Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005"

Transcriptie

1 Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka KM Vice-voorzitter & Contacten Ledenservice Bedrijven: Leon Dias Decimastraat JZ Secretaris : Jan Blom Zambiastraat DG Penningmeester & Ledenadministratie : Anne Bajema Argentiniëstraat AW Redactie Info-Bulletin: Bram Hoevenaar Algerijestraat CC Voor vragen en opmerkingen kunt u telefonisch contact opnemen met één van de bestuursleden (bij voorkeur tussen en uur), of een sturen naar onderstaand adres. Secretariaat BHTD: POSTBUS 634, 2600 AP Delft Internetadres: Gironummer t.n.v. Penningmeester BHTD, Delft In dit nummer onder andere: Verslag van de Algemene Vergadering 2005 Uw veiligheid en de Politie Regeling vervanging CV ketel Nodeloos verlies na brandschade De vereniging stelt zich ten doel: a: handhaving en verbetering van het volle eigendoms- en woongenot van haar leden; b: behartiging van de zakelijke belangen van haar leden in hun kwaliteit van huiseigenaar, voor zover deze belangen die leden of een deel daarvan gemeenschappelijk aangaan. c: Behartigen van andere gemeenschappelijke belangen betreffende woon- en leefklimaat. De BHTD is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden, kantoor Delft, onder nummer

2 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 3 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 4 VAN UW VOORZITTER JAARGANG 14 - AFLEVERING 2 VAN HET INFO-BULLETIN Periodiek van de BHTD juni 2005 Inhoud: Pagina VAN UW VOORZITTER 4 VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERIING UW VEILIGHEID EN DE POLITIE 8 WERKTERREIN B.H.T.D. 10 CORRECTIE TELEFOONNUMMER DELGAS 10 REGELING VERVANGING CV KETEL 10 CV CONTRACTEN VERSIE KORTING OP FBTO VERZEKERINGEN 11 VOOR U GESURFT: 13 NODELOOS VERLIES NA BRANDSCHADE 13 HUISEIGENAREN AFGEZET DOOR WATERSCHAP 18 Op de Algemene vergadering van 31 maart j.l. waren maar vier van onze ruim 2000 leden aanwezig. Voor het gedeelte voor de pauze zou daaruit de positieve conclusie getrokken kunnen worden dat u vindt dat uw bestuur zijn taken naar behoren vervult. Als dat zo is, zouden wij het op prijs stellen als u dat door uw aanwezigheid zou laten blijken; u kan ons dan óók suggesties voor verbeteringen doen. Het verslag van de Algemene Vergadering van de hand van onze secretaris vindt u verderop in dit Info-Bulletin. Voor het gedeelte na de pauze hadden wij de coördinator voor de politie in de wijk, de heer Bachofner van Politie Haaglanden, gevraagd ons het een en ander over het politiewerk in Tanthof te komen vertellen. Dit in de veronderstelling dat dit onderwerp bij u in de belangstelling zou staan. Na de inleiding ontstond er een geanimeerde discussie ondanks het feit dat er maar enkele leden aanwezig waren. Het schaamrood stond ons op de kaken! De heer Bachofner was zo vriendelijk ons een samenvatting van zijn inleiding te sturen; verderop vindt u zijn bijdrage. In een bestuursvergadering hebben wij de gang van zaken besproken en geconstateerd dat we ook in het verleden met onderwerpen, waarvan we dachten dat die in de belangstelling van onze ledenhuiseigenaren stonden, geen respons kregen. Als voorbeeld geef ik de enkele jaren geleden in samenwerking met CADA-advies georganiseerde informatieavonden over het toen ingegane belastingplan en de gevolgen daarvan voor, onder andere, hypotheek, erfpacht en pensioen. De opkomst was toen: niemand! Op in voorgaande Info-Bulletins aan u gestelde vragen komen ook maar weinig reacties. Uit het voorgaande blijkt dat uw bestuur kennelijk niet op de hoogte is van waar uw belangstelling naar uitgaat. We gooien zo nu en dan wat zaken in de vijver en kijken dan of er kringen ontstaan, of wel: of er reacties op door ons aangedragen zaken komen. Deze gang van zaken kan echter nooit de bedoeling zijn. Wij zijn er voor ú en niet voor het runnen van een soort privé-onderneming. Een paar vragen: moeten we meer diensten aan het lidmaatschap van de BHTD koppelen, zijn we te goedkoop? Onder onze leden is ongetwijfeld kennis op een aantal gebieden en door het aandragen van

3 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 5 ideeën zou u, naar onze mening een rol kunnen en moeten spelen in onze vereniging. We zouden het op prijs stellen als u op het voorgaande zou willen reageren, b.v. per , en ons op die manier wilt helpen de BHTD wat meer leven in te blazen. De bouw activiteiten in Tanthof vinden gestaag voortgang. Tussen de Kruithuisweg en de Amazoneweg zijn de werkzaamheden voor het inrichten van de groenstrook in volle gang. Als u dit leest zal de herinrichting van de Derde Werelddreef al wel voltooid zijn met, hopelijk, als gevolg dat de snelheid van het gemotoriseerde verkeer afneemt en oversteken veiliger wordt. De Waaier bovenop de bunker is op hoogte gekomen en de voorbereidingen voor het bouwen van 7 huizen op het terrein rond de tennisbanen zijn, o.a. met het verwijderen van asbest getroffen. Verder kregen wij bericht dat de woningbouwvereniging Woonbron van plan is een antenne voor mobiele telecommunicatie te plaatsen op het dak van de appartementen aan het begin van de Straat van Malakka. Aangezien de elektromagnetische straling van zo n antenne ook invloed heeft op de omliggende woningen gezondheidseffecten en problemen met afstandsbedieningen - lijkt het verstandig dit plan goed in de gaten te houden en, zo nodig, aanvullende eisen te stellen aan het stralingsniveau op de gevels en daken van de in de omgeving gelegen woningen. Rest mij u voor de komende zomer een goede vakantie toe te wensen, Bert Vixseboxse ALGEMENE VERGADERING 2005 Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van donderdag 31 maart 2005, in de Landbouw te Delft. Aanwezig namens het bestuur: Bert Vixseboxse, Anne Bajema, Leon Dias,Bram Hoevenaar en Jan Blom. Overige aanwezigen: 3 leden (zie presentielijst) en geen afzeggingen. 1. Opening; Bert Vixseboxse opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom op de 14 e algemene vergadering, maar spreekt tegelijkertijd zijn enorme teleurstelling uit over de geringe opkomst. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 6 Bert heet tevens welkom de heer A. Bachofner van Politie Haaglanden, die zich bereid heeft verklaard iets te vertellen over het werk van de politie in Tanthof. 2. Mededelingen van het bestuur; De voorzitter spreekt opnieuw zijn enorme teleurstelling uit over de geringe opkomst, verzoekt de aanwezigen vriendelijk om gedurende de vergadering niet te roken. 3. Vaststellen van de agenda; Geen wijzigingen en of aanvullingen. 4. Notulen van de Algemene Vergadering van 2004; Notulen zijn akkoord en er zijn geen op- of aanmerkingen. 5. Bestuursverslag (verslag van de secretaris) over 2004; De BHTD-website is (nog) niet zoals het bestuur hem graag zou zien. Op dit moment wordt er gesproken over wijzigingen en modernisering. Er loopt op dit moment een offerte voor circa 50 adressen voor het voegen van gevels. Bestuursverslag is akkoord en geen op- of aanmerkingen. 6. Financieel verslag over 2004; Toelichting cijfers 2004 Onkosten bestuur: hierin zijn opgenomen: Tegemoetkoming gemaakte onkosten Kosten jaarlijkse bestuursdiner Vergoeding gebruik privé-apparatuur Kosten secretariaat en penningmeester: lager dan begroot, omdat de kosten voor de omslagen van het Info-Bulletin zijn vervallen en de papiervoorraad voldoende was Kosten Info-Bulletin: hoger, omdat de omslagen nu door PICOM worden gemaakt Adm acceptgiro's: er zijn 9000 acceptgiro's besteld Afgeschreven debiteuren: nabetaling extra factuur Feenstra; deze komt echter niet, omdat de betreffende bewoners een nieuwe ketel hebben die nog in garantie valt; het door hun betaalde bedrag wordt door mij aan hen terugbetaald Ledenpas: deze is afgeschaft Overige inkomsten: dubbel betaalde posten en verkeerde betalingen, waaronder Delgas-contract en betaling verkeersovertreding Overige uitgaven: terugbetaling dubbel betaalde posten en verkeerde betalingen, waaronder Delgas-contract

4 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 7 Het verslag wordt goedgekeurd. 7. Verslag van de kascommissie over 2004; De commissie bestaat uit 3 leden te weten; Gerard Schaap, Jan Pusch en de heer Karlas. Geen van de leden van de kascommissie is aanwezig en Anne is daar ontevreden over want er lag een afspraak dat zij allen zouden komen. Wegens afwezigheid van de voltallige kascommissie wordt de Penningmeester deze keer op voorstel van de voorzitter gedéchargeerd. 8. Verkiezingen; - Stembureau; - geen aanmeldingen - Bestuur; - Bert vraagt de vergadering of zij akkoord gaat met herbenoeming van de huidige bestuursleden de voltallige vergadering gaat hiermee akkoord en alle bestuursleden worden benoemd voor het volgende verenigingsjaar. - Kascommissie; de commissie bestaat volgend jaar wederom uit 3 leden te weten; Gerard Schaap, Jan Pusch en de heer Karlas. 9. Begroting voor jaar 2005; Er zijn dit jaar wederom, zoals ook in vorige jaren, 4 Info-Bulletins begroot maar er zullen er vermoedelijk maar 3 gaan verschijnen. De begroting voor 2005 is hiermee akkoord. 10. Werkterrein/Activiteiten BHTD 2005; Er zijn niet veel wijzigingen in het werkterrein, we hebben sinds kort een contract met FBTO voor het afnemen van verzekeringen met een korting op de premie voor leden. 11. Rondvraag; Vraag: De entree van de 3e Werelddreef en de Bikolaan kunnen wel een opknapbeurt gebruiken. Antwoord: Groenvoorziening heeft een contract met Combiwerk om groenvoorziening op peil te houden. Vraag: De bestrating onder de meeste bruggetjes in het Abtswoudsepark is slecht? Antwoord: Dit zijn bij uitstek geschikte onderwerpen die men in het Belangenplatform aan de orde kan brengen. Vraag: De reden dat leden wegblijven op de Algemene Vergadering is dat de contributie veel te laag is en de leden ons derhalve niet serieus nemen. Antwoord: Het bestuur zal onderzoeken of een contributieverhoging zinvol is en of invoeren van een all-in contributie mogelijk is. Dat zou dus Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 8 betekenen een basiscontributie aangevuld met een aantal betaalde diensten. 12. Sluiting: De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar komst en bijdrage en sluit de vergadering om circa 21:00 uur. 13. Thema avond Bert heet tevens welkom de heer A. Bachofner van Politie Haaglanden, die zich bereid heeft verklaard iets te vertellen over het werk van de politie in Tanthof. Uw veiligheid en de politie. In aansluiting op de Algemene Jaarvergadering van de BHTD op 31 maart j.l. hebben we de heer Bachofner, werkzaam bij de Politie in het Tanthof bereid gevonden het een en ander uit te leggen over het politiewerk in onze wijk. De heer Bachofner: Bij de laatste jaarvergadering van uw vereniging heb ik op verzoek van de heer Vixseboxse een verhandeling gehouden over veiligheid in de wijk en de werkwijze van de politie. Om degenen die op deze bijeenkomst verhinderd waren toch de gelegenheid te bieden om van het één en ander kennis te nemen, geef ik bij deze een korte uiteenzetting van mijn verhaal. De politie werkt sinds enige tijd in wijkteams. De stad Delft is verdeeld in drie wijkteams en het wijkteam Buitenhof/Tanthof is het team dat verantwoordelijkheden kent in uw wijk. De wijkagenten maken deel uit van het wijkteam en zijn het feitelijke gezicht van de politie in de wijk. Deze wijkagenten, Michel Kroone en Anita van Heesewijk, filteren dagelijks de meldingen die binnenkomen en in samenwerking met mij wordt bepaald op welke meldingen inzet gepleegd dient te worden en in welke mate. Het is niet meer vanzelfsprekend dat de wijkagent zelf alle meldingen in actie omzet. Heel nadrukkelijk wordt het wijkteam bij de inzet betrokken. Dat kan dus betekenen dat u denkt een wijkagent te zien te krijgen en dat er feitelijk een andere agent verschijnt. Wij maken ook keuzes in het kader van de kerntaken van de politie. Nog steeds komen veel meldingen bij ons binnen die eigenlijk bij één van onze partners thuishoren. Wij zorgen er dan voor dat

5 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 9 de partners (Gemeente, Breed Welzijn Delft en dergelijke) de informatie krijgen om een melding op te pakken. Dat betekent dat u wel eens teleurgesteld kan zijn dat de politie een melding niet oppakt. Dan het gevoel van veiligheid. Uw persoonlijke veiligheid en dat van uw gezin is het hoogste goed. Wij moeten met elkaar constateren dat veiligheidsgevoel doorgaans subjectief is. Met andere woorden: Uw gevoel van veiligheid hoeft niet altijd het gevoel van veiligheid van uw buurman te zijn. Desondanks zijn er een paar handreikingen die uw gevoel van veiligheid in beeld kunnen brengen en eventueel vergroten: De inbraakpreventie van uw woning bijvoorbeeld. Dit raakt iedereen als er ingebroken wordt. De politie is menigmaal verbaasd over het gemak waarmee een notoire inbreker zijn slag kan slaan. Denk eens aan het openstaande (velux)raam op de eerste verdieping. Via deze weg zijn vele inbraken in Tanthof gepleegd. Een goedgekeurde kierstandhouder kan wonderen doen als u toch wilt ventileren. In de mooie maanden die er nu (hopelijk) weer aankomen, let de notoire inbreker op open ramen en deuren op de begane grond. Zeker als uw tuin niet afgesloten is, kan men snel en makkelijk naar binnen komen. Houdt hier rekening mee! Als u met vakantie gaat, zorg ervoor dat uw huis onaantrekkelijk is voor de inbreker (verlichting, vergrendeling en indicaties dat u afwezig bent) Hierbij biedt de vakantieactie van de politie mogelijkheden. Wij komen tijdens uw afwezigheid een keer kijken of alles in orde is. (zie aankondigingen in de huis-aan-huisbladen) Helaas, de ruimte om een uitgebreide verhandeling over veiligheid te houden, is beperkt. Indien er behoefte bestaat, kan ik bemiddelen in de aanwezigheid in uw wijk van de politie-preventiebus. In deze bus kunt u uitgebreide voorlichting krijgen omtrent inbraakpreventie. Ook de zogenaamde enge plekken hebben de aandacht van de gemeente en van ons. Als u een slecht verlichte of anderszins onaangename plek kent, schroom dan niet om dit kenbaar te maken. De gemeente heeft een budget voor de aanpak van enge plekken en de politie adviseert hierin. Ik hoop dat ik u in deze beknopte vorm toch iets kenbaar heb kunnen maken over politie en veiligheid. Mocht u meer willen weten, dan kunt u uw vraag altijd per aan mij stellen. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 10 De inspecteur van politie, wijkteamchef Buitenhof/Tanthof, A.J. Bachofner mailto: WERKTERREIN B.H.T.D. Al enige tijd stond op de achterpagina van het Info-Bulletin het telefoonnummer van Tempus Delgas verkeerd genoteerd. Dit moet zijn: Tempus Delgas tel Regeling vervanging C.V.-ketels contracten Feenstra In het jaarlijks evaluatiegesprek met Feenstra kwam o.a. ter sprake hoe het zit met de lopende onderhoudscontracten als er een nieuwe ketel geplaatst is. Hieronder geef ik de gemaakte afspraken weer. De leden, op wie dit van toepassing is, krijgen een op hun situatie toegespitste brief van onze penningmeester. Nu dus kort samengevat de regeling, die geldt voor die leden, die een lopend onderhoudscontract met Feenstra hebben, en die, tijdens de loop van het contract, een nieuwe ketel laten plaatsen. - Voor een nieuwe ketel geldt een garantietermijn van 2 jaar. - In het jaar dat de ketel geplaatst wordt krijgt u géén restitutie van een gedeelte van het bedrag van het contract. - In de twee jaren, volgend op het jaar van plaatsing betaalt u geen contract. Als de garantietermijn (2 jaar) van de nieuw geplaatste ketel verlopen is valt u echter wel weer onder het onderhoudscontract. Voor de rest van dat jaar hoeft u echter het contract niet te betalen; dat hebt u al gedaan doordat u in het jaar van plaatsing het volledige bedrag voor het contract al betaald hebt. Bert Vixseboxse

6 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 11 CV CONTRACTEN VERSIE 2005 De BHTD heeft in samenwerking met Delgas en Feenstra contracten opgesteld, waaruit bijna elke bewoner van Tanthof een keuze moet kunnen maken. De bedongen kortingen zijn niet gering en gelden uitsluitend voor leden van de BHTD. Niet leden zullen bij contact met de beide firma s waarschijnlijk eerst het advies krijgen lid te worden van onze vereniging. FEENSTRA Er zijn vele mogelijkheden; in ons vorig Info-Bulletin plaatsten we hier uitgebreide informatie over, mochten er desondanks toch onduidelijkheden zijn, schroom niet te bellen; wij zullen trachten duidelijkheid te verschaffen Leon Dias. Tel Contactpersoon Bedrijven. . Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 12 Uw korting Op onderstaande producten ontvangt u de speciale ledenkorting: - Autoverzekering : 15 % - Aansprakelijkheidsverzekering : 5 % - Opstalverzekering : 5 % - Inboedelverzekering : 5 % - Overlijdensrisicoverzekering : 5 % - Doorlopende Reisverzekering : 5 % - Ziektekosten Modulepolis : 3 % - Ziekenfonds : 10% op de aanvullende dekkingen Gemakkelijk premie berekenen: Wilt u weten hoeveel u met de speciale ledenkorting op uw verzekeringspremie kunt besparen? Kijk dan eens op U berekent er niet alleen heel eenvoudig uw premie, maar u kunt ook het verschil zien met wat u bij uw huidige verzekeraar betaalt. U zult zien dat u veel geld kunt besparen. Prima dekkingen en efficiénte service FBTO biedt u meer dan alleen een lage premie. Door de modulaire opbouw van de meeste van de producten, kunt u bij FBTO zelf uw verzekeringen samenstellen en kiest u alleen die onderdelen, die voor uw situatie belangrijk zijn. Zo kunt u nog extra besparen op uw verzekeringspremie. Heeft U al een verzekering bij FBTO? Heeft u al een van bovengenoemde verzekeringen bij FBTO lopen. Wij zorgen dat u per eerstvolgende premievervaldatum kunt profiteren van de aantrekkelijke ledenkorting. Bel voor informatie Verzekering afsluiten KORTING OP FBTO VERZEKERINGEN. Op kunt u zelf eenvoudig uw verzekering afsluiten. Hier vind u ook meer informatie over onze producten. Bellen kan natuurlijk ook.de FBTO adviseurs zijn bereikbaar op telefoonnummer (058) Zorg ervoor dat u uw collectiviteitsnummer U68 bij de hand houdt, dan weet u zeker dat uw ledenkorting correct verwerkt wordt. Speciaal voor leden van de BHTD: Korting op FBTO Verzekeringen. Speciaal voor onze leden hebben wij afspraken gemaakt met FBTO, waardoor wij een compleet pakket aan verzekeringsproducten kunnen aanbieden met een zeer aantrekkelijke ledenkorting. Wij hebben gekozen voor samenwerking met FBTO omdat zij het best tegemoet komen aan de wensen van onze leden: kwalitatief goede en complete verzekeringen voor een scherpe prijs.

7 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 13 VOOR U GESURFT: De redactie plaatst in deze rubriek interessante items voor woningeigenaren. Deze onderwerpen werden voor u geselecteerd op het internet. Bijdrage van Bram Hoevenaar Hebt u vragen over of onderwerpen voor deze rubriek, dan verzoek ik u te reageren naar de redactie van het Info-Bulletin: Algerijestraat 6, 2622 CC Delft of mail: Nodeloos verlies na brandschade Woonhuizen fors onderverzekerd { Opzienbarend: woonhuizen zijn bij brand gemiddeld 20% onderverzekerd. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars, de vereniging van particuliere verzekeraars. Hiervoor zijn meerdere oorzaken. Maar wat de oorzaak ook is, de verantwoordelijkheid ligt in alle gevallen bij de consument. Wie een woning koopt, sluit een opstalverzekering af. Dat is net zo n logische stap als het regelen van een hypotheek. Sommige mensen roepen daarbij de hulp in van een verzekeraar of tussenpersoon. Is de verzekering eenmaal afgesloten, dan vertrouwen de verzekeringnemers erop dat het allemaal wel goed zit en kijken ze er vervolgens niet meer naar om. Bovendien is brand voor de meeste mensen een ver-van-mijn-bed-show. Totdat datzelfde bed ten onder gaat in een vlammenzee. De cijfers liegen er niet om. In 2004 kregen huishoudens te maken met brand, voor een totaal schadebedrag van 150 miljoen euro (bron: CBS). En als er dan ook nog sprake is van onderverzekering, is het leed helemaal niet te overzien: verzekerd voor een te laag bedrag en dus bij schade geen uitkering van het totale schadebedrag. Wist u dat uzelf verantwoordelijk wordt gehouden voor de vastgestelde herbouwwaarde in uw opstalverzekering, ook al is die door of in samenspraak met een verzekeraar of tussenpersoon bepaald? Datzelfde Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 14 geldt voor de daarbij behorende toegepaste indexering. Wees dus niet te goed van vertrouwen en houd de vinger aan de pols. Een praktijkvoorbeeld Timo Bisschop* gaat ervan uit dat hij zich goed heeft verzekerd. Wanneer hij in 1998 zijn monumentale woonboerderij koopt, wordt de herbouwwaarde in het bouwtechnische rapport en door de makelaar getaxeerd op zo n ,-. Omdat Timo beslist niet onderverzekerd wil zijn, raadt de verzekeraar aan om de opstal te verzekeren voor zo n ,-. De verzekeraar zal ervoor zorgen dat dit bedrag jaarlijks wordt geïndexeerd. In april 2004 slaat een bolbliksem in. De woonboerderij brandt volledig af. Samen met de indexering wordt de verzekeringswaarde vastgesteld op ,-. Schade-experts concluderen echter een schadebedrag van ,-. Een verschil van bijna ,-. Timo zich wild geschrokken leest de kleine lettertjes in de polisvoorwaarden en ziet tot zijn afschuw dat hijzelf verantwoordelijk is voor de vaststelling van de verzekerde som, ook al is die door een verzekeraar bepaald. Tevens draagt hij de verantwoordelijkheid voor de door de verzekeraar opgelegde toegepaste indexering. Timo wint juridisch advies in bij diverse instanties. Ze zeggen allemaal dat hij geen kant op kan omdat de polisvoorwaarden zwart op wit staan. Timo laat het er niet bij zitten en gaat vastberaden op onderzoek uit. De verzekeraar beweert dat de taxateurs destijds de plank hebben misgeslagen. Navraag leert dat zij vierkant achter hun taxatie blijven staan. Dan wil Timo wel eens weten wat die indexering precies inhoudt. De verzekeraar hanteert hiervoor het CBS-indexcijfer voor bouwkosten. Volgens de verzekeraar een goed middel om de jaarlijkse stijging van de herbouwkosten bij te houden. Timo informeert bij het CBS en krijgt te horen dat die bouwkostenindex uitsluitend de ontwikkeling van kostenbestanddelen loon en materiaal volgt. Volgens het CBSindexcijfer zijn de bouwkosten van Timo s huis sinds 1999 met 21% gestegen. Timo berekent een daadwerkelijke stijging van ruim 60%. Hij gaat in conclaaf met zijn verzekeraar. Dat heeft tot resultaat dat de verzekeraar driekwart van het onderverzekerde bedrag bijlegt. Een kwart komt nog steeds voor Timo s eigen rekening.

8 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 15 Herbouwwaarde moet onderbouwd zijn Roland Kroes, woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars, wil over bovenstaande case geen uitspraken doen. Ik ben niet bekend met dit verhaal en het is moeilijk om over dit soort individuele gevallen iets algemeens te zeggen, vindt hij. Vereniging Eigen Huis praat met hem over de schatting van het Verbond dat woningen gemiddeld voor zo n 20% onderverzekerd zijn. Die schatting is behalve op ervaringscijfers ook gebaseerd op vergelijkingen van de verzekerde waarde die verzekeringnemers hebben opgegeven en de werkelijke benodigde herbouwwaarde. Hier is volgens Kroes een schone taak weggelegd voor zowel woningeigenaren als verzekeraars en tussenpersonen. De herbouwwaarde mag niet zomaar uit de losse pols worden vastgesteld; deze moet goed onderbouwd zijn. Daarvoor kan de verzekeraar de Herbouwwaardemeter Woningen gebruiken, die het Verbond van Verzekeraars uitgeeft. De Herbouwwaardemeter is een uitstekend hulpmiddel, maar we kunnen deze niet verplicht opleggen. Als een verzekeraar een andere methode heeft om de herbouwwaarde te berekenen, dan moet hij die vooral gebruiken, zolang er maar over is nagedacht. Dat geldt niet alleen voor een verzekeraar maar ook voor de consument. Hij blijft tenslotte eindverantwoordelijk. Daarom is het verstandig als consumenten samen met een verzekeraar of tussenpersoon de herbouwwaarde invullen. Zo kunnen ze een verzekeraar wijzen op de bijzondere omstandigheden van hun woning. Naast een slecht onderbouwde herbouwwaarde zijn er volgens Kroes nog twee belangrijke oorzaken voor onderverzekering: Een verzekering wordt vaak niet aangepast wanneer er sprake is van een substantiële waardevermeerdering, zoals een aanbouw. Of mensen geven bewust een lagere waarde door met het oog op de premie. Een typisch geval van goedkoop is duurkoop. Indexcijfer liep uit de pas Maar met de indexering kan het klaarblijkelijk ook fout gaan, getuige het verhaal van Timo Bisschop. Kroes beaamt dit: De meeste verzekeraars hanteerden de afgelopen tien jaar het CBS-prijsindexcijfer voor de bouwkosten als leidraad voor de indexering. Een paar jaar geleden hebben we geconstateerd dat dit cijfer uit de pas begon te lopen met de daadwerkelijk benodigde verzekerde waarde. Het cijfer keek alleen maar naar de prijsontwikkeling van bouwproducten en arbeidsloon. Andere bepalende factoren zoals de marges van aannemers en gewijzigde bouwmethoden werden buiten beschouwing gelaten. En die bleken zich juist sterk te ontwikkelen. Daardoor kwam dit indexcijfer niet altijd overeen met de werkelijke veranderingen in herbouwkosten van woningen met als mogelijk gevolg onderverzekering. Risicogroepen waren vooral de mensen met Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 16 langlopende verzekeringen en vanzelfsprekend diegenen die een te lage herbouwwaarde hadden opgegeven. Sinds 2004 adviseren we verzekeraars om gebruik te maken van het CBSprijsindexcijfer van nieuwbouwwoningen. Op de website van het CBS ( en onze eigen website ( wordt dit cijfer gepubliceerd. Dit cijfer geeft veel beter de veranderingen in herbouwkosten weer, omdat het naast loon- en materiaalkosten ook de economische ontwikkelingen, bouwmarktwerking en dergelijke bijhoudt. Het wordt te technisch om in details te treden, maar om het oude indexcijfer aan het nieuwe te koppelen, is een verrekeningsfactor gebruikt. Maar zelfs met het nieuwe indexcijfer kan ik niet honderd procent garantie geven dat de waarde altijd exact overeenkomt met wat er werkelijk nodig is. Het is eenvoudigweg niet haalbaar om een indexcijfer te vinden dat in alle mogelijke omstandigheden klopt. Daarom is het verstandig om de herbouwwaarde om de vijf jaar te controleren. Dan kan de verzekerde som worden aangepast. De consument moet trouwens al in een eerder stadium het heft in handen nemen. Informeer bij het afsluiten van de opstalverzekering hoe de verzekeraar de herbouwwaarde berekent en op peil houdt. Blijf zelf de indexering volgen. En geef wijzigingen aan de woning altijd door, zoals een nieuwe keuken of een aangebouwde serre. Garantie tegen onderverzekering Tegenwoordig bieden veel verzekeraars een garantie tegen onderverzekering. Maar als de herbouwwaarde goed is berekend, dan is zo n garantie, waar je misschien meer premie voor moet betalen, toch eigenlijk overbodig? Kroes vindt van niet. Een verzekering is altijd afhankelijk van specifieke omstandigheden die je van tevoren niet kunt vaststellen. Een voorbeeld: je hebt een huis met een rieten dak. In 2000 is de herbouwwaarde van het pand berekend. In 2004 is er plots een gigantisch tekort aan riet, dus de prijs ervan schiet omhoog. Als je dan je dak opnieuw moet dekken na een woningbrand, ben je duurder uit. Daarom is een verzekering tegen onderverzekering een verstandig idee. Keerzijde is dat je oververzekerd kunt zijn. Moet je de consument dan niet verplichten om zich tegen onderverzekering te verzekeren, om elk risico uit te bannen? Kroes: Dat kunnen en willen we niet. Van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma) mogen we niet zomaar verplichtingen opleggen aan onze leden. Bovendien moet de consument de vrijheid hebben om zelf een keuze te maken. Het Verbond van Verzekeraars is blij dat steeds meer verzekeraars klanten waarschuwen en met initiatieven komen om onderverzekering tegen te gaan. Maar we kunnen de verzekeraars niet verplichten om deze acties uit te voeren. De consument moet dus zelf alert blijven.

9 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 17 Verzekerd tegen onderverzekering Volgens Nico Stolwijk, manager Collectief Ledenbelang van Vereniging Eigen Huis, is de boodschap uit het verhaal van Roland Kroes duidelijk: De consument moet actie ondernemen als hij niet is verzekerd tegen onderverzekering. Het is raadzaam om de herbouwwaarde opnieuw vast te laten stellen samen met de verzekeraar, zeker als je al een langlopende verzekering hebt. Er kan de afgelopen jaren zoveel fout zijn gegaan met de herbouwwaarde en/of de indexering. Stolwijk weet dat het formeel juridisch klopt dat een consument verantwoordelijk is voor het verzekerde bedrag en de daarbij behorende indexering, maar in zijn ogen blijft het discutabel. Stel, ik heb een serre laten aanbouwen, en de herbouwwaarde van mijn huis moet daarom aangepast worden. Een deskundige moet die herbouwwaarde bepalen, want ik heb er absoluut geen verstand van. Maar dan is het toch niet eerlijk om de consument verantwoordelijk te houden voor een waardebepaling die door een ander is vastgesteld? En dat geldt helemaal voor de indexering. Dat is de expertise van een verzekeraar, die heb ik niet. Toch draag ik de consequenties als het mis gaat. Stolwijk meent dat de consument er dus goed aan doet om zich te verzekeren tegen onderverzekering. Bij zo n verzekering wordt niet de exacte verzekerde waarde vastgesteld, maar gaat men uit van gemiddelden. Je kunt dus te veel premie betalen, maar minder is ook mogelijk. In ieder geval ben je gedekt tegen financiële risico s. En dat is toch het belangrijkste. *Om privacyredenen is de naam Timo Bisschop gefingeerd. Achtergrond Onderzoek Vereniging Eigen Huis Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder de grootste brandverzekeraars van Nederland blijkt dat de meeste verzekeraars de herbouwwaarde vaststellen met behulp van een eigen herbouwwaardemeter of die van het Verbond van Verzekeraars. Dat vaststellen wordt vaak samen met de verzekeringnemer gedaan. De verzekeraars hanteren allemaal de jaarlijkse standaard indexering van de verzekerde som op basis van het CBS-prijsindexcijfer van nieuwbouwwoningen. De meeste verzekeraars bieden een dekking tegen onderverzekering. Als er geen garantie tegen onderverzekering is, dan wordt daar per verzekeraar verschillend mee omgegaan: van toepassing van de zogenaamde onderverzekeringsregel (dat deel van de schade wordt vergoed wat overeenkomt met de verhouding van verzekerde waarde tot werkelijke herbouwwaarde) tot de beoordeling per situatie. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 18 Aanbevelingen Ga na of uw verzekering garantie biedt tegen onderverzekering. Als dat het geval is, ga dan na onder welke voorwaarden die garantie geldt. Neem contact op met een tussenpersoon of een verzekeraar om uw huidige herbouwwaarde te controleren. Vermeld altijd verbouwingen of andere wijzigingen aan het huis. Let erop dat de verzekeraar de nieuwe indexering gebruikt (het CBSprijsindex-cijfer van nieuwbouwwoningen). Zit de herbouwwaarde van uw woning naar schatting boven de ,-, dan kunt u geen gebruik maken van een herbouwwaardemeter. Overleg met uw verzekeraar hoe u dan het beste een goede herbouwwaarde kunt berekenen. Lees altijd uw polisvoorwaarden goed door. De opstalverzekering Met een opstalverzekering verzekert u uw huis tegen risico s als brand, storm en blikseminslag. Het verzekerde bedrag is de zogenaamde herbouwwaarde. Dit is het bedrag dat u nodig hebt om uw huis in dezelfde staat op te bouwen wanneer het totaal verloren zou gaan. De herbouwwaarde is de basis voor de premie en voor de uitkering. Omdat deze waarde aan verandering onderhevig is, worden de woonhuisverzekeringen meestal geïndexeerd. Leidraad hiervoor is, in de meeste gevallen, een indexcijfer bepaald door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). HUISEIGENAAR AFGEZET DOOR WATERSCHAP Gelezen in de Delftsche Courant van : DELFT Huiseigenaren in Delft hebben jarenlang teveel belasting moeten betalen aan het Hoogheemraadschap van Delfland. Dat stelt het nieuwe bestuurslid H. Bremer uit Amsterdam. Na zijn aantreden in de Delftse waterorganisatie heeft hij uitgebreid onderzoek gedaan naar de inkomsten en uitgaven van de afgelopen jaren. Volgens de regels van de provincie moeten huiseigenaren de helft betalen van de kosten voor waterbeheersing (dijken) en zestig procent van de kosten voor waterbeheersing (onder meer schoon slootwater). Bremer concludeert dat huiseigenaren en andere bezitters van panden sinds 2002 teveel hebben moeten betalen. Volgens het bestuurslid gaat het om onterechte aanslagen van in totaal 15,6 miljoen euro. Hij heeft zijn bevindingen schriftelijk aangekaart bij de leiding van Delfland met de vraag of huiseigenaren bij de belastingheffing in 2006 schadeloos kunnen worden gesteld. Hoe dit afloopt? Zodra meer bekend is laten we het U weten.

10 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 19 ACTIES VOOR LEDEN: Feenstra tel speciaal tarief voor leden BHTD Tempus Delgas tel speciaal tarief voor leden BHTD Nieuwenhuis verf tel % korting op aankopen * FBTOverzekeringen tel Diverse kortingen op uw verzekeringspremies *op vertoon van uw Info-Bulletin. De komende editie van het Info-Bulletin: Verschijnt omstreeks: Jaargang 14 aflevering 3 november 2005 Bent U al lid van de Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft? Voor slechts 5,= per jaar maakt U onze vereniging sterk. Informatie bij de Bestuursleden van de B.H.T.D.

Jaargang 14 - aflevering 3 november 2005

Jaargang 14 - aflevering 3 november 2005 Jaargang 14 - aflevering 3 november 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.3 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren de voordelen op een rij Bescherming

Nadere informatie

Productwijzer Natura-uitvaart- verzekering

Productwijzer Natura-uitvaart- verzekering Productwijzer Natura-uitvaart- verzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de natura-uitvaartverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Verenigingen van Eigenaren en Centraal Beheer Achmea. Samen staan wij als een huis

Verenigingen van Eigenaren en Centraal Beheer Achmea. Samen staan wij als een huis Verenigingen van Eigenaren en Centraal Beheer Achmea. Samen staan wij als een huis Inhoud Een goede basis voor uw VvE. 3 U bepaalt zelf wat u nodig heeft. 4 Bent u voor genoeg geld verzekerd? Wij helpen

Nadere informatie

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 2 Schade Totaalplan 3 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing U wilt uw risico s op een complete, betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het REAAL Totaalplan

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.05-0512 Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en tóch een scherpe

Nadere informatie

Productwijzer. Opstalverzekering

Productwijzer. Opstalverzekering Productwijzer Opstalverzekering I Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de opstalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke factoren spelen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Woonverzekeringen

Klaverblad Verzekeringen. Woonverzekeringen Klaverblad Verzekeringen Woonverzekeringen Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de dekking

Nadere informatie

Monumenten verdienen maatwerk. Ook op het gebied van verzekeringen.

Monumenten verdienen maatwerk. Ook op het gebied van verzekeringen. Monumenten verdienen maatwerk. Ook op het gebied van verzekeringen. Monumentenverzekering Monumenten verdienen maatwerk Ook op het gebied van verzekeringen Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en

Nadere informatie

ToplandLandbouwPolis. Een Topformule voor de agrarische ondernemer. Reken daar maar op.

ToplandLandbouwPolis. Een Topformule voor de agrarische ondernemer. Reken daar maar op. ToplandLandbouwPolis Een Topformule voor de agrarische ondernemer Reken daar maar op. Inhoud Alles in één keer goed geregeld helder en overzichtelijk 2 Eén polis, één premie, één set voorwaarden 3 Eigentijdse

Nadere informatie

.VASTGOEDCENTER. Advieswijzer

.VASTGOEDCENTER. Advieswijzer .VASTGOEDCENTER. Advieswijzer Advieswijzer U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken / verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument & Productwijzer

Dienstverleningsdocument & Productwijzer Dienstverleningsdocument & Productwijzer Versie 2013-4 Uitvaartverzekering Twenthe N.V., Enschede Pagina 1 Waarom ontvangt u dit dienstverleningsdocument? Vanaf 1 juli 2013 dienen financiële dienstverleners

Nadere informatie

Het MAAT Agrarisch Comfort Plan

Het MAAT Agrarisch Comfort Plan De wereld verandert. Verandert uw polis mee? De wereld om ons heen verandert in snel tempo. Verzekeringsmaatschappijen slaan de handen ineen, waardoor de diversiteit in aanbieders afneemt. De agrarische

Nadere informatie

Driekleur Privé Compleet Plan

Driekleur Privé Compleet Plan Driekleur Privé Compleet Plan Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing Driekleur Privé Compleet Plan 2 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het

Nadere informatie

Wonen. London Verzekeringen voor optimaal woonplezier

Wonen. London Verzekeringen voor optimaal woonplezier London Verzekeringen voor optimaal woonplezier Verzekeringen voor optimaal woonplezier Uw woning is uw thuis: het rustpunt in uw leven. Volledig ingericht naar uw persoonlijke smaak. Maar er kan altijd

Nadere informatie

EEN DUIDELIJK VERHAAL OVER UW BELEGGINGSVERZEKERING

EEN DUIDELIJK VERHAAL OVER UW BELEGGINGSVERZEKERING EEN DUIDELIJK VERHAAL OVER UW BELEGGINGSVERZEKERING 1 wat kunt u verwachten? 2 beleggingsverzekering 3 De achmearegeling 4 wie komt in aanmerking? 5 hoe nu verder? INHOUDSOPGAVE 1. Wat kunt u van ons verwachten?

Nadere informatie

Jaargang 18 aflevering 1 maart 2009

Jaargang 18 aflevering 1 maart 2009 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 18 afl.1 pag 2 Jaargang 18 aflevering 1 maart 2009 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Verzekeren 3. Test. Oefenopgaven Hoofdstuk 3 1

Verzekeren 3. Test. Oefenopgaven Hoofdstuk 3 1 Verzekeren 3 In dit hoofdstuk worden de volgende rekenvaardigheden behandeld: 3.1 Hoeveel betaal je voor een verzekering? 3.2 Schadevergoeding bij onderverzekering 3.3 De bonus-/malusladder Maak de test

Nadere informatie

Dienstenwijzer. In deze diensten- dienstverleningswijzer leest u dan ook alles over onze dienstverlening.

Dienstenwijzer. In deze diensten- dienstverleningswijzer leest u dan ook alles over onze dienstverlening. Pagina 1 van 8 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie ( dienstenwijzer ) te verstrekken.

Nadere informatie

De Keyzer Zakelijk Pakket

De Keyzer Zakelijk Pakket De Keyzer Zakelijk Pakket 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing De Keyzer Zakelijk Pakket 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het De Keyzer

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: DIENSTWIJZER Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het REAAL Totaalplan dé oplossing.

Nadere informatie

U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea 1 Inhoud Als u er zelf niet uitkomt 3 Daarom kiest u voor onze Rechtsbijstandverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

De ZekerheidsCombinatie Vereniging van Eigenaren een drie-in-één verzekeringspakket

De ZekerheidsCombinatie Vereniging van Eigenaren een drie-in-één verzekeringspakket De ZekerheidsCombinatie Vereniging van Eigenaren een drie-in-één verzekeringspakket NnL 1 De ZekerheidsCombinatie Vereniging van Eigenaren Beheert u een gebouw dat niet ouder is dan vijf jaar en is de

Nadere informatie

6. Wat biedt de Ongevallenverzekering? 7. Kan Proteq mijn lopende verzekering opzeggen? 8. Hoe sluit ik de verzekering af?

6. Wat biedt de Ongevallenverzekering? 7. Kan Proteq mijn lopende verzekering opzeggen? 8. Hoe sluit ik de verzekering af? 1. Wat biedt het Proteq Protectieplan? 2. Welke dekking moet ik kiezen? 3. Wat biedt de Rechtsbijstandverzekering? 4. Waar moet ik op letten als ik kies voor de Rechtsbijstandverzekering? 5. Wat biedt

Nadere informatie

voordelig en veilig een woning kopen

voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? INFORMATIE OVER KOOPGARANT: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen

Nadere informatie

bijzondere voorwaarden bij uw opstalverzekering

bijzondere voorwaarden bij uw opstalverzekering bijzondere voorwaarden bij uw opstalverzekering In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! bijzondere voorwaarden opstalverzekering Blad versie 13.0, van 01 maart 10 2015 Bijzondere voorwaarden opstalverzekering

Nadere informatie

Interpolis Bedrijven Compact Polis. het gemak van één verzekeringspakket

Interpolis Bedrijven Compact Polis. het gemak van één verzekeringspakket Interpolis Bedrijven Compact Polis het gemak van één verzekeringspakket Arjan Dros, 43 jaar, horeca ondernemer. Nog maar kort geleden heb ik restaurant Stout geopend. Toen heb ik ook een aantal bedrijfsverzekeringen

Nadere informatie

Informatie over kopen bij Vidomes. Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen

Informatie over kopen bij Vidomes. Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen Veel mensen kennen

Nadere informatie

U zorgt voor veiligheid op straat. Maar bent u zelf wel goed verzekerd? www.politieverzekering.nl

U zorgt voor veiligheid op straat. Maar bent u zelf wel goed verzekerd? www.politieverzekering.nl U zorgt voor veiligheid op straat. Maar bent u zelf wel goed verzekerd? www.politieverzekering.nl Sluit nu eenvoudig al uw schadeverzekeringen af via www.politieverzekering.nl In samenwerking met vts

Nadere informatie

Koopgarant Kopen met korting

Koopgarant Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting KG201507 1 INHOUDSOPGAVE Een eigen huis... 3 Het woningaanbod van de Sleutels... 3 1. Een huis kopen... 3 De voordelen van kopen Als u een woning van de Sleutels koopt onder

Nadere informatie

Dienstenwijzer Konings & Meeuwissen Advies

Dienstenwijzer Konings & Meeuwissen Advies Dienstenwijzer Konings & Meeuwissen Advies U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële

Nadere informatie

Monumenten verdienen maatwerk. Met de Monumentenverzekering van Centraal Beheer Achmea

Monumenten verdienen maatwerk. Met de Monumentenverzekering van Centraal Beheer Achmea Monumenten verdienen maatwerk. Met de Monumentenverzekering van Centraal Beheer Achmea Inhoud Verzeker uw monumenten goed. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt het. 5 Goed om even te weten. 7 2 Verzeker

Nadere informatie

voordelig en veilig een woning kopen

voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? INFORMATIE OVER KOOPGARANT: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen

Nadere informatie

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank Samen sterker U wilt inzicht in de risico s die u loopt en de financiële consequenties daarvan. U wilt weten hoe u met deze risico s kunt omgaan, of het

Nadere informatie

IFA-JRB Totaalpakket

IFA-JRB Totaalpakket IFA-JRB Totaalpakket 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing IFA-JRB Totaalpakket 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het IFA-JRB Totaalpakket

Nadere informatie

U zorgt voor veiligheid op straat.

U zorgt voor veiligheid op straat. U zorgt voor veiligheid op straat. Maar bent u zelf wel goed verzekerd? www.politieverzekering.nl 21 70 15-11 Overtuig uzelf! 2 Reaal Politieverzekeringen Sluit nu eenvoudig al uw schadeverzekeringen af

Nadere informatie

Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen. Passende combinaties

Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen. Passende combinaties Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen Passende combinaties -2- Passende combinaties Al jaren is Turien & Co. Assuradeuren, opgericht in 1921, specialist op het gebied van verzekeringen. Door onze

Nadere informatie

Deze gids is geschreven om u te helpen om de juiste adviseur te selecteren bij het verkrijgen van een verzekering.

Deze gids is geschreven om u te helpen om de juiste adviseur te selecteren bij het verkrijgen van een verzekering. Over deze gids Deze gids is geschreven om u te helpen om de juiste adviseur te selecteren bij het verkrijgen van een verzekering. Tegenwoordig is het mogelijk om op iedere hoek van de straat of via het

Nadere informatie

Proteq Woonverzekering. Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting

Proteq Woonverzekering. Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting Woonverzekering Proteq Woonverzekering Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting Zelf opdraaien voor de kosten van schade aan uw huis of inboedel? U moet er

Nadere informatie

Dienstenwijzer. de financiële balie

Dienstenwijzer. de financiële balie Dienstenwijzer de financiële balie U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen

Nadere informatie

Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en

Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en Dienstenwijzer Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van

Nadere informatie

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 1 Wat u kunt verwachten 2 Beleggingsverzekering 3 De Achmearegeling 4 Komt u in aanmerking? 5 Hoe nu verder? Voorwoord De laatste tijd is er veel kritiek

Nadere informatie

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het REAAL Totaalplan dé oplossing.

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Autoverzekering Uw auto verdient de juiste verzekering Of u in het nieuwste model van uw favoriete merk rijdt of een mooie occasion aanschaft,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens

Nadere informatie

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1 Inleiding Na hevige regenval ondervindt eigenaar X ernstige waterschade in het privé gedeelte van zijn appartement. De regen is via de gevel het privé gedeelte binnengedrongen.

Nadere informatie

Wat KUNT U. Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 5. informatie voor particulieren

Wat KUNT U. Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 5. informatie voor particulieren 1 Wat KUNT U verwachten? 2 Beleggingsverzekering 3 De achmearegeling 4 Wie komt in aanmerking? Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 5 Hoe nu verder? informatie voor particulieren INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Schadeverzekeringen Algemeen 03 100 15-01 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket

Nadere informatie

ArtsenPraktijkPakket!

ArtsenPraktijkPakket! ArtsenPraktijkPakket! Financieel specialist voor artsen Maatwerk voor medici Maatwerk voor medici De volgende verzekeringen kunt u opnemen in het ArtsenPraktijkPakket: Uw pand en inventaris Inventaris

Nadere informatie

Servicecontract. Partijen: 1. Aeilkema & Partners BV. Komen het volgende overeen. Wat doen wij voor u?

Servicecontract. Partijen: 1. Aeilkema & Partners BV. Komen het volgende overeen. Wat doen wij voor u? Servicecontract Partijen: 1. Aeilkema & Partners BV en 2. Komen het volgende overeen. Wat doen wij voor u? U heeft gekozen voor het sluiten van een servicecontract. Dat is een goede keuze, want daarmee

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr (mr. B.F. Keulen, voorzitter en mr. R.A. Blom als secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr (mr. B.F. Keulen, voorzitter en mr. R.A. Blom als secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr. 2017-249 (mr. B.F. Keulen, voorzitter en mr. R.A. Blom als secretaris) Klacht ontvangen op : 24 oktober 2016 Ingediend door : Consument Tegen

Nadere informatie

Jaargang 14 - aflevering 1 maart 2005

Jaargang 14 - aflevering 1 maart 2005 Jaargang 14 - aflevering 1 maart 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.1 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende:

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende: Dienstenwijzer Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. Daarin staat u als klant centraal. In deze dienstenwijzer treft u een

Nadere informatie

BASIS SERVICEABONNEMENT VOORWAARDEN VOOR DE PARTICULIERE RELATIE VAN ESCALERA VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN B.V.

BASIS SERVICEABONNEMENT VOORWAARDEN VOOR DE PARTICULIERE RELATIE VAN ESCALERA VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN B.V. BASIS SERVICEABONNEMENT VOORWAARDEN VOOR DE PARTICULIERE RELATIE VAN ESCALERA VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN B.V. Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten

Nadere informatie

Al je financiële zaken op orde!

Al je financiële zaken op orde! Al je financiële zaken op orde! Voor een bedr vast ag p er maa nd! Het Huis & Hypotheek Servicepakket. Gemak, voordeel en overzicht! huis-hypotheek.nl 6 x hypotheekcheck Gemak, voordeel en overzicht! Geen

Nadere informatie

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig?

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig? Pag. 1/5 G 01.1.18-0413 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning In deze brochure staat de volgende informatie In deze brochure de volgende informatie ouwwoning? u uw verbouwen? Of Dangaat is de

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering Kapitaalverzekering Productwijzer Kapitaalverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de kapitaalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen. Wonen Wateringen Koopgarant Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.nl EIGEN WONING MET KORTING VIA KOOPGARANT Wonen Wateringen Koopgarant

Nadere informatie

Dienstenwijzer. 1. Ons kantoor

Dienstenwijzer. 1. Ons kantoor Dienstenwijzer U bent van plan de zorg voor uw voorziening(en) toe te vertrouwen aan ons kantoor, of heeft reeds een of meer voorziening(en) toevertrouwd aan ons kantoor. U kunt ervan overtuigd zijn dat

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Motorverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Motorverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Motorverzekering Motorplezier begint bij een goede verzekering Welke motor u ook heeft en hoe u uw motor ook gebruikt voor dagelijks gebruik

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Jaargang 16 aflevering 1 maart 2007

Jaargang 16 aflevering 1 maart 2007 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.1 pag 2 Jaargang 16 aflevering 1 maart 2007 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering

Voorwaarden Schadeverzekering Polisvoorwaarden PP 8000-01 Voorwaarden Schadeverzekering Algemene voorwaarden Wie behandelt mijn zaken? In principe behandelt Nationale-Nederlanden al uw schades. Maar heeft u bij ons een Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Algemeen Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en is gespecialiseerd in verzekeringen. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze

Nadere informatie

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Opstal verzekering

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Opstal verzekering De Noordhollandsche de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Opstal verzekering januari 2009 Productleeswijzer Opstalverzekering 1 van 2 In de productleeswijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Inleiding Onderzoeksresultaten Conclusies

Inhoudsopgave 1 Inleiding Onderzoeksresultaten Conclusies NMa: Voordeel van Shoppen bij Financiële Producten - I - Oktober 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 3 2.1 Jaarlijkse besparing per product voor de gemiddelde consument 4 2.2 Jaarlijks

Nadere informatie

Wonen. Woonhuis Inboedel Kostbaarheden. Verzekeren doen we samen. Net zo makkelijk!

Wonen. Woonhuis Inboedel Kostbaarheden. Verzekeren doen we samen. Net zo makkelijk! Wonen Woonhuis Inboedel Kostbaarheden Verzekeren doen we samen. Net zo makkelijk! De London Mantelpolis. Compleet én voordelig verzekerd. Comfortabel en onbezorgd leven. We doen er alles voor om dat te

Nadere informatie

Waterman Assurantiën en Hypotheken B.V., gevestigd te Krabbendijke, hierna te noemen Aangeslotene.

Waterman Assurantiën en Hypotheken B.V., gevestigd te Krabbendijke, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-02 d.d. 6 januari 2014 (mr. R.J. Paris, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mr. L.T.A. van Eck, secretaris)

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. tegen: hierna te noemen de tussenpersoon'.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. tegen: hierna te noemen de tussenpersoon'. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2006.4211 (126.06) ingediend door: hierna te noemen 'klaagster 1', hierna te noemen klager en klaagster 2, allen tezamen hierna

Nadere informatie

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later Inhoud Uw koopwoning dichterbij 3 Betaalbaar en minder risico 4 U bent eigenaar 7 Kiezen voor een eigen huis 8 Waar kunt u op rekenen? 11 2 Uw koopwoning

Nadere informatie

AssurantieGroep Nederland verzekeringen

AssurantieGroep Nederland verzekeringen AssurantieGroep Nederland BV Kantoren: De Vriesstraat 4 3261 PC Oud Beijerland Henri Dunantweg 10 2402 NP Alphen aan den Rijn Telefoonnummer Assurantiën/Hypotheken 088-4469180 Faxnummer 088-2644222 Mailadres

Nadere informatie

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet!

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! Wees u bewust van deze valkuilen om niet bedrogen uit te komen Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Valkuil 1. Aanbiedingen...

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: MeerHuis financiële dienstverlening Robberstraat 1 4201 AK GORINCHEM Voordat u besluit om van onze dienstverlening

Nadere informatie

DOORLOPENDE REISVERZEKERING EN ANNULERINGSVERZEKERING OVERIGE RECREATIEVERZEKERINGEN UITVAARTVERZEKERING

DOORLOPENDE REISVERZEKERING EN ANNULERINGSVERZEKERING OVERIGE RECREATIEVERZEKERINGEN UITVAARTVERZEKERING DOORLOPENDE REISVERZEKERING EN ANNULERINGSVERZEKERING Gaat u meer dan eens per jaar op vakantie en/of trekt u er wel eens een weekend of midweek tussenuit? Dan is het sluiten van een doorlopende Reis-

Nadere informatie

Guijt & Thuis Voordeelpakket voor particulieren

Guijt & Thuis Voordeelpakket voor particulieren Guijt & Thuis Voordeelpakket voor particulieren VERZEKERINGEN Motorrijtuigen Woonhuis en Inboedel Kostbare Zaken Aansprakelijkheid (Gezins)Ongevallen Rechtsbijstand Doorlopende Reis en Annulering Overige

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 2 april 2015 2. POPEL Jaarverslag 2014 3. Energielabel 4. Schoonmaakbedrijf Raymond van Leeuwen/C.G. van Trooyen 5. RRS-rioolreiniging

Nadere informatie

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN)

TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN) TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN) Inhoudsopgave: Wat Bielderman Koetsier voor u kan betekenen.... 2 Hoe worden wij betaald?... 4 Wat verwachten wij van u... 5 Datum: 01-01-2015,

Nadere informatie

Afspraken worden in overleg gepland op werkdagen tussen 10.00 uur en 21.00 uur

Afspraken worden in overleg gepland op werkdagen tussen 10.00 uur en 21.00 uur Dienstenwijzer Mijn kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag wil ik u laten zien hoe mijn werkwijze is. Bij mij staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw wensen zijn mijn

Nadere informatie

Productwijzer Naturauitvaartverzekering

Productwijzer Naturauitvaartverzekering Naturauitvaartverzekering Productwijzer Natura-uitvaartverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de natura-uitvaartverzekering. Welke risico

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Algemene voorwaarden 03 100 14-09 VM Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast gelden er bijzondere

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1. Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, kunt

Nadere informatie

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 AMF een goed geregeld pensioen Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 Het bestuur van het Algemeen Mijnwerkersfonds (AMF) wil haar rechthebbenden van goede en belangrijke informatie voorzien. Leest u

Nadere informatie

Is een rechtsbijstandverzekering nodig?

Is een rechtsbijstandverzekering nodig? Is een rechtsbijstandverzekering nodig? Ja. Iedereen kan in het dagelijks leven verzeild raken in een juridisch conflict. Hoe voorzichtig u ook bent. Met een rechtsbijstandverzekering bent u verzekerd

Nadere informatie

Dienstenwijzer SH Assurantie

Dienstenwijzer SH Assurantie Dienstenwijzer SH Assurantie De verzekeringsbedrijfstak en de overheid hechten waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Om u een indruk te geven van onze werkwijze hebben wij deze

Nadere informatie

Zicht zekerheidscheck schadeverzekeringen. www.zichtadviseurs.nl

Zicht zekerheidscheck schadeverzekeringen. www.zichtadviseurs.nl Zicht zekerheidscheck schadeverzekeringen www.zichtadviseurs.nl Zijn uw verzekeringen op orde? Het is belangrijk dat uw schadeverzekeringen aansluiten bij uw huidige persoonlijke situatie. Daarom is het

Nadere informatie

Brochure service dienstverlening

Brochure service dienstverlening Brochure service dienstverlening Haaker & Daas Haaker & Daas Verzekeringen en Hypotheken Hypotheek service Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, directie, medewerkers en revalidatieartsen van Tolbrug willen graag dat u tevreden bent over uw (para)medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom

Nadere informatie

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602.

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602. Dienstenwijzer Oranjeland Ltd Ons kantoor heeft een adviserende en bemiddelende functie op het gebied van hypotheken, pensioenen en assurantiën voor zowel de particuliere als zakelijke relatie. Daarbij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument:

Dienstverleningsdocument: Dienstverleningsdocument: Algemene informatie Het Bespaarhuis is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is de verzekeringsbemiddeling.

Nadere informatie

Genieten van het leven met T@F Leven

Genieten van het leven met T@F Leven Genieten van het leven met T@F Leven Wie wil het niet zorgeloos genieten van het leven. Dat hebben we gelukkig voor een groot deel zelf in de hand. Maar we weten ook dat er in ons leven vroeg of laat minder

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.18-0811 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1. Uw offerte is 7 maanden geldig. En als

Nadere informatie

Wat kunnen we van elkaar verwachten?

Wat kunnen we van elkaar verwachten? Wat kunnen we van elkaar verwachten? U heeft ons de zorg voor uw verzekeringen en/of andere financiële producten toevertrouwd of overweegt dit te gaan doen. In deze dienstenwijzer informeren wij u over

Nadere informatie