Nieuwsbrief. Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief. Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen*"

Transcriptie

1 * NATIONAAL NIEUWS Voor U ligt de derde van de, met daarin diverse nieuwe ontwikkelingen. Het komend jaar worden voor de 15de keer via de de zorgproblemen in Nederland gemeten. Een dergelijk lustrum willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. In deze nieuwsbrief leest U hierover meer. Derde Lustrum De is in 1998 gestart onder de naam LPOD ( Landelijke Prevalentie Onderzoek Decubitus) met het meten van de prevalentie van decubitus. Gaandeweg is de uitgebreid met meer zorgproblemen, terwijl het aantal deelnemers flink is gestegen. Daarmee is de de zorgmonitor van Nederland geworden. Ook het buitenland bleek geïnteresseerd in deze zorgmonitor en een aantal landen nemen momenteel deel aan de meting. Het derde lustrum willen we daarom niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op 11 oktober 2012 willen we dit samen met U vieren tijdens een congres. Zet deze datum dus nu al in uw agenda! Het programma voor dit congres zal bestaan uit een aantal aansprekende sprekers, met in de middag workshops over de nieuwste ontwikkelingen op het terrein van de zorgproblemen. Tussen de middag zal naast een feestelijke lunch ruimte zijn voor een postersessie. Oproep postersessie Tijdens het congres in 2012 kunnen deelnemers aan de een poster presenteren, met als onderwerp de binnen de eigen instelling. Er is ruimte voor maximaal 15 posters. Deze zullen, indien nodig, vooraf door de geselecteerd worden. Indien U een posterpresentatie wilt houden, moet U zich vóór 1 juni 2012 aanmelden bij de samen met een korte samenvatting van de poster. Aangezien het feest is, is voor de beste twee posters (door het publiek te bepalen) een IPad beschikbaar. Rapport 2011 Het rapport van 2011 met de gegevens van de aprilmeting is dit jaar later dan normaal, maar daarom niet minder interessant. De diverse nieuwe ontwikkelingen zijn debet aan het feit dat het rapport wat later uitkomt. Naar verwachting ontvangt U het rapport in de week van 12 december. Vernieuwde website De -website bestond al enkele jaren en was aan verandering toe. Bovendien bleek de huidige structuur niet meer toereikend om alle nieuwe initiatieven te kunnen ontplooien. Vandaar dat medio augustus de nieuwe -site de lucht in is gegaan. De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de vorige site zijn de verbeterde overzichtelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. * Met deze nieuwsbrief willen we deelnemers aan de en geïnteresseerden op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen. De nieuwsbrief zal onregelmatig verschijnen, en alleen als er relevant nieuws is.

2 Vernieuwde rapportage Voor de module ondervoeding in de WZW sector is een dashboard online ontwikkeld waarin de resultaten van de module ondervoeding worden weergegeven in overzichtelijke figuren. De resultaten zijn daarbij verdeeld in mapjes prevalentie, kenmerken (leeftijd, BMI, geslacht bijv.), preventie, monitoren, behandeling, kwaliteitsindicatoren en overig (bijv. slikken). Ook de gegevens van afgelopen jaren worden in deze figuren weergegeven. De prevalentie van ondervoeding in de eigen instelling is nu te vergelijken met de eigen resultaten van de afgelopen jaren, met het landelijk gemiddelde, tussen verschillende instellingen binnen een stichting, en tussen dezelfde soort afdelingen van verschillende instellingen in een stichting. Deze vernieuwde rapportage is zeer positief door de WZW sector geëvalueerd. Vandaar dat we momenteel bezig zijn om dit verder te ontwikkelen voor de andere soorten instellingen (ziekenhuizen, thuiszorg) en voor de andere modules. Aangezien de ontwikkeling van een dergelijke rapportage nogal wat werk is, richten we ons eerst op het in kaart brengen van alle prevalenties (decubitus, incontinentie, vallen, fixatie en smetten) in één overzicht, en vervolgens op de module decubitus. We hopen deze nieuwe rapportage voor ondervoeding en decubitus in april 2012 gereed te hebben. Excel File Sommige instellingen willen op basis van de resultaten zelf tabellen en figuren maken m.b.v Excel. De huidige Excel bestanden per tabel zijn hiervoor niet geschikt. Vandaar dat vanaf november 2011 instellingen via de -website een Excel-bestand kunnen downloaden, waarin alle gegevens zijn opgenomen. Continu meten De is van oorsprong een jaarlijkse eenmalige meting. Momenteel hebben instellingen echter ook de mogelijkheid om naast april ook in november te meten. Diverse instellingen hebben echter in het verleden gevraagd of men de meting niet vaker kan uitvoeren. Vanaf april 2012 behoort dit tot de mogelijkheden. Omdat we niet kunnen in schatten hoeveel instellingen hiervan gebruik willen maken, zal dit nog niet geautomatiseerd worden. Daarom is het zeer belangrijk dat instellingen die dit willen eerst aan ons doorgeven wanneer men een extra meting wil doen. Op dat moment zal Flycatcher ervoor zorgen dat dit voor deze instelling mogelijk is. Indien men niet vooraf doorgeeft dat men een extra meting wil doen, dan zullen de gegevens die ingevoerd worden, toegevoegd worden aan de bestaande gegevens, wat niet de bedoeling is. Mocht vaker van deze mogelijk gebruik gemaakt worden, dan zullen we dit automatiseren. De kosten voor deze extra metingen bedragen alleen de gebruikelijke kosten per cliënt. EPD De afgelopen jaren is herhaaldelijk gevraagd of de gegevens uit het eigen elektronische patiënten dossier (EPD) niet rechtstreeks ingevoerd konden worden in de meting. Vanaf april 2012 behoort dit ook tot de mogelijkheden. Door Flycatcher wordt op dit moment een standaard tool gemaakt via welke de gegevens ingevoerd kunnen worden.

3 Aan de slag met de resultaten De is bedoeld om instellingen zicht te geven bij welke zorgproblemen nog een kwaliteitsverbetering mogelijk is en hen indicaties te geven welke aspecten men kan aanpakken. Alleen meten om het meten heeft weinig zin. Toch is het voor instellingen vaak lastig om vanuit de gegevens te komen tot een verbeteractie. Enerzijds zijn de rapportages lastig te lezen, anderzijds is onduidelijk wat men vervolgens kan doen. Zoals boven beschreven wordt de rapportage al verbeterd. Echter ook aan de stappen die men vervolgens kan zetten, is al aan gewerkt. Vanuit ZonMw hebben we voor de Wonen-Zorg-Welzijn-sector subsidie ontvangen om een koppeling te maken tussen enerzijds de -ondervoedingsresultaten en anderzijds de instrumenten (interventies) die ontwikkeld zijn in het Eten en Drinken-project van Vilans en de Stuurgroep Ondervoeding. Deze instrumenten zijn vooral gericht op verantwoorde vocht- en voedselvoorziening, screenen op ondervoeding, wegen en meten en ambiance rondom de maaltijdmomenten. Aan de hand van vragen betreffende de prevalentie van ondervoeding, risico signalering, behandeling en kwaliteitsindicatoren (resultaten ) doorloopt men een beslisboom. Na elke vraag geeft de beslisboom aan welke acties beschikbaar zijn om eventuele problemen aan te pakken, hoe men bewustwording en aandacht voor de voedingszorg vergroot en hoe een plan van aanpak gemaakt kan worden om aan de slag te gaan met de acties. De verbeterproducten (acties) zijn geordend in 5 actietabellen: 1. Verbetersuggesties risicosignalering ondervoeding (screening en monitoring intake en gewicht), 2. Verbetersuggesties behandeling ondervoeding, 3. Verbetersuggesties kwaliteitsindicatoren (met name maaltijdambiance), 4. Bewustwording, 5. Activering en plan. Verder wordt in de actietabellen een onderverdeling gemaakt in beleid en afspraken, kennis en inzicht, meten, verbeteren en borgen zodat op ieder niveau met de acties gewerkt kan worden zoals bijvoorbeeld het implementeren van een weegbeleid op instellings- en afdelingsniveau tot en met instructies op verpleegkundig/verzorgend niveau (het wegen van oudere cliënten). De beslisboom en de actietabellen zijn in de april meting 2011 bij WZW instellingen geëvalueerd. Instellingen waren enthousiast over het gebruiksgemak, de inhoud en vormgeving van de beslisboom en over de actietabellen. Gezien deze positieve evaluatie zullen we verder onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om ook voor de andere zorgproblemen beslisbomen te ontwikkelen. Het komend jaar zal een master student alvast gaan werken aan het ontwikkelen van een beslisboom op het gebied van vallen waarna de andere zorgproblemen zullen volgen in de toekomst. Nieuwe module chronische wond Een belangrijk probleem in de zorg vormen de chronische wonden, ook wel complexe wonden genoemd. In Nederland is nog weinig zicht op het voorkomen van deze wonden en de wijze waarop met deze wonden omgegaan wordt. Duidelijk is wel dat met een adequate behandeling veel leed voorkomen kan worden. Vandaar dat we vanaf komend jaar ook een module chronische wond aanbieden. Het beoordelen van een chronische wond is niet eenvoudig. Vandaar dat we met de introductie van deze nieuwe module, een iets andere weg inslaan. De wond hoeft niet meer direct beoordeeld te worden door degene die de meting verricht, zoals bij decubitus, maar wordt door hem of haar alleen gesignaleerd. Vervolgens worden de bijbehorende vragen overgedragen aan een gespecialiseerde verpleegkundige of arts, die de vragen op een later tijdstip invult. In een pilot is deze methode dit jaar in enkele verpleeghuizen naar tevredenheid uitgeprobeerd. We nodigen U van harte uit deze module komende meting mee te nemen in uw meting!

4 Kosten van ondervoeding in verpleeghuizen In 2010 hebben onderzoekers van in samenwerking met de European Nutrition for Health Alliance (ENHA) een analyse gemaakt van De kosten van (risico) op ondervoeding in Nederlandse verpleeghuizen. Een dergelijke analyse was voor de Nederlandse verpleeghuizen nog niet eerder gedaan. De kosten zijn berekend op basis van tijdsbesteding, interventies en betrokkenheid van verschillende disciplines in de algemene voedingszorg, zorg voor risico op ondervoede bewoners en ondervoede bewoners. De belangrijkste resultaten van deze studie zijn: In totaal wonen ruim mensen in verpleeghuizen, van wie er ruim risico op ondervoeding hebben en daadwerkelijk ondervoed zijn. De additionele kosten voor ondervoeding in Nederlandse verpleeghuizen bedragen 279 miljoen euro per jaar, wat gelijk staat aan 0,7% van de totale zorgkosten en 3,0% van de kosten in verpleeghuizen. De algemene kosten voor voedingszorg zijn 5000 euro per jaar, de patiënt met verhoogd risico op ondervoeding (8000 euro extra), en de ondervoede patiënt ( euro extra). Voor meer informatie zie ook: J.M.M. Meijers, R.J.G. Halfens, L. Wilson, J.M.G.A. Schols (2011). Estimating the costs associated with malnutrition in Dutch nursing homes. Clinical Nutrition (2011), doi: /j.clnu Nieuwe richtlijnen Decubitus en Smetten Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe richtlijn van decubitus en de richtlijn smetten. Beide richtlijnen zijn ontwikkeld door het LEVV (nu V&VN) in samenwerking met V&VN Wondconsulenten, V&VN Dermatologie, het Nederlands Huisartsen Genootschap en het Kwaliteitsinstituut voor de zorg CBO. ZonMw subsidieert dit project. De richtlijnen zijn ter autorisatie aangeboden aan de deelnemende beroeps- en patiëntenorganisaties, waarna deze definitief worden. U kunt deze richtlijn al downloaden van de site van de V&VN. Rapport Gezondheidsraad Afgelopen week is het rapport van de gezondheidsraad Ondervoeding bij ouderen verschenen. De heeft meegewerkt aan analyses voor dit rapport. Uit het rapport blijkt dat een lage BMI, gewichtsverlies en verminderde voedselconsumptie samen gaan met een hoger sterfterisico, maar dat er nog geen causaal verband met ondervoeding aangetoond kan worden. Verder blijkt dat er nog veel onduidelijk is over ondervoeding bij ouderen. Zo ontbreekt een eenduidige definitie en is het niet duidelijk of extra voeding wel helpt. Meer onderzoek is daarom nodig. Dat stelt de Gezondheidsraad in een advies aan het ministerie van Volksgezondheid. Het hele rapport is te lezen op via de link:

5 INTERNATIONAAL NIEUWS Zwitserse ziekenhuizen hebben voor de eerste keer met de hun kwaliteit van zorg gemeten Zoals in de vorige nieuwsbrief te lezen was, is de een samenwerking aangegaan met de Zwitserse ANQ ( L Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques) en de Berner Fachhochschule Gesundheit (BFH) om decubitus en vallen/vrijheidbeperkende maatregelen in alle Zwitserse ziekenhuizen te meten. Eind mei werd het contract tussen beide partijen getekend en al op 8 november j.l. is de eerste meting bij 28 ziekenhuizen met samen meer dan 170 ID s uitgevoerd. Het contract met de Zwitserse ziekenhuizen is een volgende stap in de internationalisering van de. Dat is belangrijk omdat we veel van elkaar kunnen leren. Daarvoor moeten echter wel identieke meetinstrumenten en methodieken worden gebruikt. Dat is minder eenvoudig dan het op het eerste gezicht lijkt, zoals Drs. Noémi van Nie (coördinator van internationaal) heeft ervaren. Hoewel we al drie Duitstalige versies (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland) en een Engelse versie van de hebben, moest ook een Italiaanse en Franse versie voor de Zwitserse ziekenhuizen gemaakt worden. Niet alleen de vragenlijsten, maar ook het instructiemateriaal, de handleiding, het invoerprogramma en de resultaten die iedere instelling na de meting ontvangt moesten vertaald worden. De data die we uit de verschillende landen krijgen zijn uniek. Ondanks dat er internationaal veel gegevens beschikbaar zijn met betrekking tot medische diagnoses, is er over de zorg internationaal nog weinig bekend. In een volgende nieuwsbrief hopen we U de belangrijkste eerste resultaten van deze eerste meting in Zwitserland te kunnen presenteren. Zijn de UK en Ierland de volgende loot aan de stam? Komend jaar maken prof.dr. J. Schols en dr. R. Halfens een promotiereis naar de UK en Ierland. In het verleden is er vaak interesse getoond voor de vanuit beide landen, maar tot concrete afspraken is het niet gekomen. Vandaar dat begin komend jaar een bezoek gebracht wordt aan verschillende personen en instanties om een mogelijke samenwerking te bespreken. We houden U op de hoogte. Recent verschenen artikelen Afgelopen tijd zijn er weer diverse nieuwe artikelen verschenen van de onderzoekers van het team. Kijk op onze website voor een overzicht. De artikelen zijn op te vragen via de (via of telefoon). Colofon Medewerkers: Prof. dr. R.J.G. Halfens, projectleider Prof. dr. J.M.G.A. Schols, senior onderzoeker Mw. dr. J.M.M. Meijers, onderzoeker Mw. drs. N.C. van Nie, onderzoeker Mw. drs. E. Meesterberends, onderzoeker Dr. J.C.L. Neyens, onderzoeker Mw. drs. S. Rijcken, onderzoeksassistent Mw. drs. S. Wolters, onderzoeksassistent Uitgave: Nummer 3 december 2011

De LPZ van historie naar toekomst

De LPZ van historie naar toekomst De LPZ van historie naar toekomst Ruud J.G.Halfens Projectleider Projectteam: Jos Schols Judith Meijers Noémi van Nie Esther Meesterberends Donja Mijnarends Jacques Neyens Armand Rondas Yufitriana Amir

Nadere informatie

Webversie Afmelden nieuwsbrief

Webversie Afmelden nieuwsbrief Wolters Saskia (HSR) From: Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ) on behalf of Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ)

Nadere informatie

Meten van de kwaliteit van de basiszorg

Meten van de kwaliteit van de basiszorg Home no. 6 December 2016 Eerdere edities Verenso.nl Meten van de kwaliteit van de basiszorg Ruud Halfens, Suzanne Rijcken, Martin van Leen, Jos Schols r.halfens@maastrichtuniversity.nl De Landelijke Prevalentiemeting

Nadere informatie

Webversie Afmelden nieuwsbrief

Webversie Afmelden nieuwsbrief Page 1 of 5 Webversie Afmelden nieuwsbrief Inhoud: LPZ in Roemenië? Werkbeleving in de Zorg meten EDCNS Congres Promoties Evaluatie LPZ Normen Goede Zorg Website Banner Nieuwe publicaties LPZ in Roemenië?

Nadere informatie

Webversie Afmelden nieuwsbrief

Webversie Afmelden nieuwsbrief Page 1 of 5 Webversie Afmelden nieuwsbrief Inhoud: Meting april 2016 Vernieuwde website Eindrapport 2015 Aan het woord: Anouk Roberts en Martijn Tijburg van Flycatcher Meting april 2016 Op dinsdag 12 april

Nadere informatie

Privacyreglement ten behoeve van de Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit

Privacyreglement ten behoeve van de Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit Privacyreglement ten behoeve van de Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Geregistreerde: de

Nadere informatie

Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen Rapportage resultaten 2013

Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen Rapportage resultaten 2013 CAPHRI School for Public Health and Primary Care Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen Rapportage resultaten 2013 R.J.G. Halfens, N.C. van Nie, J.M.M. Meijers, E. Meesterberends, J.C.L. Neyens, A.A.L.M.

Nadere informatie

Screening en behandeling van ondervoeding: een MUST voor verpleegkundigen

Screening en behandeling van ondervoeding: een MUST voor verpleegkundigen Screening en behandeling van ondervoeding: een MUST voor verpleegkundigen Renaldo Secchi 3 juni 2010 Inhoud Introductie Wat is ondervoeding? Gevolgen van ondervoeding? Prevalentie van ondervoeding Voeding

Nadere informatie

Rapportage resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen

Rapportage resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen Rapportage resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen 2011 Uitvoering Universiteit Maastricht CAPHRI School for Public Health and Primary Care, Department of Health Services Research Focusing

Nadere informatie

Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen Rapportage resultaten 2014

Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen Rapportage resultaten 2014 CAPHRI School for Public Health and Primary Care Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen Rapportage resultaten 2014 R.J.G. Halfens, J.M.M. Meijers, E. Meesterberends, J.C.L. Neyens, A.A.L.M. Rondas,

Nadere informatie

LANDELIJKE PREVALENTIEMETING ZORGPROBLEMEN

LANDELIJKE PREVALENTIEMETING ZORGPROBLEMEN 5 Ondervoeding 5.1 Inleiding Ondervoeding blijft een belangrijk zorgprobleem in de Nederlandse gezondheidszorg. Gevolgen van ondervoeding zijn daling van de weerstand, verhoogde kans op ziekteproblemen,

Nadere informatie

Rapportage resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen

Rapportage resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen Rapportage resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen 2012 Uitvoering Universiteit Maastricht CAPHRI School for Public Health and Primary Care, Department of Health Services Research Focusing

Nadere informatie

Rapportage resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen

Rapportage resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen Rapportage resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen 2010 Uitvoering Universiteit Maastricht CAPHRI School for Public Health and Primary Care, Department of Health Care and Nursing Science

Nadere informatie

fåäéáçáåö= oéëìäí~íéå=`njãéíáåö=îççêà~~ê=omnr=få~êé=íüìáëòçêö=eéñíê~ãìê~~äf==

fåäéáçáåö= oéëìäí~íéå=`njãéíáåö=îççêà~~ê=omnr=få~êé=íüìáëòçêö=eéñíê~ãìê~~äf== fåäéáçáåö= Icare Verpleging en Verzorging voert jaarlijks een evaluatie uit van de kwaliteit van zorg, gebruikmakend van de aandachtsgebieden en indicatoren uit het landelijk Kwaliteitsdocument 2012, Verpleging,

Nadere informatie

TFI en de voedingstoestand op Curaçao. Francis van Eijndhoven NASKHO congres ouderenzorg 25 februari 2012

TFI en de voedingstoestand op Curaçao. Francis van Eijndhoven NASKHO congres ouderenzorg 25 februari 2012 TFI en de voedingstoestand op Curaçao Francis van Eijndhoven NASKHO congres ouderenzorg 25 februari 2012 inhoud!! Onder-, over- en gezond gewicht: definitie bij ouderen!! MUAC als maat voor BMI!!.gewicht

Nadere informatie

Webversie Afmelden nieuwsbrief

Webversie Afmelden nieuwsbrief Page 1 of 5 Webversie Afmelden nieuwsbrief Inhoud: Pilot LPZ Meting 2.0 Bezoek aan Nottingham Bezoek vanuit Nieuw-Zeeland Aan het woord: Armand Rondas LPZ Meting 12 april Pilot LPZ Meting 2.0 LPZ 2.0 nadert!

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING Samenvatting NEDERLANDSE SAMENVATTING In de gezondheidszorg is decubitus nog steeds een veel voorkomend zorgprobleem. Decubitus betekent voor de patiënt pijn en overlast en kan

Nadere informatie

5 ONDERVOEDING. 5.1 Inleiding

5 ONDERVOEDING. 5.1 Inleiding LANDELIJKE PREVALENTIEMETING ZORPROBLEMEN 212 5 ONDERVOEDING 5.1 Inleiding Ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse gezondheidszorg, al zien we de laatste jaren een dalende trend

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Vroeg opsporen en voorkomen achteruitgang chronische nierschade

Vroeg opsporen en voorkomen achteruitgang chronische nierschade Factsheet Nieren en nierschade deel 5 Vroeg opsporen en voorkomen achteruitgang chronische nierschade In Nederland hebben 1,7 miljoen mensen chronische nierschade. Dit is in veel gevallen het gevolg van

Nadere informatie

Vroege herkenning en behandeling van ondervoeding in Nederlandse Verpleegen Verzorgingshuizen ACHTERGRONDINFORMATIE

Vroege herkenning en behandeling van ondervoeding in Nederlandse Verpleegen Verzorgingshuizen ACHTERGRONDINFORMATIE Vroege herkenning en behandeling van ondervoeding in Nederlandse Verpleegen Verzorgingshuizen ACHTERGRONDINFORMATIE December 2008 INLEIDING Uit de LPZ meting van 2007 blijkt dat in verpleeg- en verzorgingshuizen

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Basiszorg in het verpleeghuis: longitudinale weergave van zorgproblemen gemeten door de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen

Basiszorg in het verpleeghuis: longitudinale weergave van zorgproblemen gemeten door de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen Basiszorg in het verpleeghuis: longitudinale weergave van zorgproblemen gemeten door de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen R.J.G. Halfens a,b, E. Meesterberends a,b, J.M.M. Meijers a,b, N.C. van

Nadere informatie

Gezondheidsraad. 29 november Daan Kromhout Commissievoorzitter Vicevoorzitter Gezondheidsraad. Gezondheidsraad

Gezondheidsraad. 29 november Daan Kromhout Commissievoorzitter Vicevoorzitter Gezondheidsraad. Gezondheidsraad Gezondheidsraad 29 november 2011 Gezondheidsraad Daan Kromhout Commissievoorzitter Vicevoorzitter Gezondheidsraad Het adviesproces Adviesaanvraag: 18 augustus 2009 7 vergaderingen van multidisciplinaire

Nadere informatie

Basisvoedingszorg: terug naar de essentie. Bart Geurden RN, PhD

Basisvoedingszorg: terug naar de essentie. Bart Geurden RN, PhD Basisvoedingszorg: terug naar de essentie Bart Geurden RN, PhD INHOUD Inleiding Het ideale voedingsbeleid Barrières Toekomst Inleiding Definitie Ondervoeding is een voedingstoestand waarbij een tekort

Nadere informatie

Rapportage Verslagjaar 2012

Rapportage Verslagjaar 2012 Rapportage Verslagjaar 2012 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg OE-code: 30053 Inhoudsopgave Rapportage Verslagjaar 2012... 1 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg...

Nadere informatie

Werkgroep 4 Meetinstrumenten en meetmethodes

Werkgroep 4 Meetinstrumenten en meetmethodes Werkgroep 4 Meetinstrumenten en meetmethodes Werkgroepleden Astrid Lanslots, diëtist Thuiszorg Mark en Maas Martin van Leen, verpleeghuisarts en manager Advies- en BehandelCentrum Avoord Zorg & Wonen Inleiding

Nadere informatie

V&V Onafhankelijke indicatiestelling bij cliënten met een somatische chronische

V&V Onafhankelijke indicatiestelling bij cliënten met een somatische chronische 2.10 Verpleging en verzorging V&V 99.01 Onafhankelijke indicatiestelling bij cliënten met een somatische chronische aandoening Financier: NWO-ZOB Status: Activiteiten 2003: afronding proefschrift Uitvoering:

Nadere informatie

Rapportage Verslagjaar 2012

Rapportage Verslagjaar 2012 Rapportage Verslagjaar 2012 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg OE-code: 5090 Inhoudsopgave Rapportage Verslagjaar 2012...1 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg...1

Nadere informatie

Patiënt-gerapporteerde uitkomstindicatoren vanuit patiënt perspectief

Patiënt-gerapporteerde uitkomstindicatoren vanuit patiënt perspectief Patiënt-gerapporteerde uitkomstindicatoren vanuit patiënt perspectief Mr. Heleen Post,Team manager Kwaliteit, NPCF Dr. Ildikó Vajda, Beleidsmedewerker zeldzame aandoeningen, VSOP Dr. Philip van der Wees,

Nadere informatie

PROJECTPLAN Vroege herkenning en behandeling ondervoeding in revalidatiecentra

PROJECTPLAN Vroege herkenning en behandeling ondervoeding in revalidatiecentra PROJECTPLAN Vroege herkenning en behandeling in revalidatiecentra Voorbeeldversie A. Inleiding en deelnemende afdelingen Inleiding Ondervoeding is sinds 2010 een prestatie indicator voor de revalidatiecentra.

Nadere informatie

Ondervoeding bij ouderen

Ondervoeding bij ouderen Ondervoeding bij ouderen Dr. Harriët Jager-Wittenaar Senior onderzoeker Lectoraat Transparante Zorgverlening Hanzehogeschool Groningen Leeruitkomsten Aan het einde van deze workshop: Kunt u ondervoeding

Nadere informatie

Zorg voor Beter verbetertraject Eten en drinken

Zorg voor Beter verbetertraject Eten en drinken Zorg voor Beter verbetertraject Eten en drinken Verbeteren voedingszorg? Teamwerk vereist! Henry Mostert MSN, Vilans Nederlands kenniscentrum voor langdurige zorg en ondersteuning Najaarssymposium VVKVM,

Nadere informatie

webbased video interview in de Zorg

webbased video interview in de Zorg webbased video interview in de Zorg Ten behoeve van Samengesteld door : Geinteresseerden : CLOOKS b.v. Document : 2011-0002 Datum : 11 januari 2011 Versie : 1.0 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

R.J.G. Halfens, J.M.M. Meijers, M.F.M.T. Du Moulin, N.C. van Nie, J.C.L. Neyens, J.M.G.A. Schols Department of Health Care and Nursing Science

R.J.G. Halfens, J.M.M. Meijers, M.F.M.T. Du Moulin, N.C. van Nie, J.C.L. Neyens, J.M.G.A. Schols Department of Health Care and Nursing Science CAPHRI School for Public Health and Primary Care Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen 2010 Kort en bondig R.J.G. Halfens, J.M.M. Meijers, M.F.M.T. Du Moulin, N.C. van Nie, J.C.L. Neyens, J.M.G.A.

Nadere informatie

Plan van Aanpak woon-en zorgcentrum de Westerkim 2013 n.a.v. inspectiebezoek (20 september 2012) i.h.k.v. 2 e fase gefaseerd toezicht

Plan van Aanpak woon-en zorgcentrum de Westerkim 2013 n.a.v. inspectiebezoek (20 september 2012) i.h.k.v. 2 e fase gefaseerd toezicht Algemeen Op 20 september 2012 heeft de Inspecteur voor de Volksgezondheid, de heer C. Dekker, in het kader van de tweede fase van gefaseerd toezicht een inspectiebezoek gebracht aan de Westerkim. Doel

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Zorgprogramma s, behandelpaden en monitoren: welke resultaten levert dat op? Marguerite Elfrink Projectleider Zorgmonitor Forum GGz Nijmegen

Zorgprogramma s, behandelpaden en monitoren: welke resultaten levert dat op? Marguerite Elfrink Projectleider Zorgmonitor Forum GGz Nijmegen Zorgprogramma s, behandelpaden en monitoren: welke resultaten levert dat op? Marguerite Elfrink Projectleider Zorgmonitor Forum GGz Nijmegen Seminar: Veranderingen in de zorg, NetQ, Centraal Museum 13

Nadere informatie

Meten van de kwaliteit van zorg voor patiënten met hoofd-halskanker

Meten van de kwaliteit van zorg voor patiënten met hoofd-halskanker Meten van de kwaliteit van zorg voor patiënten met hoofd-halskanker Meten van de kwaliteit van zorg voor patiënten met hoofd-halskanker De zorg voor patiënten met hoofd-halskanker is goed geregeld in

Nadere informatie

ISOQOL-NL. Welkom. ISOQOL NL bestuur Caroline Terwee Sandra Beurskens Jolanda de Vries Lotte Haverman

ISOQOL-NL. Welkom. ISOQOL NL bestuur Caroline Terwee Sandra Beurskens Jolanda de Vries Lotte Haverman ISOQOL-NL Welkom ISOQOL NL bestuur Caroline Terwee Sandra Beurskens Jolanda de Vries Lotte Haverman PROGRAMMA 10:00 10:10 Welkom voorzitter ISOQOL-NL Caroline Terwee 10:10 10:20 Intro dagvoorzitter Sandra

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Informare. voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg. Handleiding

Informare. voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg. Handleiding Informare Handleiding voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut Centrum voor medische ethiek Utrechtse weg 1a, 3811 NA Amersfoort (033) 4647779

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Nieuwsbrief oktober 2014 In dit nummer: Workshop Kerkbalans Statistical Analysis Nieuw in Scipio Incassolijsten Nieuw in Scipio Online E-mailen Huiskringen Nieuw in CashflowPro (Foerage) Dagafschriften

Nadere informatie

EPA (European Practice Assessment) De weg naar verbetering van uw huisartsenpraktijk

EPA (European Practice Assessment) De weg naar verbetering van uw huisartsenpraktijk EPA (European Practice Assessment) De weg naar verbetering van uw huisartsenpraktijk Het EPA-instrument Het European Practice Assessment (EPA) 2005 werd tussen 2001 en 2005 ontwikkeld door de TOPAS-Europe

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Pijn in verpleeghuizen. Pijn in verpleeghuizen. A Closer Look at Pain in Nursing Home Residents

Inhoud presentatie. Pijn in verpleeghuizen. Pijn in verpleeghuizen. A Closer Look at Pain in Nursing Home Residents A Closer Look at Pain in Nursing Home Residents Inhoud presentatie Een betere kijk op pijn bij verpleeghuisbewoners Pijn in verpleeghuizen REPOS Ontwikkeling Implementatie Implementatie pijnmeting Conclusie

Nadere informatie

Iemand met overzicht die met me meedenkt Ouderenzorgproject Midden Utrecht. Petra Cornelis

Iemand met overzicht die met me meedenkt Ouderenzorgproject Midden Utrecht. Petra Cornelis Iemand met overzicht die met me meedenkt Ouderenzorgproject Midden Utrecht Petra Cornelis OmU in de praktijk Petra Cornelis, praktijkverpleegkundige ouderen en operationeel manager 2014 Introductie Inhoud

Nadere informatie

Incura. Tips & tricks

Incura. Tips & tricks Incura Tips & tricks 2011 Incura Fysio-EPD Pagina 1 / 24 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Andere agenda s kiezen... 4 3 Werking behandeljournaal... 5 4 Standaardteksten... 7 4.1 Een standaardtekst maken.... 7

Nadere informatie

Jaarplan GGZ-programma laatste kwartaal 2016 en eerste kwartalen 2017

Jaarplan GGZ-programma laatste kwartaal 2016 en eerste kwartalen 2017 Jaarplan GGZ-programma laatste kwartaal 2016 en eerste kwartalen 2017 Onderwerp Hoofdthema is vaak op te splitsen in diverse onderwerpen!.doorontwikkeling regionale GGZregiegroep 2.Mogelijkheden van GGZ-droom

Nadere informatie

Better in, better out, goede voeding voor en na een operatie bij ouderen. zaterdag 15 maart 2014, Marion Theuws

Better in, better out, goede voeding voor en na een operatie bij ouderen. zaterdag 15 maart 2014, Marion Theuws Better in, better out, goede voeding voor en na een operatie bij ouderen zaterdag 15 maart 2014, Marion Theuws Wie werkt er samen met een diëtist? Wie houdt rekening met voeding bij de behandeling? Slaat

Nadere informatie

Vermindering bijvoeding bij neonaten SAMENVATTING

Vermindering bijvoeding bij neonaten SAMENVATTING Vermindering bijvoeding bij neonaten SAMENVATTING 1) Dit project zorgt ervoor dat minder neonaten onterecht post partum bijvoeding krijgen. Hiermee gaan meer neonaten met volledig borstvoeding naar huis

Nadere informatie

icoach, een Web-based en Mobiele Applicatie voor Stoppen-met-roken: Verschillen tussen Gebruikersgroepen, Beïnvloedende Factoren voor Adherence,

icoach, een Web-based en Mobiele Applicatie voor Stoppen-met-roken: Verschillen tussen Gebruikersgroepen, Beïnvloedende Factoren voor Adherence, icoach, een Web-based en Mobiele Applicatie voor Stoppen-met-roken: Verschillen tussen Gebruikersgroepen, Beïnvloedende Factoren voor Adherence, en het Verband tussen Adherence en Effect icoach, a Web-based

Nadere informatie

Aan: zorgaanbieders en zorgprofessionals

Aan: zorgaanbieders en zorgprofessionals Aan: zorgaanbieders en zorgprofessionals Utrecht, 5 oktober 2017 Kenmerk: 17.158 SvB/CG Betreft: Indicatoren voor basisveiligheid Kwaliteitskader verpleeghuiszorg Geachte leden, Graag willen we u informeren

Nadere informatie

Voorkomen en beheersen van ondervoeding: Nuttig en haalbaar?

Voorkomen en beheersen van ondervoeding: Nuttig en haalbaar? Voorkomen en beheersen van ondervoeding: Nuttig en haalbaar? oprof. Dr. T. Defloor oprof. Dr. M. Grypdonck odr. K. Vanderwee olic. I. Bocquaert olic. M. Lardennois olic. B. Folens Opbouw Inleiding Definiëring

Nadere informatie

Praktijkverpleegkundige ouderenzorg in het verzorgingshuis

Praktijkverpleegkundige ouderenzorg in het verzorgingshuis Praktijkverpleegkundige ouderenzorg in het verzorgingshuis Marjan Verschuur Veltman Eigenaar VVConsult, projectleider Grietje de Groot de Jong Praktijkverpleegkundige Ouderenzorg Inhoud workshop Kennismaking,

Nadere informatie

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index 110309.08/03 Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index Inleiding In oktober 2007 is het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) van start gegaan. Het LZV

Nadere informatie

Voedingsmanagement in de Psychiatrie

Voedingsmanagement in de Psychiatrie Voedingsmanagement in de Psychiatrie Anneke van Hellemond, diëtist Anneke Wijtsma, diëtist 1 Inhoud presentatie Voedingsproblemen Overgewicht Metabool syndroom Verwijzen naar gespecialiseerd diëtist Behandelwijze

Nadere informatie

PLUS-manager. Module binnen epd-software FysioRoadmap FRM-N1305

PLUS-manager. Module binnen epd-software FysioRoadmap FRM-N1305 PLUS-manager Module binnen epd-software FysioRoadmap FRM-N1305 PLUS-manager Inhoud Introductie...3 1. Registratie...3 2. Het audit-traject...4 Inclusiecriteria...6 De lijsten...6 Het controleformulier...7

Nadere informatie

Gemak centraal. Cascadis Congres 2013. @GBBO1 #CascadisCongres

Gemak centraal. Cascadis Congres 2013. @GBBO1 #CascadisCongres Gemak centraal Cascadis Congres 2013 @GBBO1 #CascadisCongres Voorstellen Pieter Pinxten Klantonderzoeker & serviceverbeteraar GBBO Wij helpen organisaties makkelijke (digitale) dienstverlening neer te

Nadere informatie

IntraZis basis handleiding.

IntraZis basis handleiding. IntraZis basis handleiding. Inloggen Het begin: aanmelden in het login scherm: Vul gebruikersnaam en wachtwoord in. Selecteer de juiste locatie (voor locatie specifieke zaken zoals b.v. alerts). Klik op

Nadere informatie

OP Mobile: verhoogde mobiliteit verlaagt de drempel voor het gebruik van het medisch dossier.

OP Mobile: verhoogde mobiliteit verlaagt de drempel voor het gebruik van het medisch dossier. OP Mobile: verhoogde mobiliteit verlaagt de drempel voor het gebruik van het medisch dossier. Recent lijkt het dat alles wat te maken heeft met medische software en Apple s Ipad een ogenblikkelijke interesse

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Nijenstede

Woonzorgcentrum Nijenstede Verbeterplan Normen Goede Zorg Indicatoren LPZ meting jaar NVZ indicator/ Kritisch aandachtspunt 4.1 bij wie in de afgelopen 30 dagen een onrustband, tafelblad of diepe stoel als vrijheidsbeperkende maatregel

Nadere informatie

Handleiding. NNN in Ons

Handleiding. NNN in Ons Handleiding NNN in Ons NANDA-I NOC NIC NANDA-I is ontwikkeld in Amerika, net als NOC en NIC. Er zijn vertalingen gemaakt in het Nederlands. De classificatiesystemen worden vaak samen gebruikt en dan als

Nadere informatie

Goede zorg proef je! Aanpak van ondervoeding door innovaties in maaltijdvoorziening en menu. 18 maart 2015, Dr. Nicole de Roos

Goede zorg proef je! Aanpak van ondervoeding door innovaties in maaltijdvoorziening en menu. 18 maart 2015, Dr. Nicole de Roos Goede zorg proef je! Aanpak van ondervoeding door innovaties in maaltijdvoorziening en menu 18 maart 2015, Dr. Nicole de Roos Ondervoeding: niet altijd zichtbaar, wel meetbaar Gewichtsverlies Minder eetlust

Nadere informatie

Projectplan. Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers. [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen

Projectplan. Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers. [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen Projectplan Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen [Naam organisatie] vindt het belangrijk om alert te zijn op

Nadere informatie

Datum: 01-07-2014 Meting: Ontwikkeling PROM PAV (Perifeer Arterieel Vaatlijden) Wie: Zelfmetende ziekenhuizen. Inleiding

Datum: 01-07-2014 Meting: Ontwikkeling PROM PAV (Perifeer Arterieel Vaatlijden) Wie: Zelfmetende ziekenhuizen. Inleiding Datum: 01-07-2014 Meting: Ontwikkeling PROM PAV (Perifeer Arterieel Vaatlijden) Wie: Zelfmetende ziekenhuizen Inleiding De gezamenlijke deelnemende zorgverzekeraars (Achmea en CZ) en Stichting Miletus

Nadere informatie

Transmurale Zorgbrug Zwolle (TZBZ)

Transmurale Zorgbrug Zwolle (TZBZ) Transmurale Zorgbrug Zwolle (TZBZ) Warme overdracht ziekenhuis naar thuis 23 juni 2016 Isala Agenda Voorstellen Over de transmurale zorgbrug De praktijk à zorgbrug in Isala, Zwolle Geleerde lessen Isala

Nadere informatie

Rapportage. Werkgroep 7 Kennis en Voorlichting

Rapportage. Werkgroep 7 Kennis en Voorlichting Rapportage Werkgroep 7 Kennis en Voorlichting Werkgroepleden Annemiek van Dorst, fysiotherapeut Astrid Lanslots, diëtist Thuiszorg Mark en Maas Judith Vera, fysiotherapeut Marianne Jansen, Huispitaal Janine

Nadere informatie

Zorgvuldiger selecteren, gerichter ontwikkelen en objectiever beoordelen

Zorgvuldiger selecteren, gerichter ontwikkelen en objectiever beoordelen Zorgvuldiger selecteren, gerichter ontwikkelen en objectiever beoordelen Personeel zorgvuldiger selecteren, gerichter ontwikkelen en objectiever beoordelen. Dat kan nu bij HR Coach die hiervoor HR Organizer

Nadere informatie

Internationale marktverkenning Circulaire Vloerafwerkingen. 1 Inhoud van deze bijlage

Internationale marktverkenning Circulaire Vloerafwerkingen. 1 Inhoud van deze bijlage Internationale marktverkenning Circulaire Vloerafwerkingen Meer informatie 1 Inhoud van deze bijlage Op deze pagina vindt u meer uitleg over de marktverkenning voor circulaire vloerafwerkingen door ABN

Nadere informatie

218 SAMENVATTING De prevalentie van overgewicht en obesitas bij kinderen is de laatste jaren sterk toegenomen. In Nederland hebben 12.8% van de jongen

218 SAMENVATTING De prevalentie van overgewicht en obesitas bij kinderen is de laatste jaren sterk toegenomen. In Nederland hebben 12.8% van de jongen Samenvatting 217 218 SAMENVATTING De prevalentie van overgewicht en obesitas bij kinderen is de laatste jaren sterk toegenomen. In Nederland hebben 12.8% van de jongens en 14.8% van de meisjes overgewicht,

Nadere informatie

Prijs Klinische Paden 2015

Prijs Klinische Paden 2015 Prijs Klinische Paden 2015 BELGISCH NEDERLANDS NETWERK KLINISCHE PADEN CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS EN VERPLEGINGSWETENSCHAP KU LEUVEN CBO A TNO COMPANY De NKP Prijs Klinische Paden is een initiatief van het

Nadere informatie

Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA): nuttige app voor de bepaling van de voedingstoestand? Belangenverstrengeling: geen

Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA): nuttige app voor de bepaling van de voedingstoestand? Belangenverstrengeling: geen Disclosure belangen spreker Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA): nuttige app voor de bepaling van de voedingstoestand? Belangenverstrengeling: geen Christa Nagel, diëtist, 22-03-16

Nadere informatie

Case: Rabobank Nederland. Loes Meijlink, 2011

Case: Rabobank Nederland. Loes Meijlink, 2011 Case: Rabobank Nederland Loes Meijlink, 2011 1 Visie Vitaliteit Rabobank Een vitale medewerker = gezond + inzetbaar De Rabobank heeft stevige ambities. Om die te realiseren, moeten onze medewerkers topprestaties

Nadere informatie

Beweeg Bewust Maastricht Sport

Beweeg Bewust Maastricht Sport Beweeg Bewust Maastricht Sport Visie Maastricht Sport Maastricht Sport is de uitvoeringsorganisatie Sport voor gemeente Maastricht Doelstelling Meer Maastrichtenaren te laten sporten en bewegen (minimaal

Nadere informatie

Onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van de OLVG PIJN app

Onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van de OLVG PIJN app Onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van de OLVG PIJN app Engels: Proof of concept OLVG PAIN app. Betreft: Patiënten informatiebrief, onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van de OLVG PIJN app

Nadere informatie

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs DE MMO De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams zorgadviseurs pak nieuwe kaart Is dit wenselijk? ACTIVITEIT Is dit wenselijk? pak nieuwe kaart onnodige handeling z.o.z. CONTINU

Nadere informatie

RED, de sprong voorwaarts voor cliënt en zorgprofessional. De rol van de patiënt in het EPD Datum: 28-11-2014 r.van.driel@rivas.nl

RED, de sprong voorwaarts voor cliënt en zorgprofessional. De rol van de patiënt in het EPD Datum: 28-11-2014 r.van.driel@rivas.nl RED, de sprong voorwaarts voor cliënt en zorgprofessional De rol van de patiënt in het EPD Datum: 28-11-2014 r.van.driel@rivas.nl Rivas zorggroep Rivas Zorggroep regelt de zorg die de cliënt wenst, direct

Nadere informatie

Deelname CQ-Index Fysiotherapie

Deelname CQ-Index Fysiotherapie Deelname CQ-Index Fysiotherapie De CQ-Index Fysiotherapie: wat is het? De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index en is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg

Nadere informatie

Nr. 6, februari 2010

Nr. 6, februari 2010 Nr. 6, februari 2010 Update van de AAT-Ned In de vorige nieuwsbrief werd het aangekondigd en nu is het zover: de Nederlandstalige AAT is geactualiseerd! Er zijn ruim 2300 nieuwe termen vertaald en toegevoegd

Nadere informatie

Via www.digitaalveiligheidsplan.nl bent u terechtgekomen bij het Digitaal Veiligheidsplan.

Via www.digitaalveiligheidsplan.nl bent u terechtgekomen bij het Digitaal Veiligheidsplan. Wanneer u wilt werken met het Digitaal Veiligheidsplan kunt u zich intuïtief laten leiden door de tool. Wanneer u er niet helemaal uitkomt vindt u in deze handleiding antwoord op al uw vragen. We loodsen

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2014

Nieuwsbrief november 2014 Nieuwsbrief november 2014 In dit nummer: Hagru Workshops Nieuw in Scipio Documenten koppelen Nieuw in Scipio Online Gezinsselecties Brieven met afdrukregels Nieuw in CashflowPro (Foerage) Audit File Gewasbescherming

Nadere informatie

Onvrijwillige zorg in de thuissituatie

Onvrijwillige zorg in de thuissituatie Onvrijwillige zorg in de thuissituatie Jan Hamers 1 Voorbeelden lopende projecten 24-uurs verpleeghuiszorg voor mensen met dementie op de zorgboerderij Nurses on the move Bewegen gerelateerd aan dagelijkse

Nadere informatie

'De functie van gegevensmakelaar in relatie tot het Kwaliteitsinstituut. Bijeenkomst Gegevensmakelaars en KI 27 maart 2014

'De functie van gegevensmakelaar in relatie tot het Kwaliteitsinstituut. Bijeenkomst Gegevensmakelaars en KI 27 maart 2014 'De functie van gegevensmakelaar in relatie tot het Kwaliteitsinstituut Bijeenkomst Gegevensmakelaars en KI 27 maart 2014 Agenda Over Qualizorg Sectoren en opdrachtgevers Procesomschrijving Wat gaat goed

Nadere informatie

SEIN+ Webgebaseerd systeem voor de evaluatie van cursussen van de Open Universiteit. Leo Wagemans IPO-project SEIN+

SEIN+ Webgebaseerd systeem voor de evaluatie van cursussen van de Open Universiteit. Leo Wagemans IPO-project SEIN+ SEIN+ Webgebaseerd systeem voor de evaluatie van cursussen van de Open Universiteit Leo Wagemans IPO-project SEIN+ Inhoud karakteristiek permanente cursusevaluatie technisch/ organisatorisch beschrijving

Nadere informatie

Inhoud. De bevolkingspiramide draait om. Inhoud. Het probleem is bekend. Maar de uitdagingen nemen toe! Zorgproblemen kennen, herkennen

Inhoud. De bevolkingspiramide draait om. Inhoud. Het probleem is bekend. Maar de uitdagingen nemen toe! Zorgproblemen kennen, herkennen Inhoud Zorgproblemen kennen, herkennen en uiteindelijk ook erkennen in de totale zorgketen! Jos Schols, Judith Meijers, Donja Mijnarends en Ruud Halfens Inhoud De bevolkingspiramide draait om Het probleem

Nadere informatie

Vroege herkenning en behandeling van ondervoeding in het ziekenhuis

Vroege herkenning en behandeling van ondervoeding in het ziekenhuis Vroege herkenning en behandeling van ondervoeding in het ziekenhuis Uitgangspunten: Vroege herkenning: - binnen 24 uur na opname - hoogrisicopatiënten tijdens polikliniekbezoek Snelle en optimale behandeling

Nadere informatie

Handleiding draaien en gebruiken Achmea dyslexie monitor

Handleiding draaien en gebruiken Achmea dyslexie monitor Handleiding draaien en gebruiken Achmea dyslexie monitor Versie 1.0 NederCare B.V. Postbus 185 3900 AD Veenendaal Tel.: 0318-500449 Fax: 0318-500391 Rabobank: Veenendaal nr.: 15.55.86.890 K.v.K. te Utrecht

Nadere informatie

Zelfevaluatie 2015 op zorgaspecten Leger des Heils Wijkverpleging

Zelfevaluatie 2015 op zorgaspecten Leger des Heils Wijkverpleging Zelfevaluatie 2015 op zorgaspecten Leger des Heils Wijkverpleging Inleiding In april 2015 heeft het Leger des Heils in de VV&T sector ( wijkverpleging ) een zelfevaluatie uitgevoerd op de zes meest risicovolle

Nadere informatie

Wijzigingen Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg VV&T 2010

Wijzigingen Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg VV&T 2010 en Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg VV&T 2010 Verpleging en Verzorging Inhoud en Kwaliteitskader... 1 Inhoud... 1 Structuur... 2 Algemene wijzigingen... 2 en per indicator... 3 4.1 Decubitus... 3 4.2

Nadere informatie

FSHD trainingsonderzoek

FSHD trainingsonderzoek FSHD trainingsonderzoek FACTS-2-FSHD Nieuwsbrief Nr. 4 augustus 2011 Universitair Medisch Centrum St Radboud Afdeling Revalidatie Afdeling Neurologie Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid Drs.

Nadere informatie

Veilige en verantwoorde medicatiezorg leveren?

Veilige en verantwoorde medicatiezorg leveren? Medicatieveiligheid in de langdurende zorg Veilige en verantwoorde medicatiezorg leveren? Vilans helpt mee Werken met medicatie is een risicovolle aangelegenheid. Een kleine lees- of schrijffout kan grote

Nadere informatie

Plaats: Institut Jules Bordet Studie uitgevoerd in 2012 door J. Cantarero M. Csergö, Dr. E.Toussaint, M. Moreau, N. Hallot, Y. Lalami, D.

Plaats: Institut Jules Bordet Studie uitgevoerd in 2012 door J. Cantarero M. Csergö, Dr. E.Toussaint, M. Moreau, N. Hallot, Y. Lalami, D. Evaluatie van (het) ondervoedings(risico) in een Oncologisch Daghospitaal. Resultaten van een studie gevoerd in 2012-20132013 Plaats: Institut Jules Bordet Studie uitgevoerd in 2012 door J. Cantarero M.

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de gezondheidscentra Haarlemmermeer Gezondheidscentrum Drie Meren

Ervaringen van patiënten met de gezondheidscentra Haarlemmermeer Gezondheidscentrum Drie Meren Ervaringen van patiënten met de gezondheidscentra Haarlemmermeer Gezondheidscentrum Drie Meren Rapportage patiëntervaringen E. Til MSc Dr. C.P. van Linschoten december 2016 Gezondheidscentrum Drie Meren,

Nadere informatie

Optimaliseren chemotherapie probleem signalering en interventies

Optimaliseren chemotherapie probleem signalering en interventies Natascha Schrama 18 mei 2006 Jaarbeurs Utrecht Optimaliseren chemotherapie probleem signalering en interventies Natascha Schrama Verpleegkundig specialist oncologie ziekenhuis Bernhoven Oss/Veghel Inhoud

Nadere informatie

Virtueel Succes in de Praktijk

Virtueel Succes in de Praktijk Virtueel Succes in de Praktijk Lanceringsplan maken 19 oktober 2015 Waar staan we? Doel bepaald Plan van Aanpak gemaakt Start samenwerking met VA Start uitvoering: Gratis e-book/training/download aanbieden

Nadere informatie

Wat is decubitus? Definitie preventie Stichting Curamus Probleemanalyse chronische complexe zorg MovinSense Vraagstelling onderzoek Doelstelling

Wat is decubitus? Definitie preventie Stichting Curamus Probleemanalyse chronische complexe zorg MovinSense Vraagstelling onderzoek Doelstelling Wat is decubitus? Definitie preventie Stichting Curamus Probleemanalyse chronische complexe zorg MovinSense Vraagstelling onderzoek Doelstelling onderzoek Inclusie exclusie criteria Onderzoeksmethode Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Wanneer de aanmelding goed is verlopen verschijnt het volgende scherm:

Wanneer de aanmelding goed is verlopen verschijnt het volgende scherm: Wanneer u wilt werken met het Digitaal Veiligheidsplan kunt u zich intuïtief laten leiden door de tool. Wanneer u er niet helemaal uitkomt vindt u in deze handleiding antwoord op al uw vragen. We loodsen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie