Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum PASSANO Nieuwsbrief voor professionele partners. Symposium 16 mei 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum PASSANO Nieuwsbrief voor professionele partners. Symposium 16 mei 2014"

Transcriptie

1 Driemaandelijks tijdschrift: januari-februari-maart 2014 Afgiftekantoor 2440 Geel - Erkenningsnr. P OPZ Geel, Dr. Sanodreef 4, 2440 Geel België-Belgique P.B Geel 12/17003 Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum PASSANO Nieuwsbrief voor professionele partners Symposium OPZ Geel gast vrij gedeeld LENTE 2014 Symposium 16 mei 2014 Vermaatschappelijking van zorg: gezinsverpleging als inspirerend model Het OPZ Geel wijdt op 16 mei een internationaal symposium aan de gezinsverpleging als een inspirerend begeleidingsmodel binnen de actuele Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en de vernieuwing ervan. Uitgangspunt is dat de Geelse gezinsverpleging niet enkel een rijke traditie heeft, maar ook voor de toekomst blijft gelden als een innoverend en inspirerend model. Dit model van psychiatrische pleegzorg kan immers een bron van inspiratie vormen bij de vermaatschappelijking van zorg. De recente uitbouw van formules van gezinsverpleging in verschillende Europese landen getuigt hiervan. Inspiratie vond men steeds in het Geelse model, dat vervolgens werd aangepast aan de eigen maatschappelijke, culturele en sociale context. Ook in eigen land biedt deze bijzondere vorm van pleegzorg diverse mogelijkheden voor een vernieuwing van de GGZ. Zo heeft het OPZ Geel de afgelopen jaren volop ingezet op een differentiatie en modernisering van het aanbod op basis van een evidence-based methodiek. Tijdens het symposium willen we in dialoog gaan met zorgprofessionals uit de GGZ, de hulpverlening en de welzijnssector, met zorgmanagers, beleidsmakers en beleidsmedewerkers, met vertegenwoordigers van de overheid, met diverse stakeholders en belangstellenden in ruimere zin Zo creëren we een forum waarop we samen zoeken naar de diverse mogelijkheden waarbij het gezinsverplegingsmodel een bron van inspiratie kan vormen; dit alles in de context van vermaatschappelijking van zorg en de actuele GGZ-vernieuwing. De volgende thema s komen aan bod: gezinsverpleging als bron van inspiratie bij vermaatschappelijking van zorg in een wereldstad (Ellen Baxter, New York City), gezinsverpleging in de context van de GGZ-vernieuwing in België (Chantal Van Audenhove), een vernieuwend gedifferentieerd aanbod vandaag in Geel met specifieke aandacht voor kinderen in zorggezinnen als innovatief project (Hans Verbiest, Tom Geuens en Joke Joossens), gezinsverpleging vanuit het perspectief van de gezondheidseconomie en vanuit financieel oogpunt (David Larmuseau), en gezinsverpleging in actuele toepassingsvormen in Europa (Reinhold Eisenhut). Aansluitend volgt een panelgesprek met o.m. Margot Cloet, Chantal Van Audenhove, Raf De Rycke en Geert Dom. Vlaams minister Jo Vandeurzen houdt de slottoespraak. Pieter Jans Administrateur-generaal vernieuwend Dr. Tom Geuens Hoofdgeneesheer OPZ Geel 2014 / 1

2 De Geelse Gezinsverpleging vandaag De essentie van de Geelse Gezinsverpleging zit in de unieke manier waarop professionele hulpverleners en vrijwilligers hun sterktes combineren en samen ten dienste staan van cliënten met langdurige en meervoudige hulpvragen. Precies dat zorg in de gemeenschap met een solide en permanente ondersteuning van gespecialiseerde equipes en ziekenhuisfaciliteiten wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie als een ideale zorgvorm in de hedendaagse psychiatrie beschouwd. De vele kwaliteiten van de Geelse Gezinsverpleging worden dus internationaal erkend. Tegelijkertijd staat Geel voor de uitdaging het systeem financieel haalbaar te houden en te exploreren hoe het in de veranderende geestelijke gezondheidszorg een duidelijke meerwaarde kan blijven hebben. Al meer dan 700 jaar is Geel een gastvrij toevluchtsoord voor mensen die het psychisch moeilijk hebben. Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) zet die traditie verder en koppelt er een duidelijke visie op zorg aan. De drie divisies van het OPZ Geel bieden zorg op maat aan een specifieke doelgroep van patiënten met een acute of complexe problematiek: jongeren, volwassenen en ouderen. De Geelse Gezinsverpleging verrijkt dat aanbod met specifieke programma s voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. Naast een diversiteit aan woonvormen zijn er initiatieven en samenwerkingsverbanden op het vlak van werken, vorming en vrije tijd. Het team biedt medische en sociale ondersteuning en verzorgt een wachtdienst voor cliënten en pleeggezinnen. De jongste decennia nam de dienstverlening vanuit het zorgcentrum sterk toe en werd gewerkt aan een cultuur van cliëntenparticipatie en intenser overleg tussen pleegouders en zorgcentrum. De professionele teams introduceerden de F-Actmethodiek, diversifieerden het aanbod en bieden zorg op maat. De kern van de Geelse Gezinsverpleging is de plaatsing van de patiënt in een passend gezin op basis van kost en inwoon. Er wordt daarbij vooral rekening gehouden met de mogelijkheden en vaardigheden of de belangstelling van de patiënt. De pathologie is niet doorslaggevend. Het is vooral belangrijk dat de problematiek voldoende gestabiliseerd is en dat opvang in een gezin mogelijk is. Het doelpubliek bestaat uit chronische psychiatrische patiënten van wie sommigen ook kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis of een lichte tot matige intellectuele beperking vertonen. Ze kunnen (op korte termijn) niet zelfstandig functioneren en kunnen niet (meer) in hun eigen milieu terecht. De jongste tien jaar stellen we vast dat de problematiek steeds zwaarder wordt, waardoor meer ondersteuning nodig is. Momenteel verblijven zowat 280 cliënten in een 250-tal pleeggezinnen. Niet alleen in Geel, maar ook in de buurgemeenten van Geel zijn pleeggezinnen actief. Gedurende meerdere decennia was de doelgroep beperkt tot volwassenen en ouderen. In het voorjaar van 2009 werkte OPZ Geel op vraag van de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een proefproject uit voor kinderen en jongeren in psychiatrische gezinsverpleging. In het project bracht het OPZ Geel zijn unieke expertise in de gezinsverpleging samen met de ervaring die het zorgcentrum opbouwde in kinder- en jeugdpsychiatrie. Sindsdien werden meerdere begeleidingen gerealiseerd en is deze zorgvorm in de organisatie verankerd. Sommige jongeren wonen voortdurend bij een pleeggezin in; anderen verblijven tijdens de weekdagen bij het pleeggezin en tijdens het weekend bij de eigen ouders. Een aantal ouders zoekt een steungezin dat hun kind tijdens weekends kan opvangen. Al verscheidene jaren is er in de geestelijke gezondheidszorg een onmiskenbare evolutie aan de gang van zorg in het ziekenhuis naar zorg in de maatschappij; een evolutie ook naar meer zorg op maat en naar het beter afstemmen van verschillende zorgvormen. Die evolutie wordt duidelijk in het buiten gebruik stellen van ziekenhuisbedden, het oprichten van mobiele teams en het ontstaan van netwerken van zorgverleners. Met de Geelse Gezinsverpleging hebben we een schitterend voorbeeld in huis van wat vermaatschappelijking van de zorg kan betekenen. Daarvan getuigen al decennia lang de vele cliënten die een gelukkig en waardevol leven leiden in een eigen thuis. Meer dan ooit kan de Geelse Gezinsverpleging een inspiratie zijn voor anderen in het licht van de verdergaande vermaatschappelijking van de zorg. Maar evenzeer stelt de Geelse Gezinsverpleging zich open voor de veranderende wereld met andere noden en nieuwe denkbeelden. Johan Claeys 2 / OPZ Geel 2014

3 Abstracts Ondersteunende huisvesting met integratie van psychiatrische patiënten: van Geel naar New York City (Engelstalige bijdrage) Ellen Baxter, master Public Health (Columbia University), eredoctor Humane Letters (van Mount Holyoke en van Bowdoin College), algemeen directeur van Broadway Housing Communities (New York City, USA). De Geelse traditie van gezinsverpleging inspireerde Ellen Baxter in het midden van de jaren 70 om de principes en de concrete praktijk van het Geelse model toe te passen in New York City. De meerderheid van de psychiatrische patiënten werd er in die tijd opgesloten in gevangenissen; duizenden anderen waren thuisloos en woonden op straat, in centra voor noodopvang of in de metro. Baxter stichtte de Broadway Housing Communities (BHC) om een permanente woonvorm te creëren gebaseerd op de principes van het community -denken waarbij psychiatrische patiënten geïntegreerd samenwonen met ouderen en jongeren, met actieve en werkloze mensen, met gezinnen en alleenstaanden. Het gaat om zeven appartementsgebouwen, die uitgerust zijn met onderwijsfaciliteiten en met maatschappelijk-culturele voorzieningen. De bewoners staan zelf in voor diverse taken en nemen ten volle hun verantwoordelijkheid op in de zorg voor hun leefomgeving. Door de gunstige verhouding kosten-effecitiviteit, gekoppeld aan het humane aspect van dit model, genaamd supportive housing, heeft deze woonvorm intussen breed ingang gevonden in New York City en in diverse stedelijke gebieden in de USA. BHC vierde recent zijn 30ste verjaardag en eerde de Geelse bevolking, vertegenwoordigd door de Belgische ambassadeur, voor haar engagement inzake de waardigheid, de bescherming en de integratie van psychiatrische patiënten door de eeuwen heen. GGZ-vernieuwing in België: welke plaats kan de gezinsverpleging hierbij innemen? Prof. dr. Chantal Van Audenhove, psycholoog, buitengewoon hoogleraar Faculteit Geneeskunde, en directeur LUCAS, Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy, KU Leuven. Gezinsverpleging vandaag in Geel: een vernieuwend gedifferentieerd aanbod - presentatie van de doelgroepenwerking met specifieke aandacht voor kinderen in zorggezinnen als innovatief project. Hans Verbiest, directeur Patiëntenzorg OPZ Geel, dr. Tom Geuens, hoofdgeneesheer OPZ Geel, en dr. Joke Joossens, kinder- en jeugdpsychiater Ambulante zorg en Mobiel team Kinderen en Jongeren OPZ Geel. In deze bijdrage staat het actuele aanbod van de Geelse Gezinsverpleging centraal. Het gaat om een gedifferentieerd aanbod vanuit een evidence-based methodiek, creatief voortbouwend op de traditie en met een vernieuwend karakter. Na een situering van de gezinsverpleging in het geheel van het GGZ-aanbod en dat van het OPZ Geel in het bijzonder, komen de diverse doelgroepen vanuit de eigen werking aan bod: volwassenen, ouderen en jongeren. In het bijzonder wordt gefocust op de werking rond kinderen en jongeren, met name op het project kinderen in zorggezinnen, dat gezien kan worden als een innovatief project. Bij de GGZ-vernieuwing in het kader van Artikel 107 met onder andere de mogelijkheid van afbouw van residentiële bedden ten gunste van thuisbegeleiding door mobiele teams - staat het perspectief van herstel centraal. De focus komt hierbij voluit te liggen op de kracht van mensen en op het ontwikkelen van hun sterke punten, in plaats van op hun zwakte, klachten en problemen. Het gaat erom dat cliënten zo begeleid worden dat ze als gewone burgers verantwoordelijkheid kunnen dragen en in het samenleven bepaalde rollen op zich nemen. In dit verband betoogt Van Audenhove dat de Geelse gezinsverpleging een goede praktijk genoemd kan worden. Deze vorm van psychiatrische pleegzorg kan namelijk als een inspirerend model gezien worden, zowel wat de woonvorm betreft, als met betrekking tot de inschakeling op het vlak van arbeid (via arbeidszorg, in dagactiviteitencentra, als vrijwilliger in welzijn en zorg, of als ervaringsdeskundige). vernieuwend OPZ Geel 2014 / 3

4 Gezinsverpleging vanuit het perspectief van de gezondheidseconomie en vanuit financieel oogpunt David Larmuseau, algemeen coördinator Vlaamse en Brusselse Zorggroep Eclips, master in toegepaste economische wetenschappen en in medisch-sociale wetenschappen, expert gezondheidseconomie. Als vorm van psychiatrische pleegzorg is de Geelse Gezinsverpleging vanuit gezondheidseconomisch perspectief een interessante formule. Larmuseau laat vanuit zijn vergelijkend onderzoek zien hoe de gezinsverpleging in het bredere palet van verwante zorgvormen een waardevol alternatief kan bieden. Hij gaat nader in op de kostenstructuur van deze pleegvorm en hij geeft aanbevelingen vanuit een gezondheidseconomisch perspectief en een financieel oogpunt. gast vrij Gezinsverpleging binnen de Europese context: actuele toepassingsvormen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland (Engelstalige bijdrage) Simultaanvertaling Bijdragen zijn in het Engels of het Nederlands. De deelnemers kunnen gedurende het gehele symposium gebruik maken van het aanbod van simultaanvertaling bij de plenaire sessies (in de twee richtingen: Engels- Nederlands en Nederlands-Engels). Reinhold Eisenhut, maatschappelijk werker, secretaris VSP (Verein zur Förderung einer sozialen Psychiatrie), vertegenwoordiger DGSP-Fachausschuss BWF (expertencommissie en netwerkorganisatie van Betreutes Wohnen in Familien, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland). De Geelse Gezinsverpleging bood inspiratie aan diverse toepassingsvormen in Europa. Eisenhut gaat nader in op het Duitse model. Hij behandelt achtereenvolgens: de netwerkorganisatie van de initiatieven van Betreutes Wohnen in Familien in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, de bestaande voorzieningen, cijfergegevens over de pleeggezinnen en de cliëntendoelgroep, de diverse types van organisatorische inbedding, randvoorwaarden, kwaliteitsstandaarden, het financiële aspect, en uitdagingen voor de toekomst. Informatie In de pauzes is er ruim tijd voor netwerking en voor het bekijken van diverse infostanden zoals over het actuele aanbod, de werking van de Pleeggezinnenraad, de werking van de Patiëntenraad Gezinsverpleging, het hersteldenken, pleegzorg in de provincie Antwerpen, en Europese pleegzorg-netwerken. Wetenschappelijk comité Prof. dr. Chantal Van Audenhove Dr. Eric de Smet Dr. Walter Krikilion Wilfried Bogaerts OPZ Geel 2014 / 4

5 Programma Vermaatschappelijking van zorg: gezinsverpleging als inspirerend model Vrijdag 16 mei u Ontvangst en registratie 9.15u Verwelkoming door Pieter Jans, administrateur-generaal OPZ Geel. 9.20u Situering van het symposium-thema door dagvoorzitter dr. Walter Krikilion, psychotherapeut en theoloog, stafmedewerker Patiëntenzorg OPZ Geel. 9.30u Ondersteunende huisvesting met integratie van psychiatrische patiënten: van Geel naar New York City. (Engelstalige bijdrage) Ellen Baxter, master Public Health (Columbia University), eredoctor Humane Letters (van Mount Holyoke en van Bowdoin College), algemeen directeur van Broadway Housing Communities (New York City, USA) u GGZ-vernieuwing in België: welke plaats kan de gezinsverpleging hierbij innemen? Prof. dr. Chantal Van Audenhove, psycholoog, buitengewoon hoogleraar Faculteit Geneeskunde, en directeur LUCAS, Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy, KU Leuven u Pauze 11.30u Gezinsverpleging vandaag in Geel: een vernieuwend gedifferentieerd aanbod - presentatie van de doelgroepenwerking met specifieke aandacht voor kinderen in zorggezinnen als innovatief project. Hans Verbiest, directeur Patiëntenzorg OPZ Geel, dr. Tom Geuens, hoofdgeneesheer OPZ Geel, en dr. Joke Joossens, kinder- en jeugdpsychiater Ambulante zorg en Mobiel team Kinderen en Jongeren OPZ Geel u Middaglunch 13.15u Gezinsverpleging vanuit het perspectief van de gezondheidseconomie en vanuit financieel oogpunt. David Larmuseau, algemeen coördinator Vlaamse en Brusselse Zorggroep Eclips, master in toegepaste economische wetenschappen en in medisch-sociale wetenschappen, expert gezondheidseconomie u Gezinsverpleging binnen de Europese context: actuele toepassingsvormen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. (Engelstalige bijdrage) Reinhold Eisenhut, maatschappelijk werker, secretaris VSP (Verein zur Förderung einer sozialen Psychiatrie), vertegenwoordiger DGSP-Fachausschuss BWF (expertencommissie en netwerkorganisatie van Betreutes Wohnen in Familien, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) u Pauze 15.15u Gezinsverpleging in de context van vermaatschappelijking van zorg en van de actuele GGZ-vernieuwing Panelgesprek met debat Moderator: Jacqueline Goossens, journaliste. Margot Cloet, kabinetschef Vlaams minister Jo Vandeurzen, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Pieter Jans, administrateur-generaal OPZ Geel; Raf De Rycke, voorzitter organisatie Broeders van Liefde, lid van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (NRZV), afdeling financiering, en van de Permanente Werkgroep Psychiatrie van de NRZV; Prof. dr. Chantal Van Audenhove, psycholoog, buitengewoon hoogleraar Faculteit Geneeskunde, en directeur LUCAS, Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy, KU Leuven; Prof. dr. Geert Dom, hoofdgeneesheer PC Alexianen Boechout, bestuurslid Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie, hoofddocent Universiteit Antwerpen en docent Radboud Universiteit Nijmegen u Slottoespraak door Vlaams minister Jo Vandeurzen, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin u Receptie. 5 / OPZ Geel 2014

6 Praktische informatie Voor wie? Professionals uit de GGZ, de hulpverlening en de welzijnssector, beleidsmakers en beleidsmedewerkers, vertegenwoordigers van de overheid, stakeholders en alle belangstellenden. Accreditering voor artsen is aangevraagd (Psychiatrie). Wanneer en waar? Vrijdag 16 mei 2014 van 8.45u tot 17u Seminariecomplex De Vesten, Kanaalweg 6/1, 2430 Laakdal Wegbeschrijving en liggingsplan: Openbaar vervoer: Trein tot aan NMBS-station Geel: info op Aansluitend Bus nummer 19 Geel/Tessenderlo Diest tot halte Eindhout Kruispunt: info op Kostprijs Deelnemen aan het symposium kost 70 inclusief broodjeslunch. Studenten die een opleiding voor een zorgberoep volgen, betalen 45. Inschrijven en betalen Inschrijven gebeurt bij voorkeur online via de website Uw inschrijving wordt definitief bevestigd na ontvangst van het inschrijvingsformulier én het inschrijvingsgeld ter waarde van 70 ( 45 voor studenten in opleiding tot een zorgberoep). Betaling door overschrijving op rekeningnummer IBAN: BE BIC/Swift: BBRUBEBB (OPZ Geel, Dr. Sanodreef 4, 2440 Geel) met vermelding van Symposium 16/05 - naam deelnemer(s) - organisatie. Uiterste inschrijvingsdatum is 8 mei Contactpersoon dr. Walter Krikilion, dagvoorzitter, stafmedewerker Patiëntenzorg OPZ Geel tel (0) Voor vragen over uw inschrijving: Leen Mostmans, telefonisch; + 32 (0) of mail COLOFON Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel Dokter Sanodreef Geel Tel +32-(0) Fax +32-(0) Redactieleden Walter Krikilion (stafmedewerker Patiëntenzorg), Mieke Mondelaers (verpleegkundig directeur, directeur divisie Ouderen), Mieke Celen (psychiater), Ria Van Ende (stafmedewerker divisie Volwassenen), Els Keuleers (psychologe), Anita Van Den Plas (directeur divisie Volwassenen), Julienne Aerts (ombudsvrouw), Johan Claeys (communicatieadviseur) Eindredactie Johan Claeys Bladmanagement en productiebegeleiding Marina Nys, Hilde Daniels Redactieadres Bijdragen voor of reacties op dit blad kunnen gestuurd worden naar: Redactiesecretariaat Passano Communicatiedienst Dokter Sanodreef Geel Telefoon: +32(0) Verantwoordelijke uitgever: Pieter Jans Dr. Sanodreef Geel 6 / OPZ Geel 2014

DE THERAPEUTISCHE RELATIE VANDAAG

DE THERAPEUTISCHE RELATIE VANDAAG Driemaandelijks tijdschrift: juli-augustus-september 2014 Afgiftekantoor 2440 Geel - Erkenningsnr. P608070 OPZ Geel, Dr. Sanodreef 4, 2440 Geel PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum

Nadere informatie

Langdurige psychiatrische zorg

Langdurige psychiatrische zorg BEGELEIDINGSCOMMISSIE ETHIEK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG BROEDERS VAN LIEFDE Ethisch advies Langdurige psychiatrische zorg Maart 2010 In dit advies wil de begeleidingscommissie ethiek kritisch nadenken

Nadere informatie

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG: KOP VAN JUT OF JANUSKOP? BOB COOLS

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG: KOP VAN JUT OF JANUSKOP? BOB COOLS 678 S T R E V E N S E P T E M B E R 2 0 1 4 BOB COOLS GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG: KOP VAN JUT OF JANUSKOP? Toenemende onbeantwoorde noden aan geestelijke gezondheidszorg maken zich kenbaar in ons dagelijks

Nadere informatie

GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN

GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN INLEIDING De Gids naar een betere GGZ door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken, ondertekend door de Interministeriële

Nadere informatie

Jaarplan William Schrikker Groep 2015

Jaarplan William Schrikker Groep 2015 Jaarplan William Schrikker Groep 2015 WE ZIJN ER ALS HET MOET, OOK IN 2015 EN ZEKER OOK VOOR UW GEMEENTE! 2 Jaarverslag Jaarplan 2015 2012 William Schrikker Groep Jeugdbescherming Voorwoord Geachte lezer,

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

De zorg voor personen met dementie:

De zorg voor personen met dementie: De zorg voor personen met dementie: perspectieven en uitdagingen Reeks: Naar een dementievriendelijke samenleving De zorg voor personen met dementie: perspectieven en uitdagingen Auteurs: Van Audenhove

Nadere informatie

Redactie: Prof.dr. Jan De Maeseneer (UGent), Prof.dr. Bert Aertgeerts (KU Leuven), Prof.dr. Roy Remmen (UA), Prof.dr. Dirk Devroey

Redactie: Prof.dr. Jan De Maeseneer (UGent), Prof.dr. Bert Aertgeerts (KU Leuven), Prof.dr. Roy Remmen (UA), Prof.dr. Dirk Devroey Redactie: Prof.dr. Jan De Maeseneer (UGent), Prof.dr. Bert Aertgeerts (KU Leuven), Prof.dr. Roy Remmen (UA), Prof.dr. Dirk Devroey (VUB) - Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg, Universiteit

Nadere informatie

Methodebeschrijving Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: dr. Lies Korevaar, dr. Jos Dröes en dr. Tom van Wel Stichting

Nadere informatie

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten Wout Frees Bart De Peuter Prof. dr. Trui Steen Rapport 04

Nadere informatie

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..?

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Onderzoek naar de overdracht van 18 plussers van de residentiële jeugdzorg en pleegzorg naar het lokale jeugdbeleid Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke

Nadere informatie

Europees Kwaliteitskader voor Langdurige Zorg. Uitgangspunten en richtlijnen voor welzijn en waardigheid van ouderen met een zorg- of hulpbehoefte

Europees Kwaliteitskader voor Langdurige Zorg. Uitgangspunten en richtlijnen voor welzijn en waardigheid van ouderen met een zorg- of hulpbehoefte Europees Kwaliteitskader voor Langdurige Zorg Uitgangspunten en richtlijnen voor welzijn en waardigheid van ouderen met een zorg- of hulpbehoefte We moeten elke dag om 6 uur naar bed en in het weekend

Nadere informatie

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 7 10 12 15 17 19 22 24 26 Verantwoording 30 Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg pag 2 van 32 INLEIDING De ggz levert in Nederland een onmisbare

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

ICT wel en wee actief ouder worden in Vlaanderen

ICT wel en wee actief ouder worden in Vlaanderen ICT wel en wee actief ouder worden in Vlaanderen Studie in opdracht van IST Instituut Samenleving en technologie 2012 door het Instituut Samenleving & Technologie (IST), Vlaams Parlement, 1011 Brussel

Nadere informatie

Meerwaarde van Eigen Kracht Eerst met het Business Model Canvas

Meerwaarde van Eigen Kracht Eerst met het Business Model Canvas Meerwaarde van Eigen Kracht Eerst met het Business Model Canvas Inleidende module Wmo Welzijn Nieuwe Stijl voor studenten en professionals sociale studies. Versie 2, september 2014 Meerwaarde van Eigen

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Werk maken van toekomst voor iedereen. Caritas Catholica Vlaanderen vzw. Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 78 mei juni 2014

Nieuwsbrief. Werk maken van toekomst voor iedereen. Caritas Catholica Vlaanderen vzw. Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 78 mei juni 2014 Nieuwsbrief Caritas Catholica Vlaanderen vzw Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 78 mei juni 2014 Kort tweemaandelijks bericht van Caritas Catholica Vlaanderen vzw Werk maken van toekomst voor iedereen

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Een brochure voor ouders Maart 2009

Een brochure voor ouders Maart 2009 Een brochure voor ouders Maart 2009 INLEIDING Kleine kinderen worden groot!! Zowel in het BuSO als thuis, merken we dit elke dag! En dan komt al snel de vraag: Wat nà het BuSo? Maar de vraag gaat eigenlijk

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Inhoud INLEIDING...3 VISIE OP BASIS VAN ACTUELE SITUATIE...4 RESULTATEN ACTIEPLAN 1.0 EN 2.0...7 De campagne...7 Een zorgjob ik ga ervoor...7

Nadere informatie