Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005"

Transcriptie

1 Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka KM Vice-voorzitter & Contacten Ledenservice Bedrijven: Leon Dias Decimastraat JZ Secretaris : Jan Blom Zambiastraat DG Penningmeester & Ledenadministratie : Anne Bajema Argentiniëstraat AW Redactie Info-Bulletin: Bram Hoevenaar Algerijestraat CC Voor vragen en opmerkingen kunt u telefonisch contact opnemen met één van de bestuursleden (bij voorkeur tussen en uur), of een sturen naar onderstaand adres. Secretariaat BHTD: POSTBUS 634, 2600 AP Delft Internetadres: Gironummer t.n.v. Penningmeester BHTD, Delft In dit nummer onder andere: Verslag van de Algemene Vergadering 2005 Uw veiligheid en de Politie Regeling vervanging CV ketel Nodeloos verlies na brandschade De vereniging stelt zich ten doel: a: handhaving en verbetering van het volle eigendoms- en woongenot van haar leden; b: behartiging van de zakelijke belangen van haar leden in hun kwaliteit van huiseigenaar, voor zover deze belangen die leden of een deel daarvan gemeenschappelijk aangaan. c: Behartigen van andere gemeenschappelijke belangen betreffende woon- en leefklimaat. De BHTD is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden, kantoor Delft, onder nummer

2 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 3 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 4 VAN UW VOORZITTER JAARGANG 14 - AFLEVERING 2 VAN HET INFO-BULLETIN Periodiek van de BHTD juni 2005 Inhoud: Pagina VAN UW VOORZITTER 4 VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERIING UW VEILIGHEID EN DE POLITIE 8 WERKTERREIN B.H.T.D. 10 CORRECTIE TELEFOONNUMMER DELGAS 10 REGELING VERVANGING CV KETEL 10 CV CONTRACTEN VERSIE KORTING OP FBTO VERZEKERINGEN 11 VOOR U GESURFT: 13 NODELOOS VERLIES NA BRANDSCHADE 13 HUISEIGENAREN AFGEZET DOOR WATERSCHAP 18 Op de Algemene vergadering van 31 maart j.l. waren maar vier van onze ruim 2000 leden aanwezig. Voor het gedeelte voor de pauze zou daaruit de positieve conclusie getrokken kunnen worden dat u vindt dat uw bestuur zijn taken naar behoren vervult. Als dat zo is, zouden wij het op prijs stellen als u dat door uw aanwezigheid zou laten blijken; u kan ons dan óók suggesties voor verbeteringen doen. Het verslag van de Algemene Vergadering van de hand van onze secretaris vindt u verderop in dit Info-Bulletin. Voor het gedeelte na de pauze hadden wij de coördinator voor de politie in de wijk, de heer Bachofner van Politie Haaglanden, gevraagd ons het een en ander over het politiewerk in Tanthof te komen vertellen. Dit in de veronderstelling dat dit onderwerp bij u in de belangstelling zou staan. Na de inleiding ontstond er een geanimeerde discussie ondanks het feit dat er maar enkele leden aanwezig waren. Het schaamrood stond ons op de kaken! De heer Bachofner was zo vriendelijk ons een samenvatting van zijn inleiding te sturen; verderop vindt u zijn bijdrage. In een bestuursvergadering hebben wij de gang van zaken besproken en geconstateerd dat we ook in het verleden met onderwerpen, waarvan we dachten dat die in de belangstelling van onze ledenhuiseigenaren stonden, geen respons kregen. Als voorbeeld geef ik de enkele jaren geleden in samenwerking met CADA-advies georganiseerde informatieavonden over het toen ingegane belastingplan en de gevolgen daarvan voor, onder andere, hypotheek, erfpacht en pensioen. De opkomst was toen: niemand! Op in voorgaande Info-Bulletins aan u gestelde vragen komen ook maar weinig reacties. Uit het voorgaande blijkt dat uw bestuur kennelijk niet op de hoogte is van waar uw belangstelling naar uitgaat. We gooien zo nu en dan wat zaken in de vijver en kijken dan of er kringen ontstaan, of wel: of er reacties op door ons aangedragen zaken komen. Deze gang van zaken kan echter nooit de bedoeling zijn. Wij zijn er voor ú en niet voor het runnen van een soort privé-onderneming. Een paar vragen: moeten we meer diensten aan het lidmaatschap van de BHTD koppelen, zijn we te goedkoop? Onder onze leden is ongetwijfeld kennis op een aantal gebieden en door het aandragen van

3 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 5 ideeën zou u, naar onze mening een rol kunnen en moeten spelen in onze vereniging. We zouden het op prijs stellen als u op het voorgaande zou willen reageren, b.v. per , en ons op die manier wilt helpen de BHTD wat meer leven in te blazen. De bouw activiteiten in Tanthof vinden gestaag voortgang. Tussen de Kruithuisweg en de Amazoneweg zijn de werkzaamheden voor het inrichten van de groenstrook in volle gang. Als u dit leest zal de herinrichting van de Derde Werelddreef al wel voltooid zijn met, hopelijk, als gevolg dat de snelheid van het gemotoriseerde verkeer afneemt en oversteken veiliger wordt. De Waaier bovenop de bunker is op hoogte gekomen en de voorbereidingen voor het bouwen van 7 huizen op het terrein rond de tennisbanen zijn, o.a. met het verwijderen van asbest getroffen. Verder kregen wij bericht dat de woningbouwvereniging Woonbron van plan is een antenne voor mobiele telecommunicatie te plaatsen op het dak van de appartementen aan het begin van de Straat van Malakka. Aangezien de elektromagnetische straling van zo n antenne ook invloed heeft op de omliggende woningen gezondheidseffecten en problemen met afstandsbedieningen - lijkt het verstandig dit plan goed in de gaten te houden en, zo nodig, aanvullende eisen te stellen aan het stralingsniveau op de gevels en daken van de in de omgeving gelegen woningen. Rest mij u voor de komende zomer een goede vakantie toe te wensen, Bert Vixseboxse ALGEMENE VERGADERING 2005 Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van donderdag 31 maart 2005, in de Landbouw te Delft. Aanwezig namens het bestuur: Bert Vixseboxse, Anne Bajema, Leon Dias,Bram Hoevenaar en Jan Blom. Overige aanwezigen: 3 leden (zie presentielijst) en geen afzeggingen. 1. Opening; Bert Vixseboxse opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom op de 14 e algemene vergadering, maar spreekt tegelijkertijd zijn enorme teleurstelling uit over de geringe opkomst. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 6 Bert heet tevens welkom de heer A. Bachofner van Politie Haaglanden, die zich bereid heeft verklaard iets te vertellen over het werk van de politie in Tanthof. 2. Mededelingen van het bestuur; De voorzitter spreekt opnieuw zijn enorme teleurstelling uit over de geringe opkomst, verzoekt de aanwezigen vriendelijk om gedurende de vergadering niet te roken. 3. Vaststellen van de agenda; Geen wijzigingen en of aanvullingen. 4. Notulen van de Algemene Vergadering van 2004; Notulen zijn akkoord en er zijn geen op- of aanmerkingen. 5. Bestuursverslag (verslag van de secretaris) over 2004; De BHTD-website is (nog) niet zoals het bestuur hem graag zou zien. Op dit moment wordt er gesproken over wijzigingen en modernisering. Er loopt op dit moment een offerte voor circa 50 adressen voor het voegen van gevels. Bestuursverslag is akkoord en geen op- of aanmerkingen. 6. Financieel verslag over 2004; Toelichting cijfers 2004 Onkosten bestuur: hierin zijn opgenomen: Tegemoetkoming gemaakte onkosten Kosten jaarlijkse bestuursdiner Vergoeding gebruik privé-apparatuur Kosten secretariaat en penningmeester: lager dan begroot, omdat de kosten voor de omslagen van het Info-Bulletin zijn vervallen en de papiervoorraad voldoende was Kosten Info-Bulletin: hoger, omdat de omslagen nu door PICOM worden gemaakt Adm acceptgiro's: er zijn 9000 acceptgiro's besteld Afgeschreven debiteuren: nabetaling extra factuur Feenstra; deze komt echter niet, omdat de betreffende bewoners een nieuwe ketel hebben die nog in garantie valt; het door hun betaalde bedrag wordt door mij aan hen terugbetaald Ledenpas: deze is afgeschaft Overige inkomsten: dubbel betaalde posten en verkeerde betalingen, waaronder Delgas-contract en betaling verkeersovertreding Overige uitgaven: terugbetaling dubbel betaalde posten en verkeerde betalingen, waaronder Delgas-contract

4 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 7 Het verslag wordt goedgekeurd. 7. Verslag van de kascommissie over 2004; De commissie bestaat uit 3 leden te weten; Gerard Schaap, Jan Pusch en de heer Karlas. Geen van de leden van de kascommissie is aanwezig en Anne is daar ontevreden over want er lag een afspraak dat zij allen zouden komen. Wegens afwezigheid van de voltallige kascommissie wordt de Penningmeester deze keer op voorstel van de voorzitter gedéchargeerd. 8. Verkiezingen; - Stembureau; - geen aanmeldingen - Bestuur; - Bert vraagt de vergadering of zij akkoord gaat met herbenoeming van de huidige bestuursleden de voltallige vergadering gaat hiermee akkoord en alle bestuursleden worden benoemd voor het volgende verenigingsjaar. - Kascommissie; de commissie bestaat volgend jaar wederom uit 3 leden te weten; Gerard Schaap, Jan Pusch en de heer Karlas. 9. Begroting voor jaar 2005; Er zijn dit jaar wederom, zoals ook in vorige jaren, 4 Info-Bulletins begroot maar er zullen er vermoedelijk maar 3 gaan verschijnen. De begroting voor 2005 is hiermee akkoord. 10. Werkterrein/Activiteiten BHTD 2005; Er zijn niet veel wijzigingen in het werkterrein, we hebben sinds kort een contract met FBTO voor het afnemen van verzekeringen met een korting op de premie voor leden. 11. Rondvraag; Vraag: De entree van de 3e Werelddreef en de Bikolaan kunnen wel een opknapbeurt gebruiken. Antwoord: Groenvoorziening heeft een contract met Combiwerk om groenvoorziening op peil te houden. Vraag: De bestrating onder de meeste bruggetjes in het Abtswoudsepark is slecht? Antwoord: Dit zijn bij uitstek geschikte onderwerpen die men in het Belangenplatform aan de orde kan brengen. Vraag: De reden dat leden wegblijven op de Algemene Vergadering is dat de contributie veel te laag is en de leden ons derhalve niet serieus nemen. Antwoord: Het bestuur zal onderzoeken of een contributieverhoging zinvol is en of invoeren van een all-in contributie mogelijk is. Dat zou dus Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 8 betekenen een basiscontributie aangevuld met een aantal betaalde diensten. 12. Sluiting: De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar komst en bijdrage en sluit de vergadering om circa 21:00 uur. 13. Thema avond Bert heet tevens welkom de heer A. Bachofner van Politie Haaglanden, die zich bereid heeft verklaard iets te vertellen over het werk van de politie in Tanthof. Uw veiligheid en de politie. In aansluiting op de Algemene Jaarvergadering van de BHTD op 31 maart j.l. hebben we de heer Bachofner, werkzaam bij de Politie in het Tanthof bereid gevonden het een en ander uit te leggen over het politiewerk in onze wijk. De heer Bachofner: Bij de laatste jaarvergadering van uw vereniging heb ik op verzoek van de heer Vixseboxse een verhandeling gehouden over veiligheid in de wijk en de werkwijze van de politie. Om degenen die op deze bijeenkomst verhinderd waren toch de gelegenheid te bieden om van het één en ander kennis te nemen, geef ik bij deze een korte uiteenzetting van mijn verhaal. De politie werkt sinds enige tijd in wijkteams. De stad Delft is verdeeld in drie wijkteams en het wijkteam Buitenhof/Tanthof is het team dat verantwoordelijkheden kent in uw wijk. De wijkagenten maken deel uit van het wijkteam en zijn het feitelijke gezicht van de politie in de wijk. Deze wijkagenten, Michel Kroone en Anita van Heesewijk, filteren dagelijks de meldingen die binnenkomen en in samenwerking met mij wordt bepaald op welke meldingen inzet gepleegd dient te worden en in welke mate. Het is niet meer vanzelfsprekend dat de wijkagent zelf alle meldingen in actie omzet. Heel nadrukkelijk wordt het wijkteam bij de inzet betrokken. Dat kan dus betekenen dat u denkt een wijkagent te zien te krijgen en dat er feitelijk een andere agent verschijnt. Wij maken ook keuzes in het kader van de kerntaken van de politie. Nog steeds komen veel meldingen bij ons binnen die eigenlijk bij één van onze partners thuishoren. Wij zorgen er dan voor dat

5 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 9 de partners (Gemeente, Breed Welzijn Delft en dergelijke) de informatie krijgen om een melding op te pakken. Dat betekent dat u wel eens teleurgesteld kan zijn dat de politie een melding niet oppakt. Dan het gevoel van veiligheid. Uw persoonlijke veiligheid en dat van uw gezin is het hoogste goed. Wij moeten met elkaar constateren dat veiligheidsgevoel doorgaans subjectief is. Met andere woorden: Uw gevoel van veiligheid hoeft niet altijd het gevoel van veiligheid van uw buurman te zijn. Desondanks zijn er een paar handreikingen die uw gevoel van veiligheid in beeld kunnen brengen en eventueel vergroten: De inbraakpreventie van uw woning bijvoorbeeld. Dit raakt iedereen als er ingebroken wordt. De politie is menigmaal verbaasd over het gemak waarmee een notoire inbreker zijn slag kan slaan. Denk eens aan het openstaande (velux)raam op de eerste verdieping. Via deze weg zijn vele inbraken in Tanthof gepleegd. Een goedgekeurde kierstandhouder kan wonderen doen als u toch wilt ventileren. In de mooie maanden die er nu (hopelijk) weer aankomen, let de notoire inbreker op open ramen en deuren op de begane grond. Zeker als uw tuin niet afgesloten is, kan men snel en makkelijk naar binnen komen. Houdt hier rekening mee! Als u met vakantie gaat, zorg ervoor dat uw huis onaantrekkelijk is voor de inbreker (verlichting, vergrendeling en indicaties dat u afwezig bent) Hierbij biedt de vakantieactie van de politie mogelijkheden. Wij komen tijdens uw afwezigheid een keer kijken of alles in orde is. (zie aankondigingen in de huis-aan-huisbladen) Helaas, de ruimte om een uitgebreide verhandeling over veiligheid te houden, is beperkt. Indien er behoefte bestaat, kan ik bemiddelen in de aanwezigheid in uw wijk van de politie-preventiebus. In deze bus kunt u uitgebreide voorlichting krijgen omtrent inbraakpreventie. Ook de zogenaamde enge plekken hebben de aandacht van de gemeente en van ons. Als u een slecht verlichte of anderszins onaangename plek kent, schroom dan niet om dit kenbaar te maken. De gemeente heeft een budget voor de aanpak van enge plekken en de politie adviseert hierin. Ik hoop dat ik u in deze beknopte vorm toch iets kenbaar heb kunnen maken over politie en veiligheid. Mocht u meer willen weten, dan kunt u uw vraag altijd per aan mij stellen. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 10 De inspecteur van politie, wijkteamchef Buitenhof/Tanthof, A.J. Bachofner mailto: WERKTERREIN B.H.T.D. Al enige tijd stond op de achterpagina van het Info-Bulletin het telefoonnummer van Tempus Delgas verkeerd genoteerd. Dit moet zijn: Tempus Delgas tel Regeling vervanging C.V.-ketels contracten Feenstra In het jaarlijks evaluatiegesprek met Feenstra kwam o.a. ter sprake hoe het zit met de lopende onderhoudscontracten als er een nieuwe ketel geplaatst is. Hieronder geef ik de gemaakte afspraken weer. De leden, op wie dit van toepassing is, krijgen een op hun situatie toegespitste brief van onze penningmeester. Nu dus kort samengevat de regeling, die geldt voor die leden, die een lopend onderhoudscontract met Feenstra hebben, en die, tijdens de loop van het contract, een nieuwe ketel laten plaatsen. - Voor een nieuwe ketel geldt een garantietermijn van 2 jaar. - In het jaar dat de ketel geplaatst wordt krijgt u géén restitutie van een gedeelte van het bedrag van het contract. - In de twee jaren, volgend op het jaar van plaatsing betaalt u geen contract. Als de garantietermijn (2 jaar) van de nieuw geplaatste ketel verlopen is valt u echter wel weer onder het onderhoudscontract. Voor de rest van dat jaar hoeft u echter het contract niet te betalen; dat hebt u al gedaan doordat u in het jaar van plaatsing het volledige bedrag voor het contract al betaald hebt. Bert Vixseboxse

6 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 11 CV CONTRACTEN VERSIE 2005 De BHTD heeft in samenwerking met Delgas en Feenstra contracten opgesteld, waaruit bijna elke bewoner van Tanthof een keuze moet kunnen maken. De bedongen kortingen zijn niet gering en gelden uitsluitend voor leden van de BHTD. Niet leden zullen bij contact met de beide firma s waarschijnlijk eerst het advies krijgen lid te worden van onze vereniging. FEENSTRA Er zijn vele mogelijkheden; in ons vorig Info-Bulletin plaatsten we hier uitgebreide informatie over, mochten er desondanks toch onduidelijkheden zijn, schroom niet te bellen; wij zullen trachten duidelijkheid te verschaffen Leon Dias. Tel Contactpersoon Bedrijven. . Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 12 Uw korting Op onderstaande producten ontvangt u de speciale ledenkorting: - Autoverzekering : 15 % - Aansprakelijkheidsverzekering : 5 % - Opstalverzekering : 5 % - Inboedelverzekering : 5 % - Overlijdensrisicoverzekering : 5 % - Doorlopende Reisverzekering : 5 % - Ziektekosten Modulepolis : 3 % - Ziekenfonds : 10% op de aanvullende dekkingen Gemakkelijk premie berekenen: Wilt u weten hoeveel u met de speciale ledenkorting op uw verzekeringspremie kunt besparen? Kijk dan eens op U berekent er niet alleen heel eenvoudig uw premie, maar u kunt ook het verschil zien met wat u bij uw huidige verzekeraar betaalt. U zult zien dat u veel geld kunt besparen. Prima dekkingen en efficiénte service FBTO biedt u meer dan alleen een lage premie. Door de modulaire opbouw van de meeste van de producten, kunt u bij FBTO zelf uw verzekeringen samenstellen en kiest u alleen die onderdelen, die voor uw situatie belangrijk zijn. Zo kunt u nog extra besparen op uw verzekeringspremie. Heeft U al een verzekering bij FBTO? Heeft u al een van bovengenoemde verzekeringen bij FBTO lopen. Wij zorgen dat u per eerstvolgende premievervaldatum kunt profiteren van de aantrekkelijke ledenkorting. Bel voor informatie Verzekering afsluiten KORTING OP FBTO VERZEKERINGEN. Op kunt u zelf eenvoudig uw verzekering afsluiten. Hier vind u ook meer informatie over onze producten. Bellen kan natuurlijk ook.de FBTO adviseurs zijn bereikbaar op telefoonnummer (058) Zorg ervoor dat u uw collectiviteitsnummer U68 bij de hand houdt, dan weet u zeker dat uw ledenkorting correct verwerkt wordt. Speciaal voor leden van de BHTD: Korting op FBTO Verzekeringen. Speciaal voor onze leden hebben wij afspraken gemaakt met FBTO, waardoor wij een compleet pakket aan verzekeringsproducten kunnen aanbieden met een zeer aantrekkelijke ledenkorting. Wij hebben gekozen voor samenwerking met FBTO omdat zij het best tegemoet komen aan de wensen van onze leden: kwalitatief goede en complete verzekeringen voor een scherpe prijs.

7 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 13 VOOR U GESURFT: De redactie plaatst in deze rubriek interessante items voor woningeigenaren. Deze onderwerpen werden voor u geselecteerd op het internet. Bijdrage van Bram Hoevenaar Hebt u vragen over of onderwerpen voor deze rubriek, dan verzoek ik u te reageren naar de redactie van het Info-Bulletin: Algerijestraat 6, 2622 CC Delft of mail: Nodeloos verlies na brandschade Woonhuizen fors onderverzekerd {http://www.eigenhuis.nl/verenigingeigenhuis/actueel/eigenhuismagazine/) Opzienbarend: woonhuizen zijn bij brand gemiddeld 20% onderverzekerd. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars, de vereniging van particuliere verzekeraars. Hiervoor zijn meerdere oorzaken. Maar wat de oorzaak ook is, de verantwoordelijkheid ligt in alle gevallen bij de consument. Wie een woning koopt, sluit een opstalverzekering af. Dat is net zo n logische stap als het regelen van een hypotheek. Sommige mensen roepen daarbij de hulp in van een verzekeraar of tussenpersoon. Is de verzekering eenmaal afgesloten, dan vertrouwen de verzekeringnemers erop dat het allemaal wel goed zit en kijken ze er vervolgens niet meer naar om. Bovendien is brand voor de meeste mensen een ver-van-mijn-bed-show. Totdat datzelfde bed ten onder gaat in een vlammenzee. De cijfers liegen er niet om. In 2004 kregen huishoudens te maken met brand, voor een totaal schadebedrag van 150 miljoen euro (bron: CBS). En als er dan ook nog sprake is van onderverzekering, is het leed helemaal niet te overzien: verzekerd voor een te laag bedrag en dus bij schade geen uitkering van het totale schadebedrag. Wist u dat uzelf verantwoordelijk wordt gehouden voor de vastgestelde herbouwwaarde in uw opstalverzekering, ook al is die door of in samenspraak met een verzekeraar of tussenpersoon bepaald? Datzelfde Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 14 geldt voor de daarbij behorende toegepaste indexering. Wees dus niet te goed van vertrouwen en houd de vinger aan de pols. Een praktijkvoorbeeld Timo Bisschop* gaat ervan uit dat hij zich goed heeft verzekerd. Wanneer hij in 1998 zijn monumentale woonboerderij koopt, wordt de herbouwwaarde in het bouwtechnische rapport en door de makelaar getaxeerd op zo n ,-. Omdat Timo beslist niet onderverzekerd wil zijn, raadt de verzekeraar aan om de opstal te verzekeren voor zo n ,-. De verzekeraar zal ervoor zorgen dat dit bedrag jaarlijks wordt geïndexeerd. In april 2004 slaat een bolbliksem in. De woonboerderij brandt volledig af. Samen met de indexering wordt de verzekeringswaarde vastgesteld op ,-. Schade-experts concluderen echter een schadebedrag van ,-. Een verschil van bijna ,-. Timo zich wild geschrokken leest de kleine lettertjes in de polisvoorwaarden en ziet tot zijn afschuw dat hijzelf verantwoordelijk is voor de vaststelling van de verzekerde som, ook al is die door een verzekeraar bepaald. Tevens draagt hij de verantwoordelijkheid voor de door de verzekeraar opgelegde toegepaste indexering. Timo wint juridisch advies in bij diverse instanties. Ze zeggen allemaal dat hij geen kant op kan omdat de polisvoorwaarden zwart op wit staan. Timo laat het er niet bij zitten en gaat vastberaden op onderzoek uit. De verzekeraar beweert dat de taxateurs destijds de plank hebben misgeslagen. Navraag leert dat zij vierkant achter hun taxatie blijven staan. Dan wil Timo wel eens weten wat die indexering precies inhoudt. De verzekeraar hanteert hiervoor het CBS-indexcijfer voor bouwkosten. Volgens de verzekeraar een goed middel om de jaarlijkse stijging van de herbouwkosten bij te houden. Timo informeert bij het CBS en krijgt te horen dat die bouwkostenindex uitsluitend de ontwikkeling van kostenbestanddelen loon en materiaal volgt. Volgens het CBSindexcijfer zijn de bouwkosten van Timo s huis sinds 1999 met 21% gestegen. Timo berekent een daadwerkelijke stijging van ruim 60%. Hij gaat in conclaaf met zijn verzekeraar. Dat heeft tot resultaat dat de verzekeraar driekwart van het onderverzekerde bedrag bijlegt. Een kwart komt nog steeds voor Timo s eigen rekening.

8 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 15 Herbouwwaarde moet onderbouwd zijn Roland Kroes, woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars, wil over bovenstaande case geen uitspraken doen. Ik ben niet bekend met dit verhaal en het is moeilijk om over dit soort individuele gevallen iets algemeens te zeggen, vindt hij. Vereniging Eigen Huis praat met hem over de schatting van het Verbond dat woningen gemiddeld voor zo n 20% onderverzekerd zijn. Die schatting is behalve op ervaringscijfers ook gebaseerd op vergelijkingen van de verzekerde waarde die verzekeringnemers hebben opgegeven en de werkelijke benodigde herbouwwaarde. Hier is volgens Kroes een schone taak weggelegd voor zowel woningeigenaren als verzekeraars en tussenpersonen. De herbouwwaarde mag niet zomaar uit de losse pols worden vastgesteld; deze moet goed onderbouwd zijn. Daarvoor kan de verzekeraar de Herbouwwaardemeter Woningen gebruiken, die het Verbond van Verzekeraars uitgeeft. De Herbouwwaardemeter is een uitstekend hulpmiddel, maar we kunnen deze niet verplicht opleggen. Als een verzekeraar een andere methode heeft om de herbouwwaarde te berekenen, dan moet hij die vooral gebruiken, zolang er maar over is nagedacht. Dat geldt niet alleen voor een verzekeraar maar ook voor de consument. Hij blijft tenslotte eindverantwoordelijk. Daarom is het verstandig als consumenten samen met een verzekeraar of tussenpersoon de herbouwwaarde invullen. Zo kunnen ze een verzekeraar wijzen op de bijzondere omstandigheden van hun woning. Naast een slecht onderbouwde herbouwwaarde zijn er volgens Kroes nog twee belangrijke oorzaken voor onderverzekering: Een verzekering wordt vaak niet aangepast wanneer er sprake is van een substantiële waardevermeerdering, zoals een aanbouw. Of mensen geven bewust een lagere waarde door met het oog op de premie. Een typisch geval van goedkoop is duurkoop. Indexcijfer liep uit de pas Maar met de indexering kan het klaarblijkelijk ook fout gaan, getuige het verhaal van Timo Bisschop. Kroes beaamt dit: De meeste verzekeraars hanteerden de afgelopen tien jaar het CBS-prijsindexcijfer voor de bouwkosten als leidraad voor de indexering. Een paar jaar geleden hebben we geconstateerd dat dit cijfer uit de pas begon te lopen met de daadwerkelijk benodigde verzekerde waarde. Het cijfer keek alleen maar naar de prijsontwikkeling van bouwproducten en arbeidsloon. Andere bepalende factoren zoals de marges van aannemers en gewijzigde bouwmethoden werden buiten beschouwing gelaten. En die bleken zich juist sterk te ontwikkelen. Daardoor kwam dit indexcijfer niet altijd overeen met de werkelijke veranderingen in herbouwkosten van woningen met als mogelijk gevolg onderverzekering. Risicogroepen waren vooral de mensen met Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 16 langlopende verzekeringen en vanzelfsprekend diegenen die een te lage herbouwwaarde hadden opgegeven. Sinds 2004 adviseren we verzekeraars om gebruik te maken van het CBSprijsindexcijfer van nieuwbouwwoningen. Op de website van het CBS (www.cbs.nl) en onze eigen website (www.verzekeraars.nl) wordt dit cijfer gepubliceerd. Dit cijfer geeft veel beter de veranderingen in herbouwkosten weer, omdat het naast loon- en materiaalkosten ook de economische ontwikkelingen, bouwmarktwerking en dergelijke bijhoudt. Het wordt te technisch om in details te treden, maar om het oude indexcijfer aan het nieuwe te koppelen, is een verrekeningsfactor gebruikt. Maar zelfs met het nieuwe indexcijfer kan ik niet honderd procent garantie geven dat de waarde altijd exact overeenkomt met wat er werkelijk nodig is. Het is eenvoudigweg niet haalbaar om een indexcijfer te vinden dat in alle mogelijke omstandigheden klopt. Daarom is het verstandig om de herbouwwaarde om de vijf jaar te controleren. Dan kan de verzekerde som worden aangepast. De consument moet trouwens al in een eerder stadium het heft in handen nemen. Informeer bij het afsluiten van de opstalverzekering hoe de verzekeraar de herbouwwaarde berekent en op peil houdt. Blijf zelf de indexering volgen. En geef wijzigingen aan de woning altijd door, zoals een nieuwe keuken of een aangebouwde serre. Garantie tegen onderverzekering Tegenwoordig bieden veel verzekeraars een garantie tegen onderverzekering. Maar als de herbouwwaarde goed is berekend, dan is zo n garantie, waar je misschien meer premie voor moet betalen, toch eigenlijk overbodig? Kroes vindt van niet. Een verzekering is altijd afhankelijk van specifieke omstandigheden die je van tevoren niet kunt vaststellen. Een voorbeeld: je hebt een huis met een rieten dak. In 2000 is de herbouwwaarde van het pand berekend. In 2004 is er plots een gigantisch tekort aan riet, dus de prijs ervan schiet omhoog. Als je dan je dak opnieuw moet dekken na een woningbrand, ben je duurder uit. Daarom is een verzekering tegen onderverzekering een verstandig idee. Keerzijde is dat je oververzekerd kunt zijn. Moet je de consument dan niet verplichten om zich tegen onderverzekering te verzekeren, om elk risico uit te bannen? Kroes: Dat kunnen en willen we niet. Van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma) mogen we niet zomaar verplichtingen opleggen aan onze leden. Bovendien moet de consument de vrijheid hebben om zelf een keuze te maken. Het Verbond van Verzekeraars is blij dat steeds meer verzekeraars klanten waarschuwen en met initiatieven komen om onderverzekering tegen te gaan. Maar we kunnen de verzekeraars niet verplichten om deze acties uit te voeren. De consument moet dus zelf alert blijven.

9 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 17 Verzekerd tegen onderverzekering Volgens Nico Stolwijk, manager Collectief Ledenbelang van Vereniging Eigen Huis, is de boodschap uit het verhaal van Roland Kroes duidelijk: De consument moet actie ondernemen als hij niet is verzekerd tegen onderverzekering. Het is raadzaam om de herbouwwaarde opnieuw vast te laten stellen samen met de verzekeraar, zeker als je al een langlopende verzekering hebt. Er kan de afgelopen jaren zoveel fout zijn gegaan met de herbouwwaarde en/of de indexering. Stolwijk weet dat het formeel juridisch klopt dat een consument verantwoordelijk is voor het verzekerde bedrag en de daarbij behorende indexering, maar in zijn ogen blijft het discutabel. Stel, ik heb een serre laten aanbouwen, en de herbouwwaarde van mijn huis moet daarom aangepast worden. Een deskundige moet die herbouwwaarde bepalen, want ik heb er absoluut geen verstand van. Maar dan is het toch niet eerlijk om de consument verantwoordelijk te houden voor een waardebepaling die door een ander is vastgesteld? En dat geldt helemaal voor de indexering. Dat is de expertise van een verzekeraar, die heb ik niet. Toch draag ik de consequenties als het mis gaat. Stolwijk meent dat de consument er dus goed aan doet om zich te verzekeren tegen onderverzekering. Bij zo n verzekering wordt niet de exacte verzekerde waarde vastgesteld, maar gaat men uit van gemiddelden. Je kunt dus te veel premie betalen, maar minder is ook mogelijk. In ieder geval ben je gedekt tegen financiële risico s. En dat is toch het belangrijkste. *Om privacyredenen is de naam Timo Bisschop gefingeerd. Achtergrond Onderzoek Vereniging Eigen Huis Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder de grootste brandverzekeraars van Nederland blijkt dat de meeste verzekeraars de herbouwwaarde vaststellen met behulp van een eigen herbouwwaardemeter of die van het Verbond van Verzekeraars. Dat vaststellen wordt vaak samen met de verzekeringnemer gedaan. De verzekeraars hanteren allemaal de jaarlijkse standaard indexering van de verzekerde som op basis van het CBS-prijsindexcijfer van nieuwbouwwoningen. De meeste verzekeraars bieden een dekking tegen onderverzekering. Als er geen garantie tegen onderverzekering is, dan wordt daar per verzekeraar verschillend mee omgegaan: van toepassing van de zogenaamde onderverzekeringsregel (dat deel van de schade wordt vergoed wat overeenkomt met de verhouding van verzekerde waarde tot werkelijke herbouwwaarde) tot de beoordeling per situatie. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 18 Aanbevelingen Ga na of uw verzekering garantie biedt tegen onderverzekering. Als dat het geval is, ga dan na onder welke voorwaarden die garantie geldt. Neem contact op met een tussenpersoon of een verzekeraar om uw huidige herbouwwaarde te controleren. Vermeld altijd verbouwingen of andere wijzigingen aan het huis. Let erop dat de verzekeraar de nieuwe indexering gebruikt (het CBSprijsindex-cijfer van nieuwbouwwoningen). Zit de herbouwwaarde van uw woning naar schatting boven de ,-, dan kunt u geen gebruik maken van een herbouwwaardemeter. Overleg met uw verzekeraar hoe u dan het beste een goede herbouwwaarde kunt berekenen. Lees altijd uw polisvoorwaarden goed door. De opstalverzekering Met een opstalverzekering verzekert u uw huis tegen risico s als brand, storm en blikseminslag. Het verzekerde bedrag is de zogenaamde herbouwwaarde. Dit is het bedrag dat u nodig hebt om uw huis in dezelfde staat op te bouwen wanneer het totaal verloren zou gaan. De herbouwwaarde is de basis voor de premie en voor de uitkering. Omdat deze waarde aan verandering onderhevig is, worden de woonhuisverzekeringen meestal geïndexeerd. Leidraad hiervoor is, in de meeste gevallen, een indexcijfer bepaald door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). HUISEIGENAAR AFGEZET DOOR WATERSCHAP Gelezen in de Delftsche Courant van : DELFT Huiseigenaren in Delft hebben jarenlang teveel belasting moeten betalen aan het Hoogheemraadschap van Delfland. Dat stelt het nieuwe bestuurslid H. Bremer uit Amsterdam. Na zijn aantreden in de Delftse waterorganisatie heeft hij uitgebreid onderzoek gedaan naar de inkomsten en uitgaven van de afgelopen jaren. Volgens de regels van de provincie moeten huiseigenaren de helft betalen van de kosten voor waterbeheersing (dijken) en zestig procent van de kosten voor waterbeheersing (onder meer schoon slootwater). Bremer concludeert dat huiseigenaren en andere bezitters van panden sinds 2002 teveel hebben moeten betalen. Volgens het bestuurslid gaat het om onterechte aanslagen van in totaal 15,6 miljoen euro. Hij heeft zijn bevindingen schriftelijk aangekaart bij de leiding van Delfland met de vraag of huiseigenaren bij de belastingheffing in 2006 schadeloos kunnen worden gesteld. Hoe dit afloopt? Zodra meer bekend is laten we het U weten.

10 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 19 ACTIES VOOR LEDEN: Feenstra tel speciaal tarief voor leden BHTD Tempus Delgas tel speciaal tarief voor leden BHTD Nieuwenhuis verf tel % korting op aankopen * FBTOverzekeringen tel Diverse kortingen op uw verzekeringspremies *op vertoon van uw Info-Bulletin. De komende editie van het Info-Bulletin: Verschijnt omstreeks: Jaargang 14 aflevering 3 november 2005 Bent U al lid van de Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft? Voor slechts 5,= per jaar maakt U onze vereniging sterk. Informatie bij de Bestuursleden van de B.H.T.D.

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

3 Verzekeringsmarkt. 3.1 Inleiding. 3.2 Waarom verzekeren? 2014-2015

3 Verzekeringsmarkt. 3.1 Inleiding. 3.2 Waarom verzekeren? 2014-2015 41 Oeps 3 Verzekeringsmarkt. 3.1 Inleiding Een mens loopt enorm veel risico. Dat weten we allemaal. Voordat je het weet ben je flink wat zuurverdiend geld kwijt. Je rijdt je eigen scooter in de prak of

Nadere informatie

Even Apeldoorn bellen. Verzekeringsmarkt

Even Apeldoorn bellen. Verzekeringsmarkt Even Apeldoorn bellen Verzekeringsmarkt Havo Economie 2009-2010 Even Apeldoorn bellen 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. DE VERZEKERINGSMARKT 1.1 De marktpartijen en risico-aversie 2 1.2 Het verzekeringsprincipe

Nadere informatie

Uw monument en de Belastingdienst

Uw monument en de Belastingdienst Uw monument en de Belastingdienst De fiscale faciliteiten voor het restaureren en het onderhouden van uw monumentenpand LET OP! Deze productbrochure bevat gedateerde informatie. Kijk voor actuele en volledige

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6 Jaarverslag 2006 Een beetje bijzonder In een aantal opzichten is het Waarborgfonds Motorverkeer een bijzonder bedrijf in verzekeringsland. Zo hebben we geen eigen verzekerden en geen winstoogmerk. En soms

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

Wat willen de Groningers zelf?

Wat willen de Groningers zelf? Wat willen de Groningers zelf? Wat willen de Groningers zelf? 1 Inbreng Rob Mulder, directeur kennis en belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis, tijdens de hoorzitting van de Tweede Kamer over Groningen

Nadere informatie

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl Bestaande bouw Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen 2015 Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl 2 POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 Verschil nieuwbouw en

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij?

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? We doen ons best om op deze plek zo veel mogelijk vragen te verzamelen en te publiceren. Het kan natuurlijk zijn dat juist uw vraag nog niet is gesteld. Laat ons

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann Peilen doe je zo Peilen doe je zo Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag www.cbs.nl Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp:

Nadere informatie

Meebetalen aan de zorg

Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Nederlanders over solidariteit en betaalbaarheid van de zorg Sjoerd Kooiker en Mirjam de Klerk (scp) Judith ter Berg en Yolanda Schothorst (Bureau Veldkamp)

Nadere informatie

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014 Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen Mei 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie