Sparen en beleggen Examennummer: Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sparen en beleggen Examennummer: 69677 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur"

Transcriptie

1 Sparen en beleggen Examennummer: Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten) Als bij een vraag een motivatie of berekening vereist is, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze motivatie of berekening ontbreekt. Geef niet meer antwoorden dan er worden gevraagd. Als er drie redenen worden gevraagd en u geeft er meer dan drie, dan worden alleen de eerste drie in de beoordeling meegeteld. De antwoorden dienen ingevuld te worden op bijgevoegd examenpapier. Schrijf duidelijk leesbaar. Toegestane hulpmiddelen: - Niet-programmeerbare rekenmachine Wij wensen u veel succes!

2 Meerkeuzevragen (40 punten) De antwoorden dienen ingevuld te worden op bijgevoegd examenpapier. Vermeld het meest juiste antwoord. Voor een correct antwoord: 1 punt 1. Welke twee partijen vormen de basis van de economische kringloop? a. Banken en producenten b. Consumenten en banken c. Consumenten en producenten 2. Johan spaart 5.000,- per jaar en ontvangt daar rente over. Hoe wordt deze ontvangen rente genoemd? a. Effectieve rente b. Nominale rente c. Reële rente 3. Van wat voor soort inflatie is er sprake als er meer geld in omloop wordt gebracht? a. Bestedingsinflatie b. Kosteninflatie c. Monetaire inflatie 4. Jan Bartels is in het bezit van drie beleggingsportefeuilles: beleggingsportefeuille in aandelen; beleggingsportefeuille in liquiditeiten; beleggingsportefeuille in obligaties. Voor welk van deze drie beleggingsportefeuilles is het ongunstig als de marktrente stijgt? a. De beleggingsportefeuille in aandelen b. De beleggingsportefeuille in liquiditeiten c. De beleggingsportefeuille in obligaties NCOI Opleidingsgroep 1

3 5. Bij emissies van obligatieleningen geven beleggers bij inschrijving aan tegen welke koers ze de obligaties willen afnemen. Na de inschrijvingsperiode wordt aan de hand hiervan de uitgiftekoers van de obligatielening bepaald. Hoe wordt deze emissie genoemd? a. Een claimemissie b. Een tender-emissie c. Een vrije emissie 6. Peter Thijssen is in het bezit van een aantal aandelen in een onderneming. Als aandeelhouder kreeg hij onlangs dividend uitgekeerd in de vorm van aandelen. Wat voor soort dividend kreeg Peter uitgekeerd? a. Cashdividend b. Slotdividend c. Stockdividend 7. Frans Jonker bezit 60 aandelen in onderneming Dales NV. Hij heeft over de afgelopen periode voor een bedrag van 240,- aan dividend ontvangen. De beurskoers van het aandeel is op dat moment 10,-. Hoeveel bedraagt het dividendrendement dat Frans heeft behaald? a. 10% b. 25% c. 40% 8. Tinus Otten is in het bezit van een aantal obligaties. Op deze obligaties wordt tussentijds geen rente uitbetaald. Het verschil tussen aankoop- en aflossingsvergoeding is de rentevergoeding. Wat voor soort obligaties bezit Tinus? a. Achtergestelde obligaties b. Converteerbare obligaties c. Zerocouponobligaties 9. Op enig moment is er sprake van een prijsstijging waardoor de beurskoersen omlaaggaan. Dit heeft een negatieve invloed op het effectief rendement van een obligatie. Van wat voor soort risico is hier sprake? a. Het inflatierisico b. Het liquiditeitsrisico c. Het renterisico NCOI Opleidingsgroep 2

4 10. Welke fondsen beleggen met geleend geld waarbij de gekochte effecten als onderpand dienen, met de bedoeling het rendement op eigen middelen te verhogen? a. Gemengde fondsen b. Hedgefondsen c. Indexfondsen 11. Aandelenfondsen kunnen beleggen in ondernemingen die tijdelijk ondergewaardeerd zijn en in bedrijven waarvan juist veel wordt verwacht. Dit onderscheid wordt met een specialisatiestijl aangeduid. Bij welke specialisatiestijl zijn de aandelen goedkoop ingekocht en is het risico laag waardoor de aandelen een lage koers-winstverhouding hebben? a. De garpstijl b. De groeistijl c. De waardestijl 12. Gerard Winter heeft een bedrag van ,- voor een termijn van 3 jaar op zijn spaarrekening weggezet. Hij ontvangt daar 5% per jaar over op basis van jaarlijks samengestelde interest. Hoeveel rente ontvangt Gerard totaal na 3 jaar gespaard te hebben? a ,00 b ,50 c , In het risicotolerantiemodel worden scenario s weergegeven die aantonen hoe het vermogen zich kan ontwikkelen bij verschillende aannames. Bij welk scenario is het rendement gelijk aan het historisch gemiddelde? a. Het neutrale scenario b. Het optimistische scenario c. Het pessimistische scenario 14. Hoe wordt het risico genoemd dat een belegger kan dragen? a. Risicobeleving b. Risicoperceptie c. Risicotolerantie 15. Welk cliëntenonderzoek, in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), is nodig als het gaat om politiek prominente personen die niet in Nederland wonen? a. Het gewoon cliëntenonderzoek b. Het vereenvoudigd cliëntenonderzoek c. Het verscherpt cliëntenonderzoek 3 NCOI Opleidingsgroep

5 16. Wat is juist met betrekking tot execution only? a. Er dient bij execution only een volledig klantprofiel opgesteld te worden. b. Er moet bij execution only beleggingsadvies worden gegeven door de adviseur. c. Er wordt bij execution only altijd een risicoprofiel van de belegger bepaald. 17. Belegger Rob Gans heeft samen met zijn beleggingsadviseur de onderstaande beleggingsportefeuille samengesteld: obligaties 50% onroerende zaken 5% aandelen 45% Wat voor type beleggingsportefeuille heeft Rob? a. Een defensieve beleggingsportefeuille b. Een neutrale beleggingsportefeuille c. Een offensieve beleggingsportefeuille 18. Leo Franken belegt in aandelen met een verwacht rendement van 9% en in obligaties met een verwacht rendement van 4%. Leo besluit om voor 60% in obligaties te gaan beleggen. Hoeveel bedraagt voor Leo het gemiddelde verwachte rendement? a. 5,5% b. 6,0% c. 6,5% 19. Wim Groothuis heeft een levensverzekeringsvorm afgesloten met de onderstaande kenmerken: Bij overlijden keert de verzekeraar direct een bedrag uit als overlijden plaatsvindt binnen een bepaalde afgesproken termijn. De premiebetaling is verschuldigd tot het overlijden van de verzekerde of tot de afgesproken einddatum van de verzekering. Wat voor soort levensverzekeringsvorm heeft Wim afgesloten? a. Een levenslange kapitaalverzekering bij overlijden b. Een risicotermijnverzekering c. Een tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden 20. Hoe wordt de combinatie van een tijdelijke verzekering van kapitaal bij overlijden en een kapitaalverzekering bij leven genoemd? a. Een gemengde verzekering b. Een kapitaalverzekering bij leven met restitutie c. Een verzekering op vaste termijn NCOI Opleidingsgroep 4

6 21. Welke drie grondslagen zijn van invloed op de hoogte van de premie van een levensverzekering? a. Sterfte, interest en kosten b. Sterfte, interest en reserve c. Sterfte, reserve en kosten 22. Welk van de onderstaande verzekeringen leent zich niet voor premiebetaling? a. De direct ingaande lijfrenteverzekering b. De kapitaalverzekering op vaste termijn c. De uitgestelde lijfrenteverzekering 23. Johan Daalder (30 jaar oud) wil een gemengde verzekering van ,- afsluiten op het leven van zijn vriendin Marieke Joosten (32 jaar oud) voor de duur van 25 jaar. Uit de premietabel blijkt dat Johan een premie moet betalen van 321,- per ,- verzekerd kapitaal. Uit de tabel blijkt daarnaast dat op het leven van vrouwen de leeftijd met 5 jaar verlaagd dient te worden waardoor er 5,- per ,- verzekerd kapitaal minder betaald hoeft te worden. Er dient ook een administratieopslag betaald te worden van 2,- per 1.000,- verzekerd kapitaal, met een maximum van 40,-. Hoeveel bedraagt de eerste jaarpremie die Johan moet betalen voor het verzekeren van zijn vriendin Marieke? a ,- b ,- c ,- 24. Wat is juist met betrekking tot de universal-lifeverzekering? a. Bij een universal-lifeverzekering is er altijd sprake van een kapitaal bij in leven zijn van de verzekerde. b. Bij een universal-lifeverzekering is op elk moment traceerbaar wat de waarde van de pot is. c. Bij een universal-lifeverzekering wordt er zowel een spaar- als een risicopremie betaald. 25. Sinds 2010 is de transparantieverplichting uitgebreid tot een totale kostentransparantie. Dit betekent voor de adviseur dat hij transparant moet communiceren wat de kosten zijn en deze kosten moeten nominaal zijn. Wat wordt er in dit kader bedoeld met de term nominaal? a. Dat de kosten in duidelijke bedragen vermeld moeten worden. b. Dat de kosten in duidelijke categorieën vermeld moeten worden. c. Dat de kosten in duidelijke percentages vermeld moeten worden. 5 NCOI Opleidingsgroep

7 26. Welk van de onderstaande levensverzekeringen is afkoopbaar? a. Een gemengde verzekering b. Een kapitaalverzekering bij leven c. Een risicoverzekering op vaste termijn 27. Wat is juist met betrekking tot afkoop, belening en premievrijmaking van een universal-lifeverzekering? a. Afkoop is in alle gevallen mogelijk bij universal-lifeverzekeringen. b. Belening is in beginsel mogelijk bij universal-lifeverzekeringen. c. Premievrijmaking is in alle gevallen mogelijk bij universal-lifeverzekeringen. 28. Kees Hansen heeft via een opgenomen clausule twee levensverzekeringspolissen contractueel aan elkaar gekoppeld. Voordeel voor hem is dat er kosten in rekening gebracht worden als het gaat om één polis in plaats van twee polissen. Door het opnemen van welke clausule is dit voor Kees mogelijk geworden? a. De optieclausule b. De verbindingsclausule c. De verpandingsclausule 29. Klaas Reuver heeft voor zijn partner Willy de Boer een levensverzekering aangevraagd voor een heel hoog bedrag. Van verzekeraar Levo heeft hij inmiddels vernomen dat Willy een keuring moet ondergaan bij een internist. Wie moet de kosten van deze keuring bij de internist betalen? a. Klaas Reuver b. Verzekeraar Levo c. Willy de Boer 30. Op hoeveel procent van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd volgens de Wet verevening pensioenrechten heeft de ex-partner recht? a. 50% b. 70% c. 75% De onderstaande tekst heeft betrekking op de vragen 31 en 32. Bert Jordaan is 2 maanden geleden met pensioen gegaan op 65-jarige leeftijd. Hij is getrouwd in algehele gemeenschap van goederen met Jannie Jordaan. Zij is nu 63 jaar oud en heeft een parttimebaan waarmee zij 8.000,- bruto per jaar verdient. Bert ontvangt, naast zijn AOW-pensioen, een partnerpensioen voor Jannie. Het brutominimumloon bedraagt ,- per jaar in het jaar NCOI Opleidingsgroep 6

8 31. Hoeveel brutoloon wordt er gekort op de partnertoeslag? a ,- b ,- c ,- 32. Bij welke instantie berust de uitvoering van de Algemene Ouderdomswet (AOW) die Bert ontvangt? a. De Belastingdienst b. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) c. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) 33. Klaas Hendriks is vorig jaar na een periode van 104 weken ziekte in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) beland. Hij is voor 55% afgekeurd. De duur van de uitkering, direct nadat hij in de Wet WIA is beland, bedroeg voor hem drie maanden. Hij heeft daarna gelukkig een baan gevonden waarbij hij 40% van zijn restverdiencapaciteit kan benutten. Wat voor soort uitkering krijgt Klaas krachtens de Wet WIA, na 3 maanden uitkering te hebben ontvangen? a. Een WGA-loonaanvullingsuitkering b. Een WGA-loongerelateerde uitkering c. Een WGA-vervolguitkering 34. Gerard van Velzen is op 25-jarige leeftijd in dienst getreden bij werkgever Alcatex BV. Zijn brutojaarsalaris bij aanvang bedroeg ,-. Op 30-jarige leeftijd heeft hij een brutosalarisverhoging ontvangen van 5.000,- en op 50-jarige leeftijd nogmaals een brutosalarisverhoging van 5.000,-. Vanaf zijn 60-jarige leeftijd verdient Gerard ,- tot aan zijn pensioendatum van 65 jaar. De AOW-franchise bedraagt ,- en het jaarlijkse opbouwpercentage bedraagt 1,75% per jaar. De pensioenregeling betreft een eindloonregeling. Hoeveel bedraagt de totale backservice? a ,- b ,- c ,- 35. Karel Jansen is directeur-grootaandeelhouder (DGA). Hij heeft besloten zijn pensioen op te gaan bouwen in eigen beheer. Hij kan nog maximaal 25 dienstjaren behalen. Op basis van een verzekering zal zijn doelvermogen ,- bedragen. Hoeveel kan Karel jaarlijks doteren aan zijn eigen beheerreserve op basis van de lineaire methode, afgerond in hele euro s? a ,- b ,- c ,- 7 NCOI Opleidingsgroep

9 36. Dirk Klaver wil graag weten wat zijn maximale jaarruimte is over Van hem zijn onderstaande gegevens uit het voorafgaande jaar bekend: inkomensgrondslag ,- AOW-franchise ,- premies bedrijfsspaarregeling 2.000,- pensioengevend salaris ,- AOW-franchise pensioenregeling ,- Hoeveel bedraagt de jaarruimte van Dirk in het jaar 2011? a. 907,10 b ,95 c , Wanneer moet een tijdelijke oudedagslijfrente uiterlijk ingaan? a. In het jaar waarin men 65 jaar wordt. b. In het jaar waarin men 70 jaar wordt. c. In het jaar waarin men 75 jaar wordt. 38. Wat is juist met betrekking tot het vitaliteitssparen dat per 1 januari 2013 wordt ingevoerd? a. De regeling van deze vorm van sparen loopt via de werkgever. b. Het opgebouwde spaarbedrag wordt geheel belast in box 3. c. Het te storten bedrag bedraagt jaarlijks maximaal 5.000, Hoeveel bedraagt de maximale toevoeging aan de oudedagsreserve (OR)? a. 10% van de winst, tot een bepaald maximumbedrag per jaar b. 12% van de winst, tot een bepaald maximumbedrag per jaar c. 15% van de winst, tot een bepaald maximumbedrag per jaar 40. Andy Fransen heeft een goedlopend bedrijf. Hij maakt elk jaar een prima omzet vanwege de goede service en kwaliteit die hij zijn klanten biedt. Het pand huurt hij en op de balans staan de bedrijfsmiddelen voor een bedrag van ,-. Andy heeft Piet Borgers bereid gevonden de zaak over te nemen, omdat hij zelf wil stoppen met werken. Piet betaalt uiteindelijk ,- aan Andy voor de bedrijfsmiddelen. Andy heeft voor de rest geen schulden. De stakingsaftrek bedraagt 3.630,-. Hoeveel bedraagt de stakingswinst van Andy? a ,- b ,- c ,- NCOI Opleidingsgroep 8

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Offerte Garantie Plan - Premie

Offerte Garantie Plan - Premie Offertenummer GPP0100010000598 Offertedatum 31-05-2012 Geldigheid Deze offerte is geldig tot 4 weken na 31-05-2012. Binnen deze geldigheidstermijn moet de aanvraag zijn ingediend. Ook moet dan het ondertekende

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Betreft een demorapport In het rapport worden nog grafieken toegevoegd Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Aangeboden door: De Frel Advies BV Van Boetzelaerlaan 7, 2581 AA DEN HAAG

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr.

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen

Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen Inleiding Toelichting De sector Leven van het Verbond van Verzekeraars heeft richtlijnen opgesteld om de inzichtelijkheid van traditionele

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen Belastingdienst/ Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van

Nadere informatie

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 9.1 Belastingheffing in box 3 9.2 Waarderingsgrondslagen 9.3 Heffingvrij vermogen 9.4 Vrijgesteld vermogen in box 3 9.5 Onroerende zaak in box 1 of box 3 9.6

Nadere informatie

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 WAO-gat in de metaal en techniek De aanvullende WAO-verzekering voor

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt U blijft zelf invloed houden op wanneer u stopt met werken www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering.

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering. In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de verzuimverzekering conventioneel uitgebreid. In de algemene voorwaarden van uw verzekering

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie