Parkeerkader Den Haag RIS166259a_2-SEPT Risnummer: Den Haag, 25 augustus Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Parkeerkader Den Haag RIS166259a_2-SEPT Risnummer: Den Haag, 25 augustus Inleiding"

Transcriptie

1 CONCEPT RIS166259a_2-SEPT-2009 Risnummer: Den Haag, 25 augustus Inleiding Het vigerende parkeerbeleid is vastgelegd in de Kadernota Parkeerbeleid (1991). Dit parkeerbeleid is verouderd en biedt op onderdelen onvoldoende houvast om bijvoorbeeld de parkeeroverlast in woonbuurten aan te pakken. De afstand van het beleid tot de praktische parkeerproblemen op straat is te groot geworden, waardoor het beleid niet meer voldoende effectief is. Ook is de gemeentelijke visie op mobiliteit en op parkeren sinds de vaststelling van het vigerende beleid veranderd. Het accent van het mobiliteits- en parkeerbeleid was vooral gericht op het sturen van de mobiliteitskeuze van reizigers, met als doel het tegengaan van onnodig autoverkeer. Inmiddels is het accent verschoven naar het faciliteren van mobiliteit, door het scheppen van voorwaarden voor de groeiende mobiliteitsbehoefte. Tenslotte zij er sinds de vaststelling van de Kadernota Parkeerbeleid diverse beleidsnotities verschenen en vastgesteld die het parkeerbeleid hebben aangescherpt of gewijzigd. Herijking van het vigerende parkeerbeleid is om bovenstaande redenen noodzakelijk gebleken. De nieuwe nota voorziet hierin. 2. Hoofdlijnen van het parkeerbeleid Nieuwe aanpak In de nota wordt onderbouwd dat de mobiliteit en het autobezit zowel landelijk als in Den Haag, ondanks de inzet op een toenemend gebruik van openbaar vervoer en fiets, de komende jaren nog zullen toenemen. De Haagse Nota Mobiliteit, die gelijktijdig met het Parkeerkader is opgesteld geeft hiervoor uitleg. Mede als gevolg daarvan zullen ook de vraag naar parkeergelegenheid in den Haag en daardoor de druk van de geparkeerde auto op de openbare ruimte toenemen. In een fors aantal Haagse gebieden zal dit leiden tot parkeer- en ruimtelijke problemen. Het college hanteert het uitgangpunt dat aan de groeiende vraag naar parkeerplaatsen moet worden voldaan, maar dat dit niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van de openbare ruimte in woon- en verblijfsgebieden. Waar dit wel dreigt te gebeuren zal de gemeente het parkeergedrag reguleren. Daarbij hecht het college er aan dat parkeerbeleid zoveel mogelijk aansluit bij de bestaande (historisch ontwikkelde) leefstijl van burgers en reizigers en bij hun verwachtingen. Huishoudens moeten daarom kunnen beschikken over een auto en die binnen een redelijke afstand van de woning of bestemming kunnen parkeren. Wat redelijk is hangt af van het reismotief en het type parkeerder. Met betrekking tot het parkeren door bewoners in woonwijken zal dit anders uitpakken dan met betrekking tot het parkeren in het kader van het woon-werkverkeer of bij grote voorzieningenlocaties, zoals het centrum en Scheveningen. Het groeiende parkeerprobleem in Den Haag, dat in de praktijk op straat nu al op veel plaatsen zichtbaar is, komt vooral voort uit een mismatch tussen de vraag naar en het aanbod van parkeergelegenheid. 1

2 De gemeente moet daarin ingrijpen in gevallen en op plaatsen waar de parkeerdruk op straat objectief meetbaar te hoog is. In het nieuwe Parkeerkader staat daarom dat de gemeente in actie komt als de parkeerdruk op straat (het aantal geparkeerde voertuigen ten opzichte van het aantal beschikbare parkeerplaatsen) hoger dan 90% is. Dit sluit aan op het criterium voor de invoering van betaald parkeren in woongebieden, dat de afgelopen jaren al is gehanteerd. De gemeente kan verschillende maatregelen nemen om parkeerproblemen aan te pakken of te voorkomen. De drie belangrijkste en meest in het oog springende maatregelen in het nieuwe Parkeerkader den Haag zijn: o Het hanteren van realistische parkeernormen bij nieuwbouwontwikkelingen, waardoor ontwikkelaars voldoende parkeerplaatsen zullen creëren om de extra vraag als gevolg van bouwplannen op eigen terrein op te vangen. Dit voorkomt dat de parkeerdruk in de omgeving van het bouwplan tot een onaanvaardbaar niveau toeneemt en dat de kosten daarvan (nu en op de langere termijn) worden afgewenteld op de gemeenschap. o Het invoeren van betaald parkeren op straat, waardoor reizigers worden geprikkeld om een bewustere keuze tussen de auto en een ander vervoermiddel te maken, parkeerplaatsen op eigen terrein beter worden benut en automobilisten die hun herkomst en/of bestemming niet in een bepaald gebied hebben daar ook niet parkeren. o Het toevoegen van parkeerplaatsen (op straat of in gebouwde voorzieningen) in gebieden waar sprake is van een structureel tekort aan parkeerplaatsen voor gebiedsgebonden parkeerders. Deze beleidslijn wijkt op hoofdlijnen niet af van het door het huidige college gevoerde parkeerbeleid, maar wordt op onderdelen wel aangescherpt en toegesneden op de praktische problemen op straat en op de kenmerken van parkeerders en gebieden. In het Parkeerkader wordt de nieuwe beleidslijn uitgewerkt voor de doelgroepen bewoners, bedrijven/kantoren en bezoekers. Bewoners Wanneer de parkeerdruk op straat in woonbuurten hoger is dan 90%, is er objectief sprake van een parkeerprobleem. Dit probleem kan zich uiten in het moeizaam kunnen vinden van een parkeerplaats, een verminderde kwaliteit van de openbare ruimte als gevolg van een te groot aantal geparkeerde auto s en/of veiligheidsproblemen vanwege bijvoorbeeld een slechtere bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Als de parkeerdruk hoger is dan 90% zal de gemeente het initiatief nemen om te onderzoeken op welke wijze het parkeerprobleem het beste opgelost kan worden. Indien er in principe voldoende parkeergelegenheid is voor gebiedsgebonden parkeerders (veelal bewoners) zal op straat betaald parkeren worden ingevoerd. Naar verwachting wordt hierdoor het parkeerprobleem in de wijk opgelost. Waar het aanbod van parkeerplaatsen ontoereikend is om de parkeervraag van de bewoners op te vangen, moeten naast de invoering van betaald parkeren ook extra parkeerplaatsen worden toegevoegd. De aanwezigheid van draagvlak voor de gekozen parkeeroplossing is van belang maar niet alleen bepalend voor de invoering. Bij invoering van betaald parkeren in woonwijken krijgen bewoners te maken met vergunningenparkeren. Voor alle auto s die een bewoner bezit kan een parkeervergunning worden aangevraagd, met aftrek van het aantal auto s dat op eigen terrein kan worden geparkeerd. Het tarief voor de eerste vergunning moet beter aansluiten bij de gangbare leefstijl en verwachtingen van burgers en kan daarom omlaag. Het tarief voor de tweede en volgende parkeervergunning moet hoger worden. 2

3 Achterliggende gedachte daarbij is dat huishoudens die er voor kiezen meerdere voertuigen in de openbare ruimte te parkeren, daarmee die openbare ruimte meer belasten dan huishoudens met slechts één auto. Dat wordt weliswaar gefaciliteerd maar tegen een hogere prijs. Daarmee wordt ook een prikkel toegediend voor een beter gebruik van parkeergarages. Bewoners kunnen daarnaast een vergunning aanvragen waarmee hun bezoek kan parkeren. In wijken en buurten waar sprake is van een structureel tekort aan parkeergelegenheid voor de gebiedgebonden parkeerders, moeten parkeerplaatsen worden toegevoegd. Waar dit kan komen deze nieuwe plaatsen in de openbare ruimte. Waar de ruimte ontbreekt, moet dit in gebouwde parkeervoorzieningen, zoals een garage plaatsvinden. De gemeente wil hiertoe de samenwerking met andere partijen zoeken maar kan ook zelf het initiatief nemen. Uitvoeringsopgaven voor de komende jaren zijn het opzetten van een meerjarenprogramma voor het toevoegen van parkeerplaatsen en het zoeken naar de benodigde financiële middelen hiervoor. Bedrijven en kantoren De gemeente Den Haag en het stadsgewest Haaglanden voeren een beleid dat forensen alternatieven biedt voor solistisch autogebruik in de spits. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets en aan het toepassen van diverse vormen van mobiliteitsmanagement. Voor werknemers die met de auto naar het werk komen geldt dat er in principe op eigen terrein of in openbare parkeergarages geparkeerd moet worden. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid van bedrijven voor de parkeerbehoefte van hun werknemers en bezoekers onderstreept. Het komt nog te vaak voor dat werknemers hun auto parkeren in de openbare ruimte in de omgeving van hun werk. Waar dit leidt tot parkeeroverlast voor bewoners is in het recente verleden betaald parkeren ingevoerd. Indien bedrijven en kantoren niet over de mogelijkheden beschikken om werknemers en bezoekers op eigen terrein te laten parkeren, kunnen zij parkeervergunningen aanvragen. Daarmee wordt toegestaan dat werknemers en bezoekers in gebieden waar betaald parkeren geldt op staat parkeren. Het aantal parkeervergunningen dat per bedrijf kan worden verstrekt is afhankelijk van het aantal werknemers en van de parkeerdruk in de omgeving. Het totale aantal vergunningen per bedrijf wordt daarbij gelimiteerd en er wordt rekening gehouden met het beschikbare aantal parkeerplaatsen op eigen terrein. Het tarief voor de bedrijfsvergunning ligt nu al hoger dan dat van de (eerste) bewonersvergunning. Om bedrijven en werknemers te stimuleren andere opties te overwegen is het gewenst dat deze tarieven stijgen naar het (toekomstig) tarief voor de tweede bewonersvergunning. Bij het bepalen van het moment waarop en het tempo waarin dit wordt geëffectueerd, zal rekening worden gehouden met de economische situatie, mede in relatie tot de huidige kredietcrisis. Bezoekers Bezoekers van de stad worden verleid om zoveel mogelijk voor een ander vervoermiddel dan de auto te kiezen of om via een P+R-locatie te reizen. In gebieden waar betaald parkeren geldt, kan dit worden ondersteund door een verhoging van het parkeertarief op straat. Voor parkeren dicht bij attractiegebieden, zoals het centrum en Scheveningen, kunnen hogere tarieven gevraagd worden dan voor parkeren op andere plekken in de stad. De toekomstige parkeertarieven moeten zich goed verhouden met de benodigde concurrentiekracht van de betreffende gebieden en mogen daarom niet te hoog worden. Den Haag moet ook per auto goed bereikbaar blijven. 3

4 Het toevoegen van parkeerplaatsen voor bezoekers kan alleen op locaties waar de bereikbaarheid en de leefbaarheid als gevolg daarvan niet te zeer onder druk komen te staan. Het initiatief om deze parkeerplaatsen toe te voegen laat de gemeente in eerste instantie over aan marktpartijen. Het college sluit een actievere rol van de gemeente dan in het verleden is vervuld, niet uit en zal zich herbezinnen op een rol als mogelijke speler op de markt van gebouwde parkeervoorzieningen. Parkeernormen In alle gevallen en voor alle soorten parkeerders zullen voor nieuwbouwplannen parkeernormen gelden. Dat is ook nu al het geval maar de normen moeten worden geactualiseerd en meer worden toegesneden op de praktische parkeerproblemen en op de kenmerken van parkeerders en gebieden. Als uitwerking en op basis van het nieuwe parkeerkader zullen de parkeernomen en toepassingregels worden herzien. Afwijken van de norm (in de praktijk het bouwen van minder parkeerplaatsen dan uit de norm voortvloeit) blijft mogelijk maar zal aan strakkere onderbouwing en heldere (schriftelijke) afspraken worden gebonden. Het college neemt zich voor om de raad hierover jaarlijks te informeren. Financiering Met de uitvoering van het zijn financiële middelen gemoeid. Vooral voor het toevoegen van in sommige gevallen gebouwde parkeervoorzieningen moet geld worden gevonden. In het Parkeerkader is een financieringsstrategie opgenomen waarin helder wordt gemaakt dat de benodigde financiële middelen via meerdere wegen kunnen worden gevonden. Een belangrijke stap daarbij is dat in het vervolg stijgingen van de inkomsten van het betaald parkeren op straat in de gemeente Den Haag, ten goede zullen komen aan extra parkeeroplossingen. Om deze reden worden op 1 januari 2010 de tarieven van het straatparkeren verhoogd met 0,20 per uur. In het college was al afgesproken dat de afdracht van de parkeersector aan de algemene middelen wordt bevroren op het niveau van Naast de opbrengsten uit de parkeersector blijven de bestaande budgetten en programma s beschikbaar, zoals het PRI en het ISV en wordt de dekking ook gezocht via de lijn van individuele projectfinanciering. 3. Communicatie en planning Om het Parkeerkader nog dit jaar vast te kunnen stellen loopt de inspraak van begin week 36 tot en met eind week 41 (maandag 31 augustus tot maandag 12 oktober 2009). De start van de inspraak wordt kenbaar gemaakt via de reguliere kanalen (advertentie in de Posthoorn). Tijdens de inspraakperiode kan het voorstel worden ingezien bij het gemeentelijke contactcentrum, bij alle stadsdeelkantoren en via internet. Tijdens de inspraakperiode zullen twee inloopbijeenkomsten worden georganiseerd waar belangstellenden worden geïnformeerd over het voorstel en vragen kunnen stellen. Daarnaast zal in de bijeenkomsten met stakeholders (die gepland staan in september en oktober) die in het kader van de Haagse Nota Mobiliteit worden gehouden, aparte aandacht worden geschonken aan het Parkeerkader. Het is de bedoeling om het voorstel eventueel met aanpassingen naar aanleiding van de inspraak op 16 december 2009 voor vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen. Het voorstel en de inspraakreacties kunnen dan eventueel in de al geplande vergadering van de commissie VML op 3 december 2009 worden besproken. 4

5 4. Voorstellen Gezien het vorenstaande en de op basis van de inspraak daarop aangebrachte wijzigingen en uitwerkingen, stelt het college de raad voor het volgende besluit te nemen: De raad van de gemeente Den Haag, Gezien het voorstel van het college van 25 augustus 2009, Gelet op de artikelen 216, 225 en 234 van de Gemeentewet, Besluit I. Het Parkeerkader Den Haag , Blik in de toekomst vast te stellen als beleidskader waarbinnen het college van burgemeester en wethouders het gemeentelijke parkeerbeleid van Den Haag kan uitvoeren. II. In te stemmen met de uitgangspunten die zijn verwoord in het Parkeerkader Den Haag Blik in de toekomst, specifiek met volgende prioriteiten: a. Om aan de hand van parkeernormen te bepalen hoeveel parkeerplaatsen ontwikkelaars bij bouwontwikkelingen op eigen terrein moeten realiseren; b. Om de parkeernormen voor woningen afhankelijk te maken van het gemiddelde autobezit in de wijk / het gebied waar de bouwontwikkeling moet worden gerealiseerd; c. Om in bestaande gebieden alleen in te grijpen in de parkeersituatie als in een gebied de gemeten parkeerdruk op straat boven de 90% uitstijgt; d. Om in gebieden met een structureel te hoge parkeerdruk en een structureel tekort aan parkeerplaatsen voor gebiedsgebonden parkeerders, parkeerplaatsen toe te voegen, ofwel door de markt ofwel door de gemeente zelf, onder voorwaarde dat de invoering van betaald parkeren zonder parkeerplaatsen toe te voegen geen oplossing biedt en de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de betreffende gebieden niet onacceptabel onder druk komen te staan; e. Om op het aantal te verstrekken parkeervergunningen aan bewoners en bedrijven het aantal auto s dat op eigen terrein kan worden geparkeerd in mindering te brengen, zodat beschikbare parkeercapaciteit zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt; f. Om het tarief voor parkeervergunningen voor bewoners te differentiëren, waarbij het tarief voor de eerste parkeervergunning lager zal zijn dan de tarieven voor de tweede of daaropvolgende parkeervergunning; g. Om deze differentiatie als eerste in te voeren in de gebieden waar recentelijk in het kader van het raadsvoorstel Aanpak Parkeren Woongebieden (RIS155060, dd. 4 juni 2008) betaald parkeren is ingevoerd en in gebieden waarvan is afgesproken dit nog deze collegeperiode te doen; h. Om invoering van deze tariefsdifferentiatie in andere gebieden waar al betaald parkeren op straat van kracht is, alleen te overwegen indien de gemeten parkeerdruk op straat in de avond- en nachtelijke uren 90% of hoger is en indien er daarvoor voldoende draagvlak is bij de bewoners; 5

6 i. Om het tarief van parkeervergunningen voor bedrijven op termijn te verhogen naar het tariefsniveau van de tweede of opvolgende parkeervergunning voor bewoners; j. Om door prijsbeleid, waarbij het parkeertarief hoger zal zijn naarmate er dichter bij de bestemming wordt geparkeerd, een evenredig gebruik van de beschikbare parkeercapaciteit te realiseren; k. Om alleen waar het gestelde in het niet doeltreffend is, maatwerk mogelijk te laten zijn, mits voorstellen hiervoor deugdelijk zijn onderbouwd en schriftelijk zijn vastgelegd. III. Opdracht te geven aan het college van burgemeester en wethouders om de uitvoeringsopgave op basis van het nader uit te werken op de volgende onderdelen: a. Het actualiseren van de vigerende Haagse parkeernormen, evenals de toepassingsvoorschriften van deze parkeernormen en het parkeerfonds; b. Het aanpassen van de Tarieventabel in overeenstemming met het gestelde in het Parkeerkader Den Haag; c. Het aanpassen van de uitgifteregels voor parkeervergunningen in overeenstemming met het gestelde in het Parkeerkader Den Haag; d. Het opstellen van een Programma Monitoring en Evaluatie Parkeren ; e. Het opstellen van een Meerjareninvesteringsprogramma Nieuwe Parkeerplaatsen in Bestaande Woongebieden ; f. Het uitwerken van het financiële kader uit het Parkeerkader Den Haag in een document Financiering en Exploitatie Parkeersector. Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van. De griffier de voorzitter, 6

Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Uitvoeringsplan Parkeerbeleid 2013-2020

Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Uitvoeringsplan Parkeerbeleid 2013-2020 Parkeerbeleid 2013-2020 Tot stand gekomen in combinatie met het Uitvoeringsplan Parkeerbeleid 2013-2020 Vastgesteld door de raad in juni 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 1.2 Wat hebben

Nadere informatie

inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen Hoogeveenlaan-Leyweg te

inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen Hoogeveenlaan-Leyweg te MEMO Datum : 19 april 2011 Aan : en Rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Onderwerp Reactie op aanvullend verweer van de gemeente Den Haag d.d. 8 april 2011 inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen

Nadere informatie

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven Betaald parkeren in woonwijken Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven augustus 2014 In woonwijken dichtbij het centrum, winkelcentra of P andere verkeers aantrekkende

Nadere informatie

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013 PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN Eindrapport d.d. 8 mei 2013 1 2 Inhoud 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 2 HUIDIGE PARKEERSITUATIE 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Huidige parkeercapaciteit

Nadere informatie

Concept maatregelen centrum parkeren

Concept maatregelen centrum parkeren Concept maatregelen centrum parkeren 1 Inleiding 1.1 Aanleiding In en rondom het centrum van Etten-Leur zijn verschillende regulerende parkeermaatregelen van kracht. De meeste maatregelen bestaan al een

Nadere informatie

Stuknummer: a08.00096

Stuknummer: a08.00096 Stuknummer: a08.00096 gemeente Den Helder Aan: Portefeuillehouder: Classificatie: Kenmerk: het college van B&W C.J.M. Hienkens Openbaar Paraaf financieel adviseur d.d. Van afdeling: Adviseur: Telefoonnummer:

Nadere informatie

Kraagregeling: informatieavond en aanvragen vergunning

Kraagregeling: informatieavond en aanvragen vergunning Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Parkeren Retouradres: Postbus 12 651, 2500 DP Den Haag Uw brief van Aan bewoners, bedrijven en instelling in Heesterbuurt-Noord Uw kenmerk Ons kenmerk SB2009.15090

Nadere informatie

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 8 september 2015 Annet Dijk-Schepman Rico Andriesse 2 Opzet Aanleiding Doel en proces Kennis delen Wat kunnen we

Nadere informatie

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente 1 2 Heeft het geheel niet te maken met het weren van parkeerders die er niet horen ipv het toestaan van de parkeerders

Nadere informatie

Conform advies. Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg. Registratienummer 3.

Conform advies. Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg. Registratienummer 3. Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg Registratienummer 3.0808 Portefeuillehouder A.J.F.M. Hirdes Korte inhoud De SP fractie Nijmegen heeft

Nadere informatie

Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen. gemeente. Alphen aan den Rijn

Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen. gemeente. Alphen aan den Rijn Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen 2014 gemeente Alphen aan den Rijn 1 Inhoud Nut en noodzaak-... 3 1. Inleiding.... 3 2. Uitgangspunten.... 3 3. Aanleiding... 4 A. Parkeervoorzieningen auto...

Nadere informatie

Onderwerp technische vragen aanpak parkeren in woongebieden

Onderwerp technische vragen aanpak parkeren in woongebieden Gemeente Den Haag Portefeuillehouder Aan de Commissie Verkeer, Milieu en leefomgeving Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk DSO/2008.2042 - RIS 155545 Doorkiesnummer 070-353 9086 E-mailadres Aantal bijlagen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1073345 Datum: 9 april 2013 Behandeld door: Tineke Bouchier, Karei Mens Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

Parkeren waar je wezen moet. Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad

Parkeren waar je wezen moet. Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad Parkeren waar je wezen moet Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad 2 maart 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Doel van de nota 4 2 Parkeerproblemen buiten

Nadere informatie

In de vergadering van de Raad van 26 juni 2014 is het onderwerp Wet Markt en Overheid met nummer 2014-217 reeds aan de orde geweest.

In de vergadering van de Raad van 26 juni 2014 is het onderwerp Wet Markt en Overheid met nummer 2014-217 reeds aan de orde geweest. Nieuwegei -m Gemeenteraad 2 0 15-008 Onderwerp Algemeen belangbesluit Wet Markt en Overheid Datum 8 januari 2015 Raadsvoorstel Afdeling CJP Portefeuillehouder Mr. J.A.N. Gadella 1 Onderwerp Algemeen belangbesluit

Nadere informatie

Parkeerbeleid in Kortrijk

Parkeerbeleid in Kortrijk Parkeerbeleid in Kortrijk 25 februari 2014 Kortrijk oppervlakte: 80,03 km² bevolking: 75.087 huishoudens: 32.564 scholen kleuter & basis: 35 9.080 middelbaar: 24 10.950 hoger onderwijs: 3-9.604 economie

Nadere informatie

Wethouder van Verkeer, Binnenstad en Monumenten

Wethouder van Verkeer, Binnenstad en Monumenten Wethouder van Verkeer, Binnenstad en Monumenten mr drs B.J. Bruins Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de commissie Verkeer, Economie en Monumenten Uw

Nadere informatie

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk Bogaardplein 15 2284 DP RIJSWIJK

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk Bogaardplein 15 2284 DP RIJSWIJK Buurthuis Esdoornstraat 3A, 2282 RZ Rijswijk Tel. 0616195219 E-mail: info@sbor.nl Web : www.sbor.nl STICHTING BUURTSCHAP OUD RIJSWIJK Postbus 1789 2280 DT RIJSWIJK Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Parkeerplan Gent 2020. Klimaatdag VVSG 7/5/2015 Heleen Van Eenoo

Parkeerplan Gent 2020. Klimaatdag VVSG 7/5/2015 Heleen Van Eenoo Parkeerplan Gent 2020 Klimaatdag VVSG 7/5/2015 Heleen Van Eenoo Inhoudstabel 1. Algemeen 2. Doelstelling Parkeerplan 3. Fietsparkeerbeleid 4. Autoparkeerbeleid 5. Park & Ride 6. Parkeerrichtlijnen 7. Parkeermakelaar

Nadere informatie

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten (Bijdragenr. 71) Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten Sjoerd Stienstra (ir. Sj. Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer BV) Samenvatting: Parkeerkentallen geven slechts een globale benadering van

Nadere informatie

PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS

PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS Adviesbureau Omega Groevenbeeklaan 6 3881 LP Putten The Netherlands t. +31 (0)341 27 97 74 (office) m. +31 (0)6 145 169 96 e. info@schaikomega.com

Nadere informatie

Concept Parkeervisie 2012-2020. Downloadversie website

Concept Parkeervisie 2012-2020. Downloadversie website Concept Parkeervisie 2012-2020 Downloadversie website Inhoud presentatie Doelen Inventarisatie Concepten Doelen Doelen Vergroten van de aantrekkelijkheid en de bereikbaarheid van de binnenstad Aanpak parkeerknelpunten

Nadere informatie

Parkeren - last of lust

Parkeren - last of lust Parkeren - last of lust Door groeiend autobezit neemt de vraag naar parkeermogelijkheden alsmaar toe. Lange tijd probeerde men grip te houden op die vraag via regulerend en handhavend parkeerbeleid. Maar

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Reg.nr. : 11.0572 B&W verg.. : 31 mei 2011 Commissie : ROB Onderwerp:Voorbereidingsbesluit Boschveld Cie_verg. : 21 juni 2011 Raadsverg.. : 5 juli 2011 1. Status Op grond van

Nadere informatie

Verleningsvoorschriften 2013

Verleningsvoorschriften 2013 Verleningsvoorschriften Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Verleningsvoorschriften Citeertitel Verleningsvoorschriften Besloten

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020

Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020 Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020 Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020 Vastgesteld door B&W in december 2013 INHOUDSOPGAVE Het parkeerbeleid 2013-2020 is 26 september

Nadere informatie

Onderwerp Exploitatie Volautomatische Autoberging Apeldoornselaan

Onderwerp Exploitatie Volautomatische Autoberging Apeldoornselaan Wethouder van Verkeer, Binckhorst, Binnenstad en Milieu mr P.T. van Woensel Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Verkeer, Milieu en Leefomgeving

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

REACTIES PARKEREN 2016

REACTIES PARKEREN 2016 REACTIES PARKEREN 2016 REACTIES OP PRESENTATIE INFORMATIEVE COMMISSIE Datum: 16 september 2015 Plaats: Raadzaal Behandelde onderwerpen Actie 1. Zone 1 aan de binnenzijde van de singels kortparkeren instellen

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Fiscalisering belanghebbendenparkeren BBV nr: 2015/91772

Raadsstuk. Onderwerp: Fiscalisering belanghebbendenparkeren BBV nr: 2015/91772 Raadsstuk Onderwerp: Fiscalisering belanghebbendenparkeren BBV nr: 2015/91772 1. Inleiding In de Parkeervisie (Raadsbesluit maart 2013, registratie nr. 2012/404318) is een beleidslijn opgenomen over het

Nadere informatie

Zaaknummer. Casenummer

Zaaknummer. Casenummer Besluitformulier Afdeling Auteur Toestelnummer Datum Onderwerp Ruimte I.Van Dijk 876 30 april 2015 Evaluatie blauwe zone en parkeermaatregelen Registratie nummer Geweststrook Zaaknummer : _ : _ Gemeente

Nadere informatie

Opsteller : Peter Boerkamp, beleidsmedewerker Parkeerbeleid, tel. 2459949. Discussienotitie. Toekomst parkeergarage Hengelo centre

Opsteller : Peter Boerkamp, beleidsmedewerker Parkeerbeleid, tel. 2459949. Discussienotitie. Toekomst parkeergarage Hengelo centre Opsteller : Peter Boerkamp, beleidsmedewerker Parkeerbeleid, tel. 2459949 Discussienotitie Toekomst parkeergarage Hengelo centre Inleiding In deze discussienotitie gaan we in op de toekomst van parkeergarage

Nadere informatie

Parkeerbeleid gemeente Woerden 2013. Kern Woerden

Parkeerbeleid gemeente Woerden 2013. Kern Woerden Parkeerbeleid gemeente Woerden 2013 Kern Woerden 11 december 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 Flexibiliteit... 3 Aanleiding... 3 Problematiek... 3 Doelstelling... 3 Leeswijzer... 3 2 Beleidsdoelstellingen...

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Nota beantwoording van zienswijzen Documentnummer INT-15-22326 Bijlage bij besluit d.d. 10 november 2015 met nummer 20140167 tot verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 appartementen

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2014-12276 Herzien Toezicht en handhaving verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen16 oktober 2014 7 oktober 2014 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Collegevoorstel 151/2003. Registratienummer 3.51605. Opgesteld door, telefoonnummer Guus Cornelissen, 9753. Programma Mobiliteit

Collegevoorstel 151/2003. Registratienummer 3.51605. Opgesteld door, telefoonnummer Guus Cornelissen, 9753. Programma Mobiliteit Collegevoorstel 151/2003 Registratienummer 3.51605 Opgesteld door, telefoonnummer Guus Cornelissen, 9753 Programma Mobiliteit Portefeuillehouder A.J.F.M. Hirdes Onderwerp van het voorstel behandeling motie

Nadere informatie

Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond. Parkeren in woonwijken en in buurt- en wijkwinkelcentra

Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond. Parkeren in woonwijken en in buurt- en wijkwinkelcentra Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond Parkeren in woonwijken en in buurt- en wijkwinkelcentra Gemeente Helmond / Empaction Eindhoven, 17 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Beantwoording raadsvraag

Beantwoording raadsvraag Beantwoording raadsvraag Onderwerp Kosten invoeren blauwe zone parkeren Datum 14-jun-2012 Nummer RV-1233 Steller vraag W. van Rooij Fractie VVD Portefeuillehouder N. Lemlijn Steller P. Verheijen Datum

Nadere informatie

Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt

Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt 1 In deze bijlage vindt u praktische informatie over het aanvragen van uw parkeervergunning. Inhoudsopgave Hoe werkt de regeling? bladzijde 1 Parkeervergunning voor

Nadere informatie

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Datum: 18-08-2014 Versie: Definitief Inleiding De apotheek Hazenkamp en het Gezondheidscentrum Hazenkamp, beide gevestigd

Nadere informatie

Beleidsregels realisatie publieke oplaadpunten voor elektrische voertuigen door marktpartijen Gemeente Alblasserdam

Beleidsregels realisatie publieke oplaadpunten voor elektrische voertuigen door marktpartijen Gemeente Alblasserdam Beleidsregels realisatie publieke oplaadpunten voor elektrische voertuigen door marktpartijen Gemeente Alblasserdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam, Gelet op het

Nadere informatie

Onderwerp randvoorwaarden en uitgangspunten hoek Tilburgseweg / Kalverstraat

Onderwerp randvoorwaarden en uitgangspunten hoek Tilburgseweg / Kalverstraat Raadsvoorstel Ingevuld besluit Agendapunt: 07 Onderwerp randvoorwaarden en uitgangspunten hoek Tilburgseweg / Kalverstraat Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 27 september 2013 29

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006 / 158/2006. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 oktober 2006

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006 / 158/2006. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 oktober 2006 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006 / 158/2006 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 oktober 2006 Onderwerp rijbewijzen Programma / Programmanummer Burger & Bestuur / 9110

Nadere informatie

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Een analyse van het gevoerde parkeerbeleid in de gemeente Woerden, een aantal conclusies over de gevolgen van dit beleid en een beschrijving

Nadere informatie

Met een bereikbare stad Bereik je meer

Met een bereikbare stad Bereik je meer Met een bereikbare stad Bereik je meer Een plan om bezoekers op een aantrekkelijke manier naar de Zwolse binnenstad te trekken; met initiatieven op het gebied van parkeren. Voorwoord Een bereikbare stad

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 10.0063. Rv. nr..: 10.0063 B&W-besluit d.d.: 8 juni 2010 B&W-besluit nr.: 100627

RAADSVOORSTEL 10.0063. Rv. nr..: 10.0063 B&W-besluit d.d.: 8 juni 2010 B&W-besluit nr.: 100627 RAADSVOORSTEL 10.0063 Rv. nr..: 10.0063 B&W-besluit d.d.: 8 juni 2010 B&W-besluit nr.: 100627 Naam programma +onderdeel: Programma 2 Veiligheid Onderwerp: Ontwerp Programmabegroting 2011 Regionale Brandweer

Nadere informatie

Stilstaan in de toekomst Parkeerbeleid op de middellange termijn (2020)

Stilstaan in de toekomst Parkeerbeleid op de middellange termijn (2020) Stilstaan in de toekomst Parkeerbeleid op de middellange termijn (2020) Gemeente Oosterhout Stedelijke ontwikkeling Definitief, 15 december 09 Addendum De beleidsnota stilstaan in de toekomst; parkeerbeleid

Nadere informatie

Informatiepakket voor de werkgroep Parkeren Heimerstein en Remmerstein

Informatiepakket voor de werkgroep Parkeren Heimerstein en Remmerstein Informatiepakket voor de werkgroep Parkeren Heimerstein en Remmerstein 1 Inhoudsopgave Opdrachtformulering Kaders voor project 3 Heimerstein en Remmerstein in cijfers 3 Bestemmingsplan 3 Parkeerregels

Nadere informatie

WELKOM. Welkom. Gereguleerd parkeren op straat in s Graveland zuid / Spaanse Polder: waar, waarom, hoe?

WELKOM. Welkom. Gereguleerd parkeren op straat in s Graveland zuid / Spaanse Polder: waar, waarom, hoe? WELKOM Welkom Gereguleerd parkeren op straat in s Graveland zuid / Spaanse Polder: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden waar, waarom, hoe? Wat gaan we

Nadere informatie

Nota Parkeer- en stallingsbeleid Breda

Nota Parkeer- en stallingsbeleid Breda Nota Parkeer- en stallingsbeleid Breda OntwikkelingsDienst Breda dienst Stadsbeheer NOTA PARKEER- EN STALLINGSBELEID BREDA 10 september 2004 1 Nota Parkeer- en stallingsbeleid Breda 2 INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Nieuwe parkeerregelgeving voor Gouda

Nieuwe parkeerregelgeving voor Gouda Nieuwe parkeerregelgeving voor Gouda Implementatie van het Parkeerbeleidsplan 2005-2015 Opdrachtgever: Gemeente Gouda ECORYS-AVM Ir Ewald Dijkstra Amsterdam, 18 juni 2008 ECORYS-AVM Rhijnspoorplein 28

Nadere informatie

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien.

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien. rv 86 Gemeentelijke Belastingdienst nr. 0008140 RIS 73637_000330 Den Haag, 24 maart 2000 Aan de gemeenteraad Wijziging Legesverordening. De inwerkingtreding van de herziene Wet op de Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 11.0013. Rv. nr.: 11.0013 B&W-besluit d.d.: 15-2-2011 B&W-besluit nr.: 11.0151

RAADSVOORSTEL 11.0013. Rv. nr.: 11.0013 B&W-besluit d.d.: 15-2-2011 B&W-besluit nr.: 11.0151 RAADSVOORSTEL 11.0013 Rv. nr.: 11.0013 B&W-besluit d.d.: 15-2-2011 B&W-besluit nr.: 11.0151 Naam programma +onderdeel: Veiligheid. Onderwerp: Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2009 met

Nadere informatie

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Opdrachtgever: M.J. de Nijs Care ECORYS Transport en Mobiliteit Amsterdam, 23 september 2011 ECORYS Transport en Mobiliteit Rhijnspoorplein 28 1018 TX Amsterdam

Nadere informatie

Analyse parkeerbehoefte ten behoeve van bestemmingsplan

Analyse parkeerbehoefte ten behoeve van bestemmingsplan Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 56 DC Eindhoven T +31 (0)0 666 222 F +31 (0)0 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus 161

Nadere informatie

Locatie Het Mozaïek / De Haag

Locatie Het Mozaïek / De Haag Locatie Het Mozaïek / De Haag Informatie avond omwonenden 4 maart 2014 Agenda voor vanavond Opening en welkomstwoord door wethouder Van Dalen Doel van deze avond Wijziging bevolkingsopbouw -> wijzigen

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Defensie-eiland: inrichting zone rond Kasteel en parkeergarage

Gemeente Woerden. Defensie-eiland: inrichting zone rond Kasteel en parkeergarage RAADSVOORSTEL Gemeente Woerden 11R.00075 gemeente WOERDEN Agendapunt: Indiener: - college van burgemeester en wethouders Aandachtsveld portefeuillehouder: - wethouder Schreurs Contactpersoon: R. Broekmeulen

Nadere informatie

Inspraakrapport Parkeerkader Den Haag

Inspraakrapport Parkeerkader Den Haag Inspraakrapport Parkeerkader Den Haag 2010 2020 Blik in de toekomst november 2009 Parkeerkader Den Haag 2010-2020 i Inhoudsopgave 1 INLEIDING 1 2 INSPRAAKREACTIES 3 BIJLAGE 1: INSPRAAKREACTIES 5 Parkeerkader

Nadere informatie

Raad van State Postbus 20019 2500 EA DEN HAAG. uw kenmerk 201402320/1 IR2

Raad van State Postbus 20019 2500 EA DEN HAAG. uw kenmerk 201402320/1 IR2 Raad van State Postbus 20019 2500 EA DEN HAAG uw kenmerk 201402320/1 IR2 uw brief van zaaknummer behandeld door 3 oktober 2014 784411 Esther van Baren doorkiesnummer e-mail (0318) 68 03 15 info@ede.nl

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/65

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/65 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3-9-2013 Nummer voorstel: 2013/65 Voor raadsvergadering d.d.: 17-09-2013 Agendapunt: 09 Onderwerp:

Nadere informatie

Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014

Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014 Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014 september 2014) 1 september 2014) 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 5 1.1

Nadere informatie

L. van Gerven raad september 2013

L. van Gerven raad september 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email L. van Gerven 040-2083487 Lge@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Verordening Starterslening. 13raad00533 26 september

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSB/2015.136 RIS 282707 0703536295. 27 mei 2015. Evaluatie parkeerregeling Scheveningen

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSB/2015.136 RIS 282707 0703536295. 27 mei 2015. Evaluatie parkeerregeling Scheveningen Wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu Tom de Bruijn Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSB/2015.136 RIS 282707 0703536295 1 27 mei 2015 Evaluatie parkeerregeling Scheveningen

Nadere informatie

ONTWERPNOTA PARKEERNORMEN DEN HAAG. 29 juni 2011. Gemeente Den Haag. Dienst Stedelijke Ontwikkeling Afdeling Verkeer

ONTWERPNOTA PARKEERNORMEN DEN HAAG. 29 juni 2011. Gemeente Den Haag. Dienst Stedelijke Ontwikkeling Afdeling Verkeer ONTWERPNOTA PARKEERNORMEN DEN HAAG 29 juni 2011 Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Afdeling Verkeer In digitale vorm is deze nota opgemaakt om DUBBELZIJDIG te worden afgedrukt. Bij enkelzijdig

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lelystad. Nr. 125785 23 december 2015 Verleningsvoorschriften parkeren Lelystad 2016 Nummer 151331009-1 Besluit tot het vaststellen van nadere regels inzake

Nadere informatie

Raadsvoorstel 104. Gemeenteraad. Vergadering 2 december 2014. Onderwerp : Evaluatie Gepast Parkeren

Raadsvoorstel 104. Gemeenteraad. Vergadering 2 december 2014. Onderwerp : Evaluatie Gepast Parkeren Vergadering 2 december 2014 Gemeenteraad Onderwerp : Evaluatie Gepast Parkeren B&W vergadering : 28 oktober 2014 Dienst / afdeling : Ruimtelijke Ordening en Verkeer Aan de gemeenteraad, Op 1 november 2012

Nadere informatie

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening.

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 29 april 2010 Datum voorstel 02 maart 2010 Agendapunt Onderwerp vervangende nieuwbouw Huize Het Oosten, Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Parkeernota Heerlen 2010 Parkeren is maatwerk

Parkeernota Heerlen 2010 Parkeren is maatwerk Parkeernota Heerlen 2010 Parkeren is maatwerk Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Deel I Parkeervisie 5 2.1 Nota Mobiliteit 5 2.2 Provinciaal Verkeer en Vervoersplan (PVVP) 5 2.3 Regionaal Verkeer en Vervoersplan

Nadere informatie

PARKEERBELEID ANNO 2007

PARKEERBELEID ANNO 2007 PARKEERBELEID ANNO 2007 Dag van Verkeer en Mobiliteit 12.00-12.45 uur WWW.XTNT.NL 1 november 2007 INHOUD 1. Parkeerdrukte in woonwijken: parkeercapaciteit uitbreiden of andere maatregelen toepassen? 2.

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de VVD-fractie over het parkeren in de Aker

Beantwoording vragen van de VVD-fractie over het parkeren in de Aker Bezoekadres Osdorpplein 1000 1068 TG Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nieuwwest.amsterdam.nl Retouradres: SNW, Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam Aan de leden

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 11.0418, d.d. 19 april 2011 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Bed & Breakfast Beleid Behoudens advies van de commissie BESLUITEN 1. de beleidsnotitie Bed & Breakfast Beleid gemeente Leiden vast

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 22 januari 2013 Agendanummer : 15 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : Schutten Voorstel aan de raad Onderwerp : Nota Langedijk

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Essesteijn. Essesteijn

Essesteijn. Essesteijn Essesteijn Wijkbeschrijving: De wijk Essesteijn beslaat een viertal gebieden waarbinnen de straten eindigen op dezelfde naam. Zo is er het gebied waarin de straten eindigen met Dreef. Dit gebied grenst

Nadere informatie

Themasessie Het Nieuwe Parkeren in de praktijk, 24 januari 2013

Themasessie Het Nieuwe Parkeren in de praktijk, 24 januari 2013 Themasessie Het Nieuwe Parkeren in de praktijk, 24 januari 2013 Ideale parkeerbeleid stoelt op maatwerk en flexibiliteit Volle parkeergarages, parkeerchaos op bedrijventerreinen en parkeeroverlast in nabijgelegen

Nadere informatie

Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk

Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 375089 Raadsvergadering van 13 december 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

Parkeren dichtbij huis. Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken

Parkeren dichtbij huis. Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken Parkeren dichtbij huis Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken 1 Parkeerproblemen in de woonwijk In veel woonwijken worden de bewoners dagelijks geconfronteerd met

Nadere informatie

Tarievenbesluit privaatrechtelijke parkeertarieven Rotterdam 2014. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Tarievenbesluit privaatrechtelijke parkeertarieven Rotterdam 2014. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Tarievenbesluit privaatrechtelijke parkeertarieven Rotterdam 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de Clusterdirecteur Toezicht en Handhaving

Nadere informatie

Duurzaam parkeerbeleid. Parkeeronderzoek

Duurzaam parkeerbeleid. Parkeeronderzoek Duurzaam parkeerbeleid Parkeeronderzoek AGENDA Onderzoeksvraag Methodes Conclusies Vragen 2 AGENDA Onderzoeksvraag Methodes Conclusies Vragen 3 Probleemstelling Wat is onderzoeksvraag? >>> Meten is weten

Nadere informatie

Beter Benutten met het Nieuwe Parkeren. Parkeervak, 10 april 2013. Ed Graumans

Beter Benutten met het Nieuwe Parkeren. Parkeervak, 10 april 2013. Ed Graumans Beter Benutten met het Nieuwe Parkeren Parkeervak, 10 april 2013 Ed Graumans 2008 Tijd rijp voor verandering? 2007 2009 Kosten en baten parkeervoorzieningen Baten (waarde) bereikbaarheid wooncomfort klantwaarde

Nadere informatie

2015-454. Wijzigingen wettelijke parkeerverordeningen en -besluiten. Parkeerverordening 2016. Artikel 3, lid 3, onderdeel m en n

2015-454. Wijzigingen wettelijke parkeerverordeningen en -besluiten. Parkeerverordening 2016. Artikel 3, lid 3, onderdeel m en n Bijlage 11 2015-454 Wijzigingen wettelijke parkeerverordeningen en -besluiten Parkeerverordening 2016 Artikel 3, lid 3, onderdeel m en n 2015-454 m. Digitale bezoekersregeling Bewoners voor de parkeerzone

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA. woningbouwplan Koningshof Zwijndrecht. Zienswijzennota woningbouwplan Koningshof te Zwijndrecht Maart 2016 Blad

ZIENSWIJZENNOTA. woningbouwplan Koningshof Zwijndrecht. Zienswijzennota woningbouwplan Koningshof te Zwijndrecht Maart 2016 Blad ZIENSWIJZENNOTA woningbouwplan Koningshof Zwijndrecht 1. Inleiding In de voorliggende zienswijzennota wordt de zienswijze behandeld die is ingediend naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerp

Nadere informatie

Standpuntbepaling college van burgemeester en wethouders inzake aanpak parkeerproblematiek westelijk deel Diemen-Centrum/Diemen-Zuid

Standpuntbepaling college van burgemeester en wethouders inzake aanpak parkeerproblematiek westelijk deel Diemen-Centrum/Diemen-Zuid Standpuntbepaling college van burgemeester en wethouders inzake aanpak parkeerproblematiek westelijk deel Diemen-Centrum/Diemen-Zuid Datum: 24 januari 2006 1. Inleiding In de maanden oktober en november

Nadere informatie

Notitie Gemeentelijk parkeerbeleid

Notitie Gemeentelijk parkeerbeleid Notitie Gemeentelijk parkeerbeleid Afdeling Beheer Openbare Ruimte Michael Woerden Februari 2008 pagina 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Belang parkeren 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Inhoud notitie 3 2 Huidig

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 14 december 2015 Agenda nr: 12 Onderwerp: Introductie pasparkeren in parkeergarage Aan de Kei en op Walramplein

Raadsvergadering d.d.: 14 december 2015 Agenda nr: 12 Onderwerp: Introductie pasparkeren in parkeergarage Aan de Kei en op Walramplein Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 14 december 2015 Agenda nr: 12 Onderwerp: Introductie pasparkeren in parkeergarage Aan de Kei en op Walramplein Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van

Nadere informatie

Uitvoeringsplan parkeren binnenstad en omgeving

Uitvoeringsplan parkeren binnenstad en omgeving Gemeente Tiel Uitvoeringsplan parkeren binnenstad en omgeving Concept Utrecht, 22 december 2009 Samenvatting In dit uitvoeringsplan Parkeren binnenstad en omgeving zijn voorstellen opgenomen voor een

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 9 Onderwerp: Grondslag rioolheffing Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 279 Informant: G.

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans Markt en omgeving. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1702

1 Inleiding. Parkeerbalans Markt en omgeving. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1702 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

In hoeverre is het gemeentelijk parkeerbeleid de afgelopen DECENNIA veranderd?

In hoeverre is het gemeentelijk parkeerbeleid de afgelopen DECENNIA veranderd? PARKEERPANEL Parkeer beleid In hoeverre is het gemeentelijk parkeerbeleid de afgelopen DECENNIA veranderd? En elke VERANDERINGEN zijn er de komende jaren te verwachten? Moet parkeren de gemeente daarbij

Nadere informatie

Creatief parkeren in Nieuw-West

Creatief parkeren in Nieuw-West Creatief parkeren in Nieuw-West Parkeerbeleidsplan 2012-2020 Nota van Beantwoording Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Inhoud 1 INLEIDING...3 1.1 De kern van het parkeerbeleidsplan Nieuw-West 2011-2020...3

Nadere informatie

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting.

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering M.C.T. Bakker-Smit 18 december 2014 Datum voorstel 04 november 2014 Agendapunt Onderwerp Regelgeving voorzieningen onderwijshuisvesting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Harderwijk. Nr. 79998 24 december 2014 Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk;

Nadere informatie

Gulpen-Wittem, 16 mei 2006 Portefeuillehouder de heer R. Verhoeven Bijlagen 1 Afdeling ID financiën Ons Kenmerk

Gulpen-Wittem, 16 mei 2006 Portefeuillehouder de heer R. Verhoeven Bijlagen 1 Afdeling ID financiën Ons Kenmerk RAADSVOORSTEL Nr. ID/006 Aan de Raad van de gemeente Gulpen-Wittem Gulpen-Wittem, 16 mei 2006 Portefeuillehouder de heer R. Verhoeven Bijlagen 1 Afdeling ID financiën Ons Kenmerk ONDERWERP: Legesverordening

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nota parkeerbijdrageregeling en mobiliteitsfonds. raadsvergadering: 24 juni 2009. datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.

RAADSVOORSTEL. Nota parkeerbijdrageregeling en mobiliteitsfonds. raadsvergadering: 24 juni 2009. datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr. raadsvergadering: 24 juni 2009 onderwerp: Nota parkeerbijdrageregeling en mobiliteitsfonds bijlage: ontwerp-besluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, Nota parkeerbijdrageregeling

Nadere informatie

raadsvergadering: 13 november 2013 onderwerp: Verordening Parkeerbelastingen 2014

raadsvergadering: 13 november 2013 onderwerp: Verordening Parkeerbelastingen 2014 RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 13 november 2013 onderwerp: Verordening Parkeerbelastingen 2014 bijlage: ontwerpbesluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, Voor u ligt het voorstel

Nadere informatie

Onderzoek parkeerbeleid

Onderzoek parkeerbeleid Onderzoeksrapport Onderzoek parkeerbeleid Gemeente Heemstede Uw gegevens Gemeente Heemstede Raadhuisplein 1 2101 HA Heemstede Telefoon: 14023 Internet: www.heemstede.nl Contactpersoon Dhr. T. loggers Onze

Nadere informatie

Draagvlak onderzoek Parkeerbeleid

Draagvlak onderzoek Parkeerbeleid St Anna, Nijmegen Opdrachtgever: gemeente Nijmegen Amsterdam, augustus 2014 Draagvlak onderzoek Parkeerbeleid St Anna, Nijmegen Opdrachtgever: gemeente Nijmegen Arvid Toes Marco Martens Amsterdam, augustus

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland inzake APV-wijziging drugsoverlast

Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland inzake APV-wijziging drugsoverlast leuwegem Gemeenteraad O 0 1 ö " 2 5 7 onderwerp Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland Inzake APVwljzlglng drugsoverlast Datum 10 augustus 2010 Raadsvoorstel Afdeling Communicatie, Juridische & Personeelszaken

Nadere informatie

Onderwerp: Welstandsnota gemeente Voerendaal 2013. Het vaststellen van de Welstandsnota gemeente Voerendaal 2013.

Onderwerp: Welstandsnota gemeente Voerendaal 2013. Het vaststellen van de Welstandsnota gemeente Voerendaal 2013. Raadhuisplein 1 T 045-575 33 99 6367 ED Voerendaal F 045-575 11 95 Postbus 23000 E info@voerendaal.nl 6367 ZG Voerendaal W voerendaal.nl \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 28 maart 2013 Nummer: 2013/5/ Portefeuillehouder:

Nadere informatie