1. Algemeen beeld Inleiding Missie, visie en doelstellingen Universiteit Maastricht...5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Algemeen beeld... 5. 1.1 Inleiding...5. 1.2 Missie, visie en doelstellingen Universiteit Maastricht...5"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009

2

3 Inhoudsopgave 1. Algemeen beeld Inleiding Missie, visie en doelstellingen Universiteit Maastricht Realisatie Strategisch Programma In het teken van talent Onderwijs en studenten Onderzoek en kennisvalorisatie Universitaire ontwikkeling en bedrijfsvoering Samenwerking met azm Financiële eindafrekening 2009 (Interne verantwoording) Inleiding Exploitatie Resultaten 2009 exclusief verbonden partijen Resultaten 2009 verbonden partijen Liquiditeitspositie en kasstromen Jaarrekening 2009 geconsolideerd (Externe verantwoording) Jaarrekening 2009 enkelvoudig (Externe verantwoording) Verslag Raad van Toezicht Beloningsbeleid CvB en vergoedingen voor RvT Lijst van afkortingen...111

4

5 1. Algemeen beeld 1.1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag over 2009 van de Universiteit Maastricht. Anders dan bij de begroting en kwartaalrapportages zijn wij verplicht dit jaarverslag in de Nederlandse taal op te stellen. Een Engelstalige samenvatting zal niettemin beschikbaar worden gesteld. In het jaar 2009 is een vervolg gegeven aan de realisatie van de doelen uit het Strategisch Programma , met de titel In het teken van talent. De strategische agenda die hieruit voortgekomen is, vormde de basis voor de activiteiten in Het Strategisch Programma is het antwoord van de universiteit op de huidige en toekomstige uitdagingen vanuit de internationale samenleving. De Universiteit Maastricht neemt met de in het programma uitgezette koers haar verantwoordelijkheid om onderwijs en onderzoek optimaal ter beschikking te stellen aan haar omgeving - een omgeving waarin het hoger onderwijs steeds concurrerender en internationaler wordt. De strategie van de Universiteit Maastricht is gericht op het stimuleren van excellentie en talent. Aangezien de planperiode van In het teken van talent de jaren 2007 tot en met 2010 beslaat, is 2009 het derde jaar geweest waarin gewerkt werd met het Strategisch Programma. De in 2007 en 2008 gestarte projecten zijn gecontinueerd, en daarnaast is een aantal nieuwe projecten gestart. De geformuleerde strategische doelen vormen de rode draad voor dit jaarverslag. In de volgende paragrafen wordt daarom kort ingegaan op de missie, visie en strategische koers zoals geschetst in In het teken van talent. Om de aansluiting van het jaarverslag bij het Strategisch Programma zo groot mogelijk te maken, is het opgebouwd langs de inhoudelijke hoofdlijnen: Onderwijs en Studenten, Onderzoek en Kennisvalorisatie, Universitaire ontwikkeling en Bedrijfsvoering (Mensen en Middelen). Op deze manier wordt een heldere toetsing van de realisatie van de voornemens uit het Strategisch Programma mogelijk. 1.2 Missie, visie en doelstellingen Universiteit Maastricht Missie Het opstellen van het Strategisch Programma heeft onder meer geleid tot een herijking van de missie van de Universiteit Maastricht, die in 2006 in enigszins aangepaste vorm opnieuw is vastgesteld. De missie van de Universiteit Maastricht luidt: De Universiteit Maastricht is een internationaal georiënteerde universiteit die kiest voor: een onderscheidend onderwijsaanbod van Europese topkwaliteit hoogstaand onderzoek rond geselecteerde thema s actieve samenwerking met bedrijven en instellingen bijdrage aan de ontwikkeling van de(eu)regio, waarvan Limburg deel uitmaakt. Visie De Universiteit Maastricht heeft gekozen voor een koers die berust op de verantwoordelijkheid die de universiteit krachtens de haar toegewezen taken voelt voor de Nederlandse en Europese gemeenschap. Kennis is een van de belangrijkste grondstoffen van de Nederlandse en Europese samenleving. Door het afleveren van hoger opgeleiden, het bieden van arbeidsplaatsen, het ontwikkelen van nieuwe inzichten en het creëren van bedrijvigheid draagt de Universiteit Maastricht bij aan de verdere ontwikkeling van de Nederlandse en Euregionale kenniseconomie, en aan de realisatie van werkgelegenheid in Limburg. Op die manier investeert de Universiteit Maastricht in de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen van de Nederlandse samenleving. Door haar internationale studentenpopulatie, de internationale thematiek van haar opleidingen en onderzoek en haar vele internationale samenwerkingsverbanden werkt de Universiteit Maastricht mee Jaarverslag 2009 Universiteit Maastricht 5

6 aan de verwezenlijking van een Europa, dat zich kan meten met de sterkste kenniseconomieën ter wereld. De Universiteit Maastricht brengt studenten van binnen en buiten de EU in aanraking met het onderwijs en onderzoek van de Universiteit Maastricht, werkt samen met buitenlandse universiteiten en zet haar onderwijsconcept in bij de opbouw van universiteiten in ontwikkelingslanden. Zo snijdt het mes aan twee kanten: een kwaliteitsimpuls naar binnen en een maatschappelijke bijdrage naar buiten. In een sterk globaliserende samenleving die steeds competitiever wordt, zijn communicatie, samenwerking, besef van sociale verhoudingen en maatschappelijke verantwoordelijkheid belangrijke bindmiddelen. De Universiteit Maastricht maakt zich daar in haar onderwijs sterk voor. De universiteit streeft ernaar om globalisering en de gevolgen ervan waar relevant te onderzoeken en in het onderwijs aan de orde te stellen. Doelstellingen De in het Strategisch Programma beschreven ambitie van de Universiteit Maastricht is vertaald in de volgende doelstellingen en activiteiten: Onderwijs en Studenten 1. Top rankings van alle onderwijsprogramma s van de Universiteit Maastricht In 2010 blijkt uit externe beoordelingen dat alle opleidingen van de Universiteit Maastricht de vaste plek in de Nederlandse top-3 behouden hebben en aantoonbaar behoren tot de Europese top Excellente studenten Excellent onderwijs vraagt om excellente studenten. De Universiteit Maastricht wil een studentenpubliek dat bij de universiteit past en ontwikkelt een HRM-beleid voor studenten. 3. Groei van de instroom van (internationale) studenten In 2010 heeft de universiteit een instroom van bachelorstudenten (in 2005 waren dat er 2.740) en masterstudenten (in 2005 waren dat er 1.050). Net als in 2005 komt 30 procent van de bachelors uit het buitenland. Het percentage masterstudenten afkomstig uit andere EUlanden is gestegen naar 35 procent en het percentage van buiten de EU naar 15 procent. Onderzoek en kennisvalorisatie 4. Overall goede onderzoekskwaliteit binnen geselecteerde thema s/terreinen In 2010 is het onderzoek van de Universiteit Maastricht in de breedte van goede kwaliteit en behoort het op geselecteerde terreinen tot de top-5 van Europa. 5. Toename van de omzet uit tweede en derde geldstroom In 2010 is het landelijke aandeel in tweede geldstroomprojecten gestegen van 3 naar 6 procent. Het derde geldstroomonderzoek is toegenomen met 60 procent. Universitaire ontwikkeling en bedrijfsvoering 6. Versterken van de bedrijfsvoering van de Universiteit Maastricht en het vrijmaken van middelen voor onderwijs en onderzoek In 2010 is de slagkracht van de beheerorganisatie en de bedrijfsvoering vergroot en zijn tevens substantiële middelen vrijgemaakt voor onderwijs en onderzoek. 7. Optimalisatie van de beheersorganisatie De universiteit stemt haar bestuur en organisatie af op de doelen van het Strategisch Programma. 6 Jaarverslag 2009 Universiteit Maastricht

7 1.3 Realisatie Strategisch Programma In het teken van talent Om de realisatie van de doelen uit het Strategisch Programma optimaal te kunnen monitoren, heeft de Universiteit Maastricht in 2006 de balanced scorecard (BSC) geïntroduceerd. Aan de hand van de BSC zijn de doelstellingen van de Universiteit Maastricht vertaald in een aantal meetbare indicatoren, die een beeld geven van de prestaties die een organisatie heeft geleverd. Om aan te sluiten bij de (primaire) activiteiten van de Universiteit Maastricht is gekozen voor een indeling naar Onderwijs en studenten, Onderzoek en kennisvalorisatie en Universitaire ontwikkeling en bedrijfsvoering. In de volgende paragrafen wordt per onderdeel van de BSC inzicht gegeven in de ontwikkelingen en worden de activiteiten die zijn verricht om de doelstellingen te realiseren, toegelicht. Tot slot is in elke paragraaf een aantal relevante kengetallen opgenomen Onderwijs en studenten Top 3 ranking (overall) van alle opleidingen (NL) Top 3 Top 3 Top 3 Top 3 FHML - Elsevier enquete 1v8 en 1v4 1v8 en 2v4 1v8 en 2v4 Top 3 - Keuzegids HO 1v8 en 3v5 1v8 en 3v5 2v8 en 3v5 Top 3 - Kennis in Kaart n/b n/b n/b n/b SBE - Elsevier enquete Keuzegids HO Kennis in Kaart 1 n/b n/b 1 FdR - Elsevier enquete Keuzegids HO Kennis in Kaart n/b n/b n/b n/b FPN - Elsevier enquete Keuzegids HO Kennis in Kaart n/b n/b n/b n/b FdCMW - Elsevier enquete n/b Top 3 Top 3 Top 3 - Keuzegids HO 1 and 4 Top 3 Top 3 Top 3 - Kennis in Kaart n/b Top 3 Top 3 Top 3 FHS- DKE - Elsevier enquete n/b n/b n/b n/b - Keuzegids HO Kennis in Kaart n/b n/b n/b n/b FHS- UCM - Elsevier enquete Keuzegids HO Kennis in Kaart n/b n/b n/b n/b FHS- MGSoG - Elsevier enquete n/b n/b n/b n/b - Keuzegids HO n/b n/b n/b n/b - Kennis in Kaart n/b n/b n/b n/b Jaarverslag 2009 Universiteit Maastricht 7

8 Jaarlijkse instroom UM totaal bachelors FHML SBE FdR FPN FdCMW FHS- DKE FHS- ICIS irr irr irr irr FHS- UCM FHS- MGSoG irr irr irr irr irr irr irr irr Jaarlijkse instroom > 6% > 6% > 6% > 6% bachelors FHML 3% 2% 1% 3% - non EER (> 6%) SBE 1% 1% 2% 3% FdR 1% 1% 1% 2% FPN n/b n/b 0% n/b FdCMW 1% 1% 2% 1% FHS- DKE 0% 0% 3% 14% FHS- ICIS FHS- UCM 10% 5% 3% 5% FHS- MGSoG irr irr irr irr Jaarlijkse instroom masters UM totaal FHML SBE FdR FPN FdCMW FHS- DKE FHS- ICIS irr irr irr FHS- UCM irr irr irr irr irr irr irr irr FHS- MGSoG Jaarlijkse instroom masters > 15% > 15% > 15% > 15% - non EER (> 15%) FHML 17% 16% 16% 17% SBE 3% 5% 7% 7% FdR 2% 4% 7% 5% FPN n/b n/b 6% n/b FdCMW 16% 16% 15% 16% FHS- DKE 0% 0% 19% 0% FHS- ICIS FHS- UCM irr irr irr irr FHS- MGSoG 34% 34% 26% 56% 8 Jaarverslag 2009 Universiteit Maastricht

9 Diplomarendement - bachelor zonder BSA FHML 70% 79% 79% 79% 55% 70% 70% 70% SBE 60% 60% 60% 60% 52% 54% 56% 56% FdR 30% 50% 60% 60% 33% 40% 39% 60% FPN 50% 65% 65% 65% 36% 41% 51% 60% FdCMW n/b n/b n/b n/b 54% 60% en 65% 60% en 65% 60% en 65% FHS- DKE 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% FHS- ICIS irr irr irr irr Diplomarendement - bachelor na BSA Diplomarendement - master n/b = niet beschikbaar of niet van toepassing irr = Irrelevant FHS- UCM irr irr irr irr irr irr irr irr FHS- MGSoG irr irr irr irr irr irr irr irr 90% 90% 90% 90% FHML n/b n/b n/b n/b SBE n/b n/b n/b n/b FdR n/b n/b n/b n/b FPN n/b n/b n/b n/b FdCMW n/b n/b n/b 85% FHS- DKE n/b n/b n/b n/b FHS- ICIS FHS- UCM 89% 72% 85% 85% FHS- MGSoG irr irr irr irr 90% 90% 90% 90% FHML 90% 80% 80% 80% SBE 80% 71% 75% 80% FdR 72% 72% 84% 90% FPN 77% 71% 81% 75% FdCMW 92% 85% en 90% 85% en 90% 85% en 90% FHS- DKE 90% 90% 90% 90% FHS- ICIS FHS- UCM irr irr irr irr FHS- MGSoG 87% 78% 85% 85% Referentie Realisatie/ Verwachting * Bovenstaande instroom verschilt van de 1 decembertelling. In de BSC is bij een aantal faculteiten de voorwaardelijke master-instroom meegenomen, de februari instroom en de instroom in private opleidingen. Bij FHML is in de BSC tevens rekening gehouden met de instroom van de Saoudische studenten. Jaarverslag 2009 Universiteit Maastricht 9

10 Totaal aantal diploma's per faculteit Aantal diploma's FHML SBE FdR FdCMW FPN FHS- DKE FHS- UCM FHS- MGSoG Academisch jaar Aantal doctoraal diploma's Aantal bachelor diploma's Real. Real. Real. Real. Real. Real. Real. Real FHML SBE FdR FPN FdCMW FHS- DKE FHS- ICIS FHS- UCM FHS- MGSoG Aantal master diploma's Totaal aantal diploma's Real. Real. Real. Real. Real. Real. Real. Real FHML basisarts SBE FdR FPN FdCMW FHS- DKE FHS- ICIS FHS- UCM FHS- MGSoG Bron: ISIS+ Let op: bovenstaande aantallen zijn géén bekostigingsgegevens! 10 Jaarverslag 2009 Universiteit Maastricht

11 Onderwijs De Universiteit Maastricht verzorgt unieke bachelor-, master- en PhD-opleidingen voor de meest internationale studentenpopulatie van Nederland. De opleidingen zijn veelal Engelstalig en hebben vaak een internationaal of Europees vertrekpunt. UM-studenten benaderen grensoverschrijdende vraagstukken vanuit een breed, internationaal perspectief en lossen problemen op vanuit verschillende dimensies. Het wetenschappelijk onderzoek van de universiteit vormt daarbij een onmisbare bron van kennis. Het onderwijs aan de Universiteit Maastricht scoort hoog op rankings van zowel studenten als onderwijsinstanties en de overheid, mede dankzij het probleemgestuurd onderwijs, waarvan de Universiteit Maastricht de Europese grondlegger is en waarop al het onderwijs aan de universiteit gestoeld is. Via deze onderwijsmethodiek doen studenten niet alleen essentiële kennis op, maar ook waardevolle vaardigheden die hen in staat stellen na hun afstuderen in zeer korte tijd volwaardig mee te draaien op de arbeidsmarkt. Zo stoomt de Universiteit Maastricht professionals klaar voor de internationale arbeidsmarkt, waarin ontwikkelingen zelden meer gebonden zijn aan grenzen of nationaliteiten. Om de doelstellingen op het gebied van onderwijs te realiseren legt de universiteit de nadruk op enerzijds een aantrekkelijk onderwijsaanbod en anderzijds op een uitmuntende onderwijskwaliteit tezamen met een onderscheidend onderwijsconcept. In 2009 blijft de Universiteit Maastricht hoog scoren in de Keuzegids hoger onderwijs. Vijf bacheloropleidingen bezetten een 1 e plaats in de Keuzegids HO ranking, vier een 2 e en drie een 3 e. Drie opleidingen scoren buiten de top-3; daarvan bezetten er twee een 4 e plaats. Volgens de studentenoordelen zoals gepresenteerd in de thema-uitgave studeren van de Elsevier komen drie bachelor- en vier masteropleidingen in de vergelijking met andere relevante opleidingen als nummer 1 uit de bus. Zes bachelor- en twee masteropleidingen bezetten een 2 e plaats, drie bachelor- en één masteropleiding(en) een 3 e. Geen enkele opleiding scoort buiten de top-3. De bevraagde hoogleraren geven UM-bacheloropleidingen eenmaal een 1 e en een 2 e plaats en drie maal een 3 e. Drie opleidingen scoren naar hun oordeel buiten de top-3. Na de bacheloropleidingen Psychologie (2007), Economics, International Business en European Studies (2008) zijn in 2009 ook de bacheloropleiding Geneeskunde, de masteropleidingen Geneeskunde en Mental Health, de research masters Cardiovascular Biology and Medicine en de vierjarige masteropleiding tot arts/klinisch onderzoeker opgenomen in de ranking van het Centrum für Hochschulentwicklung (CHE). De opleidingen eindigen op een groot aantal belangrijke facetten, waaronder het totaaloordeel van studenten over de opleiding, in de topgroep. In 2009 zijn de Faculty of Psychology & Neurosciences (FPN) en de School of Business and Economics (SBE) uitgenodigd om deel te nemen aan de CHE Excellence ranking. De FPN vergaarde 6 van de maximaal 10 sterren, de SBE vergaarde er 8 en is daarmee de best scorende faculteit in de ranking. Het masterprogramma International Business bezet in de ranking van de Financial Times een 29 e plaats. In de Times World University ranking bezette de Universiteit Maastricht in 2009 een 116 e plaats. Opnieuw bleek in internationale pleitwedstrijden dat het Maastrichtse onderwijs de studenten goed voorbereidt op de juridische werkelijkheid: een team van masterstudenten wist zich te kwalificeren voor de internationale finale van de International Trade Law moot court met als resultaat een derde plaats te Taiwan. Bij de Philipp Jessup International Law Moot Court werd een tweede plaats bereikt in de nationale competitieronde en opnieuw wist een van de Maastrichtse teams de finale van de International Client Counseling Competition (ICCC) te bereiken, die dit jaar in Las Vegas plaats vond. Jaarverslag 2009 Universiteit Maastricht 11

12 Een aantrekkelijk onderwijsaanbod Portfoliomanagement Als uitvloeisel van het innovatiemodel dat binnen de Universiteit Maastricht wordt gehanteerd voor haar opleidingenaanbod is in 2009 een aantal nieuwe programma s van start gegaan: - de master European Public Health - de master Global Supply Chain Management and Change (locatie Venlo) - de master Health Food Innovation Management (locatie Venlo) - de research master European Studies - de postinitiële master Evidence Based Innovation in Teaching. - de postinitiële master Intellectual Property Law and Knowledge Management (als LLM en MSc versie) Daarnaast is een substantieel aantal voorstellen voor nieuwe opleidingen na een intern toetsingsproces ter goedkeuring doorgeleid naar het ministerie van OCW. Het betreft de volgende programma s: - de bachelor Science College Maastricht - de bachelor en master Web Science - de master Forensic Psychology - de master Gender and Diversity Studies - de master Global Health - de master Globalization & Development - de master Sustainable Development In vervolg hierop zijn van voorgaande opleidingen de master Global Health, de bachelor en master Web Science en de master Globalization & Development reeds ter goedkeuring voorgelegd aan de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie. Vanaf september 2009 is de master Recht en Arbeid opgesplitst in twee tracks, namelijk Arbeid en Gezondheid en Arbeid en Onderneming. Tevens startte een nieuwe track Oncology and Developmental Biology binnen de master Molecular Life Sciences, een Engelstalige track Forensics, Criminology and Administration of Justice binnen de master Forensica, Criminologie en Rechtspleging en een track Controlling in de master International Business. De School of Business and Economics biedt vanaf 2009 de volgende tracks binnen het programma master International Business als parttime variant aan: Accounting and Control, Accountancy, Finance, Information Management, Strategic Marketing, Strategy and Innovation en Supply Chain Management. Aantrekkelijke curricula De Universiteit Maastricht heeft zich ten doel gesteld universiteitsbreed elementen in de curricula aan te brengen die de aantrekkingskracht van de UM-opleidingen vergroten en tegelijkertijd bijdragen aan het onderscheidend vermogen van het onderwijs aan de Universiteit Maastricht. In dat kader is in 2009 verder invulling gegeven aan twee hoofdprogramma s gericht op onderwijsvernieuwing: Research Based Learning en Leren & Werken. Leren & Werken. In het kader van het eerste programma is in verschillende faculteiten begonnen met de implementatie van onderzoeksgestuurd onderwijs in de bachelorfase, een en ander met behulp van de eerder verkregen Sirius subsidie. Met Research Based Learning geeft de Universiteit Maastricht de samenhang tussen onderwijs en onderzoek een nieuwe dimensie. Kernpunten van het programma betreffen onderzoeksoriëntatie en interdisciplinariteit in een maatschappelijke context. Net als overal in het PGO staat het leren van de student centraal. In kleine groepen en onder begeleiding van gerenommeerde onderzoekers werken studenten voor een langere periode aan onderzoeksvraagstukken van fundamenteel of meer toegepaste aard. In verschillende faculteiten zijn in 2009 meer dan 20 projecten van start gegaan. 12 Jaarverslag 2009 Universiteit Maastricht

13 Binnen het programma Leren & Werken lopen verschillende projecten die erop gericht zijn vernieuwingen op het gebied van onderwijstechnologie te integreren met probleemgestuurd onderwijs, bijvoorbeeld in de vorm van blended learning. Onderwijs van onderscheidende kwaliteit Onderwijsprofiel De Universiteit Maastricht kiest onverkort voor PGO als hét onderwijsmodel voor de toekomst en als onderscheidend handelsmerk van de universiteit. Het structureel bijhouden en vernieuwen van het onderwijsprofiel is daarom van groot belang: de universiteit wil open blijven staan voor nieuwe manieren van leren. De bovengenoemde programma s Research Based Learning en Leren & Werken leveren hier een belangrijke bijdrage aan. In 2009 is er daarnaast expliciet aandacht geweest voor het thema toetsing, waarover in een aantal opeenvolgende seminars kennis en inzichten zijn gedeeld, evenals voor het thema kwaliteitszorg, in de vorm van een interne audit. Kwaliteitszorg Zowel de Faculty of Psychology & Neurosciences als de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences zijn in 2009 gestart met ingrijpende curriculumherzieningen. Naast inhoudelijke vernieuwingen zijn de herzieningen ook gericht op onderwijskundige innovatie en optimalisering van het rendement. Met steun van het Ministerie van OCW zijn beide bachelors van de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen (FdCMW) aan een vernieuwingstraject begonnen, dat in 2010 tot herzieningen in de bachelorprogramma s zal leiden. Binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) is in 2009 de eerder gestarte herziening van het bachelorprogramma afgerond. Accreditatie Alle bachelor- en masterprogramma s die aan de Universiteit Maastricht worden aangeboden zijn geaccrediteerd. Voor de research master Cognitive and Clinical Neuroscience is in 2009 een hernieuwde NVAO accreditatie verworven. Hetzelfde geldt voor de master Management of Learning en de tul-master Statistics. Studenten Bij het realiseren van een universiteit met excellent onderwijs en onderzoek, ligt er voor de Universiteit Maastricht de uitdaging om zowel voor de bachelor- als voor de masterfase voldoende studenten te werven en er tegelijkertijd voor te zorgen dat die studenten van goede kwaliteit zijn. Hun actieve bijdrage, die het onderwijssysteem van de Universiteit Maastricht vereist, bepaalt immers in hoge mate de kwaliteit van het onderwijs. Onderstaand zal per doelstelling ten aanzien van studenten de stand van zaken worden aangegeven en wordt er inzicht verschaft in de activiteiten die in 2009 zijn ontplooid of voortgezet om deze doelstellingen te bereiken. Excellente studenten HRM-voor studenten Excellent onderwijs vraagt om excellente studenten. Daarom wil de Universiteit Maastricht een studentenpubliek dat bij de universiteit past en heeft de universiteit een HRM-beleid ontwikkeld voor studenten, gericht op in-, door- en uitstroom. Instroom: selectie en matching, numerus fixus In het kader van een sterk studentenbeleid, dat tot doel heeft studenten tijdens de individuele leerweg optimaal te ondersteunen en begeleiden, kiest de Universiteit Maastricht in haar Strategisch Programma voor een selectieve toelating van studenten, gericht op matching tussen student en opleiding. Jaarverslag 2009 Universiteit Maastricht 13

14 De Universiteit Maastricht neemt deel aan het landelijke project Ruim Baan voor Talent, geïnitieerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Door middel van de experimentenwet mag de Universiteit Maastricht in het bachelorprogramma van het University College Maastricht (opleiding Liberal Arts and Sciences) studenten door middel van een toelatingsprocedure selecteren. Kern van de procedure is een selectie-interview. Naast het UCM neemt de Faculteit der Rechtsgeleerdheid deel aan Ruim Baan voor Talent met de drie Engelstalige masterprogramma s European Law School, Globalization and Law en International Laws. Het doel van de hieraan verbonden selectieprocedure is om studenten die niet voldoen aan de vooropleidingseisen, de kans te geven alsnog toegelaten te worden voor een van de opleidingen. Hiervoor worden de volgende instrumenten ingezet: toets Engels; kennistoets met de focus op Internationaal en Europees Recht; twee casussen; persoonlijkheidstest; zelfreflectie. Naast de bovengenoemde Ruim Baan voor Talent-projecten zijn er middelen vrijgemaakt voor een vijftal projecten binnen verschillende faculteiten in het kader van selectie en matching. Het betreft projecten die in de pilotfase gericht zijn op implementatie binnen de eigen faculteit, maar waar in de vervolgfase gekeken wordt naar een universiteitsbrede uitrol van de effectief gebleken instrumenten. In 2008 heeft de pilotfase van de projecten plaatsgevonden, in 2009 kregen de projecten verder gestalte. In 2010 zal worden overgaan naar fase 2 waarin wordt gestart met de universiteitsbrede uitrol van een aantal instrumenten. Een voorbeeld van een dergelijk instrument is het self assessment voor studenten. In de pilotfase is een online assessment ontwikkeld en getest door de School of Business and Economics, het University College Maastricht en de Faculteit der Rechtsgereeldheid. Eind 2009 is het concept na gebleken succes ook uitgerold bij andere faculteiten. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van de website Psychology Behind the Scenes van de Faculty of Psychology & Neurosciences. Doelstelling van deze website is om aankomende studenten op maat relevante studie informatie aan te bieden. De website blijkt goed te passen binnen het palet van voorlichtingsactiviteiten en vult de plek op tussen enerzijds brochures en algemene informatie op de universitaire website en anderzijds open dagen en proefstudeeractiviteiten. Als vervolgtraject worden de mogelijkheden van een virtuele onderwijsgroep onderzocht. In 2009 kenden de bacheloropleidingen Geneeskunde en International Business een numerus fixus, waarbij International Business tevens een decentrale selectieprocedure heeft ingesteld voor 50% van haar beschikbare plaatsen. Vanaf academisch jaar zal ook de opleiding Economics een numerus fixus met een decentrale selectieprocedure voor 50% van de beschikbare plaatsen instellen. Vanaf academisch jaar zal de opleiding bachelor Psychologie een numerus fixus met centrale selectie invoeren, vanaf wordt hier een decentrale selectie aan toegevoegd. Door studenten decentraal te selecteren wordt beoogd een optimale match tussen student en opleiding te waarborgen. Naast fixus-opleidingen in de bachelorfase is bij een aantal masteropleidingen gekozen voor het instellen van een capaciteitsfixus. De ingestelde capaciteitsfixus voor een doorstroommaster geldt uiteraard niet voor doorstroom bachelorstudenten. In 2009 kenden in totaal 11 masteropleidingen binnen 3 faculteiten (FPN, FdR en FdCMW) een capaciteitsfixus; de maximale vastgestelde capaciteitsfixus varieert van 25 tot 60 studieplaatsen. Doorstroom: universiteitsbreed BSA Selectie en matching worden door de Universiteit Maastricht gekoppeld aan een universiteitsbreed bindend studie advies (BSA). Sinds enige jaren werken verschillende faculteiten van de Universiteit Maastricht met een BSA voor de bachelorfase. In het academisch jaar is de BSA voor de bacheloropleiding Cultuurwetenschappen ingevoerd. In 2009 kenden in totaal negen bacheloropleidingen binnen vier faculteiten (FdR, SBE, FdCMW en FHS) 14 Jaarverslag 2009 Universiteit Maastricht

15 een BSA. De bacheloropleiding Psychologie is voornemens vanaf om een BSA in te stellen. Uitstroom: Career Services De arbeidsmarkt wordt steeds internationaler en stelt steeds hogere eisen. Om de studenten in een vroeg stadium in aanraking te laten komen met en te begeleiden naar deze arbeidsmarkt, heeft de Universiteit Maastricht de faciliteit Career Services ontwikkeld. Er wordt op een proactieve manier aan alle studenten van de Universiteit Maastricht educatie, informatie, advies en begeleiding aangeboden, gericht op hun (internationale) loopbaan. Verder fungeert Career Services als een breed platform, waarin contacten worden gelegd en samengewerkt kan worden met zowel interne (faculteiten, alumni, studieverenigingen) als externe partijen (nationale en internationale bedrijven, organisaties, instellingen). In 2009 is het aantal deelnemers aan career service activiteiten aanzienlijk gestegen ten opzichte van Dit is te zien bij de workshops: 120 reguliere workshops werden gehouden (in 2008: 109 workshops) met in totaal deelnemende studenten (in 2008: 903 studenten). Dit is ook zichtbaar bij de arbeidsmarktevenementen: in 2009 hebben 78 bedrijven, organisaties en instellingen een bijdrage geleverd aan de arbeidsmarktactiviteiten georganiseerd door Career Services, waar in totaal ruim 550 studenten aan deelnamen (in 2008: 390 studenten). Verder organiseerde Career Services in 2009 Catch That Train en The European Career Orientation Trip (ECOT). Catch That Train betreft een grensoverschrijdend netwerkevenement dat deels plaats vindt in de wagons van de Maastricht-Brussel Express, rijdende naar Brussel. ECOT is een vierdaagse trip door landen in Europa met 45 studenten waarbij bezoeken worden gebracht aan verschillende (internationale) top bedrijven en organisaties uit verschillende branches. Honours programma s Elke faculteit van de Universiteit Maastricht biedt één of meerdere honours programma s aan. De honours programma s zijn gericht op ambitieuze en talentvolle studenten en dienen ter verbreding en verdieping van kennis en inzicht. In de meeste faculteiten vinden de eenjarige honours programma s in het tweede jaar van de bachelor plaats. Selectie is gebaseerd op studieprestaties in jaar 1 van de bachelor. De honours programma s aan de Universiteit Maastricht zijn extracurriculair. Studenten die succesvol hebben deelgenomen aan het programma ontvangen een apart certificaat, samen met het getuigschrift van het bachelorprogramma. UM-Beurzenprogramma Voor het academisch jaar zijn naast externe beursprogramma s, zoals het Huygens Scholarship Programme en het Libertas Programme, wederom beurzen verstrekt uit het UM- Beurzenfonds. Het gaat dan om de Universiteit Maastricht High Potential Scholarships en de UM- Bedrijfsbeurzen. De bedrijfsbeurzen werden mogelijk gemaakt door APG, Loyalis, Belden, Sabic, Océ, en Strouven. In totaal werd aan 74 studenten een beurs toegekend. Daarnaast is sinds september 2009 een Financial Packaging Officer werkzaam in het Scholarship Office. Het Financial Packaging-systeem heeft als doel om financieel steun te bieden aan (vooraal niet-eu-)studenten dat verder gaat dan alleen het verstrekken van beurzen, bijvoorbeeld door het aanbieden van studentenbanen binnen en buiten de Universiteit Maastricht. Top-3% regeling In aanvulling op de beurzen die de Universiteit Maastricht verstrekt aan talentvolle studenten, is in 2008 voor het eerst uitvoering gegeven aan het in 2007 ontwikkelde beleid om de top-3% van de bachelor- en masterstudenten in ieder studiejaar achteraf een beurs te verstrekken ter hoogte van het door hen betaalde collegegeld. In december 2009 zijn de certificaten voor het collegejaar uitgereikt, waarvoor eerste- en tweedejaars bachelor- en masterstudenten in aanmerking kwamen. In totaal waren er 260 top 3%-studenten, afkomstig uit Nederland, Duitsland, België, Oostenrijk, Engeland, Bulgarije, China, Estland, Kenia, Ierland, Mexico, Noorwegen, Polen, Turkije, Roemenië, Indonesië en Macedonië. Jaarverslag 2009 Universiteit Maastricht 15

16 Goede opvang en service: Student Services en klantgericht informatie voor studiekiezers en studenten De Universiteit Maastricht hecht veel waarde aan een goede service en informatievoorziening voor studenten en de persoonlijke begeleiding van studenten. In 2009 is het MUSL-project (Maastricht University Student Lifecycle) verder geïmplementeerd. Het project behelst de invoering van het Student Lifecycle Management systeem (SLM), gekoppeld aan het landelijke Studielink-systeem, en Syllabus Plus voor planning en verroosteren. Doel van de invoering van de nieuwe systemen is de service rondom het onderwijs richting studenten en medewerkers te verbeteren en de organisatie en ondersteuning van het primaire proces (het onderwijs) efficiënter in te richten. De implementatie van MUSL was met aanzienlijke aanloopproblemen verbonden, hetgeen een grote impact had op medewerkers en studenten. In april 2009 is de nieuwe website van de Universiteit Maastricht live gegaan met als een van de doelen betere informatievoorziening voor studenten. In 2009 is verder besloten een centraal toelatingsbureau voor de masterprogramma s op te zetten om het toelatingsproces te verbeteren en transparanter te maken. Sinds 2009 is er een pick-up service voor aankomende internationale studenten om de reis naar Maastricht na aankomst op het vliegveld aangenamer en eenvoudiger te maken; 289 internationale studenten maakten hiervan gebruik. Instroom per 2010: bachelor- en masterstudenten In het Strategisch Programma heeft de Universiteit Maastricht zich als doel gesteld dat in 2010 de universiteit een instroom heeft van bachelorstudenten (in 2005 waren dat er 2.740) en masterstudenten (in 2005 waren dat er 1.050). Net als in 2005 komt dan 30 procent van de bachelors uit het buitenland. Het percentage masterstudenten afkomstig uit andere EU-landen is gestegen naar 35 procent en het percentage van buiten de EU naar 15 procent. Instroom Bachelor- en Masterstudenten per faculteit (1ste jaar "WO-Opleiding-Instelling") Aantal studenten FHML SBE FdR FPN FdCMW FHS- DKE FHS- UCM FHS- MGSoG Academisch jaar 16 Jaarverslag 2009 Universiteit Maastricht

17 Instroom bachelors Instroom masters Real. Real. Real. Real. Real. Real. Real. Real. Real. Real FHML SBE FdR FPN FdCMW FHS- DKE FHS- UCM FHS- MGSoG Totale instroom studenten Real. Real. Real. Real. Real FHML SBE FdR FPN FdCMW FHS- DKE FHS- UCM FHS- MGSoG Instroom buitenlandse studenten % Instroom buitenlandse studenten Real. Real. Real. Real. Real. Real. Real. Real. Real. Real FHML n.a n.a. 28% 19% 17% 18% SBE % 53% 64% 67% 64% FdR % 21% 24% 28% 32% FPN % 55% 47% 40% 40% FdCMW % 68% 74% 72% 72% FHS- DKE % 25% 44% 59% 44% FHS- UCM % 43% 52% 63% 59% FHS- MGSoG n/a n/a n/a n.a. n.a. n.a. 67% 80% % 43% 45% 47% 47% Bron: t/m ISIS+ (1 decembertelling); SLM (1 decembertelling) Instroom verschilt van instroom in de BSC. In de BSC is bij een aantal faculteiten de voorwaardelijke master-instroom meegenomen, de februari instroom en de instroom in private opleidingen. Bij FHML is in de BSC tevens rekening gehouden met de instroom van de Saoudische studenten. Werving van studenten In 2009 is de doellandenstrategie voor de nationale en internationale werving van studenten verder geïmplementeerd. De Universiteit Maastricht richt de werving op een beperkt aantal doellanden. In deze landen wordt op basis van intensieve samenwerking met partneruniversiteiten en het bedrijfsleven gewerkt aan reputatieopbouw van de Universiteit Maastricht en het aantrekken van talentvolle studenten. De werving is zowel op de bachelor- en masterstudenten gericht als op PhD-kandidaten en promovendi. Het accent ligt echter op de masteropleidingen. De streefcijfers voor de bachelorfase zijn gerealiseerd. Het aandeel studenten van buiten de EU/EEA, is weliswaar gestegen, maar de doelstelling is nog niet behaald. In de Nederlandse markt is naast toename ook een evenwichtige spreiding van de instroom vanuit de verschillende regio s een aandachtspunt. Masterwerving, gericht op een ouder en meer ervaren studentenpubliek, vraagt een heel eigen en andere aanpak dan bachelorwerving. In 2009 waren de doellanden Nederland, Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Turkije, China en India. Per doelland is een landenteam ingesteld. Daarin werken de faculteiten samen aan het ontwikkelen en uitvoeren van de wervingsstrategie, toegesneden op de sociaal economische context in het doelland en de positie van de Universiteit Maastricht in dat land. Jaarverslag 2009 Universiteit Maastricht 17

18 In China en India zijn overeenkomsten met een selectieve groep universiteiten aangegaan. Dit heeft resultaten opgeleverd in termen van gastdocentschappen, gezamenlijke opleidingen en onderzoekssamenwerking. In het kielzog hiervan is de belangstelling voor masteropleidingen en Phd-training aan de Universiteit Maastricht fors toegenomen. In 2008 is in Maastricht het India Instituut van start gegaan, waarin de strategische onderzoeksagenda betreffende India ontwikkeld wordt en dat fungeert als een (virtueel) centrum waarin onderzoeksactiviteiten in relatie tot India gecoördineerd worden. In 2009 heeft het kantoor van de Universiteit Maastricht te Bangalore in India haar deuren geopend. Hier wordt het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot India gebundeld en de wetenschappelijke samenwerking tussen de verschillende partners in Nederland en in India gecoördineerd. Daarnaast wordt vanuit dit kantoor de studentenwerving ter hand genomen. Voor de Nederlandse bachelorinstroom blijft de Universiteit Maastricht zich met haar wervingsactiviteiten, naast regionale initiatieven, ook op andere gebieden binnen Nederland richten. Dat gebeurt door het aanbieden van gerichte voorlichting- en aansluitingsactiviteiten zowel op scholen, in het land, als aan de universiteit zelf. Denk hierbij aan de deelname aan bachelor- en masterbeurzen, het organiseren van open dagen (groot- en kleinschalig), het bezoeken en ontvangen van scholen, het aanbieden van class days en masterclasses, etc. Daarnaast is in 2009 een nieuwe campagne in Nederland gestart, gericht op een versterking en verdieping van een netwerk met middelbare scholen, met een speciale focus op internationale scholen en scholen met tweetalig onderwijs. In samenspraak met deze scholen wordt een pakket ontwikkeld, waarbij scholen een beroep kunnen doen op de inhoudelijke expertise van de Universiteit Maastricht. Het betreft vakinhoudelijke, pedagogische en didactische expertise. Scholieren worden in deze campagne uitgenodigd zelf de universiteit en de stad te ontdekken binnen een studiekeuzemodule, die conform de systematiek van probleem gestuurd onderwijs is opgezet. In combinatie met de standaard activiteiten moeten deze campagne ertoe bijdragen dat in een tijd van regionalisering van de instroom aanstaande studenten uit heel Nederland richting de Universiteit Maastricht blijven komen. Naast de doellandenstrategie onderzoekt de afdeling Marketing & Communications ook wervingsmogelijkheden in andere landen. In het kader daarvan zijn er contracten gesloten met wervingsagenten in bijvoorbeeld Spanje en Roemenië. In aanvulling op de gemeenschappelijke werving hebben faculteiten en schools in landen die niet tot de doellanden behoren eigen wervingsactiviteiten ontplooid. Deze wervingsactiviteiten van faculteiten zijn aanvullend op de gemeenschappelijke werving en komen voort uit specifieke contacten van individuele faculteiten. Tenslotte is op initiatief van de Task Force Werving, Toelating en Selectie, en in samenspraak met de faculteiten, gewerkt aan het verhelderen en harmoniseren van de toelatingseisen voor de masteropleidingen. Tevens heeft de Task Force geadviseerd tot het inrichten van een pilot Help with Student Admissions, waar aanstaande bachelor- en masterstudenten via Skype met al hun vragen over toelating aan de Universiteit Maastricht terecht kunnen. Studenten van de universiteit staan deze aanstaande studenten te woord en helpen hen waar mogelijk op weg in de toelatingsprocedures. Aansluitingsactiviteiten VO-WO De aansluitingsactiviteiten zijn gericht op het aanbieden van de juiste begeleiding tijdens het studiekeuzeproces van scholieren uit het voortgezet onderwijs. Hierbij richt de Universiteit Maastricht zich zowel op de oriëntatie- als ook op de verdiepingsfase. In 2009 hebben de volgende aansluitingsactiviteiten plaatsgevonden: - Doorlopende Leerlijnen Doorlopende Leerlijnen biedt leerlingen uit de regio de mogelijkheid gedurende een aantal maanden onderwijsgroepen, masterclasses en/of profielwerkstukbegeleiding te volgen aan de universiteit. In 2009 deden 150 scholieren hieraan mee. 18 Jaarverslag 2009 Universiteit Maastricht

19 - Bèta 1op1 Bèta 1op1 is een project voor alle leerlingen van 5 en 6 VWO die geïnteresseerd zijn in technische en natuurwetenschappen. Het project is een initiatief van het Platform Bèta Techniek dat vanuit OCW alle universiteiten in Nederland financieel in de gelegenheid stelt om bètagerelateerde activiteiten aan te bieden. Wie deelneemt aan Bèta 1op1, krijgt de kans om kennis te maken met één van de bètagerelateerde opleidingen die de Universiteit Maastricht aanbiedt (Biomedische Wetenschappen, Econometrie, Kennistechnologie en Psychologie). 106 scholieren namen in 2009 deel aan bèta 1op1. - Proefstuderen Proefstuderen wordt georganiseerd voor de extra gemotiveerde 5- en 6-vwo leerlingen die zich in de verdiepende fase van hun studiekeuzeproces bevinden. De doelstellingen van Proefstuderen zijn tweezijdig. Enerzijds is het programma erop gericht de leerlingen kennis laten maken met de Universiteit Maastricht en het Probleem Gestuurd Onderwijs, anderzijds het contact met vakdocenten van het VO verbeteren en versterken zodat er een betere VO-WO aansluiting ontstaat. In 2009 waren er 48 deelnemers. - Pre University College Doel van dit project is om naast het reguliere curriculum van het voortgezet onderwijs extra uitdaging te bieden voor de meest getalenteerde 5 en 6 VWO leerlingen. Met Pre University College wordt de mogelijkheid geboden om een vak te volgen aan UCM net zoals een reguliere student dat doet. De voorbereidingen voor het project zijn in 2009 van start gegaan. Ingeschreven studenten Het aantal ingeschreven studenten is van studenten in het academisch jaar gestegen naar studenten in het academisch jaar Aantal ingeschreven studenten per faculteit Aantal ingeschreven studenten FHML SBE FdR FPN FdCMW FHS- DKE FHS- UCM FHS- MGSoG Academisch jaar Jaarverslag 2009 Universiteit Maastricht 19

20 Aantal ingeschreven studenten Real. Real. Real. Real. Real FHML SBE FdR FPN FdCMW FHS- DKE FHS- UCM FHS- MGSoG Bron: t/m ISIS+ (1 decembertelling); SLM (1 decembertelling) Ingeschreven buitenlandse studenten (regulier) naar continent van herkomst Real. Real. Real. Real Afrika Azie Europa: waarvan EU waarvan non EU Midden en Zuid Amerika Noord Amerika Oceanie Overig (inl. onbekend) Totaal Totaal ingeschreven studenten UM % ingeschr. buitenlandse studenten 30% 37% 39% 43% % instroom buitenlandse studenten 43% 45% 47% 47% Bron: t/m ISIS+ (1 decembertelling); SLM (1 decembertelling). 20 Jaarverslag 2009 Universiteit Maastricht

2020 Strategisch Plan

2020 Strategisch Plan 2020 Strategisch Plan TU/e 2020 Strategisch Plan TU/e 2020. Strategisch Plan 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 4 Strategie in een notendop 6 Missie en profiel 8 1 Externe ontwikkelingen en positie TU/e 14

Nadere informatie

jaarverslag en jaarrekening 2010

jaarverslag en jaarrekening 2010 jaarverslag en jaarrekening 21 Voorwoord Het jaar 21 is in meerdere opzichten een goed jaar voor de Open Universiteit. Door de opening van een vertegenwoordiging in Almere beschikt de Open Universiteit

Nadere informatie

Deuren open! Advies internationale scholen

Deuren open! Advies internationale scholen Deuren open! Advies internationale Inhoudsopgave Voorwoord 4 Management samenvatting 6 Waarom dit advies? 6 Internationaal onderwijs in Nederland 7 Drie belangrijke knelpunten 7 Drie acties 7 Aanleiding

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012. State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012

Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012. State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012 Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012 State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012 QANU augustus 2012 2 QANU / Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012

Nadere informatie

Where innovation starts

Where innovation starts Jaarverslag 2012 Where innovation starts Woord vooraf In dit jaarverslag legt de Technische Universiteit Eindhoven publiekelijk verantwoording af over het gevoerde beleid, de geleverde prestaties en de

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen 1. Inleiding Goed voortgezet onderwijs biedt leerlingen persoonlijke aandacht, daagt ze uit en helpt ze steeds verder.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Technische Universiteit Delft

Jaarverslag 2013. Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2013 1 Jaarverslag 2013 Technische Universiteit Delft Voorwoord Het nationale en internationale speelveld van hoger onderwijs en onderzoek is continu in beweging. De TU Delft heeft daarom

Nadere informatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Inhoud Blz. Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding Doelen, stand van zaken, uitdagingen 2.1. Doelen van wetenschap- en

Nadere informatie

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie

Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel

Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel Differentiëren in drievoud Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel Advies van de Commissie Toekomstbestendig

Nadere informatie

GENERIEK IS DIVERS. Sturen op studiesucces in een grootstedelijke context EVALUATIE G5- STUDIESUCCESPROGRAMMA S 2008-2011

GENERIEK IS DIVERS. Sturen op studiesucces in een grootstedelijke context EVALUATIE G5- STUDIESUCCESPROGRAMMA S 2008-2011 GENERIEK IS DIVERS Sturen op studiesucces in een grootstedelijke context EVALUATIE G5- STUDIESUCCESPROGRAMMA S 2008-2011 O N D E R Z O E K S R A P P O R T A G E WÂTTE ZIJLSTRA HENDRIK ASPER AHLAM AMRANI

Nadere informatie

Evaluatie Centres of Entrepreneurship

Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatie Centres of Entrepreneurship 1 Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatiecommissie Centres of Entrepreneurship prof. dr. M. van der Steen dr. M.J.M. van den Berg H.C.W. Verhoeven-van Lierop

Nadere informatie

Advies. Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs

Advies. Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Advies Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De

Nadere informatie

Goedemorgen Professor!

Goedemorgen Professor! Goedemorgen Professor! Inhoudsopgave In 2025... 1 Terug naar 2015: een visie voor de komende tien jaar 1 Wat zien we om ons heen? 2 1) Veranderende demografie 2 2) Toenemende diversiteit in studentenpopulatie

Nadere informatie

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Tenure track-beleid loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 pag. 2 Inleiding, pre-tenure track

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag Directie Kennis en Innovatie Hendrik Jan Hobbes Kwaliteit Internationale stages mei 2009, Den Haag Nuffic meil 2009, Den Haag Hoewel de informatie in deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld,

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

IBO Wetenschappelijk onderzoek

IBO Wetenschappelijk onderzoek Datum 1 mei 2014 1 Colofon Titel Bijlage(n) IBO Wetenschappelijk onderzoek 5 bijlage(n) Inlichtingen Ministerie van Financiën Inspectie der Rijksfinanciën/Bureau Strategische Analyse ii Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nu leren voor later. Een verkennende studie naar duurzame ontwikkeling in onderwijs in Limburg. Ron Cörvers, Machiel Lamers en Carijn Beumer

Nu leren voor later. Een verkennende studie naar duurzame ontwikkeling in onderwijs in Limburg. Ron Cörvers, Machiel Lamers en Carijn Beumer Nu leren voor later Een verkennende studie naar duurzame ontwikkeling in onderwijs in Limburg Ron Cörvers, Machiel Lamers en Carijn Beumer 1 november 2009 Universiteit Maastricht International Centre for

Nadere informatie

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie