over ehealth-innovaties en ondernemerschap in de zorg Perspectief van een zorgverzekeraar Hans Hopmans Achmea Zorg & Gezondheid nov.2013 1 Waarom we (ehealth)innovaties nodig hebben. Stijgende Zorgvraag

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting 9

Samenvatting. Samenvatting 9 Samenvatting Sinds de introductie in 2001 van lectoraten in het Nederlandse hoger beroepsonderwijs wordt aan hogescholen steeds meer gezondheidsonderzoek uitgevoerd. De verwachting is dat dit niet alleen

Nadere informatie

DE REDDENDE ENGEL. Theo Poiesz. mens2020. 17 januari 2013. 2013 Th.B.C. Poiesz

DE REDDENDE ENGEL. Theo Poiesz. mens2020. 17 januari 2013. 2013 Th.B.C. Poiesz DE REDDENDE ENGEL Theo Poiesz mens2020 17 januari 2013 2013 Th.B.C. Poiesz AGENDA Visie op ontwikkelingen in en rond de zorg Mogelijke implicaties voor zorgaanbieders en afnemers Behoefte aan een nieuw

Nadere informatie

Symposium Water & Health

Symposium Water & Health Symposium Water & Health Jelle Prins, Decaan MCL Academie Medisch Centrum Leeuwarden Onderzoek en Innovatie Presentatie Jelle Prins 1 MCL Topklinisch opleidingsziekenhuis In Leeuwarden en Harlingen met

Nadere informatie

Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren

Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren Zorgorganisaties zijn innovatiever dan het bedrijfsleven; Zorgorganisaties investeren gemiddeld 25% meer in sociale innovatie,

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

Maastricht UMC+ in vogelvlucht

Maastricht UMC+ in vogelvlucht Maastricht UMC+ in vogelvlucht Maastricht UMC+ met heel ons hart voor Gezond Leven Welkom bij het Maastricht UMC+ Het Maastricht UMC+ wil mensen gezond houden en zoveel mogelijk voorkomen dat ze zorg nodig

Nadere informatie

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit.

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit. Dames en heren, Graag heet ik u van harte welkom bij de opening van het Academisch Jaar 2013/2014. Met uw aanwezigheid vandaag geeft u nog eens blijk van uw bijzondere verbondenheid aan deze Universiteit,

Nadere informatie

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Opleiden voor Public Health Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Public Health = alles wat we doen om de volksgezondheid te verbeteren Cellen > individuen -> maatschappij Preventie Effectiviteit

Nadere informatie

De VTV-2018 in het kort. Een strategische verkenning van volksgezondheid in de toekomst

De VTV-2018 in het kort. Een strategische verkenning van volksgezondheid in de toekomst De VTV-2018 in het kort Een strategische verkenning van volksgezondheid in de toekomst De Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) verkent de toekomst. Dat doet de VTV aan de hand van vragen zoals: Hoe

Nadere informatie

vereniging innovatieve geneesmiddelen Nederland Focus op farma

vereniging innovatieve geneesmiddelen Nederland Focus op farma vereniging innovatieve geneesmiddelen Nederland Focus op farma Nefarma 2011 Redactie: Elise de Kruijf Vormgeving: zonder boter, Hoofddorp Fotografie: Bart Versteeg, Den Haag Bert Verhoeff/Hollandse Hoogte

Nadere informatie

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Twente is een innovatieve regio die nationaal en internationaal sterk in opkomst is. Daarom is op initiatief van de provincie Overijssel

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg Auditrapportage 2014 Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel Dynamiek onderweg De vier geïdentificeerde typologieën van de Centra co-creator; incubator; transformator; facilitator - zijn hieronder kort

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Human Health and Life Sciences (H2LS)

Human Health and Life Sciences (H2LS) (H2LS) Werkconferentie VU 16 april 2015 Margreeth van der Meijde, vice decaan onderwijs VUMC H2LS Strategische doelstelling VU en VUmc excelleren met onderzoek en onderwijs binnen het domein H2LS. Er wordt

Nadere informatie

Externe brochure : toelichting

Externe brochure : toelichting Externe brochure : toelichting Doel: profilering Veldzicht Doelgroep: stakeholders Veldzicht Optionele uitwerking: boekje centrum voor transculturele psychiatrie VAARDIG EN VEILIG VERDER HELPEN In Veldzicht

Nadere informatie

Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aandacht maakt t beter

Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aandacht maakt t beter Jeroen Bosch Ziekenhuis Aandacht maakt t beter Inhoud + Wie zijn we? + Wat gebeurt er om ons heen? + Waar staan we voor? Wie zijn we? Facts & figures I + 635.000 inwoners in verzorgingsgebied + 3.577 medewerkers

Nadere informatie

Samen bouwen aan TOPzorg

Samen bouwen aan TOPzorg Samen bouwen aan TOPzorg VERWIJZING Rehabilitation institute Strategisch beleid 2016-2020 Specialisten in revalidatie Volwassenenrevalidatie Kinderrevalidatie Arbeidsrevalidatie Orthopedietechniek Missie

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

VTV-2014: Participatie als rode draad

VTV-2014: Participatie als rode draad 1 VTV-2014: Participatie als rode draad Opzet VTV-2014 Basisinformatie op websites Vier themarapporten Gezondheid en maatschappelijke participatie Preventie in de zorg Maatschappelijke kosten en baten

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis Strategisch beleidsplan 2010-2015 Slingeland Ziekenhuis Voorwoord Voor u ligt de verkorte uitgave van het Strategisch Beleidsplan 2010-2015 van ons ziekenhuis. Deze uitgave is speciaal voor u als medewerker

Nadere informatie

Manifest over medische hulpmiddelen en technologie. Kabinetsperiode 2012-2016

Manifest over medische hulpmiddelen en technologie. Kabinetsperiode 2012-2016 Manifest over medische hulpmiddelen en technologie Kabinetsperiode 2012-2016 Manifest over medische hulpmiddelen en technologie Kabinetsperiode 2012-2016 Medische hulpmiddelen en belang voor de samenleving

Nadere informatie

Strategisch plan NVvP

Strategisch plan NVvP Strategisch plan NVvP 2017-2022 Inleiding Doel In de zomer van 2016 heeft het bestuur van de NVvP besloten om de toekomstvisie 2012-2017 te vervangen en aan te passen voor de komende periode van 2017 2022.

Nadere informatie

Over strategische personeelsplanning in een veranderend ziekenhuislandschap en de rol van OR

Over strategische personeelsplanning in een veranderend ziekenhuislandschap en de rol van OR Over strategische personeelsplanning in een veranderend ziekenhuislandschap en de rol van OR Medezeggenschapsdag StAZ Driebergen, 12 november 2015 Chris-Jan van Leeuwen Onno Verbaas PFZW HR Advies 1 CAO

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 8 Professionele

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

Introductie. wensen over.

Introductie. wensen over. Rendement uit talent 10 tips voor geïntegreerd talent management 1 Introductie Organisaties zijn voor hun effectiviteit en concurrentiekracht sterk afhankelijk van talenten van hun medewerkers. Nieuwe

Nadere informatie

Zorg voor innovatie! Sneller Beter - Innovatie en ICT in de curatieve zorg

Zorg voor innovatie! Sneller Beter - Innovatie en ICT in de curatieve zorg Zorg voor innovatie! Bijlage Sneller Beter - Innovatie en ICT in de curatieve zorg Bijlage eindrapportage KPN juni 2006 Dit is een bijlage bij het rapport Zorg voor innovatie! Innovatie en ICT in de curatieve

Nadere informatie

Beter sturen, sneller plannen

Beter sturen, sneller plannen Beter sturen, sneller plannen Ziekenhuiszorg in Nederland 83 algemene ziekenhuizen 8 academische ziekenhuizen > 180.000 medewerkers Het Amphia Ziekenhuis: de feiten (1) Eén van de drie grootste niet academische

Nadere informatie

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013 Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst Brussel, 27 februari 2013 Inhoud 1. Health & Care fonds zorgt voor kritische massa en multiplicatoreffect (Urbain Vandeurzen)

Nadere informatie

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht akkoord stichting jongeren op gezond gewicht De stichting Jongeren Op Gezond Gewicht en haar partners verbinden zich met dit akkoord gezamenlijk, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, in de periode

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

BOUWNETWERK. Kiezen en uitblinken. Bouwnetwerk is hét netwerk voor vrouwen die werken aan de gebouwde omgeving

BOUWNETWERK. Kiezen en uitblinken. Bouwnetwerk is hét netwerk voor vrouwen die werken aan de gebouwde omgeving BOUWNETWERK Kiezen en uitblinken Bouwnetwerk is hét netwerk voor vrouwen die werken aan de gebouwde omgeving Kiezen en uitblinken Aan mevrouw Schultz van Haegen, minister van infrastructuur en milieu,

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING Versterking van de wetenschap en een betere benutting van de resultaten zijn een onmisbare basis, als Nederland

Nadere informatie

1 Samenvatting: een nieuw beroepenhuis V&V

1 Samenvatting: een nieuw beroepenhuis V&V 1 Samenvatting: een nieuw beroepenhuis V&V 1.1 V&V 2020 heeft op basis van: de rondetafelgesprekken met vele honderden beroepsbeoefenaren; de achtergrondstudies met een review van wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT:

LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT: Op weg naar een Kamer Mondzorg Josef Bruers LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT: Quality for the future 4 oktober 2013 Kamer Mondzorg Werktitel voor een initiatief om in Nederland te komen

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

VERWIJSSCAN HUISARTSEN

VERWIJSSCAN HUISARTSEN VERWIJSSCAN HUISARTSEN MET DE VERWIJSSCAN VAN KIWA CARITY HEB IK MEER GRIP OP MIJN PATIËNTENSTROOM. Uw markt pagina 4 Onze aanpak pagina 5 Data, inzicht & sturing pagina 6-7 De verwijsscan pagina 8 De

Nadere informatie

perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea

perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea 1 2 3 Zorgkostenstijging is van alle jaren maar extra waakzaamheid geboden Ontwikkeling zorguitgaven

Nadere informatie

leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren Leerwerkplaatsen in het ZZG Herstelhotel en Thermion

leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren Leerwerkplaatsen in het ZZG Herstelhotel en Thermion leerwerkplaatsen leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren HAN Centre of Expertise Sneller Herstel stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen zorginstellingen, onderzoeksinstituten en de

Nadere informatie