Reglement vir die akademiese gehalteversekering van kortkursusse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement vir die akademiese gehalteversekering van kortkursusse"

Transcriptie

1 Universiteit van Stellenbosch Reglement vir die akademiese gehalteversekering van kortkursusse Desember 2004 A Akademiese aanbiedings 1. Alle leer en onderrig-geleenthede wat in die naam van die Universiteit van Stellenbosch aangebied en gesertifiseer word, vorm deel van die akademiese aanbod van die Universiteit. 2. Die Senaat is verantwoordbaar teenoor die Raad vir die akademiese en navorsingswerksaamhede van die openbare inrigting vir hoër onderwys en verrig die ander werksaamhede wat die Raad aan hom delegeer of toewys (Wet op Hoër Onderwys, 101 van 1997, Art 28). Die Senaat is dus verantwoordelik daarvoor om toesig te hou oor die akademiese aanbod van die Universiteit. Ten opsigte van die kortkursusse, (a) keur die Senaat op grond van n aanbeveling van die ABK die stelsel vir die akademiese toesig oor kortkursusse goed, en (b) delegeer die Senaat die verantwoordelikheid vir die goedkeuring van en toesig oor kortkursusse aan die dekane. Kortkursusse volg dus nie dieselfde pad van akademiese besluitneming soos die kredietdraende gesubsidieerde programme en modules nie. (Vgl Afdeling D van hierdie dokument.) Die bevoegdhede en pligte van die Senaat sluit die volgende in: (a) bepaal die voorwaardes vir die verwerwing van grade, diplomas of sertifikate; (b) hou toesig oor en oefen beheer uit oor alle eksamens wat deur die Universiteit afgeneem word, ooreenkomstig die bepalings wat vir dié doel deur die senaat voorgeskryf en deur die raad goedgekeur is; (c) lê senaat aanbevelings aan die raad voor aangaande die aanstelling van die dekaan van elke fakulteit; (d) kan komitees van die senaat instel wat uit lede van die senaat of uit sowel lede van die senaat as ander persone bestaan, en kan enige van sy bevoegdhede of funksies opdra aan so 'n komitee of aan enige amptenare van die Universiteit; met dien verstande dat die senaat nie ontdoen word van 'n bevoegdheid of funksie aldus opgedra nie, en 'n besluit van so 'n komitee of amptenaar te eniger tyd deur die senaat gewysig of tersyde gestel kan word. (Statuut van die Universiteit van Stellenbosch, 8 April 2004, Staatskoerantkennisgewing no ). 1

2 3. Ten opsigte van die inhoud en die gehalteversekering van die Universiteit se akademiese aanbod handel die Senaat via en op aanbeveling van fakulteitsrade en die Akademiese Beplanningskomitee (ABK). 4. Die akademiese aanbod as geheel word onderverdeel in twee groepe akademiese aanbiedings: a) Kredietdraende programme en modules i ii b) Kortkursusse wat deel uitmaak van die amptelike Programprofiel van die Universiteit soos goedgekeur deur die Departement Onderwys as uitvloeisel van die Departement se Programme & Qualification Mix-proses (PQM), en wat lei tot amptelike kwalifikasies van die Universiteit. i waaronder ingesluit: kortkursusse (inhuis of aan die publiek), sertifikaatprogramme, seminare & werkswinkels, voortgesette professionele onderwys/ontwikkeling (VPO), programme waarvoor die Universiteit nie (direk) subsidie van die staat ontvang nie ii wat by wyse van óf bevoegdheidsertifikate óf bywoningsertifikate deur die Universiteit gesertifiseer word. B Akademiese gehalteversekering in die breë 5. Alle akademiese aanbiedings (programme, modules, kortkursusse) wat deel vorm van die Universiteit se akademiese aanbod, moet voldoen aan die Universiteit se akademiese gehalteversekeringsvereistes. 6. Die Universiteit se gehalteversekeringsvereistes vir akademiese aanbiedings sluit die volgende prosesse in: a) Beplanning: alle aspekte van program- en modulebeplanning, (insluitende, die akademiese vlak en standaarde, die kurrikulum, die navorsingsbasis, ens). b) Goedkeuring deur die Senaat op aanbeveling van die fakulteitsraad en die Akademiese Beplanningskomitee (ABK). c) Dokumentering van akademiese inligting (in die Jaarboek). d) Befondsing. e) Werwing en bemarking. f) Keuring van studente (indien van toepassing). g) Toelating van studente. h) Registrasie van studente. 2

3 i) Aanstelling, bestuur en ontwikkeling van akademiese personeel. j) Aanbieding en studente-assessering (insluitende die ontwikkeling van leermateriaal). k) Sertifisering. l) Evaluering van programme/modules/kortkursusse. 7. Die verantwoordelikheid vir die prosesse van akademiese gehalteversekering word gehuisves in die akademiese organisasiestruktuur van die Universiteit: a) die Senaat, b) fakulteite as subkomitees van die Senaat, c) akademiese departemente as funksionele organisasie-eenhede binne fakulteite, d) programkomitees onder leiding van programkoördineerders. 8. Die regulasies en prosedures vir die akademiese gehalteversekering van gesubsidieerde kredietdraende programme en modules is vervat in die Statuut van die Universiteit, Senaatsbesluite, die Jaarboek, die Handleiding vir Dekane, die Handleiding vir Departementele voorsitters en ander amptelike dokumente. 9. Alle kredietdraende modules van amptelike programme van die Universiteit word gehuisves in n akademiese organisasie-eenheid wat vir die doeleindes van die aanbieding van kredietdraende modules deur die Senaat daargestel is. 10. Die akademiese organisasie-eenheid, normaalweg n akademiese departement wat binne die Universiteit se akademiese besluitnemingstrukture gesetel is, is verantwoordelik vir die akademiese gehalteversekeringsprosesse. D Akademiese toesig oor en gehalteversekering van kortkursusse 11. Die verantwoordelikheid vir die gehalteversekering van kortkursusse berus by die Senaat, wat handel op aanbeveling van die ABK. 12. Die ABK beoordeel proses vir die akademiese gehalteversekering van kortkursusse en beveel dit by die Senaat aan. 13. Die Senaat delegeer die verantwoordelikheid vir die goedkeuring van kortkursusse aan dekane. 14. Kortkursusse wat onder die vaandel van die Universiteit aangebied word word deur die dekane goedgekeur op aanbeveling van die departementele voorsitters. 15. Kortkursusse wat deur ondersteuningsdiensafdelings aangebied word, word deur die VS-hoof goedgekeur op aanbeveling van die afdelingshoof. Die VS-hoof kan in die goedkeuringsproses na eie diskresie kundiges in n toepaslike akademiese 3

4 departement raadpleeg. VS-hoofde aanvaar dus t.o.v. kortkursusse wat deur steundiensafdelings aangebied word die verantwoordelikhede van dekane soos gespesifiseer in hierdie dokument, en afdelingshoofde aanvaar die verantwoordelikhede van departementele voorsitters. 16. In die goedkeurigsproses neem die Dekane die tersaaklike akademiese, finansiële en personeelbestuursoorwegings in ag. (a) Navorsingsassistensie, materiaal, toerusting of ander fasiliteite wat deur die Universiteit, n statutêre liggaam of die Staat bekostig word, (b) sekretariële, administratiewe en tegniese hulp deur personeellede van die Universiteit en (c) amptelike briefhoofde van die Universiteit mag vir die doel van n kortkursus gebruik word op voorwaarde dat besonderhede oor die gebruik daarvan aan die dekaan verskaf word en die dekaan dit (op aanbeveling van die departementele voorsitter) goedkeur. (Nadere besonderhede oor hierdie aspekte sal gedurende 2005 beskikbaar gestel word wanneer die Beleid vir Kortkursusse en die Sakeplan vir Kortkursusse gefinaliseer word.) 17. Kontrole oor die akademiese gehalte van kortkursusse sluit die volgende in: a) n Kursusleier wat die aktiwiteite namens die Universiteit koördineer moet vir elke kortkursus aangestel word deur die departementele voorsitter. b) Die kursusleier moet skriftelik by die departementele voorsitter aansoek doen om n kortkursus te kan aanbied. In die aansoek moet die volgende inligting verskaf word: i) die titel van kursus, ii) vakgebied, iii) krediete, iv) NQF vlak, v) duur, vi) doel van kursus vii) uitkomste van die kursus viii) in die geval van kursusse wat uitloop op n sertifikaat van bevoegdheid: a) assesseringstelsel en/of metodes, b) assesseringskriteria ix) metode(s) van aanbieding, x) lys van aanbieders met hulle curricula vitae waarin (as minimum) hulle akademiese kwalifikasies, waar hulle dit behaal het en hulle akademiese en professionele ervaring aangedui is, xi) frekwensie van aanbiedings, xii) aard van sertifikaat wat uitgereik sal word (bevoegdheid- of bywoningsertifikaat), xiii) n begroting. 4

5 Hierdie inligting word aan departementele voorsitters voorgelê vir oorweging en aanbeveling aan die dekaan. Die dekaan keur die kortkursus goed. 18. Alle kortkursusse word geregistreer op n sentrale Universiteitsregister. Hierdie registrasie is n voorwaarde vir die aanbieding van n kortkursus. 19. Personeel a) Die kursusleier is n behoorlik aangestelde personeellid van die Universiteit van Stellenbosch (insluitende personeellede aangestel op gesamentlike platforms). b) Die kursusleier word aangestel deur die departementele voorsitter. c) In gevalle waar die departementele voorsitter optree as kursusleier, moet die dekaan dit goedkeur en die voorsitter as kursusleier aanstel. d) Die kursusleier moet skriftelik by die departementshoof aansoek doen om n kortkursus te kan aanbied. In die aansoek moet die inligting verskaf word soos gespesifiseer in par 17 van hierdie dokument, e) Aanbieders met die nodige akademiese kwalifikasies, kundigheid en kapasiteit word vir elke kursus deur die kursusleier aanbeveel en deur die departmentele voorsitter/afdelingshoof aangestel. f) Personeel van die Universiteit geniet voorkeur wanneer aanbieders vir kortkursusse aangestel word. g) Kontrak/deeltydse aanbieders moet vir die doel van die aanbieding van die betrokke kursus deur die Universiteit geakkrediteer word. Dit geskied wanneer (a) die kursusleier en departementele voorsitter die aanbieders se curricula vitae oorweeg en aanbeveel en (b) wanneer die dekaan goedkeur dat die betrokke persone die gespesifiseerde kortkurssuse kan aanbied. h) Die kursusleier is verantwoordelik vir die bestuur van al die dosente/aanbieders van n kursus. 20. Produkontwikkeling a) Produkontwikkeling is die verantwoordelikheid van die kursusleier. Produk in hierdie konteks sluit al die aspekte van die kursus in, naamlik die intellektuele eiendom soos vergestalt in die geformuleerde doelwitte, uitkomste en assesseringsmetodes en kriteria, die kursusmateriaal, asook die resultate van marknavorsing wat onderneem is, die bemarkingsmateriaal, e.s.m. b) Kursusmateriaal moet voldoen aan die Universiteit se normale vereistes t.o.v. uitleg, formaat, medium, kopiereg-uitklaring, e.s.m. 21. Assessering a) Die dosente/aanbieders is verantwoordelik vir die assessering van die kursusgangers se werk. 22. Terugvoer en Evaluering 5

6 a) Terugvoer moet van kursusgangers verkry word tydens en/of aan die einde van elke kortkursus. b) Kortkursusse moet na afloop van elke aanbieding geëvalueer word. Dit behels dat die vakinhoud, struktuur, toelatingsvereistes, studiemateriaal en vlak deur die kursusleier en aanbieders/dosente geëvalueer word, dat die terugvoer van die kursusgangers oorweeg word en dat die resultate van die evalueringsproses gebruik word in die verdere ontwikkeling van die kortkursus. 6

Beleid insake die aanbieding van kortkursusse aan die Universiteit Stellenbosch

Beleid insake die aanbieding van kortkursusse aan die Universiteit Stellenbosch Beleid insake die aanbieding van kortkursusse aan die Universiteit Stellenbosch Inhoudsopgawe 1. Inleiding... 3 2. Toepassing van die beleid... 4 3. Woordomskrywing... 5 3.1 Assessering... 5 3.2 Sertifisering...

Nadere informatie

Beleid insake die aanbieding van kortkursusse aan die Universiteit Stellenbosch

Beleid insake die aanbieding van kortkursusse aan die Universiteit Stellenbosch Beleid insake die aanbieding van kortkursusse aan die Universiteit Stellenbosch Datum van goedkeuring: Oktober 2007 Outeurs: 2004-Taakgroep en personeel van die Afdeling Kortkursusse en InnovUS Deel van

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DIE ADMINISTRATIEWE PERSONEELVERENIGING

REGLEMENT VAN DIE ADMINISTRATIEWE PERSONEELVERENIGING REGLEMENT VAN DIE ADMINISTRATIEWE PERSONEELVERENIGING 1. NAAM Die naam van die vereniging is die Administratiewe Personeelvereniging (hierna genoem "die Vereniging") van die Universiteit van Stellenbosch

Nadere informatie

AANSTELLING, PLIGTE EN BEVOEGDHEDE VAN DEKANE EN WYSE VAN VERKIESING

AANSTELLING, PLIGTE EN BEVOEGDHEDE VAN DEKANE EN WYSE VAN VERKIESING REGLEMENT VIR DEKANE AANSTELLING, PLIGTE EN BEVOEGDHEDE VAN DEKANE EN WYSE VAN VERKIESING Benewens die bevoegdhede en pligte van dekane kragtens die algemene en beplaalde fakulteitsregulasies of wat kragtens

Nadere informatie

HOOFSTUK 9 Regspleging

HOOFSTUK 9 Regspleging HOOFSTUK 9 Regspleging Artikel 78 - Die Regbank (1) Die regterlike gesag berus by die howe van Namibië wat bestaan uit: (a) n Hoogste Hof van Namibië (b) n Hoërhof van Namibië (c) Laerhowe van Namibië

Nadere informatie

DIENSVOORWAARDES VIR NAVORSINGS- EN STEUNDIENSTEPERSONEEL

DIENSVOORWAARDES VIR NAVORSINGS- EN STEUNDIENSTEPERSONEEL 1 van 6 DIENSVOORWAARDES VIR NAVORSINGS- EN STEUNDIENSTEPERSONEEL 1. RAAMWERK WAARBINNE DIÉ DOKUMENT INPAS 1.1 Die Raad van Universiteit Stellenbosch het op 13 Desember 2000 n Diensbillikheidsplan aanvaar

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT BELEID. Ondernemingsbeleid. Senior Direkteur: IKT-dienste UBK. Jaarliks

UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT BELEID. Ondernemingsbeleid. Senior Direkteur: IKT-dienste UBK. Jaarliks UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT BELEID Dokumentnommer IS 1003 Dokumentnaam Dokumenttipe Koördinerende UBK-lid Kontak Status Goedgekeur deur Beleid oor die Lisensiëring en Bewaring van Sagteware Ondernemingsbeleid

Nadere informatie

BELEID TER VOORKOMING VAN NEPOTISME

BELEID TER VOORKOMING VAN NEPOTISME 1 van 5 BELEID TER VOORKOMING VAN NEPOTISME 1. TREFWYDTE Hierdie beleid is van toepassing op alle personeellede (permanent, tydelik, voltyds, deeltyds) en alle studente. In die verdere bewoording sluit

Nadere informatie

REGLEMENT INSAKE DIE AANSTELLING VAN VOLTYDSE DEKANE

REGLEMENT INSAKE DIE AANSTELLING VAN VOLTYDSE DEKANE 1 van 7 REGLEMENT INSAKE DIE AANSTELLING VAN VOLTYDSE DEKANE A. KONTEKS Die onderstaande reglement en prosedures daarin uiteengesit moet binne die konteks van die Universiteit se Institusionele Voorneme

Nadere informatie

AANSOEK VIR ONDERSTEUNING TEN OPSIGTE VAN N NAVORSINGSPROJEK / STUDIEBEURS

AANSOEK VIR ONDERSTEUNING TEN OPSIGTE VAN N NAVORSINGSPROJEK / STUDIEBEURS AANSOEK VIR ONDERSTEUNING TEN OPSIGTE VAN N NAVORSINGSPROJEK / STUDIEBEURS - 2 - RIGLYNE VIR DIE INDIENING VAN N AANSOEK Opmerking: Die aantal projekte wat ondersteun gaan word, word beperk tot twee per

Nadere informatie

DIENSKONTRAK MEMORANDUM VAN OOREENKOMS AANGEGAAN DEUR EN TUSSEN: hierin verteenwoordig deur behoorlik daartoe gemagtig (hierna die WERKGEWER genoem)

DIENSKONTRAK MEMORANDUM VAN OOREENKOMS AANGEGAAN DEUR EN TUSSEN: hierin verteenwoordig deur behoorlik daartoe gemagtig (hierna die WERKGEWER genoem) DIENSKONTRAK MEMORANDUM VAN OOREENKOMS AANGEGAAN DEUR EN TUSSEN: met adres te: hierin verteenwoordig deur behoorlik daartoe gemagtig (hierna die WERKGEWER genoem) EN met adres te: (hierna die WERKNEMER

Nadere informatie

UNIVERSITEIT STELLENBOSCH

UNIVERSITEIT STELLENBOSCH UNIVERSITEIT STELLENBOSCH FAKULTEIT GENEESKUNDE EN GESONDHEIDSWETENSKAPPE REËLS EN REGULASIES VIR DIE FONDS VIR VOORGRAADSE KONFERENSIEAANBIEDINGS EN VOORGRAADSE PUBLIKASIE AANSPORINGS 1. DOELSTELLING

Nadere informatie

3 Maart 2004 BESTUURSTAKE VAN VRYWILLIGERS AS LEDE VAN AFRIKAANSE CHRISTELIKE VROUE VERENIGING BESTURE

3 Maart 2004 BESTUURSTAKE VAN VRYWILLIGERS AS LEDE VAN AFRIKAANSE CHRISTELIKE VROUE VERENIGING BESTURE i Bylae A 3 Maart 2004 BESTUURSTAKE VAN VRYWILLIGERS AS LEDE VAN AFRIKAANSE CHRISTELIKE VROUE VERENIGING BESTURE VERKLARING VAN DIE RESPONDENT A Ek verklaar dat: 1. Ek, die respondent, genooi is om deel

Nadere informatie

BELEIDSDOKUMENT. Eksamens / Mini-eksamens Grey Kollege

BELEIDSDOKUMENT. Eksamens / Mini-eksamens Grey Kollege BELEIDSDOKUMENT Eksamens / Mini-eksamens Grey Kollege 2 Eksamenvraestelle Eksaminator. 1. Dit is die verantwoordelikheid van die eksaminator om toe te sien dat elke lid van die departement die konsepvraestel

Nadere informatie

Karoo Meat of Origin Sertifiseringskema

Karoo Meat of Origin Sertifiseringskema Karoo Meat of Origin Sertifiseringskema Aansoekvorm vir die Sertifisering van Plase Voltooi en teken hierdie vorm asb. om aansoek te doen vir deelname aan die Karoo Meat of Origin Sertifiseringskema. Die

Nadere informatie

GOUDVELD-HOËRSKOOL GEDRAGSKODE OPVOEDERS

GOUDVELD-HOËRSKOOL GEDRAGSKODE OPVOEDERS GOUDVELD-HOËRSKOOL GEDRAGSKODE OPVOEDERS AANVAAR: 18 September 2012 Bladsy 1 van 5 GOUDVELD-HOëRSKOOL GEDRAGSKODE VIR OPVOEDERS 1. DEFINISIES Tensy die konteks anders aandui, het uitdrukkings in hierdie

Nadere informatie

LAERSKOOL SAAMTREK. Grond-en-gebouebeleid

LAERSKOOL SAAMTREK. Grond-en-gebouebeleid LAERSKOOL SAAMTREK Grond-en-gebouebeleid 1. Inleiding Hierdie dokument is die grond-en-gebouebeleid van (skool)laerskool SAAMTREK, wat die skoolbeheerliggaam op (datum)4 Oktober 2014 goedgekeur het. Die

Nadere informatie

KONTANT BESTUUR BELEID

KONTANT BESTUUR BELEID KONTANT BESTUUR BELEID RAADSBELEID ONDERWERP: KONTANT BESTUUR BELEID DOELWITTE VAN BELEID: Om die kontant bronne van die Raad te beveilig en die effektiewe, doeltreffende, ekonomiese gebruik daarvan te

Nadere informatie

Inleiding. Universiteit van Stellenbosch GEHALTEVERSEKERING. Temas en kriteria: Evaluering van departemente en programme

Inleiding. Universiteit van Stellenbosch GEHALTEVERSEKERING. Temas en kriteria: Evaluering van departemente en programme Universiteit van Stellenbosch GEHALTEVERSEKERING Temas en kriteria: Evaluering van departemente en programme Inleiding Die beleid soos vervat in die dokumente Gehalteversekering aan die Universiteit van

Nadere informatie

DIENSVOORWAARDES VIR DOSERENDE PERSONEEL

DIENSVOORWAARDES VIR DOSERENDE PERSONEEL 1 van 7 DIENSVOORWAARDES VIR DOSERENDE PERSONEEL 1. RAAMWERK WAARBINNE DIÉ DOKUMENT INPAS 1.1 Die Raad van Universiteit Stellenbosch het op 13 Desember 2000 n Diensbillikheidsplan aanvaar waarin as uitgangspunt

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid. Institusionele Registrateur. Kwaliteitsverbetering. Status (Eerste) Goedgekeurde Beleid: Hersiening: Junie 2007

Kwaliteitsbeleid. Institusionele Registrateur. Kwaliteitsverbetering. Status (Eerste) Goedgekeurde Beleid: Hersiening: Junie 2007 Kwaliteitsbeleid Verwysingsnommer Verantwoordelike uitvoerende bestuurder Beleideienaar Verantwoordelike afdeling 2P/2.3 Institusionele Registrateur Direkteur: Kwaliteitsverbetering Kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

Menslike Hulpbronne Mentorskapprogram vir US personeel

Menslike Hulpbronne Mentorskapprogram vir US personeel Menslike Hulpbronne Mentorskapprogram vir US personeel GEREELDE VRAE EN ANTWOORDE Ek weet niks van mentorskap nie. Wat beteken dit? Mentorskap [mentoring in Engels] is ʼn vennootskap waarin ʼn mentee [ n

Nadere informatie

A B C Toekenning. 15 Februarie 2003

A B C Toekenning. 15 Februarie 2003 A B C Toekenning 15 Februarie 2003 VEREISTES Die jeuglid / volwasselid moet die nodige vereiste punte behaal soos in die tabel hieronder uiteengesit. Daar is vir beide jeuglede en volwasselede n punte

Nadere informatie

Aansoek om deur Ruimsig Gemeente Leraar in die eg verbind te word.

Aansoek om deur Ruimsig Gemeente Leraar in die eg verbind te word. Bladsy 1/5 Aansoek om deur Ruimsig Gemeente Leraar in die eg verbind te word. Baie geluk en dankie dat julle dit oorweeg om hierdie spesiale verbintenis deur Ruimsig Gemeente te laat hanteer. Dit is Ruimsig

Nadere informatie

PROTOKOL RIGLYNE VIR AMPTELIKE GELEENTHEDE

PROTOKOL RIGLYNE VIR AMPTELIKE GELEENTHEDE PROTOKOL RIGLYNE VIR AMPTELIKE GELEENTHEDE 2 AMPTELIKE NASIONALE PROTOKOLLYS Kanselier Premiers, ministers, ministers van buitelandse regerings, regters, ens. Visekanselier en Rektor Voorsitter van die

Nadere informatie

GOUDVELD - HOëRSKOOL VOERTUIG EN VERVOER BELEID I N H O U D S O P G A W E

GOUDVELD - HOëRSKOOL VOERTUIG EN VERVOER BELEID I N H O U D S O P G A W E GOUDVELD - HOëRSKOOL VOERTUIG EN VERVOER BELEID I N H O U D S O P G A W E 1. INLEIDING 2. DOEL 3. PROSEDURES 3.1 Bespreking 3.2 Voertuie 3.3 Vervoer 4. BEKRAGTIGING VAN BELEID 5. HERSIENINGSDATUM VOERTUIG

Nadere informatie

Reglement vir interne en eksterne moderering en die afhandeling van uitslae

Reglement vir interne en eksterne moderering en die afhandeling van uitslae BYLAE 2 Reglement vir interne en eksterne moderering en die afhandeling van uitslae Soos goedgekeur deur die US Senaat op 29 Augustus 2014 en die US Raad op 29 September 2014 Verwysingsnommer van hierdie

Nadere informatie

Riglyndokument vir die Universiteit Stellenbosch (US) Ko-Kurrikulêre Ondersteuningsfonds (USKOF)

Riglyndokument vir die Universiteit Stellenbosch (US) Ko-Kurrikulêre Ondersteuningsfonds (USKOF) Riglyndokument vir die Universiteit Stellenbosch (US) Ko-Kurrikulêre Ondersteuningsfonds (USKOF) 1. Agtergrond en rasionaal Na aanleiding van n behoeftebepaling wat in 2011 gedoen is, blyk dit duidelik

Nadere informatie

Dit begin alles hier. Teologie

Dit begin alles hier. Teologie Dit begin alles hier Teologie VRYWARING Kennisgewing: Studie-inligting is onderhewig aan verandering en is slegs ʼn opsomming van die algemeenste studierigtings. Hierdie inligting is opgestel met die oog

Nadere informatie

DIENSKONTRAK vir TYDELIKE PERSONEEL. Universiteit Stellenbosch

DIENSKONTRAK vir TYDELIKE PERSONEEL. Universiteit Stellenbosch 1 van 8 DIENSKONTRAK vir TYDELIKE PERSONEEL Aangegaan deur en tussen Universiteit Stellenbosch (voorts na verwys as die Universiteit ) EN [NAAM EN VAN] Identiteitsnommer: (voorts na verwys as die werknemer

Nadere informatie

RIGLYNE VIR BELEIDSFORMULERING, -ONTWIKKELING EN HERSIENING: UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT

RIGLYNE VIR BELEIDSFORMULERING, -ONTWIKKELING EN HERSIENING: UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT RIGLYNE VIR BELEIDSFORMULERING, -ONTWIKKELING EN HERSIENING: UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT 1. AANHEF 1.1 Die doelwit met hierdie dokument is om riglyne en aanbevelings te verskaf vir die formulering, ontwikkeling

Nadere informatie

Prosedures vir die implementering van die Assesserings- en Modereringsbeleid van die NWU

Prosedures vir die implementering van die Assesserings- en Modereringsbeleid van die NWU Prosedures vir die implementering van die Assesserings- en Modereringsbeleid van die NWU 1 Inleiding Die assessering- en modereringsprosedures vir die Fakulteit Opvoedingswetenskappe is op die Assessering-

Nadere informatie

DISSIPLINERE KODE VIR STUDENTE DIE JOU SAKGIDS VIR:

DISSIPLINERE KODE VIR STUDENTE DIE JOU SAKGIDS VIR: JOU SAKGIDS VIR: DIE DISSIPLINERE KODE VIR STUDENTE Die Dissiplinêre Kode vir Studente verduidelik wat onaanvaarbare gedrag is, hoe dit aangespreek word en deur wie. Die Kode verseker dat ons die korrekte

Nadere informatie

Geagte graad 9-Ouer/Voog en leerder VAKKEUSES VIR VOO-FASE

Geagte graad 9-Ouer/Voog en leerder VAKKEUSES VIR VOO-FASE Geagte graad 9-Ouer/Voog en leerder VAKKEUSES VIR VOO-FASE Die graad 9-leerders moet op 22 September 2017 hul finale vakkeuse vir hul VOO-fase (Verdere Onderrig en Opleiding) in hul hoërskoolloopbaan maak.

Nadere informatie

Akademiese Belangeraad Voorsitter

Akademiese Belangeraad Voorsitter Kwartaalverslag vir die volgende portefeulje: Akademiese Belangeraad Voorsitter November 2014 Index I. Portefeulje Akademiese Belangeraad Voorsitter... 2 A. Universiteitskomitees wat portefeulje vereis...

Nadere informatie

Riglyne vir die regulering van termynaanstellings van langer as 3 (drie) maande 1

Riglyne vir die regulering van termynaanstellings van langer as 3 (drie) maande 1 Riglyne vir die regulering van termynaanstellings van langer as 3 (drie) maande 1 1. Oogmerk Die oogmerk van hierdie riglyne is om die aanstelling van werknemers op n termynkontrak van langer as drie maande

Nadere informatie

KONSEP BELEID T.O.V. DIE BEHEER EN KONTROLE VAN HANDBOEKE EN LEERHULPMIDDELS

KONSEP BELEID T.O.V. DIE BEHEER EN KONTROLE VAN HANDBOEKE EN LEERHULPMIDDELS KONSEP BELEID T.O.V. DIE BEHEER EN KONTROLE VAN HANDBOEKE EN LEERHULPMIDDELS 1. DOELSTELLINGS VAN DIE BELEID 1.1 Om alle handboeke en leerhulpmiddels te herwin aan die einde van die jaar. 1.2 Die effektiewe

Nadere informatie

AANSOEK OM STUDIELENING

AANSOEK OM STUDIELENING AANSOEK OM STUDIELENING 1. PERSOONLIKE INLIGTING VAN AANSOEKER (STUDENT) Vul asseblief volledig in waar van toepassing Van: Volle naam: Geboortedatum: ID Nommer: Is u 'n Suid-Afrikaanse burger? JA Huistaal:

Nadere informatie

vonnisse tot 12 maande resorteer onder die Hoof van die Korrektiewe Sentrum vir plasing op parool. Artikel 76:

vonnisse tot 12 maande resorteer onder die Hoof van die Korrektiewe Sentrum vir plasing op parool. Artikel 76: -445- BYLAAG 11 Artikel 73 tot 82 en 117(e) van die Wet op Korrektiewe Dienste (wet 111 van 1998) Funksionering van die nuwe Korrektiewe toesig- en Paroolraad Artikel 73: - n gevonniste gevangene bly in

Nadere informatie

RAAD OP FINANSIËLE DIENSTE

RAAD OP FINANSIËLE DIENSTE RAAD OP FINANSIËLE DIENSTE TAALBELEID (Deur die RFD Raad op 18 Maart 2015 goedgekeur) 1 INHOUDSOPGAWE 1. DEFINISIES... 3 2. INLEIDING... 4 3. DOEL... 4 4. TERSAAKLIKE WETGEWENDE BEPALINGS... 4 5. BESTEK

Nadere informatie

SWANGERSKAPBELEID erken die verantwoordelikheid en invloed van die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel ten opsigte van leerderswangerskappe; en

SWANGERSKAPBELEID erken die verantwoordelikheid en invloed van die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel ten opsigte van leerderswangerskappe; en SWANGERSKAPBELEID Hoërskool McLachlan en sy beheerliggaam erken die Grondwet van die Republiek van Suid- Afrika, Wet 108 van 1996 (hierna die Grondwet ); die Suid-Afrikaanse Skolewet, Wet 84 van 1996 (hierna

Nadere informatie

STATUUT. van DIE UNIVERSITEIT STELLENBOSCH

STATUUT. van DIE UNIVERSITEIT STELLENBOSCH Finale weergawe van die US Statuut soos op 2 September 2016 deur die Minister gepubliseer STATUUT van DIE UNIVERSITEIT STELLENBOSCH INHOUDSOPGAWE Paragraaf Hoofstuk Bladsy 1: WOORDOMSKRYWINGS 1. Woordomskrywings

Nadere informatie

MEMORANDUM VAN OOREENKOMS

MEMORANDUM VAN OOREENKOMS MEMORANDUM VAN OOREENKOMS tussen SITALI JEWELLERS (hierna genoem SITALI) en KATRINA PHILLIPS ANNA CLOETE REBECCA DE WET RONALD JOSEPH DEONALD CLOETE STEVERT HANS (hierna genoem die Kunstenaars) 1. DIE

Nadere informatie

Die volgende is die hoofde waarin die ooreenkoms verdeel is:

Die volgende is die hoofde waarin die ooreenkoms verdeel is: REGLEMENT (Regl 13 NGK/ 27 VGK) DIE KOMMISSIE VIR GETUIENISAKSIE IN KAAPLAND (WES- SUID EN OOS- KAAPLAND) VAN DIE VGK KAAPLAND, DIE NGKSA EN DIE RCA (KGA) 1. INLEIDING Die kommissie, bekend as die Kommissie

Nadere informatie

DIENSVLAKOOREENKOMS MET BETREKKING TOT DIE PLASING VAN WERWINGSADVERTENSIES, ONDERHOUDSVOERING EN HERVESTIGING VAN NUUT AANGESTELDE PERSONEEL

DIENSVLAKOOREENKOMS MET BETREKKING TOT DIE PLASING VAN WERWINGSADVERTENSIES, ONDERHOUDSVOERING EN HERVESTIGING VAN NUUT AANGESTELDE PERSONEEL 1 van 6 DIENSVLAKOOREENKOMS MET BETREKKING TOT DIE PLASING VAN WERWINGSADVERTENSIES, ONDERHOUDSVOERING EN HERVESTIGING VAN NUUT AANGESTELDE PERSONEEL Werwingsadvertensies GROOTTE VAN ADVERTENSIE Plasing

Nadere informatie

NUUSBRIEF: JANUARIE 2014

NUUSBRIEF: JANUARIE 2014 NUUSBRIEF: JANUARIE 2014 'n Stukkie goeie nuus wat ons pas ontvang het is dat die Minister van Arbeid haar belofte nagekom het en nie weer n algemene hersiening van die minimum loon vir plaaswerkers gedoen

Nadere informatie

INLIGTINGVERSKAFFINGS- HANDLEIDING

INLIGTINGVERSKAFFINGS- HANDLEIDING INLIGTINGVERSKAFFINGS- HANDLEIDING 2016-2017 Gepubliseer i.t.v. die Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting No. 2 van 2000 Opgradeer September 2015 Bladsy 1 SAKO: INLIGTINGVOORSIENINGSHANDLEIDING

Nadere informatie

DIE BURGEMEESTER, RAADSLID T VAN ESSEN, SE VOORLEGGING VAN DIE TWEEDE HERSIENING VAN DIE

DIE BURGEMEESTER, RAADSLID T VAN ESSEN, SE VOORLEGGING VAN DIE TWEEDE HERSIENING VAN DIE DIE BURGEMEESTER, RAADSLID T VAN ESSEN, SE VOORLEGGING VAN DIE TWEEDE HERSIENING VAN DIE 2007-2011 GEïNTEGREERDE ONTWIKKELINGSPLAN (DIE 2009/2010 JAARPLAN) AAN DIE RAAD OP 28 MEI 2009 Mnr die Speaker en

Nadere informatie

Laerskool A. F. Louw Primary Stellenbosch P.O. Box 2113 Dennesig Tel Fax

Laerskool A. F. Louw Primary Stellenbosch P.O. Box 2113 Dennesig Tel Fax Laerskool A. F. Louw Primary Stellenbosch P.O. Box 2113 Dennesig Tel. 021-886 4791 7601 Fax. 021-887 1901 AANSOEK OM TOELATING Kantoorgebruik: CEMISnr: Van:... Noemnaam:... LEERLING BESONDERHEDE Volle

Nadere informatie

AKSIE NOTULE VAN DIE SPESIALE RAADSVERGADERING GEHOU OP DINSDAG 11 APRIL 2017 OM 11:00 IN DIE RAADSAAL, MUNISIPALE KANTORE, KERKSTRAAT, PIKETBERG

AKSIE NOTULE VAN DIE SPESIALE RAADSVERGADERING GEHOU OP DINSDAG 11 APRIL 2017 OM 11:00 IN DIE RAADSAAL, MUNISIPALE KANTORE, KERKSTRAAT, PIKETBERG 11 APRIL 2017 OM 11:00 IN DIE RAADSAAL, MUNISIPALE TEENWOORDIG LEDE VAN DIE VIERDE MUNISIPALE RAAD Rdh. A de Vries - Speaker Rdh. EB Manuel - Burgemeester Rdd. SM Crafford - Onderburgemeester Rdh. RM van

Nadere informatie

1 Julie 2014 MBA BOLAND NUUSBRIEF: JULIE 2014

1 Julie 2014 MBA BOLAND NUUSBRIEF: JULIE 2014 MBA BOLAND Concordiastr/St. 23 Suider Paarl Posbus/PO Box 1402, Suider-Paarl 7624 Tel. (021) 863 3330 Faks/Fax (021) 863 3331/086 6178 797 E-Pos/E-Mail safety @mbaboland.org.za www.mbaboland.org.za Gestig

Nadere informatie

DNK TRUST NASORG AANSOEKVORM 2017 n Aparte vorm moet vir elke kind voltooi word

DNK TRUST NASORG AANSOEKVORM 2017 n Aparte vorm moet vir elke kind voltooi word DNK TRUST NASORG AANSOEKVORM 2017 n Aparte vorm moet vir elke kind voltooi word GEBOORTEDATUM: GESLAG: LEERDERBESONDERHEDE GRAAD: HUISTAAL: FISIESE ADRES: VAN EN NAAM VAN MOEDER TELEFOON: BEROEP: SEL:

Nadere informatie

Stuur die aansoekvorm aan:

Stuur die aansoekvorm aan: AANSOEK OM N STUDIEBEURS AANSOEKVORMS MOET DIE ATKV JAARLIKS VOOR OF OP 15 JANUARIE 2018 BEREIK VOORWAARDES VIR AANSOEKE: 1. Alle inligting wat verskaf word, sal streng vertroulik hanteer word. 2. Aansoeke

Nadere informatie

LAERSKOOL EVERSDAL SELFOONBELEID

LAERSKOOL EVERSDAL SELFOONBELEID LAERSKOOL EVERSDAL SELFOONBELEID Die doel van hierdie beleid is om n veilige, nie-ontwrigtende opvoedkundige omgewing te skep en te onderhou sodat doeltreffende onderrig en leer kan plaasvind. So n omgewing

Nadere informatie

Grondwet van die Studente-unie van die Universiteit Stellenbosch

Grondwet van die Studente-unie van die Universiteit Stellenbosch Goedgekeur deur die Raad op 18 November 2002, gewysig deur die Studenteraad op 26 Junie 2006, 19 Augustus 2008 en weer op 4 Mei 2009 VOORREDE Ons, die lede van die Studente-unie van die Universiteit Stellenbosch,

Nadere informatie

Dokument L Oudit van Skema

Dokument L Oudit van Skema 1 Dokument L Oudit van Skema OUDIT VAN SKEMA INHOUDSOPGAWE 1 BEFONDSING 2 2 INFRASTRUKTUUR 2 2.1 Laboratorium en fasiliteite 2.2 Indiensneming en indiensopleiding van bevoegde persone 3 POMOLOGIES VERBETERING

Nadere informatie

REGLEMENT INSAKE NUWE VERLOFREGULASIES VIR PERMANENTE PERSONEEL

REGLEMENT INSAKE NUWE VERLOFREGULASIES VIR PERMANENTE PERSONEEL 1 van 10 REGLEMENT INSAKE NUWE VERLOFREGULASIES VIR PERMANENTE PERSONEEL 1. ALGEMENE BEPALINGS 1.1 Die voorgeskrewe prosedures moet gevolg word vir alle aansoeke om verlof. 1.2 Personeellede word toegelaat

Nadere informatie

EIS OM VERGOEDING INGEVOLGE DIE WET OP MINERAAL- EN PETROLEUM-HULPBRONONTWIKKELING

EIS OM VERGOEDING INGEVOLGE DIE WET OP MINERAAL- EN PETROLEUM-HULPBRONONTWIKKELING EIS OM VERGOEDING INGEVOLGE DIE WET OP MINERAAL- EN PETROLEUM-HULPBRONONTWIKKELING INLEIDING 1. Die doel van hierdie dokument is om riglyne te verskaf aan mineraalreghouers wat die wettige houers van 'n

Nadere informatie

VOORWAARDES VAN VERKOPING VAN ONROERENDE EIENDOM. Die volgende sal voorwaardes van verkoping wees waarvolgens sekere vaste eiendomme bekend as :

VOORWAARDES VAN VERKOPING VAN ONROERENDE EIENDOM. Die volgende sal voorwaardes van verkoping wees waarvolgens sekere vaste eiendomme bekend as : VOORWAARDES VAN VERKOPING VAN ONROERENDE EIENDOM Die volgende sal voorwaardes van verkoping wees waarvolgens sekere vaste eiendomme bekend as : ERF : GELEë : GROOT : GEHOU KRAGTENS : aangebied sal word

Nadere informatie

DEPARTEMENT VAN ONDERWYS. Goewermentskennisgewing R Oktober 2006

DEPARTEMENT VAN ONDERWYS. Goewermentskennisgewing R Oktober 2006 DEPARTEMENT VAN ONDERWYS Goewermentskennisgewing R1052 18 Oktober 2006 SUID-AFRIKAANSE SKOLEWET, WET 84 VAN 1996 REGULASIES VIR DIE VRYSTELLING VAN OUERS VAN DIE BETALING VAN SKOOLGELD IN OPENBARE SKOLE

Nadere informatie

KONTIKI PREPRIMêRE SKOOL GRONDWET

KONTIKI PREPRIMêRE SKOOL GRONDWET KONTIKI PREPRIMêRE SKOOL GRONDWET 1. WOORDOMSKRYWINGS, WET EN REGULASIES 1.1 Die eienaar van die skool is die Kontiki Bestuursliggaam, synde die lede van die bestuursliggaam soos deur die ouers verkies.

Nadere informatie

Hoe om Jou Kind se Van te Verander

Hoe om Jou Kind se Van te Verander Hoe om Jou Kind se Van te Verander 1 Hoe om n kind se van te verander As die geboorte van n kind geregistreer word, kry die kind óf die pa óf die ma se van, afhangend van die omstandighede. Die van word

Nadere informatie

VOORSTEL VIR LIDMAATSKAP VAN DIE S.A. AKADEMIE

VOORSTEL VIR LIDMAATSKAP VAN DIE S.A. AKADEMIE D I E S U I D A F R I K A A N S E A K A D E M I E V I R W E T E N S K A P E N K U N S Privaat sak X11, Arcadia 0007 Tel. (012) 328-5082 Faks (012) 328-5091 E-pos: akademie@akademie.co.za Webwerf: www.akademie.co.za

Nadere informatie

Hoërskool Swartland SWANGERSKAPBELEID ALDUS AANVAAR TE OP HIERDIE DAG VAN. Beheerliggaamvoorsitter. Skoolhoof

Hoërskool Swartland SWANGERSKAPBELEID ALDUS AANVAAR TE OP HIERDIE DAG VAN. Beheerliggaamvoorsitter. Skoolhoof Hoërskool Swartland SWANGERSKAPBELEID ALDUS AANVAAR TE OP HIERDIE DAG VAN Beheerliggaamvoorsitter Skoolhoof 1 Hoërskool Swartland SWANGERSKAPBELEID Hoërskool Swartland (hierna die skool ) en sy beheerliggaam

Nadere informatie

SKEDULE 1 Eed/Plegtige verklaring van Regters SKEDULE 2 Eed/Plegtige verklaring van Ministers en Adjunk-Ministers

SKEDULE 1 Eed/Plegtige verklaring van Regters SKEDULE 2 Eed/Plegtige verklaring van Ministers en Adjunk-Ministers SKEDULE 1 Eed/Plegtige verklaring van Regters Ek,..., verklaar onder eed/verklaar hiermee plegtig dat ek as n Regter van die Republiek van Namibië die Grondwet van die Republiek van Namibië as die opperste

Nadere informatie

AANSOEK OM INTERNE GOEDKEURING VIR AANBIED VAN N KORTKURSUS

AANSOEK OM INTERNE GOEDKEURING VIR AANBIED VAN N KORTKURSUS IKAS-VORM 4: AANSOEK OM INTERNE GOEDKEURING VIR AANBIED VAN N KORTKURSUS Kampus: Potchefstroom 1 Administratiewe inligting 1.1 Naam van die kortkursus (ook in Afrikaans, indien dit ook in Afrikaans aangebied

Nadere informatie

Uittreksel van Voordelebeleid: Voordele vir Tydelike Werknemers met Aanstelling van Langer as Drie Maande

Uittreksel van Voordelebeleid: Voordele vir Tydelike Werknemers met Aanstelling van Langer as Drie Maande Uittreksel van Voordelebeleid: Voordele vir Tydelike Werknemers met Aanstelling van Langer as Drie Maande (Woordomskrywings vir uitdrukkings wat in die teks gekursiveer is, word aan die einde van die dokument

Nadere informatie

Wrestling Federation Stoeifederasie

Wrestling Federation Stoeifederasie SA Wrestling Federation Stoeifederasie S.A. GRIEKS-ROMEINSE EN VROUE PRESIDENT KAMPIOENSKAPPE: VRYDAG. VENUE: NOORD GAUTENG STOEISAAL, PRETORIA. DATUM: 10 April 2015 (Vrydag). STOEI BEGIN: 08H00 na Gebed

Nadere informatie

Posbus 31, KLERKSDORP, 2570 AANSOEK VIR DIE OPNEEM VAN SENWESBEL AANDELE

Posbus 31, KLERKSDORP, 2570 AANSOEK VIR DIE OPNEEM VAN SENWESBEL AANDELE Slegs vir kantoorgebruik SENWESBEL (Ingelyf in die Republiek van Suid-Afrika) (Registrasienommer 1996/017629/06) ("Senwesbel ) Posbus 31, KLERKSDORP, 2570 AANSOEK VIR DIE OPNEEM VAN SENWESBEL AANDELE BELANGRIKE

Nadere informatie

Gids vir Byvoordele eise

Gids vir Byvoordele eise Gids vir Byvoordele eise Om u te help eis In hierdie moeilike tyd wil ons dit vir u so maklik as moontlik maak om te eis. Die doel van hierdie dokument is om u deur die proses van ʼn eis vir enige van die

Nadere informatie

Stuur die aansoekvorm aan:

Stuur die aansoekvorm aan: AANSOEK OM N STUDIEBEURS AANSOEKVORMS MOET DIE ATKV JAARLIKS VOOR OF OP 15 JANUARIE 2016 BEREIK VOORWAARDES VIR AANSOEKE: 1. Alle inligting wat verskaf word, sal streng vertroulik hanteer word. 2. Net

Nadere informatie

MUNISIPALITEIT BEAUFORT-WES. Kennisgewing nr. 145/2005

MUNISIPALITEIT BEAUFORT-WES. Kennisgewing nr. 145/2005 1 MUNISIPALITEIT BEAUFORT-WES Kennisgewing nr. 145/2005 Die Raad van die Munisipaliteit van Beaufort-Wes publiseer die onderstaande verordening met betrekking tot afvalwater, vir algemene kennisname. VERORDENING

Nadere informatie

RIGLYNE VIR DIE PROSES RAKENDE DIE BESTUUR VAN KOMMERSIËLE KONTRAKTE

RIGLYNE VIR DIE PROSES RAKENDE DIE BESTUUR VAN KOMMERSIËLE KONTRAKTE US REGSDIENSTE RIGLYNE VIR DIE PROSES RAKENDE DIE BESTUUR VAN KOMMERSIËLE KONTRAKTE Uitgereik deur: Afdeling: Regsdienste Administrasiegebou B, 4de vloer Victoriastraat, Stellenbosch, 7602 Privaatsak X1

Nadere informatie

BELEID TEN OPSIGTE DIE GEBRUIK VAN TABLETTE DEUR LEERDERS BY LAERSKOOL RANDHART

BELEID TEN OPSIGTE DIE GEBRUIK VAN TABLETTE DEUR LEERDERS BY LAERSKOOL RANDHART 1 BELEID TEN OPSIGTE DIE GEBRUIK VAN TABLETTE DEUR LEERDERS BY LAERSKOOL RANDHART Hierdie dokument is die beleid ten opsigte van die gebruik van tablette deur leerders, van Laerskool Randhart, soos deur

Nadere informatie

DIENSKONTRAK VIR HUISWERKER. 1. Persoonlike besonderhede van huiswerker (hierna genoem die werknemer )

DIENSKONTRAK VIR HUISWERKER. 1. Persoonlike besonderhede van huiswerker (hierna genoem die werknemer ) DIENSKONTRAK VIR HUISWERKER Afdeling A: BESONDERHEDE VAN DIENS 1. Persoonlike besonderhede van huiswerker (hierna genoem die werknemer ) Van :... Voorname:.. ID-nommer: Woonadres:.. Tel.no.:.. Naasbestaande:..

Nadere informatie

22 November Viserektor: Leer en Onderrig. Senior Direkteur: Leer- en Onderrigverryking

22 November Viserektor: Leer en Onderrig. Senior Direkteur: Leer- en Onderrigverryking Taalbeleid van die Universiteit Stellenbosch Doel Tipe dokument Toeganklikheid Implementeringsdatum Hersieningsdatum/ hersieningsfrekwensie Goedkeuringsdatum van vorige Beleid Eienaar van hierdie Beleid

Nadere informatie

Ontwikkeling van die luistersiklus. n Hulpmiddel

Ontwikkeling van die luistersiklus. n Hulpmiddel Ontwikkeling van die luistersiklus n Hulpmiddel 3 4 Basiese gebruik 5 Vir gemeentes Vir groepe Die luistersiklus gee struktuur aan ons gesprek: Dit is n handvatsel om aan vas te hou. 6. Vir gesprekke met

Nadere informatie

TWK AGRICULTURE HOLDINGS PROPRIETARY LIMITED (TWK LANDBOU) AANSOEK VIR DIE GOEDKEURING AS AANDEELHOUER

TWK AGRICULTURE HOLDINGS PROPRIETARY LIMITED (TWK LANDBOU) AANSOEK VIR DIE GOEDKEURING AS AANDEELHOUER TWK AGRICULTURE HOLDINGS PROPRIETARY LIMITED (TWK LANDBOU) AANSOEK VIR DIE GOEDKEURING AS AANDEELHOUER Posbus 128 Piet Retief 2380 BELANGRIKE INLIGTING 1 TWK Landbou se akte van oprigting bepaal die vereistes

Nadere informatie

Dorpstigting. Werkstukke vir Hoofstuk 10. Paragraaf 1 - Agtergrond Aansoek om registrasie van algemene plan; en opening van n dorpsregister i i

Dorpstigting. Werkstukke vir Hoofstuk 10. Paragraaf 1 - Agtergrond Aansoek om registrasie van algemene plan; en opening van n dorpsregister i i Werkstukke vir Hoofstuk 10 Dorpstigting Totale getal punte uit hierdie hoofstuk gevra Sep 2009-0 Mei 2009-0 Sep 2008-11 Mei 2008-0 Sep 2007-0 Mei 2007-0 Sep 2006-0 Mei 2006-17 Sep 2005-0 Mei 2005-0 Sep

Nadere informatie

Kandidate moet aan die volgende twee hoofvereistes voldoen: B. toepaslike literêre portefeulje, onderworpe aan interne en eksterne keuring.

Kandidate moet aan die volgende twee hoofvereistes voldoen: B. toepaslike literêre portefeulje, onderworpe aan interne en eksterne keuring. Opdatering vir 2018 en verder Gestruktureerde MA in Kreatiewe Skryfkuns Die kursus is gerig op (aspirant-)skrywers en literêre vertalers wat ʼn manuskrip onder deskundige leiding wil voltooi. Hoewel die

Nadere informatie

BEVORDERING VAN TOEGANG TOT INLIGTING HANDLEIDING

BEVORDERING VAN TOEGANG TOT INLIGTING HANDLEIDING BEVORDERING VAN TOEGANG TOT INLIGTING HANDLEIDING Inhoudsopgawe 1 AGTERGROND EN DOEL... 3 2 PAIA-HANDLEIDING... 3 3 HANDLEIDING VAN DIE MENSEREGTEKOMMISSIE... 3 4 FUNKSIES VAN DIE MEDEDINGINGSTRIBUNAAL...

Nadere informatie

Kennisgewing van Twintigste Algemene Jaarvergadering van Aandeelhouers

Kennisgewing van Twintigste Algemene Jaarvergadering van Aandeelhouers Kennisgewing van Twintigste Algemene Jaarvergadering van Aandeelhouers DIREKSIE BKB Beperk Registrasienr.: 1998/012435/06 D C Louw (Voorsitter) W Edmayr (Besturend) G E J Kingwill (Onder-Voorsitter) A

Nadere informatie

Hoofstuk D1 HUURPAG. Afdeling A: Huurpag met betrekking tot die Wet op Ontwikkeling van Swart Gemeenskappe, No.4 van 1984

Hoofstuk D1 HUURPAG. Afdeling A: Huurpag met betrekking tot die Wet op Ontwikkeling van Swart Gemeenskappe, No.4 van 1984 Hoofstuk D1 HUURPAG bladsy Afdeling A: Huurpag met betrekking tot die Wet op Ontwikkeling van Swart Gemeenskappe, No.4 van 1984 1. Inleiding 1 2. Registrasie van Huurpag 2 3. Oordrag van Huurpag 2 4. Omskepping

Nadere informatie

Proses van wysiging van Artikel 1 van die Kerkorde

Proses van wysiging van Artikel 1 van die Kerkorde Proses van wysiging van Artikel 1 van die Kerkorde Algemene Sinode 1998/2003 Die Algemene Sinode aanvaar dat die Belydenis van Belhar op sigself genome nie met die drie formuliere van eenheid in stryd

Nadere informatie

Handleiding oor Toegang tot Inligting

Handleiding oor Toegang tot Inligting tot Inligting 2 van 2000) Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Status van die RHO... 2 3 Struktuur van die RHO... 2 4 Funksies van die RHO... 3 5 Inligting wat aan die RHO verskaf moet word... 5 6 Hoe om toegang

Nadere informatie

UNIVERSITEIT STELLENBOSCH

UNIVERSITEIT STELLENBOSCH UNIVESITEIT STELLENBOSCH Aansoek om akademiese betrekking Vertroulik Pos ook asseblief u volledige CV aan: Die Bestuurder: Personeelvoorsiening en Beplanning Universiteit Stellenbosch Privaatsak X1 Matieland

Nadere informatie

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (TRANSVAALSE PROVINSIALE AFDELING) SAAKNOMMER: 52629/2007 31 OCTOBER 2008 In die saak tussen: ETLO MOTORS CC h/a AUTO TRADERS APPLIKANT EN ABSA BANK BEPERK RESPONDENT

Nadere informatie

VASSTELLING VAN GESKIKTE EN GEPASTE VEREISTES VIR FINANSIËLE DIENSVERSKAFFERS, Met erkenning aan Koos van As Prokureurs en vrygestel deur:

VASSTELLING VAN GESKIKTE EN GEPASTE VEREISTES VIR FINANSIËLE DIENSVERSKAFFERS, Met erkenning aan Koos van As Prokureurs en vrygestel deur: 1 VASSTELLING VAN GESKIKTE EN GEPASTE VEREISTES VIR FINANSIËLE DIENSVERSKAFFERS, 2008 BELANGRIKE KENNISGEWING Hierdie vertaling van die Geskikte en Gepaste Vereistes is gedoen ter goeder trou ter bevordering

Nadere informatie

Vereistes vir Fica. Tipe dokumentasie wat vereis word

Vereistes vir Fica. Tipe dokumentasie wat vereis word Vereistes vir Fica Tipe dokumentasie wat vereis word Geen verskil bestaan tussen die tipe(s) dokumentasie wat vir Fica-doeleindes by Nuwe Besigheid, uitbetaling of enige ander stadium vereis word nie.

Nadere informatie

STAD KAAPSTAD KONSEPVERORDENING OP GRAFFITI

STAD KAAPSTAD KONSEPVERORDENING OP GRAFFITI STAD KAAPSTAD KONSEPVERORDENING OP GRAFFITI Om vir die verbod op graffiti binne die regsgebied van die Stad Kaapstad voorsiening te maak; om vir die verwydering van graffiti en die herstel van oppervlakke

Nadere informatie

BELEID VIR DIE BESTUUR VAN TOELATING EN REGISTRASIE VAN LEERDERS BY PAUL ROOS GIMNASIUM

BELEID VIR DIE BESTUUR VAN TOELATING EN REGISTRASIE VAN LEERDERS BY PAUL ROOS GIMNASIUM BELEID VIR DIE BESTUUR VAN TOELATING EN REGISTRASIE VAN LEERDERS BY PAUL ROOS GIMNASIUM 1. INLEIDING 1.1. AANGESIEN Paul Roos Gimnasium ("die Skool") n openbare skool is met regspersoonlikheid 1, waarvan

Nadere informatie

JOHANNESBURG EAST DISTRICT

JOHANNESBURG EAST DISTRICT JOHANNESBURG EAST DISTRICT DISTRIK-EKSAMEN GRAAD 12 AFRIKAANS EERSTE ADDISONELE TAAL SEPTEMBER 2014 PUNTE: 100 TYD: 2 ½ UUR Hierdie VRAESTEL bestaan uit 7 bladsye. Bladsy 1 van 7 INSTRUKSIES EN INLIGTING

Nadere informatie

OOS-KAAP PROVINSIE ONDERWYS DEPARTEMENT

OOS-KAAP PROVINSIE ONDERWYS DEPARTEMENT OOS-KAAP PROVINSIE ONDERWYS DEPARTEMENT DIREKTORAAT KURRIKULUM FET PROGRAMME LES PLANNE TERMYN 4 AFRIKAANS GRAAD 11 EAT VAK: AFRIKAANS EAT GRAAD: 11 LESPLAN 1 KWARTAAL 4 TYD: 9 Ure KERNINHOUD: ONS RYKE

Nadere informatie

HOOFSTUK 5 SAMEVATTING, GEVOLGTREKKING EN AANBEVELINGS

HOOFSTUK 5 SAMEVATTING, GEVOLGTREKKING EN AANBEVELINGS University of Pretoria etd Orban, L P (2003) 85 HOOFSTUK 5 SAMEVATTING, GEVOLGTREKKING EN AANBEVELINGS 5.1 INLEIDING Uit die navorsingsresultate wat in hoofstuk 4 bespreek is blyk dit duidelik dat daar

Nadere informatie

DIE INSTELLING VAN TOEKENNINGS VIR UITNEMENDHEID IN ONDERRIG AAN DIE UNIVERSITEIT STELLENBOSCH

DIE INSTELLING VAN TOEKENNINGS VIR UITNEMENDHEID IN ONDERRIG AAN DIE UNIVERSITEIT STELLENBOSCH 1 DIE INSTELLING VAN TOEKENNINGS VIR UITNEMENDHEID IN ONDERRIG AAN DIE UNIVERSITEIT STELLENBOSCH 1. INLEIDING In die verslag van die Taakgroep vir die Bevordering en Erkenning van Onderrig, wat die Senaat

Nadere informatie

DISSIPLINÊRE KODE EN VOORGESTELDE OPTREDE

DISSIPLINÊRE KODE EN VOORGESTELDE OPTREDE UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT UNIVERSITY OF THE FREE STATE YUNIVESITHI YA FREISTATA DISSIPLINÊRE KODE EN VOORGESTELDE OPTREDE 1. Onderliggende beginsels... p.1 2. Sleutel tot dissiplinêre matriks... p.1

Nadere informatie

AANSOEKVORMS EN INLIGTINGSDOKUMENTE OP JVR-WEBWERF

AANSOEKVORMS EN INLIGTINGSDOKUMENTE OP JVR-WEBWERF November 2012 Beste Graad 8-ouer Namens die personeel is dit vir ons baie aangenaam om u en u kind by die Hoërskool Jan van Riebeeck te verwelkom. Ons sien uit na n gelukkige en vervullende verbintenis

Nadere informatie

1 Verkorte aansoek en registrasieprosedure

1 Verkorte aansoek en registrasieprosedure 1 Verkorte aansoek en registrasieprosedure AANSOEK- & REGISTRASIEPROSEDURE Die volgende diagram sal u help om die aansoek- en registrasieprosesse beter te verstaan en om die belangrikheid daarvan in te

Nadere informatie

SEKSUELE TEISTERING: BELEID EN PROSEDURE TEN OPSIGTE VAN PERSONEEL

SEKSUELE TEISTERING: BELEID EN PROSEDURE TEN OPSIGTE VAN PERSONEEL 1 van 5 SEKSUELE TEISTERING: BELEID EN PROSEDURE TEN OPSIGTE VAN PERSONEEL 1. BELEID OOR SEKSUELE TEISTERING 1.1 Doelstelling Die Universiteit van Stellenbosch is verbind tot die skepping van 'n omgewing

Nadere informatie

Inleiding Tot Die Jagluiperd

Inleiding Tot Die Jagluiperd Les Plan Een Inleiding Tot Die Jagluiperd KRITIEKE UITKOMSTE KU #1: KU #2: KU #3: Identifiseer en los probleme op en maak besluite deur van kritieke en vindingryke denke gebruik te maak. Werk effektief

Nadere informatie