QANU JAARVERSLAG 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "QANU JAARVERSLAG 2011"

Transcriptie

1 QANU JAARVERSLAG 2011

2 COLOFON Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus RA UTRECHT T F E I QANU Tekst en cijfermateriaal uit deze uitgave mogen, na toestemming van QANU en voorzien van bronvermelding, door middel van druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, worden overgenomen. Stichting Quality Assurance Netherlands Universities Jaarverslag 2011 pagina 2 van 51

3 INHOUD Voorwoord Missie, profiel en werkzaamheden van QANU Missie Profiel en organisatie De plaats van QANU in het stelsel van externe kwaliteitszorg Aanpak en werkwijze Ontwikkelingen in Invoering nieuw accreditatiestelsel in Nederland QANU benoemd tot full member van ENQA Uitgevoerde onderwijsvisitaties en onderzoeksbeoordelingen Overige werkzaamheden binnen Nederland Internationale activiteiten Bestuursactiviteiten Vergaderingen van het bestuur Bezoeken aan de Colleges van Bestuur van de universiteiten in Nederland Onderwijsvisitaties Algemeen Embedded Systems 3TU Elektrotechniek 3TU Rechtsgeleerdheid International Development Studies, Universiteit van Amsterdam Technische Innovatiewetenschappen, Technische Universiteit Eindhoven Risicomanagement, Universiteit Twente Bestuurskunde Executive Master of Finance and Control Philosophy of Science, Technology and Society, Universiteit Twente Sustainable Energy Technology 3TU Technical Medicine, Universiteit Twente Klinische Gezondheidswetenschappen, Universiteit Utrecht Development Studies, Erasmus Universiteit Rotterdam Public Health, Universiteit Maastricht International Relations and Diplomacy, Universiteit Leiden State of the Art-rapporten Algemeen Elektrotechniek Onderzoeksbeoordelingen Algemeen Sanquin Donor Studies Evaluatie kenniscentrum IEP (HRO) Technology, Management, Policy and Industrial Engineering Institute for Innovation and Governance studies Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences (UIPS)...26 Stichting Quality Assurance Netherlands Universities Jaarverslag 2011 pagina 3 van 51

4 6.7. Industrial Design Engineering, Universiteit Twente en Technische Universiteit Eindhoven Astronomy Overige werkzaamheden en diensten Algemeen Beoordeling exameninstituten financiële dienstverlening Audits huisartsopleidingen Tempus-project in samenwerking met Armenie en Georgië Duisenberg School of Finance NKCO: evaluatie mentorensysteem, Christelijk Gymnasium Utrecht Midterm reviews Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden Voorbereiding toets nieuwe opleiding en advies en ondersteuning bij proefvisitatie, Universiteit van de Nederlandse Antillen Trainingen en workshops ter voorbereiding op het schrijven van een zelfevaluatierapport Ondersteuning bij de voorbereiding op de instellingstoets, Wageningen Universiteit Jaarrekening Algemeen Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over BIJLAGEN...33 Bijlage 1: Samenstelling van het bestuur...35 Bijlage 2: Medewerkers in Bijlage 3: Samenstelling onderwijs- en onderzoeksvisitatiecommissies...43 Bijlage 4: Lijst met afkortingen...51 Stichting Quality Assurance Netherlands Universities Jaarverslag 2011 pagina 4 van 51

5 VOORWOORD Dit is het achtste jaarverslag van de Stichting Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). QANU is een quality assurance agency die voornamelijk actief is binnen het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Nederland. QANU is op 3 februari 2004 opgericht als een verzelfstandiging van de afdeling Kwaliteitszorg van de Vereniging van universiteiten (VSNU). Ook in het huidige verslagjaar heeft QANU een groot aantal beoordelingen van wetenschappelijke opleidingen en onderzoeksprogramma s uitgevoerd. Aldus is haar positie als de belangrijkste quality assurance agency voor de universiteiten in Nederland bestendigd. QANU heeft haar activiteiten in sectoren buiten het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek gecontinueerd en voor universiteiten ook andere werkzaamheden uitgevoerd die gerelateerd zijn aan QANU s kerncompetenties op het gebied van de externe kwaliteitszorg. De omvang van het personeelsbestand is, in vergelijking met het vorige verslagjaar, wederom licht toegenomen. Dit jaarverslag bevat korte curricula vitae van de bestuursleden en van de medewerkers van QANU. Het jaar 2011 stond voor QANU voor een belangrijk deel in het teken van de invoering van het nieuwe accreditatiestelsel in Nederland. In dit nieuwe stelsel kunnen instellingen een instellingstoets kwaliteitszorg aanvragen. De opleidingen van de instellingen die zo n toets hebben aangevraagd, kunnen vervolgens worden beoordeeld op basis van het Beoordelingskader voor een beperkte opleidingsbeoordeling. De doelstellingen van het nieuwe stelsel kwamen al snel onder druk te staan door problemen in het hoger beroepsonderwijs (de inholland-affaire ) en de maatschappelijke en politieke consequenties daarvan. De problemen zijn tot op heden voorbijgegaan aan het wetenschappelijk onderwijs, maar de aanscherping van bijvoorbeeld de regels voor het beoordelen van afstudeerscripties gelden voor het gehele hoger onderwijs, en dus ook voor de visitaties die QANU uitvoert. Mede door deze ontwikkelingen is QANU er niet in geslaagd om de bezuinigingsdoelstelling van het nieuwe stelsel in de praktijk te realiseren. Op 26 september 2011 ontving QANU het bericht dat het bestuur van ENQA (de European Association for Quality Assurance in Higher Education) op 9 september heeft besloten om de aanvraag van QANU voor een volledig lidmaatschap te honoreren. QANU is sinds 9 september 2011 dus full member van ENQA. QANU is de enige Nederlandse quality assurance agency die voldoet aan de European Standards and Guidelines van ENQA en naast de NVAO het enige Nederlandse ENQA-lid. QANU is een stichting zonder winstoogmerk, maar ook een organisatie die een gezonde financiële meerjarenbasis moet hebben. QANU heeft het verslagjaar 2011 afgesloten met een aanzienlijk negatief resultaat, dat kon worden opgevangen met middelen uit de bedrijfsreserve. QANU streeft ernaar het jaar 2012 weer met een positief bedrijfsresultaat af te sluiten en de bedrijfsreserve daarmee te versterken. Het bestuur van QANU is de instellingen en organisaties waarvoor QANU visitaties heeft kunnen uitvoeren, erkentelijk voor het gegeven vertrouwen. Het spreekt zijn waardering en dank uit aan de directie en de overige medewerkers voor hun grote inzet en getoonde deskundigheid. Het QANU-bestuur, drs. J.G.F. Veldhuis voorzitter Stichting Quality Assurance Netherlands Universities Jaarverslag 2011 pagina 5 van 51

6 Stichting Quality Assurance Netherlands Universities Jaarverslag 2011 pagina 6 van 51

7 1. MISSIE, PROFIEL EN WERKZAAMHEDEN VAN QANU 1.1. Missie QANU voert in opdracht van universiteiten in Nederland werkzaamheden uit op het gebied van de externe kwaliteitszorg in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek: QANU organiseert en coördineert beoordelingen van wetenschappelijke opleidingen en onderzoeksprogramma s op basis van formele kaders die zijn vastgesteld door daartoe bevoegde instanties. QANU werkt met commissies van peers, vakgenoten die bij uitstek in staat zijn om een inhoudelijk oordeel over een opleiding of een onderzoeksprogramma te geven. QANU vindt zowel de verantwoordings- als de verbeterfunctie van het stelsel van externe kwaliteitszorg van belang en levert inhoudelijk gemotiveerde oordelen om opleidingen en onderzoekinstituten in staat te stellen om verdere verbeteringen door te voeren. QANU beoordeelt bij voorkeur clusters van opleidingen of onderzoeksprogramma s. Hierdoor bieden de beoordelingen van QANU de mogelijkheid om een opleiding of een onderzoeksprogramma binnen een groter geheel te plaatsen en om voorbeelden van best practice te benoemen. QANU is een onafhankelijke organisatie die voldoet aan de eisen met betrekking tot onafhankelijkheid en integriteit, zowel op landelijk als op Europees en internationaal niveau. QANU heeft, op basis van haar ervaring en expertise, een eigen rol en een eigen positie binnen het stelsel van externe kwaliteitszorg in het hoger onderwijs in Nederland. QANU levert door haar werkzaamheden een bijdrage aan het bewaken en het verbeteren van de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Nederland en daarbuiten. QANU beschikt over ervaring en expertise die niet alleen nuttig en relevant is voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Nederland. QANU streeft ernaar haar expertise ook in te zetten in Europese en internationale projecten en samenwerkingsverbanden en in aan het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek verwante sectoren dan, zoals voortgezette academische beroepsopleidingen, het hoger beroepsonderwijs en het voortgezet onderwijs Profiel en organisatie QANU is een onafhankelijke stichting met een bestuur, een directeur, een kleine ondersteunende staf, een kern van vaste projectleiders en een netwerk van freelance projectleiders. Het QANU-bestuur, bestaande uit ervaren bestuurders die hun sporen hebben verdiend in de wereld van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, draagt de eindverantwoordelijkheid voor de projecten en werkzaamheden die door QANU worden uitgevoerd. Het vertegenwoordigt QANU als organisatie. Het QANU-bestuur heeft een deel van zijn taken en verantwoordelijkheden gedelegeerd aan de directeur van QANU. Deze is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie, voor het bewaken van de voortgang van de projecten en voor andere werkzaamheden die QANU uitvoert. De directeur is ook verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het personeelsbeleid, voor het werven van medewerkers en voor alle relevante financiële aangelegenheden. De directeur vormt samen met de plaatsvervangend directeur en de coördinator bedrijfsvoering het Managementteam (MT) van QANU. QANU s projectleiders zijn verantwoordelijk voor de voortgang en de resultaten van specifieke projecten. Zij initiëren en coördineren beoordelingen van wetenschappelijke opleidingen en onderzoeksprogramma s, bewaken de voortgang van die beoordelingen, ondersteunen de Stichting Quality Assurance Netherlands Universities Jaarverslag 2011 pagina 7 van 51

8 commissies die de beoordelingen uitvoeren en schrijven de rapporten waarin de bevindingen van de commissies zijn vastgelegd. QANU beschikt over een kleine kern van projectleiders met een vaste aanstelling. QANU doet daarnaast in drukke periodes regelmatig een beroep op freelance projectleiders, die een visitatiecommissie tijdens een bezoek aan een instelling ondersteunen en een rapport schrijven over de bevindingen van de commissie. Het secretariaat van QANU ondersteunt het bestuur, de directeur en de projectleiders in hun werkzaamheden De plaats van QANU in het stelsel van externe kwaliteitszorg QANU is in 2004 als zelfstandige organisatie ontstaan, maar staat in een traditie die teruggaat tot het einde van de jaren tachtig van de vorige eeuw, toen de gezamenlijke universiteiten het initiatief namen tot het invoeren van een systeem voor de beoordeling van de kwaliteit van hun onderwijs en onderzoek door middel van visitaties. Die visitaties werden uitgevoerd door commissies van peers uit de desbetreffende vakgebieden, die hun bevindingen rapporteerden aan de universiteiten. De opleidingen en onderzoeksprogramma s werden gevisiteerd op basis van door de Vereniging van Universiteiten (VSNU) vastgestelde protocollen en roosters. In juni 2002 aanvaardde het Nederlandse parlement de wet die voorziet in de invoering van accreditatie in het hoger onderwijs. Accreditatie is, volgens de wet, het keurmerk dat tot uitdrukking brengt dat de kwaliteit van een opleiding positief is beoordeeld. De wetgever was van oordeel dat visitaties niet langer door koepelorganisaties als de VSNU en de hbo-raad konden worden uitgevoerd, omdat deze niet onafhankelijk zijn van de te visiteren instellingen. Het Algemeen Bestuur van de VSNU besloot daarop om de Afdeling Kwaliteitszorg van de VSNU te verzelfstandigen tot de stichting Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). Deze werd op 3 februari 2004 opgericht. Omdat zij voldeed aan de eisen van onafhankelijkheid, kon zij de werkzaamheden van de voormalige afdeling Kwaliteitszorg voortzetten. In 2010 nam het Nederlandse parlement een voorstel aan om het accreditatiestelsel op verschillende punten aan te passen. De belangrijkste elementen van dit nieuwe stelsel zijn de instellingstoets kwaliteitszorg en de opleidingsbeoordeling. De opleidingen van instellingen die met goed gevolg een instellingstoets hebben afgerond, worden beoordeeld op basis van een kader voor een beperkte opleidingsbeoordeling. Een andere belangrijke aanpassing (door QANU al bepleit sinds 2004) is de invoering van een formele herstelperiode: de NVAO heeft de bevoegdheid om een opleiding die niet voldoet aan de eisen voor accreditatie de gelegenheid te geven om zich op basis van een verbeterplan alsnog te kwalificeren voor accreditatie. De formele status van VBI s, zoals QANU, is sinds januari 2011 door de aanpassing van het accreditatiestelsel gewijzigd: instellingen van hoger onderwijs zijn na het in werking treden van het aangepaste accreditatiestelsel niet langer verplicht een externe organisatie in te schakelen voor de beoordeling van hun opleidingen. In de praktijk hebben de Nederlandse universiteiten ook in 2011 voor het overgrote deel van hun onderwijsvisitaties een beroep gedaan op QANU Aanpak en werkwijze De aanpak en de werkwijze die QANU als quality assurance agency hanteert, vloeien voort uit de hierboven, onder 1.1., geformuleerde missie van QANU. Stichting Quality Assurance Netherlands Universities Jaarverslag 2011 pagina 8 van 51

9 In overeenstemming met de missie voert QANU in de eerste plaats beoordelingen uit van wetenschappelijke bachelor- en masteropleidingen en van onderzoeksinstituten en -programma s. QANU werkt voor die beoordelingen met commissies van peers, onafhankelijke wetenschappers, die zijn geselecteerd op basis van hun inhoudelijke deskundigheid, hun reputatie en hun gezag in het desbetreffende wetenschappelijke domein. De meeste wetenschappers komen uit Nederland, maar QANU doet vaak een beroep op Vlaamse wetenschappers, en, waar zinvol en/of nodig, ook op wetenschappers uit andere landen (vooral het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, de Scandinavische landen en de Verenigde Staten), al dan niet met een Nederlandse achtergrond. QANU stelt ter ondersteuning van de commissies projectleiders beschikbaar die fungeren als procescoördinator en secretaris. De meeste projectleiders van QANU hebben in het verleden aan een universiteit gewerkt en zijn vertrouwd met de academische en wetenschappelijke mores. Alle projectleiders hebben ruime ervaring met het beoordelen van wetenschappelijke opleidingen en onderzoeksprogramma s. Zoals hierboven al werd vermeld, streeft QANU er bij haar onderwijsvisitaties naar om, in lijn met het beleid van de gezamenlijke universiteiten (verenigd in de VSNU) en van de overheid, gelijksoortige opleidingen gezamenlijk te beoordelen ( clusterbeoordeling ). Deze aanpak bevordert de onderlinge vergelijkbaarheid van de beoordelingen en biedt de mogelijkheid om best practices te identificeren. QANU volgt bij de beoordeling van bachelor- en masteropleidingen de beoordelingskaders van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). QANU baseert zich bij de beoordeling van onderzoeksinstituten en -programma s op het Standard Evaluation Protocol Protocol for Research Assessments (2010, geactualiseerde versie), opgesteld door de VSNU, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Stichting Quality Assurance Netherlands Universities Jaarverslag 2011 pagina 9 van 51

10 Stichting Quality Assurance Netherlands Universities Jaarverslag 2011 pagina 10 van 51

11 2. ONTWIKKELINGEN IN Invoering nieuw accreditatiestelsel in Nederland Op 1 januari 2011 werd het nieuwe accreditatiestelsel in Nederland formeel van kracht. Dit stelsel kent twee belangrijke elementen: de instellingstoets kwaliteitszorg en de opleidingsbeoordeling. De opleidingen van instellingen die met goed gevolg een instellingstoets hebben doorlopen, worden vanaf 2011 beoordeeld op basis van het beoordelingskader voor de beperkte opleidingsbeoordeling. Voor de beoordeling van opleidingen van instellingen die geen instellingstoets hebben aangevraagd of niet voor die toets zijn geslaagd, wordt gebruik gemaakt van het beoordelingskader voor de uitgebreide opleidingsbeoordeling. Omdat alle universiteiten in Nederland de instellingstoets hebben aangevraagd, is QANU in de loop van 2011 steeds meer beperkte opleidingsbeoordelingen gaan uitvoeren. Het beoordelingskader voor de beperkte opleidingsbeoordeling besteedt slechts in beperkte mate aandacht aan aspecten van een opleiding die op facultair of universitair niveau georganiseerd zijn, zoals het systeem voor interne kwaliteitszorg of het personeelsbeleid. De nadruk ligt op de inhoudelijke aspecten van een opleiding, de eindkwalificaties, de onderwijsleeromgeving, de toetsing en beoordeling en het gerealiseerd niveau. Een andere belangrijke aanpassing van het stelsel (door QANU bepleit sinds 2004) is de invoering van een herstelperiode. Het effect hiervan is dat een visitatiecommissie tot het oordeel kan komen dat een opleiding niet aan de eisen voor accreditatie voldoet zonder dat dat onmiddellijk leidt tot verlies van accreditatie. Als een visitatiecommissie vindt dat een opleiding op korte termijn in staat is verbetermaatregelen te nemen die ertoe leiden dat zij alsnog voldoet aan de eisen voor accreditatie, kan de commissie de NVAO adviseren een herstelperiode toe te kennen. Het besluit over het toekennen van een herstelperiode wordt genomen door de NVAO. In het nieuwe accreditatiestelsel zijn instellingen niet langer verplicht om een externe organisatie in te schakelen voor de beoordeling van een opleiding. Zij kunnen de beoordeling zelf organiseren en zelf een commissie samenstellen en een secretaris aanzoeken. De leden van een visitatiecommissie en de secretaris van een commissie moeten wel onafhankelijk zijn. In alle gevallen moet de NVAO instemmen met de samenstelling van de commissie. Hoewel de plaats van QANU in het systeem van externe kwaliteitszorg door de invoering van het nieuwe stelsel fundamenteel is veranderd, is de praktijk van de onderwijsvisitaties niet ingrijpend gewijzigd. Universiteiten blijven voor het overgrote deel van hun visitaties een beroep doen op QANU en vragen QANU in de meeste gevallen ook om namens hen de visitatiecommissies samen te stellen. Eén van de belangrijkste doelstellingen voor het nieuwe accreditatiestelsel is een reductie van de kosten en de administratieve lastendruk. De NVAO heeft deze doelstelling normatief geconcretiseerd: de reductie zou een omvang van 25% moeten hebben. QANU heeft met het oog hierop een nieuw begrotingsmodel ontwikkeld dat leidde tot een reductie van de kosten voor de inzet van QANU-medewerkers van 20 tot 25%. In de loop van 2011 werd duidelijk dat dit nieuwe begrotingsmodel niet gehandhaafd kon worden omdat de feitelijke inzet van QANUmedewerkers groter was dan voorzien. De redenen dat het niet mogelijk was om de beoogde reductie te realiseren zijn onder meer gelegen in het feit dat de lengte van bezoeken niet kon worden teruggebracht, dat de omvang van de rapporten niet wezenlijk verschilt van die in het oude accreditatiestelsel, dat de procedure voor de samenstelling van visitatiecommissies eerder ingewikkelder dan eenvoudiger is geworden, dat de NVAO aanvullende richtlijnen heeft opgesteld voor het beoordelen van afstudeerwerken en dat de NVAO regelmatig aanvullende Stichting Quality Assurance Netherlands Universities Jaarverslag 2011 pagina 11 van 51

12 vragen stelt en aanvullende informatie opvraagt. De problemen in het hbo die in het voorjaar van 2011 aan het licht kwamen hebben geleid tot een sterk toegenomen politieke en maatschappelijke aandacht voor de kwaliteit van het hoger onderwijs in het algemeen en de werkzaamheden van organisaties als NVAO en QANU in het bijzonder. De politieke en maatschappelijke aandacht voor kwaliteitszorg in het hoger onderwijs zal op korte termijn leiden tot een aanpassing van het accreditatiestelsel dat sinds 1 januari 2011 van kracht is. Tegen het einde van het verslagjaar werd de eerste versie van een wetsvoorstel verspreid dat beoogt het accreditatiestelsel op verschillende punten te wijzigen QANU benoemd tot full member van ENQA QANU is in oktober 2010 gevisiteerd door een panel dat was ingesteld door ENQA, de European Association for Quality Assurance in Higher Education. Het panel bestond uit: Jürgen Kohler, Chair of Civil Law and Litigation, University of Greifswald, Germany, voorzitter; Karen Jones, Review Manager, Irish Universities Quality Board, Ireland, secretaris; Eric Lindesjöö, Senior Adviser, Swedish National Agency for Higher Education, Sweden; Henrik Toft Jensen, Rector, Roskilde University, Denmark; Bartłomiej Banaszak, President, Students Parliament of the Republic of Poland. Het bestuur van ENQA heeft op 9 september 2011 besloten om de aanvraag van QANU voor een volledig lidmaatschap te honoreren. QANU is naast de NVAO het enige Nederlandse lid van ENQA en dus de enige Nederlandse quality assurance agency die formeel voldoet aan de European Standards and Guidelines van ENQA. ENQA vraagt QANU om aandacht te geven aan de aanbevelingen van het panel, die betrekking hebben op de manier waarop QANU haar missie heeft geformuleerd en die vervolgens heeft vertaald in haar activiteiten en documenten. Het bestuur van QANU heeft in 2011 een aantal besprekingen gewijd aan het toekomstperspectief in het licht van de invoering van het nieuwe accreditatiestelsel en de rapportage van het ENQApanel. Het zal in de loop van 2012 de missie van QANU opnieuw formuleren en aanscherpen en ervoor zorgen dat die missie op een consistente en consequente manier vertaald wordt in alle documenten en activiteiten Uitgevoerde onderwijsvisitaties en onderzoeksbeoordelingen QANU heeft in onderwijsvisitaties afgerond in het kader waarvan 125 opleidingen zijn beoordeeld. Een deel van deze visitaties was al in 2010 van start gegaan. De omvang van de visitaties varieerde zoals gebruikelijk sterk: van visitaties van één enkele, in Nederland unieke opleiding (zoals de visitatie van de masteropleiding Klinische Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Utrecht of die van de masteropleiding Public Health van de Universiteit Maastricht) tot omvangrijke visitaties waarin (bijna) alle opleidingen in een bepaalde discipline in Nederland werden beoordeeld (zoals de visitatie van de opleidingen Rechtsgeleerdheid, in het kader waarvan 85 opleidingen van 10 instellingen werden beoordeeld). De visitatiecommissie die de postinitiële masteropleidingen Executive Master of Finance and Control beoordeelde, heeft een aantal opleidingen beoordeeld die niet door de reguliere, bekostigde universiteiten worden verzorgd. Eén commissie, namelijk de commissie Elektrotechniek, heeft in 2011 een state of the art-rapport geproduceerd. Het vijfde hoofdstuk van dit Jaarverslag bevat meer informatie over state of the artrapporten. Stichting Quality Assurance Netherlands Universities Jaarverslag 2011 pagina 12 van 51

13 QANU heeft in 2011 zeven onderzoeksbeoordelingen afgerond, in het kader waarvan 16 onderzoeksinstituten zijn beoordeeld. De omvang van de onderzoeksbeoordelingen varieerde sterk: van beoordelingen van een beperkt aantal programma s van één universiteit of faculteit (zoals de beoordeling van het Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences aan de Universiteit Utrecht) tot beoordelingen waarin (bijna) al het onderzoek in een bepaalde discipline in Nederland werd beoordeeld, zoals de onderzoeksbeoordeling Astronomy en de beoordeling van de programma s op het gebied van Technology, Management, Policy and Industrial Engineering van de technische universiteiten. QANU heeft in 2011 verschillende programma s beoordeeld van instituten die geen onderdeel vormen van de bekostigde universiteiten, zoals Sanquin en het Kenniscentrum Innovatie, Energie en Productrealisatie Overige werkzaamheden binnen Nederland QANU voert, naast haar kernactiviteiten die hierboven kort beschreven zijn, ook andere werkzaamheden uit. Het gaat daarbij steeds om werkzaamheden waarin een beroep wordt gedaan op de kennis en expertise die QANU s projectleiders hebben op het gebied van de interne en externe kwaliteitszorg. QANU voert bijvoorbeeld in opdracht van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) beoordelingen uit van exameninstituten die examens afnemen die vallen onder de Wet op het financieel toezicht (Wft). QANU heeft ook in 2011 weer bijgedragen aan de audits van de Nederlandse huisartsopleidingen die worden georganiseerd door het Nederlands Huisartsgenootschap (NHG). Daarnaast verzorgt QANU onder meer workshops en trainingen voor faculteiten en opleidingen die bezig met de voorbereidingen op een visitatie en ondersteunt QANU opleidingen bij het organiseren en uitvoeren van proefvisitaties of bij het samenstellen van een dossier voor een Toets Nieuwe Opleiding (TNO) door de NVAO. QANU was in 2011 ook betrokken bij de activiteiten van het Nederlands Kwaliteitscentrum Onderwijs (NKCO), dat de methodes die QANU hanteert in het wetenschappelijk onderwijs toepast in het voortgezet onderwijs. Hoofdstuk 7 van dit verslag bevat een overzicht van de overige werkzaamheden die QANU in 2010 binnen Nederland heeft uitgevoerd Internationale activiteiten QANU neemt sinds 2010 deel aan het TEMPUS-project PICQA (Promoting Internationalization and Comparability of Quality Assurance in Higher Education), dat zich richt op de verbetering van de interne en externe kwaliteitszorg in het hoger onderwijs in Armenië en Georgië. QANU onderhoudt daarnaast contacten met verschillende buitenlandse zusterorganisaties, zoals de Vlaamse VLIR. Stichting Quality Assurance Netherlands Universities Jaarverslag 2011 pagina 13 van 51

14 Stichting Quality Assurance Netherlands Universities Jaarverslag 2011 pagina 14 van 51

15 3. BESTUURSACTIVITEITEN 3.1. Vergaderingen van het bestuur Het bestuur van QANU heeft in 2011 acht keer vergaderd: op 19 januari, 16 februari, 20 april, 18 mei, 13 juli, 17 augustus, 19 oktober en 14 december De vergaderingen die plaatsvonden op 19 januari en 18 mei hadden het karakter van een oriënterend en strategisch beraad. In deze vergaderingen besprak het bestuur de toekomst van QANU in het licht van de invoering van het nieuwe accreditatiestelsel (per 1 januari 2011) en de rapportage van het ENQA-panel dat QANU in oktober 2010 beoordeelde. Het bestuur betrok strategische, inhoudelijke, procedurele en personele aspecten van de ontwikkeling van QANU in haar beschouwingen. De overige, reguliere vergaderingen kenden een aantal vaste agendapunten: het te voeren beleid (mede naar aanleiding van de invoering van het nieuwe accreditatiestelsel), besprekingen van projectoverzichten en -resultaten, bespreking en vaststelling van financiële rapportages en begrotingen. Zo stonden onder meer op de agenda: de Jaarrekening 2010, het beleid met betrekking tot de bestuurlijke toetsing van rapporten en het beleid met betrekking tot de samenstelling van visitatiecommissies (op 16 februari); een gesprek met QANU s accountant over de Jaarrekening, het toekomstperspectief van QANU, de registratie in het European Quality Assurance Register (EQAR) (op 20 april); het beleid voor de bewaking van de kwaliteit van rapporten, het toekomstperspectief van QANU, de financiële rapportage over de eerste twee kwartalen van 2011 (op 13 juli); de benoeming van prof. dr. ir. G.M.A. (Guy) Aelterman tot bestuurslid van QANU met ingang van 1 november 2011, de statuten van QANU, de te volgen procedure voor de vervulling van bestuurszetels (op 17 augustus); de procedure voor de benoeming van een opvolger voor de QANU-directeur, een nieuw begrotingsmodel voor onderwijsvisitaties, de begroting voor 2012, het Jaarverslag 2011 (op 19 oktober); de personele bezetting en de capaciteit in 2012, de vaststelling van de begroting voor 2012, de ontwikkeling van het nieuwe accreditatiestelsel en de kwaliteit van de rapporten die geschreven zijn in het kader van de onderwijsvisitaties (op 14 december). De voorzitter van het bestuur voert regelmatig periodiek overleg met de directeur van QANU. In 2011 hebben voorzitter en directeur overleg gevoerd op: 13 januari, 25 januari, 9 februari, 8 maart, 5 april, 11 mei, 14 juni, 4 augustus, 6 september, 3 november, 15 november, 30 november In dit overleg komen actuele ontwikkelingen aan de orde, wordt de opvolging van de voorgaande bestuursvergadering doorgenomen en wordt ook de volgende vergadering van het bestuur voorbereid Bezoeken aan de Colleges van Bestuur van de universiteiten in Nederland Sinds 2004 streeft het QANU-bestuur, samen met de QANU-directeur, ernaar jaarlijks een informeel overleg te voeren met de Colleges van Bestuur (CvB s) van de universiteiten in Nederland. In 2011 legde het QANU-bestuur de volgende bezoeken af. Stichting Quality Assurance Netherlands Universities Jaarverslag 2011 pagina 15 van 51

16 Dinsdag 11 januari 2011 Dinsdag 15 februari 2011 Dinsdag 22 februari 2011 Dinsdag 12 april 2011 Dinsdag 17 mei 2011 Dinsdag 24 mei 2011 Donderdag 29 september 2011 Donderdag 3 november 2011 Woensdag 23 november 2011 Universiteit van Amsterdam Universiteit van Tilburg Universiteit Utrecht Universiteit Leiden Open Universiteit Nederland Radboud Universiteit Nijmegen Erasmus Universiteit Rotterdam Universiteit Maastricht Rijksuniversiteit Groningen Tijdens de gesprekken met de Colleges van Bestuur komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: ervaringen met recente door QANU uitgevoerde visitaties; ervaringen met en oordelen over de door QANU gehanteerde aanpak en werkwijze; recente ontwikkelingen met betrekking tot het stelsel van externe kwaliteitszorg in Nederland; internationalisering; de samenstelling van commissies; de kwaliteit van zelfevaluatierapporten. Stichting Quality Assurance Netherlands Universities Jaarverslag 2011 pagina 16 van 51

17 4. ONDERWIJSVISITATIES 4.1. Algemeen In de volgende paragrafen komen de in het verslagjaar 2011 formeel afgeronde onderwijsvisitaties aan bod. De bezoeken in het kader van deze onderwijsvisitaties vonden soms al in 2010 plaats. De samenstelling van de commissies die de beoordelingen hebben uitgevoerd, is opgenomen in bijlage Embedded Systems 3TU Een visitatiecommissie onder leiding van prof. dr. P. Marwedel, hoogleraar aan de Faculteit der Informatica aan de Technische Universiteit Dortmund, Duitsland, heeft de kwaliteit van de gezamenlijke masteropleiding Embedded Systems van de 3 technische universiteiten beoordeeld. De commissie bezocht de Technische Universiteit Delft. Het bezoek vond plaats op 4 en 5 november Elektrotechniek 3TU Een visitatiecommissie onder leiding van prof. dr. ir. B.L.R. De Moor, hoogleraar aan het Departement Elektrotechniek van de Katholieke Universiteit Leuven, heeft de kwaliteit van de opleidingen Elektrotechniek beoordeeld. De commissie bezocht 3 instellingen. De bezoeken vonden plaats op: 17 en 18 juni 2010 aan de Universiteit Twente: bacheloropleiding Electrical Engineering; masteropleiding Electrical Engineering; 1 en 2 juli 2010 aan de TU Eindhoven: bacheloropleiding Electrical Engineering; masteropleiding Electrical Engineering; 6 en 7 september 2010 aan de TU Delft: bacheloropleiding Electrical Engineering; masteropleiding Electrical Engineering; masteropleiding Computer Engineering Rechtsgeleerdheid Een visitatiecommissie onder leiding van prof. dr. J.W. Zwemmer, emeritus hoogleraar Belastingrecht, Universiteit van Amsterdam, heeft de kwaliteit van verschillende opleidingen Rechtsgeleerdheid beoordeeld. De commissie bezocht 10 instellingen. De bezoeken vonden plaats op: 22 en 23 september 2010 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid; bacheloropleiding Fiscaal recht; Stichting Quality Assurance Netherlands Universities Jaarverslag 2011 pagina 17 van 51

18 masteropleiding Rechtsgeleerdheid; masteropleiding Bedrijfsrecht; masteropleiding Financieel recht; masteropleiding Fiscaal recht; 19 tot en met 21 oktober 2010 aan de Rijksuniversiteit Groningen: bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid; bacheloropleiding Recht en Bestuur; bacheloropleiding Fiscaal Recht; bacheloropleiding Notarieel Recht; bacheloropleiding Internationaal en Europees Recht; bacheloropleiding Recht & ICT; bacheloropleiding European Law School; masteropleiding Nederlands Recht; masteropleiding Recht en Bestuur; masteropleiding Fiscaal Recht; masteropleiding Notarieel Recht; masteropleiding Internationaal en Europees Recht; masteropleiding Recht & ICT; masteropleiding European Law; masteropleiding International and Comparative Law; masteropleiding International Economic and Business Law; masteropleiding International Law and the Law of International Organisations; masteropleiding European Law School; 27 tot en met 29 oktober 2010 aan de Universiteit van Amsterdam: bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid; bacheloropleiding Fiscaal Recht; bacheloropleiding Notarieel recht; masteropleiding Privaatrecht; masteropleiding Arbeidsrecht; masteropleiding Informatierecht; masteropleiding International and European Law; masteropleiding Fiscaal Recht; masteropleiding Notarieel Recht; masteropleiding Publiekrecht; 9 tot en met 11 november 2010 aan de Universiteit Maastricht: bacheloropleiding Fiscaal Recht; bacheloropleiding European Law School; masteropleiding Fiscaal Recht; masteropleiding Nederlands Recht; masteropleiding Recht, Arbeid en Gezondheid; masteropleiding Forensica, Criminologie en Rechtspleging; masteropleiding European Law School; masteropleiding International Laws; Stichting Quality Assurance Netherlands Universities Jaarverslag 2011 pagina 18 van 51

19 masteropleiding Globalisation and Law; masteropleiding European Masteropleiding in Human Rights and Democratisation (post-initieel); masteropleiding International and European Economic Law (post-initieel); 16 tot en met 18 november 2010 aan de Universiteit van Tilburg: bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid; bacheloropleiding Fiscaal Recht; bacheloropleiding Internationaal en Europees Recht; bacheloropleiding Recht en Management; masteropleiding Rechtsgeleerdheid; masteropleiding Sociaal Recht en Sociale Politiek; masteropleiding Law and Technology; masteropleiding Milieurecht; masteropleiding International Business Law; masteropleiding International and European Public Law; masteropleiding Fiscaal Recht; masteropleiding Recht en Management; 7 tot en met 9 december 2010 aan de Radboud Universiteit Nijmegen: bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid; bacheloropleiding Notarieel Recht; bacheloropleiding Internationaal en Europees Recht; masteropleiding Nederlands Recht; masteropleiding Notarieel Recht; masteropleiding Internationaal en Europees Recht; masteropleiding European Law; 4 en 5 april 2011 aan de Universiteit Leiden: bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid; bacheloropleiding Fiscaal Recht; bacheloropleiding Notarieel Recht; masteropleiding Rechtsgeleerdheid; masteropleiding Fiscaal Recht; masteropleiding Notarieel Recht; 22 tot en met 24 maart 2011 aan de Universiteit Utrecht: bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid; masteropleiding Internationaal en Europees Recht; masteropleiding Law and Economics; masteropleiding Nederlands Recht; masteropleiding Notarieel Recht; masteropleiding Recht en Onderneming; masteropleiding International Law of Human Rights and Criminal Justice; masteropleiding International Business Law and Globalisation; 3 en 4 februari 2011 aan de Vrije Universiteit Amsterdam: Stichting Quality Assurance Netherlands Universities Jaarverslag 2011 pagina 19 van 51

20 bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid; bacheloropleiding Notarieel Recht; masteropleiding Rechtsgeleerdheid; masteropleiding Notarieel Recht; 10 en 11 februari 2011 aan de Open Universiteit: bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid; masteropleiding Rechtsgeleerdheid International Development Studies, Universiteit van Amsterdam Een visitatiecommissie onder leiding van prof. dr. L. de la Rive Box, emeritus Rector of the International Institute of Social Studies, heeft de kwaliteit van de masteropleiding International Development Studies aan de Universiteit van Amsterdam beoordeeld. Het bezoek aan de instelling vond plaats op 2 en 3 november Technische Innovatiewetenschappen, Technische Universiteit Eindhoven Een visitatiecommissie onder leiding van dr. A. Rip, emeritus hoogleraar Wetenschapsfilosofie aan de Universiteit Twente, heeft de kwaliteit van de bacheloropleiding Innovation Sciences en de masteropleiding Innovation Sciences and Human Technology Interaction aan de Technische Universiteit Eindhoven beoordeeld. Het bezoek aan de instelling vond plaats op 6 en 7 december Risicomanagement, Universiteit Twente Een visitatiecommissie onder leiding van prof. dr. ir. A.C. Brombacher, hoogleraar Kwaliteit en Betrouwbaarheid aan de Technische Universiteit Eindhoven, heeft de kwaliteit van de postinitiële masteropleiding Risicomanagement beoordeeld. Het bezoek aan de instelling vond plaats op 7 en 8 december Bestuurskunde Een visitatiecommissie onder leiding van prof. dr. C. Reichard, emeritus professor of Public Management, Universität Potsdam, Duitsland, heeft de kwaliteit van verschillende opleidingen Bestuurskunde beoordeeld. De commissie bezocht 7 instellingen. De bezoeken vonden plaats op: 4 en 5 oktober 2010 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: bacheloropleiding Public Administration; masteropleiding Public Administration; 6 en 7 oktober 2010 aan de Vrije Universiteit Amsterdam: bacheloropleiding Public Administration and Organization Science (Bestuurs- en organisatiewetenschap; masteropleiding Public Administration; Stichting Quality Assurance Netherlands Universities Jaarverslag 2011 pagina 20 van 51

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

jaarverslag en jaarrekening 2010

jaarverslag en jaarrekening 2010 jaarverslag en jaarrekening 21 Voorwoord Het jaar 21 is in meerdere opzichten een goed jaar voor de Open Universiteit. Door de opening van een vertegenwoordiging in Almere beschikt de Open Universiteit

Nadere informatie

Protocol Kwaliteitszorg Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen

Protocol Kwaliteitszorg Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen Protocol Kwaliteitszorg Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen Inhoudsopgave Onderhavig protocol 1 is bedoeld als interne handleiding voor de planning, inrichting en organisatie van de driejaarlijkse zelfevaluaties

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Hbo-master Management of Development Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein 6 juli 2006 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Where innovation starts

Where innovation starts Jaarverslag 2012 Where innovation starts Woord vooraf In dit jaarverslag legt de Technische Universiteit Eindhoven publiekelijk verantwoording af over het gevoerde beleid, de geleverde prestaties en de

Nadere informatie

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Visitatiedata: 28 en 29 september 2005 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Christelijke Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014 Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties 25 september 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers

Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers April 2015 Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers April 2015 pagina 2 Inleiding Op 1 januari

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Technische Universiteit Delft

Jaarverslag 2013. Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2013 1 Jaarverslag 2013 Technische Universiteit Delft Voorwoord Het nationale en internationale speelveld van hoger onderwijs en onderzoek is continu in beweging. De TU Delft heeft daarom

Nadere informatie

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO/VO Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling Hessel de Boer Zeger van Hoffen Gert Kamphof Tseard Veenstra Josée von Weijhrother Visitatie; een

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012. State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012

Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012. State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012 Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012 State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012 QANU augustus 2012 2 QANU / Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Gespreksnotitie opgesteld t.b.v. hogescholen Henk Mulders Voorzitter college van bestuur Hogeschool Edith Stein/ Expertis Onderwijsadviseurs

Nadere informatie

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

jaarverslag CHE overtuigend anders

jaarverslag CHE overtuigend anders 2010 jaarverslag CHE overtuigend anders Jaarverslag 2010 Christelijke Hogeschool Ede 2 Woord vooraf Het College van Bestuur blikt dankbaar terug op het jaar 2010. De CHE heeft uitstekende resultaten geboekt,

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Nederland Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nederland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Nederland.

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Drie adviezen over onderwijsbestuur: degelijk onderwijsbestuur, doortastend onderwijstoezicht en duurzame onderwijsrelaties Nr. 20060353/877, oktober

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie