BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELGISCH STAATSBLAD 20.11.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE"

Transcriptie

1 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22524] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2014/22524] 13 NOVEMBER Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten 13 NOVEMBRE Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d intervention de l assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques De Minister van Sociale Zaken, La Ministre des Affaires sociales, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2005, 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 december 2009, 3, achtste lid, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003, 4, eerste en tweede lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en gewijzigd bij de wet van 19 december 2008, 8, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, 8, derde lid, ingevoegd bij de wet van 19 december 2008, artikel 37, 3, derde lid, vervangen bij de wet van 27 december 2005 en gewijzigd bij de wet van 13 december 2006 en artikel 72bis, 1bis, eerste lid, laatste zin, ingevoegd bij de wet van 22 december 2008 en gewijzigd bij de wet van 10 april 2014, en 2, tweede en derde lid, vervangen bij de wet van 22 december 2008; Vu la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l article 35bis, 1, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 27 décembre 2005, 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 23 décembre 2009, 3, huitième alinéa, inséré par la loi du 22 décembre 2003, 4, alinéa 1 er et 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 19 décembre 2008, 8, alinéa 1 er, inséré par la loi du 10 août 2001, 8, troisième alinéa, inséré par la loi du 19 décembre 2008, l article 37, 3, troisième alinéa, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 13 décembre 2006 et l article 72bis, 1bis, alinéa 1 er, dernière phrase, inséré par la loi du 22 décembre 2008 et modifié par la loi du 10 avril 2014, et 2, deuxième et troisième alinéa, remplacé par la loi du 22 décembre 2008; Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 13, 37bis, 38, 57, 62, 81, 95 3 en 97, zoals tot op heden gewijzigd; Vu l arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d intervention de l assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 13, 37bis, 38, 57, 62, 81, 95 3 et 97, tel qu il a été modifié à ce jour; Gelet op de voorstellen van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, uitgebracht op 27 mei 2014, 16, 20, 21, 22 en 28 juli 2014, 1, 8, 9, 12, 18, 24 en 26 augustus 2014, en 9 en 12 september 2014; Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises le 27 mai 2014, les 16, 20, 21, 22 et 28 juillet 2014, les 1, 8, 9, 12, 18, 24 et 26 août 2014, et les 9 et 12 septembre 2014; Gelet op de voorstellen van het secretariaat van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, uitgebracht op 22 juli 2014, 4, 11, 18 en 19 augustus 2014 en op 8 september 2014; Vu les propositions du secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises le 22 juillet 2014, les 4, 11, 18 et 19 août 2014 et le 8 septembre 2014; Gelet op de adviezen van de inspecteur van financiën, gegeven op 23, 24, 25 en 28 juli 2014, 6, 7, 8, 11, 20, 21, 22, 23, 25 en 27 augustus 2014 en 3, 8, 10, 18, 22, 23 en 26 september 2014; Vu les avis émis par l inspecteur des finances donnés les 23, 24, 25 et 28 juillet 2014, les 6, 7, 8, 11, 20, 21, 22, 23, 25 et 27 août 2014 et les 3, 8, 10, 18, 22, 23 et 26 septembre 2014; Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 29 en 31 juli 2014, 1 en 28 augustus 2014, 10, 11, 16, 17, 24, 25 en 30 september 2014; Vu l accord du Ministre du Budget des 29 et 31 juillet 2014, des 1 et 28 août 2014 et des 10, 11, 16, 17, 24, 25 et 30 septembre 2014; Overwegende dat, met betrekking tot de specialiteiten ACECLO- FENAC MYLAN 100 mg, AMOXICILLINE EG 1000 mg, CEFAZOLIN HOSPIRA 1 g, CEFAZOLIN HOSPIRA 2 g, CEFEPIM HOSPIRA 1g, CEFEPIM HOSPIRA 2 g, CEFTRIAXONE HOSPIRA 1 g, CEF- TRIAXONE HOSPIRA 2 g, CITALOPRAM ACTAVIS 20 mg, CITA- LOPRAM ACTAVIS 40 mg, EBIXA 10 mg (Impexeco), IBUPROFEN ACTAVIS 400 mg, LEFLUNOMIDE MEDAC 15 mg, LETROZOL ACTAVIS 2,5 mg, LEVETIRACETAM ACTAVIS 250 mg, LEVETIRACE- TAM ACTAVIS 500 mg, LEVETIRACETAM ACTAVIS 750 mg, LEVE- TIRACETAM ACTAVIS 1000 mg, LINEZOLID SANDOZ 600 mg, LISINOPRIL HCT ACTAVIS 20 mg/12,5 mg, MEMANTINE APOTEX 20 mg, MIRTAZAPINE ACTAVIS 15 mg, MIRTAZAPINE ACTAVIS 30 mg, MIRTAZAPINE ACTAVIS 45 mg, MOXIFLOXACIN SANDOZ 400 mg, PACLITAXEL SANDOZ 6 mg/ml, PAROXETINE ACTAVIS 30 mg, PRAREDUCT 40 mg (PI-Pharma), PRAVASTATIN ACTAVIS 20 mg, PRAVASTATIN ACTAVIS 40 mg, REMICADE 100 mg, RILU- ZOL ACTAVIS 50 mg, RISPERIDON SANDOZ 1 mg, RISPERIDON SANDOZ 2 mg, SIMPONI 50 mg, SIMPONI 100 mg/ml, TELMIS- ARTAN ACTAVIS 80 mg, TERBINAFINE APOTEX 250 mg, ZOLMITRIPTAN-INSTANT ACTAVIS 2,5 mg, door de Minister voor Begroting geen akkoord is verleend binnen een termijn van tien dagen, vermeld in artikel 35bis, 15, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en dat de betrokken akkoorden dienvolgens met toepassing van die wetsbepaling wordt geacht te zijn verleend; Considérant qu en ce qui concerne les spécialités ACECLOFENAC MYLAN 100 mg, AMOXICILLINE EG 1000 mg, CEFAZOLIN HOS- PIRA 1 g, CEFAZOLIN HOSPIRA 2 g, CEFEPIM HOSPIRA 1g, CEFEPIM HOSPIRA 2 g, CEFTRIAXONE HOSPIRA 1 g, CEF- TRIAXONE HOSPIRA 2 g, CITALOPRAM ACTAVIS 20 mg, CITALO- PRAM ACTAVIS 40 mg, EBIXA 10 mg (Impexeco), IBUPROFEN ACTAVIS 400 mg, LEFLUNOMIDE MEDAC 15 mg, LETROZOL ACTAVIS 2,5 mg, LEVETIRACETAM ACTAVIS 250 mg, LEVETIRACE- TAM ACTAVIS 500 mg, LEVETIRACETAM ACTAVIS 750 mg, LEVE- TIRACETAM ACTAVIS 1000 mg, LINEZOLID SANDOZ 600 mg, LISINOPRIL HCT ACTAVIS 20 mg/12,5 mg, MEMANTINE APOTEX 20 mg, MIRTAZAPINE ACTAVIS 15 mg, MIRTAZAPINE ACTAVIS 30 mg, MIRTAZAPINE ACTAVIS 45 mg, MOXIFLOXACIN SANDOZ 400 mg, PACLITAXEL SANDOZ 6 mg/ml, PAROXETINE ACTAVIS 30 mg, PRAREDUCT 40 mg (PI-Pharma), PRAVASTATIN ACTAVIS 20 mg, PRAVASTATIN ACTAVIS 40 mg, REMICADE 100 mg, RILUZOL ACTAVIS 50 mg, RISPERIDON SANDOZ 1 mg, RISPERIDON SAN- DOZ 2 mg, SIMPONI 50 mg, SIMPONI 100 mg/ml, TELMISARTAN ACTAVIS 80 mg, TERBINAFINE APOTEX 250 mg, ZOLMITRIPTAN- INSTANT ACTAVIS 2,5 mg, le Ministre du Budget n a pas marqué d accord dans le délai de dix jours mentionné àl article 35bis, 15, de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu en application de cette disposition législative, les accords concernés sont par conséquent réputés avoir été donnés;

2 91126 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE Bij ontstentenis van een gemotiveerd definitief voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, binnen een termijn van 150 dagen wat betreft de specialiteiten INVOKANA, heeft de Minister, met toepassing van artikel 81 van het koninklijk besluit van 21 december 2001, een gemotiveerde beslissing genomen en genotificeerd op 26 september 2014; A défaut de proposition définitive motivée de la Commission de Remboursement des Médicaments dans un délai de 150 jours en ce qui concerne les spécialités INVOKANA, la Ministre a pris et notifié une décision motivée le 26 septembre 2014, en application de l article 81 de l arrêté royal du 21 décembre 2001; Bij ontstentenis van een gemotiveerd definitief voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, binnen een termijn van 150 dagen wat betreft de specialiteiten KADCYLA, heeft de Minister, met toepassing van artikel 81 van het koninklijk besluit van 21 december 2001, een gemotiveerde beslissing genomen en genotificeerd op 30 september 2014; A défaut de proposition définitive motivée de la Commission de Remboursement des Médicaments dans un délai de 150 jours en ce qui concerne les spécialités KADCYLA, la Ministre a pris et notifié une décision motivée le 30 septembre 2014, en application de l article 81 de l arrêté royal du 21 décembre 2001; Bij ontstentenis van een gemotiveerd definitief voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, binnen een termijn van 150 dagen wat betreft de specialiteit MABTHERA, heeft de Minister, met toepassing van artikel 26 van het koninklijk besluit van 21 december 2001, een gemotiveerde beslissing genomen en genotificeerd op 15 september 2014; A défaut de proposition définitive motivée de la Commission de Remboursement des Médicaments dans un délai de 150 jours en ce qui concerne la spécialité MABTHERA, la Ministre a pris et notifié une décision motivée le 15 septembre 2014, en application de l article 26 de l arrêté royal du 21 décembre 2001; Bij ontstentenis van een gemotiveerd definitief voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, binnen een termijn van 150 dagen wat betreft de specialiteit XTANDI, heeft de Minister, met toepassing van artikel 81 van het koninklijk besluit van 21 december 2001, een gemotiveerde beslissing genomen en genotificeerd op 22 september 2014; A défaut de proposition définitive motivée de la Commission de Remboursement des Médicaments dans un délai de 150 jours en ce qui concerne la spécialité XTANDI, la Ministre a pris et notifié une décision motivée le 22 septembre 2014, en application de l article 81 de l arrêté royal du 21 décembre 2001; Gelet op de notificaties aan de aanvragers op 2, 3, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 26, 29 en 30 september 2014; Vu les notifications aux demandeurs des 2, 3, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 26, 29 et 30 septembre 2014; Gelet op het advies nr /2 van de Raad van State, gegeven op 27 oktober 2014 met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 2, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Vu l avis n /2 du Conseil d Etat, donné le 27 octobre 2014, en application de l article 84, 1 er, alinéa 1 er,2, des lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Besluit : Arrête : Artikel 1. In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht : Article 1 er. Al annexe I de l arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d intervention de l assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :

3 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91127

4 91128 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

5 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91129

6 91130 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

7 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91131

8 91132 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

9 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91133

10 91134 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

11 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91135

12 91136 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

13 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91137

14 91138 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

15 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91139

16 91140 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

17 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91141

18 91142 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

19 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91143

20 91144 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

21 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91145

22 91146 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

23 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91147

24 91148 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

25 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91149

26 91150 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

27 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91151

28 91152 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

29 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91153

30 91154 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

31 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91155

32 91156 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

33 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91157

34 91158 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

35 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91159

36 91160 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

37 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91161

38 91162 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

39 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91163

40 91164 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

41 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91165

42 91166 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

43 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91167

44 91168 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

45 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91169

46 91170 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

47 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91171

48 91172 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

49 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91173

50 91174 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

51 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91175

52 91176 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

53 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91177

54 91178 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

55 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91179

56 91180 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

57 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91181

58 91182 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

59 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91183

60 91184 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

61 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91185

62 91186 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

63 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91187

64 91188 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

65 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91189

66 91190 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

67 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91191

68 91192 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

69 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91193

70 91194 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

71 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91195

72 91196 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

73 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91197

74 91198 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

75 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91199

76 91200 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

77 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91201

78 91202 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

79 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91203

80 91204 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

81 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91205

82 91206 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

83 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91207

84 91208 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

85 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91209

86 91210 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

87 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91211

88 91212 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

89 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91213

90 91214 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

91 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91215

92 91216 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

93 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91217

94 91218 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

95 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91219

96 91220 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

97 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91221

98 91222 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

99 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91223

100 91224 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

101 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91225

102 91226 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

103 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91227

104 91228 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

105 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91229

106 91230 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

107 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91231

108 91232 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

109 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91233

110 91234 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

111 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91235

112 91236 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

113 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91237

114 91238 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

115 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91239

116 91240 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

117 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91241

118 91242 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

119 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91243

120 91244 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

121 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91245

122 91246 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

123 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91247

124 91248 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

125 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91249

126 91250 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

127 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91251

128 91252 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

129 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91253

130 91254 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

131 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91255

132 91256 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

133 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91257

134 91258 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

135 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91259

136 91260 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

137 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91261

138 91262 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

139 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 91263

140 91264 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE Art. 2. In bijlage IV van hetzelfde besluit, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de als volgt opgestelde ATC code toegevoegd : L01XC14 - Trastuzumab Emtansine; L02BB04 - Enzalutamide Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. Brussel, 13 november Mevr. M. DE BLOCK Art. 2. Al annexe IV du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, le code ATC libellé comme suit est ajouté : L01XC14 - Trastuzumab Emtansine; L02BB04 - Enzalutamide Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l expiration d un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 13 novembre Mme M. DE BLOCK Belgisch Staatsblad, Antwerpsesteenweg 53, 1000 Brussel. Moniteur belge, chaussée d Anvers 53, 1000 Bruxelles. Directeur : Wilfried VERREZEN

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 104265 Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2015. Brussel, 10 december 2014. Bruxelles, le 10 décembre 2014. Maggie DE BLOCK

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 21.10.2016 Ed. 2 MONITEUR BELGE 71309 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22418] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22418] 13 OKTOBER 2016. Ministerieel

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 20.09.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 20.09.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 60341 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2011 2503 [C 2011/22310] 15 SEPTEMBRE 2011. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22779 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22105] 18 MAART 2014. Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van

Nadere informatie

40314 BELGISCH STAATSBLAD 20.07.2012 Ed. 3 MONITEUR BELGE

40314 BELGISCH STAATSBLAD 20.07.2012 Ed. 3 MONITEUR BELGE 40314 BELGISCH STAATSBLAD 20.07.2012 Ed. 3 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2012 2114 [C 2012/22283] F. 2012 2114 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2012/22283] 18 JULI

Nadere informatie

18208 MONITEUR BELGE Ed. 4 BELGISCH STAATSBLAD

18208 MONITEUR BELGE Ed. 4 BELGISCH STAATSBLAD 18208 MONITEUR BELGE 20.03.2015 Ed. 4 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22065] 18 MARS 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre

Nadere informatie

6644 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

6644 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 6644 MONITEUR BELGE 21.01.2011 BELGISCH STAATSBLAD F. 2011 202 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2011/22021] N. 2011 202 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2011/22021] 19 JANVIER 2011.

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

40360 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

40360 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 40360 BELGISCH STAATSBLAD 21.05.2014 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22203] 19 MEI 2014. Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30599 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22190] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22190] 22 JUNI 2015. Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD 54569 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2009 2847 [C 2009/22382] FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2009 2847 [C 2009/22382] 31 JUILLET 2009. Règlement modifiant le règlement du 28

Nadere informatie

76776 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

76776 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 76776 BELGISCH STAATSBLAD 19.11.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2004 4427 [C 2004/22887] F. 2004 4427 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2004/22887] 5 NOVEMBER

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 43900 BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22272] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22272] 20 JUNI 2016. Verordening tot wijziging

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD 19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22079] 16 MARS 2015. Règlement modifiantlerèglement du 28 juillet 2003 portant exécution de l article

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014.

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014. 65377 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C 2014/09461] 31 AUGUSTUS 2014. Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit :

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit : BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35815 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03161] 25 APRIL 2014. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 46905 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2008 3024 [C 2008/14275] 5 SEPTEMBER 2008. Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE Het beginindexcijfer is dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de

Nadere informatie

Doc. TGR 2014-PL-90 Brussel, 5 februari 2014

Doc. TGR 2014-PL-90 Brussel, 5 februari 2014 RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE-EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instellling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging TECHNISCHE GENEESKUNDIGE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 39283 Bijlage bij Ons koninklijk besluit van 5 augustus 2006 houdende uitvoering van artikel 4, 3, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2014;

Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2014; FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU [C 2014/24300] 9 JULI 2014. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2006 houdende

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE 11971 Art. 15. De Minister aan wie de bevoegdheid voor Energie toegewezen is, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 15. Le Ministre qui a l Energie dans ses attributions est chargé de l

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 405. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 INHOUD SOMMAIRE. 310 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 405. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 INHOUD SOMMAIRE. 310 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 05.02.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 6075 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2010 414 [C 2010/00003] 14 DECEMBER 2009. Ministerieel besluit tot goedkeuring van het algemeen nood-

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 02.04.2010 MONITEUR BELGE 19923 Nota (1) Zitting 2009-2010. Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. Wetsontwerp, 52-2240 - Nr. 1. Amendementen, 52-2240 - Nrs. 2 tot 5. Verslag,

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 721 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 09.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 45477 TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE [C 2015/35854] 19 JUIN 2015. Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation du cadre de l évaluation institutionnelle

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53478 BELGISCH STAATSBLAD 18.08.2010 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 15.02.2005 BELGISCH STAATSBLAD 5095 Art. 7. Dans l article 24 de l annexe au même arrêté royal, les mots «les lois coordonnées sur les sociétés commerciales» sont remplacés par les mots

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 20.06.2003 Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 20.06.2003 Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 33197 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2003 2505 [2003/22713] 16 JUIN 2003. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 47518 BELGISCH STAATSBLAD 17.10.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2002

Nadere informatie

39820 BELGISCH STAATSBLAD 15.12.1998 MONITEUR BELGE

39820 BELGISCH STAATSBLAD 15.12.1998 MONITEUR BELGE 39820 BELGISCH STAATSBLAD 15.12.1998 MONITEUR BELGE N. 98 3345 [S C 98/22749] 24 NOVEMBER 1998. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 april 1993 tot bepaling van de modaliteiten

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 9472 BELGISCH STAATSBLAD 05.02.2014 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74487 74488 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74489 74490 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74491 74492 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74493 74494 BELGISCH STAATSBLAD

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan Brussel

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan Brussel RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst voor Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE

Nadere informatie

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD 16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Ces 342,5 agents sont répartis de la manière suivante : Personnel de niveau A : 112,5. Personnel de niveau B : 32,5. Personnel de niveau C :

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 73771 Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 19 juli 2004; Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 26 juli 2004;

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 04.10.2013 BELGISCH STAATSBLAD 69459 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64559 Art. 20. Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket. Art. 21.

Nadere informatie

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 4732 BELGISCH STAATSBLAD 24.01.2012 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2012 298 [C 2011/31649] 15 DECEMBER 2011. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 20.09.2002 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 20.09.2002 MONITEUR BELGE 41601 Een verlenging is niet langer toegestaan als een score van 7 op de EDSS (Kurtzkeschaal) is bereikt en aangehouden gedurende drie maanden. De gelijktijdige vergoeding van de specialiteiten AVONEX,

Nadere informatie

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 74018 MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2015/18392] 3 DECEMBRE 2015. Avis relatif à l indexation des montants fixés à l arrêté royal

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT Ministerieel besluit tot

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 66892 MONITEUR BELGE 20.09.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Sur la proposition du Ministre de l Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Dans l article 16 de l arrêté royal du 23 septembre

Nadere informatie

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD 80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2011/18456] FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2011/18456] 15

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 15893 b) Au paragraphe 14, le principe actif suivant est ajouté : b) In paragraaf 14, wordt het volgend werkzaam bestanddeel toegevoegd : Signe Nom Quantité* Base de remboursement Teken Naam Hoeveelheid*

Nadere informatie

23204 MONITEUR BELGE 24.04.2015 BELGISCH STAATSBLAD

23204 MONITEUR BELGE 24.04.2015 BELGISCH STAATSBLAD 23204 MONITEUR BELGE 24.04.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [2015201921] 10 AVRIL 2015. Arrêté royal fixant le montant de l effet retour résultant de la mesure relative

Nadere informatie

47564 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47564 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47564 BELGISCH STAATSBLAD 04.08.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE 29 Gelet op het advies nr. 54.492/1 van de Raad van State, gegeven op 17 december 2013 met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, op 12 januari 1973;

Nadere informatie

21124 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

21124 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21124 BELGISCH STAATSBLAD 25.03.2016 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2015/03414] 11 DECEMBER 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 september

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : Numéro tél. gratuit : N. 366 SOMMAIRE INHOUD. 10 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : Numéro tél. gratuit : N. 366 SOMMAIRE INHOUD. 10 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30595 In geval er ondanks deze reserve toch nog een tekort zou zijn in het Pensioenfonds Metaal, zal de verantwoordelijkheid hiervoor 50/50 verdeeld worden tussen werkgevers en werknemers, volgens de afspraken

Nadere informatie

18914 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

18914 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 18914 MONITEUR BELGE 03.04.2007 BELGISCH STAATSBLAD TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE F. 2007 1446 [C 2007/35477] 2 MARS 2007. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l arrêté du Gouvernement flamand du 11

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28.04.1999 BELGISCH STAATSBLAD 14261 N. 99 1209 [C 99/35523] 12 APRIL 1999. Ministerieel besluit tot vaststelling van het modelformulier voor de melding van afschotstatistieken en wildinventarisatiegegevens

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.05.2005 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.05.2005 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 18.05.2005 BELGISCH STAATSBLAD 23279 CHAPITRE V. Dispositions finales Art. 13. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1 er janvier 2000 et est conclue pour une

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 80387 Sur la proposition de Notre Secrétaire d Etat au Budget, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Un crédit d engagement et de liquidation

Nadere informatie

57918 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

57918 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 57918 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Art. 3. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné àpoitiers, le 10 août 2015.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 26.07.2016 MONITEUR BELGE 45695 VLAAMSE OVERHEID Onderwijs en Vorming [C 2016/36113] 14 JUNI 2016. Ministerieel besluit tot regeling van sommige aspecten van het tijdelijke project

Nadere informatie

1 la carte d identité électronique pour Belge; 1 de elektronische identiteitskaart van Belg;

1 la carte d identité électronique pour Belge; 1 de elektronische identiteitskaart van Belg; ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE --- --- SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR Arrêté ministériel du 15 mars 2013 fixant le tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan, 211-1150 Brussel

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan, 211-1150 Brussel RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan, 211-1150 Brussel Dienst voor geneeskundige verzorging NATIONALE COMMISSIE

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 19634 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

19494 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

19494 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 19494 MONITEUR BELGE 17.04.2003 BELGISCH STAATSBLAD F. 2003 1500 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2003/22426] FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2003 1500 [C 2003/22426] 9 AVRIL 2003.

Nadere informatie

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, COORDINATION OFFICIEUSE DE : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la proposition PEB et de l étude de faisabilité AE22 - Arrêté du Gouvernement

Nadere informatie