Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten"

Transcriptie

1 Jong Talent Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten CAPHRI School for Public Health and Primary Care Faculty of Health, Medicine & Primary Care Universiteit Maastricht mei 2010

2 Name and address organisation CAPHRI School for Public Health and Primary Care Faculty of Health, Medicine & Primary Care Universiteit Maastricht Postbus MD Maastricht Wetenschappelijk directeur Prof.dr. Onno van Schayck Contactpersoon en samensteller van dit document Dr. Hannerieke van der Boom Promovendicoördinator CAPHRI Lid Interfacultaire Promovendi Commissie 2

3 Inhoud 1. Inleiding 1.1. School for Public Health and Primary Care: CAPHRI 1.2. Centre of Excellence 2. Promovendibeleid 2.1. Onderzoekersopleiding 2.2. Voortgangsregistratie en kwalitatieve en kwantitatieve monitoring van promovendi Procedure voortgangsbewaking Voortgangsbewaking en talentscouting Prioritering van het monitoren van de promovendi 2.3. Congres- en cursusbudget 2.4. Promovendicoördinator en vertrouwenspersoon 2.5. Promovendivertegenwoordigers 2.6. Doorgroei van succesvolle promovendi naar een postdoc positie 3. Promovendiproject Interfacultaire Promovendi Commissie Randwijck 3.1. Activiteiten van CAPHRI binnen het IPC project 3.2. Gefaseerd globaal plan van aanpak van het IPC project binnen CAPHRI 3.3. Ontwikkelen en implementeren van loopbaanbeleid Beleid ten aanzien van Research Master studenten, promovendi en postdocs Loopbaanbeleid ten aanzien van vrouwen en allochtonen Scouting en talentenbeleid gericht op promovendi en Research Master studenten 4. Postdocbeleid 4.1. Postdocbeleid in het kader van talentontwikkeling/het center of excellence Primary Care 4.2. Loopbaanbeleid, en talentscouting en coaching van postdocs 4.3. Begeleiding, opleiding en monitoring van postdocs 4.4. Rugzakje voor postdocs 3

4 5. Het Kootstra Talent Fellowship voor studenten, promovendi en postdocs 6. Internationalisering 6.1. Internationaliseringsbeleid van CAPHRI voor promovendi en andere medewerkers 6.2. Stimuleren van buitenlandervaring talentvolle promovendi en postdocs 6.3. Studiegerelateerde buitenlandervaring voor studenten 7. Persoonsgebonden subsidies Afrondend 4

5 1. Inleiding In het voorliggende stuk wordt ingegaan op het beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten van de School CAPHRI, en meer specifiek op het talentenbeleid voor deze drie groepen. Het stuk is opgebouwd uit elementen die eerder beschreven zijn in verscheidene beleidsstukken van CAPHRI. 1 CAPHRI is zich er sterk van bewust dat het nodig is om te investeren in jonge onderzoekers, om hen op te kunnen leiden tot gedegen en indien mogelijk excellente wetenschappers. Daarom is er sprake van een nauwe verbinding tussen het algemene beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten en het specifieke beleid en de aanvullende regelingen en faciliteiten voor talentvolle medewerkers. Deze kunnen immers enkel tot bloei komen en verder ondersteund worden als het beleid zodanig ingericht is dat talent kan worden opgemerkt en verder gecoacht en gestimuleerd kan worden. Daarom is dit stuk geen samenvatting van passages in het beleid van CAPHRI over talentscouting en talentenbeleid, maar moet dit stuk gezien worden als het totale beleid van CAPHRI voor promovendi, postdocs en Research Master studenten met daarbovenop het talentenbeleid voor diegenen die bovengemiddelde kwaliteit laten zien als onderzoeker en zich verder willen ontwikkelen. De senioren binnen CAPHRI worden naast hun eigen wetenschappelijke onderzoek gestimuleerd om kwalitatief hoogstaande begeleiding te bieden aan jonge medewerkers en hun te enthousiasmeren en stimuleren in hun loopbaan. 1.1 School for Public Health and Primary Care: CAPHRI De School for Public Health and Primary Care: CAPHRI is onderdeel van de Faculty of Health, Medicine & Life Sciences van de Universiteit Maastricht. Een school is een organisatorische eenheid van aanzienlijke omvang waarin onderzoekers, promovendi en Master studenten samenwerken om onderzoek en onderwijs van hoge kwaliteit uit te voeren. De School for Public Health and Primary Care: CAPHRI is officieel opgericht op 1 juli 2007, samen met vier andere FHML graduate schools, en kan beschouwd worden als een verdere ontwikkeling van het al eerder bestaande onderzoeksinstituut CAPHRI. De onderzoeksdomeinen zijn openbare gezondheidszorg en eerstelijnszorg en focussen op chronische ziekten. De nadruk ligt op multidisciplinair toegepast onderzoek met een primaire interesse in gezondheidsuitkomsten die relevant zijn voor individuen in een extra- en transmurale setting. 1 Aanspraken kunnen niet gemaakt worden op basis van dit beleidsoverzicht; hiervoor wordt te allen tijde naar de originele en volledige beleidsstukken, regelingen en procedures verwezen die opvraagbaar zijn bij het Beheersbureau van CAPHRI (indien niet vertrouwelijk). 5

6 In aanvulling op onderzoek is de School verantwoordelijk voor de opleiding van onderzoekers en het bieden van (research) master onderwijs. De School coördineert onderzoek en master onderwijs van de vakgroepen Huisartsgeneeskunde, Epidemiologie, Gezondheidsvoorlichting, Beleid Economie en Organisatie van de Zorg, Metamedica, Verpleging & Verzorging, Methodologie & Statistiek, Sociale Geneeskunde, International Health, Orthopedie en Revalidatiegeneeskunde. Deze vakgroepen zijn preferent ondergebracht onder de school omdat het grootste deel van hun onderzoek en onderwijs op het gebied van eerstelijnszorg en public health ligt. Traditioneel gezien werkt de school ook samen met medewerkers van andere FHML vakgroepen. De multidisciplinaire onderzoeksprojecten zijn georganiseerd in onderzoeksprogramma s die in drie clusters zijn gegroepeerd: Primary Care, Innovation of Care, en Public Health. Het doel van de School is uitblinken in wetenschappelijke kwaliteit alswel in maatschappelijke relevantie. Op nationaal niveau participeert CAPHRI in de Onderzoeksschool CaRe (Netherlands School of Primary Care Research) en in de Onderzoeksschool WTMC (Science, Technology and Modern Culture). Beide scholen zijn officieel erkend door de KNAW en centra voor scholing van hoge kwaliteit van promovendi en nationale en internationale onderzoekssamenwerking. Ook kunnen AIO s zonder kosten gebruik maken van het aanbod aan algemene AIO-cursussen van de faculteit FHML. Additioneel voorziet CAPHRI in promovendionderwijs binnen de Health Sciences Research Master. Door deze inbedding is een adequate opleiding van eigen PhDs gewaarborgd. 1.2 Centre of Excellence In de meest recente visitatie werd CAPHRI als geheel beoordeeld als very good to excellent. Het cluster Primary Care werd aangemerkt als excellent, de clusters Innovation of Care and Public Health als very good. De visitatiecommissie steunde de in de zelfevaluatie beschreven strategie van de School, nl. het verder versterken van transmuraal onderzoek en academische netwerken, het continueren en versterken van cohorten, het opnieuw opstarten van het kweekvijverbeleid en het bevorderen van internationale uitwisseling. Tevens werd aangegeven dat de School zich kan ontwikkelen tot een Centre of Excellence in Primary Care. Geconstateerd werd dat dit een schoolbrede aanpak vereist, gezien het toenemende belang van zorginnovatie en preventie voor de eerstelijns gezondheidszorg. De ontwikkeling van een Centre of Excellence in Primary Care vereist derhalve investeringen in alle drie de clusters, gericht op wederzijdse 6

7 kruisbestuiving. Om verder uit te groeien tot een internationaal erkend Centre of Excellence in Primary Care zullen de komende drie jaar gerichte investeringen worden gedaan. De investeringen beogen een versterking van de score in de Vernieuwingsimpuls en een vergroting van het aandeel in de overige tweede geldstroom. Tevens zal participatie in grotere initiatieven (zoals CTMM, het Nationaal Programma Ouderenzorg en Europese projecten) worden ondersteund. De ambitie is de komende jaren de basis te leggen voor een verdere versterking van het onderzoek via het aantrekken en behouden van toppers. De verwachting is dat dit op termijn zal leiden tot een verdere verbetering in de score op de door de faculteit FHML gehanteerde criteria. De School streeft eveneens naar een verdere versterking van de maatschappelijke impact. Verder wordt gestreefd naar een vergroting van de instroom van (research) master studenten. De School zal op een vijftal terreinen investeren, namelijk nieuwe leerstoelen op strategische gebieden, talentontwikkeling, internationalisering, versterking van de infrastructuur (cohorten) en strategische samenwerking met andere Schools. De verdere uitbouw van de School tot een Centre of Excellence vergt investering in talent. In lijn met het kweekvijverbeleid zal actief worden gescout naar talent en zullen middelen worden ingezet om topwetenschappers te behouden. Uit eigen middelen worden promovendiplaatsen ingezet op strategische onderwerpen (in samenwerking met andere Schools op kruispunten in de ZKOs). Op basis van de investeringsgelden worden postdoc plaatsen beschikbaar gesteld voor succesvolle promovendi (met zowel interne als externe werving). Deze posities zijn gericht op de verdere ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden, en beogen een vergroting van het aantal Veni aanvragen. Tevens wordt de doorstroming van sterke senioronderzoekers bevorderd via het vestigen van profileringsleerstoelen. 7

8 2. Promovendibeleid CAPHRI werkt al enige jaren aan aanscherping van het promovendibeleid. Om een promovendus optimaal te begeleiden naar een promotie en op te leiden als onderzoeker is er naast de begeleiding door promotor(es) (en andere begeleiders) behoefte aan een 4-tal aspecten: onderzoekersopleiding in de vorm van cursussen en/of het volgen van een gestructureerde topmaster opleiding (HSRM); voortgangsbewaking van het promotietraject; een promovendicoördinator en vertrouwenspersoon die door de promovendus geraadpleegd kunnen worden; talentscouting van veelbelovende promovendi. CAPHRI wil graag dat promovendi optimaal begeleid worden en wil daarom aan alle genoemde aspecten aandacht besteden. Bovendien is het noodzakelijk dat minder promovendi uitvallen en dat het promotietraject niet uitloopt en niet langer dan maximaal 4 jaar duurt (of een equivalent daarvan bij deeltijdaanstellingen). Bij de UM promoveert op dit moment minder dan 15% van de promovendi binnen de duur van 4 jaar en is er sprake van een uitval van ongeveer 20%. Conform de notitie van het CvB van de UM van (BSI/GM/ed II) stelt CAPHRI zich tot doel dat de uitval van promovendi tot maximaal 5% gereduceerd wordt en dat 70% van de promovendi hun promotie binnen 4 jaar afronden. Dit zal ieder jaar geëvalueerd worden. In de afgelopen 4 jaar ( ) zijn er 4 promovendi uitgevallen. Op een cohort van ongeveer 20 nieuwe promovendi per jaar zitten deze cijfers ruim onder het gemiddelde van de UM. De gemiddelde duur van CAPHRI promotietrajecten neemt gestaag af. CAPHRI wil dit verbeterde rendement bewerkstelligen, zonder dat dit ten koste gaat van de onderzoekersopleiding. Integendeel, CAPHRI heeft als ambitie de onderzoekersopleiding in de komende jaren verder te verbeteren. Dit zal o.a. tot stand gebracht worden door een relatief grote instroom van promovendi via de 2-jarige research master (HSRM) van CAPHRI en van talenten die tijdens hun Masteropleiding al worden gescout (o.a. via het honours programma). Veel van het cursorisch onderwijs maakt nl. deel uit van de research master en hoeft in dat geval niet meer tijdens het 4 jarige promotietraject plaats te vinden. Bovendien wordt in de research master actief gewerkt aan een of meerdere Wi1-publicaties (internationaal peer 8

9 reviewed publicaties) die veelal deel zullen uitmaken van het proefschrift en het uitwerken van een onderzoeksvoorstel, c.q. subsidieaanvraag voor een PhD project. Een verhoogde instroom via de HSRM wil natuurlijk niet zeggen dat er geen promovendi buiten de HSRM of van buiten de UM kunnen instromen. CAPHRI wil als instituut aantrekkelijk zijn om te werken, ook voor onderzoekers buiten de UM. Overigens kiest CAPHRI er expliciet voor om het promotietraject niet in te korten tot 3 jaar, ook niet voor de instroom via de HSRM, zoals gesuggereerd wordt als mogelijkheid in bovengenoemde notitie van het CvB. Veel van de promotieonderzoeken van CAPHRI betreffen longitudinale dataverzameling waarbij een traject van 4 jaar niet ingekort kan worden. Hierbij is het wel van belang om te realiseren dat er nogal wat verschillen kunnen zijn tussen verschillende promotietrajecten, met aan een kant van het spectrum een promotietraject waar de dataverzameling al is (of wordt) uitgevoerd en aan de andere kant een promotietraject waar men het project van de grond af aan moet opbouwen. In het eerste geval is het vaak veel eenvoudiger om binnen 4 jaar klaar te zijn, in het tweede geval is dat veel moeilijker. In onderstaande wordt uitgewerkt hoe de genoemde aspecten binnen CAPHRI vorm gegeven worden. Dit voorstel is zoveel mogelijk conform de CvB notitie en het conceptplan van de IPC van (HA/SH/SFG/ ). 2.1 Onderzoekersopleiding De onderzoekersopleiding van promovendi wordt afgestemd op de individuele behoefte van de onderzoeker. Die behoefte is gebaseerd op het genoten bachelor- en masteronderwijs en op de specifieke eisen van het betreffende promotieonderzoek. Hiertoe wordt een begeleidings- en opleidingsplan (OBP) door promotor en promovendus opgesteld binnen 3 maanden na aanstelling. Het opleidingsplan dient goedgekeurd te worden door de promovendicoördinator van CAPHRI. Er kan daartoe gebruik gemaakt worden van de algemene UM cursussen (bijv. Engels, schrijven en presentaties in het Engels, statistiek, time- en projectmanagement) of van de cursussen van de landelijke onderzoeksschool CaRe of zo nodig, van daar buiten (bijv. NIHES). Ieder jaar wordt een kort verslag door promovendus ingediend bij de promovendicoördinator waarin gemeld wordt of het plan conform de opzet is uitgevoerd. Het plan kan tijdens het promotietraject gemotiveerd aangepast worden. Overigens zal een belangrijk deel van de onderzoekersopleiding in de toekomst gevolgd kunnen worden in de 2- jarige health sciences research master (HSRM). Het cursorisch onderwijs in deze master lijkt sterk op en is deels identiek aan het huidige onderwijs voor promovendi. Hierdoor zal de 9

10 onderwijsbelasting voor promovendi die de HSRM hebben doorlopen tijdens het promotietraject beduidend afnemen, waardoor de kans op uitloop (en soms uitval) verminderd wordt. Een onderzoeker zal pas kunnen promoveren als de onderzoekersopleiding volledig is afgerond, te beoordelen door de promovendicoördinator. Speciale aandacht dient ook uit te gaan naar het opdoen van ervaring door het presenteren van eigen onderzoek op (internationale) congressen. 2.2 Voortgangsregistratie en kwalitatieve en kwantitatieve monitoring van promovendi Voor CAPHRI is een nieuw voortgangsregistratie en monitoringsysteem t.b.v. promovendi gebouwd, genaamd PhD TRACK system, of TRACK, dat in mei 2010 van start is gegaan. Er wordt momenteel tevens onderzocht in hoeverre dit systeem UM-breed ingevoerd kan worden bij alle Schools, die veel belangstelling hebben voor dit volgsysteem. Het systeem bestaat uit voortgangsrapportages van promovendi en voortgangsbeoordelingen door (co-)promotoren, aangevuld met een questionnaire voor promovendi over de kwaliteit van elk van hun begeleiders en is geheel ingepast in het financiële projectbewakingssysteem van CAPHRI. Hierdoor is een systeem ontstaan waarmee interne en externe promovendi nauw gevolgd gaan worden en er gegevens ontstaan over de voortgang van projecten en de begeleiding. Tot nu toe werd de registratie van promovendi al goed beheerd door het beheersbureau van CAPHRI zodat veel gegevens van promovendi bekend zijn, maar er was nog geen sprake van het systematisch evalueren van de voortgang. Wel is sinds 2008 en 2009 een jaarlijkse enquête gehouden over de begeleiding, die momenteel via het promovendus volgsysteem wordt gecontinueerd. In de oude procedure, waarbij gebruik werd (en nog wordt) gemaakt van papieren casussen, is het volgen van voortgang van promovendi moeizaam. Daarnaast zijn projectproblemen waardoor promovendi vertraging op kunnen lopen (financiering, bemensing, ondersteuning rekrutering) pas vaak laat te signaleren. Derhalve heeft CAPHRI gekozen voor een dynamisch elektronisch volgsysteem, dat grotendeels de ZonMW systematiek volgt inzake projectvoortgang en rapportages, aangevuld met voor promovendi en begeleiders belangrijke items. In april 2010 gaat het systeem daadwerkelijk van start. De promovendicoördinator zal zich met behulp van het nieuwe een gedetailleerder beeld gaan vormen van de individuele voortgang van promovendi. Zij inventariseert jaarlijks de voorgang en het functioneren van promovendi binnen CAPHRI. Hiervoor staat verschillende middelen ter beschikking: tenminste een jaarlijks persoonlijk gesprekken met elke promovendus, de tweejaarlijkse promovendi-enquête van de IPC en de jaarlijkse interne enquête van CAPHRI waarin de begeleiding wordt geëvalueerd (het PhD coaching Feedback Form). Deze laatste is 10

11 sinds 2008 jaarlijks gehouden en wordt momenteel via het TRACK systeem uitgezet bij de promovendi. De enquête geeft inzicht in belangrijke aspecten als algemene promovendi voortgang, gesignaleerde knelpunten in het opleidingstraject en de frequentie en kwaliteit van de begeleiding door de (co)promotoren. Jaarlijks worden de bevindingen van deze enquête met de promovendivertegenwoordigers besproken in de CAPHRI Educational Board, en ook gebruikt ter sturing van promovendibeleid in het volgend jaar. Door deze instrumenten ontstaat zicht op mogelijke vertraging van promovendi en de achterliggende oorzaken hiervoor (die gezocht kunnen worden in de begeleiding, inhoudelijke aspecten van het project, of persoonlijke factoren, c.q. omstandigheden van de promovendus). Bovendien ontstaat ook zicht op promovendi die het bovengemiddeld goed doen en als talentvol of zelfs excellent aangemerkt zouden kunnen worden. Hierbij kan men denken aan het eerder afronden van de promotie dan oorspronkelijk gepland, uitzonderlijke kwaliteit of bovengemiddelde hoeveelheid of impactfactor van artikelen, het opdoen van buitenlandervaring of andere voor de loopbaanontwikkeling waardevolle ervaringen, of het binnenhalen van subsidies of prijzen voor onderzoek Procedure voortgangsbewaking De voortgangsbewaking is onderdeel van het CAPHRI PhD kwaliteitssysteem, dat uit 10 stappen bestaat. Hieronder staan de meeste van deze stappen beschreven. Bij de start van het promotietraject houdt de promovendicoördinator een kennismakingsgesprek met elke nieuwe promovendus om deze wegwijs te maken in CAPHRI en te informeren over zaken die voor promovendi van belang zijn. Daarnaast ontvangt de promovendus een kennismakingspakket van CAPHRI waarin de functies van de verschillende functionarissen duidelijk worden uitgelegd, en met een tijdspad waarin alle acties die genomen moeten worden duidelijk vermeld staan. Van elke promovendus worden de volgende gegevens opgenomen in een digitale database en papieren dossier bij CAPHRI: Aanstellingsbrief Curriculum Vitae (opleidingen en diploma s van de promovendus) Projectbeschrijving (bij voorkeur inclusief tijdspad) Begeleiding (afspraken over: welke personen zijn (co)promotoren, intensiteit van de begeleiding) 11

12 Opleidings- en begeleidingsplan (OBP) Voortgangsrapportages (vertrouwelijk: jaarlijkse enquête over de voortgang, verslag van het jaarlijkse gesprek met de promovendicoördinator) Binnen 1 maand na aanstelling dient door de promovendus i.o. met promotor een voortgangsplan bij de promovendicoördinator ingediend te zijn. In dit plan wordt duidelijk aangegeven wat de meetmomenten zijn waarop de voortgang getoetst kan worden en wat de einddatum is waarop het manuscript moet worden ingeleverd. Ook moet bij aanvang van het project duidelijk zijn wie de dagelijkse begeleiding van de promovendus op zich neemt en hoe intensief die begeleiding is. Bij aanvang van iedere promovendusaanstelling vult de promovendus in overleg met zijn/haar promotor/co-promotor een Opleidings- en Begeleidingsplan (OBP) in. Binnen drie maanden na de aanstelling wordt dit OBP besproken met de promovendicoördinator die het ter goedkeuring moet ondertekenen. Vervolgens wordt het bewaard in het CAPHRI dossier van de promovendus en het origineel wordt naar PZ gestuurd. Als het OPB goedgekeurd is door de promovendicoördinator wordt een CAPHRI budget vrijgegeven voor cursus-, reis- en congreskosten (enkel voor interne promovendi met UFO-profiel: promovendus. Zie de procedure Promovendibudget, op te vragen bij de promovendicoördinator). Ca 2-3 maanden voor afloop van het eerste jaar voert de promovendus met zijn of haar (co)-promotor een beoordelingsgesprek op basis waarvan wordt besloten het promotietraject voort te zetten of te beëindigen. Indien de promotor het contract niet wil verlengen legt hij dit eerst voor aan de promovendicoördinator, die dit bespreekt met de directie van CAPHRI. De wetenschappelijk directeur van CAPHRI neemt i.o. met de promotor het besluit of het contract van de promovendus al dan niet verlengd wordt. Een keer per jaar, 9 maanden na de aanvang van de aanstelling en vervolgens elk jaar, krijgen de promovendus en zijn/haar (co)promotoren een uitnodiging van het promovendi volgsysteem (dat beheerd wordt door de promovendicoördinator Hannerieke van der Boom) om een uitgebreide vragenlijst in te vullen. Deel 1 en 2 van deze questionnaire stellen een aantal vragen over de voortgang van het onderzoeksproject, mogelijke vertraging en de oorzaken hiervoor. Dit gedeelte is verplicht en kan via het systeem ingezien worden door de (co)promotoren. Deel 3 vraagt promovendi om uitgebreide feedback te geven over de kwaliteit van de coaching en supervisie door elk van de (co)promotoren (max. 4). Deel drie is vertrouwelijk en kan NIET ingezien worden door de (co)promotoren. Informatie uit dit deel zal 12

13 nooit besproken worden met de (co)promotoren zonder toestemming van de promovendus. De resultaten van alle ingevulde enquêtes worden geregistreerd in het systeem en zijn enkel toegankelijk voor de promovendicoördinator. Zij gaat vertrouwelijk met deze gegevens om. Jaarlijks wordt een overzichtsrapport gemaakt van de geaggregeerde gegevens dat door de CAPHRI opleidingscommissie wordt besproken (Onno van Schayck, wetenschappelijk directeur, Hannerieke van der Boom, promovendicoördinator, Trudy van der Weijden, vertrouwenspersoon, Sil Aarts & Katarina Putnik, promovendivertegenwoordigers, Gonnie Klabbers, promovendivertegenwoordiger in de IPC). Elk jaar heeft de promovendus, naast het gebruikelijke functioneringsgesprek bij de eigen vakgroep, een gesprek met de promovendicoördinator over de voortgang van het project, de kwaliteit van de begeleiding en eventuele persoonlijke omstandigheden. Indien er sprake is van zorgen of problemen ten aanzien van deze aspecten wordt dit besproken met de wetenschappelijk directeur. Er wordt gezocht naar mogelijke oplossingen in overleg met de betrokkenen. In het geval van ernstige problemen komt de vraag ter sprake om het traject al dan niet voort te zetten. Verslagen van de gesprekken worden door de gespreksdeelnemers ondertekend en worden gearchiveerd in het CAPHRI dossier van de promovendus. In het 4e jaar wordt de promovendus zeer intensief begeleid om te komen tot afronding en indiening van het manuscript en het realiseren van de promotie. Halverwege het 4e jaar stelt de promovendus i.o. met de promotor een zgn. eindverslag op van de voortgang en de inschatting of het manuscript tijdig (conform de afgesproken datum) zal worden afgerond en ingeleverd. Dit verslag wordt ingediend bij de promovendicoördinator. Mocht blijken dat het traject niet gehaald wordt dan dient dit tijdig gemeld te worden bij de promovendicoördinator en het beheersbureau. Tijdig betekent in dit verband: direct wanneer het duidelijk wordt dat uitloop onvermijdelijk is. Deze uitloop wordt besproken door de directie met de verantwoordelijke programmaleider. Regelmatig worden promovendi ingezet bij onderwijs. CAPHRI is daar niet principieel op tegen. Integendeel, het geven van onderwijs draagt bij aan kennisvernieuwing. Wel is belangrijk dat de onderwijstaken nooit mogen leiden tot uitstel van de promotie. Een promovendus zal daarom nooit meer dan 10% van zijn tijd besteden aan het geven van onderwijs en in het laatste jaar is er in principe geen onderwijsbelasting. 13

14 2.2.2 Voortgangsbewaking en talentscouting Het promovendus volgsysteem maakt het zowel kwantitatief als kwalitatief volgen van promovendi mogelijk. Middels het ontwikkelde voortgangsbewakingssysteem ontstaat duidelijk zicht op vertraging en de oorzaken hiervoor, maar ook op promovendiprojecten die uitzonderlijk goed verlopen. Deze talenten worden verder gescout en gefaciliteerd door verschillende regelingen die in volgende paragrafen aan bod komen. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan interactie met promovendi, optimale promovendi vertegenwoordiging in de daartoe geëigende gremia, en loopbaanbeleid Prioritering van het monitoren van de promovendi Er is momenteel hoge prioritering m.b.t. het monitoren van de promovendi, maar tot voor kort was er gebrek aan menskracht. De voortgangsbewakingsprocedure is ingevoerd in 2002, en herijkt in Aangevuld met de jaarlijkse enquête is er momenteel een goed en persoonlijk overzicht over wel en wee evenals voortgang van CAPHRI promovendi. Dat betekent dat vanaf dat jaar alle promovendi elk jaar een oproep (hebben) ontvangen voor het invullen van het voortgangsbewakingsformulier en het organiseren van een functioneringsgesprek met begeleider(s) en promotor(en). De promovendicoördinator (aangesteld per ) zal actief de taak op zich nemen om de voortgangsbewaking en monitoring van promovendi in te richten en te bewaken. 2.3 Congres- en cursusbudget CAPHRI stelt een basisbudget ter beschikking voor de ontwikkeling van promovendi van CAPHRI, naast de ontwikkelingsmogelijkheden die nog in projecten geboden kunnen worden. Het budget van 4100 (alleen voor interne promovendi) is voor cursus-, reis- en congreskosten voor de gehele duur van de aanstelling van de promovendus. Deze regeling ondersteunt het opleidings- en begeleidingsplan (OBP). Het budget wordt pas vrijgegeven als het OBP binnen is en akkoord bevonden door de promovendicoördinator en directie van CAPHRI. De begeleider van de promovendus is verantwoordelijk voor het promovendusbudget. Kosten worden alleen geregistreerd door het bedrijfsbureau als de begeleider akkoord is. Indien kosten dit budget overschrijden komen deze ten laste van een projectbudget of vakgroepnummer van de begeleider van de promovendus. 14

15 2.4 Promovendicoördinator en vertrouwenspersoon Begeleiding van promovendi is maatwerk en kan om vele redenen niet optimaal verlopen. Belangrijk is dat er een sfeer is tussen promovendus en begeleider (promotor) waarin niet optimale begeleiding besproken kan worden en verbeterd kan worden. Dit kan in de (wekelijkse) begeleidingsgesprekken of in de beoordelingsgesprekken die ieder jaar gehouden dienen te worden. Omdat er een bepaalde mate van afhankelijkheid is van de onderzoeker t.a.v. de begeleider en promotor(en) is het goed dat (potentiële) ontsporingen in de begeleiding of andersoortige problemen gemeld kunnen worden aan een promovendicoördinator of vertrouwenspersoon. CAPHRI meent dat het goed is dat de functie van vertrouwenspersoon niet door dezelfde persoon wordt ingevuld als de functionaris die de voortgang bewaakt. Daarom heeft CAPHRI zowel een promovendicoördinator (dr. Hannerieke van der Boom) als een vertrouwenspersoon (dr. Trudy van der Weijden) aangesteld. Beide participeren in de School Council van CAPHRI. De promovendicoördinator houdt kennismakings-, voortgangs- en exitgesprekken met promovendi en is aanspreekpunt voor alle zaken die voor promovendi van belang zijn. De coördinator is verantwoordelijk voor het promovendi monitorings- en volgsysteem en onderhoudt nauw contact met de directie, de promovendi en hun vertegenwoordigers. Voor problemen of advies die te maken hebben met de relatie tussen promovendus en begeleider of met persoonlijke zaken kunnen promovendi bij de vertrouwenspersoon terecht. Deze vertrouwenspersoon vervult een ombudsfunctie voor de promovendus met een kritische onafhankelijke verhouding t.a.v. alle betrokkenen (promovendus, promotor, begeleider, programmaleider en projectleider) en overlegt indien nodig met de personeelsconsulent en/of directie van CAPHRI. Binnen CAPHRI ligt het voor de hand om de functie van de vertrouwenspersoon in te laten vullen door een senior hoogleraar of senior onderzoeker die niet in de directie zit en die veel ervaring heeft met het begeleiden van promovendi. De informatie die de vertrouwenspersoon krijgt zal alleen bekend worden gemaakt als de promovendus daar expliciet toestemming voor geeft. 2.5 Promovendivertegenwoordigers Binnen CAPHRI zijn een aantal promovendivertegenwoordigers actief die een afvaardiging vormen van alle promovendi binnen CAPHRI. Gestreefd wordt naar 2 tot 4 vertegenwoordigers die bij verschillende vakgroepen werkzaam zijn en waarvan indien mogelijk ten minste 1 persoon een niet-nederlandse achtergrond heeft. De vertegenwoordigers hebben primair als 15

16 taak het signaleren van en reageren op ontwikkelingen binnen en buiten CAPHRI die promovendi treffen. Verder zijn zij aanspreekpunt voor de directie en de promovendi van CAPHRI voor allerlei zaken die promovendi betreffen. Het is de bedoeling dat vanuit de promovendi feedback gegeven wordt op het promovendibeleid. De vertegenwoordigers organiseren hiertoe in voor- en najaar (en vaker indien nodig) overlegbijeenkomsten met de promovendi van CAPHRI (bijv. om belangrijke actuele ontwikkelingen die promovendi betreffen te bespreken). Promovendivertegenwoordigers worden in principe vrijgesteld van het geven van onderwijs. Daarnaast vindt periodiek overleg plaats tussen de promovendivertegenwoordigers, promovendicoördinator, vertrouwenspersoon en directie van CAPHRI, om eventuele knelpunten in het promovendibeleid te bespreken en om evidente probleemsituaties op te lossen. 2.6 Doorgroei van succesvolle promovendi naar een postdoc positie CAPHRI wil op weg naar een Centre of Excellence zeer serieus investeren in talent. Daarom worden gedurende de komende 3 jaar 5 postdoc plaatsen per jaar beschikbaar gesteld voor succesvolle promovendi (met zowel interne als externe werving). Deze posities zijn gericht op de verdere ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden, en beogen een vergroting van het aantal VENI aanvragen. Eenmaal per jaar zal een call for proposals uitgeschreven worden, waarop zowel interne als externe kandidaten worden uitgenodigd te reageren. Hoewel het onderzoeksvoorstel van belang is en moet passen binnen de speerpunten van het CAPHRI beleid, zal vooral aandacht besteed worden aan het CV van de kandidaten. Het uiteindelijke doel is immers dat de kandidaat een serieuze kans maakt een VENI beurs binnen te halen. Dit zal helder gecommuniceerd worden in de call for proposals. De aanvragen zullen worden voorgelegd aan de wetenschapscommissie voor een advies. De uiteindelijke beslissing zal echter genomen worden door de CAPHRI directie. Het postdoc beleid blijkt in de praktijk zijn vruchten af te werpen; begin 2010 zijn 5 van de 11 VENI aanvragen door naar de volgende ronde, hetgeen hoger is dan het landelijk gemiddelde. Tijdens de jaarlijkse functioneringsgesprekken, waarbij onder andere gekeken wordt naar de output, zullen eventuele talenten komen bovendrijven, die vervolgens onder de aandacht gebracht kunnen worden van de School directie tijdens de planning en controle gesprekken. De talenten kunnen onder de aandacht van de faculteit FHML/UMC gebracht worden tijdens de zogenaamde met regelmaat terugkerende Talent Review. Omdat CAPHRI ernaar 16

17 streeft om het aantal internationale contacten te vergroten, zal zij ook nadrukkelijk buiten de landsgrenzen zoeken naar eventuele talenten op postdocniveau. 17

18 3 Promovendiproject Interfacultaire Promovendi Commissie Randwijck In december 2006 stelde de minister van OCW aan de universiteiten een bepaald bedrag beschikbaar om extra initiatieven te ontwikkelen voor de versterking van het promovendibeleid; de minster noemde daarbij 6 aandachtspunten. De UM kreeg via een bepaalde landelijke verdeelsleutel een bedrag van Namens de besturen van de faculteiten in Randwijck (destijds FdG, FdGW en FdP, nu FHML en FdP) heeft de Interfacultaire Promovendi Commissie Randwijck (IPC) vervolgens een notitie aan het CvB aangeboden waarin werd voorgesteld om binnen een project met de duur van 4 jaren vooral aan een promovendivolgsysteem bijzondere aandacht en uitvoering te geven. Gelet op het voorstel van de IPC heeft het CvB de subsidie van de minister aangevuld met een bedrag van Aan de FHML werd conform het advies van de IPC - een bedrag ad toegekend. Voor CAPHRI is destijds (nov. 2006) een totaal bedrag van ca opgenomen gedurende 5 jaar. Het promovendiproject is in augustus 2007 formeel gestart. Het project heeft een zgn. groeiscenario, oftewel kent een modulaire aanpak en bestaat uit de navolgende modulen: 1. Het maximaal voorkomen van uitval van promovendi na het eerste jaar; 2. Dat ten minste 70% van de promovendi de onderzoekersopleiding binnen de aanstellingsduur zal gaan afronden; 3. Ontwikkelen en implementeren van talentenbeleid; 4. Ontwikkelen en implementeren van loopbaanbeleid; 5. Verder ontwikkelen en implementeren binnen de daartoe beschikbare mogelijkheden van loopbaanbeleid ten aanzien van vrouwen en allochtonen in het wetenschappelijk onderzoek; Gelet op ontwikkelingen zijn de navolgende doelstellingen aan het project toegevoegd: 6. Optimale inbedding van de PhD opleiding binnen de graduate school (aanvraag om een graduate school te mogen worden is in voorbereiding); 7. Promovendi alumnibeleid; 8. Beleid m.b.t. publiceren. 18

19 3.1 Activiteiten van CAPHRI binnen het IPC project De activiteiten van CAPHRI binnen het IPC project Randwijck zijn geënt op en sluiten nauw aan bij het al bestaande beleid van CAPHRI en de toekomstplannen. Daarom is onderstaande deels een herhaling en deels een voortbouw op het beleid dat besproken is in hoofdstuk 2. Het promovendiproject werd tot voor kort binnen CAPHRI gecoördineerd door prof.dr. Rob de Bie die promovendi aangelegenheden in zijn portefeuille had. Sinds 1 augustus 2009 is een promovendicoördinator aangesteld, dr. H. van der Boom, die dit als specifiek takenpakket heeft gekregen. Zij wordt hierin bijgestaan door het beheersbureau van CAPHRI en door een vertegenwoordiger vanuit de promovendi (Gonnie Klabbers). Een belangrijke taak die de IPC aan de onderzoeksscholen van de FHML stelt maar die ook al door CAPHRI zelf was geformuleerd bestaat uit het volgen van de binnen de programma s aangestelde promovendi. Hiervoor heeft CAPHRI een speciaal promovendi volgsysteem gebouwd. Het beheersbureau van de School ondersteunt de promovendicoördinator door mutaties van promovendi, financiële afhandelingen van beurzen, scholingen en congresbezoeken te faciliteren. De promovendicoördinator werkt nauw samen met de wetenschappelijk directeur prof. Dr. Onno van Schayck en de vertrouwenspersoon dr. Trudy van der Weijden (die deze taak in oktober 2009 overneemt van prof.dr. Martijn Berger) zij hebben 3-maandelijks overleg. De promovendicoördinator is lid van de school council van CAPHRI en rapporteert 2 maal per jaar (of vaker indien nodig) rechtstreeks aan de school directie. De promovendicoördinator heeft samen met 2 promovendivertegenwoordigers 3-maandelijks overleg. De promovendicoördinator heeft 4 x per jaar overleg binnen de IPC over de algemene voortgang en ontwikkelingen van het project. 3.2 Gefaseerd globaal plan van aanpak van het IPC project binnen CAPHRI Het plan van aanpak van het promovendiproject van de IPC/FHML sluit aan bij ontwikkelingen die al gaande waren en/of gepland stonden binnen CAPHRI. Hieronder volgt een gefaseerd globaal plan van aanpak. 1 e jaar Het optimaliseren van het voortgangsbewakingsformulier qua lay-out en inhoud en integreren in het TRACK systeem Het vertalen van alle relevante informatie voor promovendi in het Engels om zo de buitenlandse promovendi beter te bedienen. 19

20 2 e jaar 3 e jaar 4 e jaar Vormgeven en uitvoeren van de jaarlijkse promovendi-enquête door MEMIC Verslaglegging van de uitkomsten Administratieve ondersteuning ter vulling van het promovendi volgsysteem Inzetten actief buitenlandbeleid Implementeren van de gegevens in de gebruikelijke voortgangsbewakingsprocedures Administratieve ondersteuning t.b.v. van promovendi begeleiding Administratieve ondersteuning bij inzet buitenlandbeleid Verslaglegging van het gehele project, inclusief inschatting van rendementscijfers vooren na invoering van het project Inventarisatie van succes van het ingezette talenten en buitenlandbeleid NB: m.b.t. de besteding van de Impulsfinanciering kan nog worden vermeld dat deze gedurende de volledige projectperiode deels ingezet wordt t.b.v. de administratieve ondersteuning vanuit het beheersbureau. 3.3 Ontwikkelen en implementeren van loopbaanbeleid Alhoewel dit onderwerp ook vanuit een UM-brede samenwerking nader zal worden ontworpen is CAPHRI zelf ook actief ten aanzien het ontwikkelen en implementeren van loopbaanbeleid. Loopbaanbeleid van jonge onderzoekers wordt gezien als speerpunt binnen CAPHRI Beleid ten aanzien van Research Master studenten, promovendi en postdocs Binnen het loopbaanbeleid is een speerpunt binnen CAPHRI. Er wordt met name ingezet op beleid voor Research Master studenten, promovendi en postdocs. Zo zet CAPHRI in op nieuwe postdoc plaatsen binnen de school, waarmee intern en extern talent aangetrokken en behouden kan worden, en op termijn doorgroei van jonge toponderzoekers mogelijk wordt. Specifiek beleid ten aanzien van deze groepen komen verderop in dit beleidsstuk specifiek aan de orde en in de nota CAPHRI centre of excellence. Binnen HSRM die binnen CAPHRI vigeert worden succesvolle allochtone studenten nadrukkelijk gefaciliteerd en gestimuleerd tot aanstelling als 20

Kootstra Talent Fellowship 2011

Kootstra Talent Fellowship 2011 Kootstra Talent Fellowship 2011 Inleiding De Raad van Bestuur Maastricht UMC + heeft voor 2011 middelen ter beschikking gesteld voor talentontwikkeling onder jong wetenschappelijk talent. Deze middelen

Nadere informatie

Kootstra Talent Fellowship 2015

Kootstra Talent Fellowship 2015 Kootstra Talent Fellowship 2015 Inleiding De Raad van Bestuur Maastricht UMC + heeft voor 2015 middelen ter beschikking gesteld voor talentontwikkeling onder jong wetenschappelijk talent. Deze middelen

Nadere informatie

De promovendus. De promovendus

De promovendus. De promovendus De promovendus. Doel van de functie. 1. Aanstelling 2. Profiel en competenties 3. Inschaling 4. Het verrichten van onderwijstaken 5. Het Opleiding en Begeleidingsplan (OBP) 6. Begeleiding van de promovendus

Nadere informatie

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN ONDERZOEKSCHOOL IUS COMMUNE

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN ONDERZOEKSCHOOL IUS COMMUNE OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN ONDERZOEKSCHOOL IUS COMMUNE INDIVIDUEEL Faculteit :... Universiteit:... Naam promovendus:... Programma :... promotie-project :... (Beoogd) promotor :... Begeleider(s)/werkbaas

Nadere informatie

rendement van talent aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid advies

rendement van talent aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid advies de jonge akademie rendement van talent aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid advies samenvatting De afgelopen jaren hebben de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW),

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

De CAO Nederlandse Universiteiten 2007-2010, artikel 6.8 vormt de basis voor het model Opleidingsen begeleidingsplan voor promovendi:

De CAO Nederlandse Universiteiten 2007-2010, artikel 6.8 vormt de basis voor het model Opleidingsen begeleidingsplan voor promovendi: Open Universiteit Nederland Opleidings- en Begeleidingsplan voor Promovendi De CAO Nederlandse Universiteiten 2007-2010, artikel 6.8 vormt de basis voor het model Opleidingsen begeleidingsplan voor promovendi:

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 De Colleges van Bestuur van: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 de Erasmus Universiteit Rotterdam; de Radboud Universiteit Nijmegen; de Rijksuniversiteit Groningen;

Nadere informatie

Formulier 31-05-2012. 1. Persoonlijke gegevens

Formulier 31-05-2012. 1. Persoonlijke gegevens Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion (NOSTER) Aanmeldingsformulier promovendi Promovendi die verbonden zijn aan

Nadere informatie

Samenvatting. onderzoek kortheidshalve aan met de term aangestelde promovendi.

Samenvatting. onderzoek kortheidshalve aan met de term aangestelde promovendi. Samenvatting Introductie Negen jaar geleden vroeg de Universiteit Utrecht haar promovendi om een oordeel over een aantal aspecten van hun promotietraject. Lagen ze op schema, welke steun kregen internationale

Nadere informatie

FORMAT OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN PROMOVENDUS. Naam promovendus:.. Datum indiensttreding: Leerstoelgroep:

FORMAT OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN PROMOVENDUS. Naam promovendus:.. Datum indiensttreding: Leerstoelgroep: FORMAT OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN PROMOVENDUS Naam promovendus:.. Datum indiensttreding: Leerstoelgroep: Beoogde totale duur promovendusaanstelling: jaar Het dienstverband als promovendus bestaat

Nadere informatie

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 14 februari 2014 1 Deze visietekst werd opgesteld door de stuurgroep van het strategisch

Nadere informatie

Promoveren binnen de William James Graduate School

Promoveren binnen de William James Graduate School Promoveren binnen de William James Graduate School Pre-ambule Vanaf 1 september 2010 promoveren alle (buiten)promovendi, bij de Faculteit de Psychologie en Pedagogiek (FPP), ongeacht de aanstelling, binnen

Nadere informatie

Show & Share 2008 Promoveren bij Hogeschool INHOLLAND Ad van Blokland, coördinator Promotieonderzoek Institute of Advanced Studies and Applied

Show & Share 2008 Promoveren bij Hogeschool INHOLLAND Ad van Blokland, coördinator Promotieonderzoek Institute of Advanced Studies and Applied Show & Share 2008 Promoveren bij Hogeschool INHOLLAND Ad van Blokland, coördinator Promotieonderzoek Institute of Advanced Studies and Applied Research 1 Inhoud presentatie Waarom aandacht voor promoveren

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015 Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015 23 april 2015 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague The Netherlands T +31 (0)70 312 2300 info@nvao.net

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de Onderzoeksagenda Veteranenzorg Defensie

Onderzoeksvoorstel voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de Onderzoeksagenda Veteranenzorg Defensie Onderzoeksvoorstel voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de Onderzoeksagenda Veteranenzorg Defensie Dit formulier moet in het Nederlands worden ingevuld 1. Registratiegegevens 1a. Gegevens hoofdaanvrager

Nadere informatie

Opleidingsreglement van de PhD-opleiding Graduate School of Natural Sciences Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht

Opleidingsreglement van de PhD-opleiding Graduate School of Natural Sciences Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht Opleidingsreglement van de PhD-opleiding Graduate School of Natural Sciences Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht Versie 6 10 juli 2007 PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN art. 1.1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN VOOR PROMOVENDI DIE AANGESTELD ZIJN OP DE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN * (zoals bedoeld in artikel 6.8 van de CAO Nederlandse Universiteiten

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Conferentie Promoveren en promotietrajecten. VU Amsterdam, 15 mei 2013

Conferentie Promoveren en promotietrajecten. VU Amsterdam, 15 mei 2013 Conferentie Promoveren en promotietrajecten VU Amsterdam, 15 mei 2013 Heden en toekomst van promoveren Prof. Martin Kropff, rector Wageningen University Promoveren: wat is onveranderd? Kern: het (leren)

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemeen

Hoofdstuk 1. Algemeen REGLEMENT VAN HET WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT LEIDEN UNIVERSITY CENTRE FOR THE ARTS IN SOCIETY (LUCAS) Hoofdstuk 1. Algemeen Artikel 1. Naam van het instituut Het instituut draagt de naam Leiden University

Nadere informatie

RICHTLIJNEN INDIVIDUEEL ONDERZOEKSKREDIET 2013 ACLC (PhD KANDIDATEN)

RICHTLIJNEN INDIVIDUEEL ONDERZOEKSKREDIET 2013 ACLC (PhD KANDIDATEN) RICHTLIJNEN INDIVIDUEEL ONDERZOEKSKREDIET 2013 ACLC (PhD KANDIDATEN) Vooraf Voor PhD kandidaten geldt dat alle vormen van onderzoekskrediet gerelateerd moeten zijn aan het PhD project van de betrokkene

Nadere informatie

Talent in eigen hand. De positie van jonge wetenschappers in Nederland. december 2006

Talent in eigen hand. De positie van jonge wetenschappers in Nederland. december 2006 Talent in eigen hand De positie van jonge wetenschappers in Nederland december 2006 Statement Talent in eigen hand: De positie van jonge wetenschappers in Nederland Talent heeft de toekomst. In het akkoord

Nadere informatie

Algemeen. Onderwijs. Promovendus. Titel project. Vraagstelling. Indien deeltijd, factor. Start aanstelling. Einde aanstelling. Promotor Promotor 2

Algemeen. Onderwijs. Promovendus. Titel project. Vraagstelling. Indien deeltijd, factor. Start aanstelling. Einde aanstelling. Promotor Promotor 2 Opleidings en begeleidingsplan promovendus UL Faculteit der Letteren Instituut Pallas P.N. van Eyckhof 3/geb. 11651 e etage Postbus 9515, 2300 RA Leiden De werkgever ziet er op toe dat een op de promovendus

Nadere informatie

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden 1 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingduur 4. Werkwijze en besluitvorming 5. Taken

Nadere informatie

Het juridisch doctoraat: Van klassiek juweel tot academisch fabricaat?

Het juridisch doctoraat: Van klassiek juweel tot academisch fabricaat? Het juridisch doctoraat: Van klassiek juweel tot academisch fabricaat? Workshop 8: de kwaliteit en beoordelingsprocedure van proefschriften Juridische dissertatie is nog steeds juweel Ondanks forse toename

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden van promovendi

Arbeidsvoorwaarden van promovendi Arbeidsvoorwaarden van promovendi Inhoud Introductie... 2 Data en methoden... 2 Resultaten... 3 Contractduur... 3 FTE... 4 FTE - totaal... 4 FTE gerelateerd aan onderwijstaken en onderzoekstijd... 4 Conclusie...

Nadere informatie

COR visie op aanpak promotierendement

COR visie op aanpak promotierendement COR visie op aanpak promotierendement Doel van dit document In de loop van 2012 zal de Adviescommissie Organisatie en Personeelsbeleid (ACOP) starten. Een CORlid zal uitgenodigd worden om zitting te nemen

Nadere informatie

Planning en Evaluatie gespreksverslagen

Planning en Evaluatie gespreksverslagen Promotietraject RU / FNWI Inleiding Planning en Evaluatie gespreksverslagen Plannings en evaluatiegesprekken (minimaal 1 x per jaar) helpen begeleider en promovendus bij het doelgericht werken en plannen.

Nadere informatie

Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN!

Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN! Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN! Meerjarig programma van de Hogeschool Rotterdam in het kader van afspraken met de minister van OC&W ter verbetering van de in-, door- en uitstroom van studenten. Basisnotitie

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

Call for proposals. Teaching Fellow Programma 2017

Call for proposals. Teaching Fellow Programma 2017 Call for proposals Teaching Fellow Programma 2017 1 oktober 2016 1. Beschrijving van het Teaching Fellow programma 2. Richtlijnen voor aanvragen 3. Beoordelingsprocedure 1. Teaching Fellow Programma Inleiding

Nadere informatie

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013.

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013. Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam. 1. Doel Door het formeren van een managementpool wil de rechtbank: - medewerkers binnen de rechtbank, die zich onderscheiden

Nadere informatie

Aspasia. Call for proposals. Rondes Vidi en Vici met besluitvorming in 2016

Aspasia. Call for proposals. Rondes Vidi en Vici met besluitvorming in 2016 Call for proposals Aspasia Rondes Vidi en Vici met besluitvorming in 2016 Den Haag, april 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Beschikbaar

Nadere informatie

Onderwijs en Onderzoek

Onderwijs en Onderzoek Onderwijs en Onderzoek Albert Scherpbier Maastricht University Medical Centre Eenheid onderwijs en onderzoek Ja er is een probleem In de UMC s gaat het ook nog over patiëntenzorg Probleem heeft te maken

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Onderzoek en Wetenschapsbeleid Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Chinese borden Universiteiten in en uit balans

Chinese borden Universiteiten in en uit balans Chinese borden Universiteiten in en uit balans 15-03-2016, Science in Transition conferentie Barend van der Meulen, Elizabeth Koier, Edwin Horlings 2 Universiteiten uit en in balans Barend van der Meulen

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

Hoofdlijnen van beleid management onderzoeksdata Universiteit voor Humanistiek

Hoofdlijnen van beleid management onderzoeksdata Universiteit voor Humanistiek 1 november 2016 Hoofdlijnen van beleid management onderzoeksdata Universiteit voor Humanistiek Preambule In deze notitie wordt op hoofdlijnen vastgelegd hoe onderzoeksdata moet worden beheerd. Het is van

Nadere informatie

Uitgebreide Toelichting op de Flowchart Bachelor & Master Eindprojecten.

Uitgebreide Toelichting op de Flowchart Bachelor & Master Eindprojecten. Uitgebreide Toelichting op de Flowchart Bachelor & Master Eindprojecten. 1. Oriënteren (Blackboard/websites/studiegids/ rondleiding/etc.) Het is van groot belang dat het onderwerp van het eindproject zorgvuldig

Nadere informatie

Versterking van het loopbaanbeleid

Versterking van het loopbaanbeleid Versterking van het loopbaanbeleid februari 2010 1. Inleiding In november 2008 is de nota Helder Perspectief, loopbaanbeleid bij de Radboud Universiteit door het college van bestuur ter bespreking aan

Nadere informatie

Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam

Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam Professionele ontwikkeling functioneren en beoordelen creating tomorrow Inhoudsopgave Voorwoord 1 Professionele ontwikkeling 2 Jaargesprek 3

Nadere informatie

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017 Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience Leiden, 17 januari 2017 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Inleiding De wetenschappelijke stage duurt 14 weken en vindt bij voorkeur plaats in het derde

Nadere informatie

VAN PLAN NAAR PROJECT

VAN PLAN NAAR PROJECT 2 van plan naar project VAN PLAN NAAR PROJECT FASE 1 ORIENTATIE FASE 2 CONCRETISERING FASE 3 SUBSIDIE- project leider projectleider Kansen onderzoeken 1.1 projectleider Projectplan uitwerken 2.1 projectleider

Nadere informatie

Searchprofiel. Senior recruiter / Hoofd recruitmentoffice UMC St Radboud

Searchprofiel. Senior recruiter / Hoofd recruitmentoffice UMC St Radboud Searchprofiel Senior recruiter / Hoofd recruitmentoffice UMC St Radboud Entrance HRM Interim drs. Eik M. Jager Amsterdam, mei 2011 Senior recruiter / Hoofd recruitmentoffice Gedreven door kennis en bewogen

Nadere informatie

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 1 Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica januari 2007 Kruislaan 404 1098 SM Amsterdam Nadere invulling Benoemings- en Bevorderingseisen Wetenschappelijk Personeel Inleiding Vanaf 1

Nadere informatie

UVON Gelderland Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND

UVON Gelderland Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND 1 1. Inleiding 1.1 De UVON is opgericht als vereniging in 1950. Tot 1 januari 2005 bestond er een landelijk UVON bestuur met regionale Lidverenigingen. 1.2 Overwegende

Nadere informatie

Leraar in onderzoek. Exacte Wetenschappen. Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten

Leraar in onderzoek. Exacte Wetenschappen. Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten Exacte Wetenschappen Leraar in onderzoek Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten Den Haag, mei 2010 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 3 2 Doel 4 3

Nadere informatie

Betrokkenheid van onderzoekscholen bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen

Betrokkenheid van onderzoekscholen bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen Een groot aantal ingevulde vragenlijsten is per 15 augustus 2003 (de deadline) geretourneerd. Een rappel leverde nog eens een aantal ingevulde vragenlijsten op. Uiteindelijk hebben 29 decanen en 22 directeuren

Nadere informatie

Assessment en loopbaanontwikkeling

Assessment en loopbaanontwikkeling Assessment en loopbaanontwikkeling Assessment Beter inzicht in uw menselijk kapitaal Onze visie Wij zien assessments als het meest betrouwbare instrument om talenten en ontwikkelpunten van individuele

Nadere informatie

Advies Universiteit van Tilburg

Advies Universiteit van Tilburg Advies Universiteit van Tilburg De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit van Tilburg (hierna UvT) dat het College van Bestuur met zijn brieven van

Nadere informatie

Wetenschappelijke stages in het Kennemer Gasthuis, Spaarne Ziekenhuis en het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland

Wetenschappelijke stages in het Kennemer Gasthuis, Spaarne Ziekenhuis en het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland Wetenschappelijke stages in het Kennemer Gasthuis, Spaarne Ziekenhuis en het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland Beste student, Je bent op zoek naar een plek voor een wetenschappelijke

Nadere informatie

Medewerker bureau buitenland

Medewerker bureau buitenland Medewerker bureau buitenland Doel Ontwikkelen en beheren van mobiliteit- en beurzenprogramma s en samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen op het gebied van uitwisseling en/of ontwikkelingssamenwerking,

Nadere informatie

Inleiding Introductie

Inleiding Introductie Inleiding Introductie Hora Finita: PhD management software ondersteunt de processen faciliteert onderlinge verschillen Graduate Schools op basis van input van gebruikers maatwerk mogelijk 2 Inleiding Opbouw

Nadere informatie

Reglement Jaargesprekken en Beoordeling Universiteit Maastricht 2008

Reglement Jaargesprekken en Beoordeling Universiteit Maastricht 2008 Het College van Bestuur heeft, overwegende dat en gelet op Reglement Jaargesprekken en Beoordeling een bewust personeelsmanagement, mede inhoudende een reglement jaargesprekken en beoordeling, van essentieel

Nadere informatie

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen Achtergrondinformatie Man 2.0 Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen April 2010 1 Inleiding Het is het Oranje Fonds gebleken dat veel maatschappelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Notitie Kwaliteitsbevordering Arbitrage

Notitie Kwaliteitsbevordering Arbitrage Notitie Kwaliteitsbevordering Arbitrage De kwaliteitsbevordering van de arbitrage in de korfbalsport is geformuleerd als onderwerp binnen het KNKV als ook een thema binnen het gehouden Masterplan Arbitrage

Nadere informatie

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3 Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat EVC-procedure Masteropleiding Archeologie 1 v-3 Versiebeheer Titel Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december

Nadere informatie

Wetenschappelijke bijeenkomsten ALW

Wetenschappelijke bijeenkomsten ALW 1 Aard- en Levenswetenschappen Call for proposals ALW Den Haag, maart 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Inleiding en doel NWO heeft als wettelijke taak onder meer de nationale

Nadere informatie

ZIGMA Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht

ZIGMA Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht ZIGMA 2016-2017 Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam Dubbeltalent gezocht Ben je een talentvolle student met interesse in en ervaring met wetenschappelijk onderzoek? Misschien kun jij dan

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden

Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U201201556 Bijlage 1 CAR Teksten A Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden HOOFDSTUK 17 OPLEIDING EN ONTWIKKELING Ontwikkeling en mobiliteit

Nadere informatie

Veloncongres Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Over het programma Promotiebeurs - doel

Veloncongres Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Over het programma Promotiebeurs - doel Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Veloncongres 2015 & Over het programma Promotiebeurs - doel Initiator Ministerie van OCW Loopt sinds 2011, inmiddels structureel

Nadere informatie

Procedureoverzicht Promotietraject Faculteit der Geesteswetenschappen (Promotiereglement 2015)

Procedureoverzicht Promotietraject Faculteit der Geesteswetenschappen (Promotiereglement 2015) Procedureoverzicht Promotietraject Faculteit der Geesteswetenschappen (Promotiereglement 2015) Hieronder volgt een overzicht van de stappen in de formele procedure die uiteindelijk wordt afgesloten door

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking 1. Vooraf De Inspectie van het Onderwijs en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing

Nadere informatie

Promovendi-enquête periode 2010-2012

Promovendi-enquête periode 2010-2012 Promovendi-enquête periode 2010-2012 Inleiding De resultaten van de promovendi-enquête zijn gebaseerd op de deelname van 30 promovendi. Soms is de score aanzienlijk lager dan 30. Dat komt omdat de vragen

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen Faculteit der Geesteswetenschappen Stagereglement masteropleidingen Inhoud Inleiding...3 Verantwoordelijkheid en taakverdeling...3 Aantal studiepunten...3 Plaats in de opleiding...3 Leerdoelen...3 Soort

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

VUmc Zigma Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht

VUmc Zigma Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht VUmc Zigma 2017-2018 Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam Dubbeltalent gezocht Ben je een talentvolle student met interesse in en ervaring met wetenschappelijk onderzoek? Misschien kun jij

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Programma: bewegen en cognitie. Call voor onderzoek naar effecten van bewegen op het cognitief functioneren bij ouderen met een mobiliteitsbeperking

Programma: bewegen en cognitie. Call voor onderzoek naar effecten van bewegen op het cognitief functioneren bij ouderen met een mobiliteitsbeperking Programma: bewegen en cognitie Call voor onderzoek naar effecten van bewegen op het cognitief functioneren bij ouderen met een mobiliteitsbeperking 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en positie van het programma

Nadere informatie

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI 1 Inleiding De Stichting PANTA RHEI is in april 2006 van start gegaan na een fusie van De Jakobsladder, het Openbaar Onderwijs Leidschendam-Voorburg en de Stichting Katholiek

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015

REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015 REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015 1. Aanleiding tot ontstaan en ontwikkeling van het netwerk Na invoering van het groepsprotocol COPD en astma in de eerste lijn

Nadere informatie

Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen Tilburg University

Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen Tilburg University Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen Tilburg University 2015-2021 In het voorjaar van 2014 hebben de besturen van VSNU, NWO en KNAW besloten tot aanpassing van het Standard Evaluation Protocol

Nadere informatie

faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen faculteitsbestuur

faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen faculteitsbestuur faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen faculteitsbestuur Implementatie Strategisch plan GMW 2016-20 De implementatie van het nieuwe Strategisch Plan van de faculteit is niet in dit plan zelf opgenomen.

Nadere informatie

Zij-instroomprogramma geneeskunde. Dubbeltalent gezocht

Zij-instroomprogramma geneeskunde. Dubbeltalent gezocht Zij-instroomprogramma geneeskunde Dubbeltalent gezocht Ben je een talentvolle student met interesse in en ervaring met wetenschappelijk onderzoek? Misschien kun jij dan wel deelnemen aan het vierjarige

Nadere informatie

samenvatting 1. Context, opdracht en aanpak

samenvatting 1. Context, opdracht en aanpak samenvatting 1. Context, opdracht en aanpak In de afgelopen jaren zijn steeds meer opleidingen in het Nederlands hoger onderwijs geheel of gedeeltelijk Engelstalig geworden. Deze ontwikkeling is het sterkst

Nadere informatie

Planning en Evaluatie (alleen voor oio's)

Planning en Evaluatie (alleen voor oio's) Bijlage F.3 Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie Planning en Evaluatie (alleen voor oio's) Inleiding Plannings- en evaluatiegesprekken (minimaal één keer per jaar) helpen begeleider en oio

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 360 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Opzet voor een plan van aanpak. Tweedegraads PLUS. doorscholing van tweedegraads bevoegde docenten

Opzet voor een plan van aanpak. Tweedegraads PLUS. doorscholing van tweedegraads bevoegde docenten Opzet voor een plan van aanpak Tweedegraads PLUS doorscholing van tweedegraads bevoegde docenten Den Haag, juni 2012 Doelstelling & Achtergrond Alle onderzoeken naar de onderwijsarbeidsmarkt in Den Haag

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

De Gespecialiseerde Professional

De Gespecialiseerde Professional Top Talent Programma Excellentietraject: Facility Management F-MEX De Gespecialiseerde Professional Academie: HBS Saxion University of Applied Science Auteur: Benedicte de Vries Datum: 13-07-2015 1 Programma:

Nadere informatie

Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen aan de UvT 2009-2015

Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen aan de UvT 2009-2015 Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen aan de UvT 2009-2015 In het najaar van 2007 hebben de besturen van VSNU, NWO en KNAW besloten tot aanpassing van het Standard Evaluation Protocol (SEP) 1.

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Advies en strategische oplossingen Personeel & Flexpool

Advies en strategische oplossingen Personeel & Flexpool Advies en strategische oplossingen Personeel & Flexpool In Opbouw Onderwijs in beweging Wij zijn In Opbouw, een partner voor scholen op het gebied van onderscheidend, kwalitatief onderwijs en het oplossen

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

REGELING JAARGESPREKKEN Radboud Universiteit Nijmegen

REGELING JAARGESPREKKEN Radboud Universiteit Nijmegen REGELING JAARGESPREKKEN Radboud Universiteit Nijmegen Op grond van het bepaalde in artikel 6.6 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever in overeenstemming met het Lokaal Overleg nadere

Nadere informatie

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Samenvatting Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Confucius Instituut is een door de Chinese overheid gefinancierde non-profit organisatie die als

Nadere informatie

Notitie. Kwaliteitszorg. Auteurs: Facultair Opleidingscommissie Overleg Publicatiedatum: 4 december 2009. Bètastuf Kwaliteitszorg Pagina 1

Notitie. Kwaliteitszorg. Auteurs: Facultair Opleidingscommissie Overleg Publicatiedatum: 4 december 2009. Bètastuf Kwaliteitszorg Pagina 1 Notitie Kwaliteitszorg Auteurs: Facultair Opleidingscommissie Overleg Publicatiedatum: 4 december 2009 Bètastuf Kwaliteitszorg Pagina 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 FEEDBACK TIJDENS HET VAK

Nadere informatie