Profielwerkstuk! !

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profielwerkstuk!201522016!"

Transcriptie

1 Deze afbeelding kan nu niet worden weergegeven. Naam: Klas: Profielwerkstuk informatieenbeoordelingsformulieren (bewaarditexemplaarzorgvuldigenneemhetsteedsmeenaarde contactmomentenmetjebegeleider)..... Begeleider:mw./hr.....

2 Profielwerkstuk-HNL- Inhoudsopgave:- Pagina:- WatishetProfielwerkstuk(PWS)? 3 Inleiding 3 Studielast 3 Eindproduct 3 Eindcijfer 3 FasenvanhetProfielwerkstuk 4 Oriëntatie2enkeuzefase 4 Onderzoeksfase 4 Schrijffase/ontwerpfase 4 Presentatiefase 4 Deadlines Bijlagen: 6 Bijlage1Planvanaanpak 6 Bijlage2Logboek 7 Bijlage3Citaten,parafrasenenannotaties 8 Bijlage4Beoordelingsformulieren 9 2

3 3 Wat-is-het-Profielwerkstuk-(PWS)?- Inleiding- Indetweedefasemoetiedereleerling,voordathijofzijaanheteindexamenmagmeedoen,een profielwerkstukmaken.ditiseengrote,zelfstandigeonderzoeksopdracht.hetisbedoeldalseensoort meesterproef.hetprofielwerkstukmaggemaaktwordenvoorelkvandeexamenvakkenuithet profiel,dusookvoornederlandsofengelsofvoorhet(de)grotevak(ken)uithetvrijedeel.iedere leerlingheefteenvastebegeleidervoorhetwerkstuk(bijeenwerkstukovertweevakkeneen hoofdbegeleidereneentweedebegeleider).dezezalhetwerkuiteindelijkookbeoordelen. Veelleerlingenzullenhetwerkstukintweetallenmaken.Hetwerkstukmagechterookindividueel gemaaktwordenofeventueelmeteendrietal,ditterbeoordelingvandebegeleider. Inhetprofielwerkstukligtdenadrukopdealgemenevaardigheden.Ditzijn: -informatievaardigheden(informatieverzamelenenverwerken) -onderzoeksvaardighedenen/ofontwerpvaardigheden -communicatievevaardighedenenpresentatievaardigheden. Hetprofielwerkstukisindemeestegevalleneenopenonderzoeksopdracht.Hetonderzoekkan natuurwetenschappelijkofsociaalwetenschappelijkvanaardzijn.eenkritischliteratuuronderzoekis ookmogelijk.insommigegevallenzalhetonderzoekhetkaraktervaneentechnischofcreatief ontwerphebben. Dewerkzaamhedenwordenzoveelmogelijkzelfstandiguitgevoerd,ookwanneerhetprofielwerkstukin eengroepgemaaktwordt.hetkanvoorkomendatjevastdreigttelopenendatbijsturingvandepws2 begeleidernodigis.ineendergelijkesituatieishetverstandighulptevragenaandebegeleider.ofhet onderzoeksprocesnuvlotofmindervlotverloopt,hetinitiatiefomdebegeleiderregelmatigbijtepraten ligtbijjou/jullie.ookdezematevanverantwoordelijkheidencommunicatiewordtinhetgeheleproces meegewogen. Studielast- Destudielastvoorhetwerkstukis80uur.Hetwerkstukmoetindezetijdafgerondkunnenworden.Het isbelangrijkdathiermeerekeninggehoudenwordtbijhetmakenvandeplanning. Eindproduct:schriftelijkeenmondelingepresentatie Heteindproductiszoweleenschriftelijkealseenmondelingepresentatie.Naastdezetwee eindproductenwordtookhetprocesbeoordeeld.hierbijwordtkritischgekekennaardemanierwaarop deeindproductentotstandzijngekomen. Eindcijfer- Hetprofielwerkstukwordtafgeslotenmeteencijfer.Hetcijfermagnietlagerzijndaneen4.Indehavo vormtditcijfer,samenmethetcijfervoormaatschappijleer,hetzogenaamdecombinatiecijfer.dit combinatiecijferteltmeevoorheteindexamen_eenonvoldoendehiervoorteltdusmeevoordeslaag2 zakregeling(voorbeeld:wanneerjevoorhetprofielwerkstukeen4scoorteneen6voor maatschappijleer,danhebjeduseen5voorhetcombinatiecijfer).methetcombinatiecijferkunje natuurlijkookéénofmeercompensatiepuntenbinnenhalenbijeen7ofhoger. Inhetvwovormthetcijfervoorhetprofielwerkstuk,samenmethetcijfervoormaatschappijleeren algemenenatuurwetenschappen,hetcombinatiecijfer.ditcombinatiecijferteltmeevoorhet eindexamenenhetcijferhiervoorteltdusmeevoordeslaag2zakregeling.indevormingvandit combinatiecijferishetgewichtvandezedrievakkengelijk. Bijhetprofielwerkstukwordtnietalleenheteindresultaatbeoordeeld.Hetlogboek,hetaftekenenvan detussenstappenendemanierwaarophetwerkstuktotstandkomtspeleneenbelangrijkerol.de manierwaaropdebeoordelingtotstandkomtstaatbeschrevenindebeoordelingsformulieren(zie bijlage4).

4 4 Fasen-van-het-profielwerkstuk:- Hetwerkstukwordtuitgevoerdinverschillendefasen: Oriëntatie*enkeuzefase:hetmakenvaneenonderzoeksvraagenplanvanaanpak. Jezoekteenmedeleerlingomhetwerkstukmeetegaanmaken(tenzijjeredenenhebtomhet werkstukalleenofmetzijndrieëntemaken). Jelevertbijjebegeleidereenonderwerpinenbespreektmethaar/hemofhetonderwerp geschiktis(contactmoment1). Daarnamaakjeeenplanvanaanpak_ditbestaatuiteenonderzoeksplaneneentijdsplanen omvatnietmeerdanééna42pagina(bijlage1). Deonderzoeksvraagenhetplanvanaanpakmoetenwordengoedgekeurddoordebegeleider. Ermoeteenbeginzijngemaaktmethetlogboek.Paswanneeraandezevoorwaardenis voldaanmagjedoorgaan(contactmoment2).jewordtbeoordeelda.d.h.v.formulier4a.zorg dusdatditformulieroptijdingevuldenondertekendwordt. Onderzoeksfase:Informatieverwervenenverwerken. Ditishetzwaartepuntvanhetprofielwerkstuk.Hieraanzuljedusdemeestetijdmoetenbesteden. Jehoudttijdensdeonderzoeksfasehetlogboekgoedbij. Aanheteindevanfase2wordtbepaaldofhetonderzoekvoldoendeisgeweestomde schriftelijkepresentatietegaanvoorbereiden(contactmoment3).hetlogboekendebronnenlijst moetenhierookweervolledigbijgehoudenzijn. Jewordtbeoordeelda.d.h.v.formulier4b.Letop:gebruikhetbeoordelingsformulieralschecklist Schrijffase/ontwerpfase Jegaatnujewerkstukschrijven.Metjebegeleiderbespreekjevoorafhetschrijftrajectende begeleidingdaarvan(contactmoment4). Omvangwerkstuk Hetprofielwerkstukdienteenomvangvan10à15bladzijden(5000à7500woorden)tehebben.Ditis exclusieftitelblad,woordvooraf,illustraties,bronvermeldingeneventuelebijlagen.weeskritischopde informatiediejeverwerktengebruikalleendieinformatiedieeenantwoordgeeftopde onderzoeksvraagendeelvragen. Presentatiefase:InleverenwerkstukenpresentatieopPWS*avond,eindbeoordeling Jelevertjewerkstukvóór,ofopdedeadlinein.Denkeraandatdedeadline hard is:ermagdan nietsmeeraanverbeterdworden.laterinleverenlevertduseencijferonderde4op.dankunje dusnietmeerslagen Leverdepresentatieuiterlijkeenweekvoordepresentatieavondin.Maakeenafspraakmetje begeleiderindezeweekomjepresentatiezonodigdoortespreken. Maakeenafspraakomnadepresentatieavonddebeoordelingvanhetwerkstuktebespreken (contactmoment5,formulier4c).jekrijgtjeeindcijferdusnupastehoren

5 5 Deadlines-2015H2016:- Fasen- Deadline- Beoordelingsformulier- Eindefase1 Contactmoment2 enbeoordelingsmoment1: vrijdag10september,9:00 uur formulier4aingevuld Eindefase2 Contactmoment3 enbeoordelingsmoment2: vrijdag 27november,9:00uur formulier4bingevuld Afhankelijkvanafsprakenmetdocent contactmoment4(conceptpws inleveren) maandag14december,9:00 uur - Definitief-inleveren-profielwerkstuk- - - donderdag-7-januari Gebruik-formulier-4c- Inleverenpresentatievanpws vrijdag22januari PWS2presentatieavond: donderdag28januari,19:00 uur 21:30uur Eindefase3 Contactmoment5: maandag1februarit/m vrijdag5februari:eindgesprek voeren. Vrijdag5februari,9:00uur formulier4cingevuld Cijferingevoerd maandag15februari,9:00

6 Bijlage-1:-- Plan-van-aanpak- Hoofdvraag: Deelvragen: Hypothesen:(alleenverplichtbijbepaaldevormenvanonderzoek) BenodigdeInformatie,bronnen,hulpmiddelen: 6

7 Bijlage-2:-- Logboek- Inhetlogboekkomendecontactmomentenendeverrichtewerkzaamheden.Vermeldvanalle werkzaamhedenencontactmomentendedatum. Voorziehetlogboekookvaneengoedereflectieopjeeigenfunctionerengedurendehetonderzoeken hetsamenwerkenmetjebegeleiderenmedeonderzoeker. 7

8 8 Bijlage-3:- --Citaten,-parafrasen-en-annotaties- Sorteren-van-het-materiaal- Hetisonvermijdelijkdatjetijdenshetverzamelenvandeinformatieeenideekrijgtoverde vormeninhoudvanjewerkstuk.omjeinformatielatergemakkelijkterugtevindentijdenshetschrijven vanjewerkstukishetvanbelangomjemateriaalsystematischteordenen.jekunteendatabestand aanmakenwaarinjegegevensdiejeuitbronnenwiltgebruikenoverneemtenrangschiktnaartrefwoord. Geefbijieder brokje informatiedatjeinjedatabestandopneemtdevindplaatsnauwkeurigaan(zie Annotatie ). - De-noodzaak-van-voetH-of-eindnoten- Behalvedatjewerkstukernetjes(vormentaalgebruik)uitmoetzien,dienthetooktevoldoenaande eisvancontroleerbaarheid.ditbetekentdatnauwkeurigmoetwordenaangegevenwaargegevens gevondenzijnenwaaropconclusieszijngebaseerd.ditverwijzendoejedoorhetmakenvanvoet2of eindnoten(bijvoorkeurvoetnoten).ditwordtwel annoteren genoemd. Hiervoorbestaanbepaalderegels(zie Annotatie ).Netheidencontroleerbaarheidzijnabsolute vereistenvooriederwerkstuk. Citaat-en-parafrase- Somsishetnodigtertoelichtingvanjeverhaaltekstgedeeltenuitbronnenofliteratuurovertenemen. Ditkanoptweemanieren:jekuntdetekstletterlijkovernemen(citeren)ofdetekstineigenwoorden weergeven(parafraseren).indemeestegevallenverdientparafraseringdevoorkeuromdatbij veelvuldigciterendeeenheidvanstijltevaakonderbrokenwordt(nietprettigvoordelezer)enomdatje doorparafraseringwordtgedwongenomjebeterteverplaatsenindebedoelingvandegebruiktetekst danbijhet(somsteklakkeloos)overnemenvanandermanszinsneden.probeerparafrasenencitaten zokortmogelijktehoudenenverwerkzezoveelmogelijkinjeeigentekst.voorcitatengeldende volgenderegels: - Jeplaatsteencitaattussenaanhalingstekens(,). - Wanneerjetekstuitjecitaatweglaatzetjedriepuntjestussenhaakjes:( ). - Citatenwordenaltijdletterlijkweergegeven(zelfsbijdrukfouten) - WanneerjeciteertuiteenvreemdetaalandersdanEngels,DuitsofFrans,vertaaljedezetekst naarhetnederlands. - Annotatie- Een noot iseensoortbijlagebijeentekstfragmentwaarinjeeenaangeeftwatdeoorsprongvande tekstis(verwijzendenoot),ofwaarjeeentekstfragmenttoelichtterwijlditnietindetekstzelfkan gebeurenomdathetverhaaldanteveelonderbrokenzouwordenofdeaandachtvandelezerteveel wordtafgeleid(explicatievenoot).probeerexplicatievenotenzominmogelijktegebruiken.jekuntje notenalleenaanheteindevanjewerkstukplaatsen(eindnoten),maarookonderaandepaginawaarde tekststaatdiehoortbijdenoot(voetnoot).voetnotenzijnprettigervoordelezerenhebbendaaromde voorkeur.voorannotatiebestaanvastevormenwaarjejeaanmoethouden.verwijsjenaareenboek, dandoejedatalsvolgt: Auteur,titel,plaatsvanuitgave,jaarvanuitgave,paginanummer. Voorbeeld: 2Goor,van,J.,DeNederlandsekoloniën.GeschiedenisvandeNederlandseexpansie(DenHaag 1994),pag.263. Wanneerjeverwijstnaartekstuiteenartikelophetinternetgeldtdezelfdevorm,alleenmoet jeinplaatsvandelocatievanuitgavedevolledigeurlweergeven(bijvoorbeeld:

9 Bijlage-4a:-Beoordelingsformulier-na-fase-1-(in-te-vullen-door-de-begeleider)- Onv. Beoordelingsaspecten Heefthetonderwerp/ontwerpendedaarbijbehorende (voorlopige)onderzoeksvraageenvakinhoudelijkniveaudat pastbijhetschooltype? Denkaan: 2duidelijkheidvandevraag 2inhoudelijkekwaliteitendiepgang 2originaliteit Heeftdeleerlingdejuisteformuleringvanonderzoeksvraag? Heeftdeleerlingbijdevoorlopigeonderzoeksvraagdejuiste deelvragengesteld? Heeftdeleerlingbijdevoorlopigeonderzoeksvraaghypothesen opgestelden/of verwachteuitkomstenofresultatengeformuleerd? Heeftdeleerlingeenduidelijkenrealistischplanvanaanpak gemaaktenishetwerkhaalbaarbinnendegesteldetijd? Denkaan: 2noodzakelijkeactiviteitengenoemd 2logischevolgordevanactiviteiten 2realistischetijdplanning 2uitvoerbaarheid 2(eventueeltaakverdeling) Heeftdeleerlingeengoedoverzichtvangeschikte informatiebronnen? Denkaan: 2volledigheidvandeinformatiebronnen 2betrouwbaarheidvandebronnen 2variatievandebronnen 2beschikbaarheidvandebronnen Vold. goed afspraken/opmerkingen 9

10 10

11 Beoordelingsaspecten Isereenbegingemaaktmethetlogboek? Magdeleerlingdoorgaannaardevolgendefase? Afgetekenddoor: Onv. Datu m: Vold. goed afspraken/opmerkingen 11

12 Bijlage-4b:-Beoordelingsformulier-na-fase-2-(in-te-vullen-door-de-begeleider)- Beoordelingsaspecten Watisdekwaliteitvanhetlogboektotnutoe? Denkaan: 22gemaaktekeuzes 22overzichtelijkheid - - volledigheid Spoorthetlogboekmethetplanvanaanpak,metandere woorden,ligtdeleerlingopschema? Heeftdeleerlinggeschikteinformatiebronnen aangeboorden/ofexperimentenuitgevoerdenindiennodigde onderzoeksvraagbijgesteld? Heeftdeleerlingdeinformatie/meetresultatengeordend, geschematiseerdengestructureerd? Denkaan: - leesbaarheidenvolledigheidvandiagrammen,grafiekenen tabellen. 2geefthetconcepttotnutoevertrouwenineengoede afronding? Inwelkemateheeftdeleerlingzelfstandiggewerkt? Denkaan: - Ismerendeelvanhetonderzoekzelfstandiggedaan? - Heeftdeleerlingzelfdejuistebeslissingengenomen. - Magdeleerlingdoorgaannaardevolgendefase? Afgetekenddoor: Onv. Vold. goed afspraken/opmerkingen 12

13 Bijlage-4c:-Beoordelingsformulier-na-fase-3-(in-te-vullen-door-de-begeleider)- Eindbeoordelingscriteria Proces(weging:15%): Eigeninitiatief,verantwoordelijkheidensamenwerking(weging:7,5%): - Neemteenafwachtendehoudingaan,komtnietofslechtvoorbereidnaarcontactmomentenmetdebegeleider.Reageert nietofmatig.komtafsprakennietofmatignaenisnietofnauwelijksopenindecommunicatie.cijfer:van Neemtdeelsinitiatieven,maarsteltzichsomsafwachtendop,geeftweinigsignalenafalshetnietgoedgaat.Komt afsprakenmeestalnaenisredelijkopenindecommunicatie.cijfer: Neemtinallefasenzelfinitiatievenenverantwoordelijkheid,geeftzelfsignalenafalshetnietgoedgaatendraagt oplossingenaan.komtafsprakennaenisopenindecommunicatie.cijfer: Neemtinallefaseninitiatieven,debegeleiderhoeftnauwelijkstesturen.Komtafsprakenna,isopenindecommunicatie enhoudtgoedrekeningmetmedeleerlingenbegeleider(s).cijfer:9210. Reflectieophetprocesenlogboek(weging:7,5%): - Hetlogboekontbreektofisweinigzeggendingevuld.cijfer: Hetlogboekisaanwezig,erisenigereflectieaanwezigopdeeigenaanpak,maardiegaatnietveelverderdandefeitelijke vastlegging.cijfer:627. Hetlogboekisaanwezig,eriseenbeknopte,maargoedereflectieopheteigenleren,dieverdergaatdanbeschrijvenen bevatookeenanalysevanheteigenfunctioneren.cijfer:8210 Inhoud(weging:60%): Consistentieenhelderheidinopzetwaarbijsprakeisvaninleiding(motivatie,aanpak),eenhoofddeeleneenconclusie (samenvatting,onderbouwdantwoordophoofd2endeelvragen,daarmeesamenhangendevooruitblik).(weging:17,5%): - Delenontbrekenen/ofvertonenweinigofgeensamenhangen/ofvertoneneenbehoorlijkeonevenwichtigheid.Een slordigenonduidelijkgebruikvanillustraties,tabellenengrafieken.cijfer: Alleonderdelenzijnaanwezigenvertoneneenredelijkesamenhang(inleidingenconclusiesporenmetelkaarenhet hoofddeelleidttoteenconclusie).illustraties,tabellenengrafiekenzijntamelijkhelderinrelatiemethetbetoog.cijfer: Alleonderdelenzijnaanwezigenvertoneneengoedesamenhang(inleidingenconclusiesporenmetelkaarenhet hoofddeelleidttoteenconclusie),erisweinigoverbodigeinformatie.illustraties,tabellenengrafiekenzijnhelderverzorgd enhebbeneenduidelijkerelatiemethetbetoogenwordengoedgeïnterpreteerd.cijfer:728 Alleonderdelenzijnaanwezigenvertoneneengoedesamenhang(inleidingenconclusiesporenmetelkaarenhethoofddeel leidttoteenconclusie),erisgeenoverbodigeinformatie.illustraties,tabellenengrafiekenzijngoedverzorgdenhebbeneen bijzonderduidelijkerelatiemethetbetoogenwordenzeergoedgeïnterpreteerd.cijfer:9210. cijfer 13

14 14

15 cijfer Eindbeoordelingscriteria Denkniveau:beschrijving/analyse/evaluatiemeteeneigen,onderbouwdemening(weging:17,5%): - Beschrijving,analyseen/ofevaluatieontbrekenofzijnvanonvoldoendekwaliteit.cijfer: Voornamelijkjuistebeschrijving,summiereanalyseenevaluatie.cijfer: Goedeverhoudingtussenbeschrijving,analyseenevaluatieendezezijnalledrievangoedekwaliteit.cijfer: Uitstekendeverhoudingtussenbeschrijving,analyseenevaluatieendezezijnalledrievanuitmuntendekwaliteit.cijfer: Bronnengebruikencontroleerbaarheidvanbronnen.(weging:17,5%): - Erzijnvoornamelijkoppervlakkigebronnengebruikt,zoalsWikipediaeneenvoudigescholierensites.Delijstmetbronnen, debronvermeldingen(voetnoten)ontbrekenen/ofzijnnietcorrecten/ofonduidelijk.deonderzoeksmethodeisnauwelijks ofnietverantwoord.cijfer: Eris,naastencyclopedischekennis,eenpaarrelevantepopulair2wetenschappelijkebronnengebruikt.Delijstmetbronnen endebronvermeldingen(voetnoten)zijnredelijkcorrectenduidelijk.deonderzoeksmethodeisenigszinsverantwoord. cijfer: Eris,naastencyclopedischekennis,eenpaarrelevantepopulair2wetenschappelijkebronnen,maarookeengoede secundairebronvanwetenschappelijkniveaugebruikt.delijstmetbronnenendebronvermeldingen(voetnoten)zijn correctenduidelijk.deonderzoeksmethodeisgoedverantwoord.cijfer:728 Erismeerdererelevanteprimaireensecundairewetenschappelijkewerkengebruikt.Delijstmetbronnenende bronvermeldingen(voetnoten)zijncorrectenduidelijk.deonderzoeksmethodeiszeergoedverantwoord.cijfer:9210. Originaliteit(weging:7,5%): - Erissprakevaneengrotematevanknip2enplakwerk.cijfer: Eriseenweinigoriginelevraagstellingen/ofaanpakeneriseenredelijkematevan eigenwerk,maarherenderneigt hetnognaar herkauwen vanbestaandeanalyse.cijfer: Eriseenoriginelevraagstellingen/ofaanpakenerisduidelijkeengrotematevan eigenwerk.cijfer728. Eriseenbijzonderoriginelevraagstellingen/ofaanpakeneriseenzeergrotematevan eigenwerk metuniekeresultaten totgevolg.cijfer:9210. Presentatieschriftelijk(weging:10%) 15

16 Eindbeoordelingscriteria Taalgebruikenverzorging(voorblad,inhoudsopgave,paginanummers,alinea2indeling,bladspiegel,mapje,lettertype): - Hettaalgebruikisonduidelijk,erissprakevanredelijkwatstijl2enspelfouten,taalgebruikisweinigconsistent(vaakhet gevolgvanknip2enplakwerk).erontbrekenmeerdereonderdelenindeverzorging,deonderdelenzijnslordigofniet functioneel.cijfer: Hettaalgebruikistamelijkhelder,vertoontslechtsweinigstijl2enspelfouten,vertoonteeneigenstijlvandeleerling, redelijkezinsbouw.alleonderdelenvandeverzorgingzijnaanwezigenredelijkfunctioneel.cijfer: Hettaalgebruikishelder,vertoontvrijwelgeenstijl2enspelfouten,vertoonteeneigenstijlvandeleerling,goedezinsbouw. Alleonderdelenvandeverzorgingzijnaanwezigenfunctioneel. cijfer: Hettaalgebruikishelder,vertoontvrijwelgeenstijl2enspelfouten,vertoonteeneigenstijlvandeleerling,goedezinsbouw. Alleonderdelenvandeverzorgingzijnaanwezig,functioneelenbijzonderfraai.cijfer:9210. cijfer Presentatiemondeling(weging:15%): Wijzevanpresenteren(enthousiasme,gemak,overtuiging,spreektijd,toegevoegdewaardevangebruiktehulpmiddelenen gebruikervan,beantwoordingvragen)(weging:7,5%): - Desprekerisonduidelijk,slechtverstaanbaar,hij/zijtoontweinigenthousiasmeinwathij/zijvertelt.Hij/zijhoudtzichniet aandespreektijd.deingezettehulpmiddelenzijnslechtvoorbereiden/ofnietfunctioneel.desprekerbeantwoordtde vragensummier.cijfer: Desprekeristamelijkduidelijkenverstaanbaar,hij/zijtoontenigenthousiasmeinwathij/zijvertelt.Hij/zijhoudtzich redelijkaandespreektijd.deingezettehulpmiddelenzijnvoldoendevoorbereid(misschienietwatslordig)en/ofnietaltijd functioneel.desprekerbeantwoordtdevrageninvoldoendemate.cijfer: Desprekerisduidelijkenverstaanbaar,hij/zijtoontenthousiasmeinwathij/zijvertelt.Hij/zijhoudtzichaandespreektijd. Deingezettehulpmiddelenzijngoedvoorbereidenfunctioneel.Desprekerbeantwoordtdevrageninuitgebreidmate. cijfer: Desprekeriszeerduidelijkenverstaanbaar,hij/zijtoontenormenthousiasmeinwathij/zijvertelt.Desprekerweetzijn publiekteboeien.hij/zijhoudtzichstriktaandespreektijd.deingezettehulpmiddelenzijnzeergoedenorigineel voorbereidenfunctioneel.desprekerbeantwoordtdevragenuitvoerigenmetovertuiging.cijfer:

17 Eindbeoordeling cijfer Eindbeoordelingscriteria Inhoud(diepganginhoud,concreetheidvandeinhoud,opbouwvandepresentatie(inleiding kern slot)(weging:7,5%): - Depresentatietoontweinigdiepgang,hetverteldeblijftergaandeoppervlakte,eenbevindingwordtnietuitgelegdof beargumenteerd.deopbouwvandepresentatieisslecht,erisbijvoorbeeldgeenduidelijkeinleidingofconclusie,dekern wordtnietgoeduitgewerkt.cijfer Depresentatietoontenigediepgang,eenbevindingwordtenigszinsuitgelegdofbeargumenteerd.Deopbouwvande presentatieiszichtbaar,kernwordtvoldoendeuitgewerkt.cijfer Depresentatietoontvoldoendediepgang,eenbevindingwordtgoeduitgelegdofbeargumenteerd.Depresentatieisgoed opgebouwd,dekernwordtgoeduitgewerkt.cijfer Depresentatietoontzeerveeldiepgang,eenbevindingwordtzeergoeduitgelegdofbeargumenteerd.Depresentatieis helderensterkopgebouwd,dekernwordtzeergoeduitgewerkt.cijfer9210. Eindcijfer.Weegdeachtdeelcijfersvoorresp.proces(2x7,5%),inhoud(3x17,5%en1x7,5%)enpresentatieschriftelijk (1x10%),presentatiemondeling(2x7,5%)enberekenheteindcijfer. DefinitievetitelvanPWS:. Eindcijfer: Datum: Handtekening: Naambegeleider: 17

Profielwerkstuk 2014-2015

Profielwerkstuk 2014-2015 Profielwerkstuk 2014-2015 informatie en beoordelingsformulieren (bewaar dit exemplaar zorgvuldig en neem het steeds mee naar de contactmomenten met je begeleider) Naam:.... Klas:. Begeleider: mw./hr.....

Nadere informatie

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011.

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011. Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011 Naam leerling: klas:. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Organisatie 4 2. De

Nadere informatie

Opm: Bij een onvoldoende beoordeling is het invullen van het veld opmerkingen door de begeleider verplicht.

Opm: Bij een onvoldoende beoordeling is het invullen van het veld opmerkingen door de begeleider verplicht. Beoordeling I: Het Plan van Aanpak (eerste versie) Datum: 1. Past het onderwerp in het profiel - aangeven bij welke vakken het werkstuk aansluit - zijn de vakken herkenbaar in het plan on ed Afspraken

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUKBOEKJE

PROFIELWERKSTUKBOEKJE PROFIELWERKSTUKBOEKJE HAVO/ATHENEUM 2012/2013 Naam: Klas: HET PROFIELWERKSTUK LEERLINGENBOEKJE HAVO4/ATHENEUM 5 2012-2013 Een van de onderdelen van het examen is het profielwerkstuk (PWS). In dit werkstuk

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR

PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR 2014-2015 ----------------------------------------- LEERLINGBOEKJE Pagina 1 Bonhoeffer

Nadere informatie

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano 2011-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het profielwerkstuk 4 Beoordelingsmomenten 6 Het schriftelijk verslag 7 Eindbeoordeling profielwerkstuk 8 2

Nadere informatie

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2015-2016 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2015-2016 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Het profielwerkstuk voor examenjaar 2015-2016 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar 2015-2016 pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Algemeen... 4 Tips...

Nadere informatie

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2014-2015 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2014-2015 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Het profielwerkstuk voor examenjaar 2014-2015 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar 2014-2015 pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Algemeen... 4 Tips...

Nadere informatie

Het profielwerkstuk voor examenjaar HAVO en VWO Toelichting voor de leerling

Het profielwerkstuk voor examenjaar HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Het profielwerkstuk voor examenjaar 2016-2017 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Augustinianum Profielwerkstuk Schooljaar 2016-2017 pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 4 Tips... 4 Logboek...

Nadere informatie

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2013-2014 Toelichting voor de leerling

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2013-2014 Toelichting voor de leerling Het profielwerkstuk voor examenjaar 2013-2014 Toelichting voor de leerling Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar 2013-2014 pagina 1 Inhoud Inhoud...2 Inleiding...3 Algemeen...4 Tips...4 Bijeenkomst

Nadere informatie

TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL

TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL NAAM LEERLING.. KLAS.. TITEL PWS VAK. NAAM BEGELEIDEND DOCENT DATUM Inhoud inleverdata Formulier 1 keuze van het onderwerp (stap 1) Beoordelingsmoment I

Nadere informatie

Profielwerkstuk Atheneum 2015/2016. Instructieboekje voor leerlingen. Beoordelingsmodellen voor begeleiders

Profielwerkstuk Atheneum 2015/2016. Instructieboekje voor leerlingen. Beoordelingsmodellen voor begeleiders 1 Profielwerkstuk Atheneum 2015/2016 Instructieboekje voor leerlingen Beoordelingsmodellen voor begeleiders 2 TIJDPAD PROFIELWERKSTUK SCHOOLJAAR 2015-2016 Dinsdag 7 juli: - 10.30 tot 11.30 uur: intro PWS

Nadere informatie

Het profielwerkstuk voor examenjaar Toelichting voor de begeleider

Het profielwerkstuk voor examenjaar Toelichting voor de begeleider Het profielwerkstuk voor examenjaar 2011-2012 Toelichting voor de begeleider Deze toelichting begint met een aantal pagina s met aandachtspunten voor de begeleider van de profielwerkstukken. Daarna volgen

Nadere informatie

Het profielwerkstuk

Het profielwerkstuk 1 Het profielwerkstuk 2014-2015 1. Inleiding Het profielwerkstuk (pws) is een onderdeel van het examendossier. Het profielwerkstuk is een opdracht voor de studenten van de examenklas voor een van de vakken

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK MAURICK COLLEGE VUGHT HANDLEIDING HAVO - VWO

PROFIELWERKSTUK MAURICK COLLEGE VUGHT HANDLEIDING HAVO - VWO PROFIELWERKSTUK MAURICK COLLEGE VUGHT HANDLEIDING HAVO - VWO SCHOOLJAAR 2014-2015 Instructies voor de leerling Inhoud 1.1 Inleiding 1.2 Keuze van onderwerp, vakken, docent en partner 1.3 Logboek + werkmap

Nadere informatie

Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 2016

Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 2016 1. INLEIDING. Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 216 Een van de onderdelen van het schoolexamen (SE) is het profielwerkstuk (PWS). Het PWS kun je beschouwen als een uitgebreide praktische toets. Het

Nadere informatie

VAVO Rijnmond College

VAVO Rijnmond College VAVO Rijnmond College avondopleidingen 2016-2017 Draaiboek Profielwerkstuk 1. Inleiding 2. Logboek 3. Producten en inleverdata 4. Beoordeling Bijlage: Formulier 1 VAVO Rijnmond College HAVO/VWO 2016-2017

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK

PROFIELWERKSTUK PROFIELWERKSTUK 2016-2017 1 Algemeen Kandidaten die een volledig examen havo willen afleggen, moeten een profielwerkstuk (PWS) maken en inleveren. Hiervoor moet zelfstandig een onderzoeksopdracht worden

Nadere informatie

Planning pagina 6 t/m 10 Stap 1. Maart/april Stap 2. April/mei Stap 3. September/december Stap 4. Februarii

Planning pagina 6 t/m 10 Stap 1. Maart/april Stap 2. April/mei Stap 3. September/december Stap 4. Februarii PROFIELWERKSTUK 1 Inhoud Lijst van begrippen in alfabetische volgorde 1. Bronnenlijst 2. Beoordeling 3. Cijfer 4. Groepswerk 5. Logboek 6. Profielwerkstuk 7. Studielast 8. Taak begeleidend vakdocent 9.

Nadere informatie

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 Inhoud: Inleiding 2 Tijdsplanning 3 Logboek 4 Voorbeeld logboek 5 Verslag 6 Bronvermelding 7 Weging/ eindcijfer 8 pws-informatieboekje

Nadere informatie

PWS-informatieboekje. Versie 2015/2016 VWO

PWS-informatieboekje. Versie 2015/2016 VWO PWS-informatieboekje Versie 2015/2016 VWO PWS-boekje versie 2015/2016 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 SCHOOLAFSPRAKEN... 5 3 LOGBOEK... 5 4 EEN STAPPENPLAN: HOE PAK JE HET AAN?... 6 4.1 STAP 1: Keuze

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding 2. 2. Regels 4. 3. Onderdelen van het profielwerkstuk 5. 4. Uitvoering en beoordeling van het profielwerkstuk 7.

Inhoud. 1. Inleiding 2. 2. Regels 4. 3. Onderdelen van het profielwerkstuk 5. 4. Uitvoering en beoordeling van het profielwerkstuk 7. Inhoud 1. Inleiding 2 2. Regels 4 3. Onderdelen van het profielwerkstuk 5 4. Uitvoering en beoordeling van het profielwerkstuk 7 Bijlagen 9 Versie 2014 Page 1 1.Inleiding Vooraf Het profielwerkstuk is

Nadere informatie

Het profielwerkstuk wordt getoetst door middel van een mondeling college-examen. Het mondeling college-examen duurt 25 minuten.

Het profielwerkstuk wordt getoetst door middel van een mondeling college-examen. Het mondeling college-examen duurt 25 minuten. profielwerkstuk 2017 (havo/vwo) Het profielwerkstuk wordt getoetst door middel van een mondeling college-examen. Het mondeling college-examen duurt 25 minuten. Je levert het profielwerkstuk uiterlijk 1

Nadere informatie

Leerlingboekje Colegio Arubano. Profielwerkstuk VWO. Cursus 2011 2012. Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:...

Leerlingboekje Colegio Arubano. Profielwerkstuk VWO. Cursus 2011 2012. Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:... Leerlingboekje Colegio Arubano Profielwerkstuk VWO Cursus 2011 2012 Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:... Leerlingboekje PWS 2011-2012 Inhoudsopgave 1 I. Inleiding: het profielwerkstuk

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK. Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014. Naam: Klas:

SECTORWERKSTUK. Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014. Naam: Klas: SECTORWERKSTUK Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014 Naam: Klas: INHOUDSOPGAVE Inhoud Algemeen Taakverdeling begeleidende docenten Indeling en omvang sectorwerkstuk Logboek

Nadere informatie

VAVO Rijnmond College

VAVO Rijnmond College VAVO Rijnmond College avondopleidingen 2014-2015 Draaiboek Profielwerkstuk 1. Inleiding 2. Logboek 3. Producten en inleverdata 4. Beoordeling Bijlage: Formulier 1 VAVO Rijnmond College HAVO/VWO 2014-2015

Nadere informatie

Profielwerkstuk 6 Atheneum 2016/2017

Profielwerkstuk 6 Atheneum 2016/2017 1 Profielwerkstuk 6 Atheneum 2016/2017 Instructieboekje voor leerlingen Beoordelingsmodellen (zie aparte bijlage 4 ) 2 TIJDPAD PROFIELWERKSTUK SCHOOLJAAR 2016-2017 Maandag 4 juli: - 10.30 tot 11.30 uur:

Nadere informatie

Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO-VWO

Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO-VWO Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO-VWO 2017-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het profielwerkstuk 4 Hoe maak je een profielwerkstuk 6 Opzet van het onderzoek 9 Het schriftelijk verslag 11 Afronding

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO/VWO

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO/VWO HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO/VWO 2015-2016 1 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 3 Doel van terugkoppelmomenten en profielwerkstukmiddagen/dag 4 Tijdschema profielwerkstuk 2015-2016 5 Keuze van een partner,

Nadere informatie

MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) De voorbereidingsfase: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot:

MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) De voorbereidingsfase: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot: MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) Bij de beoordeling van het PWS wordt uitgegaan van vier verschillende fasen, te weten: 1. De voorbereidingsfase 2. De onderzoeksfase

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling Het Sectorwerkstuk Nakijkboekje: Naam leerling Naam docent Titel werkstuk Het werkstuk wordt nagekeken met behulp Van de formulieren in dit boekje door de begeleider en eventueel (afspreken!) een andere

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk 2015-2016

Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Inhoud Inleiding... 3 Het Sectorwerkstuk... 4 De opbouw... 4 De voorbereiding... 5 Het onderzoek... 6 De verwerking... 7 De presentatie... 7 Het filmpje... 7 Het werkstuk...

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO. Schooljaar 2014-2015

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO. Schooljaar 2014-2015 PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO Schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave DEEL I - De eisen 1.1 - Het PWS 1.2 - Het onderwerp van het PWS 1.3 - Procedure voor leerlingen met afgerond havo-pws 1.4 - De begeleiding

Nadere informatie

MODEL A: TOETSMOMENT VOORBEREIDINGSFASE I: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot:

MODEL A: TOETSMOMENT VOORBEREIDINGSFASE I: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot: MODEL A: Beoordelingsmodel PWS ( vernieuwde Tweede Fase ) Bij de beoordeling van het PWS wordt uitgegaan van drie verschillende fasen, te weten: 1. Het voortraject. 2. Het schriftelijk werkstuk of verslag.

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK EN ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP HAVO/VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

PROFIELWERKSTUK EN ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP HAVO/VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 PROFIELWERKSTUK EN ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP HAVO/VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK VMBO-TL

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK VMBO-TL HANDLEIDING SECTORWERKSTUK VMBO-TL SCHOOLJAAR 2012-201 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding p. 2. Afspraken p.4. Het onderzoek p.5 Stap 1: Onderwerp p.5 Stap 2: De hoofd- en deelvragen p.5 Stap : Informatie zoeken

Nadere informatie

Voor leerlingen die starten met hun profielwerkstuk in februari 2016 en eindexamen doen in 2017 (H4/5 en V5/6).

Voor leerlingen die starten met hun profielwerkstuk in februari 2016 en eindexamen doen in 2017 (H4/5 en V5/6). PTA PROFIELWERKSTUK 2016 2017 Voor leerlingen die starten met hun profielwerkstuk in februari 2016 en eindexamen doen in 2017 (H4/5 en V5/6). Het profielwerkstuk is een werkstuk waarin op geïntegreerde

Nadere informatie

Het Profielwerkstuk. Handleiding voor leerlingen havo

Het Profielwerkstuk. Handleiding voor leerlingen havo Het Profielwerkstuk Handleiding voor leerlingen havo 2017-2018 Inhoudsopgave Bladzijde Inleiding 2 H1 Schriftelijk verslag 3 H2 Begeleiding en het proces 3 H3 Presentatie van je profielwerkstuk 4 H4 Beoordeling

Nadere informatie

ProfielWerkStuk. Alfa- en gammavakken 2013. Handleiding en instructie

ProfielWerkStuk. Alfa- en gammavakken 2013. Handleiding en instructie ProfielWerkStuk Alfa- en gammavakken 2013 Handleiding en instructie Inhoud InhoudPWS-Kaart... 2 PWS-Kaart... 3 Inleiding... 4 Belangrijke zaken... 4 Draaiboek... 4 Fasen in het PWS... 5 Eisen gesteld aan

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK 2015-2016

PROFIELWERKSTUK 2015-2016 PROFIELWERKSTUK 2015-2016 Informatie havo vwo Huygens College Bergmolen 13 1703 NX Heerhugowaard Tel. (072) 5765700 Fax. (072) 5720737 info@huygens.nl www.huygens.nl INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 1.1 Wat

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO. Schooljaar

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO. Schooljaar PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO Schooljaar 2016-2017 Inhoudsopgave pagina DEEL I - De eisen 1.1 - Het PWS als examenonderdeel 5 1.2 - Het onderwerp van het PWS 5 1.3 - Procedure voor het opwaarderen van

Nadere informatie

Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën

Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën Pagina 1 Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën Je gaat een profielwerkstuk maken. Dan is euthanasie een goed onderwerp. Het is misschien niet iets waar je dagelijks over praat of aan denkt, maar

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO. Schooljaar

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO. Schooljaar PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO Schooljaar 2015-2016 Inhoudsopgave pagina DEEL I - De eisen 1.1 - Het PWS als examenonderdeel 2 1.2 - Het onderwerp van het PWS 3 1.3 - Procedure voor het opwaarderen van

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO/VWO

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO/VWO HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO/VWO 2014-2015 1 1 OPMERKINGEN VOORAF Het profielwerkstuk is een bijzonder onderdeel van je examen. Samen met een medeleerling voer je een uitvoerig onderzoek uit voor een

Nadere informatie

Groenewald Profielwerkstuk HAVO-VWO

Groenewald Profielwerkstuk HAVO-VWO Groenewald Profielwerkstuk 2016-2017 HAVO-VWO De Tweede Fase Bij de vernieuwing van het onderwijs in de bovenbouw van HAVO en Atheneum (de wet op de Tweede Fase) werd bepaald dat er geen vrije vakkenkeuze

Nadere informatie

Profielwerkstuk. Handleiding voor het uitvoeren van

Profielwerkstuk. Handleiding voor het uitvoeren van Profielwerkstuk Handleiding voor het uitvoeren van een kritische literatuurstudie of creatief ontwerp voor de vakken Latijn, Grieks, Nederlands, Engels, Frans, Duits, filosofie of kunst PWS 2015 Inhoud

Nadere informatie

PWS informatieboekje (4H/5V)

PWS informatieboekje (4H/5V) PWS informatieboekje (4H/5V) 1. Wat is een PWS? Het ProfielWerkStuk (PWS) is een groot werkstuk waarmee je je opleiding op het Havo of Vwo afrondt. Het wordt vaak gezien als de meesterproef van de middelbare

Nadere informatie

Informatie PROFIELWERKSTUK VWO schooljaar 2015-2016

Informatie PROFIELWERKSTUK VWO schooljaar 2015-2016 Informatie PROFIELWERKSTUK VWO schooljaar 2015-2016 Beste leerling van 5 VWO, In je eindexamenjaar moet je een profielwerkstuk (kortweg pws) maken. Het pws is de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces.

Nadere informatie

Handleiding profielwerkstuk 5-VWO (examen 2016)

Handleiding profielwerkstuk 5-VWO (examen 2016) Handleiding profielwerkstuk 5-VW (examen 2016) 1. INLEIDING Een van de onderdelen van het schoolexamen (SE) is het profielwerkstuk (PWS). Het PWS kun je beschouwen als een uitgebreide praktische opdracht

Nadere informatie

Het Profielwerkstuk. Handleiding voor leerlingen havo

Het Profielwerkstuk. Handleiding voor leerlingen havo Het Profielwerkstuk Handleiding voor leerlingen havo 2016-2017 Inhoudsopgave Bladzijde Inleiding 2 H1 Schriftelijk verslag 3 H2 Begeleiding en het proces 3 H3 Presentatie van je profielwerkstuk 4 H4 Beoordeling

Nadere informatie

Isala Examenjaar 2015-2016

Isala Examenjaar 2015-2016 Profielwerkstuk Instructie voor leerlingen havo 4 en 5 Naam: Begeleider: Isala Examenjaar 2015-2016 - 1 - Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Fases en belangrijke data 5 2. Logboek 11 3. Bronnenboek 12 4. Beoordeling

Nadere informatie

Wat is een sectorwerkstuk?

Wat is een sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk Wat is een sectorwerkstuk? Bij het sectorwerkstuk gaat het om een vakoverstijgende thematiek die past binnen de sector. Het onderwerp moet gaan over een maatschappelijk relevant thema

Nadere informatie

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016 Voorlichting 4-HAVO Profielwerkstuk 7 april 2016 Onderwerpen voorlichtingsbijeenkomst Wat is een profielwerkstuk (pws)? Het belang van het pws Alleen of samen? Onderwerpen van het pws Welke vorm heeft

Nadere informatie

Profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het HAVO- of VWO diploma.

Profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het HAVO- of VWO diploma. Profielwerkstuk Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het HAVO- of VWO diploma. Begin op tijd met het profielwerkstuk en onderschat dit onderdeel niet! - 1 - Inleiding Het

Nadere informatie

Profielen. Inhoud. 1. Het profielwerkstuk. Stappenplan, tips en ideeën Profielwerkstuk

Profielen. Inhoud. 1. Het profielwerkstuk. Stappenplan, tips en ideeën Profielwerkstuk Ben je op zoek naar een onderwerp voor je profielwerkstuk? Dan is het Woudagemaal misschien interessant voor je. Profielen Volg je het profiel Natuur & Techniek, dan zit je goed! Want in dit stappenplan

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

Profielwerkstuk Het stappenplan, tips en ideeën

Profielwerkstuk Het stappenplan, tips en ideeën Profielwerkstuk Het stappenplan, tips en ideeën Ga je een profielwerkstuk maken? Dan is orgaan- en weefseldonatie een goed onderwerp! Hier vind je allerlei tips, bronnen en ideeën om een profielwerkstuk

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK Informatie voor klas 5 ( )

PROFIELWERKSTUK Informatie voor klas 5 ( ) PROFIELWERKSTUK Informatie voor klas 5 (2015-2016) Inspireren Talenten aanspreken Grenzen verleggen Profielwerkstuk (pws) Het pws heeft betrekking op (minimaal) één groot examenvak. Dat hoeft niet per

Nadere informatie

Profielwerkstuk. Segbroek College in samenwerking met De Haagse Hogeschool HAVO P W S INSTRUCTIEBOEKJE

Profielwerkstuk. Segbroek College in samenwerking met De Haagse Hogeschool HAVO P W S INSTRUCTIEBOEKJE Profielwerkstuk Segbroek College in samenwerking met De Haagse Hogeschool HAVO INSTRUCTIEBOEKJE P W S 2010/2011 Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting...3 Inleiding... 4 De 4 fases: hoe pak je het aan?... 5 Fase

Nadere informatie

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo)

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst 2016-2017. Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Afspraken Om te worden beoordeeld, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 1) Het onderzoeksvoorstel

Nadere informatie

Profielwerkstuk. Staatsexamen havo / vwo

Profielwerkstuk. Staatsexamen havo / vwo Profielwerkstuk Staatsexamen havo / vwo 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Het examen 3 Opzet van het examen 3 Algemeen 3 Voorwaarden bij het maken van het profielwerkstuk 3 De presentatie van het profielwerkstuk

Nadere informatie

Handleiding Profielwerkstuk

Handleiding Profielwerkstuk Handleiding Profielwerkstuk Sommige onderdelen zijn bij elkaar geknipt en geplakt uit de handleidingen van het Cito (1998) en de VU (1999). Voorkant ontworpen door Annemarie Verschoor Frans Woolthuis februari

Nadere informatie

Het Profielwerkstuk Baken Poort Havo

Het Profielwerkstuk Baken Poort Havo Het Profielwerkstuk Baken Poort Havo Almere Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbouw van het profielwerkstuk 4 Onderdelen van het profielwerkstuk, proces en eindproduct. 6 Productbeoordeling 9 Procesbeoordeling

Nadere informatie

Toelichting bij de beoordelingslijsten

Toelichting bij de beoordelingslijsten Toelichting bij de beoordelingslijsten 1. Inleiding De beoordeling van de vaardigheden voor het profielwerkstuk kan op basis van drie beoordelingsmomenten worden uitgevoerd. Gedurende de oriëntatie - en

Nadere informatie

1.1 Aard van het profielwerkstuk Het profielwerkstuk betreft een prestatie in één vak in het profiel met een grote studielast, te kiezen uit:

1.1 Aard van het profielwerkstuk Het profielwerkstuk betreft een prestatie in één vak in het profiel met een grote studielast, te kiezen uit: Werkplan profielwerkstuk VWO examen 2015 blz. 1 1 Algemeen 1.1 Aard van het profielwerkstuk Het profielwerkstuk betreft een prestatie in één vak in het profiel met een grote studielast, te kiezen uit:

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Onderzoeksvaardigheden voor klas 10 VMBO-t

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Onderzoeksvaardigheden voor klas 10 VMBO-t Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Onderzoeksvaardigheden voor klas 10 VMBO-t Geert Grote College Klas 10 VMBO-t 2011-2012 Inhoudsopgave Inleiding 4 Wat is een sectorwerkstuk? 4 Onderzoek doen 5 Een onderzoeksplan

Nadere informatie

Isala Examenjaar 2014-2015

Isala Examenjaar 2014-2015 Profielwerkstuk Instructie voor leerlingen havo 4 en 5 Naam: Begeleider: Isala Examenjaar 2014-2015 - 1 - Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Fases en belangrijke data 5 2. Logboek 11 3. Bronnenboek 12 4. Beoordeling

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING HAVO 5 HAVO-SNEL. Schooljaar

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING HAVO 5 HAVO-SNEL. Schooljaar PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING HAVO 5 HAVO-SNEL Schooljaar 2016-2017 Inhoudsopgave DEEL I - De eisen 1.1 - Het PWS blz. 5 1.2 - Het onderwerp van het PWS blz. 5 1.3 - De begeleiding blz. 6-1.3.1 - Begeleiding

Nadere informatie

Hoe maak ik een sectorwerkstuk?

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Onderzoeksvaardigheden voor klas 10 VMBO-t Geert Grote College Klas 10 VMBO-t 2012-2013 NAAM: KLAS: Geert Grote College klas 10 vmbo-tl Inhoudsopgave INLEIDING 4 WAT IS

Nadere informatie

Wat is een sectorwerkstuk?

Wat is een sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk Wat is een sectorwerkstuk? Bij het sectorwerkstuk gaat het om een vakoverstijgende thematiek die past binnen de sector. Het onderwerp moet gaan over een maatschappelijk relevant thema

Nadere informatie

Profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het havo- of vwo diploma.

Profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het havo- of vwo diploma. Profielwerkstuk Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het havo- of vwo diploma. Begin op tijd met het profielwerkstuk en onderschat dit onderdeel niet! - 1 - Inleiding Het

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING HAVO. Schooljaar 2015-2016

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING HAVO. Schooljaar 2015-2016 PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING HAVO Schooljaar 2015-2016 Inhoudsopgave DEEL I - De eisen 1.1 - Het PWS blz. 5 1.2 - Het onderwerp van het PWS blz. 5 1.3 - Een opleidings- of beroepsgericht PWS blz. 6 1.4

Nadere informatie

Handleiding. Het profielwerkstuk

Handleiding. Het profielwerkstuk Handleiding Het profielwerkstuk september 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 Logboek 5 Bronnen- en materialenboek 5 Stappenplan/plan van aanpak 6 Stap 1 keuze onderwerp en vak(ken) 7 Stap 2 onderwerp afbakenen

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk voor leerlingen in 5 havo en 6 vwo 2014-2015

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk voor leerlingen in 5 havo en 6 vwo 2014-2015 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk voor leerlingen in 5 havo en 6 vwo 2014-2015 Beste leerling, In 5 havo en 6 vwo volg je het programma van de vernieuwde Tweede Fase. Binnen het eindexamenprogramma

Nadere informatie

Het profielwerkstuk HAVO C&M en E&M schooljaar 2015-2016

Het profielwerkstuk HAVO C&M en E&M schooljaar 2015-2016 Het profielwerkstuk HAVO C&M en E&M schooljaar 2015-2016 (Dit formulier staat ook in Its Learning!) Inleiding Het profielwerkstuk (PWS) is een grote praktische opdracht die bestaat uit drie delen: een

Nadere informatie

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias Inleiding Door het werken aan je sectorwerkstuk laat je zien dat je algemene vaardigheden voldoende beheerst. Met de algemene vaardigheden

Nadere informatie

Het profielwerkstuk HAVO N-profielen 2015 2016 (Dit formulier is ook te vinden in Its Learning)

Het profielwerkstuk HAVO N-profielen 2015 2016 (Dit formulier is ook te vinden in Its Learning) Het profielwerkstuk HAVO N-profielen 2015 2016 (Dit formulier is ook te vinden in Its Learning) Inleiding Het profielwerkstuk (PWS) voor een N-profiel bestaat uit drie delen: een uitgebreide onderzoeksopdracht,

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk Baken Poort Mavo

Het Sectorwerkstuk Baken Poort Mavo Het Sectorwerkstuk Baken Poort Mavo Almere Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbouw van het Sectorwerkstuk 4 Onderdelen van het Sectorwerkstuk, proces en eindproduct. 6 Productbeoordeling 9 Procesbeoordeling 10

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk voor leerlingen in 5 havo en 6 vwo 2015-2016

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk voor leerlingen in 5 havo en 6 vwo 2015-2016 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk voor leerlingen in 5 havo en 6 vwo 2015-2016 Beste leerling, In 5 havo en 6 vwo volg je het programma van de vernieuwde Tweede Fase. Binnen het eindexamenprogramma

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 4 VMBO-TL. Examenjaar 2012. Naam 1: Naam 2: Mentor: Klas: 4 vmbo-tl Sector: Begeleider:

SECTORWERKSTUK 4 VMBO-TL. Examenjaar 2012. Naam 1: Naam 2: Mentor: Klas: 4 vmbo-tl Sector: Begeleider: SECTORWERKSTUK 4 VMBO-TL Examenjaar 2012 Naam 1: Naam 2: Mentor: Klas: 4 vmbo-tl Sector: Begeleider: Handleiding bij het maken van je sectorwerkstuk 2011-2012 Tijdsplanning: 0. Introductie Centrale uitleg

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK Klas 5 SCHOOLJAAR 2015 2016

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK Klas 5 SCHOOLJAAR 2015 2016 HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK Klas 5 SCHOOLJAAR 2015 2016 Inhoud Inleiding... 3 Tijdschema... 4 Start... 5 Bijhouden logboek en bronnenlijst... 5 Bedenken onderwerp en kiezen partner... 5 Maken onderzoeksplan...

Nadere informatie

Het profielwerkstuk Een handleiding voor leerlingen havo/vwo

Het profielwerkstuk Een handleiding voor leerlingen havo/vwo Het profielwerkstuk 2016-2017 Een handleiding voor leerlingen havo/vwo Inhoudsopgave Het profielwerkstuk 7 FASE 1 Het werkplan 8 1.1 De keuze van een partner, vak(ken) en onderwerp 8 1.2 De onderzoeksvraag

Nadere informatie

Profielwerkstukplus HAVO

Profielwerkstukplus HAVO Profielwerkstukplus HAVO Inleiding Aan het eind van je schoolloopbaan laat je zien dat je klaar bent voor je vervolgopleiding. Het profielwerkstukplus (PWS+) is daar één van de middelen voor. Je maakt,

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016

PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016 PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016 Beste 5 VWO-er, Onderdeel van je eindexamen is het maken van een profielwerkstuk (kortweg PWS). Het PWS vormt de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces dat je gedurende

Nadere informatie

HET PROFIELWERKSTUK 2013-2014 Strabrecht College

HET PROFIELWERKSTUK 2013-2014 Strabrecht College HET PROFIELWERKSTUK 2013-2014 Strabrecht College 1 Inhoudsopgave Inleiding 03 Logboek en bronnenboek 04 Het tijdpad 06 Het gebruiken en vermelden van bronnen 07 Begeleidings- en beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

Het Profielwerkstuk. editie havo

Het Profielwerkstuk. editie havo Het Profielwerkstuk editie havo Schooljaar 2011-2012 Het profielwerkstuk Instructies voor de leerling Inhoud 1.1 Inleiding 1.2 Logboek 1.3 Bronnen- en materialenboek 1.4 Een stappenplan: hoe pak je het

Nadere informatie

Profielwerkstukboek Kennemer Lyceum 2015/2016

Profielwerkstukboek Kennemer Lyceum 2015/2016 Profielwerkstukboek Kennemer Lyceum 2015/2016 0 Inleiding In het profielwerkstuk (PWS) laat je zien wat je de afgelopen jaren op school binnen je profiel (in brede zin) hebt geleerd. Het is als het ware

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK NEDERLANDS/LETTERKUNDE

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK NEDERLANDS/LETTERKUNDE HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK NEDERLANDS/LETTERKUNDE Schooljaar 2002-2003 Inhoudsopgave Inleiding 2 Stap 1 Keuze van partner, onderwerp en vakken; logboek 3 Stap 2 Onderwerp afbakenen en je probleemstelling

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk voor de leerling

Handleiding sectorwerkstuk voor de leerling Handleiding sectorwerkstuk voor de leerling Het Veenlanden College 2012-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Afspraken 4 Negen tips 5 Stappenplan 6 Plan van aanpak 7 Tijdpad 8 Beoordelingsaspecten

Nadere informatie

Handleiding Scriptie Blok 1/3 Master Film- en Televisiewetenschap Universiteit Utrecht

Handleiding Scriptie Blok 1/3 Master Film- en Televisiewetenschap Universiteit Utrecht Handleiding Scriptie Blok 1/3 Master Film- en Televisiewetenschap Universiteit Utrecht Inleiding Een masterscriptie is een academisch werkstuk waarin verslag wordt gedaan van een wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB

Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB 1 Inleiding Een van de onderdelen van het schoolexamen van de gemengde en theoretische leerweg is het sectorwerkstuk. Hiermee kun je laten zien dat je in

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HAVO 5

PROFIELWERKSTUK HAVO 5 PROFIELWERKSTUK HAVO 5 Beste eindexamenkandidaat, In je eindexamenjaar moet je een profielwerkstuk (kortweg PWS) schrijven. Het PWS vormt de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces dat je gedurende

Nadere informatie

Praktische opdracht: Maak een voorpagina van een krant. Geschiedenis

Praktische opdracht: Maak een voorpagina van een krant. Geschiedenis 1 Praktische opdracht: Maak een voorpagina van een krant Geschiedenis 2 Dagen die de wereld schokten. De moord op Pim Fortuyn en de daaropvolgende verkiezingen waren er weer een tragisch voorbeeld van;

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK (PWS) VWO

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK (PWS) VWO Da Vinci College Kagerstraat HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK (PWS) VWO 2016-2017 INHOUDSOPGAVE 1. OPMERKINGEN VOORAF 2. 5 VWO / VOORLOPIG PLAN VAN AANPAK 3. ONDERWERP KIEZEN / ORIENTATIEFASE a. HULP BIJ HET

Nadere informatie

Werkboek profielwerkstuk VWO 6 Cohort 2011 2014

Werkboek profielwerkstuk VWO 6 Cohort 2011 2014 Werkboek profielwerkstuk VW 6 Cohort 2011 2014 Naam:..... Klas:. Werkt samen met:.. Naam begeleider(s): 1 Het profielwerkstuk en belangrijk onderdeel van het schoolexamen is het profielwerkstuk, waarmee

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORWERKSTUK VOOR 4 VMBO Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

Het profielwerkstuk VWO C&M en E&M schooljaar 2015 2016 (dit formulier staat ook in Its Learning)

Het profielwerkstuk VWO C&M en E&M schooljaar 2015 2016 (dit formulier staat ook in Its Learning) Het profielwerkstuk VWO C&M en E&M schooljaar 2015 2016 (dit formulier staat ook in Its Learning) Inleiding Het profielwerkstuk (PWS) is een grote praktische opdracht die bestaat uit drie delen: een uitgebreide

Nadere informatie