Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum PASSANO Nieuwsbrief voor professionele partners. Symposium 16 mei 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum PASSANO Nieuwsbrief voor professionele partners. Symposium 16 mei 2014"

Transcriptie

1 Driemaandelijks tijdschrift: januari-februari-maart 2014 Afgiftekantoor 2440 Geel - Erkenningsnr. P OPZ Geel, Dr. Sanodreef 4, 2440 Geel België-Belgique P.B Geel 12/17003 Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum PASSANO Nieuwsbrief voor professionele partners Symposium OPZ Geel gast vrij gedeeld LENTE 2014 Symposium 16 mei 2014 Vermaatschappelijking van zorg: gezinsverpleging als inspirerend model Het OPZ Geel wijdt op 16 mei een internationaal symposium aan de gezinsverpleging als een inspirerend begeleidingsmodel binnen de actuele Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en de vernieuwing ervan. Uitgangspunt is dat de Geelse gezinsverpleging niet enkel een rijke traditie heeft, maar ook voor de toekomst blijft gelden als een innoverend en inspirerend model. Dit model van psychiatrische pleegzorg kan immers een bron van inspiratie vormen bij de vermaatschappelijking van zorg. De recente uitbouw van formules van gezinsverpleging in verschillende Europese landen getuigt hiervan. Inspiratie vond men steeds in het Geelse model, dat vervolgens werd aangepast aan de eigen maatschappelijke, culturele en sociale context. Ook in eigen land biedt deze bijzondere vorm van pleegzorg diverse mogelijkheden voor een vernieuwing van de GGZ. Zo heeft het OPZ Geel de afgelopen jaren volop ingezet op een differentiatie en modernisering van het aanbod op basis van een evidence-based methodiek. Tijdens het symposium willen we in dialoog gaan met zorgprofessionals uit de GGZ, de hulpverlening en de welzijnssector, met zorgmanagers, beleidsmakers en beleidsmedewerkers, met vertegenwoordigers van de overheid, met diverse stakeholders en belangstellenden in ruimere zin Zo creëren we een forum waarop we samen zoeken naar de diverse mogelijkheden waarbij het gezinsverplegingsmodel een bron van inspiratie kan vormen; dit alles in de context van vermaatschappelijking van zorg en de actuele GGZ-vernieuwing. De volgende thema s komen aan bod: gezinsverpleging als bron van inspiratie bij vermaatschappelijking van zorg in een wereldstad (Ellen Baxter, New York City), gezinsverpleging in de context van de GGZ-vernieuwing in België (Chantal Van Audenhove), een vernieuwend gedifferentieerd aanbod vandaag in Geel met specifieke aandacht voor kinderen in zorggezinnen als innovatief project (Hans Verbiest, Tom Geuens en Joke Joossens), gezinsverpleging vanuit het perspectief van de gezondheidseconomie en vanuit financieel oogpunt (David Larmuseau), en gezinsverpleging in actuele toepassingsvormen in Europa (Reinhold Eisenhut). Aansluitend volgt een panelgesprek met o.m. Margot Cloet, Chantal Van Audenhove, Raf De Rycke en Geert Dom. Vlaams minister Jo Vandeurzen houdt de slottoespraak. Pieter Jans Administrateur-generaal vernieuwend Dr. Tom Geuens Hoofdgeneesheer OPZ Geel 2014 / 1

2 De Geelse Gezinsverpleging vandaag De essentie van de Geelse Gezinsverpleging zit in de unieke manier waarop professionele hulpverleners en vrijwilligers hun sterktes combineren en samen ten dienste staan van cliënten met langdurige en meervoudige hulpvragen. Precies dat zorg in de gemeenschap met een solide en permanente ondersteuning van gespecialiseerde equipes en ziekenhuisfaciliteiten wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie als een ideale zorgvorm in de hedendaagse psychiatrie beschouwd. De vele kwaliteiten van de Geelse Gezinsverpleging worden dus internationaal erkend. Tegelijkertijd staat Geel voor de uitdaging het systeem financieel haalbaar te houden en te exploreren hoe het in de veranderende geestelijke gezondheidszorg een duidelijke meerwaarde kan blijven hebben. Al meer dan 700 jaar is Geel een gastvrij toevluchtsoord voor mensen die het psychisch moeilijk hebben. Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) zet die traditie verder en koppelt er een duidelijke visie op zorg aan. De drie divisies van het OPZ Geel bieden zorg op maat aan een specifieke doelgroep van patiënten met een acute of complexe problematiek: jongeren, volwassenen en ouderen. De Geelse Gezinsverpleging verrijkt dat aanbod met specifieke programma s voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. Naast een diversiteit aan woonvormen zijn er initiatieven en samenwerkingsverbanden op het vlak van werken, vorming en vrije tijd. Het team biedt medische en sociale ondersteuning en verzorgt een wachtdienst voor cliënten en pleeggezinnen. De jongste decennia nam de dienstverlening vanuit het zorgcentrum sterk toe en werd gewerkt aan een cultuur van cliëntenparticipatie en intenser overleg tussen pleegouders en zorgcentrum. De professionele teams introduceerden de F-Actmethodiek, diversifieerden het aanbod en bieden zorg op maat. De kern van de Geelse Gezinsverpleging is de plaatsing van de patiënt in een passend gezin op basis van kost en inwoon. Er wordt daarbij vooral rekening gehouden met de mogelijkheden en vaardigheden of de belangstelling van de patiënt. De pathologie is niet doorslaggevend. Het is vooral belangrijk dat de problematiek voldoende gestabiliseerd is en dat opvang in een gezin mogelijk is. Het doelpubliek bestaat uit chronische psychiatrische patiënten van wie sommigen ook kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis of een lichte tot matige intellectuele beperking vertonen. Ze kunnen (op korte termijn) niet zelfstandig functioneren en kunnen niet (meer) in hun eigen milieu terecht. De jongste tien jaar stellen we vast dat de problematiek steeds zwaarder wordt, waardoor meer ondersteuning nodig is. Momenteel verblijven zowat 280 cliënten in een 250-tal pleeggezinnen. Niet alleen in Geel, maar ook in de buurgemeenten van Geel zijn pleeggezinnen actief. Gedurende meerdere decennia was de doelgroep beperkt tot volwassenen en ouderen. In het voorjaar van 2009 werkte OPZ Geel op vraag van de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een proefproject uit voor kinderen en jongeren in psychiatrische gezinsverpleging. In het project bracht het OPZ Geel zijn unieke expertise in de gezinsverpleging samen met de ervaring die het zorgcentrum opbouwde in kinder- en jeugdpsychiatrie. Sindsdien werden meerdere begeleidingen gerealiseerd en is deze zorgvorm in de organisatie verankerd. Sommige jongeren wonen voortdurend bij een pleeggezin in; anderen verblijven tijdens de weekdagen bij het pleeggezin en tijdens het weekend bij de eigen ouders. Een aantal ouders zoekt een steungezin dat hun kind tijdens weekends kan opvangen. Al verscheidene jaren is er in de geestelijke gezondheidszorg een onmiskenbare evolutie aan de gang van zorg in het ziekenhuis naar zorg in de maatschappij; een evolutie ook naar meer zorg op maat en naar het beter afstemmen van verschillende zorgvormen. Die evolutie wordt duidelijk in het buiten gebruik stellen van ziekenhuisbedden, het oprichten van mobiele teams en het ontstaan van netwerken van zorgverleners. Met de Geelse Gezinsverpleging hebben we een schitterend voorbeeld in huis van wat vermaatschappelijking van de zorg kan betekenen. Daarvan getuigen al decennia lang de vele cliënten die een gelukkig en waardevol leven leiden in een eigen thuis. Meer dan ooit kan de Geelse Gezinsverpleging een inspiratie zijn voor anderen in het licht van de verdergaande vermaatschappelijking van de zorg. Maar evenzeer stelt de Geelse Gezinsverpleging zich open voor de veranderende wereld met andere noden en nieuwe denkbeelden. Johan Claeys 2 / OPZ Geel 2014

3 Abstracts Ondersteunende huisvesting met integratie van psychiatrische patiënten: van Geel naar New York City (Engelstalige bijdrage) Ellen Baxter, master Public Health (Columbia University), eredoctor Humane Letters (van Mount Holyoke en van Bowdoin College), algemeen directeur van Broadway Housing Communities (New York City, USA). De Geelse traditie van gezinsverpleging inspireerde Ellen Baxter in het midden van de jaren 70 om de principes en de concrete praktijk van het Geelse model toe te passen in New York City. De meerderheid van de psychiatrische patiënten werd er in die tijd opgesloten in gevangenissen; duizenden anderen waren thuisloos en woonden op straat, in centra voor noodopvang of in de metro. Baxter stichtte de Broadway Housing Communities (BHC) om een permanente woonvorm te creëren gebaseerd op de principes van het community -denken waarbij psychiatrische patiënten geïntegreerd samenwonen met ouderen en jongeren, met actieve en werkloze mensen, met gezinnen en alleenstaanden. Het gaat om zeven appartementsgebouwen, die uitgerust zijn met onderwijsfaciliteiten en met maatschappelijk-culturele voorzieningen. De bewoners staan zelf in voor diverse taken en nemen ten volle hun verantwoordelijkheid op in de zorg voor hun leefomgeving. Door de gunstige verhouding kosten-effecitiviteit, gekoppeld aan het humane aspect van dit model, genaamd supportive housing, heeft deze woonvorm intussen breed ingang gevonden in New York City en in diverse stedelijke gebieden in de USA. BHC vierde recent zijn 30ste verjaardag en eerde de Geelse bevolking, vertegenwoordigd door de Belgische ambassadeur, voor haar engagement inzake de waardigheid, de bescherming en de integratie van psychiatrische patiënten door de eeuwen heen. GGZ-vernieuwing in België: welke plaats kan de gezinsverpleging hierbij innemen? Prof. dr. Chantal Van Audenhove, psycholoog, buitengewoon hoogleraar Faculteit Geneeskunde, en directeur LUCAS, Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy, KU Leuven. Gezinsverpleging vandaag in Geel: een vernieuwend gedifferentieerd aanbod - presentatie van de doelgroepenwerking met specifieke aandacht voor kinderen in zorggezinnen als innovatief project. Hans Verbiest, directeur Patiëntenzorg OPZ Geel, dr. Tom Geuens, hoofdgeneesheer OPZ Geel, en dr. Joke Joossens, kinder- en jeugdpsychiater Ambulante zorg en Mobiel team Kinderen en Jongeren OPZ Geel. In deze bijdrage staat het actuele aanbod van de Geelse Gezinsverpleging centraal. Het gaat om een gedifferentieerd aanbod vanuit een evidence-based methodiek, creatief voortbouwend op de traditie en met een vernieuwend karakter. Na een situering van de gezinsverpleging in het geheel van het GGZ-aanbod en dat van het OPZ Geel in het bijzonder, komen de diverse doelgroepen vanuit de eigen werking aan bod: volwassenen, ouderen en jongeren. In het bijzonder wordt gefocust op de werking rond kinderen en jongeren, met name op het project kinderen in zorggezinnen, dat gezien kan worden als een innovatief project. Bij de GGZ-vernieuwing in het kader van Artikel 107 met onder andere de mogelijkheid van afbouw van residentiële bedden ten gunste van thuisbegeleiding door mobiele teams - staat het perspectief van herstel centraal. De focus komt hierbij voluit te liggen op de kracht van mensen en op het ontwikkelen van hun sterke punten, in plaats van op hun zwakte, klachten en problemen. Het gaat erom dat cliënten zo begeleid worden dat ze als gewone burgers verantwoordelijkheid kunnen dragen en in het samenleven bepaalde rollen op zich nemen. In dit verband betoogt Van Audenhove dat de Geelse gezinsverpleging een goede praktijk genoemd kan worden. Deze vorm van psychiatrische pleegzorg kan namelijk als een inspirerend model gezien worden, zowel wat de woonvorm betreft, als met betrekking tot de inschakeling op het vlak van arbeid (via arbeidszorg, in dagactiviteitencentra, als vrijwilliger in welzijn en zorg, of als ervaringsdeskundige). vernieuwend OPZ Geel 2014 / 3

4 Gezinsverpleging vanuit het perspectief van de gezondheidseconomie en vanuit financieel oogpunt David Larmuseau, algemeen coördinator Vlaamse en Brusselse Zorggroep Eclips, master in toegepaste economische wetenschappen en in medisch-sociale wetenschappen, expert gezondheidseconomie. Als vorm van psychiatrische pleegzorg is de Geelse Gezinsverpleging vanuit gezondheidseconomisch perspectief een interessante formule. Larmuseau laat vanuit zijn vergelijkend onderzoek zien hoe de gezinsverpleging in het bredere palet van verwante zorgvormen een waardevol alternatief kan bieden. Hij gaat nader in op de kostenstructuur van deze pleegvorm en hij geeft aanbevelingen vanuit een gezondheidseconomisch perspectief en een financieel oogpunt. gast vrij Gezinsverpleging binnen de Europese context: actuele toepassingsvormen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland (Engelstalige bijdrage) Simultaanvertaling Bijdragen zijn in het Engels of het Nederlands. De deelnemers kunnen gedurende het gehele symposium gebruik maken van het aanbod van simultaanvertaling bij de plenaire sessies (in de twee richtingen: Engels- Nederlands en Nederlands-Engels). Reinhold Eisenhut, maatschappelijk werker, secretaris VSP (Verein zur Förderung einer sozialen Psychiatrie), vertegenwoordiger DGSP-Fachausschuss BWF (expertencommissie en netwerkorganisatie van Betreutes Wohnen in Familien, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland). De Geelse Gezinsverpleging bood inspiratie aan diverse toepassingsvormen in Europa. Eisenhut gaat nader in op het Duitse model. Hij behandelt achtereenvolgens: de netwerkorganisatie van de initiatieven van Betreutes Wohnen in Familien in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, de bestaande voorzieningen, cijfergegevens over de pleeggezinnen en de cliëntendoelgroep, de diverse types van organisatorische inbedding, randvoorwaarden, kwaliteitsstandaarden, het financiële aspect, en uitdagingen voor de toekomst. Informatie In de pauzes is er ruim tijd voor netwerking en voor het bekijken van diverse infostanden zoals over het actuele aanbod, de werking van de Pleeggezinnenraad, de werking van de Patiëntenraad Gezinsverpleging, het hersteldenken, pleegzorg in de provincie Antwerpen, en Europese pleegzorg-netwerken. Wetenschappelijk comité Prof. dr. Chantal Van Audenhove Dr. Eric de Smet Dr. Walter Krikilion Wilfried Bogaerts OPZ Geel 2014 / 4

5 Programma Vermaatschappelijking van zorg: gezinsverpleging als inspirerend model Vrijdag 16 mei u Ontvangst en registratie 9.15u Verwelkoming door Pieter Jans, administrateur-generaal OPZ Geel. 9.20u Situering van het symposium-thema door dagvoorzitter dr. Walter Krikilion, psychotherapeut en theoloog, stafmedewerker Patiëntenzorg OPZ Geel. 9.30u Ondersteunende huisvesting met integratie van psychiatrische patiënten: van Geel naar New York City. (Engelstalige bijdrage) Ellen Baxter, master Public Health (Columbia University), eredoctor Humane Letters (van Mount Holyoke en van Bowdoin College), algemeen directeur van Broadway Housing Communities (New York City, USA) u GGZ-vernieuwing in België: welke plaats kan de gezinsverpleging hierbij innemen? Prof. dr. Chantal Van Audenhove, psycholoog, buitengewoon hoogleraar Faculteit Geneeskunde, en directeur LUCAS, Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy, KU Leuven u Pauze 11.30u Gezinsverpleging vandaag in Geel: een vernieuwend gedifferentieerd aanbod - presentatie van de doelgroepenwerking met specifieke aandacht voor kinderen in zorggezinnen als innovatief project. Hans Verbiest, directeur Patiëntenzorg OPZ Geel, dr. Tom Geuens, hoofdgeneesheer OPZ Geel, en dr. Joke Joossens, kinder- en jeugdpsychiater Ambulante zorg en Mobiel team Kinderen en Jongeren OPZ Geel u Middaglunch 13.15u Gezinsverpleging vanuit het perspectief van de gezondheidseconomie en vanuit financieel oogpunt. David Larmuseau, algemeen coördinator Vlaamse en Brusselse Zorggroep Eclips, master in toegepaste economische wetenschappen en in medisch-sociale wetenschappen, expert gezondheidseconomie u Gezinsverpleging binnen de Europese context: actuele toepassingsvormen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. (Engelstalige bijdrage) Reinhold Eisenhut, maatschappelijk werker, secretaris VSP (Verein zur Förderung einer sozialen Psychiatrie), vertegenwoordiger DGSP-Fachausschuss BWF (expertencommissie en netwerkorganisatie van Betreutes Wohnen in Familien, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) u Pauze 15.15u Gezinsverpleging in de context van vermaatschappelijking van zorg en van de actuele GGZ-vernieuwing Panelgesprek met debat Moderator: Jacqueline Goossens, journaliste. Margot Cloet, kabinetschef Vlaams minister Jo Vandeurzen, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Pieter Jans, administrateur-generaal OPZ Geel; Raf De Rycke, voorzitter organisatie Broeders van Liefde, lid van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (NRZV), afdeling financiering, en van de Permanente Werkgroep Psychiatrie van de NRZV; Prof. dr. Chantal Van Audenhove, psycholoog, buitengewoon hoogleraar Faculteit Geneeskunde, en directeur LUCAS, Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy, KU Leuven; Prof. dr. Geert Dom, hoofdgeneesheer PC Alexianen Boechout, bestuurslid Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie, hoofddocent Universiteit Antwerpen en docent Radboud Universiteit Nijmegen u Slottoespraak door Vlaams minister Jo Vandeurzen, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin u Receptie. 5 / OPZ Geel 2014

6 Praktische informatie Voor wie? Professionals uit de GGZ, de hulpverlening en de welzijnssector, beleidsmakers en beleidsmedewerkers, vertegenwoordigers van de overheid, stakeholders en alle belangstellenden. Accreditering voor artsen is aangevraagd (Psychiatrie). Wanneer en waar? Vrijdag 16 mei 2014 van 8.45u tot 17u Seminariecomplex De Vesten, Kanaalweg 6/1, 2430 Laakdal Wegbeschrijving en liggingsplan: Openbaar vervoer: Trein tot aan NMBS-station Geel: info op Aansluitend Bus nummer 19 Geel/Tessenderlo Diest tot halte Eindhout Kruispunt: info op Kostprijs Deelnemen aan het symposium kost 70 inclusief broodjeslunch. Studenten die een opleiding voor een zorgberoep volgen, betalen 45. Inschrijven en betalen Inschrijven gebeurt bij voorkeur online via de website Uw inschrijving wordt definitief bevestigd na ontvangst van het inschrijvingsformulier én het inschrijvingsgeld ter waarde van 70 ( 45 voor studenten in opleiding tot een zorgberoep). Betaling door overschrijving op rekeningnummer IBAN: BE BIC/Swift: BBRUBEBB (OPZ Geel, Dr. Sanodreef 4, 2440 Geel) met vermelding van Symposium 16/05 - naam deelnemer(s) - organisatie. Uiterste inschrijvingsdatum is 8 mei Contactpersoon dr. Walter Krikilion, dagvoorzitter, stafmedewerker Patiëntenzorg OPZ Geel tel (0) Voor vragen over uw inschrijving: Leen Mostmans, telefonisch; + 32 (0) of mail COLOFON Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel Dokter Sanodreef Geel Tel +32-(0) Fax +32-(0) Redactieleden Walter Krikilion (stafmedewerker Patiëntenzorg), Mieke Mondelaers (verpleegkundig directeur, directeur divisie Ouderen), Mieke Celen (psychiater), Ria Van Ende (stafmedewerker divisie Volwassenen), Els Keuleers (psychologe), Anita Van Den Plas (directeur divisie Volwassenen), Julienne Aerts (ombudsvrouw), Johan Claeys (communicatieadviseur) Eindredactie Johan Claeys Bladmanagement en productiebegeleiding Marina Nys, Hilde Daniels Redactieadres Bijdragen voor of reacties op dit blad kunnen gestuurd worden naar: Redactiesecretariaat Passano Communicatiedienst Dokter Sanodreef Geel Telefoon: +32(0) Verantwoordelijke uitgever: Pieter Jans Dr. Sanodreef Geel 6 / OPZ Geel 2014

Hersteldenken en zinzorg

Hersteldenken en zinzorg ksgv-studiebijeenkomst Hersteldenken en zinzorg dinsdag 3 juni 2014, 12.30 17.00 uur Vormingscentrum Guislain Jozef Guislainstraat 43 9000 Gent België In de gezondheidszorg legt het hersteldenken de klemtoon

Nadere informatie

in kaart te brengen en op elkaar af stemmen. Ook maatschappelijk heeft dit alles

in kaart te brengen en op elkaar af stemmen. Ook maatschappelijk heeft dit alles Driemaandelijks tijdschrift: juli-augustus-september 2009 Afgiftekantoor 2400 Mol 1 - Erkenningsnr. P608070 OPZ Geel, Dr. Sanodreef 4, 2440 Geel België-Belgique P.B. 2400 Mol 1 12/17003 Openbaar Psychiatrisch

Nadere informatie

PASSANO Nieuwsbrief voor professionele partners

PASSANO Nieuwsbrief voor professionele partners Driemaandelijks tijdschrift: juli-augustus-september 2013 Afgiftekantoor 2440 Geel - Erkenningsnr. P608070 OPZ Geel, Dr. Sanodreef 4, 2440 Geel België-Belgique P.B. 2440 Geel 12/17003 Openbaar Psychiatrisch

Nadere informatie

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Heb je al gehoord van de 107? Niet 101 of 102 of 105 maar 107? gebaseerd op het nummer van het artikel in het KB over de ziekenhuizen die de

Nadere informatie

De essentie van goede zorg

De essentie van goede zorg Driemaandelijks tijdschrift: april-mei-juni 2012 Afgiftekantoor 2440 Geel - Erkenningsnr. P608070 OPZ Geel, Dr. Sanodreef 4, 2440 Geel België-Belgique P.B. 2440 Geel 12/17003 Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum

Nadere informatie

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Info avond SEL Waasland 24 mei 2012 Sint-Niklaas Stefaan Baeten Directeur psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus Historische context

Nadere informatie

Jongeren in psychiatrische gezinsverpleging

Jongeren in psychiatrische gezinsverpleging Driemaandelijks tijdschrift: oktober-november-december 2009 Afgiftekantoor 2400 Mol 1 - Erkenningsnr. P608070 OPZ Geel, Dr. Sanodreef 4, 2440 Geel België-Belgique P.B. 2400 Mol 1 12/17003 Openbaar Psychiatrisch

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum PASSANO Nieuwsbrief voor professionele partners. Veiligheidsrondes

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum PASSANO Nieuwsbrief voor professionele partners. Veiligheidsrondes Driemaandelijks tijdschrift: april-mei-juni 2015 Afgiftekantoor 2440 Geel - Erkenningsnr. P608070 OPZ Geel, Dokter Sanodreef 4, 2440 Geel PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum PASSANO. Gezinsverpleging

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum PASSANO. Gezinsverpleging Driemaandelijks tijdschrift: okt-nov-dec 2008 Afgiftekantoor 2400 Mol 1 - Erkenningsnr. P6080670 OPZ Geel, Dr. Sanodreef 4, 2440 Geel België-Belgique P.B. 2400 Mol 1 12/17003 Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum PASSANO Nieuwsbrief voor professionele partners. Omwenteling

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum PASSANO Nieuwsbrief voor professionele partners. Omwenteling Driemaandelijks tijdschrift: januari-februari-maart 2011 Afgiftekantoor 2400 Mol 1 - Erkenningsnr. P608070 OPZ Geel, Dr. Sanodreef 4, 2440 Geel België-Belgique P.B. 2400 Mol 1 12/17003 Openbaar Psychiatrisch

Nadere informatie

DE THERAPEUTISCHE RELATIE VANDAAG

DE THERAPEUTISCHE RELATIE VANDAAG Driemaandelijks tijdschrift: juli-augustus-september 2014 Afgiftekantoor 2440 Geel - Erkenningsnr. P608070 OPZ Geel, Dr. Sanodreef 4, 2440 Geel PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum

Nadere informatie

Chronische pijn en zingeving

Chronische pijn en zingeving ksgv-studiebijeenkomst Chronische pijn en zingeving Leuven, dinsdag 19 mei 2015, 13.00 17.00 uur Provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven Pijn heeft een impact op je ganse zijn. Pijn beïnvloedt je

Nadere informatie

OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS GEEL

OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS GEEL Zesde jaarlijkse studiedag Klinische psychotherapie OPZ Geel Donderdag 2 december 2010 in cultuurcentrum de Werft Geel Seksualiteit en relaties: een thema in de geestelijke gezondheidszorg? De thematiek

Nadere informatie

Gespecialiseerde zorg voor ouderen. OPZ Geel zet 30 T-bedden (dienst neuropsychiatrie voor behandeling) om in 21 bedden

Gespecialiseerde zorg voor ouderen. OPZ Geel zet 30 T-bedden (dienst neuropsychiatrie voor behandeling) om in 21 bedden Driemaandelijks tijdschrift: oktober-november-december 2014 Afgiftekantoor 2440 Geel - Erkenningsnr. P608070 OPZ Geel, Dokter Sanodreef 4, 2440 Geel PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum

Nadere informatie

Misbruik, hulpverlening en therapie, met oog voor

Misbruik, hulpverlening en therapie, met oog voor ksgv-studiebijeenkomst Misbruik, hulpverlening en therapie, met oog voor zingeving en spiritualiteit Antwerpen-Wilrijk, donderdag 13 juni 2013, 9.00 13.00 uur Theologisch en Pastoraal Centrum (tpc), Groenenborgerlaan

Nadere informatie

OPZ Geel wint publieksprijs Klinische Paden 2011

OPZ Geel wint publieksprijs Klinische Paden 2011 Driemaandelijks tijdschrift: oktober-november-december 2011 Afgiftekantoor 2400 Mol 1 - Erkenningsnr. P608070 OPZ Geel, Dr. Sanodreef 4, 2440 Geel België-Belgique P.B. 2400 Mol 1 12/17003 Openbaar Psychiatrisch

Nadere informatie

Seksualiteit en relaties: een thema in de geestelijke gezondheidszorg?

Seksualiteit en relaties: een thema in de geestelijke gezondheidszorg? Driemaandelijks tijdschrift: juli-augustus-september 2010 Afgiftekantoor 2400 Mol 1 - Erkenningsnr. P608070 OPZ Geel, Dr. Sanodreef 4, 2440 Geel België-Belgique P.B. 2400 Mol 1 12/17003 Openbaar Psychiatrisch

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

STUDIEDAG. Evidence-based werken in de verslavingszorg

STUDIEDAG. Evidence-based werken in de verslavingszorg STUDIEDAG Evidence-based werken in de verslavingszorg Brussel, dinsdag 27 maart 2007 Evidence-based werken in de verslavingszorg De laatste jaren wordt de term evidence-based steeds vaker in de mond genomen

Nadere informatie

PERMANENTE VORMING PSYCHIATRIE EN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

PERMANENTE VORMING PSYCHIATRIE EN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG PERMANENTE VORMING PSYCHIATRIE EN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Doelgroep: Professionals met een diploma in gezondheidszorg of een diploma uit het sociaal-agogisch studiegebied. Hiernaast verwachten we dat

Nadere informatie

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de 1 Inleiding door dr. Walter Krikilion, voorzitter Werkgroep Ethiek in de Kliniek van ICURO - Symposium Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg 19 oktober 2012 - Hasselt Beste deelnemers, Als Werkgroep

Nadere informatie

DeBeCo & Aranth Expertisecentrum Woonzorg nodigt u uit op de residentiële tweedaagse

DeBeCo & Aranth Expertisecentrum Woonzorg nodigt u uit op de residentiële tweedaagse DeBeCo & Aranth Expertisecentrum Woonzorg nodigt u uit op de residentiële tweedaagse BRUGGEN BOUWEN WOONZORG EN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG SAMEN ONDERWEG NAAR 2025: NAAR EEN GEÏNTEGREERD WELZIJNS- EN

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Geestelijke Gezondheidszorg (ambulant en thuis) Spreker: Kurt Lievens (PopovGGZ) Missie De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) biedt behandeling en begeleiding aan mensen met

Nadere informatie

DE CONTEXT IN THERAPIE

DE CONTEXT IN THERAPIE Driemaandelijks tijdschrift: juli-augustus-september 2015 Afgiftekantoor 2440 Geel - Erkenningsnr. P608070 OPZ Geel, Dokter Sanodreef 4, 2440 Geel PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum

Nadere informatie

PASSANO. Ouderen fietsen in de tijd. Nieuw PVT Salto wordt woonerf COLOFON. VLAANDEREN.be

PASSANO. Ouderen fietsen in de tijd. Nieuw PVT Salto wordt woonerf COLOFON. VLAANDEREN.be Driemaandelijks tijdschrift: januari-februari-maart 2017 Afgiftekantoor 2440 Geel - Erkenningsnr. P608070 OPZ Geel, Dokter Sanodreef 4, 2440 Geel PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum

Nadere informatie

Banaba sociale gezondheidszorg OO Psychosociale Rehabilitatie

Banaba sociale gezondheidszorg OO Psychosociale Rehabilitatie BANABA IN DE SOCIALE GEZONDHEIDSZORG Opleidingsonderdeel Psychosociale Rehabilitatie Algemeen. Het opleidingsonderdeel Psychosociale Rehabilitatie maakt deel uit van de opleiding BanaBa in de Sociale gezondheidszorg

Nadere informatie

De eerstelijnspsycholoog: naar een laagdrempelige psychologische hulpverlening voor Vlaanderen!

De eerstelijnspsycholoog: naar een laagdrempelige psychologische hulpverlening voor Vlaanderen! Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen Studiedag Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen De eerstelijnspsycholoog: naar een laagdrempelige psychologische hulpverlening voor Vlaanderen! Vrijdag

Nadere informatie

Het lichaam in therapie

Het lichaam in therapie Driemaandelijks tijdschrift: juli-augustus-september 2011 Afgiftekantoor 2400 Mol 1 - Erkenningsnr. P608070 OPZ Geel, Dr. Sanodreef 4, 2440 Geel België-Belgique P.B. 2400 Mol 1 12/17003 Openbaar Psychiatrisch

Nadere informatie

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen Bijlage Overzicht Doelgroepen Overzicht Doelgroepen participerend in Wmo-werkplaatsen Wmo werkplaats Participerende doelgroepen praktijken Actieve burgers Actieve burgers Actieve buurtbewoners / managers

Nadere informatie

tractor 30 maart 2011 ACT Assertive Community Treatment

tractor 30 maart 2011 ACT Assertive Community Treatment tractor 30 maart 2011 ACT Assertive Community Treatment Behandelmethodiek die door haar specifieke aanpak patiënten met psychisch lijden wil helpen bij het: Bevorderen van herstel en rehabilitatie Bevorderen

Nadere informatie

V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015

V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015 V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015 ZORG IN EVOLUTIE 2 ZORG IN EVOLUTIE Professioneel gestuurde zorg Hospitalocentrisme Gezondheidszorg welzijn gescheiden Nadruk acute geneeskunde Aanbodgestuurde

Nadere informatie

Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim

Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN MOBIEL CRISISTEAM NOOLIM 1 VOORSTELLING VAN MOBIEL CRISISTEAM 1.1 Noolim Noolim - het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Limburg

Nadere informatie

Jaarlijks Forum Ups & Downs, manisch-depressief? Zo gek nog niet!

Jaarlijks Forum Ups & Downs, manisch-depressief? Zo gek nog niet! Jaarlijks Forum Ups & Downs, manisch-depressief? Zo gek nog niet! Sinds 2007 organiseert Ups & Downs jaarlijks in oktober (op of in de buurt van Werelddag voor de Geestelijke Gezondheid) een studiedag

Nadere informatie

minisymposium Een gezicht geven aan jongdementie expertisecentrum 11.30-14u / dinsdag 23 februari 2010 / de schelp / vlaams parlement / brussel

minisymposium Een gezicht geven aan jongdementie expertisecentrum 11.30-14u / dinsdag 23 februari 2010 / de schelp / vlaams parlement / brussel minisymposium Een gezicht geven aan jongdementie expertisecentrum d m e n t i e 11.30-14u / dinsdag 23 februari 2010 / de schelp / vlaams parlement / brussel V l a a n d e r e n Een gezicht geven aan jongdementie

Nadere informatie

Antwerpen, Cultureel Congrescentrum Elzenveld

Antwerpen, Cultureel Congrescentrum Elzenveld Studiedag: Woonzorgzones in Vlaanderen: van idee naar uitvoering Antwerpen, Cultureel Congrescentrum Elzenveld Organisatie door het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA-K.U.Leuven) Katholieke Universiteit

Nadere informatie

De leerkracht als getuige en inspiratiebron. UCSIA godsdienstonderwijscongres. Dinsdag 17 november 2009 Theologisch Pastoraal Centrum Antwerpen

De leerkracht als getuige en inspiratiebron. UCSIA godsdienstonderwijscongres. Dinsdag 17 november 2009 Theologisch Pastoraal Centrum Antwerpen De leerkracht als getuige en inspiratiebron godsdienstonderwijscongres Dinsdag 17 november 2009 Theologisch Pastoraal Centrum Antwerpen THEMA In overleg met de Vlaamse onderwijsvicarissen en het Vlaamse

Nadere informatie

Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus

Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus Krijkelberg 1-3360 Bierbeek T 016 45 26 11 F 016 46 30 79 upc.st.kamillus@fracarita.org www.kamillus.be Ten geleide Mensen worden bij een bezoek aan het

Nadere informatie

Internering. Analyse dossiers vanuit brugfunctie justitie zorgsector

Internering. Analyse dossiers vanuit brugfunctie justitie zorgsector Internering Analyse dossiers vanuit brugfunctie justitie zorgsector Programma Functie coördinator extern zorgcircuit Registratie: vraag Uitstroom Extern aanbod wachtlijsten Perspectieven en uitdagingen

Nadere informatie

Zinzorg en aandacht voor spiritualiteit

Zinzorg en aandacht voor spiritualiteit Zinzorg en aandacht voor spiritualiteit Een meerwaarde in de GGZ Walter Krikilion 1 Contact en literatuur Contactadres: walter.krikilion@opzgeel.be Boek: Walter Krikilion Geestelijke gezondheidszorg in

Nadere informatie

PERSOVERZICHT dienst communicatie

PERSOVERZICHT dienst communicatie Is jouw school of voorziening in de media geweest? Verschijnt er binnenkort een krantenartikel of tv-reportage? Laat het dan zeker weten aan de dienst communicatie via annelies.naert@fracarita.org of mattias.devriendt@fracarita.org

Nadere informatie

Goede Zorg bij Etnisch-Culturele Diversiteit

Goede Zorg bij Etnisch-Culturele Diversiteit Zorgnet Vlaanderen - Studiedag Goede Zorg bij Etnisch-Culturele Diversiteit Vrijdag 14 oktober 2011, 8u30-17u00 Provinciehuis Leuven Opzet en achtergrond Hoe kunnen we ethisch goede zorg verlenen wanneer

Nadere informatie

GEZONDHEIDSMEETING Gezond en wel doorheen de ouderenzorg van morgen DONDERDAG 20 MAART 2014, 19 UUR

GEZONDHEIDSMEETING Gezond en wel doorheen de ouderenzorg van morgen DONDERDAG 20 MAART 2014, 19 UUR GEZONDHEIDSMEETING 2014 DONDERDAG 20 MAART 2014, 19 UUR Gebouw VGC administratie Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel THEMA S WORKSHOP 1 Zorgdetectie zorgregie zorgweigering: welke wegen vinden hun bestemming?

Nadere informatie

(On)bezorgd kind zijn

(On)bezorgd kind zijn Vlaams Congres voor Pediatrische Psychologie Zaterdag 26 september 2015 (On)bezorgd kind zijn Zorgen voor chronisch zieke kinderen in (en buiten) het ziekenhuis Wat? Voor wie? Waar? Congres over de psychosociale

Nadere informatie

FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO

FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO Arbeidscoaching in een vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg ART 107 Psycho-sociaal revalidatiecentrum Mirabello Arbeidscoaching Art 107 Ziekenhuizen

Nadere informatie

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme www.hetraster.be Wat is outreach autisme? Outreach autisme bestaat uit vorming en advies voor iedereen die deskundiger wil worden in

Nadere informatie

Met de zesde staatshervorming is de bevoegdheid voor de moeder-kindeenheden naar Vlaanderen overgeheveld.

Met de zesde staatshervorming is de bevoegdheid voor de moeder-kindeenheden naar Vlaanderen overgeheveld. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 502 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 23 maart 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Moeder-kindeenheden - Stand van zaken Voor de meeste vrouwen

Nadere informatie

MSOC Gent viert 20-jarig bestaan met 'Heet van de naald'

MSOC Gent viert 20-jarig bestaan met 'Heet van de naald' MSOC Gent viert 20-jarig bestaan met 'Heet van de naald' Met het evenement Heet van de naald werd op donderdag 12 januari 2017 in het Pand, het 20-jarig bestaan van het Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC)

Nadere informatie

SWVG zoekt wetenschappelijk medewerkers

SWVG zoekt wetenschappelijk medewerkers SWVG zoekt wetenschappelijk medewerkers Ben je geboeid door wetenschappelijk onderzoek? Voel je je uitgedaagd om wetenschappelijk onderzoek te verrichten en de minister hiermee te ondersteunen bij het

Nadere informatie

Psychiatrische pleegzorg

Psychiatrische pleegzorg Psychiatrische pleegzorg een plaats binnen het toekomstige GGZ-beleid 19 september 2012 Prof. Dr. Chantal Van Audenhove (LUCAS) Dr. Lieve Van de Walle (OPZ Geel) Inhoud Deel 1: Studie Lucas / conclusies

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Geestelijke Gezondheidszorg (residentieel) Spreker: Koen Lefevre (Psychiatrisch Centrum Sint-Jan) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ): 6 officiële voorzieningensoorten Psychiatrische

Nadere informatie

STUDIEDAG π donderdag 17 februari 2011 π Hof van Liere π Stadscampus Universiteit Antwerpen

STUDIEDAG π donderdag 17 februari 2011 π Hof van Liere π Stadscampus Universiteit Antwerpen STUDIEDAG π donderdag 17 februari 2011 π Hof van Liere π Stadscampus Universiteit Antwerpen Pastorale Dienst Pastorale zorg situeert zich binnen de context van gezondheids- en welzijnsvoorzieningen. De

Nadere informatie

SAMEN KIEZEN. Naar een evidence based overleg tussen zorgverstrekker en patiënt. 21 november 2014

SAMEN KIEZEN. Naar een evidence based overleg tussen zorgverstrekker en patiënt. 21 november 2014 21 november 2014 Kiezen in overleg? Prof. dr. Chantal Van Audenhove directeur van LUCAS Kiezen in overleg? LUCAS kijkt vooruit LUCAS verbindt LUCAS onderzoekt LUCAS werkt! LUCAS kijkt vooruit Vergrijzing

Nadere informatie

Gezin en arbeid: naar een win-win relatie. 22 februari 2013. Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen Hogeschool-Universiteit Brussel

Gezin en arbeid: naar een win-win relatie. 22 februari 2013. Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen Hogeschool-Universiteit Brussel Gezin en arbeid: naar een win-win relatie 22 februari 2013 Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen Hogeschool-Universiteit Brussel Gezin en arbeid: naar een win-winrelatie Tewerkstelling betekent een

Nadere informatie

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Gewoon waar mogelijk Specifiek waar nodig Gretl Dons - 5 maart 2015 D.O.P. PERSPECTIEF 2020 Zoveel

Nadere informatie

Beste deelnemers, Versie: :20

Beste deelnemers, Versie: :20 1 Inleiding door dr. Walter Krikilion, voorzitter Werkgroep Ethiek in de Kliniek van Icuro - Symposium Ethische debatcultuur in de zorg: fictie of realiteit? 17 oktober 2014 - Hasselt Versie: 20-10-2014

Nadere informatie

Housing First. Housing First juli 2013 Pag. 1 van 5. Wat is Housing First?

Housing First. Housing First juli 2013 Pag. 1 van 5. Wat is Housing First? Housing First Wat is Housing First? Het aanbieden van een individuele woonst én langdurige begeleiding aan mensen die chronisch dakloos zijn en kampen met een verslavings en/of psychiatrische problematiek.

Nadere informatie

HERSTELLEN KAN JE ZELF Hoopvol leven met een psychische kwetsbaarheid

HERSTELLEN KAN JE ZELF Hoopvol leven met een psychische kwetsbaarheid HERSTELLEN KAN JE ZELF Hoopvol leven met een psychische kwetsbaarheid Prof. dr. Chantal Van Audenhove Dr. Joke Vanderhaegen KU Leuven, LUCAS, Centrum voor zorgonderzoek en consultancy Gent, 18 november

Nadere informatie

Club 107. voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek. een initiatief van GGALIMERO

Club 107. voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek. een initiatief van GGALIMERO Club 107 voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek een initiatief van GGALIMERO PC Duffel woensdag 23 mei 2012 1. Welkom 2. GGALIMERO 3. GGZ-vernieuwing 4. Experimenten 5. En onze regio?

Nadere informatie

DYNAMIEK IN DE ACUTE INTENSIEVE ZORG

DYNAMIEK IN DE ACUTE INTENSIEVE ZORG INVITATIONAL CONFERENCE Donderdag 19 november 2015 vanaf 12.00 uur Locatie: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Kapittelweg 33, Nijmegen DYNAMIEK IN DE ACUTE INTENSIEVE ZORG in samenwerking met: twitter

Nadere informatie

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen 3 Parnassia Groep is specialist in geestelijke gezondheid Psychische klachten, een psychische stoornis of ziekte: ze kunnen iedereen treffen en ernstig

Nadere informatie

Pleegzorg Modulering in pleegzorg Vanaf 2014

Pleegzorg Modulering in pleegzorg Vanaf 2014 Pleegzorg Modulering in pleegzorg Vanaf 2014 November 2013 Benedikte Van den Bruel H0 Inhoud H1 Achtergrond H2 Vormen van pleegzorg & bijhorende typemodules H3 Combinaties met hulp buiten de pleegzorg

Nadere informatie

VORMINGSAANBOD Verslavingszorg 2016

VORMINGSAANBOD Verslavingszorg 2016 VORMINGSAANBOD Verslavingszorg 2016 Meer info over het vormingsaanbod op onze website www.cggkempen.be Alcohol- en Drugteam ; Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Parklaan 55 bus 17, 2300 Turnhout,

Nadere informatie

De internering van personen die lijden aan een geestesstoornis

De internering van personen die lijden aan een geestesstoornis De internering van personen die lijden aan een geestesstoornis ONTWERP De contacten met de sprekers zijn aan de gang réf.: PEN-038 Doelgroep Rechters of toekomstige rechters van de kamer voor de bescherming

Nadere informatie

Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid

Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid Trefdag Jong en zonder (t)huis 2 juni 2017 David Debrouwere Afdelingshoofd Voorzieningenbeleid Jongerenwelzijn Inhoud Actieplan jongvolwassenen

Nadere informatie

Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving. 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care

Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving. 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving Dinsdag 8 oktober 2013 Auditorium Vrije Universiteit Amsterdam Palliative

Nadere informatie

Samen naar buurtvervlechting. Inspiratiemoment zorgnetwerken 14 maart 2014

Samen naar buurtvervlechting. Inspiratiemoment zorgnetwerken 14 maart 2014 Samen naar buurtvervlechting Inspiratiemoment zorgnetwerken 14 maart 2014 Samen naar buurtvervlechting? Inspiratiedag rond zorgnetwerken Buurtvervlechting is geen zorgnetwerk Wel gelijkenissen, variante

Nadere informatie

INSPIRATIE VOOR INNOVATIE Ontwikkelingen in de acute intensieve zorg

INSPIRATIE VOOR INNOVATIE Ontwikkelingen in de acute intensieve zorg INVITATIONAL CONFERENCE 14 november 2013 locatie: Scandic Sanadome, Weg door Jonkerbosch 90, Nijmegen INSPIRATIE VOOR INNOVATIE Ontwikkelingen in de acute intensieve zorg INLEIDING Wij nodigen professionals

Nadere informatie

Maak het waar met de cliëntenraad

Maak het waar met de cliëntenraad Maak het waar met de cliëntenraad Ouderen Maak het waar met de cliëntenraad Wat is de Cliëntenraad ouderen De cliëntenraad is een groep van vijf tot tien mensen die met de directeur overlegt over bepaalde

Nadere informatie

Specialisten of generalisten? Bachelor of Master?

Specialisten of generalisten? Bachelor of Master? Presentatie, 9 december 2004 Specialisten of generalisten? Bachelor of Master? Dr. Marieke Schuurmans Zij studeerde Gezondheidswetenschappen, afstudeerrichting erplegingswetenschap, aan de Universiteit

Nadere informatie

DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL

DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL Rosien Mesdag, Consulentenwerking Onada, Gouverneur Kinsbergencentrum Stéphanie Danckaert, Consulententeam Vlaams-Brabant & Brussel, UPC St.- Kamillus Inhoudstafel

Nadere informatie

Competent in zorg voor personen met dementie. Ook jouw zorg?

Competent in zorg voor personen met dementie. Ook jouw zorg? expertisecentrum d mentie Competent in zorg voor personen met dementie. Ook jouw zorg? DINSDAG 21 APRIL 2009 VLAAMS PARLEMENT/BRUSSEL Vlaanderen Competent in zorg voor personen met dementie De zorg voor

Nadere informatie

Beroepsgeheim in de hulpverlening

Beroepsgeheim in de hulpverlening Instituut voor Sociaal Recht K.U. Leuven Beroepsgeheim in de hulpverlening Handelen tussen recht en praktijk donderdag 24 november 2005 De Factorij Huart Hamoirlaan 136 1030 Brussel Voormiddag De theorie

Nadere informatie

Professionals van de eerste lijn: expertise versterken en elkaar aanvullen. Zaterdag 22 september Leuven

Professionals van de eerste lijn: expertise versterken en elkaar aanvullen. Zaterdag 22 september Leuven Professionals van de eerste lijn: expertise versterken en elkaar aanvullen Zaterdag 22 september 2007 - Leuven Folder ELS 2007.indd 1 09-07-2007 12:39:32 Professionals van de eerste lijn: expertise versterken

Nadere informatie

Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten binnen de multidisciplinaire praktijk

Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten binnen de multidisciplinaire praktijk TRANSCARE-pijn www.transcare.nl Transcare-pijn en de internationale onderzoeksgroep Pain in Motion organiseren een Symposium Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten

Nadere informatie

Opendeur bij SSeGA. opendeur bij SSeGA

Opendeur bij SSeGA. opendeur bij SSeGA Opendeur bij SSeGA Overzicht SHM Introductie Vaststelling Nood SSeGA-project Opzet Aanpak Cijfers Ervaringen SSeGA Partners Sociaal Wonen Geestelijke Gezondheidszorg Financiering 3,2 vte en 3u psychiater

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum PASSANO. Een plek voor. en spiritualiteit?

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum PASSANO. Een plek voor. en spiritualiteit? Driemaandelijks tijdschrift: juli-augustus-september 2007 Afgiftekantoor 2400 Mol 1 - Erkenningsnr. P6080670 OPZ Geel, Dr. Sanodreef 4, 2440 Geel België-Belgique P.B. 2400 Mol 1 12/17003 Openbaar Psychiatrisch

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

Dubbele Diagnose: Mentale handicap en Psychische problematiek

Dubbele Diagnose: Mentale handicap en Psychische problematiek 1 1 Dubbele Diagnose: Mentale handicap en Psychische problematiek Paul De Bock Adviseur-generaal FOD Volksgezondheid Dienst Psychosociale Gezondheidszorg Een nieuw concept voor de organisatie van de geestelijke

Nadere informatie

Het aantal deelnemers is beperkt. Vooraf inschrijven is noodzakelijk (vóór 13 november)

Het aantal deelnemers is beperkt. Vooraf inschrijven is noodzakelijk (vóór 13 november) café de Koffer Inschrijven Het aantal deelnemers is beperkt. Vooraf inschrijven is noodzakelijk (vóór 13 november) via antwoordkaart via onze site: www.werkgroepverder.be en overschrijving op rekeningnummer

Nadere informatie

Artsen moeten geen supermannen of supervrouwen zijn Prof. dr. Jan De Maeseneer

Artsen moeten geen supermannen of supervrouwen zijn Prof. dr. Jan De Maeseneer Artsen moeten geen supermannen of supervrouwen zijn Prof. dr. Jan De Maeseneer Gewoon Hoogleraar Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg Voorzitter Opleidingscommissie Geneeskunde Universiteit

Nadere informatie

BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEID geestelijke gezondheidszorg

BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEID geestelijke gezondheidszorg BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEID geestelijke gezondheidszorg De opleiding komt tegemoet aan het ministerieel besluit en de behoefte aan vorming binnen het werkveld. Met het ministerieel besluit van 24 april

Nadere informatie

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ( )

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ( ) Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (2012-2015) Consortium SWVG KU Leuven LUCAS, Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy Instituut voor Sociaal Recht Dienst Jeugdgezondheidszorg HIVA, Onderzoeksinstituut

Nadere informatie

Pleegzorg West-Vlaanderen vzw

Pleegzorg West-Vlaanderen vzw Pleegzorg West-Vlaanderen vzw Het decreet m.b.t. de nieuwe organisatie pleegzorg Algemene vergadering ROG 11 februari 2014 Hilde Dekiere Pleegzorg West-Vlaanderen vzw Deel 1: Achtergrond decreet samenwerking

Nadere informatie

Zorg voor jeugdigen in Nederland

Zorg voor jeugdigen in Nederland DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Zorg voor jeugdigen in Nederland Presentatie Vlaams-Nederlands Huis deburen, Directie Curatieve Zorg, 14 november 2006 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1 ALGEMENE

Nadere informatie

SITUERING. - Er was eens. CLUB 107

SITUERING. - Er was eens. CLUB 107 mobiel team SITUERING - Er was eens. CLUB 107-9 oktober 2015: - eerste netwerkforum Ggalimero - 2b: uitwisseling ervaringen opstart mobiel team De Link (Sara netwerk) - samenstelling werkgroep 2b maandelijkse

Nadere informatie

Sherborne en gehechtheid

Sherborne en gehechtheid Kerngroep Sherborne Nederland organiseert Studiedag: Sherborne en gehechtheid Sherborne bewegingspedagogiek met kinderen bij wie sprake is van basisonveiligheid 25 juni 2010 Locatie: Opleidingscentrum

Nadere informatie

ADVIES BETREFFENDE DE TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING VAN DE PSYCHIATRISCHE ZORG IN DE THUISSITUATIE IN DE SECTOR VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

ADVIES BETREFFENDE DE TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING VAN DE PSYCHIATRISCHE ZORG IN DE THUISSITUATIE IN DE SECTOR VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Directoraat-generaal Organisatie gezondheidszorgvoorzieningen NATIONALE RAAD VOOR ZIEKEN- HUISVOORZIENINGEN. BRUSSEL, 08/07/2004 Afdeling

Nadere informatie

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Afstudeerrichtingen: gezondheidszorgbeleid ziekenhuismanagement Faculteit Geneeskunde De zorgverlening is uitgegroeid tot een van de belangrijkste

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Gezond verstand in de behandeling van borderlineproblematiek UITNODIGING

Gezond verstand in de behandeling van borderlineproblematiek UITNODIGING Gezond verstand in de behandeling van borderlineproblematiek UITNODIGING Vrijdag 10 februari 2006 Integratie van dialectische gedragstherapie (Linehan) en de lichaamsgeoriënteerde psychotherapie (Pesso)

Nadere informatie

Psychiatrische pleegzorg voor kinderen en Jongeren: Kinderen in zorggezinnen. Project OPZ Geel MPI Oosterlo

Psychiatrische pleegzorg voor kinderen en Jongeren: Kinderen in zorggezinnen. Project OPZ Geel MPI Oosterlo Psychiatrische pleegzorg voor kinderen en Jongeren: Kinderen in zorggezinnen Project OPZ Geel MPI Oosterlo Situering Project gestart in 2010, op vraag van Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en

Nadere informatie

België - Vlaanderen. Alle Vlamingen zijn betrokken. Pijlers van het Vlaams zorgen ouderenbeleid. Vermaatschappelijking van zorg 29-11-13

België - Vlaanderen. Alle Vlamingen zijn betrokken. Pijlers van het Vlaams zorgen ouderenbeleid. Vermaatschappelijking van zorg 29-11-13 België - Vlaanderen Dementievriendelijke gemeenschap Landelijk Congres - Moderne Dementiezorg Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 25 november 2013 Alle Vlamingen zijn betrokken

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

OVER EUTHANASIE BIJ UITZICHTLOOS PSYCHISCH LIJDEN...

OVER EUTHANASIE BIJ UITZICHTLOOS PSYCHISCH LIJDEN... STUDIEDAG OVER EUTHANASIE BIJ UITZICHTLOOS PSYCHISCH LIJDEN... Geen eind aan mijn pijn? ZAAL MANÈGE TIENEN INLEIDING 15 jaar na de goedkeuring van de euthanasiewet, zorgt deze nog steeds voor heel wat

Nadere informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie Buitengewoon Delta algemene informatie Buitengewoon Delta Delta Psychiatrisch Centrum is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening.

Nadere informatie

25 JAAR KINDERNEUROLOGIE EN METABOLE AANDOENINGEN IN HET UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL VOORAANKONDIGING

25 JAAR KINDERNEUROLOGIE EN METABOLE AANDOENINGEN IN HET UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL VOORAANKONDIGING 25 JAAR KINDERNEUROLOGIE EN METABOLE AANDOENINGEN IN HET UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL VOORAANKONDIGING Naar aanleiding van haar 25-jarig bestaan, nodigt de dienst kinderneurologie van het UZ Brussel

Nadere informatie

TEAM ACTIVERING. Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer. Team Activering

TEAM ACTIVERING. Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer. Team Activering TEAM ACTIVERING Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer Team Activering WIE ZIJN WIJ? Het Team Activering van VZW Hestia ( Alexianen Zorggroep Tienen) is al sinds 1994 actief

Nadere informatie

Zorgbeleid.be. 2 studiedagen

Zorgbeleid.be. 2 studiedagen Interuniversitaire Permanente Vorming Management en Beleid Gezondheidszorg 2 studiedagen Future of nursing: improving health, driving change Een toekomstgerichte visie op het verpleegkundig zorgdomein

Nadere informatie

Sint-Norbertus. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l

Sint-Norbertus. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Sint-Norbertus Stationsstraat 22c 2570 Duffel tel : 015 30 40 30 pcsintnorbertushuis@emmaus.be www.pz-duffel.be Geachte lezer, Deze brochure laat u in kort

Nadere informatie