QANU JAARVERSLAG 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "QANU JAARVERSLAG 2011"

Transcriptie

1 QANU JAARVERSLAG 2011

2 COLOFON Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus RA UTRECHT T F E I QANU Tekst en cijfermateriaal uit deze uitgave mogen, na toestemming van QANU en voorzien van bronvermelding, door middel van druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, worden overgenomen. Stichting Quality Assurance Netherlands Universities Jaarverslag 2011 pagina 2 van 51

3 INHOUD Voorwoord Missie, profiel en werkzaamheden van QANU Missie Profiel en organisatie De plaats van QANU in het stelsel van externe kwaliteitszorg Aanpak en werkwijze Ontwikkelingen in Invoering nieuw accreditatiestelsel in Nederland QANU benoemd tot full member van ENQA Uitgevoerde onderwijsvisitaties en onderzoeksbeoordelingen Overige werkzaamheden binnen Nederland Internationale activiteiten Bestuursactiviteiten Vergaderingen van het bestuur Bezoeken aan de Colleges van Bestuur van de universiteiten in Nederland Onderwijsvisitaties Algemeen Embedded Systems 3TU Elektrotechniek 3TU Rechtsgeleerdheid International Development Studies, Universiteit van Amsterdam Technische Innovatiewetenschappen, Technische Universiteit Eindhoven Risicomanagement, Universiteit Twente Bestuurskunde Executive Master of Finance and Control Philosophy of Science, Technology and Society, Universiteit Twente Sustainable Energy Technology 3TU Technical Medicine, Universiteit Twente Klinische Gezondheidswetenschappen, Universiteit Utrecht Development Studies, Erasmus Universiteit Rotterdam Public Health, Universiteit Maastricht International Relations and Diplomacy, Universiteit Leiden State of the Art-rapporten Algemeen Elektrotechniek Onderzoeksbeoordelingen Algemeen Sanquin Donor Studies Evaluatie kenniscentrum IEP (HRO) Technology, Management, Policy and Industrial Engineering Institute for Innovation and Governance studies Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences (UIPS)...26 Stichting Quality Assurance Netherlands Universities Jaarverslag 2011 pagina 3 van 51

4 6.7. Industrial Design Engineering, Universiteit Twente en Technische Universiteit Eindhoven Astronomy Overige werkzaamheden en diensten Algemeen Beoordeling exameninstituten financiële dienstverlening Audits huisartsopleidingen Tempus-project in samenwerking met Armenie en Georgië Duisenberg School of Finance NKCO: evaluatie mentorensysteem, Christelijk Gymnasium Utrecht Midterm reviews Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden Voorbereiding toets nieuwe opleiding en advies en ondersteuning bij proefvisitatie, Universiteit van de Nederlandse Antillen Trainingen en workshops ter voorbereiding op het schrijven van een zelfevaluatierapport Ondersteuning bij de voorbereiding op de instellingstoets, Wageningen Universiteit Jaarrekening Algemeen Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over BIJLAGEN...33 Bijlage 1: Samenstelling van het bestuur...35 Bijlage 2: Medewerkers in Bijlage 3: Samenstelling onderwijs- en onderzoeksvisitatiecommissies...43 Bijlage 4: Lijst met afkortingen...51 Stichting Quality Assurance Netherlands Universities Jaarverslag 2011 pagina 4 van 51

5 VOORWOORD Dit is het achtste jaarverslag van de Stichting Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). QANU is een quality assurance agency die voornamelijk actief is binnen het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Nederland. QANU is op 3 februari 2004 opgericht als een verzelfstandiging van de afdeling Kwaliteitszorg van de Vereniging van universiteiten (VSNU). Ook in het huidige verslagjaar heeft QANU een groot aantal beoordelingen van wetenschappelijke opleidingen en onderzoeksprogramma s uitgevoerd. Aldus is haar positie als de belangrijkste quality assurance agency voor de universiteiten in Nederland bestendigd. QANU heeft haar activiteiten in sectoren buiten het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek gecontinueerd en voor universiteiten ook andere werkzaamheden uitgevoerd die gerelateerd zijn aan QANU s kerncompetenties op het gebied van de externe kwaliteitszorg. De omvang van het personeelsbestand is, in vergelijking met het vorige verslagjaar, wederom licht toegenomen. Dit jaarverslag bevat korte curricula vitae van de bestuursleden en van de medewerkers van QANU. Het jaar 2011 stond voor QANU voor een belangrijk deel in het teken van de invoering van het nieuwe accreditatiestelsel in Nederland. In dit nieuwe stelsel kunnen instellingen een instellingstoets kwaliteitszorg aanvragen. De opleidingen van de instellingen die zo n toets hebben aangevraagd, kunnen vervolgens worden beoordeeld op basis van het Beoordelingskader voor een beperkte opleidingsbeoordeling. De doelstellingen van het nieuwe stelsel kwamen al snel onder druk te staan door problemen in het hoger beroepsonderwijs (de inholland-affaire ) en de maatschappelijke en politieke consequenties daarvan. De problemen zijn tot op heden voorbijgegaan aan het wetenschappelijk onderwijs, maar de aanscherping van bijvoorbeeld de regels voor het beoordelen van afstudeerscripties gelden voor het gehele hoger onderwijs, en dus ook voor de visitaties die QANU uitvoert. Mede door deze ontwikkelingen is QANU er niet in geslaagd om de bezuinigingsdoelstelling van het nieuwe stelsel in de praktijk te realiseren. Op 26 september 2011 ontving QANU het bericht dat het bestuur van ENQA (de European Association for Quality Assurance in Higher Education) op 9 september heeft besloten om de aanvraag van QANU voor een volledig lidmaatschap te honoreren. QANU is sinds 9 september 2011 dus full member van ENQA. QANU is de enige Nederlandse quality assurance agency die voldoet aan de European Standards and Guidelines van ENQA en naast de NVAO het enige Nederlandse ENQA-lid. QANU is een stichting zonder winstoogmerk, maar ook een organisatie die een gezonde financiële meerjarenbasis moet hebben. QANU heeft het verslagjaar 2011 afgesloten met een aanzienlijk negatief resultaat, dat kon worden opgevangen met middelen uit de bedrijfsreserve. QANU streeft ernaar het jaar 2012 weer met een positief bedrijfsresultaat af te sluiten en de bedrijfsreserve daarmee te versterken. Het bestuur van QANU is de instellingen en organisaties waarvoor QANU visitaties heeft kunnen uitvoeren, erkentelijk voor het gegeven vertrouwen. Het spreekt zijn waardering en dank uit aan de directie en de overige medewerkers voor hun grote inzet en getoonde deskundigheid. Het QANU-bestuur, drs. J.G.F. Veldhuis voorzitter Stichting Quality Assurance Netherlands Universities Jaarverslag 2011 pagina 5 van 51

6 Stichting Quality Assurance Netherlands Universities Jaarverslag 2011 pagina 6 van 51

7 1. MISSIE, PROFIEL EN WERKZAAMHEDEN VAN QANU 1.1. Missie QANU voert in opdracht van universiteiten in Nederland werkzaamheden uit op het gebied van de externe kwaliteitszorg in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek: QANU organiseert en coördineert beoordelingen van wetenschappelijke opleidingen en onderzoeksprogramma s op basis van formele kaders die zijn vastgesteld door daartoe bevoegde instanties. QANU werkt met commissies van peers, vakgenoten die bij uitstek in staat zijn om een inhoudelijk oordeel over een opleiding of een onderzoeksprogramma te geven. QANU vindt zowel de verantwoordings- als de verbeterfunctie van het stelsel van externe kwaliteitszorg van belang en levert inhoudelijk gemotiveerde oordelen om opleidingen en onderzoekinstituten in staat te stellen om verdere verbeteringen door te voeren. QANU beoordeelt bij voorkeur clusters van opleidingen of onderzoeksprogramma s. Hierdoor bieden de beoordelingen van QANU de mogelijkheid om een opleiding of een onderzoeksprogramma binnen een groter geheel te plaatsen en om voorbeelden van best practice te benoemen. QANU is een onafhankelijke organisatie die voldoet aan de eisen met betrekking tot onafhankelijkheid en integriteit, zowel op landelijk als op Europees en internationaal niveau. QANU heeft, op basis van haar ervaring en expertise, een eigen rol en een eigen positie binnen het stelsel van externe kwaliteitszorg in het hoger onderwijs in Nederland. QANU levert door haar werkzaamheden een bijdrage aan het bewaken en het verbeteren van de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Nederland en daarbuiten. QANU beschikt over ervaring en expertise die niet alleen nuttig en relevant is voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Nederland. QANU streeft ernaar haar expertise ook in te zetten in Europese en internationale projecten en samenwerkingsverbanden en in aan het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek verwante sectoren dan, zoals voortgezette academische beroepsopleidingen, het hoger beroepsonderwijs en het voortgezet onderwijs Profiel en organisatie QANU is een onafhankelijke stichting met een bestuur, een directeur, een kleine ondersteunende staf, een kern van vaste projectleiders en een netwerk van freelance projectleiders. Het QANU-bestuur, bestaande uit ervaren bestuurders die hun sporen hebben verdiend in de wereld van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, draagt de eindverantwoordelijkheid voor de projecten en werkzaamheden die door QANU worden uitgevoerd. Het vertegenwoordigt QANU als organisatie. Het QANU-bestuur heeft een deel van zijn taken en verantwoordelijkheden gedelegeerd aan de directeur van QANU. Deze is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie, voor het bewaken van de voortgang van de projecten en voor andere werkzaamheden die QANU uitvoert. De directeur is ook verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het personeelsbeleid, voor het werven van medewerkers en voor alle relevante financiële aangelegenheden. De directeur vormt samen met de plaatsvervangend directeur en de coördinator bedrijfsvoering het Managementteam (MT) van QANU. QANU s projectleiders zijn verantwoordelijk voor de voortgang en de resultaten van specifieke projecten. Zij initiëren en coördineren beoordelingen van wetenschappelijke opleidingen en onderzoeksprogramma s, bewaken de voortgang van die beoordelingen, ondersteunen de Stichting Quality Assurance Netherlands Universities Jaarverslag 2011 pagina 7 van 51

8 commissies die de beoordelingen uitvoeren en schrijven de rapporten waarin de bevindingen van de commissies zijn vastgelegd. QANU beschikt over een kleine kern van projectleiders met een vaste aanstelling. QANU doet daarnaast in drukke periodes regelmatig een beroep op freelance projectleiders, die een visitatiecommissie tijdens een bezoek aan een instelling ondersteunen en een rapport schrijven over de bevindingen van de commissie. Het secretariaat van QANU ondersteunt het bestuur, de directeur en de projectleiders in hun werkzaamheden De plaats van QANU in het stelsel van externe kwaliteitszorg QANU is in 2004 als zelfstandige organisatie ontstaan, maar staat in een traditie die teruggaat tot het einde van de jaren tachtig van de vorige eeuw, toen de gezamenlijke universiteiten het initiatief namen tot het invoeren van een systeem voor de beoordeling van de kwaliteit van hun onderwijs en onderzoek door middel van visitaties. Die visitaties werden uitgevoerd door commissies van peers uit de desbetreffende vakgebieden, die hun bevindingen rapporteerden aan de universiteiten. De opleidingen en onderzoeksprogramma s werden gevisiteerd op basis van door de Vereniging van Universiteiten (VSNU) vastgestelde protocollen en roosters. In juni 2002 aanvaardde het Nederlandse parlement de wet die voorziet in de invoering van accreditatie in het hoger onderwijs. Accreditatie is, volgens de wet, het keurmerk dat tot uitdrukking brengt dat de kwaliteit van een opleiding positief is beoordeeld. De wetgever was van oordeel dat visitaties niet langer door koepelorganisaties als de VSNU en de hbo-raad konden worden uitgevoerd, omdat deze niet onafhankelijk zijn van de te visiteren instellingen. Het Algemeen Bestuur van de VSNU besloot daarop om de Afdeling Kwaliteitszorg van de VSNU te verzelfstandigen tot de stichting Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). Deze werd op 3 februari 2004 opgericht. Omdat zij voldeed aan de eisen van onafhankelijkheid, kon zij de werkzaamheden van de voormalige afdeling Kwaliteitszorg voortzetten. In 2010 nam het Nederlandse parlement een voorstel aan om het accreditatiestelsel op verschillende punten aan te passen. De belangrijkste elementen van dit nieuwe stelsel zijn de instellingstoets kwaliteitszorg en de opleidingsbeoordeling. De opleidingen van instellingen die met goed gevolg een instellingstoets hebben afgerond, worden beoordeeld op basis van een kader voor een beperkte opleidingsbeoordeling. Een andere belangrijke aanpassing (door QANU al bepleit sinds 2004) is de invoering van een formele herstelperiode: de NVAO heeft de bevoegdheid om een opleiding die niet voldoet aan de eisen voor accreditatie de gelegenheid te geven om zich op basis van een verbeterplan alsnog te kwalificeren voor accreditatie. De formele status van VBI s, zoals QANU, is sinds januari 2011 door de aanpassing van het accreditatiestelsel gewijzigd: instellingen van hoger onderwijs zijn na het in werking treden van het aangepaste accreditatiestelsel niet langer verplicht een externe organisatie in te schakelen voor de beoordeling van hun opleidingen. In de praktijk hebben de Nederlandse universiteiten ook in 2011 voor het overgrote deel van hun onderwijsvisitaties een beroep gedaan op QANU Aanpak en werkwijze De aanpak en de werkwijze die QANU als quality assurance agency hanteert, vloeien voort uit de hierboven, onder 1.1., geformuleerde missie van QANU. Stichting Quality Assurance Netherlands Universities Jaarverslag 2011 pagina 8 van 51

9 In overeenstemming met de missie voert QANU in de eerste plaats beoordelingen uit van wetenschappelijke bachelor- en masteropleidingen en van onderzoeksinstituten en -programma s. QANU werkt voor die beoordelingen met commissies van peers, onafhankelijke wetenschappers, die zijn geselecteerd op basis van hun inhoudelijke deskundigheid, hun reputatie en hun gezag in het desbetreffende wetenschappelijke domein. De meeste wetenschappers komen uit Nederland, maar QANU doet vaak een beroep op Vlaamse wetenschappers, en, waar zinvol en/of nodig, ook op wetenschappers uit andere landen (vooral het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, de Scandinavische landen en de Verenigde Staten), al dan niet met een Nederlandse achtergrond. QANU stelt ter ondersteuning van de commissies projectleiders beschikbaar die fungeren als procescoördinator en secretaris. De meeste projectleiders van QANU hebben in het verleden aan een universiteit gewerkt en zijn vertrouwd met de academische en wetenschappelijke mores. Alle projectleiders hebben ruime ervaring met het beoordelen van wetenschappelijke opleidingen en onderzoeksprogramma s. Zoals hierboven al werd vermeld, streeft QANU er bij haar onderwijsvisitaties naar om, in lijn met het beleid van de gezamenlijke universiteiten (verenigd in de VSNU) en van de overheid, gelijksoortige opleidingen gezamenlijk te beoordelen ( clusterbeoordeling ). Deze aanpak bevordert de onderlinge vergelijkbaarheid van de beoordelingen en biedt de mogelijkheid om best practices te identificeren. QANU volgt bij de beoordeling van bachelor- en masteropleidingen de beoordelingskaders van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). QANU baseert zich bij de beoordeling van onderzoeksinstituten en -programma s op het Standard Evaluation Protocol Protocol for Research Assessments (2010, geactualiseerde versie), opgesteld door de VSNU, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Stichting Quality Assurance Netherlands Universities Jaarverslag 2011 pagina 9 van 51

10 Stichting Quality Assurance Netherlands Universities Jaarverslag 2011 pagina 10 van 51

11 2. ONTWIKKELINGEN IN Invoering nieuw accreditatiestelsel in Nederland Op 1 januari 2011 werd het nieuwe accreditatiestelsel in Nederland formeel van kracht. Dit stelsel kent twee belangrijke elementen: de instellingstoets kwaliteitszorg en de opleidingsbeoordeling. De opleidingen van instellingen die met goed gevolg een instellingstoets hebben doorlopen, worden vanaf 2011 beoordeeld op basis van het beoordelingskader voor de beperkte opleidingsbeoordeling. Voor de beoordeling van opleidingen van instellingen die geen instellingstoets hebben aangevraagd of niet voor die toets zijn geslaagd, wordt gebruik gemaakt van het beoordelingskader voor de uitgebreide opleidingsbeoordeling. Omdat alle universiteiten in Nederland de instellingstoets hebben aangevraagd, is QANU in de loop van 2011 steeds meer beperkte opleidingsbeoordelingen gaan uitvoeren. Het beoordelingskader voor de beperkte opleidingsbeoordeling besteedt slechts in beperkte mate aandacht aan aspecten van een opleiding die op facultair of universitair niveau georganiseerd zijn, zoals het systeem voor interne kwaliteitszorg of het personeelsbeleid. De nadruk ligt op de inhoudelijke aspecten van een opleiding, de eindkwalificaties, de onderwijsleeromgeving, de toetsing en beoordeling en het gerealiseerd niveau. Een andere belangrijke aanpassing van het stelsel (door QANU bepleit sinds 2004) is de invoering van een herstelperiode. Het effect hiervan is dat een visitatiecommissie tot het oordeel kan komen dat een opleiding niet aan de eisen voor accreditatie voldoet zonder dat dat onmiddellijk leidt tot verlies van accreditatie. Als een visitatiecommissie vindt dat een opleiding op korte termijn in staat is verbetermaatregelen te nemen die ertoe leiden dat zij alsnog voldoet aan de eisen voor accreditatie, kan de commissie de NVAO adviseren een herstelperiode toe te kennen. Het besluit over het toekennen van een herstelperiode wordt genomen door de NVAO. In het nieuwe accreditatiestelsel zijn instellingen niet langer verplicht om een externe organisatie in te schakelen voor de beoordeling van een opleiding. Zij kunnen de beoordeling zelf organiseren en zelf een commissie samenstellen en een secretaris aanzoeken. De leden van een visitatiecommissie en de secretaris van een commissie moeten wel onafhankelijk zijn. In alle gevallen moet de NVAO instemmen met de samenstelling van de commissie. Hoewel de plaats van QANU in het systeem van externe kwaliteitszorg door de invoering van het nieuwe stelsel fundamenteel is veranderd, is de praktijk van de onderwijsvisitaties niet ingrijpend gewijzigd. Universiteiten blijven voor het overgrote deel van hun visitaties een beroep doen op QANU en vragen QANU in de meeste gevallen ook om namens hen de visitatiecommissies samen te stellen. Eén van de belangrijkste doelstellingen voor het nieuwe accreditatiestelsel is een reductie van de kosten en de administratieve lastendruk. De NVAO heeft deze doelstelling normatief geconcretiseerd: de reductie zou een omvang van 25% moeten hebben. QANU heeft met het oog hierop een nieuw begrotingsmodel ontwikkeld dat leidde tot een reductie van de kosten voor de inzet van QANU-medewerkers van 20 tot 25%. In de loop van 2011 werd duidelijk dat dit nieuwe begrotingsmodel niet gehandhaafd kon worden omdat de feitelijke inzet van QANUmedewerkers groter was dan voorzien. De redenen dat het niet mogelijk was om de beoogde reductie te realiseren zijn onder meer gelegen in het feit dat de lengte van bezoeken niet kon worden teruggebracht, dat de omvang van de rapporten niet wezenlijk verschilt van die in het oude accreditatiestelsel, dat de procedure voor de samenstelling van visitatiecommissies eerder ingewikkelder dan eenvoudiger is geworden, dat de NVAO aanvullende richtlijnen heeft opgesteld voor het beoordelen van afstudeerwerken en dat de NVAO regelmatig aanvullende Stichting Quality Assurance Netherlands Universities Jaarverslag 2011 pagina 11 van 51

12 vragen stelt en aanvullende informatie opvraagt. De problemen in het hbo die in het voorjaar van 2011 aan het licht kwamen hebben geleid tot een sterk toegenomen politieke en maatschappelijke aandacht voor de kwaliteit van het hoger onderwijs in het algemeen en de werkzaamheden van organisaties als NVAO en QANU in het bijzonder. De politieke en maatschappelijke aandacht voor kwaliteitszorg in het hoger onderwijs zal op korte termijn leiden tot een aanpassing van het accreditatiestelsel dat sinds 1 januari 2011 van kracht is. Tegen het einde van het verslagjaar werd de eerste versie van een wetsvoorstel verspreid dat beoogt het accreditatiestelsel op verschillende punten te wijzigen QANU benoemd tot full member van ENQA QANU is in oktober 2010 gevisiteerd door een panel dat was ingesteld door ENQA, de European Association for Quality Assurance in Higher Education. Het panel bestond uit: Jürgen Kohler, Chair of Civil Law and Litigation, University of Greifswald, Germany, voorzitter; Karen Jones, Review Manager, Irish Universities Quality Board, Ireland, secretaris; Eric Lindesjöö, Senior Adviser, Swedish National Agency for Higher Education, Sweden; Henrik Toft Jensen, Rector, Roskilde University, Denmark; Bartłomiej Banaszak, President, Students Parliament of the Republic of Poland. Het bestuur van ENQA heeft op 9 september 2011 besloten om de aanvraag van QANU voor een volledig lidmaatschap te honoreren. QANU is naast de NVAO het enige Nederlandse lid van ENQA en dus de enige Nederlandse quality assurance agency die formeel voldoet aan de European Standards and Guidelines van ENQA. ENQA vraagt QANU om aandacht te geven aan de aanbevelingen van het panel, die betrekking hebben op de manier waarop QANU haar missie heeft geformuleerd en die vervolgens heeft vertaald in haar activiteiten en documenten. Het bestuur van QANU heeft in 2011 een aantal besprekingen gewijd aan het toekomstperspectief in het licht van de invoering van het nieuwe accreditatiestelsel en de rapportage van het ENQApanel. Het zal in de loop van 2012 de missie van QANU opnieuw formuleren en aanscherpen en ervoor zorgen dat die missie op een consistente en consequente manier vertaald wordt in alle documenten en activiteiten Uitgevoerde onderwijsvisitaties en onderzoeksbeoordelingen QANU heeft in onderwijsvisitaties afgerond in het kader waarvan 125 opleidingen zijn beoordeeld. Een deel van deze visitaties was al in 2010 van start gegaan. De omvang van de visitaties varieerde zoals gebruikelijk sterk: van visitaties van één enkele, in Nederland unieke opleiding (zoals de visitatie van de masteropleiding Klinische Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Utrecht of die van de masteropleiding Public Health van de Universiteit Maastricht) tot omvangrijke visitaties waarin (bijna) alle opleidingen in een bepaalde discipline in Nederland werden beoordeeld (zoals de visitatie van de opleidingen Rechtsgeleerdheid, in het kader waarvan 85 opleidingen van 10 instellingen werden beoordeeld). De visitatiecommissie die de postinitiële masteropleidingen Executive Master of Finance and Control beoordeelde, heeft een aantal opleidingen beoordeeld die niet door de reguliere, bekostigde universiteiten worden verzorgd. Eén commissie, namelijk de commissie Elektrotechniek, heeft in 2011 een state of the art-rapport geproduceerd. Het vijfde hoofdstuk van dit Jaarverslag bevat meer informatie over state of the artrapporten. Stichting Quality Assurance Netherlands Universities Jaarverslag 2011 pagina 12 van 51

13 QANU heeft in 2011 zeven onderzoeksbeoordelingen afgerond, in het kader waarvan 16 onderzoeksinstituten zijn beoordeeld. De omvang van de onderzoeksbeoordelingen varieerde sterk: van beoordelingen van een beperkt aantal programma s van één universiteit of faculteit (zoals de beoordeling van het Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences aan de Universiteit Utrecht) tot beoordelingen waarin (bijna) al het onderzoek in een bepaalde discipline in Nederland werd beoordeeld, zoals de onderzoeksbeoordeling Astronomy en de beoordeling van de programma s op het gebied van Technology, Management, Policy and Industrial Engineering van de technische universiteiten. QANU heeft in 2011 verschillende programma s beoordeeld van instituten die geen onderdeel vormen van de bekostigde universiteiten, zoals Sanquin en het Kenniscentrum Innovatie, Energie en Productrealisatie Overige werkzaamheden binnen Nederland QANU voert, naast haar kernactiviteiten die hierboven kort beschreven zijn, ook andere werkzaamheden uit. Het gaat daarbij steeds om werkzaamheden waarin een beroep wordt gedaan op de kennis en expertise die QANU s projectleiders hebben op het gebied van de interne en externe kwaliteitszorg. QANU voert bijvoorbeeld in opdracht van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) beoordelingen uit van exameninstituten die examens afnemen die vallen onder de Wet op het financieel toezicht (Wft). QANU heeft ook in 2011 weer bijgedragen aan de audits van de Nederlandse huisartsopleidingen die worden georganiseerd door het Nederlands Huisartsgenootschap (NHG). Daarnaast verzorgt QANU onder meer workshops en trainingen voor faculteiten en opleidingen die bezig met de voorbereidingen op een visitatie en ondersteunt QANU opleidingen bij het organiseren en uitvoeren van proefvisitaties of bij het samenstellen van een dossier voor een Toets Nieuwe Opleiding (TNO) door de NVAO. QANU was in 2011 ook betrokken bij de activiteiten van het Nederlands Kwaliteitscentrum Onderwijs (NKCO), dat de methodes die QANU hanteert in het wetenschappelijk onderwijs toepast in het voortgezet onderwijs. Hoofdstuk 7 van dit verslag bevat een overzicht van de overige werkzaamheden die QANU in 2010 binnen Nederland heeft uitgevoerd Internationale activiteiten QANU neemt sinds 2010 deel aan het TEMPUS-project PICQA (Promoting Internationalization and Comparability of Quality Assurance in Higher Education), dat zich richt op de verbetering van de interne en externe kwaliteitszorg in het hoger onderwijs in Armenië en Georgië. QANU onderhoudt daarnaast contacten met verschillende buitenlandse zusterorganisaties, zoals de Vlaamse VLIR. Stichting Quality Assurance Netherlands Universities Jaarverslag 2011 pagina 13 van 51

14 Stichting Quality Assurance Netherlands Universities Jaarverslag 2011 pagina 14 van 51

15 3. BESTUURSACTIVITEITEN 3.1. Vergaderingen van het bestuur Het bestuur van QANU heeft in 2011 acht keer vergaderd: op 19 januari, 16 februari, 20 april, 18 mei, 13 juli, 17 augustus, 19 oktober en 14 december De vergaderingen die plaatsvonden op 19 januari en 18 mei hadden het karakter van een oriënterend en strategisch beraad. In deze vergaderingen besprak het bestuur de toekomst van QANU in het licht van de invoering van het nieuwe accreditatiestelsel (per 1 januari 2011) en de rapportage van het ENQA-panel dat QANU in oktober 2010 beoordeelde. Het bestuur betrok strategische, inhoudelijke, procedurele en personele aspecten van de ontwikkeling van QANU in haar beschouwingen. De overige, reguliere vergaderingen kenden een aantal vaste agendapunten: het te voeren beleid (mede naar aanleiding van de invoering van het nieuwe accreditatiestelsel), besprekingen van projectoverzichten en -resultaten, bespreking en vaststelling van financiële rapportages en begrotingen. Zo stonden onder meer op de agenda: de Jaarrekening 2010, het beleid met betrekking tot de bestuurlijke toetsing van rapporten en het beleid met betrekking tot de samenstelling van visitatiecommissies (op 16 februari); een gesprek met QANU s accountant over de Jaarrekening, het toekomstperspectief van QANU, de registratie in het European Quality Assurance Register (EQAR) (op 20 april); het beleid voor de bewaking van de kwaliteit van rapporten, het toekomstperspectief van QANU, de financiële rapportage over de eerste twee kwartalen van 2011 (op 13 juli); de benoeming van prof. dr. ir. G.M.A. (Guy) Aelterman tot bestuurslid van QANU met ingang van 1 november 2011, de statuten van QANU, de te volgen procedure voor de vervulling van bestuurszetels (op 17 augustus); de procedure voor de benoeming van een opvolger voor de QANU-directeur, een nieuw begrotingsmodel voor onderwijsvisitaties, de begroting voor 2012, het Jaarverslag 2011 (op 19 oktober); de personele bezetting en de capaciteit in 2012, de vaststelling van de begroting voor 2012, de ontwikkeling van het nieuwe accreditatiestelsel en de kwaliteit van de rapporten die geschreven zijn in het kader van de onderwijsvisitaties (op 14 december). De voorzitter van het bestuur voert regelmatig periodiek overleg met de directeur van QANU. In 2011 hebben voorzitter en directeur overleg gevoerd op: 13 januari, 25 januari, 9 februari, 8 maart, 5 april, 11 mei, 14 juni, 4 augustus, 6 september, 3 november, 15 november, 30 november In dit overleg komen actuele ontwikkelingen aan de orde, wordt de opvolging van de voorgaande bestuursvergadering doorgenomen en wordt ook de volgende vergadering van het bestuur voorbereid Bezoeken aan de Colleges van Bestuur van de universiteiten in Nederland Sinds 2004 streeft het QANU-bestuur, samen met de QANU-directeur, ernaar jaarlijks een informeel overleg te voeren met de Colleges van Bestuur (CvB s) van de universiteiten in Nederland. In 2011 legde het QANU-bestuur de volgende bezoeken af. Stichting Quality Assurance Netherlands Universities Jaarverslag 2011 pagina 15 van 51

16 Dinsdag 11 januari 2011 Dinsdag 15 februari 2011 Dinsdag 22 februari 2011 Dinsdag 12 april 2011 Dinsdag 17 mei 2011 Dinsdag 24 mei 2011 Donderdag 29 september 2011 Donderdag 3 november 2011 Woensdag 23 november 2011 Universiteit van Amsterdam Universiteit van Tilburg Universiteit Utrecht Universiteit Leiden Open Universiteit Nederland Radboud Universiteit Nijmegen Erasmus Universiteit Rotterdam Universiteit Maastricht Rijksuniversiteit Groningen Tijdens de gesprekken met de Colleges van Bestuur komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: ervaringen met recente door QANU uitgevoerde visitaties; ervaringen met en oordelen over de door QANU gehanteerde aanpak en werkwijze; recente ontwikkelingen met betrekking tot het stelsel van externe kwaliteitszorg in Nederland; internationalisering; de samenstelling van commissies; de kwaliteit van zelfevaluatierapporten. Stichting Quality Assurance Netherlands Universities Jaarverslag 2011 pagina 16 van 51

17 4. ONDERWIJSVISITATIES 4.1. Algemeen In de volgende paragrafen komen de in het verslagjaar 2011 formeel afgeronde onderwijsvisitaties aan bod. De bezoeken in het kader van deze onderwijsvisitaties vonden soms al in 2010 plaats. De samenstelling van de commissies die de beoordelingen hebben uitgevoerd, is opgenomen in bijlage Embedded Systems 3TU Een visitatiecommissie onder leiding van prof. dr. P. Marwedel, hoogleraar aan de Faculteit der Informatica aan de Technische Universiteit Dortmund, Duitsland, heeft de kwaliteit van de gezamenlijke masteropleiding Embedded Systems van de 3 technische universiteiten beoordeeld. De commissie bezocht de Technische Universiteit Delft. Het bezoek vond plaats op 4 en 5 november Elektrotechniek 3TU Een visitatiecommissie onder leiding van prof. dr. ir. B.L.R. De Moor, hoogleraar aan het Departement Elektrotechniek van de Katholieke Universiteit Leuven, heeft de kwaliteit van de opleidingen Elektrotechniek beoordeeld. De commissie bezocht 3 instellingen. De bezoeken vonden plaats op: 17 en 18 juni 2010 aan de Universiteit Twente: bacheloropleiding Electrical Engineering; masteropleiding Electrical Engineering; 1 en 2 juli 2010 aan de TU Eindhoven: bacheloropleiding Electrical Engineering; masteropleiding Electrical Engineering; 6 en 7 september 2010 aan de TU Delft: bacheloropleiding Electrical Engineering; masteropleiding Electrical Engineering; masteropleiding Computer Engineering Rechtsgeleerdheid Een visitatiecommissie onder leiding van prof. dr. J.W. Zwemmer, emeritus hoogleraar Belastingrecht, Universiteit van Amsterdam, heeft de kwaliteit van verschillende opleidingen Rechtsgeleerdheid beoordeeld. De commissie bezocht 10 instellingen. De bezoeken vonden plaats op: 22 en 23 september 2010 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid; bacheloropleiding Fiscaal recht; Stichting Quality Assurance Netherlands Universities Jaarverslag 2011 pagina 17 van 51

18 masteropleiding Rechtsgeleerdheid; masteropleiding Bedrijfsrecht; masteropleiding Financieel recht; masteropleiding Fiscaal recht; 19 tot en met 21 oktober 2010 aan de Rijksuniversiteit Groningen: bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid; bacheloropleiding Recht en Bestuur; bacheloropleiding Fiscaal Recht; bacheloropleiding Notarieel Recht; bacheloropleiding Internationaal en Europees Recht; bacheloropleiding Recht & ICT; bacheloropleiding European Law School; masteropleiding Nederlands Recht; masteropleiding Recht en Bestuur; masteropleiding Fiscaal Recht; masteropleiding Notarieel Recht; masteropleiding Internationaal en Europees Recht; masteropleiding Recht & ICT; masteropleiding European Law; masteropleiding International and Comparative Law; masteropleiding International Economic and Business Law; masteropleiding International Law and the Law of International Organisations; masteropleiding European Law School; 27 tot en met 29 oktober 2010 aan de Universiteit van Amsterdam: bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid; bacheloropleiding Fiscaal Recht; bacheloropleiding Notarieel recht; masteropleiding Privaatrecht; masteropleiding Arbeidsrecht; masteropleiding Informatierecht; masteropleiding International and European Law; masteropleiding Fiscaal Recht; masteropleiding Notarieel Recht; masteropleiding Publiekrecht; 9 tot en met 11 november 2010 aan de Universiteit Maastricht: bacheloropleiding Fiscaal Recht; bacheloropleiding European Law School; masteropleiding Fiscaal Recht; masteropleiding Nederlands Recht; masteropleiding Recht, Arbeid en Gezondheid; masteropleiding Forensica, Criminologie en Rechtspleging; masteropleiding European Law School; masteropleiding International Laws; Stichting Quality Assurance Netherlands Universities Jaarverslag 2011 pagina 18 van 51

19 masteropleiding Globalisation and Law; masteropleiding European Masteropleiding in Human Rights and Democratisation (post-initieel); masteropleiding International and European Economic Law (post-initieel); 16 tot en met 18 november 2010 aan de Universiteit van Tilburg: bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid; bacheloropleiding Fiscaal Recht; bacheloropleiding Internationaal en Europees Recht; bacheloropleiding Recht en Management; masteropleiding Rechtsgeleerdheid; masteropleiding Sociaal Recht en Sociale Politiek; masteropleiding Law and Technology; masteropleiding Milieurecht; masteropleiding International Business Law; masteropleiding International and European Public Law; masteropleiding Fiscaal Recht; masteropleiding Recht en Management; 7 tot en met 9 december 2010 aan de Radboud Universiteit Nijmegen: bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid; bacheloropleiding Notarieel Recht; bacheloropleiding Internationaal en Europees Recht; masteropleiding Nederlands Recht; masteropleiding Notarieel Recht; masteropleiding Internationaal en Europees Recht; masteropleiding European Law; 4 en 5 april 2011 aan de Universiteit Leiden: bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid; bacheloropleiding Fiscaal Recht; bacheloropleiding Notarieel Recht; masteropleiding Rechtsgeleerdheid; masteropleiding Fiscaal Recht; masteropleiding Notarieel Recht; 22 tot en met 24 maart 2011 aan de Universiteit Utrecht: bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid; masteropleiding Internationaal en Europees Recht; masteropleiding Law and Economics; masteropleiding Nederlands Recht; masteropleiding Notarieel Recht; masteropleiding Recht en Onderneming; masteropleiding International Law of Human Rights and Criminal Justice; masteropleiding International Business Law and Globalisation; 3 en 4 februari 2011 aan de Vrije Universiteit Amsterdam: Stichting Quality Assurance Netherlands Universities Jaarverslag 2011 pagina 19 van 51

20 bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid; bacheloropleiding Notarieel Recht; masteropleiding Rechtsgeleerdheid; masteropleiding Notarieel Recht; 10 en 11 februari 2011 aan de Open Universiteit: bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid; masteropleiding Rechtsgeleerdheid International Development Studies, Universiteit van Amsterdam Een visitatiecommissie onder leiding van prof. dr. L. de la Rive Box, emeritus Rector of the International Institute of Social Studies, heeft de kwaliteit van de masteropleiding International Development Studies aan de Universiteit van Amsterdam beoordeeld. Het bezoek aan de instelling vond plaats op 2 en 3 november Technische Innovatiewetenschappen, Technische Universiteit Eindhoven Een visitatiecommissie onder leiding van dr. A. Rip, emeritus hoogleraar Wetenschapsfilosofie aan de Universiteit Twente, heeft de kwaliteit van de bacheloropleiding Innovation Sciences en de masteropleiding Innovation Sciences and Human Technology Interaction aan de Technische Universiteit Eindhoven beoordeeld. Het bezoek aan de instelling vond plaats op 6 en 7 december Risicomanagement, Universiteit Twente Een visitatiecommissie onder leiding van prof. dr. ir. A.C. Brombacher, hoogleraar Kwaliteit en Betrouwbaarheid aan de Technische Universiteit Eindhoven, heeft de kwaliteit van de postinitiële masteropleiding Risicomanagement beoordeeld. Het bezoek aan de instelling vond plaats op 7 en 8 december Bestuurskunde Een visitatiecommissie onder leiding van prof. dr. C. Reichard, emeritus professor of Public Management, Universität Potsdam, Duitsland, heeft de kwaliteit van verschillende opleidingen Bestuurskunde beoordeeld. De commissie bezocht 7 instellingen. De bezoeken vonden plaats op: 4 en 5 oktober 2010 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: bacheloropleiding Public Administration; masteropleiding Public Administration; 6 en 7 oktober 2010 aan de Vrije Universiteit Amsterdam: bacheloropleiding Public Administration and Organization Science (Bestuurs- en organisatiewetenschap; masteropleiding Public Administration; Stichting Quality Assurance Netherlands Universities Jaarverslag 2011 pagina 20 van 51

QANU JAARVERSLAG 2010

QANU JAARVERSLAG 2010 QANU JAARVERSLAG 2010 COLOFON Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA UTRECHT T 030 230 31 00 F 030 230 31 29 E info@qanu.nl I www.qanu.nl 2011 QANU Tekst

Nadere informatie

QANU JAARVERSLAG 2014

QANU JAARVERSLAG 2014 QANU JAARVERSLAG 2014 COLOFON Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA UTRECHT T 030 230 31 00 F 030 230 31 29 E info@qanu.nl I www.qanu.nl 2015 QANU Tekst

Nadere informatie

Toetsing en beoordeling en de beperkte opleidingsbeoordeling

Toetsing en beoordeling en de beperkte opleidingsbeoordeling Toetsing en beoordeling en de beperkte opleidingsbeoordeling Conferentie Onderwijsinspectie, Amersfoort, 20 mei 2015 Sietze Looijenga, QANU In deze workshop: Hoe wordt in visitaties aandacht besteed aan

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

QANU JAARVERSLAG 2012

QANU JAARVERSLAG 2012 QANU JAARVERSLAG 2012 COLOFON Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA UTRECHT T 030 230 31 00 F 030 230 31 29 E info@qanu.nl I www.qanu.nl 2013 QANU Tekst

Nadere informatie

De indeling van de sector Recht

De indeling van de sector Recht De indeling van de sector Recht Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Rechtsgeleerdheid algemeen 2 Publiekrecht 3 Fiscaal recht 4 Privaat

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL OIKOS

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL OIKOS De Colleges van Bestuur van: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL OIKOS 2017-2021 de Radboud Universiteit Nijmegen; de Rijksuniversiteit Groningen; de Universiteit Leiden; de Universiteit Utrecht;

Nadere informatie

Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010

Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010 Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010 Toelichting: In het onderstaande overzicht is per technische masteropleiding aangegeven welke bacheloropleidingen drempelloos worden toegelaten.

Nadere informatie

QANU JAARVERSLAG 2013

QANU JAARVERSLAG 2013 QANU JAARVERSLAG 2013 COLOFON Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA UTRECHT T 030 230 31 00 F 030 230 31 29 E info@qanu.nl I www.qanu.nl 2014 QANU Tekst

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 19 - - - - - - - - 42-60066 - M Strategic Management Voltijd 9 - - - - - - - - 21-60079 -

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 De Colleges van Bestuur van: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 de Erasmus Universiteit Rotterdam; de Radboud Universiteit Nijmegen; de Rijksuniversiteit Groningen;

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 26 - - - - - - - - 45-60066 - M Strategic Management Voltijd 14 - - - - - - - - 24-60079 -

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 44 - - - - - - - - 76-60066 - M Strategic Management Voltijd 32 - - - - - - - - 37-60079 -

Nadere informatie

nvao Besluit Gegevens Naam instelling Naam opleiding Naam afstudeerrichting Datum aanvraag Variant opleiding Locatie opleiding

nvao Besluit Gegevens Naam instelling Naam opleiding Naam afstudeerrichting Datum aanvraag Variant opleiding Locatie opleiding nvao nederlands- ulaamse accreditatieorganisatie Besluit datum 29 juli 2016 onderwerp Besluit accreditatie wo-master Internationale Betrekkingen van de Rijksuniversiteit Groningen (002612) ons kenmerk

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam DATUM 15-08-2016 AANTAL PER OPLEIDING ONGEWOGEN Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 60120 - M Health Sciences (research) Voltijd 55 - - - - 60 - - - - Gezondheidszorg 60278

Nadere informatie

Technische Universiteit Eindhoven College van bestuur Postbus MB EINDHOVEN. Geacht college,

Technische Universiteit Eindhoven College van bestuur Postbus MB EINDHOVEN. Geacht college, nederlands-vlaamse accreditatie organisatie Geacht college, wo-bachelor Technische Informatica (#2618) NVAO/20083009/IvH Uitreksel van besluit In haar brief van 25 september 2008 heeft de NVAO medegedeeld

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 327 Besluit van 21 augustus 2007 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW in verband met de aanwijzing en de naamswijziging van masteropleidingen

Nadere informatie

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld Bachelor vooraanmeldingen UT opleidingen (Bron IBG) 17-07-2006 ADVANCED TECHNOLOGY 50002 naam studie 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % ADVANCED TECHNOLOGY UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 12 Verschil 213 tov. 212 21 3 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 225 221

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 FEBRUARI 2016 (13:15-16:00) Meeloopdag International

Nadere informatie

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Psychologie 2 Pedagogische opleidingen 3 Sociale

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag a > Retouradres Postbus 6375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 6375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Betrokkenheid van onderzoekscholen bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen

Betrokkenheid van onderzoekscholen bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen Een groot aantal ingevulde vragenlijsten is per 15 augustus 2003 (de deadline) geretourneerd. Een rappel leverde nog eens een aantal ingevulde vragenlijsten op. Uiteindelijk hebben 29 decanen en 22 directeuren

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015 Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015 23 april 2015 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague The Netherlands T +31 (0)70 312 2300 info@nvao.net

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 19 Verschil 214 tov. 213 7-5-212 6-5-213 5-5-214 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland 17 december 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wanneer een Toets Nieuwe Opleiding? 4 3 Werkwijze Toets Nieuwe Opleiding 5 4 Aanvraagdossier ten behoeve van

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 16 Verschil 214 tov. 213 16-4-212 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 283 3319

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 24 Verschil 213 tov. 212 13 6 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 479 417

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15 Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Bedrijfskunde Vrije Universiteit Amsterdam Biomedische wetenschappen

Nadere informatie

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht Economie en Recht Bedrijfskunde Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Wageningen University 238 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam 2.204 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Maastricht University**

Nadere informatie

Datum locatiebezoek(en) : 31 mei 2017 Datum paneladvies : 21 juni 2017 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 17 oktober 2013

Datum locatiebezoek(en) : 31 mei 2017 Datum paneladvies : 21 juni 2017 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 17 oktober 2013 ,nvao w nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie es luit Besluit strekkende tot een oordeel positief van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de wo-master Commercieel Privaatrecht van de Erasmus

Nadere informatie

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling:

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling: College van bestuur Universiteit Utrecht Postbus 80125 3508 TC UTRECHT Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding wo-master Selective Utrecht Medical Master

Nadere informatie

Besluit tot het verlenen van een instellingstoets kwaliteitszorg. Radboud Universiteit Nijmegen. Nijmegen 11 oktober 2016

Besluit tot het verlenen van een instellingstoets kwaliteitszorg. Radboud Universiteit Nijmegen. Nijmegen 11 oktober 2016 nuao r nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit tot het verlenen van een instellingstoets kwaliteitszorg datum 24 oktober 2017 onderwerp Besluit instellingstoets kwaliteitszorg van de Radboud

Nadere informatie

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research)

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research) Categorie Leidse opleidingen 2014/2015 Archeologie Archeologie M Archaeology M Archaeology (research) Geschiedenis/Oude talen en culturen Geschiedenis M Classics and Ancient Civilizations M Classics and

Nadere informatie

CHARTER. Netherlands Academy of Philanthropy

CHARTER. Netherlands Academy of Philanthropy CHARTER Netherlands Academy of Philanthropy De Netherlands Academy of Philanthropy De Netherlands Academy of Philanthropy (NAP) is een samenwerkingsverband tussen de Maatschappelijke Alliantie en hoogleraren

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24411 1 mei 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 april 2017, nr. HO&S/805204, houdende

Nadere informatie

Protocol TNO Educatieve Master

Protocol TNO Educatieve Master Protocol TNO Educatieve Master NVAO 14 maart 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Werkwijze toets nieuwe opleiding educatieve master (womaster) 4 3 Toelichting op het beoordelingskader beperkte toets nieuwe opleiding

Nadere informatie

QANU JAARVERSLAG 2012

QANU JAARVERSLAG 2012 QANU JAARVERSLAG 2012 COLOFON Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA UTRECHT T 030 230 31 00 F 030 230 31 29 E info@qanu.nl I www.qanu.nl 2013 QANU Tekst

Nadere informatie

Kwaliteitszorg en accreditatie

Kwaliteitszorg en accreditatie Infofiche Kwaliteitszorg en accreditatie Om kwaliteitsvol onderwijs te garanderen, worden opleidingen en instellingen beoordeeld. Enerzijds is er interne kwaliteitszorg die binnen de hogeschool of universiteit

Nadere informatie

Den Haag, 26 augustus namens de KNAW-commissie Gedragswetenschappen, 1 De instelling heeft op 4 september 2015 ingestemd met het advies.

Den Haag, 26 augustus namens de KNAW-commissie Gedragswetenschappen, 1 De instelling heeft op 4 september 2015 ingestemd met het advies. Beoordeling van het herstelplan van de Vrije Universiteit Amsterdam met betrekking tot de onderzoeksgerichte wo-masteropleiding Clinical and Developmental Psychopathology (research) van de Vrije Universiteit

Nadere informatie

Concept-besluit van het DB-OW over de herziening van de curricula van de masteropleidingen (7 oktober 2008).

Concept-besluit van het DB-OW over de herziening van de curricula van de masteropleidingen (7 oktober 2008). Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Concept-besluit van het DB-OW over de herziening van de curricula van de masteropleidingen (7 oktober 2008). 1. Concept-besluit en facultaire

Nadere informatie

: 180 ECTS en 60 ECTS : 12 december 2011 '. 25 en 26 januari 2012 : 21 juni 2012 : 7 mei 2013

: 180 ECTS en 60 ECTS : 12 december 2011 '. 25 en 26 januari 2012 : 21 juni 2012 : 7 mei 2013 nederlands - vlaamse accredttatieorganisatie Oordeel Positief onvoorwaardelijk oordeel over de aanvragen toets nieuwe opleid ng van de: wo-bachelor Business & Economics; wo-bachelor Accountancy and Gontrolling

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

Training examencommissies

Training examencommissies Training examencommissies N.a.v. midterm review instellingstoets kwaliteitszorg 5 maart 2015 Linda Verbeek 1 Voorstellen Drs Scheikunde (UU) MSc Onderwijskundig ontwerp en advisering (UU) Nu: Beleidsmedewerker

Nadere informatie

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum 100 %?! Terugblik - stedenreizen / EEPD / stadswandeling - lustrum Site: - vakinhoud PTA - examenreglement BOOR Toetsweken Periode 1:- 10 t/m 18 oktober SE's - profielwerkstuk, literatuurlijst - 18 t/m

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

Beoordeling. Standaard 1: Beoogde eindkwalificaties

Beoordeling. Standaard 1: Beoogde eindkwalificaties Advies van de beoordelingscommissie onderzoeksmasteropleidingen Maatschappijwetenschappen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen ten behoeve van de Nederlands-laamse Accreditatieorganisatie

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 Kijk voor meer informatie over voorlichtingsevenementen op de site van de betreffende universiteit. Meld je afwezigheid op school een week vóór de Open dag bij de decanen (kamer

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32957 30 september 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2015, nr. HO&S/805204,

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accred tatie aan de opleiding wo-master Computer Science van de Open Universiteit

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accred tatie aan de opleiding wo-master Computer Science van de Open Universiteit n ede rl an ds - u I a a mse a ccre ditati eor ga ni sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accred tatie aan de opleiding wo-master Computer Science van de Open Universiteit datum 31 iuli

Nadere informatie

Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen Tilburg University

Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen Tilburg University Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen Tilburg University 2015-2021 In het voorjaar van 2014 hebben de besturen van VSNU, NWO en KNAW besloten tot aanpassing van het Standard Evaluation Protocol

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ,nvao F nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 31 juli

Nadere informatie

Public Administration Arbeidsmarkt

Public Administration Arbeidsmarkt Public Administration Maar liefst 33 masters staan voor je klaar als je je bachelor politicologie, bestuurskunde of internationale betrekkingen hebt gehaald. Maak daar maar eens een keuze uit. Ga je voor

Nadere informatie

Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO

Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO Augustus 2017 Inhoud 1 Inleiding 4 Artikel 1.1 - Begripsbepalingen 4 Artikel 1.2 - De organisatie 4 2 Het bestuur 5 Artikel 2.1 - Samenstelling

Nadere informatie

Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen aan de UvT 2009-2015

Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen aan de UvT 2009-2015 Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen aan de UvT 2009-2015 In het najaar van 2007 hebben de besturen van VSNU, NWO en KNAW besloten tot aanpassing van het Standard Evaluation Protocol (SEP) 1.

Nadere informatie

Vanuit de NVAO werd het panel ondersteund door lic. Rik Belmans, beleidsmedewerker.

Vanuit de NVAO werd het panel ondersteund door lic. Rik Belmans, beleidsmedewerker. College van bestuur Universiteit van Amsterdam Postbus 19268 1000 GG AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van de aanvraag Toets nieuwe opleiding wo-master Master in International

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1b, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1b, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13500 1 september 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 augustus 2010, nr.

Nadere informatie

Denkkracht Utrecht Young Professionals

Denkkracht Utrecht Young Professionals Denkkracht Utrecht Young Professionals Bastiaan Vader Sociale Geografie, BSc. Political Geograpy, MSc. Medewerker Juridisch Bestuurlijke Zaken UMC Utrecht Student Educatieve Master (Universiteit Utrecht)

Nadere informatie

27 november oktober januari april 2015

27 november oktober januari april 2015 sïwao w nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie es luit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Onderwijskunde van de Hogeschool

Nadere informatie

and lt van de Open Universiteit Open Universiteit Nederland wo-master Business Process Management and lt (60 ECTS) 20 december 2012

and lt van de Open Universiteit Open Universiteit Nederland wo-master Business Process Management and lt (60 ECTS) 20 december 2012 s e accr e d tat eo rga nisat e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-master Business Process Management and lt van de Open Universiteit Nederland datum I 2 november

Nadere informatie

Nieuw accreditatiestelsel: de opleidingsbeoordeling

Nieuw accreditatiestelsel: de opleidingsbeoordeling Wie zijn wij? Patrick van den Bosch Expert Kwaliteitszorg Patrick.vandenbosch@vluhr.be Nieuw accreditatiestelsel: de opleidingsbeoordeling Wouter Teerlinck Expert Kwaliteitszorg Wouter.teerlinck@vluhr.be

Nadere informatie

Richtlijn voor het schrijven van een zelfevaluatierapport voor een beperkte opleidingsbeoordeling

Richtlijn voor het schrijven van een zelfevaluatierapport voor een beperkte opleidingsbeoordeling Richtlijn voor het schrijven van een zelfevaluatierapport voor een beperkte opleidingsbeoordeling Versie 1.0.3, 1 mei 2012 QANU (Quality Assurance Netherlands Universities) Catharijnesingel 56 Postbus

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21337 29 juli 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 09-07-2014, nr. DL/641019, houdende

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool ,nvao r nederlands-vlaam se accreditatie organisatie S uif Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool datum

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 819 Tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan en selectie van aanstaande studenten

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO MAART 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 MAART 2016 (13:00-16:00) Meeloopdag Bestuurskunde: Economie

Nadere informatie

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 4 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 3 Procedure 6 pagina 2 1 Inleiding Instellingsbesturen kunnen voor opleidingen met kleinschalig,

Nadere informatie

18 september 2014. voltijd Groningen 28 november 2014. 15 februari 2015. Beoordelingskaders bijzonder kenmerk ondernemen d.d.

18 september 2014. voltijd Groningen 28 november 2014. 15 februari 2015. Beoordelingskaders bijzonder kenmerk ondernemen d.d. se a ccr editat eor ga ní sat e Besluit Besluit strekkende tot het toekennen van het bijzonder kenmerk Ondernemen aan de minor Sport Business lnnovatie van de hbo-bacheloropleiding Sport, Gezondheid en

Nadere informatie

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017 Universiteit Leiden John Kroes 12 mei 2017 In Leiden en Den Haag Leiden Nederland Amsterdam Den Haag Eerste Universiteit van Nederland Opgericht door Willem van Oranje in 1575 Als beloning voor verzet

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Leraar in onderzoek. Exacte Wetenschappen. Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten

Leraar in onderzoek. Exacte Wetenschappen. Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten Exacte Wetenschappen Leraar in onderzoek Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten Den Haag, mei 2010 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 3 2 Doel 4 3

Nadere informatie

QANU Jaarverslag 2009

QANU Jaarverslag 2009 QANU Jaarverslag 2009 COLOFON Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA UTRECHT T 030 230 31 00 F 030 230 31 29 E info@qanu.nl I www.qanu.nl 2009 QANU Tekst

Nadere informatie

Vooraanmeldingen: vergelijkbare bacheloropleidingen (bron Telbestanden Studielink) Peildatum (week 2016/38)

Vooraanmeldingen: vergelijkbare bacheloropleidingen (bron Telbestanden Studielink) Peildatum (week 2016/38) Peildatum 24-09- (week /38) TiSEM Opleiding Instelling / / B Bedrijfseconomie Tilburg University 401 430 373 100,0% 100,0% 100,0% B Bedrijfseconomie Totaal universiteiten 401 430 373 B Econometrie en Operationele

Nadere informatie

Leids Universitair Register Opleidingen

Leids Universitair Register Opleidingen Pagina 1 van 7 Leids Universitair Register Opleidingen 2004-2005 ECTS CROHO Datum eerste inschrijving Einde accreditatie Faculteit der Archeologie Faculty of Archaeology B Archeologie Bachelor of Arts

Nadere informatie

Studeren in Nederland

Studeren in Nederland Studeren in Nederland Annekee de Jager Kaj Temme Nederlandse Ambassade Brussel Leuven, 27 oktober 2015 Inhoud 1. Nederland 2. Waarom studeren in Nederland? 3. Onderwijs in Nederland 4. Nederlandse studentensteden

Nadere informatie

1. Opening. 2. Mededelingen. 3. Samenstelling raad van bestuur (ter beslissing) 4. Samenstelling raad van commissarissen (ter beslissing)

1. Opening. 2. Mededelingen. 3. Samenstelling raad van bestuur (ter beslissing) 4. Samenstelling raad van commissarissen (ter beslissing) Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders ( BAVA ) van Koninklijke Ten Cate N.V., die wordt gehouden op donderdag 25 augustus 2016 om 14.00 uur ten kantore van de vennootschap,

Nadere informatie

Accreditatiestelsel 3.0

Accreditatiestelsel 3.0 Accreditatiestelsel 3.0 Paul Zevenbergen Bestuurslid NVAO NNK, 14 april 2016 Vandaag Uitgangspunten Korte toelichting Geest accreditatiestelsel Opzet instellingsbeoordeling Opzet opleidingsbeoordeling

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Enschede in Cijfers 2011 11. ONDERWIJS

Enschede in Cijfers 2011 11. ONDERWIJS Onderwijs 11. ONDERWIJS 20 Onderwijs Tabel 11.1: Aantal scholen en aantal leerlingen in het basisonderwijs per cursusjaar sinds 2006/'07. 1) denominatie 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 sch. leerl. sch.

Nadere informatie

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2014 Young Professionals

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2014 Young Professionals De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2014 Young Professionals Birte Nelen Functie: Beleidsadviseur bij Abvakabo FNV Studie: Algemene Sociale Wetenschappen, Bachelor Bestuur en Beleid (USBO), Master Hester

Nadere informatie

Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen De periode nader bekeken

Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen De periode nader bekeken Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen De periode 2006-2011 nader bekeken Jos Beishuizen Diana Dolmans Jan van Driel Iwan Wopereis Jeroen van Merriënboer Onderwijs Research Dagen 2012,

Nadere informatie

Bijlage 2 - Expiratiedata CROHO accreditaties

Bijlage 2 - Expiratiedata CROHO accreditaties Bijlage 2 - Expiratiedata CROHO accreditaties Culturele Antropologie/Ontwikkelingssociologie Bachelor Culturele Antropologie/Ontwikkelingssociologie: 30 december 2019 Master Cultural Anthropology and Development

Nadere informatie

CROHO. code. University. University

CROHO. code. University. University wo bachelor in combinatie met educatieve minor CROHO code indien beperkt tot daarbij genoemde universiteit(en) Bevoegdheid Sociale Geografie en Planologie 56838 Leraar Aardrijkskunde Aardwetenschappen

Nadere informatie

De waaier van informaticadisciplines. Lex Bijlsma en Rik Bos Open Universiteit 4 april 2013

De waaier van informaticadisciplines. Lex Bijlsma en Rik Bos Open Universiteit 4 april 2013 De waaier van informaticadisciplines Lex Bijlsma en Rik Bos Open Universiteit 4 april 2013 Accreditatie Bolognaverklaring (1999): maatregelen voor internationale mobiliteit in Europees hoger onderwijs

Nadere informatie

Aan d.t.k.v. 15 jan 2014 Ons nummer: Afd:

Aan d.t.k.v. 15 jan 2014 Ons nummer: Afd: Aan d.t.k.v. de Raad van Ministers de Minister van Economische Ontwikkeling Drs. S.M. Palm Molenplein Alhier Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlagen: 2014/001495/001492/001497 Uw brief van: Advies inzake

Nadere informatie

Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties

Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties 1 Inleiding In haar procedure van de accreditatie van bestaande opleidingen heeft de NAO een belangrijke plaats ingeruimd

Nadere informatie

Accreditatie 3.0 en peer review

Accreditatie 3.0 en peer review Accreditatie 3.0 en peer review Seminar verduurzaming peer review Paul Zevenbergen 22 november 2016 Twee onderwerpen Nieuwe accreditatiestelsel ( 3.0 ) Eigen peer review in relatie tot NVAO accreditatie

Nadere informatie

Toetsing realisatie voorwaarde(n) nieuwe opleiding. wo-ma Master in Managing Information and. Sustainable Change. Radboud Universiteit Nijmegen

Toetsing realisatie voorwaarde(n) nieuwe opleiding. wo-ma Master in Managing Information and. Sustainable Change. Radboud Universiteit Nijmegen Toetsing realisatie voorwaarde(n) nieuwe opleiding wo-ma Master in Managing Information and Sustainable Change Radboud Universiteit Nijmegen 12 juni 2017 NVAO Toets voorwaarde(n) nieuwe opleiding Adviesrapport

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam. wo-master joint degree European Master in Health Economics and Management (120 EC) 20 juli 2015

Erasmus Universiteit Rotterdam. wo-master joint degree European Master in Health Economics and Management (120 EC) 20 juli 2015 se accr e ditat e o r ga n sati e Besluit datum 30 oktober 201 5 onderwerp Beslu t Toets nieuwe opleiding wo-master European Ma in Health Economics and Management (oint degree) van de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007. Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 22 WEEK: 10

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 22 WEEK: 10 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 163-109 - - - - 81 85 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 428-153 341-351 - 41

Nadere informatie

Bijlage 2 - Expiratiedata CROHO accreditaties

Bijlage 2 - Expiratiedata CROHO accreditaties Bijlage 2 - Expiratiedata CROHO accreditaties Culturele Antropologie/Ontwikkelingssociologie Bachelor Culturele Antropologie/Ontwikkelingssociologie: 30 december 2019 Master Cultural Anthropology and Development

Nadere informatie

Standpunt van de VLIR betreffende de visitatie van het onderwijs aan de universitaire instellingen in Vlaanderen

Standpunt van de VLIR betreffende de visitatie van het onderwijs aan de universitaire instellingen in Vlaanderen Standpunt van de VLIR betreffende de visitatie van het onderwijs aan de universitaire instellingen in Vlaanderen Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België Yvette Michotte 27 februari 2016 10-3-2016

Nadere informatie

De indeling van de sector Gezondheidszorg

De indeling van de sector Gezondheidszorg De indeling van de sector Gezondheidszorg Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Geneeskunde 2 Verlos- en verpleegkunde 3 Tandheelkunde

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 23 WEEK: 11

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 23 WEEK: 11 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 182-121 - - - - 91 93 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 459-170 357-384 - 47

Nadere informatie

11 juli 2012 Beleidsreactie advies NVAO m.b.t. kwaliteit en niveau van BE, VTM, CE en MEM bij Hogeschool Inholland

11 juli 2012 Beleidsreactie advies NVAO m.b.t. kwaliteit en niveau van BE, VTM, CE en MEM bij Hogeschool Inholland a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht 2014

Reglement Raad van Toezicht 2014 2014 pagina 2 van 6 I Algemeen De Raad van Toezicht functioneert binnen de kaders van de Wet, de Statuten en het bestuurs- en beheersreglement. De Branchecode Goed Bestuur Hogescholen vormt een belangrijk

Nadere informatie

Evaluatie Accreditatiestelsel

Evaluatie Accreditatiestelsel Evaluatie Accreditatiestelsel Deze vragenlijst maakt deel uit van het inspectieonderzoek naar het functioneren van het accreditatiestelsel in het hoger onderwijs in Nederland. Aan bod komen onder andere:

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam ,nvao w nederlands-vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Universiteit van Amsterdam datum 29 juli 2016

Nadere informatie