ECHO MEI - JUNI 2011 NR NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECHO MEI - JUNI 2011 NR NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL"

Transcriptie

1 701 MEI - JUNI 2011 NR ECHO Afgiftekantoor 8400 Oostende Mail N P BIMENSUEL - TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/ Brussel NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL

2 Vakantiekriebels MET DE VAKANTIEMAANDEN VOOR DE DEUR KRIJGEN DE MEESTEN ONDER ONS DE KRIEBELS OM ER EVEN TUSSENUIT TE KNIJPEN. MAAR OOK DE THUISBLIJVERS KOESTEREN DOORGAANS VAKANTIEDROMEN EN PLANNEN ALLERLEI ACTIVITEITEN. HET VERHOOGD VAKANTIEGELD ZAL DUS ZEKER NUTTIG KUNNEN WORDEN BESTEED. IN DEZE TIJD VAN BEZUINIGING PLUKKEN WE MET ZIJN ALLEN DE VRUCHTEN VAN HET AKKOORD DAT MEDE DANK ZIJ HET NSPV IN 2008 TOT STAND KWAM ONDER HET MOTTO : BETER 1 VOGEL IN DE HAND DAN 10 IN DE LUCHT. DAT DEZE SPREUK NOG NIETS AAN WAARDE HEEFT INGEBOET, BLIJKT NOGMAALS UIT HET DEBAT VAN DE AFGELOPEN MAANDEN INZAKE DE GEVOLGEN VAN EEN ARREST OVER DAT AKKOORD. Wanneer dit nummer in jullie brievenbus valt is het weer zover. De jaarlijkse zomervakantie staat voor de deur of is reeds begonnen. Velen onder ons hebben hun vakantiebestemming al gereserveerd. Anderen wachten misschien nog even op interessante last minute promoties. En dan zijn er ook diegenen die het korter bij huis houden en wat vakantiegevoel zoeken in hun eigen vertrouwde omgeving. Maar ongeacht welke plannen eenieder koestert voor deze periode, altijd zal er ook even dienen te worden stilgestaan bij het kostenplaatje. Wat dat laatste betreft zal het u zeker niet zijn ontgaan dat het sectoraal akkoord afgesloten in 2008 en mede goedgekeurd door het NSPV, vanaf dit jaar zijn volledige uitwerking heeft gekregen. Immers daardoor ontvingen dit jaar voor het eerst alle personeelsleden bij de politiediensten het verhoogde vakantiegeld dat werd bepaald op 92% van een maandwedde. Wat de meesten al vergeten zijn, is dat de totstandkoming van dat akkoord niet over een leien dakje liep. De problematiek van de verhoging van het vakantiegeld voor het operationeel kader figureerde in 2002 al op de agenda van de onderhandelingen ter gelegenheid van de bespreking van de Copernicuspremie voor het Calog personeel. In 2005 vond er een eerste confrontatie plaats met de overheid toen de vakorganisaties met tientallen betogers de onderhandelingszaal hadden bezet. Het voorstel dat de overheid toen deed om tegen 2009 een verhoging door te voeren tot 65% werd er door alle vakorganisaties van de hand gewezen. In 2008 werd er tenslotte wel een akkoord bereikt zoals we dat nu kennen. Evenwel opteerde er een van de vakbonden voor om dat akkoord in extremis af te wijzen en het via enkele van zijn leden aan te vechten voor de Raad van State. De gevolgen van dat arrest gaven aanleiding tot verschillende en ogenschijnlijk tegenstrijdige berichtgeving. Wat is het resultaat nu de wind is gaan liggen? EEN PYRRUSOVERWINNING? In het infonieuws van 26 mei deelt de overheid haar beslissing mee en dat na afloop van de nieuwe onderhandelingen die plaatsvonden ter bespreking van het arrest. Het overheidsstandpunt vormt geen verrassing voor diegenen die zich inmiddels de moeite hadden getroost het arrest te lezen. Vooreerst stelt de overheid een nieuw KB te zullen uitvaardigen waarbij de globale bestaande regeling inzake de gespreide verhoging van het 2 vakantiegeld wordt hernomen. In het arrest had de Raad van State al aangegeven dat die regeling niet voor kritiek vatbaar was. Door de publicatie van een nieuw KB worden alle mogelijke procedures tot het bekomen van achterstallig vakantiegeld verhinderd. Om die reden hadden wij onze leden voorheen al aangeraden een afwachtende houding aan te nemen zolang de onderhandelingen liepen en nog zeker geen kosten te maken met het versturen van allerhande ingebrekestellingen. Het gevolg van het arrest voor wat dit aspect betreft is dus een status-quo door de herbevestiging van de bestaande regeling. Daarnaast deelt de overheid mee de bijzondere regeling met betrekking tot de personeelsleden die op 1 oktober 2008 de leeftijd van 57 jaar hadden bereikt, niet meer te zullen hernemen in het nieuwe KB. Door die regeling hadden de basis- en middenkaders van ten minste 57 jaar onmiddellijk 92% van het verhoogde vakantiegeld gekregen. De uitsluiting van het officierenkader van die bijzondere regeling werd als discriminatoir aangewezen in het arrest. Doordat die regeling niet meer wordt hernomen in het nieuw KB, ontbreekt de wettelijke basis aan de hand waarvan de 57 jarigen van het basis- en middenkader onmiddellijk 92% kregen uitbetaald. Zij zullen daardoor onder de gewone regeling vallen van de gespreide verhoging van het vakantiegeld zoals die geldt voor alle overige operationele leden. Doordat die regeling niet meer wordt hernomen in het nieuw KB, ontbreekt de wettelijke basis aan de hand waarvan de 57 jarigen van het basis- en middenkader onmiddellijk 92% kregen uitbetaald. Zij zullen daardoor onder de gewone regeling vallen van de gespreide verhoging van het vakantiegeld zoals die geldt voor alle overige operationele leden. Dit betekent concreet dat de begunstigde 57 jarigen in 2009 en 2010 teveel vakantiegeld hebben ontvangen volgens het nieuwe KB en dus verplicht kunnen worden om die bedragen terug te storten. Ook voor dat scenario hadden we al gewaarschuwd in onze eerste infoflash. Voor hen belooft de overheid geen terugvorderingen in te stellen. Het gevolg van het arrest voor wat dit aspect betreft is dus negatief want een overheid kan terugkomen op de belofte geen terugvorderingen in te stellen. IT S ALL ABOUT THE ECONOMICS Om die reden heeft het NSPV, samen met de overige bonden, de beslissing van de overheid afgewezen. De huidige toestand is immers slechter dan de vroegere, in het bijzonder voor de 57 jarigen. Daarom zal het nieuwe KB zodra dit is gepubliceerd, op zijn beurt worden aangevochten bij de bevoegde gerechtelijke instanties. Wat eenieder te doen staat in dat verband, vindt u in het midden van dit nummer. Bij herhaling heeft het NSPV de overheid erop gewezen dat de nieuwe regeling op geen enkele wijze afbreuk mocht doen aan het afgesloten akkoord van 2008 en de daaruit ontstane rechten. In dat opzicht beantwoordde de toekenning van 92% vakantiegeld aan ieder operationeel lid met ingang van 2009 aan alle vereisten van een aanvaardbare oplossing. Deze optie kon dan ook volledig op onze instemming rekenen maar tot een echt debat met de overheid is het echter nooit gekomen. Juridisch bood het arrest te weinig argumenten om de overheid in echte verle-

3 genheid te brengen. Daarenboven staat de economische conjunctuur, waarbij er nog moet gezocht worden naar besparingen die tot meer dan 20 miljard dienen op te leveren, iedere oplossing in de weg die ook maar 1 meer zou kosten. Het resultaat is dat we zoals bij het Copernicusdossier verzeild raken in weer een juridisch geschil dat jaren gaat aanslepen. Daarom mogen we ons gelukkig achten dat het NSPV in 2008, toen we nog geen notie hadden van de op til zijnde bankencrisis, zijn verantwoordelijkheid heeft genomen en het akkoord over de geleidelijke verhoging van het vakantiegeld mee heeft afgesloten. Het huidig economisch bestel is immers in het geheel niet meer te vergelijken met de toestand voor het ontstaan van de bankencrisis en de navolgende crisis in de eurozone. SYNDICALE ECHO COLOFON De grote uitdagingen voor de nabije toekomst zullen er dan ook in bestaan de verworven rechten op statutair vlak te vrijwaren en verder te verfijnen daar waar nodig. Op het vlak van werkingsmiddelen merken we nu reeds een toename van de druk tot verder rationaliseren bijvoorbeeld door een afbouw van het aantal politiezones. Het oplopend deficit inzake personeelsbezetting situeert zich in dezelfde context. Dit leidt dan weer tot een verhoogde werkdruk met alle bijhorende negatieve repercussies op het welzijn en het sociale leven van alle personeelsleden. Het NSPV zal er over waken dat dergelijke afbraakpolitiek geen doorgang vindt. Vandaar onze suggestie om toe te geven aan die vakantiekriebels en er even tussenuit te gaan om de batterijen weer op te laden. De ECHO is het tweemaandelijks tijdschrift van het Nationaal Syndicaat van het Politie- en Veiligheidspersoneel. Niet leden en geïnteresseerden kunnen intekenen op een jaarabonnement door het storten van 75 op rekeningnummer van het NSPV De adresgegevens worden behandeld in overeenstemming met de Wet op de Privacy (Wet 08/12/1992) Verantwoordelijke uitgever Gert Cockx Eindredactie Eddy De Blaere Tekeningen Dirk Van der Auwera (D Auwe) Foto s Jeroen De Bauw of eigen archief Gert Cockx Nationaal voorzitter cmyk Opmaak en druk cmyk Langs zijn kant heeft het NSPV er mee voor gezorgd dat ieder lid van de politiediensten voor de eerste maal gebruik kan maken van zijn verhoogd vakantiegeld van 92%. Verlies dat toch niet uit het oog wanneer er nog een rondje extra kan worden betaald. Proost. + OUTLINE cmyk PROVINCIALE CONTACTEN Prov Antwerpen Michel Goyvaerts / Prov Limburg Jean-Pierre Claes / Prov Oost-Vlaanderen Koen Anraed 0475/ Prov West Vlaanderen Benny Lavaert 0494/ Prov Vlaams Brabant André Allard / Brussel Hoofdstedelijk Gewest Mario Thys 0485/ Generaal Bernheimlaan 18/ BRUSSEL : 02/ Fax: 02/ : 3

4 En u had nochtans gezegd dat alles goed ging... Eens te meer dienen we vast te stellen dat er nog allesbehalve sprake is van wat een harmonieuze relatie zou moeten zijn tussen bepaalde zonechefs van de lokale politie en de representatieve vakorganisaties. Er is immers een verschil tussen eender wat doen en de gewaarborgde rechten niet respecteren. Enkele opmerkelijke fragmenten! Het voorbeeld heeft betrekking op de toekenning van buitengewoon verlof in geval van overmacht. Laatste voorval met een zonechef : weigering van dat verlof omdat de collega op datum van de feiten ten minste nog één niet-vastgelegde verlofdag had. Ons lid had alle nodige en gemotiveerde documenten overhandigd. Groot was dan ook zijn verbazing wanneer hij enkele maanden later (ja, u leest het goed, enkele maanden later) ontdekte en vaststelde dat men één verlofdag had ingehouden. Aan onze eerste vraag om bijkomende inlichtingen werd weliswaar gevolg gegeven, maar het vage antwoord dat we ontvingen sprak uiteraard in het voordeel van de overheid. Daar waar het KB vermeldt dat de personeelsleden een verlofdag verkrijgen, wijzigt de zonechef de tekst als volgt : buitengewoon verlof kunnen verkrijgen en hij voegt eraan toe dat dat overeenstemt met een interpretatie van de juridische diensten van de geïntegreerde politie, een interpretatie waarop wij nog steeds wachten Wanneer ik schreef dat de overheid een drogreden hanteerde herinner u de vorige Echo dan is dit geval jammer genoeg slechts een bevestiging, eens te meer. In andere politiezones heeft het recente voorval betrekking op arbeidsongevallen ; we stellen immers vast dat bepaalde lokale overheden, om bezuinigingsredenen, de naleving van de meest elementaire wettelijke bepaling aan hun laars lappen door de verzekeringsmaatschappij toe te laten zelf te beslissen of het ongeval al dan niet kan worden erkend als arbeidsongeval, terwijl de wetgeving en ik kan het niet genoeg herhalen het tegendeel voorziet, namelijk dat het de werkgever is die bepaalt of het ongeval dient te worden beschouwd als arbeidsongeval of niet. Bovendien laten sommigen zich misleiden door contractenovereenkomsten waarbij de efficiëntieregel niet wordt toegepast Ik raad die zonechefs, die van oordeel zijn dat de vakorganisaties slechts drukkingsgroepen zijn die niet in staat zijn om zich constructief op te stellen, sterk aan inlichtingen in te winnen bij een aantal van hun collega s die binnen hun zone overleg hebben gepleegd en een correcte dialoog hebben gevoerd, wat geleid heeft tot zeer positieve resultaten. Dankzij die informatie-uitwisseling tussen de politiezone en onze organisatie konden duizenden euro s worden gerecupereerd. Als dat geen afdoend bewijs is! Meer algemeen stellen we vast dat er steeds minder transparantie is wat het welzijn op het werk betreft. Bij sommige zonechefs (het betreft gelukkig een kleine minderheid) constateren we dat ze de situatie ondermijnen en dat ze druk uitoefenen om de totstandkoming van een goede en beleefde relatie tussen de vakbonden en de overheden nog meer te bemoeilijken. 4 De wens die wordt uitgesproken in de inleiding van de deontologische code is nog een verre droom : de deontologische code wijst ook de (hiërarchische en functionele) chefs op een reeks specifieke plichten die gepaard gaan met hun verantwoordelijkheid, de voorbeeldfunctie, de correcte en rechtvaardige behandeling van medewerkers Kortom : de tendens bestaat om onze rechten om te zetten in gunsten! Eens te meer, en misschien wel meer dan ooit, moeten we waakzaam blijven. U zou me kunnen vragen: maar wat doet de vakbond eigenlijk? Wij volgen die dossiers uiteraard nauwgezet op. We praten er misschien weinig over in tegenstelling tot anderen maar we zijn voortdurend op zoek naar oplossingen en dragen hierbij de dialoog hoog in het vaandel. Dat is ons credo, BEHALVE wanneer we te maken hebben met andersdenkende chefs, zoals in bovenstaande voorbeelden. In die gevallen is en blijft het onze politiek om niets te laten passeren en om eender welke procedure op te starten die nodig is om ook de meest elementaire rechten van onze leden te herstellen. Christian LORENT Nationaal secretaris

5 Wat met de kledijpunten? Er> is> de> laatste> maanden> wel> wat> te> doen> geweest> rond> kledijpunten.> De> ene> was> van> mening> dat> iedereen> vrij> was> te> beschikken> over> de> toegekende> kledijpunten,>de>andere>vond>dat>er>toch>bestedingsbeperkingen>bestonden.>in>menig>boc>werd>daarover> al> gedebatteerd.> Op> die> wijze> kregen> we> kennis> van> voorbeelden> van> vermeende> misbruiken> zoals> een> personeelslid> dat> op> 1> dag> 98> paar> kousen> bestelde> (BOCPOL>81>van>4>maart>2008). Een voorzitter van een vakbond, die aan de vooravond van zijn pensionering stond, had het plan opgevat om al zijn resterende punten te besteden en plaatste enkele maanden voor zijn pensionering een enorme bestelling van voornamelijk kledijstukken die ook dienstig waren in de vrije tijd. Die kledijstukken zou hij komen ophalen met zijn aanhangwagen van zijn voertuig zo stelde hij. We kunnen alleen maar vermoeden dat hij na zijn pensionering zijn opkomende heimwee naar de dienst wou kunnen verzachten door te beschikken over een volledige politie-uitrusting. Door de korpschef werd voorzichtig geopperd dat de bestelde kledijstukken niet meer zouden kunnen dienen voor de dienst, enerzijds omdat de betrokken voorzitter al een grote bestelling had geplaatst en ontvangen het jaar voordien, en anderzijds omdat hij niet lang meer in dienst zou zijn. De betrokken voorzitter hield evenwel voet bij stuk en startte een procedure voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren, alwaar hij zijn volledig saldo aan kledijpunten opeiste. De vraag die beantwoord diende te worden door de Rechtbank was, of de korpschef een bestelling conform het saldo van punten van een politieman kan weigeren. In artikel 13 van het KB van 10 juni 2006 houdende de regeling van het uniform van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus staat dat elk personeelslid jaarlijks recht heeft op een door de minister vastgesteld aantal punten ter progressieve vervanging van zijn basisuitrusting, rekening houdende met de gangbare afschrijvingsregels. Artikel 16 van het KB verplicht elk personeelslid om er op toe te zien dat hij te allen tijde over een volledige en keurige basisuitrusting beschikt. Hij kan de overige punten vrij besteden, op voorwaarde dat dit geen kennelijk ongebreideld gebruik oplevert en geschiedt gericht op de behoeften van de dienst. Uit het KB kan worden afgeleid dat een personeelslid zijn recht op een basisuitrusting die omschreven wordt in de art. 2 en 3 van het KB, én op een progressieve vervanging ervan kan afdwingen voor een rechtbank. Over het beschikken van de basisuitrusting kan geen betwisting meer bestaan, het is een subjectief recht en elke politieman heeft er recht op, meer zelfs, moet ervoor zorgen dat hij over een degelijke basisuitrusting beschikt. Wat betreft de besteding van punten voor kledij die geen basisuitrusting uitmaakt, dient vastgesteld dat het KB uitdrukkelijk beperkingen inhoudt. De besteding van deze punten mag geen kennelijk ongebreideld gebruik opleveren en moet geschieden gericht op de behoeften van de dienst. Hierover wordt niet beslist door het personeelslid zelf, maar door de overheid. In zijn vonnis van 6 mei 2011 oordeelde de rechter dat de overheid hier over een discretionaire bevoegdheid beschikt, en de burger, in 5

6 casu de politieman, niet rechtstreeks van de overheid kan eisen dat zijn geplaatste bestelling voor kledij die geen basisuitrusting uitmaakt, zonder meer wordt toegestaan. De overheid dient wel te motiveren waarom een bepaalde bestelling voor kledij die geen basisuitrusting uitmaakt niet kan gehonoreerd worden. Daarbij zal worden nagegaan of de besteding van de punten een kennelijk ongebreideld gebruik zou opleveren of in hoever de bestelling wel gericht is op de behoeften van de dienst. Een zorgvuldige overheid kan daarbij gebruik maken van een soort afschrijvingstabel, waarbij voor welbepaalde kledijstukken die niet tot de basisuitrusting behoren, voorafgaandelijk in overleg met het personeel wordt bepaald hoelang deze kledijstukken kunnen dienen en wanneer ze vervangen mogen worden. Via een BOC kan er dus een soort quotum wordt afgesproken waarbij elk personeelslid weet over hoeveel punten hij kan beschikken per bestelling. Zo n quotum heeft tot doel een kennelijk ongebreideld gebruik te vermijden en erover te waken dat de besteding van de overige kledijpunten geschiedt gericht op de behoeften van de dienst. Belangrijke mededeling inzake terugvorderingen ingevolge onverschuldigde betalingen Nog dagelijks worden vele collega s geconfronteerd met een vraag tot terugstorting van allerlei bedragen die onrechtmatig zouden uitbetaald zijn. In dat verband stelde de overheid altijd dat de verjaringstermijn om over te gaan tot dergelijke terugvorderingen 5 jaar bedroeg voor leden van de federale politie en 10 jaar voor leden van de lokale politie. Van een lid van de lokale politie werd dus verwacht en geëist dat bedragen die nog geen 10 jaar geleden werden gestort, terugbetaald werden indien er zich een vergissing zou hebben voorgedaan in het nadeel van de overheid. Ook mag van een zorgvuldige en redelijke overheid verwacht worden dat zelfs een bestelling, die het quotum en de afschrijvingstabel niet zou respecteren, maar het gevolg is van een ongewone toestand (bvb iemand zijn kledij is onverwacht stuk of gestolen) gehonoreerd zou worden. Immers in dit geval vormt de bestelling geen kennelijk ongebreideld gebruik en is ze gericht op de behoeften van de dienst. De overheid heeft de taak gekregen om als een goede huisvader te waken op de besteding van de punten. De rechter sloot zich bij die visie aan en stelde dat de bestelling van de betrokken voorzitter niet moest geleverd worden. De betrokken voorzitter zal na zijn pensionering zijn heimwee naar zijn dienst moeten bestrijden zonder te beschikken over zijn bestelde kledijstukken. Het> NSPV> heeft> deze> toestand> met> succes> aangeklaagd>voor>het>grondwettelijk>hof.>>in>het>arrest> 74/2011>van>18>mei>2011>oordeelde>het>Hof>dat>het> verschil>in>behandeling>tussen>een>federaal>en>een> lokaal> politieambtenaar> in> deze> aangelegenheid> een>discriminatie>uitmaakte.> Volgens het Hof dient de lokale politieambtenaar zich zoals zijn/ haar federale collega te kunnen beroepen op de kortere verjaringstermijn van 5 jaar. In afwachting dat we in een volgend nummer meer uitvoerig terugkomen op dit belangrijk arrest nog kort volgende raadgevingen. Het ondertekenen van een afbetalingstabel of het starten van de afbetalingen impliceert dat u akkoord bent dat u de gevraagde bedragen dient terug te betalen. Nadien kan nog moeilijk een eventuele verjaring worden opgeworpen of de reden van terugbetaling worden betwist. Artikel in samenwerking met advocaat I.Exelmans. Daarom doet u er best aan bij de minste twijfel om rechtsbijstand te vragen en in afwachting van de behandeling van uw dossier, geen enkel document inzake de problematiek te ondertekenen of geen enkel bedrag terug te storten. 6

7 PROCEDURE VAKANTIEGELD: NIEUWE PERMANENT AFGEVAARDIGDE Sinds 1 juni 2011 werd Annelies Faket aangeduid als vast afgevaardigde beheerder juridische bijstand binnen het NSPV. Voor zij die haar nog niet kennen, volgt hier een korte kennismaking : >> 34 jaar, vriendin van Jeroen, moeder van Rik (1jaar) en woonachtig te Wichelen. >> Ze begon bij de Rijkswacht in 1995 en was na haar benoeming tot wachtmeester achtereenvolgens werkzaam in de Rijkswachtbrigade Gooik en Zele. >> Sinds de hervorming maakt zij als Inspecteur van Politie deel uit van de Lokale Politiezone Berlare-Zele. >> In 2003 startte zij, in haar vrije tijd, de opleiding Rechten aan de universiteit te Antwerpen. Zij behaalde met onderscheiding haar diploma Licentiaat in de Rechten in WAT TE DOEN MET DE FORMULIEREN IN DIT NUMMER Zoals aan meegedeeld in het editoriaal van dit nummer vindt u hierbij de formulieren die u kan invullen. Immers globaal beschouwd zal het nieuw te publiceren KB, zoals toegelicht, minder gunstig uitvallen dan het eerste KB dat al door de Raad van State werd vernietigd. Dit geeft de mogelijkheid tot het eisen van schadevergoeding ten overstaan van de Staat die als auteur van die KB s verantwoordelijk is voor de fouten die werden gemaakt en de eventuele schade die daaruit voortvloeit. Bijgevolg zal enkel de Belgische Staat worden gedagvaard en niet elke politiezone afzonderlijk. >> Sinds 2009 gebruikt zij haar syndicaal verlof om bijstand te bieden op de dienst Rechtsbijstand van het NSPV. Toen, naar aanleiding van de verkiezing van Gert Cockx tot nationaal voorzitter, er een plaats vacant kwam binnen onze organisatie als vast afgevaardigde beheerder juridische bijstand, heeft zij dan ook niet nagelaten zich kandidaat te stellen. >> U kan haar bereiken op ons kantoor in Brussel (02/ ) of via In zeer dringende gevallen kan u haar steeds bereiken via uw plaatselijke afdelingsvoorzitter of uw provinciaal voorzitter. Eenieder die wenst betrokken te worden bij deze op stapel zijnde procedure, dient de bijgevoegde formulieren in te vullen en ons terug te zenden BINNEN DE TWEE MAANDEN NA DE VERSCHIJNINGSDATUM VAN DIT NUMMER VAN DE ECHO. Zij die deze formulieren al voorheen hebben ingevuld en toegezonden, dienen dit niet nogmaals te doen. Deze procedure geldt NIET voor al het Calog personeel (die al het verhoogd vakantiegeld hadden via de Copernicuspremie), noch voor de agenten van politie (die onmiddellijk de 92% verhoogd vakantiegeld werd toegekend), noch voor de collega s die al met pensioen waren voor het jaar 2009 (die niet kunnen vallen onder de toepassing van de regeling van het verhoogd vakantiegeld). Leden van de politiediensten die graag in deze procedure zouden stappen maar nog geen lid zijn van het NSPV, kunnen ook gebruik maken van deze mogelijkheid voor zover ze zich in orde brengen met hun lidmaatschap binnen de 2 maanden en verder lid blijven voor de duur van de procedure. 7

8 NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- & VEILIGHEIDSPERSONEEL NSPV VZW SECRETARIAAT : Generaal Bernheimlaan BRUSSEL : 02/ Fax : 02/ MANDAAT Vakantiegeld Ondergetekende, (NAAM, Voornaam)... geboren op: te geeft mandaat het NSPV te handelen in zijn/haar naam in het kader van het dossier ''vakantiegeld". Ik machtig hierbij het NSPV om alle nodige initiatieven en maatregelen te nemen die zij nodig acht voor de verdediging van mijn rechten in dit dossier. Gedaan te op Handtekening

9 NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- & VEILIGHEIDSPERSONEEL NSPV VZW SECRETARIAAT : Generaal Bernheimlaan BRUSSEL : 02/ Fax : 02/ PROCEDURE VAKANTIEGELD NAAM: VOORNAAM: Geboortedatum: Woonplaats: Graad: Stamnummer: Eenheid: Kaderwijziging sinds 01 januari 2009 Benoeming naar de graad van HINP op datum van: CP op datum van: HCP op datum van: Datum van op pensioenstelling (wanneer op pensioen gesteld na 01 januari 2009)... Datum : Handtekening 9

10 Copyright veelgestelde vragen Hoe weet ik of een afbeelding beschermd is? Is de auteur in leven of minder dan 70 jaar geleden overleden, dan is de afbeelding beschermd. Na die termijn behoren de werken tot het publiek domein. Hoe krijg ik toestemming om op Internet verspreide afbeeldingen te gebruiken? Door contact op te nemen met ofwel de auteur ofwel de rechthebbenden (erfgenamen, auteursvereniging of persfotoagentschap). Wat als de auteur geen lid is van een auteursvereniging? Ook als een auteur of componist niet bij een auteursvereniging aangesloten is, blijft het auteursrecht gelden. In dergelijk geval moet de toestemming rechtstreeks aan de auteur, de fotograaf of zijn rechthebbenden worden gevraagd. Ik wil een op Internet gevonden afbeelding wijzigen. Wat moet ik doen? Altijd de toestemming vragen van de auteur of zijn rechthebbenden de auteur van de inhoud de geportretteerde (portretrecht) Ik heb een foto op Internet gevonden. Mag ik die reproduceren? U mag die reproduceren als u de toestemming van de fotograaf en van de geportretteerde hebt gekregen. Daar het auteursrecht echter vatbaar is voor overdracht (art.3. 1,1e lid van de wet van 30 juni 1994), kan een auteursvereniging of een persfotoagentschap de wettelijk vereiste voorafgaande reproductietoestemming verlenen, als de auteur of zijn rechthebbenden hen daartoe gemachtigd hebben. Wie moet van de auteurs toestemming krijgen om auteursrechtelijk beschermde werken online te gebruiken? Voor het vooraf aanvragen van toestemming is de website-uitbater verantwoordelijk. Die natuurlijke of rechtspersoon draagt de redactionele verantwoordelijkheid voor de site. Hij stelt aan het publiek de inhoud ter beschikking die hij zelf heeft ontwikkeld of door derden heeft laten ontwikkelen. Wanneer is auteursrechtelijke toestemming vereist? Voor elk gebruik van auteursrechtelijk beschermd repertoire is voorafgaande toestemming van de rechthebbenden van die werken vereist. SABAM beheert, behalve het nationale repertoire van haar leden, ook het internationale repertoire via contracten met buitenlandse zusterverenigingen. De toestemming geldt dus het repertoire van SABAM en dat van de buitenlandse zusterverenigingen waarmee SABAM een wederkerigheidsovereenkomst heeft gesloten. 10 De auteur van een werk van letterkunde of kunst heeft op dat werk immers een onvervreemdbaar moreel recht (Art.I. 2.). Niettegenstaande enige afstand behoudt hij het recht om zich te verzetten tegen elke misvervorming, verminking of andere wijziging van dit werk dan wel tegen enige andere aantasting van het werk, die zijn eer of zijn reputatie kunnen schaden. Mag ik een afbeelding op Internet reproduceren zonder copyrightvermelding? NEE. De naam van de auteur en de bron moeten onder de afbeelding worden vermeld. Als ik besluit om maar twee bollen van het Atomium of een detail van een doek van René Magritte op mijn website te reproduceren, moet ik dan ook toestemming vragen of mag dat rechtenvrij? Ook als u van plan bent een werk gedeeltelijk te reproduceren, moet toestemming worden gevraagd aan de auteur of zijn rechthebbenden.

11 Ik heb op een rommelmarkt een reeks prentkaarten gekocht. Mag ik die reproduceren, verkopen of verspreiden? Wanneer ik toestemming heb gekregen en auteursrechten aan SABAM heb betaald, waar gaan die dan naartoe? Ook in dit geval is voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever vereist. De door de gebruikers betaalde auteursrechten worden uitgekeerd aan de auteurs (om de zes maanden, na aftrek van de administratiekosten van Sabam ten belope van 20%). Ik heb een persconferentie bijgewoond en in de persmap vind ik een foto die kan dienen om mijn journalistiek artikel van morgen mee te illustreren. Heb ik het recht die te gebruiken? Hieronder vindt u verschillende situaties die erop kunnen wijzen dat u risico s loopt met betrekking tot inbreuken op het auteursrecht: U haalt afbeeldingen van illegale, onbeschermde sites op Internet binnen en u groepeert die in een bestand of u reproduceert ze op een andere drager, bestemd voor het publiek. Opgepast! «Alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst heeft het recht om het werk volgens ongeacht welk procedé aan het publiek mede te delen.» (Artikel 1 1 van de Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten van 30 juni 1994). U «knipt en plakt» afbeeldingen die u op Internet hebt gevonden zonder dat u de bron of de auteur ervan kent. «Alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst heeft het recht om het op welke wijze of in welke vorm ook, direct of indirect, tijdelijk of duurzaam, volledig of gedeeltelijk te reproduceren of te laten reproduceren.» Bovendien moeten de naam van de auteur en/of die van de fotograaf en de titel van het werk worden vermeld. JA. Die foto mag worden gebruikt in de artikels die worden geschreven over de gebeurtenis waar de persconferentie over ging. Elk ander gebruik, met name na de gebeurtenis, is daarentegen ongeoorloofd zonder voorafgaande toestemming van de fotograaf. Ik heb een foto op Internet gekocht. Mag ik die naar believen gebruiken? NEE. De aankoop van een afbeelding houdt niet het recht in ze te reproduceren tenzij dat zo in de aankoopvoorwaarden bepaald staat en die zijn opgesteld door de auteur of de rechthebbende. Ik wil een foto die ik zelf heb gemaakt, op Internet plaatsen. Moet ik ook toestemming krijgen? NEE. Op grond van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten heeft alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst het recht om het werk volgens ongeacht welk procedé, met inbegrip van de beschikbaarstelling voor het publiek op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn, aan het publiek mee te delen. AANDACHT U wisselt beeldbestanden uit vanop of naar uw werkplek. Dit soort gedrag dat geen verband houdt met uw beroepsactiviteiten, kan schadelijke gevolgen hebben voor uw computer of het informaticasysteem van uw bedrijf. Bent u een bedrijf, zorg er dan voor dat er een reglement voor de werknemers bestaat aangaande het intern en extern gebruik van Internet. Vergeet niet dat de juridische en veiligheidsrisico s aanzienlijk zijn! Uw Internetverbinding werkt abnormaal traag. Dat kan erop wijzen dat uw computer door het gebruik van uitwisselingsdiensten of illegale sites besmet is geraakt met virussen, spyware of andere vijandelijke software-elementen. U hebt regelmatig problemen met computervirussen. Als uw computer regelmatig wordt geplaagd door virussen of als uw externe contacten regelmatig virussen van u ontvangen, dan komt dat omdat u die virussen binnenhaalt via potentieel gevaarlijke sites en uitwisselingsdiensten die illegaal auteursrechtelijk beschermd materiaal aanbieden. (Bron : Gelieve in volgende gevallen het Secretariaat NSPV in kennis te stellen : Bij adreswijziging Bij wijziging in de familiale toestand Bij het veranderen van rekeningnummer Bij statuutswijziging (vb actief naar oprustgestelde) Plaats van tewerkstelling Op de website van het NSPV kan u onder de rubriek formulieren een document vinden om in te vullen. Leden die niet beschikken over internet kunnen dit formulier telefonisch aanvragen. 11

12 GEPENSIONEERDEN INFO Vragen en antwoorden, Begrafenisvergoeding en inhouding begrafenisvergoeding. Waarom wordt begrafenisvergoeding ingehouden? Waarom krijgt een gepensioneerde van de openbare dienst geen begrafenisvergoeding van de mutualiteit? Daarover worden nogtal wat vragen gesteld. Er is namelijk een enorm groot verschil in systeem tussen de begrafenisvergoeding voor de gepensioneerden van de openbare diensten en voor de gepensioneerden van de privésector. De verplichte verzekering: Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) is van toepassing op de beide groep gepensioneerden. Maar de begrafenisvergoeding is niet gelijklopend. Begrafenisvergoeding gepensioneerden openbare diensten Terug vakantiegeld bij de pensioenen van de openbare diensten. Voor de langstlevende echtgenoot of de erfgenamen in rechte lijn is de vergoeding gelijk aan het laatste bruto maandbedrag van het rustpensioen maar beperkt tot 2 346,62 EUR vanaf Ik heb geen vakantiegeld gekregen en mijn buur met ongeveer dezelfde jaren dienst heeft wel vakantiegeld gekregen Vergeet niet dat hier 0,50% van het pensioen werd ingehouden om de nabestaanden die begrafenisvergoeding te kunnen uitbetalen. Men krijgt normaal geen begrafenisvergoeding van het rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering. Bij cumul, in bepaalde omstandigheden zou men er toch gedeeltelijk kunnen van genieten. Raadpleeg de ziekenkas van de overledene. Het onderzoek naar het recht op een gewoon en/of aanvullend vakantiegeld gebeurt ambtshalve met andere woorden het gebeurt automatisch door de Pensioendienst voor de overheidssector. Gepensioneerden uit de privésector en diens begrafenisvergoeding. De gepensioneerde moet hiervoor dus geen aanvraag indienen. Als de partner is overleden, dan krijgt men van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering een begrafenisvergoeding. Het gewoon vakantiegeld: Om gewoon vakantiegeld te kunnen krijgen moet men voldoen aan bepaalde voorwaarden. Om de vergoeding te verkrijgen, moet u de volgende documenten voorleggen aan het ziekenfonds: een uittreksel uit de overlijdensakte; een factuur van de begrafenisonkosten (lijkkist), met vermelding van de naam van de betaler; het bewijs dat de overledene tot minstens 31 dagen voor zijn overlijden een van de volgende was: werknemer (maar niet in openbare dienst); werkloze; gepensioneerde. De verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering voorziet voor loontrekkende een begrafenisvergoeding van 148, Ieder jaar vanaf mei stromen de steeds terug komende vragen nopens het vakantiegeld voor gepensioneerden binnen. Het is normaal dat die vragen komen gezien de onduidelijkheid waar de grens licht van wat genoemd wordt het geplafonneerd bedrag. Op 1 mei een pensioen van de openbare sector toegekend zijn. De leeftijd van 60 jaar bereikt hebben, Die effectief in de loop van de maand mei een rustpensioen geniet dat niet werd verminderd wegens de uitoefening van een beroepsactiviteit en waarvan het totale bruto maandbedrag lager is dan 2 087,10 EUR Dit pensioen niet cumuleert met één of meerdere andere pensioenen of met enig ander voordeel waarvan het totale bruto maandbedrag het bedrag van 2 087,10 EUR niet overschrijdt Dat bedrag is natuurlijk bruto, en dient men rekening te houden met de inhoudingen : gezondheidszorg (meestal 3,55 %) - eventueel begrafenisvergoeding bij de gepensioneerde ambtenaren (0.50%) solidariteitsbijdrage (tussen 0,0 en de 2,00%) Eveneens dient men rekening te houden met de bedrijfsvoorheffing, zodat het uitbetaalde bedrag ruim onder het genoemde bruto bedrag valt. Vandaar vraagstelling.

13 Bedragen: 240,52 EUR (voor een alleenstaande) 320,70 EUR (voor een gezin) Vermindering van het vakantiegeld Het bedrag van het vakantiegeld (PDOS) wordt, in voorkomend geval, verminderd met het vakantiegeld toegekend door de RVP (werknemerspensioenen). De aanvullende toeslag bij het vakantiegeld: Een aanvullende toeslag bij het vakantiegeld wordt toegekend aan de titularis van een rustpensioen die, op 1 mei van het lopende jaar, de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt en een supplement gewaarborgd minimum geniet wegens leeftijd of dienstanciënniteit. Bedragen: 363,63 EUR (bedrag alleenstaande) 436,01 EUR (bedrag gezin) Net zoals bij het gewone vakantiegeld wordt een vermindering voorzien indien er een pensioen is van de RVP. Gratis vervoer op de NMBS. Deze dienst is volledig gratis. Bij verlies van de kaart kan een duplicaat aangevraagd worden, tegen betaling van de kosten voor de aanmaak. De 65 + vrijkaart kan op het hele TEC-net gebruikt worden. Menig gepensioneerde is niet akkoord met het feit dat er geen gratis openbaar vervoer meer voorzien is voor de gepensioneerde politiemensen. Meteen wil ik wel verwijzen naar het seniorenbiljet NMBS. Weliswaar niet gratis maar toch voordelig. Er blijft toch nog een leemte tussen de op pensioenstelling en de 65 jaar. Seniorenbiljet is pas geldig vanaf 65 jaar. De + 65jarigen betalen voor 2de klasse 5.20 euro en voor eerste klasse 12,00 euro. Dat aanbod is slechts geldig vanaf 9.00 uur. Tijdens de weekends en de feestdagen is er geen uurbeperking, maar tijdens het hoogseizoen (juli en augustus is het biljet niet geldig). Hoe gaat het bij de TEC, DE LIJN en de MIVB? 65 plussers reizen gratis met dit openbaar vervoer. Er schijnt wel een verschil te bestaan voor het verwerven van een 65+ kaart DE LIJN (Vlaanderen) Elke Vlaming ontvangt op zijn 65ste een Omnipas 65+. Deze is nu geldig tot 31 december 2012 en wordt daarna automatisch vernieuwd. Bij het opstappen dient met de kaart niet te ontwaarden TEC (Wallonië) De persoon die ouder is dan 65 en woonachtig is in het Waals Gewest, krijgt tevens een tweede kaart met de logo s van de maatschappijen MIVB en De Lijn, waarmee hij ook op deze netten gratis kan reizen. MIVB (Brussels Hoofdstedelijk gewest) Als u 65 bent of ouder en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd bent, dan stuurt de MIVB u automatisch alle informatie via de post. Als u deze brief niet ontvangen hebt, kan u het abonnement bestellen via de BOOTIK online of in een van onze BOOTIK. In het laatste geval brengt u uw identiteitskaart, een pasfoto en 5 mee. Het is eveneens mogelijk de aanvraag door iemand anders te laten indienen. Deze persoon moet zich dan aanbieden met zijn eigen identiteitskaart en de uwe. De MOBIB-kaart zal ter plaatse aangemaakt en afgeleverd worden. Uw 65+ abonnement van de MIVB is ook geldig op de netten van TEC en De Lijn. Vergeet niet uw MOBIB-kaart te valideren bij het instappen in een voertuig of het betreden van een station! Als u 65 bent of ouder en in het Vlaams of Waals Gewest gedomicilieerd bent, moet u een MOBIB-pass aanvragen via onze BOOTIK online of in een van onze BOOTIK om te blijven reizen op het MIVB-net Bij de TEC zit het iets anders in elkaar. Het volstaat om een recto-verso fotokopie van de identiteitskaart naar de TEC te sturen (+ het document met de gegevens die op de chip staan zo het een elektronische identiteitskaart betreft). Bron: Eigen documentatie; verschillende pensioendiensten; De lijn, Tec en MIVB; staatsblad. Marcel De Loof - Nationaal vertegenwoordiger gepensioneerden (N) Om het gratis vervoerbewijs te krijgen, moet de persoon ten volle 65 jaar oud zijn. Hij kan echter zijn aanvraag versturen in de loop van de maand die de maand waarin hij jarig is, voorafgaat en zo zijn vervoerbewijs kort na de vereiste leeftijd krijgen. 13

14 ONZE BLIJKEN VAN DEELNEMING AAN ALLEN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ DEZE DROEVE GEBEURTENISSEN. ANTWERPEN DOORNIK LUIK Op 29 april 2011, JANSSENS Lea, Op 24 september 2010, POTTIEZ Emilien, weduwnaar van Rose CANION. 81 jaar Op 26 april 2011, DEPIENNE René, echtgenoot van Monique LAURENT. 83 jaar weduwe van Jan WIJK. 67 jaar BERGEN Op 13 mei 2011, BEELEN Clément, weduwnaar van Maria VAN HEMELEN. 92 jaar EUPEN Op 12 februari 2011, GOMMES Maria, weduwe van Ernest RICHARD. 89 jaar GENT BRUGGE Op 11 februari 2011, LOOTENS Frans, weduwnaar van Jeannette BOUTELIGIER. 93 jaar Op 15 mei 2011, SANDERS Rachel, echtgenote van Antoon FALLEIN. 87 jaar BRUSSEL Op 14 mei 2011, WILLEMS Hubertus, weduwnaar van Anna GORDTS. 87 jaar Op 29 maart 2011, HOUTEKIE Robert, echtgenoot van Madeleine PETILLION. 90 jaar CHARLEROI Op 29 april 2011, BLEU Jean, echtgenoot van Emilia LESPLINGART. 90 jaar DENDERMONDE Op 11 mei 2011, Bernadette ZAMAN, echtgenote van René WINDEY. 77 jaar Op 20 mei 2011, MANSSENS Gabrielle, weduwe van Ghislain VAN DURPE. 96 jaar Op 22 mei 2011, WOUTERS Hector, echtgenoot van Jenny MONTAELT. 89 jaar Op 07 april 2011, MAZIERS Léon, echtgenoot van Marie GATELIER. 85 jaar Op 07 april 2011, DONFUT Jean-Marie, echtgenoot van Edith CLOSE. 58 jaar NEUFCHATEAU Op 06 april 2011, PIERLOT Félicien, echtgenoot van Marie THIRY. 91 jaar TONGEREN Op 24 mei 2010, EVERAERD Ivonna, weduwe van Dhr. DE SUTTER. 85 jaar Op 30 april 2011, MOTTART Marguerite, echtgenote van Antoon COLLAS. 84 jaar HASSELT TURNHOUT Op 28 april 2011, THIRIET Jeanne, weduwe van Pieter RAMAEKERS. 93 jaar Op 02 juni 2011, VAN GHEEL Annie, weduwe van Vic EXELMANS. 90 jaar Op 16 februari 2011, CRAEGHS Maria, weduwe van Joseph BROUNS. 86 jaar Op 13 mei 2011, SCHELLEKENS Maria, weduwe van Lodewyk VAN HOECK. 98 jaar IEPER VERVIERS Op 05 mei 2011, VEREECKE Herman, echtgenoot van Erna AMPE. 60 jaar Op 25 mei 2011, DECERF Gérard, echtgenoot van Chantal JACOB. 65 jaar KORTRIJK Op 12 mei 2011, DIZIER Gilbert, echtgenoot van Paula MASSOZ. 85 jaar Op 03 juni 2011, MALBRANCKE Johanna, weduwe van Jozef PIL. 92 jaar Op 02 mei 2011, ALLAERT Julia, weduwe van Frans CALLENS. 84 jaar JUBILE Op 08 april 2011 vierden het echtpaar Lucien LEQUEU en Julie VANDENNEUCKER hun gouden huwelijksjubileum. Onze welgemeende gelukwensen aan de jubilarissen. 14

15 18 oktober 2011 "4de Dag voor gepensioneerden" Op dinsdag 18 oktober 2011 gaat de 4de Dag voor gepensioneerden door, in de Kapel Merksplas-Kolonie Kapelstraat z/n MERKSPLAS Je wordt er ontvangen met koffie en versnaperingen, Ondertussen zul je vast en zeker oude bekenden ontmoeten. De academische zitting wordt gevolgd door een zoempauze met aangename accordeonmuziek. s Middag, na een aperitief gaan wij aan tafel en genieten van een maaltijd met wijn, waar de vroegere bewoners er enkel van konden dromen. Wij beloven terug een gezellige, aangename en een onvergetelijke dag, Marc Stans is een bezige bij en geen onbekende. Hij begeleid bekende artiesten. Marc is ook tekstschrijver. Hij schreef nummers voor onder andere Mieke. De groep heeft tot doel de Accor-deon te promoten en ontspannende muziek te brengen. Zij hebben een uitgebreide repertoire met o.a. vele onsterfelijke Vlaamse liedjes. DEELNAMEPRIJS De prijs werd dank zij NSPV Nat. bijzondere laag gehouden Leden: 25,00 Partners van de leden: 25,00 Niet-leden (kostprijs): 35,00 Vervoer met bus: Leden en hun partner:gratis Niet-leden: waarbij Marc Stans, Cliff Rilly en de Molse accordeonvrienden er alles zullen aan doen om u te amuseren. Alsof dat nog niet genoeg was, laten wij u niet gaan zonder dat u nog smakelijk kunt genieten van broodjes met koffie. Er worden bussen ingelegd, die u veilig en wel zullen terug brengen waar u bent opgestapt. 10,00 Cliff Rilly werd geboren op 31 oktober 1945 als Albert Hermans. Naast zanger is Cliff ook actief als tekst- en muziekschrijver. Programma uur: uur: uur: uur: uur: uur: uur: uur: Verwelkoming met koffie en versnaperingen. Academische zitting met gastsprekers. zoempauze met optreden Receptie of aperitief met verrassingsact. Gezamenlijk middagmaal. (soep, hoofdschotel, nagerecht en dranken inbegrepen tot optreden. Optreden VAN Cliff Rilly en Marc Stans. Belegde broodjes en koffie Einde en terug naar huis toe. Te Betalen: Vóór 09 oktober 2011 op rekening Nr Van het NSPV vzw. Verplichte vermelding: DAG GEPENSIONEERDEN NAAM, AANTAL PERSONEN, OPSTAPPLAATS of EIGEN VERVOER en AFDELING Uw betaling geldt als inschrijving Praktische mededeling De reisweg van de bussen en de opstapplaatsen worden door de provincies georganiseerd. Neem kontact op met de reisverantwoordelijke van uw provincie. De eerst ingeschrevenen zijn zeker van hun deelname. Opstapplaatsen en uur van vertrek zullen u per brief overgemaakt worden 15

16 U zorgt voor de anderen. Wij zorgen voor u. Jullie die beschermen verdienen zelf de beste bescherming. Wij stellen u hierbij een autoverzekering voor waarvan enkel de leden van het NSPV kunnen genieten. Concreet, ontdek zonder langer te wachten de meest uitzonderlijke voorwaarden: > UITERST SCHERPE premies (tot 30% goedkoper) > 0% VRIJSTELLING indien u uw wagen laat herstellen in één van de erkende garages(1) > Een GRATIS vervangwagen gedurende 5 dagen bij pech of ongeval > Een volledige en GRATIS(2) CAR RELAX bijstand bij pech of ongeval > De mogelijkheid om de premie maandelijks te betalen(3) (1) Behalve voor jonge bestuurders. (2) Voor elke wagen van minder dan 6 jaar oud bij onderschrijving. (3) Raadpleeg de voorwaarden. Denk aan de brandverzekering die u via het NSPV verzekeringspakket kan afsluiten. Verzeker ook uw motor aan voordelige premies. Om het bedrag van uw premie te kennen bel naar 0800/ (gratis) of surf naar ACTEL. n.v. - Lid van de Groep P&V - de Lignestraat Brussel - Tel. 02/ Fax. 02/ RPR Brussel - Bank: Verzekeringsonderneming code CBFA 2279 (Beslissing dd ; B.S. dd ) voor de takken 1, 3 en 10a. - hulp?

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/127 BERAADSLAGING NR. 08/036 VAN 1 JULI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT

Nadere informatie

Ombudsdienst Pensioenen

Ombudsdienst Pensioenen Ombudsdienst Pensioenen Tony VAN DER STEEN, Ombudsman december 2011 Ombudsdienst Pensioenen 1 De taak van de Ombudsman Klachten behandelen Bemiddelen en verzoening nastreven Suggesties en aan bevelingen

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector www.federale.be www.baksteen.be Voorwoord Eind 2011 werd een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders van de baksteensector. Met dit sectorpensioenplan

Nadere informatie

De perequatie Wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 9 juli 1969

De perequatie Wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 9 juli 1969 De perequatie Wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 9 juli 1969 Wet van 25 april 2007 met betrekking tot de pensioenen van de overheidssector (BS 11 mei 2007) Nieuw perequatiemechanisme Nieuw

Nadere informatie

Versie van DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 11-09-2017 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Begunstigden 3. Voorwaarden 4. Begrafeniskosten 5. Bedrag

Nadere informatie

Versie van 14-11-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van 14-11-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 14-11-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Begunstigden 3. Voorwaarden 4. Begrafeniskosten 5. Bedrag

Nadere informatie

De bestelling... 3 De verlenging...14

De bestelling... 3 De verlenging...14 January 2010-1 - 1. De bestelling...3 A. Chronologisch verloop... 3 B. Voorbereiding van bestellingen... 4 1 Excel-bestand... 4 2 Leeg MOBIB-formulier... 6 a. Wie moet het MOBIB-formulier invullen?...

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Voorwoord Midden 2014 werd voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven een sectoraal pensioenplan ingevoerd. Met dit sectorpensioenplan bouwt

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/199 BERAADSLAGING NR. 16/004 VAN 2 FEBRUARI 2016, GEWIJZIGD OP 4 OKTOBER 2016, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

vervoerkosten horeca

vervoerkosten horeca vervoerkosten horeca Folder_transport_HORECA_2012_NL.indd 1 04/03/12 09:20 Folder_transport_HORECA_2012_NL.indd 2 04/03/12 09:20 Vervoerkosten woon-werk verkeer De werkgever komt financieel tussen in de

Nadere informatie

Aangifte van ongeval KLEEF HIER GELE KLEVER. Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds. Type: GR A INT. I Identificatiegegevens van het slachtoffer

Aangifte van ongeval KLEEF HIER GELE KLEVER. Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds. Type: GR A INT. I Identificatiegegevens van het slachtoffer Aangifte van ongeval CHRISTELIJKE MUTUALITEIT Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds dossiernummer: Type: GR A INT I Identificatiegegevens van het slachtoffer 1. Naam en voornaam... Straat... nummer/bus...

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG SCSZ/05/97 1 BERAADSLAGING NR. 05/034 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE BUITENLANDSE VERZEKERDEN, DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN HET VLAAMS ZORGFONDS, MET HET

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

De perequatie van de overheidspensioenen

De perequatie van de overheidspensioenen De perequatie van de overheidspensioenen De perequatie van de overheidspensioenen Inhoud 1. Wettelijke basis 2. Inleiding 3. De korven 4. Koppeling van de pensioenen aan een perequatiekorf 5. Samenstelling

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.12 : Terugbetaling van de verplaatsingskosten die het gevolg zijn van een erkend arbeidsongeval of een erkende

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon ZG/WEL-150401 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon ZG/WEL-160120 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Perequatie van de overheidspensioenen

Perequatie van de overheidspensioenen 1/6 Perequatie van de overheidspensioenen 1. Ter herinnering: Wat is perequatie? Het huidige ingevoerde systeem dateert van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende

Nadere informatie

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) A001 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Provinciale afdeling Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR WIE DE AANVRAAG

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 30/09/2014

Datum van inontvangstneming : 30/09/2014 Datum van inontvangstneming : 30/09/2014 Samenvatting C-408/14-1 Zaak C-408/14 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Offerte. Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: *

Offerte. Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: * (Product 4) Offerte Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie Deze offerte wordt opgesteld voor: * De verzekeringsmaatschappij is AXA Belgium. Deze offerte

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/011 BERAADSLAGING NR. 16/004 VAN 2 FEBRUARI 2016 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een tussenkomst door het Koninklijk Gesticht van Mesen

Aanvraagformulier voor een tussenkomst door het Koninklijk Gesticht van Mesen Aanvraagformulier voor een tussenkomst door het Koninklijk Gesticht van Mesen BELANGRIJKE OPMERKING! Het Koninklijk Gesticht van Mesen doet, door het aanbieden van deze aanvraag geen enkele belofte van

Nadere informatie

ATTEST SPORTCLUB OF FITNESSCENTRUM. 1. In te vullen door de verantwoordelijke van het fitnesscentrum of van de sportclub.

ATTEST SPORTCLUB OF FITNESSCENTRUM. 1. In te vullen door de verantwoordelijke van het fitnesscentrum of van de sportclub. Lange Nieuwstraat 109-2000 Antwerpen 03/203.76.00 info@lmpa.be 03/225.02.35 www.lmpa.be ondernemingsnr : 04 117628 22 ATTEST SPORTCLUB OF FITNESSCENTRUM 1. In te vullen door de verantwoordelijke van het

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 11-09-2017 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uw wenst afwezig te blijven van het werk om pleegzorgen te verstrekken aan de perso(o)n(en) die door de rechtbank, door een door de bevoegde Gemeenschap erkende plaatsingsdienst,

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. XIU actie schooljaar THE FLUO CHALLENGE

WEDSTRIJDREGLEMENT. XIU actie schooljaar THE FLUO CHALLENGE WEDSTRIJDREGLEMENT XIU actie schooljaar 2017-2018 THE FLUO CHALLENGE Inleiding THE FLUO CHALLENGE is een wedstrijd die georganiseerd wordt door de vzw XIU. Scholen die deelnemen aan deze wedstrijd proberen

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) FAQ S VOORDELEN VAN ALLE AARD

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) FAQ S VOORDELEN VAN ALLE AARD Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Kroonlaan 145 A Uitgiftenummer SSGPI-RIO/2016/220 1050 Brussel Uitgiftedatum 07-03-2016 www.ssgpi.be Classificatiegraad

Nadere informatie

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen.

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen. PC 216 NOTARIAAT AANVULLEND PENSIOEN DER NOTARISBEDIENDEN Woord Vooraf In het verleden (vóór 1987) bestond er voor de notarisbedienden een aanvullend pensioen volgens een repartitiesysteem, verspreid over

Nadere informatie

Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen

Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen U wilt als militair in het kader van een tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking (TALO) een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen.

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap A001 Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap Provinciale afdeling VF Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering ZG/WEL-150309 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Tony Van Der Steen Ombudsman Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus Brussel. Tel. 02/ Fax 02/

Tony Van Der Steen Ombudsman Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus Brussel. Tel. 02/ Fax 02/ Contactgegevens Tony Van Der Steen Ombudsman Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus 5 1000 Brussel Tel. 02/274.19.80 Fax 02/274.19.99 E-mail: klacht@ombudsmanpensioenen. be

Nadere informatie

Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging

Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging U kunt dit formulier op uw computer invullen.

Nadere informatie

Aanvraag tot aansluiting grensarbeider

Aanvraag tot aansluiting grensarbeider Onafhankelijk Ziekenfonds Voorbehouden aan het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex Nummer tussenpersoon Naam Aansluitingsnummer Aanvraag tot aansluiting grensarbeider Uw persoonlijke identificatiegegevens

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave Versie van 03-09-2014 DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijk en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Definitie 4.1 Algemeen 4.2 Invloed van bepaalde

Nadere informatie

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Plotseling is het zover... U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval. Deze brochure wil u wegwijs

Nadere informatie

Vakbondsstatuut politie (wet ) Gemeenrechtelijk vakbondsstatuut (wet ) Identieke regeling

Vakbondsstatuut politie (wet ) Gemeenrechtelijk vakbondsstatuut (wet ) Identieke regeling Vakbondsstatuut politie (wet 24.03.1999) Gemeenrechtelijk vakbondsstatuut (wet 19.12.1974) 1 Identieke regeling Grotendeels: onderhandelings-en overlegmateries/procedures. Gedeeltelijk: representativiteit

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/068 BERAADSLAGING NR 09/041 VAN 7 JULI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT

Nadere informatie

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Belastbare inkomsten 3. Inkomsten van de kinderen ten laste 4.

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel...

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 4 De hierna vermelde CAO

Nadere informatie

BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000

BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000 BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000 HAARD- EN STANDPLAATSTOELAGE Tabel van de van kracht zijnde bijvoegsels bij bericht 27 PP van 2000 Nr. van het bijvoegsel Nr. en jaar van het bericht Wijzigingen 2 50 PP/2001

Nadere informatie

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS PROFICIAT! U HEBT ZOPAS EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA DE GESPECIALISEERDE DIENSTEN VAN HAYS! hays.be Meteen willen wij u graag wat wegwijs maken in de wereld van de

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

AANSLUITINGSFORMULIER VERZEKERINGSPAKKET

AANSLUITINGSFORMULIER VERZEKERINGSPAKKET ASSURNAT n.v. Generaal Bernheimlaan 18 bus 1 1040 Brussel Telefoon : 02/643 20 20 - Fax : 02/643 20 29 - E-mail: info@assurnat.be CBFA 67904 AANSLUITINGSFORMULIER VERZEKERINGSPAKKET (Brand/Diefstal Hospitalisatie

Nadere informatie

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU?

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? INHOUDSTAFEL BEDRIJF IN FALING. WAT NU? 5 Wat moet je doen? 5 Wat moet je meebrengen? 6 Wat gebeurt er na het opmaken van de schuldvordering? 7 Waarvoor komt het Fonds Sluiting

Nadere informatie

STEUNAANVRAAG. Overleden op: / / In leven (*) Militair Lid Federale Politie

STEUNAANVRAAG. Overleden op: / / In leven (*) Militair Lid Federale Politie Fondation Général Baron de Greef Fondation d utilité publique Stichting Generaal Baron de Greef Stichting van openbaar nut STEUNAANVRAAG Belangrijke opmerking: De stichting doet, door het aanbieden van

Nadere informatie

Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Provincie Oost-Vlaanderen

Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Provincie Oost-Vlaanderen Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Provincie Oost-Vlaanderen REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE BETREFFENDE DE BIJSTANDSREGELING Art. 1. Het VSOA - Politie, hierna de organisatie genoemd, verdedigt de belangen

Nadere informatie

Formulier 2015 (Aanvraag loonkosten/kosten voor diensten 2014)

Formulier 2015 (Aanvraag loonkosten/kosten voor diensten 2014) Aanvraagformulier voor tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor de kosten voor diensten voor twee of meerdere artsen die deel uitmaken van een groepering Dit formulier moet opgestuurd worden naar het

Nadere informatie

Ontwerprondzendbrief DVO/BZ/P&0/2007 m.b.t. uitvoering sectoraal akkoord 2003-2004 - rechtsbijstand

Ontwerprondzendbrief DVO/BZ/P&0/2007 m.b.t. uitvoering sectoraal akkoord 2003-2004 - rechtsbijstand Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 251.81 2 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 10 SEPTEMBER EN 1 OKTOBER 2007

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen op 15/10/2013;

Gelet op de aanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen op 15/10/2013; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 81/2013 van 11 december 2013 Betreft: Machtigingsaanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het identificatienummer

Nadere informatie

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd!

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Schuldsaldoverzekering Hypotheeklening In geval van tegenspoed bent u beschermd! De schuldsaldoverzekering biedt u de zekerheid dat uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging Aanvraagformulier openen abo Business Account voor een feitelijke vereniging Gegevens van de feitelijke vereniging: Sociale benaming: Oprichtingsdatum: Doel van de vereniging: BTW-nummer: ]]]]]]]]] ]]]]]]]]]

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

REGLEMENT. Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen

REGLEMENT. Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen REGLEMENT Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen ARTIKEL 1: ORGANISATOR Touring Verzekeringen, waarvan de zetel gevestigd is op de Havenlaan 86C bus 117 in 1000 Brussel, organiseert

Nadere informatie

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Omschrijving van het advocatenkantoor, het bedrijf, de juridische dienst of het notariskantoor: FOD Justitie. Functie Antwerpen : 4. Deze plaatsen vervangen deze

Nadere informatie

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1. Versie van 21-03-2011 DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.1 Volledige wedde 2.1.2 Niet volledig verschuldigde wedde 3. Recht

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN (ingaand op 01/01/2015) Groepsverzekering overlijden Groepsverzekering pensioen Deze brochure vormt geen juridisch bindend

Nadere informatie

Voorschotten op sociale uitkeringen

Voorschotten op sociale uitkeringen Versie nr.: 1 Laatste bijwerking: 18-04-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een sociale uitkering? 3) Wat is een voorschot op sociale uitkeringen? 4) Wie kan aanspraak maken op een voorschot op

Nadere informatie

AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E)

AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E) Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E) Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave Versie van 21-03-2011 DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijk en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Definitie 4.1 Algemeen 4.2 Invloed van bepaalde

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts ZG/WEL-160120 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Waarvoor zijn deze algemene voorwaarden? Deze algemene voorwaarden horen bij de verzekering Overlijdensbijstand van Hooghenraed. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Dringende Medische Hulpverlening

Dringende Medische Hulpverlening Versie nr: 1 Laatste wijziging: 30-06-2007 1. Waartoe dient deze fiche? 2. Wat is dringende medische hulp? 3. Wie heeft recht op dringende medische hulp? 4. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om aanspraak

Nadere informatie

ARCOPAR CVBA Urbain Britsierslaan 5 Schaarbeek (1030 Schaarbeek) HUISHOUDELIJK REGLEMENT

ARCOPAR CVBA Urbain Britsierslaan 5 Schaarbeek (1030 Schaarbeek) HUISHOUDELIJK REGLEMENT ARCOPAR CVBA Urbain Britsierslaan 5 Schaarbeek (1030 Schaarbeek) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling van de statuten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL Pag. Hoofdverzekering Hoofdstuk I Definities 2 Hoofdstuk II Voorwerp van de verzekering 2 Artikel 1 Voorwerp van het contract 2 Artikel

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

DEEL 4. Bijlagen. jaarverslag 2014 college van de ombudsmannen voor pensioenen. De nuttige adressen

DEEL 4. Bijlagen. jaarverslag 2014 college van de ombudsmannen voor pensioenen. De nuttige adressen DEEL 4 Bijlagen De nuttige adressen 99 Nuttige adressen Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine Egmont 1 Karmelietenstraat 15 Tel.: + 32 2 501 38 55 Fax: + 32 2 501 86 33 E-mail: info@bacquelaine.fed.be

Nadere informatie

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken 5Instanties waaraan het overlijden moet worden gemeld en bankzaken Erfgenamen, legatarissen of begiftigden die tot de nalatenschap komen en een netto-erfdeel verkrijgen, moeten op de waarde van dat netto-erfdeel

Nadere informatie

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen?

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen? BIJLAGEN JE PENSIOEN GOED GEREGELD 1. De wettelijke grensbedragen van je pensioen 2. De herwaarderingscoëfficiënten voor de berekening van je pensioen 3. Hoe kan ik mijn pensioen verhogen met een pensioenbonus?

Nadere informatie

11 FEBRUARI Koninklijk besluit tot vaststelling. van de regels voor de medische verkiezingen. zoals bedoeld in artikel 211, 1,

11 FEBRUARI Koninklijk besluit tot vaststelling. van de regels voor de medische verkiezingen. zoals bedoeld in artikel 211, 1, 11 FEBRUARI 2010. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige

Nadere informatie

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier Tussenpersoon: Naam: Nr agent CRELAN Bank Nr producent CRELAN INSURANCE: E-mail: FSMA-nr: Opmaakdatum:

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het tijd doorbrengen aan de zijde van een ernstig ziek gezins- of familielid. systeem.

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK II VOORWERP VAN DE VERZEKERING... 3 1. Voorwerp van het contract... 3 2. Inwerkingtreding van het contract... 3 3. Grondslagen van het contract... 3

Nadere informatie

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende".

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen derde betalende. MANDAAT Ondergetekende STEMPEL PLAATSEN verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende". Het innen van de gelden gebeurt via de

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer Nr. 910 Brussel, 12 januari 2010 BETREFT: MOGELIJKHEID VOOR MEERDERE WERKGEVERS TOT OPRICHTING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (GIDPBW). 1. Wetgeving

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 JUNI 2005 S.04.0109.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.04.0109.N.- B. J., eiser, vertegenwoordigd door Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Nieuwsbrief politie. Nummer 14 Brussel, 4 juli 2016

Nieuwsbrief politie. Nummer 14 Brussel, 4 juli 2016 Lokale en Regionale Besturen Nieuwsbrief politie Nummer 14 Brussel, 4 juli 2016 Antwoord van minister Jambon voldoet niet aan de verwachtingen van het gemeenschappelijk vakbondsfront Op 29 juni 2016 ontvingen

Nadere informatie

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Pensioenfonds info@claeysengels.be www.claeysengels.be Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de financiële tussenkomst

Nadere informatie

1 Wettelijke grondslagen

1 Wettelijke grondslagen Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.2 : Begrafenisvergoeding Inhoudstafel en bijlage 1 Wettelijke grondslagen 2 Toepassingsgebied 3 Begunstigden 4

Nadere informatie

1 Wettelijke grondslagen

1 Wettelijke grondslagen Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 02-08-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.13 : Tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 1.1 Toepassingsgebied 1.2 Definitie

Nadere informatie

Werken en zwangerschap

Werken en zwangerschap je rechten op zak Werken en zwangerschap Je bent zwanger, je verwacht een kindje en je kan je geluk niet op. Maar tegelijk roept deze belangrijke gebeurtenis ook een resem vragen op rond je werk. Als toekomstige

Nadere informatie

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst?

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst? Overheidspensioenen in perspectief Wat brengt de toekomst? DE HERVORMING VAN DE OVERLEVINGSPENSIOENEN De overgangsuitkering? 3 Wijzigingen in de wet van 15 mei 1984 1. Inaanmerkingneming van wettelijke

Nadere informatie

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels De Kamers hebben aangenomen

Nadere informatie

MEDEDELING. Vakantiegeld voor de gesubsidieerde personeelsleden. 1 Reglementering. 2 Personeelsleden met recht op vakantiegeld

MEDEDELING. Vakantiegeld voor de gesubsidieerde personeelsleden. 1 Reglementering. 2 Personeelsleden met recht op vakantiegeld Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2014-059 datum : 2014-09-08 gewijzigd : contact : Dienst Personeel en Schoolbeheer,

Nadere informatie