Beslisdocument college van Peel en Maas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beslisdocument college van Peel en Maas"

Transcriptie

1 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/ Documentnummer: 1894/2016/ Besluitnummer: Onderwerp: prestatieafspraken 2017 met Wonen Limburg, Antares en huurdersvertegenwoordigers Advies: 1 a) instemmen met het aangaan van de bij dit besluit behorende prestatieafspraken met Wonen Limburg, Antares, de huurdersvereniging Noord-Limburg afdeling Peel en Maas en de huurdersbelangenvereniging Kessel-Meijel en deze ter ondertekening aanbieden aan de overige partijen, waarbij de opmerkingen van uw college zijn opgenomen met dien verstande dat t.a.v. de verkoop van huurwoningen een aangepaste wijziging is doorgevoerd.. b) Wethouder A. Janssen te machtigen de afspraken namens uw college te ondertekenen als verantwoordelijk wethouder. Besluit van het college Peel en Maas: volgens advies aangehouden anders, namelijk: Ondertekening gemeentesecretaris/directeur, datum: L.P.H. Breukers

2 Zaaknummer: 1894/2016/ Documentnummer: 1894/2016/ Besluitnummer: Adviesnota Onderwerp prestatieafspraken 2017 Advies 1 a) instemmen met het aangaan van de bij dit besluit behorende prestatieafspraken met Wonen Limburg, Antares, de huurdersvereniging Noord-Limburg afdeling Peel en Maas en de huurdersbelangenvereniging Kessel-Meijel en deze ter ondertekening aanbieden aan de overige partijen, waarbij de opmerkingen van uw college zijn opgenomen met dien verstande dat t.a.v. de verkoop van huurwoningen een aangepaste wijziging is doorgevoerd.. b) Wethouder A. Janssen te machtigen de afspraken namens uw college te ondertekenen als verantwoordelijk wethouder. Inleiding In het kader van de herziene Woningwet per moeten corporaties vóór 1 juli van elk jaar een zogenaamd bod doen aan de gemeente welk deel van de volkshuisvestingstaak zoals opgenomen in de lokale woonvisie zij voor haar rekening willen nemen. Vervolgens is dit bod de basis om samen met de corporaties en de huurdersverenigingen prestatieafspraken op te stellen. Deze prestatieafspraken moeten uiterlijk 15 december door de corporatie bij de Minister worden ingediend. Huurdersverenigingen hebben na de herziene Woningwet een volwaardige stem gekregen in het maken van prestatieafspraken. Vorig jaar is in overleg met de corporaties en de huurdersverenigingen afgesproken prestatieafspraken te maken voor één jaar, te weten Ook nu is met partijen afgesproken om uitsluitend voor het jaar 2017 afspraken te maken. Vanwege het ontbreken van een lokale woonvisie hebben we afgesproken de door de raad vastgestelde regionale structuurvisie Wonen 2016 als basis te nemen voor de prestatieafspraken. Vervolgens gaan we er van uit dat we in het 1 e halfjaar van 2017 de lokale woonvisie voor Peel en Maas vaststellen, waarna in 2017 op basis van deze lokale woonvisie afspraken gemaakt kunnen worden voor 2018 met een doorkijk naar de vier daaropvolgende jaren. Daarom is de gemeente samen met partijen aan de slag gegaan voor de te maken prestatieafspraken. Wonen Limburg heeft haar bod meer regionaal ingestoken met de regionale structuurvisie als basis. Antares heeft een meer concreet bod uitgebracht gericht op Peel en Maas. De thans voorliggende prestatieafspraken hebben dus uitsluitend betrekking op het jaar 2017 en zijn tot stand gekomen in overleg met de corporaties, gemeente en huurdersverenigingen. Tijdens de behandeling van voorstel op 5 december zijn door uw college enkele opmerkingen gemaakt m.b.t. voorgestelde wijzigingen. Deze wijzigingen zijn in het thans voorliggende stuk doorgevoerd. Met de voorgestelde wijziging t.a.v. de verkoop van huurwoningen gaan de corporaties niet geheel akkoord. Daarom is thans een aangepaste bepaling opgenomen t.a.v. de verkoop van huurwoningen die naar onze mening acceptabel is en het beoogde doel voldoende borgt. Bij de argumenten is dat nader omschreven. Daarnaast hebben deze afspraken uitsluitend betrekking op In 2017 gaan we op basis van de lokale woonvisie afspraken maken voor 2018 met een doorkijk naar de 4 daaropvolgende jaren. Daarin kunnen we ook weer nadere afspraken maken over de verkoop van huurwoningen. Het standpunt van de gemeente daarover kan worden opgenomen in de lokale woonvisie. Doelstelling Voldoen aan de wettelijke taak om prestatieafspraken te maken met corporaties, huurdersverenigingen en gemeente over de volkshuisvestingsopgave voor Gemeente Peel en Maas 1894/2016/ Pagina 2 van 7

3 Relatie (programma)begroting Dit voorstel draagt bij aan de realisatie van de volgende doelstelling en uitvoeringsafspraak uit de (programma)begroting: 1.2 wonen. Wat willen we bereiken? 1. Kleinschalige, ontspannen en diverse woonmilieus die passen bij de identiteit van de dorpen, die aansluiten bij bestaande landschappelijke structuren of bebouwingstypologie en die leiden tot duurzaamheid in milieu en in gebruik. Wat doen we er voor? 1c. We inventariseren mogelijkheden van herstructurering in overleg met maatschappelijke partners, vanuit het uitgangs- punt: ' herstructurering (inbreiding) gaat voor uitbreiding'. Om in de toekomstige behoefte aan woningen te voorzien zal aandacht worden besteed aan het herbestemmen van vrijkomend maatschappelijk vastgoed, tevens zal er aandacht zijn voor het herbestemmen van vrijkomende (decentrale) detail- handelslocaties. Herinvulling met geschikte woningen voor diverse doelgroepen betrekken wij bij de overwegingen. Dit zal wel altijd moeten worden bezien in relatie tot het dynamisch voorraadbeheer. Gezien het huidige overschot aan bouwlocaties is het toevoegen van aantallen woningen (op locaties waar geen woonbebouwing is gepland) alleen mogelijk in combinatie met het schrappen van woningen elders. 1f. We zien toe op de uitvoering van de met de corporaties gemaakte prestatieafspraken, met name: a) Het verlagen van de woonlasten door verbetering van de energetische kwaliteit van de woningen. b) Het betaalbaar en op peil houden van de sociale kernvoorraad voor de woonconsument die niet zelf in een woning kan voorzien. (doelgroep van beleid) c) De gedoseerde verkoop van huurwoningen. Dit om herstructurering op langere termijn beter te kunnen regisseren, maar ook om verscheidenheid in wijkopbouw te realiseren en om met name starters te kunnen voorzien van een betaalbare woning. d) Aandacht voor de doelgroep die niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning maar ook niet in staat is om een woning te kopen. (realiseren vrije sector huurwoningen of bestaande woningen transformeren naar de geliberaliseerde sector.) 3c. We hebben afspraken met de woningcorporaties gemaakt over de taakstelling huisvesting statushouders, op de nakoming van deze afspraken wordt door ons nagezien. Gezien de forse toename van het aantal statushouders kan in de huisvesting niet meer worden voorzien door het beschikbaar stellen van reguliere huurwoningen. In overleg met de corporaties zal worden bezien op welke wijze we alsnog kunnen voorzien in de behoefte. Het aanvullend realiseren van tijdelijke concepten wordt bij de overweging betrokken. Daarnaast passen we ook het Limburgs maatwerk toe, waarbij vervangende woningen worden gerealiseerd ter compensatie van de woningen die aan statushouders worden verhuurd. Tevens passen we het ontzorgingsarrangement toe, waarbij te koop staande woningen tijdelijk kunnen worden verhuurd aan statushouders. Argumenten 1.1 Op basis van de herziene woningwet per wordt van gemeente, corporaties en huurdersvertegenwoordigers verwacht dat er prestatieafspraken worden gemaakt. Corporaties moeten vóór 1 juli van elk jaar een bod doen aan de gemeente welk deel van de volkshuisvestelijke opgave de corporatie voor haar rekening neemt. Deze volkshuisvestelijke opgave moet normaal gesproken vermeld staan in de lokale woonvisie. Vanwege het ontbreken van een lokale woonvisie hebben we de regionale structuurvisie Wonen als uitgangspunt genomen, die daartoe ook voldoende basis biedt. Het bod van de corporaties is vervolgens het uitgangspunt om daar samen met de huurdersverenigingen prestatieafspraken van op te stellen. 1.2 In Peel en Maas hebben we te maken met twee corporaties en 2 huurdersvertegenwoordigers, die intensief zijn betrokken bij de totstandkoming van deze afspraken. In Peel en Maas is zowel Antares werkzaam (Kessel- Kessel-Eik en Meijel) als Wonen Limburg (de overige kernen). Daarnaast hebben we ook 2 huurdersvertegenwoordigers, te weten de huurdersbelangenvereniging Kessel-Meijel (Antares) en de huurdersvereniging Noord-Limburg afdeling Peel en Maas (Wonen Limburg). Alle partijen kunnen zich vinden in de thans voorliggende afspraken. Gemeente Peel en Maas 1894/2016/ Pagina 3 van 7

4 1.3 De huurdersvertegenwoordigers hebben zich in deze laten bijstaan door de Woonbond. Om hun belangen zo goed mogelijk geborgd te krijgen in de afspraken hebben de huurdersvertegenwoordigers zich laten bijstaan door een adviseur van de woonbond. De opmerkingen van de huurdersvertegenwoordigers zijn zoveel als mogelijk opgenomen in de afspraken. De huurdersvertegenwoordigers kunnen zich dan ook vinden in de afspraken. 1.4 De opbouw van de afspraken is voor de duidelijkheid gebaseerd op de indeling van de regionale structuurvisie. De afspraken kennen dezelfde opbouw als de regionale structuurvisie, waardoor ook de verbinding met de structuurvisie tot uiting komt. Daarnaast zijn we ook voornemens om de lokale woonvisie dezelfde opbouw te geven, zodat er eenzelfde lijn zit in de regionale structuurvisie, de lokale woonvisie en de prestatieafspraken 1.5 De afspraken kennen naast een aantal acties, die partijen op moeten pakken ook nadrukkelijk de taak om elkaar te informeren, maar ook om afspraken te monitoren, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau. We zien elkaar als volwaardige partners en zullen daar ook naar handelen. De afspraken bevatten een aantal acties, maar we komen ook overeen elkaar goed en gedegen te informeren met bestaande informatiesystemen, zoals Thuis in Limburg. Dit is nodig om een goed beeld en inzicht te krijgen in de onderwerpen, zoals die zijn opgenomen in de prestatieafspraken. Ook gaan we de gemaakte afspraken monitoren. Daartoe wordt een overlegstructuur opgezet, zowel op werkgroep als bestuurlijk niveau waarin de vorderingen aan de orde komen. 1.6 M.b.t. de verkoop van huurwoningen is een aangepaste wijziging doorgevoerd omdat de corporaties daarmee niet geheel akkoord gaan. De overige aanpassingen zijn wel doorgevoerd. De voorgestelde wijzigingen door uw college zijn door de overige te ondertekenen partijen akkoord bevonden. Alleen de bepaling m.b.t. de verkoop van huurwoningen is op verzoek van de corporaties enigszins aangepast. Corporaties zijn het niet eens met de vooronderstelling dat verkoop van huurwoningen ten koste gaat van de leefbaarheid. Immers door eigendomswoningen te creëren tussen huurwoningen wordt bijgedragen aan een meer gevarieerde wijkopbouw. Bovendien zijn deze woningen ook een kans voor starters om in hun dorp een woning te kunnen kopen. Het verplicht voeren van overleg over iedere te verkopen woningen vinden zij erg arbeidsintensief en niet werkbaar. Daarnaast is nog van belang te melden dat corporaties bij de verkoop van huurwoningen toestemming nodig hebben van de Autoriteit Woningbouw, die toetst of de verkoop voldoet aan de regels en in het belang van de volkshuisvesting is. Daarom is opgenomen dat om de verkoop van woningen te monitoren corporaties jaarlijks een overzicht geven van verkochte woningen en eenmaal per vier jaar een overzicht verstrekken van woningen die op het verkoopplan staan. Als partijen constateren dat als gevolg van de (voorgenomen) verkoop van huurwoningen problemen zouden of zijn ontstaan gaan partijen daarover het gesprek aan met als doel deze zoveel als mogelijk te beperken dan wel naar de toekomst toe te voorkomen. 1.7 De gemeente Peel en Maas heeft geen specifieke (lagere) grondprijs voor sociale woningbouw. Deze vraag stond ook nog open op basis van de behandeling van het voorstel in de vorige vergadering. Corporaties betalen dus dezelfde prijs als particulieren. Kanttekeningen 1.1 De prestatieafspraken moeten eigenlijk worden gemaakt voor het daaropvolgende jaar met een doorkijk naar de vier daarop volgende jaren. We hebben samen afgesproken om ons net als vorig jaar, te beperken tot een jaar. Dat wil dus zeggen, dat we nu uitsluitend afspraken maken voor het jaar We vinden het beter om meerjarige afspraken te maken zodra we een lokale woonvisie hebben, die als uitgangspunt kan worden genomen omdat daarin meer wordt ingezoomd op de casuïstiek in Peel en Maas. 1.2 Het is van groot belang dat we vóór 15 december prestatieafspraken bij de Minister Gemeente Peel en Maas 1894/2016/ Pagina 4 van 7

5 hebben liggen in het belang van de volkshuisvesting Enige mogelijke discussie is nog de bepaling m.b.t. de verkoop van huurwoningen. Zouden we daarop deze afspraken laten stranden, dan wordt niet voldaan aan de wettelijke verplichting om vóór 15 december prestatieafspraken bij de Minister te hebben liggen en gaat dit ten koste van alle overige in het document opgenomen afspraken. Financiële consequenties Dit voorstel heeft geen directe financiële gevolgen. Het kan wel zijn dat een uit te voeren afspraak kan leiden tot financiële gevolgen voor de gemeente. Dat zal dan separaat aan uw college of, indien van toepassing, aan de raad worden voorgelegd. Juridische consequenties Bij een akkoord met de afspraken door alle partijen kunnen deze door de corporatie nog vóór 15 december worden opgestuurd naar de Minister, waarbij we hebben voldaan aan deze verplichting in de Woningwet. Communicatie Met de communicatieconsulent is het volgende overeengekomen: er wordt geen specifieke communicatieaandacht aan dit voorstel besteed omdat het (nog) geen meerjarige afspraken betreffen. Dit standpunt is tevens tot stand gekomen na overleg met de communicatiemedewerkers van de corporaties. Uitvoering In de prestatieafspraken staan een aantal afspraken waarvan van partijen wordt verwacht dat deze in 2017 worden uitgevoerd. De belangrijkste afspraken zetten we op een rij. We stellen een werkgroep in met vertegenwoordigers van alle partijen die 3 tot 4 keer per jaar de voortgang bespreekt en het bestuurlijk overleg voorbereidt. 2x per jaar vindt er bestuurlijk overleg plaats over de voortgang met alle partijen. 1x per jaar wordt de raad geïnformeerd door de corporaties over de voortgang van hun werkzaamheden. Huurdersvertegenwoordigers worden daarvoor uitgenodigd. We hebben afspraken gemaakt over het (mogelijk) aantal te verkopen huurwoningen met enkele aanvullende voorwaarden. We houden elkaar op de hoogte van de ontwikkeling van herstructureringslocaties (Piushof, VMBO, voormalig centrum voor jeugd en gezin en de Carolusstraat). De gemeente zal in 2017 onderzoeken of herinvoering van een grondprijs voor sociale woningbouw mogelijk is of dat er mogelijkheden zijn om op projectbasis een (financiële) bijdrage kan worden verleend in het belang van de haalbaarheid van plannen en het drukken van de huurprijs. Wonen Limburg heeft 13 huurwoningen in aanbouw in het plan Stox, die naar verwachting in 2017 gereed komen. Aan de Carolusstraat gaat Wonen Limburg 8 energie neutrale levensloopbestendige woningen bouwen in de duurdere huur. (ter vervanging van inmiddels 10 gesloopte drive-in woningen) De 72 huurwoningen gelegen Piushof worden gesloopt en herbouwd op in overleg met de gemeente nader te bepalen locatie(s). In 2017 neemt de gemeente de regie om afspraken te maken over de samenwerking met de zorgpartijen die bijzondere doelgroepen begeleiden, de corporatie en de gemeente. We maken afspraken over ieders rol en verantwoordelijkheid bij huisvesting en begeleiding. We gaan in 2017 overleggen of er een uniforme regeling voor heel Peel en Maas kan worden vastgesteld met betrekking tot urgentieverklaringen. Gemeente en corporaties zetten diverse mogelijkheden in om aan de taakstelling van de huisvesting van statushouders te voldoen. (meer individuen in één woning; ontzorgingsarrangement, onderzoeken huisvestingsmogelijkheden bij particuliere verhuurders, inzet van leegstand vastgoed). Ook de huurdersbelangenverenigingen zijn uitgedaagd om in 2017 te bepalen welke rol zij kunnen vervullen in de komst en goede ontvangst van statushouders als nieuwe inwoners (en huurders) van onze gemeente. Gemeente en corporaties spreken de intenties uit om intensiever te gaan samenwerken met schuldhulpverlening en werken hiertoe in 2017 een gezamenlijk voorstel uit. Doel is het verkrijgen van één uniforme regeling voor Peel en Maas, het voorkomen van huisuitzettingen, het laag Gemeente Peel en Maas 1894/2016/ Pagina 5 van 7

6 houden van de kosten en het vergroten van het inzicht en de eigen verantwoordelijkheid van de huurder. We gaan initiatieven m.b.t. leefbaarheid beter met elkaar afstemmen en zo mogelijk combineren met werkzaamheden in de openbare ruimte.(integraal wijkbeheer) Wonen Limburg heeft in 2017 voorzien in planmatig onderhoud tot een bedrag van ,- Anatares heeft voor 2017 een renovatieplan in Meijel ( ) en in Kessel ( ) op de planning staan. Partijen maken in 2017 afspraken over de wijze waarop de gemeenschap/bewoners worden betrokken bij renovatieplannen, herstructurering en nieuwbouw van huurwoningen en treden daarbij gezamenlijk op. Zowel Antares als Wonen Limburg bieden in 2017 huurders de gelegenheid om deel te nemen aan zonnig Limburg. (plaatsen van zonnepanelen op het dak). Daarnaast heeft Antares 20% van alle investeringen geoormerkt voor duurzaamheidsmaatregelen. Wonen Limburg neemt ook deel aan het versnellingsarrangement, te weten het energieneutraal maken van bestaande huurwoningen. In overleg moet nog worden bepaald of en zo ja welke woningen in Peel en Maas hiervoor worden aangewezen. (70% van de huurders moet daarmee instemmen) Alle nieuwbouwplannen worden in principe als levensloopbestendig uitgevoerd. Hiervan kan alleen worden afgeweken in overleg met partijen. Het huis van morgen is een belangrijk middel in de bewustwording van de mogelijkheden om met relatief kleine ingrepen langer in de eigen woning te kunnen blijven wonen. De intentie is om deze woning nog minimaal voor 3 jaar te handhaven. Definitieve besluitvorming vindt plaats in het 1 e kwartaal Formulering besluit t.b.v. openbare besluitenlijst Het college heeft besloten om prestatieafspraken aan te gaan met Wonen Limburg, Antares, de huurdersvereniging Noord-Limburg afdeling Peel en Maas en de huurdersbelangenvereniging Kessel- Meijel. Hierin zijn de wederzijdse inspanningen opgenomen voor 2017 in het belang van de volkshuisvesting van Peel en Maas. Gemeente Peel en Maas 1894/2016/ Pagina 6 van 7

7 Zaaknummer: 1894/2016/ Documentnummer: 1894/2016/ Besluitnummer: Collegevoorstel ROUTINGBLAD Van team: Omgevingsontwikkeling Portefeuillehouder: Arno Janssen Opgesteld door: Thijs van Lier Datum: 6 december 2016 Wijziging: 7 december :06 Paraaf Teammanager: Als Bijlage bijgevoegd: Documentnummer: 1894/2016/ (van iedere bijlage het documentnummer vermelden) Overleg gepleegd met: corporaties, huurdersverenigingen, Luc van Doesum, Loes Nellen Advies ingewonnen bij Advies en Control: Overleg gehad met communicatieconsulent? Meezenden Ter inzage leggen Resultaat: verwerkt Resultaat: verwerkt Ja Is de Wet KPB van toepassing? (zie toelichting/formulier WKPB op intranet) Voorstel naar OR/GO: Redactionele samenvatting (in overleg met PHO/teammanager): Na vaststelling doorgeleiden naar de gemeenteraad: Na vaststelling voorleggen aan de Adviesraad Sociaal Domein: Niet van toepassing Gemeente Peel en Maas 1894/2016/ Pagina 7 van 7

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/877151 Besluitnummer: 50 6.2 Onderwerp: bouwen duurdere huurwoningen door Wonen Limburg Advies: 1 Wonen Limburg berichten

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/696079 Documentnummer: 1894/2015/704413 Besluitnummer: 50 6.5 Onderwerp: bod woningbouwcorporaties voor 2016 Advies:

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/546054 Besluitnummer: 44 6.3 Onderwerp: huurkwestie woning Churchillaan 3 Meijel Advies: 1 In te stemmen met verzending

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2013/014274 Besluitnummer: 24 6.4 Onderwerp: Woningbouwlocaties in Kessel-Eik Advies: 1 Vaststellen van de notitie Woningbouwlocaties

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/884605 Besluitnummer: 51 9.1 Onderwerp: Meerjarenplan Veilig Thuis Noord-en Midden Limburg 2017-2018 Advies: 1 2 3 4

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2011/21220 Besluitnummer: 28 6.7 Onderwerp: Concept vaststellingsovereenkomst De Berckt en omwonenden Advies: 1. Kennis te

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/637429 Besluitnummer: 52 6.2 Onderwerp: Ontwerp wijzigingsplan Molenhof fase 2 voor de realisatie van 4 woningbouwkavels

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/691480 Documentnummer: 1894/2015/693843 Besluitnummer: 47 9.1 Onderwerp: Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/593302 Besluitnummer: 4 8.1 Onderwerp: Grondprijzen 2015 Advies: 1 Vast te stellen de grondprijzen 2015 Besluit van het

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2013/043716 Documentnummer: 1894/2015/596080 Besluitnummer: 6 6.2 Onderwerp: Huisvesting tijdelijke arbeidskrachten op de

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/636193 Besluitnummer: 20 5.2 Onderwerp: Integraal Beleidskader Preventie en Handhaving DHW met preventief drugsbeleid

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2014/452260 7 7.2 Onderwerp: Verklaring onttrekking onderwijs ter verkrijging eigendom perceel Koninginnelaan 4 Panningen.(b.s. Panningen-Noord)

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/884364 Documentnummer: 1894/2016/884448 Besluitnummer: 51 6.3 Onderwerp: Samenwerking binnen de Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/649218 Besluitnummer: 27 9.1 Onderwerp: Vergoeding bijzondere kosten pleegzorg Advies: 1 In te stemmen met het voorstel

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2013/004571 Besluitnummer: 43 6.6 Onderwerp: Beleidsregels wijze van verlenen planologische medewerking kruimelgevallen huisvesting

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/764319 Besluitnummer: 15 8.4 Onderwerp: Advies 1 om voor het zelfvoorzienend maken van het zwembad in Kessel een lening

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/450530 Documentnummer: 1894/2014/450533 Besluitnummer: 25 8.1 Onderwerp: Plan van aanpak duurzaamheid Advies: 1 het plan

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/649218 Documentnummer: 1894/2016/771825 Besluitnummer: 26 9.1 Onderwerp: Aangepaste samenwerkingsafspraken pleegzorg

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/483107 Besluitnummer: 38 6.3 Onderwerp: Verzoek in het kader van het veegbestemmingsplan buitengebied Venweg 10 Grashoek

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/618540 Besluitnummer: 27-6.1 Onderwerp: Verlengen contract openbare verlichting met Ziut Advies: 1. In te stemmen met

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 384682 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 28 9.5 Onderwerp: Verkoop voormalig gemeentehuis Meijel Advies: 1. In te stemmen met het onderhands verkopen van het

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2015/651542 Documentnummer: 1894/2015/651546 Besluitnummer: 28 9.2 Document openbaar: Ja Onderwerp: Toezichthouder Wmo Advies: 1 In te stemmen met

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/696083 Besluitnummer: 46-5.3 Onderwerp: Subsidieaanvraag nazorg ex-gedetineerden 2016 Advies: 1 Volmacht te verlenen

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/573478 Besluitnummer: 2 9.1 Onderwerp: beleidsregels sociaal domein Advies: 1 Vast te stellen de volgende beleidsregels

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/768004 Besluitnummer: 21 7.1 Onderwerp: Grondtransacties met familie Vaessen locatie Op de Kemp Woonveld West project

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: ja Zaaknummer: 1894/2013/419759 Besluitnummer: 50 10.5 Onderwerp: Aanbestedingsdocumenten Huis van de Gemeente Advies: Het inschrijvingsdocument

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 371769 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 19 7.3 Onderwerp: Indexering Contract Regiovervoer Advies: 1. In te stemmen met het besluit c.q. voorstel van het bestuurlijk

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 296678 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 23 6b Onderwerp: Uitwerking Glasbankregeling ter voorbereiding op Bestuurlijk overleg Glasbankregeling 7 juni 2012 Advies:

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 331355 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 47 7g Onderwerp: Convenant: Werken aan vakmanschap Advies: 1. Instemmen met voorliggende convenant en tot ondertekening

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2013/035618 Documentnummer: 1894/2015/629341 Besluitnummer: 18 8.1 Onderwerp: Uitvoeringsbeleid permanente bewoning recreatieterreinen

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2012/5360 Besluitnummer: 10 9c Onderwerp: Omgevingvergunning kinderdagverblijf en overige activiteiten Ruijsstraat 102 Panningen

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/772984 Besluitnummer: 20 6.1 Onderwerp: Realiseren en exploiteren van een vijftiental Laadpalen in openbare ruimte Advies:

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 339941 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/556817 Besluitnummer: 29 6.2 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Woningsplitsing Tongerlo 2 Maasbree Advies:

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/672414 Documentnummer: 1894/2015/672746 Besluitnummer: 40 7.1 Onderwerp: Regionale samenwerking 'Het belang van Arbeidsmigranten'

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2013/061546 Besluitnummer: 7 6.3 Onderwerp: Overeenkomst het waterschap Peel en Maasvallei over de uitvoering en beheer van

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/428785 Besluitnummer: 8 10.1 Onderwerp: Aanpassing infrastructuur Ringovenpark Advies: 1. 25 extra parkeerplaatsen aan

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: JA Zaaknummer: 1894/2016/836933 Besluitnummer: 41 5.1 Onderwerp: Vaststellen LOGA brieven tweede en derde kwartaal 2016 Advies: 1 Om de door het

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2011/53830 Besluitnummer: 14 6a Onderwerp: Ondergrondse beregening voetbalaccommodaties Baarlo, Kessel en Meijel Advies: 1.

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2017/1091545 Besluitnummer: 23 6.3 Onderwerp: Collectieve actie tegen capaciteitstarief Advies: 1 Akkoord geven om deel te

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Raadsvergadering : 11 april 2017 Voorstel : Agendapunt :

Raadsvoorstel. Raadsvergadering : 11 april 2017 Voorstel : Agendapunt : Raadsvoorstel Raadsvergadering : 11 april 2017 Voorstel : 2017-019 Agendapunt : Zaaknummer : 1894/2016/867941 Documentnummer : 1894/2017/903129 Datum collegebesluit : 20 februari 2017 Onderwerp aangaan

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/702597 Documentnummer: 1894/2015/702777 Besluitnummer: 50 6.4 Onderwerp: Samenwerking binnen de Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/807705 Documentnummer: 1894/2016/835475 Besluitnummer: 40 9.2 Onderwerp: Actieplan participatieverklaringstraject gemeente

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2012/7424 Besluitnummer: 7 5c Onderwerp: Beslissing op bezwaar besluit tot toekennen van een huisnummer Diepenbroeklaan 69A

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 384122 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 28 7.3 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst Sociale Recherche Noord Limburg 2013-2017 Advies: 1. In te stemmen met voortzetting

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/767804 Besluitnummer: 16 5.2 Onderwerp: Advies: 1. De circulaire van het LOGA van 29 januari 2016 ECWGO/U201600078 en

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/655113 Documentnummer: 1894/2015/685975 Besluitnummer: 43 8.1 Onderwerp: Verzoek bijdrage en deelname Regio Venlo On

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2014/456911 Documentnummer: 1894/2014/457150 Besluitnummer: 21 7.1 Document openbaar: Ja Onderwerp: Onderhoud van de Standerdmolen St. Anthonius

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/557015 Besluitnummer: 43 6.3 Onderwerp: Aangelegde BMX baan op perceel Kessel F 308 achter de Molenstraat 40 te Kessel

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2011/17591 Besluitnummer: 51 8e Onderwerp: Uitgangspunten legaliseren 18 zomerhuisjes en bijgebouwen Stille Wille Advies:

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 303868 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 28 7a Onderwerp: nieuwsbrief "Werk maken van werk" Advies: 1. Kennisnemen van de nieuwsbrief: Werk maken van werk. 2.

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2012/ Documentnummer: 1894/2012/119305 Besluitnummer: 43 7b Onderwerp: project Uniekunst Advies: 1. Maximaal een eenmalig

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2014/440787 Documentnummer: 1894/2014/491670 Besluitnummer: 34 9.1 Document openbaar: Ja Onderwerp: Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 319467 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 44 10a Onderwerp: Budgetovereenkomst basisschool Ringovenpark Panningen Advies: 1. Instemmen met de inhoud en strekking

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/702597 Documentnummer: 1894/2015/702934 Besluitnummer: 50 6.6 Onderwerp: Bereik- en beschikbaarheid binnen de RUD 2016

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/446682 Documentnummer: 1894/2014/446709 Besluitnummer: 28 8.2 Onderwerp: Vrijkomende (gemeentelijke) accommodaties te

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2013/000830 Besluitnummer: 5 5.1 Onderwerp: Advies: 1 Te besluiten om de heer mr. C.W.C.A. Bruggeman te benoemen als voorzitter;

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Omni~ Wonen S1ichl1ng Huurdersorganisalie Omnia

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: JA Zaaknummer: 1894/2011/17591 Documentnummer: 1894/2012/3029 Besluitnummer: 5-8a Onderwerp: Legaliseren 18 vakantiehuisjes Stille Wille Advies:

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Programma Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting:

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 352733 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Documentnummer: 1894/2013/8766 Besluitnummer: 9-5.2 Onderwerp: Gemeentelijke televisie uitzendingen - Omroep P&M Advies: 1. Akkoord

Nadere informatie

Prestatie-/jaarafspraken 2016

Prestatie-/jaarafspraken 2016 Prestatie-/jaarafspraken 2016 IJsseldal Wonen Huurdersbelangenvereniging IJsseldal Viverion Huurdersvereniging Lochem Gemeente Lochem 1 Aanleiding Woningcorporaties Viverion en IJsseldal Wonen en de gemeente

Nadere informatie

B&W Vergadering. woningcorporaties Zaaknummer , , ) Commissie Commissiedatum Gemeenteraad

B&W Vergadering. woningcorporaties Zaaknummer , , ) Commissie Commissiedatum Gemeenteraad 2.2.8 Zienswijzen splitsingsvoorstel DAEB en niet-daeb woningcorporaties 1 Dossier 841 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 841 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 27 september 2016 Agendapunt 2.2.8

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PRESTATIEAFSPRAKEN WONEN

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PRESTATIEAFSPRAKEN WONEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PRESTATIEAFSPRAKEN WONEN 2013-2016 De gemeente Dinkelland, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder Steggink, daartoe ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet aangewezen

Nadere informatie

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept Prestatieafspra ken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Gemeente Assen n oncept Colofon Assen, december 2016 Status: definitief 07 12 2016 Prestatieafspraken

Nadere informatie

Gemeenteblad. Voorstel De gemeenteraad wordt gevraagd haar mening te geven over de concept Woonvisie Terschelling.

Gemeenteblad. Voorstel De gemeenteraad wordt gevraagd haar mening te geven over de concept Woonvisie Terschelling. Gemeenteblad Onderwerp: Concept Woonvisie Terschelling Jaar/nummer: 2017 / In behandeling bij: Wethouder De Jong Voorstel De gemeenteraad wordt gevraagd haar mening te geven over de concept Woonvisie Terschelling.

Nadere informatie

Beantwoording artikel 38 vragen

Beantwoording artikel 38 vragen Beantwoording artikel 38 vragen Aan de PvdA fractie Ter attentie van mevrouw Suijker directie/afdeling RO/RBA contactpersoon J. de Heer onderwerp artikel 38 vragen PvdA telefoon 0182-588288 uw kenmerk

Nadere informatie

Raamovereenkomst

Raamovereenkomst Raamovereenkomst 2016 2020 Definitief concept: 1.0 Datum: 23 juni 2016 1 Inleiding Deze raamovereenkomst is tot stand gekomen in de samenwerking tussen vier partijen, namelijk de DDFK gemeenten, woningcorporatie

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017

Prestatieafspraken 2017 Gemeente Hof van Twente Huurdersvereniging Delden Huurdersvereniging Goor en omstreken Huurdersvertegenwoordigers Ambt Delden Stichting bewonersbelangen Diepenheim, Markelo, Rijssen Woningstichting Ambt

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017

Prestatieafspraken 2017 Prestatieafspraken 2017 Aanleiding De prestatieafspraken 2017 zijn een vertaling van het bod, waarin de woningcorporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van

Nadere informatie

Collegevoorstel. B W1 W2 W3 S besluit: volgens voorstel aangehouden. akkoord. volgens voorstel. redactionele samenvatting.

Collegevoorstel. B W1 W2 W3 S besluit: volgens voorstel aangehouden. akkoord. volgens voorstel. redactionele samenvatting. Collegevoorstel onderwerp: aanpassen beleid collectieve ziektekostenverzekering VGZ ongevraagd advies Adviesraad Werk Zorg en Inkomen samengevat voorstel: 1. Met ingang van 1 januari 2009 een bijdrage

Nadere informatie

Inleiding In de huidige situatie haalt de gemeente Peel en Maas de taakstelling huisvesting statushouders niet.

Inleiding In de huidige situatie haalt de gemeente Peel en Maas de taakstelling huisvesting statushouders niet. Raadsvoorstel Raadsvergadering : 20 december 2016 Voorstel : 2016-097 Agendapunt : Zaaknummer : 1894/2016/866171 Documentnummer : 1894/2016/871128 Datum collegebesluit : 14 november 2016 Onderwerp Huisvesting

Nadere informatie

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2021 Goedgekeurd November 2016 Jaarplan 2017 1 Inleiding Voor het jaar 2017 presenteren we de begroting. Naast de cijfermatige opstelling, is er een toelichting

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/686669 Documentnummer: 1894/2015/686676 Besluitnummer: 43 9.1 Onderwerp: Werkbedrijf en Werkgeversservicepunt regio Noord-Limburg,

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2016

Prestatieafspraken 2016 Prestatieafspraken 2016 Aanleiding De prestatieafspraken 2016 zijn een vertaling van het bod, waarin de corporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van het

Nadere informatie

Onderwerp Zienswijze scheidingsvoorstel DAEB en niet-daeb van woningcorporaties Stek en Vooruitgang - Besluitvormend

Onderwerp Zienswijze scheidingsvoorstel DAEB en niet-daeb van woningcorporaties Stek en Vooruitgang - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 november 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00867 Onderwerp Zienswijze scheidingsvoorstel DAEB en niet-daeb van woningcorporaties Stek en Vooruitgang - Besluitvormend Beknopte

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven gemeente Eindhoven 15R6567 Raadsnummer Inboeknummer 15bst01548 Beslisdatum B&W 10 november 2015 Dossiernummer 15.46.551 Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven Inleiding In januari 2014 heeft het

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: Documentnummer: Besluitnummer: 18 8c Onderwerp: Nieuwvestiging van een bedrijf op handelsterrein De Schor (Wattstraat) te Maasbree.

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 323056 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Documentnummer: 1894/2012/117415 Besluitnummer: 40 6a Onderwerp: Sportieve Omgeving Maasbree Advies: 1. Af te zien van voorgenomen plan

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

2. Uitgangspunten raad 18 april Inspraakreacties. 4. Concept raadsbesluit

2. Uitgangspunten raad 18 april Inspraakreacties. 4. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 30 september 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 17 september 2013 Nummer : Onderwerp : Vaststelling Woonplan 2013-2023 Bijlage(n) : 1. Woonplan 2013-2023 2.

Nadere informatie

Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014

Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014 Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In 2012 zijn met de woningcorporaties Portaal,

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Wonen in het Land van Heusden en Altena Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Agenda P. van den Heuvel: De nieuwe Woningwet hoofdpunten W. Bijl: Regionale verankering in het Land van Heusden

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Mooiland Huurdersorganisatie Amstelflat

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Mooiland Huurdersorganisatie Amstelflat Prestatieafspraken Gemeente Assen Mooiland Huurdersorganisatie Amstelflat 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Mooiland Huurdersorganisatie Amstelflat 2017 Gemeente Assen Mooiland# Colofon Assen, december

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik. Aan de raad, Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik. Aan de raad, Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2016 16-037 Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik Aan de raad, Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik Gevraagde beslissing 1. Een bedrag van

Nadere informatie

prestatieafspraken 201 7

prestatieafspraken 201 7 prestatieafspraken 201 7 In deze overeenkomst zijn de prestatieafspraken tussen de gemeente Barendrecht, de Bewonersraad en Patrimonium Barendrecht vastgelegd voor de periode van 1 januari 2017 tot en

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/573612 Documentnummer: 1894/2014/583861 Besluitnummer: 51 9.6 Onderwerp: Lokaal subsidiekader Sociaal Domein 2015 Advies:

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad

Adviesnota voor de raad Adviesnota voor de raad Onderwerp Kwalitatief Woonprogramma 2005-1014 Regio Rivierenland Datum collegebesluit Dinsdag 27 juni 2006 Datum raadsvergadering Donderdag 21 september 2006 Agendapunt 6 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Woonafspraken>Woonvisie>Prestatieafspraken

Woonafspraken>Woonvisie>Prestatieafspraken Woonafspraken>Woonvisie>Prestatieafspraken Diverse wetten m.b.t. taakveld Wonen geven richting aan de taakuitoefening door gemeenten en woningcorporaties, zoals de Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen,

Nadere informatie

1. De brief aan de raad over versnelling sociale woningbouw vast te stellen.

1. De brief aan de raad over versnelling sociale woningbouw vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Versnelling (tijdelijke) sociale woningbouw Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Het onderzoek naar de kansen voor versnelde tijdelijke

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 1 november 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 1 november 2016 2.1.9 Zienswijzen splitsingsvoorstel DAEB niet-daeb Wonen Zuid WoonGoed enz 1 Dossier 949 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 949 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 1 november 2016 Agendapunt 2.1.9

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

Datum 27 maart 2017 Behandeld door Leon Langenhuizen. Stand van zaken regionaal actieprogramma uit de Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg

Datum 27 maart 2017 Behandeld door Leon Langenhuizen. Stand van zaken regionaal actieprogramma uit de Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg Aan de leden van de Commissie Wonen en de Raad Ruimtelijke ontwikkeling Raadhuisstraat 1 Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Telefax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl Internet

Nadere informatie

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D2 02.11.2015 0035 Tf(V(Ce Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Behandeld door: mevrouw C. Geenen-ter Hoeven Kenmerk:

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad OPINIE Made, 20 december 2016 Regnr.: 16int04506 Aan de commissie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum vergadering: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Agendapunt

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie