RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V."

Transcriptie

1 Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een onderdeel van nieuwe regels die vanaf 1 januari 2009 gelden voor provisiebetaling en beloningstransparantie. Het document moet voorafgaand aan het adviseren of het bemiddelen worden verstrekt. Het geeft de klant informatie over de aard en reikwijdte van de dienstverlening van de bemiddelaar/adviseur en de vergoeding die hier tegenover staat. Actualiteit Het dienstverleningsdocument dient voorafgaand aan het adviseren of het bemiddelen aan u te worden verstrekt. Daarnaast is het dienstverleningsdocument op onze website ( te vinden. Voor de meest actuele inhoud van dit document raadpleegt u a.u.b. onze website. Doel van het dienstverleningsdocument Het dienstverleningsdocument heeft tot doel u in staat te stellen inzicht te krijgen in de werkzaamheden die wij voor u gaan verrichten. Het is immers belangrijk dat u weet waar u aan toe bent. Zo is het voor u bijvoorbeeld niet alleen van belang om te weten of u een integraal advies krijgt of alleen een productadvies, maar ook dat wij voor alle gerenommeerde aanbieders bemiddelen en zulks uitsluitend op basis van een grondige en objectieve analyse. De beloning van onze diensten Het dienstverleningsdocument heeft mede tot doel u inzicht te geven in de vergoeding voor de werkzaamheden die wij voor u verrichten. De beloning wordt o.m. per productsoort weergegeven, maar kan daarnaast ook afhankelijk zijn van de hoeveelheid tijd, mate van complexiteit van het product en de manier waarop wij met u de nazorg zijn overeengekomen. Onderwerpen In ons dienstverleningsdocument komen onder andere de volgende onderdelen aan de orde: 1. Kennismaken met Risiko Analyse Buro RAB B.V. 2. Onze dienstverlening 3. Welke diensten verrichten wij? 4. Wat verwachten wij van u? 5. Hoe werken wij? 6. Hoe betaalt u ons? 7. Wat betaalt u ons? 8. Kennis en ervaring binnen ons bedrijf (diploma s en permanente educatie) 9. Bedrijfsvorm en onafhankelijkheid 10. Gelieerde en/of overgenomen ondernemingen 11. Bereikbaarheid 12. Klachtenprocedure 13. Algemene Voorwaarden van Risiko Analyse Buro RAB B.V. 1 Dienstverleningsdocument van Risiko Analyse Buro RAB B.V. Rijssen, versie

2 1. Kennismaken met Risiko Analyse Buro B.V. U hebt er voor gekozen of u bent van plan om een gedeelte van, of al, uw zaken op het gebied van verzekeringen onder te brengen bij Risiko Analyse Buro RAB B.V.. Een goede beslissing, want voor al uw verzekeringen bent u bij ons aan het juiste adres. RAB B.V. heeft zich gespecialiseerd in financiële dienstverlening en hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening, alsook aan het vertrouwen van haar klanten. Wij staan met ons bedrijf voor onafhankelijkheid, deskundigheid en zekerheid. In het kader van de Wet op het Financieel Toezicht (WfT) heeft u recht op informatie. Naast de wettelijk verplichte gegevens omvat deze dienstenwijzer veel meer informatie en kunt u exact nalezen waar RAB B.V. voor staat. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 1.b Profiel Risiko Analyse Buro RAB B.V. RAB B.V. inventariseert, adviseert en bemiddelt op het gebied van verzekeringen, financiële diensten en financiële producten. Onze taak is om samen met u een inventarisatie te maken van de financiële risico s waarmee u en uw bedrijf te maken kunnen krijgen. Vervolgens gaan wij met u na welke risico s verzekerd kunnen worden. Hierbij geven wij adviezen over welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en de omstandigheden van uw bedrijf. Behalve het adviseren, bemiddelen wij ook bij de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen, bij wie u de verzekeringen onderbrengt. Risiko Analyse Buro RAB B.V. is opgericht in 1996 en telt 7 fulltime medewerkers. U treft ons hier ook aan onder de namen: RAB Twenteverzuim B.V. RAB Assuradeuren B.V. en MKBdirect. 1.c Wet op Financieel Toezicht Risiko Analyse Buro RAB B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële markten (AFM). De AFM heeft ons kantoor een vergunning gegeven voor het bemiddelen (2:80) in schadeverzekeringen, levensverzekeringen en spaarrekeningen (banksparen, spaarloon en levensloop). Voorts mogen wij optreden als gevolmachtigd agent (2:92) in schadeverzekeringen. Risiko Analyse Buro RAB B.V. is ingeschreven in het register onder nummer Deze registratie is een wettelijke verplichting. Het register is te raadplegen op de website van de AFM ( 1.d Kamer van Koophandel Risiko Analyse Buro RAB B.V. staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer Dienstverleningsdocument van Risiko Analyse Buro RAB B.V. Rijssen, versie

3 1.e Algemene voorwaarden Op verzekeringen zijn de polisvoorwaarden van de verzekeraars van toepassing. Voor overeenkomsten van opdracht en/of dienstverlening hanteert RAB B.V. voor al haar ondernemingen en voor al haar diensten de Algemene voorwaarden van Risiko Analyse Buro RAB B.V., welke voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer Aan het eind van dit dienstverleningsdocument vindt u de complete tekst van de voorwaarden. De voorwaarden zijn tevens te vinden op de internetsite van Deze algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk op alle overeenkomsten met de ondernemingen van Risiko Analyse Buro RAB B.V. van toepassing verklaard. 1.f Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Wij doen ons uiterste best uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Maar ook wij kunnen fouten maken, vandaar dat wij voor mogelijke fouten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Deze verzekering geeft binnen de grenzen van de polis dekking voor schade die verband houdt met beroepsfouten. Voor u geeft deze verzekering extra zekerheid. 1.g Assurantiebelasting en omzetbelasting Voor de vraag of de beloning voor onze dienstverlening onderhevig is aan de heffing van BTW en assurantiebelasting, dient steeds de vraag te worden gesteld of de dienstverlening bestaat uit adviseren of bemiddelen. De hoofdregel luidt, dat indien de dienstverlening bestaat uit advisering BTW in rekening wordt gebracht. Is er sprake van bemiddeling bij het tot stand komen van verzekeringen, dan wordt er in beginsel assurantiebelasting in rekening gebracht. Verzekeringen op het gebied van leven, ongevallen, arbeidsongeschiktheid, ziektekosten, werkloosheid, transport en exportkrediet zijn daarentegen vrijgesteld van assurantiebelasting. Advisering die leidt tot bemiddeling dient te worden beschouwd als bemiddeling zodat er geen BTW in rekening gebracht hoeft te worden. Maar, als het gaat om een niet vrijgestelde verzekering dient assurantiebelasting te worden voldaan. Bij bemiddeling in een samengestelde verzekering die één of meer van assurantiebelasting vrijgestelde verzekeringen omvat, wordt de vrijstelling toegepast op het aan die vrijgestelde verzekeringen toe te rekenen gedeelte van de premie. 1.h Verlenging polis en contractstermijnen RAB Assuradeuren B.V. volgt de door verzekeraars per 1 januari 2010 vastgestelde Gedragscode inzake de verlenging en contractstermijnen van particuliere schade- en inkomensverzekeringen. In het kort komt het erop neer dat deze verzekeringen in hoofdzaak alleen nog maar een contractsperiode van één jaar kennen, niet stilzwijgend verlengd mogen worden en na de looptijd van een jaar per maand opzegbaar zijn. 3 Dienstverleningsdocument van Risiko Analyse Buro RAB B.V. Rijssen, versie

4 1.i Elektronisch verzekeren Sinds juli 2010 heeft de wetgever alle obstakels voor elektronisch verzekeren weggenomen en kunnen polissen en verzekeringsvoorwaarden in plaats van toezending per post ook langs elektronische weg worden verzonden. Uiteraard moet u dat als klant ook willen. Nog niet alle polissen zijn geschikt voor elektronische opmaak, maar ondertussen worden dat er steeds meer. Het is ook mogelijk om via internet bij ons een offerte aan te vragen, premies te berekenen en de gewenste verzekering af te sluiten. 1.j Beëindigen relatie of polis U heeft het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt ons verzoeken de bestaande verzekeringen over te dragen naar een adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Bij een intermediairwijziging volgt RAB B.V. de gedragscode intermediairwijziging, zoals vastgesteld door de Adfiz op 22 juni In het kort komt het erop neer dat het besluit van de klant om de behandeling van bestaande verzekering aan een ander intermediair toe te vertrouwen moet blijken uit een door de klant getekende verklaring. Met inachtneming van elkaars rechten en plichten dienen de betrokken intermediairs in het belang van de klant te handelen en zorg te dragen voor een correcte informatie uitwisseling, soepele overgang van lopende dossiers en premiebetalingen. NB In deze dienstenwijzer is opgenomen het Dienstverleningsdocument bij complexe financiële producten, alsmede een aparte bijlage met de Algemene Voorwaarden van Risiko Analyse Buro RAB B.V.. Deze dienstenwijzer is puur informatief. Dit betekent dat u door deze dienstenwijzer op geen enkele wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons af te nemen of om een bepaalde overeenkomst met betrekking tot een verzekering of financieel product te sluiten. 4 Dienstverleningsdocument van Risiko Analyse Buro RAB B.V. Rijssen, versie

5 2 Onze dienstverlening RAB B.V. levert pro-actief advies en bemiddelt op het gebied van risicobeheersing voor leven, schade en zorg. Dit doen wij door regelmatig de optimale prijs-/prestatie verhouding per klant te bepalen. Wij hebben een gestructureerde aanpak, zoals zich laat zien in onderstaand schema: inventarisatie advies inkoop & uitvoering administratie, beheer & nazorg Inventarisatie & advies: Samen met u maken wij een inventarisatie van uw risico s. Hierbij voeren wij bijvoorbeeld een onderzoek- of een consultancyopdracht uit, of geven wij u advies over producten die het beste aansluiten bij uw zakelijke en/of persoonlijke wensen en mogelijkheden. Indien wij alleen adviseren en u besluit elders een verzekering of financieel product af te nemen, dan dient u de kosten van het advies aan ons te voldoen. Inkoop & uitvoering Als wij na het advies ook de inkoop en uitvoering voor u mogen verzorgen spreken wij over bemiddelen met advies*) en stellen wij afhankelijk van de situatie een beperkt of uitgebreider zakelijk of persoonlijk profiel op. Op basis van de inventarisatie, uw wensen en de mogelijkheden in de markt dragen wij middels onze bemiddeling en expertise zorg voor de totstandkoming van een verzekeringsovereenkomst. Vervolgens selecteren en adviseren wij u welke verzekeringsmaatschappij en welke producten qua prijs en kwaliteit het beste bij u passen. U ontvangt van ons een offerte en bij overeenstemming zorgen wij voor de totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst inclusief eventuele voorlopige dekking. Wij bewaken vervolgens het administratieve proces totdat er een juiste polis is opgemaakt en er op juiste wijze is gefactureerd. Administratie, beheer & nazorg Wij houden een administratie bij van uw gegevens en van de polissen die u via ons heeft ondergebracht. Gedurende de looptijd van de verzekering, beheren wij namens u deze verzekering. Indien zich wijzigingen voordoen in de wet- en regelgeving of in een veranderende verzekeringsmarkt of veranderingen in uw zakelijke of persoonlijke omstandigheden dan zorgen wij, in overleg met u, dat uw verzekering wordt aangepast. Uiteraard kunnen wij dit alleen doen als u ons tijdig en volledig informeert over de wijzigingen. Wij zien het actueel houden van uw verzekering ook als belangrijke taak. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om veranderingen in de aard en omvang van de dekking. Bent u niet te laag of te hoog verzekerd of zijn de risico s ondertussen niet gewijzigd. Door middel van periodieke contacten, nieuwsbrieven en andere informatie willen wij uw verzekeringen zo goed mogelijk actueel houden. Er kan een moment ontstaan dat u een beroep moet doen op de verzekering. Dat kan zijn na een schade, calamiteit, ongeval of bij een overlijden. Allemaal situaties waarbij u waarschijnlijk uw aandacht aan andere zaken moet besteden. Namens u verzorgen wij alle contacten met de verzekeraars en zien wij erop toe dat u zo snel als mogelijk de uitkering ontvangt waarop u volgens de polisvoorwaarden recht heeft. *) Zie volgende pagina 5 Dienstverleningsdocument van Risiko Analyse Buro RAB B.V. Rijssen, versie

6 *) Er bestaat ook een mogelijkheid om te bemiddelen zonder advies (execution only). Als u zonder een advies van ons (en dat kan per post, telefonisch, per of via onze websites) dan wel via een verzekeraar rechtstreeks dan wel via een zogenaamde mantelovereenkomst bij RAB B.V. een verzekering of financieel product afsluit, dan werken wij volgens het principe van execution only en wordt er geen klantenprofiel opgesteld. Hiermee komen wij groepen van consumenten tegemoet die geen behoefte hebben aan een uitgebreid adviestraject en graag zelf rechtstreeks verantwoordelijk willen zijn voor de aanschaf en het beheer van hun verzekeringen en financiële producten. Uiteraard proberen wij - samen met de aanbieders van deze verzekeringen en producten - ervoor te zorgen u van zoveel mogelijk informatie te voorzien. Omdat wij geen persoonlijk advies geven bij gebruikmaking van de mogelijkheid zelf rechtstreeks uw verzekering en/of financiële voorziening te regelen, bent u zelf verantwoordelijk voor de keuze van verzekering en financieel product, alsmede voor de afstemming op uw persoonlijke situatie. U kunt in geval van execution only ons op geen enkele manier verantwoordelijk houden voor de door u gemaakte keuzes. De execution only kan worden overeengekomen via een aanvraagformulier of een overeenkomst. Voorbeelden van execution only zijn o.a.: Op verzoek bemiddelen bij offertes van verzekeraars, wijzigingen van uw polis en het aangaan van een verzekeringsovereenkomst. 6 Dienstverleningsdocument van Risiko Analyse Buro RAB B.V. Rijssen, versie

7 3. Welke diensten verrichten wij? *) Schadeverzekeringen: Vrijwel iedereen heeft wel één of meer schadeverzekeringen. Het kan gaan om particuliere verzekeringen, maar ook om verzekeringen voor kleine dan wel grote bedrijven, alsmede instellingen. Wellicht heeft u ook behoefte aan schadeverzekeringen die u beschermen tegen financiële schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal of aansprakelijkheid. Wij hebben de bevoegdheid om u te adviseren en om te bemiddelen in schadeverzekeringen. Levensverzekeringen: Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Van een eenvoudige verzekering om de uitvaart te bekostigen tot complexe verzekeringen om uw pensioen en/of dat van uw personeel te financieren. Maar ook een verzekering waarmee u te zijner tijd de schuld van uw hypotheek aflost, kan een vorm van levensverzekering zijn. Wij hebben de bevoegdheid om u te adviseren en om te bemiddelen in levensverzekeringen. Sparen: Sparen kunt u op verschillende manieren doen. Door geld te storten op een spaarrekening of via een bedrijfsspaarregeling of deelname aan een levensloopregeling. Wij hebben de bevoegdheid om u te adviseren en om te bemiddelen in spaarproducten. Het opbouwen van vermogen kan ook met banksparen. Bijvoorbeeld ten behoeve van het aflossen van uw hypotheek of het opbouwen van een oudedagsvoorziening of lijfrentevoorziening. Wij kunnen u adviseren of banksparen, in de vorm van sparen of beleggen, geschikt is voor u. Begeleiding verzuim: Dit is een niet onder de WFT vallende dienst. Wij begeleiden aangesloten werkgevers bij het aan- en afmelden van verzuim bij uitvoeringsinstellingen, Arbodiensten en verzekeringsmaatschappijen en bij het opstellen van verzuimprotocollen. Overzicht van adviesproducten en voorlichting: U kunt daarbij denken aan onder meer marktverkenningen, consultancy, bedrijfsrisicoscans, onderzoek, employee benefit scan, Financial planning, en voorlichting op het gebied van (collectieve) pensioenen en WIA WGA. *) Sommige van onze verzekeringsproducten kwalificeren zich volgens de Wet op het Financieel Toezicht als complexe producten. In het geval van deze geadviseerde complexe producten dient men rekening te houden met een uitgebreider protocol en een adviesrapport betreffende vastlegging en documentatie van klantgegevens. Complexe (of zogenaamde impactvolle) producten zijn: 1) Particuliere en zakelijke schadeverzekeringen betreffende arbeidsongeschiktheid, WIA-excedent en WGAhiaat; 2) Particuliere levensverzekeringen betreffende ANW-gat, kapitaal bij leven, lijfrente bij leven, nabestaanden, pensioen individueel, beleggingsverzekering, kapitaal eigen woning en begrafenisverzekering met beleggingscomponenten; 3) Zakelijke verzekeringen: zijnde pensioenverzekeringen tweede pijler voor zover het een premieovereenkomst met beleggingsvrijheid betreft. 7 Dienstverleningsdocument van Risiko Analyse Buro RAB B.V. Rijssen, versie

8 Ons dienstverleningsdocument heeft tot doel u te informeren over de werkzaamheden die wij voor u verrichten. Dit doen wij door inzicht te geven op welke wijze wij voor u bemiddelen en/of u adviseren, en of er na het sluiten van de overeenkomst(en) nog doorlopende werkzaamheden (in de vorm van nazorg) worden verricht. Zoals bijvoorbeeld: 1. (Bestaande ondernemer) Inventariseren van uw bestaande verzekeringsportefeuille, bedrijfsrisico s, financiële actualiteit, en kennis van de verzekeringsmogelijkheden of 2. (Startende ondernemer) Inventariseren van nieuw te sluiten verzekeringen, bedrijfsrisico s, financiële actualiteit, en kennis van de verzekeringsmogelijkheden; 3. Analyseren van de huidige situatie en de daarvoor getroffen voorzieningen; 4. Adviseren naar aanleiding van de punten 1, 2 en 3, waarbij de financiële wensen, risicobereidheid en financiële mogelijkheden nu, en op middellange termijn, nadrukkelijk dienen te worden meegenomen (dit conform de in de Wet genoemde eis voor wat betreft een nauwkeurig en professioneel adviestraject); 5. Schadebehandeling in de meest uitgebreide zin; 6. Up-to-date houden van de risicodekkingen; 7. Actuele informatieverstrekking (wetswijzigingen, productaanpassingen, fiscale informatie); 8. Expiratiedata van uw polis(sen) agenderen en u tijdig informeren over (nieuwe) voortzettingmogelijkheden; 9. Bij personeelsverzekeringen alle mogelijke wijzigingen bijhouden alsmede de afhandeling van, en bemiddeling bij arbeidsongeschiktheid, overlijden, wijzigingen gezinssamenstelling, salarisaanpassingen e.d. 10. RAB B.V. bemiddelt en adviseert niet in hypothecaire, zakelijke en/of persoonlijke financieringen. 11. Ter zake van vermogenskwesties zoals A. vermogensopbouw, B. erfrecht, C. vermogensoverdracht, D. huwelijk/samenwonen/scheiden, E. bedrijfsopvolging/bedrijfsoverdracht en F. overige zakelijke en/of privé-investeringen geldt dat: Onze advisering ten aanzien van punt 11 zich beperkt tot de zgn. Beleggings- en Spaarverzekeringen. U dient hierbij te denken aan (Collectieve) Pensioenen; Fiscale Oudedags Reserve; Lijfrente; Aflossing van een hypothecaire lening d.m.v. een Beleggings- of Spaarverzekering; Dekking van het Overlijdensrisico en Dekking van het Arbeidsongeschiktheidsrisico. Voor de overige kwesties genoemd in de punten 10 en 11 kunnen wij uw wel van dienst zijn met het, zonder verplichtingen, doorverwijzen naar externe professionele, hoogwaardige adviseurs (Advocaten, Accountants, Notarissen). 8 Dienstverleningsdocument van Risiko Analyse Buro RAB B.V. Rijssen, versie

9 3.a Dienstverleningsdocument bij complexe producten In het kader van onze advisering en bemiddeling van complexe financiële producten en hypotheken aan consumenten treft u hierna specifiek informatie aan over onze werkzaamheden en honorering (cijfers 2011) op het gebied van individuele levensverzekeringen, hypotheken, fiscale bankspaarrekeningen en deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (beleggingsfondsen). Onze dienstverlening bestaat uit advies, bemiddeling en/of beheer. Dit kan aansluitend in een traject plaatsvinden (van advies tot en met beheer) maar ook als losse componenten welke elk afzonderlijk zijn af te nemen. Deze bijlage is bestemd en bedoeld om u in een zo vroeg mogelijk stadium inzicht te verschaffen in de tarieven van onze dienstverlening. Omdat wij hierin volledig transparant zijn, hebben wij dit zo overzichtelijk mogelijk voor u gehouden. Dit overzicht is niet bedoeld als een (onherroepelijk) aanbod. Zoals omschreven in onze dienstenwijzer zullen wij u voorafgaand aan onze dienstverlening schriftelijk op de hoogte brengen van onze exacte beloning voor het gewenste traject. Wij behouden ons het recht voor de overeengekomen beloning jaarlijks aan de te passen conform de CBS-index voor contractuele loonkosten voor de zakelijke dienstverlening (2000=100). Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn de genoemde vergoedingen en tarieven exclusief eventueel te betalen omzetbelasting en/of assurantiebelasting en de kosten van derden. 9 Dienstverleningsdocument van Risiko Analyse Buro RAB B.V. Rijssen, versie

10 4 Wat verwachten wij van u? U mag aan onze adviezen, bemiddeling en dienstverlening zeer hoge eisen stellen, maar wij verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden. Heeft u elders verzekeringen afgesloten, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering. Ook als uw zakelijke of persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico s onverzekerd blijven. Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aanschaf van kostbare zaken, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen. Wij vragen u de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren op juistheid en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. U dient steeds naar waarheid documenten (zoals aanvraagformulieren) in te vullen en u dient offertes zorgvuldig te beoordelen en contracten rechtsgeldig te ondertekenen. Op grond van de Wet Identificatie bij Dienstverlening en de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties dient u zich middels een geldig paspoort of rijbewijs te legitimeren. In geval van een rechtspersoon dient aanvullend een gewaarmerkt uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel te worden overlegd. 4.a Premiebetalingen Wij maken met u duidelijke afspraken over wie bij u de verschuldigde premies incasseert. Premies kunnen bij u in rekening worden gebracht door ons kantoor, of rechtstreeks door de verzekeraar. Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premie niet tijdig betaald kunt u geen enkel recht aan uw verzekering ontlenen. Zo zal de dekking worden opgeschort, zal de verzekeraar de schade mogelijk niet in behandeling nemen en weigeren deze schade bij premieachterstand te vergoeden. De verplichting tot betalen van de premie blijft bestaan en zal desgewenst gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten worden bij u in rekening gebracht. Indien u de premie voor een autoverzekering niet op tijd betaalt, wordt het kenteken bij de RDW afgemeld. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat wij naar een passende oplossing kunnen zoeken. In veel gevallen is het ook mogelijk de jaarpremies met een opslag gespreid te betalen. 10 Dienstverleningsdocument van Risiko Analyse Buro RAB B.V. Rijssen, versie

11 5. Hoe werken wij? RAB Rijssen B.V. legt de nadruk op de volledige dienstverlening voor u en uw onderneming. Om die reden streven wij er dan ook naar om het totale verzekeringspakket voor u te verzorgen en te beheren. Belangrijk Bij elke verzekering horen nu eenmaal de bekende kleine lettertjes. En juist de kennis van die kleine lettertjes kan van doorslaggevende betekenis zijn bij een schademelding ( Nee, dat valt niet onder de dekking van de polis ). Hoe beter wij op de hoogte zijn van het reilen en zeilen van uw onderneming, hoe optimaler wij onze dienstverlening en uw polissen daarop kunnen afstemmen. Het volledige beheer van, en daaropvolgend onze verantwoordelijkheid voor uw verzekeringsportefeuille is een zekerheid voor u, maar ook voor ons, dat alle onderdelen daarvan zo optimaal mogelijk op elkaar worden afgestemd en ondergebracht bij de meest adequate verzekeraar(s); passend bij uw bedrijf! Naast alle mogelijke bedrijfs- en personeelsverzekeringen verzorgen wij, in combinatie met deze verzekeringen, ook graag al uw privé-verzekeringen, omdat deze ook behoren tot het totaalbeeld van de onderneming en de ondernemer. Uniek RAB B.V. heeft daartoe -geheel in eigen beheer- een uniek Risiko & Inventarisatie Software pakket ontwikkeld. Hiermede wordt letterlijk elk aspect van uw bedrijf geanalyseerd en vervolgens geadviseerd. Deze zgn. RIS-analyse is na jarenlange toepassing in -en aanpassing aan- de praktijk inmiddels volgroeid tot de enige allesomvattende RIS-software in Nederland. Geschikt voor elke onderneming: van eenmanszaak of ZZPer tot familiebedrijf en multinational. Elke branche is in onze programmatuur vertegenwoordigd. Objectief De hierboven genoemde RIS Software is, wij noemden het al, geheel in eigen beheer ontwikkelt. Er is dus geen enkel belang van banken en/of verzekeraars, dus ook niet qua financiering en/of adviesrichting. De uitkomsten zijn, hoe dan ook, volledig neutraal en objectief. Alle aanbieders? Met de (toe)komst van de adviesnota in plaats van provisiebetaling door de Verzekeringsmaatschappijen en/of Banken is niet alleen de openheid naar u als klant toegenomen, maar ook de objectiviteit van ons als adviseur. Er zijn steeds meer verzekeringsmaatschappijen die als Direct-Writer opereren (dat wil zeggen rechtstreeks met u als klant zaken doen, zonder tussenkomst van ons als adviseur). Die ontwikkeling heeft zowel voor- als nadelen. Zonder adviseur (ons dus) bent u veelal goedkoper uit omdat Direct-Writers zonder onze tussenkomst, rechtstreeks met u communiceren. Direct financieel voordeel voor u dus. Daar staat echter tegenover dat een Direct-Writer uitsluitend haar eigen verzekeringen zal adviseren en u dus geen objectief advies kan geven. En of een Direct-Writer bij schade u net zo enthousiast van dienst zal zijn als bij het afsluiten van uw verzekeringen zal de ervaring moeten leren. Inmiddels zijn er 10-tallen verzekeraars (ook) als Direct-Writer actief. Uitzoeken welke daarvan voor u het beste zal uitpakken is thans dus net zoveel werk als voorheen bij de reguliere verzekeringsmaatschappijen. In feite zijn we dus weer bij af en moet u toch weer op zoek naar een adviseur die wel de mogelijkheden, de tijd en de kennis in huis heeft om uit al die aanbieders de enige juiste voor uw bedrijf te selecteren. 11 Dienstverleningsdocument van Risiko Analyse Buro RAB B.V. Rijssen, versie

12 Met het, op termijn, geheel verdwijnen van het provisiesysteem worden de verzekeringen ook bij de reguliere Verzekeringsmaatschappijen steeds goedkoper en verdwijnt daarmee dus ook het kostenverschil met de Direct- Writers. Uw privacy en automatisering Met de start van deze eeuw is RAB B.V. begonnen met het automatiseren van haar klantenbestand. Vanzelfsprekend betekent dat ook, dat er grote zorg is besteed aan veiligheid en aan een beschermde omgeving van uw gegevens. Daarnaast is uiteraard de Wet op de Privacy van toepassing. 12 Dienstverleningsdocument van Risiko Analyse Buro RAB B.V. Rijssen, versie

13 6. Hoe betaalt u ons? Onze inventarisering, advisering, bemiddeling en nazorg kosten vanzelfsprekend geld. Dat is iets waar u vroeger niets van merkte omdat wij door de Verzekeringsmaatschappijen uit de door u betaalde premie werden beloond in de vorm van provisie. Die provisie was niet afhankelijk van onze werkzaamheden maar van de omvang en de omzet van de bij de Verzekeringsmaatschappij aangebrachte productie. Hoe meer en hoe groter de zaken, hoe hoger de provisie. Het zal duidelijk zijn dat de verhouding inspanning en opbrengst daarbij niet altijd gelijk is opgegaan. Dat gold overigens ook in omgekeerde zin bij forse, ingewikkelde en/of onduidelijke schades en bij pensioenregelingen.*) Door het afbouwen van het provisiesysteem wordt de honorering van onze werkzaamheden steeds vaker op basis van een adviesnota voldaan ( uurtje-factuurtje ). Dit dienstverleningsdocument heeft ook tot doel u inzicht te geven in de verschillende wijzen van honorering die wij hanteren alsmede in de wijze en het moment van betaling. Er zijn hierbij een aantal mogelijkheden zoals: provisie; fee; adviesnota (verrichtingentarief per onderwerp en per tijdseenheid) of een abonnement. In de praktijk komen ook combinaties van verschillende beloningsvormen voor. Belangrijk is dat wij de beloningsvorm vóóraf met u duidelijk hebben besproken en vastgelegd. Dit geldt in principe voor het gehele traject van inventarisering, advisering, bemiddeling en nazorg. Het is daarnaast van evengroot belang dat wordt vastgelegd welke werkzaamheden wij voor u gaan verrichten en voor hoelang. *) Provisie. Vooralsnog hebben wij de ervaring dat beloning vanuit de premie (provisie) de voorkeur van de cliënt heeft. Op die manier volgt er geen aparte nota (naast de verzekeringspremie) voor onderzoeks-, advies-, en bemiddelingskosten (zie punt 7.e hierna). 13 Dienstverleningsdocument van Risiko Analyse Buro RAB B.V. Rijssen, versie

14 7. Wat betaalt u ons? Als de vergoeding voor onze advisering bestaat uit een vast tarief per uur: de hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het daadwerkelijk benodigd aantal uren. De vergoeding is exclusief voor het advies. Wanneer u er tevens voor kiest de bemiddeling en het beheer door ons te laten verzorgen dan dient u de daar vermelde tarieven hier nog bij op te tellen. Voorafgaand aan onze advisering specificeren wij onze werkzaamheden en laten wij u de exacte hoogte van onze vergoeding weten, vastgelegd in een annex bij deze dienstverleningsovereenkomst. In onderstaande tabel 1 treft u onze tarieven aan. De indicatie van het aantal uren voor onze advisering zijn gebaseerd op een volledige inventarisering, het opstellen van een klantprofiel, informatieverstrekking en opstellen van een adviesrapport, vastgelegd in een annex bij deze dienstverleningsovereenkomst. Tabel 1: De kosten van onze advisering advies beleggingsverzekering kapitaalverzekering lijfrente (direct ingaand) lijfrente (opbouw) bankspaarproduct bankbeleggingsproduct overlijdensrisicoverzekering uitvaartverzekering individueel pensioen fiscale oudedagsreserve arbeidsongeschiktheidspensioen (individueel) collectief pensioen tot 10 deelnemers collectief pensioen tot 25 deelnemers collectief pensioen tot 50 deelnemers collectief pensioen tot 100 deelnemers collectief pensioen > 100 deelnemers WGA-WIA collectief Financial Planning indicatie van het aantal uren à 175,00 per uur, Financial Planner 3 tot 6 uur 3 tot 6 uur 3 tot 6 uur 3 tot 6 uur 3 tot 6 uur 3 tot 6 uur 3 tot 6 uur 3 tot 6 uur 8 tot 24 uur 8 tot 24 uur 8 tot 24 uur v.a. 10 uur v.a. 15 uur v.a. 30 uur v.a. 50 uur v.a. 80 uur (zie collectief pensioen) 8 tot 24 uur 14 Dienstverleningsdocument van Risiko Analyse Buro RAB B.V. Rijssen, versie

15 7. b Execution Only (geen advies) Er bestaat ook bemiddelen zonder advies (execution only). Als u zonder een advies van ons (en dat kan per post, telefonisch, per of via onze websites) dan wel via een verzekeraar rechtstreeks dan wel via een zogenaamde. mantelovereenkomst bij RAB B.V. een verzekering of financieel product afsluit, dan werken wij volgens het principe van Execution only en wordt er geen klantenprofiel opgesteld. Met Execution Only komen wij groepen van consumenten tegemoet die geen behoefte hebben aan een adviestraject en graag zelf rechtstreeks verantwoordelijk willen zijn voor de aanschaf en het beheer van hun financiële producten. Uiteraard proberen wij - samen met de aanbieders van deze verzekeringen en producten - ervoor te zorgen u van zoveel mogelijk informatie te voorzien. Omdat wij geen persoonlijk advies geven bij gebruikmaking van de mogelijkheid zelf rechtstreeks uw verzekering en/of financiële voorziening te regelen, bent u zelf verantwoordelijk voor de keuze van verzekering en financieel product, alsmede voor de afstemming op uw persoonlijke situatie. U kunt in geval van Execution only ons op geen enkele manier verantwoordelijk houden voor de door u gemaakte keuzes. De Execution only zal worden overeengekomen via een overeenkomst. Voorbeelden van Execution only zijn o.a.: Op verzoek bemiddelen bij offertes van verzekeraars, wijzigingen van uw polis en het aangaan van een verzekeringsovereenkomst. 7.c Bemiddeling Bij onze bemiddeling zullen wij voor u een klein gericht marktonderzoek verrichten om te bepalen welke verzekeraar/offerte het best bij uw wensen zoals deze bij ons bekend zijn past. Dit kan nadat wij u van advies hebben voorzien of wanneer u van ons bemiddeling wenst op basis van execution only. De vergoeding voor onze bemiddeling kan bestaan uit een vaste vergoeding (rechtstreeks door u aan ons te voldoen) of uit provisie. Wanneer u ons verzoekt om voor u het traject tot bemiddeling te starten en u besluit dit product niet via onze bemiddeling aan te schaffen dan bent u ons minimaal de vaste vergoeding verschuldigd zoals genoemd in onderstaande tabel 2. 7.d Vaste vergoeding. Bij vergoeding voor onze bemiddeling op basis van een vaste vergoeding is de hoogte van de vergoeding onafhankelijk van het daadwerkelijk benodigd aantal uren. Zie tabel 2 op volgende pagina. 15 Dienstverleningsdocument van Risiko Analyse Buro RAB B.V. Rijssen, versie

16 Tabel 2: Onze tarieven voor bemiddeling (vergoeding op basis van een vast bedrag) advies indicatie van het aantal uren vaste vergoeding senior adviseur (per verzekering) beleggingsverzekering 3 tot 4 uur 400,00 kapitaalverzekering 3 tot 4 uur 400,00 lijfrente (direct ingaand) lijfrente (opbouw) bankspaarproduct overlijdensrisicoverzekering uitvaartverzekering 3 tot 4 uur 3 tot 4 uur 3 tot 4 uur 3 tot 4 uur 3 tot 4 uur 1% koopsom (max. 850,00) 400,00 400,00 400,00 250,00 individueel pensioen n.v.t. fiscale oudedagsreserve n.v.t. arbeidsongeschiktheidspensioen n.v.t. (individueel) collectief pensioen tot 10 ~ n.v.t. collectief pensioen tot 25 ~ collectief pensioen tot 50 ~ collectief pensioen tot 100 ~ collectief pensioen > 100 deelnemers WGA-WIA collectief n.v.t. Financial Planning 8 tot 24 uur n.v.t. De tarieven voor onze bemiddeling zijn gebaseerd op een gemiddeld aantal uren. 7.e Provisie De vergoeding voor onze bemiddeling kan ook bestaan uit provisie. De hoogte van de vergoeding is onafhankelijk van het daadwerkelijk benodigd aantal uren. Vergoeding op basis van provisie bieden wij voor relaties die onze tarieven liever niet zelf willen voldoen. Dit komt eigenlijk overeen met het systeem zoals dit tot voor kort gebruikelijk was. Bij vergoeding op basis van provisie ontvangt RAB B.V. van de verzekeraar een deel van de premie als provisie. Het spreekt voor zich dat deze premie hoger zal zijn of de uitkering lager zal zijn dan wanneer u ons rechtstreeks betaalt. Zodra duidelijk is welk product u via ons gaat afsluiten, dus voordat u de offerte/aanvraag definitief ondertekent, informeren wij u over het exacte nominale bedrag van de provisie. Voor de producten uit tabel 2 (met uitzondering van financiële planning) houden wij in beginsel vast aan de standaardprovisie van de verzekeraar voor zover dit geen excessieve beloning tot gevolg heeft. Indien het financiële product niet via onze bemiddeling tot stand komt, bent u ons toch de genoemde vergoeding voor de inventarisatie en het marktonderzoek verschuldigd, 16 Dienstverleningsdocument van Risiko Analyse Buro RAB B.V. Rijssen, versie

17 8 Kennis en ervaring binnen ons bedrijf De AFM*) houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs. Het register van financiële adviseurs kunt u raadplegen op Aan ons kantoor is een vergunning verleend onder nummer Deze vergunning geldt voor de volgende gebieden: Schadeverzekeringen; Levensverzekeringen; Elektronisch geld; Spaarrekeningen; Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (Mifid) Onze adviseurs zijn goed opgeleid en onderhouden hun kennis via Permanente Educatie. Wij besteden daarnaast veel aandacht aan de opleiding van onze medewerkers. Risiko Analyse Buro RAB B.V. beschikt over een erkende deskundigheid, zoals: Register Makelaar in Assurantiën Register Federatie Financial Planners (FFP) Gevolmachtigd Agent *) AFM (Autoriteit Financiële Markten) De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. De AFM is een onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland. 17 Dienstverleningsdocument van Risiko Analyse Buro RAB B.V. Rijssen, versie

18 9. Bedrijfsvorm en onafhankelijkheid Risiko Analyse Buro RAB B.V. is een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft zeggenschap in onze onderneming, stemrechten of een aandeel in ons kapitaal. De aandelen in ons bedrijf zijn geheel in eigendom van de directie. 10. Bereikbaarheid Risiko Analyse Buro RAB bv Kryptonstraat PB RIJSSEN Telefoon : +31 (548) Fax : +31 (548) Internet: Bij schade na kantoortijd: Wij zijn op werkdagen geopend van tot uur en op afspraak buiten deze kantoortijden. BTW nr. : NL B01 KvK nr. : AFM registratienr. : KiFid registratienummer : Dienstverleningsdocument van Risiko Analyse Buro RAB B.V. Rijssen, versie

19 11. Klachtenprocedure Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent over de afhandeling, onze werkwijze in het algemeen of gebrekkige informatie met betrekking tot de wijze van dienstverlening, vragen wij u ons dit direct te laten weten. Wij zullen onze uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Dit waarborgen wij middels een interne klachtenprocedure. U kunt uw klacht melden via het contactformulier op Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u desgewenst een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). U kunt pas bij het KiFiD terecht nadat u ons van uw klacht op de hoogte hebt gesteld en wij deze niet tot uw tevredenheid hebben behandeld. Het KiFiD is als volgt bereikbaar: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Postbus AG DEN HAAG Telefoon 0900-fklacht ofwel ( 0,10 per min.) o.v.v. aansluitnummer U kunt zich tevens tot de bevoegde Burgerlijke Rechter wenden. 12. Volmacht Risiko Analyse Buro RAB bv heeft de beschikking over een verzekeringsvolmacht. Dit houdt in dat wij van de verzekeringsmaatschappij de bevoegdheid hebben gekregen om namens haar te handelen. Hierdoor zijn wij onder meer bevoegd om zelfstandig nieuwe verzekeringen te accepteren en schades af te wikkelen. Het grote voordeel voor u is dat we eerder een polis kunnen afgeven en sneller een schade kunnen regelen. Het verdient aanbeveling om schadeverzekeringen eerst aan onze volmacht aan te bieden om van de bovengenoemde voordelen gebruik te kunnen maken. Ook als u er niet zelf om vraagt zullen wij u voorstellen om in eerste instantie van deze mogelijkheid gebruik te maken. 19 Dienstverleningsdocument van Risiko Analyse Buro RAB B.V. Rijssen, versie

20 13. Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN ASSURANTIETUSSENPERSONEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Risiko Analyse Buro RAB BV, gevestigd te Rijssen aan de Kryptonstraat 41, 7463 PB, hierna te noemen: RAB, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van RAB en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor RAB werkzaam zijn. De wederpartij van RAB is degene aan wie RAB enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de opdrachtgever. Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door RAB gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door RAB gesloten overeenkomsten waarbij RAB zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door RAB zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden RAB slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen RAB en de opdrachtgever zijn overeengekomen Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc Offertes en tarieven van RAB zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend Aan RAB verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van RAB, niet tot resultaatsverplichtingen Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat RAB een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. RAB is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren In het geval opdrachtgever per bericht enige (verzekering)aanvraag heeft gedaan en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) RAB heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) RAB wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te verwittigen dat het bericht (de medewerker van) RAB heeft bereikt Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door RAB aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door RAB gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van RAB het tegendeel blijkt. Artikel 3: Inschakeling derden 3.1 Het is RAB toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. RAB zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. RAB is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. 20 Dienstverleningsdocument van Risiko Analyse Buro RAB B.V. Rijssen, versie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Skyline Hypotheken BV, gevestigd te Ridderkerk aan de Zadelmakerstraat 59 2984CC, hierna te

Nadere informatie

2.2. Aan 3Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 3Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen.

2.2. Aan 3Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 3Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen. ALGEMENE VOORWAARDEN 3Assurantiën Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door 3Assurantiën, gevestigd te Zaandam aan de J. Breebaardstraat 9, 1507 XD Zaandam, hierna te noemen: 3Assurantiën De wederpartij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Trésor Financieel Adviseurs

Algemene Voorwaarden Trésor Financieel Adviseurs Algemene Voorwaarden Trésor Financieel Adviseurs Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Trésor Financieel Adviseurs, gevestigd te Hoofddorp aan de Henriette Roland Holstlaan 1, 2135 MZ, hierna

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. Nationale Zorg & Beheer. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. Nationale Zorg & Beheer. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Nationale Zorg & Beheer Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nationale Zorg & Beheer, gevestigd te Geldrop aan de Diepe Vaart 25, 5663AW, hierna te noemen: "NZB"

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V.

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Life Benefits BV, gevestigd te Roosendaal, aan de Brugstraat 3, hierna te noemen: Life Benefits, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

2.1. Offertes en tarieven van Kantoor Van Beek zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1. Offertes en tarieven van Kantoor Van Beek zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. ALGEMENE VOORWAARDEN Kantoor Van Beek Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Kantoor Van Beek, gevestigd te Grootebroek aan de Snoekstraat 29 1613JS, hierna te noemen: kantoor Van Beek De wederpartij

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door MeMo Verzekeringen bv, MeMo Advies bv en MeMo Direct, gevestigd te Almere aan de Transistorweg 91-37, 1322 CL, hierna te noemen:

Nadere informatie

2.1. Offertes en tarieven van Meester & De Lange Verzekeringen zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1. Offertes en tarieven van Meester & De Lange Verzekeringen zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. ALGEMENE VOORWAARDEN MEESTER & DE LANGE VERZEKERINGEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Meester & De Lange Verzekeringen, gevestigd te 8302 CC Emmeloord aan de Koningin Julianastraat 9,

Nadere informatie

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Poelhekke Hypotheek en Financiële Planning, gevestigd te Rotterdam aan de Catharina van Zoelenstraat 75, 3034SW te Rotterdam, hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Besloten Vennootschap Herenvest Groep, gevestigd te Haarlem, in het Oostpoort Centre, Diakenhuisweg 17,

Nadere informatie

2.1. Offertes en tarieven van Bikerpolis.nl zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1. Offertes en tarieven van Bikerpolis.nl zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. ALGEMENE VOORWAARDEN BIKERPOLIS.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Bikerpolis.nl, gevestigd te Ermelo aan de Kerklaan 10d 3851 JV, hierna te noemen: Bikerpolis.nl, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Baartman Assurantiën B.V. gevestigd te Borne aan de Grotestraat 87, 7622 GC,hierna te noemen: Baartman

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Assurantietussenpersonen

Algemene voorwaarden Assurantietussenpersonen Algemene voorwaarden Assurantietussenpersonen Krijn Taconiskade 414 1087 HW Amsterdam Tel.: 020 3080453 Fax: 020 3080459 E-mail: info@oude-dag-pensioenteam.nl Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Assurantie Tussenpersonen

Algemene voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Algemene voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Algemene Voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Verzekerings en Adviesburo Boeijen gevestigd teeersel aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Folkertsma Financiële Diensten gevestigd te Franeker aan het Noord 42, postcode 8801 KR, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

2.1 Offertes en tarieven van Mediare Financieel Advies zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1 Offertes en tarieven van Mediare Financieel Advies zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Mediare Financieel Advies, gevestigd te Duiven aan de Zilverschoon 28b, 6922 GV Duiven, hierna te noemen: Mediare Financieel Advies. De wederpartij van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Vast & Zeker Advies (K.v.K. 09181054), gevestigd te Arnhem aan de Geitenkamp 7b, hierna te noemen:

Nadere informatie

versie januari 2010 Algemene voorwaarden

versie januari 2010 Algemene voorwaarden versie januari 2010 Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Oord Assurantiën BV, gevestigd te Bergschenhoek aan de Noorderparklaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door VDS Hypotheken & Financiële Planning (KvK 60245948), gevestigd te Werkendam aan Van Randwijklaan 49,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zuidstad Financiële Planning

Algemene voorwaarden Zuidstad Financiële Planning Algemene voorwaarden Zuidstad Financiële Planning Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Zuidstad Financiële Planning gevestigd te Rotterdam aan de Slinge 455, 3085 ES, hierna te noemen: Zuidstad

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Assurantietussenpersonen

Algemene Voorwaarden Assurantietussenpersonen ALGEMENE VOORWAARDEN ASSURANTIETUSSENPERSONEN 1.3.032016 Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Wagtmans Verzekeringen BV, handelend onder de naam Wagtmans Verzekeringen, gevestigd te Rucphen

Nadere informatie

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal.

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. ALGEMENE VOORWAARDEN ARTOLI ADVIESGROEP Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Artoli Adviesgroep gevestigd te Veldhoven aan De Run 5101B, 5503LV, hierna te noemen: Artoli Adviesgroep en zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BLANK ADVIES VERZEKERINGEN-HYPOTHEKEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BLANK ADVIES VERZEKERINGEN-HYPOTHEKEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BLANK ADVIES VERZEKERINGEN-HYPOTHEKEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Blank Advies verzekeringen-hypotheken, gevestigd te Tilburg aan de Groenstraat 252, 5021

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door De Hypotheekfabriek gevestigd te Duiven aan de

Algemene Voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door De Hypotheekfabriek gevestigd te Duiven aan de Algemene Voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door De Hypotheekfabriek gevestigd te Duiven aan de Stenograaf 1 hierna te noemen: "tussenpersoon" en zijn mede

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Eeckhout & Slegt financieel adviseurs. gevestigd te Amsterdam aan Plein 40-45 nr,1, postcode 1064SW en de met haar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Slegt Financiële Dienstverlening financieel adviseurs.gevestigd te Amsterdam aan Plein 40-45 nr,1, postcode 1064SW

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Toepasselijkheid Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Toepasselijkheid Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc. ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Van Zanten Assurantiën B.V., gevestigd te Zeeland aan de Kerkstraat 26, 5411 BA, hierna te noemen: Van Zanten, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HORECADESK

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HORECADESK ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HORECADESK Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Horecadesk, gevestigd te Goes, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van Horecadesk en alle voor

Nadere informatie

De financiële instelling is de partij bij wie het financiële product wordt afgesloten.

De financiële instelling is de partij bij wie het financiële product wordt afgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN ASSURANTIETUSSENPERSONEN 1.1.112009 Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door PWVB B.V., handelend onder de naam Paul Wagtmans Verzekeringen & Bankzaken, gevestigd te Sprundel

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Geertsma assurantiën bv, gevestigd te Balk aan Eigen Haard 33 8561 EX, hierna te noemen: Geertsma,

Nadere informatie

www.beershypotheken.nl info@beershypotheken.nl

www.beershypotheken.nl info@beershypotheken.nl Algemene voorwaarden Beers Hypotheekadvies.,(artikel 1 t/m 11) Deze algemene voorwaarden worden vanaf 1 januari 2011 gehanteerd door Beers Hypotheekadvies, gevestigd te Den Helder aan de Middenweg 149,

Nadere informatie

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door, Krabbe Assurantiën gevestigd te Enschede aan de Oldenzaalsestraat 324, 7523 AH Enschede, hierna te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Assurantiekantoor van Wijngaarden- Vinkeveen BV. Herenweg 169A 3645 DK Vinkeveen. AFM : 12005241 KiFid: 300.

Algemene voorwaarden. Assurantiekantoor van Wijngaarden- Vinkeveen BV. Herenweg 169A 3645 DK Vinkeveen. AFM : 12005241 KiFid: 300. Algemene voorwaarden Assurantiekantoor van Wijngaarden- Vinkeveen BV. Herenweg 169A 3645 DK Vinkeveen AFM : 12005241 KiFid: 300.002593 ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Financiële Dienstverlening Hoeijmakers Groep B.V. alsmede de aan haar gelieerde bedrijven.

Algemene Voorwaarden Financiële Dienstverlening Hoeijmakers Groep B.V. alsmede de aan haar gelieerde bedrijven. Algemene Voorwaarden Financiële Dienstverlening Hoeijmakers Groep B.V. alsmede de aan haar gelieerde bedrijven. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENING Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TMA Consultancy Group BV (versie TMA-2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN TMA Consultancy Group BV (versie TMA-2012) ALGEMENE VOORWAARDEN TMA Consultancy Group BV (versie TMA-2012) Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door TMA Consultancy Group B.V., handelend onder TMA Consultancy, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg,

Nadere informatie

versie 10-02 Algemene voorwaarden

versie 10-02 Algemene voorwaarden versie 10-02 Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Janssen BML, gevestigd te Schaijk aan het Europaplein 23, 5374 BM,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KEMPERMAN VERZEKERINGEN VOF

ALGEMENE VOORWAARDEN KEMPERMAN VERZEKERINGEN VOF ALGEMENE VOORWAARDEN KEMPERMAN VERZEKERINGEN VOF Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Kemperman Verzekeringen VOF, gevestigd te Wehl aan het Beatrixplein 1, 7031AJ, hierna te noemen: Kemperman,

Nadere informatie

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Dijkhof & Partners B.V. (K.v.K. 06079463), gevestigd te Enschede aan de Lasondersingel 105 7514BN,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Assurantiekantoor Van Montfort, gevestigd te Luyksgestel aan de Sengelsbroeksestraat 8, 5575 AN, hierna te noemen:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GANA ADVIESGROEP

ALGEMENE VOORWAARDEN GANA ADVIESGROEP ALGEMENE VOORWAARDEN GANA ADVIESGROEP Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Gana B.V., gevestigd te Nijmegen aan de Groesbeekseweg 23, hierna te noemen: Gana Adviesgroep, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Sens Financiële Diensten, gevestigd te Vlaardingen aan de Edisonstraat 11, 3133 KG, hierna te noemen: Sens FD, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Alklis Adviesgroep BV, h.o.d.n. Finenzo Alkmaar & Finenzo Hypotheken Alkmaar, gevestigd te Alkmaar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Adviesgroep Van der Roest

Algemene voorwaarden. Adviesgroep Van der Roest Algemene voorwaarden Adviesgroep Van der Roest 1 Algemene Voorwaarden Adviesgroep Van der Roest Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Assurantiekantoor E. van der Roest BV, gevestigd te Huizen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1: Toepasselijkheid

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1: Toepasselijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Bronsveld & Blok Financiële Planning vof, gevestigd te s-gravenzande aan de Veilingkade 7, 2694 BH, hierna te noemen: Bronsveld & Blok

Nadere informatie

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door de BNMW Groep v.o.f. gevestigd De Giek 18 9206 AT te Drachten, hierna te noemen: BNMW Groep v.o.f.,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door VFA Financieel Advies v.o.f., gevestigd te Eindhoven aan de Boutenslaan 8 en 5615 CW, hierna te noemen:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AULMAN & HOOGWERF FINANCIEEL ADVIES

ALGEMENE VOORWAARDEN AULMAN & HOOGWERF FINANCIEEL ADVIES ALGEMENE VOORWAARDEN AULMAN & HOOGWERF FINANCIEEL ADVIES Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Aulman & Hoogwerf Financieel Advies, gevestigd te Barendrecht Bijdorp-Oost 5, 2992 LA, hierna te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Berkhof & Partners B.V. t.h.o.d.n. Van Zeeburg Assurantiën

ALGEMENE VOORWAARDEN Berkhof & Partners B.V. t.h.o.d.n. Van Zeeburg Assurantiën ALGEMENE VOORWAARDEN Berkhof & Partners B.V. t.h.o.d.n. Van Zeeburg Assurantiën Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Berkhof & Partners B.V. gevestigd te Hoenderloo aan de Krimweg 80, 7351

Nadere informatie

voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard. 1.2 Afwijzingen van en/of aanvulling op deze algemene voorwaarden binden AOV deskundigen.

voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard. 1.2 Afwijzingen van en/of aanvulling op deze algemene voorwaarden binden AOV deskundigen. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door AOV deskundigen.nl en haar samenwerkende intermediairs hierna te noemen AOV deskundigen.nl, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurder(s) van AOV

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Finsalus

Algemene voorwaarden Finsalus Algemene voorwaarden Finsalus Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Finsalus gevestigd aan de IJsselstraat 7, 7103 EG te Winterswijk, hierna te noemen: Finsalus, en zijn mede bedongen ten behoeve

Nadere informatie

Artikel 1: Toepasselijkheid Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

Artikel 1: Toepasselijkheid Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Hypotheek Advies Centrum, gevestigd te Winterswijk aan de Stationsstraat 1, 7101 GH Winterswijk, hierna te noemen: Hypotheek Advies Centrum, en zijn mede

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en DVD

Algemene Voorwaarden en DVD Algemene Voorwaarden en DVD Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Van Zonneveld Hypotheken, gevestigd te Voorburg aan Park de Elsberg 4 en zijn mede bedongen ten behoeve

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE GROEP. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE GROEP. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE GROEP Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door eenmanszaak Advisie Groep / Hypotheek Advisie, gevestigd te Druten aan de Breuvenhof 55, 6651 SC, hierna te noemen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Van Laar verzekeringen & hypotheken vof, gevestigd te Veenendaal aan de Einsteinstraat 29, 3902 HN,

Nadere informatie

Majoor & Hulshof Adviesgroep B.V.

Majoor & Hulshof Adviesgroep B.V. Majoor & Hulshof Adviesgroep B.V. Algemene voorwaarden model januari 2008 ALGEMENE VOORWAARDEN MAJOOR & HULSHOF ADVIESGROEP B.V. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Majoor en Hulshof Adviesgroep

Nadere informatie

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. Algemene voorwaarden Servion financiële dienstverlening Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Servion financiële dienstverlening V.O.F gevestigd te Wierden aan hetde Burg. J.C. v/d Bergplein

Nadere informatie

2.3 Aan Selectkrediet verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Selectkrediet, niet tot resultaatsverplichtingen.

2.3 Aan Selectkrediet verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Selectkrediet, niet tot resultaatsverplichtingen. Algemene Voorwaarden Selectkrediet Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Selectkrediet, gevestigd te Amersfoort aan de Algolweg 15, 3821 BG, hierna te noemen: "Selectkrediet", en zijn mede bedongen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1: Toepasselijkheid

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1: Toepasselijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Kuyt & Westerduin Hypotheekadvies, gevestigd aan Arnold Spoelplein 101A, 2553 CG Den Haag, hierna te noemen: Kuyt & Westerduin Hypotheekadvies.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Assurantietussenpersonen

Algemene voorwaarden Assurantietussenpersonen Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nieuwe DAG Zekerheid B.V., gevestigd te Amsterdam aan de Daalwijkdreef 47, hierna te noemen: Nieuwe DAG Zekerheid, en zijn mede bedongen ten behoeve van

Nadere informatie

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. ALGEMENE VOORWAARDEN HELMHORST FINANCIËLE COACHING BV Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Helmhorst Financiële Coaching BV, gevestigd te (2224 TX) Noordwijk aan de Ankerplaats 2, hierna te

Nadere informatie

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. Algemene voorwaarden Klok Financiële Diensten Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Klok Financiële Diensten BV gevestigd te Vries aan de Vriezerweg 8d, 9482 TB te Groningen hierna te noemen:

Nadere informatie

Service Verzekerd - Algemene voorwaarden

Service Verzekerd - Algemene voorwaarden Service Verzekerd - Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Service Verzekerd BV Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Service Verzekerd bv, gevestigd te Amersfoort aan de Algolweg 15, 3821

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc. Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door de Kredietadviseur, gevestigd te Putte aan de Atwepsestraat 127, 4645 BD, hierna te noemen: "de Kredietadviseur", en zijn mede bedongen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs. u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d!

Algemene Voorwaarden. Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs. u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d! Algemene Voorwaarden Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d! Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Thoma Exploitatie BV en haar

Nadere informatie

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STRUIJS FINANCIAL PLANNING Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Struijs Financial Planning, gevestigd te Purmerend aan de Jaagweg 4 (1441 PA), hierna te noemen: SFP,

Nadere informatie

2.1. Offertes en tarieven van De Hypotheek Advies Partner BV zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1. Offertes en tarieven van De Hypotheek Advies Partner BV zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden sinds 1-1-2008 gehanteerd door De Hypotheek Advies Partner BV met advieswinkels in Dinxperlo, Doesburg en Wehl, statutair gevestigd te Doesburg aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Snelder Zijlstra Hypotheken BV, gevestigd te Haaksbergen aan de Eibergsestraat 44 b, 7481 HL, hierna te noemen: Snelder Zijlstra Hypotheken,

Nadere informatie

ACAM Assurantiën BV. Algemene voorwaarden ACAM

ACAM Assurantiën BV. Algemene voorwaarden ACAM Assurantiën BV Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN ASSURANTIEN BV Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Acam Assurantiën BV te Beneden-Leeuwen, 6658 EE, Past. Zijlmansstraat 1: hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1: Toepasselijkheid

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1: Toepasselijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Bles & Van der Does Financiële Planning VOF, Bles & Van der Does Assurantiën BV en Bles & Van der Does Belastingadvies BV gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door NAMACO Financiële Diensten, h.o. NAMACO Financiële Diensten, gevestigd te Almere aan de Transistorstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Inhoudsopgave Algemene voorwaarden BusinessCare & Insurance B.V. ------------------------------------------------------------------- 2 Artikel 1: Toepasselijkheid --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DRÖGE & TRANSPARANT

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DRÖGE & TRANSPARANT ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DRÖGE & TRANSPARANT Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Dröge & Transparant, gevestigd te Waddinxveen aan de Roosje Voshoeve 61 (2743 HP), hierna te noemen: D&T, en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ASSURANTIETUSSENPERSOON M.A.E.S.HYPOTHEKEN B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ASSURANTIETUSSENPERSOON M.A.E.S.HYPOTHEKEN B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ASSURANTIETUSSENPERSOON M.A.E.S.HYPOTHEKEN B.V. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Assurantiekantoor M.A.E.S.Hypotheken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door 100% Hypotheken BV, gevestigd te Dongen, Mgr. Poelsstraat 7 (5103 BD) en te Rijen, aan de Riekevoort

Nadere informatie

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. De Nederlandse tekst is bindend. ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Financieel Adviesburo Hans Nijman, gevestigd te Daarlerveen aan de Kerkstraat 28, hierna te noemen: Financieel Adviesburo Hans Nijman

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WIL STOOP ASSURANTIËN B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN WIL STOOP ASSURANTIËN B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN WIL STOOP ASSURANTIËN B.V. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Wil Stoop Assurantiën B.V., hierna te noemen: Wil Stoop Assurantiën, en zijn mede bedongen ten behoeve van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Juli 2011 Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door S&A Adviesgroep BV, gevestigd te Alkmaar, Saenredamhof 20, 1816 ME en te Medemblik, Turfhoek 16, 1671 EA hierna te noemen:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Oosthoek Financieel Advies BV, gevestigd te Aarle-Rixtel aan de Tempelier 3 5735 JG, hierna te noemen: Oosthoek Financieel Advies BV,

Nadere informatie

Artikel 1: Toepasselijkheid

Artikel 1: Toepasselijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN QUOTIENTGROEP Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Quotientgroep, gevestigd aan de Colosseum 11 te Enschede, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van Quotientgroep

Nadere informatie

Artikel 1: Toepasselijkheid

Artikel 1: Toepasselijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN HUIS EN LAGE RENTE Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Huis en Lage Rente gevestigd aan de Auke Vleerstraat 4 te Enschede, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders

Nadere informatie

Artikel 1: Toepasselijkheid

Artikel 1: Toepasselijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN HYPOTHEEKONLINEREGELEN.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Hypotheekonlineregelen.nl gevestigd aan de Auke Vleerstraat 4 te Enschede, en zijn mede bedongen ten behoeve

Nadere informatie

Artikel 1: Toepasselijkheid

Artikel 1: Toepasselijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN KREDIET & ADVIES Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Krediet & Advies gevestigd aan de Colosseum 11 te Enschede, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van

Nadere informatie

Artikel 1: Toepasselijkheid

Artikel 1: Toepasselijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN KREDIETDIENST NEDERLAND Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Kredietdienst Nederland gevestigd aan de Auke Vleerstraat 4 te Enschede, en zijn mede bedongen ten behoeve

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door New Business Group BV h.o.d.n A&H Finance, gevestigd te Amsterdam, Ceramplein 71, 1095DE hierna te noemen: A&H Finance, en zijn mede

Nadere informatie

2.1. Offertes en tarieven van De Verzuimeconoom B.V. zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1. Offertes en tarieven van De Verzuimeconoom B.V. zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. ALGEMENE VOORWAARDEN DE VERZUIMECONOOM B.V. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door De Verzuimeconoom B.V., gevestigd te 7006 RE Doetinchem aan de Edisonstraat 92, hierna te noemen: De Verzuimeconoom

Nadere informatie

I{NSBEEK A#Mr{*ÈtbY. ntc euene voonwmroglt voor ptnnrctéte ot enswgntenens

I{NSBEEK A#Mr{*ÈtbY. ntc euene voonwmroglt voor ptnnrctéte ot enswgntenens $ I{NSBEEK A#Mr{*ÈtbY ntc euene voonwmroglt voor ptnnrctéte ot enswgntenens Deze algemene voorwaarden worden gehanteerdoor Kalsbeek Assurantièn B.V. gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat 3a 751,4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door New Business Group BV h.o.d.n A&H Finance, gevestigd te Diemen, Ouddiemerlaan 174, 1111 HN en ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door GEVEN Assurantiën & Hypotheken B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Tussenpersoon: GEVEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Ripa Verzekeringen & Hypotheken VOF, gevestigd te Oirsbeek aan de Akerweg 45 6438 BS, hierna te noemen: Ripa Verzekeringen, en zijn

Nadere informatie

1.1 Startershypotheekonline.nl : Startershypotheekonline.nl gevestigd te Almelo aan het Bedrijvenpark Twente 419, 7602 KM te Almelo

1.1 Startershypotheekonline.nl : Startershypotheekonline.nl gevestigd te Almelo aan het Bedrijvenpark Twente 419, 7602 KM te Almelo Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities 1.1 Startershypotheekonline.nl : Startershypotheekonline.nl gevestigd te Almelo aan het Bedrijvenpark Twente 419, 7602 KM te Almelo 1.2 Opdrachtgever: De natuurlijke

Nadere informatie

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Financiële Instellingen en adviezen ROCHE

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Financiële Instellingen en adviezen ROCHE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Artikel 1: Definities 1.1 ROCHE financieel adviseurs BV: ROCHE financieel adviseurs BV gevestigd te Oirschot aan de Loop 38, 5688 EW, hierna te noemen:

Nadere informatie

Verwijzingen naar artikelnummers in onderstaande tekst hebben betrekking op onderhavige algemene voorwaarden, tenzij anders vermeld.!

Verwijzingen naar artikelnummers in onderstaande tekst hebben betrekking op onderhavige algemene voorwaarden, tenzij anders vermeld.! Artikel 1: Definities 1.1 Financieel dienstverlener.: Kendall Mason B.V. Loosdrechtse bos 13 1213 RH Hilversum Postbus 1546, 1200 BM Hilversum KvK 32090029 info@kendallmason.nl www.kendallmason.nl Hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MEERWAERDE FINANCIEEL ADVISEURS

ALGEMENE VOORWAARDEN MEERWAERDE FINANCIEEL ADVISEURS ALGEMENE VOORWAARDEN MEERWAERDE FINANCIEEL ADVISEURS Artikel 1: Definities 1.1 Van Twillert & Duyst Assurantiën & Hypotheken BV, handelend onder de naam Meerwaerde financieel adviseurs : Meerwaerde financieel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kooij & Partners B.V.

Algemene voorwaarden Kooij & Partners B.V. Algemene voorwaarden Kooij & Partners B.V. Artikel 1: Definities Kooij & Partners B.V. Kooij & Partners B.V., gevestigd aan Concordiaweg 20, 4206 BB Gorinchem, hierna te noemen: Kooij & Partners, Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden De Leeuw Assurantiën Bladel januari 2010 1

Algemene Voorwaarden De Leeuw Assurantiën Bladel januari 2010 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities 1.1 De Leeuw Assurantiën: De Leeuw Assurantiën, gevestigd te Bladel aan de Hulselseweg 15; (5531 PE). 1.2 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon aan wie

Nadere informatie

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Financiële Instellingen en adviezen Schermer Verzekeringen

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Financiële Instellingen en adviezen Schermer Verzekeringen Artikel 1: Definities 1.1 Schermer Verzekeringen B.V..: Schermer Verzekeringen B.V. gevestigd te Kerkweg 2 1606 AR Venhuizen hierna te noemen: Schermer Verzekeringen, 1.2 Opdrachtgever: De natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES

ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Besloten Vennootschappen SB Groep Verzekeringen B.V. en SB Groep Advies B.V., gevestigd te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Artikel 1: Definities 1.1 : gevestigd te Wijhe aan de Boerhaar 3, 8131 ST, hierna te noemen: FD, 1.2 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden ACM Assurantiën en Hypotheken

Algemene leveringsvoorwaarden ACM Assurantiën en Hypotheken Algemene leveringsvoorwaarden ACM Assurantiën en Hypotheken Deze algemene leveringsvoorwaarden worden gehanteerd door de commanditaire vennootschap ACM Assurantiën C.V., gevestigd te (2841 XK) Moordrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Fundament Financiële Dienstverleners B.V.

Algemene Voorwaarden Fundament Financiële Dienstverleners B.V. Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden Fundament Financiële Dienstverleners B.V. 1.1 Fundament Financiële Dienstverleners B.V.: Fundament Financiële Dienstverleners B.V. gevestigd te Vlaardingen aan

Nadere informatie