===========================================================================

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "==========================================================================="

Transcriptie

1 Bijlage: behorende bij de nieuwe Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Hilversum Betreft: Overzicht op welke wijze de aanbevelingen van de rekenkamercommissie Hilversum ( ) in de nieuwe nota zijn verwerkt. Een aantal aanbevelingen zal verwerkt worden in het nog op te stellen Inkoophandboek. Datum: =========================================================================== Aanbeveling 1: Herschrijf en actualiseer de Nota Aanbesteding en Inkoop tot één beknopt gemeentebreed beleid dat geldt voor alle diensten, waarin; Onderwerpen slechts één keer aan de orde komen; Alleen eventuele afwijkingen per dienst worden benoemd; Voor uitvoering relevante onderwerpen worden beschreven. Beleg expliciet de verantwoordelijkheid voor het periodiek actualiseren van het inkoopbeleid bij een afdeling of specifieke functionaris. Besteed ook nadrukkelijk aandacht aan de implementatie van de Nota. De bestaande nota is herschreven. Dit heeft geleid tot één beknopt gemeentebreed beleid dat voor alle diensten geldt. Dit beleid is opgenomen in de nieuwe nota inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Hilversum Afgeleid van het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt een inkoophandboek uitgewerkt en onderhouden, waarin de inkoopprocedures en het gebruik van standaarddocumenten wordt voorgeschreven. Verantwoordelijk voor het periodiek actualiseren van het inkoopbeleid en het inkoophandboek is het gemeentelijk Inkoopplatform (hoofdstuk 6.4). Hierin participeren vertegenwoordigers van de verschillende diensten. Het Inkoopplatform draagt zorg voor een goede implementatie van de nieuwe nota inkoop- en aanbestedingsbeleid. Aanbeveling 2.1: Herzie bijlage A.5 van de Nota Aanbesteding en Inkoop op noodzakelijke inhoud van het dossier. De huidige verplichting ten aanzien van de op te nemen documenten is op bepaalde onderdelen te uitgebreid en op bepaalde onderdelen niet volledig, in het bijzonder ten aanzien van doelmatigheid en doeltreffendheid (zie ook conclusie 4). Stel tevens een standaard inhoudsopgave beschikbaar (desnoods al in kant en klare tabbladen) voor een aanbestedingsdossier per type procedure. Bij het nieuw op te stellen Inkoophandboek wordt, voor wat betreft het aanbestedingsdossier, extra aandacht besteed aan de noodzakelijke inhoud per type procedure. Aanbeveling 2.2: Besteed nadrukkelijk aandacht aan het feit dat achter iedere factuur een inkoopvraagstuk ligt en dat bij iedere verplichting die wordt aangegaan de Nota Aanbesteding en Inkoop nageleefd dient te worden. Na vaststelling van het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid worden de MT- s/budgethouders van de verschillende diensten door het gemeentelijk Inkoopplatform periodiek geattendeerd op het feit dat achter iedere factuur een inkoopvraagstuk ligt en dat de nota voor alle diensten, afdelingen en medewerkers bindend is. De diensten leveren jaarlijks een rapportage over de uitvoering van het aanbestedingsbeleid.

2 Aanbeveling 2.3: Zorg dat in ieder dossier een raming aanwezig is, op basis waarvan kan worden vastgesteld dat de juiste aanbestedingsprocedure is gevolgd. De raming is namelijk leidend in de vraag of de juiste procedure is gevolgd en niet de ontvangen offertes. Achteraf kan vervolgens worden vastgesteld of de raming juist is geweest. Ingevolge hoofdstuk 5.3. van de nota dient, om te bepalen welke aanbestedingsprocedure moet worden gevolgd, de totale opdrachtwaarde te worden vastgesteld. De methodiek wordt uitgewerkt in het Inkoophandboek. Aanbeveling 3.1: Werk in overleg met Sociale Zaken de door dienst Stad gekozen werkwijze ten aanzien van sociale doelstellingen verder uit als een van de mogelijkheden waarop het sociale beleid kan worden toegepast in aanbestedingen. De werkwijze als mogelijkheid waarop het sociale beleid in aanbestedingen kan worden toegepast is in hoofdstuk 4.2 nader uitgewerkt. Het BAO (besluit aanbestedingsregel overheidsopdrachten) biedt voor het toepassen van sociaal beleid een mogelijkheid in artikel 19. De aanbestedende dienst kan bij het gunnen van overheidsopdrachten voorkeur verlenen aan SW-(sociale werkvoorziening)bedrijven indien de meerderheid van de betrokken werknemers personen met een arbeidshandicap zijn. Verder spant de gemeente, bij aanbestedingen onder de Europese drempel, zich extra in om de lokale en regionale werkgelegenheid te stimuleren en werkzoekenden en scholieren een leer/werkplek, een opleiding en kans op werk te geven. Aanbeveling 3.2: Pas het voorkeurs- en uitnodigingsbeleid organisatiebreed toe. Concretiseer daarvoor het beleid verder ten aanzien van het voorkeurs- en uitnodigingsbeleid door middel van duidelijke hulpmiddelen en richtlijnen. De werkwijze van de dienst Stad kan hierbij als vertrekpunt dienen. Het voorkeurs- en uitnodigingsbeleid is verwerkt in hoofdstuk en van de nota. Voor wat betreft het stimuleren van lokaal ondernemerschap worden er mogelijkheden aangegeven die enerzijds recht doen aan de nationale en internationale regelgeving en anderzijds het plaatselijke/regionale bedrijfsleven in staat stelt mee te dingen naar opdrachten van de gemeente Hilversum. Verder is in de nota verwerkt de wijze waarop, binnen de geldende wet- en regelgeving, het mogelijk is om het plaatselijke SW-bedrijf, de Tomingroep BV, bij bepaalde opdrachten te betrekken. Aanbeveling 3.3: Maak een beknopt overzicht van concrete toepassingen van het sociaal, duurzaamheids- of voorkeurs- en uitnodigingsbeleid, eventueel gerelateerd aan concrete inkooptrajecten. Organiseer in het aanbestedingsproces ook de gelegenheid om hierover met betrokkenen en experts van gedachten te wisselen. Eventueel zou ook een marktconsultatie op dit onderwerp uitkomst kunnen bieden. Informeer ook bij andere gemeenten hoe zij hier mee omgaan. In het Inkoophandboek wordt aandacht besteed aan het in kaart brengen van concrete toepassingen voor wat betreft het sociaal, duurzaamheids- voorkeurs- uitnodigingsbeleid. Daarin worden methodes aangereikt om inzicht in de markt te krijgen, bijvoorbeeld door middel van: marktanalyse en marktconsultatie. Binnen de regionale inkoopsamenwerking is daarmee al ervaring opgedaan.

3 Aanbeveling 3.4: Verplicht in de Nota Aanbesteding en Inkoop het beargumenteerd en gedocumenteerd overwegen van toepassing van sociale of duurzaamheidscriteria, maar stel toepassing zelf niet verplicht. Het beleid ten aanzien van milieucriteria en sociale voorwaarden is in hoofdstuk 4 van de nota verwerkt. In het aanbestedingsdossier wordt dit onderdeel opgenomen waarbij wordt vastgelegd dat een goede documentatie hieraan ten grondslag moet liggen. Aanbeveling 4.1: Zorg dat vooraf expliciet wordt nagedacht over de doelstellingen van een aanbesteding en leg dit vast in het aanbestedingsdossier. Om dit te borgen kan bijvoorbeeld het beoogde resultaat een verplicht onderdeel zijn van besluitvorming over de te starten aanbesteding. In het Inkoophandboek zal, bij het onderdeel inhoud aanbestedingsdossier, bezien worden hoe vorm gegeven kan worden aan deze aanbeveling. Overwogen wordt om het beoogde resultaat als verplicht onderdeel op te nemen in een start(beslis)document. Het document dient vastgelegd te worden in het aanbestedingsdossier. Aanbeveling 4.2: Bied daarbij concrete hulpmiddelen om het denkproces ten aanzien van de aanbestedingsstrategie te ondersteunen, zoals een standaard indeling van een aanbestedingsstrategie. Daarin zou ook beknopt aandacht kunnen worden besteed aan instrumenten, zoals het uitvoeren van een marktanalyse of - consultatie. Een andere mogelijkheid is om consultatie bij een ervaren inkoper van een van de diensten aan te bieden (of verplicht te stellen) bij ieder inkooptraject. De aanbestedingsstrategie is de start van een optimale voorbereiding. Het expliciet maken van de aanbestedingsstrategie zal er voor zorgen dat het projectteam nadenkt over de te maken keuzes. Bij het opstellen van het Inkoophandboek worden concrete hulpmiddelen aangereikt om het denkproces ten aanzien van de aanbestedingsstrategie te ondersteunen. Aanbeveling 4.3: Ontwikkel infrastructuur ter ondersteuning van de inkoopfunctie. Bij voorkeur gebeurt dit centraal voor alle drie diensten, om de uniformiteit in de werkwijze te waarborgen. De mogelijkheden ter ondersteuning zijn: Een overzichtelijke (online) handleiding en checklists voor het uitvoeren van aanbestedingen; (Online) beschikbaarheid van standaarddocumenten; Een kennispunt inkoop en aanbesteding, waar incidentele inkopers terecht kunnen met vragen. Hierbij gaat het niet alleen om de al beschikbare juridische kennis, maar juist ook om de inkoopkennis; Training en opleiding voor medewerkers die bij inkoop betrokken zijn. De handleiding en checklists voor het uitvoeren van aanbestedingen wordt opgenomen in het Inkoophandboek (hoofdstuk 6.3 van de nota) De in het Inkoophandboek opgenomen standaardaarddocumenten worden middels Intranet digitaal beschikbaar gesteld. (hoofdstuk 6.3 van de nota) Het gemeentelijk Inkoopplatform zal als kennispunt fungeren. In het concern opleidingsplan zijn budgetten gereserveerd voor training en opleiding van medewerkers die bij inkoop betrokken zijn.

4 Aanbeveling 4.4: Maak in het beleid heel bewust de keuze welke onderwerpen verplicht zijn bij de uitvoering van een inkooptraject en welke onderdelen verplicht zijn om in overweging te nemen, maar niet per se toegepast hoeven te worden, mits beargumenteerd en gedocumenteerd. In de nota is duidelijk verwerkt waar het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid verplicht moet worden toegepast. De onderdelen die verplicht zijn om in overweging te nemen, maar niet per se toegepast hoeven te worden, zijn in de nota aangeduid. In uitzonderingsgevallen kan gemotiveerd afgeweken worden van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid, zie hoofdstuk 5.2 van de nota. Aanbeveling 6.1: Gebruik de kennis en ervaring die bij de regionale aanbestedingen is opgedaan ten aanzien van de toepassing van de sociale en duurzaamheidscriteria bij het concretiseren van de Nota Aanbesteding en Inkoop. Verwijs hierbij ook expliciet naar bronnen zoals SenterNovem. De inkoopadviseur participeert in het regionale inkoopoverleg. De daar opgedane kennis ten aanzien van de toepassing van sociale- en duurzaamheidscriteria is bij het opstellen van de nota gebruikt (zie hoofdstuk 4). Ter info: Senter Novem is gewijzigd in Agentschap.nl Aanbeveling 6.2: Documenteer gemaakte keuzes nauwkeurig in een aanbestedingsstrategie. Maak deze aanbestedingsstrategie vervolgens ook onderdeel van de interne besluitvorming (eventueel als bijlage), zodat duidelijk is waarom bepaalde keuzes door het regionale inkoopteam zijn gemaakt. De gemaakte keuzes in een aanbestedingsstrategie moeten nauwkeurig gedocumenteerd zijn. Deze gegevens worden opgeslagen in het aanbestedingsdossier. Aanbeveling 7.1: Zorg voor centraal inzicht in alle inkoopuitgaven. De crediteurenadministratie is bij uitstek geschikt voor het overzicht over het verleden (zie ook de inkoopdiagnose die in het kader van dit onderzoek is uitgevoerd). Jaarplannen van de diensten kunnen als bron dienen voor het inzicht in toekomstige inkoopbehoeften. De crediteurenadministratie is inderdaad geschikt voor het overzicht uit het verleden dat een basis vormt voor het inzicht in toekomstige inkoopbehoeften. In de jaarplannen van de diensten wordt slechts in beperkte mate inzicht gegeven in toekomstige inkoopbehoeften. De begroting zal gebruikt gaan worden om inzicht te krijgen in de toekomstige inkoopbehoeften. In de begroting zijn immers alle geraamde uitgaven, waaronder inkopen opgenomen. Daarnaast geeft de investeringsplanning inzicht in inkopen en aanbestedingen van duurzame middelen.

5 Aanbeveling 7.2: Maak jaarlijks een grondige analyse van de inkoopuitgaven van de gemeente Hilversum. De inkoopdiagnose is hier een goede basis voor. Benoem op basis van de analyse een aantal optimalisatieprojecten, bijvoorbeeld ten aanzien van factuurreductie, het bundelen van inkoopbehoeften over de verschillende diensten en afdelingen, het uniformeren van contractafspraken, et cetera. Formaliseer de rol van het Inkoopplatform. Versterk de gemeentebrede kaderstelling, afstemming en control op het gebied van inkoop door het als onderdeel op te nemen in het besturingsmodel van de inkoopfunctie van de gemeente. Beleg de hieruit voortvloeiende werkzaamheden expliciet binnen (een) bestaande of een nieuwe functie(s). Om inzicht te krijgen in de inkoopuitgaven zal er periodiek (jaarlijks) een inkoopdiagnose uitgevoerd worden. In 2009 heeft het onderzoeksbureau Significant naar aanleiding van het rekenkameronderzoek zo n inkoopdiagnose opgesteld. Deze kan als voorbeeld dienen voor de jaarlijkse diagnose. Daarnaast is, als het contractbeheersysteem volledig in de organisatie is geïmplementeerd, een analyse van de inkoopuitgaven mogelijk. Omdat de inkoopfunctie in de gemeente Hilversum een decentrale opzet kent zal het Inkoopplatform, zoals beschreven in hoofdstuk 6.4 van de nota, bij dit soort activiteiten een coördinerende rol vervullen

Doelmatigheid en doeltreffendheid als doel, rechtmatigheid als randvoorwaarde Rekenkamercommissie Hilversum

Doelmatigheid en doeltreffendheid als doel, rechtmatigheid als randvoorwaarde Rekenkamercommissie Hilversum Inkopen en aanbesteden in de gemeente Hilversum Doelmatigheid en doeltreffendheid als doel, rechtmatigheid als randvoorwaarde Rekenkamercommissie Hilversum 18 augustus 2009 Inhoudsopgave DEEL I: Inleiding,

Nadere informatie

Zaken doen met de gemeente Oldambt

Zaken doen met de gemeente Oldambt Zaken doen met de gemeente Oldambt een nieuw inkoopbeleid Inkoopteam Oldambt Esther Pontjodikromo-Gol 30-09-2016 Waar gaan we het wel en niet over hebben? Wel: Inkoopbeleid en toegankelijkheid regionaal

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel Definitief Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel 2010-2015 vastgesteld door gedeputeerde staten op 29 juni 2010 Zwolle, april 2010 Shared Service Center Inkoop Colofon Datum April 2010 Auteur

Nadere informatie

Regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inleiding

Regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inleiding Regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014 Inleiding Artikel 19 van de Financiële Verordening Gemeente Oud-Beijerland bepaalt dat het college zorg draagt voor de interne regels voor de inkoop en aanbesteding

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2007

Inkoop- en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2007 Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2007 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel 13a van de Financiële Verordening Overbetuwe; b e s l u i t e

Nadere informatie

Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker Aanbesteden OR SBD Afdelingen / Interne klant

Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker Aanbesteden OR SBD Afdelingen / Interne klant Inkoopprofielen Contractmanager (Senior/Medior) tactisch inkoper/ Stafmedewerker Aanbesteden OR INKOOPPROCESSEN 1. Ontwikkelen en beheren van inkoop- en aanbestedingsbeleid Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek 1 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek Hoofdstuk 1 Inleiding Bij het inkopen en aanbesteden door de overheid worden publieke gelden aangewend. Hierop rust de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Regeling Inkoop- en aanbestedingsprocedures gemeente Cromstrijen 2013

Regeling Inkoop- en aanbestedingsprocedures gemeente Cromstrijen 2013 Regeling Inkoop- en aanbestedingsprocedures gemeente Cromstrijen 20 Inleiding Artikel 26 van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Cromstrijen, vastgesteld door de raad op 4

Nadere informatie

Audit Inkoop- en aanbestedingsproces 2012

Audit Inkoop- en aanbestedingsproces 2012 Audit Inkoop- en aanbestedingsproces 2012 Aan: MT Van: Rianne van der Veen Datum: 5 juni 2013 Status: Defintief 1.0 Proceseigenaar/afdelingsmanager: Ron Zwart Inleiding en doelstelling Inleiding Deze rapportage

Nadere informatie

Versiegeschiedenis. Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013.

Versiegeschiedenis. Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013. Inkoopbeleid 2013 Versiegeschiedenis Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013. Goedkeuring van Actualisatie artikel 4.3 Actualisatie artikel 4.4 Toevoegen bijlage 7.1. 29 januari 2014. Samenvatting

Nadere informatie

Verbeterplan inkoopfunctie

Verbeterplan inkoopfunctie Verbeterplan inkoopfunctie Artikel 213a onderzoek team control Gemeente Goeree-Overflakkee Team Inkoop April 2017 In het kader van het periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van

Nadere informatie

Aanbestedingswet. gemeente Reimerswaal. Wat betekent dit voor de. Themaraad 18 juni 2013

Aanbestedingswet. gemeente Reimerswaal. Wat betekent dit voor de. Themaraad 18 juni 2013 Aanbestedingswet Wat betekent dit voor de gemeente Reimerswaal Themaraad 18 juni 2013 Agenda Welkom Aanbestedingswet Inkoop & Aanbestedingsbeleid 2013 2017 Stichting Inkoopbureau West-Brabant Vragen Afsluiting

Nadere informatie

De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen.

De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen. Plan van Aanpak De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen. In het naar aanleiding van dit onderzoek uitgebrachte rapport

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard 2015.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard 2015. Inkoop- en aanbestedingsbeleid Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard 2015 Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard besluit, gelet op artikel 18 van de Financiële verordening gemeenschappelijke

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID... 3 3. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN... 4 4. BEPALING AANBESTEDINGSPROCEDURE...

Nadere informatie

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken? 1. Aanleiding

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Gemeente Hoorn. Vastgesteld d.d. 8 oktober 2013 door de gemeenteraad.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Gemeente Hoorn. Vastgesteld d.d. 8 oktober 2013 door de gemeenteraad. Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Gemeente Hoorn Vastgesteld d.d. 8 oktober 2013 door de gemeenteraad. Inhoud Inleiding...3 1 Definities...4 2 Gemeentelijke doelstellingen...5 2.1 Inkoopdoelstellingen...5

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis. Nummer: 9d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 10 december 2013 Aanleiding

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Kies voor de kansen!'

Kies voor de kansen!' Workshop aanbesteden Kies voor de kansen!' Het inkopersperspectief belicht Drs. Joep Steffes Purmerend 25 september 2009 Ter introductie Drs. Joep Steffes Ondernemende MKB-er, medeoprichter en voorheen

Nadere informatie

REGELS INKOOP en AANBESTEDING 2011

REGELS INKOOP en AANBESTEDING 2011 REGELS INKOOP en AANBESTEDING 2011 Versie: 1.0 Datum: 6 april 2011 Steller: M. van der Spek-Stikkelorum, inkoopadviseur 1 2 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 3 2. Voorwoord... 4 3. Inleiding... 5 3.1.

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten 2013 Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten Besluit B&W d.d. 10-9-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Definities... 3 2. Gemeentelijke doelstellingen... 4 3. Uitgangspunten... 5 3.1 Algemeen

Nadere informatie

: 14 oktober 2013 : 16 december : G.H.J. Weierink : L. Evers. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid / Inkoopvoorwaarden Gemeente Montfoort

: 14 oktober 2013 : 16 december : G.H.J. Weierink : L. Evers. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid / Inkoopvoorwaarden Gemeente Montfoort RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 14 oktober 2013 : 16 december 2013 Documentnr. Zaaknummer : : 7931 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid

Nadere informatie

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Haaren

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Haaren Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Haaren Kenmerk: Bizob2012MVI Opdrachtgever: Gemeente Haaren Versie: 2.1 Datum: 14 januari 2014 Status: Definitief Inleiding De gemeente spant zich continu

Nadere informatie

Verbeterplan inkoop/aanbesteding en budgetbeheer op basis van rapport rekenkamercommissie (aanbiedingsnota) en bestuurlijke reactie

Verbeterplan inkoop/aanbesteding en budgetbeheer op basis van rapport rekenkamercommissie (aanbiedingsnota) en bestuurlijke reactie Verbeterplan inkoop/aanbesteding en budgetbeheer op basis van rapport rekenkamercommissie (aanbiedingsnota) en bestuurlijke reactie (P.J. Vonk, hoofd concernstaf, ism de organisatie) Het verbeterplan is

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2015 Versiegeschiedenis

Inkoopbeleid 2015 Versiegeschiedenis Inkoopbeleid 2015 Versiegeschiedenis Vaststelling door Raad van Bestuur 21 december 2015. Samenvatting 1. Het inkoopbeleid is een raamwerk met handelingskaders... 3 1.1 Het doel van het inkoopbeleid is

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 DEEL 1 NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 3 1.2 Doelstellingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016...

Nadere informatie

Regeling inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX

Regeling inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX Regeling inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX REGELING INKOOP- EN AANBESTEDING AVALEX Inhoud INLEIDING...3 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...4

Nadere informatie

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Heeze-Leende

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Heeze-Leende Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Heeze-Leende Kenmerk: Bizob2012MVI Versie: 1.1, d.d. 18-2-2014 Status: vastgesteld Inleiding De gemeente spant zich continu in voor een (verdere) professionalisering

Nadere informatie

INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM

INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM INKOOPSTRATEGIE: INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM IBMN-2017-LEE-PH-001 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Doelstelling.....3 3. Huidige situatie... 3 4. Het juridisch kader...

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID SYNERGON SW

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID SYNERGON SW 2014-2018 INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID SYNERGON SW Kaders, doelstellingen en uitgangspunten voor het handelen van Synergon SW ten aanzien van inkopen en aanbesteden Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.1 Inkopen...

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 DEEL 1 NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 3 1.2 Doelstellingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016...

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: A. Buwalda AFDELING: AJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2012 Dokkum, 21-03-2013 ONDERWERP: inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Uitvoering inkoopbeleid tot heden

Uitvoering inkoopbeleid tot heden Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 23 november 2017 Agendapunt : Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, De ODZOB huurt vanaf 2013 inkopers in van BIZOB voor met name de Europese aanbestedingen

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID GEMEENTE OLDAMBT

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID GEMEENTE OLDAMBT 2013 INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID GEMEENTE OLDAMBT Kaders, doelstellingen en uitgangspunten voor het handelen van de gemeente Oldambt ten aanzien van inkopen en aanbesteden Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Samenwerking Kempengemeenten

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Samenwerking Kempengemeenten Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Samenwerking Kempengemeenten Vastgesteld door Dagelijks Bestuur SK op 17-12-2013. In werking getreden met terugwerkende kracht tot 1-4-2013. 1 Inleiding De Samenwerking

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 183/2012 Datum : 23 november 2012 B&W datum : Portefeuillehouder : J. Teeuwsen Onderwerp : Inkoopbeleid 2012 gemeente Aalten Aanleiding Op 19 maart 2012 is aan de Agendacommissie

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Enschede Versie 1 februari 2014

Uitvoeringsnotitie Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Enschede Versie 1 februari 2014 Uitvoeringsnotitie Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Enschede Versie 1 februari 2014 Per 1 januari 2014 is het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid van kracht. Het beleid is gezamenlijk opgesteld

Nadere informatie

Nota Inkoop en Aanbesteding

Nota Inkoop en Aanbesteding Nota Inkoop en Aanbesteding Gemeente Zederik Status: VERSIE 1.0 Datum: 23 OKTOBER 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Doelstelling... 3 3 Begripsbepaling... 3 3.1 Definitie van inkoop... 3 3.2 Definitie

Nadere informatie

Het nieuwe aanbesteden: Kansen voor verdere professionalisering

Het nieuwe aanbesteden: Kansen voor verdere professionalisering Het nieuwe aanbesteden: Kansen voor verdere professionalisering 8 november 2012 M.A.J. (Marcel) Stuijts MSc Introductie Marcel Stuijts MSc Directeur Bizob Ervaringen Lid schrijfgroep Gids Proportionaliteit

Nadere informatie

Van bestellen naar inkopen

Van bestellen naar inkopen Van bestellen naar inkopen onderzoek naar de inkoopfunctie bij de gemeente Doetinchem verkorte versie Onderzoeksgegevens, bevindingen en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Doetinchem oktober 2005

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 1 P a g i n a Inhoudsopgave DEEL I... 4 INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2017... 4 1 Inleiding... 4 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 4 1.2 Doelstellingen inkoop-

Nadere informatie

INKOOPBELEID Gemeente Krimpen aan den IJssel

INKOOPBELEID Gemeente Krimpen aan den IJssel INKOOPBELEID 2014 Gemeente Krimpen aan den IJssel Vastgesteld door B&W op 11 november 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Doel... 5 1.2 Werkingssfeer... 5 1.3 Uitwerking... 6 1.4 Borging

Nadere informatie

Pro Mereor. Inkoopanalyse. Pro Mereor Inkoopanalyse pagina 1 van 8

Pro Mereor. Inkoopanalyse. Pro Mereor Inkoopanalyse pagina 1 van 8 Pro Mereor Inkoopanalyse Pro Mereor Inkoopanalyse pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De analyse... 3 2.1 Kwantitatieve inkoopanalyse... 3 2.2 Kwalitatieve inkoopanalyse... 6 3. Verbetertraject...

Nadere informatie

Professionaliseren inkoopfunctie. Een praktijkvoorbeeld

Professionaliseren inkoopfunctie. Een praktijkvoorbeeld Professionaliseren inkoopfunctie Een praktijkvoorbeeld Even voorstellen Hans de Krijger Interim inkoopadviseur Ruime inkoopervaring Inrichten inkoopfunctie 18 jaar werkzaam in publieke sector Nu werkzaam

Nadere informatie

Inkoop en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2013

Inkoop en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2013 Onderwerp: Inkoop en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2013 Ons kenmerk: 13BWB00062 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel(en) 13a van de Financiële verordening

Nadere informatie

Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013

Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013 Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013 28-08-2013 INKOOPBELEID GEMEENTE UDEN 2013 PAGINA 1 28-08-2013 INKOOPBELEID GEMEENTE UDEN 2013 PAGINA 2 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 4 1. Doelstellingen

Nadere informatie

\ Raadsvoorstel Zaak 13971

\ Raadsvoorstel Zaak 13971 \ Raadsvoorstel Zaak 13971 Onderwerp: Nota Inkoopbeleid gemeente Voerendaal 2015 heid: Portefeuillehouder: Wethouder Leunissen Datum Raad: 18-12-14 Nummer: 2014/13/ \ Samenvatting In mei 2012 is de Nota

Nadere informatie

Gezamenlijk en professioneel inkopen

Gezamenlijk en professioneel inkopen Gezamenlijk en professioneel inkopen Inkoopsamenwerking gemeenten in West Brabant & de Hoeksche Waard & Zeeland Stichting Inkoopbureau West Brabant - Stichtingsvorm - Dagelijks bestuur, algemeen bestuur,

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2009 / 108. Naam Kadernota Inkoop Nijmegen (2009) Publicatiedatum 4 november 2009.

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2009 / 108. Naam Kadernota Inkoop Nijmegen (2009) Publicatiedatum 4 november 2009. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2009 / 108 Naam Nijmegen (2009) Publicatiedatum 4 november 2009 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 23

Nadere informatie

INKOOPBELEID LIEMERSE GEMEENTEN

INKOOPBELEID LIEMERSE GEMEENTEN De afbeelding kan niet worden weergegeven. Mogelijk is er onvoldoende geheugen beschikbaar om de afbeelding te openen of is de afbeelding beschadigd. Start de computer opnieuw op en open het bestand opnieuw.

Nadere informatie

Kadernotitie inkoop en aanbesteding

Kadernotitie inkoop en aanbesteding Kadernotitie inkoop en aanbesteding Versie: 1.1 Datum: 16-04-2012 Steller: Marc van Dijk, inkoopcoördinator 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Voorwoord 3 3. Inleiding 4 3.1 Waarom een kadernotitie

Nadere informatie

Handboek inkoop en aanbesteding gemeente Hilversum. vastgesteld op:. gewijzigd op:.

Handboek inkoop en aanbesteding gemeente Hilversum. vastgesteld op:. gewijzigd op:. Handboek inkoop en aanbesteding gemeente Hilversum vastgesteld op:. gewijzigd op:. Inhoudsopgave 1 INLEIDING...5 1.1 Status en doel van het inkoophandboek...5 1.2 Leeswijzer...5 1.3 Relevante websites...6

Nadere informatie

Deelname aan regionale inkoopsamenwerking voor de proefperiode van 1 jaar.

Deelname aan regionale inkoopsamenwerking voor de proefperiode van 1 jaar. Samenvatting: Inleiding: Enige jaren geleden heeft de Kring van gemeentesecretarissen het initiatief genomen tot samenwerking van de gemeenten op het gebied van inkoop. Deze samenwerking is opgezet door

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Drimmelen Vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 6 oktober 2011 1/8 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Kaders voor inkopen & aanbesteden 1.1 Aanleiding 1.2 Wettelijke

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2016 Versie 1 Juli 2016 1 Inleiding... 3 2 Gemeentelijke uitgangspunten... 4 2.1 Algemene uitgangspunten... 4 2.2

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. gemeente Buren

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. gemeente Buren Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Buren 2013 INLEIDING 1. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN INKOOPBELEID 1.1 Doelstelling 1.2 Inkoophandboek 1.3 Tenderned 1.4 Nastreven van regionale inkoopsamenwerking 1.5

Nadere informatie

ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT

ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT (onderdeel van Handboek voor contractmanagement bij DFB) 1. Inleiding. In het kader van het project leveranciersmanagement zijn ten behoeve van het beheer van contracten

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Oldambt 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Oldambt 2013 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oldambt. Nr. 75966 19 augustus 2015 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Oldambt 2013 Kaders, doelstellingen en uitgangspunten voor het handelen van de gemeente

Nadere informatie

11 september 2012. Inkoopbeleid 2012

11 september 2012. Inkoopbeleid 2012 11 september 2012 Inkoopbeleid 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Kaders voor het inkopen 1.1 Inleiding 1.2 Wettelijke kaders 1.3 Gemeentelijke kaders 1.4 Toepassingsbereik Hoofdstuk 2 : Beleidsuitgangspunten

Nadere informatie

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting Inkoop- & Aanbestedingsbeleid Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 1 INLEIDING De SEV stimuleert de ontwikkeling van praktische, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Aanleiding voor Regeling inkoop- en aanbestedingsbeleid. Hoofdstuk 2 Onderwerpen Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Aanleiding voor Regeling inkoop- en aanbestedingsbeleid. Hoofdstuk 2 Onderwerpen Inkoop- en aanbestedingsbeleid Regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aanleiding voor Regeling inkoop- en aanbestedingsbeleid 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 1.3 Kaders Hoofdstuk 2 Onderwerpen Inkoop-

Nadere informatie

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden.

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden. Aan: Gemeenteraad van Druten Druten, 27 juli 2015 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, In de eerste rekenkamerbrief van 2015 komt inkoop en aanbesteding aan bod. Dit onderwerp heeft grote relevantie,

Nadere informatie

Aanbestedingsbeleid Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT)

Aanbestedingsbeleid Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) Aanbestedingsbeleid Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) Het Dagelijks bestuur van het Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente heeft in zijn vergadering van 31 oktober 2006

Nadere informatie

Inkoop en aanbestedingsbeleid Gemeente Maastricht. 28 februari 2012

Inkoop en aanbestedingsbeleid Gemeente Maastricht. 28 februari 2012 Inkoop en aanbestedingsbeleid Gemeente Maastricht 28 februari 2012 1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inleiding 6 2.1 Aanleiding 6 2.2 Missie en doelstellingen 6 2.3 Het speelveld van inkoop 7 2.4 Doel van

Nadere informatie

MEMO. Auditcommissie P. van der Veer. februari 2017)

MEMO. Auditcommissie P. van der Veer. februari 2017) MEMO Documentnummer 2017\9792 Aan Kopie aan Auditcommissie P. van der Veer Van Bertha Achterberg Telefoonnummer (0318) 538256 Afdeling Griffie Datum 21 februari 2017 Onderwerp Startdocument inkooptraject

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016 Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016 Leveringen - Diensten Werken Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht versie 1.0, december 2015 ter bespreking

Nadere informatie

Versie B&W 28-04-2015. Verbeterplan inkoop en aanbesteden

Versie B&W 28-04-2015. Verbeterplan inkoop en aanbesteden Verbeterplan inkoop en aanbesteden 1 2 Verbeterplan inkoop en aanbesteden Vooraf Bevindingen van de interne organisatie en van de extern accountant leiden tot de vaststelling dat organisatiebreed: A. Fouten

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Liemerse gemeenten

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Liemerse gemeenten Inkoop- en aanbestedingsbeleid Liemerse gemeenten 2012-2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 2. Begripsbepaling... 3 2.1 Definitie van inkoop... 3 2.2 Het inkoopproces...

Nadere informatie

Beoogd effect Vastleggen van geactualiseerd beleid dat van toepassing is bij inkopen en aanbesteden.

Beoogd effect Vastleggen van geactualiseerd beleid dat van toepassing is bij inkopen en aanbesteden. Aan : Algemeen Bestuur Vergadering : 10 december 2014 Agendapunt : 5b (nagezonden voorstel) Van : Dagelijks Bestuur Onderwerp : Inkoop- en aanbestedingsbeleid Voorstel 1. Het Inkoop- aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan het College van B&W Reglement van orde Gemeenteraad

Schriftelijke vragen aan het College van B&W Reglement van orde Gemeenteraad Schriftelijke vragen aan het College van B&W Reglement van orde Gemeenteraad Aan de voorzitter van de Gemeenteraad Gemeente De Bilt Vragensteller: Ebbe Rost van Tonningen namens de fractie van Beter De

Nadere informatie

Amsterdamse Inkoop op de schop!

Amsterdamse Inkoop op de schop! Amsterdamse Inkoop op de schop! Hans Dussel, Hoofd Inkoop Gemeente Amsterdam PIANOo-congres 6 juni 2013 Resultaat: Een professionele inkooporganisatie die bijdraagt aan de (beleids)doelen en de (bezuinigings)opgave

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Inkoopbeleid 'Van coördinatie naar control' Opdrachtgever Rekenkamercommissie Oude IJsselstreek

Rekenkameronderzoek Inkoopbeleid 'Van coördinatie naar control' Opdrachtgever Rekenkamercommissie Oude IJsselstreek Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Rekenkameronderzoek Inkoopbeleid 'Van coördinatie

Nadere informatie

Zo doet de gemeente Heerenveen zaken

Zo doet de gemeente Heerenveen zaken Zo doet de gemeente Heerenveen zaken Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Heerenveen op.. 2015 1. Inleiding Deze nota is opgesteld vanuit de gedachte, dat iedere inkoopactie maatwerk behoeft,

Nadere informatie

Voorstel Nieuw Inkoop- aanbestedingsbeleid voor Regio Rivierenland vast te stellen en het oude inkoopbeleid van 2006 in te trekken.

Voorstel Nieuw Inkoop- aanbestedingsbeleid voor Regio Rivierenland vast te stellen en het oude inkoopbeleid van 2006 in te trekken. Aan : Algemeen Bestuur Vergadering : 10 december 2014 Agendapunt : 5b Van : Dagelijks Bestuur Onderwerp : Inkoop- en aanbestedingsbeleid Voorstel Nieuw Inkoop- aanbestedingsbeleid voor Regio Rivierenland

Nadere informatie

agendapunt 04.B.05 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID

agendapunt 04.B.05 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID agendapunt 04.B.05 1289952 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID Voorstel Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 21-03-2017 I. Vaststellen van

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid De Samenwerkende Gemeenten 2014

Inkoop- en aanbestedingsbeleid De Samenwerkende Gemeenten 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eemsmond. Nr. 104901 9 november 2015 Inkoop- en aanbestedingsbeleid De Samenwerkende Gemeenten 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond; b e

Nadere informatie

B&W-voorstel en besluitnota

B&W-voorstel en besluitnota B&W-voorstel en besluitnota Domein d.d. B&W Domein Maatschappelijke Ontwikkeling Registratie- 29-11-2016 datum Opsteller Bert Borggreve 24-1-2017 Portefeuille Sociale Wijkteams Registratienummer Bestuurlijk

Nadere informatie

Het Nieuwe Aanbesteden

Het Nieuwe Aanbesteden Het Nieuwe Aanbesteden Gemeente Utrecht professionaliseert inkoop Gàry Habets; Hoofd Bureau Aanbestedingen 1 Inhoud Context aanbestedingsregels Utrechts aanbestedingsbeleid 1999 Wijzigingen Utrechts aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID DE SAMENWERKENDE GEMEENTEN. Vastgesteld door college van B&W van de gemeente Appingedam op 31 oktober 2014

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID DE SAMENWERKENDE GEMEENTEN. Vastgesteld door college van B&W van de gemeente Appingedam op 31 oktober 2014 2014 4 INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID DE SAMENWERKENDE GEMEENTEN Vastgesteld door college van B&W van de gemeente Appingedam op 31 oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inkopen... 3 1.2 Aanbesteden...

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inkoop- en aanbestedingsbeleid Versie 16-04-2013 Pagina 1 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1 Definities... 5 2 Gemeentelijke doelstellingen... 6 3 Juridische uitgangspunten... 8 3.1 Algemeen juridisch kader...

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE Vastgesteld door het College van Bestuur op 2 oktober 2014 1 1 ALGEMEEN De taak van inkoop is de aanschaf van de benodigde diensten, leveringen

Nadere informatie

Inkoop na MSU+ meting

Inkoop na MSU+ meting PRO 10 BV C. VAN NASSAUSTRAAT 27 2595 TK DEN HAAG Inkoop na MSU+ meting Door Loek van Beurden vanbeurden@pro10.nl 070-3819724 / 06-26658983 Agenda Voorstellen Benchmark verschillende vormen Benchmark als

Nadere informatie

gemeente BUPIISSIim 11

gemeente BUPIISSIim 11 gemeente BUPIISSIim 11 Oplegnotitie Inkoopbeleid Brunssum 2014 Registratiekenmerk 444478 Gemeenteblad nr. 2013/69 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd in het kader van de uitvoering

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Wat hebben we bereikt? Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Stand van zaken per 1 juli Behoort bij brief met kenmerk - 50651 Voortgangsrapportage Rechtmatigheid, juli 1 FASE 1 WET EN REGELGEVING

Nadere informatie

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 Strategische inkoop Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 1. Inleiding Vanuit vraaggericht facility management streeft de facilitaire organisatie naar een optimale aansluiting tussen facilitaire

Nadere informatie

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente).

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). presentatie 30 mei 2016 regionale marktdag Stedendriehoek Jan Teunis Hartgers inkoopadviseur, team inkoop gemeente Apeldoorn Inkoopplatform Stedendriehoek

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Inkoopbeleid 2017 Registratienummer: 00606873 Op voorstel B&W d.d.: 25 juli 2017 Datum vergadering: 26 september 2017 Portefeuillehouder: H.J. Mak Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het college. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Vaststellen nieuw Inkoopbeleid

Alleen ter besluitvorming door het college. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Vaststellen nieuw Inkoopbeleid Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen nieuw Inkoopbeleid Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Het bestaande inkoopbeleid, vastgelegd in

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Stichting Accent

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Stichting Accent 1 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Stichting Accent Hoofdstuk 1: Inleiding Bij het inkopen en aanbesteden door de overheid worden publieke gelden aangewend. Hierop rust de verantwoordelijkheid deze gelden

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Onderzoek rekenkamercommissie Raalte

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Onderzoek rekenkamercommissie Raalte Inkoop- en aanbestedingsbeleid Onderzoek rekenkamercommissie Raalte Januari 2016 1 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Onderzoek Rekenkamercommissie Raalte Inhoud Pagina Voorwoord 3 1. Aanleiding en opdracht

Nadere informatie

Plan van aanpak 2009. Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden

Plan van aanpak 2009. Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden Plan van aanpak Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aanbevelingen en voorgestelde acties 4 3 Voortgang en terugkoppeling 8 2 1. Inleiding Dit Plan van Aanpak is

Nadere informatie

Inkopen en aanbesteden. De stand van zaken bij de Nederlandse gemeenten

Inkopen en aanbesteden. De stand van zaken bij de Nederlandse gemeenten Inkopen en aanbesteden De stand van zaken bij de Nederlandse gemeenten Inkopen en aanbesteden De stand van zaken bij de Nederlandse gemeenten November 200 COLOFON Samenstelling Carla Vianen Masja van

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie inkoop en aanbesteding gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland

Uitvoeringsnotitie inkoop en aanbesteding gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland Uitvoeringsnotitie inkoop en aanbesteding gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2014 Inleiding... 3 1.1 Inkopen... 3 1.2 Aanbesteden... 3 2 Algemene en organisatorische uitgangspunten...

Nadere informatie

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen Dit inkoopbeleid is op 25 april 2013 vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Meppel en heeft zowel interne als, na openbaarmaking en inwerkingtreding daarvan, externe werking. Inhoud 1.. Inleiding

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk ;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk ; AMBTELIJK CONCEPT 09-01-2015 Besluit van houdende een wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 in verband met de waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening

Nadere informatie

Rapport aan B&W d.d. 25 februari 2013 secretaris J. Boertjes

Rapport aan B&W d.d. 25 februari 2013 secretaris J. Boertjes Openbaar Onderwerp: Aanbesteding Plant- en renovatiewerk groen 2013-2017 Rapport aan B&W d.d. 25 februari 2013 secretaris J. Boertjes Paraaf voor akkoord door het hoofd van de afdeling BMO FaZa FiCon Burgerij

Nadere informatie

Notitie Inkoop. Boxmeer, 14 maart 2013 O-ID/2013/151 / RIS

Notitie Inkoop. Boxmeer, 14 maart 2013 O-ID/2013/151 / RIS Notitie Inkoop Boxmeer, 14 maart 2013 O-ID/2013/151 / RIS 2013-121 1. Land van Cuijk Een van de eerste trajecten die opgestart zijn is de samenwerking op het gebied van inkoop in het Land van Cuijk. Een

Nadere informatie

Inkoopbeleid Gemeente Oirschot

Inkoopbeleid Gemeente Oirschot Inkoopbeleid Gemeente Oirschot 2010-2013 Copyright BIZOB. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie