GEBIEDSATLAS MARKEN. Gebiedsatlas Marken. Onderdeel van het MIRT onderzoek meerlaagsveiligheid Marken. 14 juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBIEDSATLAS MARKEN. Gebiedsatlas Marken. Onderdeel van het MIRT onderzoek meerlaagsveiligheid Marken. 14 juni 2014"

Transcriptie

1 Gebiedsatlas Marken Onderdeel van het MIRT onderzoek meerlaagsveiligheid Marken 14 juni

2

3 Gebiedsatlas Marken 14 juni 2014 Opgesteld door Antea Group, HKV Lijn in Water en H+N+S Landschapsarchitecten, in opdracht van Rijkswaterstaat West Nederland Noord Onderdeel van het MIRT Onderzoek Meerlaagsveiligheid Marken

4 INHOUD

5 Inhoudsopgave Inleiding 7 Analyse aan de hand van negen thema s Verleden-Heden-Toekomst 9 Bodem en Water 13 Hoofdwatersysteem 23 Cultuurhistorie 29 Landschap 37 Occupatie 47 Recreatie 53 Ecologie 59 Ruimtelijke Ontwikkelingen 67 Marker Waarden 72 Bronnen 79 Colofon 81

6 INLEIDING 6

7 Inleiding Doel van de gebiedsatlas De voorliggende gebiedsatlas van Marken is opgesteld in het kader van het MIRT onderzoek naar Meerlaagsveiligheid van Marken. Het doel van de gebiedsatlas is om inzicht te krijgen in de gebiedskwaliteiten van Marken en de opgaven die er spelen, ten behoeve van kennis ontwikkeling voor de op te stellen meerlaagsveiligheidsstrategieën. De gebiedsatlas brengt de huidige kwaliteiten en opgaven in beeld. Ook biedt het inhoudelijke aanknopingspunten voor de ontwikkeling van de Meerlaagsveiligheid strategieën. Tot slot leidt de analyse tot de Marker Waarden. Dit zijn negen statements die als leidende principes fungeren voor de strategieontwikkeling. De atlas is een tussenproduct binnen het gehele MIRT onderzoek, in de twee notities over de strategieontwikkeling wordt het gedachtgoed uit deze atlas verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Opbouw van de gebiedsatlas De gebiedsatlas is opgebouwd uit 9 thema s en is letterlijk een atlas: de analyse wordt verbeeld aan de hand van een serie kaarten met beknopte tekstuele toelichtingen. De analyse richt zich op díe aspecten die van belang zouden kunnen zijn bij de strategieontwikkeling, op het schaalniveau van Marken en waar relevant ook op een hoger schaalniveau van Marken in zijn omgeving (Markermeer). Het is dus geen volledige gebiedsanalyse. Elk thema eindigt met een conclusie gericht op de te ontwikkelen denklijnen, bouwstenen en strategieën. De gebiedsatlas is in twee werksessies met betrokken partijen besproken en aangescherpt. In het laatste deel van de gebiedsatlas staan de Marker Waarden. Thema s Verleden - heden - toekomst (Hydrobiografie) Bodem en regionaal polderwatersysteem Hoofdwatersysteem Cultuurhistorie Landschap Occupatie / gebruik Recreatie Natuur Ruimtelijke ontwikkelingen 7

8

9 Verleden - Heden - Toekomst

10 Almere veen Circa Circa an het eiland Marken 10 Verbeelding van de ontstaansgeschiedenis van Marken, bron: Hydrobiografie Marken Huidig

11 Verleden - heden - toekomst In de ontstaansgeschiedenis van Marken heeft de relatie met het water een belangrijke rol heeft gespeeld. Deze geschiedenis is omschreven in de Hydrobiografie van Marken (i.o.v. het college van Rijksadviseurs). Wij verwijzen met betrekking tot dit thema dan ook naar deze Hydrobiografie. Bij het ontwikkelen van meerlaagsveiligheidsstrategieën is het van belang voort te bouwen op deze rijke geschiedenis en een logische reeks van verleden - heden - toekomst te ontwikkelen. Omstreeks 900: Marken is onderdeel van het vaste land. Het veen wordt ontgonnen Door storm en afslag ontstaat in de 12e eeuw het eiland Marken, dijken worden aangelegd Voortdurende krimp van het eiland door afslag en dijkdoorbraken. Ontstaan van dynamisch voorland Leven met water: verhoogde bouwvormen (werven en paalwoningen) Het eiland watert vrij af bij eb (afwateringssluisjes) OMSLAGPUNT: sluiting Zuiderzee: van eiland naar polder. Niet meer vrij afwaterend, aanleg gemaal (1929) Continue klink en zetting van dijk en maaiveld Aanleg verbindingsdijk, Marken verbonden met het vaste land Beoogde aanleg van het Goudriaankanaal, tracé als relict in het landschap nog afleesbaar Beoogde aanleg van de Bukdijk naar Volendam, eerste deel tracé nog aanwezig

12

13 Bodem en Water

14 14 GEBIEDSATLAS MARKEN

15 Bodem en Water Het eiland is 263ha met een omtrek van 8,4km. Sinds de 17e eeuw is ca. een kwart van het eiland verloren gegaan door dijkterugleggingen Het maaiveld ligt gemiddeld op -0,7m NAP. De hoger gelegen werven liggen gemiddeld op +1,5m NAP Er zijn 3 peilgebieden met 1 hoofdgemaal. De bodem bestaat uit klei op veen en is gevoelig voor klink en zetting. Ook de dijk zet. Er is op een aantal plaatsen klei gewonnen t.b.v. dijkversterking, deze zijn later opgevuld met puin/vuil Karakteristiek / kwaliteiten: Hoger gelegen werven Begeleidende watergang langs de dijk Onregelmatige blokverkaveling Aandachtspunten / opgaven: Klink / zetting Doorsnede AA 15

16 16 GEBIEDSATLAS MARKEN

17 Bodemopbouw 17

18 Bodemdaling 18

19 Zetting in de tijd: gemiddelde hoogte kruin omringdijk 19

20 20 Conclusiekaart Bodem en Water

21 Conclusies t.b.v. strategieontwikkeling De bodem van Marken is zeer zettingsgevoelig. Dit leidt tot een steeds groter hoogteverschil tussen maaiveld en het buitenwater. Ook kan het tot problemen leiden met houten funderingen. Een aangepast peilregime is geen oplossing, omdat de bodem bestaat uit klei op veen en de inklinking niet het gevolg is van oxidatie, maar van druk. Ook de dijk zet en moet dus voortdurend worden opgehoogd. De omgang met klink en zetting is voor elke strategie van belang. De verbindingsdijk naar Marken zet minimaal, hieruit komt het bewonersalternatief (aanleg nieuwe dijk op grondverbetering) voort. De werven en de Kruisbaakweg liggen verhoogd in het landschap. Dit kan wellicht in de waterveiligheidsstrategieën benut worden. Langs de dijk loopt een brede begeleidende watergang. Deze kan wellicht een rol spelen in de strategieën. Het eiland ligt scheef: Kan deze scheefstand benut worden? Hoger gelegen werven Begeleidende watergang langs dijk Onderwaterdam 21

22

23 Hoofdwatersysteem

24 dp75 dp dp80 dp65 dp60 dp55 dp dp dp85 dp Overstromingskans VNK Totaal herhalingstijd [jaar] > ! dp5 dp10 dp15 Toetsresultaat 3e ronde dp20 dp25 dp30 dp35 Toetsresultaat Toetsresultaat 3e ronde 3e r Steenbekleding Steenbekleding (STBK) (ST deformatie deformatie onvoldoede onvoldoede Hoogte Hoogte (HT) (HT) onvoldoende onvoldoende Macrostabiliteit (STBI) Macrostabiliteit (ST onvoldoede onvoldoede! 24

25 Hoofdwatersysteem Het hoofdwatersysteem van het Markermeer is bepalend voor de hoogwaterveiligheidsopgave. Maatgevende omstandigheden zijn het gevolg van een hoog meerpeil, wind is een relatief kleine factor. Maatgevend hoog water bij een norm van 1:300 is +0,4m NAP. Faalmechanismen van de dijk zijn: Stabiliteit binnentalud: in toetsing grootste deel van de Noordkade afgekeurd en delen west- en zuidkade. In VNK2 heeft alleen dijkvak3 langs de zuidkant van de Westkade een niet te verwaarlozen faalkans. Hoogte (overloop/golfoverslag): in toetsing alleen dijkvak10 afgekeurd, bij VNK2 geldt dit voor meerdere delen van de zuidkade Stabiliteit bekleding: in toetsing vrijwel de hele Zuidkade en deels Westkade afgekeurd. Bij VNK2 (voor de onderzochte vakken) alleen dijkvak3 langs de zuidkant van de Westkade. 25

26 26 Conclusiekaart Hoofdwatersysteem

27 Conclusies t.b.v. strategieontwikkeling Kritieke omstandigheden in het hoofdwatersysteem bij Marken worden gedomineerd door een hoog meerpeil. Een hoog meerpeil kan tamelijk goed voorspeld worden. De wind komt bij maatgevende omstandigheden overwegend uit het noord/oosten, maar heeft minder invloed. Het meest kritieke dijkvak voor overloop/overslag is de zuidkade. De inrichtingsopgave voor de dijkring (VNK en 3de toetsronde) concentreert zich op de zuiddijk. De noorddijk heeft een kleinere opgave. Steenbekleding Bredere noorddijk Steil binnentalud 27

28

29 Cultuurhistorie

30 30 GEBIEDSATLAS MARKEN

31 Cultuurhistorie Karakteristiek / kwaliteiten: Rijke cultuurhistorie uit meerdere tijdlagen Geschiedenis van leven met water nog goed leesbaar in het landschap, al hebben veel historische structuren hun functie verloren na afsluiting van de Zuiderzee. Beschermd dorpsgezicht, meerdere gemeentelijke en rijksmonumenten en terreinen met hoge archeologische waarde. Aandachtspunten / opgaven: Behoud/zorgvuldige omgang met cultuurhistorische waarden/archeologie Voortbouwen op de rijke ontstaansgeschiedenis van het eiland Het Paard van Marken Historische en nieuwe bebouwing Kenmerkende historische bouwvormen 31

32 Regionale cultuurhistorie 32

33 Werven en paalwoningen bron: Hydrobiografie 33

34 34 Conclusiekaart Cultuurhistorie

35 Conclusies t.b.v. strategieontwikkeling Houdt de essenties van de historische ontwikkeling van Marken leesbaar en beleefbaar: 1. Geschiedenis van leven met water op het poldereiland. Verhoogde werven in het open hooiland, omsloten door de omringkade 2. Aandacht voor de historische eilandcontour van Marken; het Verdronken Erfgoed 3. Contour van het Goudriaankanaal en vuurtoren als relicten van inspanning om haven van Amsterdam bereikbaar te houden. Werven, verhoogd in het landschap Relicten onder water Restant tracé Goudriaankanaal 35

36

37 Landschap

38 38 GEBIEDSATLAS MARKEN

39 Landschap Poldereiland in het Markermeer Karakteristiek / kwaliteiten: Duidelijk begrensde eenheid Besloten dorp in het open landschap Werven als verhoogde eilanden De dijk als tribune, uitzicht over land/water Kleinschaligheid Vergezichten Bijna geen opgaande beplanting Aandachtspunten/opgaven: Goede inpassing maatregelen met behoud/ versterking van bestaande kwaliteiten 39

40 De dijk Belangrijke structuurdrager van het eiland Scherpe grens tussen land en water Lange geschiedenis van dijkenbouw Drie accenten: haven, vuurtoren, Rozenwerf Bukdijk,Verbindingsdijk en verbinding naar Vuurtoren sluiten aan op de dijkring / Profiel zuiddijk

41 Principe Profiel Zuiddijk 41

42 Principe Profiel Westdijk 42

43 Principe Profiel Noorddijk 43

44 44 Conclusiekaart Landschap

45 Conclusies t.b.v. strategieontwikkeling Behoud van de omringdijk als toegankelijke grens tussen land en water en tribune in het landschap. Kies bij dijkversterking voor een eenduidige perceptie op de dijkring. Speciale aandacht voor de accenten in de dijk (Rozenwerf, Haven, Vuurtoren): behandel deze als landmarks geïsoleerd van de dijkring. Aandacht voor de aansluitingen op de Verbindingsdijk en Bukdijk Koester het uitzicht vanaf de dijk, met name het vrije uitzicht in noordoostelijke richting. Aandacht voor de eenheid van het eiland als geheel (hooggelegen werven en besloten dorp in het open landschap) Perceptie op de dijk: Optie 1: Eén dijkring. Continuïteit staat voorop. Aandacht voor onderscheidendheid t.o.v. verbindingsdijk en bukdijk Optie 2. Twee deeltracés met een eigen karakter. Aansluiten op het onderscheidend karakter en opgave van het Markermeer en de Gouwzee Optie 3. Drie zijdes, elk met een eigen karakter 45

46

47 Occupatie

48 48 GEBIEDSATLAS MARKEN

49 Occupatie Onderscheid in bebouwing voor 1930 (sluiting Zuiderzee) en na 1930 Extensief grondgebruik buitengebied, 1 grote agrariër Karakteristiek / kwaliteiten: Historische verhoogde bouwvormen nog deels aanwezig (werven/paalwoningen) Aantal centrale voorzieningen aanwezig, mogelijk relevant voor waterveiligheid Aandachtspunten/opgaven: Funderingsproblematiek bebouwing Werven, paalwoningen, dijkwoningen Bebouwing na

50 50 Conclusiekaart Occupatie

51 Conclusies t.b.v. strategieontwikkeling Er zijn nog historische, verhoogde bouwvormen aanwezig. Na het afsluiten van de Zuiderzee is er sprake van een toegenomen gevoel van veiligheid bij de bewoners. Bebouwing na 1930 staat op maaiveld. De bebouwing op maaiveld heeft te maken met klink van het maaiveld met bijbehorende funderingsproblematiek. Dit gaat met name om bebouwing uit de periode van , vanwege de mogelijk houten funderingen. Het maaiveld wordt extensief gebruikt als weide / hooiland en weidevogelgebied. Werf (Buurt 1) Bebouwing op maaiveld (Minneweg) Boerderij op maaiveld 51

52

53 Recreatie

54 54 GEBIEDSATLAS MARKEN

55 Recreatie Karakteristiek / kwaliteiten: Rondje om de dijk Rijke geschiedenis beleven Waterrecreatie op Markermeer en Gouwzee Strandjes, steigers aan de dijk als contactpunt land-water Principe van centraal parkeren Aandachtspunten/opgaven: Versterken land-water relatie, ontwikkelen plekken aan de dijk 55

56 56 Conclusiekaart Recreatie

57 Conclusies t.b.v. strategieontwikkeling Het recreatief profiel van Marken is vooral gericht op dagrecreatie (auto s en bussen) en nauwelijks op verblijfs- en waterrecreatie. Zwaartepunten in het recreatief gebruik zijn historisch Marken: haven en kerkbuurt. Behoud de huidige recreatieve betekenis en zoek waar mogelijk naar meekoppelkansen om de recreatieve kwaliteit te versterken. Voor de eigen bewoners is het rondje om de dijk de belangrijkste route, verblijfsplekken ontbreken echter evenals een royale parkeervoorziening. Vanaf de dijk zijn er maar een paar plekken waarbij het water bereikbaar is (steigers / strandjes). De kwaliteit van het rondje om de dijk behouden en waar mogelijk versterken. Recreatief brandpunt rondom de haven Rondje om de dijk Centraal parkeren 57

58

59 Ecologie

60 60 GEBIEDSATLAS MARKEN

61 Ecologie Buitendijks: Natura 2000 Binnendijks: weidevogelgebieden (vooral aan zuidzijde eiland) Op de dijk: ringslag, rivierdonderpad Karakteristiek / kwaliteiten: Hoge natuurwaarden, zowel op het eiland, op de dijk als buitendijks. Bijzondere kwaliteit van het Gouwmeer (kraamkamer van het Markermeer) Aandachtspunten/opgaven: Behoud huidige waarden Versterken waterkwaliteit Markermeer (o.a. door zachte land-waterovergangen) Dichtheid van kritische weidevogels (Landschap Noord Holland) Weidevogels Markermeer, Natura

62 62 GEBIEDSATLAS MARKEN

63 Ecologie Markermeer Inzet op vooroeverontwikkeling Ontwikkelingen 63

64 64 Conclusiekaart Ecologie

65 Conclusies t.b.v. strategieontwikkeling Zowel het binnendijksgebied (weidevogels), de dijk (ringslang en rivierdonderpad hebben zich kier kunnen vestigen) als het buitendijksgebied (Natura2000) met in het bijzonder de Gouwzee hebben ecologische kwaliteit. Voor het Markermeer-IJmeer wordt ingezet op vergroting van de draagkracht voor zowel de visetende als de benthosetende N2000 doelsoorten. Dat gebeurt onder meer door een structurele vergroting van het areaal waterplanten. Met projecten als de Markerwadden, de luwtemaatregelen in het Hoornse Hop en de oeverdijk in het kader van de dijkversterking Amsterdam-Hoorn wordt hier op ingezet. Behoud van ecologische kwaliteit van de dijk. Het westelijk dijktrace is in ecologisch opzicht dominant, bij voorkeur geen functies of recreatieve ontwikkelingen. Het behoud van het leefmilieu van de ringslang en rivierdonderpad is altijd onderdeel van de opgave. Beheer weidegebied Marken gericht op samenhang en kwaliteitsverbetering. Aandacht voor de kwaliteiten van de EHS gebieden i.r.t. recent ingesteld lager/peilgebied. 65

66

67 Ruimtelijke ontwikkelingen

68 68 GEBIEDSATLAS MARKEN

69 Ruimtelijke ontwikkelingen Tweetal mogelijke nieuwbouwlocaties (nieuwe werven), status onzeker Aantal projecten ten noorden van de haven (ouderen, zorg, jeugd) Aantal ambities, veelal op recreatief vlak Zwaartepunt van de ontwikkeling in de regio ligt in de as Amsterdam - Almere. 69

70 70 Conclusiekaart Ruimtelijke Ontwikkeling

71 Conclusies t.b.v. strategieontwikkeling Ontwikkelingen op Marken zijn bescheiden, maar kunnen wellicht meekoppelkansen bieden (bv. recreatie, verbeterde ontsluiting etc.). Er zijn mogelijk plannen voor 3 woningbouw clusters. Bennewerf, Minneweg en ten noorden van de haven. Hoog bouwen kan de zelfredzaamheid vergroten en schade en slachtoffers verminderen. Op regionale schaal bekeken ligt Marken ruim buiten het zwaartepunt van de ontwikkelingsas Amsterdam - Almere. Er zijn raakvlakken met een aantal projecten in en om het Markermeer zoals de Markerwadden, luwte maatregelen Hoornse Hop en dijkversterking Hoorn-Amsterdam 71

72 Marker Waarden 72

73 4. Strate Marker Waarden Middeleeuwse ontginning Verleden-Heden-Toekomst Monniken uit Friesland Werven Krimp van Marken Uit de analyse van de negen thema s hebben wij de Marker Waarden gedestilleerd. Dit zijn negen statements, één per thema, die wij beschouwen als leidend principe bij de strategieontwikkeling. Ze geven in feite de planambitie weer en in elke strategie wordt hier (op een andere manier) invulling aan gegeven. > Bouw voort op en benut de inzichten opgedaan in een lange geschiedenis van leven met water op Marken In het verleden gebruikte strategieën: - Gebruik van voorland, om golfoploop te remmen - Verdediging door de dijk - Werken met water, aangepast maaiveldgebruik - Omhoog wonen, op werven en paalwoningen - De noodklok, om te waarschuwen bij dreigend hoogwater De afsluiting van de Zuiderzee in 1932 vormt een nadrukkelijk omslagpunt. Daarna is leven mét het water niet meer nodig. De dijk beschermt het eiland. 73

74 Bodem en Water > De omgang met klink en zetting maakt onderdeel uit van elke strategie Er zijn drie manieren om hiermee om te gaan: stapsgewijs en zo licht mogelijk ophogen zettingsvrij door aanpassingen in de ondergrond maatregelen buiten de dijk (meerlaagsveiligheid) Een aangepast peilregime is geen oplossing, omdat de bodem bestaat uit klei op veen en de inklinking niet het gevolg is van oxidatie, maar van druk. Hoofdwatersysteem > Neem de specifieke condities aan de drie zijdes van het eiland als uitgangspunt Voor alle zijdes van het eiland geldt dat kritieke omstandigheden worden gedomineerd door een hoog waterpeil op het Markermeer Het meest kritieke dijktracé voor overloop/overslag en voor kruiend ijs is de zuidkade. Hier concentreert zich ook de inrichtingsopgave van de dijkversterking. De Gouwzeezijde is relatief luw 74

75 Cultuurhistorie > Houd rekening met de historische waarden op en om het eiland en maak deze leesbaar en beleefbaar Er zijn op hoofdlijnen drie verhalen te onderscheiden: De geschiedenis van leven met water op Marken met als belangrijkste elementen de verhoogde werven en paalwoningen, het extensieve gebruik van het land (hooiland) en de omringkade Het verdronken erfgoed, aandacht voor de historische eilandcontour die zich over meerdere eeuwen steeds verder heeft teruggetrokken De contour van het Goudriaankanaal en de vuurtoren als relicten van de inspanning om de haven van Amsterdam bereikbaar te houden Landschap > Koester de huidige landschappelijke karakteristiek en versterk de onderscheidende kwaliteiten van Marken als enige poldereiland in het Markermeer Karakteristiek is: Het eilandgevoel met een nauwe relatie met het water Het open weidelandschap in contrast met het besloten dorp en de hooggelegen werven met zeer karakteristieke, kleinschalige bebouwing De dijkring als continue grens van het eiland en tribune met vrij uitzicht over land en water. 75

76 Occupatie > Behoud en benut de historische vormen van hoog bouwen (werven en paalwoningen), bescherm of herontwikkel de maaiveld gebonden bebouwing. Karakteristiek is het onderscheid tussen bebouwing voor en na de afsluiting van de Zuiderzee: Vóór de afsluiting is bebouwing hoogwaterbestendig, maar deze bouwvormen functioneren nu grotendeels niet meer als zodanig. Sinds de afsluiting van de Zuiderzee staat bebouwing op maaiveld. Deze bebouwing, met name uit de periode is vanwege de mogelijk (deels) houten funderingen, gevoelig voor schade door zetting. Ecologie > Koppel de waterveiligheidsopgave aan versterking van de ecologische kwaliteit van de oeverzone van het Markermeer, naast behoud van de huidige ecologische kwaliteiten Zowel het binnendijksgebied (weidevogels), de dijk (ringslag en rivierdonderpad) en het buitendijksgebied (Natura2000), met in het bijzonder de Gouwzee als kraamkamer van het Markermeer, hebben bijzondere ecologische kwaliteit Versterking van de ecologische kwaliteit van het Markermeer is een breed gedeelde opgave waar in meerdere projecten op wordt ingezet (Markerwadden, luwtemaatregelen Hoornse Hop, dijkversterking Hoorn-Amsterdam etc.). 76

77 Recreatie > Vergroot de recreatieve gebruikswaarde van de dijk Het rondje om de dijk is voor zowel bewoners als bezoekers zeer waardevol, maar verblijfsplekken en voorzieningen ontbreken en de ruimte is door het smalle profiel beperkt. Ook is maar op een paar plekken het water bereikbaar. Ruimtelijke ontwikkeling > Beschouw ruimtelijke ontwikkeling altijd als onderdeel van de waterveiligheidsopgave, zoek naar mogelijke meekoppelkansen. Op regionale schaal bekeken ligt Marken ruim buiten het zwaartepunt van de ontwikkelingsas Amsterdam-Almere. Ontwikkelingen zijn dan ook bescheiden. Er zijn mogelijk drie nieuwe woningbouwlocaties en meerdere kleinschalige initiatieven. 77

78 BRONNEN 78

79 Hydrobiografie Marken, leven met water, Land-id i.s.m. Beek & Kooiman, 2014 Beeldkwaliteitplan, versterken omringkade Marken, DHV 2011, i.o.v. Rijkswaterstaat Noord-Holland Monumenten Inventarisatie Project, Marken, Gemeentebeschrijving 1990 Handreiking Ruimtelijke kwaliteit, Buitendijks Bouwen IJsselmeergebied, H+N+S Landschapsarchitecten i.o.v. Deltaprogramma IJsselmeergebied, 2011 Dijkring 13b Waterkering Marken, Toetsing Veiligheid derde toetsronde (VTV 2006), Rijkswaterstaat Noord- Holland AHN data Marken Weidevogels in het zuidelijk deel van Waterland. Analyse van veldresultaten uit 2012 in relatie tot het provinciale weidevogelbeleid. (bron Kees Scharringa, Frank Visbeen, Dorien Hoogeboom Landschap Noord-Holland Rapportnummer: Passende Beoordeling RRAAM, Ministerie van IenM Bestemmingsplan Marken 2013 Ontwerp, Gemeente Waterland Gebiedsagenda Metropoolregio Amsterdam Werkboek Nieuwbouw en Herstructurering, H+N+S Landschapsarchitecten i.o.v. Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering, versie 1.0, 2012 Tekening Zuiderzeewerken - Markerwaard. Waterpassing Omringkade van het eiland Marken. Situatie schaal 1:10.000). Rijkswaterstaat. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dijkring 13b Waterkering Marken. Toetsing veiligheid derde toetsronde (VTV 2006). 15 september 2010 Geodelft. Grondonderzoek toetsing stabiliteit omringkade eiland Marken. CO Juni Rijkswaterstaat Waterdienst.Veiligheid Nederland in Kaart 2. Overstromingsrisico dijkringgebied 13b, Marken. Ruimtelijke Kwaliteit IJsselmeergebied, Bosch Slabbers, 2008 Inbreng van deelnemers atelier d.d. 17 april en 8 mei

80 COLOFON 80

81 De Gebiedsatlas Marken is opgesteld door Antea Group, HKV Lijn in Water en H+N+S Landschapsarchitecten, in opdracht van Rijkswaterstaat West Nederland Noord als onderdeel van het MIRT Onderzoek Meerlaagsveiligheid Marken Samenstelling: H+N+S Landschapsarchitecten Lodewijk van Nieuwenhuijze Gepke Heun Inge Kersten Martijn Filé Mark van Vilsteren Antea Group Nelleke Zuideveld Jan-Kees Bossenbroek Martijn Korthorst Heleen Geertsema Projectgroep RWS: André Sluiter Berthe Brouwer Geert de Vries Petra van den Brand Wouter ter Horst Aike van der Nat Willie Fikken Martin Takken Alex Winter Myra van Dongen HKV Lijn in Water Teun Terptsra Bas Kolen Copyright 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs. Amersfoort, 13 juni

82 82 GEBIEDSATLAS MARKEN

MIRT Onderzoek Pilot Meerlaagsveiligheid Marken. Samenvatting tweede fase: Oplossingen

MIRT Onderzoek Pilot Meerlaagsveiligheid Marken. Samenvatting tweede fase: Oplossingen MIRT Onderzoek Pilot Meerlaagsveiligheid Marken Markant, Leefbaar en Veilig Marken Samenvatting tweede fase: Oplossingen Voorliggende samenvatting gaat over de uitkomsten van een MIRT onderzoek naar de

Nadere informatie

MIRT Onderzoek Pilot Meerlaagsveiligheid Marken Samenvatting eerste fase: Onderscheidende strategieën

MIRT Onderzoek Pilot Meerlaagsveiligheid Marken Samenvatting eerste fase: Onderscheidende strategieën MIRT Onderzoek Pilot Meerlaagsveiligheid Marken Samenvatting eerste fase: Onderscheidende strategieën De waterveiligheid op Marken voldoet niet aan de huidige veiligheidseisen. Een deel van de dijk heeft

Nadere informatie

MIRT Onderzoek Pilot Meerlaagsveiligheid Marken Samenvatting eerste fase: Onderscheidende strategieën

MIRT Onderzoek Pilot Meerlaagsveiligheid Marken Samenvatting eerste fase: Onderscheidende strategieën MIRT Onderzoek Pilot Meerlaagsveiligheid Marken Samenvatting eerste fase: Onderscheidende strategieën De waterveiligheid op Marken voldoet niet aan de huidige veiligheidseisen. Een deel van de dijk heeft

Nadere informatie

Marker alternatief Dijkversterking. Doel: Vaststellen draagvlak onder de bevolking

Marker alternatief Dijkversterking. Doel: Vaststellen draagvlak onder de bevolking E-mail : info@eilandraad.nl Website www.eilandraad.nl Marker alternatief Dijkversterking Doel: Vaststellen draagvlak onder de bevolking Deze presentatie komt ook op de site van de Eilandraad 1. Technische

Nadere informatie

handreiking ruimtelijke kwaliteit dijken in de maasvallei

handreiking ruimtelijke kwaliteit dijken in de maasvallei 12 september 2016 H+N+S Landschapsarchitecten handreiking ruimtelijke kwaliteit dijken in de maasvallei eerste atelier - buggenum, kessel, beesel en belfeld inhoud presentatie + Wie zijn wij en wat gaan

Nadere informatie

E-mail : info@eilandraad.nl Website www.eilandraad.nl

E-mail : info@eilandraad.nl Website www.eilandraad.nl E-mail : info@eilandraad.nl Website www.eilandraad.nl E-mail : info@eilandraad.nl Website www.eilandraad.nl Agenda voor vanavond: 1. Opening en mededelingen van de voorzitter 2. Presentatie marker alternatief

Nadere informatie

MIRT Onderzoek Pilot Meerlaagsveiligheid Marken

MIRT Onderzoek Pilot Meerlaagsveiligheid Marken MIRT Onderzoek Pilot Meerlaagsveiligheid Marken Notitie Fase 2: Op weg naar kansrijke oplossingen LIJN IN WATER 1 2 MIRT Onderzoek Pilot Meerlaagsveiligheid Marken Notitie Fase 2: Op weg naar kansrijke

Nadere informatie

Naar veilige Markermeerdijken

Naar veilige Markermeerdijken Naar veilige Markermeerdijken Naar veilige Markermeerdijken Hoogheemraadschap Hollands Noorder kwartier versterkt 33 kilometer afgekeurde dijk tussen Hoorn en Amsterdam. Tijdens de toetsronde in 2006 zijn

Nadere informatie

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht)

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Bijlage: Projecten in de provincie Utrecht (hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Inleiding In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en de Verordening

Nadere informatie

paspoort Veerse meer

paspoort Veerse meer paspoort Veerse meer 2 Datum uitgifte: 23 januari 2013 De stuurgroep Zuidwestelijke Delta werkt toe naar besluiten over de Zuidwestelijke Delta waarin veiligheid, ecologie en economie zijn geborgd en elkaar

Nadere informatie

Naar een koers duurzaam Middag Humsterland Ruimtelijk scenario onderzoek duurzame energie opwekking. tbv informerende raadspresentatie 14 juni 2017

Naar een koers duurzaam Middag Humsterland Ruimtelijk scenario onderzoek duurzame energie opwekking. tbv informerende raadspresentatie 14 juni 2017 Naar een koers duurzaam Middag Humsterland Ruimtelijk scenario onderzoek duurzame energie opwekking tbv informerende raadspresentatie 14 juni 2017 INLEIDING SCENARIO ONDERZOEK BOERDERIJEN DORPSOMGEVING

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Noord-Holland 18 juni 2014 Programma s, Projecten en Onderhoud T.a.v. dhr. A. Sluiter Postbus DC Haarlem

Rijkswaterstaat Noord-Holland 18 juni 2014 Programma s, Projecten en Onderhoud T.a.v. dhr. A. Sluiter Postbus DC Haarlem Secretariaat N. Huurman-Zeeman De Pieterlanden 2 1156 DN Marken 0299-601273 E-mail : info@eilandraad.nl Website www.eilandraad.nl Rabobank 3107.59.188 t.n.v. penningmeester Eilandraad Rijkswaterstaat Noord-Holland

Nadere informatie

handreiking ruimtelijke kwaliteit dijken in de maasvallei

handreiking ruimtelijke kwaliteit dijken in de maasvallei 19 september 2016 H+N+S Landschapsarchitecten handreiking ruimtelijke kwaliteit dijken in de maasvallei eerste atelier - arcen, well, nieuw-bergen inhoud presentatie + Wie zijn wij en wat gaan wij doen?

Nadere informatie

Assetmanagement bij waterkeringen

Assetmanagement bij waterkeringen Assetmanagement bij waterkeringen Frank den Heijer NVRB symposium Assetmanagement in de publieke sector Assetmanagement bij waterkeringen Historie en context Toetsproces waterkeringen Cases: toetsronden

Nadere informatie

Introductie beleving ruimtelijke kwaliteit

Introductie beleving ruimtelijke kwaliteit Introductie beleving ruimtelijke kwaliteit Introductie ruimtelijke beleving 1. Het kijkdoosinstrument 2. Handreiking beoordeling ruimtelijke beleving Ontwikkeling kijkdoosinstrument input: Groskaart mogelijke

Nadere informatie

Bijlage 1: Ambitie en kader

Bijlage 1: Ambitie en kader BIJLAGEN Bijlage 1: Ambitie en kader Provincie Fryslân In de provinciale Verordening Romte is aangegeven dat bij een ruimtelijk plan voor het landelijk gebied rekening moet worden gehouden met de herkenbaarheid

Nadere informatie

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN Terneuzen Cultuurhistorische Waardenkaart Datum: februari 2013 Opgesteld door: Gemeente Terneuzen Gemeente Terneuzen Stadhuisplein 1 Postbus 35 4530 AA Terneuzen

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Noord-Holland 9 november 2014 Programma s, Projecten en Onderhoud T.a.v. dhr. A. Sluiter Postbus DC Haarlem

Rijkswaterstaat Noord-Holland 9 november 2014 Programma s, Projecten en Onderhoud T.a.v. dhr. A. Sluiter Postbus DC Haarlem Secretariaat N. Huurman-Zeeman De Pieterlanden 2 1156 DN Marken 0299-601273 E-mail : info@eilandraad.nl Website www.eilandraad.nl Rabobank NL 14 RABO 03107.59.188 t.n.v. penningmeester Eilandraad Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Bestuurlijke planning DRD 2013-2014

Bestuurlijke planning DRD 2013-2014 Bestuurlijke planning DRD 2013-2014 Landelijke Stuurgroepen 17 sept Prinsjesdag DP 2014 Stuurgroepen Rijnmond-Drechtsteden 16 juli 2013 RoRoR special 4 sept 2013 Inzichten beschermingsniveaus 19 sept GROM

Nadere informatie

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012 Structuurvisie Losser Commissie Ruimte 24 april 2012 Doel en status nwro verplicht gemeenten een structuurvisie op te stellen waarin het ruimtelijk beleid in hoofdzaak vastligt en de samenhang met andere

Nadere informatie

Robuustheidsanalyse MER. Versterking Markermeerdijken. Documentnummer AMMD / Verantwoordelijk cluster Planproces en vergunningen

Robuustheidsanalyse MER. Versterking Markermeerdijken. Documentnummer AMMD / Verantwoordelijk cluster Planproces en vergunningen Bijlagenboek 1.9 Versterking Markermeerdijken: Robuustheidsanalyse MER Projectomschrijving Versterking Markermeerdijken Verantwoordelijk cluster Planproces en vergunningen Werkpakket m.e.r. Object [Object]

Nadere informatie

INVENTARISATIE LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE

INVENTARISATIE LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE INVENTARISATIE LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE in relatie tot de dijk Hieronder zijn vanuit het thema de belangrijkste aandachtspunten van de dijken in relatie tot de omgeving samengevat. Hierbij is de indeling

Nadere informatie

Dijkversterking Omringkade Marken

Dijkversterking Omringkade Marken Dijkversterking Omringkade Marken Het ontwerp Projectgroep/klankbordgroep 19 juni 2012 Welkom! Doel van deze bijeenkomst: Toelichting geven op ontwerp dijkversterking Gedachten wisselen over dilemma s

Nadere informatie

Volop verbindingen tussen water en ruimte MIRT-Onderzoek Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Volop verbindingen tussen water en ruimte MIRT-Onderzoek Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Volop verbindingen tussen water en ruimte MIRT-Onderzoek Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 26 oktober 2016 Aanleiding van het onderzoek Actualisering oude normen (1953-1960): nieuwe normering 2017 Deltaprogramma:

Nadere informatie

VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE

VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE Zaaknr. : 2015EAR0009 Zaakomschrijving : CPO Lindevoort Rekken Specialisme : Cultuurhistorie (excl. Archeologie) Behandeld door : Roy Oostendorp Datum : 7 oktober 2015

Nadere informatie

TOEKOMSTSCHETS MEER MAAS MEER VENLO WERKATELIERS 19/20 SEPTEMBER 2017

TOEKOMSTSCHETS MEER MAAS MEER VENLO WERKATELIERS 19/20 SEPTEMBER 2017 TOEKOMSTSCHETS MEER MAAS MEER VENLO WERKATELIERS 19/20 SEPTEMBER 2017 VANAVOND 19.00 Opening en welkom (Kaat Appelman) > Introductie op Meer Maas Meer Venlo (Michiel van der Hagen) > Inhoudelijke presentatie

Nadere informatie

Buitendijks erfgoed Congresgebouw de Doelen, Leeuwarden Buitendijks erfgoed in het kust gebied en het gemeentelijk beleid

Buitendijks erfgoed Congresgebouw de Doelen, Leeuwarden Buitendijks erfgoed in het kust gebied en het gemeentelijk beleid Buitendijks erfgoed Congresgebouw Buitendijks erfgoed de Doelen, in het kustgebied en het gemeentelijk Leeuwarden beleid Waarom buitendijks erfgoed op nemen in het gemeentelijk beleid? Bij de vaststelling

Nadere informatie

Hierbij is aangegeven dat al deze ontwikkelingen moeten passen bij de schaal/bestaande karakteristiek van het gebied.

Hierbij is aangegeven dat al deze ontwikkelingen moeten passen bij de schaal/bestaande karakteristiek van het gebied. IJmeerkust Inventarisatie belangrijkste wensen en ontwikkelingen Deelsessie: Wees Prudent Deelnemers: Vertegenwoordiging Kwade Zwaan Wethouder Drechterland IMSA VBIJ Amer stedenbouwkundig bureau Dennis

Nadere informatie

Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving

Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving Analyse en aanbevelingen - Gemaakt als onderdeel van het beoordelingskader voor ontwikkelingsrichtingen voor het Suikerunieterrein - 6 mei 2010

Nadere informatie

Veiligheid Nederland in Kaart 2

Veiligheid Nederland in Kaart 2 Veiligheid Nederland in Kaart 2 Ruben Jongejan 2007 Veiligheid Nederland in Kaart pagina 1 Inhoud 1. Wat is VNK2? 2. Methoden en technieken 3. Toepassingen 4. Samenvatting 2007 Veiligheid Nederland in

Nadere informatie

Terrein inrichting Plompe Toren

Terrein inrichting Plompe Toren Terrein inrichting Plompe Toren Atelier de Lyon Rietveld Landscape December 2011 Voorlopig ontwerp Plompe Toren Huidig situatie Plompe Toren Voorlopig ontwerp Voorlopig ontwerp: aanzicht vanaf Oosterschelde

Nadere informatie

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Achtergrondrapport Vollenhove-Noordoostpolder (dijkring 7) en Vollenhove-Friesland/Groningen (dijkring

Nadere informatie

Deltaprogramma I IJsselmeergebied. Atlas van het IJsselmeergebied

Deltaprogramma I IJsselmeergebied. Atlas van het IJsselmeergebied Deltaprogramma I IJsselmeergebied Atlas van het IJsselmeergebied Atlas van het IJsselmeergebied I Colofon Samengesteld door: MWH B.V. www.mwhglobal.nl Fotografie: Foto kaft: Foto s Flora en Fauna: Oplage:

Nadere informatie

Watergebiedsplan Hem. Toelichting bij het peilbesluit, projectplan en leggerwijziging. Partiële herziening van het peilbesluit Drechterland (2005)

Watergebiedsplan Hem. Toelichting bij het peilbesluit, projectplan en leggerwijziging. Partiële herziening van het peilbesluit Drechterland (2005) Toelichting bij het peilbesluit, projectplan en leggerwijziging Partiële herziening van het peilbesluit Drechterland (2005) Registratienummer 12.15043 Datum 20 maart 2012 Samenvatting Aanleiding Door een

Nadere informatie

: landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo. Advies. Inleiding. Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas

: landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo. Advies. Inleiding. Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas Advies : landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas Ter attentie van Projectnummer : Commissie LKM : 211x05071 Opgesteld door

Nadere informatie

Startbijeenkomst. Dijkverbetering Gorinchem-Waardenburg

Startbijeenkomst. Dijkverbetering Gorinchem-Waardenburg Startbijeenkomst Dijkverbetering Gorinchem-Waardenburg welkom Het projectteam Gert-Jan Goelema Martin Groenewoud Hans Verkerk en Henriëtte Nonnekens Jelle Sipkema Ivo van de Berg Lia Steensma Ellen Roks

Nadere informatie

Notitie Visie op ruimtelijke kwaliteit Zomerbedverdieping. Bosch Slabbers d.d. 16 december 2011

Notitie Visie op ruimtelijke kwaliteit Zomerbedverdieping. Bosch Slabbers d.d. 16 december 2011 Notitie Visie op ruimtelijke kwaliteit Zomerbedverdieping Bosch Slabbers d.d. 16 december 2011 1. Inleiding Aanleiding Het RvdR-project Zomerbedverlaging Beneden IJssel moet leiden tot verlaging van de

Nadere informatie

Nationaal Park Oosterschelde

Nationaal Park Oosterschelde Nationaal Park Oosterschelde Case Plompetoren Analyse 1. Project Plompetoren 2. Kansen Nationaal Park Oosterschelde Extra: Lange termijn perspectief Zeeweringen 21 eeuw Case Plompetoren Projectgroep: -

Nadere informatie

Deel 1 Toen en nu 13

Deel 1 Toen en nu 13 Deel 1 Toen en nu 13 14 Historie Het huidige typisch Nederlandse landschap met polders en dijken kent een lange historie. Na de laatste grote ijstijd, ongeveer 10.000 jaar geleden, werd door een stijgende

Nadere informatie

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Watertoets Definitief Provincie Noord Holland Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 11 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Inrichting watersysteem...

Nadere informatie

Omgevingsvisie Waterland ontwerp 9

Omgevingsvisie Waterland ontwerp 9 3. ID-KAART - wat past bij Waterland? In dit hoofdstuk staan de waarden en kernprincipes van Waterland centraal. Wat betekent Waterland binnen de regio? Waarin onderscheidt Waterland zich? En vooral: Wanneer

Nadere informatie

Informatieavond over woningbouwlocatie Stiereveld Watergang

Informatieavond over woningbouwlocatie Stiereveld Watergang Informatieavond over woningbouwlocatie Stiereveld Watergang 1. Welkom en korte inleiding. 2. Woningbouwlocatie Stiereveld: a. De historie in het kort. b. Presentatie van de stedenbouwkundige visie door

Nadere informatie

LANDSCHAP WATERLAND Adviescommissie 2 april 2012 (mededeling) agendapunt 5. Algemeen bestuur 28 juni 2012. Aantal bijlagen 2

LANDSCHAP WATERLAND Adviescommissie 2 april 2012 (mededeling) agendapunt 5. Algemeen bestuur 28 juni 2012. Aantal bijlagen 2 LANDSCHAP WATERLAND Adviescommissie 2 april 2012 (mededeling) agendapunt 5 Dagelijks bestuur 12 april 2012 (mededeling) Algemeen bestuur 28 juni 2012 Aantal bijlagen 2 Onderwerp Uitwerking meekoppelingsprojecten

Nadere informatie

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING, BEHOREND BIJ DE AANGEVRAAGDE VERGUNNING OMG-12-181 Voor de inrichting en het gebruik van een evenemententerrein in deelgebied De Druppels, tegenover Wagenweg 22/24 te Oudkarspel

Nadere informatie

Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint Gemeente Hardinxveld-Giessendam Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint 2 Studiegebied voor het beoogde Facilitypoint tussen de Peulenlaan en de A15 Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint STEDENBOUWKUNDIG ADVIES

Nadere informatie

3.2.1 Dorpskarakteristiek

3.2.1 Dorpskarakteristiek 3.2 De Glind Wegbeplanting en bosjes in het kampenlandschap Recreatieve voorzieningen in de kern Oorspronkelijk bestond de Glind uit een verzameling boerderijen Beperkte nieuwbouw vindt plaats waarbij

Nadere informatie

ERFGOED, ERFBETER, ERFBEST. Cultuurhistorische waarden: inventariseren, vastleggen en ontwerpen Februari 2012

ERFGOED, ERFBETER, ERFBEST. Cultuurhistorische waarden: inventariseren, vastleggen en ontwerpen Februari 2012 ERFGOED, ERFBETER, ERFBEST Cultuurhistorische waarden: inventariseren, vastleggen en ontwerpen Februari 2012 Cultureel Erfgoed Wat is er aan de hand De bescherming van het cultureel erfgoed koppelen aan

Nadere informatie

Jaap Spaans licht de nieuwe normering toe

Jaap Spaans licht de nieuwe normering toe Bijeenkomst: 2 e kansensessie dijkversterking in Belfeld, Beesel, Kessel en Buggenum Datum: maandag 3 oktober 2016 Tijdstip: 13.30 16.30 uur Locatie: Herberg/Brasserie de Bongerd aan de Markt 13 in Beesel

Nadere informatie

Kwaliteitsbeeld Noord-Holland. Verkenning II 11 mei 2017

Kwaliteitsbeeld Noord-Holland. Verkenning II 11 mei 2017 Kwaliteitsbeeld Noord-Holland Verkenning II 11 mei 2017 Vorige keer vervallen weidevogel gebieden (subsidie) ±20.000 ha vervallen Nationale landschappen Aanleiding / het vervallen beschermingsregimes /

Nadere informatie

Waterschap Hollandse Delta. dynamiek in de delta

Waterschap Hollandse Delta. dynamiek in de delta Waterschap Hollandse Delta dynamiek in de delta Inhoud De dynamiek in de tijd Een dynamische ruimte De opgaven nu en voor de toekomst Water besturen Functionele overheid Algemeen belang en specifiek belang

Nadere informatie

Kaart 13: Afwateringsgebieden. Afwateringsgebieden. Legenda. IJsselmeer IJsselmeer bij bijzondere omstandigheden

Kaart 13: Afwateringsgebieden. Afwateringsgebieden. Legenda. IJsselmeer IJsselmeer bij bijzondere omstandigheden 28 Watersysteem en ondergrond Het IJsselmeergebied is het grootste zoetwaterbekken van Nederland en zal in de toekomst steeds belangrijker worden voor de strategische zoetwatervoorziening. Daarnaast vormt

Nadere informatie

Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1

Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1 Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1 Kaarten Waterbelangen DM: 303052 1 Wateropgaven 2015 / 2027 Kaart 1. Gebieden met een WB21 wateropgave In 2005 is een studie wateropgave uitgevoerd (conform

Nadere informatie

Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus

Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus 9 juni 2011 0 Inleiding Op 10 mei 2011 heeft de raad de motie Quickscan locaties Huis van de Watersport aangenomen. Onderdeel van de motie is het uitvoeren van

Nadere informatie

Doorsnede parkeergarage en beschermingszone primaire kering (bron: bestemmingsplan)

Doorsnede parkeergarage en beschermingszone primaire kering (bron: bestemmingsplan) HaskoningDHV Nederland B.V. NoLogo MEMO Aan Van Interne toetsing Dossier Project Betreft : Arjan de Wit : Andries van Houwelingen : Jos Tromp : BD8043 : PG Kampen : Invloed parkeergarage op primaire kering

Nadere informatie

CAMPUS-park Delft TU Noord

CAMPUS-park Delft TU Noord TU Noord klimaatadaptatie & gebiedsontwikkeling - Kanaalweg 2 SCHIE DUWO Botanische Tuin OPGAVE KLIMAATADAPTATIE In het kader van het project Klimaatadaptatie Delft is een studie verricht naar de gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Durgerdam voortgang ontwerp

Durgerdam voortgang ontwerp Methode & resultaten Sectie Naam STBI STBU HT EA-10B Kinselmeer EA-11 Polder IJdoorn EA-12 Durgerdam EA-13 Durgerdam-West Sectie 10B: Kinselmeer Sectie 11:Polder IJdoorn Variant: Dijk buitenom (Dijk maximaal

Nadere informatie

Workshop Ontwerpen. Richard Jorissen. Programma Startup 20 september 2013 Den Haag. 1 nieuw. Hoogwaterbeschermingsprogramma

Workshop Ontwerpen. Richard Jorissen. Programma Startup 20 september 2013 Den Haag. 1 nieuw. Hoogwaterbeschermingsprogramma Workshop Ontwerpen Richard Jorissen Programma Startup 20 september 2013 Den Haag 1 nieuw Onderwerpen voor aftrap Verkenning en Ontwerpen Proces Inhoud Nieuwe technische kennis Integrale ontwerpen LCC Nieuwe

Nadere informatie

Inleiding. Deze keringen liggen in de gemeenten Dronten, Lelystad Almere en Zeewolde.

Inleiding. Deze keringen liggen in de gemeenten Dronten, Lelystad Almere en Zeewolde. IJsselmeerdijk Inleiding Het beheersgebied van Waterschap Zuiderzeeland valt vrijwel geheel binnen de grens van de provincie Flevoland. In het beheersgebied bevinden zich twee dijkringen. Dit zijn dijkring

Nadere informatie

De Delta Natuurlijk INHOUD - DE PLEK - STRUCTUREN - KANS + KWALITEIT - STRUCTUURVISIE - STEDENBOUWKUNDIG MODEL

De Delta Natuurlijk INHOUD - DE PLEK - STRUCTUREN - KANS + KWALITEIT - STRUCTUURVISIE - STEDENBOUWKUNDIG MODEL INHOUD - DE PLEK - STRUCTUREN - KANS + KWALITEIT - STRUCTUURVISIE - STEDENBOUWKUNDIG MODEL - - UITVOERING EN STRATEGIE - IN VOGELVLUCHT.. DE PLEK IJsseldelta-zuid structuurvisie stedenbouw kundig plan

Nadere informatie

Aanvulling ruimtelijke onderbouwing

Aanvulling ruimtelijke onderbouwing Aanvulling ruimtelijke onderbouwing Dijkversterking Spui Oost Gemeente Korendijk Waterschap Hollandse Delta 1 oktober 2013 definitief Aanvulling ruimtelijke onderbouwing Dijkversterking Spui Oost Gemeente

Nadere informatie

Gedetailleerde toets zettingsvloeiing t.b.v. verlengde 3e toetsing

Gedetailleerde toets zettingsvloeiing t.b.v. verlengde 3e toetsing Gedetailleerde toets zettingsvloeiing t.b.v. verlengde 3e toetsing Tweede kennisplatform Uitwisseling kennis en ervaringen in de verlengde 3e toetsing Inhoud Wat is een zettingsvloeiing Overzicht toetsing

Nadere informatie

VERSLAG BELANGHEBBENDENSESSIE VBIJ IN AMSTERDAM

VERSLAG BELANGHEBBENDENSESSIE VBIJ IN AMSTERDAM VERSLAG BELANGHEBBENDENSESSIE VBIJ IN AMSTERDAM IN HET KADER VAN HET PROJECT DE MEERWAARDE VAN BIODIVERSITEIT 6 oktober 2011 Verslag belanghebbendensessie VBIJ in Almere in het kader van het project De

Nadere informatie

Peilbesluit Waddenzeedijk Texel Auteur Registratienummer Datum

Peilbesluit Waddenzeedijk Texel Auteur Registratienummer Datum Peilbesluit Waddenzeedijk Texel Toelichting bij het Auteur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Registratienummer 15.18021 Datum April 2015 1. AANLEIDING PEILBESLUIT Het dient herzien te worden vanwege

Nadere informatie

Gulpen-Wittem, Vaals, Valkenburg aan de Geul (ontwerp)

Gulpen-Wittem, Vaals, Valkenburg aan de Geul (ontwerp) Intergemeentelijke Structuurvisie Gulpen-Wittem, Vaals, Valkenburg aan de Geul (ontwerp) Structuurvisie Wat is het? Waarom doen we het (samen)? Waar staan we? Opbouw Wat is een structuurvisie (SV)? Hoofdlijnen

Nadere informatie

Het Plaatje Sliedrecht

Het Plaatje Sliedrecht Het Plaatje Sliedrecht Quickscan Kwaliteitsverbetering annex Beeldkwaliteitsplan Plaatje 09 08 2010 rboi adviseurs ruimtelijke ordening 1 2 Het Plaatje Sliedrecht Quickscan Kwaliteitsverbetering annex

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET ONTWERP. Yttje Feddes Rijksadviseur voor het Landschap

DE KRACHT VAN HET ONTWERP. Yttje Feddes Rijksadviseur voor het Landschap DE KRACHT VAN HET ONTWERP Yttje Feddes Rijksadviseur voor het Landschap Zeewaarts verbreden 17 de eeuw: VEENRIVIERTJE WORDT STEDELIJKE RUIMTE 17de eeuw: DROOGGEMAAKT MEER WORDT GEORDEND VOLGENS HET IDEALE

Nadere informatie

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn memo aan: van: c.c.: Inge Eising Gemeente Utrechtse Heuvelrug Mariël Gerritsen Pieter Birkhoff Van Wijnen Groep N.V. datum: 14 december 2015 betreft: Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg

Nadere informatie

Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen Achtergrondrapport Wieringermeerdijk (dijkring 13)

Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen Achtergrondrapport Wieringermeerdijk (dijkring 13) Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen Achtergrondrapport Wieringermeerdijk (dijkring 13) Auteur: Nadine Slootjes PR1322 november 2008 november

Nadere informatie

Dijkversterking Wolferen Sprok. Veiligheidsopgave 29 augustus 2017

Dijkversterking Wolferen Sprok. Veiligheidsopgave 29 augustus 2017 Dijkversterking Wolferen Sprok Veiligheidsopgave 29 augustus 2017 Welkom! 19:00 19:10: Welkom WSRL 19:10 20:10: Interactief gastcollege veiligheidsopgave door Matthijs Kok (TU Delft) 20:10 20:25: Toelichting

Nadere informatie

MARE demo / gebiedspilot MLV Dordrecht: Berry Gersonius (FloodResilienceGroup, UNESCO-IHE)

MARE demo / gebiedspilot MLV Dordrecht: Berry Gersonius (FloodResilienceGroup, UNESCO-IHE) MARE demo / gebiedspilot MLV Dordrecht: Veilig en zelfredzaam eiland Berry Gersonius (FloodResilienceGroup, UNESCO-IHE) Ellen Kelder (Gemeente Dordrecht) Veilig en zelfredzaam eiland 1. Bescherming 2.

Nadere informatie

7-11-2013. Archeologie en waterbodems. Meerdere gebruiksfuncties. Marie-Catherine Houkes. Maritiem Programma RCE 29 oktober 2013.

7-11-2013. Archeologie en waterbodems. Meerdere gebruiksfuncties. Marie-Catherine Houkes. Maritiem Programma RCE 29 oktober 2013. Archeologie en waterbodems Marie-Catherine Houkes Maritiem Programma RCE 29 oktober 2013 Het lijkt zo leeg Meerdere gebruiksfuncties Noord- Holland Almere 1 Watergerelateerde archeologie zoals bruggen,

Nadere informatie

Verkenning meerlaagsveiligheid 110

Verkenning meerlaagsveiligheid 110 110 7 Verkenning meerlaagsveiligheid 111 7.1 Inleiding Binnen de hoogwaterbescherming wordt een benadering in drie lagen toegepast (Meerlaagsveiligheid): Laag 1 Preventie (door dijken en/of ruimte voor

Nadere informatie

Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden

Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden Veilig, mooi en betaalbaar met maatwerk Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden Bestuurlijke consultatie December 2013 - februari 2014 15 januari 2014 Ministerie I en M Doel presentatie Informeren over hoofdlijnen

Nadere informatie

Aanleiding / Problematiek / Doel

Aanleiding / Problematiek / Doel Dorpsranden een onderzoek naar dorpsranden in het landschap door Lea van Liere, Katarina Noteberg en Maike Warmerdam Aanleiding / Problematiek / Doel Aanleiding rivierverruimende maatregelen langs de IJssel

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Toetsing Regionale keringen en databeheer

Toetsing Regionale keringen en databeheer Toetsing Regionale keringen en databeheer Door: Derk-Jan Sluiter Waterschap Groot Salland Toetsing en databeheer inhoud presentatie Regionale keringen Waterschap Groot Salland Aanpak toetsing (DAM) Gegevensbeheer

Nadere informatie

Deltaprogramma Rivieren. Stand van zaken. 16 februari 2012

Deltaprogramma Rivieren. Stand van zaken. 16 februari 2012 Deltaprogramma Rivieren Stand van zaken 16 februari 2012 Deltaprogramma Nationaal Deltaprogramma Februari 2010: Deltaprogramma van start Deltaprogramma Deltaprogramma Doel (2100) Beschermd tegen hoogwater

Nadere informatie

Deltabeslissing Waterveiligheid

Deltabeslissing Waterveiligheid Deltaprogramma Waterveiligheid Deltabeslissing Waterveiligheid Het Deltaprogramma: een nieuwe aanpak Onze huidige dijknormen dateren grotendeels uit de jaren zestig. Ze zijn opgesteld na de Watersnoodramp

Nadere informatie

Rotterdam - RDM terrein. Stedenbouwkundig ontwerp en inrichtingsplan

Rotterdam - RDM terrein. Stedenbouwkundig ontwerp en inrichtingsplan Rotterdam - RDM terrein Stedenbouwkundig ontwerp en inrichtingsplan Rotterdam - RDM terrein Stedenbouwkundig ontwerp en inrichtingsplan Het RDM-terrein in Rotterdam staat op een keerpunt in zijn geschiedenis.

Nadere informatie

Golfbaan Kerkehout. Schetsontwerp

Golfbaan Kerkehout. Schetsontwerp Golfbaan Kerkehout Schetsontwerp Golfbaan kerkehout Schetsontwerp Opdrachtgever Leidschendamse Golfvereniging In samenwerking met Grontmij en Alan Rijks Locatie Kerkehout, Zuid Holland Soort project schetsontwerp

Nadere informatie

Inrichtingsvisie. Manpadslaangebied Heemstede. 5 juni 2014

Inrichtingsvisie. Manpadslaangebied Heemstede. 5 juni 2014 Inrichtingsvisie Manpadslaangebied Heemstede 5 juni 2014 colofon opdrachtgever Kerngroep Manpadslaangebied ontwerp Karres en Brands Landschapsarchitecten bv Oude Amersfoortseweg 123 1212 AA Hilversum www.karresenbrands.nl

Nadere informatie

Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron:

Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron: Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron: www.eropuit.nl) Introductie Zuidlaren maakt deel uit van de Drentse gemeente Tynaarlo, en is daarvan met 10.000 inwoners de op een na grootste kern. Zuidlaren is gesitueerd

Nadere informatie

De Toekomst van de Afsluitdijk

De Toekomst van de Afsluitdijk De Toekomst van de Afsluitdijk Hoe breed wordt de Afsluitdijk in de toekomst? Yolande van der Meulen Projectdirecteur Symposium De Brede Dijk Startpunt Afsluitdijk Cornelis Lely 1886 Zuiderzeevereniging

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

De waterbestendige stad

De waterbestendige stad De waterbestendige stad Samenvatting plan van aanpak Zeedijk in 2100 januari 2011 definitief De waterbestendige stad Samenvatting plan van aanpak dossier : BA1963-101-100 versie : 1.0 januari 2011 definitief

Nadere informatie

: Ruud Tak. MEMO/Landschappelijke inpassing uitbreiding Roekenbosch te Blitterswijk 1. 1 artikel 3.1. Verordening ruimte provincie Brabant 2014

: Ruud Tak. MEMO/Landschappelijke inpassing uitbreiding Roekenbosch te Blitterswijk 1. 1 artikel 3.1. Verordening ruimte provincie Brabant 2014 Onderwerp : Landschappelijke inpassing uitbreiding Roekenbosch te Blitterswijk Projectnummer : 211x07649 Datum : 22 mei 2015, aangepaste versie van 25 maart 2015. Van : Ruud Tak Bij het toestaan van een

Nadere informatie

STARTNOTITIE M.E.R. OMRINGKADE MARKEN

STARTNOTITIE M.E.R. OMRINGKADE MARKEN RIJKSWATERSTAAT NOORD-HOLLAND DEFINITIEF 8 mei 2008 073777355:E 110403/WA8/1X8/002005.003B Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Voorgeschiedenis 5 1.3 Doel en inhoud van de startnotitie 7 1.4 De betrokken

Nadere informatie

Deltawerken. Watersnood. Dijkversterking Dorpsstraat Capelle aan den IJssel. Bewonersavond Capelle aan den IJssel Woensdag 29 augustus 2012

Deltawerken. Watersnood. Dijkversterking Dorpsstraat Capelle aan den IJssel. Bewonersavond Capelle aan den IJssel Woensdag 29 augustus 2012 Bewonersavond Capelle aan den IJssel Woensdag 29 augustus 2012 Dijkversterking Dorpsstraat Capelle aan den IJssel Informatieavond 29 augustus 2012 Programma: 20:00-20:05 Welkom wethouder Jouke van Winden

Nadere informatie

Almere 2.0. studieopdracht 3e jaar T&L (in teamverband)

Almere 2.0. studieopdracht 3e jaar T&L (in teamverband) Almere 2.0 studieopdracht 3e jaar T&L (in teamverband) Voor de derdejaarsopdracht Ecologie van de opleiding TenL stond de woningopgave van Almere centraal. Almere is in korte tijd uitgegroeid tot een stad

Nadere informatie

BWN in de praktijk: Groene golfremmende dijk. Mindert de Vries (Deltares)

BWN in de praktijk: Groene golfremmende dijk. Mindert de Vries (Deltares) BWN in de praktijk: Groene golfremmende dijk Dijken voor de toekomst, Studiedag 24 november 2011 Mindert de Vries (Deltares) De uitdaging Ontpoldering en herinrichting van de Noordwaard om bij hoge rivierafvoer

Nadere informatie

S t e d e n b o u w k u n d i g e v i s i e H a v e n Z u i d H a v e n k w a r t i e r e n S c h e e p s w e r f

S t e d e n b o u w k u n d i g e v i s i e H a v e n Z u i d H a v e n k w a r t i e r e n S c h e e p s w e r f S t e d e n b o u w k u n d i g e v i s i e H a v e n Z u i d H a v e n k w a r t i e r e n S c h e e p s w e r f i n s p r a a k a v o n d 2 1 j a n u a r i 2 0 0 8 g e m e e n t e A l b l a s s e r d

Nadere informatie

5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering

5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering 5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering Kader Keur Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.1 eerste lid onder b: Zonder vergunning van het bestuur is het verboden gebruik

Nadere informatie

veronderstelde voordelen van Natuurvriendelijke oevers.

veronderstelde voordelen van Natuurvriendelijke oevers. 1 veronderstelde voordelen van Natuurvriendelijke oevers. verbeteren van chemische water kwaliteit verbeteren van de oever stabiliteit verbeteren van de ecologische kwaliteit 2 waarom aandacht voor NVO

Nadere informatie

Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen.

Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen. Plan Van Aanpak Gebiedsontwikkeling Westerzeedijk 24 april 2017) Besluitvorming: Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen. 1) Aanleiding Het

Nadere informatie

Lijnen in het landschap Landschapsvisie rondweg Voorthuizen N303

Lijnen in het landschap Landschapsvisie rondweg Voorthuizen N303 Lijnen in het landschap Landschapsvisie rondweg Voorthuizen N303 INHOUD * Inleiding * Kwaliteiten * Visie * Achtergrond Bron: Milieueffectrapportage Omleiding N303 Voorthuizen INLEIDING De N303 door en

Nadere informatie

Figuur 6-1 Dijkringen in plangebied (van dijkring 61 is alleen het zuidelijke deel weergegeven)

Figuur 6-1 Dijkringen in plangebied (van dijkring 61 is alleen het zuidelijke deel weergegeven) Bijlage 1 Dijkringen Basisvariant hoogwaterbescherming Op basis van de principes uit hoofdstuk 4 is een basisvariant voor de hoogwaterbescherming en de ligging van de waterkeringen binnen de gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

: Zomerbedverlaging Beneden IJssel : Onderzoek invloed inrichting uiterwaard op veiligheid primaire waterkering

: Zomerbedverlaging Beneden IJssel : Onderzoek invloed inrichting uiterwaard op veiligheid primaire waterkering Royal HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Lars Hoogduin : Ilse Hergarden : Esther van den Akker : BA8401-103-105 : Zomerbedverlaging Beneden IJssel : Onderzoek

Nadere informatie

Hoog water op het schoolplein?

Hoog water op het schoolplein? Hoog water op het schoolplein? Hoofdstuk 1. Introductie Hoofdstuk 1. Introductie Een rampenbestrijdingsoefening, zin of onzin? Opdracht 1.1: Denk je dat het nuttig is dat er een oefening met een overstromingsramp

Nadere informatie

Uitwerking Meekoppelingsproject Recreatie ikv Dijkversterking Hoorn-Amsterdam

Uitwerking Meekoppelingsproject Recreatie ikv Dijkversterking Hoorn-Amsterdam Toelichting Uitwerking Meekoppelingsproject Recreatie ikv Dijkversterking Hoorn-Amsterdam Concept 14-06-2012 Uitgebracht op verzoek van: Recreatie Noordholland NV t.a.v. Henk Wijkhuisen Postbus 2571 2002

Nadere informatie

Dijken versterken en rivieren verruimen

Dijken versterken en rivieren verruimen Dijken versterken en rivieren verruimen Josan Tielen Rijkswaterstaat Water, Verkeer & Leefomgeving Waterveiligheid in Nederland Al eeuwen bescherming door dijken Waterveiligheid geregeld bij wet Sinds

Nadere informatie