2. Kennisgeving van de brief van de Gouverneur dd. 12 november 2014 betreffende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 en 2/2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Kennisgeving van de brief van de Gouverneur dd. 12 november 2014 betreffende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 en 2/2014."

Transcriptie

1 VERSLAG VAN DE POLITIERAAD ZITTING VAN 9 DECEMBER 2014 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Vlaamse Ardennen AANWEZIG : Marnic De Meulemeester, Burgemeester-Voorzitter, Joop Verzele, Philippe Willequet, Luc Vander Meeren en Kathleen Hutsebaut,, Burgemeesters, André Van Steenbrugge, Dirk Otte, Patrick Vermeulen, Katrien De Temmerman, Danny Lauweryns, Hannelore Verzele, Jean-Paul Martin, Martin Haerinck, Günther Botteldoorn, Dirk De Bock, Sybille De Vos, Mathieu Mas, Elisabeth Meuleman, Brigitte Coppitters, Roland Van Heddegem, Luc Vandenabeele, Veerle Petrens, Pascal Van Merhaeghe en Maarten Van Tieghem, Raadsleden, Joost Duhamel, Hoofdcommissaris van Politie - Korpschef en Karlien Torck, Secretaris. AGENDA OPENBARE ZITTING Bij de aanvang van de zitting doet raadslid André Van Steenbrugge een oproep aan de leden van het politiecollege tot een grotere aanwezigheid op de politieraad. Dit impliceert immers een vorm van respect ten opzichte van het orgaan van de politieraad. 1. Goedkeuren van de notulen van de politieraad van 7 oktober Kennisgeving van de brief van de Gouverneur dd. 12 november 2014 betreffende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 en 2/2014. De politieraad neemt kennis van de brief van 12 november 2014 van de heer Gouverneur betreffende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 en 2/2014. De Gouverneur meldt hierbij dat de federale dotatie bedoeld om aan de leden van het operationeel kader van de lokale politie het vakantiegeld ten belope van 92 % toe te kennen voor de jaren 2009 en 2010 werd ingeschreven op het huidig dienstjaar. Aangezien de bedragen van de toelage betrekking hebben op 2009 en 2010 dienen deze te worden ingeschreven onder de rubrieken vorige dienstjaren en op de door de Gouverneur gesuggereerde begrotingsposten. Verder stelt de Gouverneur vast dat de aankoop van 6 dienstvoertuigen verkeerdelijk werden ingeschreven op het begrotingsartikel voor de aankoop van fietsen, brom- en motorfietsen. De Gouverneur meldt dat hij de begroting goedkeurt maar dat hij verzoekt de nodige rechtzettingen te doen bij de volgende begrotingswijziging of bij de opmaak van de jaarrekening Goedkeuren van de politiebegroting Bij de aanvang van de bespreking van dit agendapunt wijst de korpschef op de laattijdige verspreiding van de ministeriële omzendbrief PLP 53 betreffende de onderrichtingen voor het

2 opstellen van de politiebegroting voor 2015 ten behoeve van de politiezones. Deze werd pas op 3 december 2014 gepubliceerd. De begrotingsonderrichtingen 2015 voorzien in een vermindering met 2 % van de federale basistoelage, de aanvullende toelage, de toelage sociale bijdrage I en de Salduz-toelage. Dit impliceert dat de zone ongeveer EUR minder zal ontvangen dan in het ontwerp van begroting werd ingeschreven. Anderzijds werd in het ontwerp van begroting reeds rekening gehouden met de door de federale overheid aangekondigde indexsprong. Wat de patronale bijdrage betreft werd een stijging voorzien van 6 %. Volgens de onderrichtingen dient 4,5 % te worden voorzien. Inzake bezoldigingen werd voor 2015 voorzien in de inzet van 102 operationelen (zijnde 4 effectieven minder dan de goedgekeurde maximale personeelsformatie). De zone beschikt eveneens over 6 gedetacheerden waarvan de kans op terugkeer naar de eenheid steeds bestaat. Voor 1 personeelslid werd dit effectief voorzien doch inmiddels is gebleken dat het personeelslid in kwestie dan toch niet zou terugkeren naar de zone De voorzitter schorst vervolgens de vergadering en verleent het woord aan de heer Piet De Rijcke, bijzonder rekenplichtige, voor de verdere technische toelichting bij het ontwerp van politiebegroting In het bijzonder wijst hij de raadsleden erop dat de gemeentelijke dotaties voor de eerste maal worden gesplitst in een werkings- en een investeringstoelage Nadien wordt de vergadering heropend. De voorzitter verleent het woord aan de raadsleden voor het stellen van vragen omtrent de begroting. Raadslid André Van Steenbrugge vraagt of het invoeren van de gemeentelijke investeringstoelagen tot gevolg zal hebben dat de schuld van de politiezone zal dalen? De korpschef antwoordt hierop bevestigend en verduidelijkt dat deze splitsing van de gemeentelijke toelage er komt op voorstel en advies van de financieel beheerders van de stad en gemeenten,dit om het tekort of de bijdrage van de gemeente in de gewone dienst te ontlasten door de buitengewone dienst apart van de gewone bijdrage te gaan financieren door middel van een investeringstoelage. Immers, de aflossingslast van de financiering van investeringen met leningen wordt verwerkt in de gewone dienst en weegt zo door op de gemeentelijke bijdrage. Het voorstel tot het invoeren van een investeringstoelage stelt elke gemeente afzonderlijk in staat om te gaan bepalen hoe zij zelf die toelage gaat financieren: met eigen middelen of fondsen of binnen hun eigen leningen pakket. Zodoende wordt ook vermeden dat de politiezone een eigen leningenpakket moet opvragen met minder goede voorwaarden door de kleine schaalgrootte. Bijkomende voordelen voor de politiezone zijn dat het aangaan van dure kaskredieten kan vermeden worden en dat de schuldafbouw door de politiezone stelselmatig zal verminderen en er op termijn geen eigen schulden meer zullen zijn. Wat de verdeling van de financieringslast buitengewone dienst betreft werd door de financieel beheerders voorgesteld om dezelfde verdeelsleutel te hanteren als deze voor de gewone dienst. De

3 investeringslast per jaar is min of meer vergelijkbaar en op de lange termijn lijkt dit de beste formule te zijn. Bij grote investeringsprojecten kan de toelage ad hoc opgevraagd worden; bij de wat kleinere investeringsbedragen kan gegroepeerd gewerkt worden en één maal per semester afgerekend worden bijvoorbeeld. Raadslid Dirk Otte stelt vast dat er in de begroting 2015 geen financiële middelen werden voorzien voor de aanpassingswerken aan de nieuwe politieantenne Zingem. De korpschef antwoordt dat deze voorzien zijn in de politiebegroting Het betreffen eerder kleine werken die, na principebeslissing in zitting van heden, nog in 2014 zullen worden gegund. Raadslid Luc Vandenabeele vraagt of er reeds een simulatie is gebeurd van de financiële impact die de recente richtlijnen van de federale overheid met zich meebrengen? De korpschef antwoordt dat dit nog niet is gebeurd. Het voorliggend document steunt zich op het ontwerp zoals het door de begrotingscommissie werd vastgesteld in zitting van 7 november Aanpassingen aan de richtlijnen van de recente omzendbrief zullen bijgevolg bij begrotingswijziging dienen te gebeuren. VOORSTEL VAN BESLISSING De gewone en buitengewone politiebegroting 2015 wordt goedgekeurd en de resultaten worden als volgt vastgesteld : Gewone dienst Ontvangsten eigen dienstjaar ,90 Uitgaven eigen dienstjaar ,23 Ontvangsten vorige jaren ,00 Uitgaven vorige jaren ,00 Ontvangsten overboekingen 0,00 Uitgaven overboekingen 0, ,33 Geraamd resultaat van het dienstjaar Geraamd algemeen begrotings-resultaat van het vorig jaar ,33 Geraamd algemeen begrotings-resultaat gewone dienst ,00 Buitengewone dienst Ontvangsten eigen dienstjaar ,00 Uitgaven eigen dienstjaar ,00 Ontvangsten vorige jaren 0,00 Uitgaven vorige jaren 0,00 Ontvangsten overboekingen 0,00 Uitgaven overboekingen 0,00 Geraamd resultaat van het dienstjaar 0,00 Geraamd algemeen begrotings-resultaat van het vorig jaar 0,00 Geraamd algemeen begrotings-resultaat buitengewone dienst 0,

4 4. Toelichting bij de actualisatie van het meerjarenplan van de politiezone. De korpschef geeft toelichting bij het geactualiseerde meerjarenplan. Hij verduidelijkt dat dit, in tegenstelling tot de stad/gemeenten, geen verplicht op te maken document is voor de politiezone. Het wordt aangeleverd op verzoek van de stad/gemeenten teneinde deze de nodige informatie te kunnen verschaffen voor hun eigen meerjarenplanning. Het betreft een werkdocument dat zoveel als mogelijk actueel wordt gehouden. Zo werd alle recente informatie reeds verwerkt betreffende de indexsprong, patronale bijdrage, het schrappen van de responsabiliseringsbijdrage, enz. Er werden bijgevolg een aantal correcties doorgevoerd die financieel gunstige gevolgen ressorteren. 5. Leveren van brandstoffen voor de politievoertuigen : toetreding van alle voertuigen behorend tot het wagenpark van de politiezone tot het nieuwe federale raamcontract. Op 1 november 2014 gaat het nieuwe federale raamcontract FORCMS-POMP-082 in voor afname van motorbrandstoffen door middel van magneetkaarten toegewezen aan Belgian SHELL NV. De politiezone tankt, sinds dienstjaar 2003, bij Belgian SHELL NV, eveneens via een tankkaartencontract / raamcontract op basis van een vaste korting op de officiële dagprijs van de brandstoffen. De politiezone beschikt momenteel over 24 gemotoriseerde voertuigen (4 wielen), 3 motoren, 7 125cc scooters en 2 bromfietsen waarvoor in de begroting van dienstjaren 2015 en 2016 een budget van EUR incl. BTW ten behoeve van de aankoop van brandstoffen zal voorzien worden op het begrotingsartikel 330/ van de gewone dienst. Het federaal raamcontract inzake afname van motorbrandstoffen d.m.v. magneetkaarten met nr. FORCMS-POMP-082 is ook toegankelijk voor de lokale politiezones waardoor een lokale procedure niet meer nodig is. De politiezone dient bijgevolg zelf geen bestek uit te schrijven. Tevens brengt de grootschaligheid van de dossiers de aankoopprijzen van het aanbod zeer laag en is er voorafgaandelijk aan het afsluiten van dit groepscontract een grondige verkenning van de markt gebeurd. Het is voor de politiezone noodzakelijk een contract af te sluiten met een motorbrandstoffenleverancier die over een nationaal netwerk van pompen beschikt opdat op verschillende plaatsen kan getankt worden, zo ook wanneer de dienstvoertuigen van de politiezone zich buiten de grenzen van de politiezone bevinden. (vb. opleidingen, voorleidingen, HYCAPopdrachten nationaal, ). Bij toetreding tot dit voornoemde raamcontract Belgian SHELL NV, kunnen via een nieuw online informaticasysteem aan de politiezone uitgebreide brandstofverbruiksrapporten op maat worden bezorgd en is hierbij een online-beheer vanuit de zone van de brandstofkaarten, facturatie, opvolging verbruik per voertuig, soort brandstof, mogelijk. Bij instap in het nieuwe raamcontract worden een aantal nieuwigheden voorgesteld in vergelijking met het vorige raamcontract waar de politiezone beroep op deed. Het nieuwe raamcontract biedt verschillende afnamemogelijkheden waarbij de politiezone opteert voor het magneetkaartensysteem België SHELL én ESSO (voorheen enkel SHELL) onder de volgende voorwaarden: Afnames aan Shell pompen in België : diesel : 0,1450 korting / liter (excl btw) benzine : 0,1400 korting / liter (excl btw) Afnames aan ESSO pompen in België : diesel / benzine : 0,1150 korting / liter (excl btw).

5 De nieuwe kortingen zijn hoger zijn de vaste korting op de officiële dagprijs in het huidige raamcontract (0,1367 / liter incl. BTW). Door de uitbreiding van het magnetenkaartencontract met ESSO-stations kan men nu in de zone tanken aan meerdere stations, met name : Shell : Gentsesteenweg Zingem (idem huidige contract) Esso : Ronseweg Oudenaarde Esso : Gentstraat Oudenaarde Esso : Deinse Steenweg Kruishoutem. Naast deze vernoemde tankstations in de zone zelf zijn er ook te Ronse (Shell) en Avelgem (Esso) dichtbijgelegen stations waar men vanuit de antennes, indien nodig, gebruik kan van maken. Hoewel de Esso-korting per liter iets kleiner is dan de Shell-korting, wordt er toch voorgesteld deze uitbreidingsmogelijkheid te voorzien omdat dit een aanzienlijke capaciteitsbesparing zal opleveren door de kortere rijtijden. Per voertuig zullen nieuwe tankkaarten voorzien worden door Shell Belgium NV. Er wordt voorgesteld om in het nieuwe brandstoffenraamcontract (met duurtijd tot ) te treden voor de twee volgende dienstjaren 2015 en VOORSTEL VAN BESLISSING Er wordt voorgesteld deel te nemen aan het federaal raamcontract FORCMS-POMP-082 (afname motorbrandstoffen benzine, diesel en LPG door middel van magneetkaarten), afgesloten met Belgian SHELL NV. Er wordt een tankkaartencontract voor de levering van motorbrandstoffen via magneetkaarten afgesloten met Belgian SHELL NV voor de volledige dienstjaren 2015 en 2016, dit voor de afname van motorbrandstoffen aan de pomp voor alle voertuigen van de PZ Vlaamse Ardennen, dit tegen volgende vaste kortingen op de officiële dagprijs van de afname : Afnames Shell pompen in België : diesel : 0,1450 korting / liter (excl btw) en benzine : 0,1400 korting / liter (excl btw) Afnames ESSO pompen in België : diesel / benzine : 0,1150 korting / liter (excl btw). De totale prijs voor de aankoop van motorbrandstoffen voor de dienstjaren 2015 en 2016 wordt geraamd op incl. btw. 6. Aankoop van 8 dienstvoertuigen (interventievoertuigen-combi s) via het federaal raamcontract. De politiezone heeft momenteel een leasingcontract lopende voor 8 combi s (Mercedes Sprinter) dat teneinde loopt na 6 jaar, met name op 15 juni Om in de continuïteit te kunnen voorzien van de interventievoertuigen, werd nagegaan wat de beste optie zou zijn voor de politiezone : hetzij de leasing van 8 interventievoertuigen (4 voor Oudenaarde en 1 combi per antenne) hetzij de aankoop van 8 interventievoertuigen. Na grondige analyse wordt voorgesteld over te gaan tot de aankoop van 8 combi s (Volkswagen T5) via een meerjarige open overeenkomst (federaal raamcontract). Er werd hiervoor door de dienst logistiek een omstandig profiel opgesteld omtrent de vereisten en verwachtingen waaraan de interventievoertuigen moeten voldoen. Deze worden beschreven worden in de memorie van toelichting bij deze aankoop.

6 Uit de vergelijkingstabel opgenomen in de memorie van toelichting bij deze aankoop blijkt dat leasing een zeer dure optie is. Uit de vergelijking van de aankoop van 1 combi VW Transporter 5 en de leasing van hetzelfde voertuig is gebleken dat aankoop EUR per voertuig goedkoper blijkt dan leasing. Bij aankoop van 8 voertuigen betekent dit een besparing van EUR. Daarenboven wordt de aankoop van voertuigen gefinancierd door leningen, waardoor het dagelijks werkingsbudget niet meer wordt belast. Tevens heeft de politiezone bij aankoop de volle eigendom over de voertuigen en leveren deze na verkoop ook nog een mooie restwaarde op. Er wordt verwacht dat bij aankoop de voertuigen minstens 8 jaar kunnen worden ingezet, daar waar er bij leasing na 4 jaar opnieuw een nieuwe procedure tot leasing conform de wetgeving op de overheidsopdrachten dient te worden opgestart. De lichtbalken en het ander materiaal van deze voertuigen eventueel later opnieuw kunnen worden gebruikt en verbouwd in de volgende, toekomstige voertuigen. De politiezone wenst voor deze aankoop een beroep te doen op het federale raamcontract ter zake dat ook toegankelijk is voor de lokale politiezones waardoor de zone zelf geen omslachtige en tijdrovende procedure (met o.a. Europese bekendmaking) meer hoeft te voeren. Daarenboven zijn de prijzen van het aanbod door de grootschaligheid van de aankopen zeer laag en gebeurt er telkens een grondige verkenning van de markt vóór het afsluiten van de groepscontracten. Uit het federaal raamcontract DGS/DSA 2012 R3 500 perceel 57A wordt de Volkswagen type Transporter T5 als combi voorgesteld (enige optie). 90% van alle combi s in België zijn dergelijke voertuigen T5, hetgeen reeds veelbetekenend is en ook veel zegt over de degelijkheid, ervaringen met het voertuig en de tevredenheid van nagenoeg alle politiekorpsen. Daarenboven beschikken de grote ombouwers van deze voertuigen ook over een bijzondere expertise. De basiskostprijs voor de Volkswagen Transporter T5 bedraagt (incl btw) en dient te worden vermeerderd met de nodige toebehoren, politionele ombouw en opties die geraamd worden op maximum (incl btw) per voertuig. De nodige kredieten zijn voorzien op de buitengewone dienst van de politiebegroting 2015, artikelnummer 330/ VOORSTEL VAN BESLISSING Er wordt overgegaan tot de aankoop van 8 volledig politioneel uitgeruste en gestripede interventievoertuigen (combi s) van het type VW Transporter 5 (inclusief toebehoren en politionele ombouw) voor de interventiediensten waarvan de kostprijs wordt geraamd EUR incl. BTW per voertuig, hetzij EUR incl. BTW voor 8 voertuigen. Deze aankoop wordt geplaatst binnen het federaal raamcontract : DGS/DSA 2012 R3 500 : Meerjarige open overeenkomst van leveringen betreffende de aankoop van politie- en anonieme voertuigen ten voordele van de geïntegreerde politie, de politiescholen en Defensie, verdeeld over 75 percelen. Na aankoop van de voertuigen zal worden overgegaan tot het afsluiten van 8 omnium autoverzekeringen inclusief bijstandsverzekering waarvan de kostprijs wordt geraamd op EUR incl. BTW per voertuig per jaar, hetzij EUR incl. BTW voor de 8 voertuigen.

7 7. Principebesluit betreffende de aanpassingswerken aan de nieuwe politieantenne te Zingem: voorwaarden, raming en wijze van gunnen. De politieraad heeft in zitting van 10 december 2013 besloten tot de aankoop van een nieuwe politieantenne te Zingem en het uitvoeren van de nodige aanpassingswerken aan het gebouw. Hiervoor werd een krediet voorzien op de politiebegroting van EUR waarbij, na aankoop van het gebouw, het saldo tot een bedrag van EUR bestemd werd voor de uit te voeren aanpassingswerken. De politieraad heeft hiertoe in zitting van 11 februari 2014 het aangaan van een lening goedgekeurd ten bedrage van EUR en in zitting van 1 april 2014 de aankoopakte voor het gebouw goedgekeurd voor een bedrag van EUR. Na afrekening van alle kosten bedraagt het budget voor de aanpassingswerken nog EUR. Bij het voorstel van aanpassingswerken wordt rekening gehouden met een strikte scheiding van het publiek toegankelijk gedeelte en het gedeelte toegankelijk voor het politiepersoneel. Zo wordt er voorzien in een publieksingang langs de zijkant van het gebouw met parkeergelegenheid voor het publiek langs de openbare weg (Nederzwalmsesteenweg) of op de parking aan de overzijde van de weg. De dienstingang met parkeerplaatsen voor de dienstvoertuigen en de voertuigen van het personeel wordt achteraan het gebouw voorzien. De werken zullen worden opgesplitst in 2 fasen, zijnde: o de uitvoering van de binnenwerken noodzakelijk vóór de verhuisdatum (uiterste datum 01/04/2015); o de uitvoering van de buitenwerken : najaar 2015 (procedure zal worden opgestart in het voorjaar 2015). De kostprijsraming voor de eerste fase van de werken bedraagt EUR incl. BTW en uitgesplitst als volgt : (1) Elektriciteit - prijsraming : 8.000,00 (incl btw) (2) Sanitair - prijsraming : ,00 (incl btw) (3) Schilderwerken - prijsraming : 8.000,00 (incl btw), opgesplitst in binnen- en buitenschilderwerken, waarbij een deel van de schilderwerken in eigen regie zullen worden uitgevoerd door de klusjesman van de politiezone; (4) Schrijnwerken - prijsraming : 6.500,00 (incl btw); deze werken zullen vermoedelijk goedkoper kunnen worden uitgevoerd door de technische medewerkers van de gemeente Zingem (tegen het uurtarief prestaties gemeentepersoneel + betaling materiaal); (5) Wapenkast - prijsraming : 4.500,00 (incl btw); (6) Rolluiken voor- en achteraan en pvc-deur - prijsraming totaal : ,00 (incl btw); 5 nieuwe kleerkastjes - prijsraming : 2.000,00 (incl btw). De memorie van toelichting opgesteld door de dienst logistiek bevat een omstandig overzicht van alle werken uit te voeren in fase 1. Deze werken zullen door het politiecollege gegund worden na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De tweede fase van de werken (raming, procedure en aankoop : voorjaar 2015) zal bestaan uit: buitenwerken : plaatsen van een carport, houten afsluiting en houten poort : raming nog onbekend; het plaatsen van een brievenbus, mogelijke onvoorzienigheden, verfraaiing; opkuis groen, bomen en heraanleg : vermoedelijk met bijstand van de gemeente Zingem. De nodige kredieten werden voorzien op de buitengewone dienst van de begroting dienstjaar 2013, artikelnummer 330/ (aankoop van gebouwen).

8 VOORSTEL VAN BESLISSING In het kader van de aanpassingswerken aan de nieuwe politieantenne te Zingem, zal worden overgegaan tot het uitvoeren van de volgende werken : 1. Elektriciteitswerken waarvan de kostprijs wordt geraamd op EUR incl. BTW. Reynaert Niko Kruishoutemsesteenweg Zingem De Sloover Ouwegemstraat Ouwegem Electro Service André bvba Oudenaardseweg Wortegem-Petegem 2. Aanpassingswerken aan het sanitair waarvan de kostprijs wordt geraamd op EUR incl. BTW. Verschueren-Devos Industriepark De Bruwaan 5A 9700 Oudenaarde Benny Gelas Wittelstraat Zingem Roger Goeminne Driesstraat Zingem Bvba Windy Vergote Kerkgate 86 A 9700 Oudenaarde 3. Schilderwerken waarvan de kostprijs wordt geraamd op EUR incl. BTW. Schilder- en decoratiewerken Vanderbeken Nederzwalmsesteenweg Zingem Schilder- en decoratiewerken Philip Schamp Keitelstraat Zingem-Huise Tapigro Industriepark De Bruwaan Oudenaarde 4. Schrijnwerken waarvan de kostprijs wordt geraamd op EUR incl. BTW. Roos bvba Gentstraat Oudenaarde Gemeente Zingem voor de eventuele uitvoering van de werken door het gemeentepersoneel aan uurtarief medewerkers + betaling materiaal. 5. Leveren en plaatsen van een wapenkast waarvan de kostprijs wordt geraamd op EUR incl. BTW. Copasec, Meensesteenweg 301 te 8800 Roeselare Windors Belgium bvba, Spinnerijstraat 14 te 9240 Zele Daenekindt Safe, Nijverheidsstraat 7 I 302 te 9160 Lokeren 6. Leveren en plaatsen van rolluiken en een PVC-deur waarvan de kostprijs wordt geraamd op EUR incl. BTW. Aluvera Blote Oudenaarde Belisol Ramen en Deuren - Beverestraat 90, 9700 Bevere (Oudenaarde) Winsol Deinzestraat Oudenaarde Alle werken en leveringen zullen door het politiecollege worden gegund na de organisatie van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

9 8. Vacant verklaren bij wijze van mobiliteit van 1 functie van CALOG niveau A directeur beleid en organisatie (adviseur) klasse 1 voor de hoofdpost te Oudenaarde. De politieraad heeft in zitting van 10 juni 2014 besloten om de CALOG-personeelsformatie uit te breiden met 1 voltijds adviseur niveau A klasse 1. Op basis van de dienstnoodwendigheden is de bezetting van deze functie verantwoord en verzoekt de politiezone de politieraad om deze betrekking vacant te verklaren. VOORSTEL VAN BESLISSING De volgende betrekking wordt door toepassing van de mobiliteit vacant verklaard n.a.v. de 1 e mobiliteitscyclus 2015 : - 1 functie van CALOG A Directeur Beleid en Organisatie (adviseur) klasse 1. Alle in het raam van de mobiliteit geschikt bevonden kandidaten worden opgenomen in een mobiliteitsreserve die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit. Voormelde kandidaten worden in de mobiliteitsreserve opgenomen tot op de datum van de oproep van de kandidaten van de tweede navolgende mobiliteitscyclus. De selectie zal gebeuren door middel van een selectiegesprek met de kandidaten. De selectiecommissie voor de vacature van CALOG A - Directeur Beleid en Organisatie wordt vastgesteld als volgt: Voorzitter : dhr. Joost Duhamel, HCP - Korpschef. Leden : - Mevrouw Elsie Claus beleidsmedewerker PZ Zottegem - Een officier Operaties van de PZ Vlaamse Ardennen (nominatief later te bepalen) Secretaris : dhr. Johan Cornelissen, Commissaris van politie Personeelsdienst. 9. Ontwerp van gewijzigd algemeen politiereglement van de gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen (GAS-reglement) : advies. Artikel 2, 2 van de GAS-wet schrijft voor dat het advies van de politieraad van de betrokken meergemeentezone dient te worden gevraagd indien de betrokken gemeenten van de politiezone beslissen om een uniform algemeen politiereglement aan te nemen of te wijzigen. Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe wet op de gemeentelijke administratieve sancties op 1 januari 2014 werd in gezamenlijk overleg met de gemeenten van de politiezone beslist om de wijzigingen ter zake aan het algemeen politiereglement gefaseerd in te voeren. Hierbij werden volgende principes afgesproken : o Er werd geopteerd voor 1 uniform besluit van toepassing in alle gemeenten van de politiezone. o Tegen 1 januari 2014 werden de meest noodzakelijke aanpassingen aangebracht om een juridisch vacuüm te vermijden. Het betreft o.m. de bepalingen omtrent de leeftijd en de grootte van de administratieve geldboete. o In een tweede fase volgt een grondige inhoudelijke evaluatie en worden o.m. de nieuwe gemengde misdrijven ingepast. In zitting van heden wordt het advies van de politieraad ingewonnen omtrent de wijzigingen uit fase 2 aan het algemeen politiereglement. De burgemeester-voorzitter en de korpschef geven toelichting bij het voorliggend ontwerp dat voorafgaandelijk ook het voorwerp is geweest van overleg tussen de gerechtelijke en bestuurlijke overheden binnen de provincie.

10 Dit overleg is er gekomen op vraag van de politiezone Vlaamse Ardennen omdat de heer Procureur des Konings aanzienlijk wat misdrijven wenste door te verwijzen naar de GAS-sanctionering en de bestuurlijke overheden zich hiermee niet akkoord konden verklaren. Het overleg resulteerde in het compromis dat slagen en verwondingen evenals kleine diefstallen niet per definitie worden doorverwezen naar de GAS-sanctionering en gerechtelijke vervolging hier mogelijk blijft. De keuze ligt bijgevolg bij de gemeentebestuur om deze misdrijven al dan niet in te schrijven in hun eigen algemeen politiereglement. Wat de politiezone Vlaamse Ardennen betreft, wordt besloten deze misdrijven niet zelf te vervolgen en het protocol niet-verkeer in deze zin te onderschrijven. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen : - In het aangepast ontwerp van algemeen politiereglement worden 5 bijkomende gemengde inbreuken opgenomen. Het betreffen verschillende vormen van beschadiging, vernieling en vandalisme. Het oorspronkelijk reglement kende reeds verschillende gemengde misdrijven waaronder nachtlawaai. - Het verschil tussen manifestatie en evenement wordt beter omschreven (onder meer op basis van de ervaringen met de Ronde van Vlaanderen). - Er worden aanpassingen doorgevoerd ter afstemming met andere reglementeringen : vb. aanpassing in functie van de Vlarem-reglementering van de bepalingen inzake het verbranden van afval. - Er wordt een hoofdstuk ingevoegd met betrekking tot de openbare veiligheid en brandbestrijding (minimumnormen inzake brandpreventie, veiligheidsmaatregelen voor tijdelijke inrichtingen, verplichtingen opgelegd in geval van brand). - Opname van de lokale bemiddelingsprocedure. - Er werden geen inbreuken inzake verkeer opgenomen. Thans worden de adviezen van de diverse jeugdraden nog ingewacht en zal het ontwerp nog onderworpen worden aan een taalkundige opfrissing. Nadien zal het ontwerpreglement ter goedkeuring aan elke gemeenteraad worden voorgelegd. VOORSTEL VAN BESLISSING Er wordt gunstig advies verleend aan het voorstel van te wijzigen bepalingen in het algemeen politiereglement van toepassing in alle gemeente van de politiezone. VARIA Voorstelling van de actie 1 dag niet. De korpschef geeft een toelichting bij de actiedag 1 dag niet die plaatsvindt op 11 december e.k. en waarmee de strijd wordt aangegaan tegen diefstallen in woningen. Er wordt een overzicht gegeven van de acties die de politiezone onderneemt, vb. inzet van het ANPR-voertuig, vrijwillige medewerking door inwoners aan de stresstest woningen. Vragenuurtje Vervolgens verleent de burgemeester-voorzitter het woord aan de raadsleden voor het vragenuurtje. Raadslid Dirk De Bock stelt zich vragen bij een particulier initiatief dat heeft plaatsgevonden in Oudenaarde en waarbij in het openbaar geld werd gevraagd voor een goed doel.

11 De korpschef antwoordt dat geld vragen voor het goede doel juridisch niet verboden is. Ook bedelen is niet langer strafbaar. De politie raadt echter de burgers aan om bijzonder waakzaam te zijn wanneer zij dergelijke vragen krijgen. Als de politie in kennis wordt gesteld van dergelijke praktijken wordt steeds overgegaan tot controle van de personen in kwestie. Indien het risico op diefstallen of pic - pocket bestaat, leidt dit zelfs tot de tijdelijke bestuurlijke aanhouding van deze individuen. GEHEIME ZITTING 10. Aanvraag tot verlenging van het mandaat van korpschef door HCP - Korpschef Joost Duhamel. 11. Mobiliteit van het personeel : vaststelling benoemingsdatum van diverse mobiliteiten binnen de lokale politie Vlaamse Ardennen. Intrekking van het politieraadsbesluit van 1 februari 2013 rechtzetting betreffende vaststelling van benoemingsdatum. VARIA Toelichting door CP Frederik Delmotte, directeur operaties PZ Vlaamse Ardennen, over de werking van het COG-team.

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 Openbare zitting 1. Zonaal veiligheidsplan 2009 2012. Goedkeuring van de delen die behoren tot de bevoegdheid

Nadere informatie

POLITIERAAD 19 november 2009 Verslag

POLITIERAAD 19 november 2009 Verslag POLITIERAAD 19 november 2009 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem Aanwezig: Luc Blommaerts, burgemeester-voorzitter. Koen Snyders, Luc Vuylsteke de Laps, burgemeesters. Joost Fillet, Jos Bergmans,

Nadere informatie

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Sophie De Wit, Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Bart

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 23/03/2015 BEKNOPT VERSLAG

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 23/03/2015 BEKNOPT VERSLAG Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 23/03/2015 BEKNOPT VERSLAG Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter De Knop I., Deneyer L., Deneyer P., Poelaert

Nadere informatie

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs L. Pauwels en I. Van der Taelen, raadsleden

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs L. Pauwels en I. Van der Taelen, raadsleden NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 20.11.2012 ===================== Aanwezig: L. De boeck, burgemeester Bornem voorzitter; F. Sarens, burgemeester Sint-Amands; D. De Winter, K. Van Ranst, S. Pintens,

Nadere informatie

De politieraad neemt kennis van de brief dd. 20 december 2013 van de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken.

De politieraad neemt kennis van de brief dd. 20 december 2013 van de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken. VERSLAG VAN DE POLITIERAAD ZITTING VAN 11 FEBRUARI 2014 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Vlaamse Ardennen AANWEZIG : Marnic De Meulemeester, Burgemeester-Voorzitter, Joop Verzele (vanaf p. 7), Philippe

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: Voorafgaande aan de zitting zullen volgende personeelsleden verzocht

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 17 DECEMBER 2012

POLITIERAAD VAN 17 DECEMBER 2012 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen POLITIERAAD VAN 17 DECEMBER 2012 AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, De Baerdemaeker Ignace, Burgemeester, Maes Gerritjan, Korpschef, Arijs

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. Raadslid L. Van den Bossche heeft volgende mail d.d overgemaakt:

OPENBARE ZITTING. Raadslid L. Van den Bossche heeft volgende mail d.d overgemaakt: NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 02.02.2016 ===================== Aanwezig: P. Van Hoeymissen burgemeester Sint-Amands - voorzitter L. De boeck burgemeester Bornem K. Van den Heuvel, burgemeester

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 05.10.2010

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 18 juni 2014, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 18 juni 2014, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 18 juni 2014, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 17.03.2014 2. Goedkeuring van

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 23.04.2013 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 23.04.2013 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 23.04.2013 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Aerts D., De Blaiser R., De Keersmaecker

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 26 september 2006, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 26 september 2006, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 26 september 2006, 20 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 07.06.2006 2. Eerste begrotingswijziging

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

Besluiten Politieraad Politiezone Maasland 5383 van 8 maart 2016 om 20:00 in het stadhuis te Maaseik

Besluiten Politieraad Politiezone Maasland 5383 van 8 maart 2016 om 20:00 in het stadhuis te Maaseik Besluiten Politieraad Politiezone Maasland 5383 van 8 maart 2016 om 20:00 in het stadhuis te Maaseik P U N T E N L I J S T OPENBARE ZITTING 01 Verslag politieraad 22 december 2015 - goedkeuring 02 Dienstjaarrekening

Nadere informatie

POLITIEZONE TONGEREN-HERSTAPPE

POLITIEZONE TONGEREN-HERSTAPPE POLITIEZONE TONGEREN-HERSTAPPE Verslag van de vergadering van de politieraad van woensdag 26 maart 2014 om 20u00 in de Ambiorixzaal van het Administratief Centrum Praetorium, Maastrichterstraat 10, Tongeren.

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 20 december 2006, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 20 december 2006, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 20 december 2006, 20 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 26.09.2006 2. Goedkeuring drie

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE POLITIERAAD

VERGADERING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE LANAKEN-MAASMECHELEN VERGADERING VAN DE POLITIERAAD 1 STE Uitnodiging : Mevrouw, Mijnheer, Wij hebben de eer u uit te nodigen om de vergadering van de politieraad van PZ Lanaken- Maasmechelen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 05 OKTOBER 2016 OM 20U00 UUR. Gelet op art. 21 en 21bis van de wet op de geïntegreerde politie;

ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 05 OKTOBER 2016 OM 20U00 UUR. Gelet op art. 21 en 21bis van de wet op de geïntegreerde politie; ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 05 OKTOBER 2016 OM 20U00 UUR Aanwezig : Denis DIERICK, voorzitter, Danny CLAEYS, Hilde CLAEYS, Agnes LANNOO-VAN WANSEELE, Antoine VAN NIEUWENHUYZE, Nadine DE STERCKE, Linda

Nadere informatie

2. Goedkeuren protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor inbreuken op het strafwetboek (gemengde inbreuken).

2. Goedkeuren protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor inbreuken op het strafwetboek (gemengde inbreuken). LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 6 JULI 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) AGENDA OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE POLITIERAAD VAN

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE POLITIERAAD VAN TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE POLITIERAAD VAN 23-10-2017 Personeel Dienst Interventie - Eedaflegging 1. Notulen politieraad dd. 12/06/2017 Goedkeuring Overeenkomstig artikel 27/1 van de wet op de geïntegreerde

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs; I. Faes en L. Pauwels, raadsleden C. Maes, secretaris;

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs; I. Faes en L. Pauwels, raadsleden C. Maes, secretaris; NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 7.5.2012 ===================== Aanwezig: L. De boeck, burgemeester Bornem - voorzitter F. Sarens, burgemeester Sint-Amands H. Cools, R. De Blaiser, D. De Winter,

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 12/06/2015 BEKNOPT VERSLAG

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 12/06/2015 BEKNOPT VERSLAG Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 12/06/2015 BEKNOPT VERSLAG Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter De Knop I., Decat P. (Schepen/waarnemend

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD NOTULEN VAN DE POLITIERAAD ZITTING VAN : 17 maart 2015 PLAATS : Administratief Centrum Maasmechelen AANWEZIG : PZ Lanaken-Maasmechelen (5853) Dr. Haubenlaan 2 3630 Maasmechelen Keulen Marino - burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van de zitting van 20 december 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van de zitting van 20 december 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van de zitting van 20 december 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 18.10.2011

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 12 DECEMBER 2011

POLITIERAAD VAN 12 DECEMBER 2011 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen POLITIERAAD VAN 12 DECEMBER 2011 AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, De Baerdemaeker Ignace, Taylor Kenneth, Burgemeesters, Maes Gerritjan,

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

POLITIERAAD 22 november 2007 Verslag

POLITIERAAD 22 november 2007 Verslag POLITIERAAD 22 november 2007 Verslag Kontichstraat 17 2650 Edegem Aanwezig: Koen Snyders, burgemeester-voorzitter. Jef Van linden, Luc Vuylsteke de Laps, Stanny Tuyteleers, burgemeesters. Joost Fillet,

Nadere informatie

Het stadsbestuur heeft slechts 1 offerte ontvangen, met name van SPE Luminus PB, BP 47000, Regentlaan 47 te 1000 Brussel.

Het stadsbestuur heeft slechts 1 offerte ontvangen, met name van SPE Luminus PB, BP 47000, Regentlaan 47 te 1000 Brussel. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE POLITIERAAD IN ZITTING VAN 14 JUNI 2011 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Vlaamse Ardennen AANWEZIG : MM. Marnic De Meulemeester, Burgemeester-Voorzitter, Katleen

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten Openbare zitting 11/10/11/A/1.01 DIRECTIE STEUN DIENST LOGISTIEK EEN, GESUBSIDIEERDE AANKOOP,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN 17.02.2009 Openbare zitting 1. Aktename einde mandaat politieraadslid. Op de politieraad van 01.02.2007 werd de Heer André Vanassche,

Nadere informatie

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 7 OKTOBER 2013

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 7 OKTOBER 2013 Politie Lokale politie PAJOTTENLAND Bruneaustraat 101 1755 Kester BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 7 OKTOBER 2013 OPENBARE ZITTING Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter De Knop I.,

Nadere informatie

POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag

POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Sophie De Wit, Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Bart

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 17/11/2014 BEKNOPT VERSLAG

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 17/11/2014 BEKNOPT VERSLAG Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 17/11/2014 BEKNOPT VERSLAG Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter De Knop I., Deneyer L., Deneyer P., Poelaert

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van, de zitting van 21 juni 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van, de zitting van 21 juni 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van, de zitting van 21 juni 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: Voorafgaande aan de zitting zullen volgende personeelsleden verzocht worden

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

2. goedkeuring notulen zitting 29.11.2011 De politieraad heeft geen opmerkingen bij de notulen van 29.11.2011. De notulen worden goedgekeurd.

2. goedkeuring notulen zitting 29.11.2011 De politieraad heeft geen opmerkingen bij de notulen van 29.11.2011. De notulen worden goedgekeurd. NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 7.2.2012 ===================== Aanwezig: F. Sarens, Burgemeester Sint-Amands - voorzitter E. Van de Veken, K. Van Ranst, S. Pintens, D. Aerts, B. De Schutter, L.

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Van den Heuvel, K. burgemeester

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN BEKENDMAKING Deinze, 17 oktober 2017 De vergadering van de politieraad vond plaats op 17 oktober 2017. De lijst met beknopte inhoud van de daarin geregelde aangelegenheden ligt ter inzage van het publiek

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 29.04.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 29.04.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 29.04.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van den Heuvel, K. burgemeester Puurs K. Van Ranst, T. De Nijn, raadsleden

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren overeenkomst houdende opstalrecht

Nadere informatie

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 13 februari 2012

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 13 februari 2012 Politie Lokale politie PAJOTTENLAND Bruneaustraat 101 1755 Kester BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 13 februari 2012 Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter Poelaert K., Deneyer P.,

Nadere informatie

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; GR20170622 punt 3: Politie - Personeel - Externe aanwerving - Openverklaring van een betrekking in het administratief en logistiek kader - Niveau B - Consulent - voor de dienst beleid, beheer & ondersteuning

Nadere informatie

Politieraad Zitting van 22 september 2004

Politieraad Zitting van 22 september 2004 Politiezone Maasland 5383 Arrondissement Hasselt Provincie Limburg Politieraad Zitting van 22 september 2004 Verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 14.04.2004 2. Bekrachtiging

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN 19.04.2011 Openbare zitting 1. Aktename einde mandaat politieraadslid. Op 02.01.2077 werd de heer Carl Six verkozen tot politieraadslid.

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst verkeer Volgnummer dossier Onderwerp Gemeentelijk wagenpark. Opdracht van levering van vier tweedehands

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00330 Onderwerp: Politiezone Gent - Personeelsformatie van de Politiezone Gent - Wijziging.- Nieuw organogram

Nadere informatie

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 25 juni 2012

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 25 juni 2012 Politie Lokale politie PAJOTTENLAND Bruneaustraat 101 1755 Kester BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 25 juni 2012 Waren aanwezig : Deneyer P.: waarnemend Voorzitter Poelaert K., De

Nadere informatie

ZITTING VAN AANWEZIG.

ZITTING VAN AANWEZIG. ZITTING VAN 04.12.2014 AANWEZIG. Manu Claes, burgemeester Scherpenheuvel-Zichem, voorzitter Jan Laurys, burgemeester Diest, raadslid Peetermans, De Graef, Pauwels, Putseys, Overmeer, Buttiens, Verboven,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

2. Eedaflegging in handen van de voorzitter van het politiecollege door een nieuw in dienst getreden officier.

2. Eedaflegging in handen van de voorzitter van het politiecollege door een nieuw in dienst getreden officier. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE POLITIERAAD IN ZITTING VAN 11 OKTOBER 2011 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Vlaamse Ardennen AANWEZIG : MM. Marnic De Meulemeester, Burgemeester-Voorzitter, Katleen

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 26/10/2015 BEKNOPT VERSLAG

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 26/10/2015 BEKNOPT VERSLAG Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 26/10/2015 BEKNOPT VERSLAG Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter De Knop I., Deneyer L., Deneyer P., Poelaert

Nadere informatie

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN BEKENDMAKING Deinze, 15 juni 2017 De vergadering van de politieraad vond plaats op 15 juni 2017. De lijst met beknopte inhoud van de daarin geregelde aangelegenheden ligt ter inzage van het publiek van

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 30 september 2008, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 30 september 2008, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 30 september 2008, 20 uur Agenda en verslag Voorafgaande aan de zitting zal het personeelslid INP Eerdekens, tewerkgesteld binnen de

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 23 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 23 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering TOELICHTENDE NOTA Vergadering van de gemeenteraad van 23 maart 2016 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering Gaat de gemeenteraad akkoord met de notulen van de vorige vergadering? Agendapunt 1 Onderwerp

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 22 DECEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentelijke vrijwillige

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 24 maart 2009, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 24 maart 2009, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 24 maart 2009, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Kennisname van het ontslag van het politieraadslid Nic Van de

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 22 april 2008, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 22 april 2008, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 22 april 2008, 20 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 19.02.2008 2. Kennisgeving samenstelling

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 17 december 2007, 21 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 17 december 2007, 21 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 17 december 2007, 21 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Kennisname aanduiding opvolger uittredend raadslid mevrouw Ria Flamant

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Verzekeringen. Verzekeren van diverse risico's gedurende

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 09 DECEMBER 2013

POLITIERAAD VAN 09 DECEMBER 2013 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen POLITIERAAD VAN 09 DECEMBER 2013 AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, De Baerdemaeker Ignace, Taylor Kenneth, Burgemeesters, De Wilde Koen,

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 27/03/2017 BEKNOPT VERSLAG

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 27/03/2017 BEKNOPT VERSLAG Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 27/03/2017 BEKNOPT VERSLAG Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter De Knop I., Deneyer L., Deneyer P., Poelaert

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist.

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist. BEGROTING 2017 door het College van Burgemeester en Schepenen VERSLAG EN COMMENTAAR van dhr. C. Beoziere, Schepen van Financiën Het project van de begroting 2017 werd opgesteld in overeenstemming met het

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 20 december 2005, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 20 december 2005, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Arrondissement Hasselt Provincie Limburg Politieraad Zitting van 20 december, 20 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 11.10. 2. Begroting

Nadere informatie

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN VEERTIEN OKTOBER TWEE DUIZEND EN TWEE

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN VEERTIEN OKTOBER TWEE DUIZEND EN TWEE POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN VEERTIEN OKTOBER TWEE DUIZEND EN TWEE 14.10.2002 AANWEZIG: Van Hirtum G.: Burgemeester-voorzitter; Peetermans L., Verhaegen

Nadere informatie

Politiezone NOORDERKEMPEN OVERZICHTSLIJST

Politiezone NOORDERKEMPEN OVERZICHTSLIJST Politiezone NOORDERKEMPEN OVERZICHTSLIJST Politieraadszitting d.d. 14 maart 2017 POLITIERAADSZITTING 14 maart 2017 OVERZICHTSLIJST POLITIEZONE NOORDERKEMPEN Zonecode 5363 Aanwezig: Tinne Rombouts, Dorien

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 16 S E PT EMBER 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Jaarverslag politiezone

Nadere informatie

Agenda en verslag. Agenda: Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg. Politieraad. Zitting van 17 maart 2014, 20 uur. In openbare zitting

Agenda en verslag. Agenda: Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg. Politieraad. Zitting van 17 maart 2014, 20 uur. In openbare zitting Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 17 maart 2014, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 19.12.2013 2. Goedkeuring

Nadere informatie

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; GR20120621 punt 1: politiezone Ninove - Openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - Hoofdinspecteur van politie - politieassistent DE RAAD, Gelet op de wet van 7 december 1998

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst verkeer Volgnummer dossier 2 Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Verbreden en verdiepen van het

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 10 OKTOBER 2011

POLITIERAAD VAN 10 OKTOBER 2011 Provincie Oost-Vlaanderen AANWEZIG: POLITIERAAD VAN 10 OKTOBER 2011 Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen Pardaen Alain, Voorzitter, Taylor Kenneth, Burgemeester, Maes Gerritjan, Korpschef, Arijs Walter,

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 maart 2017 om 19u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 maart 2017 om 19u. TOELICHTINGSNOTA zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 maart 2017 om 19u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad 30 januari 2017.

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 27 OKTOBER 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 27 OKTOBER 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 27 OKTOBER

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

Beknopte omschrijving van de beslissingen van de politieraad van 29 oktober 2015

Beknopte omschrijving van de beslissingen van de politieraad van 29 oktober 2015 POLITIEZONE K-L-M Naamcode 5409 Beknopte omschrijving van de beslissingen van de politieraad van 29 oktober 2015 Aanwezigen : Edward DE WIT - Voorzitter Jozef DE BORGER - Politiecollegelid Veerle LANGBEEN,

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 7 juni 2006, uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 7 juni 2006, uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 7 juni 2006, 19.30 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 22.02.2006 2. Eedaflegging door Kathleen

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 26 MEI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Pieter. Jaarrekening.

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 MAART 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Heraanleg Zeelaan, gedeelte tussen

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Financiering van het investeringsprogramma

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 30 januari 2017 om 19u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 30 januari 2017 om 19u. TOELICHTINGSNOTA zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 30 januari 2017 om 19u. Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad van 28 november 2016. Openbare

Nadere informatie