Nota bij de betekening van het budget van financiële middelen op 1 januari 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota bij de betekening van het budget van financiële middelen op 1 januari 2015."

Transcriptie

1 Nota bij de betekening van het budget van financiële middelen op 1 januari Ter inleiding Het doel van deze nota is alle informatie te bieden die nodig is voor een goed begrip van de bedragen die vermeld staan in de verschillende rubrieken van de verschillende onderdelen van het budget van financiële middelen op 1 januari 2015, en dat zowel wat betreft de oorsprong van de opgegeven bedragen als, desgevallend, de aangewende berekeningswijzen en de gegevens die werden gebruikt om deze berekeningen uit te voeren. Aldus is het de ambitie van deze nota u een antwoord te bieden op het merendeel van de vragen die u zich zou kunnen stellen aangaande de inhoud van het budget van financiële middelen op 1 januari De vaststelling van het budget van financiële middelen op 1 januari Algemeen Aangezien op het ogenblik dat deze nota werd opgesteld de wettelijke termijn van 30 dagen voor het maken van eventuele opmerkingen aangaande het budget van financiële middelen dat werd betekend op 1 juli 2014 nog steeds niet is ingegaan, kon het budget van financiële middelen zoals betekend op 1 januari 2015 niet aangepast worden aan correcties van eventuele fouten in het budget van financiële middelen dat werd betekend op 1 juli 2014 die u gemeld zou hebben aan de administratie. De bedragen in de 1 ste kolom van de overzichtstabel van het budget van financiële middelen op 1 januari 2015 zijn gewoon overgenomen uit de 3 de kolom van de overzichtstabel van het budget van financiële middelen dat werd betekend op 1 juli De bedragen uit de 2 de kolom van de overzichtstabel van het budget van financiële middelen op 1 januari 2015 werden ofwel overgenomen uit de 1 ste kolom van datzelfde budget, ofwel berekend, ofwel opnieuw ingevoerd. De bedragen uit de 3 de kolom van de overzichtstabel van het budget van financiële middelen op 1 januari 2015 werden gewoon overgenomen uit de 2 de kolom van deze tabel. De bedragen uit de 4 de kolom van de overzichtstabel van het budget van financiële middelen op 1 januari 2015 zijn de bedragen uit de 3 de kolom van dezelfde tabel; in het budget van financiële middelen op 1 januari 2015 werd immers geen indexhypothese meer toegepast voor financieringsdienstjaar 1 juli juni Aangezien de volledige procedure ondertussen werd afgerond voor bijna alle herzieningsdossiers van het budget van financiële middelen betreffende de boekjaren en financieringsjaren 2007 en 2008, en bijgevolg de budgettaire impact van hun integratie in het budget van financiële middelen gekend is, werd beslist om de gevolgen van die herzieningen in termen van budget (de gevolgen van de herziening 2008 voor de verschillende herzienbare elementen van onderdelen A1, met inbegrip van de aanloopkosten, A3, B9 en C3 van het bovenvermelde budget) te integreren in het budget van financiële middelen dat werd betekend op 1 januari Het betreft de bedragen uit de tweede kolom van het samenvattend document van het budget van financiële middelen op 1 januari 2015, in de volgende lijnen (terwijl in de eerste kolom nog steeds bedragen staan uit de herziening van het budget van financiële middelen 2006) : -) Onderdeel A1 : 100. Onroerend 200. Groot onderhoud 300. Financiële lasten 400. Eerste inrichting 500. Medisch materiaal Acute en Brandwonden 700. Niet medisch materiaal Acute en Brandwonden 850. Medisch materiaal en niet-medisch (Sp et Psychiatrisch) 1

2 900 Rollend materiaal 1200 Massa C1 op 1 juli Wijziging van het budget C Provisies C Wijziging van het budget (opening/sluiting van bedden) 9001 Medisch materiaal Acute en Brandwonden 9002 Niet medisch materiaal Acute en Brandwonden 9003 Medisch materiaal en niet-medisch 9510 Provisie art : Onroerend 9515 Provisie : Groot onderhoud 9520 Provisie art.27 2 : Financiële lasten 9530 Provisie art 25 6 : Eerste inrichting 9540 Provisie art 25 6 : Medisch materiaal 9550 Provisie art : Niet- medisch materiaal 9560 Provisie art.25 6 : Medisch materiaal en niet-medisch (Sp en Psychiatrisch) -) Onderdeel A3 : 200 RMN Onroerend 400 RMN Financiële lasten 900 RMN Groot onderhoud (afschrijving+ fin.lasten) 1200 Radiotherapie Onroerend 1400 Radiotherapie Financiële lasten 1800 Radiotherapie Groot onderhoud (afschrijving+ fin.lasten) 2200 Petscan Onroerend 2400 Petscan Financiële lasten 2800 Petscan Groot onderhoud (afschrijving+ fin.lasten) 9500 RMN : Provisie 9510 Radiotherapie : Provisie 9520 Petscan : Provisie -) Onderdeel B9 : 100 Suppl. financiering eindeloopbaan vanaf oktober Vakantiegeld statutairen (65-80) 305 Vakantiegeld statutairen (80-92 ) 310 Onderfinanciering vakantiegeld 900 Verhoging van 50 naar 56 % suppl zondagnacht en feestdagen -) Onderdeel C3 : 200 Massa C Wijziging van het budget C3 Daarnaast kunnen ook geprovisioneerde bedragen, opgenomen in lijnen 1202 en 9510 tot 9560 van onderdeel A1 gedeeltelijk of volledig geschrapt zijn, als die provisies waren toegekend voor investeringen waarvan de lasten voor het eerst gedekt werden door het budget van financiële middelen in de loop van een van de herziene (boek)jaren (2007 of 2008) Anderzijds, wat betreft de vereffening van de inhaalbedragen die het resultaat zijn van die herzieningen van het budget van financiële middelen voor dienstjaren 2007 en 2008, en zoals u kon vaststellen in het budget van financiële middelen dat werd betekend op 1 juli 2014, was het om budgettaire redenen enkel mogelijk om in onderdeel C2 van dit budget op 1 juli 2014 de inhaalbedragen op te nemen die berekend werden voor de geïsoleerde Sp-ziekenhuizen en diensten en de geïsoleerde G-ziekenhuizen en diensten en de inhaalbedragen die enkel betrekking hadden op onderdelen A1, A3 en C1 berekend voor de ziekenhuizen andere dan de geïsoleerde Sp-ziekenhuizen en diensten en de geïsoleerde G-ziekenhuizen en diensten. 2

3 Daarentegen, aangezien de budgettaire middelen voorzien voor 2015 het mogelijk maken, worden de inhaalbedragen die betrekking hebben op alle andere onderdelen (dan onderdelen A1, A3 en C1) van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen andere dan de geïsoleerde Sp-ziekenhuizen en diensten en de geïsoleerde G-ziekenhuizen en diensten effectief vereffend in onderdeel C2 van het budget van financiële middelen betekend op 1 januari Die inhaalbedragen, opgenomen in onderdeel C2 in lijnen 9202 en 9203, zullen vereffend worden over een periode van één jaar (van 1 januari 2015 tot 31 december 2015). 1.2 Onderdeel per onderdeel Onderdeel A1 Bovenop wat er in punt hierboven in herinnering wordt gebracht (integratie van de resultaten van de herziening 2008) konden, op basis van uw eventuele aanvraag, en voor zover de minister bevoegd voor Volksgezondheid van de betrokken gemeenschap of het betrokken gewest zich akkoord heeft verklaard met de integratie van deze bedragen in het budget van de financiële middelen dat werd betekend op 1 januari 2015, provisionele aanpassingen worden toegestaan aan onderdeel A1 (met inbegrip van eventuele aanloopkosten), opgenomen in lijnen 1202 en 9510 tot 9560, voor nieuwbouw (en uitbreidingen) of voor herconditionering van bestaande gebouwen. Op 1 januari 2015 werd een nieuwe lijn 118 «Herconditionering 2015» gecreëerd. Op die lijn zal, voor zover de ministers bevoegd voor Volksgezondheid van de gemeenschappen of de gewesten het principe ervan aanvaarden, het nieuwe forfaitaire bedrag ingeschreven moeten worden dat berekend wordt op basis van de erkende bedden zoals gekend op het ogenblik van de berekening, wat het mogelijk moet maken om de afschrijvingslasten voor herconditioneringswerken te dekken die voor het eerst worden afgeschreven in Dat nieuwe forfait zal worden toegekend op 1 juli 2015 waarbij een inhaalbedrag zal worden toegekend voor de periode 1 januari juni Lijn 1100 «Supplement informaticamateriaal op » heeft geen nut meer, en werd geschrapt op 1 januari Onderdeel A2 Overeenkomstig de bepalingen van artikel 30 van het koninklijk besluit van 25 april 2002 is de basis voor de berekening van onderdeel A2 het budget in zijn geheel, met uitzondering van onderdelen A2 en C4, vermeerderd met het bedrag van de tegemoetkoming van de ziekteverzekering voor de geneesmiddelen die aan gehospitaliseerde patiënten worden verstrekt. Op 1 januari 2015 wordt onderdeel A2 berekend aan de hand van een intrestvoet van 3,68% als laagste marktintrestvoet. Het bedrag van de tegemoetkoming van de ziekteverzekering waarvan hierboven sprake is identiek aan het bedrag dat werd gebruikt voor de berekening van onderdeel A2 van het budget van financiële middelen zoals betekend op 1 juli Onderdeel A3 Behoudens nieuwe provisionele bedragen opgenomen in lijnen 200, 400, 1200, 1400, 2200 en 2400 die, op basis van uw eventuele aanvraag, en voor zover de minister bevoegd voor Volksgezondheid van de betrokken gemeenschap of het betrokken gewest zich akkoord heeft verklaard met de integratie van deze bedragen in het budget van de financiële middelen dat werd betekend op 1 januari 2015, toegekend konden worden in geval van gesubsidieerde nieuwbouw (en uitbreidingen), of gesubsidieerde herconditioneringswerken van bestaande gebouwen, werden de bedragen die werden opgenomen in de verschillende rubrieken van onderdeel A3 gewoon overgenomen uit het vorige budget van financiële middelen. 3

4 1.2.4 Onderdeel B1 Globaal beschouwd werden de bedragen die vermeld staan in de verschillende rubrieken van onderdeel B1 gewoon overgenomen uit het vorige budget van financiële middelen Onderdeel B2 Behoudens voor de lijnen waarvan sprake in de voorgaande alinea s, werd geen enkele wijziging aangebracht aan de verschillende bedragen uit dit onderdeel; de bedragen uit de verschillende rubrieken van onderdeel B2 werden dan ook gewoon overgenomen uit het vorige budget van financiële middelen. Op 1 januari 2015 werd een nieuwe lijn 2310 «Besparing Ligduur Bevallingen» gecreëerd. In deze lijn wordt, voor de betrokken ziekenhuizen (dewelke beschikken over een materniteit), de in 2015 te realiseren besparing opgenomen, voor een totaal bedrag van aan index 1 januari 2015 om deze ziekenhuizen ertoe aan te zetten de verblijfsduur van de «normale» bevallingen te verminderen met 1/2 dag in Onder normale bevallingen wordt verstaan de verblijven geregistreerd in de MZG 2011 met betrekking tot de DRG s 540 en 560, met niveau van severity 1 of 2 en vermeld onder de financieringscategorie 1 (= normaal verblijf direct gelinkt aan het nationaal gemiddelde) Voor de berekening van deze besparing werd het volgende gehanteerd : - De MZG De gestandaardiseerde verblijfsduur berekend voor elk van de betrokken DRG s en voor elk niveau van severity (er werden dus 4 gestandaardiseerde verblijfsduren in aanmerking genomen voor de berekening van deze besparing) - De verblijven voor dewelke de gefactureerde verblijfsduur hoger is dan de betrokken gestandaardiseerde verblijfsduur (zoals weerhouden bij de berekening van Onderdeel B2 op 1 juli 2014) verminderd met ½ dag (op deze manier dragen alle ziekenhuizen de te realiseren besparing); elkeen van de gestandaardiseerde verblijfsduren is vermeld in de bijlage B2 bij de betekening van het budget van financiële middelen op 1 januari Voor elk van de betrokken verblijven wordt het verschil berekend tussen de gefactureerde verblijfsduur en de gestandaardiseerde verblijfsduur verminderd met ½ dag. Deze verschillen in dagen worden opgeteld op het niveau van het ziekenhuis en op nationaal niveau. Het bedrag besparing dat elk ziekenhuis draagt wordt bepaald pro rata het aandeel van elk ziekenhuis in het (nationaal) totaal aantal niet verantwoorde dagen. De verdelingsmodaliteiten van de besparing van zijn vermeld in de bijlage B2 waarvan hierboven sprake Onderdeel B3 De bedragen die werden opgenomen in de verschillende rubrieken van onderdeel B3 werden gewoon overgenomen uit het vorige budget van financiële middelen Onderdeel B4 Naar aanleiding van de overdracht op 1 januari 2015, in het kader van de 6 de staatshervorming, naar de gemeenschappen en de gewesten, van de financiering van de overlegplatforms voor geestelijke gezondheidszorg, werd lijn 200 «Overlegplatform geestelijke gezondheid» op 1 januari 2015 op 0,00 gezet. Lijnen 800 «MKG MVG - MPG (algemene ziekenhuizen)», 810 «complement voor registratie», 900 «MPG in psychiatrie», 901 «MPG - besparing 2012 algemene ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen» en 3000 «registratie MUG en Spoed», die geen nut meer hebben door de hervorming van de financiering van de registraties die werd doorgevoerd op 1 juli 2014, werden op 1 januari 2015 geschrapt. Lijnen 1902 «RSZ-PPO maatregelen 2012» en 1903 «RSZ-PPO maatregelen 2013», die geen nut meer hebben, werden op 1 januari 2015 geschrapt. Naar aanleiding van de structuralisering van de financiering van het zorgprogramma Geriatrie op 1 juli 2014, werd lijn 2020 «geriatrisch programma versterking B1 piloot» op 1 januari 2015 geschrapt. 4

5 Behoudens het voorafgaande werden over het algemeen, wat onderdeel B4 van het budget van financiële middelen op 1 januari 2014 betreft, de bedragen die werden opgenomen in de verschillende rubrieken van dit onderdeel, gewoon overgenomen uit het vorige budget van financiële middelen. Het is nuttig te preciseren dat de bedragen van de contracten voor boekjaar 2014 (van 1 januari 2014 tot 31 december 2014) die niet geïntegreerd konden worden bij de betekening van het budget van financiële middelen op 1 juli 2014, aangezien we niet beschikten over het behoorlijk ondertekende contract in kwestie, geïntegreerd werden in het budget van financiële middelen op 1 januari 2015, in onderdeel B4 en in onderdeel C2 (bij de inhaalbedragen, lijn 200) om ervoor te zorgen dat ze vereffend worden in het 1 ste semester Onderdelen B5, B6, B7, B8 en B9 Over het algemeen werden de bedragen die werden opgenomen in de verschillende rubrieken van onderdelen B5, B6, B7 en B8 gewoon overgenomen uit het vorige budget van financiële middelen. In onderdeel B9 werden, behalve hetgeen werd aangehaald in punt hierboven (integratie van de resultaten van de herziening 2008), naar aanleiding van de structuralisering van de financiering van het zorgprogramma geriatrie die werd doorgevoerd op 1 juli 2014, lijnen 500 «geriatrisch dagziekenhuis» en 550 «liaison interne functie» geschrapt op 1 januari Onderdeel C1 Aangezien dit onderdeel niet langer van nut is sinds de overdracht op 1 juli 2014 van de aanloopkosten naar onderdeel A1 van het budget van financiële middelen, werden dit onderdeel en de lijnen die daaraan gekoppeld zijn geschrapt op 1 januari Onderdeel C2 -) Voor lijn 200 «Massa C2» is een afzonderlijke bijlage voorzien bij de betekening van het budget van financiële middelen op 1 januari 2015, waarin u de nieuwe toegekende inhaalbedragen makkelijk zal kunnen identificeren. In deze bijlage staan ook de inhaalbedragen vermeld die werden toegekend voor bepaalde pilootstudies ; de pilootstudies waarvoor de financiering gedeeltelijk is toegekend in lijn 2000 in onderdeel B4 en gedeeltelijk in de vorm van een inhaalbedrag in onderdeel C2, worden voorzien van een asterisk in de afzonderlijke bijlage «Onderdeel B4 lijn 2000 Pilootstudies». -) de volgende lijnen werden op 1 januari 2015 op 0,00 gezet : 9177 «RSZ-PPO maatregelen 2013» ; 9178 «Sociaal Akkoord 2013 : harmonisatie barema 1.35» ; 9183 «Herconditionering 2014» ; 9184 «RSZ-PPO maatregelen 2014» ; 9186 «Zorgprogramma G : Interne liaison G» ; 9187 «Multidisciplinair algologisch team» ; 9188 «Hemovigilantiefunctie» ; 9190 «Sociaal Akkoord : harmonisatie barema 1.35» -) de volgende lijnen, die niet langer van nut waren, werden geschrapt op 1 januari 2015 : 9179 «Correctie B1-B2 op 1 juli 2013» ; 9180 «Correctie RSZ-PPO : maatregelen 2013» ; 9181 «Correctie besparing MPG op 1 juli 2013» ; 9182 «Correctie A2 op 1 juli 2013» -) de volgende lijnen werden gecreëerd in het budget van financiële middelen op 1 januari 2015 ; - lijn 9191 «Correctie ART 55 : deel variabel (psychiatrische bedden in de algemene ziekenhuizen). In deze nieuwe lijn wordt het positieve inhaalbedrag ingeschreven dat moet worden toegekend na de correctie die moet worden aangebracht aan het variabele bedrag dat wordt toegekend per erkend bed voor de financiering van de registraties (artikel 55 van het koninklijk besluit van 25 april 2002) enkel voor de erkende bedden met een psychiatrische index (waaronder de Sp-bedden psychogeriatrie) van de algemene ziekenhuizen. Dat variabel bedrag bedraagt 101,80 per bed op 1 juli 2014 terwijl het op dat 5

6 moment effectief gefinancierd werd ten belope van 48,17. Er moet dus een inhaalbedrag van 53,63 (zijnde 101,80 48,17) worden toegekend per erkend bed onder één van de betrokken indexen vanaf 1 juli Om het makkelijker te maken, werd beslist om dit inhaalbedrag toe te kennen voor het volledige boekjaar dat ingaat op 1 juli 2014 en loopt tot 30 juni Dat inhaalbedrag, dat wordt berekend op basis van de erkende bedden zoals gekend op het ogenblik van de berekening van het budget van financiële middelen dat werd betekend op 1 juli 2014, zal vereffend worden over een periode van 6 maanden vanaf 1 januari 2015 en bijgevolg verdubbeld ; - De lijnen 9207 Comp.m.b.t. herziening geïsoleerde G en Sp A1, 9208 Comp.m.b.t. herziening geïsoleerde G en Sp andere dan A1, 9209 Comp.m.b.t. herziening geïsoleerde G en Sp A1 en 9210 Comp.m.b.t. herziening geïsoleerde G en Sp andere dan A1 werden gecreëerd op 1 januari 2015 voor de 8 (Nederlandstalige) geïsoleerde G en Sp ziekenhuizen om de financiering te bevatten van de inhaalbedragen ten gevolge van de herzieningen 2007 en De bedragen vermeld in deze nieuwe lijnen voor deze 8 betrokken ziekenhuizen waren in principe voorheen reeds vermeld (in het budget van 1 juli 2014) op de lijnen 9205 en 9206 van Onderdeel C2; deze bedragen werden gesplitst om op de nieuwe lijnen apart weer te geven welk deel van deze inhaalbedragen betrekking hadden op Onderdeel A1 van het budget van financiële middelen en welk deel op de overige Onderdelen. - De lijn geïsoleerde G en Sp A1 andere m.b.t. herziening 2007 en 2008 werd gecreëerd op 1 januari 2015 voor de 8 (Nederlandstalige) geïsoleerde G en Sp ziekenhuizen om de financiering te bevatten van de inhaalbedragen ten gevolge van andere oorzaken mbt Onderdeel A1 dan de herzieningen 2007 en Het kan gaan om inhaalbedragen geliquideerd voor de eerste maal op 1 januari 2015 of inhaalbedragen voorheen weerhouden op lijn 200 van Onderdeel C2 van het budget van financiële middelen van de betrokken ziekenhuizen. In het laatste geval werd het bedrag op lijn 200 van C2 op 1 januari overeenkomstig verminderd. - lijn 9300 «Compensatie betreffende de correctie van de Indexhypothese op 01/07/2014» werd gecreëerd op 1 januari 2015 voor het inhaalbedrag dat het resultaat is van de correctie op 1 januari 2015 van de weerhouden indexhypothese bij de vaststelling van het budget van financiële middelen voor de periode 1 juli juni De indexering die oorspronkelijk voorzien was op 1 januari 2015 (wat de verklaring vormde voor de coëfficiënt van 1,01 die werd toegepast in de 4 de kolom van de overzichtstabel van het budget van financiële middelen dat werd betekend op 1 juli 2014) zal niet worden toegepast tijdens de betrokken periode. Het negatieve inhaalbedrag wordt als volgt berekend op basis van dit budget van financiële middelen dat werd betekend op 1 juli 2014: ( totaal van de 3 de kolom van bovengenoemde tabel totaal van de 4 de kolom van bovengenoemde tabel) / 2 Dit negatieve inhaalbedrag zal verdubbeld worden om vereffend te kunnen worden over een periode van 6 maanden vanaf 1 januari lijn 9400 «Compensatie met betrekking tot opmerkingen op budget 1 juli 2014» werd reeds gecreëerd op 1 januari 2015 voor de inhaalbedragen die moeten worden toegekend naar aanleiding van de verwerking van de brieven met opmerkingen over het budget van financiële middelen op 1 juli Onderdeel C3 Behalve desgevallend hetgeen werd vermeld in punt hierboven (integratie van de resultaten van de herziening 2008), werden de bedragen opgenomen in onderdeel C3 gewoon overgenomen uit het vorige budget van financiële middelen Onderdeel C4 Onderdeel C4 werd niet herberekend op 1 januari

7 2. De vereffening van het budget van financiële middelen op 1 januari Over het algemeen zijn de gegevens die werden gebruikt voor de vereffening van het budget van financiële middelen op 1 januari 2015 identiek aan degene die werden gebruikt voor de vereffening van het budget van financiële middelen op 1 juli 2014, behalve indien er een flagrante fout werd vastgesteld door de Administratie (in dat geval werd het ziekenhuis in kwestie daarvan op de hoogte gebracht). 3. Herinnering De dossierbeheerder van de dienst Financiering van de ziekenhuizen staat te uwer beschikking voor al uw vragen om informatie of verduidelijking aangaande de modaliteiten voor de berekening en de vereffening van het budget van financiële middelen op 1 januari Deze nota is in elk geval beschikbaar op de website van de FOD Volksgezondheid : Home Gezondheidszorg Zorginstellingen Financiering Ziekenhuizen B. Budget van financiële middelen 5. Technische aantekeningen Bijlage bij de betekening van het BFM op 1 januari

Nota bij de mededeling van het budget van financiële middelen op 1 januari 2017.

Nota bij de mededeling van het budget van financiële middelen op 1 januari 2017. Nota bij de mededeling van het budget van financiële middelen op 1 januari 2017. Ter inleiding Het doel van deze nota is alle informatie te bieden die nodig is voor een goed begrip van de bedragen die

Nadere informatie

Nota bij de mededeling van het budget van financiële middelen op 1 januari 2016.

Nota bij de mededeling van het budget van financiële middelen op 1 januari 2016. Nota bij de mededeling van het budget van financiële middelen op 1 januari 2016. Ter inleiding Het doel van deze nota is alle informatie te bieden die nodig is voor een goed begrip van de bedragen die

Nadere informatie

Betekend budget: element van de prijs op 01 juli 2015

Betekend budget: element van de prijs op 01 juli 2015 A1 615.794.427,27 573.069,23 4.672.646,95 4.678.853,29 106.656.018,76 50.892.053,94 783.267.069,44 0100 Onroerend-A1 85.877.115,11 190.945,56 438.250,75 1.052.417,91 20.083.785,98 6.826.658,60 114.469.173,91

Nadere informatie

Nota bij het voorstel betreffende het budget van financiële middelen op 1 juli 2014.

Nota bij het voorstel betreffende het budget van financiële middelen op 1 juli 2014. Nota bij het voorstel betreffende het budget van financiële middelen op 1 juli 2014. Ter inleiding Het doel van deze nota is alle informatie te bieden die nodig is voor een goed begrip van de bedragen

Nadere informatie

Nota bij de betekening van het budget van financiële middelen op 1 juli 2016.

Nota bij de betekening van het budget van financiële middelen op 1 juli 2016. Nota bij de betekening van het budget van financiële middelen op 1 juli 2016. Ter inleiding Het doel van deze nota is alle informatie te bieden die nodig is voor een goed begrip van de bedragen die vermeld

Nadere informatie

Nota bij het voorstel betreffende het budget van financiële middelen op 1 juli 2015.

Nota bij het voorstel betreffende het budget van financiële middelen op 1 juli 2015. Nota bij het voorstel betreffende het budget van financiële middelen op 1 juli 2015. Ter inleiding Het doel van deze nota is alle informatie te bieden die nodig is voor een goed begrip van de bedragen

Nadere informatie

FAQ Enquête A1-A3-26/01/2016

FAQ Enquête A1-A3-26/01/2016 1 FAQ Enquête A1-A3-26/01/2016 Sleutelwoorden Vraag Ons standpunt Herziening De herziening van de jaren 2009 en 2010 is in ons ziekenhuis reeds gebeurd. Moet de enquête voor die jaren dan nog ingevuld

Nadere informatie

De financiering van de Sterilisatiedienst in de de ziekenhuizen

De financiering van de Sterilisatiedienst in de de ziekenhuizen De financiering van de Sterilisatiedienst in de de ziekenhuizen 25/4/2002 Koninklijk besluit betreffende vaststelling en de vereffening van budget van financiële middelen van ziekenhuizen M Kerkhofs 1

Nadere informatie

Nota bij het voorstel betreffende het budget van financiële middelen op 1 juli 2017.

Nota bij het voorstel betreffende het budget van financiële middelen op 1 juli 2017. Nota bij het voorstel betreffende het budget van financiële middelen op 1 juli 2017. Ter inleiding Het doel van deze nota is alle informatie te bieden die nodig is voor een goed begrip van de bedragen

Nadere informatie

Artikel Art. 2.

Artikel Art. 2. 12 NOVEMBER 2008. KB tot uitvoering van artikel 57, 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de berekeningsregels

Nadere informatie

Tien sleutels om volgende concepten beter te begrijpen. Federale financiering voor nieuwbouw, wederopbouw en herconditionering

Tien sleutels om volgende concepten beter te begrijpen. Federale financiering voor nieuwbouw, wederopbouw en herconditionering Tien sleutels om volgende concepten beter te begrijpen Federale financiering voor nieuwbouw, wederopbouw en herconditionering 1. Eerste sleutel: het Protocolakkoord met de Gemeenschappen en Gewesten betreffende

Nadere informatie

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering OMZENDBRIEF AAN DE ALGEMENE ZIEKENHUIZEN OMZ. ZH. 2013/13 Dienst voor geneeskundige verzorging Correspondent: Directie verzorgingsinstellingen

Nadere informatie

T1.34. Componenten van het BFM per budgettair type : Betekend budget op 01/07/2016

T1.34. Componenten van het BFM per budgettair type : Betekend budget op 01/07/2016 A1 * 605.077.725,94 539.048,70 4.069.389,50 4.865.490,42 105.893.660,51 52.486.579,14 772.931.894,21 0100 Onroerend-A1 92.959.509,99 191.046,02 189.667,50 1.176.012,82 21.035.426,76 8.606.365,18 124.158.028,27

Nadere informatie

Nota betreffende de financiële aspecten van de toepassing van artikel 107

Nota betreffende de financiële aspecten van de toepassing van artikel 107 1 Situering 2 Artikel van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 10 juli 2008 voorziet in de mogelijkheid om zorgnetwerken en zorgcircuits op te zetten. Om dergelijke zorgnetwerken en zorgcircuits

Nadere informatie

O/Ref. : NRZV/D/255-1 (*)

O/Ref. : NRZV/D/255-1 (*) FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU --- Directoraat-generaal Organisatie gezondheidszorgvoorzieningen --- NATIONALE RAAD VOOR ZIEKEN- HUISVOORZIENINGEN. --- BRUSSEL, 10/11/2005

Nadere informatie

VR DOC.0094/2BIS

VR DOC.0094/2BIS VR 2017 0302 DOC.0094/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van infrastructuur van de ziekenhuizen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 2 juni 2006 tot omvorming van

Nadere informatie

Thuisverpleging

Thuisverpleging Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300004 Thuisverpleging Haard of standplaatstoelage... 1 Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen... 2 Onregelmatige prestaties... 2 Niet ingepland

Nadere informatie

FAQ - ATTRACTIVITEITSPLAN VOOR HET VERPLEEGKUNDIG BEROEP IN DE ZIEKENHUIZEN

FAQ - ATTRACTIVITEITSPLAN VOOR HET VERPLEEGKUNDIG BEROEP IN DE ZIEKENHUIZEN FAQ - ATTRACTIVITEITSPLAN VOOR HET VERPLEEGKUNDIG BEROEP IN DE ZIEKENHUIZEN Koninklijk besluit van 28 december 2011 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in

Nadere informatie

FINANCIERING CENTRALE STERILISATIE

FINANCIERING CENTRALE STERILISATIE FINANCIERING CENTRALE STERILISATIE Studiedag VSZ 25-11-14 Elke Panis Financieel directeur Ziekenhuis Oost-Limburg 1 FINANCIERING? Inkomsten? 1) Om welke kosten te dekken? 2) Verschil tussen diensten? 2

Nadere informatie

VU: Peter Wieme - Gewestelijk Secretaris ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo, Poel 7 - Poel 7 2. Protocol 2009/06 van het federaal comité C van 21 decemb

VU: Peter Wieme - Gewestelijk Secretaris ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo, Poel 7 - Poel 7 2. Protocol 2009/06 van het federaal comité C van 21 decemb Poel 7 ZORGsector Toelage voor nacht- en avondwerk 1. Onderwerp Aan de werknemer wordt een uurtoeslag betaald voor nachtprestaties en voor sommige avondprestaties. 2. Bedragen Bedrag van de uurroostertoeslag

Nadere informatie

FAQ. FINHOSTA NL : inhoud. Sleutelwoorden Vraag Ons standpunt Rekening (fin 2.7) Op welke kostenrekening dient men tandkronen te boeken?

FAQ. FINHOSTA NL : inhoud. Sleutelwoorden Vraag Ons standpunt Rekening (fin 2.7) Op welke kostenrekening dient men tandkronen te boeken? FAQ FINHOSTA NL : inhoud Sleutelwoorden Vraag Ons standpunt Rekening Op welke kostenrekening dient men tandkronen te boeken? Tandkronen blijven meer dan een maand in het lichaam van een patiënt Dus is

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 2 juni 2006 tot omvorming van het Vlaams Infrastructuurfonds

Nadere informatie

Privé-ziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen

Privé-ziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300001 Privé-ziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen Haard of standplaatstoelage... 1 Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector 3310002 Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Haard- en standtoelage... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

ADVIES VAN AFDELING FINANCIERING VAN DE NRZV M.B.T. HET BUDGET VAN FINANCIËLE MIDDELEN VAN ZIEKENHUIZEN OP 01 JANUARI EN 01 JULI 2008.

ADVIES VAN AFDELING FINANCIERING VAN DE NRZV M.B.T. HET BUDGET VAN FINANCIËLE MIDDELEN VAN ZIEKENHUIZEN OP 01 JANUARI EN 01 JULI 2008. FOD VOLKSGEZONDHEID, Brussel, 14/02/2008 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen NATIONALE RAAD VOOR ZIEKENHUISVOORZIENINGEN. Afdeling

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering van 14 februari 2005;

Gelet op de aanvraag van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering van 14 februari 2005; SCSZ/05/56 1 BERAADSLAGING NR. 05/019 VAN 3 MEI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN GEGEVENS DOOR DE TECHNISCHE CEL AAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING IN HET KADER VAN HET ONDERZOEKSPROJECT

Nadere informatie

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Directoraat-generaal Organisatie gezondheidszorgvoorzieningen RAC Vesaliusgebouw Pachecolaan 19/5 1010 Brussel uw brief van uw kenmerk

Nadere informatie

IE nr. : 620 FORFAIT 2016 REGULARISATIE 3 de LUIK 2016

IE nr. : 620 FORFAIT 2016 REGULARISATIE 3 de LUIK 2016 26 februari 2016 IE nr. : 620 FORFAIT 2016 REGULARISATIE 3 de LUIK 2016 Het RIZIV stuurde vorige week de facturatietoestemmingen 2016 aan alle voorzieningen. Merk op dat de forfaits van Brusselse, Waalse

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen

Koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen Koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen BS 30/05/2002 Gewijzigd door: KB 22/10/2002 BS 31/10/2002 KB

Nadere informatie

FICHE STANDAARDANALYSE PROJECTEN 107. Naam van het project : Projet 107

FICHE STANDAARDANALYSE PROJECTEN 107. Naam van het project : Projet 107 FICHE STANDAARDANALYSE PROJECTEN 107 Naam van het project : Projet 107 I. ALGEMEEN : * Regio : Antwerpen * Betrokken Psychiatrisch Ziekenhuis : Psychiatrisch Centrum «Bloemendael» in Boom Oprichting van

Nadere informatie

Domein 6 Facturatiegegevens

Domein 6 Facturatiegegevens Facturatiegegevens Domein 6 Facturatiegegevens Inhoud 0. LINKEN TUSSEN DE BESTANDEN VAN DE FACTURATIEGEGEVENS... 1 1. PROCRI30 (F3): GEGEVENS OVER DE VERPLEEGDAGEN... 3 1.1. NAAM... 3 1.2. INHOUD... 3

Nadere informatie

DE GEBRUIKSTOELAGE. -Bedrag -Gebruiksnormen -Procedure -Voorbeeld van berekening

DE GEBRUIKSTOELAGE. -Bedrag -Gebruiksnormen -Procedure -Voorbeeld van berekening DE GEBRUIKSTOELAGE -Bedrag -Gebruiksnormen -Procedure -Voorbeeld van berekening Basisbedrag Indexeren bij bevel van aanvang, spreiden over 20 jaar en aanpassen aan evolutie van de rente Basisbedrag * Index

Nadere informatie

Methodologische vernieuwingen

Methodologische vernieuwingen Methodologische vernieuwingen Bij het opstellen van de overheidsrekeningen in april 2017 werden verscheidene wijzigingen aangebracht. Het gaat om: een aanpassing van de behandeling van de mobilofonielicenties,

Nadere informatie

Financiering statutaire pensioenen Geactualiseerd op 25 oktober 2013

Financiering statutaire pensioenen Geactualiseerd op 25 oktober 2013 Financiering statutaire pensioenen Geactualiseerd op 25 oktober 2013 De betrokken ziekenhuizen ontvingen eind september een schrijven van de FOD waarin verdere toelichting werd gegeven rond het bedrag

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2006 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening vakantiegeld 2006 inleiding...

Nadere informatie

23 april 2015 Dr. Hilde Pincé (UZ Leuven- KU Leuven) Dr. Ingrid Mertens (FOD Volksgezondheid)

23 april 2015 Dr. Hilde Pincé (UZ Leuven- KU Leuven) Dr. Ingrid Mertens (FOD Volksgezondheid) 23 april 2015 Dr. Hilde Pincé (UZ Leuven- KU Leuven) Dr. Ingrid Mertens (FOD Volksgezondheid) Pentalfa sessie ICD-10-BE Pentalfa sessie ICD-10-BE Wat zijn mogelijke financiële gevolgen voor uw ziekenhuis?

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Belangrijke informatie i.v.m. het budget

Belangrijke informatie i.v.m. het budget Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Betoelaagd bedrag De gevraagde toelage en de verdeling ervan dient in overeenstemming te zijn met de reële kosten in relatie tot de duur, de aard, de benodigde

Nadere informatie

Sociale Maribel: impact van de aanvragen tot afwijking op het arbeidsvolume op het aantal toegekende arbeidsplaatsen.

Sociale Maribel: impact van de aanvragen tot afwijking op het arbeidsvolume op het aantal toegekende arbeidsplaatsen. Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter van het OCMW Voorzitter van de Intercommunale Voorzitter van het Politiecollege directie Lokale Sociale Zekerheid datum 08.01.2015 uw correspondent

Nadere informatie

Graag had ik de concrete gegevens over de verdeling van de subsidies opgevraagd, alsook hoe deze verdeling tot stand kwam.

Graag had ik de concrete gegevens over de verdeling van de subsidies opgevraagd, alsook hoe deze verdeling tot stand kwam. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 273 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 22 mei 2017 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Subsidiëring politieke jongerenbewegingen - Modaliteiten Vanaf

Nadere informatie

VR DOC.0094/1BIS

VR DOC.0094/1BIS VR 2017 0302 DOC.0094/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring

Nadere informatie

Coordinatie--ZH--KB methodologie-controle-minimale-klinische-gegevens.doc

Coordinatie--ZH--KB methodologie-controle-minimale-klinische-gegevens.doc 19 MAART 2007. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de methodologie voor de controle van de minimale klinische gegevens en de regelen volgens dewelke hun juistheid en hun volledigheid worden

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2011 Bijwerking van 27-04-2011 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 Berekening

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2007 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 Berekening vakantiegeld 2007 inleiding...3

Nadere informatie

Bijkomende informatie over de diagnosen en de grouper

Bijkomende informatie over de diagnosen en de grouper Bijkomende informatie over de diagnosen en de grouper Inhoud 1. e hoofddiagnose van een specialisme... 1 1.1. Algemene regel... 1 1.2. Uitzonderingen... 1 2. e geverifieerde opnamediagnose... 2 2.1. Algemene

Nadere informatie

Bevraging AZ begroting 2014 Resultaten

Bevraging AZ begroting 2014 Resultaten Datum 18 maart 2014 Ons kenmerk KV/EDL/227/31/2014 Nota Bevraging AZ begroting 2014 Resultaten Voor het tweede jaar op rij deed Zorgnet Vlaanderen een bevraging bij de Vlaamse algemene ziekenhuizen over

Nadere informatie

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Overdracht familiebedrijf

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2008 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening vakantiegeld 2008 inleiding...

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017 A D V I E S Nr. 2.051 ------------------------------ Zitting van dinsdag 26 september 2017 ---------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van een aantal

Nadere informatie

II - Groeperingen en fusies in ziekenhuizen

II - Groeperingen en fusies in ziekenhuizen II - Groeperingen en fusies in ziekenhuizen 31 MEI 1989. - Koninklijk besluit houdende nadere omschrijving van de fusie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen Gewijzigd

Nadere informatie

REKENHOF. Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers

REKENHOF. Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers REKENHOF Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, februari 2006 REKENHOF Nieuwe regels voor de financiering van

Nadere informatie

Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten 3320010 Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap Sector kinderopvang... 2 Eindejaarstoelage... 2... 3 Diensten voor de gezondheidspromotie

Nadere informatie

930,16 X (index januari 2004) ,94 (= index januari 2003)

930,16 X (index januari 2004) ,94 (= index januari 2003) 16 MEI 2003. - Omzendbrief BA 2003/05 met toelichting bij het sectoraal akkoord 2003-2004 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen en met de mededeling omtrent nieuwe grensbedragen haard-

Nadere informatie

Raamwerk en aanpak Actualisatie MVG

Raamwerk en aanpak Actualisatie MVG Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Zaken, Leefmilieu Bestuur Gezondheidszorgbeleid Dinsdag 17 september 2002 Raamwerk en aanpak Actualisatie MVG Prof. Dr. W. Sermeus Prof. Dr. L. Delesie K. Van den

Nadere informatie

Recent KB met aanpassing van het Zorgprogramma Geriatrie 19-03-2014 J.P.Baeyens. AZ Alma Eeklo

Recent KB met aanpassing van het Zorgprogramma Geriatrie 19-03-2014 J.P.Baeyens. AZ Alma Eeklo Recent KB met aanpassing van het Zorgprogramma Geriatrie 19-03-2014 J.P.Baeyens AZ Alma Eeklo Algemeen Verzorgenden zorgkundigen Verpleger verpleegkundige Hoofdverpleegkundige eenheid G: die op 1/5/2014

Nadere informatie

Afdeling 1. - Verzekeringstegemoetkoming in de kosten voor hemodialyse en peritoneale dialyse thuis.. ------------------------------- Art.

Afdeling 1. - Verzekeringstegemoetkoming in de kosten voor hemodialyse en peritoneale dialyse thuis.. ------------------------------- Art. 23 JUNI 2003. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 71bis, 1 en 2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Nadere informatie

BEREKENING COMPETENTIETOELAGE

BEREKENING COMPETENTIETOELAGE BEREKEIG COMPETETIETOELAGE 2007 Bijwerking van 14-08-2007 FOD FIACIE THESAURIE DIEST BETALIGE WEDDE & PESIOEE KUSTLAA 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be IHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening competentietoelage

Nadere informatie

FINANCIËLE EN BOEKHOUDKUNDIGE STATISTIEKEN VAN DE ZIEKENHUIZEN

FINANCIËLE EN BOEKHOUDKUNDIGE STATISTIEKEN VAN DE ZIEKENHUIZEN FINANCIËLE EN BOEKHOUDKUNDIGE STATISTIEKEN VAN DE ZIEKENHUIZEN Boekjaren 1997 t/m 21 Evoluties van 1991 t/m 21 1 INHOUD page.1 Waarschuwing 6.2 Technische opzichten 7 1 Ziekenhuisactiviteit 8 Aantal

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 22 JUNI 2010. - Koninklijk besluit betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep

Nadere informatie

Daarnaast moeten vanaf 1 juli 2007 de forfaits chronische pijn als daghospitalisatie geregistreerd worden (artikel 4, 8).

Daarnaast moeten vanaf 1 juli 2007 de forfaits chronische pijn als daghospitalisatie geregistreerd worden (artikel 4, 8). Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorvoorzieningen Dienst Datamanagement UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. DM/RCM-MKG/n.48_07 DATUM 09/11/2007 Ter attentie van de Algemeen Directeur de Hoofdgeneesheer

Nadere informatie

Nieuwe sectoranalyse van de algemene ziekenhuizen in België

Nieuwe sectoranalyse van de algemene ziekenhuizen in België Brussel, 18 oktober 2012 Nieuwe sectoranalyse van de algemene ziekenhuizen in België De sector van de algemene ziekenhuizen blijft, ook tijdens de financieel-economische crisis, zorgen voor verdere groei

Nadere informatie

Alternatieve VIPA-financiering. in de sector van de verzorgingsvoorzieningen

Alternatieve VIPA-financiering. in de sector van de verzorgingsvoorzieningen Alternatieve VIPA-financiering in de sector van de verzorgingsvoorzieningen!"!#$%&'() Basisprincipe Spreiding financiering over periode die enige relatie heeft met de economische levensduur van de infrastructuur

Nadere informatie

MZG Nationale feedback Verpleegkundige gegevens April 2015. Nationale feedback verpleegkundige gegevens : Extern toelichtend document

MZG Nationale feedback Verpleegkundige gegevens April 2015. Nationale feedback verpleegkundige gegevens : Extern toelichtend document Nationale feedback verpleegkundige gegevens : Extern toelichtend document Inhoudstafel 1. ALGEMENE INFORMATIE... 2 1.1. De verpleegkundige gegevens in het MZG-registratiesysteem... 2 1.2. Selectie van

Nadere informatie

Perequatie van de overheidspensioenen

Perequatie van de overheidspensioenen 1/6 Perequatie van de overheidspensioenen 1. Ter herinnering: Wat is perequatie? Het huidige ingevoerde systeem dateert van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in het ziekenhuis maken die een belangrijke invloed

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

Financiële regeling voor artsen in het kader van de ziekenhuisfinanciering

Financiële regeling voor artsen in het kader van de ziekenhuisfinanciering Financiële regeling voor artsen in het kader van de ziekenhuisfinanciering Johan Kips De arts en het ziekenhuisbeheer Gent, 19 oktober 2016 Ziekenhuisorganisatie Complexe organisatiestructuur : - not-for-profit

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Integratiecentra

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Integratiecentra Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290104 Integratiecentra Overwerk... 1 Nachtarbeid... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 3 Eindejaarspremie... 4 Vervoerskosten...

Nadere informatie

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING, φ Vlaamse regering Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieuverenigingen en natuurverenigingen die personeelsleden

Nadere informatie

VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN

VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN !ALGEMEEN rn5eheers(çomite VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN Opgericht bij de wet van 30 december 1992 Jan Jacobsplein,6 1000 Brussel Tel. : 02 546 43 40 Fax :02 546 21 53 ABC ADVIES 2011/04 erratum

Nadere informatie

Visualisering toegankelijkheidsproblematiek op basis van Lorenzcurves en productie potentiële kerncijfers

Visualisering toegankelijkheidsproblematiek op basis van Lorenzcurves en productie potentiële kerncijfers Visualisering toegankelijkheidsproblematiek op basis van Lorenzcurves en productie potentiële kerncijfers 1. Context Nu we op IMA-niveau beschikken over het volledige uitgaven- en verzekerbaarheidsprofiel

Nadere informatie

17 JUNI Koninklijk besluit betreffende de verklaring bij opname in een ziekenhuis

17 JUNI Koninklijk besluit betreffende de verklaring bij opname in een ziekenhuis 17 JUNI 2004. - Koninklijk besluit betreffende de verklaring bij opname in een ziekenhuis BS 14/07/2004 in voege sinds 01/09/2004 Gewijzigd door: KB 15/12/2008 BS 16/02/2009 KB 28/06/2011 BS 18/08/2011

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

Geachte Mevrouw, Heer,

Geachte Mevrouw, Heer, Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorvoorzieningen Dienst Datamanagement UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. STA/CH/2007-181 DATUM 10 AUGUSTUS 2007 BIJLAGE(N) Ter attentie van de algemeen directeur

Nadere informatie

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering 1 NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering De nieuwe reglementering is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering is ingegaan vanaf 1

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

Brandend actueel: Multidisciplinaire pijncentra en algologische teams. Susan Broekmans VS pijn UZ Leuven

Brandend actueel: Multidisciplinaire pijncentra en algologische teams. Susan Broekmans VS pijn UZ Leuven Brandend actueel: Multidisciplinaire pijncentra en algologische teams Susan Broekmans VS pijn UZ Leuven Overzicht Historiek Pilootprojecten Algologische functies Multidisciplinaire pijnteams Waar staan

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN L 343/2 Publicatieblad van de Europese Unie 19.12.2013 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 1360/2013 VAN DE RAAD van 2 december 2013 tot vaststelling van de bedragen van

Nadere informatie

Betreft : ACTIE - Aanvraag van de incasso s 2012 en certificeringverslag welke uiterlijk op 30 juni 2013 aan de vzw TRIP moeten bezorgd worden.

Betreft : ACTIE - Aanvraag van de incasso s 2012 en certificeringverslag welke uiterlijk op 30 juni 2013 aan de vzw TRIP moeten bezorgd worden. Ter attentie van de leden van TRIP VZW TRIP de Meeûssquare 29 B- 1000 BRUSSEL Tel. +32 2 547 56 11 marc.dierckx@trip- vzw.be md 130410 Aanvraag premie-incasso 2012 en certificeringverslag Brussel, 10 april

Nadere informatie

Voor de hulparbeiders (conciërgerie en schoonmaak) zal het verlofblad aangepast worden door het Departement Personeel (*).

Voor de hulparbeiders (conciërgerie en schoonmaak) zal het verlofblad aangepast worden door het Departement Personeel (*). VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL DEPARTEMENT INSTRUCTION PUBLIQUE DEPARTEMENT OPENBAAR ONDERWIJS Brussel, 2 maart 2011 BS/TP 2010/2011 01/27 Aan de schoolhoofden en de hoofden van de bijschoolse instellingen.

Nadere informatie

BIJKOMENDE INFORMATIE VOOR DE REGISTRATIE VAN INHOUD DAGHOSPITALISATIES

BIJKOMENDE INFORMATIE VOOR DE REGISTRATIE VAN INHOUD DAGHOSPITALISATIES BIJKOMENDE INFORMATIE VOOR DE REGISTRATIE VAN DAGHOSPITALISATIES INHOUD INHOUD...1 1. Domein MEDISCHE GEGEVENS en FACTURATIEGEGEVENS...3 1.1 Daghospitalisaties op verpleegeenheden specifiek voor daghospitalisatie...3

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 30 maart

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 30 maart A D V I E S Nr. 1.598 ----------------------------- Zitting van vrijdag 30 maart 2007 ------------------------------------------ Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsmodaliteiten van de

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290105 Nederlandstalige organisaties voor socio-professionele inschakeling in Brussel Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest. Waalse Gewest

Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest. Waalse Gewest Paritair Comité voor de socio-culturele sector 3290220 Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest Waalse Gewest Overwerk... 2 Nachtarbeid... 2 Arbeid op zon

Nadere informatie

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981)

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Gewijzigd bij : (1) Programmawet van 22 december 2003 (BS 31.12.2003) Gewijzigd bij : (2) Programmawet

Nadere informatie

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden.

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. Hoofdstuk VII Activerend beleid bij herstructureringen 273 en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. A. Onderneming in

Nadere informatie

Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 47, 1, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale

Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 47, 1, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 47, 1, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking tot de verloning

Nadere informatie

Reconversie in de psychiatrie. 1. Situering

Reconversie in de psychiatrie. 1. Situering Reconversie in de psychiatrie 1. Situering In de algemene inleiding bij de adviezen wordt de algemene context weergegeven alsook de opmerkingen die de VAR bij de groepsgewijze behandeling wenst te maken:

Nadere informatie

Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Jozef II-straat 47 B-1000 BRUSSEL Tel. (02) 239 12 11 Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter

Nadere informatie

datum nieuwsbrief /01/2009 nieuwsbrief aan de huisartsen geriatrisch profiel

datum nieuwsbrief /01/2009 nieuwsbrief aan de huisartsen geriatrisch profiel «aanspreek» «voornaam» «naam» «adres» «postcode» «gemeente» ons kenmerk datum nieuwsbrief 200901 27/01/2009 nieuwsbrief aan de huisartsen geriatrisch profiel Geachte arts, 1. Inleiding: Op 19 december

Nadere informatie

De basisverlegging van het prijsindexcijfer van de bouwkosten van nieuwe woningen (pinw)

De basisverlegging van het prijsindexcijfer van de bouwkosten van nieuwe woningen (pinw) Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 30 juni 2005 De basisverlegging van het prijsindexcijfer van de bouwkosten van nieuwe woningen (pinw) Mevr. drs. S.C. Elfering Centraal Bureau

Nadere informatie

Nieuwe sectoranalyse van de algemene ziekenhuizen in België

Nieuwe sectoranalyse van de algemene ziekenhuizen in België Brussel, 3 oktober 2013 Nieuwe sectoranalyse 2009-2012 van de algemene ziekenhuizen in België Het resultaat van de algemene ziekenhuizen gaat structureel achteruit. De ziekenhuizen blijven een belangrijk

Nadere informatie

Bijkomende informatie voor de registratie van. Daghospitalisaties

Bijkomende informatie voor de registratie van. Daghospitalisaties Bijkomende informatie voor de registratie van daghospitalisaties Inhoud 1. DOMEIN MEDISCHE GEGEVENS EN FACTURATIEGEGEVENS... 1 1.1. Daghospitalisaties op verpleegeenheden specifiek voor daghospitalisatie...

Nadere informatie

FAQ FINHOSTA : INHOUD

FAQ FINHOSTA : INHOUD FAQ FINHOSTA : INHOUD Tabel Vraag antwoord 1. Tabel 2 Wij wensen op het einde van het boekjaar een reserve aan te leggen door gebruik te maken van de rekening 792000 ( onttrekking aan de reserves ). Mogen

Nadere informatie

Voorstel van stramien voor de vernieuwde samenstelling van een dossier voor de goedkeuring van een zorgstrategisch plan.

Voorstel van stramien voor de vernieuwde samenstelling van een dossier voor de goedkeuring van een zorgstrategisch plan. Voorstel van stramien voor de vernieuwde samenstelling van een dossier voor de goedkeuring van een zorgstrategisch plan. 1.1 Identificatiegegevens van het ziekenhuis: 1 Naam en administratief adres van

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen

Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen In dit document wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste wet- en regelgeving met betrekking tot palliatieve zorg: 1. m.b.t. de zorgverlening

Nadere informatie

(B.S.18.V.1997) 1. Hoofdstuk I. Definities en toepassingsgebied

(B.S.18.V.1997) 1. Hoofdstuk I. Definities en toepassingsgebied Besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 1997 tot vaststelling van de procedure voor het verkrijgen van een planningsvergunning en een exploitatievergunning voor intramurale en transmurale voorzieningen

Nadere informatie

Bijlage 6. Belangrijke informatie i.v.m. het budget. 1. Algemeen. 2. Betoelaagd bedrag. 3. Personeelskosten

Bijlage 6. Belangrijke informatie i.v.m. het budget. 1. Algemeen. 2. Betoelaagd bedrag. 3. Personeelskosten Bijlage 6 Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Algemeen We raden u ten stelligste aan uw boekhoudkundige dienst te betrekken bij de opmaak van uw budgetvoorstel. Behalve de hier vermelde informatie

Nadere informatie