Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten"

Transcriptie

1 Jong Talent Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten CAPHRI School for Public Health and Primary Care Faculty of Health, Medicine & Primary Care Universiteit Maastricht mei 2010

2 Name and address organisation CAPHRI School for Public Health and Primary Care Faculty of Health, Medicine & Primary Care Universiteit Maastricht Postbus MD Maastricht Wetenschappelijk directeur Prof.dr. Onno van Schayck Contactpersoon en samensteller van dit document Dr. Hannerieke van der Boom Promovendicoördinator CAPHRI Lid Interfacultaire Promovendi Commissie 2

3 Inhoud 1. Inleiding 1.1. School for Public Health and Primary Care: CAPHRI 1.2. Centre of Excellence 2. Promovendibeleid 2.1. Onderzoekersopleiding 2.2. Voortgangsregistratie en kwalitatieve en kwantitatieve monitoring van promovendi Procedure voortgangsbewaking Voortgangsbewaking en talentscouting Prioritering van het monitoren van de promovendi 2.3. Congres- en cursusbudget 2.4. Promovendicoördinator en vertrouwenspersoon 2.5. Promovendivertegenwoordigers 2.6. Doorgroei van succesvolle promovendi naar een postdoc positie 3. Promovendiproject Interfacultaire Promovendi Commissie Randwijck 3.1. Activiteiten van CAPHRI binnen het IPC project 3.2. Gefaseerd globaal plan van aanpak van het IPC project binnen CAPHRI 3.3. Ontwikkelen en implementeren van loopbaanbeleid Beleid ten aanzien van Research Master studenten, promovendi en postdocs Loopbaanbeleid ten aanzien van vrouwen en allochtonen Scouting en talentenbeleid gericht op promovendi en Research Master studenten 4. Postdocbeleid 4.1. Postdocbeleid in het kader van talentontwikkeling/het center of excellence Primary Care 4.2. Loopbaanbeleid, en talentscouting en coaching van postdocs 4.3. Begeleiding, opleiding en monitoring van postdocs 4.4. Rugzakje voor postdocs 3

4 5. Het Kootstra Talent Fellowship voor studenten, promovendi en postdocs 6. Internationalisering 6.1. Internationaliseringsbeleid van CAPHRI voor promovendi en andere medewerkers 6.2. Stimuleren van buitenlandervaring talentvolle promovendi en postdocs 6.3. Studiegerelateerde buitenlandervaring voor studenten 7. Persoonsgebonden subsidies Afrondend 4

5 1. Inleiding In het voorliggende stuk wordt ingegaan op het beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten van de School CAPHRI, en meer specifiek op het talentenbeleid voor deze drie groepen. Het stuk is opgebouwd uit elementen die eerder beschreven zijn in verscheidene beleidsstukken van CAPHRI. 1 CAPHRI is zich er sterk van bewust dat het nodig is om te investeren in jonge onderzoekers, om hen op te kunnen leiden tot gedegen en indien mogelijk excellente wetenschappers. Daarom is er sprake van een nauwe verbinding tussen het algemene beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten en het specifieke beleid en de aanvullende regelingen en faciliteiten voor talentvolle medewerkers. Deze kunnen immers enkel tot bloei komen en verder ondersteund worden als het beleid zodanig ingericht is dat talent kan worden opgemerkt en verder gecoacht en gestimuleerd kan worden. Daarom is dit stuk geen samenvatting van passages in het beleid van CAPHRI over talentscouting en talentenbeleid, maar moet dit stuk gezien worden als het totale beleid van CAPHRI voor promovendi, postdocs en Research Master studenten met daarbovenop het talentenbeleid voor diegenen die bovengemiddelde kwaliteit laten zien als onderzoeker en zich verder willen ontwikkelen. De senioren binnen CAPHRI worden naast hun eigen wetenschappelijke onderzoek gestimuleerd om kwalitatief hoogstaande begeleiding te bieden aan jonge medewerkers en hun te enthousiasmeren en stimuleren in hun loopbaan. 1.1 School for Public Health and Primary Care: CAPHRI De School for Public Health and Primary Care: CAPHRI is onderdeel van de Faculty of Health, Medicine & Life Sciences van de Universiteit Maastricht. Een school is een organisatorische eenheid van aanzienlijke omvang waarin onderzoekers, promovendi en Master studenten samenwerken om onderzoek en onderwijs van hoge kwaliteit uit te voeren. De School for Public Health and Primary Care: CAPHRI is officieel opgericht op 1 juli 2007, samen met vier andere FHML graduate schools, en kan beschouwd worden als een verdere ontwikkeling van het al eerder bestaande onderzoeksinstituut CAPHRI. De onderzoeksdomeinen zijn openbare gezondheidszorg en eerstelijnszorg en focussen op chronische ziekten. De nadruk ligt op multidisciplinair toegepast onderzoek met een primaire interesse in gezondheidsuitkomsten die relevant zijn voor individuen in een extra- en transmurale setting. 1 Aanspraken kunnen niet gemaakt worden op basis van dit beleidsoverzicht; hiervoor wordt te allen tijde naar de originele en volledige beleidsstukken, regelingen en procedures verwezen die opvraagbaar zijn bij het Beheersbureau van CAPHRI (indien niet vertrouwelijk). 5

6 In aanvulling op onderzoek is de School verantwoordelijk voor de opleiding van onderzoekers en het bieden van (research) master onderwijs. De School coördineert onderzoek en master onderwijs van de vakgroepen Huisartsgeneeskunde, Epidemiologie, Gezondheidsvoorlichting, Beleid Economie en Organisatie van de Zorg, Metamedica, Verpleging & Verzorging, Methodologie & Statistiek, Sociale Geneeskunde, International Health, Orthopedie en Revalidatiegeneeskunde. Deze vakgroepen zijn preferent ondergebracht onder de school omdat het grootste deel van hun onderzoek en onderwijs op het gebied van eerstelijnszorg en public health ligt. Traditioneel gezien werkt de school ook samen met medewerkers van andere FHML vakgroepen. De multidisciplinaire onderzoeksprojecten zijn georganiseerd in onderzoeksprogramma s die in drie clusters zijn gegroepeerd: Primary Care, Innovation of Care, en Public Health. Het doel van de School is uitblinken in wetenschappelijke kwaliteit alswel in maatschappelijke relevantie. Op nationaal niveau participeert CAPHRI in de Onderzoeksschool CaRe (Netherlands School of Primary Care Research) en in de Onderzoeksschool WTMC (Science, Technology and Modern Culture). Beide scholen zijn officieel erkend door de KNAW en centra voor scholing van hoge kwaliteit van promovendi en nationale en internationale onderzoekssamenwerking. Ook kunnen AIO s zonder kosten gebruik maken van het aanbod aan algemene AIO-cursussen van de faculteit FHML. Additioneel voorziet CAPHRI in promovendionderwijs binnen de Health Sciences Research Master. Door deze inbedding is een adequate opleiding van eigen PhDs gewaarborgd. 1.2 Centre of Excellence In de meest recente visitatie werd CAPHRI als geheel beoordeeld als very good to excellent. Het cluster Primary Care werd aangemerkt als excellent, de clusters Innovation of Care and Public Health als very good. De visitatiecommissie steunde de in de zelfevaluatie beschreven strategie van de School, nl. het verder versterken van transmuraal onderzoek en academische netwerken, het continueren en versterken van cohorten, het opnieuw opstarten van het kweekvijverbeleid en het bevorderen van internationale uitwisseling. Tevens werd aangegeven dat de School zich kan ontwikkelen tot een Centre of Excellence in Primary Care. Geconstateerd werd dat dit een schoolbrede aanpak vereist, gezien het toenemende belang van zorginnovatie en preventie voor de eerstelijns gezondheidszorg. De ontwikkeling van een Centre of Excellence in Primary Care vereist derhalve investeringen in alle drie de clusters, gericht op wederzijdse 6

7 kruisbestuiving. Om verder uit te groeien tot een internationaal erkend Centre of Excellence in Primary Care zullen de komende drie jaar gerichte investeringen worden gedaan. De investeringen beogen een versterking van de score in de Vernieuwingsimpuls en een vergroting van het aandeel in de overige tweede geldstroom. Tevens zal participatie in grotere initiatieven (zoals CTMM, het Nationaal Programma Ouderenzorg en Europese projecten) worden ondersteund. De ambitie is de komende jaren de basis te leggen voor een verdere versterking van het onderzoek via het aantrekken en behouden van toppers. De verwachting is dat dit op termijn zal leiden tot een verdere verbetering in de score op de door de faculteit FHML gehanteerde criteria. De School streeft eveneens naar een verdere versterking van de maatschappelijke impact. Verder wordt gestreefd naar een vergroting van de instroom van (research) master studenten. De School zal op een vijftal terreinen investeren, namelijk nieuwe leerstoelen op strategische gebieden, talentontwikkeling, internationalisering, versterking van de infrastructuur (cohorten) en strategische samenwerking met andere Schools. De verdere uitbouw van de School tot een Centre of Excellence vergt investering in talent. In lijn met het kweekvijverbeleid zal actief worden gescout naar talent en zullen middelen worden ingezet om topwetenschappers te behouden. Uit eigen middelen worden promovendiplaatsen ingezet op strategische onderwerpen (in samenwerking met andere Schools op kruispunten in de ZKOs). Op basis van de investeringsgelden worden postdoc plaatsen beschikbaar gesteld voor succesvolle promovendi (met zowel interne als externe werving). Deze posities zijn gericht op de verdere ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden, en beogen een vergroting van het aantal Veni aanvragen. Tevens wordt de doorstroming van sterke senioronderzoekers bevorderd via het vestigen van profileringsleerstoelen. 7

8 2. Promovendibeleid CAPHRI werkt al enige jaren aan aanscherping van het promovendibeleid. Om een promovendus optimaal te begeleiden naar een promotie en op te leiden als onderzoeker is er naast de begeleiding door promotor(es) (en andere begeleiders) behoefte aan een 4-tal aspecten: onderzoekersopleiding in de vorm van cursussen en/of het volgen van een gestructureerde topmaster opleiding (HSRM); voortgangsbewaking van het promotietraject; een promovendicoördinator en vertrouwenspersoon die door de promovendus geraadpleegd kunnen worden; talentscouting van veelbelovende promovendi. CAPHRI wil graag dat promovendi optimaal begeleid worden en wil daarom aan alle genoemde aspecten aandacht besteden. Bovendien is het noodzakelijk dat minder promovendi uitvallen en dat het promotietraject niet uitloopt en niet langer dan maximaal 4 jaar duurt (of een equivalent daarvan bij deeltijdaanstellingen). Bij de UM promoveert op dit moment minder dan 15% van de promovendi binnen de duur van 4 jaar en is er sprake van een uitval van ongeveer 20%. Conform de notitie van het CvB van de UM van (BSI/GM/ed II) stelt CAPHRI zich tot doel dat de uitval van promovendi tot maximaal 5% gereduceerd wordt en dat 70% van de promovendi hun promotie binnen 4 jaar afronden. Dit zal ieder jaar geëvalueerd worden. In de afgelopen 4 jaar ( ) zijn er 4 promovendi uitgevallen. Op een cohort van ongeveer 20 nieuwe promovendi per jaar zitten deze cijfers ruim onder het gemiddelde van de UM. De gemiddelde duur van CAPHRI promotietrajecten neemt gestaag af. CAPHRI wil dit verbeterde rendement bewerkstelligen, zonder dat dit ten koste gaat van de onderzoekersopleiding. Integendeel, CAPHRI heeft als ambitie de onderzoekersopleiding in de komende jaren verder te verbeteren. Dit zal o.a. tot stand gebracht worden door een relatief grote instroom van promovendi via de 2-jarige research master (HSRM) van CAPHRI en van talenten die tijdens hun Masteropleiding al worden gescout (o.a. via het honours programma). Veel van het cursorisch onderwijs maakt nl. deel uit van de research master en hoeft in dat geval niet meer tijdens het 4 jarige promotietraject plaats te vinden. Bovendien wordt in de research master actief gewerkt aan een of meerdere Wi1-publicaties (internationaal peer 8

9 reviewed publicaties) die veelal deel zullen uitmaken van het proefschrift en het uitwerken van een onderzoeksvoorstel, c.q. subsidieaanvraag voor een PhD project. Een verhoogde instroom via de HSRM wil natuurlijk niet zeggen dat er geen promovendi buiten de HSRM of van buiten de UM kunnen instromen. CAPHRI wil als instituut aantrekkelijk zijn om te werken, ook voor onderzoekers buiten de UM. Overigens kiest CAPHRI er expliciet voor om het promotietraject niet in te korten tot 3 jaar, ook niet voor de instroom via de HSRM, zoals gesuggereerd wordt als mogelijkheid in bovengenoemde notitie van het CvB. Veel van de promotieonderzoeken van CAPHRI betreffen longitudinale dataverzameling waarbij een traject van 4 jaar niet ingekort kan worden. Hierbij is het wel van belang om te realiseren dat er nogal wat verschillen kunnen zijn tussen verschillende promotietrajecten, met aan een kant van het spectrum een promotietraject waar de dataverzameling al is (of wordt) uitgevoerd en aan de andere kant een promotietraject waar men het project van de grond af aan moet opbouwen. In het eerste geval is het vaak veel eenvoudiger om binnen 4 jaar klaar te zijn, in het tweede geval is dat veel moeilijker. In onderstaande wordt uitgewerkt hoe de genoemde aspecten binnen CAPHRI vorm gegeven worden. Dit voorstel is zoveel mogelijk conform de CvB notitie en het conceptplan van de IPC van (HA/SH/SFG/ ). 2.1 Onderzoekersopleiding De onderzoekersopleiding van promovendi wordt afgestemd op de individuele behoefte van de onderzoeker. Die behoefte is gebaseerd op het genoten bachelor- en masteronderwijs en op de specifieke eisen van het betreffende promotieonderzoek. Hiertoe wordt een begeleidings- en opleidingsplan (OBP) door promotor en promovendus opgesteld binnen 3 maanden na aanstelling. Het opleidingsplan dient goedgekeurd te worden door de promovendicoördinator van CAPHRI. Er kan daartoe gebruik gemaakt worden van de algemene UM cursussen (bijv. Engels, schrijven en presentaties in het Engels, statistiek, time- en projectmanagement) of van de cursussen van de landelijke onderzoeksschool CaRe of zo nodig, van daar buiten (bijv. NIHES). Ieder jaar wordt een kort verslag door promovendus ingediend bij de promovendicoördinator waarin gemeld wordt of het plan conform de opzet is uitgevoerd. Het plan kan tijdens het promotietraject gemotiveerd aangepast worden. Overigens zal een belangrijk deel van de onderzoekersopleiding in de toekomst gevolgd kunnen worden in de 2- jarige health sciences research master (HSRM). Het cursorisch onderwijs in deze master lijkt sterk op en is deels identiek aan het huidige onderwijs voor promovendi. Hierdoor zal de 9

10 onderwijsbelasting voor promovendi die de HSRM hebben doorlopen tijdens het promotietraject beduidend afnemen, waardoor de kans op uitloop (en soms uitval) verminderd wordt. Een onderzoeker zal pas kunnen promoveren als de onderzoekersopleiding volledig is afgerond, te beoordelen door de promovendicoördinator. Speciale aandacht dient ook uit te gaan naar het opdoen van ervaring door het presenteren van eigen onderzoek op (internationale) congressen. 2.2 Voortgangsregistratie en kwalitatieve en kwantitatieve monitoring van promovendi Voor CAPHRI is een nieuw voortgangsregistratie en monitoringsysteem t.b.v. promovendi gebouwd, genaamd PhD TRACK system, of TRACK, dat in mei 2010 van start is gegaan. Er wordt momenteel tevens onderzocht in hoeverre dit systeem UM-breed ingevoerd kan worden bij alle Schools, die veel belangstelling hebben voor dit volgsysteem. Het systeem bestaat uit voortgangsrapportages van promovendi en voortgangsbeoordelingen door (co-)promotoren, aangevuld met een questionnaire voor promovendi over de kwaliteit van elk van hun begeleiders en is geheel ingepast in het financiële projectbewakingssysteem van CAPHRI. Hierdoor is een systeem ontstaan waarmee interne en externe promovendi nauw gevolgd gaan worden en er gegevens ontstaan over de voortgang van projecten en de begeleiding. Tot nu toe werd de registratie van promovendi al goed beheerd door het beheersbureau van CAPHRI zodat veel gegevens van promovendi bekend zijn, maar er was nog geen sprake van het systematisch evalueren van de voortgang. Wel is sinds 2008 en 2009 een jaarlijkse enquête gehouden over de begeleiding, die momenteel via het promovendus volgsysteem wordt gecontinueerd. In de oude procedure, waarbij gebruik werd (en nog wordt) gemaakt van papieren casussen, is het volgen van voortgang van promovendi moeizaam. Daarnaast zijn projectproblemen waardoor promovendi vertraging op kunnen lopen (financiering, bemensing, ondersteuning rekrutering) pas vaak laat te signaleren. Derhalve heeft CAPHRI gekozen voor een dynamisch elektronisch volgsysteem, dat grotendeels de ZonMW systematiek volgt inzake projectvoortgang en rapportages, aangevuld met voor promovendi en begeleiders belangrijke items. In april 2010 gaat het systeem daadwerkelijk van start. De promovendicoördinator zal zich met behulp van het nieuwe een gedetailleerder beeld gaan vormen van de individuele voortgang van promovendi. Zij inventariseert jaarlijks de voorgang en het functioneren van promovendi binnen CAPHRI. Hiervoor staat verschillende middelen ter beschikking: tenminste een jaarlijks persoonlijk gesprekken met elke promovendus, de tweejaarlijkse promovendi-enquête van de IPC en de jaarlijkse interne enquête van CAPHRI waarin de begeleiding wordt geëvalueerd (het PhD coaching Feedback Form). Deze laatste is 10

11 sinds 2008 jaarlijks gehouden en wordt momenteel via het TRACK systeem uitgezet bij de promovendi. De enquête geeft inzicht in belangrijke aspecten als algemene promovendi voortgang, gesignaleerde knelpunten in het opleidingstraject en de frequentie en kwaliteit van de begeleiding door de (co)promotoren. Jaarlijks worden de bevindingen van deze enquête met de promovendivertegenwoordigers besproken in de CAPHRI Educational Board, en ook gebruikt ter sturing van promovendibeleid in het volgend jaar. Door deze instrumenten ontstaat zicht op mogelijke vertraging van promovendi en de achterliggende oorzaken hiervoor (die gezocht kunnen worden in de begeleiding, inhoudelijke aspecten van het project, of persoonlijke factoren, c.q. omstandigheden van de promovendus). Bovendien ontstaat ook zicht op promovendi die het bovengemiddeld goed doen en als talentvol of zelfs excellent aangemerkt zouden kunnen worden. Hierbij kan men denken aan het eerder afronden van de promotie dan oorspronkelijk gepland, uitzonderlijke kwaliteit of bovengemiddelde hoeveelheid of impactfactor van artikelen, het opdoen van buitenlandervaring of andere voor de loopbaanontwikkeling waardevolle ervaringen, of het binnenhalen van subsidies of prijzen voor onderzoek Procedure voortgangsbewaking De voortgangsbewaking is onderdeel van het CAPHRI PhD kwaliteitssysteem, dat uit 10 stappen bestaat. Hieronder staan de meeste van deze stappen beschreven. Bij de start van het promotietraject houdt de promovendicoördinator een kennismakingsgesprek met elke nieuwe promovendus om deze wegwijs te maken in CAPHRI en te informeren over zaken die voor promovendi van belang zijn. Daarnaast ontvangt de promovendus een kennismakingspakket van CAPHRI waarin de functies van de verschillende functionarissen duidelijk worden uitgelegd, en met een tijdspad waarin alle acties die genomen moeten worden duidelijk vermeld staan. Van elke promovendus worden de volgende gegevens opgenomen in een digitale database en papieren dossier bij CAPHRI: Aanstellingsbrief Curriculum Vitae (opleidingen en diploma s van de promovendus) Projectbeschrijving (bij voorkeur inclusief tijdspad) Begeleiding (afspraken over: welke personen zijn (co)promotoren, intensiteit van de begeleiding) 11

12 Opleidings- en begeleidingsplan (OBP) Voortgangsrapportages (vertrouwelijk: jaarlijkse enquête over de voortgang, verslag van het jaarlijkse gesprek met de promovendicoördinator) Binnen 1 maand na aanstelling dient door de promovendus i.o. met promotor een voortgangsplan bij de promovendicoördinator ingediend te zijn. In dit plan wordt duidelijk aangegeven wat de meetmomenten zijn waarop de voortgang getoetst kan worden en wat de einddatum is waarop het manuscript moet worden ingeleverd. Ook moet bij aanvang van het project duidelijk zijn wie de dagelijkse begeleiding van de promovendus op zich neemt en hoe intensief die begeleiding is. Bij aanvang van iedere promovendusaanstelling vult de promovendus in overleg met zijn/haar promotor/co-promotor een Opleidings- en Begeleidingsplan (OBP) in. Binnen drie maanden na de aanstelling wordt dit OBP besproken met de promovendicoördinator die het ter goedkeuring moet ondertekenen. Vervolgens wordt het bewaard in het CAPHRI dossier van de promovendus en het origineel wordt naar PZ gestuurd. Als het OPB goedgekeurd is door de promovendicoördinator wordt een CAPHRI budget vrijgegeven voor cursus-, reis- en congreskosten (enkel voor interne promovendi met UFO-profiel: promovendus. Zie de procedure Promovendibudget, op te vragen bij de promovendicoördinator). Ca 2-3 maanden voor afloop van het eerste jaar voert de promovendus met zijn of haar (co)-promotor een beoordelingsgesprek op basis waarvan wordt besloten het promotietraject voort te zetten of te beëindigen. Indien de promotor het contract niet wil verlengen legt hij dit eerst voor aan de promovendicoördinator, die dit bespreekt met de directie van CAPHRI. De wetenschappelijk directeur van CAPHRI neemt i.o. met de promotor het besluit of het contract van de promovendus al dan niet verlengd wordt. Een keer per jaar, 9 maanden na de aanvang van de aanstelling en vervolgens elk jaar, krijgen de promovendus en zijn/haar (co)promotoren een uitnodiging van het promovendi volgsysteem (dat beheerd wordt door de promovendicoördinator Hannerieke van der Boom) om een uitgebreide vragenlijst in te vullen. Deel 1 en 2 van deze questionnaire stellen een aantal vragen over de voortgang van het onderzoeksproject, mogelijke vertraging en de oorzaken hiervoor. Dit gedeelte is verplicht en kan via het systeem ingezien worden door de (co)promotoren. Deel 3 vraagt promovendi om uitgebreide feedback te geven over de kwaliteit van de coaching en supervisie door elk van de (co)promotoren (max. 4). Deel drie is vertrouwelijk en kan NIET ingezien worden door de (co)promotoren. Informatie uit dit deel zal 12

13 nooit besproken worden met de (co)promotoren zonder toestemming van de promovendus. De resultaten van alle ingevulde enquêtes worden geregistreerd in het systeem en zijn enkel toegankelijk voor de promovendicoördinator. Zij gaat vertrouwelijk met deze gegevens om. Jaarlijks wordt een overzichtsrapport gemaakt van de geaggregeerde gegevens dat door de CAPHRI opleidingscommissie wordt besproken (Onno van Schayck, wetenschappelijk directeur, Hannerieke van der Boom, promovendicoördinator, Trudy van der Weijden, vertrouwenspersoon, Sil Aarts & Katarina Putnik, promovendivertegenwoordigers, Gonnie Klabbers, promovendivertegenwoordiger in de IPC). Elk jaar heeft de promovendus, naast het gebruikelijke functioneringsgesprek bij de eigen vakgroep, een gesprek met de promovendicoördinator over de voortgang van het project, de kwaliteit van de begeleiding en eventuele persoonlijke omstandigheden. Indien er sprake is van zorgen of problemen ten aanzien van deze aspecten wordt dit besproken met de wetenschappelijk directeur. Er wordt gezocht naar mogelijke oplossingen in overleg met de betrokkenen. In het geval van ernstige problemen komt de vraag ter sprake om het traject al dan niet voort te zetten. Verslagen van de gesprekken worden door de gespreksdeelnemers ondertekend en worden gearchiveerd in het CAPHRI dossier van de promovendus. In het 4e jaar wordt de promovendus zeer intensief begeleid om te komen tot afronding en indiening van het manuscript en het realiseren van de promotie. Halverwege het 4e jaar stelt de promovendus i.o. met de promotor een zgn. eindverslag op van de voortgang en de inschatting of het manuscript tijdig (conform de afgesproken datum) zal worden afgerond en ingeleverd. Dit verslag wordt ingediend bij de promovendicoördinator. Mocht blijken dat het traject niet gehaald wordt dan dient dit tijdig gemeld te worden bij de promovendicoördinator en het beheersbureau. Tijdig betekent in dit verband: direct wanneer het duidelijk wordt dat uitloop onvermijdelijk is. Deze uitloop wordt besproken door de directie met de verantwoordelijke programmaleider. Regelmatig worden promovendi ingezet bij onderwijs. CAPHRI is daar niet principieel op tegen. Integendeel, het geven van onderwijs draagt bij aan kennisvernieuwing. Wel is belangrijk dat de onderwijstaken nooit mogen leiden tot uitstel van de promotie. Een promovendus zal daarom nooit meer dan 10% van zijn tijd besteden aan het geven van onderwijs en in het laatste jaar is er in principe geen onderwijsbelasting. 13

14 2.2.2 Voortgangsbewaking en talentscouting Het promovendus volgsysteem maakt het zowel kwantitatief als kwalitatief volgen van promovendi mogelijk. Middels het ontwikkelde voortgangsbewakingssysteem ontstaat duidelijk zicht op vertraging en de oorzaken hiervoor, maar ook op promovendiprojecten die uitzonderlijk goed verlopen. Deze talenten worden verder gescout en gefaciliteerd door verschillende regelingen die in volgende paragrafen aan bod komen. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan interactie met promovendi, optimale promovendi vertegenwoordiging in de daartoe geëigende gremia, en loopbaanbeleid Prioritering van het monitoren van de promovendi Er is momenteel hoge prioritering m.b.t. het monitoren van de promovendi, maar tot voor kort was er gebrek aan menskracht. De voortgangsbewakingsprocedure is ingevoerd in 2002, en herijkt in Aangevuld met de jaarlijkse enquête is er momenteel een goed en persoonlijk overzicht over wel en wee evenals voortgang van CAPHRI promovendi. Dat betekent dat vanaf dat jaar alle promovendi elk jaar een oproep (hebben) ontvangen voor het invullen van het voortgangsbewakingsformulier en het organiseren van een functioneringsgesprek met begeleider(s) en promotor(en). De promovendicoördinator (aangesteld per ) zal actief de taak op zich nemen om de voortgangsbewaking en monitoring van promovendi in te richten en te bewaken. 2.3 Congres- en cursusbudget CAPHRI stelt een basisbudget ter beschikking voor de ontwikkeling van promovendi van CAPHRI, naast de ontwikkelingsmogelijkheden die nog in projecten geboden kunnen worden. Het budget van 4100 (alleen voor interne promovendi) is voor cursus-, reis- en congreskosten voor de gehele duur van de aanstelling van de promovendus. Deze regeling ondersteunt het opleidings- en begeleidingsplan (OBP). Het budget wordt pas vrijgegeven als het OBP binnen is en akkoord bevonden door de promovendicoördinator en directie van CAPHRI. De begeleider van de promovendus is verantwoordelijk voor het promovendusbudget. Kosten worden alleen geregistreerd door het bedrijfsbureau als de begeleider akkoord is. Indien kosten dit budget overschrijden komen deze ten laste van een projectbudget of vakgroepnummer van de begeleider van de promovendus. 14

15 2.4 Promovendicoördinator en vertrouwenspersoon Begeleiding van promovendi is maatwerk en kan om vele redenen niet optimaal verlopen. Belangrijk is dat er een sfeer is tussen promovendus en begeleider (promotor) waarin niet optimale begeleiding besproken kan worden en verbeterd kan worden. Dit kan in de (wekelijkse) begeleidingsgesprekken of in de beoordelingsgesprekken die ieder jaar gehouden dienen te worden. Omdat er een bepaalde mate van afhankelijkheid is van de onderzoeker t.a.v. de begeleider en promotor(en) is het goed dat (potentiële) ontsporingen in de begeleiding of andersoortige problemen gemeld kunnen worden aan een promovendicoördinator of vertrouwenspersoon. CAPHRI meent dat het goed is dat de functie van vertrouwenspersoon niet door dezelfde persoon wordt ingevuld als de functionaris die de voortgang bewaakt. Daarom heeft CAPHRI zowel een promovendicoördinator (dr. Hannerieke van der Boom) als een vertrouwenspersoon (dr. Trudy van der Weijden) aangesteld. Beide participeren in de School Council van CAPHRI. De promovendicoördinator houdt kennismakings-, voortgangs- en exitgesprekken met promovendi en is aanspreekpunt voor alle zaken die voor promovendi van belang zijn. De coördinator is verantwoordelijk voor het promovendi monitorings- en volgsysteem en onderhoudt nauw contact met de directie, de promovendi en hun vertegenwoordigers. Voor problemen of advies die te maken hebben met de relatie tussen promovendus en begeleider of met persoonlijke zaken kunnen promovendi bij de vertrouwenspersoon terecht. Deze vertrouwenspersoon vervult een ombudsfunctie voor de promovendus met een kritische onafhankelijke verhouding t.a.v. alle betrokkenen (promovendus, promotor, begeleider, programmaleider en projectleider) en overlegt indien nodig met de personeelsconsulent en/of directie van CAPHRI. Binnen CAPHRI ligt het voor de hand om de functie van de vertrouwenspersoon in te laten vullen door een senior hoogleraar of senior onderzoeker die niet in de directie zit en die veel ervaring heeft met het begeleiden van promovendi. De informatie die de vertrouwenspersoon krijgt zal alleen bekend worden gemaakt als de promovendus daar expliciet toestemming voor geeft. 2.5 Promovendivertegenwoordigers Binnen CAPHRI zijn een aantal promovendivertegenwoordigers actief die een afvaardiging vormen van alle promovendi binnen CAPHRI. Gestreefd wordt naar 2 tot 4 vertegenwoordigers die bij verschillende vakgroepen werkzaam zijn en waarvan indien mogelijk ten minste 1 persoon een niet-nederlandse achtergrond heeft. De vertegenwoordigers hebben primair als 15

16 taak het signaleren van en reageren op ontwikkelingen binnen en buiten CAPHRI die promovendi treffen. Verder zijn zij aanspreekpunt voor de directie en de promovendi van CAPHRI voor allerlei zaken die promovendi betreffen. Het is de bedoeling dat vanuit de promovendi feedback gegeven wordt op het promovendibeleid. De vertegenwoordigers organiseren hiertoe in voor- en najaar (en vaker indien nodig) overlegbijeenkomsten met de promovendi van CAPHRI (bijv. om belangrijke actuele ontwikkelingen die promovendi betreffen te bespreken). Promovendivertegenwoordigers worden in principe vrijgesteld van het geven van onderwijs. Daarnaast vindt periodiek overleg plaats tussen de promovendivertegenwoordigers, promovendicoördinator, vertrouwenspersoon en directie van CAPHRI, om eventuele knelpunten in het promovendibeleid te bespreken en om evidente probleemsituaties op te lossen. 2.6 Doorgroei van succesvolle promovendi naar een postdoc positie CAPHRI wil op weg naar een Centre of Excellence zeer serieus investeren in talent. Daarom worden gedurende de komende 3 jaar 5 postdoc plaatsen per jaar beschikbaar gesteld voor succesvolle promovendi (met zowel interne als externe werving). Deze posities zijn gericht op de verdere ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden, en beogen een vergroting van het aantal VENI aanvragen. Eenmaal per jaar zal een call for proposals uitgeschreven worden, waarop zowel interne als externe kandidaten worden uitgenodigd te reageren. Hoewel het onderzoeksvoorstel van belang is en moet passen binnen de speerpunten van het CAPHRI beleid, zal vooral aandacht besteed worden aan het CV van de kandidaten. Het uiteindelijke doel is immers dat de kandidaat een serieuze kans maakt een VENI beurs binnen te halen. Dit zal helder gecommuniceerd worden in de call for proposals. De aanvragen zullen worden voorgelegd aan de wetenschapscommissie voor een advies. De uiteindelijke beslissing zal echter genomen worden door de CAPHRI directie. Het postdoc beleid blijkt in de praktijk zijn vruchten af te werpen; begin 2010 zijn 5 van de 11 VENI aanvragen door naar de volgende ronde, hetgeen hoger is dan het landelijk gemiddelde. Tijdens de jaarlijkse functioneringsgesprekken, waarbij onder andere gekeken wordt naar de output, zullen eventuele talenten komen bovendrijven, die vervolgens onder de aandacht gebracht kunnen worden van de School directie tijdens de planning en controle gesprekken. De talenten kunnen onder de aandacht van de faculteit FHML/UMC gebracht worden tijdens de zogenaamde met regelmaat terugkerende Talent Review. Omdat CAPHRI ernaar 16

17 streeft om het aantal internationale contacten te vergroten, zal zij ook nadrukkelijk buiten de landsgrenzen zoeken naar eventuele talenten op postdocniveau. 17

18 3 Promovendiproject Interfacultaire Promovendi Commissie Randwijck In december 2006 stelde de minister van OCW aan de universiteiten een bepaald bedrag beschikbaar om extra initiatieven te ontwikkelen voor de versterking van het promovendibeleid; de minster noemde daarbij 6 aandachtspunten. De UM kreeg via een bepaalde landelijke verdeelsleutel een bedrag van Namens de besturen van de faculteiten in Randwijck (destijds FdG, FdGW en FdP, nu FHML en FdP) heeft de Interfacultaire Promovendi Commissie Randwijck (IPC) vervolgens een notitie aan het CvB aangeboden waarin werd voorgesteld om binnen een project met de duur van 4 jaren vooral aan een promovendivolgsysteem bijzondere aandacht en uitvoering te geven. Gelet op het voorstel van de IPC heeft het CvB de subsidie van de minister aangevuld met een bedrag van Aan de FHML werd conform het advies van de IPC - een bedrag ad toegekend. Voor CAPHRI is destijds (nov. 2006) een totaal bedrag van ca opgenomen gedurende 5 jaar. Het promovendiproject is in augustus 2007 formeel gestart. Het project heeft een zgn. groeiscenario, oftewel kent een modulaire aanpak en bestaat uit de navolgende modulen: 1. Het maximaal voorkomen van uitval van promovendi na het eerste jaar; 2. Dat ten minste 70% van de promovendi de onderzoekersopleiding binnen de aanstellingsduur zal gaan afronden; 3. Ontwikkelen en implementeren van talentenbeleid; 4. Ontwikkelen en implementeren van loopbaanbeleid; 5. Verder ontwikkelen en implementeren binnen de daartoe beschikbare mogelijkheden van loopbaanbeleid ten aanzien van vrouwen en allochtonen in het wetenschappelijk onderzoek; Gelet op ontwikkelingen zijn de navolgende doelstellingen aan het project toegevoegd: 6. Optimale inbedding van de PhD opleiding binnen de graduate school (aanvraag om een graduate school te mogen worden is in voorbereiding); 7. Promovendi alumnibeleid; 8. Beleid m.b.t. publiceren. 18

19 3.1 Activiteiten van CAPHRI binnen het IPC project De activiteiten van CAPHRI binnen het IPC project Randwijck zijn geënt op en sluiten nauw aan bij het al bestaande beleid van CAPHRI en de toekomstplannen. Daarom is onderstaande deels een herhaling en deels een voortbouw op het beleid dat besproken is in hoofdstuk 2. Het promovendiproject werd tot voor kort binnen CAPHRI gecoördineerd door prof.dr. Rob de Bie die promovendi aangelegenheden in zijn portefeuille had. Sinds 1 augustus 2009 is een promovendicoördinator aangesteld, dr. H. van der Boom, die dit als specifiek takenpakket heeft gekregen. Zij wordt hierin bijgestaan door het beheersbureau van CAPHRI en door een vertegenwoordiger vanuit de promovendi (Gonnie Klabbers). Een belangrijke taak die de IPC aan de onderzoeksscholen van de FHML stelt maar die ook al door CAPHRI zelf was geformuleerd bestaat uit het volgen van de binnen de programma s aangestelde promovendi. Hiervoor heeft CAPHRI een speciaal promovendi volgsysteem gebouwd. Het beheersbureau van de School ondersteunt de promovendicoördinator door mutaties van promovendi, financiële afhandelingen van beurzen, scholingen en congresbezoeken te faciliteren. De promovendicoördinator werkt nauw samen met de wetenschappelijk directeur prof. Dr. Onno van Schayck en de vertrouwenspersoon dr. Trudy van der Weijden (die deze taak in oktober 2009 overneemt van prof.dr. Martijn Berger) zij hebben 3-maandelijks overleg. De promovendicoördinator is lid van de school council van CAPHRI en rapporteert 2 maal per jaar (of vaker indien nodig) rechtstreeks aan de school directie. De promovendicoördinator heeft samen met 2 promovendivertegenwoordigers 3-maandelijks overleg. De promovendicoördinator heeft 4 x per jaar overleg binnen de IPC over de algemene voortgang en ontwikkelingen van het project. 3.2 Gefaseerd globaal plan van aanpak van het IPC project binnen CAPHRI Het plan van aanpak van het promovendiproject van de IPC/FHML sluit aan bij ontwikkelingen die al gaande waren en/of gepland stonden binnen CAPHRI. Hieronder volgt een gefaseerd globaal plan van aanpak. 1 e jaar Het optimaliseren van het voortgangsbewakingsformulier qua lay-out en inhoud en integreren in het TRACK systeem Het vertalen van alle relevante informatie voor promovendi in het Engels om zo de buitenlandse promovendi beter te bedienen. 19

20 2 e jaar 3 e jaar 4 e jaar Vormgeven en uitvoeren van de jaarlijkse promovendi-enquête door MEMIC Verslaglegging van de uitkomsten Administratieve ondersteuning ter vulling van het promovendi volgsysteem Inzetten actief buitenlandbeleid Implementeren van de gegevens in de gebruikelijke voortgangsbewakingsprocedures Administratieve ondersteuning t.b.v. van promovendi begeleiding Administratieve ondersteuning bij inzet buitenlandbeleid Verslaglegging van het gehele project, inclusief inschatting van rendementscijfers vooren na invoering van het project Inventarisatie van succes van het ingezette talenten en buitenlandbeleid NB: m.b.t. de besteding van de Impulsfinanciering kan nog worden vermeld dat deze gedurende de volledige projectperiode deels ingezet wordt t.b.v. de administratieve ondersteuning vanuit het beheersbureau. 3.3 Ontwikkelen en implementeren van loopbaanbeleid Alhoewel dit onderwerp ook vanuit een UM-brede samenwerking nader zal worden ontworpen is CAPHRI zelf ook actief ten aanzien het ontwikkelen en implementeren van loopbaanbeleid. Loopbaanbeleid van jonge onderzoekers wordt gezien als speerpunt binnen CAPHRI Beleid ten aanzien van Research Master studenten, promovendi en postdocs Binnen het loopbaanbeleid is een speerpunt binnen CAPHRI. Er wordt met name ingezet op beleid voor Research Master studenten, promovendi en postdocs. Zo zet CAPHRI in op nieuwe postdoc plaatsen binnen de school, waarmee intern en extern talent aangetrokken en behouden kan worden, en op termijn doorgroei van jonge toponderzoekers mogelijk wordt. Specifiek beleid ten aanzien van deze groepen komen verderop in dit beleidsstuk specifiek aan de orde en in de nota CAPHRI centre of excellence. Binnen HSRM die binnen CAPHRI vigeert worden succesvolle allochtone studenten nadrukkelijk gefaciliteerd en gestimuleerd tot aanstelling als 20

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Tenure track-beleid loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 pag. 2 Inleiding, pre-tenure track

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse

Vereniging van Nederlandse Tenure track een goed instrument voor talentmanagement? Inventarisatie van de risico s en kansen van tenure track voor de werving, binding en loopbaanbegeleiding van wetenschappelijk talent op de Nederlandse

Nadere informatie

Tenure track. ingangsdatum 1 september 2008. herziene versie september 2014

Tenure track. ingangsdatum 1 september 2008. herziene versie september 2014 Tenure track ingangsdatum 1 september 2008 herziene versie september 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Carrièrelijn Tenure track 4 2.1 Universitair Docent (UD) 4 2.2 Universitair Hoofddocent /Adjunct hoogleraar

Nadere informatie

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Voorwoord De VU hecht groot belang aan open werkverhoudingen, waarin leidinggevenden en medewerkers elkaar respectvol

Nadere informatie

Op het juiste moment op de juiste plaats

Op het juiste moment op de juiste plaats Op het juiste moment op de juiste plaats Waarom wetenschappelijk talent een wetenschappelijke carrière volgt Science System Assessment Barbara van Balen Het Rathenau Instituut laat de invloed van wetenschap

Nadere informatie

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Meer Betrokken Ouders

Meer Betrokken Ouders Meer Betrokken Ouders Kwalitatief onderzoek naar ouderbetrokkenheid in relatie tot voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit arbeidsmarkt en opleidingsfonds hbo ESF 2007 2013 Op weg naar een open arbeidsmarkt

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

Protocol Kwaliteitszorg Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen

Protocol Kwaliteitszorg Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen Protocol Kwaliteitszorg Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen Inhoudsopgave Onderhavig protocol 1 is bedoeld als interne handleiding voor de planning, inrichting en organisatie van de driejaarlijkse zelfevaluaties

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland Kwaliteit van de jeugdzorg in Caribisch Nederland Utrecht, maart 2014 2 Samenvatting Sinds 10 oktober 2010 horen de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, kortweg Caribisch Nederland, bij Nederland.

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK

EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK Een verkenning naar goede begeleidingsprogramma s voor startende leraren mei 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert

Nadere informatie

Evaluatie Centres of Entrepreneurship

Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatie Centres of Entrepreneurship 1 Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatiecommissie Centres of Entrepreneurship prof. dr. M. van der Steen dr. M.J.M. van den Berg H.C.W. Verhoeven-van Lierop

Nadere informatie

'De baan die bij me past'

'De baan die bij me past' 'De baan die bij me past' Kwalificatietraject VSO KPC Groep Suzanne Beek Maria Voets Colofon Deze publicatie is ontwikkeld door KPC Groep voor ondersteuning van het regulier en speciaal onderwijs in opdracht

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

DE KERN VAN HET DOEL. advies

DE KERN VAN HET DOEL. advies DE KERN VAN HET DOEL advies De kern van het doel Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND ONDERZOEK BIJ ZES SOCIALE DIENSTEN EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Jaap de Koning Peter van Nes Marinka van de Kamp Marcel Spijkerman

Nadere informatie