Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum PASSANO Nieuwsbrief voor professionele partners. Symposium 16 mei 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum PASSANO Nieuwsbrief voor professionele partners. Symposium 16 mei 2014"

Transcriptie

1 Driemaandelijks tijdschrift: januari-februari-maart 2014 Afgiftekantoor 2440 Geel - Erkenningsnr. P OPZ Geel, Dr. Sanodreef 4, 2440 Geel België-Belgique P.B Geel 12/17003 Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum PASSANO Nieuwsbrief voor professionele partners Symposium OPZ Geel gast vrij gedeeld LENTE 2014 Symposium 16 mei 2014 Vermaatschappelijking van zorg: gezinsverpleging als inspirerend model Het OPZ Geel wijdt op 16 mei een internationaal symposium aan de gezinsverpleging als een inspirerend begeleidingsmodel binnen de actuele Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en de vernieuwing ervan. Uitgangspunt is dat de Geelse gezinsverpleging niet enkel een rijke traditie heeft, maar ook voor de toekomst blijft gelden als een innoverend en inspirerend model. Dit model van psychiatrische pleegzorg kan immers een bron van inspiratie vormen bij de vermaatschappelijking van zorg. De recente uitbouw van formules van gezinsverpleging in verschillende Europese landen getuigt hiervan. Inspiratie vond men steeds in het Geelse model, dat vervolgens werd aangepast aan de eigen maatschappelijke, culturele en sociale context. Ook in eigen land biedt deze bijzondere vorm van pleegzorg diverse mogelijkheden voor een vernieuwing van de GGZ. Zo heeft het OPZ Geel de afgelopen jaren volop ingezet op een differentiatie en modernisering van het aanbod op basis van een evidence-based methodiek. Tijdens het symposium willen we in dialoog gaan met zorgprofessionals uit de GGZ, de hulpverlening en de welzijnssector, met zorgmanagers, beleidsmakers en beleidsmedewerkers, met vertegenwoordigers van de overheid, met diverse stakeholders en belangstellenden in ruimere zin Zo creëren we een forum waarop we samen zoeken naar de diverse mogelijkheden waarbij het gezinsverplegingsmodel een bron van inspiratie kan vormen; dit alles in de context van vermaatschappelijking van zorg en de actuele GGZ-vernieuwing. De volgende thema s komen aan bod: gezinsverpleging als bron van inspiratie bij vermaatschappelijking van zorg in een wereldstad (Ellen Baxter, New York City), gezinsverpleging in de context van de GGZ-vernieuwing in België (Chantal Van Audenhove), een vernieuwend gedifferentieerd aanbod vandaag in Geel met specifieke aandacht voor kinderen in zorggezinnen als innovatief project (Hans Verbiest, Tom Geuens en Joke Joossens), gezinsverpleging vanuit het perspectief van de gezondheidseconomie en vanuit financieel oogpunt (David Larmuseau), en gezinsverpleging in actuele toepassingsvormen in Europa (Reinhold Eisenhut). Aansluitend volgt een panelgesprek met o.m. Margot Cloet, Chantal Van Audenhove, Raf De Rycke en Geert Dom. Vlaams minister Jo Vandeurzen houdt de slottoespraak. Pieter Jans Administrateur-generaal vernieuwend Dr. Tom Geuens Hoofdgeneesheer OPZ Geel 2014 / 1

2 De Geelse Gezinsverpleging vandaag De essentie van de Geelse Gezinsverpleging zit in de unieke manier waarop professionele hulpverleners en vrijwilligers hun sterktes combineren en samen ten dienste staan van cliënten met langdurige en meervoudige hulpvragen. Precies dat zorg in de gemeenschap met een solide en permanente ondersteuning van gespecialiseerde equipes en ziekenhuisfaciliteiten wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie als een ideale zorgvorm in de hedendaagse psychiatrie beschouwd. De vele kwaliteiten van de Geelse Gezinsverpleging worden dus internationaal erkend. Tegelijkertijd staat Geel voor de uitdaging het systeem financieel haalbaar te houden en te exploreren hoe het in de veranderende geestelijke gezondheidszorg een duidelijke meerwaarde kan blijven hebben. Al meer dan 700 jaar is Geel een gastvrij toevluchtsoord voor mensen die het psychisch moeilijk hebben. Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) zet die traditie verder en koppelt er een duidelijke visie op zorg aan. De drie divisies van het OPZ Geel bieden zorg op maat aan een specifieke doelgroep van patiënten met een acute of complexe problematiek: jongeren, volwassenen en ouderen. De Geelse Gezinsverpleging verrijkt dat aanbod met specifieke programma s voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. Naast een diversiteit aan woonvormen zijn er initiatieven en samenwerkingsverbanden op het vlak van werken, vorming en vrije tijd. Het team biedt medische en sociale ondersteuning en verzorgt een wachtdienst voor cliënten en pleeggezinnen. De jongste decennia nam de dienstverlening vanuit het zorgcentrum sterk toe en werd gewerkt aan een cultuur van cliëntenparticipatie en intenser overleg tussen pleegouders en zorgcentrum. De professionele teams introduceerden de F-Actmethodiek, diversifieerden het aanbod en bieden zorg op maat. De kern van de Geelse Gezinsverpleging is de plaatsing van de patiënt in een passend gezin op basis van kost en inwoon. Er wordt daarbij vooral rekening gehouden met de mogelijkheden en vaardigheden of de belangstelling van de patiënt. De pathologie is niet doorslaggevend. Het is vooral belangrijk dat de problematiek voldoende gestabiliseerd is en dat opvang in een gezin mogelijk is. Het doelpubliek bestaat uit chronische psychiatrische patiënten van wie sommigen ook kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis of een lichte tot matige intellectuele beperking vertonen. Ze kunnen (op korte termijn) niet zelfstandig functioneren en kunnen niet (meer) in hun eigen milieu terecht. De jongste tien jaar stellen we vast dat de problematiek steeds zwaarder wordt, waardoor meer ondersteuning nodig is. Momenteel verblijven zowat 280 cliënten in een 250-tal pleeggezinnen. Niet alleen in Geel, maar ook in de buurgemeenten van Geel zijn pleeggezinnen actief. Gedurende meerdere decennia was de doelgroep beperkt tot volwassenen en ouderen. In het voorjaar van 2009 werkte OPZ Geel op vraag van de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een proefproject uit voor kinderen en jongeren in psychiatrische gezinsverpleging. In het project bracht het OPZ Geel zijn unieke expertise in de gezinsverpleging samen met de ervaring die het zorgcentrum opbouwde in kinder- en jeugdpsychiatrie. Sindsdien werden meerdere begeleidingen gerealiseerd en is deze zorgvorm in de organisatie verankerd. Sommige jongeren wonen voortdurend bij een pleeggezin in; anderen verblijven tijdens de weekdagen bij het pleeggezin en tijdens het weekend bij de eigen ouders. Een aantal ouders zoekt een steungezin dat hun kind tijdens weekends kan opvangen. Al verscheidene jaren is er in de geestelijke gezondheidszorg een onmiskenbare evolutie aan de gang van zorg in het ziekenhuis naar zorg in de maatschappij; een evolutie ook naar meer zorg op maat en naar het beter afstemmen van verschillende zorgvormen. Die evolutie wordt duidelijk in het buiten gebruik stellen van ziekenhuisbedden, het oprichten van mobiele teams en het ontstaan van netwerken van zorgverleners. Met de Geelse Gezinsverpleging hebben we een schitterend voorbeeld in huis van wat vermaatschappelijking van de zorg kan betekenen. Daarvan getuigen al decennia lang de vele cliënten die een gelukkig en waardevol leven leiden in een eigen thuis. Meer dan ooit kan de Geelse Gezinsverpleging een inspiratie zijn voor anderen in het licht van de verdergaande vermaatschappelijking van de zorg. Maar evenzeer stelt de Geelse Gezinsverpleging zich open voor de veranderende wereld met andere noden en nieuwe denkbeelden. Johan Claeys 2 / OPZ Geel 2014

3 Abstracts Ondersteunende huisvesting met integratie van psychiatrische patiënten: van Geel naar New York City (Engelstalige bijdrage) Ellen Baxter, master Public Health (Columbia University), eredoctor Humane Letters (van Mount Holyoke en van Bowdoin College), algemeen directeur van Broadway Housing Communities (New York City, USA). De Geelse traditie van gezinsverpleging inspireerde Ellen Baxter in het midden van de jaren 70 om de principes en de concrete praktijk van het Geelse model toe te passen in New York City. De meerderheid van de psychiatrische patiënten werd er in die tijd opgesloten in gevangenissen; duizenden anderen waren thuisloos en woonden op straat, in centra voor noodopvang of in de metro. Baxter stichtte de Broadway Housing Communities (BHC) om een permanente woonvorm te creëren gebaseerd op de principes van het community -denken waarbij psychiatrische patiënten geïntegreerd samenwonen met ouderen en jongeren, met actieve en werkloze mensen, met gezinnen en alleenstaanden. Het gaat om zeven appartementsgebouwen, die uitgerust zijn met onderwijsfaciliteiten en met maatschappelijk-culturele voorzieningen. De bewoners staan zelf in voor diverse taken en nemen ten volle hun verantwoordelijkheid op in de zorg voor hun leefomgeving. Door de gunstige verhouding kosten-effecitiviteit, gekoppeld aan het humane aspect van dit model, genaamd supportive housing, heeft deze woonvorm intussen breed ingang gevonden in New York City en in diverse stedelijke gebieden in de USA. BHC vierde recent zijn 30ste verjaardag en eerde de Geelse bevolking, vertegenwoordigd door de Belgische ambassadeur, voor haar engagement inzake de waardigheid, de bescherming en de integratie van psychiatrische patiënten door de eeuwen heen. GGZ-vernieuwing in België: welke plaats kan de gezinsverpleging hierbij innemen? Prof. dr. Chantal Van Audenhove, psycholoog, buitengewoon hoogleraar Faculteit Geneeskunde, en directeur LUCAS, Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy, KU Leuven. Gezinsverpleging vandaag in Geel: een vernieuwend gedifferentieerd aanbod - presentatie van de doelgroepenwerking met specifieke aandacht voor kinderen in zorggezinnen als innovatief project. Hans Verbiest, directeur Patiëntenzorg OPZ Geel, dr. Tom Geuens, hoofdgeneesheer OPZ Geel, en dr. Joke Joossens, kinder- en jeugdpsychiater Ambulante zorg en Mobiel team Kinderen en Jongeren OPZ Geel. In deze bijdrage staat het actuele aanbod van de Geelse Gezinsverpleging centraal. Het gaat om een gedifferentieerd aanbod vanuit een evidence-based methodiek, creatief voortbouwend op de traditie en met een vernieuwend karakter. Na een situering van de gezinsverpleging in het geheel van het GGZ-aanbod en dat van het OPZ Geel in het bijzonder, komen de diverse doelgroepen vanuit de eigen werking aan bod: volwassenen, ouderen en jongeren. In het bijzonder wordt gefocust op de werking rond kinderen en jongeren, met name op het project kinderen in zorggezinnen, dat gezien kan worden als een innovatief project. Bij de GGZ-vernieuwing in het kader van Artikel 107 met onder andere de mogelijkheid van afbouw van residentiële bedden ten gunste van thuisbegeleiding door mobiele teams - staat het perspectief van herstel centraal. De focus komt hierbij voluit te liggen op de kracht van mensen en op het ontwikkelen van hun sterke punten, in plaats van op hun zwakte, klachten en problemen. Het gaat erom dat cliënten zo begeleid worden dat ze als gewone burgers verantwoordelijkheid kunnen dragen en in het samenleven bepaalde rollen op zich nemen. In dit verband betoogt Van Audenhove dat de Geelse gezinsverpleging een goede praktijk genoemd kan worden. Deze vorm van psychiatrische pleegzorg kan namelijk als een inspirerend model gezien worden, zowel wat de woonvorm betreft, als met betrekking tot de inschakeling op het vlak van arbeid (via arbeidszorg, in dagactiviteitencentra, als vrijwilliger in welzijn en zorg, of als ervaringsdeskundige). vernieuwend OPZ Geel 2014 / 3

4 Gezinsverpleging vanuit het perspectief van de gezondheidseconomie en vanuit financieel oogpunt David Larmuseau, algemeen coördinator Vlaamse en Brusselse Zorggroep Eclips, master in toegepaste economische wetenschappen en in medisch-sociale wetenschappen, expert gezondheidseconomie. Als vorm van psychiatrische pleegzorg is de Geelse Gezinsverpleging vanuit gezondheidseconomisch perspectief een interessante formule. Larmuseau laat vanuit zijn vergelijkend onderzoek zien hoe de gezinsverpleging in het bredere palet van verwante zorgvormen een waardevol alternatief kan bieden. Hij gaat nader in op de kostenstructuur van deze pleegvorm en hij geeft aanbevelingen vanuit een gezondheidseconomisch perspectief en een financieel oogpunt. gast vrij Gezinsverpleging binnen de Europese context: actuele toepassingsvormen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland (Engelstalige bijdrage) Simultaanvertaling Bijdragen zijn in het Engels of het Nederlands. De deelnemers kunnen gedurende het gehele symposium gebruik maken van het aanbod van simultaanvertaling bij de plenaire sessies (in de twee richtingen: Engels- Nederlands en Nederlands-Engels). Reinhold Eisenhut, maatschappelijk werker, secretaris VSP (Verein zur Förderung einer sozialen Psychiatrie), vertegenwoordiger DGSP-Fachausschuss BWF (expertencommissie en netwerkorganisatie van Betreutes Wohnen in Familien, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland). De Geelse Gezinsverpleging bood inspiratie aan diverse toepassingsvormen in Europa. Eisenhut gaat nader in op het Duitse model. Hij behandelt achtereenvolgens: de netwerkorganisatie van de initiatieven van Betreutes Wohnen in Familien in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, de bestaande voorzieningen, cijfergegevens over de pleeggezinnen en de cliëntendoelgroep, de diverse types van organisatorische inbedding, randvoorwaarden, kwaliteitsstandaarden, het financiële aspect, en uitdagingen voor de toekomst. Informatie In de pauzes is er ruim tijd voor netwerking en voor het bekijken van diverse infostanden zoals over het actuele aanbod, de werking van de Pleeggezinnenraad, de werking van de Patiëntenraad Gezinsverpleging, het hersteldenken, pleegzorg in de provincie Antwerpen, en Europese pleegzorg-netwerken. Wetenschappelijk comité Prof. dr. Chantal Van Audenhove Dr. Eric de Smet Dr. Walter Krikilion Wilfried Bogaerts OPZ Geel 2014 / 4

5 Programma Vermaatschappelijking van zorg: gezinsverpleging als inspirerend model Vrijdag 16 mei u Ontvangst en registratie 9.15u Verwelkoming door Pieter Jans, administrateur-generaal OPZ Geel. 9.20u Situering van het symposium-thema door dagvoorzitter dr. Walter Krikilion, psychotherapeut en theoloog, stafmedewerker Patiëntenzorg OPZ Geel. 9.30u Ondersteunende huisvesting met integratie van psychiatrische patiënten: van Geel naar New York City. (Engelstalige bijdrage) Ellen Baxter, master Public Health (Columbia University), eredoctor Humane Letters (van Mount Holyoke en van Bowdoin College), algemeen directeur van Broadway Housing Communities (New York City, USA) u GGZ-vernieuwing in België: welke plaats kan de gezinsverpleging hierbij innemen? Prof. dr. Chantal Van Audenhove, psycholoog, buitengewoon hoogleraar Faculteit Geneeskunde, en directeur LUCAS, Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy, KU Leuven u Pauze 11.30u Gezinsverpleging vandaag in Geel: een vernieuwend gedifferentieerd aanbod - presentatie van de doelgroepenwerking met specifieke aandacht voor kinderen in zorggezinnen als innovatief project. Hans Verbiest, directeur Patiëntenzorg OPZ Geel, dr. Tom Geuens, hoofdgeneesheer OPZ Geel, en dr. Joke Joossens, kinder- en jeugdpsychiater Ambulante zorg en Mobiel team Kinderen en Jongeren OPZ Geel u Middaglunch 13.15u Gezinsverpleging vanuit het perspectief van de gezondheidseconomie en vanuit financieel oogpunt. David Larmuseau, algemeen coördinator Vlaamse en Brusselse Zorggroep Eclips, master in toegepaste economische wetenschappen en in medisch-sociale wetenschappen, expert gezondheidseconomie u Gezinsverpleging binnen de Europese context: actuele toepassingsvormen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. (Engelstalige bijdrage) Reinhold Eisenhut, maatschappelijk werker, secretaris VSP (Verein zur Förderung einer sozialen Psychiatrie), vertegenwoordiger DGSP-Fachausschuss BWF (expertencommissie en netwerkorganisatie van Betreutes Wohnen in Familien, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) u Pauze 15.15u Gezinsverpleging in de context van vermaatschappelijking van zorg en van de actuele GGZ-vernieuwing Panelgesprek met debat Moderator: Jacqueline Goossens, journaliste. Margot Cloet, kabinetschef Vlaams minister Jo Vandeurzen, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Pieter Jans, administrateur-generaal OPZ Geel; Raf De Rycke, voorzitter organisatie Broeders van Liefde, lid van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (NRZV), afdeling financiering, en van de Permanente Werkgroep Psychiatrie van de NRZV; Prof. dr. Chantal Van Audenhove, psycholoog, buitengewoon hoogleraar Faculteit Geneeskunde, en directeur LUCAS, Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy, KU Leuven; Prof. dr. Geert Dom, hoofdgeneesheer PC Alexianen Boechout, bestuurslid Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie, hoofddocent Universiteit Antwerpen en docent Radboud Universiteit Nijmegen u Slottoespraak door Vlaams minister Jo Vandeurzen, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin u Receptie. 5 / OPZ Geel 2014

6 Praktische informatie Voor wie? Professionals uit de GGZ, de hulpverlening en de welzijnssector, beleidsmakers en beleidsmedewerkers, vertegenwoordigers van de overheid, stakeholders en alle belangstellenden. Accreditering voor artsen is aangevraagd (Psychiatrie). Wanneer en waar? Vrijdag 16 mei 2014 van 8.45u tot 17u Seminariecomplex De Vesten, Kanaalweg 6/1, 2430 Laakdal Wegbeschrijving en liggingsplan: Openbaar vervoer: Trein tot aan NMBS-station Geel: info op Aansluitend Bus nummer 19 Geel/Tessenderlo Diest tot halte Eindhout Kruispunt: info op Kostprijs Deelnemen aan het symposium kost 70 inclusief broodjeslunch. Studenten die een opleiding voor een zorgberoep volgen, betalen 45. Inschrijven en betalen Inschrijven gebeurt bij voorkeur online via de website Uw inschrijving wordt definitief bevestigd na ontvangst van het inschrijvingsformulier én het inschrijvingsgeld ter waarde van 70 ( 45 voor studenten in opleiding tot een zorgberoep). Betaling door overschrijving op rekeningnummer IBAN: BE BIC/Swift: BBRUBEBB (OPZ Geel, Dr. Sanodreef 4, 2440 Geel) met vermelding van Symposium 16/05 - naam deelnemer(s) - organisatie. Uiterste inschrijvingsdatum is 8 mei Contactpersoon dr. Walter Krikilion, dagvoorzitter, stafmedewerker Patiëntenzorg OPZ Geel tel (0) Voor vragen over uw inschrijving: Leen Mostmans, telefonisch; + 32 (0) of mail COLOFON Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel Dokter Sanodreef Geel Tel +32-(0) Fax +32-(0) Redactieleden Walter Krikilion (stafmedewerker Patiëntenzorg), Mieke Mondelaers (verpleegkundig directeur, directeur divisie Ouderen), Mieke Celen (psychiater), Ria Van Ende (stafmedewerker divisie Volwassenen), Els Keuleers (psychologe), Anita Van Den Plas (directeur divisie Volwassenen), Julienne Aerts (ombudsvrouw), Johan Claeys (communicatieadviseur) Eindredactie Johan Claeys Bladmanagement en productiebegeleiding Marina Nys, Hilde Daniels Redactieadres Bijdragen voor of reacties op dit blad kunnen gestuurd worden naar: Redactiesecretariaat Passano Communicatiedienst Dokter Sanodreef Geel Telefoon: +32(0) Verantwoordelijke uitgever: Pieter Jans Dr. Sanodreef Geel 6 / OPZ Geel 2014

in kaart te brengen en op elkaar af stemmen. Ook maatschappelijk heeft dit alles

in kaart te brengen en op elkaar af stemmen. Ook maatschappelijk heeft dit alles Driemaandelijks tijdschrift: juli-augustus-september 2009 Afgiftekantoor 2400 Mol 1 - Erkenningsnr. P608070 OPZ Geel, Dr. Sanodreef 4, 2440 Geel België-Belgique P.B. 2400 Mol 1 12/17003 Openbaar Psychiatrisch

Nadere informatie

De essentie van goede zorg

De essentie van goede zorg Driemaandelijks tijdschrift: april-mei-juni 2012 Afgiftekantoor 2440 Geel - Erkenningsnr. P608070 OPZ Geel, Dr. Sanodreef 4, 2440 Geel België-Belgique P.B. 2440 Geel 12/17003 Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum PASSANO Nieuwsbrief voor professionele partners. Omwenteling

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum PASSANO Nieuwsbrief voor professionele partners. Omwenteling Driemaandelijks tijdschrift: januari-februari-maart 2011 Afgiftekantoor 2400 Mol 1 - Erkenningsnr. P608070 OPZ Geel, Dr. Sanodreef 4, 2440 Geel België-Belgique P.B. 2400 Mol 1 12/17003 Openbaar Psychiatrisch

Nadere informatie

DE THERAPEUTISCHE RELATIE VANDAAG

DE THERAPEUTISCHE RELATIE VANDAAG Driemaandelijks tijdschrift: juli-augustus-september 2014 Afgiftekantoor 2440 Geel - Erkenningsnr. P608070 OPZ Geel, Dr. Sanodreef 4, 2440 Geel PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum

Nadere informatie

Chronische pijn en zingeving

Chronische pijn en zingeving ksgv-studiebijeenkomst Chronische pijn en zingeving Leuven, dinsdag 19 mei 2015, 13.00 17.00 uur Provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven Pijn heeft een impact op je ganse zijn. Pijn beïnvloedt je

Nadere informatie

OPZ Geel wint publieksprijs Klinische Paden 2011

OPZ Geel wint publieksprijs Klinische Paden 2011 Driemaandelijks tijdschrift: oktober-november-december 2011 Afgiftekantoor 2400 Mol 1 - Erkenningsnr. P608070 OPZ Geel, Dr. Sanodreef 4, 2440 Geel België-Belgique P.B. 2400 Mol 1 12/17003 Openbaar Psychiatrisch

Nadere informatie

Misbruik, hulpverlening en therapie, met oog voor

Misbruik, hulpverlening en therapie, met oog voor ksgv-studiebijeenkomst Misbruik, hulpverlening en therapie, met oog voor zingeving en spiritualiteit Antwerpen-Wilrijk, donderdag 13 juni 2013, 9.00 13.00 uur Theologisch en Pastoraal Centrum (tpc), Groenenborgerlaan

Nadere informatie

Seksualiteit en relaties: een thema in de geestelijke gezondheidszorg?

Seksualiteit en relaties: een thema in de geestelijke gezondheidszorg? Driemaandelijks tijdschrift: juli-augustus-september 2010 Afgiftekantoor 2400 Mol 1 - Erkenningsnr. P608070 OPZ Geel, Dr. Sanodreef 4, 2440 Geel België-Belgique P.B. 2400 Mol 1 12/17003 Openbaar Psychiatrisch

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de 1 Inleiding door dr. Walter Krikilion, voorzitter Werkgroep Ethiek in de Kliniek van ICURO - Symposium Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg 19 oktober 2012 - Hasselt Beste deelnemers, Als Werkgroep

Nadere informatie

Het lichaam in therapie

Het lichaam in therapie Driemaandelijks tijdschrift: juli-augustus-september 2011 Afgiftekantoor 2400 Mol 1 - Erkenningsnr. P608070 OPZ Geel, Dr. Sanodreef 4, 2440 Geel België-Belgique P.B. 2400 Mol 1 12/17003 Openbaar Psychiatrisch

Nadere informatie

Banaba sociale gezondheidszorg OO Psychosociale Rehabilitatie

Banaba sociale gezondheidszorg OO Psychosociale Rehabilitatie BANABA IN DE SOCIALE GEZONDHEIDSZORG Opleidingsonderdeel Psychosociale Rehabilitatie Algemeen. Het opleidingsonderdeel Psychosociale Rehabilitatie maakt deel uit van de opleiding BanaBa in de Sociale gezondheidszorg

Nadere informatie

De eerstelijnspsycholoog: naar een laagdrempelige psychologische hulpverlening voor Vlaanderen!

De eerstelijnspsycholoog: naar een laagdrempelige psychologische hulpverlening voor Vlaanderen! Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen Studiedag Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen De eerstelijnspsycholoog: naar een laagdrempelige psychologische hulpverlening voor Vlaanderen! Vrijdag

Nadere informatie

minisymposium Een gezicht geven aan jongdementie expertisecentrum 11.30-14u / dinsdag 23 februari 2010 / de schelp / vlaams parlement / brussel

minisymposium Een gezicht geven aan jongdementie expertisecentrum 11.30-14u / dinsdag 23 februari 2010 / de schelp / vlaams parlement / brussel minisymposium Een gezicht geven aan jongdementie expertisecentrum d m e n t i e 11.30-14u / dinsdag 23 februari 2010 / de schelp / vlaams parlement / brussel V l a a n d e r e n Een gezicht geven aan jongdementie

Nadere informatie

Psychiatrische pleegzorg

Psychiatrische pleegzorg Psychiatrische pleegzorg een plaats binnen het toekomstige GGZ-beleid 19 september 2012 Prof. Dr. Chantal Van Audenhove (LUCAS) Dr. Lieve Van de Walle (OPZ Geel) Inhoud Deel 1: Studie Lucas / conclusies

Nadere informatie

SWVG zoekt wetenschappelijk medewerkers

SWVG zoekt wetenschappelijk medewerkers SWVG zoekt wetenschappelijk medewerkers Ben je geboeid door wetenschappelijk onderzoek? Voel je je uitgedaagd om wetenschappelijk onderzoek te verrichten en de minister hiermee te ondersteunen bij het

Nadere informatie

FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO

FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO Arbeidscoaching in een vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg ART 107 Psycho-sociaal revalidatiecentrum Mirabello Arbeidscoaching Art 107 Ziekenhuizen

Nadere informatie

Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim

Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN MOBIEL CRISISTEAM NOOLIM 1 VOORSTELLING VAN MOBIEL CRISISTEAM 1.1 Noolim Noolim - het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Limburg

Nadere informatie

De leerkracht als getuige en inspiratiebron. UCSIA godsdienstonderwijscongres. Dinsdag 17 november 2009 Theologisch Pastoraal Centrum Antwerpen

De leerkracht als getuige en inspiratiebron. UCSIA godsdienstonderwijscongres. Dinsdag 17 november 2009 Theologisch Pastoraal Centrum Antwerpen De leerkracht als getuige en inspiratiebron godsdienstonderwijscongres Dinsdag 17 november 2009 Theologisch Pastoraal Centrum Antwerpen THEMA In overleg met de Vlaamse onderwijsvicarissen en het Vlaamse

Nadere informatie

V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015

V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015 V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015 ZORG IN EVOLUTIE 2 ZORG IN EVOLUTIE Professioneel gestuurde zorg Hospitalocentrisme Gezondheidszorg welzijn gescheiden Nadruk acute geneeskunde Aanbodgestuurde

Nadere informatie

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Gewoon waar mogelijk Specifiek waar nodig Gretl Dons - 5 maart 2015 D.O.P. PERSPECTIEF 2020 Zoveel

Nadere informatie

(On)bezorgd kind zijn

(On)bezorgd kind zijn Vlaams Congres voor Pediatrische Psychologie Zaterdag 26 september 2015 (On)bezorgd kind zijn Zorgen voor chronisch zieke kinderen in (en buiten) het ziekenhuis Wat? Voor wie? Waar? Congres over de psychosociale

Nadere informatie

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen Bijlage Overzicht Doelgroepen Overzicht Doelgroepen participerend in Wmo-werkplaatsen Wmo werkplaats Participerende doelgroepen praktijken Actieve burgers Actieve burgers Actieve buurtbewoners / managers

Nadere informatie

SAMEN KIEZEN. Naar een evidence based overleg tussen zorgverstrekker en patiënt. 21 november 2014

SAMEN KIEZEN. Naar een evidence based overleg tussen zorgverstrekker en patiënt. 21 november 2014 21 november 2014 Kiezen in overleg? Prof. dr. Chantal Van Audenhove directeur van LUCAS Kiezen in overleg? LUCAS kijkt vooruit LUCAS verbindt LUCAS onderzoekt LUCAS werkt! LUCAS kijkt vooruit Vergrijzing

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum PASSANO. Een plek voor. en spiritualiteit?

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum PASSANO. Een plek voor. en spiritualiteit? Driemaandelijks tijdschrift: juli-augustus-september 2007 Afgiftekantoor 2400 Mol 1 - Erkenningsnr. P6080670 OPZ Geel, Dr. Sanodreef 4, 2440 Geel België-Belgique P.B. 2400 Mol 1 12/17003 Openbaar Psychiatrisch

Nadere informatie

Gezin en arbeid: naar een win-win relatie. 22 februari 2013. Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen Hogeschool-Universiteit Brussel

Gezin en arbeid: naar een win-win relatie. 22 februari 2013. Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen Hogeschool-Universiteit Brussel Gezin en arbeid: naar een win-win relatie 22 februari 2013 Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen Hogeschool-Universiteit Brussel Gezin en arbeid: naar een win-winrelatie Tewerkstelling betekent een

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

Het aantal deelnemers is beperkt. Vooraf inschrijven is noodzakelijk (vóór 13 november)

Het aantal deelnemers is beperkt. Vooraf inschrijven is noodzakelijk (vóór 13 november) café de Koffer Inschrijven Het aantal deelnemers is beperkt. Vooraf inschrijven is noodzakelijk (vóór 13 november) via antwoordkaart via onze site: www.werkgroepverder.be en overschrijving op rekeningnummer

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg door genetwerkte zorgorganisaties Eerste bevindingen van het CORTEXS onderzoeksproject

Geïntegreerde zorg door genetwerkte zorgorganisaties Eerste bevindingen van het CORTEXS onderzoeksproject Geïntegreerde zorg door genetwerkte zorgorganisaties Eerste bevindingen van het CORTEXS onderzoeksproject Geert Van Hootegem G. Van Hootegem, E. Dessers, A. Mutsaerts, S. Pless, S. van den Oord, D. van

Nadere informatie

DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL

DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL Rosien Mesdag, Consulentenwerking Onada, Gouverneur Kinsbergencentrum Stéphanie Danckaert, Consulententeam Vlaams-Brabant & Brussel, UPC St.- Kamillus Inhoudstafel

Nadere informatie

Samen naar buurtvervlechting. Inspiratiemoment zorgnetwerken 14 maart 2014

Samen naar buurtvervlechting. Inspiratiemoment zorgnetwerken 14 maart 2014 Samen naar buurtvervlechting Inspiratiemoment zorgnetwerken 14 maart 2014 Samen naar buurtvervlechting? Inspiratiedag rond zorgnetwerken Buurtvervlechting is geen zorgnetwerk Wel gelijkenissen, variante

Nadere informatie

Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus

Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus Krijkelberg 1-3360 Bierbeek T 016 45 26 11 F 016 46 30 79 upc.st.kamillus@fracarita.org www.kamillus.be Ten geleide Mensen worden bij een bezoek aan het

Nadere informatie

Gezond verstand in de behandeling van borderlineproblematiek UITNODIGING

Gezond verstand in de behandeling van borderlineproblematiek UITNODIGING Gezond verstand in de behandeling van borderlineproblematiek UITNODIGING Vrijdag 10 februari 2006 Integratie van dialectische gedragstherapie (Linehan) en de lichaamsgeoriënteerde psychotherapie (Pesso)

Nadere informatie

Housing First. Housing First juli 2013 Pag. 1 van 5. Wat is Housing First?

Housing First. Housing First juli 2013 Pag. 1 van 5. Wat is Housing First? Housing First Wat is Housing First? Het aanbieden van een individuele woonst én langdurige begeleiding aan mensen die chronisch dakloos zijn en kampen met een verslavings en/of psychiatrische problematiek.

Nadere informatie

Effectief hulpverlenen met goesting in een veranderend welzijnslandschap

Effectief hulpverlenen met goesting in een veranderend welzijnslandschap Effectief hulpverlenen met goesting in een veranderend welzijnslandschap Vermaatschappelijking van de zorg, persoonsvolgende financiering, sociaal ondernemerschap. Het zijn evoluties die niet meer weg

Nadere informatie

Mobiele teams in Zuid-West- Vlaanderen stand van zaken

Mobiele teams in Zuid-West- Vlaanderen stand van zaken Mobiele teams in Zuid-West- Vlaanderen stand van zaken 1 juni 2015 door Soetkin Kesteloot, Netwerkcoördinator Z-W-Vl Inleiding Hervormingen in geestelijke gezondheidszorg (art. 107) Voor doelgroep volwassenen

Nadere informatie

Update Acute Intoxicaties Meet the Experts

Update Acute Intoxicaties Meet the Experts Update Acute Intoxicaties Meet the Experts 1 ste Lage Landen Symposium Intoxicaties Vrijdag 24 juni 2011 Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent Gesponsord door: Heymans Stichting en NVKF&B Organisatie onder

Nadere informatie

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Afstudeerrichtingen: gezondheidszorgbeleid ziekenhuismanagement Faculteit Geneeskunde De zorgverlening is uitgegroeid tot een van de belangrijkste

Nadere informatie

INSPIRATIE VOOR INNOVATIE Ontwikkelingen in de acute intensieve zorg

INSPIRATIE VOOR INNOVATIE Ontwikkelingen in de acute intensieve zorg INVITATIONAL CONFERENCE 14 november 2013 locatie: Scandic Sanadome, Weg door Jonkerbosch 90, Nijmegen INSPIRATIE VOOR INNOVATIE Ontwikkelingen in de acute intensieve zorg INLEIDING Wij nodigen professionals

Nadere informatie

Specialisten of generalisten? Bachelor of Master?

Specialisten of generalisten? Bachelor of Master? Presentatie, 9 december 2004 Specialisten of generalisten? Bachelor of Master? Dr. Marieke Schuurmans Zij studeerde Gezondheidswetenschappen, afstudeerrichting erplegingswetenschap, aan de Universiteit

Nadere informatie

Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten binnen de multidisciplinaire praktijk

Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten binnen de multidisciplinaire praktijk TRANSCARE-pijn www.transcare.nl Transcare-pijn en de internationale onderzoeksgroep Pain in Motion organiseren een Symposium Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten

Nadere informatie

Psychiatrische pleegzorg voor kinderen en Jongeren: Kinderen in zorggezinnen. Project OPZ Geel MPI Oosterlo

Psychiatrische pleegzorg voor kinderen en Jongeren: Kinderen in zorggezinnen. Project OPZ Geel MPI Oosterlo Psychiatrische pleegzorg voor kinderen en Jongeren: Kinderen in zorggezinnen Project OPZ Geel MPI Oosterlo Situering Project gestart in 2010, op vraag van Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en

Nadere informatie

Inspiratiedag: Over continuïteit in de ondersteuning van kwetsbare mensen. 13 december 2012, Berchem - Antwerpen

Inspiratiedag: Over continuïteit in de ondersteuning van kwetsbare mensen. 13 december 2012, Berchem - Antwerpen Inspiratiedag: Over continuïteit in de ondersteuning van kwetsbare mensen 13 december 2012, Berchem - Antwerpen Een initiatief van het SEN vzw, i.s.m. het Verwijzersplatform vzw Samenwerken met collega

Nadere informatie

Innovatie in de ouderenzorg in België. Prof. Dr. Anja Declercq Lucas, KU Leuven

Innovatie in de ouderenzorg in België. Prof. Dr. Anja Declercq Lucas, KU Leuven Innovatie in de ouderenzorg in België Prof. Dr. Anja Declercq Lucas, KU Leuven Ouderen in België De vergrijzing wordt vaak en vooral geproblematiseerd Maar is in de eerste plaats een succes! 4 Beelden

Nadere informatie

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals Hulp voor jonge ouders Informatie voor professionals Zorg voor kwetsbare meiden Meiden tussen de 16 en 27 jaar die zwanger zijn, of een kind hebben gekregen, kunnen terecht bij Vitree. Het gaat om kwetsbare

Nadere informatie

Psychiatrisch ziekenhuis

Psychiatrisch ziekenhuis Psychiatrisch ziekenhuis Psychiatrisch ziekenhuis Gedegen en Gedreven het PZ Sint-Camillus doelgroep Het PZ Sint-Camillus is een acuut psychiatrisch ziekenhuis opgericht in 1936 door de Mariazusters van

Nadere informatie

NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO IEPER - DIKSMUIDE

NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO IEPER - DIKSMUIDE NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO IEPER - DIKSMUIDE Situering De overheid ontwikkelde een globale visie op wat er nodig is om te komen tot een (nog) betere geestelijke gezondheidszorg, weliswaar

Nadere informatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Johan Hellings voorzitter Zorgvernieuwingsplatform ViA Ronde Tafel, Brussel, 18 februari 2013 Flanders Care Bredere kader = Gekaderd in doorbraak warme samenleving

Nadere informatie

PUBLIEKE LEZING (in het Engels) π Woensdag 7 december 2011 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere VOLUNTEERING

PUBLIEKE LEZING (in het Engels) π Woensdag 7 december 2011 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere VOLUNTEERING PUBLIEKE LEZING (in het Engels) π Woensdag 7 december 2011 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere VOLUNTEERING Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (ucsia) organiseert in samenwerking met

Nadere informatie

CONGRES DURF2020. ICC Gent. april DURF2020. Dinsdag. van 9 tot 17 uur

CONGRES DURF2020. ICC Gent. april DURF2020. Dinsdag. van 9 tot 17 uur CONGRES DURF2020 Je eigen leven, daar gaan we voor! DURF2020 Dinsdag 28 april van 9 tot 17 uur Congres van en voor mensen met een beperking en hun omgeving. Voor mensen die mee hun stem willen laten horen

Nadere informatie

Beroepsgeheim in de hulpverlening

Beroepsgeheim in de hulpverlening Instituut voor Sociaal Recht K.U. Leuven Beroepsgeheim in de hulpverlening Handelen tussen recht en praktijk donderdag 24 november 2005 De Factorij Huart Hamoirlaan 136 1030 Brussel Voormiddag De theorie

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

Hou de gegevens van de sprekers van vandaag binnen handbereik! Met wat knip- en plooiwerk maakt u van deze vellen handige visitekaartjes.

Hou de gegevens van de sprekers van vandaag binnen handbereik! Met wat knip- en plooiwerk maakt u van deze vellen handige visitekaartjes. Hou de gegevens van de sprekers van vandaag binnen handbereik! Met wat knip- en plooiwerk maakt u van deze vellen handige visitekaartjes. Knip op de volle lijnen en plooi op de stippellijnen. Ik hoop morgen

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT MET ZORG Thema: Divers jaargang 1 nummer 1 juli 1995

TIJDSCHRIFT MET ZORG Thema: Divers jaargang 1 nummer 1 juli 1995 TIJDSCHRIFT MET ZORG Thema: Divers jaargang 1 nummer 1 juli 1995 INHOUDSTAFEL Woord vooraf R. Stockman & M. Keuleneer Het leven is mij lief R. Stockman Waarheen met het onderwijs anno 2000? A. Peirsman

Nadere informatie

PopovGGZ vzw. PopovGGZ/2014/RVB/GN/067ter 26/2/2015

PopovGGZ vzw. PopovGGZ/2014/RVB/GN/067ter 26/2/2015 PopovGGZ vzw Oude Abdij, Drongenplein 26, 9031 Gent (Drongen) Overlegplatform tel: 09 / 216 65 50 & fax: 09 / 216 65 59 Geestelijke e-mail: info@popovggz.be Gezondheidszorg website: www.popovggz.be Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Uit den lande. Versterken Eerstelijns Geestelijke Gezondheidszorg, laat duizend bloemen bloeien.

Uit den lande. Versterken Eerstelijns Geestelijke Gezondheidszorg, laat duizend bloemen bloeien. Uit den lande Versterken Eerstelijns Geestelijke Gezondheidszorg, laat duizend bloemen bloeien. Het geestelijk gezondheidszorgbeleid van de minister van VWS is gericht op versterken van de eerstelijns

Nadere informatie

Studienamiddag Anders wonen in de toekomst? Sessie 2: Wonen aan de onderkant van de woonladder Spreker: Lotte Van Ranst, projectmedewerker dak-en

Studienamiddag Anders wonen in de toekomst? Sessie 2: Wonen aan de onderkant van de woonladder Spreker: Lotte Van Ranst, projectmedewerker dak-en Studienamiddag Anders wonen in de toekomst? Sessie 2: Wonen aan de onderkant van de woonladder Spreker: Lotte Van Ranst, projectmedewerker dak-en thuislozen bij Welzijnszorg Kempen 15-01-2015 Dak- en thuisloosheid

Nadere informatie

Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving. 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care

Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving. 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving Dinsdag 8 oktober 2013 Auditorium Vrije Universiteit Amsterdam Palliative

Nadere informatie

Sofie Crommen Investeer in de psychische gezondheid van onze jeugd

Sofie Crommen Investeer in de psychische gezondheid van onze jeugd Sofie Crommen Investeer in de psychische gezondheid van onze jeugd Sofie Crommen is kinder- en jeugdpsychiater, en voorzitter Vlaamse Vereniging voor Kinder-en jeugdpsychiatrie. 17 maart 2015 LEES LATER

Nadere informatie

België - Vlaanderen. Alle Vlamingen zijn betrokken. Pijlers van het Vlaams zorgen ouderenbeleid. Vermaatschappelijking van zorg 29-11-13

België - Vlaanderen. Alle Vlamingen zijn betrokken. Pijlers van het Vlaams zorgen ouderenbeleid. Vermaatschappelijking van zorg 29-11-13 België - Vlaanderen Dementievriendelijke gemeenschap Landelijk Congres - Moderne Dementiezorg Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 25 november 2013 Alle Vlamingen zijn betrokken

Nadere informatie

Wegwijs op de zorgmarkt

Wegwijs op de zorgmarkt Wegwijs op de zorgmarkt Kom langs en maak kennis met uw regionale zorgpartners en hun werking Vrijdag 18 oktober 2013 e kliniek behoort ot de vzw rovincialaat der roeders van Liefde Psychiatrische kliniek

Nadere informatie

ANGST, DWANG EN TICSTOORNISSEN BIJ KINDEREN

ANGST, DWANG EN TICSTOORNISSEN BIJ KINDEREN ANGST, DWANG EN TICSTOORNISSEN BIJ KINDEREN 10 maart 2015 CONGRES Regardz WTC Arnhem Angst, dwang en ticstoornissen Angst, dwang en tics komen bij meer dan 10% van alle kinderen en adolescenten voor. Maar

Nadere informatie

Update Accute Intoxicaties Meet the Experts 3de Lage Landen Symposium Intoxicatiess

Update Accute Intoxicaties Meet the Experts 3de Lage Landen Symposium Intoxicatiess Update Acute Intoxicaties Meett the Experts 3 de Lage Landen Symposium Intoxicatiess Vrijdag 26 juni 2015 Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent G Gesponsord door: Heymans Stichtingg Organisatie onder auspiciën

Nadere informatie

Inleiding. Beste familielid, Hierbij de programmafolder voor familieleden van onze Herstelweek 2015.

Inleiding. Beste familielid, Hierbij de programmafolder voor familieleden van onze Herstelweek 2015. Inleiding Beste familielid, Hierbij de programmafolder voor familieleden van onze Herstelweek 2015. Dit is intussen onze derde editie. Met deze Herstelweken willen we cliënten en hulpverleners samen gedurende

Nadere informatie

Sherborne en gehechtheid

Sherborne en gehechtheid Kerngroep Sherborne Nederland organiseert Studiedag: Sherborne en gehechtheid Sherborne bewegingspedagogiek met kinderen bij wie sprake is van basisonveiligheid 25 juni 2010 Locatie: Opleidingscentrum

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie

In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven? Een onderzoek naar burn-out en bevlogenheid bij hulpverleners

In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven? Een onderzoek naar burn-out en bevlogenheid bij hulpverleners In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven? Een onderzoek naar burn-out en bevlogenheid bij hulpverleners Colloquium psychosociale risico s Brussel, 23-09-2014 dr Sofie Vandenbroeck 2 Opdrachtgevers Federale

Nadere informatie

BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEID geestelijke gezondheidszorg

BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEID geestelijke gezondheidszorg BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEID geestelijke gezondheidszorg De opleiding komt tegemoet aan het ministerieel besluit en de behoefte aan vorming binnen het werkveld. Met het ministerieel besluit van 24 april

Nadere informatie

Angst de baas voor 55+

Angst de baas voor 55+ Angst de baas voor 55+ Ouderen Angst de baas voor 55+ Introductie Ben ik mijn angst de baas? Ieder mens is wel eens bang. Gelukkig maar, want angst kan mensen waarschuwen voor gevaar. Angst is pas een

Nadere informatie

DE ONDERSCHATTE POSITIE VAN HET WOONZORGCENTRUM IN DE ZORG VOOR OUDEREN MET EEN PSYCHIATRISCHE PROBLEMATIEK

DE ONDERSCHATTE POSITIE VAN HET WOONZORGCENTRUM IN DE ZORG VOOR OUDEREN MET EEN PSYCHIATRISCHE PROBLEMATIEK DE ONDERSCHATTE POSITIE VAN HET WOONZORGCENTRUM IN DE ZORG VOOR OUDEREN MET EEN PSYCHIATRISCHE PROBLEMATIEK Liesbet LOMMELEN en Leen HEYLEN 1 Is het haalbaar en wenselijk om ouderen met psychiatrische

Nadere informatie

Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid in Vlaamse ziekenhuizen

Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid in Vlaamse ziekenhuizen Universiteit Hasselt Onderzoeksgroep Patiëntveiligheid Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits-

Nadere informatie

Programma studiedag Beroepsgeheim in de verhouding justitie-hulpverlening

Programma studiedag Beroepsgeheim in de verhouding justitie-hulpverlening Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 25 januari 2011 Programma studiedag Beroepsgeheim in de verhouding justitie-hulpverlening Vanuit hun eigen opdrachten, profiel

Nadere informatie

Liaison in de kinder en jeugdpsychiatrie

Liaison in de kinder en jeugdpsychiatrie Liaison in de kinder en jeugdpsychiatrie Kinder- en jeugdpsychiater : Dr Elfi Van den haute Hoofdverpleegkundige : Sandra Gissens Overzicht Betekenis liaison Biopsychosociaal: van model naar zorg Modellen

Nadere informatie

Vlaams ICT beleid en de toekomstplannen van de Vlaamse overheid met betrekking tot e-health

Vlaams ICT beleid en de toekomstplannen van de Vlaamse overheid met betrekking tot e-health Vlaams ICT beleid en de toekomstplannen van de Vlaamse overheid met betrekking tot e-health Inleiding De maatschappij confronteert ons met nieuwe uitdagingen. Een van de antwoorden is de uitbouw van ICT

Nadere informatie

Invitational Conference Lectoraat Acute Intensieve Zorg

Invitational Conference Lectoraat Acute Intensieve Zorg Invitational Conference Lectoraat Acute Intensieve Zorg Omgaan met (on)macht in de acute intensieve zorg Leren van ervaringen Donderdag 14 oktober 2010 te Nijmegen Inleiding Iedere hulpverlener ervaart

Nadere informatie

25 JAAR KINDERNEUROLOGIE EN METABOLE AANDOENINGEN IN HET UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL VOORAANKONDIGING

25 JAAR KINDERNEUROLOGIE EN METABOLE AANDOENINGEN IN HET UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL VOORAANKONDIGING 25 JAAR KINDERNEUROLOGIE EN METABOLE AANDOENINGEN IN HET UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL VOORAANKONDIGING Naar aanleiding van haar 25-jarig bestaan, nodigt de dienst kinderneurologie van het UZ Brussel

Nadere informatie

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Verslag werkgroep 6A: innovatie in de zorgberoepen Actie 1: e-learning E-learning wordt als waardevol aanzien: Flexpoint: Federgom organiseert tegenwoordig

Nadere informatie

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Informatie voor de cliënt 2 De Regionale Centra GGZ Venray, Venlo en Roermond Lichamelijke klachten heeft

Nadere informatie

Update Acute Intoxicaties Meet the Experts

Update Acute Intoxicaties Meet the Experts Update Acute Intoxicaties Meet the Experts 3 de Lage Landen Symposium Intoxicaties Vrijdag 26 juni 2015 Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent Gesponsord door: Heymans Stichting Organisatie onder auspiciën

Nadere informatie

Ergotherapie bij ouderen met ERGOTHERAPIE BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG

Ergotherapie bij ouderen met ERGOTHERAPIE BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG STUDIEDAG 21 MEI 2015 N Ergotherapie bij ouderen met STUDIEDAG depressie, ERGOTHERAPIE verslaving of delier BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG 27 NOVEMBER 2014 Steeds meer ouderen met een verslaving, depressie

Nadere informatie

Opening DVC Heilig Hart Deinze

Opening DVC Heilig Hart Deinze Vrijdag 4 juni 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening DVC Heilig Hart Deinze Geachte Gouverneur, Geachte Gedeputeerde, Geachte Burgemeester en schepenen,

Nadere informatie

Begeleid wonen. november 2014

Begeleid wonen. november 2014 Begeleid wonen november 2014 Doelgroep Volwassenen (+18) met een beperking mentaal motorisch visueel auditief autismespectrumstoornis (ASS) niet aangeboren hersenletsel (NAH) al dan niet met bijkomende

Nadere informatie

Het is een grote eer om u hier in het Errera Huis, de officiële. residentie van de Vlaamse Regering, te mogen verwelkomen. Dit

Het is een grote eer om u hier in het Errera Huis, de officiële. residentie van de Vlaamse Regering, te mogen verwelkomen. Dit Donderdag 2 februari 2012 Welkomstwoord JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Ontmoeting Chinese minister van Cultuur Cai Wu - Errera, Brussel Zeer geachte collega, minister

Nadere informatie

DE PLAATS VAN DE PSYCHIATRISCHE PLEEGZORG BINNEN HET TOEKOMSTIG GGZ BELEID

DE PLAATS VAN DE PSYCHIATRISCHE PLEEGZORG BINNEN HET TOEKOMSTIG GGZ BELEID Kapucijnenvoer 39 3000 Leuven +32(0)16 33 69 10 fax: +32(0)16 33 69 22 www.kuleuven.be DE PLAATS VAN DE PSYCHIATRISCHE PLEEGZORG BINNEN HET TOEKOMSTIG GGZ BELEID De Groof Marian DeSmet Ann Prof. Dr. Van

Nadere informatie

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker Volwassenen en ouderen mensenkennis Van onze klinisch psycholoog heb ik een groep cliënten overgenomen, bij wie ik de instrumenten uit de opleiding

Nadere informatie

Vrijdag 14 juni 2013 Jaarbeurs Utrecht Mindfulness in de behandeling van angst, depressie, autisme, ADHD, psychose en borderline

Vrijdag 14 juni 2013 Jaarbeurs Utrecht Mindfulness in de behandeling van angst, depressie, autisme, ADHD, psychose en borderline Mindfulness in de praktijk Congres Vrijdag 14 juni 2013 Jaarbeurs Utrecht Mindfulness in de behandeling van angst, depressie, autisme, ADHD, psychose en borderline Mindfulness Mindfulness mag zich de laatste

Nadere informatie

Vacature coördinator Rungproject

Vacature coördinator Rungproject Vacature coördinator Rungproject 26.06.07 Het Rungproject is een nieuw initiatief dat herstelgerichte hulp biedt aan jongeren in de bijzondere jeugdbijstand die weglopen (overwegen) en hun omgeving. Het

Nadere informatie

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd:

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd: Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2015/08 datum 9 oktober 2015 bestemmeling kopie onderwerp Mevrouw Liesbeth

Nadere informatie

PRIT praat INTERSECTORAAL. 12 december 2013

PRIT praat INTERSECTORAAL. 12 december 2013 PRIT praat INTERSECTORAAL 12 december 2013 Wie is de persoon met een psychische kwetsbaarheid of psychiatrische problematiek? Enkele cijfers (Itinera) Als 3 willekeurige Belgen rond een tafel zitten,

Nadere informatie

Uitnodiging. Congres: Het gezin centraal. Gezinsgericht werken vanuit de (gesloten) instelling

Uitnodiging. Congres: Het gezin centraal. Gezinsgericht werken vanuit de (gesloten) instelling Uitnodiging Congres: Het gezin centraal Gezinsgericht werken vanuit de (gesloten) instelling Datum: Donderdag 1 oktober 2015 Tijd: Plaats: 09.30-16.00 uur The colour kitchen, Utrecht Project: Gezinsgericht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. p/a Oosterpark 53 1092AP Amsterdam tel 020-6921173 fax 020-6942077 Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 34305055

JAARVERSLAG 2014. p/a Oosterpark 53 1092AP Amsterdam tel 020-6921173 fax 020-6942077 Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 34305055 JAARVERSLAG 2014 Namens BESTUUR Stichting Verdriet door je hoofd Algemene gegevens De stichting Verdriet door je hoofd is opgericht op 19 juni 2008 Inschrijving KVK: Inschrijvingen. 34305055 Postadres:

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

Identiteitsverklaring Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus:

Identiteitsverklaring Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus: Identiteitsverklaring Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus: Tekst en achtergrondtekst Als ervaren partner in de Geestelijke Gezondheidszorg bieden we mensen met een complexe psychiatrische problematiek gespecialiseerde

Nadere informatie

Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ

Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ Specifieke groepen binnen de GGZ 1 2 Achtergronddocument bij advies Hoogspecialistische GGZ 1 Inleiding In dit achtergronddocument bespreekt de commissie

Nadere informatie

professionals in ontwikkeling

professionals in ontwikkeling www.ambiq.nl professionals in ontwikkeling [ samen werken aan innovatie ] Door onze krachten te bundelen kunnen we de kwaliteit van de zorg verder ontwikkelen, versterken we onze strategische positie en

Nadere informatie

Centrum Integrale Psychiatrie

Centrum Integrale Psychiatrie Centrum Integrale Psychiatrie Centrum Integrale Psychiatrie Het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) biedt ambulante zorg aan volwassenen met (zeer) complexe psychische en/of psychiatrische problemen.

Nadere informatie