PARTIJKEURING GROND BOUWVAKKEN A TOT EN MET D OP EILAND IV VAN PLAN WATERRIJK IN DE GEMEENTE WOERDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PARTIJKEURING GROND BOUWVAKKEN A TOT EN MET D OP EILAND IV VAN PLAN WATERRIJK IN DE GEMEENTE WOERDEN"

Transcriptie

1 PROJECT PARTIJKEURING GROND BOUWVAKKEN A TOT EN MET D OP EILAND IV VAN PLAN WATERRIJK IN DE GEMEENTE WOERDEN Vestiging Kamerik Nijverheidsweg GZ Kamerik t Vestiging Heerhugowaard Galileistraat SE Heerhugowaard t Vestiging Steenwijk Oevers VC Steenwijk t bodemonderzoek I saneringsbegeleiding I partijkeuringen I waterbodemonderzoek I arbo/veiligheid I wegenbouwadvies

2 Project Titel Adviseur Partijkeuring grond Bouwvakken A tot en met D op Eiland IV van plan Waterrijk In de gemeente Woerden Dhr. B.P.M. Smeulders Datum rapport 8 november 013 Opdrachtgever Contactpersoon Gemeente Woerden Postbus AA Woerden Dhr. A.F. Pouw Telefoon Het procescertificaat van Grondslag BV en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake de monsterneming en overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever. Grondslag BV is als opdrachtnemer onafhankelijk van de opdrachtgever. Tussen beide bestaat geen relatie als bedoeld in paragraaf 3.1 van de BRL SIKB 1000.

3 1 Project INLEIDING EN DOEL Door de gemeente Woerden is aan Grondslag BV opdracht verleend voor het uitvoeren van een partijkeuring in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. De keuring heeft betrekking op een partij zand met veen, vrijkomend uit de bouwvakken A t/m D op Eiland IV van plan Waterrijk te Woerden. Ter bepaling van de milieuhygiënische hergebruiksmogelijkheden, dient de kwaliteit van de partij te worden vastgesteld conform het Besluit Bodemkwaliteit. ONDERZOEKSGEGEVENS De partij- en onderzoeksgegevens zijn beschreven in de onderstaande tabel. In bijlage I is de situatie op tekening weergegeven. In bijlage II zijn het monsternameplan en -formulier opgenomen. Tabel.1: Partij- en onderzoeksgegevens Partijgegevens: Adres Situatie Omvang Grondsoort Bouwvakken A t/m D op Eiland IV van plan Waterrijk te Woerden In situ. Zie bijlage I voor de afmetingen en foto s. Totaal circa m 3 (circa ton) Middels (proef)boringen is de volgende globale bodemopbouw vastgesteld: 0,00-0,50: zand/veen 0,50-0,75: zand Er is geen sprake van een eenduidige structuur en omdat er niet gescheiden wordt ontgraven, is het als één partij gekeurd. Bijmenging Spoortje baksteen Er is geen asbestverdacht materiaal, metselwerk- of betonpuin waargenomen, waardoor de partij kan worden beschouwd als niet-asbest verdacht. Gegevens vooronderzoek Verkennend bodemonderzoek Eiland 4 plan Waterrijk Woerden, project 1M469.1-B, d.d. 1 december 01, CSO voormalige gebruik, deels fruitteelt, deels weiland In het zand zijn geen verhogingen boven de Achtergrondwaarde en/of detectieliemiet aangetoond. In de venige ondergrond (oorspronkelijk maaiveld) zijn licht verhoogde gehalten aan molybdeen aangetoond. Er zijn geen verhoogde gehalten aan OCB's aangetoond. Verwachte kwaliteit: Altijd Toepasbaar Analysepakket Toelichting/Opmerking Op basis van de beschikbare informatie worden aanvullende analyses op OCB's voor het (opgebrachte) zand met veen niet noodzakelijk geachte. In verband met de omvang van de partij zijn twee keuringen uitgevoerd. Onderzoeksgegevens: Gevolgde richtlijnen BRL SIKB (v); Certificaatnummer Grondslag is K0610/07 Strategie Uitvoering en verantwoording Laboratorium Standaard: monsters van elk 50 grepen, volgens systematisch raster per deelpartij Datum bemonstering: 14 november 013 Boormeester: dhr. R.H.W. Sluis (vestiging Kamerik) Verantwoordelijke vestiging rapportage: Kamerik De analyses zijn uitgevoerd door een erkend laboratorium. Voor nadere gegevens omtrent het lab en de datum van analyse wordt verwezen naar de bijlage.

4 Project RESULTATEN Toetsingskader Per deelpartij wordt per parameter het gemiddelde van de gemeten gehalten getoetst aan de normen zoals genoemd in bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit. In het generieke kader wordt onderscheid gemaakt in drie kwaliteitsklassen voor hergebruik: - kwaliteitsklasse Altijd toepasbaar - kwaliteitsklasse Wonen - kwaliteitsklasse Industrie Er wordt voldaan aan de eisen voor Altijd toepasbaar indien de gemiddelde gehalten de Achtergrondwaarden niet overschrijden. Afhankelijk van het aantal geanalyseerde stoffen mag voor een aantal parameters de Achtergrondwaarde wel worden overschreden met maximaal een factor twee, mits de Maximale Waarde (MW) -Wonen niet wordt overschreden. Bij analyse op het standaardpakket is deze overschrijding toegestaan voor maximaal twee parameters. Er wordt voldaan aan de kwaliteitsklasse Wonen indien de gemiddelde gehalten de MW- Wonen niet overschrijden. Er wordt voldaan aan de kwaliteitsklasse Industrie indien de gemiddelde gehalten de MW-Industrie niet overschrijden. Bij overschrijding van de MW- Industrie is hergebruik niet mogelijk in het generieke kader 1). Om de partij grond te mogen toepassen moet de partij worden getoetst aan: 1. de kwaliteitsklasse van de ontvangende bodem, en. de functieklasse van de ontvangende bodem. Bij deze dubbele toets geldt dat de kwaliteitsklasse van de toe te passen partij grond moet voldoen aan de strengste eis. Wanneer de ontvangende bodem niet in een bodemfunctieklassenkaart is opgenomen, of wanneer de kwaliteit van de ontvangende bodem voldoet aan de Achtergrondwaarden, dan gelden de Achtergrondwaarden als toepassingseis. Grond die voldoet aan de MW-Industrie mag worden verwerkt in een grootschalige toepassing. Indien de emissietoetswaarde wordt overschreden is aanvullend uitloogonderzoek nodig. 1) In sommige gevallen is hergebruik wel mogelijk als er gebiedsspecifiek beleid is opgesteld. De grond kan dan alleen binnen het eigen gebied, waarvoor het beleid is opgesteld, onder voorwaarden worden hergebruikt.

5 3 Project Toetsing De BoToVa toetsing is opgenomen in bijlage III. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage IV. In tabel 3.1 is een samenvatting van de toetsing weergegeven. De verhouding tussen de meetwaarden moet per parameter worden bepaald. Indien de verhouding groter is dan een factor,5 moet worden nagegaan of er sprake is van een grote heterogeniteit of dat er een fout is gemaakt in de onderzoeksprocedure. Voor beide deelpartijen geldt dat voor geen van de geanalyseerde parameters deze verhoudingswaarde wordt overschreden. Tabel 3.1: Toetsing Monster A Monster B Eindoordeel Bepalende parameter(s) Partij 7 Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Nvt Partij 8 Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Nvt 4 CONCLUSIE Beide deelpartijen grond (zand met veen), vrijkomend uit de bouwvakken A t/m D op Eiland IV van plan Waterrijk te Woerden, worden beoordeeld als Altijd toepasbaar. Na het splitsen van deze gekeurde partij grond kan voor de deelpartijen gebruik worden gemaakt van dit rapport, mits het volgende wordt vastgelegd in de administratie: de relatie tussen de deelpartijen en de oorspronkelijke partij; de persoon of instelling welke de splitsing heeft uitgevoerd en de datum waarop de splitsing is uitgevoerd. Het toepassen van grond moet minimaal vijf werkdagen van te voren worden gemeld bij Voor het toepassen van minder dan 50 m 3 schone grond geldt vrijstelling van de meldingsplicht. Voor agrariërs geldt vrijstelling indien de grond afkomstig is van een eigen perceel, met een vergelijkbare gewasteelt. Voor particulieren geldt eveneens vrijstelling van de meldingsplicht. Voor het transport is een begeleidingsbrief benodigd. Een afvalstroomnummer is alleen nodig als grond wordt afgevoerd naar een vergunde inrichting (bijvoorbeeld een gronddepot, -bank of -reiniger).

6 BIJLAGE I

7 B belasting (buiten keuring gehouden) B' 0,75 m belasting (buiten keuring gehouden) A A' 0,5 m - aantal grepen - boring - onderzochte partij 1 - onderzochte partij Overzichtskaart B (gras) A A' (gras) (gras) B' Legenda BOORPUNTENKAART - boorpunt - aantal grepen 0 1,5 5 37,5 50 m Opdrachtgever: N aannemersbedrijf A. van Ooijen Woerden B.V. Schaal: 1:150 Formaat: A3 Project: Waterijk, eiland IV te Woerden Project nummer: , B.S. Datum : Getekend: B.V. Bestandsnaam: tek.dwg Kamerik (gem. Woerden) Nijverheidsweg 7, 3471 GZ Tel: Fax: Heerhugowaard Galileistraat 69, 1704 SE Tel: Fax: Steenwijk Oevers 16, 8331 VC Tel: Fax:

8

9 BIJLAGE II

10

11

12 BIJLAGE III

13 Project Certificaten Toetsing Toetsversie Waterrijk eiland IV vakken A-D T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem BoToVa Toetsdatum: november :05 Page 1 of 1 Monsterreferentie Monsteromschrijving Partij: 7A Analyse Eenheid Analyseresultaat Gestand.Res. Toetsoordeel Lutum/Humus Organische stof % (m/m ds) Lutum % (m/m ds) Anorganische parameters - metalen barium (Ba) heeft geen normwaarde : zorgplicht van toepassing. Geen toetsoordeel mogelijk cadmium (Cd) < <= Achtergrondwaarde kobalt (Co) < <= Achtergrondwaarde koper (Cu) <= Achtergrondwaarde kwik (n.vl Hg) FIAS/Fims 0.05 <= Achtergrondwaarde lood (Pb) < <= Achtergrondwaarde molybdeen (Mo) < <= Achtergrondwaarde nikkel (Ni) 10 6 <= Achtergrondwaarde zink (Zn) 1 45 <= Achtergrondwaarde Organische parameters - niet aromatisch minerale olie < 35 8 <= Achtergrondwaarde Polycyclische koolwaterstoffen naftaleen fenantreen anthraceen fluoranteen benzo(a)antraceen chryseen benzo(k)fluoranteen benzo(a)pyreen benzo(ghi)peryleen indeno(1,,3-cd)pyreen Sommaties som PAK (10) <= Achtergrondwaarde Polychloorbifenylen PCB PCB PCB PCB PCB PCB PCB Sommaties som PCBs (7) Toetsoordeel monster : <= Achtergrondwaarde Altijd toepasbaar

14 Monsterreferentie Monsteromschrijving Partij: 7B Analyse Eenheid Analyseresultaat Gestand.Res. Toetsoordeel Lutum/Humus Organische stof % (m/m ds) Lutum % (m/m ds) Anorganische parameters - metalen barium (Ba) heeft geen normwaarde : zorgplicht van toepassing. Geen toetsoordeel mogelijk cadmium (Cd) < <= Achtergrondwaarde kobalt (Co) < <= Achtergrondwaarde koper (Cu) <= Achtergrondwaarde kwik (n.vl Hg) FIAS/Fims 0.05 <= Achtergrondwaarde lood (Pb) < <= Achtergrondwaarde molybdeen (Mo) < <= Achtergrondwaarde nikkel (Ni) 9 <= Achtergrondwaarde zink (Zn) 1 43 <= Achtergrondwaarde Organische parameters - niet aromatisch minerale olie < <= Achtergrondwaarde Polycyclische koolwaterstoffen naftaleen fenantreen anthraceen fluoranteen benzo(a)antraceen chryseen benzo(k)fluoranteen benzo(a)pyreen benzo(ghi)peryleen indeno(1,,3-cd)pyreen Sommaties som PAK (10) <= Achtergrondwaarde Polychloorbifenylen PCB PCB PCB PCB PCB PCB PCB Sommaties som PCBs (7) <= Achtergrondwaarde Toetsoordeel monster : Altijd toepasbaar

15 Monsterreferentie Som Monsteromschrijving Partij: 7A + Partij: 7B Analyse Eenheid Analyseresultaat Gestand.Res. Toetsoordeel Lutum/Humus Organische stof Lutum % (m/m ds) % (m/m ds) Anorganische parameters - metalen barium (Ba) heeft geen normwaarde : zorgplicht van toepassing. Geen toetsoordeel mogelijk cadmium (Cd) <= Achtergrondwaarde kobalt (Co) <= Achtergrondwaarde koper (Cu) <= Achtergrondwaarde kwik (n.vl Hg) FIAS/Fims 0.05 <= Achtergrondwaarde lood (Pb) 7 10 <= Achtergrondwaarde molybdeen (Mo) <= Achtergrondwaarde nikkel (Ni) 10 4 <= Achtergrondwaarde zink (Zn) 1 44 <= Achtergrondwaarde Organische parameters - niet aromatisch minerale olie 4 79 <= Achtergrondwaarde Polycyclische koolwaterstoffen naftaleen fenantreen anthraceen fluoranteen benzo(a)antraceen chryseen benzo(k)fluoranteen benzo(a)pyreen benzo(ghi)peryleen indeno(1,,3-cd)pyreen Sommaties som PAK (10) <= Achtergrondwaarde Polychloorbifenylen PCB PCB PCB PCB PCB PCB PCB Sommaties som PCBs (7) <= Achtergrondwaarde Toetsoordeel monster Som : Page 1 of 1 Altijd toepasbaar

16 Project Certificaten Toetsing Toetsversie Waterrijk eiland IV vakken A-D 4707 T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem BoToVa Toetsdatum: november :07 Page 1 of 1 Monsterreferentie Monsteromschrijving Partij: 8A Analyse Eenheid Analyseresultaat Gestand.Res. Toetsoordeel Lutum/Humus Organische stof % (m/m ds) Lutum % (m/m ds) Anorganische parameters - metalen barium (Ba) heeft geen normwaarde : zorgplicht van toepassing. Geen toetsoordeel mogelijk cadmium (Cd) < <= Achtergrondwaarde kobalt (Co) < <= Achtergrondwaarde koper (Cu) < <= Achtergrondwaarde kwik (n.vl Hg) FIAS/Fims 0.05 <= Achtergrondwaarde lood (Pb) < <= Achtergrondwaarde molybdeen (Mo) < <= Achtergrondwaarde nikkel (Ni) 8 1 <= Achtergrondwaarde zink (Zn) < 0 30 <= Achtergrondwaarde Organische parameters - niet aromatisch minerale olie < <= Achtergrondwaarde Polycyclische koolwaterstoffen naftaleen fenantreen anthraceen fluoranteen benzo(a)antraceen chryseen benzo(k)fluoranteen benzo(a)pyreen benzo(ghi)peryleen indeno(1,,3-cd)pyreen Sommaties som PAK (10) <= Achtergrondwaarde Polychloorbifenylen PCB PCB PCB PCB PCB PCB PCB Sommaties som PCBs (7) Toetsoordeel monster : <= Achtergrondwaarde Altijd toepasbaar

17 Monsterreferentie Monsteromschrijving Partij: 8B Analyse Eenheid Analyseresultaat Gestand.Res. Toetsoordeel Lutum/Humus Organische stof % (m/m ds).4.4 Lutum % (m/m ds) Anorganische parameters - metalen barium (Ba) heeft geen normwaarde : zorgplicht van toepassing. Geen toetsoordeel mogelijk cadmium (Cd) < <= Achtergrondwaarde kobalt (Co) < <= Achtergrondwaarde koper (Cu) < <= Achtergrondwaarde kwik (n.vl Hg) FIAS/Fims 0.05 <= Achtergrondwaarde lood (Pb) < <= Achtergrondwaarde molybdeen (Mo) < <= Achtergrondwaarde nikkel (Ni) 9 <= Achtergrondwaarde zink (Zn) < 0 9 <= Achtergrondwaarde Organische parameters - niet aromatisch minerale olie < <= Achtergrondwaarde Polycyclische koolwaterstoffen naftaleen fenantreen anthraceen fluoranteen benzo(a)antraceen chryseen benzo(k)fluoranteen benzo(a)pyreen benzo(ghi)peryleen indeno(1,,3-cd)pyreen Sommaties som PAK (10) <= Achtergrondwaarde Polychloorbifenylen PCB PCB PCB PCB PCB PCB PCB Sommaties som PCBs (7) Toetsoordeel monster : <= Achtergrondwaarde Altijd toepasbaar

18 Monsterreferentie Som Monsteromschrijving Partij: 8A + Partij: 8B Analyse Eenheid Analyseresultaat Gestand.Res. Toetsoordeel Lutum/Humus Organische stof Lutum % (m/m ds) % (m/m ds) Anorganische parameters - metalen barium (Ba) heeft geen normwaarde : zorgplicht van toepassing. Geen toetsoordeel mogelijk cadmium (Cd) <= Achtergrondwaarde kobalt (Co) <= Achtergrondwaarde koper (Cu) <= Achtergrondwaarde kwik (n.vl Hg) FIAS/Fims 0.05 <= Achtergrondwaarde lood (Pb) 7 11 <= Achtergrondwaarde molybdeen (Mo) <= Achtergrondwaarde nikkel (Ni) 8 1 <= Achtergrondwaarde zink (Zn) <= Achtergrondwaarde Organische parameters - niet aromatisch minerale olie 4 91 <= Achtergrondwaarde Polycyclische koolwaterstoffen naftaleen fenantreen anthraceen fluoranteen benzo(a)antraceen chryseen benzo(k)fluoranteen benzo(a)pyreen benzo(ghi)peryleen indeno(1,,3-cd)pyreen Sommaties som PAK (10) <= Achtergrondwaarde Polychloorbifenylen PCB PCB PCB PCB PCB PCB PCB Sommaties som PCBs (7) <= Achtergrondwaarde Toetsoordeel monster Som : Page 1 of 1 Altijd toepasbaar

19 Besluit Bodemkwaliteit ~ normwaarden voor grond en bagger bij toepassing op of in bodem (in mg/kg.ds) Achtergrond- Maximale Waarden Maximale Waarden Emissietoets- Standaardpakket waarden Wonen Industrie waarden Barium* 1 Ba Cadmium Cd 0,60 1, 4,3 4,3 Kobalt Co Koper Cu Kwik Hg 0,15 0,83 4,8 4,8 Lood Pb Molybdeen Mo 1, Nikkel Ni Zink Zn Minerale olie * nvt PAK Som 10 1,5 6,8 40 nvt PCB Som 7 0,00 0,00 0,5 nvt versie 1/11/013 * 1 normwaarden tijdelijk buiten werking gesteld, tenzij verhoging het gevolg van antropogene bron * voor een grootschalige bodemtoepassing geldt bij (ingedroogde) baggerspecie een norm van 1000 ipv 500 mg/kg.ds

20 BIJLAGE IV

21 Grondslag Kamerik T.a.v. de heer B. Smeulders Nijverheidsweg GZ KAMERIK Uw kenmerk : Waterrijk eiland IV vakken A-D Ons kenmerk : Project Validatieref. : _certificaat_v1 Opdrachtverificatiecode : TVML-DARG-USBY-KQXC Bijlage(n) : tabel(len) + bijlage(n) Amsterdam, 1 november 013 Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften. Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice. Hoogachtend, namens Omegam Laboratoria, drs. R.R. Otten Directeur Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. postbus T ABN AMRO bank GR Amsterdam F BTW nr. NL B01 HJE Wenckebachweg 10 Kvk AR Amsterdam

22 Tabel 1 van A N A L Y S E C E R T I F I C A A T Project code : Project omschrijving : Waterrijk eiland IV vakken A-D Opdrachtgever : Grondslag Kamerik Monsterreferenties = Partij: 7A [018004DD] = Partij: 7B [ DD] Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/11/013 14/11/013 Ontvangstdatum opdracht : 14/11/013 14/11/013 Startdatum : 14/11/013 14/11/013 Monstercode : Matrix : AP04 AP04 AP04 : Monstervoorbewerking aangeleverd monsterhoeveelheid g AP04 : Algemeen onderzoek - fysisch A droogrest % 78, 79,1 A organische stof % (m/m ds) 3,0 3, A lutum % (m/m ds) 3,6 4,4 A zuurgraad (ph-cacl) 7,3 7,5 AP04 : Anorganisch onderzoek - metalen A barium (Ba) A cadmium (Cd) < 0,0 < 0,0 A kobalt (Co) < 3,0 < 3,0 A koper (Cu) 5,4 5,1 A kwik (n.vl Hg) FIAS/Fims < 0,05 < 0,05 A lood (Pb) < 10 < 10 A molybdeen (Mo) < 1,5 < 1,5 A nikkel (Ni) 10 9 A zink (Zn) 1 1 AP04 : Organisch onderzoek - niet aromatisch A minerale olie < 35 < 35 AP04 : Organisch onderzoek - aromatisch Polycyclische koolwaterstoffen: A naftaleen < 0,05 < 0,05 A fenantreen < 0,05 < 0,05 A anthraceen < 0,05 < 0,05 A fluoranteen < 0,05 < 0,05 A benzo(a)antraceen < 0,05 < 0,05 A chryseen < 0,05 < 0,05 A benzo(k)fluoranteen < 0,05 < 0,05 A benzo(a)pyreen < 0,05 < 0,05 A benzo(ghi)peryleen < 0,05 < 0,05 A indeno(1,,3-cd)pyreen < 0,05 < 0,05 A som PAK (10) 0,35 0,35 AP04 : Organisch onderzoek - gehalogeneerd Polychloorbifenylen: A PCB -8 < 0,001 < 0,001 A PCB -5 < 0,001 < 0,001 A PCB -101 < 0,001 < 0,001 A PCB -118 < 0,001 < 0,001 A PCB -138 < 0,001 < 0,001 A PCB -153 < 0,001 < 0,001 A PCB -180 < 0,001 < 0,001 A som PCBs (7) 0,005 0,005 Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. - De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). - De met een 'A' gemerkte analyses zijn op basis van AP04 geaccrediteerd. Opdrachtverificatiecode: TVML-DARG-USBY-KQXC Ref.: _certificaat_v1

23 Tabel van A N A L Y S E C E R T I F I C A A T Project code : Project omschrijving : Waterrijk eiland IV vakken A-D Opdrachtgever : Grondslag Kamerik Opmerkingen m.b.t. analyses Opmerking(en) algemeen Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van FeO3) Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het vrij ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat gehalte aan vrij ijzer. Aangeleverde monsterhoeveelheid Aangeleverd monstermateriaal is inclusief aangeboden monsterverpakking(en). Sommatie van concentraties voor groepsparameters De sommatie is uitgevoerd volgens AP04-A paragraaf A 1.9 Rapportage (versie 5). Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Opdrachtverificatiecode: TVML-DARG-USBY-KQXC Ref.: _certificaat_v1

24 Bijlage 1 van Monsterreferenties = Partij: 7A [018004DD] = Partij: 7B [ DD] A N A L Y S E C E R T I F I C A A T Project code : Project omschrijving : Waterrijk eiland IV vakken A-D Opdrachtgever : Grondslag Kamerik Duplo-evaluatie resultaten AP04-analyses conform VKB protocol Gemiddelde Duplo- Duplo-eis meetwaarde verhouding droogrest Geen duplo eis organische stof Geen duplo eis lutum Geen duplo eis barium (Ba) Voldoet cadmium (Cd) <0.0 < Voldoet kobalt (Co) <3.0 < Voldoet koper (Cu) Voldoet kwik (n.vl Hg) FIAS/Fims <0.05 < Voldoet lood (Pb) <10 < Voldoet molybdeen (Mo) <1.5 < Voldoet nikkel (Ni) Voldoet zink (Zn) Voldoet minerale olie <35 < Voldoet som PAK (10) Voldoet som PCBs (7) Voldoet Hoogste gemeten duploverhouding: 1.11 (Uitvoeringsregeling,bijlage F,hoofdstuk,paragraaf 8 sluit droogrest,organische stof en lutum uit van de duplotest) Conclusie "Duplo-eis volgens VKB protocol 1001" (eis : <=,5): Voldoet Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Opdrachtverificatiecode: TVML-DARG-USBY-KQXC Ref.: _certificaat_v1

25 Bijlage van A N A L Y S E C E R T I F I C A A T Project code : Project omschrijving : Waterrijk eiland IV vakken A-D Opdrachtgever : Grondslag Kamerik Analysemethoden in AP04 AP04 (grond- en/of bouwstoffen) In dit analysecertificaat zijn de met 'A' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen (AP04)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV. Droogrest : Conform AP04 en NEN-ISO Lutum : Conform AP04SG en NEN 5753 Organische stof : Conform AP04SG en NEN 5754; NEN-EN 1879 Zuurgraad (ph-cacl) : Conform AP04 en NEN-ISO Barium (Ba) : Conform AP04SG; NEN 6966 Cadmium (Cd) : Conform AP04SG; NEN 6966 Kobalt (Co) : Conform AP04SG; NEN 6966 Koper (Cu) : Conform AP04SG; NEN 6966 Kwik (Hg) : Conform AP04SG; NEN-ISO 1677 Lood (Pb) : Conform AP04SG; NEN 6966 Molybdeen (Mo) : Conform AP04SG; NEN 6966 Nikkel (Ni) : Conform AP04SG; NEN 6966 Zink (Zn) : Conform AP04SG; NEN 6966 Minerale olie : Conform AP04SG-XI en NEN 6970; 697; 6975 en 6978 PAKs : Conform AP04-SG-IX en NEN 6977 PCBs : Conform AP04SG en NEN 6980 Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Opdrachtverificatiecode: TVML-DARG-USBY-KQXC Ref.: _certificaat_v1

26 Grondslag Kamerik T.a.v. de heer B. Smeulders Nijverheidsweg GZ KAMERIK Uw kenmerk : Waterrijk eiland IV vakken A-D Ons kenmerk : Project 4707 Validatieref. : 4707_certificaat_v1 Opdrachtverificatiecode : OGZQ-FHPS-BJUW-JLRX Bijlage(n) : tabel(len) + bijlage(n) Amsterdam, 1 november 013 Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften. Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice. Hoogachtend, namens Omegam Laboratoria, drs. R.R. Otten Directeur Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. postbus T ABN AMRO bank GR Amsterdam F BTW nr. NL B01 HJE Wenckebachweg 10 Kvk AR Amsterdam

27 Tabel 1 van A N A L Y S E C E R T I F I C A A T Project code : 4707 Project omschrijving : Waterrijk eiland IV vakken A-D Opdrachtgever : Grondslag Kamerik Monsterreferenties = Partij: 8A [ DD] = Partij: 8B [ DD] Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/11/013 14/11/013 Ontvangstdatum opdracht : 14/11/013 14/11/013 Startdatum : 14/11/013 14/11/013 Monstercode : Matrix : AP04 AP04 AP04 : Monstervoorbewerking aangeleverd monsterhoeveelheid g AP04 : Algemeen onderzoek - fysisch A droogrest % 76,0 80,9 A organische stof % (m/m ds) 3,1,4 A lutum % (m/m ds) 3,5 4,3 A zuurgraad (ph-cacl) 7,4 7,3 AP04 : Anorganisch onderzoek - metalen A barium (Ba) A cadmium (Cd) < 0,0 < 0,0 A kobalt (Co) < 3,0 < 3,0 A koper (Cu) < 5,0 < 5,0 A kwik (n.vl Hg) FIAS/Fims < 0,05 < 0,05 A lood (Pb) < 10 < 10 A molybdeen (Mo) < 1,5 < 1,5 A nikkel (Ni) 8 9 A zink (Zn) < 0 < 0 AP04 : Organisch onderzoek - niet aromatisch A minerale olie < 35 < 35 AP04 : Organisch onderzoek - aromatisch Polycyclische koolwaterstoffen: A naftaleen < 0,05 < 0,05 A fenantreen < 0,05 < 0,05 A anthraceen < 0,05 < 0,05 A fluoranteen 0,06 0,09 A benzo(a)antraceen < 0,05 0,05 A chryseen < 0,05 0,06 A benzo(k)fluoranteen < 0,05 < 0,05 A benzo(a)pyreen < 0,05 0,06 A benzo(ghi)peryleen < 0,05 < 0,05 A indeno(1,,3-cd)pyreen < 0,05 < 0,05 A som PAK (10) 0,38 0,47 AP04 : Organisch onderzoek - gehalogeneerd Polychloorbifenylen: A PCB -8 < 0,001 < 0,001 A PCB -5 < 0,001 < 0,001 A PCB -101 < 0,001 < 0,001 A PCB -118 < 0,001 < 0,001 A PCB -138 < 0,001 < 0,001 A PCB -153 < 0,001 < 0,001 A PCB -180 < 0,001 < 0,001 A som PCBs (7) 0,005 0,005 Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. - De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). - De met een 'A' gemerkte analyses zijn op basis van AP04 geaccrediteerd. Opdrachtverificatiecode: OGZQ-FHPS-BJUW-JLRX Ref.: 4707_certificaat_v1

28 Tabel van A N A L Y S E C E R T I F I C A A T Project code : 4707 Project omschrijving : Waterrijk eiland IV vakken A-D Opdrachtgever : Grondslag Kamerik Opmerkingen m.b.t. analyses Opmerking(en) algemeen Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van FeO3) Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het vrij ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat gehalte aan vrij ijzer. Aangeleverde monsterhoeveelheid Aangeleverd monstermateriaal is inclusief aangeboden monsterverpakking(en). Sommatie van concentraties voor groepsparameters De sommatie is uitgevoerd volgens AP04-A paragraaf A 1.9 Rapportage (versie 5). Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Opdrachtverificatiecode: OGZQ-FHPS-BJUW-JLRX Ref.: 4707_certificaat_v1

29 Bijlage 1 van Monsterreferenties = Partij: 8A [ DD] = Partij: 8B [ DD] A N A L Y S E C E R T I F I C A A T Project code : 4707 Project omschrijving : Waterrijk eiland IV vakken A-D Opdrachtgever : Grondslag Kamerik Duplo-evaluatie resultaten AP04-analyses conform VKB protocol Gemiddelde Duplo- Duplo-eis meetwaarde verhouding droogrest Geen duplo eis organische stof Geen duplo eis lutum Geen duplo eis barium (Ba) Voldoet cadmium (Cd) <0.0 < Voldoet kobalt (Co) <3.0 < Voldoet koper (Cu) <5.0 < Voldoet kwik (n.vl Hg) FIAS/Fims <0.05 < Voldoet lood (Pb) <10 < Voldoet molybdeen (Mo) <1.5 < Voldoet nikkel (Ni) Voldoet zink (Zn) <0 < Voldoet minerale olie <35 < Voldoet som PAK (10) Voldoet som PCBs (7) Voldoet Hoogste gemeten duploverhouding: 1.4 (Uitvoeringsregeling,bijlage F,hoofdstuk,paragraaf 8 sluit droogrest,organische stof en lutum uit van de duplotest) Conclusie "Duplo-eis volgens VKB protocol 1001" (eis : <=,5): Voldoet Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Opdrachtverificatiecode: OGZQ-FHPS-BJUW-JLRX Ref.: 4707_certificaat_v1

30 Bijlage van A N A L Y S E C E R T I F I C A A T Project code : 4707 Project omschrijving : Waterrijk eiland IV vakken A-D Opdrachtgever : Grondslag Kamerik Analysemethoden in AP04 AP04 (grond- en/of bouwstoffen) In dit analysecertificaat zijn de met 'A' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen (AP04)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV. Droogrest : Conform AP04 en NEN-ISO Lutum : Conform AP04SG en NEN 5753 Organische stof : Conform AP04SG en NEN 5754; NEN-EN 1879 Zuurgraad (ph-cacl) : Conform AP04 en NEN-ISO Barium (Ba) : Conform AP04SG; NEN 6966 Cadmium (Cd) : Conform AP04SG; NEN 6966 Kobalt (Co) : Conform AP04SG; NEN 6966 Koper (Cu) : Conform AP04SG; NEN 6966 Kwik (Hg) : Conform AP04SG; NEN-ISO 1677 Lood (Pb) : Conform AP04SG; NEN 6966 Molybdeen (Mo) : Conform AP04SG; NEN 6966 Nikkel (Ni) : Conform AP04SG; NEN 6966 Zink (Zn) : Conform AP04SG; NEN 6966 Minerale olie : Conform AP04SG-XI en NEN 6970; 697; 6975 en 6978 PAKs : Conform AP04-SG-IX en NEN 6977 PCBs : Conform AP04SG en NEN 6980 Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Opdrachtverificatiecode: OGZQ-FHPS-BJUW-JLRX Ref.: 4707_certificaat_v1

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties Project Certificaten Toetsversie 19454BEATRIXSTRAAT 2 416751 versie 5.10 24 Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) Toetsdatum : 02072012 Monsterreferentie Monsteromschrijving 2627285 MM8 01 (1560)

Nadere informatie

MILIEUKUNDIG ONDERZOEK ASFALT, HAMERVELDSEWEG TE LEUSDEN

MILIEUKUNDIG ONDERZOEK ASFALT, HAMERVELDSEWEG TE LEUSDEN PROJECT 19481 MILIEUKUNDIG ONDERZOEK ASFALT, HAMERVELDSEWEG TE LEUSDEN Grondslag - WLN Galileistraat 69 1704 SE Heerhugowaard t 072 5729457 www.grondslag.nl met Grondslag vestigingen in : Kamerik ı Heerhugowaard

Nadere informatie

Opdrachtverificatiecode : TXJO-VQIJ-YEPT-JGGA : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Opdrachtverificatiecode : TXJO-VQIJ-YEPT-JGGA : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n) NIPA Milieutechniek b.v T.a.v. de heer J. van der Stroom Landweerstraat-Zuid 109 5349 AK OSS Uw kenmerk : 11945-Huissensche Waarden te Huissen Ons kenmerk : Project 348033 Validatieref. : 348033_certificaat_v1

Nadere informatie

NADER BODEMONDERZOEK WESTPOORT TE HEERHUGOWAARD

NADER BODEMONDERZOEK WESTPOORT TE HEERHUGOWAARD Grondslag BV Project 16.573 PROJECT 16.573 NADER BODEMONDERZOEK WESTPOORT TE HEERHUGOWAARD opdrachtgever: Gemeente Heerhugowaard Afdeling SRO Postbus 390 1700 AJ Heerhugowaard contactpersoon: De heer A.T.M.

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Bijlage 2 Verkennend bodemonderzoek Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 RAPPORT betreffende een verkennend bodemonderzoek Kruiswiel te Hendrik-Ido-Ambacht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2.

Nadere informatie

Indicatieve keuring grond. Brabantpark te Rijen. projectnummer 131739. mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen. Versienummer: 1.0

Indicatieve keuring grond. Brabantpark te Rijen. projectnummer 131739. mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen. Versienummer: 1.0 Indicatieve keuring grond projectnummer 131739 Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen Versienummer: 1.0 Plaats, datum: Udenhout, 22 mei 2013 Auteur: C.F. Mathijssen

Nadere informatie

Partijkeuringen Rietmoeras IJsseldelta Zuid te Kampen

Partijkeuringen Rietmoeras IJsseldelta Zuid te Kampen Partijkeuringen Rietmoeras IJsseldelta Zuid te Kampen 1 maart 2013 Partijkeuringen Rietmoeras IJsseldelta Zuid te Kampen Kenmerk R005-1211723AVO-mfv-V02-NL Verantwoording Titel Partijkeuringen Rietmoeras

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK Ten behoeve van: De locatie Sluisweg 7 en 7a in Akersloot gemeente Castricum Datum: 22 november 2011 Werknummer: 000584 Opdrachtgever: Fam. Van Baar Kerklaan 1a 1921 BT Akersloot

Nadere informatie

VKB 1001 PARTIJKEURING (DEPOT) HOEVEELHEID GROND AAN DE ZEEWEG TE BLOEMENDAAL. HB Adviesbureau bv

VKB 1001 PARTIJKEURING (DEPOT) HOEVEELHEID GROND AAN DE ZEEWEG TE BLOEMENDAAL. HB Adviesbureau bv VKB 1001 PARTIJKEURING (DEPOT) HOEVEELHEID GROND AAN DE ZEEWEG TE BLOEMENDAAL HB Adviesbureau bv Op alle offertes, werkzaamheden van en overeenkomsten met HB Adviesbureau zijn de RVOI 2001 voorwaarden

Nadere informatie

Partijkeuring van circa 1.000 m 3 klei gelegen aan de Blauwe Hoefsweg te Klundert

Partijkeuring van circa 1.000 m 3 klei gelegen aan de Blauwe Hoefsweg te Klundert Partijkeuring van circa 1.000 m 3 klei gelegen aan de Blauwe Hoefsweg te Klundert Adviesbureau Opdrachtgever Titel Partijkeuring van circa 1.000 m 3 klei gelegen aan de Blauwe Hoefsweg te Klundert Nijbod

Nadere informatie

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt,

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt, Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal Retouradres: Postbus 336, 7570 AH Oldenzaal Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser telefoon 0541 57 07 30 telefax 0541 57 07 31 e-mail

Nadere informatie

Bijlage A., behorende bij paragraaf 3.3 van de Regeling bodemkwaliteit Maximale samenstellings- en emissiewaarden bouwstoffen Tabel 1. Maximale emissiewaarden anorganische parameters Parameter Vormgegeven

Nadere informatie

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Winkelcentrum De Vlieger te Zoetermeer projectnummer 10.10.3079.2243 schaal n.v.t datum november-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten

Nadere informatie

VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK UITWEG 5 TE LOPIKERKAPEL

VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK UITWEG 5 TE LOPIKERKAPEL PROJECT 19161 VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK UITWEG 5 TE LOPIKERKAPEL Vestiging Kamerik Nijverheidsweg 7 3471 GZ Kamerik t 0348 402103 Vestiging Heerhugowaard Galileistraat 69 1704 SE, Heerhugowaard

Nadere informatie

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Langs deze weg willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Langs deze weg willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. T 0541-295599 F 0541-294549 E info@terra-agribusiness.nl www.terra-agribusiness.nl Ootmarsum, 20 maart 2015 Pardijs, J. t.a.v. Dhr. Pardijs Beckenstraat 1 7233 PC Vierakker Betreft: Aanvullend wateronderzoek

Nadere informatie

Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde 33 329 327 326 331 325 324 322 321 332 Deellocatie: bekledingsgrond zuidzijde 32 319 318 317 316 315 314 313

Nadere informatie

grondslag bodemkwaliteitsbureau VERKENNEND BODEMONDERZOEK PIEREBAAN 7 TE MONNICKENDAM

grondslag bodemkwaliteitsbureau VERKENNEND BODEMONDERZOEK PIEREBAAN 7 TE MONNICKENDAM grondslag bodemkwaliteitsbureau PROJECT 22444 VERKENNEND BODEMONDERZOEK PIEREBAAN 7 TE MONNICKENDAM Vestiging Kamerik Nijverheidsweg 7 3471 GZ Kamerik t 0348 402103 Vestiging Heerhugowaard Galileistraat

Nadere informatie

Memo. De grondmonsters met bodemvreemd materiaal zijn mogelijk verdacht van asbesthoudend materiaal in navolging van de NEN5740 en NEN5707.

Memo. De grondmonsters met bodemvreemd materiaal zijn mogelijk verdacht van asbesthoudend materiaal in navolging van de NEN5740 en NEN5707. Memo Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra Aan Project SLAA, Dhr. E. van Oosterveld Van Ing. M.P.B. Boeve Telefoon 06-53 50 26 82 Kenmer Document3.docx Projectnummer RM002158 Onderwerp Project SLA: Aanvullend

Nadere informatie

Indicatief bodemonderzoek hoek Neckerdijk en Kanaalschans te Purmerend. definitief

Indicatief bodemonderzoek hoek Neckerdijk en Kanaalschans te Purmerend. definitief Indicatief bodemonderzoek hoek Neckerdijk en Kanaalschans te Purmerend definitief Uitgebracht aan: Bodemplan p/a Wareco Amsterdamseweg 71 1182 GP AMSTELVEEN definitief AX66, RAP20090424 28 april 2009 definitief

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PERCELEN (NABIJ) NOORDERPAD 17 TE ZUIDOOSTBEEMSTER, GEMEENTE BEEMSTER, SECTIE D, NUMMERS 3381, 3591, 3592 en 3610

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PERCELEN (NABIJ) NOORDERPAD 17 TE ZUIDOOSTBEEMSTER, GEMEENTE BEEMSTER, SECTIE D, NUMMERS 3381, 3591, 3592 en 3610 Project 5563AA PROJECT 5563AA VERKENNEND BODEMONDERZOEK PERCELEN (NABIJ) NOORDERPAD 7 TE ZUIDOOSTBEEMSTER, GEMEENTE BEEMSTER, SECTIE D, NUMMERS 338, 359, 359 en 36 Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform

Nadere informatie

RAPPORTAGE PARTIJKEURING Steenbakkersweg/Morseltoven - Borne

RAPPORTAGE PARTIJKEURING Steenbakkersweg/Morseltoven - Borne RAPPORTAGE PARTIJKEURING Steenbakkersweg/Morseltoven - Borne Opdrachtgever: Gemeente Borne Locatie: Braakliggende locatie nabij Steenbakkersweg/Morseltoven te Borne Oktober 2013 Kruse Milieu BV Bezoekadres:

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek middelbare school Startbaan 12 te Amstelveen. definitief. Uitgebracht aan:

Verkennend bodemonderzoek middelbare school Startbaan 12 te Amstelveen. definitief. Uitgebracht aan: Verkennend bodemonderzoek middelbare school Startbaan 12 te mstelveen definitief Uitgebracht aan: Gemeente mstelveen Laan Nieuwer mstel 1 1182 JR MSTELVEEN BE24 RP21319 3-1-13 definitief Projecttitel :

Nadere informatie

RAPPORT verkennend (water)bodemonderzoek Geldropseweg 115-117 te Helmond (Locatiecode: AA079408519)

RAPPORT verkennend (water)bodemonderzoek Geldropseweg 115-117 te Helmond (Locatiecode: AA079408519) Opdrachtgever: gemeente Helmond Postbus 95 57 Z Helmond Opdrachtnummer: 65476 Status rapport: Definitief Datum rapport: 22 november 211 RPPORT verkennend (water)bodemonderzoek Geldropseweg 115117 te Helmond

Nadere informatie

Betreft: resultaten aanvullend bodemonderzoek 1/2

Betreft: resultaten aanvullend bodemonderzoek 1/2 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren Internet: info@krusegroep.nl www.krusegroep.nl De heer D.W. Kooiker Schapendijk 4 7715 PT Punthorst Postadres: Postbus 51 7650 AB Tubbergen

Nadere informatie

Zoals overeengekomen ontvangt u hierbij de rapportage van het verkennend bodemonderzoek aan de Eikenlaan te Heemstede in tweevoud.

Zoals overeengekomen ontvangt u hierbij de rapportage van het verkennend bodemonderzoek aan de Eikenlaan te Heemstede in tweevoud. Hoorne B.V. T.a.v. de weledele mevrouw J. Reichenfeld Loet 2 1911 BR UITGEEST Amsterdam, 31 augustus 2009 Behandeld door : BER Onze ref. : 259306.1 Projectnaam : Eikenlaan te Heemstede Betreft : rapport

Nadere informatie

Partijkeuring conform Besluit bodemkwaliteit

Partijkeuring conform Besluit bodemkwaliteit Partijkeuring conform Besluit bodemkwaliteit projectlocatie Omgeving Stationsgebied Wijchen opdrachtgever Gemeente Wijchen Postbus 9000 6600 HA Wijchen Projectnummer en versie: Status: 15820, versie 1.0

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Kandelaarweg nabij 100 Rotterdam

Verkennend bodemonderzoek Kandelaarweg nabij 100 Rotterdam Bijlage 6: rapport bodemonderzoek / M.T.A. Bijl Opdrachtgever : Aannemersbedrijf F. Bijl & Zonen B.V. T.a.v. dhr. M. Bijl Fokkerstraat 487 3125 BD SCHIEDAM Rapportnummer : NEN.2015.0159 Datum : 24 augustus

Nadere informatie

VERKENNEND. BODEMONDERZOEK 5-tal percelen BURGEMEESTER SLANGHENSTRAAT. te HOENSBROEK

VERKENNEND. BODEMONDERZOEK 5-tal percelen BURGEMEESTER SLANGHENSTRAAT. te HOENSBROEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK 5-tal percelen BURGEMEESTER SLANGHENSTRAAT te HOENSBROEK projectnr. 13435.bkk Verkennend bodemonderzoek Burg. Slanghenstraat te Hoensbroek INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 1 2.

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: 1333 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 125 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN K 1263 Smutslaan 8, 3743 CG BAARN

Nadere informatie

Milieuhygiënisch verhardingsonderzoek Oude Willem

Milieuhygiënisch verhardingsonderzoek Oude Willem KOAC NPC Esscheweg 105 5262 TV Vught Tel. +31 88 KOACNPC Tel. +31 88 562 26 72 Fax +31 88 562 25 11 info@koac-npc.com www.koac-npc.com e120240301 Milieuhygiënisch verhardingsonderzoek Oude Willem KOAC

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN ASBESTONDERZOEK. GEMEENTE BEEMSTER SECTIE G, NUMMERS 826 (ged.) en 827

VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN ASBESTONDERZOEK. GEMEENTE BEEMSTER SECTIE G, NUMMERS 826 (ged.) en 827 Grondslag BV Project 5563W PROJECT 5563W VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN ASBESTONDERZOEK DEELLOCATIE W GEMEENTE BEEMSTER SECTIE G, NUMMERS 826 (ged.) en 827 opdrachtgever: Gemeente Beemster Projectbureau

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK NADER ONDERZOEK ASBEST SNEVERT 1A TE SCHAGEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK NADER ONDERZOEK ASBEST SNEVERT 1A TE SCHAGEN PROJECT 22856 VERKENNEND BODEMONDERZOEK NADER ONDERZOEK ASBEST SNEVERT 1A TE SCHAGEN Vestiging Kamerik Nijverheidsweg 7 3471 GZ Kamerik t 348 4213 Vestiging Heerhugowaard Galileistraat 69 174 SE Heerhugowaard

Nadere informatie

Projectnaam Projectcode Versie Datum Pagina Bovendijk 53 te Rotterdam 2011-0476 1 23 augustus 2011 2

Projectnaam Projectcode Versie Datum Pagina Bovendijk 53 te Rotterdam 2011-0476 1 23 augustus 2011 2 Projectnaam Projectcode Versie Datum Pagina Bovendijk 53 te Rotterdam 2011-0476 1 23 augustus 2011 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Onderzoekskader 5 1.2 Locatiegegevens 5 2 Vooronderzoek 6 2.1 Algemeen

Nadere informatie

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V Bijlage 2 bij besluit 215/1273-V1 V&V BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25. (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer

Nadere informatie

Standaard stoffenpakket bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek vastgesteld

Standaard stoffenpakket bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek vastgesteld Standaard stoffenpakket bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek vastgesteld In november 2007 is in NEN- en SIKB-kader gezamenlijk het standaardpakket voor het analyseren van stoffen bij milieuhygiënisch

Nadere informatie

IN-SITU PARTIJKEURING GRAVEL

IN-SITU PARTIJKEURING GRAVEL RAPPORT IN-SITU PARTIJKEURING GRAVEL SUSTERDERWEG 25 TE NIEUWSTADT 061GES/13/R2 VERANTWOORDING Titel Status Opdrachtgever Contactpersoon Projectnummer Projectleider Opsteller rapport Controle rapport Gecertificeerd

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek aan de Hoekendaal 13a te Bakel

Verkennend bodemonderzoek aan de Hoekendaal 13a te Bakel Verkennend bodemonderzoek aan de Hoekendaal 13a te Bakel Betreft Verkennend NEN-bodemonderzoek Opdrachtnummer 14P000308 Opdrachtgever De heer M. de Greef Rosendaeldreef 3 5709 RN HELMOND Opgesteld door

Nadere informatie

Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant Cluster Natuur en Milieu Bureau Bodem

Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant Cluster Natuur en Milieu Bureau Bodem Inspectie van een depot puingranulaat (afkomstig uit deelgebied 2) middels een partijkeuring op het terrein van Chemie-Pack (Vlasweg 6) in Moerdijk Rapport 13091345, 13 november 2013 Opdrachtgever Provincie

Nadere informatie

Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek

Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek milieukundig bodemonderzoek Lijncode 58, km 89,8-9,3 Opdrachtgever ProRail Dhr. A.F.A. Verhaaren Auteur Movares Nederland B.V. mw. T.M. van der Sman en L.H.

Nadere informatie

Monsternummer: 2011003250 Rapportagedatum: 06-09-2011. Instroom buffer. Analyse- resultaat

Monsternummer: 2011003250 Rapportagedatum: 06-09-2011. Instroom buffer. Analyse- resultaat 2011003250-OM-2312 Omegam Laboratoria HJE Wenckebachweg 120, 1096AR Amsterdam Monsternummer: 2011003250 Rapportagedatum: 06-09-2011 Op verzoek van: RWS, afdeling Monitoring Laboratorium., Lelystad Project:

Nadere informatie

Bijlage 11: Bodemonderzoek

Bijlage 11: Bodemonderzoek Bijlage 11: Bodemonderzoek !! " #$%&!'( ') * )+, -.!/' & 1 2 3 1 4 ' %! 1!"#$%& %#$%& '('$'%)% *'+,--'-.--- (%%(%% !, 8 '!! $ *! ( 6$, 8 '! $, 6#,!! ' 6'!#, 2!1!!+,, % +,$ &!!!+, ( 6 6'!+,, 2 ' 9,$ :!

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Agnes Croesinklaan 24 Schipluiden

Verkennend bodemonderzoek Agnes Croesinklaan 24 Schipluiden Opdrachtgever : Van der Waal & Partners B.V. T.a.v. dhr. P. van der Knaap Postbus 373 267 AK NAALDWIJK Rapportnummer : NEN.211.299 Datum : 12 maart 212 Verkennend bodemonderzoek Agnes Croesinklaan 24 Schipluiden

Nadere informatie

Bijlagen. Ruimtelijke onderbouwing Hoofdstraat 23, Bovenkarspel

Bijlagen. Ruimtelijke onderbouwing Hoofdstraat 23, Bovenkarspel Bijlagen Ruimtelijke onderbouwing Hoofdstraat 23, Bovenkarspel Gemeente Stede Broec Maart 2016 Gemeente Bestemmingsplan Voorontwerp Gemeente Stede Broec Bijlagen bij de Ruimtelijke onderbouwing Hoofdstraat

Nadere informatie

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer:

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Tijdelijke opslag Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Hier hoeft u niets in te vullen, dit nummer wordt gegenereerd door het meldsysteem. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar

Nadere informatie

Boverhoff Sloopwerken BV

Boverhoff Sloopwerken BV Boverhoff Sloopwerken BV Verkennend/actualisatie bodemonderzoek in combinatie met een verkennend asbestonderzoek op de locatie aan de Kotkampweg 188 te Enschede Projectnummer: 14933_versie 2/dh/sh Datum:

Nadere informatie

Opdrachtgever : De heer M.G. Houtenbos. Postbus of adres : Heerenweg 250 Postcode + plaats : 1851 KZ Heiloo

Opdrachtgever : De heer M.G. Houtenbos. Postbus of adres : Heerenweg 250 Postcode + plaats : 1851 KZ Heiloo Opdrachtgever : De heer M.G. Houtenbos Postbus of adres : Heerenweg 250 Postcode + plaats : 1851 KZ Heiloo Datum : 16 oktober 2014 Rapportnummer : 14115rap Status : definitief Adviesbureau : Kwinfra BV

Nadere informatie

Opdrachtgever Bureau Bodem, Directie Ecologie, Provincie Noord-Brabant

Opdrachtgever Bureau Bodem, Directie Ecologie, Provincie Noord-Brabant Inspectie van de betonverharding en bedrijfsvloerplaten (stelconplaten) middels een partijkeuring op het terrein van Wärtsilä (Vlasweg 4) in Moerdijk Rapport 13091347, 13 november 2013 Opdrachtgever Bureau

Nadere informatie

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis Rapport Verkennend bodemonderzoek St. Jacobsstraat 1a te Galder Projectnr. 246859-04 10 december 2012, revisie 00 Inhoud blz. 1 Inleiding... 2 2 Vooronderzoek... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Terreinbeschrijving...

Nadere informatie

Onder het (verharde) parkeerterrein van recreatieplas de Langspier te Boxtel is verontreinigd puin aangebracht.

Onder het (verharde) parkeerterrein van recreatieplas de Langspier te Boxtel is verontreinigd puin aangebracht. MILTOP BV Ketelaarskampweg 15 5222 AL s-hertogenbosch T 073 623 58 43 F 073 623 58 44 E info@miltop.nl Gemeente Boxtel Afdeling Milieu t.a.v. de heer B. van Mil Postbus 10.000 5280 DA BOXTEL Bank 16.88.85.662

Nadere informatie

VKB 2001/2002/2018 VERKENNEND BODEM- EN ASBEST IN GROND ONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN DE MIDDENWEG 69 TE LIMMEN. HB Adviesbureau bv

VKB 2001/2002/2018 VERKENNEND BODEM- EN ASBEST IN GROND ONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN DE MIDDENWEG 69 TE LIMMEN. HB Adviesbureau bv VKB 2001/2002/2018 VERKENNEND BODEM- EN ASBEST IN GROND ONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN DE MIDDENWEG 69 TE LIMMEN HB Adviesbureau bv Op alle offertes, werkzaamheden van en overeenkomsten met HB Adviesbureau

Nadere informatie

Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Raadhuisstraat 1 te Malden

Verkennend bodemonderzoek Raadhuisstraat 1 te Malden Verkennend bodemonderzoek Raadhuisstraat 1 te Malden AGEL adviseurs D01 Verkennend Bodemonderzoek 20150035 Raadhuisstraat 1 Maart, 2015 Malden Samenvatting SAMENVATTING Aanleiding en doel In opdracht

Nadere informatie

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerkingen m.b.t. analyses Tabel 2 van 2 A N A L Y S E C E R T I F I C A A T Project code : 416430 Project omschrijving : 19454-BEATRIXSTRAAT 2 Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard Opmerkingen m.b.t. analyses Opmerking(en) algemeen

Nadere informatie

VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP EEN DEEL VAN HET PERCEEL AAN DE LAGEDIJK 12 TE SPAARNDAM. HB Adviesbureau bv

VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP EEN DEEL VAN HET PERCEEL AAN DE LAGEDIJK 12 TE SPAARNDAM. HB Adviesbureau bv VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP EEN DEEL VAN HET PERCEEL AAN DE LAGEDIJK 12 TE SPAARNDAM HB Adviesbureau bv Op alle offertes, werkzaamheden van en overeenkomsten met HB Adviesbureau zijn de

Nadere informatie

Inventarisatie Teer site Carcoke

Inventarisatie Teer site Carcoke Inventarisatie Teer site Partij 4 Datum Aangetroffen op 8 december 2014. Oorsprong Ter hoogte van de voormalige werfloods, naast de Zijdelingse Vaart. Hier werd een pasteuze massa teer aangetroffen. Massa:

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLAN DE KEYSER PERCELEN G946, 930, 931, 996 (-Y1) EN 717 (-Y2) TE MIDDENBEEMSTER

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLAN DE KEYSER PERCELEN G946, 930, 931, 996 (-Y1) EN 717 (-Y2) TE MIDDENBEEMSTER PROJECT 3Y VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLAN DE KEYSER PERCELEN G94, 93, 93, 99 (Y) EN 77 (Y2) TE MIDDENBEEMSTER Vestiging Kamerik Nijverheidsweg 7 347 GZ Kamerik t 348 423 Vestiging Heerhugowaard Galileistraat

Nadere informatie

SONDERINGEN MILIEUONDERZOEK SANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKSEMBEVEILIGING Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 0224 531 274 Fax: 0224 531 915 info@bodembelang.nl Verkennend

Nadere informatie

B.001 koos witte bouwkundig teken & adviesburo duykerdam 24 1791 tb den burg texel tel 0222-313130 e-mail kwitte@xs4all.

B.001 koos witte bouwkundig teken & adviesburo duykerdam 24 1791 tb den burg texel tel 0222-313130 e-mail kwitte@xs4all. Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Texel, zaaknummer: WHZ-2013-0184 kenmerk document: Bijlage 3/8 Burgemeester en Wethouders van Texel, namens dezen, de manager Dienstverlening a.i.,

Nadere informatie

VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP EEN PERCEEL AAN DE WATERACKER TE HEEMSKERK. HB Adviesbureau bv

VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP EEN PERCEEL AAN DE WATERACKER TE HEEMSKERK. HB Adviesbureau bv VKB 21/22 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP EEN PERCEEL AAN DE WATERACKER TE HEEMSKERK HB Adviesbureau bv Op alle offertes, werkzaamheden van en overeenkomsten met HB Adviesbureau zijn de RVOI 21 voorwaarden

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK Locatie : Boerhaavelaan 1-5 te Zoetermeer Opdrachtgever : Breevast B.V. Projectnummer : 250126.1 Datum : 18 mei 2010 Onderzoeksgegevens Soort onderzoek Verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

Verkennend bodem- en asbestonderzoek

Verkennend bodem- en asbestonderzoek Verkennend bodem- en asbestonderzoek Sportterrein en woningbouwlocaties Klarenbeek Definitief D&D Projecten BV Klarenbeekseweg 92 7381 BG KLARENBEEK Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 7 augustus 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Grondonderzoek conform Besluit Bodemkwaliteit ter plaatse van: Setheweg te Meppel. Projectnummer: 120216

Grondonderzoek conform Besluit Bodemkwaliteit ter plaatse van: Setheweg te Meppel. Projectnummer: 120216 Grondonderzoek conform Besluit Bodemkwaliteit ter plaatse van: Setheweg te Meppel Projectnummer: 120216 Opdrachtgever: Contactpersoon: Benjamins Natuursteen Lindberghstraat 16 7903 BN Hoogeveen Dhr. K.

Nadere informatie

Gemeente Woensdrecht. Bestemmingsplan. Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199-203. Onderzoeksrapporten

Gemeente Woensdrecht. Bestemmingsplan. Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199-203. Onderzoeksrapporten Gemeente Woensdrecht Bestemmingsplan Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199203 Onderzoeksrapporten datum: maart 2011 projectnummer: 00461.101 referentie: 00461.101bp14 Inhoudsopgave Verkennend

Nadere informatie

Rapport. Hoogheemraadschap Delfland. Ackerdijkse bos, Zuidpolder Delfgauw. Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740

Rapport. Hoogheemraadschap Delfland. Ackerdijkse bos, Zuidpolder Delfgauw. Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Rapport Hoogheemraadschap Delfland Ackerdijkse bos, Zuidpolder Delfgauw Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 1 2 Vooronderzoek conform NEN 5725... 3

Nadere informatie

Bijlage 10: Bodemonderzoeken

Bijlage 10: Bodemonderzoeken Bijlage 10: Bodemonderzoeken VERKENNEND

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek t.b.v. het project 20111199A - Nieuwbouw residentie 'De Branding' aan Boulevard de Wielingen te Cadzand-Bad

Verkennend bodemonderzoek t.b.v. het project 20111199A - Nieuwbouw residentie 'De Branding' aan Boulevard de Wielingen te Cadzand-Bad Verkennend bodemonderzoek t.b.v. het project 20111199A Nieuwbouw residentie 'De Branding' aan Boulevard de Wielingen te CadzandBad Projectonderdeel / fase DOCUMENT OPGESTELD IN OPDRACHT VAN Compagnie het

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel Schaal Projectnummer Opdrachtgever : : : : Locatiekaart 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) 2015.0552 De heer B.

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Pauwenstraat 1a te Sprundel

Verkennend bodemonderzoek Pauwenstraat 1a te Sprundel Verkennend bodemonderzoek Pauwenstraat 1a te Sprundel AGEL adviseurs D01 Verkennend Bodemonderzoek 20130140 Pauwenstraat 1a mei 2013 Sprundel Samenvatting SAMENVATTING In opdracht van de heer Ros heeft

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LOCATIE. RANDWEG (ong.) te VAALS

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LOCATIE. RANDWEG (ong.) te VAALS VERKENNEND BODEMONDERZOEK LOCATIE RANDWEG (ong.) te VAALS Verkennend bodemonderzoek locatie Randweg (ong.) te Vaals INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 1 2. NADERE GEGEVENS VAN DE ONDERZOEKSLOCATIE... 2 2.1.

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Locatie Koningsweg 104-108 te Utrecht Gegevens opdrachtgever SSH Postbus 85042 3508 AA UTRECHT Contactpersoon: Dhr. de heer A. Nieuwendijk Contactpersonen CSO Dhr. drs. S. Kunst

Nadere informatie

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik van het gehele rapport is toegestaan. Alle bijlagen maken

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Waterrijk, kamer 11b te Eindhoven projectnummer 144693

Verkennend bodemonderzoek. Waterrijk, kamer 11b te Eindhoven projectnummer 144693 Verkennend bodemonderzoek Waterrijk, kamer 11b te Eindhoven projectnummer 144693 Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven Afdeling Verkeer & Milieu de heer G. Mentink Postbus 915 56 RB Eindhoven Versienummer:

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Park Heerengoed te Moergestel projectnummer 140818. Park Heerengoed BV de heer J. Kersten Westpoint 190 5038 KG Tilburg

Verkennend bodemonderzoek. Park Heerengoed te Moergestel projectnummer 140818. Park Heerengoed BV de heer J. Kersten Westpoint 190 5038 KG Tilburg Verkennend bodemonderzoek Park Heerengoed te Moergestel projectnummer 14818 Opdrachtgever: Park Heerengoed BV de heer J. Kersten Westpoint 19 538 KG Tilburg Versienummer: 1. Plaats, datum: Udenhout, 6

Nadere informatie

Tussentijdse resultaten bodemonderzoek De Omzoom te Assendelft

Tussentijdse resultaten bodemonderzoek De Omzoom te Assendelft Notitie Concept Contactpersoon D. (David) Kroon Datum 0 januari 04 Kenmerk N00-0933DKO-V0 Tussentijdse resultaten bodemonderzoek De Omzoom te Assendelft Geachte heer Fontein, Tauw bv voert momenteel het

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN WOONGEBIEDEN ASTEN, WIJZIGING VOORDELDONK ONGENUMMERD

WIJZIGINGSPLAN WOONGEBIEDEN ASTEN, WIJZIGING VOORDELDONK ONGENUMMERD Crijns Rentmeesters BV Witvrouwenbergweg 12 WIJZIGINGSPLAN WOONGEBIEDEN ASTEN, WIJZIGING VOORDELDONK ONGENUMMERD 5711 CN Someren T: 0493 47 17 77 F: 0493 47 28 88 E: info@crijns-rentmeesters.nl I: www.crijns-rentmeesters.nl

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Nijverheidsweg 3 te Heemstede. definitief. Uitgebracht aan:

Verkennend bodemonderzoek Nijverheidsweg 3 te Heemstede. definitief. Uitgebracht aan: Verkennend bodemonderzoek Nijverheidsweg 3 te Heemstede definitief Uitgebracht aan: Gemeente Heemstede Ruimtelijk beleid Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE AJ10Y, RAP20120719 29-08-2012 definitief Projecttitel

Nadere informatie

Opdrachtgever: Driessen - Vreeland B.V. VERKENNEND BODEMONDERZOEK 'BERGSEWEG (TOEKOMSTIGE JACHTHAVEN)' TE VREELAND

Opdrachtgever: Driessen - Vreeland B.V. VERKENNEND BODEMONDERZOEK 'BERGSEWEG (TOEKOMSTIGE JACHTHAVEN)' TE VREELAND Opdrachtgever: Driessen - Vreeland B.V. VERKENNEND BODEMONDERZOEK 'BERGSEWEG (TOEKOMSTIGE JACHTHAVEN)' TE VREELAND Rapportage T.13.78 Mei 213 RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU VOOR BODEM EN MILIEU TERRASCAN

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK KALENBERGERWEG 4-B TE LUTTELGEEST

VERKENNEND BODEMONDERZOEK KALENBERGERWEG 4-B TE LUTTELGEEST PROJECT 18885 VERKENNEND BODEMONDERZOEK KALENBERGERWEG 4-B TE LUTTELGEEST Vestiging Kamerik Nijverheidsweg 7 3471 GZ Kamerik t 0348 402103 Vestiging Heerhugowaard Galileistraat 69 1704 SE, Heerhugowaard

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde Opdrachtgever: De heer C. Martinus Nieuweweg 60 9364 PD NUIS Dossiernummer: 123182/FV COLOFON Project:

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek en infiltratieonderzoek

Verkennend bodemonderzoek en infiltratieonderzoek Verkennend bodemonderzoek en infiltratieonderzoek Loerik III Noord te Houten Gegevens opdrachtgever Gemeente Houten Postbus 30 3990 DA Houten Contactpersonen: Dhr. P. Bos Dhr. W. Sloot Contactpersonen

Nadere informatie

projectbureau Waterfront de heer C. Jelsma Havendam 56 3841 AA HARDERWIJK Geachte heer Jelsma,

projectbureau Waterfront de heer C. Jelsma Havendam 56 3841 AA HARDERWIJK Geachte heer Jelsma, Aan: Gemeente Harderwijk projectbureau Waterfront de heer C. Jelsma Havendam 56 3841 AA HARDERWIJK Betreft: rapportage indicatief bodemonderzoek Locatie: Veluvia terrein te Harderwijk Projectnummer: 134434.05

Nadere informatie

Betreft : Resultaat bodemonderzoek Winschoterweg 11, Groningen

Betreft : Resultaat bodemonderzoek Winschoterweg 11, Groningen Memo HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Aan : Henk Dijkema, gemeente Groningen Van : Jacob Buist Datum : 31 maart 2014 Kopie : Onze referentie : BD1176-100/M0001/JBUI/Gron Betreft : Resultaat

Nadere informatie

i IJ /kit? ~ ~ ~in.k Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. Verkennend bodemonderzoek aan de Handelstraat naast 2 te Apeldoorn

i IJ /kit? ~ ~ ~in.k Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. Verkennend bodemonderzoek aan de Handelstraat naast 2 te Apeldoorn Verkennend bodemonderzoek aan de Handelstraat naast 2 te Apeldoorn Opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn Contactpersoon: Mevrouw M. Lubbers Datum: 2 januari 205 Projectnummer: Colofon Vink Milieutechnisch

Nadere informatie

Actualiserend verkennend bodemonderzoek Casembrootlaan (nabij 15A), Planfase 2 Poeldijk Gemeente Westland

Actualiserend verkennend bodemonderzoek Casembrootlaan (nabij 15A), Planfase 2 Poeldijk Gemeente Westland Opdrachtgever : Gemeente Westland Afdeling IBOR/Team Ingenieursbureau T.a.v. dhr. R. van Velzen Postbus 15 267 AD NAALDWIJK Rapportnummer : NEN.215.18 Datum : 13 juli 215 Actualiserend verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

Bodemonderzoek Buitenplaats Hunthum aan de Vecht te Nieuwersluis. Definitief

Bodemonderzoek Buitenplaats Hunthum aan de Vecht te Nieuwersluis. Definitief Bodemonderzoek Buitenplaats Hunthum aan de Vecht te Nieuwersluis Definitief Bodemonderzoek Buitenplaats Hunthum aan de Vecht te Nieuwersluis Definitief Uitgebracht aan: Adviesbureau Eelerwoude Achterstraat

Nadere informatie

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland Besluit Bodemkwaliteit Jos Reijerink, 25 en 26 juni 2012 Inhoud Besluit bodemkwaliteit Wanneer van toepassing Kaarten bodemfunctiekaart bodemkwaliteitskaart Regels bij toepassing generieke toepassing grootschalige

Nadere informatie

Milieuhygiënische verklaring

Milieuhygiënische verklaring Milieuhygiënische verklaring inzake een partijkeuring van twee deelpartijen zand (partijen 01 en 02) ter plaatse van de zandgroeve Vreden nabij Grossemast/K20 te Vreden (D.) Verantwoording Titel: Partijkeuring

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Locatie Dr. H.J. Postlaan te Bergentheim Gegevens opdrachtgever Van Dijk Bouw B.V. Postbus 120 7770 AC Hardenberg Contactpersoon: De heer T. Zwartjens CSO Adviesbureau Postbus

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: offerte baarn 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN M 3189 August Janssenweg

Nadere informatie

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik van het gehele rapport is toegestaan. Alle bijlagen maken

Nadere informatie

Bodeminformatie. Vaartweg 123A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Vaartweg 123A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Vaartweg 123A te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN SCHULPSTET 7, 9 EN 13 TE CASTRICUM. HB Adviesbureau bv

VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN SCHULPSTET 7, 9 EN 13 TE CASTRICUM. HB Adviesbureau bv VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN SCHULPSTET 7, 9 EN 13 TE CASTRICUM HB Adviesbureau bv Op alle offertes, werkzaamheden van en overeenkomsten met HB Adviesbureau zijn de RVOI 2001

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek inclusief asbest, Naarderstraat 8 te Hilversum. 2e Definitief

Verkennend bodemonderzoek inclusief asbest, Naarderstraat 8 te Hilversum. 2e Definitief Verkennend bodemonderzoek inclusief asbest, Naarderstraat 8 te Hilversum 2e Definitief Verkennend bodemonderzoek inclusief asbest, Naarderstraat 8 te Hilversum 2e Definitief Uitgebracht aan: Gemeente

Nadere informatie

INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER

INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER PROVINCIE DRENTHE 9 juli 21 7491722:.2 B232.211.1 INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2

Nadere informatie

Eindsituatie onderzoek en verkennend onderzoek

Eindsituatie onderzoek en verkennend onderzoek Eindsituatie onderzoek en verkennend onderzoek Locatie Demmerik 118A te Vinkeveen Gegevens opdrachtgever M.W.M. de Kuijer Demmerik 118A 3645 EG Vinkeveen CSO Adviesbureau Postbus 2 398 CA Bunnik Tel. 3

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN Verkennend bodemonderzoek Breestraat (ong.) te Uden in de gemeente Uden Opdrachtgever Tonnaer Vonderweg 4 566 RM Eindhoven Project UDE.TON.NEN

Nadere informatie

BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp

BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp Opdrachtgever : Bart Boon Barneveld BV Adres : Barnseweg 124 Postcode, plaats : 3771 RP Barneveld Contactpersoon : Dhr. H. van Grootheest Telefoonnummer

Nadere informatie

BO14168. Milieutechniek ZVS Eemnes BV. Amersfoort, Heiligenbergerwerg 113. Boring: 301. Boring: 302. Datum: 05-11-2014

BO14168. Milieutechniek ZVS Eemnes BV. Amersfoort, Heiligenbergerwerg 113. Boring: 301. Boring: 302. Datum: 05-11-2014 BO14168 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: 301 Datum: 05-11-2014 Boring: 302 Datum: 05-11-2014 0 1 0 tuin Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak grindig, donkerbruin, Edelmanboor 0 1 0 40 tuin Zand, matig

Nadere informatie

INTERPRETATIEDOCUMENT Vastgesteld door het Accreditatiecollege Bodembeheer

INTERPRETATIEDOCUMENT Vastgesteld door het Accreditatiecollege Bodembeheer INTERPRETATIEDOCUMENT Vastgesteld door het Accreditatiecollege Bodembeheer Van toepassing op : AP04 en AS 3000, versies vastgesteld vóór 01-10-2008, voor zover deze nog mogen worden gehanteerd Versie en

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN RAPPORT C4--O Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van een locatie ten oosten van de Tulpstraat te Moordrecht (Oostpoldererf). Capelle aan den IJssel, 7 maart 24 CAPELLE A/D IJSSEL Essebaan 7 298 LJ Capelle

Nadere informatie