25 mei 2016 JAARVERSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "25 mei 2016 JAARVERSLAG"

Transcriptie

1 mei 216 JAARVERSLAG

2 Interwaas Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Lamstraat Sint-Niklaas Interwaas is het samenwerkingsverband voor streekontwikkeling van Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster. In samenwerking met de Wase gemeenten en de Provincie Oost-Vlaanderen wil Interwaas vanuit een lokale sturing de ontwikkeling van het Waasland actief bevorderen via dienstverlening, projectwerking en belangenbehartiging. BiblioWaas en de Erfgoedcel Waasland maken deel uit van Interwaas. BiblioWaas is het samenwerkingsverband van de negen Wase openbare bibliotheken en wordt ondersteund door de Provincie Oost-Vlaanderen. BiblioWaas ondersteunt en faciliteert de netwerking, expertise-uitwisseling, gezamenlijke vorming en projecten gericht op het optimaliseren van de interne werking en dienstverlening van de bibliotheken. De Erfgoedcel Waasland realiseert erfgoedprojecten in samenwerking met de Wase verenigingen en gemeentebesturen, geeft advies, bevordert samenwerking en zorgt mee voor uitwisseling van kennis en ervaring over erfgoed. De Erfgoedcel Waasland wordt ondersteund door de Vlaamse overheid en de negen Wase gemeenten. Opgericht bij akte van 26 juni 1968, dienstverlenende vereniging beheerst door het decreet van 6 juli 21 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Goedkeuring van de statuten bij K.B. van 2 december 1968, bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 1 april De statuten werden het laatst gewijzigd bij beslissing van de Algemene Vergadering van 2 december 215, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 25 maart 216 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 april 216.

3 mei 216 JAARVERSLAG Deze bundel bevat de verslagen van de Raad van Bestuur en commissaris-revisor en de jaarrekening 215, voorgelegd aan de jaarvergadering van de deelnemers, gehouden in Sint-Niklaas op 25 mei

4 Inhoud 1. Interwaas algemeen p Strategisch plan p Missie: bestaansreden en identiteit p Visie: Interwaas in de toekomst p Werkdomeinen p Kerntaken en ambities p Organigram p Deelnemers op 31 december 215 p Statutenwijziging p Bestuur en toezicht p Raad van Bestuur p Directiecomité p Algemene Vergadering p Toezicht en controle p Personeel p Netwerking en samenwerking p Participatie p Overlegstructuren Vlaanderen p Overlegstructuren Waasland p Interwaas biedt onderdak p Afscheid van medeoprichter en bestuurder Gustaaf Deckers p Verslag van de Raad van Bestuur p Regionale economie p Bedrijventerreinen p Algemeen beheer p Beveren p. 18 Kmo-zone Aven Ackers p. 18 Glastuinbouwcluster Melsele p Sint-Gillis-Waas p. 19 Bijzonder Economisch Knooppunt (BEK) Kluizenmolen p Sint-Niklaas p. 2 Kmo-zone Botermelkstraat-Heimolenstraat p. 2 Kmo-zone Heidebaan Noord p. 2 Kmo-zone Metalunion p. 2 Westakkers p Stekene p. 22 Onderzoek naar bedrijfsverzamelgebouw op Kleine Akker p Studie Ruimteclaims in het Waasland p Sociale economie p Regierol sociale economie in het Waasland p VoedSaam: een centraal voedseldepot voor het Waasland p Waaslandhaven p Uitbouw en beheer van de Waaslandhaven p Vertegenwoordiging in de Maatschappij Linkerscheldeoever p Logistiek Park Waasland p GRUP Afbakening zeehavengebied Antwerpen p Decreet omvorming Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen naar nv van publiek recht p Beleidsovereenkomst Saeftinghezone fase 1 p Havenland, 11 maal verwonderlijk p. 31

5 2.3. Kenniscentrum p Overleg Wase parlementairen p Naar een vernieuwd streekbeleid? p EGTS Linieland van Waas en Hulst p LEADER en PDPO p Ruimtelijke ordening p Overzichtstabel ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP s) p Goedgekeurde RUP s p RUP s in procedure p Beveren p. 38 RUP Gravenplein p. 38 RUP Herziening A. Van Puymbroecklaan p. 39 RUP Meersen Zuid p. 39 Inrichtingsstudie Burggravenhoek p Kruibeke p. 4 RUP Herziening Bazel-Centrum p. 4 RUP Watermolenstraat p Moerbeke p. 4 RUP Horecacluster Eksaardsedam p Sint-Gillis-Waas p. 41 Inrichtingsstudie Collemanstraat p Sint-Niklaas p. 41 RUP Lokaal bedrijventerrein Botermelkstraat-Heimolenstraat p. 41 RUP RWZI Sinaai p. 42 RUP Sportcentrum Meesterstraat p Temse p. 43 RUP Steenbakkerij Steendorp p Waasmunster p. 43 RUP Koolputten p. 43 RUP Lokaal bedrijventerrein p. 43 RUP Zonevreemde woningen bis p GIS p Welzijn p Regionaal Welzijnsoverleg Waasland p WASO p WOK p Mobiliteit p Mobiliteit in het Waasland p Intergemeentelijk mobiliteitsoverleg p Kilometerheffing voor vrachtwagens p Cultuur p Erfgoedcel Waasland p Samenwerking p Waas cultureel-erfgoedloket p Zorg voor cultureel erfgoed p Ontsluiting van cultureel erfgoed p Financiële ondersteuning p Zakelijk beheer p BiblioWaas p Overlegstructuren en samenwerkingsverbanden p Vorming voor de Wase bibliotheken p Projecten p Dienstverlening en shared services p Samenaankopen gemeenten en OCMW s p Waasland Digitaal p Informatieveiligheidsconsulent voor het Waasland p Waasland Klimaatland p Waterkwaliteitskaart p Wegmarkeringen en rioolkolkenreiniging p. 6 5

6 2.9. Wonen p Alternatieve woonvormen p Intergemeentelijk woonbeleid p Huisvestingsprojecten p Beveren p. 62 Berghoekwegel-Gaverlandwegel (Melsele) p. 62 Congoken fase 2 p. 62 Daalstraat (Vrasene) p. 63 Farnèselaan (Melsele) p. 63 Viergemeet p Lokeren p. 65 Hoedhaar p. 65 Rijkswachtkazerne p Sint-Gillis-Waas p. 67 Kopergieterij p. 67 PRUP Collemanstraat (Sint-Pauwels) p Sint-Niklaas p. 67 Clementwijk² p. 67 Den Beenaert p. 67 Gerda p. 68 Klokkedreef p. 68 Paterskerk p. 68 Sint-Rochus p. 69 VTS-site p. 69 Wallenhofwijk (Nieuwkerken-Waas) p Stekene p. 7 Bormte-Dorpsstraat p Temse p. 71 Sint-Amelberga Instituut p Waasmunster p. 72 Wareslagestraat p Vlaamse energielening p Pilootproject isolatie woningen p Publieke ruimten p Sint-Gillis-Waas p. 74 Golfterrein Kattestraat p Interne werking p Organisatiestructuur p Personeelsbeleid p Communicatie p Externe communicatie p Interne communicatie p Lezersenquête Infowaas p Communicatiestrategie p Gebouwenbeheer en ICT p Vorming p Financiële middelen p Jaarrekening 215 p Commentaar bij de jaarrekening en bestemming resultaat p Balans: activa en passiva p Resultatenrekening p Resultaatverwerking p Fiscaal p Vennootschapsbelasting of rechtspersonenbelasting? p BTW kostendelende vereniging p Overzicht Waas fonds p Verslag van de commissaris-revisor p. 89

7 1. INTERWAAS ALGEMEEN 1.1. Strategisch plan Met het strategisch plan , opgesteld in samenwerking met RebelGroup Advisory Belgium nv en goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 29 mei 213, werd de koers die Interwaas de komende jaren zal varen in hoofdlijnen vastgelegd, rekening houdend met een verwacht toekomstbeeld. Interwaas koos bewust voor een strategisch plan dat de nodige flexibiliteit in haar werkzaamheden toelaat. Dit houdt in dat de mogelijkheid om onvoorziene paden te bewandelen open wordt gehouden, zonder de doelstellingen op lange termijn en waarden uit het oog te verliezen Missie: bestaansreden en identiteit In samenwerking met de Wase gemeenten en de Provincie Oost-Vlaanderen wil Interwaas vanuit een lokale sturing de ontwikkeling van het Waasland actief bevorderen via dienstverlening, projectwerking en belangenbehartiging. Interwaas voert deze missie uit in lijn met de vooropgestelde basiskwaliteiten: krachtdadig; innovatief; deskundig; transparant en open; duurzaam; sociaal; samenwerkend Visie: Interwaas in de toekomst Te midden van de socio-economische, politieke en culturele uitdagingen waarmee het Waasland zal worden geconfronteerd, wenst Interwaas haar unieke en algemeen (h)erkende positie te versterken door expertise en een duidelijke toegevoegde waarde voor alle belanghebbenden Werkdomeinen Interwaas is op de volgende tien werkdomeinen actief: 1. Regionale economie 2. Waaslandhaven 3. Kenniscentrum 4. Ruimtelijke ordening 5. Welzijn 6. Mobiliteit 7. Cultuur 8. Dienstverlening en shared services 9. Wonen 1. Publieke ruimten 7

8 Kerntaken en ambities Interwaas beoogt om tegen 218 samen met en ten dienste van de Wase gemeenten: de socio-economische ontwikkeling binnen de regio te hebben ondersteund en mee richting te hebben gegeven, om zo de tewerkstelling in de regio te stimuleren; bijgedragen te hebben aan de ontwikkeling van de Waaslandhaven, met aandacht voor een rechtmatige verdeling van de baten en kosten op maatschappelijk, financieel en socio-economisch vlak; erkend te zijn als contactpunt voor alle relevante socio-economische informatie en trends en op haar beurt deze informatie te hebben verspreid onder relevante partners; een duidelijke meerwaarde te hebben aangetoond op het gebied van ruimtelijke ordening in het Waasland, met het oog op een goede combinatie van een sterke economische regio enerzijds en een aangename leefomgeving anderzijds; samenwerking op het vlak van welzijn te hebben gestimuleerd en geconcretiseerd, met als doel een hoger welzijn voor de Wase burger en een versterking van de maatschappelijke samenhang; op het vlak van mobiliteit een rol van belangenverdediger te hebben vervuld op alle relevante beslissingsniveaus en een rol van bemiddelaar / initiator met betrekking tot grensoverschrijdende mobiliteitsproblematieken en -opportuniteiten; de cultuurbeleving en -participatie van de Wase burger te hebben ondersteund, in het bijzonder met betrekking tot de domeinen cultureel-erfgoed en bibliotheekwezen; een platform te zijn waar de gemeenten hun krachten kunnen bundelen en zo toegang krijgen tot duurzame, kwaliteitsvolle producten en diensten aan een correcte prijs; een aanbod van innovatieve en duurzame woningen in het Waasland te hebben verzekerd; de kennis en kunde te hebben ontwikkeld met betrekking tot de inrichting van publieke ruimten en concrete projecten op dit terrein te hebben gerealiseerd Organigram Gemeenten Raad van Bestuur Directiecomité Algemeen management Duurzaamheid Communicatie Juridische ondersteuning Projectwerking Ondersteunende diensten Regionale economie Waaslandhaven Cultuur Wonen Mobiliteit 8 Ruimtelijke Shared services Welzijn Publieke ruimten Kenniscentrum ordening

9 Werkingsgebied Interwaas 1.2. Deelnemers op 31 december 215 Deelnemers Aantal aandelen (25 euro / aandeel) Geplaatst kapitaal (in euro) Opgevraagd kapitaal (in euro) Wase gemeenten (aandelen A) Beveren Kruibeke Lokeren Moerbeke Sint-Gillis-Waas Sint-Niklaas Stekene Temse Waasmunster Subtotaal Andere openbare besturen (aandelen B) Provincie Oost- Vlaanderen TOTAAL KAPITAAL

10 Statutenwijziging Sinds 1 januari 215 is Interwaas niet langer vrijgesteld van vennootschapsbelasting (zie hoofdstuk 3.3.). Interwaas besliste een ruling aan te vragen teneinde als intercommunale in de toekomst aan de rechtspersonenbelasting onderworpen te kunnen blijven. Een absolute voorwaarde hiertoe is het niet uitkeren van dividenden, waartoe een statutenwijziging noodzakelijk was. Daarom werd beslist dat Interwaas in de toekomst niet langer dividenden zal uitkeren aan haar aandeelhouders. De eventuele winst zal voortaan integraal worden aangewend voor de werking en verdere ontplooiing van de activiteiten; de gerealiseerde winsten kunnen (deels) worden gereserveerd in het Waas fonds, waarvan de oprichting werd beslist in 211. De Algemene Vergadering van 2 december 215 besliste om de statutenwijziging goed te keuren met eenparigheid van stemmen. De statuten zijn inmiddels voorgelegd aan de toezichthoudende overheid, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 25 maart 216 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 april Bestuur en toezicht Raad van Bestuur De samenstelling van de Raad van Bestuur van Interwaas was op 31 december 215 als volgt: Gemeente / stad Naam Partij Beveren Werner Maes CD&V 1 Guy Tindemans CD&V Veerle Vincke CD&V Boudewijn Vlegels N-VA Filip Kegels N-VA Dominique Tielens N-VA Kruibeke Dirk De Ketelaere CD&V Filip Vercauteren CD&V Julien Mertens SamenVoorKruibeke Lokeren Walter De Coeyer Open Vld Tina Heyninck Open Vld Marina Van Hoorick (ondervoorzitter) Open Vld Guido De Waele CD&V Marjoleine de Ridder CD&V Gust Claes CD&V Moerbeke Robby De Caluwé Open Vld Sint-Gillis-Waas Remi Audenaert (voorzitter) CD&V Eric De Keyzer CD&V Chris Lippens CD&V Sint-Niklaas Lieven Dehandschutter (ondervoorzitter) N-VA Maxime Callaert N-VA Annemie Charlier N-VA

11 Carl Hanssens Christel Geerts (ondervoorzitter) Wout De Meester Hasan Bilici Ali Alci N-VA Sp.a-Groen Sp.a-Groen Sp.a-Groen Sp.a-Groen Stekene Frans Windhey Gemeentebelangen Gunter Van Campenhout Freddy Merckx Gemeentebelangen Gemeentebelangen Temse Luc De Ryck CD&V Hugo Maes Freddy Verbeke Koenraad De Jonghe Stephan Van der Gucht CD&V CD&V N-VA N-VA Waasmunster Magda Van Puyvelde CD&V Michel Du Tré CD&V Provincie Oost-Vlaanderen Nicole Van Duyse CD&V Jo De Cuyper Luc Maes Sylvia Van Meirvenne Goedele De Cock Peter Hertog CD&V Open Vld Open Vld Sp.a Sp.a Bestuurders met raadgevende stem Ronny Suy Open Vld Martine Verheyden Christophe Creve Erik Maes Sp.a-Groen Sp.a-Groen N-VA Op de Algemene Vergadering van 29 mei 213 werden de volgende personen als deskundigen benoemd omwille van hun ervaring, deskundigheid of huidige functie: Dirk Bulteel; Piet Callens; Rik Daelman; Peter Deckers; Jef Foubert; Julien Van Geertsom; Pieter Van Oost. In 215 kwam de Raad van Bestuur vijf keer samen, meer bepaald op: 25 februari 215; 8 april 215; 24 juni 215; 7 oktober 215; 2 december 215. Bruno Machiels en Miet Deckers woonden de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij als waarnemer. Daarnaast waren ook Bart Casier (directeur), Saskia Fermont (adjunct-directeur) en Iris Baeyens (verslaggeving) aanwezig op de vergaderingen van de Raad van Bestuur. 11

12 Directiecomité Buitengewone Algemene Vergadering van 2 december Directiecomité De samenstelling van het Directiecomité van Interwaas was op 31 december 215 als volgt: effectieve leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel Geerts (ondervoorzitter), Lieven Dehandschutter (ondervoorzitter), Marina Van Hoorick (ondervoorzitter), Carl Hanssens, Wout De Meester, Guy Tindemans, Boudewijn Vlegels, Guido De Waele, Luc De Ryck, Stephan Van der Gucht, Frans Windhey, Robby De Caluwé, Julien Mertens, Michel Du Tré en Jo De Cuyper; deskundigen: Dirk Bulteel, Piet Callens, Rik Daelman, Peter Deckers, Jef Foubert, Julien Van Geertsom en Pieter Van Oost. In 215 kwam het Directiecomité dertien keer samen, meer bepaald op: 14 januari 215; 2 mei 215; 4 februari 215; 3 juni 215; 4 maart 215; 1 juli 215; 1 april 215; 26 augustus 215; 6 mei 215; 23 september 215; 21 oktober 215; 18 november 215; 9 december 215. Bruno Machiels en Miet Deckers woonden de vergaderingen van het Directiecomité bij als waarnemer. Daarnaast waren ook Bart Casier (directeur), Saskia Fermont (adjunct-directeur) en Iris Baeyens (verslaggeving) aanwezig op de vergaderingen van het Directiecomité Algemene Vergadering Algemene Vergadering van 27 mei 215 Voorstelling jaarverslag en jaarrekening over 214 Verslag van de commissaris-revisor betreffende het boekjaar 214 Goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 214, inclusief de bestemming van het resultaat Kwijting aan de bestuurders en commissaris-revisor betreffende de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 214 Aanduiding van een lasthebber voor de Algemene Vergadering van de Maatschappij Linkerscheldeoever van 1 juni 215 en vaststelling van diens mandaat Vervanging van leden van de Raad van Bestuur Kapitaalsverhoging ingevolge de stijging van het inwonersaantal met meer dan 5% voor Kruibeke en Stekene 12 Buitengewone Algemene Vergadering van 2 december 215 Statutenwijziging Goedkeuring van het activiteitenprogramma en de strategie voor het jaar 216 Goedkeuring van de begroting 216 Aanduiding van een lasthebber voor de Buitengewone Algemene Vergadering van de Maatschappij Linkerscheldeoever op 16 december 215

13 Toezicht en controle Vlaamse Regering p/a Agentschap voor Binnenlands Bestuur Boudewijnlaan 3 bus 7 1 Brussel Grant Thornton Bedrijfsrevisoren cvba Vertegenwoordigd door Dirk Van den Broeck Bedrijfsrevisor Potvlietlaan 6 26 Antwerpen 1.4. Personeel Algemene diensten Bart Casier Directeur 1 VTE Saskia Fermont Adjunct-directeur 1 VTE Georgie Wauters Coördinator algemene diensten,5 VTE Marc Backaert / Hilde Jurist en aan/verkopen 1 VTE Vandervreken Iris Baeyens Communicatieverantwoordelijke 1 VTE Véronique Van Duyse Boekhouding en personeel 1 VTE Valérie De Schrijver Secretariaat 1 VTE t.e.m 31/5/215,8 VTE vanaf 1/6/215 Katia Vandevoorde Secretariaat,8 VTE Martine Teirlinck Secretariaat,5 VTE (vanaf 1/6/215) Sandra Baetens Facilitair medewerker,5 VTE Projecten Wannes De Vleeschauwer Projectmanager wonen 1 VTE Filip Deproost Projectmanager regionale economie 1 VTE Ria Van Gucht Deskundige sociale economie 1 VTE (vanaf 12/1/215 t.e.m. 25/12/215) Maarten Dierickx Lizelot Deeren Projectmedewerker bedrijventerreinen en huisvestingsprojecten Projectmedewerker Vlaamse energielening 1 VTE (loopbaanonderbreking vanaf 5/1/215 t.e.m. 4/1/216),5 VTE Georgie Wauters Ruimtelijk planner,5 VTE Vera De Martelaere Ruimtelijk planner 1 VTE Katrien Schelfhout Ruimtelijk planner 1 VTE (vanaf 27/4/215) Frauke Van Goethem Projectmanager duurzaamheid 1 VTE (,8 VTE vanaf 1/5/215 t.e.m. 3/9/215) Kristof Van Gansen Arnold Wittenberg Projectcoördinator Burgemeestersconvenant Participatiemedewerker Burgemeestersconvenant 1 VTE (vanaf 1/6/215) 1 VTE (vanaf 17/9/215) Marina de Vet Projectmanager mobiliteit 1 VTE (vanaf 1/12/215) 13

14 Ploeg wegmarkeringen en rioolkolkenreiniging Wegmarkeringen en rioolkolkenreiniging Gunther Van Mele Ploegbaas technische medewerkers 1 VTE Amadou Diabaté Technische medewerker 1 VTE Reinier De Pauw Chauffeur technische medewerker,8 VTE Guy Puylaert Technische medewerker 1 VTE Ronny Steveninck Chauffeur technische medewerker 1 VTE Wim Wuytack Technische medewerker 1 VTE Erfgoedcel Waasland Ode De Zutter Coördinator 1 VTE t.e.m. 31/3/215,8 VTE vanaf 1/4/215 Bart Ooghe Erfgoedconsulent,8 VTE (t.e.m. 3/4/215) Evelien D Haese Erfgoedconsulent 1 VTE (vanaf 1/8/215) Anniek Elegheert Erfgoedconsulent,8 VTE Martine Teirlynck Erfgoedmedewerker,5 VTE (t.e.m. 3/5/215) BiblioWaas Marjan Van Doorselaer Coördinator,5 VTE Tijdens het schooljaar volgde Gayé Gülsen, leerling van het 5de jaar Office en Klantendienst van de Broederschool in Sint-Niklaas, stage bij Interwaas De Erfgoedcel Waasland werkt regelmatig samen met vrijwilligers. In 215 werkten Ward Van Gucht (,2 VTE) en Annick Baert vrijwillig mee aan de Erfgoedbank Waasland. Kim Van der Elst werkte af en toe vrijwillig als fotograaf. In het kader van de veranderende personeelsbezetting werd in 215 de vrijwilligerswerking geëvalueerd en extra ingezet op vrijwilligers. Zo werkten Lien Van Raemdonck en Carla Verbruggen mee aan het project Herinneringskoffers en bood het bedrijf Incendiary uit Gent zich aan als vrijwilliger voor een nieuwe website van de Erfgoedcel Waasland. Ook bood de erfgoedcel van september tot december 215 een stageplaats aan Tony Bal (,8 VTE) aan, laatstejaarsstudent van de opleiding Sociaal-Cultureel Werk van de Artesis Plantijn Hogeschool in Antwerpen.

15 1.5. Netwerking en samenwerking Participatie Interwaas participeert in: de Maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied, verder de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) genoemd; de EGTS Linieland van Waas en Hulst; het Bedrijvencentrum Waasland nv Overlegstructuren Vlaanderen In 215 heeft Interwaas deelgenomen aan de volgende overlegstructuren op Vlaams niveau. VVSG, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw: Overleg GIS Klankbordgroep duurzame overheidsopdrachten Werkgroep regisseurs sociale economie VLINTER, koepelorganisatie van de elf Vlaamse streekontwikkelingsorganisaties in samenwerking met VVSG: Overleg directeurs Werkgroep onteigening Werkgroep bedrijventerreinmanagement Werkgroep bedrijvigheid Werkgroep ruimtelijke ordening Werkgroep ICT Werkgroep GIS Werkgroep milieu Werkgroep wonen POM Oost-Vlaanderen: werkgroep bedrijventerreinmanagement POM Oost-Vlaanderen: werkgroep glastuinbouwcluster Melsele KOMOSIE, koepel van milieuondernemers in de sociale economie: voedseloverschotten Werkgroep regisseurs inzake regierol sociale economie Lerend Netwerk Financiering Lokale Klimaatplannen (initiatief van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid) Oost-Vlaams netwerk Burgemeestersconvenant AGIV, Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen: GRB-werkgroep (Grootschalig Referentiebestand) Overleg Lokale Entiteiten Vlaamse energielening en Vlaams Gewest Adviescommissie Cultureel Erfgoed Vlaamse overlegstructuur van de cultureel-erfgoedcellen: Speakers corner Collegagroepen beleid, digidoc, diversiteit, duurzaam communiceren en educatie Structureel overleg Erfgoedcel Waasland met het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen en de vijf andere cultureelerfgoedcellen in Oost-Vlaanderen Cultureel Erfgoedoverleg Vlaanderen Adviesgroep vormingstraject erfgoed en zaken van FARO (Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw) Algemene Vergadering van het Instituut voor Vlaamse Volkskunst vzw Interprovinciale werkgroep selectie en waardering Werkgroep klompen erfgoed Klankbordgroep Het Virtuele Land Stuurgroep Het Firmament VVBAD, Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie Kabinet minister van Cultuur Sven Gatz, delegatie Oost-Vlaamse bibliotheeksamenwerkingsverbanden betreffende de regionale bibliotheekwerking 15

16 Overlegstructuren Waasland Naast de verschillende werkgroepen en overlegmomenten die binnen de eigen werkdomeinen worden georganiseerd, nam Interwaas in 215 ook deel aan de volgende overlegstructuren op Waas niveau. Regionaal Sociaal-Economisch OverlegComité (RESOC) voor Waas en Dender Centraal netwerk voor de ontwikkeling van het havengebied Antwerpen Werkgroep onthaal en recreatie De Wase denktank sociale economie EGTS Linieland van Waas en Hulst Werkgroep jobbeurs Werkgroep minicolloquium Werkgroep subsidies LEADER, Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling LEADER Grensregio Waasland Project Spazio van Voka, gemeenten geven ruimte aan ondernemingen: klankbordgroep Regionale kenniskring ICT Waasland Stuurgroep en werkgroep Waasland Digitaal Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) Sint-Niklaas Werkgroep duurzame overheidsopdrachten stad Sint-Niklaas Pioniers in het kader van het klimaatactieplan stad Sint-Niklaas Lokaal woonoverleg Beveren, Kruibeke, Lokeren, Sint-Gillis-Waas en Sint-Niklaas Waas ArchievenOverleg Toerisme Waasland: Raad van Bestuur en Algemene Vergadering WASO: jeugdconsulentenoverleg WOK: Waas Overleg Kinderopvang Interwaas biedt onderdak Interwaas bood in 215 in haar kantoorgebouwen onderdak aan de provinciale Uitleendienst; het Regionaal Welzijnsoverleg Waasland Afscheid van medeoprichter en bestuurder Gustaaf Deckers Interwaas en de Maatschappij Linkerscheldeoever namen op 25 juli 215 met droefheid afscheid van medeoprichter en voormalig gedelegeerd bestuurder Gustaaf Deckers. Met Gustaaf Deckers die op 86-jarige leeftijd op 18 juli 215 is overleden, verliest het Waasland een sterkhouder, verdediger van de Wase economische belangen en diplomatische en charismatische persoonlijkheid. 16 Gustaaf Deckers Meester Gustaaf Deckers speelde een belangrijke rol bij de opstart en uitbouw van Interwaas. Samen met arrondissementscommissaris Norbert De Witte richtte hij op 26 juni 1968 de Intercommunale Vereniging van het Land van Waas op, die in 29 werd omgevormd tot Interwaas. Als afgevaardigd bestuurder gaf hij een kundige leiding aan de intercommunale. Mede door zijn grote verdiensten is het intergemeentelijk overleg in het Waasland door de jaren sterk uitgebouwd. De Wase belangen konden via de intercommunale structuur worden behartigd en waar nodig optimaal verdedigd.

17 De bekroning van zijn streven volgde in 1978 met het tot stand komen van de wet Chabert. Na jarenlange moeizame onderhandelingen met de Antwerpse partner werd een compromis over het beheer van het haven- en industriegebied op de linker Scheldeoever bereikt. Zijn kennis en doorzicht, gedreven inzet en actieve betrokkenheid wist Gustaaf Deckers op een bijzondere manier te combineren met een door iedereen zeer gewaardeerd engagement. Om hem te danken voor dit engagement en gezien zijn historische verdiensten voor Interwaas en het Waasland werd Gustaaf Deckers de titel ere-bestuurder van Interwaas toegekend en op 15 juli 214 officieel overhandigd. Oprichting Intercommunale Vereniging van het Land van Waas op 26 juni 1968 Gustaaf Deckers als gedelegeerd bestuurder van de Intercommunale Vereniging van het Land van Waas De vertegenwoordigers van de aandeelhouders tijdens de oprichtingsvergadering van de Maatschappij Linkerscheldeoever op 15 december 1982 Voorstelling van Het zevende zwaard, een stripverhaal van Jommeke op avontuur in het Land van Waas, op 1 december 1993 Viering zilveren jubileum van de Intercommunale Vereniging van het Land van Waas op 24 november

18 2. VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 2.1. Regionale economie Bedrijventerreinen Algemeen beheer Naast de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen blijft het beheer (opvolging, controle en advisering van bouw- en milieuaanvragen) van de al ontwikkelde kmo-zones een permanente opdracht voor Interwaas. In 215 behandelde Interwaas 39 aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning of notarisvragen voor de door Interwaas ontwikkelde terreinen. De participatie aan het project bedrijventerreinmanagement Oost-Vlaanderen van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Oost-Vlaanderen werd in 215 afgerond. Rest nog de uitvoering van het bewegwijzeringsproject voor de bedrijventerreinen in Sint-Niklaas, Temse en Hamme. Bedoeling is om vanaf de E17 een systeem met havennummering op te starten dat het verkeer vlot via de autosnelwegen naar en van de betrokken bedrijventerreinen loodst. De POM Oost-Vlaanderen werkte een bestek uit en aan Interwaas werd gevraagd de coördinatie op te nemen. Eind 215 werd het project voorgelegd aan de drie gemeenteraden. In 214 besliste de gemeente Waasmunster om een nieuw bedrijventerrein van 5 ha te ontwikkelen, bestemd voor lokale bedrijven die zich wensen te herlokaliseren of die in een ambachtelijke zone wensen te starten. Interwaas kreeg de opdracht de betere locatie(s) te bestuderen en het betrokken ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken. De zoektocht naar de meest aangewezen locatie kon ook in 215 niet worden afgerond, omdat de Provincie Oost-Vlaanderen er andere ideeën op nahield. Verder dient opnieuw te worden aangegeven dat de mogelijkheden voor de vestiging van bedrijven in het Waasland beperkt zijn. Er is amper een voorraad aan bedrijventerreinen, laat staan dat er een ijzeren voorraad zou zijn. In dat kader besliste Interwaas eind 215 tot het (opnieuw) opmaken van de studie Ruimteclaims in het Waasland, een onderzoek naar de ruimtebehoefte voor economische activiteiten, een herneming / actualisatie van de studie uit 24 (zie verder). Verder werden mogelijkheden nagegaan voor de ontwikkeling van nieuwe terreinen, onder andere in Eksaarde waar de zone van een afgebroken serre in industriegebied uiteindelijk niet werd aangekocht gezien de ligging in buitengebied en de provinciale plannen tot aanpassing van de bestemming van het ruimere gebied Beveren Kmo-zone Aven Ackers Situering: in Verrebroek aan de rand van de Waaslandhaven met een bruto-oppervlakte van 16 ha Omschrijving: De derde fase van de kmo-zone Aven Ackers streeft CO 2 -neutraliteit na en is gericht op de uitbreiding van de al in het gebied gevestigde bedrijven en op de herlokalisatie van bedrijven op het grondgebied van Beveren die voldoende havengericht zijn om een inplanting aan de rand van de haven te rechtvaardigen. De ontsluiting van het nieuwe gedeelte gebeurt via een nieuwe rotonde op de Schoorhavenweg. Stand van zaken: In 215 werd het resterende lot 13 verkocht aan aanpalend bedrijf Recysmet dat al eigenaar was van de loten 1 en 11. Door het aankopen van lot 13 kan het bedrijf een veel efficiëntere en rechtstreekse ontsluiting op de Havinkbeekstraat verwerven. Hiermee zijn alle loten in de kmo-zone Aven Ackers verkocht. 18 Glastuinbouwcluster Melsele Situering: In de gemeente Beveren (Melsele) werd het agrarisch gebied ter hoogte van het bedrijventerrein Schaarbeek geselecteerd als meest geschikte locatie voor een glastuinbouwzone van bovenlokaal belang (locatiestudie VLM, 25). Op ruimtelijk vlak werd het gebied, zowel binnen het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Beveren als binnen het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan, aangeduid als potentieel

19 Containerpark Ibogem in de kmo-zone Aven Ackers in Beveren Ibogem stimuleringsgebied voor glastuinbouw. Momenteel werkt de Provincie Oost-Vlaanderen aan het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) glastuinbouwgebied Melsele. Omschrijving: De glastuinbouwcluster is een gebied van 6 ha, waarin 31 ha glas zal worden ontwikkeld. Daarnaast wordt een landbouwaanverwante zone voorzien voor bedrijven met activiteiten verwant aan de glastuinbouw en is er plaats voor buffering en wateropvang. De glastuinbouwcluster zal niet alleen met de standaard nutsvoorzieningen worden uitgerust, maar ook en dat is het vernieuwende aspect met een gemeenschappelijk warmte- en CO 2 -net. Elke serre neemt warmte en CO 2 af van de aangelegde energiecluster. De levering van energie gebeurt door een nog op te richten energiebedrijf. Om voldoende afname van warmte te garanderen, worden de serrekavels voorbehouden voor teelten met een grote warmtebehoefte (teelten van tomaten, paprika s, enz.). De serrekavels zullen in erfpacht worden gegeven voor een periode van 3 jaar. Stand van zaken: Aangezien het om een complex dossier gaat, organiseerde de POM Oost-Vlaanderen op 11 februari 215 een infotentoonstelling over de glastuinbouwcluster in het zwembadcomplex S&R De Meerminnen in Beveren. Deze infotentoonstelling gaf toelichting bij diverse aspecten van het project, zoals het ruimtelijk traject, de landbouwsector, het inrichtingsplan en het energieconcept. Een 8-tal geïnteresseerden waren aanwezig. Wat de grondexploitatie betreft, heeft de POM Oost-Vlaanderen in 215 opdracht gegeven aan de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid voor de verwerving van de gronden. Ook werden gesprekken opgestart met de Archeologische Dienst Waasland rond de uitvoering van het archeologisch onderzoek. Naast de al twee bestaande kandidaturen diende zich eind 215 een derde geïnteresseerde teler aan. De jury beoordeelde ook deze kandidatuur positief. Met de drie geselecteerde kandidaten wordt de beschikbare oppervlakte ruim overschreden. Op het vlak van warmtenetexploitatie heeft de POM Oost-Vlaanderen in 215 haar onderzoek naar de mogelijkheden van restwarmtelevering afgerond en haar businessplan rond WKK (warmtekrachtkoppeling) herbevestigd. Een marktonderzoek naar mogelijke investeerders is opgestart. Verder heeft het Provinciebestuur in 215 het plan-mer dat de milieueffecten van het project op de omgeving onderzoekt, geactualiseerd. De geactualiseerde studie houdt rekening met de opmerkingen van de Raad van State die in december 214 het PRUP voor het glastuinbouwgebied vernietigde. De update van het plan-mer vormde de basis voor een nieuw PRUP dat door de plenaire vergadering op 21 december 215 is goedgekeurd. Interwaas hield zich in 215 op de vlakte in dit dossier, in afwachting van een nieuw PRUP en gezien de tegenstrijdige meningen van twee deelnemers; er werden geen nieuwe verwervingen opgestart Sint-Gillis-Waas: Bijzonder Economisch Knooppunt (BEK) Kluizenmolen Situering: De zone van Kluizenmolen in Sint-Gillis-Waas werd in 213 aangeduid door de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen als één van de twee BEK s in Oost-Vlaanderen. Omschrijving: Het BEK Kluizenmolen heeft voor Interwaas een belangrijke rol in de toekomst als economisch knooppunt ter ondersteuning van de beide havens in Oost-Vlaanderen. Stand van zaken: Geen evolutie in 215. Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) blijft hangen op de discussie met het Agentschap Wegen en Verkeer over de ontsluiting van het gebied. 19

20 Kmo-zone Botermelkstraat-Heimolenstraat in Sint-Niklaas Westakkers in Sint-Niklaas Sint-Niklaas Kmo-zone Botermelkstraat-Heimolenstraat Situering: gelegen in het zuidwestelijk randstedelijk gebied van Sint-Niklaas, meer bepaald tussen de Gentse Baan (N7), Botermelkstraat, Heimolenstraat en N41 Omschrijving: Het toekomstig bedrijventerrein Botermelkstraat-Heimolenstraat in Sint-Niklaas zal door Interwaas worden ontwikkeld in samenwerking met de stad Sint-Niklaas. De kmo-zone wenst tegemoet te komen aan: de taakstelling voor bijkomende lokale bedrijventerreinen binnen het regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas; de raming van de behoefte aan herlokalisatie van zonevreemde bedrijven in Sint-Niklaas: hiervoor is een herbestemming van agrarisch gebied nodig, waarbij rekening moet worden gehouden met het aanpalende en te integreren al bestaande BPA (bijzonder plan van aanleg) Den Hogen Kouter (met hoofdbestemming ambachtelijke zone); een verruiming van de klassieke ambachtelijke bedrijvigheid door het toelaten van creatieve bedrijven en kennisbedrijven die gericht zijn op onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, alsook het toelaten van een beperkt percentage kantoren. Vooraleer het bedrijventerrein kan worden ontwikkeld, moet er een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) zijn. Interwaas staat in voor de opmaak van dit RUP. Stand van zaken: Het voorontwerp RUP werd goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Sint-Niklaas. De procedure tot ontheffing van de plan-mer-plicht is lopende. Om te kunnen starten met de verwerving van de percelen is opdracht gegeven aan Mensura bvba uit Sint-Niklaas tot het opmaken van een schattingsverslag. In 216 wordt de RUP procedure doorlopen. Kmo-zone Heidebaan Noord Situering: aan de Heidebaan in Sint-Niklaas Omschrijving: ontwikkeling van een bedrijventerrein met een bruto-oppervlakte van 11 ha in samenwerking met Beernaerts Werken bvba uit Sint-Niklaas in een publiek-private samenwerking Stand van zaken: In het privaat gedeelte werden de bouwwerken opgestart. In het achterliggende deel dat door Interwaas wordt ontwikkeld, werd de verwerving van de gronden in der minne verdergezet en in 215 afgerond. Voor één perceel was onteigening noodzakelijk; eind 215 was er een uitspraak van de vrederechter en de verwerving een feit. In 216 wordt de uitbouw van de infrastructuur op de site verwacht. De vraag van de private partner tot participatie in het gedeelte van Interwaas werd afgewezen. 2 Kmo-zone Metalunion Situering: binnengebied tussen de Bremstraat, Heistraat en het fietspad Sint-Niklaas Hulst Omschrijving: Het terrein, genoemd naar het voormalige groothandelsbedrijf Metalunion, grenst aan de eerder ontwikkelde kmo-zone Nobels-Peelman en is ongeveer 5 ha groot met in totaal 23 percelen. De ontwikkeling van het bedrijventerrein gaat uit van het concept van CO 2 -neutraliteit inzake elektriciteitsverbruik. De ontsluiting voor voetgangers en fietsers gebeurt via een verbinding met het fietspad op de oude spoorwegbedding Sint-Niklaas Hulst. Stand van zaken: Ondanks de interesse van een aantal ondernemingen werden in 215 geen loten verkocht. Daarnaast heeft de stad Sint-Niklaas verder werk gemaakt van de aanleg van een speelpleintje op de hoek van de Kazernestraat. Daartoe werd de speelspot onderzocht op mogelijke vervuiling en gesaneerd. De normen voor een speelplein zijn namelijk strenger dan die voor een bedrijventerrein.

21 Westakkers Situering: Westakkers is een militair domein dat in het zuiden grenst aan een bosrijke omgeving met enerzijds residentiële bebouwing en anderzijds recreatievoorzieningen, waaronder het stedelijk recreatiepark De Ster dat aansluit op tal van wandel- en fietsroutes. Ten westen en ten noorden ligt de N7 met bijhorende gemengde woon-, horeca-, en handelsfuncties, evenals bedrijvigheid. Het kasteel Sint-Maarten aan de overzijde van de N7 krijgt een afzonderlijk RUP. Ten oosten grenst het domein aan een open ruimtegebied met in hoofdzaak landbouwactiviteiten en verspreide bebouwing. Het geheel wordt ingekaderd in de Wase archipel, een reeks groene eilandjes op een beboste zandrug. Wase archipel Omschrijving: Het Ministerie van Landsverdediging heeft het domein verlaten en wil Westakkers verkopen. De site ligt op het grondgebied van de stad Sint-Niklaas, maar is van een dergelijke omvang dat de invulling van het domein het stedelijk niveau overschrijdt. Het Vlaams Gewest verzocht de Provincie Oost-Vlaanderen een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op te maken. In voorbereiding hiervan werd een masterplan en een plan-mer opgemaakt. De Provincie Oost-Vlaanderen, POM Oost-Vlaanderen, stad Sint-Niklaas en Interwaas begeleiden dit proces. Stand van zaken: Het masterplan, opgemaakt door het studiebureau BUUR cvba uit Leuven (Bureau voor Urbanisme) samen met Idea Consult nv uit Brussel, werd in het najaar van 214 voorgesteld aan de buurt en pers. De Provincie Oost-Vlaanderen, POM Oost-Vlaanderen, stad Sint- Niklaas en Interwaas werkten in 215 verder aan de uitwerking ervan en de vertaling naar een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP). Het enthousiasme werd in de loop van het jaar evenwel getemperd door enerzijds de onverzettelijke houding van het (federale) Aankoopcomité aangaande de waarde van het terrein en anderzijds het feit dat in de kazerne vluchtelingen werden gehuisvest. Een extra studie naar vleermuizen werd opgezet in het kader van het plan-mer en een MOBER (mobiliteitseffecten rapport) wordt in 216 uitgevoerd. In het kader van de waardebepaling werd aan vier bureaus gevraagd een offerte in te dienen voor een schattingsverslag dat als basis voor onderhandeling zou kunnen dienen. De opdracht werd evenwel niet toegewezen, omdat het grensbedrag van de geëigende procedure werd overschreden. 21 Infrastructuurwerken kmo-zone Metalunion 21

22 Stekene: Onderzoek naar een bedrijfsverzamelgebouw op Kleine Akker Op vraag van de gemeente Stekene is Interwaas in 214 gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid van een bedrijfsverzamelgebouw op Kleine Akker in Stekene. Interwaas peilde in 214 naar de interesse bij de lokale ondernemers en hun behoeften om samen het gebouw vorm te geven. Ook bracht Interwaas de verschillende modellen en formules van bedrijfsverzamelgebouwen in kaart en werd te rade gegaan bij collega intercommunales en de POM Oost-Vlaanderen. In 215 bleef het dossier steken op aspecten van eventuele bodemvervuiling. Begin 216 was nog geen beslissing genomen over het al of niet bouwen van het bedrijfsverzamelgebouw Studie Ruimteclaims in het Waasland In 24 maakte Iris Consulting in opdracht van Interwaas en mee gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap de studie Ruimteclaims in het Waasland, een onderzoek naar de ruimtebehoefte voor economische activiteiten. Het betrof een onderzoek naar de behoefte aan ruimte vanuit verschillende tewerkstellingssectoren en kaderend binnen het strategisch plan Waasland (streekcharter, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 8 juni 1999). De studie kaderde binnen de hefbomen promoten van het Waasland poolen van industrieterreinen en vergroten van de aantrekkelijkheid van het Waasland voor alle economische sectoren ter beschikking stellen van voldoende vestigingsmogelijkheden en omvatte de volgende onderdelen: economische positionering van het Waasland binnen Vlaanderen (werkgelegenheid concurrentieanalyse bedrijventerreinen); vestigingseisen: soort ruimte (algemeen haven transport, distributie en logistiek kantoren); endogene en exogene groei; investeringsbenadering vanuit de vraagzijde; vastgoedmarktanalyse (winkel logistiek kantoren); focus op specifieke ruimtegebruikers (mest ontginningen afval); aanbevelingen (methodologisch beleid). De studie werd sterk gewaardeerd en diende als voorbeeld in andere regio s. Naar praktische toepassing kwam van de eindconclusie weinig in huis in de planningsprocessen. Heden kan de studie niet meer worden aangewend in de argumentatie naar de uitbouw van bedrijvenzones. De vraag naar een actualisatie / herneming drong zich derhalve op. Uitvoering is voorzien voor 216, mogelijks in het kader van de oproep versterkt streekbeleid van de Vlaamse overheid (zie verder) Sociale economie Regierol sociale economie in het Waasland Op 7 juli 214 werd Interwaas door de Vlaamse overheid erkend als regisseur voor de Wase sociale economie voor 6 jaar. Daaraan gekoppeld is een jaarlijkse subsidie van 1. euro voorzien voor de regio. Eind 214 schreef Interwaas een subsidiereglement uit dat aan de Wase sociale economiebedrijven de mogelijkheid gaf een project in te dienen. Vier projecten werden goedgekeurd: Organisatie Titel project Subsidie (in euro) 1. Jomi vzw Permatuin in de stad Den Azalee vzw Groene mobiliteit Wase Werkplaats vzw Ontwikkeling nnof-productielijn Groep INTRO vzw Lunchcafé Koek & Ei 1.

23 Permatuin Jomi vzw Elektronische bakfiets Den Azalee vzw 1. Met de subsidies van Interwaas legde Jomi vzw een permatuin in de stad aan. De permatuin wordt gebruikt als locatie waar arbeid en zorg op maat kan worden geleverd aan psychisch kwetsbare mensen afkomstig van organisaties als De Witte Hoeve en Jomi zelf. Ook als stageplaats is deze tuin zeer gegeerd. Er worden educatieve rondleidingen voorzien en workshops gehouden. De tuin en ook de nieuwe gebouwen van Jomi openden hun deuren op Openbedrijvendag Den Azalee vzw kocht met de subsidies van Interwaas drie elektronische bakfietsen aan: voor de kringwinkel, klusjesdienst en De Variant. Als de lading te groot is om te dragen en te klein om met de wagen te vervoeren, is de doelstelling om de transporten binnen een straal van 4 km met deze bakfietsen te doen. 3. Wase Werkplaats vzw wou met de steun van Interwaas een nnof-productielijn ontwikkelen die inspeelt op de cradle to cradle trend, waarbij (oude) eindproducten de grondstof vormen voor nieuwe producten. Vermijden van nodeloze CO 2 -uitstoot is één van de bijkomende doelstellingen. Op deze productielijn, waarbij te vervangen kantoormeubilair de grondstof vormt voor nieuw meubilair, wou Wase Werkplaats een tiental doelgroepwerknemers inzetten. 4. Groep INTRO vzw opende begin 215 het lunchcafé Koek & Ei aan het Hendrik Heymanplein in Sint-Niklaas. De subsidies van Interwaas werden aangewend om een netwerk van lokale leveranciers uit te bouwen. Groep INTRO is er in geslaagd om Wase leveranciers te vinden voor alle zuivel, groenten, vlees en verschillende dranken. Bovendien werken er bij Koek & Ei na een jaar 17 doelgroepwerknemers en 3,5 VTE begeleiders. Dagelijks serveren ze 1 maaltijden en na 1 maanden gingen er al 15. tassen koffie over de toog. Een geslaagd initiatief waarvan het personeel van Interwaas ook zelf is gaan proeven. Deze projecten kregen een jaar om hun doelstellingen te bereiken. Eind 215 werden drie van de vier projecten positief geëvalueerd. Enkel het project van Wase Werkplaats vzw werd niet gerealiseerd zoals voorgesteld. Daarnaast ging in 215 het Maatwerkdecreet van kracht. Het decreet definieert het onderscheid tussen maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen, de subsidie per werknemer, doelen met het oog op doorstroom, enz. Het accent ligt op de doelgroepwerknemer zelf die naar gelang zijn of haar problematieken een financieel rugzakje meekrijgt. Het is VDAB die zal zorgen voor de indicering van de doelgroepwerknemers. Verder moeten er doorstromingscijfers worden gehaald. Het Waasland telt zeven maatwerkbedrijven die samen goed zijn voor een 1.5-tal werkplaatsen. Een maatwerkbedrijf moet minimaal 2 doelgroepwerknemers in dienst hebben. De sociale werkplaats t Apostelhuisje in Temse was te klein om de stap naar een maatwerkbedrijf te zetten. Door het Maatwerkdecreet en het verbod op cumul eind 218, waardoor maatwerkbedrijven niet langer met dienstencheques mogen werken, moest t Apostelhuisje op zoek gaan naar een fusiepartner. Met dank aan de overname door Spoor2 blijven een activeringstraject op de campus en de lokale tewerkstelling gegarandeerd. Enkel de tweedehandswinkel sloot de deuren. Op 3 november 215 organiseerde Interwaas een infonamiddag de verschillende wegen naar werk. Inspelend op alle veranderingen op wetgevend vlak werd een duidelijk overzicht gepresenteerd van hoe een werkzoekende vandaag kan worden begeleid naar een passende job. De verschillende sociale economiebedrijven in het Waasland werden voorgesteld en VDAB gaf een toelichting over het indiceringsinstrument. Deze netwerkactiviteit werd 23

24 Lunch personeel Interwaas in Koek & Ei op 8 december 215 VoedSaam Den Azalee vzw bijgewoond door een 6-tal medewerkers van OCMW s en andere diensten die belang hebben bij een duidelijk overzicht van de verschillende wegen en spelers in het zich vernieuwende landschap van de sociale economie. Begin oktober en eind december 215 werd de nieuwsbrief Waas maatwerknieuws verstuurd naar een 4-tal personen. Daarnaast is Interwaas een onderzoek gestart naar overheidsopdrachten bij de Wase gemeenten en OCMW s die kunnen worden opgenomen door de sociale economie. Het onderzoeksbureau BDO Management Advisory werd aangeduid om deze studie begin 216 uit te voeren bij de negen Wase gemeenten en OCMW s. Doel van de studie is om na te gaan welke opdrachten, die behoren tot het takenpakket van de overheid, kunnen worden uitbesteed aan de sociale economie. Ook wordt de haalbaarheid voor de sociale economie om bepaalde taken op zich te nemen, bestudeerd. Verder is het de bedoeling dat uit de studie een methodiek voortkomt om in de toekomst vanuit Interwaas zelf dergelijk onderzoek te kunnen uitvoeren. Verder werkte Interwaas in samenwerking met de stad Sint-Niklaas voorbeelden van sociaal aanbesteden uit en deden de gemeenten Kruibeke, Lokeren, Sint-Gillis-Waas en Sint-Niklaas een beroep op de helpdesk sociaal aanbesteden. Voor de coördinatie en uitvoering van de fondsenwerving voor het centraal voedseldepot voor het Waasland en het opstellen van een communicatieplan voor de Wase sociale economie ging Interwaas op zoek naar tijdelijke ondersteuning voor de coördinator. Ria Van Gucht nam van 12 oktober tot eind 215 deze taken op zich en werd tijdelijk aangesteld als deskundige sociale economie VoedSaam: een centraal voedseldepot voor het Waasland In 214 kreeg Interwaas 5. euro subsidies van de POD Maatschappelijke Integratie voor het oprichten van een centraal voedseldepot voor het Waasland. Sindsdien is er een structurele samenwerking met het Regionaal Welzijnsoverleg Waasland en alle Wase gemeenten en OCMW s. Het centrale depot helpt de Wase voedselverdelers bij het detecteren, transporteren en distribueren van voedseloverschotten afkomstig van veilingen, producenten, distributeurs en de Europese en Oost-Vlaamse voedselbank. Het project verloopt in samenwerking met de volgende partners uit de sociale economie: 1. Maatwerkbedrijf Den Azalee vzw uit Sint-Niklaas 2. Sociale kruidenier Welzijnsschakel De Springplank vzw uit Sint-Niklaas 3. Voedselverdeler B-Asiel vzw uit Beveren 4. Voedselverdeler De Toevlucht vzw uit Lokeren 5. Voedselverdeler VLOS vzw uit Sint-Niklaas 24 Om het centraal voedseldepot voor het Waasland als product in de markt te zetten, kreeg het project in 215 een naam en logo: VoedSaam. Het eerste woord refereert naar het voedselaspect, het tweede woord naar de samenwerking met vzw s, OCMW s en bedrijven. Als geheel verwijst de merknaam naar de lichamelijke en geestelijke verrijking die het project biedt.

25 Ook ging Interwaas in 215 op zoek naar partners uit de bedrijfswereld en dit om een continue werking van het voedseldepot mogelijk te maken. Voedselverspilling en lokale armoede zijn maatschappelijke problemen die samen moeten worden aangepakt. Lokale bedrijven werden gecontacteerd om: alternatieve financieringsmiddelen te vinden; in een open dialoog te treden over het verwerken van hun overschotten (food en non-food); andere samenwerkingsmogelijkheden op te sporen (bijvoorbeeld mee verspreiden van het project, bijdragen in het transport, een bedrijfsactie organiseren om sponsoringsgeld in te zamelen, enz.). Hiertoe werden een aantal communicatiemiddelen ontwikkeld, waaronder een promotiefilmpje dat via YouTube ruim werd verspreid, een projectpagina op de website van Interwaas, een uitgebreide projectnota om de opzet en omvang van het project toe te lichten en een beknopte flyer om mee te nemen op bedrijfsbezoeken en netwerkactiviteiten. Alle mogelijke bijdragen zijn welkom: financieel onder de vorm van een gift of sponsoring door het bedrijf of door het organiseren van een bedrijfsactie ten voordele van VoedSaam; materieel door bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van een vrachtwagen (eventueel met koelcel), een tankkaart, (food- en non-food) overschotten, enz.; promotioneel door het project mee uit te dragen bij medewerkers, klanten, leveranciers en concullega s. Naarmate het project VoedSaam zich ontwikkelde, ontstond de noodzaak om het project een juridisch kader te geven. Enerzijds om het voedseldepot te laten beantwoorden aan de normen inzake voedselveiligheid, anderzijds om te kunnen deelnemen aan subsidiëringsoproepen. In 216 zal Interwaas onderzoeken welke de beste formule is om VoedSaam als (juridische en commerciële) entiteit verder in de markt te zetten. Ook wordt dan werk gemaakt van de inrichting van het voedseldepot in een voormalige drankencentrale in Temse Waaslandhaven Uitbouw en beheer van de Waaslandhaven Het jaar 215 was los van een valse noot op het jaareinde een positief jaar voor het havengebeuren: Op 24 oktober 214 stelde de Vlaamse Regering het (aangepast) Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening zeehavengebied Antwerpen definitief vast. Dit zorgde voor een vernieuwde dynamiek naar de havenuitbreiding. Zo keurden in mei 215 zowel het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA) als de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) de kostenbatenanalyse voor de Saeftinghezone goed. Uit die analyse bleek dat de eerste fase van een Saeftinghedok (1,4 km) een no regret investering is. Op 17 juli 215 sloot de Vlaamse Regering zich daarbij aan, met volgende beslissing: De Vlaamse Regering, met dien verstande dat deze beslissing geen enkel financieel of budgettair engagement inhoudt, bekrachtigt de studie Maatschappelijke afweging van verschillende invullingsscenario s voor de Ontwikkelingszone Saeftinghe van het Havenbedrijf Antwerpen en de Maatschappij Linkerscheldeoever en stelt vast dat het economisch verantwoord is extra containerinfrastructuur te voorzien in de haven van Antwerpen. De Vlaamse Regering gaf daarbij ook de opdracht tot onder andere meer samenwerking tussen de Vlaamse havens en gaf tevens aan dat een beleidsovereenkomst diende te worden opgemaakt. Vanuit Interwaas werd in februari 215 de vraag gesteld naar de opmaak van die beleidsovereenkomst voor de ontwikkelingszone Saeftinghe. Het leidde tot een reeks van vergaderingen in het najaar 215 waarbij werd gepoogd een overeenkomst te vinden over onder meer de compensatie noodzakelijk bij het omzetten van een zone die normaliter door de MLSO zou worden geëxploiteerd naar een maritieme zone met exploitatie door het GHA. Nog in 215 was er de aankondiging van MSC over de verhuis van het Delwaidedok naar het Deurganckdok; er mag worden aangenomen dat in de loop van 216 het Deurganckdok ten volle zal worden benut. De werken aan de tweede sluis op de linker Scheldeoever vorderden volgens planning. Een publieksmoment op 7 en 8 maart 215 (laatste mogelijkheid om op de bodem van de sluis te wandelen) was een voltreffer. 25

26 Waaslandhaven In juli 215 werd via een parlementair initiatief een decreet gestemd dat de omvorming van het GHA naar een naamloze vennootschap van publiek recht mogelijk maakte. Het Havenbedrijf werd met ingang van 1 januari 216 effectief een nv van publiek recht. Eind 215 stelde het Havenbedrijf met trots vast dat de kaap van 2 miljoen ton via de haven van Antwerpen verhandelde goederen (waarvan ruim 9 miljoen TEU containertrafiek) werd overschreden, een historisch record. Op het einde van het jaar werd het enthousiasme evenwel getemperd door een nieuwe gedeeltelijke schorsing door de Raad van State van het GRUP Afbakening zeehavengebied Antwerpen van 24 oktober 214. Het centraal netwerk voor de ontwikkeling van het havengebied Antwerpen kwam samen op 18 juni 215 en 19 november 215 met naast de klassieke agendapunten: procesverloop Ontwikkelingszone Saeftinghe en GRUP; stand van zaken werkgroepen; telkens een ander thema. Op 18 juni 215 kwam het thema Mobiliteit in het havengebied aan bod met onder andere presentaties van de mobiliteitsprojecten in het havengebied, de stand van zaken Oosterweel, projecten weginfrastructuur, mobiliteitsvisie Waasland en Havenland. Op 19 november 215 werd het thema Haven en energie aangesneden met toelichtingen over de haven en energie: warmtenetwerken, stoom, windenergie, enz. 26 Aangaande het Zakelijk Recht van Tijdelijke Bewoning in Doel (ZRTB) besliste Interwaas eind 213 niet langer te kunnen en te willen instaan voor het organiseren van het tijdelijk bewoningsrecht in Doel en de achterstallige vergoedingen voor het woonrecht op te vragen aan de nog overblijvende bewoners. De laatste bewoners werden

27 aangemaand de achterstallen te betalen en eind augustus 214 gedagvaard voor het Vredegerecht van het kanton Beveren. In 215 volgden enkele uitspraken; sommige bewoners gingen evenwel in beroep. Bijgevolg kon bij de jaarwissel het dossier ZRTB nog niet definitief worden afgesloten Vertegenwoordiging in de Maatschappij Linkerscheldeoever De Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) neemt een centrale plaats in de beheerstructuur van de Waaslandhaven in. Ze staat in voor het grondbeleid en vestigingsbeleid, met uitzondering van de kadegebonden terreinen voor maritieme goederen op- en overslag. Ook het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA) speelt een grote rol in de Waaslandhaven (uitbouw en beheer van de maritieme infrastructuur, het scheepvaartverkeer, het bestuur en de exploitatie van de haven). Interwaas beschikt over 34,6% van de aandelen in de MLSO. Samen met de gemeente Beveren (1,4%) beschikt het Waasland over 45% van de aandelen. Dit garandeert een belangrijke Wase inbreng in de MLSO en een betrokkenheid van het Waasland bij het beheer van de hele Waaslandhaven. In 215 kwam de Raad van Bestuur van de MLSO tien keer samen, meer bepaald op: 28 januari 215 Presentatie inrichtingsplan Logistiek Park Waasland (met een opsplitsing van fase 3 in functie van het archeologisch onderzoek) Presentatie ontwerp van overdracht interne wegenis en leidingstroken door AMT (naar het Havenbedrijf, in toepassing van het havendecreet) Algemene toestand haven, presentatie door de heer Eddy Bruyninckx Concessie Oudendijk Concessie Canadastraat Linkeroeverpendel: stand van zaken en verderzetting Archeologisch onderzoek Logistiek Park Waasland West (stand van zaken, plan van aanpak, contacten kabinet) 25 februari 215 Concessies WG Aannemingen bvba en Heavy Handling bvba 1 april 215 Verkeersafwikkeling westelijk deel Waaslandhaven Truckparking langs Hazopweg / Koestraat Tankplaats locomotieven en trucks Wijziging wetboek inkomstenbelastingen gevolgen MLSO Vaststelling agenda jaarvergadering Brief Interwaas inzake Saeftinghezone en opmaak beleidsovereenkomst Uitvoering onteigeningsplan Z3-gebied Doel Precaire gebruiken woningen Doel Centrum Soortenbeschermingsbeleid: samenwerkingsovereenkomst Natuurpunt, GHA en MLSO Bestek en samenwerkingsovereenkomst Prosperpolder Overeenkomst Archeologische Dienst Waasland 6 mei 215 Onteigeningsplan Z3-gebied Doel en Saeftinghezone 1 Jaarrekening 214 en rekeningen Logistiek Park Waasland Eerste versie jaarverslag 214 Ontwikkelingszone Saeftinghe: maatschappelijke kosten-batenanalyse (aanzet naar eerste fase Saeftinghedok) Deelname Vlaamse havendag Meerwerken en timing rotonde Haandorp 27

28 1 juni 215 Presentatie spoorstrategie en deelname Antwerp Railport Opstart werkzaamheden beleidsovereenkomst Ontwikkelingszone Saeftinghe Opvolging onteigeningsplan Z3-gebied Doel Samenwerkingsovereenkomst Natuurpunt, GHA en MLSO 24 juni 215 Presentatie project Prospersite vzw Presentatie stand van zaken Ecluse Bespreking en gunning archeologische opgravingen Logistiek Park Waasland Samenwerkingsovereenkomst met gemeente Beveren inzake privébewaking Doel Centrum Opvolging verwervingen Z3-gebied Doel Samenwerkingsovereenkomst met het GHA inzake havenwerktuigen 2 september 215 Algemene toestand van de haven Presentatie Havenland Opvolging onteigeningsplan Z3-gebied Doel Stand van zaken Linkeroeverpendel 14 oktober 215 Presentatie verkeerssituatie tijdens knip werken Deurganckdoksluis Strategische nota 216 Opvolging verwervingen Z3-gebied Doel Inbreng en overdracht gronden aan Deurganckdoksluis Publiekswerking archeologisch onderzoek Logistiek Park Waasland Aanwerving administratief assistent 4 november 215 Agenda en toelichtingen Buitengewone Algemene Vergadering begroting 216 Uitbreiding kantoorgebouw gunning aannemer Bevraging Logistiek Park Waasland fase 3 Opvolging verwervingen Z3-gebied Doel 16 december 215 Stand van zaken procedures bij de Raad van State tegen het GRUP kennisname gedeeltelijke schorsing en bespreking gevolgen Gedeeltelijke schorsing GRUP gevolgen voor gebruik en bewoning Z3-gebied Doel Gedeeltelijke schorsing GRUP gevolgen voor sloopvergunningen Doel Centrum Opvolging verwervingen Z3-gebied Doel Stand van zaken beleidsovereenkomst Ontwikkelingszone Saeftinghe fase 1 en verlenging termijn Toetreding tot EGTS Linieland van Waas en Hulst Verkiezing ondervoorzitter Interwaas in de Raad van Bestuur Precaire vergunning LPW2 aan Concessietarieven 216 Opmaak aanbestedingsdossier en opvolging werkzaamheden Logistiek Park Waasland West Bijkomende verlichting Natiestraat Bestek sfeerfilm MLSO 28 (Buitengewone) Algemene Vergadering MLSO Op 1 juni 215 vond de Algemene Vergadering van de MLSO plaats, waarop het jaarverslag en de jaarrekening over 214 werden goedgekeurd en kwijting werd gegeven aan de bestuurders en commissaris-revisor. Het resultaat van het boekjaar 214 bedroeg euro, waarvan euro aan de reserves werd toegevoegd en euro werd uitgekeerd. Voor Interwaas bedroeg dit dividend euro. Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 16 december 215 van de MLSO werden het actieprogramma en de te volgen strategie en begroting 216 goedgekeurd.

29 Logistiek Park Waasland Het Logistiek Park Waasland (LPW) in de zuidwesthoek van de Waaslandhaven biedt ruimte aan transport- en distributiebedrijven die voor hun activiteiten op de haven gericht zijn, maar niet aan de dokken zelf gelegen moeten zijn. De realisatie gebeurt door de MLSO. Het inrichtingsplan is inmiddels ten volle uitgewerkt en de voorbereidingen voor de volgende fasen lopen. In het vorige jaarverslag werd melding gemaakt van de zware archeologische kosten. Een verlenging van de timing, versoepeling van de voorwaarden en aangepaste fasering van de aanpak van het LPW en van de archeologische onderzoeken, besprekingen op het kabinet van de Minister-President en een nieuwe aangepaste aanbesteding zorgden voor een gevoelige daling van de kostprijs van het archeologisch onderzoek. Maar zelfs al is een reductie tot de helft mogelijk, dan nog blijft ruim 6,2 miljoen euro een zware dobber in de realisatie van het LPW. In 215 startten de opgravingen in de eerste fase van het westelijk deel en gebeurden ook grondophogingen. Eind 215 vond de bevraging plaats voor een uitbreiding, de zone ten oosten van de huidige site van Tabaknatie nv, een concessie van 9 ha en 3 ha bufferzone. Begin 216 wees de Raad van Bestuur van de MLSO de concessie toe aan Tabaknatie nv. Opnieuw wordt nota genomen van de verslaggeving financiële aspecten LPW, verstrekt door de MLSO. Dit in het kader van de afspraak dat ooit de opbrengst (het positief saldo) van het LPW aan het Waasland toekomt als compensatie van het verlies aan industriële terreinen door de realisatie van het Deurganckdok. Feit is dat het Deurganckdok inmiddels tien jaar operationeel is en het LPW nog voor een groot deel moet worden ontwikkeld. Verslaggeving financiële aspecten Logistiek Park Waasland door de MLSO: In euro Resultaat Resultaat Resultaat Prognose Exploitatieresultaat van het jaar Gecumuleerd exploitatieresultaat Noot: afwijkingen op 212 en 213 t.a.v. eerdere jaarverslagen ingevolge afrekening pendelfonds GRUP Afbakening zeehavengebied Antwerpen Op 3 april 213 keurde de Vlaamse Regering het oorspronkelijk Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening zeehavengebied Antwerpen goed. Daarmee koos de regering voor de verdere ontwikkeling van de haven en legde zij de nieuwe contouren van het havengebied Antwerpen vast. In december 213 besliste de Raad van State het GRUP gedeeltelijk te schorsen, omdat de stedenbouwkundige voorschriften bij het GRUP onvoldoende bepaalden dat natuurontwikkeling vooraf moet gaan aan havenontwikkeling. De Vlaamse Regering besliste het geschorste deel van het GRUP in te trekken en een aangepast GRUP op te maken. In het aangepaste GRUP, dat van kracht is sinds 12 december 214, zijn de contouren van het havengebied en bestemmingen van de verschillende gebieden uit het GRUP van juni 213 volledig behouden. Het verschil met het vorige GRUP is dat het principe van de proactieve natuurontwikkeling, voorafgaand aan de verdere havenontwikkeling, nu ook juridisch werd vastgelegd door opname in de stedenbouwkundige voorschriften. Ook tegen dit aangepaste GRUP werd naar de Raad van State getrokken. De Raad van State besliste op 2 november 215 om het GRUP Afbakening zeehavengebied Antwerpen, deel havenontwikkeling Linkeroever gedeeltelijk te schorsen. De schorsing betreft enkel het gebied waar een Saeftinghedok kan komen, zijnde de wateroppervlakte van het Saeftinghedok en het onteigeningsplan Z3-gebied Doel (oostelijk van de Oostlangeweg, met inbegrip van het dorp Doel). 29

30 De Raad van State schorste een deel van het GRUP van eind 214, omdat het niet zeker is dat de aanpak van de natuur- en havenontwikkeling op de linker Scheldeoever volledig overeenstemt met de Europese Habitatrichtlijn. De Raad van State spreekt zich hiermee niet uit voor of tegen de haven- of natuurontwikkeling, maar controleert of het GRUP voldoet aan de wetgeving. De stukken natuur in en rond het havengebied maken deel uit van een ruim gebied met Europees beschermde natuur en in eerdere arresten wees de Raad van State er op dat de doelstellingen voor de Europees beschermde natuur in het gebied van het GRUP op de linker Scheldeoever niet worden gehaald. Zolang die natuurdoelstellingen niet zijn gehaald, kan elke ingreep die de natuurtoestand achteruit doet gaan, een probleem zijn. Door natuur proactief te ontwikkelen in de nieuwe natuurgebieden die in het GRUP zijn aangeduid, wil de Vlaamse overheid garanderen dat de Europese natuurdoelen worden gerealiseerd. Met andere woorden er eerst voor zorgen dat de natuurdoelstellingen op elk ogenblik voor het ruime gebied worden gehaald om te voldoen aan de Europese regels en pas nadien de delen van het havengebied ontwikkelen. De Raad van State betwijfelt of die proactieve aanpak wel conform de Europese Habitatrichtlijn is. Daarom heeft ze het Europese Hof van Justitie verzocht om zich daarover uit te spreken. In afwachting neemt de Raad van State het zekere voor het onzekere: ze schorst het GRUP gedeeltelijk en voorkomt dat de havenontwikkeling doorgaat en de natuurtoestand achteruit zou gaan. Het Europees Hof spreekt zich doorgaans binnen 1 tot 2 jaar uit. Op basis daarvan zal de Raad van State oordelen over de vernietigingsverzoeken van het GRUP Decreet omvorming Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen naar nv van publiek recht 3 Op 8 juli 215 werd in het Vlaams Parlement het decreet houdende de omvorming van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA) tot een naamloze vennootschap van publiek recht gestemd. Dit decreet maakt de overgang van een autonoom gemeentebedrijf naar een nv van publiek recht mogelijk, zoals andere Vlaamse havens al eerder

31 hebben gedaan (o.a. de haven van Gent). Op zich een goede zaak, want het decreet wil een beter besturen van het GHA mogelijk maken. Ook raakt het decreet niet aan de wet Chabert van 1978 die de verhoudingen en de samenwerking op de linker Scheldeoever regelt. In die wet Chabert is bepaald dat de maritieme ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van de haven gebeurt door het GHA en dat het haven-, grond- en industriebeleid aan een gemengde maatschappij, de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO), toekomt. Vanuit het Waasland is er op zich geen bezwaar tegen de omvorming van het GHA tot een nv van publiek recht. In de parlementaire behandeling begin juli 215 waren Antwerpse en Wase parlementsleden het er over eens: het decreet biedt een aanzet naar een grotere Wase betrokkenheid bij de maritieme ontwikkelingen op de linker Scheldeoever. Niettemin blijven er nog bezorgdheden; het decreet bevat nog elementen die een eventuele participatie of deskundige betrokkenheid vanuit het Waasland moeilijk maken en dus uitdagingen zijn bij de opmaak van de nieuwe statuten of onderhandelingen nopen. De uitdagingen bij het decreet zijn: Het decreet koppelt zeggenschap volledig aan de waarde van de kapitaalsinbreng. Doordat het Antwerps Havenbedrijf eigenaar is van de haven, wat een aanzienlijke waarde vertegenwoordigt, zullen latere toegetreden aandeelhouders structureel worden geminoriseerd. Een dergelijk onevenwicht is niet te verantwoorden, ook omdat de stad Antwerpen haar eigendommen in de haven heeft verkregen met steun van de Belgische Staat en het Gewest. In het decreet is een gelijkwaardigheid van alle aandelen opgenomen. Deze regel verhindert een verdeling van het medezeggenschap op basis van publieke belangen en maatschappelijke overwegingen, elementen die in een democratisch verhaal niet mogen worden genegeerd. Het decreet legt een bevoorrechte positie voor de stad Antwerpen vast door de bepaling dat de stad Antwerpen steeds direct of indirect dient te beschikken over ten minste de helft plus één van de aandelen in het kapitaal van de vennootschap. Ook al werd aan de tekst van het decreet niets gewijzigd, toch slaagden de Wase parlementairen er in deze Wase bekommernissen mee op de agenda te brengen en principiële instemming van hun Antwerpse collegae te bekomen. Of en hoe een en ander concreet kan worden, zal in de komende jaren blijken. Tot op heden kwam van deze unanieme belofte van Wase en Antwerpse parlementairen niets in huis. Integendeel, sinds begin 216 zetelt namens het Waasland niemand nog in de Raad van Bestuur van het Havenbedrijf, waar tot eind 215 het Waasland nog enigszins was vertegenwoordigd via de voorzitter van de MLSO Beleidsovereenkomst Saeftinghezone fase 1 Het tot stand komen van het GRUP Afbakening zeehavengebied Antwerpen was de aanleiding voor Interwaas om de vraag naar een beleidsovereenkomst te stellen. Het decreet van 22 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens voorziet in de specifieke bepalingen met betrekking tot de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) een hoofdstuk beleidsovereenkomsten. Het Directiecomité meende dat Interwaas de aangewezen partner van de MLSO is om een beleidsovereenkomst te vragen en gaf opdracht de vraagstelling voor te bereiden teneinde te gepasten tijde de vraag te kunnen stellen. De vraag werd op 23 februari 215 aan de MLSO overgemaakt. In dit schrijven werd verwezen naar het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens en in het bijzonder de specifieke bepalingen in hoofdstuk III bis beleidsovereenkomsten. 1. Het Vlaams Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, de Maatschappij en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen sluiten naar aanleiding van een aanpassing van de grenzen van de maritieme en de industriële zone van het havengebied of van een wijziging van bestemming binnen één van de zones, een beleidsovereenkomst. Deze beleidsovereenkomst wordt gesloten op basis van het strategisch plan, bedoeld in artikel 8 en regelt inzonderheid volgende aangelegenheden: 1. de vergoeding bij overheveling van gronden van industriële zone naar maritieme zone en omgekeerd; 2. de ontsluitingsinfrastructuur binnen het havengebied; 3. de investeringsprojecten; 4. het promotiebeleid. 2. Op verzoek van één van de aandeelhouders van de Maatschappij stelt de Raad van Bestuur bij twee derde meerderheid een ontwerp van beleidsovereenkomst vast. ( ) 31

32 Paardenschor in Doel Havenbedrijf Antwerpen 3. Het ontwerp van beleidsovereenkomst wordt voorbereid door een werkgroep die samengesteld is uit vertegenwoordigers van de drie contracterende partijen die beschikken over de nodige kwalificaties inzake de aangelegenheden bedoeld in het tweede lid van 1. ( ) Interwaas verzocht de Raad van Bestuur van de MLSO de volgende punten te willen agenderen: in het kader van het subregionaal beleid: de bespreking van de mogelijke invulling van de Saeftinghezone en in het bijzonder de intenties van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen inzake de ontwikkeling van een tweede getijdendok en de stand van zaken van de studies terzake; daaraan gekoppeld de vraag vanuit Interwaas naar de opmaak van een beleidsovereenkomst zoals voorzien in het decreet. In de Raad van Bestuur van 1 april 215 nam de MLSO dit initiatief op. De besprekingen gingen van start na de zomer 215, nadat ook de Vlaamse Regering op 17 juli 215 de opmaak van een beleidsovereenkomst vroeg. In voorbereiding van deze besprekingen werd eveneens overlegd met de Wase parlementairen en burgemeesters, in het bijzonder naar de vier elementen van de beleidsovereenkomst (vergoeding ontsluitingsinfrastructuur investeringsprojecten promotiebeleid). Op 4 september 215 vond de eerste vergadering plaats. Alle partijen waren aanwezig; de vergadering beperkte zich tot het aftoetsen van de standpunten en de opmaak van een vervolgagenda. Volgende afspraken werden gemaakt: data stuurgroep tot eind 215; taakverdeling (waarbij Interwaas de subwerkgroep mobiliteit trekt). In navolgende vergaderingen werd over de verschillende onderdelen van de beleidsovereenkomst van gedachten gewisseld en naar een consensus gezocht. Begin 216 werd een verlenging tot juli 216 aan de Raad van Bestuur van de MLSO gevraagd en bekomen en vervolgden de gesprekken Havenland, 11 maal verwonderlijk 32 Hoe maken we het havengebied aantrekkelijk voor het grote publiek? Hoe promoten we de haven als een economische, maar evengoed als een toeristische of recreatieve trekpleister? Rond die insteek ging de werkgroep onthaal en recreatie van het centraal netwerk voor de ontwikkeling van het havengebied Antwerpen aan de slag. De uitkomst? Het project Havenland, dat het unieke havenlandschap zo toegankelijk en herkenbaar mogelijk wil maken.

33 Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA), de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO), het Agentschap voor Natuur en Bos en Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid en de EGTS Linieland van Waas en Hulst beslisten samen hun schouders onder het project te zetten en gaven opdracht tot een voorbereidende studie. De studie plaatste drie thema s centraal: de natuurlijke rijkdom van het Scheldelandschap, de rijke geschiedenis van de regio en de economische wereldhaven. De studie is in 215 afgerond en is de opstap naar concrete acties: een herkenbare huisstijl op alle aantrekkelijke locaties, recreatieve infrastructuur, (openbaar) vervoer over het water (hop-on-hop-off catamarans), nieuwe fiets- en wandelroutes, enz. Die elementen zullen de gebieden helpen beter te ontsluiten, maar ook een ruimtelijke samenhang oproepen. Het nieuwe actieplan voor onthaal en recreatie in het havengebied zal vanaf het voorjaar 216 worden uitgerold. Op 2 december 215 keurde minister Schauvliege het strategisch project Havenland goed, in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Met de projectsubsidies tot maximaal 1. euro per jaar, over een periode van drie jaar, wordt een projectstructuur uitgebouwd met een coördinator, secretariaat en stuurgroep. Daarnaast is er een cofinanciering van 2% van het GHA, de MLSO, stad Antwerpen en gemeenten Zwijndrecht en Beveren. De komende drie jaren zal worden getracht om twaalf operationele doelstellingen te realiseren rond marketing, recreatie en draagvlak. Die zullen uiteindelijk vertakken in een waaier aan acties. Al in 216 moeten de eerste resultaten zichtbaar worden, zowel op het water als op het land Kenniscentrum Overleg Wase parlementairen Op 5 juni 215 werd een overleg georganiseerd met de Wase parlementairen, Wase burgemeesters, Wase ministers van Staat, voor- en ondervoorzitters van Interwaas en voorzitter van de Maatschappij Linkerscheldeoever. Volgende onderwerpen stonden op de agenda: Waas Memorandum 214; Waaslandhaven Saeftinghezone; mobiliteit in het Waasland. Het Waas Memorandum 214 werd overlopen en met betrekking tot een aantal hangende punten werd aan de volksvertegenwoordigers gevraagd om deze aandachtspunten mee te blijven nemen in de behandeling van verwante dossiers in het parlement. Aangaande de Saeftinghezone wordt geopteerd voor een pragmatische aanpak, waarin het belang van een gezamenlijk standpunt en het opnemen van een aantal (Wase) randvoorwaarden (mobiliteit, compensatie, beheer structuur, enz.) voor de realisatie van het Saeftinghedok worden meegenomen. Wat de mobiliteit in het Waasland betreft, werd het belang van de dubbele kamstructuur (zie werkdomein mobiliteit) onderstreept. Teneinde de voortgang op hogere niveaus te bewaken, wordt voorgesteld een stappenplan op te stellen voor de realisatie van de dubbele kamstructuur, zodat concreet kan worden gewerkt naar de realisatie toe Naar een vernieuwd streekbeleid? Het huidige streekbeleid wordt geregeld door het decreet van 7 mei 24. Via dit decreet erkent en subsidieert Vlaanderen de zogenaamde Erkende Regionale Samenwerkingsverbanden (ERSV) (één per provincie). De ERSV s fungeren als het juridisch en financieel vehikel van waaruit per provincie één of meerdere Sociaal Economische Raden van de Regio s (SERR) worden georganiseerd. Die zijn paritair samengesteld en geven vorm aan het overleg tussen de sociale partners. Daarnaast worden per provincie ook één of meerdere Regionaal Sociaal Economische Overlegcomités (RESOC) georganiseerd en ondersteund, waarin het tripartite overleg tussen de sociale partners en de lokale overheden plaatsvindt. 33

34 De geografische regioafbakening van de huidige RESOC-SERR-structuren is historisch gegroeid vanuit de streekplatformen en subregionale tewerkstellingscomités. Hun decretale basisopdrachten zijn beleidsvoorbereiding en -coördinatie via het organiseren van overleg en het geven van advies op vraag van de verschillende overheden en VDAB of op eigen initiatief. Ze staan ook in voor het opmaken van een streekpact dat de leidraad moet vormen voor het voeren van een sociaaleconomisch streekontwikkelingsbeleid. In onze regio werd (als tweede keus) gekozen voor een samengaan van Waas en Dender. Het Waasland alleen kon toen niet omwille van te klein binnen de toenmalige decretale omschrijving. De Vlaamse Regering stelde vast dat verandering noodzakelijk is omwille van de gewijzigde maatschappelijke context en beleidsvisie en keurde op 17 juli 215 de nota Naar een versterkt streekbeleid en (boven)lokaal werkgelegenheidsbeleid goed. De interactie tussen streekbeleid en het beleid van de Vlaamse overheid is minimaal en de streekpacten door de Vlaamse overheid worden niet opgevolgd, laat staan beleidsmatig vertaald op Vlaams niveau. In de nieuwe benadering staat het begrip streek voorop. Een streek kenmerkt zich als een geheel met een sociaaleconomische identiteit (die niet noodzakelijk samenvalt met een bestuurlijk niveau) en is herkenbaar als streek in de regio en buiten de regio. Het streekontwikkelingsbeleid is het beleid dat de sociaaleconomische ontwikkeling van de streken ondersteunt. Dit beleid maakt de inbreng van de verschillende beleidsniveaus ten behoeve van de ontwikkeling van de streek mogelijk. Het vertrekt van een partnerschapsbenadering waarbij lokale besturen, provincies, de Vlaamse overheid en de sociale partners geïntegreerd samenwerken in functie van de streek. Het faciliteren van samenwerking en samenwerkingsinitiatieven is belangrijk. In het vernieuwde streekbeleid en (boven)lokaal werkgelegenheidsbeleid zijn in eerste instantie de steden en gemeenten aan zet. Bestuurskracht, bundeling van middelen, gezamenlijke visie, draag- en daadkracht vergen continu overleg en samenwerking, ook met de regionale sociale partners. Zo wil Vlaanderen (onder andere via financiële steun: één Vlaamse euro voor iedere lokale euro) een dynamiek op gang brengen naar een streekbeleid en (boven)lokale aanpak van de werkgelegenheidsproblematiek. De steun zal afhangen van een aantal basisvoorwaarden: een visie op de (boven)lokale realiteit en de manieren waarop men de lokale noden inzake socio-economisch streekbeleid wil aanpakken; de schaalgrootte waarop men bepaalde zaken wil realiseren; de intentie om tot een gezamenlijke inzet van lokale middelen (mensen en middelen) te komen en een indicatie van de hoogte van die middelen; de betrokkenheid van lokale stakeholders en sociale partners; krachtige bestuurskrachtcompetenties; de ervaring van het samenwerkingsverband en de ingezette mensen met de uittekening van een sociaaleconomisch en werkgelegenheidsbeleid. Het samenwerkingsinitiatief moet vertrekken vanuit de steden en gemeenten die samen het werkingsgebied vormen. Dit werkingsgebied vormt een aaneengeschakeld sociaaleconomisch geheel. De coördinatie van een samenwerkingsinitiatief kan worden opgenomen door diverse actoren, zoals een gemeente uit het samenwerkingsverband, de provincies, streekontwikkelingsintercommunales, enz. De doelstellingen van samenwerkingsinitiatieven zijn actiegericht en vertrekken vanuit de principes van een streekpact. Het Directiecomité nam kennis van de nota van de Vlaamse Regering en gaf opdracht dit van nabij op te volgen en na te gaan of Interwaas hierin een leidende rol kan spelen voor een verdere actieve aanpak op Waas niveau. Inmiddels werd in januari 216 de oproep gelanceerd en wordt in de eerste maanden van 216 nagegaan of het Waasland op zich (Interwaas en haar deelnemers) of RESOC Waas en Dender ondersteund door de streekontwikkelings intercommunales DDS en Interwaas voor de opmaak en uitvoering van acties op de oproep zou intekenen EGTS Linieland van Waas en Hulst 34 Interwaas is sinds de oprichting van de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst lid van dit grensoverschrijdend samenwerkingsverband, samen met de gemeenten Hulst, Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene en de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen. Het werkingsgebied omschrijft de

35 Jobbeurs EGTS Linieland van Waas en Hulst op 22 mei 215 Bedrijvenavond EGTS Linieland van Waas en Hulst op 6 oktober 215 gemeenten Hulst, Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene. Bedoeling is om in dit grensoverschrijdend gebied de grens te laten vervagen door het nemen van initiatieven op allerlei vlakken. In 215 kwam de Linieraad van Waas en Hulst (= de Algemene Vergadering van de EGTS) drie keer samen, meer bepaald op: 16 juni 215 Mededelingen / terugblik op: EGTS netwerkmoment op 28 november 214 in Middelburg Herprioritering van de acties (overleg op 1 februari 215) Minicolloquium economisch profiel en innovatie op 11 maart de grensquiz op 17 april de jobbeurs op 22 mei 215 Studie Havenland: stand van zaken Prospersite vzw: oprichting Organisatie colloquium grensoverschrijdende samenwerking (in het kader van 2 jaar Koning Willem I) Ontwerp jaarrekening 214 Interreg V-projecten: Grenspark Groot Saeftinghe: aanvraagdossier Grensinfovoorziening Vlaanderen Nederland: projectpartnerschap (Be)levende Landschappen: 2 de oproep Subsidiedossiers Dodendraad (Beveren, Sint-Gillis-Waas) 2 oktober 215 Interreg V VL-NL-project Grenspark Groot Saeftinghe: toelichting beslissing Comité van Toezicht Interreg V VL-NL-project Grensinfovoorziening VL-NL: toelichting beslissing Comité van Toezicht Begroting 216: vaststelling ontwerpbegroting (onder andere verhoging werkingsbijdrage) Prospersite vzw: aanduiding EGTS-vertegenwoordiger Strategisch project Havenland: goedkeuring MLSO: uitnodiging om toe te treden tot de EGTS Verkiezingsprocedure voorzitter en ondervoorzitter: vaststelling procedure EGTS, projectsecretariaat voor LEADER-projecten Mededelingen over / terugblik op: Opstart LEADER Zeeuws-Vlaanderen Project (Be)Levende Landschappen (ZW bossen): stand van zaken Netwerkmoment voor bestuurders op 4 maart 216 in Stekene Organigram vergaderstructuur EGTS 4 december 215 Ontwerpbegroting 216: definitieve vaststelling Werkingsbijdragen : definitieve vaststelling Verkiezing voorzitter en ondervoorzitter Mededelingen: Rapport studie Havenland Europese projecten: stand van zaken 35

36 Bibliotheeksamenwerking (kennisuitwisseling en grensquiz) Stuurgroep NRC kick-off (Huysmanshoeve) Netwerkmoment voor bestuurders op 4 maart 216 in Stekene Organigram EGTS-vergaderstructuur Kandidatuur MLSO toetreding EGTS Tussentijds waren er meerdere werkgroepen rond verschillende thema s en acties, waarbij vanuit Interwaas de focus werd gelegd op en vooral werd meegewerkt aan de economisch gerelateerde punten. Absoluut het vermelden waard is de organisatie van de grensoverschrijdende bedrijvenavond op 6 oktober 215, waarbij bedrijven aan beide zijden van de grens werden bezocht. Vier autobussen toerden op die avond naar Wase bedrijven, zoals Indaver (Kallo), Gyproc (Kallo), de Belgische fruitveiling (Vrasene) en Thoen (Vrasene) en naar bedrijven uit Hulst, zoals Elektromotoren Bracke (Clinge) en Warrens BV (Kapellebrug). Ook de tweede jobbeurs van 22 mei 215 in het Freethielstadion in Beveren was een succes met meer dan 1.4 bezoekers en 6 standhouders. Voor een volledig overzicht wordt naar de verslagen van de EGTS Linieland van Waas en Hulst verwezen LEADER en PDPO LEADER is een Europees investeringsprogramma dat de leefbaarheid op het platteland wil verbeteren door binnen afgebakende gebieden lokale initiatieven en samenwerking tussen lokale actoren te ondersteunen. De helft van de financiële middelen komt vanuit de Europese Unie, terwijl Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen instaan voor de andere helft. Op Vlaams niveau werd dit verder uitgewerkt in het Vlaams Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III ), wat dan verder werd verfijnd in het Oost-Vlaams Uitvoerings plan. LEADER Grensregio Waasland Op 24 maart 215 werd de Plaatselijke Groep van LEADER Grensregio Waasland geïnstalleerd; eerste gedeputeerde Alexander Vercamer werd verkozen als voorzitter, Nicole Van Duyse werd eerste ondervoorzitter en Peter Deckers tweede ondervoorzitter. Een eerste projectoproep werd gelanceerd op 8 mei 215: iedereen met een innoverend en creatief projectidee voor de grensregio Waasland kon een voorstel indienen vóór 24 juni 215. Er was een budget voorzien van 35. euro voor projecten binnen de volgende thema s, gelinkt aan landbouw of platteland: leefbare dorpen; profilering en promotie van de streekidentiteit (inclusief toerisme en recreatie); lokale voedselstrategieën en streekproducten. Op 8 december 215 werden door de Plaatselijke Groep drie projecten goedgekeurd voor 65% cofinanciering met LEADER-middelen: Maximaal ,2 euro voor het project Korte keten Waasland, een duurzame samenwerking ingediend door Plattelandscentrum Meetjesland vzw. De copromotoren zijn Vormingplus Waas en Dender, Steunpunt Hoeveproducten KVLV vzw, Provinciaal Centrum voor Groenteteelt vzw en de Economische Raad voor Oost- Vlaanderen. Het project wil hoeve- en streekproducenten in de grensregio Waasland ondersteunen door het organiseren van samenwerking, die wordt verankerd in een op te richten samenwerkingsverband. Er zal op basis van een consumentenonderzoek worden onderzocht of en welke logistieke oplossing kan bijdragen aan een gemeenschappelijke vermarkting en communicatie. Vorming moet dit mee versterken. Het project wil ook nagaan of bedrijven die momenteel nog niet actief zijn in de korte keten interesse hebben om deze stap te zetten en hen hierin begeleiden. Dit leidt tot een versterking van de lokale economie, een hoger gemeenschappelijk streekgevoel en tal van gezamenlijke acties.

37 euro voor het project Agrarische eigenheid, Waas toeristisch potentieel ingediend door de EGTS Linieland van Waas en Hulst. De copromotoren zijn Landelijke Gilde Stekene, Prospersite vzw, Plattelandscentrum Meetjesland vzw en Erfgoedcel Waasland. Onder druk van diverse actuele transities ziet het noorden van het Waasland haar agrarische identiteit in het gedrang komen. Landelijke Gilde Stekene en Prospersite vzw willen als beheerders van agrarische erfgoedcollecties twee toeristische belevingscentra realiseren, namelijk in Koewacht en in de voormalige maalderij van de Prosperhoeve in Prosperpolder. Hiermee versterken en ontsluiten ze het agrarisch karakter van de regio voor de eigen lokale gemeenschappen, toeristen en het onderwijs ,37 euro voor het project Goed beheer van de akkerrand ingediend door het Agrobeheercentrum Eco². De copromotor is Agro aanneming cvba. Het Oost-Vlaamse platteland is dooraderd met kleine en minder kleine waterlopen. Landbouwpercelen die naast deze waterlopen gelegen zijn, moeten rekening houden met de wetgeving hierrond. Sinds begin 214 zijn er voor het beheer langs ingedeelde waterlopen extra voorwaarden opgenomen in de randvoorwaarden. Daardoor moeten landbouwers meer aandacht hebben voor het beheer van de waterloop en eventuele buffer stroken die eraan gekoppeld zijn. Dit project wil een antwoord geven op hoe dit beheer kan worden toegepast in de praktijk, landbouwers sensibiliseren en een praktische oplossing bieden door de aankoop van een machine die kan worden ingezet voor dit beheer. Naast randen langs waterlopen zal ook een onderzoek worden verricht voor een ruimere inzetbaarheid van de machine voor landschapsbeheer op het platteland Ruimtelijke ordening Overzichtstabel ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP s) Gemeente RUP Startnota Schetsontwerp MER-screening Voorontwerp Voorlopige vaststelling Openbaar onderzoek Definitieve vaststelling Beveren RUP Meersen Zuid x x x x x x RUP Schuttershof x RUP Gravenplein x x x RUP Herziening A. Van Puymbroecklaan x Inrichtingsstudie Burggravenhoek x x Kruibeke RUP Herziening bebouwde kom Rupelmonde x RUP Herziening Kruibeke-Centrum: 3de wijziging definitieve vaststelling Gemeenteraad op 28 september 215 x RUP Herziening Bazel-Centrum x x RUP Watermolenstraat x Moerbeke RUP Horecacluster Eksaardsedam x x x Sint-Gillis-Waas RUP Rode Moerpolder x x x x RUP Trompwegel x Inrichtingsstudie Collemanstraat goedkeuring Gemeenteraadscommissie op 4 april 214 Inrichtingsstudie Samelstraat x RUP woonwagenpark x x x Sint-Niklaas RUP Lok. bedrijventerrein Botermelkstr-Heimolenstr x x x x RUP Sportcentrum Meesterstraat x x RUP RWZI Sinaai x x x x x Temse RUP Steenbakkerij Steendorp x x x Waasmunster RUP Desso x x RUP Burm definitieve vaststelling Gemeenteraad op 24 september 215 x RUP Koolputten x RUP Lokaal bedrijventerrein x RUP Zonevreemde woningen bis x x x x x : afgewerkt in

38 Situering RUP s in Goedgekeurde RUP s In 215 werden de volgende RUP s definitief vastgesteld door de respectievelijke gemeenteraden: Kruibeke: RUP Herziening Kruibeke-Centrum 3 de wijziging (goedkeuring Gemeenteraad op 28 september 215); Waasmunster: RUP Burm (goedkeuring Gemeenteraad op 24 september 215) RUP s in procedure Beveren 38 RUP Gravenplein Situering: Het RUP omvat het Gravenplein in Beveren en wordt begrensd door de Zwarte Dreef, Lange Dreef, Gravendreef en Vesten (N7). Momenteel bestaat het plein uit een parkeerruimte en evenementenplein waarrond zich de volgende gebouwen bevinden: politie, rode kruis, vredegerecht, brandweer, bibliotheek, CC Ter Vesten en jeugdhuis Togenblik. Het nieuwe administratief centrum in combinatie met de politie wordt voorzien ter hoogte van het bestaande politiegebouw. Omschrijving: Voor het volledige Gravenplein werd een masterplan opgemaakt. Dit masterplan laadt het plein op met een kleine bijkomende woonzone langs de Lange Dreef ten westen van de bibliotheek en een kleine kantoorzone langs Vesten ten noorden van het jeugdhuis. De gewestplanbestemming voor het volledige Gravenplein is echter gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut, waardoor zich voor deze zones een herbestemming opdringt. Stand van zaken: Het voorontwerp van dit RUP is lopende en de screeningsnota werd overgemaakt aan de adviesinstanties. Omwille van de omvangrijke mobiliteitseffecten geraamd in het MOBER (mobiliteitseffectenrapport) werd de kleine kantoorzone langs Vesten (N7) geschrapt in het voorontwerp grafisch plan van het RUP. Het volledige MOBER van het studiebureau Vectris cvba uit Leuven werd nog niet gunstig geadviseerd door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid, waardoor de ontheffing van de plan-mer-plicht nog niet werd bekomen.

39 Inrichtingsschets RUP Meersen Zuid Beveren RUP Herziening Bazel-Centrum - gewenste ontwikkelingen deel Weispoel RUP Herziening A. Van Puymbroecklaan Situering: Het plangebied van dit RUP ligt in het noorden van Melsele en is ongeveer 43 ha groot. De zone omvat specifiek de woonzone Bergmolenwijk en Kalishoek, de Schoolstraat / Dijkstraat N45 en een gedeelte van het dorpscentrum van Melsele. Omschrijving: Het bestaande BPA Van Puymbroecklaan uit 1999 is door de gewijzigde context aan herziening toe. Voor bepaalde delen binnen dit BPA, zoals de zone Berghoekwegel, werd in 25 al een RUP opgemaakt. Het grootste deel van beide bestemmingsplannen is gerealiseerd, maar het volledige plangebied is toe aan een actualisatie naar de huidige maatschappelijke en planologische tendensen. Er zijn hierbij twee deelgebieden aanwezig die een inbreiding van het woonweefsel vragen, namelijk Berghoekwegel Schoolstraat Dijkstraat (wijziging huidige RUP-bestemmingen door wijzigen financiële haalbaarheid en doelstellingen) en Kalishoekstraat (nieuw woonproject). Stand van zaken: De voorstudie van dit RUP is lopende. RUP Meersen Zuid Situering: Het plangebied (13,2 ha) is een woon uitbreidingsgebied gelegen tussen de stedelijke kernen van Beveren en Melsele. Omschrijving: Het RUP wordt opgemaakt om het woonuitbreidingsgebied Farnèselaan te kunnen realiseren. Dit gebied wil de gemeente prioritair ontwikkelen in functie van de kernversterking en uitbouw van het kleinstedelijk gebied. Stand van zaken: In de gemeenteraadszitting van 28 juli 215 werd het ontwerp RUP voorlopig vastgesteld. Het openbaar onderzoek liep van 31 augustus 215 tot en met 3 oktober 215. Inrichtingsstudie Burggravenhoek Situering: Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 19 ha en wordt begrensd door de Kalishoekstraat, Burggravenstraat, N7, Sint-Elisabethstraat, het Kerkplein en de Dambrugstraat. Omschrijving: Een visie op dit plangebied werd al uitgewerkt in het BPA Burggravenhoek (omzetting van woongebied naar parkgebied) waarvan de ministeriele goedkeuring werd vernietigd. Hierdoor is het BPA Van Puymbroecklaan uit 1999 opnieuw van tel. Het College van Burgemeester en Schepenen wenst een inrichtings plan op te maken waarin de visie van het vernietigde RUP aan de situatie van vandaag wordt getoetst: verschillende zaken werden al gerealiseerd (bypass waterloop, jeugdlokaal, enz.). Daarnaast moet het inrichtingsplan ook een antwoord bieden aan de verschillende (mogelijks strijdige) aanvragen en ruimtebehoeften van particulieren in het plangebied. Stand van zaken: Het College van Burgemeester en Schepenen heeft nog geen beslissing genomen in de eerste schetsvoorstellen voor dit plangebied. Er worden echter nog steeds aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning ingediend door particulieren, waardoor een gedragen visievorming op het plangebied relevant blijft. 39

40 RUP Horecacluster Eksaardsedam Moerbeke - kasteel domein Meersdael Voorontwerp RUP Horecacluster Eksaardsedam Moerbeke Kruibeke RUP Herziening Bazel-Centrum Situering: Het plangebied van dit RUP is gelegen in de dorpskern van Bazel en bestaat uit zeven deelgebieden: 1. de Weispoel (binnengebied Kruibekestraat Kerkstraat Weispoel); 2. Kruibekestraat nr. 4; 3. Koningin Astridplein nr. 5; 4. de muziekschool kinderopvang in de Dorpstraat; 5. hoekperceel Rupelmondestraat Dorpstraat; 6. de vroegere feestzaal van De Eenhoorn (Koningin Astridplein nr. 21); 7. het achtergebied van de woningen in de Lamperstraat nabij het kasteel Wissekerke (voormalige moestuin kasteel). In totaal behelst het plangebied een oppervlakte van 2,8 ha. Omschrijving: Als gevolg van gewijzigde inzichten en tendensen is een herbestemming van bepaalde zones binnen de huidige BPA s van Bazel Centrum noodzakelijk. De zone Weispoel wenst men hierbij kwalitatief verder te ontwikkelen, terwijl de andere zones inspelen op bepaalde noden ter plaatse, zowel op niveau van het perceel als op niveau van de kern. Het Gemeentebestuur wenst hierbij de woonfunctie van de kern te versterken en tegelijk de toeristische, dorpse sfeer te ondersteunen. Verder wenst men ook meer flexibiliteit toe te laten in de verdere ontwikkeling van betreffende delen en tegelijk de ruimtelijke kwaliteit te bewaken. Stand van zaken: Er werden verschillende structuurschetsen opgemaakt en besproken. Er is een voorontwerp van dit RUP opgemaakt en de opmaak van de MER-screeningsnota is gestart. RUP Watermolenstraat Situering: Het plangebied van het RUP omvat enerzijds het horecabedrijf De Watermeulen (gelegen langs de Burchtstraat) dat wenst uit te breiden op het aanpalende landbouwbedrijf in agrarisch gebied en anderzijds de zonevreemde woningencluster in de Watermolenstraat. Daarnaast is er nog een goedgekeurde niet vervallen verkaveling in de Burchtstraat die eveneens zonevreemd is gelegen in natuurgebied volgens het gewestplan. Omschrijving: Het RUP moet de toekomstmogelijkheden van het horecabedrijf De Watermeulen vastleggen. Ook moet het RUP een oplossing bieden aan de vergunningsproblematiek van de zonevreemde woningencluster in de Watermolenstraat, alsook maximale rechtszekerheid bieden aan de zonevreemde woningen in de Burchtstraat. Stand van zaken: De voorstudie van dit RUP is lopende: er werden enkele schetsvoorstellen van grafisch plan overgemaakt aan het Gemeentebestuur. Hieruit is een voorkeursscenario gekozen dat de basis van de op te maken screeningsnota zal vormen Moerbeke: RUP Horecacluster Eksaardsedam 4 Situering: Het plangebied van dit RUP is gelegen aan de Eksaardsedam in het zuiden van de gemeente van Moerbeke. Het plangebied omvat twee elementen: 1. de horecaconcentratie Palingshuizen aan de westelijke zijde van de Eksaardsedam; 2. het kasteelpark met feestzaal t Meersdael aan de oostelijke zijde.

41 Omschrijving: Deze cluster met horecagelegenheden is volgens het gewestplan bestemd als bosgebied (met een klein gedeelte natuurgebied) en is bijgevolg zonevreemd. De gemeente wenst een kader te bieden dat de bestaande horecafuncties continuïteit biedt. Hiermee is al een eerste stap gezet in één van de bindende bepalingen van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Moerbeke. In uitvoering van deze bindende bepaling wordt een RUP opgemaakt dat een herbestemming inhoudt. In de herbestemming wordt een evenwicht gezocht tussen de natuurwaarde, historische waarde en noden van de betreffende eigenaars. Stand van zaken: De voorstudie is afgerond en het voorontwerp van dit RUP is klaar. De procedure voor de ontheffing van de plan-mer-plicht is lopende, waarbij de adviezen van de betrokken instanties al werden ingewonnen. Het Agentschap voor Natuur en Bos vraagt hierbij een passende beoordeling die de inhoud van het plan toetst aan de instandhoudingsdoelstellingen van de aanwezige speciale beschermingszone (habitatrichtlijngebied) en een bijkomend vleermuizenonderzoek Sint-Gillis-Waas: Inrichtingsstudie Collemanstraat Situering: Het projectgebied is gelegen in Sint- Pauwels, deelgemeente van Sint-Gillis-Waas, en wordt begrensd door de Collemanstraat, Zandstraat, Vosdreef en Klapdorp. Omschrijving: In 214 heeft Interwaas een masterplan opgemaakt voor het woonuitbreidingsgebied Collemanstraat. Dit masterplan wordt als instrument gebruikt voor het provinciaal RUP Reconversie verblijfsrecreatie Sint-Gillis-Waas waarin een compensatiegebied wordt gezocht voor de zonevreemde weekendverblijven. In het PRUP wordt de eerste fase van het masterplan aangeduid als compensatiegebied. Samen met de gemeente en Provincie Oost-Vlaanderen worden overlegmomenten georganiseerd voor de eigenaars om de inrichting van het projectgebied en het verdere planproces toe te lichten. Stand van zaken: In de Provincieraad van 18 november 215 werd het ontwerp PRUP voorlopig vastgesteld. Het openbaar onderzoek liep van 21 december 215 tot en met 18 februari 216. Inrichtingsschets Collemanstraat Sint-Gillis-Waas fase Sint-Niklaas RUP Lokaal bedrijventerrein Botermelkstraat-Heimolenstraat Situering: Het RUP is gelegen in het zuidwestelijk randstedelijk gebied van Sint-Niklaas, meer bepaald tussen de Gentse Baan (N7), Botermelkstraat, Heimolenstraat en N41. Omschrijving: Het RUP wenst tegemoet te komen aan: de taakstelling voor bijkomende lokale bedrijventerreinen binnen het regionaalstedelijk gebied Sint- Niklaas; de raming van de behoefte aan herlokalisatie van zonevreemde bedrijven in Sint-Niklaas hiervoor is een herbestemming van agrarisch gebied nodig, waarbij rekening moet worden gehouden met het aanpalende en te integreren al bestaande BPA Den Hogen Kouter (met hoofdbestemming ambachtelijke zone); een verruiming van de klassieke ambachtelijke bedrijvigheid door het toelaten van creatieve bedrijven en kennisbedrijven die gericht zijn op onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, alsook het toelaten van een beperkt percentage kantoren. Stand van zaken: Het voorontwerp RUP werd overgemaakt en goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen. De procedure tot ontheffing van de plan-mer-plicht is lopende, waarbij een antwoord moet worden geboden op het ongunstig advies van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid. 41

42 RUP RWZI Sinaai Situering: De huidige rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Sinaai is gelegen naast het kerkhof in de Edgard Tinelstraat, ten westen van de kern van Sinaai. Omschrijving: De installatie moet worden uitgebreid om voldoende capaciteit te hebben om het afvalwater van Sinaai te kunnen zuiveren. Deze uitbreiding wordt voorzien ten oosten van de huidige installatie, op percelen die gelegen zijn in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Aangezien de bestaande installatie ook gedeeltelijk in deze bestemming is gelegen, wordt deze volledig mee opgenomen in het RUP. Langs de RWZI is een fietspad gelegen dat door de uitbreiding van de installatie zal moeten worden omgelegd rond het kerkhof. Stand van zaken: In de gemeenteraadszitting van 27 november 215 werd het ontwerp RUP voorlopig vastgesteld. Het openbaar onderzoek liep van 14 december 215 tot en met 11 februari 216. RUP Sportcentrum Meesterstraat Situering: Het RUP omvat één projectzone met een totale oppervlakte van circa 1,6 ha en is gelegen langs de Meesterstraat in Nieuwkerken. Het betreft het sportcentrum Meesterstraat, een sportsite gericht op sport en recreatie in open lucht, voornamelijk de Sportkring Sint-Niklaas. Omschrijving: Dit sportcentrum is volgens het gewestplan deels in agrarisch gebied gelegen en is bijgevolg zonevreemd. Bovendien wenst men het sportcentrum uit te breiden met bijkomende parkeermogelijkheden en (minstens) één voetbalveld. Deze uitbreiding wordt vermeld in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, waarbij in de gewenste ruimtelijke structuur van Nieuwkerken een mogelijke uitbreiding sport- en recreatiedomeinen in oostelijke richting is opgenomen, met inachtname van de kwaliteiten van de open ruimte. Deze uitbreiding heeft tot gevolg dat agrarisch gebied zal moeten worden herbestemd en gecompenseerd (het betreft een herbevestigd agrarisch gebied). Stand van zaken: De voorstudie van het RUP is lopende en de eerste structuurschetsen werden opgemaakt voor overleg met de betrokken partijen. 42 RUP RWZI Sinaai RUP Vinderhoute

43 Temse: RUP Steenbakkerij Steendorp Situering: Het RUP omvat één projectzone met een totale oppervlakte van circa 18 ha, is gelegen langs de Warandestraat en Scouselestraat en heeft een toegangsweg via de Kapelstraat (N 419). Omschrijving: Het plangebied omvat de voormalige steenbakkerij in Steendorp die eind 211 door Wienerberger werd gesloten. Deze nijverheidszone is volgens het geldende BPA Schauselbroek uitsluitend bestemd voor activiteiten die in relatie staan met de kleiontginningen en waarbij geen nabestemming werd voorzien. Een herbestemming van deze verlaten site dringt zich hierdoor op. Het plangebied sluit niet aan bij het hoofddorp Temse, maar bij de woonkern Steendorp in het buitengebied. Er wordt gedacht aan een herbestemming tot lokaal bedrijventerrein (grootteorde 1 ha) met een kleine verschuiving naar de westzijde, zodat een grotere buffer kan worden gerealiseerd ten opzichte van de woningen aan de oostzijde. Daarnaast werd nabij de Warandestraat, in aansluiting op de woonkern Steendorp een kernversterkende zone (van 1,5 ha) voorzien voor woningen (maximum 12 wooneenheden) met ondersteunende diensten, zoals een buurtsuperette en de uitbouw van een toeristisch-recreatief knooppunt. Stand van zaken: De voorstudie van het RUP is lopende en een eerste schetsontwerp van grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften werden overgemaakt. De screeningsnota werd opgemaakt waarin enkele alternatieve scenario s zijn opgeneomen en overgemaakt aan de betreffende adviesinstanties. Er werd vanuit het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid een negatief advies overgemaakt over de te laag ingeschatte mobiliteitseffecten, alsook een negatief advies van het Agentschap voor Natuur en Bos die een passende beoordeling oplegde met een bijkomend vleermuizenonderzoek (omwille van de ligging naast het fort van Steendorp). De screeningsnota werd verder uitgediept met een mobiliteitsonderzoek en passende beoordeling, waardoor de ontheffing van de plan-mer-plicht begin 216 kon worden bekomen Waasmunster RUP Koolputten Situering: De site Koolputten is gelegen nabij de Mirabrug op het grondgebied van Waasmunster. Omschrijving: Doelstelling van Waterwegen en Zeekanaal nv is om ter hoogte van de ruïnes van de voormalige Koolputten ( Colput ) een onthaal-, recreatief en educatief centrum uit te bouwen waar bezoekers worden geïnformeerd over de Durmevallei. Er worden ook mogelijkheden geboden naar laagdynamische eet-, drinken verblijfsgelegenheden. De site werd opgenomen in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Gebieden van het geactualiseerd SIGMA-plan Durmevallei als natuurgebied met overdruk voor toelaatbare bebouwing voor natuureducatieve voorzieningen (naast overdruk: grote eenheid natuur). Waterwegen en Zeekanaal nv heeft een private partner gezocht voor de ontwikkeling van de site. De geplande heropbouw van de site Koolputten kan voor Ruimte Vlaanderen echter niet worden vergund omwille van enkele kleine afwijkingen op de huidige stedenbouwkundige voorschriften binnen het GRUP. Stand van zaken: Interwaas heeft een instemmingsdossier overgemaakt aan het Gemeentebestuur om te kunnen afwijken (delegatie is niet nodig) van het GRUP. Omdat deze procedure de toestemming van de voltallige Vlaamse Regering vraagt, heeft het College van Burgemeester en Schepenen de optie genomen om via het vergunningenbeleid zoveel mogelijk goedkeuring te verkrijgen voor dit project vooraleer verdere stappen op planningsniveau te ondernemen. RUP Lokaal bedrijventerrein Situering: Langs de N7 aansluitend op het bedrijventerrein van Lokeren (en in de directe omgeving van Ruiter) wordt voorzien in de ontwikkeling van een kleinschalig lokaal bedrijventerrein. Omschrijving: De gemeente wenst, in een overwogen en gestructureerde strategie, een lokaal bedrijventerrein van 5 ha te realiseren, beheerd door een openbare instelling, bestemd voor lokale bedrijven die zich nu of later wensen te herlokaliseren en voor lokale bedrijven die in een ambachtszone wensen te starten. Door de selectie van de hoofddorpen in het buitengebied geeft de Provincie Oost-Vlaanderen aan waar nieuwe lokale bedrijventerreinen nog zouden kunnen worden gerealiseerd. Voor Waasmunster komt enkel het hoofddorp Waasmunster in aanmerking. Stand van zaken: Het locatieonderzoek heeft er uiteindelijk toe geleid om het lokaal bedrijventerrein op te splitsen in twee deelzones: voor 3,5 ha aansluitend bij het regionaal bedrijventerrein Lokeren langs de N7 en een tweede zone van 8,4 ha met een herinrichting van de Flandria site (al voor 5 ha bestemde kmo-zone volgens het gewestplan). Ook de toekomstige ontwikkeling van de site Desso, waarvoor een brownfieldconvenant werd opgestart, zal in rekening worden gebracht. 43

44 RUP Zonevreemde woningen bis Situering: Het betreft de volgende zes zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied: Eekhoekstraat 1, Patotterijstraat 2, Nederheirweg 12, Dam 8-12 en Smoorstraat 35. Omschrijving: Het RUP wordt opgemaakt voor de zes zonevreemde woningen die werden uitgesloten bij de goedkeuring van het RUP Zonevreemde woningen door de Deputatie op 8 mei 213. Stand van zaken: Het voorontwerp RUP werd overgemaakt en goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen. De procedure tot ontheffing van de plan-mer-plicht werd bekomen en eind 215 werd de formele RUP-procedure opgestart met een plenaire vergadering GIS Geo-informatieplatform bedrijven In het kader van de verdere uitbouw van de eigen digitalisering onderzoeken Interwaas en de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) de mogelijkheid om een geo-informatieplatform / systeem uit te bouwen. Dit met het oog op het in kaart brengen van de eigen gerealiseerde bedrijventerreinen en bijhorende bedrijfs- en projectgegevens (akten, adviezen, overeenkomsten, verkoopvoorwaarden, plannen, briefwisseling, foto s, enz.) en de ontsluiting ervan via een GIS-platform. Voor de verdere uitwerking van het GIS-platform wordt ondersteuning gevraagd aan het piva (provinciaal intern verzelfstandigd agentschap) egov van de Provincie Oost-Vlaanderen. Naar aanleiding van het GIS-platform voor de MLSO wordt nagegaan welke bedrijfsinformatie de verschillende intercommunales voor streekontwikkeling verzamelen en hoe die gegevens worden uitgewisseld met het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse overheid en de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen. De volgende stap is om na te gaan of de intercommunales voor streekontwikkeling een gezamenlijk datamodel en platform kunnen ontwikkelen. E-book In samenwerking met de VVSG, provincies en Vlaamse intercommunales voor streekontwikkeling wordt een projectvoorstel voorbereid voor de uitwerking van een e-book, een draaiboek dat door lokale besturen kan worden gebruikt om zelf aan de slag te gaan met GIS Welzijn Regionaal Welzijnsoverleg Waasland Het Regionaal Welzijnsoverleg Waasland (RWO) zet in op het actief bevorderen en faciliteren van (inter)sectorale samenwerking tussen welzijn en sociale diensten om zo bij te dragen tot een Waas aanbod dat tegemoetkomt aan actuele noden en beleidstendensen. Het RWO realiseert dit via vier actiedomeinen: 1. informatieverspreiding; 2. netwerking; 3. samenwerking; 4. (zorg)afstemming; en richt zich daarbij tot beleidsmedewerkers en welzijnswerkers van zowel lokale besturen als particuliere welzijnsorganisaties in het Waasland. 44 De rol die het RWO vervult, sluit aan met de opdracht die Interwaas zichzelf vooropstelt op het werkdomein welzijn. Interwaas steunt het RWO in haar werking en onderzoekt een mogelijke inkanteling van het RWO in de eigen werking. In 215 werkten Interwaas en het RWO samen aan de uitbouw van een centraal voedseldepot voor het Waasland.

45 Jeugdradenbijeenkomst WASO op 19 maart WASO In 29 sloten de Provincie Oost-Vlaanderen en Interwaas een convenant af over de subsidiëring van de werking van WASO. WASO is het regionaal overleg van jeugddiensten, schepenen voor jeugd en jeugdraden van Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en Zwijndrecht. Binnen het overleg maken de deelnemende gemeenten een aantal afspraken rond strategische en operationele doelstellingen. In 215 ontving WASO een dotatie vanuit Interwaas om de dagelijkse werking te financieren. Op 2 februari 215 werd in Kruibeke een bijeenkomst gehouden rond het thema kind- en jeugdvriendelijke steden en gemeenten via Jitske Verwimp van VVJ. Daarnaast stonden ook een jeugdradenbijeenkomst, stand van zaken Vlaams Regeerakkoord en de algemene werking van WASO op de agenda. Op 19 maart 215 werd in Lokeren een jeugdradenbijeenkomst georganiseerd met een aantal workshops: Jeugdraad in een nieuw landschap; Jeugdraad in nieuwe kleren; Jeugdraad en media. Op 26 mei 215 werd in de kantoren van Interwaas een bijeenkomst gehouden rond de toekomst van WASO. Daarnaast stonden ook de evaluatie van de jeugdradenbijeenkomst op 19 maart 215, een stand van zaken Vlaams Regeerakkoord en de algemene werking van WASO op de agenda. Op 12 oktober 215 werd in Temse een bijeenkomst gehouden rond de toekomst van WASO. Ondertussen werd ook duidelijk dat er binnen verschillende gemeentes reorganisaties op til staan rond jeugd en vrije tijd. In 215 werd er geen schepenoverleg georganiseerd, aangezien VVJ een congres voor alle schepenen van jeugd uit Vlaanderen organiseerde. Verder werd een planning opgemaakt voor het werkjaar 216 met onder andere een jeugdradenbijeenkomst in combinatie met een schepenoverleg WOK In 215 vergaderde het Waas Overleg Kinderopvang op 8 mei 215 met volgende agendapunten: Nieuws uit de verschillende gemeenten Toepassing regelgeving. Is er feedback inzake de toekenning van het individueel verminderd tarief door het OCMW? Zijn er moeilijkheden bij de implementatie van het nieuwe procedurebesluit: huishoudelijk reglement, schriftelijke overeenkomst? Informatie en beleid Feedback Lerend Netwerk RESOC Waas en Dender 45

46 Dubbele kamstructuur E Mobiliteit Mobiliteit in het Waasland Een vlotte mobiliteit is belangrijk voor de economie. Dat mag echter niet ten koste gaan van de levenskwaliteit van de inwoners van het Waasland. Interwaas kan zelf geen hoofdwegen aanleggen, maar door gedegen studiewerk is het wel mogelijk om een consensus te bereiken en zo oplossingen aan te reiken voor mobiliteitsproblemen, zowel op het vlak van doorstroming als leefbaarheid. De eerder opgemaakte studies Mobiliteit over de weg in het Waasland en Naar een verbetering van de zachte mobiliteit in het Waasland zijn daar voorbeelden van. Interwaas wil het draagvlak en de consensus over dit studiewerk verder uitbreiden, in het bijzonder wat de realisatie van de dubbele kamstructuur uit de studie Mobiliteit over de weg in het Waasland betreft. Het voorzien van een dubbele kamstructuur in het Waasland door de aanleg van parallelwegen langs de E17 tussen Sint-Niklaas en Zwijndrecht en langs de E34 met de nodige aansluitingen zorgt ervoor dat het regionaal verkeer beter wordt gedraineerd naar het hoofdwegennet en de kernen worden ontlast. De Vlaamse Regering nam de studie op in haar beslissingen van 3 maart 21 en 22 september 21, toen de Antwerpse verkeersproblematiek in de ruimere regio WAK (Waasland Antwerpen Kempen) werd bekeken. Interwaas blijft bij de hogere overheden aandringen op een uitvoering van de studie. In 215 werd weinig vooruitgang geboekt, maar eind 215 vernam Interwaas dat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Oost-Vlaanderen in 216 eindelijk werk wil maken van de voorbereiding en opmaak van het plan-mer dubbele kamstructuur Waasland, een eerste stap naar realisatie. De opmaak van dit plan-mer gebeurde nog niet, omdat de administratie de resultaten van het plan-mer Oosterweel en het plan-mer ontsluiting Waaslandhaven wou afwachten. Deze beide MER s werden afgerond in 214 en 215. Het plan-mer dubbele kamstructuur Waasland vormt het sluitstuk van een drieluik. Evenwel blijkt bij het AWV het idee te leven het plan-mer dubbele kamstructuur Waasland te beperken tot de E17 (gedeelte tussen Sint-Niklaas en de provinciegrens Oost-Vlaanderen Antwerpen). Met een brief aan de bevoegde Vlaamse minister en afschrift aan de secretaris-generaal Departement Mobiliteit en Openbare Werken, de administrateurgeneraal AWV en het afdelingshoofd AWV Oost-Vlaanderen drong Interwaas er op aan om het plan-mer over het ruimere Wase gebied op te maken en zo de dubbele kamstructuur als geheel mee te nemen. Interwaas vreest immers dat indien het plan-mer wordt beperkt tot de E17 de rest van de dubbele kamstructuur mogelijks niet meer aan bod zal komen. Chronologisch dienen uiteraard eerst de beide kambenen te worden versterkt en pas daarna de tanden gerealiseerd, maar het is belangrijk de totaliteit mee te nemen. Het slechts ten dele uitvoeren van de visie dubbele kamstructuur leidt niet tot een goede oplossing voor de mobiliteitsproblemen. 46 Om een en ander in versnelling te brengen, de uitvoering van de studies Mobiliteit over de weg in het Waasland en Naar een verbetering van de zachte mobiliteit in het Waasland verder kracht bij te zetten en ook andere mobiliteitsproblemen op regionaal niveau aan te pakken, heeft Interwaas in december 215 een projectmanager mobiliteit aangeworven, Marina de Vet. Haar taak bestaat onder meer uit partijen bij elkaar te brengen, lobbywerk te verrichten, projectdefinities voor de zachte mobiliteit op te starten en regionale mobiliteitsgerelateerde problemen te detecteren en helpen op te lossen.

47 Intergemeentelijk mobiliteitsoverleg Op 2 juli 215 heeft Interwaas een intergemeentelijk mobiliteitsoverleg georganiseerd. Het overleg is ontstaan vanuit de wens om wegwerkzaamheden beter op elkaar af te stemmen binnen het Waasland. Wegwerkzaamheden in uitvoering alsmede te plannen werkzaamheden zijn besproken en afgestemd. Op 7 januari 216 organiseerde Interwaas een vervolgoverleg, waarbij de werken opnieuw zijn besproken. Ook nutsbedrijven, De Lijn, de Provincie Oost-Vlaanderen en het Agentschap Wegen en Verkeer waren op dit overleg aanwezig. Verder is een eerste stap gezet naar digitalisering van de wegwerkzaamheden met de tool Gipod, waarvoor Interwaas een basiscursus heeft voorzien. Digitale afstemming van de wegwerkzaamheden wordt opgevolgd in juni Kilometerheffing voor vrachtwagens Op 1 april 216 wordt de kilometerheffing voor vrachtwagens ingevoerd in België. Dit houdt in dat alle vrachtwagens een On Board Unit (OBU) moeten hebben, een registratiekastje met GPS via de satelliet. Aan de hand van de euroklasse van het voertuig, de zwaarte van het voertuig, het aantal gereden kilometers en het soort wegen waarop men rijdt, worden de kosten voor het gebruik van de Belgische wegen bepaald. In het Waasland zijn de E34, N7 en E17 voorzien van een kilometerheffing. Alle overige wegen hebben geen heffingstarief. Deze situatie leidde bij enkele Wase gemeenten tot bezorgdheid. Men zou kunnen kiezen voor alternatieve, lokale wegen om heffingskosten te vermijden. Deze routes lopen door kleine woonkernen en worden soms al als sluiproute gebruikt. Om het effect van de invoering van de kilometerheffing te bepalen, is door de Vlaamse overheid op vaste telpunten gemeten hoeveel (vracht)verkeer er rijdt. Op ontbrekende locaties wordt door Interwaas of de gemeenten zelf geteld. De eerste tellingen vonden plaats in februari 216. Rond september 216 zal er opnieuw worden geteld en worden alle verzamelde gegevens naast elkaar gelegd. Daarna kan de conclusie worden getrokken of en welke invloed de invoering van de kilometerheffing heeft op de lokale wegen in het Waasland Cultuur Erfgoedcel Waasland De Erfgoedcel Waasland realiseert erfgoedprojecten in samenwerking met de Wase verenigingen en gemeentebesturen, geeft advies, bevordert samenwerking en zorgt mee voor uitwisseling van kennis en ervaring over erfgoed. De Erfgoedcel Waasland maakt deel uit van Interwaas en wordt ondersteund door de Vlaamse overheid en de Wase gemeenten. Interwaas sloot een samenwerkingsovereenkomst of convenant af met de Vlaamse Gemeenschap voor de ontwikkeling van een Waas beleid voor immaterieel en roerend erfgoed. De Erfgoedcel Waasland is het belangrijkste, maar slechts één van de instrumenten die dit erfgoedbeleid uitwerkt. Gezien de middelen afkomstig zijn van de minister van Cultuur behoort het onroerend erfgoed niet tot het werkdomein en is de term cultureel-erfgoedcel correcter. Bij de rapportering van het beleid zou het dus correcter zijn om te spreken over Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas en Cultureel-Erfgoedcel Waasland. Voor de vlotheid van het verslag hanteren we echter Erfgoedcel Waasland. 47

48 Expo Met Vlag en Gilde in november 215 Ontbijt met een verhaal op 6 juni Samenwerking De Erfgoedcel Waasland blijft actief waken over en afstemming zoeken tussen de verschillende snelheden van de gemeentebesturen en de cultureel-erfgoedactoren en blijft hen evenwaardig betrekken in de uitwerking van het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas. Er wordt in de concrete opzet van projecten en processen zowel gemeentelijk als intergemeentelijk gedacht en gewerkt. Er wordt gezocht naar zo veel mogelijk afstemming met intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en overleg in andere sectoren, zoals welzijn, jeugd, onderwijs, enz. Zo doen zich regelmatig ad hoc samenwerkingen voor in het kader van specifieke opportuniteiten. De Erfgoedcel Waasland streeft er in het kader van de Erfgoedontmoeting ook naar om bepaalde sectoren in het Waasland grondiger te leren kennen en hiermee samen te werken (bijvoorbeeld de zorgsector in , diversiteit in ). De komende jaren zal de Archeologische Dienst Waasland zich omvormen tot een Intergemeentelijke Onroerende ErfgoedDienst. De Erfgoedcel Waasland en Archeologische Dienst Waasland zullen naar zo veel mogelijk afstemming in hun werkingen zoeken. De Erfgoedcel Waasland ondersteunde de activiteiten van bestaande samenwerkingsverbanden en woonde naar gelang de noodzaak de vergaderingen hiervan bij. De erfgoedcel bracht ook zelf regelmatig verschillende erfgoedzorgers samen voor overleg. Door advies te geven bij de opmaak van beleidsdocumenten, deelname aan stuurgroepen en werkgroepen sensibiliseerde de Erfgoedcel Waasland actief de Wase gemeenten over het belang van erfgoed- en archiefzorg en cultuurbeleid. Ook op bovenregionaal en Vlaams niveau zorgde de erfgoedcel voor expertise-uitwisseling en nam ze actief deel aan overleg Waas cultureel-erfgoedloket Erfgoedzorgers en -geïnteresseerden konden, soms ter plaatse, opnieuw rekenen op advies op maat. Daarnaast zorgde de Erfgoedcel Waasland voor actieve projectbegeleiding van verschillende lokale (bijvoorbeeld Met Vlag en Gilde. Banistiek van de landelijke beweging in het Waasland, traject Koveken, Boudelo, Bezoekerscentrum Klingspoor, Erfgoedhuis Hof ter Welle, Ontbijt met een verhaal), regionale en Vlaamse projecten (bijvoorbeeld traject rond klompenmakerij) en processen. De Erfgoedcel Waasland leende ook toestellen mondelinge geschiedenis, verschillende reizende tentoonstellingen en educatieve pakketten uit aan erfgoedorganisaties uit het Waasland. De Erfgoedcel Waasland organiseerde vormingen over verschillende aspecten van de zorg voor en ontsluiting van cultureel erfgoed teneinde de professionaliteit van de cultureel-erfgoedzorgers te verhogen. In 215 was dit de workshop digital storytelling op 12 november

49 Workshop digital storytelling op 12 november 215 Ondertekening Intentieverklaring voor het Wase erfgoed op 28 april Zorg voor cultureel erfgoed De collectiebeherende organisaties streefden, onder begeleiding van de Erfgoedcel Waasland, naar een gezamenlijke visie rond acquisitiebeleid en collectiebeheer. Op 28 april 215 werd een formele intentieverklaring getekend door de Bibliotheca Wasiana, het Gemeentearchief Beveren, de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, het Stadsarchief Sint-Niklaas, de Stedelijke Musea Sint-Niklaas, het Stadsmuseum Lokeren, het Historisch Pijp- en Tabaksmuseum, de Heemkundige Kring Braem, de gemeente Stekene en het Gemeentearchief Sint-Gillis-Waas. In 215 werd de verkoop van het succesvolle boek In Boerenhanden van Paul De Schepper in samenwerking met de Landelijke Gilde Stekene en Provincie Oost-Vlaanderen verdergezet. Sinds 215 is er een nieuwe LEADER-regio bijgekomen, namelijk Grensregio Waasland. De Erfgoedcel Waasland werkte mee aan de opmaak van de Lokale Ontwikkelingsstrategie en ondersteunde organisaties met een cultureelerfgoedcomponent die een project indienden in het kader van de oproepen. In 215 werd het project Agrarische eigenheid: Waas toeristisch potentieel goedgekeurd met de erfgoedcel als één van de copromotoren. Op 14 november 215 vond de Vlaamse contactdag Sinterklaas en Sint-Maarten plaats die werd georganiseerd door Leca vzw. Landelijk expertisecentrum voor cultuur van alledag in samenwerking met de Erfgoedcel Waasland. Ook werkte de Erfgoedcel Waasland in samenwerking met de Bibliotheca Wasiana en stad Sint-Niklaas verder aan het dossier van de digitalisering van de krant Het Vrije Waasland Ontsluiting van cultureel erfgoed In 215 werden vanuit de Wase en Zeeuwse werkgroep Willem I (met onder andere de Erfgoedcel Waasland als lid) activiteiten in het herdenkingsjaar Willem I georganiseerd. Als startschot organiseerde de Erfgoedcel Waasland op 21 maart 215 in samenwerking met de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, het Algemeen Nederlands Verbond en de gemeente Temse een colloquium in Temse. Daarnaast organiseerde de werkgroep Willem I op 21 september 215 een academische zitting met de voorstelling van een dvd, waarin het schilderij over de eedaflegging van Willem I in Brussel (21/9/1815 hangt nu in het stadhuis van Sint-Niklaas) tot leven komt. In 215 werd gewerkt aan een vervolgtraject van de Erfgoedontmoeting Zorgen voor later?!, namelijk het aanmaken van Herinneringskoffers rond vijf thema s (school, zorg, werk, vrije tijd en religie), die vanaf december 215 kunnen worden ontleend door de zorgsector. Zij kunnen deze koffers inzetten in het kader van de reminiscentieactiviteiten in hun instelling. Hiervoor werden externe middelen gezocht bij diverse Wase serviceclubs en de Provincie Oost-Vlaanderen. De Erfgoedbank Waasland ( werd verder ingezet als erfgoedambassadeur en als automatisch verlengde van de publiekswerking van de cultureel-erfgoedgemeenschappen in het Waasland. Het aanbod van de cultureel-erfgoedactoren en de Erfgoedcel Waasland wordt in samenwerking met BiblioWaas en 49

50 Colloquium Willem I op 21 maart 215 Herinneringskoffer religie de verschillende bibliotheken in het Waasland beter bekendgemaakt bij het publiek. In 215 organiseerde BiblioWaas in samenwerking met de Erfgoedcel Waasland voor de medewerkers en voorleesvrijwilligers van de bibliotheken een sessie in verband met cultureel erfgoed. In 216 zal dit herhaald worden. Tijdens de herdenkingsjaren van Wereldoorlog I bundelt alle informatie over de herdenking. De gemeentelijke logo s en het regionale logo, ontwikkeld door de Erfgoedcel Waasland, worden door de verschillende partners gebruikt. De Erfgoedcel Waasland maakte ook in 215 een regionale programmabrochure voor Erfgoeddag die plaatsvond op zondag 26 april 215. Deze editie besteedde aandacht aan een specifieke component van het woord erfgoed : erven. Wegens besparingen werd echter voor de programmabrochure voor het eerst via een alternatief gewerkt, waardoor de Wase activiteiten ter gelegenheid van Erfgoeddag toch regionaal op papier konden worden bekendgemaakt. De Intermediagroep Adrem nv zorgde kosteloos voor de uitgave van een magazine (A5-formaat) met dezelfde oplage als voorheen en verspreidde deze. Ook werkte de Erfgoedcel Waasland in 215 opnieuw samen met een aantal onderwijsinstellingen. Onder impuls en begeleiding van de erfgoedcel volgden leerlingen eerste-, tweede- en derdejaars van de lerarenopleiding van Odisee stage bij de Archeologische Dienst Waasland. In 215 werd het project Erfgoedspeurders verdergezet in samenwerking met de leerlingen van de Priester Poppeschool uit Elversele en de Vrije Basisschool De Zwaan uit Sinaai (schooljaar ). De leerlingen zamelden met de hulp van lokale erfgoedverzamelaars en de lokale heemkundige kring foto s over de geschiedenis van hun school in en plaatsten deze op de Erfgoedbank Waasland. Daarnaast maakten de leerlingen een tentoonstelling. 5 Stage leerlingen Odisee bij de Archeologische Dienst Waasland

51 Financiële ondersteuning De overeenkomst die Interwaas met de Vlaamse Gemeenschap afsloot, voorziet financiële steun voor erfgoedorganisaties en -projecten. In 215 werd op basis van het projectsubsidiereglement voor subsidies voor erfgoedprojecten, dat begin 29 van kracht ging, in totaal 15.2 euro toegekend aan 17 verschillende projecten. Naam aanvrager De Souvereinen Gemeentemuseum Temse Beheerraad GVB Elversele Priester Poppeschool Sint-Lutgardschool Landelijke Gilden Gewest Sint-Niklaas Heemkundige Kring Braem vzw Archeologische Dienst Waasland Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas VriendenKling van het Klingspoor Stedelijke Musea Sint-Niklaas Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren Vzw ACCSI Cultuurcentrum Sint-Niklaas Abdij van Waasmunster TOLERANT Werkgroep WO I Waasmunster OKAN Kortfilm 'Tien zieltjes' (werktitel) Titel project 1 jaar scouts te Lokeren De burcht en het kasteel van Temse Erfgoedspeurders Rare jongens die Romeinen Vlaggenproject Waasland (werktitel) Tachtig is prachtig Ondergrondse schatkamers Willem I in het Waasland academische zitting en voorstelling dvd 'De eedaflegging van Willem I' 3D maquette van het station Maand van de archeologie Nachten van Cortewalle Speelvogels Inventarisatie en herbestemming van het museum 4Werven dagen Ghisleen Verdickt, kunstenaar in krijgsgevangenschap (tentoonstelling) Grenzeloze vriendschap: verhalen rond het thema vriendschap Buurtwerking Elisabethwijk Het lokaal erkend Stedelijk Museum Lokeren ontvangt vanaf 215 jaarlijks 5. euro subsidies. Het publicatiebeleid kreeg haar definitieve vorm in 21 met drie luiken Wase tijdschriften ontvangen jaarlijks een aparte bijdrage: 1. Heemkring De Souvereinen: 1. euro 2. Hertogelijke Heemkundige Kring het Land van Beveren: 1. euro 3. Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas: 2. euro periodieke erfgoedpublicaties ontvangen jaarlijks elk 5 euro: 1. Heemkundige Kring Braem (Elversele) 2. Heemkundige Kring De Kluize (Sint-Gillis-Waas) 3. Heemkundige Kring Den Dissel (Sinaai) 4. Heemkundige Kring d Euzie (Stekene) 5. Heemkundige Kring Nieuwkerken 2/7 6. Heemkundige Kring Wissekerke (Kruibeke) 7. Tinelmuseum 8. Temse Beheerraad Gemeentemuseum Temse jaarboek 9. Reynaertgenootschap Tiecelyn 1. Sint-Nicolaasgenootschap Tijdingen 11. Heemkundige Kring Moerbeke 3. Sinds begin 211 is het subsidiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties van kracht. In 215 werd in totaal 6.65 euro toegekend aan zeven publicaties. 51

52 Naam aanvrager De burcht en het kasteel van Temse Titel publicatie Gemeentemuseum Temse 7 jaar Stekense Vaart Heemkundige Kring D'Euzie 1 jaar scoutisme in Lokeren Heemkundige Kring De Souvereinen t Is niet nodig bescheiden te blijven Georges Feitelijke vereniging Huldeboek Georges Anthuenis Anthuenis 8 Van Sint-Jan Berghmanschiro tot chiro Wij Heemkring Den Dissel Bloemenstoeten in Sint-Niklaas Stadsarchief Sint-Niklaas Tony Herbert Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas Cultureel-erfgoedbeheerders die intekenen op het groepsaanbod van de Provincie Oost-Vlaanderen rond verpakkingsmateriaal krijgen een financiële ondersteuning van Interwaas. 17 organisaties gingen in op het groepsaanbod voor een totale bijdrage van 3.5,52 euro door de Erfgoedcel Waasland Zakelijk beheer 215 was het eerste jaar binnen het nieuw Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas (ondertekend door minister Sven Gatz op 11 mei 215). Door de serieuze besparingen werd 215 een scharnierjaar: personeelsmatig slankte de Erfgoedcel Waasland af (van 3,1 VTE naar 2,6 VTE) en ook op het vlak van acties werd bespaard. Deze trend zet zich door in de komende jaren. De Erfgoedcel Waasland zocht naar aanvullende financiering van specifieke projecten. In 215 was dit goed voor maar liefst 25. euro: Project Alternatieve financiering Bedrag (in euro) Bron Erfgoeddag 1. Intermediagroep Adrem nv Herinneringskoffers 9.165,29 Serviceclubs en Provincie Oost-Vlaanderen Website 6. Incendiary Totaal ,29 euro 52 Team Erfgoedcel Waasland

53 Het tweemaandelijks overleg met de stuurgroep (schepenen, ambtenaren en deskundigen) en werkgroepen voor specifieke projecten zorgde voor uitgebreide inspraak van de Wase erfgoedgemeenschap. LEGENDE vertegenwoordiging bestuursorgaan beslissingsproces Coördinator erfgoedcel Directeur Interwaas Deskundigen, ambtenaren en schepenen cultuur/erfgoed werkingen Algemene Vergadering Raad van Bestuur Directiecomité Interwaas Stuurgroep Erfgoedcel Waasland Projectwerking Waas Erfgoedloket Financiële ondersteuning beleid Werkgroepen Wil je meer weten over de werking van de Erfgoedcel Waasland in 215? Raadpleeg dan het uitgebreide jaarverslag op (onderdeel erfgoedbeleid) BiblioWaas BiblioWaas is het samenwerkingsverband van de Wase openbare bibliotheken (Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster) en maakt deel uit van Interwaas. BiblioWaas wil de interne werking en dienstverlening van de Wase openbare bibliotheken optimaliseren. BiblioWaas ondersteunt en faciliteert hiertoe een platform waarop de negen Wase openbare bibliotheken een forum hebben voor expertise-uitwisseling, probleemoplossing, positieversterking, publiekswerking, cultuurparticipatie, cultuureducatie en cultuurcommunicatie. BiblioWaas ondersteunt gezamenlijke aankopen, gezamenlijke publieksactiviteiten, vorming en bijscholing voor het personeel. Zowel de dagelijkse werking van BiblioWaas als de specifieke projecten worden volledig gesubsidieerd via het streekgericht bibliotheekbeleid van de dienst Kunst en Cultuur van de Provincie Oost-Vlaanderen Overlegstructuren en samenwerkingsverbanden In 215 kwam de stuurgroep van BiblioWaas zes keer samen met de volgende leden: Bib Beveren: Mireille Geerinck Bib Kruibeke: Els Heirbaut of Hilde Van de Moortel Bib Lokeren: Jozé Kuijpers Bib Moerbeke: Corrine van der Noll Bib Sint-Gillis-Waas: Bart De Munck 53

54 Vorming V-insight op 27 januari 215 BiblioWaas, Marjan Van Doorselaer Buitenbeentjes lezing door Geoffrey Enthoven op 3 november 215 bib Lokeren Bib Sint-Niklaas: Kirsten Janssens Bib Stekene: Maarten D hamers Bib Temse: Marijke Dierickx Bib Waasmunster: Isabelle Peelman of Chris De Bremme Provincie Oost-Vlaanderen: Patrick Van Damme Interwaas / BiblioWaas: Marjan Van Doorselaer In 215 kwamen deze werkgroepen van BiblioWaas samen: Werkgroep Jeugd Werkgroep Buitenbeentjes lezingenreeks Werkgroep Voorlezen aan senioren in woonzorgcentra In 215 werd ook de mogelijkheid verdergezet tot een werkbezoek aan een andere bibliotheek uit het samenwerkingsverband Vorming voor de Wase bibliotheken BiblioWaas ondersteunt de interne werking en dienstverlening van de Wase bibliotheken door het bevorderen van de deskundigheid van de bibliotheekmedewerkers bij hun algemene en specifiek doelgroepgerichte, cultuureducatieve en informatieve publiekswerking. In 215 lag de klemtoon van de vorming op ICT (bibliotheeksystemen) en op kwalitatief voorlezen aan senioren in woonzorgcentra. 27 januari 215: vorming (2,5 uur) door Tom Valcke en uitwisseling rond het webgebaseerd statistiekportaal V-insight voor 15 medewerkers van de Wase bibliotheken en 2 Ovinob medewerkers in de bib van Stekene, testcase voor de door Ovinob uit te werken vorming voor de bibliotheken in de provincie Oost-Vlaanderen 29 mei 215: Wijs maar niet uitgelezen, voorlezen aan ouderen (3 uur) door Nathalie Sas van LINC voor 16 medewerkers en voorleesvrijwilligers van de bibliotheek Temse in de bib van Temse 9 juni 215: wegwijs in cultureel erfgoed en cultureel erfgoedbronnen, bruikbaar bij het voorlezen aan senioren in zorgcentra (4 uur) door de Erfgoedcel Waasland en Bibliotheca Wasiana voor 23 medewerkers en voorleesvrijwilligers uit de Wase bibliotheken in de bib van Sint-Niklaas 18 september 215: Wijs maar niet uitgelezen, voorlezen aan ouderen (3 uur) door Nathalie Sas van LINC voor 12 medewerkers en voorleesvrijwilligers van de bibliotheken Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas en Moerbeke in de bib van Sint-Niklaas 21 september 215: Wijs maar niet uitgelezen, voorlezen aan ouderen (3 uur) door Nathalie Sas van LINC voor 18 medewerkers en voorleesvrijwilligers van de bibliotheek van Stekene in het vormingslokaal De Sportstek in Stekene 24 september 215: Samen sterke verhalen lezen (2,5 uur) door Johan Vermeersch van Vormingplus Waas-en- Dender voor 13 medewerkers en voorleesvrijwilligers uit de Wase bibliotheken in de bib van Beveren 7 oktober 215: Wijs maar niet uitgelezen, voorlezen aan ouderen (3 uur) door Nathalie Sas van LINC voor 2 medewerkers en voorleesvrijwilligers van de bibliotheek van Sint-Gillis-Waas in de bib van Sint-Gillis-Waas 17 november 215: Wijs maar niet uitgelezen, voorlezen aan ouderen (3 uur) door Nathalie Sas en LINC voor 15 medewerkers en voorleesvrijwilligers van de bibliotheek van Waasmunster in het Sociaal Huis in Waasmunster 54 Erfgoedbankactie Stedelijke Basisschool Eksaarde

55 Projecten Elke openbare bibliotheek is een toegangspoort tot cultuur, ontspanning en informatie van A tot Z. Het is een basisvoorziening, een veilige ontmoetingsplek, een neutraal terrein waar iedereen terecht kan, van waaruit actief aan cultuurspreiding wordt gedaan en die inwoners actief uitnodigt tot cultuurparticipatie. Via gezamenlijke projecten, activiteiten en aankopen ondersteunt BiblioWaas de publiekswerking van de Wase bibliotheken. Deze werking richt zich naar alle inwoners uit de regio en naar specifieke doelgroepen in het bijzonder, zoals scholenwerking, jongeren, baby s en peuters, jonge ouders, anderstaligen, senioren, enz. In 215 realiseerde BiblioWaas de volgende publieksactiviteiten en projecten: Kwalitatief voorlezen aan senioren in woonzorgcentra Naar aanleiding van het Jaar van het Voorlezen in 213 werkte BiblioWaas een project uit om vanuit de Wase bibliotheken kwalitatieve voorleesactiviteiten voor senioren in woonzorgcentra in het Waasland te bevorderen. In 214 startten enkele Wase bibliotheken, die in hun dienstverlening al een service van wisselpakketten aan woonzorgcentra aanboden, met een voorleeswerking door vrijwilligers in enkele woonzorgcentra van hun werkingsgebied: de bibliotheken van Lokeren, Beveren en Sint-Niklaas. In de loop van 215 sloten de andere Wase bibliotheken aan: de bibliotheken van Kruibeke, Temse, Stekene, Sint-Gillis-Waas, Moerbeke en Waasmunster. BiblioWaas bevorderde hierbij de expertise-uitwisseling tussen anciens en nieuwkomers tijdens de bijeenkomsten van de werkgroep Voorlezen aan senioren in woonzorgcentra en bundelde tips in een eenvoudig draaiboek. Via een divers vormingsaanbod bekwamen het personeel en de vrijwilligers van de bib zich in het voorlezen op zich, het zoeken van geschikte lectuur, het gebruik maken van lokale erfgoedbronnen en het op gang trekken van betekenisvolle gesprekken naar aanleiding van de voorleessessie. Deze BiblioWaas ondersteuning wordt erg op prijs gesteld door de deelnemende woonzorgcentra en verdergezet in 216. Buitenbeentjes lezingenreeks 215 Tijdens de maanden oktober, november en december 215 organiseerde BiblioWaas voor de negende keer de lezingen reeks Buitenbeentjes, die telkens eigenzinnige sprekers aan het woord laat in een reeks van negen boeiende lezingen verspreid over het Waasland. Ditmaal was het thema In totaal genoten 42 toehoorders van een avond in gezelschap van de onderstaande sprekers. 55

56 Prijsuitreiking BiblioWaas wedstrijd Black op 28 oktober 215 BiblioWaas, Paul De Malsche Meet & greet Karen en Ina Veeckman met Adil El Arbi en Bilall Fallah op 9 november 215 Visual Creations, Filip De Smet BiblioWaas wedstrijd Black The Movie Op 11 november 215 ging de film Black van Adil El Arbi en Bilall Fallah (productiehuis Caviar) officieel in première. Gebaseerd op de populaire boeken Black en Back van de Wase jeugdauteur Dirk Bracke, brengt deze film een aspect van de grootstedelijke jongerencultuur aan het licht. De 15-jarige Mavela, lid van de beruchte jeugdbende Black Bronx, wordt halsoverkop verliefd op de charismatische Marwan, een jongen van een rivaliserende bende. De twee jongeren worden gedwongen om te kiezen tussen trouw aan hun bende of de liefde voor elkaar. Een onmogelijke keuze of niet? De Wase openbare bibliotheken, die samenwerken onder de naam BiblioWaas, lieten deze verfilming niet zomaar voorbijgaan en organiseerden met steun van het productiehuis Caviar en Uitgeverij Davidsfonds een wedstrijd om de film mee te promoten. De BiblioWaas wedstrijd rond de film Black liep van 2 september tot 2 oktober 215 en kon rekenen op 74 deelnemers. De hoofdprijs ging naar Karen Veeckman (bib Beveren). Zij won een duo-ticket voor de officiële avant-première op 9 november 215 in Brussel en een exclusieve meet & greet met de regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah en de cast van de film. Maar dankzij de Wase bibliotheken kregen ook 2 winnaars van de BiblioWaas wedstrijd de film al op 28 oktober 215, nog voor de officiële avant-première, in primeur te zien in de Siniscoop in Sint-Niklaas. Ook de Wase jeugdschrijver Dirk Bracke, het productiehuis Caviar en de hoofdrolspelers Martha Canga Antonio en Aboubakr Bensaihi waren daarbij aanwezig. Verder werden er nog andere prijzen, waaronder gesigneerde exemplaren van het boek en posters, uitgedeeld. De andere winnaars die in de prijzen vielen (duo-tickets voor Black filmvertoningen naar keuze, gesigneerde exemplaren van de filmversie van de boeken Black en Back en gesigneerde posters) mochten hun prijzen afhalen in de Wase bibliotheken. Voorleesweek 215 Ter gelegenheid van de Voorleesweek die liep van 21 tot en met 29 november 215 organiseerde BiblioWaas twee reeksen voorstellingen in de Wase bibliotheken: een reeks familievoorstellingen en een reeks voorstellingen voor basisscholen. Familievoorstelling Alice in Wonderland In 215 was het 15 jaar geleden dat de eerste druk van Alice s Adventures in Wonderland van Lewis Carroll verscheen, het beroemde nonsensverhaal dat leest als een lange, absurde, chaotische droom. In het kader van de Voorleesweek gaf BiblioWaas aan Veerle Ernalsteen de opdracht om vrij naar de boeken rond Alice een vertelvoorstelling voor alle Wase bibliotheken te produceren. De negen voorstellingen voor kinderen van 8 jaar en hun fantasierijke families vonden plaats tussen 1 oktober en 22 november 215 en konden rekenen op heel wat belangstelling. Tour van Meneer Zee doorheen de Wase bibliotheken BiblioWaas engageerde Meneer Zee voor een tour van 59 schoolvoorstellingen in de Wase bibliotheken met als doelpubliek leerlingen uit de tweede en derde kleuterklassen en eerste graad basisscholen uit de regio. Kleine en grote oortjes genoten van zijn professionele vertelkunst en overweldigende bakamishibaik, de gevleugelde bakfiets met kamishibai theater. Een voorstelling om nooit meer te vergeten! 56 Een Roald Dahl kast voor de bib ( ) Met de 1 ste geboortedag van Roald Dahl op 13 september 216 in het vooruitzicht wil de werkgroep Jeugd van BiblioWaas in elke Wase bibliotheek een fancy Roald Dahl kast om de bib op te fleuren en de Roald Dahl materialen in de bib in de kijker te zetten. In elke Wase gemeente werd een creatieve partner gezocht en

57 gevonden om met budget van BiblioWaas deze droom waar te maken: de kinder- en jeugdateliers van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten van Sint-Niklaas en hun afdelingen in Kruibeke, Beveren, Stekene en Sint-Gillis-Waas, de kunstacademie Ter Beuken in Lokeren, de Academie in Waasmunster, het Lyceum aan de Stroom in Temse en de middenschool De Moerbei in Moerbeke. Eind 215 gingen een 1.3-tal kinderen en jongeren samen met hun enthousiaste begeleiders aan de slag om hun openbare bib tegen 13 september 216 van één of meerdere Roald Dahl kasten te voorzien. Het proces is te volgen via Wil je meer weten over de werking van BiblioWaas in 215? Raadpleeg dan het jaarverslag op Dienstverlening en shared services Samenaankopen gemeenten en OCMW s Interwaas wil een coördinerende en faciliterende rol opnemen voor samenaankopen door Wase gemeenten en/of OCMW s. De bestaande ervaringen met en mogelijkheden tot samenaankopen werden in 215 geïnventariseerd en gedeeld. De projectmanager duurzaamheid en regisseur sociale economie werden regelmatig geconsulteerd om adviezen te geven over duurzaamheidsclausules in bestekken voor overheidsopdrachten. Een bevraging naar concrete noden tot samenaankoop toonde aan dat de vraag het grootst was voor de aankoop of huur, controle en onderhoud van brandblusapparaten en -haspels enerzijds en het uitvoeren van wettelijk verplichte keuringen door een Externe Dienst voor Technische Controle anderzijds. Hiervoor startte Interwaas eind 215 een samenwerking op Waasland Digitaal Op basis van de nota Streekambitie voor een verbeterde digitale dienstverlening en e-government wordt een strategie gezocht om de ambities in de nota om te zetten in de praktijk. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de kennis van V-ICT-OR en het piva (provinciaal intern verzelfstandigd agentschap) egov van de Provincie Oost-Vlaanderen die beiden ICT-gerelateerde ondersteuning verlenen aan lokale besturen. Dit project kreeg de naam Waasland Digitaal en beoogt de individuele en gezamenlijke behoeften te detecteren en mogelijke oplossingen en bijhorende budgetten uit te werken. De voorgestelde oplossingen zullen enerzijds worden gegroepeerd op strategisch niveau in een Waas masterplan en anderzijds worden een aantal quick wins uitgewerkt in concrete kortetermijnprojecten. Waasland Digitaal bouwt verder op de projecten die via de oproep Vlaanderen Radicaal Digitaal worden gefinancierd door de Vlaamse overheid. Op 18 september 215 vond een informatievergadering plaats voor de colleges, secretarissen, leden van de managementteams en ICT-verantwoordelijken van de Wase gemeenten en OCMW s om Waasland Digitaal voor te stellen. Op 15 december 215 werd de geplande bevraging van de Wase lokale besturen toegelicht op een regionaal ICT-overleg. Begin 216 vond de bevraging plaats en in de loop van 216 wordt dit traject verder uitgewerkt. 57

58 Ondertekening Burgemeestersconvenant op 19 juni 215 Inspraakmoment klimaatcafé in Stekene Informatieveiligheidsconsulent voor het Waasland Nog niet alle Wase gemeenten en OCMW s beschikten begin 215 over een informatieveiligheidsconsulent. Om aan deze wettelijke vereisten te voldoen, werkte Interwaas samen met het piva (provinciaal intern verzelfstandigd agentschap) egov van de Provincie Oost-Vlaanderen. Er werden samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met egov voor de inzet van hun informatieveiligheidsconsulenten in de gemeenten Kruibeke en Sint-Gillis-Waas, de gemeente en het OCMW van Sint-Niklaas en Zwijndrecht en Interwaas zelf Waasland Klimaatland In 214 werd vanuit Interwaas en de Provincie Oost-Vlaanderen een projectvoorstel ter ondersteuning van het gemeentelijk klimaatbeleid voorgelegd aan de negen Wase gemeenten. Het project heeft een looptijd van 3 jaar ( ) en er werd 455. euro voorzien waarvan 25% door Interwaas, 25% door de Provincie Oost- Vlaanderen en 5% door het Waas fonds. Aan de zeven gemeenten die nog geen klimaatplan hadden, werd ook een éénmalige bijdrage gevraagd van 5.5 euro. Voor hen wordt een gezamenlijk klimaatactieplan opgemaakt. Het gaat om Beveren, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Temse en Waasmunster. Enkel Kruibeke en Sint-Niklaas beschikten al over een eigen klimaatplan. Op 27 maart 215 kregen ambtenaren en bestuurders van de Wase gemeentebesturen een uitgebreide toelichting tijdens een kick-off moment. Dan werd ook een naam voor het project gekozen: Waasland Klimaatland. Vanaf 1 juni 215 ging Kristof Van Gansen aan de slag als projectcoördinator Burgemeestersconvenant. De eerste stap werd gezet op 19 juni 215 met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant door alle Wase burgemeesters, de Provincie Oost-Vlaanderen, Interwaas en Eandis. Het Burgemeestersconvenant is een Europees initiatief waarbij steden en gemeenten zich vrijwillig engageren om maatregelen te nemen om de CO 2 -uitstoot op hun grondgebied tegen 22 met minstens 2% terug te dringen. Interwaas en de Provincie Oost-Vlaanderen zijn territoriale coördinatoren van het Burgemeestersconvenant en engageerden zich samen met Eandis om de negen Wase gemeenten en steden actief te ondersteunen bij het behalen van hun klimaatdoelstellingen. De ondertekening van het Burgemeestersconvenant op 19 juni 215 betekende de officiële start van het project Waasland Klimaatland dat enerzijds studiewerk zal verrichten en zal instaan voor de opmaak van een gezamenlijk klimaatplan voor de zeven Wase gemeenten (Beveren, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Temse en Waasmunster). Anderzijds biedt het projectteam van Waasland Klimaatland ook ondersteuning op het vlak van uitvoerende acties en is het hun taak om mee klimaatprojecten te faciliteren. Zo werd in 215 de voorbereiding getroffen voor een groepsaankoop dakisolatie die in het voorjaar van 216 wordt opgestart. Twee maanden na de ondertekening van het Burgemeestersconvenant zette het Directiecomité van Interwaas het licht op groen voor het beleidsplan Waasland Klimaatland. Dit beleidsplan stippelt de werking van het projectteam uit tot begin Er werd gestart met een CO 2 -nulmeting van alle gemeenten uit het Waasland. Daarnaast werd een inventaris opgemaakt van alle mogelijke bronnen van hernieuwbare energie. Hoeveel ruimte is er om windmolens te plaatsen? Hoeveel zonnepanelen kunnen we plaatsen op woningen? Een gelijkaardige studie werd gedaan voor warmtepompen, energieopslag en bio-energie.

59 Daarnaast werd het team Waasland Klimaatland uitgebreid en verwelkomde Interwaas op 17 september 215 Arnold Wittenberg als participatiemedewerker. Ook is het creatief ontwerpbureau Waving Flags uit Temse aangeduid voor de ontwikkeling van een logo, een website en een aantal communicatiemiddelen, zoals een affiche en flyer voor Waasland Klimaatland. In het logo werden de contouren van het Waasland getransformeerd en gepresenteerd in een tekstballon. Dit aangezien we samen het Waasland willen transformeren naar een duurzame economie met aandacht voor het klimaat. Het logo van Waasland Klimaatland werd gelanceerd tijdens de Raad van Bestuur van Interwaas op 7 oktober 215, die plaatsvond aan de Braboturbine van Wase Wind naar aanleiding van 1 jaar Wase Wind. Op 15 oktober 215 kwamen de Europese gemeenten die het Burgemeestersconvenant ondertekenden samen in het Europees Parlement. Ook Waasland Klimaatland was hierop aanwezig. Tegelijk werd in oktober 215 ook de aftrap gegeven van de verschillende participatiemomenten. In samenwerking met de negen Wase gemeenten organiseerde het team Waasland Klimaatland 47 inspraakmomenten voor verschillende doelgroepen. Laagdrempelige activiteiten moesten ervoor zorgen dat iedereen zijn of haar mening over het Waasland van de toekomst kon uiten. Tussen oktober en december 215 focuste het participatietraject zich op de visie op het klimaat in het Waasland in 22. Het doel van deze inspraakmomenten was om input te krijgen over de lokale wensen van bestuurders, ambtenaren, bedrijven en burgers om te komen tot een gedragen gezamenlijke klimaatvisie. Waasland Klimaatland was met een camera aanwezig op de intrede van Sinterklaas, kerstmarkten, voorstellingen in gemeenschapscentra, enz. Het woord was aan de burger om ideeën van maatregelen te lanceren die moeten worden opgenomen in het klimaatactieplan. Tegelijk startte Waasland Klimaatland ook acties op om de personeelsleden en beleidsmakers van de betrokken gemeenten en steden te bevragen naar hun ideeën, zoals een bedrijfsbezoek met een go-cart of het bezoek aan een passiefwoning met elektrische wagens. Tussen januari en maart 216 werden de CO 2 -reductiemaatregelen (bijvoorbeeld dakisolatie woningen, zonnepanelen bij bedrijven, enz.) in kaart gebracht en in een gezamenlijk klimaatplan voor het Waasland gegoten dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de Wase gemeenteraden. Ook werden klimaatcafés voorzien voor burgers om hun mening over het klimaat en CO 2 -reductie te weten te komen. In elke gemeente organiseerde Waasland Klimaatland ook twee participatiemomenten voor alle gemeentelijke diensten: hoe kunnen zij hun steentje bijdragen aan de klimaatdoelstellingen? Eens het klimaatplan voor het Waasland is goedgekeurd, zal het team Waasland Klimaatland in 216 regionale CO 2 -reductieprojecten opstarten in samenwerking met de negen Wase gemeenten en de Provincie Oost-Vlaanderen Waterkwaliteitskaart Op vraag van de gemeenten is Interwaas in 1994 gestart met het opzetten van een tweejaarlijkse meetcampagne van de kwaliteit van kleinere watersystemen. De meetcampagnes zijn aanvullend op het meetnet van de Vlaamse Milieumaatschappij, die voornamelijk de grote rivieren en waterlopen onderzoekt. De resultaten van deze metingen kunnen dienen als een leidraad voor het water- en milieubeleid van de gemeenten, bijvoorbeeld voor de aanpassingen van het rioleringsnet. In juni 215 vonden de laatste van acht monsternames van de waterkwaliteitskaart plaats, waaraan de volgende gemeenten deelnamen: Beveren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene en Temse. De staalnames gebeurden door het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek, behalve voor de gemeente Beveren die daar zelf voor instond. Daarna werden de resultaten geanalyseerd. Doorheen de meetcampagnes kan een trend naar langzame verbetering worden gezien. In de huidige campagne kunnen we vaststellen dat er geen zeer zwaar verontreinigde punten zijn bij de meetpunten die tijdens deze campagne werden bemonsterd. Anderzijds zijn er ook geen meetpunten waarvan de waterkwaliteit goed of aanvaardbaar is. 59

60 WASE WATERKWALITEITSKAART Doel Schelde Legende : Basis Prati-Index ICW > Zuidlede Doorselaar N7 Stevensbeek Papenbeek Turfakkersbeek A11 Moervaart Eksaarde Lede Zuidlede Daknam Durme Waterloop v.d. foreest Fondatiegracht B Lokeren Pieten v. Endensvaart St1 St5 Klein Sinaai Hamelse Vaart Kanaal van Stekene SN3 St2 St6 Belselebeek SN4 SN1 SN43 SN6 Leebeek Klaverbeek Lokerenbeek Afrit 12 Molenbeek Kanaal v. Hulst Stekene St7 Lekebeek SN11 St3 St8 SN44 SN37 St1 Ransbeek SN38 Sinaai SN56 N43 Belselebeek B Durme De Klinge Watergang v.d. Hoge Landen SG11 Kemzeke St9 SN15 SG14 SN36 SN17 SN19 St4 SG19 SG12 SN2 N446 SG13 SN57 Sint-Pauwels Afrit 13 SG9 Waasmunster Grote beek Molenbeek Belsele Belselebeek SG8 Sombeke SG5 Geul Sint-Gillis-Waas SN26 SN23 SG18 SG1 SN22 SN54 Te1 SG16 SG4 Jachtbeek Grote Geul Afwateringskanaal der Wase Polders SN53 SN28 Nieuwkerken-Waas N7 N6 B Afrit 14 Meerdonk SG7 Sint-Niklaas SN55 Te12 Elversele N41 SG1 SG17 SG3 SG15 Te19 SN3 Te1 SG6 N16 Te13 Durme Kieldrecht SG2 SN29 SN31 SN5 Te2 Te14 SN51 Vrasene Vrasenebeek Afrit 15 Vrouwenhofbeek Tielrode Te18 Verrebroek SN49 SN33 SN46 Te3 Be1 Be21 SN47 Te6 Schelde SN34 SN35 Barbierbeek Temse Te17 Be2 Be22 Beversebeek SN52 Te2 Te7 Te11 Te9 Be23 Beveren Haasdonk Te4 Te5 Be19 Te8 Hollebeek Bornem Te15 Te16 B Molenbeek Kallo Barbierbeek Steendorp R2 Be1 Melsele Be12 Kruibeke Bazel Rupelmonde A11 N7 Be15 E17 Schelde Pme 1 Pme E17 Lokerenbeek Zelebeek N Wegmarkeringen en rioolkolkenreiniging Jaar Totaal aantal gereinigde rioolkolken Jaar Totaal aantal m² wegmarkeringen

61 Rioolkolkenreiniging Wegmarkeringen Jaar Totaal aantal gereinigde rioolkolken Jaar Totaal aantal m² wegmarkeringen Aantal gereinigde rioolkolken in 215 Aantal m² wegmarkeringen in 215 Handmarkeringen Lijnmarkeringen Thermoplastische markeringen + koudeplast markeringen Beveren Kruibeke Moerbeke Sint-Gillis-Waas Sint-Niklaas Stekene Temse Waasmunster TOTAAL Het team bestaande uit een ploegbaas en vijf technische medewerkers / chauffeurs werd in 215 uitgerust met een nieuwe outfit. 61

62 2.9. Wonen Alternatieve woonvormen Betaalbaar wonen in eigen streek bevorderen is een van de basisdoelstellingen van Interwaas. Zo creëert en regisseert Interwaas huisvestingsprojecten voor wie net buiten de voorwaarden valt om in aanmerking te komen voor een sociale grond of sociale huur- of koopwoning. Dit sociaal engagement blijft bewaard, maar er is gekozen om een extra aandachtspunt in de projecten toe te voegen. Een maatschappelijke focus op duurzame woningen leidt immers naar innovatieve woonvormen, waarvoor het aanbod vandaag nog eerder bescheiden is. Voorbeelden van alternatieve woonvormen zijn: Cohousing: een groep ontwikkelt gezamenlijk een woonproject met privéwoningen en gemeenschappelijke ruimtes en functies (tuin, eetzaal, wasvoorziening, fietsenberging, recreatieruimte, enz.). Community Land Trust (CLT): de eigendom van de grond wordt gescheiden van de eigendom van de woning. De trust blijft grondeigenaar. De woningen worden eigendom van de bewoners via erfpacht. Samenbouwen: een uit Duitsland en Nederland overgewaaide woonvorm ( Baugruppe of CPO ). Bouwers werken samen in een bouwgroep om hun eigen woning gezamenlijk te bouwen zonder dat (bijkomend) gemeenschappelijke ruimtes of functies moeten worden voorzien. Architectenpool: bij de aankoop van een kavel wordt meteen de keuze gemaakt voor een architect uit een beperkte pool van vooraf geselecteerde architecten Intergemeentelijk woonbeleid In 214 werd beslist om de mogelijkheden na te gaan van een subsidieproject voor een intergemeentelijke samenwerking rond lokaal woonbeleid (IGW) in het Waasland. Begin 215 lichtte Interwaas op het lokaal woonoverleg van elke Wase gemeente de opportuniteiten toe van een Waas IGW. Eind 215 volgde een gedetailleerde bevraging van de besturen naar taakinvulling en bijhorende personeelsinzet. In afwachting van de aangekondigde herwerking van het gewestelijk subsidiekader werd het uitwerken van een concreet projectvoorstel uitgesteld tot Huisvestingsprojecten Beveren Berghoekwegel-Gaverlandwegel (Melsele) Situering: tussen de Berghoekwegel, Alfons Van Puymbroecklaan, Damburgstraat en Dijkstraat Indeling verkaveling: Landmeetkundig Studie- en Expertisebureel G. Smet: 37 grondgebonden woningen en/of kavels Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting: 2 meergezinswoningen voor sociale huur OCMW van Beveren: 2 sociale huurwoningen voor senioren Interwaas: 18 kavels voor gesloten of halfopen bebouwing met een oppervlakte die varieert tussen 269 m² en 431 m² Ontwerp: Witteveen+Bos Belgium nv uit Antwerpen (Berchem) Veiligheidscoördinatie: AT&M Consultants bvba uit De Pinte Aannemer: VMB Aannemingen bvba uit Beveren Bij de voorlopige oplevering in oktober 214 bleken aanzienlijke grondhoeveelheden tijdelijk gestockeerd op de bouwkavels van Interwaas. Ondanks herhaalde aanmaningen bleek de aannemer niet bereid om de afvoer ervan ten laste te nemen. In overleg met de private partners en de aannemer werd in 215 een overeenkomst bereikt. Na het verwijderen van de grondoverschotten kan de verkoop van de zelfbouwkavels door Interwaas worden opgestart. 62 Congoken fase 2 Situering: in de Pastoor Steenssensstraat 34 in het centrum van Beveren naast een plein waarop de Onze- Lieve-Vrouwekerk zich bevindt

63 Congoken fase 2 in Beveren Indeling woonproject: In een eerste fase werden al 7 koopwoningen, 3 appartementen en 2 commerciële ruimtes gerealiseerd. In de tweede fase wordt het woonproject uitgebreid met 9 extra koopwoningen en 18 garages. Ontwerp en uitvoering: Jo Degelin uit Beveren (Haasdonk) Veiligheidscoördinatie: EVEKA bvba uit Sint-Niklaas Aannemers: Recon Bouw nv uit Adegem voor fase 2 Het bijzonder bestek voor de bouw van 9 woningen en 18 garages voorzien als fase 2 van het project Congoken werd begin 215 gelanceerd. De bouwwerken zijn gestart na de zomer van 215 en hebben een uitvoeringstermijn van 3 werkdagen. De verkoop van de woningen en garages door Interwaas zal in de loop van 216 kunnen worden opgestart. Daalstraat (Vrasene) Situering: in het centrum van Vrasene, tussen de Daalstraat, Kerkstraat, Vrasenebeek en Sleutelhoflaan Indeling verkaveling: 21 kavels met een oppervlakte die varieert tussen 343,85 m² en 885,5 m² waaronder 2 kavels voor gesloten bebouwing, 16 kavels voor halfopen bebouwing en 3 kavels voor open bebouwing Ontwerp: Studiegroep Irtas bvba uit Sint-Niklaas Veiligheidscoördinatie: EVEKA bvba uit Sint-Niklaas Aannemer: Hertsens Wegenwerken nv uit Burcht De verkoop van de kavels werd in 213 door Interwaas opgestart en in de loop van op één kavel na afgerond. De wegenis en groenzone werd overgedragen aan de gemeente Beveren. Farnèselaan (Melsele) Situering: tussen de N7, het Pareinpark, de Meersenbeek en de Alexander Farnèselaan Indeling verkaveling: Samen met het Landmeetkundig Studie- en Expertisebureel G. Smet en de Waasse Landmaatschappij realiseert Interwaas aan de Farnèselaan ongeveer 2 woongelegenheden, waaronder grondgebonden woningen, meergezinswoningen, sociale koopwoningen en budgetkavels voor zelfbouwers. De site zal gefaseerd worden gerealiseerd. De eerste fase omvat in totaal 33 kavels voor halfopen of gesloten bebouwing en een parkeerzone met 22 bezoekersparkeerplaatsen. Ontwerp: Alpha-Studieburo bvba uit Deurne Veiligheidscoördinatie: AT&M Consultants bvba uit De Pinte Aannemer: Alwabo bvba uit Beveren 63

64 Opening verkaveling Viergemeet in Beveren op 22 juni 215 Voorstelling architectenpool verkaveling Viergemeet op 22 juni 216 De omgevingsaanleg voor de eerste fase van het woonproject Farnèselaan werd begin 215 opgeleverd, waarna de verkoop van de bouwgronden is opgestart. Interwaas bood in de eerste fase 8 kavels met bouw- en woonverplichting te koop aan met een oppervlakte die varieert tussen 23 m² en 454 m²: 6 bouwgronden voor gesloten bebouwing; 2 bouwgronden voor halfopen bebouwing. De verkoop van de bouwgronden is lopende. Eind 215 werden aan de Waasse Landmaatschappij 1 kavels (oppervlakte van 2.925,21 m²) uit de eerste fase van het project verkocht. De alternatieve benaderingen voor het ter beschikking stellen van gronden voor sociale koopwoningen, zoals recht van opstal en verkoop van grondaandeel door Interwaas, gronden in erfpacht geven (cf. oprichting van een Trust), enz. werden door de Waasse Landmaatschappij als interessant beschouwd, maar hun doelgroep is er niet rijp voor. Verder werd de verkavelingsaanvraag voor een volgende fase in 215 voorbereid. Een verkennend archeologisch onderzoek werd uitgevoerd. Het indienen van het aanvraagdossier voor de verkavelingsvergunning van de tweede fase is voorzien voor 216. Viergemeet Situering: tussen de bestaande verkaveling Eikenhof, Luitenant Van Eepoelstraat, N7 en kmo-zone Pareinpark Indeling verkaveling: Hof ter Vesten bvba: 12 koopappartementen verdeeld over 5 appartementsgebouwen Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting: 97 sociale koop- en huurwoningen verdeeld over 3 appartementsgebouwen en een 5-tal grondgebonden sociale koopwoningen Interwaas: 31 bouwgronden voor gesloten of halfopen bebouwing Aan de overzijde van de bestaande villa Thieleman is gestart met de realisatie van een groeps bouwproject. Ook zal de bouwvallige villa worden vervangen. Masterplan: Architectenvennootschap Lambin & partners uit Wilrijk Ontwerp infrastructuur: Studiegroep Irtas bvba uit Sint-Niklaas Parkontwerp: Buro voor Vrije Ruimte uit Gent Veiligheidscoördinatie: Studiegroep Irtas bvba uit Sint-Niklaas Aannemer: Alonco Aannemingen bvba uit Beveren en Sportinfrabouw nv uit Essen 64 Begin 215 werd in overleg met de gemeente Beveren de procedure opgestart voor het aanstellen van een architectenpool voor de invulling van de 31 bouwgronden die door Interwaas worden verkocht. Vijf architecten werden geselecteerd waaruit kandidaat-kopers van een kavel een keuze maken voor het ontwerp en de realisatie van hun woning: 1. Architectenassociatie Frans Nonneman & Hannes Provoost uit Beveren; 2. BLAF architecten uit Lokeren; 3. 3D-architecten uit Beveren; 4. Architectenbureau Lingier Kriekemans uit Beveren; 5. Martens Van Caimere Architecten uit Gent.

65 ARCHITECTENBUREAU LINGIER KRIEKEMANS UIT BEVEREN O nr. S 3 HS BLOK ARCHITECTEN FRANS NONNEMAN EN HANNES PROVOOST UIT BEVEREN NOG TOE TE WIJZEN AAN ARCHITECT 8,1 ZUID -OOS T 41 BLOK OOST 42 BLOK NOORD-OOST R A PP 11 ±395m 2 ±23m 2 ±235m 2 ±41m 2 U U A. AS ERL KAVE LS INTE RWA WAT BLAF ARCHITECTEN UIT LOKEREN O P H Villa Thielman EN 43 9 BLOK ZUID-WEST Gas HS ±285m2 ±195m2 ±195m2 ±285m2 ±285m2 ±195m2 ±195m2 ±31m2 1m 5 ren rs Blo at ee tra km els 3 2 ±195m2 ±195m2 iken po ±195m2 ±195m2 ±285m2 ±285m2 ±195m2 ±195m2 ±285m2 ±285m2 ±195m2 1 Peperko Ee 4 EN 37 Va n 15 ING ON nt ±285m2 Hoge E na 18 KAVELS INTERWAAS ite KAVELS INTERWAAS KO GM O P W H Lu ±195m2 BE GM J A A H R 33 ±195m2 LA TS NF DE KAVELS INTERWAAS ±38m2 EN KAVELS INTERWAAS ±32m2 ±195m2 ±195m2 ±285m2 KAVELS INTERWAAS FL AT S 6 BE GM J A A H RD 45 KAVELS INTERWAAS APPA G MH R T E M E N T 1 BLOK NOORD-WEST 38 Vesten - N7 (gewestweg) 1 Verkaveling Viergemeet in Beveren Op 22 juni 215 is de woonwijk officieel geopend en de verkoop van de kavels door Interwaas opgestart. De verkaveling Viergemeet is het eerste woonproject waarin Interwaas een architectenpool introduceerde. Via de samenstelling van een architectenpool wil Interwaas kwaliteitsvolle, innoverende architectuur en een hoog ambitieniveau op het vlak van duurzaam bouwen stimuleren bij de invulling van de zelfbouwkavels. Er wordt gestreefd naar eenheid in beeldkwaliteit zonder te vervallen in een uniform straatbeeld. De bouwgronden zijn geordend in zeven groepen van 4 of 5 woningen (halfopen en gesloten bebouwing) en elke bouwblok wordt door één architect ontworpen. Kwalitatieve architectuur met een ontwerp op maat van elke zelfbouwer vormt het uitgangspunt en zorgt voor herkenbaarheid en identiteit per woning. Bovendien kunnen per bouwblok de woningen (deels) gezamenlijk worden gebouwd, wat leidt tot extra kostenbesparingen en een grotere betrokkenheid bij de buurt Lokeren 65 Hoedhaar Situering: tussen de Veldstraat, Haarsnijderslaan en Koning Boudewijnlaan Indeling verkaveling: De stad Lokeren en Interwaas zijn al enkele jaren bezig met het ontwikkelen van een nieuwe toekomst voor de Hoedhaarsite. Ze sloten hiervoor, in een publiek-private samenwerking, een overeenkomst af met Van Roey Vastgoed nv: Van Roey Vastgoed nv: 184 appartementen en 37 eengezinswoningen; Interwaas: 85 kavels voor gesloten, halfopen en open bebouwing met een oppervlakte van gemiddeld 23 m². Ontwerp: De private ontwikkelaar nam de gerenommeerde architect Stéphane Beel onder de arm om de plannen uit te tekenen en Michel Pauwels tekende het parkontwerp. Veiligheidscoördinatie: Studiebureau Kubiek bvba uit Brugge Aannemer infrastructuur en parkaanleg: Vangeel Wegenbouw bvba uit Turnhout

66 Architectenpool verkaveling Hoedhaar in Lokeren Garages Klokkedreef in Sint-Niklaas De verkoop van de budgetkavels werd in 215 voorbereid. In totaal zijn er 85 bouwgronden in het woonproject Hoedhaar voorzien, die in twee fasen worden verkocht. In de eerste fase zal Interwaas 43 kavels met bouw- en woonverplichting aanbieden met een oppervlakte die varieert tussen 199 m² en 366 m²: 18 bouwgronden voor gesloten bebouwing; 23 bouwgronden voor halfopen bebouwing; 2 bouwgronden voor open bebouwing. De start van de verkoop van de bouwgronden is voorzien op 27 februari 216. Voor de invulling van deze bouwgronden stelde Interwaas eind 215, in samenspraak met de stad Lokeren en architect Stéphane Beel, een architectenpool samen. Er werden zeven architecten geselecteerd waaruit kopers van een kavel een keuze maken voor het ontwerp en de realisatie van hun woning: 1. architecten Els Claessens en Tania Vandenbussche uit Gent; 2. Architectuuratelier Van Parys uit Lokeren; 3. BLAF architecten uit Lokeren; 4. CH-Architecten uit Gent (Drongen); 5. DenC!-studio uit Gent; 6. Dhooghe & Meganck Architectuur uit Gent; 7. URA uit Brussel. Interwaas wil voor de bouw van de woningen vormen van samenwerking tussen verschillende kopers (en toekomstige buren) stimuleren maar niet verplichten. Mogelijke voorbeelden van samenwerking zijn het aanstellen van een gezamenlijke hoofdaannemer, het aanduiden van eenzelfde leverancier voor bouwmateriaal of schrijnwerk, enz. Samenwerken levert immers belangrijke voordelen op, zoals een mogelijke besparing op het bouwbudget, een grotere betrokkenheid bij de buurt, een versterking van het gemeenschapsgevoel, enz. Kopers met eenzelfde voorkeur van architect zullen waar mogelijk worden samengebracht naast of tegenover elkaar in eenzelfde woonerfstraatje. Door het ontwerp door één architect te laten uitwerken, zal een grotere eenheid, harmonie met de omgeving en beeldkwaliteit worden bereikt. En bovendien kan dit een opstap betekenen naar een vorm van samenwerking. Rijkswachtkazerne Interwaas kocht in 214 de site van de voormalige rijkswachtkazerne in Lokeren aan van de Regie der Gebouwen. Na aankoop werd met De Toevlucht vzw een overeenkomst gesloten in verband met het tijdelijk en in afwachting van het bouwproject verderzetten van het huidig gebruik door De Toevlucht vzw. Door de Regie der Gebouwen werden ook drie garages verhuurd. De huurovereenkomsten werden opgezegd door de voormalige eigenaar, maar de huurders blijken de garages verder te gebruiken. Twee van hen vroegen begin 215 aan Interwaas een nieuwe huurovereenkomst. In 215 werden de plannen voor de herontwikkeling verder geconcretiseerd in samenspraak met de stad Lokeren. Ook werd de site opgemeten door landmeter-expert Pieter Oelbrandt uit Lokeren en werd een asbestinventaris opgemaakt door SGS nv uit Melsele. 66

67 Sint-Gillis-Waas Kopergieterij Interwaas kocht in maart 214 de site van de kopergieterij in Sint-Gillis-Waas definitief aan van Kopergieterij Stuer bvba en nam daarbij de verplichtingen in het kader van het bodemsaneringsdecreet over van de voormalige eigenaars. Artemis Milieu bvba uit Beveren werd aangesteld als bodemsaneringsdeskundige voor de opmaak van het bodemsaneringsproject en de begeleiding van de bodemsaneringswerken. Het bodemsaneringsproject werd begin 215 ingediend bij OVAM en conform verklaard. Daarnaast is een aanzet van schetsontwerp voorbereid. Verder werden de mogelijkheden / modaliteiten voor eventuele cofinanciering van de bodemsaneringswerken door OVAM nagegaan, het dossier voor sloop van de bedrijfsgebouwen (asbestinventaris, stedenbouwkundige vergunning, uitvoeringsdossier) opgestart, de procesplanning uitgetekend en een nota met betrekking tot het behoud van de erfgoedwaarde uitgeschreven. Er werd op vraag van de gemeente ook nagegaan of sociale woningbouw tot de mogelijkheden behoort. Eind 215 werd SGS nv uit Melsele aangesteld voor de opmaak van een asbestinventaris. De start van de sloop van de gebouwen is voorzien voor 216. PRUP Collemanstraat (Sint-Pauwels) De Provincie Oost-Vlaanderen is gestart met de opmaak van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Reconversie verblijfsrecreatie Sint-Gillis-Waas fase 1. Dit PRUP heeft tot doel de zone voor verblijfsrecreatie Reinakker in Sint-Gillis-Waas te herbestemmen, waarbij de bestaande vergunde weekendverblijven worden bestendigd (geen permanente bewoning) binnen een open-ruimte-bestemming (bosgebied) en waarbij een beperkt onbebouwd gedeelte rechtstreeks naar bosgebied wordt bestemd. In het PRUP wordt ook voorzien in wooncompensatie voor feitelijke permanente bewoners van voor 1 september 28 (cf. tijdsvoorwaarde tijdelijk woonrecht VCRO) van weekendverblijven in de zone Reinakker. Hiervoor wordt een gedeelte van het woonuitbreidingsgebied Collemanstraat in Sint-Pauwels herbestemd. Vanuit de Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Sint-Gillis-Waas werd de vraag gesteld of Interwaas de ontwikkeling van die eerste zone kan opnemen. Belangrijk is dat deze ontwikkeling in zijn geheel kan worden opgenomen. Het Directiecomité ging in 215 principieel akkoord met het opnemen hiervan door Interwaas en gaf opdracht een plan van aanpak uit te werken en de eigenaars te contacteren met het oog op de gevraagde princiepsverklaring van de Provincie Oost-Vlaanderen Sint-Niklaas Clementwijk² Situering: aan de noordrand van de stad Sint-Niklaas Indeling verkaveling: In een eerste fase (16 ha) zal Clementwijk² plaats bieden aan 4 energiezuinige woningen bestemd voor verschillende bewonersgroepen en een stadsdeelpark van 4 ha. Matexi: 169 koopwoningen Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting: 13 sociale huurwoningen Waasse Landmaatschappij: 42 sociale koopwoningen Stad Sint-Niklaas: 31 kavels Interwaas: 28 kavels In een tweede fase (12 ha) wordt de wijk verder uitgebreid tot 7 woningen en met gemeenschappelijke voorzieningen zoals een school, kinderopvang en buurtwinkel. Ontwerp infrastructuur en parkaanleg: Fris in het Landschap vof uit Gent in samenwerking met Grontmij Belgium Veiligheidscoördinatie: evr-architecten bvba uit Gent Aannemer: Aclagro nv uit Wondelgem In 215 werd de verkavelingsaanvraag van veld 24 in de Clementwijk² definitief vormgegeven. In 216 wordt het aanvraagdossier ingediend en kan na de realisatie van de noodzakelijke infrastructuurwerken de verkoop van de zelfbouwkavels door Interwaas worden opgestart. Den Beenaert Situering: tussen de Plezantstraat, Heistraat en Wegvoeringstraat Indeling verkaveling: Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting: 2 projectzones met sociale huurwoningen Waasse Landmaatschappij: 3 projectzones met sociale koopwoningen Interwaas: 41 kavels met een oppervlakte die varieert tussen 25 m² en 45 m² waaronder 21 bouw gronden voor gesloten bebouwing, 11 bouwgronden voor halfopen bebouwing, 8 bouwgronden voor patiowoningen en 1 bouwgrond voor een kangoeroewoning of woning met zelfstandige praktijk 67

68 Participatiemoment Paterskerk in Sint-Niklaas op 7 maart 215 Toekomstbeeld Paterssite in Sint-Niklaas Paul De Malsche Ontwerp: Studiegroep Irtas bvba uit Sint-Niklaas Veiligheidscoördinatie: EVEKA bvba uit Sint-Niklaas Aannemer: Vangeel Wegenbouw bvba uit Turnhout Het resterende deel van de voetpaden werd in 215 aangelegd. De verkoop van de kavels door Interwaas werd op één kavel na afgerond. Gerda Op de voormalige voetbalvelden van SK Gerda Sint-Niklaas, gelegen tussen de Kongo- en Abingdonstraat, is in 214 de Welzijnssite in gebruik genomen door het OCMW en de welzijnsdiensten van de stad. Het OCMW wil op de Gerdasite ook een woonzorgcentrum met 12 woongelegenheden bouwen om de vergrijzing van de Sint-Niklase bevolking op te vangen, gecombineerd met een tweede dienstencentrum. Naar aanleiding van de start van de werken voor het woonzorgcentrum werd op 2 februari 215 een infomoment georganiseerd voor de buurtbewoners en/of eigenaars van woningen in de omliggende straten (Abingdonstraat, Broedersstraat, Kongostraat, Klokkedreef en Bokkenhof). Verder werd ook gekeken hoe de toekomstplannen van het nabijgelegen gezinsvervangend tehuis De Klokke in het geheel kunnen worden ingepast. Interwaas coördineert de infrastructuur- en parkaanleg tussen de diverse gebouwen en zal een woonerf met minimaal tien woningen bouwen. In 216 zullen de werken voor de omgevingsaanleg worden aanbesteed en zal een ontwerper voor de woningen worden aangesteld. Klokkedreef Eind 214 werd de bouw van 13 garages in de Klokkedreef in Sint-Niklaas toegewezen aan Bouwonderneming Rik De Volder uit Maldegem. Op 18 mei 215 zijn de werken gestart met een maximale uitvoeringstermijn van 18 werkdagen. Voor de start van de werken werden alle aanpalenden op de hoogte gebracht van de stand van zaken en werd hen de mogelijkheid gegeven om hun interesse voor de aankoop van een garage te melden. Op 23 december 215 werden de garages, die een oppervlakte van gemiddeld 2 m² hebben, voorlopig opgeleverd. Begin 216 zullen de garages te koop worden gesteld door Interwaas, waarbij de buurtbewoners voorrang krijgen bij de toewijzing. Paterskerk De Paterssite is gelegen in de stadskern van Sint-Niklaas, op de hoek van de Truweelstraat en Leopold II-laan, op wandelafstand van het station. De site bestaat uit de Heilig Hartkerk (1.298 m²), het klooster van de Paters Minderbroeders (855 m²) met binnentuin (1.149 m²), de parochiezaal (zaal Familia) met bibliotheek (1.46 m²) en een parking (1.882 m²). De totale oppervlakte van de site bedraagt 6.23 m². In 214 kocht de stad Sint-Niklaas de Paterssite met middelen van de POD Maatschappelijke Integratie dienst Grootstedenbeleid en werd een samenwerkingsovereenkomst met Interwaas afgesloten met betrekking tot de herontwikkeling van de site. Bovenbouw Architectuur bvba samen met Grontmij nv uit Mechelen werden aangesteld om een masterplan(visie) voor de site op te maken. 68 Deze masterplanvisie werd in 215 afgewerkt en is bepalend voor het verdere verloop van het herontwikkelingsproces. Zo wil het project tegemoetkomen aan de veranderende behoeften inzake wonen en inzetten op integrale duurzaamheid. Belangrijke invalshoeken daarbij zijn collectieve woonvormen, herbestemming van het bestaand patrimonium, woonverdichting en energie-efficiënt (ver)bouwen, creatie van kwaliteitsvolle groene en sociale leefruimte, het openstellen van de kloostertuin naar de buurt en alternatieve vervoerswijzen door de ligging nabij het station.

69 De eerste voorstellen en schetsen van de ontwerpers werden tijdens een participatiemoment op 7 maart 215 aan de buurt en gebruikers van de zaal Familia voorgesteld. Er werd ook gepeild naar hun noden en suggesties voor de ontwikkeling van de site. Er waren ruim 8 mensen aanwezig. Ze werden bevraagd over de toekomst van de kerk, kerktuin en mogelijke tijdelijke invulling van de huidige kloostertuin. Er werd ook informatie gegeven over het toekomstig woonprogramma en het nieuwe mobiliteitsplan van de stad. Op basis van de resultaten van deze bevraging werd het masterplan verder geconcretiseerd. Op 21 juni 215 werd er teruggekoppeld naar de buurt en vond een tweede participatiemoment plaats. Ook werd een haalbaarheids- en marktonderzoek uitgevoerd, waarbij verschillende scenario s werden afgetoetst. Gesprekken met de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting werden aangeknoopt met betrekking tot de invulling van het sociaal aandeel. Een uitgebreide duurzaamheidsnota werd opgemaakt en geïntegreerd in het masterplan. Sint-Rochus Situering: tussen de Mercatorstraat en Klein Hulststraat Indeling woonproject: Sint-Rochus is een typisch inbreidingsproject. De voormalige speelplaats werd omgevormd tot een groen en verkeersarm binnenplein. Het oude schoolgebouw is verbouwd tot tien kleine koopappartementen voor alleenstaanden en kleine gezinnen. De later bijgebouwde prefabklassen zijn vervangen door acht gezinswoningen die inmiddels zijn verkocht. Één woning en enkele flats zijn rolwagentoegankelijk. Aan de kopers werd de mogelijkheid geboden om een carport en/of staanplaats aan te kopen. Ten slotte maakte het kloostergebouw aan de Klein Hulststraat plaats voor een nieuwbouw met twaalf woongelegenheden die het OCMW tegen sociale huurprijzen verhuurt. De directeurswoning werd als kinderdagverblijf ingericht dat in september 21 is geopend. Ontwerp: Nero bvba uit Gent Veiligheidscoördinatie: EVEKA bvba uit Sint-Niklaas Aannemer: Bouwcentrale Modern nv uit Kaprijke Ook in 215 werd nog steeds niet overgegaan tot de definitieve oplevering van het woonproject, omdat de aannemer de resterende punten niet oploste. In drie appartementen in het oude schoolgebouw werd een aantasting met huiszwam vastgesteld. In twee van de drie appartementen werd de zwambestrijding al aangepakt; het derde appartement volgt in 216. In augustus 215 werd Interwaas door de aannemer Bouwcentrale Modern nv gedagvaard teneinde via gerechtelijke weg de definitieve oplevering te bekomen. Een expert werd aangesteld. Na plaatsbezoek werd beslist om ook het architectenteam mee in de zaak te betrekken, waar de rechtbank mee instemde. Begin 216 werd het faillissement van de aannemer vernomen. VTS-site Situering: De site van de Vrije Technische Scholen (VTS) ligt tussen het Onze-Lieve-Vrouwplein en de Stadsschouwburg. Indeling verkaveling: Op basis van een masterplan uit 29 opgesteld door Nero bvba uit Gent werden verschillende gebouwencomplexen toegewezen aan de projectpartners: Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting: een 15-tal sociale huurwoningen; Waasse Landmaatschappij: 1 sociale koopwoningen; Interwaas: 15 budgetwoningen. Verder realiseert de stad Sint-Niklaas een uitbreiding van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en atelier- en workshopruimtes voor de Stadsschouwburg. Ontwerp: Omgeving cvba uit Antwerpen (Berchem) Veiligheidscoördinatie: EVEKA bvba uit Sint-Niklaas Aannemer: DSW nv uit Sint-Niklaas (Belsele) voor de aanleg van het publiek domein fase 1 (aanleg onderbouw) In het kader van de zoektocht naar een private partner voor de realisatie van een 2-tal marktconforme woningen op de VTS-site (kapelgebouw, reftergebouw en herenhuis Janssens) werd in 215 een bijzonder bestek uitgeschreven in het kader van een gefaseerde gunningsprocedure voor het aanstellen van een privaat bouwteam bestaande uit een ontwerper en ontwikkelaar. De stad is eigenaar van de gebouwen en treedt op als aanbestedende overheid, maar de procedure wordt conform de afsprakennota door Interwaas gevoerd in naam van en voor rekening van de stad Sint-Niklaas. Deze procedure is lopende. 69

70 Verkaveling Bormte-Dorpsstraat in Stekene fase 2 en 3 Eind 214 werd de bouwaanvraag ingediend voor de omvorming van het Technisch Instituut voor Breikunde (TIB) tot parkeergarage op het gelijkvloers en uitbreiding van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans op de eerste verdieping samen met de bouwaanvraag voor de realisatie van 12 bescheiden flats in het zogenaamde Loftgebouw. Eind 215 werd de omvorming van het TIB toegewezen aan Dero Construct nv uit Zele, die begin februari 216 is gestart met de werken. Wallenhofwijk (Nieuwkerken-Waas) In juli 215 keurde Interwaas het stappenplan goed om te komen tot concrete vooruitgang voor wat betreft het aansnijden van een aantal restzones in de Wallenhofwijk in Nieuwkerken-Waas. In uitvoering van dit stappenplan werd met de stad en het OCMW van Sint-Niklaas een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, een schattingsverslag opgevraagd en met de private partner overleg georganiseerd omtrent een aantal schetsvoorstellen voor de invulling van de restzones (en daaraan gekoppelde grondruil). Eind 215 stelde Interwaas notaris De Kesel uit Nieuwkerken aan voor de aankoop van de percelen in eigendom van de stad en het OCMW van Sint-Niklaas Stekene: Bormte-Dorpsstraat Situering: tussen de Dorpsstraat, Stationstraat, Spoorwegwegel en Bormte (voormalige voetbalterreinen KFC Stekene Sportief) Indeling verkaveling: IMWO-Invest nv uit Temse: 12 duowoningen Interwaas bood in een eerste fase 32 kavels aan met een oppervlakte die varieert tussen 245 m² en 795 m² waaronder 8 kavels voor gesloten bebouwing, 22 kavels voor halfopen bebouwing en 2 kavels voor gesloten bebouwing. Ontwerp: Studiegroep Irtas bvba uit Sint-Niklaas Veiligheidscoördinatie: EVEKA bvba uit Sint-Niklaas Aannemer: Hertsens Wegenwerken nv uit Burcht Begin 215 waren de infrastructuurwerken van de tweede en derde fase afgerond. Op 6 mei 215 is Interwaas gestart met de verkoop van de 17 kavels van de tweede en derde fase met een oppervlakte variërend tussen 185 m² en 541 m²: 1 bouwgrond voor open bebouwing; 7 bouwgronden voor halfopen bebouwing; 9 bouwgronden voor gesloten bebouwing. De verkoop van de bouwgronden is lopende. 7 Naar aanleiding van de vraag van de gemeente Stekene om in het woonproject Bormte-Dorpsstraat ook een aandeel sociale koopwoningen te voorzien, werd eind juni 215 een zone met 8 kavels (en een totale oppervlakte van 1.72 m²) aan de Waasse Landmaatschappij voor realisatie van sociale koopwoningen aangeboden.

71 Luchtfoto Sint-Amelberga Instituut in Temse Temse: Sint-Amelberga Instituut In september 214 werd Architectenstudio bvba uit Sint-Niklaas als ontwerper aangesteld voor de opmaak van een masterplan(visie) voor de site. In 215 werd verder gewerkt aan deze masterplan(visie) met als uitgangspunten in de verschillende scenario s: 1. aanleg van een publiek plein op de hoek Pastoor Boelstraat Gasthuisstraat en twee woonpleinen met meer privaat karakter op de site zelf; 2. behoud van de kapel en voorgevel van het klooster; 3. doorwaadbaarheid voor zachte weggebruikers richting achtergelegen verkaveling / bouwblok; 4. voornamelijk ondergronds parkeren. Aansluitend werd een bouwtechnisch en -fysisch (destructief) onderzoek van de verschillende gebouwen uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek blijken maar twee blokken geschikt om bewaard te blijven, met name Augustine kook in het noorden van de site dwars op de Gasthuisstraat en de blok Weyers aan de zuidelijke rand van de site dwars op de Pastoor Boelstraat. Ook werd nagegaan in hoeverre de integratie van twee naastgelegen percelen (een voormalige drukkerij en bloemenwinkel) in de Gasthuisstraat zowel financieel als planmatig een opportuniteit kan zijn voor het project. Uitbreiding van het project met deze percelen biedt kansen, maar dient te worden afgewogen ten opzichte van de financiële gevolgen van de aankoop voor de haalbaarheid en betaalbaarheid van het project. Eind 215 werd Studiegroep Irtas bvba uit Sint-Niklaas aangeduid voor het opmaken van een schattingsverslag van de beide panden. Door AZ Nikolaas werd aangegeven dat de polikliniek op de OCMW-site in Temse behouden zal blijven. Voor 71

72 het Sint-Amelberga Instituut betekent dit dat kansen ontstaan voor een aanvullend zorgprogramma met ruimte voor huisartspraktijk of groepspraktijken eerstelijnszorg, kine-praktijken, thuiszorg en dergelijke. De site sluit aan bij en begrenst de winkelkern van Temse voornamelijk langsheen de Pastoor Boelstraat. Er wordt in het project ruimte voorzien voor commerciële activiteiten / winkelfunctie waarbij in de eerste plaats wordt gekeken naar mogelijkheden voor buurtgerichte, kleinere winkels zoals een bakker, krantenwinkel, kruidenier en dergelijke. Het bewonersparkeren wordt ondergronds georganiseerd met hoofdontsluiting op de Pastoor Boelstraat. De optie van bijkomende gemotoriseerde ontsluiting op de Gasthuisstraat wordt bekeken in het kader van de eventuele aankoop van de buurpercelen. Via de site worden zachte doorsteken voorzien naar de achtergelegen verkaveling Waasmunster: Wareslagestraat Na een vroegere strategische aankoop van een (toegangs)perceel in de Wareslagestraat in Waasmunster werd in 214 in overleg met de private partner beslist tot de aankoop van een tweede toegangsperceel. In september 215 kreeg Interwaas de vraag van de noordelijk aanpalende eigenaars om een strook van 2 tot 3 meter over de gehele diepte van het perceel te willen verkopen teneinde een betere doorgang naar achter te krijgen. Interwaas ging niet in op deze vraag. Er kunnen mogelijks later, nadat de rooilijn is bepaald, restgronden ter beschikking worden gesteld. De ontwikkeling van de gronden zal pas op middellange termijn worden opgestart Vlaamse energielening In mei 21 is Interwaas gestart met het verstrekken van energieleningen aan een zeer lage rentevoet samen met het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE). Begin 215 vormde Annemie Turtelboom, Vlaams minister van Energie, de FRGE-energielening om tot de Vlaamse energielening. Met die lening kan je maximaal 1. euro ontlenen op 5 jaar, tegen een rentevoet van 2%, om een woning waarin je woont of die je verhuurt energiezuiniger te maken. Geïnteresseerden kunnen de Vlaamse energielening bij de lokale entiteit van hun gemeente aanvragen. Inwoners uit Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster kunnen de Vlaamse energielening bij Interwaas aanvragen. Kandidaat-kredietnemers die tot een sociale kansengroep behoren en particulieren die hun woning via een sociaal verhuurkantoor (SVK) aan mensen uit de sociale kansengroep verhuren, kunnen zelfs een renteloze energielening krijgen. 72 Een uniforme lijst met energiebesparende investeringen is vanaf 1 juli 215 in werking getreden en geldt voor alle lokale entiteiten. Deze investeringen komen in aanmerking voor een Vlaamse energielening: 1. Dak- of zoldervloerisolatie 2. Hoogrendementsbeglazing, -deuren en -poorten 3. Muurisolatie 4. Vloerisolatie 5. Luchtdichting en luchtdichtheidstest (in combinatie met andere maatregelen) 6. Energiezuinig ventilatiesysteem type C of D 7. Zuinige verwarmingsinstallatie (onder andere condensatieketel, warmtepomp, pelletkachel, brandstofcellen, enz.) 8. Fotovoltaïsche zonnepanelen (enkel voor woningen die voorzien zijn van dakisolatie met minstens 3,5 R-waarde, dubbel glas en hoogrendementsverwarming) 9. Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water 1. Re-lighting of re-lamping (voornamelijk in de gemene delen van appartementsgebouwen) 11. Energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor de kwetsbare doelgroep die aan % kan lenen, altijd in combinatie met een energiescan) 12. Energie-audit (in combinatie met 1 van de vorige maatregelen) In de lijst is geen restcategorie meer voorzien, wat impliceert dat er geen ruimte meer is voor uitzonderingen.

73 In 215 heeft Interwaas in totaal 177 aanvraagdossiers voor een Vlaamse energielening ontvangen, waarvan er 145 effectief zijn toegekend voor een totaalbedrag van ,8 euro. In totaal heeft Interwaas sinds de start 581 kredietaanvragen ontvangen, met een duidelijke stijging in 215. De persaandacht in januari 215 door de minister van Energie Annemie Turtelboom en communicatie-inzet van distributienetbeheerders en het Vlaams Energieagentschap hebben voor een grote stijging van het aantal aanvraagdossiers gezorgd. Jaar Aantal kredietaanvragen Aantal effectief afgesloten energieleningen TOTAAL Verder nam Interwaas op 13 en 14 november 215 deel aan E-DuBo, de Wase beurs voor duurzaam en ecologisch (ver)bouwen, in t Bau-huis in Sint-Niklaas. Interwaas was hierop vertegenwoordigd met een promotiestand voor de Vlaamse energielening en een inspraakmoment van Waasland Klimaatland rond gebouwgebonden isolatie en energieopwekking Pilootproject isolatie woningen Interwaas heeft in 214 een pilootproject sociale dakisolatie opgestart om huurders in woningen via de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting (SNMH) of het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) te stimuleren om hun dak te isoleren zonder dat dit weegt op het gezinsbudget. De investering wordt terugbetaald via effectief gerealiseerde energiewinsten, de opbrengstgarantie. Dit kan mogelijk zijn met een renteloze of goedkope energielening, goede trajectbegeleiding en daling van de voorschotfactuur. Momenteel zijn twee gezinnen die een woning huren van de SNMH ingestapt in het proefproject. Via het SVK zijn er nog geen geschikte woningen voor het project gevonden. In 216 wordt dit project verdergezet met het oog op een viertal gezinnen die bereid zijn hun zolder te isoleren mits een Vlaamse energielening en zonder dat dit weegt op het gezinsbudget. Gestart wordt met een infovergadering in de Clementwijk in Sint-Niklaas, waarbij getracht wordt 58 gezinnen te bereiken om in te stappen in het project. De huurders die deelnemen aan het project zullen een pakket krijgen dat via sponsoring wordt uitgedeeld door Fifth Play (NIKO), een partner van de stad Sint-Niklaas in het bereiken van hun klimaatdoelstellingen. Hierdoor kan het gasverbruik nauw worden opgevolgd en bijgestuurd indien nodig. 73

74 2.1. Publieke ruimten Sint-Gillis-Waas: Golfterrein Kattestraat Na de goedkeuring van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Golfterrein Sint-Gillis- Waas werd in 214 de voorbereiding van de uitvoering van de bestemmingswijziging gestart door verder onderzoek van de site Kattestraat in Sint-Gillis-Waas. Dat is de site van de dienst wegmarkeringen en rioolkolkenreiniging waar het opgehaalde slib wordt gedroogd en gezeefd. Daarnaast werden eerste onderhandelingen over dit terrein opgestart. In december 214 werd door de ontwikkelaars van het golfterrein een businessplan voorgesteld en de volgende timing naar voor geschoven: Fase 1: golfschool en 6 holes opening 216 Fase 2: uitbreiding naar 9 holes terreinen Interwaas noodzakelijk afspraken in de loop van 215 uitvoering tegen 22 Fase 3: 18 holes terreinen Sidmar noodzakelijk uitvoering tegen 23 Er werd afgesproken de verschillende mogelijkheden (verkoop, participatie, enz.) na te gaan en de onderhandelingen in 215 verder te zetten en te finaliseren. In maart 215 werd aan het Directiecomité een uitgebreide stand van zaken gegeven, waarbij werd vastgesteld dat er voor Interwaas drie mogelijke opties zijn: verkoop in de toestand as is ; volledig afwerken van de stortplaats (inbegrepen eventuele nazorg); de opportuniteit nagaan om te participeren in DRAF cvba die het terrein zal realiseren. De voorkeur werd gegeven aan de verkoop van de site in de bestaande toestand voor een symbolisch bedrag, waarbij de verdere afwerking en eventuele risico s door de koper worden overgenomen. Een eventuele participatie werd niet uitgesloten, maar is niet de eerste voorkeur. De piste verkoop as is blijkt voor de ontwikkelaars van het golfterrein een haalbare kaart te zijn. Zij onderzoeken de situatie op het terrein verder op basis van de door Interwaas aangeleverde gegevens. Ondertussen wordt ook nagegaan hoe de overdracht dient te gebeuren in functie van de nazorg / saneringsplicht. In de overeenkomst zal eveneens een timing naar het verder tijdelijk gebruik door de dienst wegmarkeringen en rioolkolkenreiniging moeten worden opgenomen; twee jaar is een minimum om een andere locatie te zoeken. In de tweede fase dienen nog enkele terreinen te worden verworven van private eigenaars. Er werd aangegeven dat het verwerven van de resterende percelen niet makkelijk is, noch naar verwerving, noch naar financiële draagkracht van de ontwikkelaar. De vraag werd gesteld of Interwaas bereid zou zijn deze resterende gronden (grootteorde 6,5 ha) te verwerven en ze op termijn ter beschikking te stellen. Er werd principieel akkoord gegaan om zo nodig in de verdere onderhandelingen een participatie via grondaandeel mee te bespreken. 74 In december 215 maakte Abesim bvba uit Deinze een beschrijvend bodemonderzoek (BBO) op om de conclusies uit de risico-evaluatie van het voorgaande BBO te controleren. Dit was een vereiste in de conformverklaring van het BBO uit 26. Er werden nieuwe peilbuizen rondom de voormalige stortplaats geplaatst met als doel de verspreidingshypothese uit het voorgaande BBO (zijnde geen verspreidingsrisico) na te gaan. Een overzicht van de resultaten: De verontreiniging met zware metalen, PAK, minerale olie en EOX in het vaste deel van de bodem wordt bevestigd voor de ganse stortplaats.

75 In het grondwater van de stortplaats wordt een gunstige evolutie van de verontreiniging met minerale olie, zware metalen en BTEXN waargenomen sedert 26. Uit de laatste metingen blijkt dat de verontreiniging aan de rand van het stort zich niet verspreidt en daarentegen zelfs sterk afneemt. Bij evaluatie van de ernst van de bodemverontreiniging en rekening houdend met de toekomstige ontwikkeling als golfterrein is gebleken dat er van de historische bodemverontreiniging geen humaan toxicologisch, geen ecotoxicologisch en geen verspreidingsrisico uitgaat. Er wordt geen ernstige bedreiging vastgesteld en er is geen sanering noodzakelijk. Vanuit de ontwikkelaars (een samenwerking familie Van Der Steichel en DEME nv) werden bijkomende onderzoekshandelingen gevraagd. Deze onderzoeken worden in het voorjaar van 216 uitgevoerd, waarna de onderhandelingen kunnen hernemen Interne werking Organisatiestructuur In 215 werd de organisatie uitgebreid met een halftijdse ruimtelijk planner, een projectmanager en participatiemedewerker Burgemeestersconvenant voor het project Waasland Klimaatland, een deskundige sociale economie voor de opstart van het Waas voedseldepot en een projectmanager mobiliteit. Dankzij deze personeelsuitbreiding is het mogelijk om meer activiteiten te ontwikkelen op het vlak van mobiliteit en konden nieuwe projecten worden opgestart, zoals Waasland Klimaatland en VoedSaam Personeelsbeleid In 215 volgden alle medewerkers van Interwaas een vorming competentiebeleid, functionerings- en evaluatiegesprekken. In 216 zullen na het finaliseren van de competentieprofielen de eerste functioneringsgesprekken plaatsvinden Communicatie Externe communicatie In 215 werden de volgende acties op het vlak van externe communicatie ondernomen: opmaak 21 persberichten die resulteerden in 61 krantenartikelen, 13 reportages op de regionale zender TV Oost en 3 reportages op Radio 2 Oost-Vlaanderen opmaak en verspreiding van de volgende informatieproducten: Algemeen: - Driemaandelijks tijdschrift Infowaas - Jaarverslag 214 Werkdomein regionale economie: - Nieuwsbrief Waas maatwerknieuws editie oktober 215 en december Flyer en promotiefilmpje over het project VoedSaam Werkdomein wonen: - Verkoopbrochure voor het woonproject Bormte-Dorpsstraat fase 2 en 3 in Stekene - Architectencatalogus, verkoopbrochure en uitnodiging voor het woonproject Viergemeet in Beveren - Verkoopbrochure voor het woonproject Farnèselaan fase 1 in Beveren - Bioscoopspot voor het woonproject Hoedhaar in Lokeren - Flyer van de Vlaamse energielening 75

76 Werkdomein cultuur: - Digitale nieuwsbrief voor erfgoedorganisaties editie maart Digitale nieuwsbrief voor erfgoedliefhebbers editie maart Programmabrochure voor Erfgoeddag 215 in samenwerking met Intermediagroep Adrem nv - Erfgoedspeurders: postkaartjes ter uitnodiging voor de apotheose - Uitnodiging colloquium rond Willem I - Herinneringskoffers Erfgoedcel Waasland: uitnodiging, folder en aankleding koffers (stickers en dergelijke) - Folder en affiche van de lezingenreeks Buitenbeentjes 215 van BiblioWaas Werkdomein dienstverlening en shared services: - Uitnodiging ondertekening Burgemeestersconvenant op 19 juni Huisstijl Waasland Klimaatland: briefpapier, enveloppen, presentatiemap, naamkaartjes en bedankingskaart - Flyers en affiches voor participatiemomenten Waasland Klimaatland - Nieuwjaarskaart Waasland Klimaatland - Nieuwsbrief Waasland Klimaatland voor lokale besturen editie december Gadgets Waasland Klimaatland (pins, powerbank, balpennen, stickers en bierviltjes) - Andere: vlaggen, microfoonhoes, vouwtent en T-shirts voor Waasland Klimaatland organisatie van acht persconferenties in samenwerking met de partners: februari 215: infotentoonstelling glastuinbouwcluster Melsele in het zwembadcomplex S&R De Meerminnen in Beveren maart 215: samenstelling architectenpool voor de verkaveling Viergemeet in Beveren in de kantoren van Interwaas april 215: ondertekening eerste Intentieverklaring voor het Wase erfgoed door tien Wase erfgoedpartners in de Stedelijke Musea in Sint-Niklaas mei 215: stand van zaken van de oprichting van een centraal voedseldepot voor het Waasland in De Kringwinkel van Sint-Niklaas juni 215: ondertekening Burgemeestersconvenant door de negen Wase gemeenten, Provincie Oost- Vlaanderen, Interwaas en Eandis in de kantoren van Interwaas juni 215: opening van het woonproject Viergemeet in Beveren en voorstelling architectenpool in het gemeentehuis van Beveren oktober 215: Waasland Klimaatland en Sint-Niklase schepenen testen monowiel in Sint-Niklaas december 215: voorstelling Herinneringskoffers Erfgoedcel Waasland in het Woonzorgcentrum Ter Engelen in Lokeren 76 deelname aan de volgende beurzen: jobbeurs EGTS Linieland van Waas en Hulst op 22 mei 215 in het Freethielstadion in Beveren in samenwerking met de Maatschappij Linkerscheldeoever, Waasland-Beveren, de gemeentebesturen Beveren, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Hulst, VDAB, Werkservicepunt Zeeuws Vlaanderen, GTI Beveren, Eures Scheldemond en UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverenigingen) E-DuBo, de Wase beurs voor duurzaam en ecologisch (ver)bouwen, op 13 en 14 november 215 in t Bau-huis in Sint-Niklaas

77 Ondertekening Burgemeestersconvenant op 19 juni 215 Voorstelling Herinneringskoffers Erfgoedcel Waasland op 11 december 215 Bij alle communicatieacties werd de huisstijl van Interwaas gerespecteerd. Daarnaast maakte de communicatieverantwoordelijke in 215 deel uit van de werkgroepen communicatie opgericht voor het woonproject Hoedhaar in Lokeren en de glastuinbouwcluster in Melsele en van de werkgroep onthaal en recreatie van het centraal netwerk voor de ontwikkeling van het havengebied Antwerpen. In 215 werd de website van Interwaas ( regelmatig up-to-date gebracht en door unieke bezoekers keer bezocht. Elke bezoeker bekeek gemiddeld 2,94 pagina s per bezoek en bleef gemiddeld 2:25 minuten op de website. De huisvestingsprojecten en energieleningen behoren tot de meest bezochte pagina s. De dochterorganisatie Erfgoedcel Waasland beschikt over drie websites: 1. die in 215 door unieke bezoekers keer werd bezocht; 2. die in 215 door unieke bezoekers keer werd bezocht; er werden zeven nieuwe tentoonstellingen online gebracht; 3. sinds het najaar 214 bundelt deze website alle activiteiten en informatie over de herdenking van Wereldoorlog I in het Waasland. Voor de kalender met erfgoedactiviteiten werd samengewerkt met de UiTdatabank. De eigen projecten en projecten van andere Wase erfgoedorganisaties kwamen op de website en nieuwe Facebookpagina van de Erfgoedcel Waasland uitgebreid aan bod. Daarnaast werd de Facebookpagina van de Erfgoedbank Waasland afgesloten en omgevormd tot de Facebookpagina van de Erfgoedcel Waasland. Verder werd in november 215 de website van Waasland Klimaatland ( gelanceerd. Waasland Klimaatland is ook actief op Facebook en Twitter Interne communicatie In 215 werden drie interne overlegmomenten voor het personeel van Interwaas onder de noemer Bistrowaas georganiseerd, in combinatie met een broodjesmaaltijd: maart 215: toelichting ICT-platform en ontwerpvoorstel onthaalbalie Interwaas; 2. 4 juni 215: de tien werkdomeinen van Interwaas, het Burgemeestersconvenant en de tijdsregistratie; oktober 215: brandpreventie en intern noodplan, vormingstraject rond het competentiebeleid (functionerings- en evaluatiegesprekken), fietsenstalling en fotoshoot ploeg wegmarkeringen en rioolkolkenreiniging. Naar aanleiding van de opmaak van de communicatiestrategie (zie verder) zal in 216 de interne overlegstructuur worden herbekeken. Ook wordt een redactieraad opgericht om de informatiedoorstroom vanuit de verschillende diensten te optimaliseren Lezersenquête Infowaas In 215 werd het driemaandelijks tijdschrift Infowaas 25 jaar en was het tijd voor een evaluatie. In de editie juli augustus september 215 werd een vragenlijst opgenomen om te peilen naar de plus- en minpunten van Infowaas 77

78 en de mening van de lezers over het omvormen van de papieren infokrant tot een digitale nieuwsbrief. De lezersenquête werd ingevuld door 99 lezers, een respons van 1,96%. Hieronder kort een overzicht van de bevindingen: Het merendeel van de respondenten leest Infowaas graag om op de hoogte te blijven van wat er in het Waasland of hun gemeente gebeurt, uit interesse over de werking van Interwaas en om zich te informeren over de evolutie op socioeconomisch vlak in het Waasland, informatie die je nauwelijks in andere informatiebronnen terugvindt. De frequentie van vier keer per jaar is voldoende. De lay-out van Infowaas wordt door het merendeel van de respondenten positief beoordeeld. Zij gaan akkoord met de volgende stellingen: De covers van Infowaas zijn sprekend. Infowaas heeft een overzichtelijke structuur. De opmaak van Infowaas is smaakvol en verzorgd. Het lettertype is leesbaar. De foto s en illustraties zijn van goede kwaliteit. Suggesties tot het verbeteren van de lay-out van Infowaas zijn het toevoegen van een inhoudstafel, vaste rubrieken en meer witruimte. Ook de inhoud van Infowaas wordt over het algemeen positief beoordeeld. De artikels zijn informatief, het taalgebruik is niet te moeilijk en alle werkdomeinen van Interwaas komen voldoende aan bod. Wel zouden de lezers graag hebben dat er meer proactief wordt geïnformeerd in plaats van verslag uit te brengen over de projecten die zijn gerealiseerd. Korter op de bal spelen is een werkpunt, net als het meegeven van meer achtergrondinformatie. Over de werkdomeinen mobiliteit, ruimtelijke ordening en wonen willen de lezers van Infowaas meer worden geïnformeerd. Ook werd gepeild naar de mening van de lezers over de omvorming van de papieren infokrant tot een digitale nieuwsbrief. De helft van de respondenten geeft de voorkeur aan beide, een digitale nieuwsbrief voor ad hoc berichten en een papieren infokrant voor uitgebreide dossiers. Een derde van de respondenten vindt het wel een goed idee om de papieren infokrant te vervangen door een digitale nieuwsbrief, terwijl 15% de voorkeur geeft aan een papieren versie. De respondenten willen de digitale nieuwsbrief ontvangen met een frequentie van zes keer per jaar, een maximum van zes artikels per nieuwsbrief en de mogelijkheid om een extra nieuwsbrief uit te sturen bij belangrijk nieuws om kort op de bal te kunnen spelen. 8% van de respondenten vindt dat de naam Infowaas moet behouden blijven, want dat zorgt voor herkenbaarheid Communicatiestrategie Naar aanleiding van de Infowaas lezersenquête heeft Interwaas een aantal conclusies getrokken en bepaald welke richting te willen uitgaan op het vlak van communicatie, zowel extern als intern. Zeven centrale streefdoelen vormen een leidraad voor de verdere organisatie en optimalisatie van de communicatie in de komende jaren: 1. een grotere naamsbekendheid en meer duidelijkheid over wat Interwaas doet op het vlak van streekontwikkeling; 2. een duidelijke segmentatie van de communicatie op basis van de doelgroepen; 3. open communicatie en dialoog over de visie van het bestuur; 4. overzichtelijke, laagdrempelige en volledige informatie die centraal beschikbaar is; 5. moderne en proactieve communicatie waarbij de kaart van nieuwe (digitale) media wordt getrokken; 6. duurzame en milieuvriendelijke communicatie; 7. de invoering van structureel overleg rond communicatie binnen Interwaas.

79 Wat met Infowaas? De papieren versie Infowaas verdwijnt niet, maar zal worden omgevormd tot een magazine waarin uitgebreide dossiers met studiewerk, belangrijke beslissingen, achtergrondinformatie en de evolutie op socio-economisch vlak in het Waasland aan bod komen. Weliswaar zonder vaste frequentie. Daarnaast krijgt Infowaas vanaf 216 ook een online broertje onder de vorm van een digitale nieuwsbrief die zes keer per jaar verschijnt (februari, april, juni, augustus, oktober, december), met een maximum van zes artikels per nieuwsbrief en de mogelijkheid om een extra nieuwsbrief uit te sturen bij belangrijk nieuws om kort op de bal te kunnen spelen en proactief te kunnen informeren. Een ander prioritair actiepunt op het vlak van communicatie is een nieuwe website met een intranet voor de personeelsleden en een extranet voor de bestuursleden en projectpartners. Ook wil Interwaas aanwezig zijn op sociale media (Facebook, Twitter en LinkedIn). Een sociale media strategie wordt uitgewerkt en een redactieraad binnen Interwaas wordt samengesteld om een contentplanning op te maken, zowel voor de sociale media als de digitale nieuwsbrief. Ook staat de opmaak van een huisstijlgids in 216 op het programma. Duidelijke richtlijnen die de merkidentiteit en huisstijl van Interwaas beschermen, zullen worden uitgeschreven in een huisstijlgids met sjablonen (brief, nota Directiecomité, verslagen, PowerPoint presentatie en dergelijke) die een verplichte leidraad wordt voor het personeel van Interwaas en andere personen of organisaties die gebruik willen maken van het logo en/of de identiteit van Interwaas Gebouwenbeheer en ICT Aanpassingen gebouw In de loop van 215 werden onder begeleiding van Architectenstudio bvba uit Sint-Niklaas aanpassingswerken uitgevoerd in de kantoren van Interwaas, zoals de realisatie van een onthaalbalie, akoestische buffer tussen de vergaderzalen, kleedruimte voor het personeel, polyvalente cockpit en oplossing voor de waterproblemen in de kelder. Migratie Zarafa naar Office 365 In het kader van de ICT-vernieuwing werd door TOP Consultants bvba uit Antwerpen indertijd voorgesteld om de te laten hosten door Zarafa. Zarafa voldeed niet meer aan de gebruikersvereisten door herhaaldelijke problemen met synchronisatie, updates en spam. Cevi nv uit Gent stelde een overzetting naar Microsoft Office 365 voor, die in 215 is uitgevoerd. Aankoop tablets Met het oog op het papierloos vergaderen, stelde Interwaas in 215 tablets ter beschikking van het Directiecomité van Interwaas. De bedoeling is om enerzijds het papierverbruik te laten dalen en om anderzijds de tablet als hulpinstrument te gebruiken om de informatie-uitwisseling en -raadpleging efficiënter te laten verlopen. Uitbouw van een draadloos netwerk Door het toegenomen gebruik van mobiele toestellen, zoals laptops, tablets en smartphones, werd in 215 een draadloos netwerk uitgebouwd om toegang te verlenen tot informatie op het internet voor het personeel en de bezoekers (werkgroepen, Directiecomité, bezoekers, enz.). 79

80 Vorming In 215 werd een vormingstraject rond het competentiebeleid (functionerings- en evaluatiegesprekken en coaching) georganiseerd voor het personeel van Interwaas: 17 november 215: ploeg wegmarkeringen en rioolkolkenreiniging; 26 november 215 en 1 december 215: coaches; 8 december 215: andere personeelsleden. De vorming werd gegeven door Filip Braeckevelt en vond plaats in zaal Dynamo van CM in Sint-Niklaas. De drie chauffeurs van de ploeg wegmarkeringen en rioolkolkenreiniging, de logistiek medewerker en de drie onthaalmedewerkers van Interwaas volgden in de eerste helft van 215 een EHBO-opleiding op diverse locaties bij Syntra. Daarnaast hebben de medewerkers van Interwaas nog aan de volgende externe vormingen deelgenomen. Interwaas 15 januari 215: Infosessie DSI (Digitale Stedenbouwkundige Informatie) Brussel 3 maart 215: Intergemeentelijke samenwerking en inkomstenbelasting Antwerpen 17 maart 215: Opleiding crowdfunding Gent 28 april 215: Studiedag voedseloverschotten Brussel 3 april 215: Shop IT V-IC-TOR Brussel 5 mei 215: Basiscursus lokaal woonbeleid Brussel 1 en 16 juni 215: Coachend leiding geven Kortrijk 1 en 17 september 215: Coachend leiding geven Kortrijk 16 september 215: Dag van de Digitale Communicatie Brussel 29 september 215: Kick-off klimaatgezond Oost-Vlaanderen Gent 1 oktober 215: Studiedag (mega)trends en ruimtelijk onderzoek. Energietransitie en Klimaatverandering met Ruimte Vlaanderen Gent 15 oktober 215: The new integrated Convenant of Mayors on Climate and Energy Brussel 15 oktober 215: Durven met dienstverlening Gent 22 oktober 215 en 4 december 215: Digitale nieuwsbrieven met MailChimp Gent 29 oktober 215: Hoe realiseren we de projecten opgenomen in het klimaatactieplan? Leuven 16 november 215: Klankbordevenement toekenning ruimte Provincie Oost-Vlaanderen Gent 19 november 215: Opleiding fiscaal stelsel intercommunales Brussel 26 november 215: Bedrijven en biodiversiteit Sint-Niklaas 27 november 215: Werelddag stedenbouw: economie en detailhandel Kortrijk 2 december 215: Hernieuwbare energieatlas Vlaamse gemeenten met VITO en LNE Brussel 3 december 215: Infonamiddag vernieuwde renovatiepremie Gent 4 december 215: VDAB eindejaarsseminarie 215: generaties in organisaties Hamme 1 december 215: Fietsberaad pakt uit: argumenten voor een sterk fietsbeleid Gent Erfgoedcel Waasland 16 januari 215 en 23 januari 215: Opleiding sociale media Brussel 2 januari 215: Dag van de Cultuureducatie Brussel 3 maart 215, 4 mei 215 en 1 juni 215: De uitdaging van leiderschap: groeien in de rol van teamleider Brussel 21 april 215: Organiseren van een webconferentie Antwerpen 7 mei 215: Workshop digital storytelling Gent BiblioWaas 23 maart 215: Symposium De Staat van het Boek, thema leesbevordering Brussel 8

81 3. FINANCIËLE MIDDELEN 3.1. Jaarrekening 215 Nr. ICW BE VKT1. 1. BALANS NA WINSTVERDELING Codes Boekjaar 215 (in euros) Vorig boekjaar A C T I V A VASTE ACTIVA 2/ I. Oprichtingskosten 2 II. Immateriële vaste activa (toel. I, A) III. Materiële vaste activa (toel. I, B) 22/ A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair en rollend materieel D. Leasing en soortgelijke rechten 25 E. Overige materiële vaste activa F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 IV. Financiële vaste activa (toel I, C en II) VLOTTENDE ACTIVA 29/ V. Vorderingen op meer dan één jaar A.Handelsvorderingen 29 B. Overige vorderingen VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Voorraden 3/ B. Bestellingen in uitvoering 37 VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 4/ A. Handelsvorderingen B. Overige vorderingen VIII. Geldbeleggingen (toel. II) 5/53 IX. Liquide middelen 54/ X. Overlopende rekeningen TOTAAL DER ACTIVA 49/1 2/

82 Nr. ICW BE VKT2. Codes Boekjaar 215 (in euros) Vorig boekjaar P A S S I V A EIGEN VERMOGEN 1/ I. Kapitaal (toel.iii) A.Geplaatst kapitaal B. Niet-opgevraagd kapitaal ( - ) 11 ( ) ( ) II. Uitgiftepremies 11 III. Herwaarderingsmeerwaarden IV. Reserves A. Wettelijke reserve B. Onbeschikbare reserves Voor eigen aandelen Andere C. Belastingvrije reserves 132 D. Beschikbare reserves V. Overgedragen winst Overgedragen verlies ( - ) ( ) ( ) VI. Kapitaalsubsidies 15 VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN VII. A. Voorzien. voor risico's en kosten (toel. IV) 16/ B. Uitgestelde belastingen 168 SCHULDEN 17/ VIII. Schulden op meer dan één jaar (toel. V) A. Financiële schulden 17/4 1. Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden 2. Overige leningen 172/3 174/ B. Handelsschulden 175 C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen D. Overige schulden / IX. Schulden op ten hoogste één jaar (toel. V) 42/ A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden Kredietinstellingen 43/8 2. Overige leningen 439 C. Handelsschulden Leveranciers 44/ Te betalen wissels 441 D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen 45/ Bezoldigingen en sociale lasten 454/ F. Overige schulden 47/ X. Overlopende rekeningen 492/ TOTAAL DER PASSIVA 1/

83 Nr. ICW BE VKT3. Codes Boekjaar 215 (in euros) Vorig boekjaar 2. RESULTATENREKENING I. Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten Omzet Handelsgoed., grond- en hulpstoffen; diensten en diverse goederen A.B. Brutomarge (positief saldo) Brutomarge (negatief saldo) C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (toel. VI, 2) facultatieve vermeldingen D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa ( - ) 7 6/61 7/61 61/ ( ) ( ) ( - ) 62 ( ) ( ) ( - ) 63 ( ) ( ) E. Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen (toevoegingen -, terugnemingen +) 631/ F. Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen -, bestedingen en terugnemingen +) 635/ G. Andere bedrijfskosten ( - ) 64/8 ( ) ( ) H. Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ( + ) 649 Bedrijfswinst Bedrijfsverlies ( + ) ( - ) 7/64 64/ ( ) ( ) II. Financiële opbrengsten Financiële kosten ( - ) 65 ( ) ( ) Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór belasting Verlles uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór belasting ( + ) 7/ ( - ) 65/7 ( ) ( ) III. Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten Winst van het boekjaar vóór belasting Verlies van het boekjaar vóór belasting ( - ) 66 ( ) ( ) ( + ) 7/ ( - ) 66/7 ( ) ( ) III bisonttrekking aan de uitgestelde belastingen Overboeking naar de uitgestelde belastingen ( + ) 78 ( - ) 68 ( ) ( ) IV. Belastingen op het resultaat Winst van het boekjaar Verlies van het boekjaar V. Onttrekking aan de belastingvrije reserves Overboeking naar de belastingvrije reserves Te bestemmen winst van het boekjaar Te verwerken verlies van het boekjaar ( - ) ( + ) 67/ ( + ) 7/ ( - ) 67/7 ( ) ( ) 789 ( - ) 689 ( ) ( ) ( + ) (7/68) ( - ) (68/7) ( ) ( ) 83

84 Nr. ICW BE VKT4. Codes Boekjaar 215 (in euros) Vorig boekjaar RESULTAATVERWERKING A. Te bestemmen winstsaldo Te verwerken verliessaldo ( - ) 7/69 69/7 ( ) ( ) 1. Te bestemmen winst van het boekjaar Te verwerken verlies van het boekjaar ( - ) 7/68 68/7 ( ) ( ) 2. Overgedragen winst van het vorig boekjaar Overgedragen verlies van het vorig boekjaar ( - ) ( ) ( ) B. Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2 C. Toevoeging aan het eigen vermogen ( - ) 691/2 ( ) ( ) 1. aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies aan de wettelijke reserve aan de overige reserves D. 1. Over te dragen winst ( - ) 693 ( ) ( ) 2. Over te dragen verlies E. Tussenkomst van de vennoten (of eigenaar) in het verlies F. Uit te keren winst ( - ) 694/6 ( ) ( ) 1. Vergoeding van het kapitaal Bestuurders of zaakvoerders Andere rechthebbenden Commentaar bij de jaarrekening en bestemming resultaat De voornaamste cijfers van de jaarrekening van Interwaas over het boekjaar 215 krijgen hier enige toelichting. Aan de hand van achtergrondinformatie en duiding wordt het verband gelegd tussen de cijfers en het verslag over de activiteiten van Interwaas. Ook worden de voornaamste evoluties ten opzichte van 214 belicht Balans: activa en passiva 84 Het totaal van de activa is gestegen ten opzichte van 214 van 45,7 naar 47,6 miljoen euro. De stijging bij de activa heeft vooral te maken met voorraden en bestellingen in uitvoering (+ 1,5 miljoen euro). Bij de materiële vaste activa valt een lichte daling te noteren. De financiële vaste activa bleven ongewijzigd. Bij de vlottende activa is de stijging van ongeveer 2 miljoen euro een samenlopen van: Een stijging van de vorderingen op meer dan één jaar, wat wordt verklaard door de Vlaamse energielening (vroegere FRGE-energielening). Voorraden en bestellingen in uitvoering: een stijging met 1,5 miljoen euro naar 26,3 miljoen euro, vooral te maken met aankopen en verkopen in bedrijventerreinen en woonprojecten. Het belangrijkste project in deze post is de aankoop van gronden voor de bedrijvenzone Heidebaan Noord in Sint-Niklaas. De post vorderingen op ten hoogste één jaar daalde en betreft openstaande vorderingen bij de gemeenten, te ontvangen subsidies, diverse vorderingen en vorderingen op leningen Vlaamse energielening. Bij de geldbeleggingen werd eerder al afgestapt van langer lopende beleggingen omwille van het zeer beperkte rendement. Deze post dient te worden gelezen samen met de liquide middelen die in 215 nog zijn toegenomen omwille van de verkopen; de uitstaande gelden staan grotendeels op een spaarrekening.

85 Op het passief van de balans wijzigde het kapitaal door enerzijds de toename van de bevolking met meer dan 5% in Stekene en Kruibeke en het volstorten van het kapitaal door alle deelnemers met uitzondering van Moerbeke. De reserves bleven op hetzelfde niveau als in 214. De post overgedragen winst ( euro) is de overgedragen winst over 214 ( euro) verminderd met de aanwending in 215 van het Waas fonds ( euro). De post voorzieningen is op niveau gebleven. Nieuwe provisies werden aangelegd in het kader van de verkopen van woon- en bedrijfskavels, andere werden verminderd. De schulden op meer dan één jaar zijn gestegen met,4 miljoen euro; ook hier is het element Vlaamse energielening mee bepalend. De schulden op ten hoogste één jaar zijn gedaald met 1,8 miljoen euro. Hierin is een post van,7 miljoen euro opgenomen als te betalen vennootschapsbelasting. Vooral de post overige schulden daalde sterk, gezien deze vorig jaar het dividend van 2,1 miljoen euro omvatte. De overlopende rekeningen zijn gestegen met ruim,2 miljoen euro en betreffen vooral nog te verkrijgen subsidies of al verkregen subsidies waar nog geen kosten tegenover staan of waar het verkrijgen ervan onzeker is. Deze post omvat ook de werkingssubsidies voor de Erfgoedcel Waasland, BiblioWaas en WASO. Globaal komt het totaal der activa / passiva op euro ten opzichte van euro in 214. Dit is een lichte stijging en weerspiegelt een zeker evenwicht in aankopen / verkopen. De voornaamste risico s en onzekerheden waarmee de vereniging wordt geconfronteerd, situeren zich in de uitvoering van projecten en recuperatie van de in de projecten gemaakte kosten. Interwaas slaagt er al vele jaren in haar activiteiten (behoudens vanzelfsprekend de uitstaande facturen van leveranciers bij het afsluiten van het boekjaar) schuldenvrij verder uit te bouwen en dit blijft voor zoveel als mogelijk ook de ambitie Resultatenrekening In de resultatenrekening valt onder het hoofdstuk bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten een omzet te noteren van 7,5 miljoen euro, wat een stijging is ten opzichte van 214. Het jaar 214 was een daling ten aanzien van 213; 213 vertoonde weer een enorme stijging ten aanzien van 212. De kosten stijgen navenant mee en bedragen 3,7 miljoen euro. Het saldo van de omzet is positief op 3,7 miljoen euro. Zoals telkenjare gemeld, vertoont het omzetcijfer bij een activiteitengamma, zoals dat van Interwaas waar projecten over meerdere jaren lopen, een wisselvallig karakter, afhankelijk van de graad van realisatie en/of het aantal projecten die zich in staat van verwerving / verkoop bevinden. Na verder inrekenen van de bezoldigingen en sociale lasten (over 215 ruim 1,6 miljoen euro, een stijging door de personeelstoename), de afschrijvingen en waardeverminderingen en voorzieningen wordt een bedrijfswinst genoteerd van euro, wat positief is en waarbij net als in 214 de term uitzonderlijk mag worden gehanteerd. Deze bedrijfsresultaten zijn het gevolg van de realisatie van projecten met gunstige resultaten, maar ook van de realisatie van verlieslatende projecten (brownfields, sociaal geïnspireerde projecten, projecten van openbaar lokaal of bovenlokaal belang). Het is de mix van deze projecten in een bepaald kalenderjaar waardoor Interwaas met een positief of negatief bedrijfsresultaat afsluit. Naast de eigenlijke bedrijfswinst zijn er nog financiële en uitzonderlijke opbrengsten, ten bedrage van respectievelijk euro en euro, waardoor het saldo van de resultaatverwerking na belasting uitkomt op euro (positief). De financiële opbrengsten komen voor een groot deel van het dividend van de Maatschappij Linkerscheldeoever en in beperkte mate van de intresten van de uitstaande gelden. De uitzonderlijke opbrengsten betreffen hoofdzakelijk vergoedingen met betrekking tot meerwaarden bij vervroegde doorverkopen van bedrijfspanden of woningen Resultaatverwerking Het te bestemmen resultaat over 215 bedraagt euro. Daarnaast is er nog de overgedragen winst van de vorige boekjaren ten bedrage van euro, bestemd in het Waas fonds. Er werd vanuit het Waas fonds euro opgenomen in 215. Dit brengt de winst over 215 op euro. 85

86 De aanwending van het resultaat kan als volgt: Verplichte aanvulling wettelijke reserves met euro tot euro Voor het resterende bedrag ( euro) zijn er twee mogelijkheden: 1. Het overschot van de winst wordt overgedragen op een beschikbare reserve. 2. Het overschot van de winst wordt gedeeltelijk overgedragen; deze overgedragen winst wordt bestemd voor het Waas fonds. Gelet op de huidige onzekere situatie inzake het belastingstelsel waaraan Interwaas is onderworpen en in afwachting van een definitieve ruling en interpretatie door de fiscus van de werking van het Waas fonds en rekening houdende met de kastoestand, de vooropgestelde investeringen en het advies van de commissaris-revisor wordt voorgesteld om de winst over het boekjaar 215 na voorafname van de aanvulling van de wettelijke reserve toe te voegen aan de beschikbare reserve. Er hebben zich na het afsluiten van het boekjaar geen feiten voorgedaan die een belangrijke invloed op de jaarcijfers betekenen Fiscaal Vennootschapsbelasting of rechtspersonenbelasting? Programmawet In de Programmawet van 19 december 214 (B.S ) werden een aantal wetswijzigingen doorgevoerd die tot gevolg hebben dat intercommunales niet langer expliciet uitgesloten zijn van de toepassing van de vennootschapsbelasting. Sommige intercommunales zouden in de toekomst nog steeds onderworpen kunnen blijven aan de rechtspersonenbelasting. Dat zal dan niet langer het geval zijn op basis van een uitdrukkelijke wettelijke bepaling; zij zullen net als andere rechtspersonen dienen aan te tonen dat zij geen onderneming exploiteren of zich niet met verrichtingen van winstgevende aard bezighouden (art. 181, 182 en 22, 3 WIB). Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden vormen het verlengstuk van de lokale besturen. Vanuit die optiek volg(d)en ze hetzelfde fiscale regime van de gemeenten. Er ontstaat door het invoeren van de vennootschapsbelasting op de intercommunales een belangrijk verschil in de fiscale behandeling tussen de situatie waarin een gemeente iets alleen doet en die waarin twee of meer gemeenten dit samen doen. Het is onwenselijk dat de besluitvorming van lokale besturen om zaken omwille van efficiëntieredenen al dan niet intergemeentelijk te organiseren, zou worden benadeeld door puur fiscale nadelen. Door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden aan de vennootschapsbelasting te onderwerpen, ontstaat zo een discriminatie met de fiscale behandeling van de gemeenten zelf, die op basis van art. 22 WIB aan de rechtspersonenbelasting zijn onderworpen. VLINTER en Interafval hebben hiertoe, binnen de schoot van de VVSG, het engagement opgenomen deze programmawet op het luik vennootschapsbelasting aan te vechten voor het Grondwettelijk Hof. Interwaas sloot zich hierbij aan. Het beroep tot vernietiging werd ingediend door het kantoor Tiberghien uit Brussel bij verzoekschrift van 25 juni 215. De wetgever heeft in de Programmawet van 1 augustus 215 (B.S ) de maatregel van 19 december 214 bijgestuurd. Er is nu opnieuw een automatische uitsluiting van de vennootschapsbelasting voorzien voor die intercommunales, samenwerkingsverbanden, projectverenigingen, autonome gemeentebedrijven en verenigingen die een ziekenhuis uitbaten of een instelling uitbaten die oorlogsslachtoffers, mindervaliden, bejaarden, beschermde minderjarigen of behoeftigen bijstaan. Deze vallen aldus, in tegenstelling tot alle andere intercommunales, opnieuw automatisch onder de rechtspersonenbelasting. Ook werd de belastbaarheid van de reserves bijgestuurd. Deze nieuwe programmawet remedieert de onderwerping aan de vennootschapsbelasting niet voor alle intercommunales, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en projectverenigingen. Bijgevolg werd het kantoor Tiberghien opnieuw gemandateerd om als raadsman op te treden teneinde ook de artikelen 86 tot en met 93 van de Programmawet van 1 augustus 215 voor het Grondwettelijk Hof aan te vechten. 86 Ruling Naast deze procedure tot nietigverklaring werd door de Raad van Bestuur van Interwaas beslist opdracht te geven

87 aan Grant Thornton Accountants en Belastingconsulenten te onderzoeken of er een mogelijkheid bestaat voor Interwaas om onderworpen te blijven aan de rechtspersonenbelasting en, zo niet, wat de potentiële concrete impact van een overgang naar de vennootschapsbelasting zal zijn op de financiële situatie van Interwaas en welke de eventuele risico s en aandachtspunten zijn inzake de overgang naar de vennootschapsbelasting. Volgens Grant Thornton bestaan er argumenten om te verdedigen dat Interwaas onderworpen blijft aan de rechtspersonenbelasting, zodat werd beslist om dit standpunt proactief voor te leggen aan de belastingadministratie via een zogenaamde rulingaanvraag bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken (beslissing Raad van Bestuur van 25 februari 215). Het voordeel van een dergelijke procedure is de rechtszekerheid: indien in de ruling zou worden bevestigd dat Interwaas aan de rechtspersonenbelasting kan onderworpen blijven, kan de belastingadministratie hierop later niet meer terugkomen (tenzij er wijzigingen zouden komen aan de activiteiten van Interwaas of wetgeving). Bij aangetekende brief van 2 mei 215 werd officieel een prefiling advies gevraagd. Begin juli 215 werd Interwaas door de commissie gehoord; in het najaar 215 en begin 216 werd bijkomende informatie verstrekt. Bij het afsluiten van de redactie van dit jaarverslag was er nog geen uitspraak BTW kostendelende vereniging Interwaas is een dienstverlenende vereniging en dus BTW-belastingplichtig. Bij verkoop van nieuwbouwwoningen wordt BTW aangerekend (en ook afgetrokken). Voor haar dienstverlening op basis van het kostendelend principe (en exclusief naar haar deelnemende gemeenten toe) gaat Interwaas uit van het in house principe: er wordt geen factuur opgemaakt, maar een kwijtschrift zonder BTW. Dit geldt voor de rioolkolkenreiniging en wegmarkeringen, opmaak van RUP s, coördinatie van woonprojecten en dienstverlening door de projectmanager duurzaamheid. Voor inkomende facturen wordt dan ook geen BTW afgetrokken. Naar aanleiding van een parlementaire vraag en het antwoord van de minister van Financiën besliste de Raad van Bestuur van Interwaas de formalisering van kostendelende vereniging verder te onderzoeken met Grant Thornton. Dergelijke verenigingen worden opgericht met het oog op rationalisering en het verminderen van beheers- en exploitatiekosten voor hoofdzakelijk niet BTW-plichtigen en gemengd BTW-plichtigen. Het hoofdkenmerk van een dergelijke vereniging bestaat in het gemeenschappelijk maken van uitgaven die door de deelnemers / leden worden gedragen. Het formeel oprichten van een kostendelende vereniging kan gebeuren onder de koepel van Interwaas en op contractuele basis. Dit betekent dat noch een aanvraag noch een officiële publicatie nodig is. Voor een reeks van mogelijke vormen van dienstverlening wordt een kostendelende vereniging geformaliseerd. Hiertoe zijn gemeenteraadsbeslissingen nodig. Ook Interwaas is deelnemer in de kostendelende vereniging. Een lid kan bepalen al dan niet gebruik te maken van bepaalde diensten van de vereniging en de kosten worden afgerekend op basis van het kostendelend principe (de vereniging stuurt een afrekening vrij van BTW in plaats van een factuur). De Raad van Bestuur besliste op 7 oktober 215 het ontwerp van contract tot formalisering van de belangenvereniging in onverdeeldheid De kostendelende vereniging Interwaas aan de negen Wase gemeenten voor te leggen met het oog op een beslissing door de gemeenteraden Overzicht Waas fonds Algemeen Eerder werd, bij de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 211, beslist tot de oprichting van een Waas fonds. De Raad van Bestuur stelde de modaliteiten en middelen van dit Waas fonds als volgt vast. Modaliteiten van het Waas fonds De middelen van het Waas fonds zijn bestemd voor Wase gemeentelijke of intergemeentelijke projecten. De voordracht van projecten kan gebeuren door de Wase gemeenten, Provincie Oost-Vlaanderen of Interwaas zelf. De projecten kunnen van allerlei aard zijn, maar moeten passen binnen de statutaire doelstellingen van Interwaas. 87

88 De projecten overstijgen het lokale en het banale, hebben een intergemeentelijke impact of uitstraling en passen bij voorkeur binnen het strategisch plan van Interwaas. De Raad van Bestuur beslist over het opnemen van de voorgestelde projecten, binnen de beschikbare enveloppe. De Raad van Bestuur legt de bedragen vast, inbegrepen de kosten van Interwaas. De uitvoering van de projecten kan door Interwaas gebeuren. (Meerdere formules zijn mogelijk, uit te werken in functie van het soort project en of Interwaas over deskundigheid beschikt tot uitvoering.) De opvolging en betaling van de projecten gebeurt door Interwaas; de overheadkosten van Interwaas ter uitvoering van deze projecten worden mee verrekend. Bij overschrijding van de vastgelegde bedragen wordt geput uit de nog beschikbare middelen voor de betrokken gemeente(n) binnen het Waas fonds. Indien de beschikbare middelen ontoereikend zijn, dienen de betrokken gemeente(n) bij te passen, voor zoverre de gemeente(n) zelf het project hebben aangevraagd. De middelen van het Waas fonds De middelen van het Waas fonds worden verdeeld per gemeente in functie van het inwonersaantal. Iedere gemeente heeft derhalve recht op een trekkingsrecht en kan projecten indienen tot maximaal dit bedrag en rekening houdende met de overheadkosten van Interwaas. Interwaas zal een afzonderlijke boekhouding Waas fonds bijhouden en jaarlijks in het jaarverslag een stand van zaken geven van zowel de beschikbare, de vastgelegde als de bestede middelen. De middelen van het Waas fonds worden niet afzonderlijk gealloceerd; zij kunnen tijdelijk worden aangewend binnen de algemene middelen en algemene werking van Interwaas. Zij brengen geen intrest op ten voordele van het Waas fonds of de gemeenten. De middelen van het Waas fonds bevinden zich op de algemene rekeningen van Interwaas. Toestand van het Waas fonds bij het afsluiten van de jaarrekening 215 Na goedkeuring door de Algemene Vergadering van 27 mei 215 van de jaarrekening over 214 was een bedrag van euro in het Waas fonds beschikbaar (post overgedragen winst van het vorig boekjaar), waarvan euro voor gemeentelijke projecten en euro voor intergemeentelijke of bovenlokale projecten. Er werd ,82 euro uit het Waas fonds geput in 215. Eind 215 was er bijgevolg euro beschikbaar, waarvan na in rekening brengen van de gereserveerde bedragen nog euro voor gemeentelijke projecten en euro voor intergemeentelijke of bovenlokale projecten kan worden aangewend. gemeentelijke projecten = lokaal beschikbaar aanwending reservatie saldo dotatie winst 215 beschikbaar 1/1/ /12/215 % 31/12/215 Beveren , ,69, ,7, ,7 Kruibeke ,46, , ,4, ,4 Lokeren ,68, , ,3, ,3 Sint-Gillis-Waas ,2,, ,2, ,2 Sint-Niklaas 62.42,71, , ,39, ,39 Stekene ,52, ,52,,, Temse ,52,, ,52, ,52 Waasmunster 89.62,18, 35., 54.62,18, 54.62, , , , ,26, ,26 intergemeentelijke projecten = boven-lokaal beschikbaar aanwending reservatie saldo dotatie winst 215 beschikbaar 1/1/ /12/215 1% 31/12/215 Beveren 3.462, , , ,96, 17.72,96 Kruibeke , , , ,26, ,26 Lokeren , , , ,79, 92.92,79 Sint-Gillis-Waas , , , ,84, ,84 Sint-Niklaas , , , ,98, ,98 Stekene , , , ,24, 4.277,24 Temse , , , ,47, ,47 Waasmunster , , , ,91, , , , , ,43, , ,47 88

89 3.5. Verslag van de commissaris-revisor 89

90 9

91 Vormgeving: Graffito nv Gent V.u.: Bart Casier directeur Interwaas Lamstraat Sint-Niklaas 91

92 Gemeente Sint-Gillis-Waas Lamstraat Sint-Niklaas 92 T F E W T T E W

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 7 september 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Lieven Dehandschutter (voorzitter),

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ. woensdag 26 april 2017

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ. woensdag 26 april 2017 Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 26 april 2017 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Lieven Dehandschutter (voorzitter),

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 22 oktober 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 4 juni 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 15 januari 2014 Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel Geerts (ondervoorzitter), Lieven Dehandschutter (ondervoorzitter),

Nadere informatie

31 mei 2017 JAARVERSLAG

31 mei 2017 JAARVERSLAG 31 mei 217 JAARVERSLAG Interwaas Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Lamstraat 113 91 Sint-Niklaas Interwaas is het samenwerkingsverband voor streekontwikkeling van Beveren, Kruibeke,

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 4 februari 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ Aanvang: 18.30 uur woensdag 13 januari 2016 Plaats: restaurant t Molenhof Heirweg 25 9180 Moerbeke Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Lieven

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 26 augustus 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 6 mei 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Lieven Dehandschutter

Nadere informatie

28 MEI 2014 JAARVERSLAG

28 MEI 2014 JAARVERSLAG 13 28 MEI 214 JAARVERSLAG 2 Interwaas Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Lamstraat 113 91 Sint-Niklaas Interwaas is het samenwerkingsverband voor streekontwikkeling van Beveren,

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 21 oktober 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

27 mei 2015. jaarverslag

27 mei 2015. jaarverslag 2 14 27 mei 215 jaarverslag Interwaas Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Lamstraat 113 91 Sint-Niklaas Interwaas is het samenwerkingsverband voor streekontwikkeling van Beveren,

Nadere informatie

11. Aanduiding vertegenwoordiger Interwaas in Buitengewone Algemene Vergadering MLSO van 26 maart 2014

11. Aanduiding vertegenwoordiger Interwaas in Buitengewone Algemene Vergadering MLSO van 26 maart 2014 Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 12 maart 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 25 september 2013 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 3 juli 2013 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 27 augustus 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 23 maart 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 1 juli 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Lieven

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ. woensdag 7 december 2016

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ. woensdag 7 december 2016 Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 7 december 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Lieven Dehandschutter (voorzitter),

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ. woensdag 1 februari 2017

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ. woensdag 1 februari 2017 Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 1 februari 2017 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Lieven Dehandschutter (voorzitter),

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ Aanvang: 18 uur VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 5 oktober 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Lieven Dehandschutter (voorzitter),

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 19 november 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 1 april 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 2 juli 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Marina

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 10 december 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 29 juni 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Lieven Dehandschutter (voorzitter),

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 5 juni 2013 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 25 mei 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Lieven Dehandschutter (voorzitter),

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 4 maart 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 8 mei 2013 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

29 mei 2013. jaarverslag

29 mei 2013. jaarverslag 2 12 29 mei 213 jaarverslag Interwaas: Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Zetel van de vereniging en de burelen: Lamstraat 113 91 Sint-Niklaas Interwaas is het samenwerkingsverband

Nadere informatie

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Stedelijk Wonen. Daarmee wil de Stad stedenbouwkundige problemen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 13 november 2013 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

Transparante vertegenwoordiging bij intercommunales

Transparante vertegenwoordiging bij intercommunales Transparante vertegenwoordiging bij intercommunales Het gemeentebestuur van Zaventem heeft een transparant en democratisch systeem dat enerzijds afgevaardigden in intercommunales aanstelt en anderzijds

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 7 mei 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

Waasland 2020 (werktitel) Kick-off Sint-Niklaas, 27 maart 2015

Waasland 2020 (werktitel) Kick-off Sint-Niklaas, 27 maart 2015 LOGO INTERWAAS!!! Waasland 2020 (werktitel) Kick-off Sint-Niklaas, 27 maart 2015 Kim Rienckens (Provincie Oost-Vlaanderen, beleidsmedewerker dienst milieubeleid) en Frauke Van Goethem (Interwaas, projectmanager

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent te Sint-Niklaas - Verslag plenaire vergadering 8 juli 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden en Projecten Koning Albert II-laan

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ. woensdag 9 november 2016

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ. woensdag 9 november 2016 Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 9 november 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Lieven Dehandschutter (voorzitter),

Nadere informatie

Clementwijk². Eerste spadesteek voor. Jaargang 23 nr. 2 april - mei - juni Interview met Remi Audenaert, voorzitter Interwaas

Clementwijk². Eerste spadesteek voor. Jaargang 23 nr. 2 april - mei - juni Interview met Remi Audenaert, voorzitter Interwaas Jaargang 23 nr. 2 april - mei - juni 2013 Eerste spadesteek voor Clementwijk² Interview met Remi Audenaert, voorzitter Interwaas Interwaas sluit het jaar 2012 positief af België-Belgique P.B. - PP 91O0

Nadere informatie

Case 1 Sint-Niklaas - Paterssite. 20/5/2016 Wannes De Vleeschauwer

Case 1 Sint-Niklaas - Paterssite. 20/5/2016 Wannes De Vleeschauwer Case 1 Sint-Niklaas - Paterssite 20/5/2016 Wannes De Vleeschauwer Inhoud Even voorstellen Situering van de site en het project Doelstellingen en programma voor het project Korte toelichting masterplan

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 27 april 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Lieven Dehandschutter (voorzitter),

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 2 maart 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

5 JAAR EGTS Linieland van Waas en Hulst

5 JAAR EGTS Linieland van Waas en Hulst 5 JAAR EGTS Linieland van Waas en Hulst Programma 5 Jaar EGTS, een terugblik Dhr. Richard Meersschaert, EGTS-directeur Europa in de Lage Landen. De Lage Landen in Europa Dhr. Jan Buysse, algemeen directeur

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 3 februari 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING Verslag van de statutaire algemene vergadering van donderdag 20 juni 2013, 20.15 uur, gehouden te Overpelt. Volgende stemgerechtigde leden

Nadere informatie

Nieuwsbrief zuidwestelijke ontsluiting Waaslandhaven

Nieuwsbrief zuidwestelijke ontsluiting Waaslandhaven Nieuwsbrief zuidwestelijke Bestaand Eerste deel westelijke Mogelijk tracé laatste fase westelijke Uitbreiding Uitbreidingswerken aan de E34 tem rotonde Watermolen SAEFTINGHE R2 Start van de opmaak van

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING STRAATNAAMGEVING. 1. Goedkeuring van een nieuwe straatnaam - Matruyepleintje. In de zitting van

Nadere informatie

231 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

231 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 231 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 26 FEBRUARI 2014 OM 08.30 U. 1 Beknopt

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 12 februari 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp Ruimtelijk

Nadere informatie

Waasland Klimaatland stelt actieplan voor

Waasland Klimaatland stelt actieplan voor Jaargang 25 nr. 3 juli augustus september 2015 Waasland Klimaatland stelt actieplan 2015-2017 voor BiblioWaas presenteert Buitenbeentjes 2015: LICHT@deBib Lezersenquête: jouw mening over Infowaas PB- PP

Nadere informatie

30 mei jaarverslag

30 mei jaarverslag 2 11 3 mei 212 jaarverslag Interwaas: Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Zetel van de vereniging en de burelen: Lamstraat 113 91 Sint-Niklaas Interwaas is het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas

Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Tussen: de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering in

Nadere informatie

Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen

Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP 167 Stedelijk Wonen. Met dit RUP wil

Nadere informatie

Sint-Niklaas - Lokeren

Sint-Niklaas - Lokeren Sint-Niklaas - Lokeren 1. Valleigebieden (KB 7/11/78) 0911 De agrarische gebieden met landschappelijke waarde die op kaart welke de bestemmingsgebieden omschrijven overdrukt zijn met de letter V hebben

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen:

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Voorstel statutenwijziging onderdeel van de agenda voor de Bijzonder Algemene Vergadering van 27 mei 2014. Ontwerp goedgekeurd op de RVB van 14 februari 2014 Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Beleidsplan

Nadere informatie

25 mei 2011. jaarverslag

25 mei 2011. jaarverslag 2 1 25 mei 211 jaarverslag Interwaas: Intergemeentelijk samenwerkingsverband van het Land van Waas Zetel van de vereniging en de burelen: Lamstraat 113, 91 Sint-Niklaas Interwaas is het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Masterplan De basis van het Health Sciences Campus project is het masterplan van het ontwerpteam AWG uitgevoerd

Nadere informatie

Voorafgaandelijk aan de behandeling van de agenda worden de hierna vermelde vormvereisten gecontroleerd.

Voorafgaandelijk aan de behandeling van de agenda worden de hierna vermelde vormvereisten gecontroleerd. Verslag Algemene vergadering 18 juni 2014 Aanwezig: De heer Peter Wouters, ondervoorzitter; De heer Rik Röttger, afgevaardigde provincie Antwerpen, de heer Franky Loveniers, afgevaardigde stad Antwerpen,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Roeselare - Tielt. 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79)

Roeselare - Tielt. 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) Roeselare - Tielt 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) 0180 De gebieden die als "reservegebied voor woonwijken" zijn aangeduid, kunnen op initiatief van de gemeente of de vereniging van gemeenten

Nadere informatie

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016 Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016 Agenda provincieraad (PR) OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: COMMISSIE AZF ALGEMENE ZAKEN EN FINANCIËN 1 STE COMMISSIE BESTUURLIJKE ORGANISATIE, ALGEMENE

Nadere informatie

AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR

AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 1. Mondelinge vraagstelling over actuele onderwerpen PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN COMMISSIE AZF- BESTUURLIJKE

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Sint-Gillis-Waas

Uw gemeente in cijfers: Sint-Gillis-Waas Inleiding Sint-Gillis-Waas : Sint-Gillis-Waas is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Beveren (Sint-Niklaas), Sint-Niklaas (Sint-Niklaas)

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier 13 Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp gemeentelijk

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 28 APRIL 2016 DAGORDE

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 28 APRIL 2016 DAGORDE TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 28 APRIL 2016 OPENBARE ZITTING DAGORDE INTERNE ZAKEN EN COMMUNICATIE 1. GOEDKEUREN NOTULEN VORIGE ZITTING De notulen van de vergadering van de gemeenteraad

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 maart 2011 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Koen Helsen Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 4/7 Uitvoering RSPA : PRUP Kievermont Geel voorlopige

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 2 april 2015 (782 )

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 2 april 2015 (782 ) Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 2 april 2015 (782 ) Walter Horemans (voorzitter) Lucien Herijgers (1 ste ondervoorzitter) Greet Geypen (2 de ondervoorzitter) Ivan Blauwhoff (bestuurder)

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0802 23-05-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging

Nadere informatie

241 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

241 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 241 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT ONTWERPVERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 25 FEBRUARI 2015 OM 08 U 30. 1

Nadere informatie

Moest de firma Essers IMMO NV de natuurwaarde in het desbetreffende gebied verhogen?

Moest de firma Essers IMMO NV de natuurwaarde in het desbetreffende gebied verhogen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 190 van JOHAN DANEN datum: 4 december 2015 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Uitbreidingsplannen transportbedrijf Genk Noord - Stand van zaken

Nadere informatie

Het provinciedecreet voert wel een nieuwheid in, nl. het budgethouderschap. (art. 154 e.v. Provinciedecreet)

Het provinciedecreet voert wel een nieuwheid in, nl. het budgethouderschap. (art. 154 e.v. Provinciedecreet) WERKINSTRUMENTEN VAN DE PROVINCIES VOOR HET VOEREN VAN HET PROVINCIAAL BELEID Het is de algemene regel dat de provincies de hun toevertrouwde opdrachten zelf uitvoeren via hun administratie. Veel van hun

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke, L. Feys-Peelman, K. Devos, commissieleden

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017 Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017 Agenda provincieraad OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: NAAM DATUM BEVOEGDHEDEN 1 STE COMMISSIE MAANDAG 12 JUNI 2017, 17U00 BESTUURLIJKE ORGANISATIE,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 januari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP De Beunt Lier voorlopige

Nadere informatie

Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 april 2006 om 15 uur op de zetel van de vennootschap

Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 april 2006 om 15 uur op de zetel van de vennootschap Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 april 2006 om 15 uur op de zetel van de vennootschap De vergadering wordt geopend om 15.06 uur onder het voorzitterschap van

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

PROJECTCOÖRDINATOR BURGEMEESTERSCONVENANT (m/v) niveau A contractueel contract tot 1 januari 2018 voltijds

PROJECTCOÖRDINATOR BURGEMEESTERSCONVENANT (m/v) niveau A contractueel contract tot 1 januari 2018 voltijds het proons Interwaas is het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling in het Waasland. In samenwerking met Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene,

Nadere informatie

Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet. Advies

Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet. Advies Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet Advies Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 23 september 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 september 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00735 Onderwerp: Subsidieaanvraag 'Doorstroom Lokale Diensteneconomie' bij het Europees Sociaal Fonds en

Nadere informatie

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur.

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur. FME/edw a 04 80 00 20141211-P.V..doc 18 december 2014 Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om 16.30 uur. Ten jare tweeduizend en veertien,

Nadere informatie

jaarverslag 09 26 mei 2010

jaarverslag 09 26 mei 2010 jaarverslag 9 26 mei 21 Interwaas: Intergemeentelijk samenwerkingsverband van het Land van Waas Zetel van de vereniging en de burelen: Lamstraat 113, 91 Sint-Niklaas Interwaas is het samenwerkingsverband

Nadere informatie

HEROVER DE FORTENGORDEL ConceptVestingAntwerpen Ruimtelijk planologische ontwikkelingsmogelijkheden van de Brialmontforten rondantwerpen

HEROVER DE FORTENGORDEL ConceptVestingAntwerpen Ruimtelijk planologische ontwikkelingsmogelijkheden van de Brialmontforten rondantwerpen HEROVER DE FORTENGORDEL ConceptVestingAntwerpen Ruimtelijk planologische ontwikkelingsmogelijkheden van de Brialmontforten rondantwerpen INLEIDING DE FORTENGORDEL = UITWERKING STRUCTUURPLAN PROVINCIE Het

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSTRAJECT COMMUNICATIE

ONDERSTEUNINGSTRAJECT COMMUNICATIE Criteria voor de toekenning van een ondersteuningstraject rond communicatie met bijhorende toelage voor cultureel-erfgoedverenigingen in het Waasland ONDERSTEUNINGSTRAJECT COMMUNICATIE Sinds 2000 sluit

Nadere informatie

235 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

235 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 235 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 02 JULI 2014 OM 08.30 U. 1 Beknopt verslag

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 maart 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00152 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst tussen de cultuur-toeristische partners van de Oost-Vlaamse Leiestreek

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk?

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Casus: Choco cvba Kenmerken Opgericht in 2002 Coöperatie van werkers 3.308.054 euro omzet in 2013 11 Vennoten Bij Choco zijn de 7 principes

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie