Inhoudelijk jaarverslag NPHF 2009 Mei 2010 Vastgesteld in de Federatieraad op 11 mei 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudelijk jaarverslag NPHF 2009 Mei 2010 Vastgesteld in de Federatieraad op 11 mei 2010"

Transcriptie

1 Inhudelijk jaarverslag NPHF 2009 Mei 2010 Vastgesteld in de Federatieraad p 11 mei 2010 Wrd vraf van de vrzitter. Het jaar 2009 was in diverse pzichten een dynamisch jaar vr de publieke gezndheid in het algemeen en de Nederlandse Public Health Federatie in het bijznder. Zals in dit jaarverslag wrdt beschreven zijn er met succes een grt aantal activiteiten ntplid die allen hebben bijgedragen aan het agenderen en implementeren van vlksgezndheidsbeleid in Nederland. Ondanks f wellicht dankzij de ecnmische crisis is het denken ver de meerwaarde van gezndheid en gezndheidsbeleid steeds meer in de publieke en plitieke belangstelling kmen te staan en de mvang en acceptatie van de NPHF als platfrm vr alle bij de public health betrkken partijen neemt alleen maar te. Dat is een psitieve ntwikkeling maar trekt k een grte wissel p bureau, leden en bestuur van de NPHF;de ndzaak tt strategische fcus enerzijds en prfessinalisering is navenant gegreid. Prf. dr. N.S. Klazinga Vrzitter NPHF 1 Inhudelijk jaarverslag NPHF 2009 (d)

2 Inhudspgave 1. Inleiding 2. Leden NPHF 3. Strategische agenda 4. strategische cmmunicatie 5. Elektrnische nieuwsbrief en websites 6. Lezingen en bijeenkmsten 7. Dr de NPHF bekstigende en/f gecntracteerde activiteiten 8. Participaties en lidmaatschappen NPHF 9. Terugblik p het jaar 10. Organisatie - Bestuur - Adviesraad - Bureau - Financiën Bijlage 1. Samenstelling Federatieraad in Samenstelling Kascmmissie Samenstelling Bestuur in Samenstelling Adviesraad in Samenstelling Bureau in Samenstelling Werkgrepen per Samenstelling NCVGZ per Samenstelling EUVGZ per Inhudelijk jaarverslag NPHF 2009 (d)

3 1. Inleiding was het echte begin van het vernieuwde NPHF. Het bureau was p sterkte en ingewerkt; de strategische agenda kwam in ntwikkeling; de vernieuwde elektrnische nieuwsbrief kwam uit en de week van de gezndheid met de geznde lunch en het NCVGZ vnden plaats werd k gekenmerkt dr de financiële en ecnmische crisis. De NPHF is het jaar gestart met de Nieuwjaarsspeech van de vrzitter met de inhudelijke inzet p Gezndheidszrg en de financieel-ecnmische crisis. Het ledental van de NPHF steeg aanmerkelijk. Dr wisseling van de wacht p het bureau in het najaar 2008 zijn jaarverslagen 2007 en 2008 niet verschenen. Dr de grei van het aantal leden, nze activiteiten en de kwaliteit van nze inbreng wrdt de NPHF in tenemende mate ervaren als de representant van de sectr. Dit kmt vral tt uitdrukking in haar relatie met het ministerie van VWS. In het verslagjaar is de vrbereiding van het 3rd Eurpean Public Health cnference ter hand genmen. Naast de inkmsten uit cntributies ( ) ntving de NPHF in het verslagjaar k subsidie van VWS ( ,00) in een driejarig subsidietraject dat aflpt in maart Leden NPHF (verzicht zie bijlage) Drdat de NPHF p steeds meer vertruwen kn rekenen van het veld is het ledenaantal in 2009 frs gestegen. Eind december 2008 hadden we 34 leden. Eind 2009 had de NPHF 44 leden. Dit ndanks het uitstappen van twee leden. In 2009 zijn de vlgende rganisaties tegetreden tt de NPHF. - Als gezamenlijk lid, met 6 nieuwe rganisaties is Kepel van Artsen Maatschappij en Gezndheid (KAMG) lid gewrden van nze rganisatie. Enkele KAMG leden waren al lid. - Als gezamenlijk lid eveneens met 6 nieuwe rganisatie is het Landelijk verleg Thema-instituten (LOT) lid gewrden met 6 nieuwe leden. Enkele Ltleden waren al lid. Per 1 januari 2009 heeft het Natinaal Instituut vr Gezndheidsbevrdering en Ziektepreventie (NIGZ) haar lidmaatschap pgeschrt i.v.m. de ntwikkelingen van de rganisatie, eind 2009 heeft zij te kennen gegeven per 1 januari 2010 weer actief lid te willen wrden. Eveneens per 1 januari heeft GGZ Nederland haar lidmaatschap pgezegd. In januari 2010 heeft zij haar lidmaatschap weer pnieuw aangegaan. Eind 2009 hebben de vlgende rganisaties het lidmaatschap van de NPHF aangevraagd: Landelijke Vereniging Gerganiseerde eerste lijn ( LVG) en Nederlandse Vereniging vr Preventie en Gezndheidsbevrdering (NVPG). Het platfrm Gezndheid en milieu is pgegaan in Vereniging PGL, Vereniging Partners vr een Geznd Leefmilieu, dat vanaf 1 januari het lidmaatschap van het platfrm vrtzet. De leden samen vrmen de federatieraad van de NPHF. De Federatieraad kwam in het verslagjaar twee keer bij elkaar. (20 leden en 14 leden aanwezig). Naast de leden werden de vergaderingen k bijgewnd dr vertegenwrdigers van het Ministerie van Vlksgezndheid, Welzijn en Sprt (VWS), Rijksinstituut vr Vlksgezndheid en Milieuhygiëne (RIVM) en Inspectie GezndheidsZrg (IGZ). 3 Inhudelijk jaarverslag NPHF 2009 (d)

4 De leden zijn bijznder actief geweest in de verschillende werkgrepen vr het uitwerken van thema s en acties van de strategische agenda. Uit de federatieraad is een kascmmissie gevrmd die vr het jaarverslag 2009 zal bestaan uit Martin van Ostrm en Rb Bijlmer. De leden hebben in 2009 twee ledenbrieven ntvangen met specifiek ledennieuws waar de elektrnische nieuwsbrief niet geschikt vr was. 3. Strategische agenda. In ktber 2008 heeft de Federatieraad de strategische agenda vr 2009 vastgesteld. De vrzitter heeft in zijn Nieuwjaarsspeech in januari 2009 gereflecteerd p de wijze waarp de plitiek in de financiële crisis zu met mgaan. Hij heeft 5 aanbevelingen gedaan aan plitiek Den Haag m in de crisis de gezndheid van de burgers te beschermen. Deze aanbevelingen vrmden naast de strategische agenda de basis vr de inhudelijke inzet van de NPHF in De NPHF acteert niet alleen vanuit het eigen beleid, k de plitieke ntwikkelingen in Nederland en Eurpa zijn daarnaast vertrekpunten vr nze inzet geweest. Activiteiten in 2009 De activiteiten van het bureau zijn bepaald dr wat hierbven nder het kpje strategische agenda is gefrmuleerd. We nderscheiden nze activiteiten: 3.1.De eigen NPHF activiteiten Werkgrepactiviteiten Kennismanagement: Zes maal bijeengekmen in 2009 Activiteiten: - Input visientwikkeling: vanuit werkgrep feedback gegeven p NPHF visiedcument zals dr Niclette Warmenhve en Thmas Plchg vrbereid - Mede ntwikkelen van NPHF visie p kennisinfrastructuur vr publieke gezndheidssectr - Input reactie VWS p Gezndheidsraadadvies ver het gezndheidszrgnderzek - Feedback p DIK studies ZnMw - Meningsvrming p het CGL en psitie in het systeem - Infrmeren/ attenderen 3.2. Integrale Gezndheid: Tweemaal bijeengekmen in 2009 Activiteiten: - Verstevigen Integrale Beleidsbenadering VWS - Arbeidsmarkt en Gezndheid - Onderwijs en Gezndheid - SEGV - Opvang, zrg en participatie 3.3.Verbinden Preventie & Zrg: Vier maal bijeengekmen en één invitatinal cnference in Activiteiten: 4 Inhudelijk jaarverslag NPHF 2009 (d)

5 -Zwel brengen als halen. Infrmatieve bijeenkmsten, verzicht krijgen in het ntwikkelingen als stakehlders. NPHF visientwikkeling en vrbereiding standpunten: preventie in basispakket, Wpg, een debat initiëren ver cllectieve verzekeringen en de mgelijkheid werkgevers als hefbm te gebruiken m preventie gefinancierd te krijgen. -Bijeenkmst met Carel Mastenbrek: input visientwikkeling rndm financiering preventie in zrgstelsel. - Bijeenkmst met Erik Kster(min VWS): functinele bekstiging - Brief Minister Klink inzake pnemen stppen met rken prgramma in ZvW. - Brief Minister Dnner en Bs met een cc aan VWS inzake stppen met rken prgramma - Invitatinal cnference 24 nvember a.s. rndm cllectivisering van preventie en financiering van selectieve prcessen Berepskrachtenplanning: Drie maal bijeengekmen in 2009, waarvan één bijeenkmst samen met EFPHC; CBOG, Capaciteitsrgaan en Nivel ver de Eurpese nta vr de berepskrachtenplanning in Public Health en eerste lijn. Activiteiten: - Bewerkstelligd dat de Public Health en de JGZ werden pgenmen in het werkplan van het CBOG. -De ndzaak van een BKP bij VWS en andere partijen nadrukkelijk nder de aandacht brengen. - Bevrderen adequate (kwantitatief en kwalitatief) prfessinele zrg in de PH in de tekmst - Op krte termijn een betruwbare mnitr ver de aanwezige en ndzakelijke frmatie in de PH en de aanwezige en ndzakelijke pleidingsplaatsen daarvr; en het gebruik daarvan, als basis vr het beleid. - Dat de financiering van de pstinitiële pleidingen in de public health gerganiseerd wrden p dezelfde wijze als vr de pstinitiële pleidingen in de curatieve en de zrgsectr. - Een planmatige, structurele en kwalitatieve strategische tekmstverkenning die gerganiseerd en gefinancierd is vr berepen en pleidingen in de Public Health. - Bijeenkmst ver de berepskrachtenplanning in Eurpa gerganiseerd Strategische Cmmunicatie: In 2009 is beslten de inzet m te kmen tt een pvlger van het blad G in het belang van de crprate cmmunicatin niet vrt te zetten. De wijze van pereren van de NPHF en de elektrnische nieuwsbrief werden vr dit mment als vldende beschuwd. Laat nverlet dat de werkgrep daarin een rl kan vervullen. Niet bijeengekmen in Eurpa: Eenmaal bijeengekmen in 2009 p 9 maart. Aanzet gemaakt vr wijze van functineren Ad-hc werkgrep SEGV 5 Inhudelijk jaarverslag NPHF 2009 (d)

6 Gevrmd p initiatief van de Hartstichting en GGD Nederland ter vrbereiding van een standpunt en een werkbezek vr de behandeling van de SEGV nta in de Kamer dit najaar. 2 maal bijeengekmen in Cmmunicatie Publicaties, brieven en adviezen Brieven aan kabinet en kamer 12 maart 2009: Minister-president, aangaande: Health Deal maakt geznd. Tevens in het Engels verstrekt p de bijeenkmst ECDC/WHO in april 2009, Stckhlm. 16 maart 2009: Minister Klink, aangaande: WPG 2 e tranche. 18 mei 2009: Minister Klink, aangaande: CVZ advies Stppen met Rken prgramma; verzekerde zrg. 18 mei 2009: Directeur-generaal VWS Huijts, aangaande: Cnsultatie WPG tweede tranche. 4 juni 2009: Minister van Ecnmische Zaken, Mevruw M.J.A. van der Heven, aangaande: Stppen met rken. 4 juni 2009: Minister van Financiën, De heer W. Bs, aangaande: Stppen met rken. 4 juni 2009: Minister van Sciale Zaken en Werkgelegenheid, De heer P. Dnner, aangaande: Stppen met Rken. 8 ktber 2009: Cmmissies: Jeugd en Gezin, Onderwijs Cultuur en Wetenschap, Vlksgezndheid Welzijn en Sprt, Wnen Wijken en Integratie, Sciale Zaken en Werkgelegenheid, aangaande: Uitndiging werkbezek ver de aanpak van Sciaalecnmische gezndheidsverschillen dd 9 nvember nvember 2009: Cmmissie vr Vlksgezndheid, Welzijn en Sprt, aangaande: Reactie NPHF p VWS-begrting. 16 nvember 2009: Cmmentaar tbv algemeen verleg Sciaalecnmische gezndheidsverschillen dd 19 nvember Lezingen, ptredens en cnsultaties namens de NPHF Mei 2009: Hgeschl Windesheim, aangaande: Berepsprfiel Bacchelaureaat Gezndheidsbevrdering en Preventie. April 2009 ECDC/Eupha Stckhlm; Cmmunicatie bij besmettelijke ziekten. April 2009, presentatie ver de rl van gemeenten in de academische werkplaatsen; Hans Baaijens, Transz Tilburg 18 mei 2009, Ontvangst Zwitserse zusterrganisatie. Oktber 2009 spreekbeurt Hans Baaijens bij het Natinaal prgramma uderenzrg in Utrecht Oktber 2009, Hans Baaijens Preventiekracht Thuiszrg van NSPOH en NIGZ in Utrecht Nvember 2009 Lezing Hans Baaijens bij Transz ver de Academische werkplaatsen en de rl van gemeenten in Breda. Februari 2009 Gesprek met Kamerlid Halbe Zijlstra ver de VVD visie p gezndheidsbeleid. Gesprek met kamerlid Eelke van der Veen ver het PvdA gezndheidsbeleid. 6 Inhudelijk jaarverslag NPHF 2009 (d)

7 bijeenkmst van SER ROB en OR en CVZ ver het advies van de rganisaties aan minister Klink ver de parallellie van belangen. Oktber; de NPHF is gevraagd een advies te geven ver de rganisatie van de gezndheidszrg in Nederland (was derde tranche WPG) Oktber; de NPHF is gevraagd mndeling advies te geven ver de gewenste inhud van de nieuwe nta Gezndheidsbeleid (nieuwe preventienta) en de relevante ntwikkelingen in Nederland en daarbuiten Persmmenten. Crisis te lijf; Artikel in Financieel Dagblad Geznd tt je 67 e, Truw 8 april 2009, Artikel ndertekend dr Hans Baaijens Gngslag Beurs ter pening van de week van de gezndheid; Niek Klazinga Ongeveer 20 reginale kranten, mrepen en tijdschriften: Crisis te lijf, aandacht vr kwetsbare grepen. N.a.v. persbericht NPHF en GGD Nederland i.h.k.v. de week van de gezndheid. Interview met Thmas Plchg vr RTV Ost ver de week van de gezndheid. 5. Elektrnische nieuwsbrief en websites In 2008 is gestart met een tweewekelijkse elektrnische nieuwsbrief met een verzicht van nieuws, publicaties, cnferenties, persnalia en NPHF nieuws. Nieuws uit wetenschap, praktijk, pleiding en bestuur van de WHO, Eurpa, Nederland en de Nederlandse gemeenten. Op 31 december waren er 959 mensen ( 30 juni ) geabnneerd p de nieuwsbrief. In verband met wettelijke verplichtingen heeft er p 1 ktber een heraanmelding plaatsgevnden waardr ngeveer 350 mensen zich niet pnieuw hebben aangemeld. De nieuwsbrief wrdt gewaardeerd blijkens de aanmelding van persberichten e.d. vr de nieuwsbrief. De NPHF nderhield in 2009 de vlgende websites: De website is in 2009 geheel herzien. Aantal hits in 2009 is: De website heeft de Geznde week in april 2009 verzrgd. In nvember is de website pgeheven a.g.v. het besluit de geznde week niet meer te rganiseren, aantal hits in 2009: website van het cngres. Aantal hits in 2009: , aantal unieke bezekers 11657, aantal bezeken Prcentuele verdeling unieke bezekers vr en na cngres: vr 44,2%, na 55,8% Prcentuele verdeling aantal bezekn vr en na het cngres: vr 48,3%, na 51.7% De websites wrden dr het bureau van de NPHF verzrgd. 7 Inhudelijk jaarverslag NPHF 2009 (d)

8 6. Lezingen en bijeenkmsten i. Nieuwjaarsreceptie met Speech van de vrzitter ver de Financiële crisis en gezndheidszrg: Health Deal maakt geznd. ii. Geznde lunch Datum: 7 april Trekker: GGD Nederland en Thmas Plchg. Deelnemers: 45 deelnemers. De geznde lunch stnd in het teken van Gezndheid en de financiële crisis aan de hand van de dr Niek Klazinga gegeven thema`s. iii. Week van de gezndheid De website Week van de gezndheid stnd weer pen vr de activiteiten die deze week in Nederland in het kader van de Geznde week werden gerganiseerd. Er werden ngeveer 80 activiteiten gemeld. Daarnaast hebben we 4 humristische affiches rnd crisis en gezndheid laten ntwerpen. Verspreid in plage van 4x750 stuks naar biblitheken, leden en aanvragers. Naar aanleiding van deze week heeft het bestuur beslten te stppen met de week van de gezndheid mdat dit vral publiekscmmunicatie is. iv. SEGV-bijeenkmst. Op 9 nvember hebben we in het kader van de behandeling van de SEGV nta in de tweede kamer p initiatief van de Hartstichting en GGD Nederland een lbby bijeenkmst gerganiseerd vr tweede kamerleden ver jeugd in de SEGV benadering. Dr gebrek aan pkmst is de bijeenkmst niet drgegaan. 8 leden hebben hieraan meegewerkt. v. Bijeenkmst p 25 februari ver Berepskrachtenplanning in Eurpa. N.a.v. de publicatie van de nta, Grenbek ver berepskrachtenplanning in Eurpa hebben we samen met het Eurpean Platfrm Primary Health Care, CBOG, capaciteitsrgaan en het Nivel een bijeenkmst gerganiseerd waarin aan de psteller van het rapprt de Nederlandse benadering werd gepresenteerd. vi. SEGV bijeenkmst p 26 Maart 2009 Naar aanleiding van de teleurstellende nta ver de Sciaal-ecnmische Gezndheidsverschillen hebben we een bijeenkmst gerganiseerd vr nze leden waarin naast Lej van der Heiden (VWS) k Karien Strnks haar visie gaf p het rapprt en wat zij daarin miste. Bijeenkmst werd bezcht dr.. leden. b. Federatieraad i. 21 april 2009: Jan Maarten Bt, Suzanne Bmsma en Frans Pijpers van het Public Health Frum schetsen de resultaten van de debatten ver de psitinering van de jeugdgezndheidszrg aan de hand van de presentatie: Kesteren en Ontwikkelen. Een Huis vr Jeugdgezndheidszrg als Public Health vr de jeugd. 8 Inhudelijk jaarverslag NPHF 2009 (d)

9 Lej van der Heiden van de Directie Publieke Gezndheid, VWS Tussen drm en daad van preventie: de Wet PG en enkele praktische zaken. ii. 22 september 2009 Mariken Leurs van RIVM/CGL hudt een presentatie ver de werkwijze en het beleid van het Centrum Geznd Leven (CGL) 7. Dr de NPHF bekstigende en/f gecntracteerde activiteiten Deze activiteiten wrden bekstigd uit het daarte ntvangen subsidie van VWS - Public Health Frum Het Frum is dr de NPHF gecntracteerd m tt maart 2011 haar activiteiten te rganiseren. Verslaglegging daarver vindt dr het Frum plaats. Vr deze subsidieperide is het beleid van Frum vraf vastgesteld dr VWS. Er ligt geen relatie tussen de strategische agenda van de NPHF en de activiteiten van Frum. - Blad G. In 2008 is samen met de partners NIGZ en GGD Nederland beslten G te liquideren mdat de financiële basis nvldende ntbrak: er waren te weinig abnnees. - G-lezing In het vrjaar van 2009 is beslten geen G-lezing meer te rganiseren en het restant bedrag in te zetten m eind 2009 een NPHF-lezing te rganiseren. Dit is i.v.m. tijdgebrek ng niet gebeurd 8. Participaties en lidmaatschappen van de NPHF - NCVGZ De NPHF maakt deel uit van de stichting Nederlands Cngres Vlksgezndheid. Zij is een van de meebetalende participanten. Het bureau van de NPHF is k het bureau vr het NPHF en vert daarvr de secretariaatswerkzaamheden uit. De directeur is k directeur van het NCVGZ. Het cngres p en april vnd plaats in Rtterdam i.s.m. Tranz, universiteit van Tilburg. Het cngres, met als thema Over bruggen en grenzen trk 794 deelnemers en kn rekenen p een heel gede waardering van de bezekers. Na de zmer is i.s.m. de universiteit Nijmegen en Academische werkplaats Nijmegen gestart met de vrbereiding van het cngres De NPHF draagt financieel bij aan het cngres met een bijdrage uit eigen middelen, daarnaast is er k een budget beschikbaar uit de meerjarige subsidie van VWS. - EUVGZ De NPHF is als lid van EUPHA initiatiefnemer van het 3rd Eurpean Public Health Cnference die in nvember 2010 in Amsterdam wrdt gehuden. Vr dit cngres is k een stichting pgericht Stichting Eurpees Cngres Vlksgezndheid (EUVGZ) waarin k ZnMw, RIVM en Nivel participeren. Het bureau van de NPHF is m.i.v. 1 nvember 2009 versterkt t.b.v. de 9 Inhudelijk jaarverslag NPHF 2009 (d)

10 vrbereiding van dit cngres. De directeur NPHF is k directeur van het EUVGZ. Lidmaatschappen en vertegenwrdigingen namens de NPHF - EUPHA. De NPHF is actief lid van de Eurpean Public Health Assciatin, Niek Klazinga en Hans Baaijens (via de NPHF zijn k V&W, en de NVAG lid van Eupha). Niek Klazinga en Hans Baaijens bezchten de ledenvergadering. - WFPHA. De NPHF is passief lid van de Wrld Federatin f Public Health Assciatins. De ledenvergadering is niet bezcht. - Partnerschap tegen rken. De NPHF is actief lid van het Publiek Private Partnership Tegen Rken van Stivr; Hans Baaijens - CBO; Wetenschappelijke adviesraad; Niek Klazinga en Jlanda Keijsers - Prgrammacmmissie Master Public Health van de NSPOH, Hans Baaijens Vrbereiding nieuwe activiteiten In 2009 is actief gewerkt aan de vlgende activiteiten die pas in 2010 zullen wrden uitgeverd - 3rd Eurpean Public Health Cnference. Het bestuur is geïnstalleerd bestaande uit Niek Klazinga (vrzitter, NPHF), Niclette Warmenhven (secretaris, NPHF), Mnique Pieters (penningmeester, RIVM) Henk Smid (ZnMw) en Peter Grenewegen (Nivel) in de rganisatiecmmissie is k de NSPOH vertegenwrdigd. Op het cngres in Ldz presenteert EUVGZ een filmpje ver het cngres in Amsterdam en deelt zakje tulpenbllen uit aan alle deelnemers van het cngres in Plen. - Gezndheidsdialgen. Samen met NSPOH en RIVM zijn we in 2009 gestart met een cyclus van dialgen ver paradigma s van het gezndheidsbeleid in Nederland 9. Resultaten van de activiteiten van de NPHF. Het jaar 2009 was in diverse pzichten een dynamisch jaar vr de publieke gezndheid in het algemeen en de Nederlandse Public Health Federatie in het bijznder Is vral te kenmerken als een jaar waarin is gezaaid. Relaties greien, het aantal leden greit. De psitie van de NPHF in Nederland wrdt stevige. Zals in dit jaarverslag wrdt beschreven zijn er met succes een grt aantal activiteiten ntplid die allen hebben bijgedragen aan het agenderen en implementeren van vlksgezndheidsbeleid in Nederland. De greiende aandacht vr preventie en de greiende rl van de NPHF trekt k een grte wissel p bureau, leden en bestuur van de NPHF. Het bestuur kijkt met plezier terug p het afgelpen jaar. 10 Organisatie 10.1 Bestuur Het bestuur bestaat uit 8 persnen (een meer dan in de statuten is pgenmen). De samenstelling is in het verslagjaar ngewijzigd gebleven. In de Federatieraad van september 2009 zijn Niek Klazinga en Niclette Warmenhven herbenemd vr een nieuwe termijn. (zie bijlage). Het bestuur heeft in keer vergaderd (8 reguliere vergaderingen en twee beleidsmiddagen). Bestuursleden zitten de werkgrepen van de 10 Inhudelijk jaarverslag NPHF 2009 (d)

11 NPHF vr. De bestuursvergaderingen wrden i.v.m. de afstemming bijgewnd dr Jan Maarten Bt van het Public Health Frum. De bestuursleden ntvangen elke zndagavnd een update (Keek p de Week) van de directeur ver relevante strategische ntwikkelingen, gebeurtenissen en signalen Adviesraad De NPHF beschikt ver een adviesraad die bestaat uit persnen met een lange staat van dienst in de Public Health.(zie bijlage) De adviesraad kmt een keer per jaar bijeen (dit jaar was dat p 4 nvember) waarp ze de rganisatie adviseert ver strategische vraagstellingen en ngevraagd advies geeft. Smmige leden van de adviesraad participeren k in de werkgrepen Samenstelling bureau Het bureau bestnd p 1 januari uit 3 persnen. Per 1 september 2009 is een nieuwe secretaresse aangetreden. Per 1 nvember zijn daar twee persnen aan tegevegd i.v.m. de versterking vr de rganisatie van het 3 e Eurpean Public Health Cnference in nvember Het bureau bestnd geheel uit parttimers. (zie bijlage) Financiën Het financiële verslag 2009 wrdt afznderlijk verspreid. 11 Inhudelijk jaarverslag NPHF 2009 (d)

12 Bijlagen: 1. Samenstelling Federatieraad Actiz, vertegenwrdigt dr Riny van Lier. Artsen Jeugdgezndheidszrg Nederland (KAMG), vertegenwrdigt dr Henrique Sachse Bnhf. Astmafnds (SGF), vertegenwrdigt dr Agnes de Bruijn. Cnsument en Veiligheid (LOT), vertegenwrdigt dr Rb Bijlmer. Diabetesfnds (SGF), vertegenwrdigt dr Mnique Schrijver. Federatie Opvang, vertegenwrdigt dr Mevruw I.R. Smidt. Frensisch Medisch Gentschap (KAMG), vertegenwrdigt dr Jaap Tiessen. GGD Nederland, vertegenwrdigt dr Laurent de Vries (tevens bestuur NPHF). Kepel van Artsen Maatschappij en Gezndheid, vertegenwrdigt dr Ruud Hagenuw. KNCV Tuberculsefnds (SGF), vertegenwrdigt dr De heer J.V. Kuyvenhven. Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO, vertegenwrdigt dr De heer R. de Zeeuw. KWF Kankerbestrijding (SGF), vertegenwrdigt dr Stephen Wigger. Masters f Public Health Vereniging Bugainville, vertegenwrdigt dr Frans van Zest. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, vertegenwrdigt dr Dike van de Mheen (tevens bestuur NPHF). Nederlandse Assciatie vr Cmmunity Genetics en Public Health, vertegenwrdigt dr Cecile Janssens. Nederlands Cngres vr Openbare Gezndheidsregeling, vertegenwrdigt dr Tnnie Bakkenist. Nederlandse Hartstichting (SGF), vertegenwrdigt dr Désirée Stlker. Nederlandse Hersenstichting (SGF), vertegenwrdigt dr Peter Schf. Nederlandse Huisartsen Gentschap, vertegenwrdigt dr Tn Drenthen. Nederlands Instituut vr nderzek van de gezndheidszrg, vertegenwrdigt dr Peter Grenewegen. Nederlands Instituut Sprt en Bewegen (LOT), vertegenwrdigt dr Erik de Winter. Nederlands Paramedisch Instituut, vertegenwrdigt dr Ria Wams. Nederlandse Vereniging vr Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, vertegenwrdigt dr Kees van Vliet. Nederlandse Vereniging Artsen Beleid Management Onderzek (KAMG), vertegenwrdigt dr Jan Vsters. Nederlandse Vereniging vr Medische Micrbilgie (KAMG), vertegenwrdigt dr Arie Osterlee. Nederlandse Vereniging vr Preventie en Gezndheidsbevrdering, vertegenwrdigt dr Jlanda Keijsers (tevens bestuur NPHF). 12 Inhudelijk jaarverslag NPHF 2009 (d)

13 Netherlands Schl f Public & Occupatinal Health, vertegenwrdigt dr Vera Verdegaal. Nierstichting Nederland (SGF), vertegenwrdigt dr Tm Ostrm (tevens bestuur NPHF). Platfrm Gezndheid en Milieu (per Vereniging PGL), vertegenwrdigt dr Maureen Butter. Phars (LOT), vertegenwrdigt dr Mnica van Berkum. Rutgers Niss Grep (LOT), vertegenwrdigt dr Dianda Veldman. Schrer (LOT), vertegenwrdigt dr Ferdinand Strijthagen. SOA Aids Nederland (LOT), vertegenwrdigt dr Martin van Ostrm. Stivr (LOT), vertegenwrdigt dr Lies van Gennip (tevens bestuur NPHF). TNO Kwaliteit van Leven, vertegenwrdigt dr Margreet Swagerman. Trimbs Instituut (LOT), vertegenwrdigt dr Judith Blekman. Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculsebestrijding (KAMG), vertegenwrdigt dr Erik Huisman. Vereniging vr Artsen, Tandartsen en Apthekers werkzaam bij (zrg)verzekeraars (VAGZ), vertegenwrdigt dr Marij van Eijndhven. Vereniging van Indicerende en Adviserende Artsen (KAMG), vertegenwrdigt dr Cisca de Kning. Vereniging van Infectieziekten (KAMG), vertegenwrdigt dr Jeanette de Ber. Vereniging vr Vertruwensartsen inzake Kindermishandeling (KAMG), vertegenwrdigt dr Catherine Blaauw. Vereniging vr Verslavingsgeneeskunde Nederland, vertegenwrdigt dr Rb Stigter. Verpleegkundigen en Verzrgenden Nederland, vertegenwrdigt dr Mnique Leijen. Vedingscentrum (LOT), vertegenwrdigt dr Yvnne van Sluys. ZnMw, vertegenwrdigt dr Jacmine Ravensbergen. Zrgverzekeraars Nederland, vertegenwrdigt dr Pieter Hasekamp. 2. Samenstelling Kascmmissie Martin van Ostrm, SOA Aids Nederland Rb Bijlmer, Cnsument en Veiligheid 3. Samenstelling Bestuur De heer Prf. dr N.S. (Niek) Klazinga, in de functie van vrzitter. (herkzen in de Federatieraad van 22 september 2009) Mevruw Ir. N.E. (Niclette) Warmenhven, in de functie van vicevrzitter, directeur van Okapi Advies. (herkzen in de Federatieraad van 22 september 2009) Mevruw dr. L. (Lies) van Gennip, in de functie van penningmeester, directeur van Stivr. De heer T.A.J. van Ostrm, directeur Nierstichting. De heer L. de Vries, directeur GGD Nederland. Mevruw Dr. J.F.E.M. Keijsers, vrzitter NVPG. Mevruw V. Verdegaal, directeur NSPOH. 13 Inhudelijk jaarverslag NPHF 2009 (d)

14 3.1 (neven)functies Bestuur Lies van Gennip: - Directeur/ Bestuurder STIVORO vr een rkvrije tekmst - Lid Landelijk Overleg Themainstituten (tt december 2009 vrzitter geweest) - Vrzitter Werkgrep Rken Natinaal Prgramma Kankerbestrijding - Lid van de Internatinal Advisry Bard Anti-Tbacc Prject (Rusland) - Lid van de Prgrammaraad Mediawijzer - Lid van de Raad van Tezicht Nvadic Kentrnn (in vrije tijd) Jlanda Keijsers: - Business Develpment Manager, TNO Kwaliteit van Leven - Vrzitter NVPG - Lid Cmmissie Academische Werkplaatsen Publieke Gezndheid - Lid Onderwijscmmissie MPH, NSPOH Niek Klazinga: - Hgleraar Sciale Geneeskunde AMC-Universiteit van Amsterdam crdinatr Health Care Quality Indicatr prject OECD - Parijs: lid Raad van Tezicht Isala Klinieken - Parijs: lid Raad van Tezicht Arkin - Vrzitter Dutch Clinical Trial Fundatin Dike van de Mheen: - Directeur Onderzek en Onderwijs Instituut vr Onderzek naar Leefwijzen en Verslaving (IVO) - Hgleraar Verslavingsnderzek Erasmus Universiteit Rtterdam - lid bestuur Onderzekschl Maatschappelijke Veiligheid (OMV) - lid bestuur Stichting Nederlands Cngres Vlksgezndheid (NCVGZ) - lid bestuur Vereniging Vlksgezndheid en Wetenschap (V&W) - vrzitter Raad van Tezicht Stichting Infrmatievrziening Verslavingszrg (IVZ) - lid bestuur ROC Zadkine Rtterdam Tm Ostrm: - Vrzitter van de cmmissie Preventie van de sectie Gezndheidsfndsen (nderdeel van de brancherganisatie VFI). - Adjunct-directeur Nierstichting Nederland - Lid van Raad van Tezicht Kidneys fr Kids (KIK) - Lid van de Eurpean Kidney Health Assciatin (EKHA) - Lid van de Willem Klff Stichting - Lid van de Stuurgrep LekkerLangLeven Vera Verdegaal: - Directeur/ bestuurder Netherlands Schl f Public and Occupatinal Health (NSPOH) - Vrzitter van het bestuur Stichting Archipel Amelad - Firmant VOF Dit Eiland 14 Inhudelijk jaarverslag NPHF 2009 (d)

15 Laurent de Vries: - Directeur GGD Nederland. Niclette Warmenhven: - Vennt van Bureau Okapi (VOF) - Bestuurslid van Stichting Mayday-Mayday, een Stichting die zich inzet vr het mgaan met kanker. 4. Samenstelling adviesraad De heer Prf. Guus Schrijvers. De heer Prf. Dr. Ks van der Velden. De heer Drs. Hans Saan. De heer Dr. Henk Rengelink. Mevruw Drs. Lineke Jnkers-Kuiper. 5. Bureau Samenstelling Bureau en taakverdeling Hans Baaijens, directeur Thmas Plchg, gehele jaar beleidsmedewerker en prjectleider EUVGZ Tineke Aarts, van tt 31 juni 2009 secretariaat/ van 01 juli tt 31 december redactie Nieuwsbrief en websites. Wilma Meerwijk, vanaf 01 september 2009 secretariaat Simne Langejürgen, vanaf 1 nvember 2009 EUVGZ: cmmunicatie, spnsring en financiën. Bukje Zaadstra vanaf 1 nvember 2009 EUVGZ: Beleidsmedewerker EUVGZ Mutaties gedurende het jaar: Ziekteverzuim:8 dagen, ftewel 64 uur ( Hans Baaijens 7 dagen, Thmas Plchg 1 dag, Wilma Meerwijk 1 dag). Verzuimpercentage: 1,44% Met de daarvr in aanmerking kmende medewerkers werd een maal per jaar een functineringsgesprek gehuden 5.1 (neven) Functies Bureau Hans Baaijens: - Lid Raad van Tezicht van Libertas Leiden in Leiden - Vrzitter H.L Druckerfnds in Leiden Thmas Plchg: - Senir nderzeker, afdeling sciale geneeskunde, Academisch Medisch Centrum/ Universiteit van Amsterdam Bukje Zaadstra: - Dienstverband functie: Senir Opleider/ Adviseur pleiding Arts M&G 2 e Fase- NSPOH - Statutaire functies: Vice-President Netherlands Fulbright Alumni Assciatin (NFAA), Vice-President Harvard Club f the Netherlands (HCN), Ivy Circle Fulbright representative. - Lid bestuur NCOG 15 Inhudelijk jaarverslag NPHF 2009 (d)

16 6. Deelnemers werkgrepen per 31 december 2009 Kennismanagement: Bestuurlijke trekkers: Niclette Warmenhven (Okapi Advies) en Jlanda Keijsers (NVPG). Staflid: Thmas Plchg (Bureau NPHF) Leden: Martin van Ostrm (SOA Aids), Mann Penris (NSPOH), Jacmine Ravensbergen (ZnMw), Hans Saan (Adviesraad), Henrique Sachse-Bnhf (AJN). Integrale Gezndheid: Bestuurlijke trekkers:dike van de Mheen (V&W) en Laurent de Vries (GGD NL) Staflid: Hans Baaijens (Bureau NPHF) Leden: Lea den Breder (Bugainville), Maureen Butter (Platfrm M&G), Anja Krnstra (GGD NL), Mann Penris (NSPOH), Marie-Jse van Rij (ZnMw) en Kees van Vliet (NVAB). Verbinden Preventie & Zrg: Bestuurlijke trekkers: Tm Ostrm (Nierstichting) en Lies van Gennip (Stivr). Staflid: Thmas Plchg (Bureau NPHF) Leden: Aart Beijst (GGD NL), Jeanet Bruil (ZnMw), Tn Drenthen (NHG), Renée van Erven Drens (KAMG), Riny van Lier (Actiz), Henrique Sachse-Bnhf (AJN), Désirée Stlker (Hartstichting), Kees van Vliet (NVAB) en Chantal Walg (GGD NL). Berepskrachtenplanning: Bestuurlijke Trekkers: Vera Verdegaal (NSPOH) en Tm Ostrm (Nierstichting). Staflid: Hans Baaijens (Bureau NPHF) Leden: Luisa Bsker (NVPG), Riny van Lier (Actiz), Aaldert Mellema (GGD NL), Henrique Sachse-Bnhf (AJN), Herbert Schilthuis (Bugainville), Hetty van Velzen (TNO). Strategische Cmmunicatie: Bestuurlijke trekkers: Niek Klazinga Staflid: Hans Baaijens (Bureau NPHF) Niet bijeengekmen in 2009 Eurpa: Bestuurlijke trekkers: Niek Klazinga Staflid: Hans Baaijens (Bureau NPHF) Leden: Jeanette de Ber (NSPOH), Flris Barnhrn (EUPHA) en Aaldert Mellema (GGD NL). Ad-hc werkgrep SEGV Staflid: Hans Baaijens (Bureau NPHF) Leden: Desirée Stlker (Hartstichting) en Anja Krnstra (GGD NL), Arthur Eijk (LVG), Jan Vsters (NVAG), Elly Katsma (Astmafnds), Marijke Luif (Hartstichting) en Rene ten Have (GGD NL). 7.Samenstelling NCVGZ p 31 december 2009 Bestuur: Anja Krnstra (GGd NL), Dike van de Mheen (V&W), Nanne de Vries (Universiteit Maastricht, heeft de plaats ingenmen van Jan Huurman) Hans Baaijens (Ambtelijk Secretaris, bureau NPHF). 16 Inhudelijk jaarverslag NPHF 2009 (d)

17 Stuurgrep: Hans Baaijens (Bureau NPHF), Tnnie Bakkenist (ZnMw), Judith Blekman (Trimbs Instituut), Jeanet Bruil (ZnMw), Inge Duwes (NSPOH), Jacques Drewes, Lej van der Heiden (Min. VWS), Jlanda Keijsers (NVPG), Paul Kcken (TNO), Anja Krnstra (GGD NL),Mariken Leurs RIVM/CGL), Dike van de Mheen (V&W), Henriëtte Treurniet (RIVM), Ks van der Velden (Universiteit Nijmegen) en Nanne de Vries (Universiteit Maastricht). Organisatiecmmissie: Hans Baaijens (Bureau NPHF), Ien van de Gr (Universiteit Tilburg), Jeannine Hautvast (Universiteit Nijmegen), Jlanda Keijsers (NVPG), Paul Kcken (TNO), Jhan Melse (RIVM), Gerard Mlleman (GGD Nijmegen), Kristine Murits (Gemeente Nijmegen), Ks van der Velden (Universiteit Nijmegen) en Marcel Wrtel (Universiteit Nijmegen). Abstractcmmissie: Jeanet Bruil (ZnMw), Liset van Dijk (Nivel), Jacques Drewes, Jlanda Keijsers (NVPG), Paul Kcken (TNO), Dike van de Mheen (V&W), Karien Strnks (AMC Amsterdam) en Harry Verkleij (RIVM). 8.Samenstelling EUVGZ p 31 december 2009 Bestuur: Peter Grenewegen (Nivel), Niek Klazinga, Mniek Pieters (RIVM), Henk Smidt (ZnMw), Niclette Warmenhven (Okapi Advies) en Hans Baaijens (Directeur en Ambtelijk secretaris). Organisatiecmité: Peter Achterberg (RIVM), Jeanette de Ber (NSPOH), Walter Devillé (NIVEL), Thmas Plchg (Bureau NPHF), Jacmine Ravensbergen (ZnMw) en Bukje Zaadstra (NSPOH). 9. Aantal aanwezigen p de nieuwjaarsbrrel dd 14 januari bestuursleden 4 bureaumedewerkers 11 leden 17 Inhudelijk jaarverslag NPHF 2009 (d)

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Clfn Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ISBN 90-76906-58-0 2003, Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO Pstbus 20064,

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

DE LETTER EN DE GEEST

DE LETTER EN DE GEEST DE LETTER EN DE GEEST Adviezen vr versterking van de bestuurskracht in het vrtgezet nderwijs Eindrapprt Cmmissie Ged Onderwijsbestuur VO September 2014 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 Ged bestuur in het vrtgezet

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker Ntities Ecnmisch en Financieel Recht Prf. C. Van Acker INLEIDING Praktische Zaken: -slides beschikbaar vanaf zndagavnd -2 dcumentatiebundels + slides -besprken teksten zijn te kennen vr het mndelinge examen

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Grensregi Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Vlaanderen-Nederland 2014-2020

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces 1

Draaiboek. Deelproces 1 Plitie Draaibek Deelprces 1 Bestrijden van brand en emissie gevaarlijke stffen Vastgesteld 31-03-2005 Draaibek 1 1/18 Plitie Inhud 1. Analyse van de situatie...4 1.1 Het bepalen van de aard, mvang en verwachte

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ntwerprapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving / ntwerp-mer Opdrachtgever:

Nadere informatie

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen 2 Inhud Inleiding 3 De ntwikkelingen 4 Blijvende

Nadere informatie

H.B.G. Ganzeboom* I. Inleiding

H.B.G. Ganzeboom* I. Inleiding I v I Cultuurdeelname als verwerking van infrmatie f. verwerving van status. Een cnfrntatie van twee alternatieve verklarende therieen aan de hand van reeds verdcht nderzek H.B.G. Ganzebm* Summary L In

Nadere informatie

Europa 2020 moet ook sociaal en ecologisch

Europa 2020 moet ook sociaal en ecologisch Eurpa 2020 met k sciaal en eclgisch In april met België aan Eurpa een natinaal hervrmingsprgramma vrleggen in het kader van de nieuwe Eurpese middellangetermijnstrategie Eurpa 2020. Dat met in het bijznder

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 De Taallijn Interactief taalnderwijs in grep 1 en 2 Sinterklaas kmt lgeren! Activiteitencyclus vr grep 1 en 2 Expertisecentrum Nederlands Inhudspgave Inleiding 3 Vrbeeld van een planningsrster 4 Vrbereiding

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

Ontwikkel de toekomst

Ontwikkel de toekomst Ontwikkel de toekomst Het kan beter voor kinderen, voor ouders, voor de samenleving van nu en voor de samenleving van de toekomst. Brondocument september 2014 1 Inhoudsopgave Preambule 3 Gezamenlijke visie

Nadere informatie