2. Kennisgeving van de brief van de Gouverneur dd. 12 november 2014 betreffende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 en 2/2014.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Kennisgeving van de brief van de Gouverneur dd. 12 november 2014 betreffende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 en 2/2014."

Transcriptie

1 VERSLAG VAN DE POLITIERAAD ZITTING VAN 9 DECEMBER 2014 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Vlaamse Ardennen AANWEZIG : Marnic De Meulemeester, Burgemeester-Voorzitter, Joop Verzele, Philippe Willequet, Luc Vander Meeren en Kathleen Hutsebaut,, Burgemeesters, André Van Steenbrugge, Dirk Otte, Patrick Vermeulen, Katrien De Temmerman, Danny Lauweryns, Hannelore Verzele, Jean-Paul Martin, Martin Haerinck, Günther Botteldoorn, Dirk De Bock, Sybille De Vos, Mathieu Mas, Elisabeth Meuleman, Brigitte Coppitters, Roland Van Heddegem, Luc Vandenabeele, Veerle Petrens, Pascal Van Merhaeghe en Maarten Van Tieghem, Raadsleden, Joost Duhamel, Hoofdcommissaris van Politie - Korpschef en Karlien Torck, Secretaris. AGENDA OPENBARE ZITTING Bij de aanvang van de zitting doet raadslid André Van Steenbrugge een oproep aan de leden van het politiecollege tot een grotere aanwezigheid op de politieraad. Dit impliceert immers een vorm van respect ten opzichte van het orgaan van de politieraad. 1. Goedkeuren van de notulen van de politieraad van 7 oktober Kennisgeving van de brief van de Gouverneur dd. 12 november 2014 betreffende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 en 2/2014. De politieraad neemt kennis van de brief van 12 november 2014 van de heer Gouverneur betreffende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 en 2/2014. De Gouverneur meldt hierbij dat de federale dotatie bedoeld om aan de leden van het operationeel kader van de lokale politie het vakantiegeld ten belope van 92 % toe te kennen voor de jaren 2009 en 2010 werd ingeschreven op het huidig dienstjaar. Aangezien de bedragen van de toelage betrekking hebben op 2009 en 2010 dienen deze te worden ingeschreven onder de rubrieken vorige dienstjaren en op de door de Gouverneur gesuggereerde begrotingsposten. Verder stelt de Gouverneur vast dat de aankoop van 6 dienstvoertuigen verkeerdelijk werden ingeschreven op het begrotingsartikel voor de aankoop van fietsen, brom- en motorfietsen. De Gouverneur meldt dat hij de begroting goedkeurt maar dat hij verzoekt de nodige rechtzettingen te doen bij de volgende begrotingswijziging of bij de opmaak van de jaarrekening Goedkeuren van de politiebegroting Bij de aanvang van de bespreking van dit agendapunt wijst de korpschef op de laattijdige verspreiding van de ministeriële omzendbrief PLP 53 betreffende de onderrichtingen voor het

2 opstellen van de politiebegroting voor 2015 ten behoeve van de politiezones. Deze werd pas op 3 december 2014 gepubliceerd. De begrotingsonderrichtingen 2015 voorzien in een vermindering met 2 % van de federale basistoelage, de aanvullende toelage, de toelage sociale bijdrage I en de Salduz-toelage. Dit impliceert dat de zone ongeveer EUR minder zal ontvangen dan in het ontwerp van begroting werd ingeschreven. Anderzijds werd in het ontwerp van begroting reeds rekening gehouden met de door de federale overheid aangekondigde indexsprong. Wat de patronale bijdrage betreft werd een stijging voorzien van 6 %. Volgens de onderrichtingen dient 4,5 % te worden voorzien. Inzake bezoldigingen werd voor 2015 voorzien in de inzet van 102 operationelen (zijnde 4 effectieven minder dan de goedgekeurde maximale personeelsformatie). De zone beschikt eveneens over 6 gedetacheerden waarvan de kans op terugkeer naar de eenheid steeds bestaat. Voor 1 personeelslid werd dit effectief voorzien doch inmiddels is gebleken dat het personeelslid in kwestie dan toch niet zou terugkeren naar de zone De voorzitter schorst vervolgens de vergadering en verleent het woord aan de heer Piet De Rijcke, bijzonder rekenplichtige, voor de verdere technische toelichting bij het ontwerp van politiebegroting In het bijzonder wijst hij de raadsleden erop dat de gemeentelijke dotaties voor de eerste maal worden gesplitst in een werkings- en een investeringstoelage Nadien wordt de vergadering heropend. De voorzitter verleent het woord aan de raadsleden voor het stellen van vragen omtrent de begroting. Raadslid André Van Steenbrugge vraagt of het invoeren van de gemeentelijke investeringstoelagen tot gevolg zal hebben dat de schuld van de politiezone zal dalen? De korpschef antwoordt hierop bevestigend en verduidelijkt dat deze splitsing van de gemeentelijke toelage er komt op voorstel en advies van de financieel beheerders van de stad en gemeenten,dit om het tekort of de bijdrage van de gemeente in de gewone dienst te ontlasten door de buitengewone dienst apart van de gewone bijdrage te gaan financieren door middel van een investeringstoelage. Immers, de aflossingslast van de financiering van investeringen met leningen wordt verwerkt in de gewone dienst en weegt zo door op de gemeentelijke bijdrage. Het voorstel tot het invoeren van een investeringstoelage stelt elke gemeente afzonderlijk in staat om te gaan bepalen hoe zij zelf die toelage gaat financieren: met eigen middelen of fondsen of binnen hun eigen leningen pakket. Zodoende wordt ook vermeden dat de politiezone een eigen leningenpakket moet opvragen met minder goede voorwaarden door de kleine schaalgrootte. Bijkomende voordelen voor de politiezone zijn dat het aangaan van dure kaskredieten kan vermeden worden en dat de schuldafbouw door de politiezone stelselmatig zal verminderen en er op termijn geen eigen schulden meer zullen zijn. Wat de verdeling van de financieringslast buitengewone dienst betreft werd door de financieel beheerders voorgesteld om dezelfde verdeelsleutel te hanteren als deze voor de gewone dienst. De

3 investeringslast per jaar is min of meer vergelijkbaar en op de lange termijn lijkt dit de beste formule te zijn. Bij grote investeringsprojecten kan de toelage ad hoc opgevraagd worden; bij de wat kleinere investeringsbedragen kan gegroepeerd gewerkt worden en één maal per semester afgerekend worden bijvoorbeeld. Raadslid Dirk Otte stelt vast dat er in de begroting 2015 geen financiële middelen werden voorzien voor de aanpassingswerken aan de nieuwe politieantenne Zingem. De korpschef antwoordt dat deze voorzien zijn in de politiebegroting Het betreffen eerder kleine werken die, na principebeslissing in zitting van heden, nog in 2014 zullen worden gegund. Raadslid Luc Vandenabeele vraagt of er reeds een simulatie is gebeurd van de financiële impact die de recente richtlijnen van de federale overheid met zich meebrengen? De korpschef antwoordt dat dit nog niet is gebeurd. Het voorliggend document steunt zich op het ontwerp zoals het door de begrotingscommissie werd vastgesteld in zitting van 7 november Aanpassingen aan de richtlijnen van de recente omzendbrief zullen bijgevolg bij begrotingswijziging dienen te gebeuren. VOORSTEL VAN BESLISSING De gewone en buitengewone politiebegroting 2015 wordt goedgekeurd en de resultaten worden als volgt vastgesteld : Gewone dienst Ontvangsten eigen dienstjaar ,90 Uitgaven eigen dienstjaar ,23 Ontvangsten vorige jaren ,00 Uitgaven vorige jaren ,00 Ontvangsten overboekingen 0,00 Uitgaven overboekingen 0, ,33 Geraamd resultaat van het dienstjaar Geraamd algemeen begrotings-resultaat van het vorig jaar ,33 Geraamd algemeen begrotings-resultaat gewone dienst ,00 Buitengewone dienst Ontvangsten eigen dienstjaar ,00 Uitgaven eigen dienstjaar ,00 Ontvangsten vorige jaren 0,00 Uitgaven vorige jaren 0,00 Ontvangsten overboekingen 0,00 Uitgaven overboekingen 0,00 Geraamd resultaat van het dienstjaar 0,00 Geraamd algemeen begrotings-resultaat van het vorig jaar 0,00 Geraamd algemeen begrotings-resultaat buitengewone dienst 0,

4 4. Toelichting bij de actualisatie van het meerjarenplan van de politiezone. De korpschef geeft toelichting bij het geactualiseerde meerjarenplan. Hij verduidelijkt dat dit, in tegenstelling tot de stad/gemeenten, geen verplicht op te maken document is voor de politiezone. Het wordt aangeleverd op verzoek van de stad/gemeenten teneinde deze de nodige informatie te kunnen verschaffen voor hun eigen meerjarenplanning. Het betreft een werkdocument dat zoveel als mogelijk actueel wordt gehouden. Zo werd alle recente informatie reeds verwerkt betreffende de indexsprong, patronale bijdrage, het schrappen van de responsabiliseringsbijdrage, enz. Er werden bijgevolg een aantal correcties doorgevoerd die financieel gunstige gevolgen ressorteren. 5. Leveren van brandstoffen voor de politievoertuigen : toetreding van alle voertuigen behorend tot het wagenpark van de politiezone tot het nieuwe federale raamcontract. Op 1 november 2014 gaat het nieuwe federale raamcontract FORCMS-POMP-082 in voor afname van motorbrandstoffen door middel van magneetkaarten toegewezen aan Belgian SHELL NV. De politiezone tankt, sinds dienstjaar 2003, bij Belgian SHELL NV, eveneens via een tankkaartencontract / raamcontract op basis van een vaste korting op de officiële dagprijs van de brandstoffen. De politiezone beschikt momenteel over 24 gemotoriseerde voertuigen (4 wielen), 3 motoren, 7 125cc scooters en 2 bromfietsen waarvoor in de begroting van dienstjaren 2015 en 2016 een budget van EUR incl. BTW ten behoeve van de aankoop van brandstoffen zal voorzien worden op het begrotingsartikel 330/ van de gewone dienst. Het federaal raamcontract inzake afname van motorbrandstoffen d.m.v. magneetkaarten met nr. FORCMS-POMP-082 is ook toegankelijk voor de lokale politiezones waardoor een lokale procedure niet meer nodig is. De politiezone dient bijgevolg zelf geen bestek uit te schrijven. Tevens brengt de grootschaligheid van de dossiers de aankoopprijzen van het aanbod zeer laag en is er voorafgaandelijk aan het afsluiten van dit groepscontract een grondige verkenning van de markt gebeurd. Het is voor de politiezone noodzakelijk een contract af te sluiten met een motorbrandstoffenleverancier die over een nationaal netwerk van pompen beschikt opdat op verschillende plaatsen kan getankt worden, zo ook wanneer de dienstvoertuigen van de politiezone zich buiten de grenzen van de politiezone bevinden. (vb. opleidingen, voorleidingen, HYCAPopdrachten nationaal, ). Bij toetreding tot dit voornoemde raamcontract Belgian SHELL NV, kunnen via een nieuw online informaticasysteem aan de politiezone uitgebreide brandstofverbruiksrapporten op maat worden bezorgd en is hierbij een online-beheer vanuit de zone van de brandstofkaarten, facturatie, opvolging verbruik per voertuig, soort brandstof, mogelijk. Bij instap in het nieuwe raamcontract worden een aantal nieuwigheden voorgesteld in vergelijking met het vorige raamcontract waar de politiezone beroep op deed. Het nieuwe raamcontract biedt verschillende afnamemogelijkheden waarbij de politiezone opteert voor het magneetkaartensysteem België SHELL én ESSO (voorheen enkel SHELL) onder de volgende voorwaarden: Afnames aan Shell pompen in België : diesel : 0,1450 korting / liter (excl btw) benzine : 0,1400 korting / liter (excl btw) Afnames aan ESSO pompen in België : diesel / benzine : 0,1150 korting / liter (excl btw).

5 De nieuwe kortingen zijn hoger zijn de vaste korting op de officiële dagprijs in het huidige raamcontract (0,1367 / liter incl. BTW). Door de uitbreiding van het magnetenkaartencontract met ESSO-stations kan men nu in de zone tanken aan meerdere stations, met name : Shell : Gentsesteenweg Zingem (idem huidige contract) Esso : Ronseweg Oudenaarde Esso : Gentstraat Oudenaarde Esso : Deinse Steenweg Kruishoutem. Naast deze vernoemde tankstations in de zone zelf zijn er ook te Ronse (Shell) en Avelgem (Esso) dichtbijgelegen stations waar men vanuit de antennes, indien nodig, gebruik kan van maken. Hoewel de Esso-korting per liter iets kleiner is dan de Shell-korting, wordt er toch voorgesteld deze uitbreidingsmogelijkheid te voorzien omdat dit een aanzienlijke capaciteitsbesparing zal opleveren door de kortere rijtijden. Per voertuig zullen nieuwe tankkaarten voorzien worden door Shell Belgium NV. Er wordt voorgesteld om in het nieuwe brandstoffenraamcontract (met duurtijd tot ) te treden voor de twee volgende dienstjaren 2015 en VOORSTEL VAN BESLISSING Er wordt voorgesteld deel te nemen aan het federaal raamcontract FORCMS-POMP-082 (afname motorbrandstoffen benzine, diesel en LPG door middel van magneetkaarten), afgesloten met Belgian SHELL NV. Er wordt een tankkaartencontract voor de levering van motorbrandstoffen via magneetkaarten afgesloten met Belgian SHELL NV voor de volledige dienstjaren 2015 en 2016, dit voor de afname van motorbrandstoffen aan de pomp voor alle voertuigen van de PZ Vlaamse Ardennen, dit tegen volgende vaste kortingen op de officiële dagprijs van de afname : Afnames Shell pompen in België : diesel : 0,1450 korting / liter (excl btw) en benzine : 0,1400 korting / liter (excl btw) Afnames ESSO pompen in België : diesel / benzine : 0,1150 korting / liter (excl btw). De totale prijs voor de aankoop van motorbrandstoffen voor de dienstjaren 2015 en 2016 wordt geraamd op incl. btw. 6. Aankoop van 8 dienstvoertuigen (interventievoertuigen-combi s) via het federaal raamcontract. De politiezone heeft momenteel een leasingcontract lopende voor 8 combi s (Mercedes Sprinter) dat teneinde loopt na 6 jaar, met name op 15 juni Om in de continuïteit te kunnen voorzien van de interventievoertuigen, werd nagegaan wat de beste optie zou zijn voor de politiezone : hetzij de leasing van 8 interventievoertuigen (4 voor Oudenaarde en 1 combi per antenne) hetzij de aankoop van 8 interventievoertuigen. Na grondige analyse wordt voorgesteld over te gaan tot de aankoop van 8 combi s (Volkswagen T5) via een meerjarige open overeenkomst (federaal raamcontract). Er werd hiervoor door de dienst logistiek een omstandig profiel opgesteld omtrent de vereisten en verwachtingen waaraan de interventievoertuigen moeten voldoen. Deze worden beschreven worden in de memorie van toelichting bij deze aankoop.

6 Uit de vergelijkingstabel opgenomen in de memorie van toelichting bij deze aankoop blijkt dat leasing een zeer dure optie is. Uit de vergelijking van de aankoop van 1 combi VW Transporter 5 en de leasing van hetzelfde voertuig is gebleken dat aankoop EUR per voertuig goedkoper blijkt dan leasing. Bij aankoop van 8 voertuigen betekent dit een besparing van EUR. Daarenboven wordt de aankoop van voertuigen gefinancierd door leningen, waardoor het dagelijks werkingsbudget niet meer wordt belast. Tevens heeft de politiezone bij aankoop de volle eigendom over de voertuigen en leveren deze na verkoop ook nog een mooie restwaarde op. Er wordt verwacht dat bij aankoop de voertuigen minstens 8 jaar kunnen worden ingezet, daar waar er bij leasing na 4 jaar opnieuw een nieuwe procedure tot leasing conform de wetgeving op de overheidsopdrachten dient te worden opgestart. De lichtbalken en het ander materiaal van deze voertuigen eventueel later opnieuw kunnen worden gebruikt en verbouwd in de volgende, toekomstige voertuigen. De politiezone wenst voor deze aankoop een beroep te doen op het federale raamcontract ter zake dat ook toegankelijk is voor de lokale politiezones waardoor de zone zelf geen omslachtige en tijdrovende procedure (met o.a. Europese bekendmaking) meer hoeft te voeren. Daarenboven zijn de prijzen van het aanbod door de grootschaligheid van de aankopen zeer laag en gebeurt er telkens een grondige verkenning van de markt vóór het afsluiten van de groepscontracten. Uit het federaal raamcontract DGS/DSA 2012 R3 500 perceel 57A wordt de Volkswagen type Transporter T5 als combi voorgesteld (enige optie). 90% van alle combi s in België zijn dergelijke voertuigen T5, hetgeen reeds veelbetekenend is en ook veel zegt over de degelijkheid, ervaringen met het voertuig en de tevredenheid van nagenoeg alle politiekorpsen. Daarenboven beschikken de grote ombouwers van deze voertuigen ook over een bijzondere expertise. De basiskostprijs voor de Volkswagen Transporter T5 bedraagt (incl btw) en dient te worden vermeerderd met de nodige toebehoren, politionele ombouw en opties die geraamd worden op maximum (incl btw) per voertuig. De nodige kredieten zijn voorzien op de buitengewone dienst van de politiebegroting 2015, artikelnummer 330/ VOORSTEL VAN BESLISSING Er wordt overgegaan tot de aankoop van 8 volledig politioneel uitgeruste en gestripede interventievoertuigen (combi s) van het type VW Transporter 5 (inclusief toebehoren en politionele ombouw) voor de interventiediensten waarvan de kostprijs wordt geraamd EUR incl. BTW per voertuig, hetzij EUR incl. BTW voor 8 voertuigen. Deze aankoop wordt geplaatst binnen het federaal raamcontract : DGS/DSA 2012 R3 500 : Meerjarige open overeenkomst van leveringen betreffende de aankoop van politie- en anonieme voertuigen ten voordele van de geïntegreerde politie, de politiescholen en Defensie, verdeeld over 75 percelen. Na aankoop van de voertuigen zal worden overgegaan tot het afsluiten van 8 omnium autoverzekeringen inclusief bijstandsverzekering waarvan de kostprijs wordt geraamd op EUR incl. BTW per voertuig per jaar, hetzij EUR incl. BTW voor de 8 voertuigen.

7 7. Principebesluit betreffende de aanpassingswerken aan de nieuwe politieantenne te Zingem: voorwaarden, raming en wijze van gunnen. De politieraad heeft in zitting van 10 december 2013 besloten tot de aankoop van een nieuwe politieantenne te Zingem en het uitvoeren van de nodige aanpassingswerken aan het gebouw. Hiervoor werd een krediet voorzien op de politiebegroting van EUR waarbij, na aankoop van het gebouw, het saldo tot een bedrag van EUR bestemd werd voor de uit te voeren aanpassingswerken. De politieraad heeft hiertoe in zitting van 11 februari 2014 het aangaan van een lening goedgekeurd ten bedrage van EUR en in zitting van 1 april 2014 de aankoopakte voor het gebouw goedgekeurd voor een bedrag van EUR. Na afrekening van alle kosten bedraagt het budget voor de aanpassingswerken nog EUR. Bij het voorstel van aanpassingswerken wordt rekening gehouden met een strikte scheiding van het publiek toegankelijk gedeelte en het gedeelte toegankelijk voor het politiepersoneel. Zo wordt er voorzien in een publieksingang langs de zijkant van het gebouw met parkeergelegenheid voor het publiek langs de openbare weg (Nederzwalmsesteenweg) of op de parking aan de overzijde van de weg. De dienstingang met parkeerplaatsen voor de dienstvoertuigen en de voertuigen van het personeel wordt achteraan het gebouw voorzien. De werken zullen worden opgesplitst in 2 fasen, zijnde: o de uitvoering van de binnenwerken noodzakelijk vóór de verhuisdatum (uiterste datum 01/04/2015); o de uitvoering van de buitenwerken : najaar 2015 (procedure zal worden opgestart in het voorjaar 2015). De kostprijsraming voor de eerste fase van de werken bedraagt EUR incl. BTW en uitgesplitst als volgt : (1) Elektriciteit - prijsraming : 8.000,00 (incl btw) (2) Sanitair - prijsraming : ,00 (incl btw) (3) Schilderwerken - prijsraming : 8.000,00 (incl btw), opgesplitst in binnen- en buitenschilderwerken, waarbij een deel van de schilderwerken in eigen regie zullen worden uitgevoerd door de klusjesman van de politiezone; (4) Schrijnwerken - prijsraming : 6.500,00 (incl btw); deze werken zullen vermoedelijk goedkoper kunnen worden uitgevoerd door de technische medewerkers van de gemeente Zingem (tegen het uurtarief prestaties gemeentepersoneel + betaling materiaal); (5) Wapenkast - prijsraming : 4.500,00 (incl btw); (6) Rolluiken voor- en achteraan en pvc-deur - prijsraming totaal : ,00 (incl btw); 5 nieuwe kleerkastjes - prijsraming : 2.000,00 (incl btw). De memorie van toelichting opgesteld door de dienst logistiek bevat een omstandig overzicht van alle werken uit te voeren in fase 1. Deze werken zullen door het politiecollege gegund worden na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De tweede fase van de werken (raming, procedure en aankoop : voorjaar 2015) zal bestaan uit: buitenwerken : plaatsen van een carport, houten afsluiting en houten poort : raming nog onbekend; het plaatsen van een brievenbus, mogelijke onvoorzienigheden, verfraaiing; opkuis groen, bomen en heraanleg : vermoedelijk met bijstand van de gemeente Zingem. De nodige kredieten werden voorzien op de buitengewone dienst van de begroting dienstjaar 2013, artikelnummer 330/ (aankoop van gebouwen).

8 VOORSTEL VAN BESLISSING In het kader van de aanpassingswerken aan de nieuwe politieantenne te Zingem, zal worden overgegaan tot het uitvoeren van de volgende werken : 1. Elektriciteitswerken waarvan de kostprijs wordt geraamd op EUR incl. BTW. Reynaert Niko Kruishoutemsesteenweg Zingem De Sloover Ouwegemstraat Ouwegem Electro Service André bvba Oudenaardseweg Wortegem-Petegem 2. Aanpassingswerken aan het sanitair waarvan de kostprijs wordt geraamd op EUR incl. BTW. Verschueren-Devos Industriepark De Bruwaan 5A 9700 Oudenaarde Benny Gelas Wittelstraat Zingem Roger Goeminne Driesstraat Zingem Bvba Windy Vergote Kerkgate 86 A 9700 Oudenaarde 3. Schilderwerken waarvan de kostprijs wordt geraamd op EUR incl. BTW. Schilder- en decoratiewerken Vanderbeken Nederzwalmsesteenweg Zingem Schilder- en decoratiewerken Philip Schamp Keitelstraat Zingem-Huise Tapigro Industriepark De Bruwaan Oudenaarde 4. Schrijnwerken waarvan de kostprijs wordt geraamd op EUR incl. BTW. Roos bvba Gentstraat Oudenaarde Gemeente Zingem voor de eventuele uitvoering van de werken door het gemeentepersoneel aan uurtarief medewerkers + betaling materiaal. 5. Leveren en plaatsen van een wapenkast waarvan de kostprijs wordt geraamd op EUR incl. BTW. Copasec, Meensesteenweg 301 te 8800 Roeselare Windors Belgium bvba, Spinnerijstraat 14 te 9240 Zele Daenekindt Safe, Nijverheidsstraat 7 I 302 te 9160 Lokeren 6. Leveren en plaatsen van rolluiken en een PVC-deur waarvan de kostprijs wordt geraamd op EUR incl. BTW. Aluvera Blote Oudenaarde Belisol Ramen en Deuren - Beverestraat 90, 9700 Bevere (Oudenaarde) Winsol Deinzestraat Oudenaarde Alle werken en leveringen zullen door het politiecollege worden gegund na de organisatie van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

9 8. Vacant verklaren bij wijze van mobiliteit van 1 functie van CALOG niveau A directeur beleid en organisatie (adviseur) klasse 1 voor de hoofdpost te Oudenaarde. De politieraad heeft in zitting van 10 juni 2014 besloten om de CALOG-personeelsformatie uit te breiden met 1 voltijds adviseur niveau A klasse 1. Op basis van de dienstnoodwendigheden is de bezetting van deze functie verantwoord en verzoekt de politiezone de politieraad om deze betrekking vacant te verklaren. VOORSTEL VAN BESLISSING De volgende betrekking wordt door toepassing van de mobiliteit vacant verklaard n.a.v. de 1 e mobiliteitscyclus 2015 : - 1 functie van CALOG A Directeur Beleid en Organisatie (adviseur) klasse 1. Alle in het raam van de mobiliteit geschikt bevonden kandidaten worden opgenomen in een mobiliteitsreserve die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit. Voormelde kandidaten worden in de mobiliteitsreserve opgenomen tot op de datum van de oproep van de kandidaten van de tweede navolgende mobiliteitscyclus. De selectie zal gebeuren door middel van een selectiegesprek met de kandidaten. De selectiecommissie voor de vacature van CALOG A - Directeur Beleid en Organisatie wordt vastgesteld als volgt: Voorzitter : dhr. Joost Duhamel, HCP - Korpschef. Leden : - Mevrouw Elsie Claus beleidsmedewerker PZ Zottegem - Een officier Operaties van de PZ Vlaamse Ardennen (nominatief later te bepalen) Secretaris : dhr. Johan Cornelissen, Commissaris van politie Personeelsdienst. 9. Ontwerp van gewijzigd algemeen politiereglement van de gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen (GAS-reglement) : advies. Artikel 2, 2 van de GAS-wet schrijft voor dat het advies van de politieraad van de betrokken meergemeentezone dient te worden gevraagd indien de betrokken gemeenten van de politiezone beslissen om een uniform algemeen politiereglement aan te nemen of te wijzigen. Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe wet op de gemeentelijke administratieve sancties op 1 januari 2014 werd in gezamenlijk overleg met de gemeenten van de politiezone beslist om de wijzigingen ter zake aan het algemeen politiereglement gefaseerd in te voeren. Hierbij werden volgende principes afgesproken : o Er werd geopteerd voor 1 uniform besluit van toepassing in alle gemeenten van de politiezone. o Tegen 1 januari 2014 werden de meest noodzakelijke aanpassingen aangebracht om een juridisch vacuüm te vermijden. Het betreft o.m. de bepalingen omtrent de leeftijd en de grootte van de administratieve geldboete. o In een tweede fase volgt een grondige inhoudelijke evaluatie en worden o.m. de nieuwe gemengde misdrijven ingepast. In zitting van heden wordt het advies van de politieraad ingewonnen omtrent de wijzigingen uit fase 2 aan het algemeen politiereglement. De burgemeester-voorzitter en de korpschef geven toelichting bij het voorliggend ontwerp dat voorafgaandelijk ook het voorwerp is geweest van overleg tussen de gerechtelijke en bestuurlijke overheden binnen de provincie.

10 Dit overleg is er gekomen op vraag van de politiezone Vlaamse Ardennen omdat de heer Procureur des Konings aanzienlijk wat misdrijven wenste door te verwijzen naar de GAS-sanctionering en de bestuurlijke overheden zich hiermee niet akkoord konden verklaren. Het overleg resulteerde in het compromis dat slagen en verwondingen evenals kleine diefstallen niet per definitie worden doorverwezen naar de GAS-sanctionering en gerechtelijke vervolging hier mogelijk blijft. De keuze ligt bijgevolg bij de gemeentebestuur om deze misdrijven al dan niet in te schrijven in hun eigen algemeen politiereglement. Wat de politiezone Vlaamse Ardennen betreft, wordt besloten deze misdrijven niet zelf te vervolgen en het protocol niet-verkeer in deze zin te onderschrijven. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen : - In het aangepast ontwerp van algemeen politiereglement worden 5 bijkomende gemengde inbreuken opgenomen. Het betreffen verschillende vormen van beschadiging, vernieling en vandalisme. Het oorspronkelijk reglement kende reeds verschillende gemengde misdrijven waaronder nachtlawaai. - Het verschil tussen manifestatie en evenement wordt beter omschreven (onder meer op basis van de ervaringen met de Ronde van Vlaanderen). - Er worden aanpassingen doorgevoerd ter afstemming met andere reglementeringen : vb. aanpassing in functie van de Vlarem-reglementering van de bepalingen inzake het verbranden van afval. - Er wordt een hoofdstuk ingevoegd met betrekking tot de openbare veiligheid en brandbestrijding (minimumnormen inzake brandpreventie, veiligheidsmaatregelen voor tijdelijke inrichtingen, verplichtingen opgelegd in geval van brand). - Opname van de lokale bemiddelingsprocedure. - Er werden geen inbreuken inzake verkeer opgenomen. Thans worden de adviezen van de diverse jeugdraden nog ingewacht en zal het ontwerp nog onderworpen worden aan een taalkundige opfrissing. Nadien zal het ontwerpreglement ter goedkeuring aan elke gemeenteraad worden voorgelegd. VOORSTEL VAN BESLISSING Er wordt gunstig advies verleend aan het voorstel van te wijzigen bepalingen in het algemeen politiereglement van toepassing in alle gemeente van de politiezone. VARIA Voorstelling van de actie 1 dag niet. De korpschef geeft een toelichting bij de actiedag 1 dag niet die plaatsvindt op 11 december e.k. en waarmee de strijd wordt aangegaan tegen diefstallen in woningen. Er wordt een overzicht gegeven van de acties die de politiezone onderneemt, vb. inzet van het ANPR-voertuig, vrijwillige medewerking door inwoners aan de stresstest woningen. Vragenuurtje Vervolgens verleent de burgemeester-voorzitter het woord aan de raadsleden voor het vragenuurtje. Raadslid Dirk De Bock stelt zich vragen bij een particulier initiatief dat heeft plaatsgevonden in Oudenaarde en waarbij in het openbaar geld werd gevraagd voor een goed doel.

11 De korpschef antwoordt dat geld vragen voor het goede doel juridisch niet verboden is. Ook bedelen is niet langer strafbaar. De politie raadt echter de burgers aan om bijzonder waakzaam te zijn wanneer zij dergelijke vragen krijgen. Als de politie in kennis wordt gesteld van dergelijke praktijken wordt steeds overgegaan tot controle van de personen in kwestie. Indien het risico op diefstallen of pic - pocket bestaat, leidt dit zelfs tot de tijdelijke bestuurlijke aanhouding van deze individuen. GEHEIME ZITTING 10. Aanvraag tot verlenging van het mandaat van korpschef door HCP - Korpschef Joost Duhamel. 11. Mobiliteit van het personeel : vaststelling benoemingsdatum van diverse mobiliteiten binnen de lokale politie Vlaamse Ardennen. Intrekking van het politieraadsbesluit van 1 februari 2013 rechtzetting betreffende vaststelling van benoemingsdatum. VARIA Toelichting door CP Frederik Delmotte, directeur operaties PZ Vlaamse Ardennen, over de werking van het COG-team.

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

ROPS. Rijden onder invloed van psychoactieve stoffen. Samenvatting. Prof. Dr. Alain Verstraete. Mevr. Elke Raes Dr. Mark Tant

ROPS. Rijden onder invloed van psychoactieve stoffen. Samenvatting. Prof. Dr. Alain Verstraete. Mevr. Elke Raes Dr. Mark Tant ROPS Rijden onder invloed van psychoactieve stoffen Samenvatting Coördinator: Promotor: Onderzoekers: Mevr. Miran Scheers Prof. Dr. Alain Verstraete Mevr. Myriam Adriaensen Mevr. Elke Raes Dr. Mark Tant

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Soest Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2011-2014 Versie Datum 2.9 16 december 2010 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 aanleiding 3 1.2 doel 3 1.3 nut en noodzaak 3 1.4 collegeprogramma 3 2 ONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

1. Politieke vernieuwing... 5

1. Politieke vernieuwing... 5 1. Politieke vernieuwing... 5 1.1 Het beleid opvolgen... 5 1.2 Politieke ethiek... 5 1.3 De rol van het parlement versterken... 6 1.4 Hervorming van het tweekamerstelsel... 7 1.5 Met betrekking tot de

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Bestek AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen GUNNINGSWIJZE: Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking SOORT OPDRACHT: Overheidsopdracht voor aanneming

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014

Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014 Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014 Johan Geerts en Simon Verhoeven GSJ advocaten 1 2 april 2014 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

Rolnummers 5811 en 5819. Arrest nr. 16/2015 van 12 februari 2015 A R R E S T

Rolnummers 5811 en 5819. Arrest nr. 16/2015 van 12 februari 2015 A R R E S T Rolnummers 5811 en 5819 Arrest nr. 16/2015 van 12 februari 2015 A R R E S T In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA]

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA] Over valkuilen en hoe ze te vermijden Eerste hulp bij aanbesteden Voorwoord Beste ondernemer, Voor u ligt de vernieuwde versie van Eerste Hulp Bij Aanbesteden. Deze handleiding is een coproductie van Van

Nadere informatie

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving Wegwijs Herstructureringen 2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen 2.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Deze regeling geldt voor werkgevers die overgaan tot collectief ontslag, maar

Nadere informatie

COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN GAS

COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN GAS COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN GAS I. Inleiding De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Gewest (VSGB) heeft modelbestekken opgesteld voor de aankoop van elektriciteit en gas, om de gemeenten

Nadere informatie