Betekenen aan Staat en Kon.Huis I (art. 48)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betekenen aan Staat en Kon.Huis I (art. 48)"

Transcriptie

1 Betekenen aan Staat en Kon.Huis I (art. 48) Enkel in Den Haag bij Parket van PG bij de Hoge Raad De Staat heeft geen bijkantoren en kan dus niet conform art. 1:14BW worden gedagvaard, laat staan aan de persoon van een Minister. De Koningin en personen genoemd in dit artikel kunnen op eigen naam worden gedagvaard maar dus niet aan hun domicilie!

2 Betekenen aan Staat en Kon.Huis II (art. 48) Betekening in persoon mogelijk: de PG kan hier iemand ad hoc voor aanwijzen Vermelding van Ministerie verplicht Voorbeeld: de Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën), zetelend te s-gravenhage, mijn exploot doende ten Parkette van de Procureur- Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden aan de Kazernestraat 52 te s-gravenhage en aldaar afschrift dezes latende aan

3 Betekening aan publiekrechtelijke rechtspersonen (art. 49Rv) De regeling ziet op provincies, gemeentes, waterschappen, KvK, zbo s etc Artikel 1:14 BW is van toepassing Betekening kan aan kantoor of woonplaats van hoofd van het bestuur

4 Voorbeelden art. 49Rv de Provincie Zuid-Holland, zetelend te s-gravenhage, mijn exploot doende aan haar Griffie aan de Zuid-Hollandlaan 3 te s-gravenhage en aldaar afschrift dezes latende aan de Gemeente Gouda, zetelend te Gouda, mijn exploot doende aan haar Gemeentelijke Sociale Dienst waarop deze aangelegenheid betrekking heeft en aldaar afschrift dezes latende aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord- en Midden-Limburg, zetelend te Venlo, mijn exploot doende ten huzie van haar voorzitter J. Mensink aan de Klokkengieterstraat 20 te Venlo en er afschrift dezes latende aan zijn echt- en huisgenote;

5 Overige Rechtspersonen 50Rv I NV, BV, Stichting, Verenigingen, EESV (?) mogelijke tekst: de besloten vennootschap BV HANDELSHUIS DOOREN &c Co, gevestigd te Diemen en kantoorhoudende aldaar aan de Heerbaan 20, aldaar te haren kantore mijn exploot doende en afschrift dezes latende aan de heer K. van Dooren, directeur Bij toepassing 1:14BW: de besloten vennootschap BV HANDELSHUIS DOOREN & Co, gevestigd te Diemen, mede kantoorhoudende te Utrecht aan de Veenendaalweg 10, aldaar te haren kantore waarop deze aangelegenheid betrekking heeft mijn exploot doende en afschrift dezes latende aan

6 Overige rechtspersonen 50Rv II De stichting STICHTING WOONHUIS UTRECHT, zetelend te Utrecht en kantoorhoudende aldaar aan de Uitmarkt 50, mijn exploot doende ten huize van haar voorzitter M. Rozijnse aan de Zeisterbaan 20 te Utrecht en aldaar afschrift dezes latende aan zijn echt- en huisgenote; NB Indien U exploot ten woonhuize doet gelden gewoon de regels van huisgenoten van Rv De coöperatie COÖPERATIEVE RABOBANK UA, gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht aan de Catharijnesingel 20, aldaar te haren kantore mijn exploot doende en afschrift dezes latende aan de heer K. Molenaar, directeur van deze bank NB Een directeur van een Rabobank is geen bestuurder want het is een coöperatieve vereniging!!!!

7 Personenvennootschappen en de maatschap I Let op art. 7A:1655 BW (wat is een maatschap) Vof en CV worden in WvK behandeld. Let op onderscheid beherende en stille vennoot. De vraag is of bij een vof wel van beherende vennoten moet worden gesproken Dagvaarden van vennoten is een must ivm hun hoofdelijke aansprakelijkheid die wel moet worden ingeroepen: niet dagvaarden betekent beperkte verhaalsmogelijkheden (NJ ) Uittreden vennoten zonder aanwijzing vereffenaar: 32WvK Maten moeten wegvallen vennoot regelen (verblijvingsbeding) Op kantoor vennootschap kunnen afschriften voor vennoten worden gelaten (art. 1:14BW van toepassing) Regeling voor betekening in persoon

8 Personenvennootschappen en de maatschap II Maatschap kan gedagvaard worden maar meedagvaarden maten is wel gewenst ivm latere tenuitvoerlegging Probleem: maatschappen zijn niet geregistreerd en lang niet iedere verbintenis van een maat bindt automatisch de andere maten (7a:1679 jo 1680BW) Een maatschap is geen rechtspersoon in civiele zaken, fiscaal wel

9 Personenvennootschappen en de maatschap III Dagvaarden kan ten kantore van de vof en bij de maten thuis, allen kunnen ook aan het kantoor van de vof worden gedagvaard. Een voorbeeld zou zijn:\ 1. De vennootschap onder firma X alsmede haar vennoten: 2. YYY, wonende te 3. ZZZXXXX, wonende te mijn exploot doende ten kantore van de gedaagde sub 1 alwaar de gedaagden sub 2 en 3 ten deze mede woonplaats hebben en er voor iedere gedaagde een afschrift dezes latende aan

10 Curator in faillissement, bewindvoerder in surseance en WSNP Hoofdregel mogelijk (art. 46lid2) Voor alle curatoren aan 1 adres dagvaarden mogelijk Altijd hoedanigheid curator vermelden!!!

11 Dagvaarden nalatenschap I Sterfhuis mag maar wat is het sterfhuis (hospice, verzorgingstehuis etc etc???) Aan sterfhuis afschrift laten aan in 53a Rv genoemde personen maar onmin met erven kan een persoon tot niethuisgenoot maken Levensgezel is meer als iemand die erflater voor zijn dood verpleegde 53b Rv maakt betekening mogelijk aan executeur testementair curator/bewindvoerder of advocaat/ procureur/deurwaarder

12 Dagvaarden nalatenschap II Het stuk betekenen kan ook aan de persoon of woonplaats van een van de erfgenamen maar dat is enkel een optie als zekerheid is over de hoedanigheid (afstand doen werkt terug) Tijdsduur van deze optie beperkt tot 1 jaar na overlijden (ATW niet van toepassing!!!) Bij toepassing van sub 3 is adverteren dwingend voorgeschreven Adverteren moet in dagblad sterfhuis (dus niet waar rechter zetelt!!!) Als geen erven bekend zijn moeten worden gedagvaard de gezamelijke erfgenamen van, van wie de namen, woon- en verblijfplaatsen onbekend zijn

13 Dagvaarden naltenschap III Vonnis op gezamelijke erfgenamen kan enkel op boedel worden geëxecuteerd Voor tenuitvoerleggen tegen erven zullen zij persoonlijk in rechte moeten worden betrokken

14 Zonder bekende woon- of verblijfplaats (54Rv) I Betekening ten parkette van de rechter waar de zaak dient of gaat dienen (let op appel en cassatie!!) Publicatie in plaats waar rechter zitting heeft (eventueel nevenzittingplaats!!) Exploten buiten geding bij Parket woonplaats eiser, als dat ontbreekt in Den Haag Advertentie bij exploten buiten geding in woonplaats eiser Advertenties sterfhuis wijken af (zie 53Rv) voor wat betreft plaats van publiceren. Let op op verschil tussen 53-54Rv (uittreksel aankondigen)

15 Zonder bekende woon- of verblijfplaats (54Rv) II Lid 3 geeft een (nieuwe) regeling voor aktes tegen rechtspersonen waarvan geen bestuurders/vereffenaars bekend zijn. Indien bij een bedrijf zonder kantoor in Nederland wel een bestuurder vereffenaar in het buitenland bekend is moet het exploot naar het buitenland. Lid 5 geldt veelal voor scheidingszaken. In de praktijk wordt nogal eens verzuimd de vermelding in het request ook in het exploot op te nemen.

16 Exploten voor gedaagden buiten Nederland (54Rv) I De wijze van exploteren wordt veelal door verdragen of verordeningen beheerst Hoofdregel is betekening ten parkette (zie de schakelbepaling naar 54Rv) Er moet een aangetekende brief worden verzonden

17 Exploten voor gedaagden buiten Nederland (54Rv) II Verdragen zoals 1905, 1954 en 1965 leggen aanvullende eisen op (zie uitvoeringswetten) De Bet-Vo stelt 55Rv terzijde en voert de akte van verzending in

18 Exploten voor gedaagden buiten Nederland (54Rv) III Bet-Vo verplaatst de betekening naar de aangezochte staat De Gdw verzendt slechts naar de ontvangende instantie onder bijvoeging van eventuele vertaling en formulier Aangetekende brief hoeft niet maar wordt in de praktijk wel verzonden De regeling doorbreekt waarschijnlijk NJ 1987,764

19 Woningdelers Niet enkel voor echtelieden maar in ieder geval waarin eiser/gedaagde woning delen, zelfs bij rechtspersoon-prive persoon Toezending aan OvJ moet er toe leiden dat stuk wordt uitgereikt maar praktijk is volstrekt onduidelijk over vervolgtraject Betekening aan huisgenoot dus niet toegestaan

20 Krakers (61Rv) Deze regeling kan enkel worden toegepast als de namen van de bewoners redelijkerwijs niet zijn te achterhalen Enkel achterlaten enveloppe mogelijk Advertentie plaatsen verplicht Wat te doen met stadsnomaden?

21 Instellen rechtsmiddel aan gekozen woonplaats (63Rv) I Enkel bij advocaat, procureur of deurwaarder Functie van gemachtigde/procureur impliceert domiciliekeuze (zie 79-80Rv) Exploteren enkel bij laatste gemachtigde, dus niet die van de vorige instantie of een vervangen gemachtigde!!

22 Instellen rechtsmiddel aan gekozen woonplaats (63Rv) II Regeling is toelaatbaar bij buitenlandse verweerder maar als HBV van toepassing is geldt NJ 1987, 764 als verweerder niet verschijnt Bij verweerder die in EU staat woont is betekening aan domicilie niet voldoende maar moet ook worden verzonden (art. 56lid3) omdat anders termijn niet wordt gered.

23 Alle dagen en uren Regeling van oud 14Rv is verspreid over 64Rv, 438B en 700lid2 Rv Regeling loopt ten dele parallel aan ATW voor zover het termijnverlenging betekent maar geldt niet voor de zaterdag Rechter kan ontheffing van exploteerverbod geven (moet uit akte blijken!)

24 Herstelexploten Herstel wordt al lang toegestaan Wetgever staat in principe enkel schending art. 6EVRM niet toe (gedaagde krijgt het stuk niet) Enkel fouten kunnen worden hersteld Bij procesinleidende stukken ook 120lid3 Rv toepassen Sommige fouten uit hun aard niet herstelbaar (overschrijding betekeningstermijn bij beslag)

25 TECHNIEK VAN PROCESINLEIDEN Dagvaarding of verzoekschrift

26 Hoe moet het? Bij onduidelijkheid letten op terminologie: vorderen (=dagvaarden) of verzoeken (=verzoekschrift) Fouten leiden niet tot niet-ontvankelijkheid Rechter geeft aanwijzingen voor vervolg

27 Bevoegdheidsperikelen (71Rv) De rechter moet zijn bevoegdheid altijd onderzoeken, zowel rechtbank naar kanton als kanton naar rechtbank Beroep op onbevoegdheid kan maar is geen exceptie In theorie moeten dossiers intern worden verzonden Oproeping hoeft niet bij exploot tenzij gedaagde verstek liet gaan Bij oproeping geldt enkel 45Rv, niet 111lid2.

28 Tweede titel Algemene bepalingen

29 Enkele algemene regels Procureur, advocaat of gemachtigde zijn impliceert woonplaatskeuze, bij colleges tot aan einduitspraak!! Deurwaarders hoeven net als A&P geen volmacht te tonen en kunnen niet als gemachtigde worden geweigerd Een gemachtigde kan worden geweigerd maar kan daartegen beroep instellen

30 Bevoegdheid Kantonrechter Bij standaardzaken grens 5.000,- Splitsen kan als rechtstitel niet wordt betwist Bij aardvorderingen onbeperkt beloop (uitzondering 2:131BW)

31 Produceren stukken (85Rv) Meteen overleggen als men zich er op beroept Rechter kan herstel toestaan of negeren (zie ook 19Rv)

32 Bevoegdheidsverdeling tussen sector civiele en kanton in 93-98Rv De sector civiel is bevoegd tenzij de kantonrechter bevoegd is Grens ligt (ruwweg) bij 5.000,-- en aardvorderingen

33 93 sub a Rv I zaken betreffende vorderingen met een beloop van ten hoogste 5.000, de tot aan de dag van dagvaarding verschenen rente daarbij inbegrepen, tenzij de rechtstitel dat bedrag te boven gaat en die rechtstitel wordt betwist

34 93 sub a Rv II De vordering mag op de dag van de dagvaarding niet meer als 5.000,-- zijn. Rente wordt meegerekend dus let op met rente rechtens of rente volgens de wet. De rechtstitel is de onderliggende rechtsverhouding. Die mag meer als 5.000,-- belopen als bij dagvaarding niet meer als 5.000,-- wordt gevorderd: de vordering wordt dus in stukken geknipt. Rechten voor het meerdere moeten worden voorbehouden!!!

35 93 sub a Rv III Indien al een gedeelte is voldaan vertegenwoordigt de resterende vordering de rechtstitel. Als de vordering betwist wordt helpt rechten voorbehouden niet en zal de Kantonrechter naar de sector civiele verwijzen.

36 93B Rv zaken betreffende vorderingen van onbepaalde waarde, indien er duidelijke aanwijzingen bestaan dat de vordering geen hogere waarde vertegenwoordigt dan 5.000,-- zowel declaratoir als condemnatoir mogelijk als waarde maar bepaalbaar is en 5.000,-- maar niet te boven gaat

37 93c Rv de aardvorderingen De kantonrechter is onbeperkt bevoegd voor arbeidszaken (en zaken over CAO s), agentuur, huur- en huurkoopzaken De kantonrechter is niet bevoegd in geschillen tussen de bestuurder van een NV of BV en de rechtspersoon (2:131BW) of huurkoop van onroerende zaken

38 93d Rv Overige zaken waarin de wet de kantonrechter bevoegd verklaart (pachtzaken, handelsnaamwet)

39 94Rv de meesleepregeling De kantonrechter is bevoegd bij cumulatie als het totaal de 5.000,-- niet te boven gaat (dus 2 of meerdere gewone vorderingen in een dagvaarding). Er kan ook van meerdere gedaagden elk 5.000,-- gevorderd worden De Kantonrechter is ook bevoegd bij zgn cumulatie van aard en gewone vordering als de samenhang zich tegen afzonderlijke behandeling verzet, ook in reconventie en vrijwaring

40 Wijziging van eis (95 Rv) Eiswijziging kan een bevoegde rechter onbevoegd maken (bij ktr de eis verhogen van 4.000,-- naar 7.000,--). De rechter moet gedaagde wel in kennis stellen van een eventueel voornemen tot onbevoegd- verklaring (bij verstek) Eiswijziging van een onbevoegde rechter bevoegd maken: het nieuwe recht maakt verwijzing van rechtbank naar kantonrechter mogelijk bij eisvermindering, iets wat oud Rv niet kende.

41 96Rv (oud 43RO) Alle zaken die ter vrije bepaling van partijen staan (dus geen boek I BW zaken) kunnen ongeacht hoogte van het bedrag bij de Kantonrechter worden aangebracht. Hoger beroep moet uitdrukkelijk worden voorbehouden (333Rv) Forumshoppen onbeperkt mogelijk Zaak wordt ingeleid bij rekest

42 97Rv In reconventie en vrijwaring kan de gewone bevoegdheidsregeling worden doorbroken als de samenhang zich tegen afzonderlijke behandeling verzet Dit systeem werkt zowel bij de kantonrechter als de rechtbank

43 98Rv verwijzing De kantonrechter kan een gecumuleerd geschil (94 leden 2-4) of 97Rv verwijzen naar de rechtbank Het is geen meervoudige kamer van 3 Kantonrechters De Kantonrechter kan de meervoudige kamer zelf voorzitten

44 Relatieve bevoegdheid Eén regeling voor alle zaken (99-110Rv)

45 Hoofdregel 99Rv Woonplaats gedaagde of werkelijke verblijfplaats is beslissend

46 Arbeidszaken (100Rv) De plaats waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht schept een extra bevoegdheid (hoofdregel is 99Rv) Deze regeling werkt niet altijd (zie art. 20 EEX-Vo)

47 Consumentengeschillen (101Rv) Het betreft alle geschillen, dus niet alleen consumentenkoop, maar ook diensten Deze bepaling komt uit het EEX Het is een extra bevoegdheid want 99Rv is de hoofdregel

48 Onrechtmatige daad (102Rv) Mede bevoegd is de rechter van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan (zie ook art. 6 lid d Rv) Onder voordoen wordt zowel het handelen/nalaten verstaan als de plaats waar de feitelijke schade intreedt

49 Huurgeschillen over onroerende zaken (103Rv) In huurzaken betreffende woonruimte en 7A:1624 bedrijfsruimte is rechter van de plaats van de gehuurde zaak bij uitsluiting bevoegd Bij andere objecten heeft de eiser de keuze tussen de hoofdregel (99Rv) en de rechter waar de onroerende zaak is gelegen.

50 Nalatenschappen, rechtspersonenrecht en faillisementen ( Rv) Mede bevoegd zijn de rechters van de laatste woonplaats, de zetel van de rechtspersoon of de rechter die het faillisement o.d. heeft uitgesproken Bij rechtspersonen heeft art. 22 EEX-Vo een afwijkende regeling

51 Cumulatie van gedaagden (107Rv) Toegestaan toegestaan als er voldoende samenhang is Samenhang wordt al snel aangenomen Het aantal gedaagden per rechtsgebied doet niet terzake, de eiser kan kiezen

52 Afwijkend forumbeding (108Rv) Beroep op forumkeuzebeding (110Rv) leidt tot onbevoegdverklaring van aangezochte rechter Beding niet mogelijk bij: - vorderingen tot 5000,-- - arbeids- en huurzaken Uitzonderingenen voor ovk gesloten na ontstaan geschil of als zwakke partij (werknemer of huurder beding inroept)

53 Veegbepaling (109Rv) Enkel als voorgaande bepalingen geen bevoegde rechter opleveren is rechter van woonplaats eiser bevoegd of rechtbank den Haag Dit enkel een distributiebepaling en schept dus geen bevoegdheid van Nederlandse rechter

54 Exceptie van onbevoegdheid (110Rv) Het moet uitdrukkelijk worden gedaan voor alle weren Het geldt (thans) ook nog voor kantonzaken Geen voorzieningen toegelaten en rechter4 waarheen verwezen wordt is aan verwijzing gebonden tenzij de zaak naar een hogere rechter gaat (dus relatief en absoluut onbevoegd) Binnen locale sector toetst rechter ambtshalve bevoegdheid voor wat betreft de locatie

55 De dagvaarding I Exploot enige mogelijkheid Woonplaatskeuze in plaats waar rechter zitting houdt (bij gemachtigde of procureur is dus niet voldoende) Noemen gemachtigde in kantonzaken als er een gemachtigde is of stellen van procureur bij colleges. Bij cassatiezaken aanwijzen van advocaat (407Rv). Let op woordgebruik.

56 De dagvaarding II Zonder stellingen is er niets te eisen. Een eis die geen logisch vervolg is op de gronden wordt afgewezen als onvoldoende gemotiveerd. Onduidelijke stellingen of eis kunnen tot nietigverklaring leiden als obscuur libel

57 De dagvaarding III aanwijzing rechter Vermelden welke rechter van de zaak kennis neemt en in welke plaats Bevoegde rechter af te leiden besluit nevenvestitings- en nevenzittingplaatsen Enkel neven plaatsen hoeven wettelijk te worden geregeld Vestigingplaatsen hebben gebouw met griffiebezetting Zittingadres hoeft geen postadres te zijn!!!

58 De dagvaarding IV De rechterlijke macht is verdeeld of kantonzaken worden behandeld voor Kantonrechter te Nijmegen of rb Arnhem, sector kanton, locatie Nijmegen Pachtzaken altijd voor de pachtkamer van de rb, sector kanton, locatie Er zijn 2 voorzieningenrechters!!!

59 De dagvaarding V Vermelden dag en uur Erkenning schriftelijke rol (indien er een rolzitting plaatsvindt )

60 De dagvaarding VI Verplichting tot vermelding hoe gedaagde moet verschijnen (in persoon of bij gemachtigde) Wijze van antwoorden (dus op de zitting mondeling of schriftelijk en daarvoor schriftelijk (82Rv)

61 De dagvaarding VII Slotzin sub g is een weeffout in de wet en wordt geschrapt want het is een doublure met sub I alhoewel de bepaling gaat over de gevolgen van niet-antwoorden en dat is iets heel anders als verstekverlening

62 De dagvaarding VIII In procedures bij sector civiel en het hof moet worden gewezen op verplichting bij procureur te verschijnen

63 De dagvaarding IX Sub i leidt tot 2 aanzeggingen in eerste aanleg (dus niet in appel of cassatie): - gevolgen verstek - gevolgen van niet-verschijnen indien er meerdere gedaagden zijn waarvan er tenminste 1 verschijnt (de pluraliteitsaanzegging) Bij veegwet wordt de pluraliteitsaanzegging ook in appel of cassatie verplicht, hoven willen het nu al

64 De dagvaarding X Artikel 139 regelt verstek bij zowel bij zowel kantonrechter als de colleges In de praktijk is discussie of naar een nader bepaalde roldatum moet worden verwezen Bij verzet is 111 lid 2 sub g wel maar i niet van toepassing hetgeen in kantonzaken tot problemen met formuleren leidt (zowel tweede als derde zinsdeel)

65 De dagvaarding XI (Kort Geding) Gedaagde kan zowel in persoon als bij procureur verschijnen: aanzegging moet dus een combinatie zijn van sub g en h als het KG bij de sector civiel dient) In kantonzaken kan de ktr bepalen dat het antwoord eerder moet worden ingediend (rolreglement kanton)

66 De dagvaarding XII (art. 112Rv: griffierecht in KG) Aan gedaagde moet worden aangezegd dat bij verschijning 173,-- griffierecht verschuldigd is Art. 2 WTBZ bepaalt dat gedaagde in kantonzaken geen griffierecht verschuldigd is In de veegwet wordt een aanzegging geformuleerd waarin staat dat de gedaagde geen griffierecht hoeft te betalen in kantonzaken

67 Termijnen ( ) I De dagvaarding moet uiterlijk 1 werkdag voor de zitting ter griffie worden gedeponeerd De dagvaardingstermijn is (tenminste) een week De dag van betekening en de zittingdatum worden niet meegerekend: 7 vrije dagen dus en met vrije dagen worden geen feestdagen bedoeld alshoewel onder bijzondere omstandigheden wel art. 2 ATW moet worden toegepast

68 Termijnen ( ) II Bij gedaagden die buiten Nederland wonen in Europa en die onder de Bet-Vo of het HBV vallen is de dagvaardingstermijn (ten minste 4 weken (4 vrije weken dus) Bij betekening aan de gekozen woonplaats of in persoon in Nederland is de termijn een week (115 lid 3 jo 114 Rv)

69 Termijnen ( ) III Gedaagden buiten de sfeer van 115 lid 1 (bv balkan) en buiten Europa of zonder bekende woon- of verblijfplaats (ten minste) 3 maanden Aandeelhouders als bedoeld in artikel 116 Rv: 4 weken

70 Termijnen ( ) IV De termijn kan verkort worden met toestemming van de rechter De toestemming moet uit de dagvaarding blijken( aan het hoofd stellen )

71 Herstel van fouten (120 Rv) Mogelijk op initiatief van aanlegger of bevel van de rechter (deze bepaalt nieuwe roldatum) Indien herstel plaatsvindt voor de zittingdag moet wel de wettelijk voorgeschreven termijn tussen exploot en roldatum in acht worden genomen (zie HR 24 november 2000, NJ 2002, 31 over fouten in een herstelexploot)

72 Herstel van fouten II ( ) Enkel fouten kunnen worden hersteld: een zittingdatum die eiser niet goed uitkomt is geen fout Een dagvaarding strekt ertoe de wederpartij op te roepen tegen een bepaalde rechtsdag. Het staat de partij die doet dagvaarden in beginsel niet vrij deze rechtsdag voor het verschijnen ervan te wijzigen. De op dit beginsel toegelaten uitzonderingen, zoals vermeld in art. 120 Rv., betreffen uitsluitend herstel bij exploot van processuele fouten of verzuimen. Wijziging in de eis zoals geformuleerd in de dagvaarding, dient te geschieden langs de weg van art. 130 Rv. (NR 15 december 2000 NJ 2002,33)

73 Herstel van fouten III (120ev) Nietigheid enkel bij zodanig gebrek dat het stuk de betrokkene niet heeft bereikt Verschijnen en beroep doen op nietigheid bijna altijd zinloos

Landelijk procesreglement. voor. civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken

Landelijk procesreglement. voor. civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken 111003 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Considerans 5 1 Algemene bepalingen 6 1.1 Toepasselijkheid 6 1.2 Begripsbepalingen 6 1.3

Nadere informatie

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap 17a Inschrijving ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap print wis - clear Waarom dit formulier? Dit is een formulier waarmee u aan het handelsregister kunt opgeven dat een vennootschap onder

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken HOOFDSTUK I. - Gebruik der talen voor de burgerlijke rechtbanken en de rechtbanken van koophandel van eersten aanleg. Artikel 1: Voor de burgerlijke

Nadere informatie

Ontbinding rechtspersonen

Ontbinding rechtspersonen Factsheet Ontbinding rechtspersonen Niet-rechterlijke ontbinding en vereffening van rechtspersonen (artikel 19 t/m 24 boek 2 BW) Mei 2014 Ontbinding Deze factsheet gaat over het ontbinden van rechtspersonen

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 Dutch version/version néerlandaise Vertaling Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1,

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

CMR Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg

CMR Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg CMR Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg In Stichting vervoeradres, opgericht in 1946, werken samen: EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting Inleiding In de plenaire vergadering van de Kring van Kantonrechters van 30 oktober 2008 is

Nadere informatie

Wie gaat dat betalen?

Wie gaat dat betalen? Wie gaat dat betalen? Inleiding Het enquêterecht biedt aan de daartoe gerechtigden een breed inzetbaar en effectief middel om een onderzoek te doen instellen naar het beleid en de gang van zaken van een

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

PJ 2013/1: Premieafdracht aan verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds op grond van niet als cao kwalificerend protocol gedurende de periode tuss...

PJ 2013/1: Premieafdracht aan verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds op grond van niet als cao kwalificerend protocol gedurende de periode tuss... PJ 2013/1: Premieafdracht aan verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds op grond van niet als cao kwalificerend protocol gedurende de periode tuss... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210

zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210 Vonnis in incident van in de zaak van: 1. de rechtspersoon naar buitenlands recht FKP SOJUZPLODOIMPORT, 2. de rechtspersoon

Nadere informatie

De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend arbeidsrecht; een panacee tegen knellende kaders?

De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend arbeidsrecht; een panacee tegen knellende kaders? ONTSLAG De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend arbeidsrecht; een panacee tegen knellende kaders? MR. DR. R.L. VAN HEUSDEN 1 In de arbeidsrechtpraktijk worden beëindigingsovereenkomsten vaak

Nadere informatie

Inleiding tot het nieuwe BV-recht

Inleiding tot het nieuwe BV-recht Inleiding tot het nieuwe BV-recht The Inleiding new Netherlands tot het nieuwe Financial Services BV-recht Complaints Tribunal (KiFiD) De belangrijkste wijzigingen per 1 oktober 2012 Complaints settlement

Nadere informatie

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag Algemene Voorwaarden Van Doorne Beverages B.V. Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap Van Doorne Beverages B.V. gevestigd te, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder nummer 27280283,

Nadere informatie

De vrederechter. De rechter die het dichtst bij de burger staat

De vrederechter. De rechter die het dichtst bij de burger staat De vrederechter De rechter die het dichtst bij de burger staat Wat is een vrederechter, waarvoor is hij bevoegd en wat is een griffie? Wat is een verzoening? Wat moeten de partijen doen wanneer het tot

Nadere informatie

Een nieuwe procesvorm: het stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad (art. 392-394 nieuw Rv)

Een nieuwe procesvorm: het stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad (art. 392-394 nieuw Rv) Een nieuwe procesvorm: het stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad (art. 392-394 nieuw Rv) Mr. M.M. Stolp en mr. J.F. de Groot* Inleiding Op 7 februari jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is,

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is, Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in

Nadere informatie

De procedure na cassatie en verwijzing

De procedure na cassatie en verwijzing De procedure na cassatie en verwijzing M r. N. T. D e m p s e y * 1 Gecasseerd; en (hoe) nu verder? Indien de Hoge Raad op grond van de aangevoerde cassatiemiddelen overgaat tot vernietiging van de bestreden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Onder Oxilion wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het besloten vennootschap Oxilion B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Enschede. 2. Onder cliënt

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Klachten over politie en justitie

Klachten over politie en justitie Advocaat te s-gravenhage Prof. mr. M. Wladimiroff Klachten over politie en justitie T5 Adv. Pr. februari 1987 4.4. 4.8. 4.2. 4.3. 4.5. 4.6. 4.7. 4.. 4. Beklag over het niet (verder) vervolgen De gevraagde

Nadere informatie