Het Vlaamse Toeristische Logiesdecreet - categorie hotels

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Vlaamse Toeristische Logiesdecreet - categorie hotels"

Transcriptie

1 stenkmer cmpin hotel hotel minicmpin stenkmer bsic oie vkntieloies kntieloies verund reisbureu sten stenkmer kmpeerutoterrein k ut comfort c verunde vkntiewonin hotel verund toeristisch verhuurkntoor verblijfprk stenkmer r bsic hotel hotel vkn nti vkntieprk erun und toe er rk verund toeristisch verhuurkntoor vkntieloies hotel cmpin rk verund reisbureu stenkmer stenkmer Het Vlmse Toeristische Loiesdecreet - cteorie hotels Met het Toeristische Loiesdecreet streeft de Vlmse overheid nr kwliteitsverhoin en kwliteitsrntie vn het hele toeristische loiesnbod. Elke toerist die in Vlnderen overncht, moet op beide oren kunnen slpen. Zijn hotel, cmpin, vkntiewonin, stenkmer, vkntieprk, of ndere verblijfsccommodtie biedt minstens bsiskwliteit en voldoet n eisen inzke brndveiliheid. Voor de uitbter schept het decreet eerlijke concurrentie met duidelijke spelreels voor iedereen in het Vlms Gewest. verblijfprk ij ifp jfp k stenkmer bsic minicmpin hotel hotel nd wo verund vkntiewo

2 Colofon Verntwoordelijke uitever: Koen Verleckt Deprtement interntionl Vlnderen Contct: Deprtement interntionl Vlnderen Dienst Toeristische Verunninen Boudewijnln 30 bus Brussel E-mil: Al. telefoon: Fx: versie Deze brochure eeft slechts een lemene beschrijvin vn het Toeristische Loiesdecreet. Alleen de teksten vn de reelevin hebben juridische krcht. 2 Het Vlmse Toeristische Loiesdecreet ı Deprtement interntionl Vlnderen

3 Het Vlmse Toeristische Loiesdecreet: Eerlijke concurrentie met duidelijke spelreels voor iedereen Het toeristisch lndschp is de voorbije decenni sterk vernderd en evrieerder eworden. Het Vlmse Toeristische Loiesdecreet zort drom voor één reelevin voor lle vormen vn verblijfsccommodtie op de toeristische mrkt. Het decreet onderscheidt vijf cteorieën: hotels, openluchtrecretieve terreinen, stenkmers, vkntiewoninen en vkntieloies. Het vervnt het Hoteldecreet en het decreet over de openluchtrecretieve verblijven. Voor elke cteorie let het Toeristische Loiesdecreet bsiskenmerken vst en minimumeisen inzke brndveiliheid, comfort, hyiëne en onderhoud wrn elk loies vn de cteorie voldoet. Het m dn de beschermde benmin(en) vn die cteorie ebruiken. Op die mnier weet elke exploitnt welke kwliteit de overheid verwcht en is hij zeker dt de concurrentie dezelfde spelreels moet volen. Het decreet eldt immers voor bijn elk loies en beschermt de nbre benminen in de sector. Niemnd m zich no hotel, cmpin, kmpeerutoterrein, stenkmer, noemen, ls de ccommodtie niet voldoet n de bijhorende voorwrden. Een verund loies heeft een herkenninsteken vn zijn (sub)cteorie dt ook de comfortclssifictie (of de sterren) vermeldt (behlve in de cteorie vkntieloies). Iedereen (personen, bedrijven, ornisties) die in het Vlms Gewest een toeristisch loies wil verhuren of uitbten, moet dt loies voorf nmelden of lten verunnen door het Deprtement interntionl Vlnderen (dienst Toeristische Verunninen). Anbieden op de toeristische mrkt is zeer ruim. Vn zodr men een toeristisch loies in Vlnderen bekend mkt n de buitenwereld, vlt het onder het Toeristische Loiesdecreet. Of dt nu ebeurt vi internet, een dvertentie in een krnt of ledenbldje, het prikbord vn de supermrkt, flyers, speelt een rol. Deze brochure eeft meer informtie over het Vlmse Toeristische Loiesdecreet, mr dn specifiek voor de hotels. Je leest hoe je een verunnin moet nvren, binnen welke termijn en welke voordelen een verunnin jou oplevert. Het Vlmse Toeristische Loiesdecreet ı cteorie hotels 3

4 Inhoudsopve Het Vlmse Toeristische Loiesdecreet voor de cteorie hotels Deel 1: Informtie op mt vn de loiesuitbter Hou er rekenin mee dt deze brochure een lemene beschrijvin eeft, enkel de teksten vn de reelevin hebben juridische krcht. 1 Beschrijvin vn de cteorie hotels Beschrijvin 1.2. Beschermde benminen 1.3. Openins- en exploittievoorwrden Alemene voorwrden Specifieke voorwrden 1.4. Welke informtie moet ter beschikkin stn vn toeristen? 1.5. Verunninsplichti Een hotel is ltijd verunninsplichti Wie is vrijesteld vn de verunninsplicht? Voordelen vn een verunnin? Het herkenninsteken 2 Een verunnin nvren Onder welke voorwrden? 2.2. Welke documenten voet men bij de verunninsnvr? 2.3. Hoe verloopt de verunninsnvr? Dossier in orde? Onvolledi inevuld nvrformulier? 3 Wt bij wijziin, overnme en stopzettin? Wijziin verunnin Wijziinen dooreven n de dienst Toeristische Verunninen Wt bij inebrekestellin? 3.2. Overnme 3.3. Stopzettin 4 Kwliteitsbewkin en hndhvin Controle door de dienst Toeristische Verunninen 4.2. Hndhvin 5 Contcteevens en informtiebronnen 19 6 Veelestelde vren 20 4 Het Vlmse Toeristische Loiesdecreet ı Deprtement interntionl Vlnderen

5 Deel 2: Brndveiliheidsnormen 24 Deel 3: Comfortnormen 27 Checklist: Hoe vrt men een verunnin n? 28 Het Vlmse Toeristische Loiesdecreet ı cteorie hotels 5

6 Deel 1: Informtie op mt vn de loiesuitbter 1 Beschrijvin vn de cteorie hotels 1.1 Beschrijvin Een loies vn de cteorie hotels wordt in het Vlmse Toeristische Loiesdecreet omschreven ls een centrl uiteruste inrichtin met fescheiden en uiteruste hotelkmers wrin een toerist kn overnchten. Om in deze cteorie te worden inedeeld, moet het hotel over minstens vier kmers beschikken en voldoen n volende beplinen: delijks onderhoud vn de kmers en de snitire voorzieninen beschikken over een ontbijtmoelijkheid ls het hotel ndere mltijden nbiedt dn het ontbijt, dn worden die in een fzonderlijke ruimte eserveerd toeristen hebben een toen tot de loklen wr de mltijden worden bereid het hotel is tijdens de openinsuren permnent toenkelijk de exploitnt of één vn de personen belst met het delijkse of feitelijke bestuur vn het loies, stt permnent ter beschikkin vn de toeristen 1.2 Beschermde benminen Een hotel dt op bsis vn dit Toeristische Loiesdecreet verund is, m neboden worden op de toeristische mrkt onder de beschermde benminen: hotel hostellerie motel pension sthof ubere Zonder verunnin ls hotel m een ebruik emkt worden vn deze benminen, mr ook niet vn feleide benminen, termen, vertlinen of schrijfwijzen ervn die voor verwrrin kunnen zoren. 6 Het Vlmse Toeristische Loiesdecreet ı Deprtement interntionl Vlnderen

7 1.3. Openins- en exploittievoorwrden Alemene voorwrden Het hotel moet voldoen n de specifieke brndveiliheidsnormen (zie verder). Bij het nvren vn de verunnin voet u een brndveiliheidsttest toe dt eldi is voor een periode vn zeven jr. Die termijn t in vnf de dtum vn fleverin (vermeld op het ttest). Brndveiliheidsttesten feleverd op rond vn het opeheven Hoteldecreet blijven eldi tot de vervld (vijf jr n de dtum vn fleverin), ls er in het hotel sinds de fifte ervn een wijziinen zijn ebeurd. De exploitnt moet een verzekerin hebben tot dekkin vn de burerlijke nsprkelijkheid voor lle schde, berokkend door hemzelf of door de personen die de exploitnt heeft nesteld (zie verder). Het loies voldoet n de exploittievoorwrden met betrekkin tot de uitrustin, de hyiëne, het onderhoud en de specifieke veiliheidsspecten. Zie punt Specifieke voorwrden Het hotel beschikt over: Ofwel een stedenbouwkundie verunnin of ttest of uittreksel of document (zowel voor de constructie ls de functie) wruit blijkt dt het toeristisch loies werd opericht in overeenstemmin met de wetevin inzke ruimtelijke ordenin (te verkrijen bij de dienst Stedenbouw vn de emeente wr het loies lit). Ofwel een document wruit blijkt dt een stedenbouwkundie verunnin niet vereist is. Deze voorwrde is niet vn toepssin voor een hotel met minder dn 9 kmers en voor minder dn 33 loerende toeristen wrvoor een uitbtinsverunnin werd nevrd voor eind Enkel de exploitnt, zijn echtenote of smenwonende prtner, zijn fmilie tot en met de derde rd vn verwntschp en de personen en hun ezin die werken in het kder vn de exploittie vn het toeristisch loies, hebben hun hoofdverblijfplts of zijn edomicilieerd in het toeristisch loies. De dienst Toeristische Verunninen kn op elk moment een bewijs vn oed zedelijk edr opvren dt bestemd is voor een openbr bestuur en dt uitereikt is op nm vn de exploitnt of vn de persoon die belst is met het delijkse of feitelijke bestuur. Het hotel wordt wrheids- en reliteitsetrouw n de toeristische mrkt neboden Specifieke voorwrden De ruimten vn het hotel die toenkelijk zijn voor toeristen beschikken over voldoende lemene elektrische verlichtin en kunnen verlucht worden. Het moet moelijk zijn voor de loerende toeristen om, minstens op verzoek, in het hotel ebruik te mken vn de telefoon. Het hotel beschikt over een emeenschppelijke ruimte met ziteleenheid, eventueel in de receptie- of inkomhl, wr men drnken kn verkrijen zonder dt toeristen ertoe worden verplicht. Ieder hotel beschikt minstens over de volende emeenschppelijke snitire voorzieninen. Die bevinden zich op de verdiepin vn de emeenschppelijke ruimte of een verdiepin hoer of ler. Het Vlmse Toeristische Loiesdecreet ı cteorie hotels 7

8 Een toilet voor heren met bril en wterspoelin. Het toilet moet minstens voorzien zijn vn toiletppier, een kledinhkje en een toiletemmer met deksel. Het toilet voor de heren bevindt zich in een individueel fsluitbre ruimte. Het wordt oed zichtbr neeven met een pictorm. Een toilet voor dmes met bril en wterspoelin. Het toilet moet minstens voorzien zijn vn toiletppier, een kledinhkje en een toiletemmer met deksel. Het toilet voor de dmes bevindt zich in een individueel fsluitbre ruimte. Het wordt oed zichtbr neeven met een pictorm. Een wstfel met voortdurend beschikbr stromend drinkbr wter. De wstfel wordt voorzien vn een wstfelspieel en minstens één kledinhkje. De emeenschppelijke snitire voorzieninen worden dus onderebrcht in een drtoe fescheiden ruimte die oed zichtbr en duidelijk met een pictorm wordt neeven. Er moet ook voldoende lemene verlichtin zijn en de voorzieninen moeten oed verlucht kunnen worden. Iedere hotelkmer heeft een eien inn die fsluitbr is. De hotelkmers worden n de buitenknt op of nbij de eien inn uniek en oed zichtbr neduid met een nummer, een nm, een letter of een symbool. De nduidin stemt overeen met de nduidin die voorkomt op de pltterond op schl en op het inrichtinspln. Iedere hotelkmer beschikt over voldoende lemene elektrische verlichtin. De verlichtinsschkelr bevindt zich bij de inn vn de hotelkmer en de lemene verlichtin kn ook vnuit het bed worden bediend. Het hotel beschikt over een permnente instlltie om iedere hotelkmer en ruimte die toenkelijk is voor toeristen te kunnen verwrmen tot minstens 20 C. Het slpedeelte vn iedere hotelkmer voldoet n de volende voorwrden: o o o o o er is minstens ntuurlijke verlichtin, l dn niet rechtstreeks, vi een doorzichti rm op oohoote. de rmen beschikken over ondoorschijnende overordijnen of een verelijkbre voorzienin. er kn een rm of een rooster worden eopend of er is een luchtverversinssysteem. er is minstens één vrij stopcontct. het volende meubilir is nwezi: - één of meer bedden, nreln het ntl slppltsen, met een mtrs, een kussen en bijhorend beddenoed; - een hn- en een lekst of een verelijkbre voorzienin met kleerhners; - één zitplts per slpplts. Als de hotelkmer beschikt over meer dn twee slppltsen, volstn twee zitpltsen; - een stoel en een bijpssende tfel. Als het hotel echter niet beschikt over een ontbijtruimte, één stoel per slpplts en één bijpssende tfel. De stoel wordt ls een zit-plts erekend; - een prullenmnd. Iedere hotelkmer beschikt over een individuele bd- en toileteleenheid in rechtstreekse verbindin met het slpedeelte vn de hotelkmer. De individuele toileteleenheid kn deel uitmken vn dezelfde ruimte ls de individuele bdeleenheid; beschikt minstens over een toilet met bril en wterspoelin, toiletppier en een toiletemmer met deksel; is voldoende elektrisch verlicht; beschikt over een rm of rooster dt eopend kn worden, of over een luchtverversinssysteem. De individuele bdeleenheid beschikt minstens over voldoende lemene elektrische verlichtin; een rm of rooster dt eopend kn worden, of een luchtverversinssysteem. Als de ruimte met bdeleenheid een rm heeft, moet inkijk vermeden worden; een bd of douche met voortdurend beschikbr wrm en koud stromend drinkbr wter en een voorzienin teen het uitlijden. Het bd is voorzien vn een fvoerstop of iets verelijkbr; 8 Het Vlmse Toeristische Loiesdecreet ı Deprtement interntionl Vlnderen

9 een wstfel met zeep en voortdurend beschikbr wrm en koud stromend drinkbr wter; een voorzienin bij de wstfel om toiletrtikelen of een toiletts te pltsen; een wstfelspieel wrbij zich minstens één vrij stopcontct bevindt; elektrische wstfelverlichtin; een beker of ls per slpplts; een hnddoek per slpplts; een bdhnddoek per slpplts; een vuilnisbkje Hotels die vóór 1 jnuri 2010 werden verund en niet beschikken over privt snitir op lle kmers, moeten ten ltste op 1 jnuri 2020 (een overnsperiode vn 10 jr dus) over privt snitir in lle kmers beschikken. Als het hotel n 1 jnuri 2010 nieuwe kmers bijbouwt, dn moeten die nieuwe kmers over privt snitir beschikken. Ondertussen moeten die hotels, in het edeelte dt voor overnchtin is bestemd, beschikken over emeenschppelijke snitire voorzieninen die voldoende elektrisch verlicht zijn en verlucht kunnen worden. - Een emeenschppelijke bdeleenheid per tien hotelkmers die niet beschikken over een individuele bdeleenheid. De loerende toeristen in de hotelkmers zonder individuele bdeleenheid, krijen per slpplts minstens een hnddoek en een bdhnddoek ter beschikkin. Iedere emeenschppelijke bdeleenheid wordt onderebrcht in een individueel fsluitbre ruimte en oed zichtbr en duidelijk neeven met een pictorm. De emeenschppelijke bdeleenheden zijn in een ndere ruimte onderebrcht dn de emeenschppelijke toileteleenheden. Iedere emeenschppelijke bdeleenheid beschikt minstens over: een voorzienin om inkijk te voorkomen (ls de ruimte een rm heeft); een bd of een douche met voortdurend beschikbr wrm en koud stromend drinkbr wter en een voorzienin teen het uitlijden. Het bd dient voorzien te zijn vn een fvoerstop of een verelijkbr instrument; een wstfel met zeep en voortdurend beschikbr wrm en koud stromend wter; een voorzienin bij de wstfel om toiletrtikelen of een toiletts te pltsen; een wstfelspieel wrbij zich ook minstens één vrij stopcontct bevindt; elektrische wstfelverlichtin; een stoel of iets verelijkbrs; twee kledinhkjes; een vuilnisbkje - Een emeenschppelijke toileteleenheid met bril en wterspoelin per tien hotelkmers zonder individuele toileteleenheid. De emeenschppelijke toileteleenheden lien op dezelfde verdiepin of een verdiepin hoer of ler dn de hotelkmers zonder individuele toileteleen heid. Iedere emeenschppelijke toileteleenheid wordt onderebrcht in een individueel fsluitbre ruimte en oed zichtbr en duidelijk neeven met een pictorm. Elke emeenschppelijke toileteleenheid is minstens voorzien vn toiletppier, een kledinhkje en een toiletemmer met deksel. Ieder hotel beschikt over een verbnddoos. De hotelkmers, de emeenschppelijke snitire voorzieninen en de emeenschppelijke ruimten in het hotel verkeren in voldoende stt vn onderhoud en zijn proper. Als het hotel bestt uit een hoofdebouw en één of meer bijebouwen, dn voldoen de bijebouwen n dezelfde voorwrden ls het hoofdebouw. Het Vlmse Toeristische Loiesdecreet ı cteorie hotels 9

10 1.4 Welke informtie moet ter beschikkin stn vn toeristen? De exploitnt vn een hotel en/of de persoon die het delijkse of feitelijke bestuur op zich neemt, is verplicht om: q minstens de volende eevens ter beschikkin te stellen vn toeristen: De nm en contcteevens vn de exploitnt. Als de exploitnt een rechtspersoon is, ook de nm en contcteevens vn de persoon die belst is met het delijkse of feitelijke bestuur. De nm en contcteevens vn elke beroeps- en belnenvereniin ctief in de toeristische loiessector wrbij de exploitnt of de nestelde persoon is nesloten. De sluitinsperioden vn het hotel (ls die er zijn). De verkoopsvoorwrden. De contcteevens vn de dienst Toeristische Verunninen met de vermeldin dt het Deprtement interntionl Vlnderen de bevoede instntie is die de verunnin heeft toeekend. Drn wordt toeevoed dt toeristen bij de dienst Toeristische Verunninen meer informtie kunnen opvren over de relementerin en eventueel een klcht kunnen indienen. q bij de hoofdinn vn het hotel een inrichtinspln ter beschikkin te stellen wrop minstens de volende eevens voorkomen (indien vn toepssin): De trppen, de evcutieween en de nooduitnen. De pltsen wr de brndvoorzieninen zijn opesteld. Het stopmechnisme vn het ventiltiesysteem. De stookpltsen. q bij de toen tot elke verdiepin vn het hotel, of in de receptie- of inkomhl vn de elijkvloerse verdiepin, duidelijk zichtbr een inrichtinspln vn de verdiepin n te brenen wrop minstens de volende eevens voorkomen (indien vn toepssin): De situerin en nummerin vn de hotelkmers. De evcutieween en nooduitnen. De pltsen wr de brndvoorzieninen zijn opesteld. De emeenschppelijke snitire voorzieninen. De emeenschppelijke ruimten. q in iedere hotelkmer de volende eevens ter beschikkin te stellen: Instructies in evl vn brnd, minstens opesteld in het Nederlnds, Frns, Duits en Enels (op vindt u een model hiervoor). Als er liften nwezi zijn in het hotel, vermelden de instructies ook het verbod tot ebruik vn de liften in evl vn brnd. Een inrichtinspln vn de verdiepin wr de hotelkmer lit en wrop de liin vn de hotelkmer ten opzichte vn de evcutieween, de brndvoorzieninen en de nooduitnen is neeven. Het interntionle noodnummer 112. De contcteevens vn de exploitnt of de delijkse beheerder die voor de loerende toeristen edurende hun verblijf permnent bereikbr is. 10 Het Vlmse Toeristische Loiesdecreet ı Deprtement interntionl Vlnderen

11 1.5 Verunninsplichti Een hotel is ltijd verunninsplichti Een hotel heeft minstens vier kmers en is bijevol ltijd verunninsplichti. Het kn dus een ebruik mken vn de meldinsplicht. Zonder voorfnde schriftelijke verunnin m een hotel in het Vlms Gewest niet worden eëxploiteerd. Het m zeker niet worden neboden op de toeristische mrkt op zo n mnier dt het de indruk wekt dt het hotel wel zou verund zijn. Voor éénzelfde (fysische) ccommodtie, kn mr één verunnin worden feleverd. Zo kn er voor een verund hotel, bijvoorbeeld, een tweede verunnin ls vkntiewonin worden uitereikt. Je kn wel een vkntiewonin en een hotel exploiteren op hetzelfde perceel, mr dn moet je deze loies per cteorie nmelden of verunnen. Bied je in éénzelfde exploittie verschillende cteorieën of subcteorieën uit het Toeristische Loiesdecreet n met een beschermde benmin? Dn moet je voor elke fzonderlijke cteorie of subcteorie een fzonderlijke nmeldin doen of verunnin hebben. Verunninsplichti elk hotel Meer informtie over hoe je correct een verunnin kn nvren, vind je in hoofdstuk 2 vn deze brochure Wie is vrijesteld vn de verunninsplicht? Een toeristisch loies dt in het kder vn het decreet vn 18 juli 2003 erkend is omdt het een werkin uitoefent onder Toerisme voor Allen. Occsionele verblijven zols bijvoorbeeld in jeudhuizen of nr nleidin vn evenementen. De exploitnten vn hotels die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lien. Zij vllen onder de wetevin vn het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze kunnen op rond vn het Vlmse Toeristische Loiesdecreet wel vrijwilli een verunnin nvren bij de dienst Toeristische Verunninen. Deze verunde hotels worden dn openomen in de promotie vn Toerisme Vlnderen Voordelen vn een verunnin Een verund hotel wordt inedeeld in een comfortclssifictie en ontvnt een herkenninsteken. Vnf 2013 voert Toerisme Vlnderen lleen no promotie voor verunde loies. De eevens vn de verunde loies worden inelden in de Toerismedtbnk vn Toerisme Vlnderen. De toerist vindt ze op en de buitenlndse consumentenwebsites vn Toerisme Vlnderen (vi het portl Ook de brochure Loeren in Vlnderen Vkntielnd of de buitenlndbrochures vn Toerisme Vlnderen stn enkel open voor verunde loies met comfortclssifictie. Vi lees je hoe je kn meestppen in de cmpne Loeren Vlnderen Vkntielnd wrin de brochure centrl stt. Ook veel diensten vn toerisme vn de provincies, steden en emeenten eneren zich om enkel verunde loies te promoten. Het Vlmse Toeristische Loiesdecreet ı cteorie hotels 11

12 1.5.4 Het herkenninsteken Het herkenninsteken moet op zichtbre wijze bij de toensdeur vn het hotel worden nebrcht. Het teken zelf blijft eiendom vn de dienst Toeristische Verunninen en moet bij stopzettin vn de exploittie of op verzoek vn de dienst Toeristische Verunninen, binnen de tien werkden worden terubezord. Verlies vn het herkenninsteken moet de exploitnt bij de politie neven. 2 Een verunnin nvren 2.1 Onder welke voorwrden? Een loies in de cteorie hotels en de exploitnt of de personen belst met het delijkse of feitelijke bestuur, moeten n een ntl belnrijke voorwrden voldoen. Je vindt de Openins- en exploittievoorwrden in hoofdstuk 1 vn deze brochure. 2.2 Welke documenten voet men bij de verunninsnvr? Het nvrformulier Het nvrformulier kn je downloden vi of nvren vi iv.vlnderen.be 1 Wnneer de exploitnt een rechtspersoon is, heb je de sttuten vn die rechtspersoon nodi en het bewijs vn de nstellin vn de ntuurlijke persoon die belst is met het delijkse of feitelijke bestuur vn het toeristisch loies. Een kopie vn de notriële kte of een uittreksel uit het Belisch Sttsbld volstt hiervoor. Zie Veelestelde vren: - Wie is de exploitnt? - Wie is de delijkse beheerder? - Wt is een sttuut? 2 Een eldie brndverzekerin (brndpolis) voor het toeristische loies (nmelijk voor het ebouw/de delen vn het ebouw, die ls loies worden eëxploiteerd), inclusief voor wt betreft de inboedel vn het toeristische loies. Deze polis dient ook de wrbor BA-ebouw te bevtten, met dekkin vn zowel de contrctuele ls de extrcontrctuele nsprkelijkheid én een eldie BA-uitbtinspolis. De bovenstnde polissen kunnen inhoudelijk verschillen (smenevoed of ecombineerd worden), fhnkelijk vn de verzekerinsmtschppij en de cteorie vn het toeristische loies. Een brndpolis voor het pnd wrin het toeristische loies wordt uitebt, wordt nvrd ls brndpolis ls ze voldoet n bovenstnde voorwrden. Het volstt ook om het modelttest (te downloden vi te lten invullen door je verzekerinsmtschppij of -mkelr en dit toe te voeen n de verunninsnvr. 3 Een brndveiliheidsttest. Voor een hotel vrt men een brndveiliheidsttest n bij de buremeester vn de emeente wr het loies eleen is. Bezor dus een ttest etekend door de buremeester vn de emeente n de dienst Toeristische Verunninen. Bij het nvren vn de verunnin voet u een brndveiliheidsttest toe dt eldi is voor een periode vn zeven jr. Die termijn t in vnf de dtum vn fleverin (vermeld op het ttest). Brndveiliheidsttesten feleverd op rond vn het opeheven Hoteldecreet blijven eldi tot de vervld (vijf jr n de dtum vn fleverin), ls er in het hotel sinds de fifte ervn een wijziinen zijn ebeurd. Afhnkelijk vn de cteorie en de cpciteit vn het loies worden er ndere voorwrden opeled. Ze stn beschreven in de vijf bijlen vn het brndveiliheidsbesluit, nde vn klein tot root. Voor de cteorie hotels zijn vn toepssin: - Bijle 3 uit het brndveiliheidsbesluit: voor een hotel met mximum 5 kmers en voor mximum 10 personen. - Bijle 4 uit het brndveiliheidsbesluit: voor een hotel vnf 6 kmers of voor meer dn 10 personen dt op 1 jnuri 2010 beschikte over een uitbtrinsverunnin of een eldi brndveiliheidsttest op rond vn het Hoteldecreet (de zn. bestnde hotelexploitties). - Bijle 5 uit het brndveiliheidsbesluit: voor een hotel vnf 6 kmers of voor meer dn 10 personen dt op 1 jnuri 2010 niet 12 Het Vlmse Toeristische Loiesdecreet ı Deprtement interntionl Vlnderen

13 beschikte over een uitbtinsverunnin of een eldi brndveiliheidsttest op rond vn het Hoteldecreet (de zn. nieuwe hotelexploitties). De verblijfsccommodtie met een erkennin in het kder vn Toerisme voor Allen volt de brndveiliheidsnormen uit het decreet Toerisme voor Allen. Meer informtie vind je in deel 2 vn deze brochure. 4 Een pltterond op schl vn het toeristisch loies in viervoud Zie volende pin: Voorbeeld pltterond Zie Veelestelde vren: - Wt is een pltterond op schl? - Welke pltterond op schl moet men indienen in de cteorie hotels? 5 Een uittreksel uit de kdstrle leer wrop de liin vn het toeristisch loies is neeven. Kdstrle inlichtinen of uittreksels kn je bekomen bij de ewestelijke directie vn het kdster, bevoed voor het ebied wr het betrokken onroerend oed lit. De dressenlijst vn het kdster vind je op Een nvrformulier voor een uitttreksel uit de kdstrle leer kn je downloden vi vlnderen.be/int/loies Zie Veelestelde vren: - Wt is een kdstrle leer? 6 Een eiendomsttest of een huurovereenkomst ls de exploitnt niet de eienr is vn het toeristisch loies of een edeelte vn het toeristisch loies (vr een kopie vn de kte n je notris of neem een kopie vn de huurovereenkomst). 7 Een stedenbouwkundie verunnin of ttest of uittreksel of document (zowel voor de constructie ls de functie) wruit blijkt dt het toeristisch loies werd opericht in overeenstemmin met de wetevin inzke de ruimtelijke ordenin (te verkrijen bij de dienst Stedenbouw vn de emeente wr het loies lit). OF Is er voor je toeristisch loies een stedenbouwkundie verunnin vereist? Dn dien je een document in wruit dit blijkt. Je kn hiervoor ook een modelttest downloden vi en dit lten invullen door de lokle stedenbouwkundie dienst. Dit document is niet verplicht voor een hotel met minder dn 9 kmers en voor minder dn 33 loerende toeristen wrvoor een uitbtinsverunnin werd nevrd voor eind Hoe verloopt de verunninsnvr? Bezor het inevulde nvrformulier en de evrde documenten n de dienst Toeristische Verunninen per mil nr per fx nr , of per netekende post nr Deprtement interntionl Vlnderen Dienst Toeristische Verunninen Boudewijnln 30 bus Brussel Het nvrformulier kn je downloden vi of nvren bij Als je hotel wordt beheerd door een verhuurkntoor, dn kn de medewerker vn dt verhuurkntoor ook de verunnin nvren. Als exploitnt/eienr vn het hotel eef je volmcht vi het mchtiinsformulier dt de dienst Toeristische Verunninen vi int/loies ter beschikkin stelt. Je kn je verunninsnvr ook indienen vi het diitl loket vn het Vlms Loies Informtiesysteem (VLIS): Vi het VLIS bezor je de verunninsnvr en de bijhorende documenten vi elektronische we n de dienst Toeristische Verunninen Op die mnier wordt de nvr sneller ontvnen en bespr je jezelf om een ppieren dossier te moeten opsturen. De opelden documenten bij de verunninsnvr blijven ook rdpleebr voor de ebuiker. Vi het VLIS kn je ook de sttus vn je nvr opvolen (inediend, onvolledi, volledi, toeekend, enz.) De ebruikershndleidin vn het VLIS vind je chter de Help-knop op de strtpin vn de VLIS-website. Het Vlmse Toeristische Loiesdecreet ı cteorie hotels 13

14 14 Het Vlmse Toeristische Loiesdecreet ı Deprtement interntionl Vlnderen

15 Pltterond op schl cteorie hotel Minimle vereisten pltterond 1) mximle schl vn 1/500 2) Anduidin vn: - de receptie - de trppen - de evcutieween - de nooduitnen 3) de pltsen wr de brndvoorzieninen zijn opesteld 4) het stopmechnisme vn het ventiltiesysteem 5) de stookpltsen 6) de situerin en de nummerin vn de hotelkmers 7) de emeenschppelijke snitire voorzieninen 8) de emeenschppelijke ruimten TIP! 1) mk, indien moelijk, ebruik vn kleuren 2) ebruik een leende Het Vlmse Toeristische Loiesdecreet ı cteorie hotels 15

16 2.3.1 Dossier in orde? Binnen de 10 werkden ndt de dienst Toeristische Verunninen je verunninsnvr heeft ontvnen, zl je een ontvnstmeldin krijen. Drop lees je of de nvr volledi is, dn wel of er no informtie of documenten ontbreken. Als je dossier volledi is, zl de dienst Toeristische Verunninen n telefonisch contct het hotel ter pltse inspecteren. Bij de inspectie wordt econtroleerd of het hotel bentwoordt n de normen vn bsiscomfort, veiliheid en hyiëne (die je kn nlezen in hoofdstuk 1 vn deze brochure: Alemene en specifieke voorwrden). Drnst beplt de inspecteur ook de comfortclssifictie op bsis vn de comfortclssifictie die vn toepssin is op de cteorie hotels. Binnen 30 werkden n de dtum vn de ontvnstmeldin brent de dienst Toeristische Verunninen de exploitnt op de hoote vn de beslissin tot toekennin of weierin vn de verunnin. De exploitnt ontvnt een besluit vn de verunnin. De buremeester vn de emeente wr het loies eleen is, ontvnt een fschrift. Bij ebrek n kennisevin binnen een termijn vn 30 werkden n de ontvnstmeldin, wordt de verunnin echt te zijn toeekend in de nevrde cteorie en, in voorkomend evl, voor de lste comfortclssifictie. Het reister vn verunde toeristische loies kn je teruvinden vi Onvolledie verunninsnvr? De Dienst Toeristische Verunninen brent je binnen de 10 werkden n ontvnst op de hoote. De ontvnsmeldin vermeldt welke eevens en documenten ontbreken en de evolen voor de termijn. Wnneer je meer dn 60 klenderden n het ltste schriftelijke verzoek vn de dienst Toeristische Verunninen je dossier no niet hebt vervolledid, vervlt je verunninsnvr vn rechtswee. Enkel n een emotiveerde nvr tot verlenin kn de dienst Toeristische Verunninen dit eventueel toestn. De dienst Toeristische Verunninen kn de verunnin weieren, schorsen of intrekken ls één of meer verplichtinen of voorwrden in dit decreet of in de uitvoerinsbesluiten, niet of niet meer worden neleefd. Zie veelestelde vren: - Wt bij schorsin of intrekkin vn de verunnin door de dienst Toeristische Verunninen? Een hotel dt men nbiedt op de toeristische mrkt, kn niet worden eëxploiteerd zonder verunnin. Dit betekent dt er vóór de openin een verunnin moet zijn. 16 Het Vlmse Toeristische Loiesdecreet ı Deprtement interntionl Vlnderen

17 3 Wt bij wijziin, overnme en stopzettin? 3.1 Wijziin verunnin Wijziinen dooreven n de dienst Toeristische Verunninen Binnen een termijn vn 30 klenderden deel je ls verunninshouder (of diens emchtide) lle wijziinen die zich voordeden n je loies, mee n de dienst Toeristische Verunninen. Zo n wijziinen kunnen bijvoorbeeld zijn: uitbreidin vn het hotel, nmsvernderin vn het hotel, er wordt een ndere delijkse beheerder nesteld, vernderin comfortclssifictie, Ndt de dienst Toeristische Verunninen kennis heeft enomen vn de wijziin, brent het de verunninhouder binnen de 15 werkden op de hoote vn welke documenten vereist zijn (op strffe vn schorsin of intrekkin vn de verunnin). Als de dienst Toeristische Verunninen binnen deze opeeven termijn niet ntwoordt, wordt de wijziin echt te zijn toeekend. De exploitnt krijt minstens 15 werkden om de evrde documenten n de dienst Toeristische Verunninen te bezoren. De dienst kn ook een lnere termijn beplen. De dienst Toeristische Verunninen kn ook beslissen om de verunninsprocedure opnieuw op te strten. Bij de uiteindelijke beslissin tot wijziin vn de verunnin, brent de dienst Toeristische Verunninen de verunninhouder en de buremeester (vn de emeente wr het loies is eleen) schriftelijk op de hoote Wt bij inebrekestellin? Wt ebeurt er wnneer tekortkominen worden vstesteld op, bijvoorbeeld, de toeekende comfortclssifictie? De loiesuitbter ontvnt bij tekortkominen een inebrekestellin. Vervolens kn de dienst Toeristische Verunninen het betrokken loies mbtshlve indelen in een ndere comfortclssifictie. Hiervoor moet de dienst Toeristische Verunninen zich eerst wenden tot het dviescomité. De loiesuitbter heeft het recht om tijdens de procedure ehoord te worden door zowel de dienst Toeristische Verunninen, ls door het dviescomité. De exploitnt vn het toeristische loies dt verund en eclssificeerd is op rond vn dit decreet, m zijn toeristisch loies niet nbieden op de toeristische mrkt met een ndere comfortclssifictie of elk nder teken dt hiernr verwijst, dn deze die hij heeft verkreen bij de toekennin vn de verunnin. 3.2 Overnme Binnen 30 klenderden n overnme vrt de overnemer een verunnin n bij de dienst Toeristische Verunninen.Dit ebeurt op dezelfde mnier ls voor het nvren vn een nieuwe verunnin. Binnen de 15 werkden lt de dienst Toeristische Verunninen de verunninhouder weten welke documenten hij opnieuw moet indienen (zelfde procedure zols bij wijziin). 3.3 Stopzettin De uitbter deelt onmiddellijk de stopzettin vn de exploittie vn een verund of nemeld toeristisch loies mee n de dienst Toeristische Verunninen. Hij stuurt het herkenninsteken teru nr de dienst Toeristische Verunninen. Het Vlmse Toeristische Loiesdecreet ı cteorie hotels 17

18 4 Kwliteitsbewkin en hndhvin 4.1. Controle door de dienst Toeristische Verunninen Door een verunninsnvr in te dienen eeft men toestemmin n de dienst Toeristische Verunninen om het hotel ter pltse te bezoeken. De inspecteurs vn de dienst Toeristische Verunninen moen tussen 5 uur s ochtends en 21 uur s vonds het loies onderzoeken. Een onderzoek buiten deze uren, kn enkel voor de voorwrden en normen die omwille vn prktische redenen enkel dn kunnen worden econtroleerd. Gedurende het onderzoek wordt de werkin vn het loies niet ehinderd en worden de sten niet estoord. De inspecteurs vn de dienst Toeristische Verunninen kunnen zich steeds leitimeren vi hun leitimtiekrt. Niettemin moen ze enkel die pltsen onderzoeken die relevnt zijn in het kder vn de exploittie vn het toeristisch loies Hndhvin Een hotel uitbten zonder over de nodie verunnin te beschikken, meer hotelkmers uitbten dn wrvoor je verund bent, een herkenninsteken tonen terwijl je eienlijk heleml niet verund bent, ebruikmken vn een beschermde benmin, ebruikmken vn een foutieve clssifictie bij de promotie vn je hotel,enz Het zijn situties die nleidin kunnen even tot een dministrtieve eldboete en in het slechtste evl de verzeelin en sluitin vn het bedrijf of loies. Nst de Dienst Toeristische Verunninen werd voor deze hndhvin vn het Toeristische Loiesdecreet binnen het Deprtement interntionl Vlnderen een fzonderlijke cel Hndhvin opericht. Deze cel Hndhvin spoort overtredinen op en let ze vst n de hnd vn processen-verbl. De inspecteurs vn de cel Hndhvin moen bij de uitoefenin vn hun mbt ltijd, zonder voorfnde toestemmin, elke ruimte vrij betreden. Tot de bewoonde loklen hebben ze echter lleen toen mits toestemmin vn de bewoner of mchtiin door de rechter in de politierechtbnk. Indien nodi kunnen ze ook de hulp vn de lokle en federle politie inroepen. Teen beplde overtredinen op het Toeristische Loiesdecreet kn er een dministrtieve snctie worden opeled: enerzijds een dministrtieve eldboete mr er kn ook een stopzettin vn de loiesexploitrtie worden bevolen. Een dministrtieve eldboete vn 250 tot euro kn opeled worden voor: een niet-nemeld (meldinsplichti) toeristisch loies in exploittie; een niet-verund (verunninsplichti) toeristisch loies in exploittie; een nemeld toeristisch loies dt niet voldoet n de minimle uitbtinsvoorwrden; het ebruiken vn de onjuiste sterren- of comfortclssifictie in de promotie (zonder ls dusdni verund te zijn); het ebruiken vn een beschermde benmin (bv. hotel, B&B cmpin, enz.) zonder ls dusdni nemeld of verund te zijn. Teen een niet-nemeld (meldinsplichti) toeristisch loies in exploittie; een niet-verund (verunninsplichti) toeristisch loies in exploittie; een nemeld toeristisch loies dt niet voldoet n de minimle uitbtinsvoorwrden; kn de cel Hndhvin zelfs overn tot een bevel tot stopzettin vn de loiesctiviteiten. Een hotel dt wordt eëxploiteerd zonder de nodie uitbtinsverunnin kn dministrtief beboet worden en zelfs worden stopezet. 18 Het Vlmse Toeristische Loiesdecreet ı Deprtement interntionl Vlnderen

19 5 Contcteevens en informtiebronnen Verunninsnvren indienen bij: Deprtement interntionl Vlnderen Dienst Toeristische Verunninen Boudewijnln 30 bus Brussel Fx OF vi Voor meer informtie: Al Tel Op vind je ook informtie over het Vlmse Toeristische Loiesdecreet, smen met een ntl nuttie documenten en formulieren. Je vindt er ook de interle reelevin teru. Wil je op de hoote blijven vn de werkin vn de dienst Toeristische Verunninen of wijziinen n de toeristische loiesreelevin? Schrijf je dn in voor de toeristische ondernemers vi Sectorornisties: vzw Horec Vlnderen: vzw Loeren in Vlnderen (LiV): Het Vlmse Toeristische Loiesdecreet ı cteorie hotels 19

20 6 Veelestelde vren Wt is een toerist? Elke persoon die zich met het oo op vrijetijdsbestedin, ontspnnin, persoonlijke ontwikkelin, beroepsuitoefenin of zkelijk contct, beeeft nr of verblijft in een ndere dn zijn lledse leefomevin. Wt is een toeristisch loies? Elke inrichtin die of elk terrein dt n één of meer toeristen de moelijkheid tot verblijf biedt voor één of meer nchten en wordt neboden n de toeristische mrkt. De toeristische loiesvormen worden onderverdeeld in vijf cteorieën: Hotels Openluchtrecretieve terreinen Gstenkmers Vkntiewoninen Vkntieloies Wt betekent nbieden op de toeristische mrkt? Het nbieden vn het toeristisch loies in eender welke vorm, vi bemiddelin of op zelfstndie bsis. Onder deze definitie vllen onder meer nplkkin en nbiedin vn het loies vi edrukte of elektronische vorm. Met de beplin vi bemiddelin wordt de nbiedin vn het loies vi een verhuurkntoor bedoeld. Met nbieden op zelfstndie bsis wordt de rechtstreekse nbiedin n de toerist, zonder bemiddelin, bedoeld. Het lten ebruiken of zelfs verhuren vn het toeristische loies n fmilie, kennissen of vrienden, zonder het n te bieden n de toeristische mrkt zols bovenstnd bedoeld, impliceert dt het loies niet onderworpen is n het Vlmse Toeristische Loiesdecreet. Wie is de exploitnt? Elke ntuurlijke persoon of rechtspersoon die een toeristisch loies exploiteert of voor zijn rekenin lt exploiteren. De exploitnt is de verunninhouder die over een verunnin beschikt. Wnneer de exploitnt een ntuurlijk persoon is, kn hij ook de delijkse beheerder zijn. Wie is de delijkse beheerder? De delijkse beheerder is de persoon die permnent in het toeristisch loies nwezi is ten dienste vn de toeristen. Hij is ook de nspreek- en contctpersoon voor het loies. Wt is een sttuut? Sttuten zijn reels of beplinen die n de rondsl lien vn beplde rechtspersonen, zols bijvoorbeeld een nmloze vennootschp, een besloten vennootschp, een vereniin en een stichtin. Ze worden zo ook vermeld in de notrieel verleden kte vn oprichtin. De sttuten moeten met de oprichtinskte worden ineschreven in het hndelsreister zodt nderen er kennis vn kunnen nemen. Een uthentiek fschrift vn deze kte vn oprichtin moet er worden edeponeerd. Wt is een stedenbouwkundi ttest? Het stedenbouwkundi ttest is een document dt wordt feleverd door het collee vn buremeester en schepenen. Op bsis vn een pln eeft het n of het overwoen project en de modliteiten er vn in nmerkin komen voor een stedenbouwkundie verunnin. Het eeft de principiële oedkeurin over de bestemmin vn een bepld oed en over de belnrijkste krijtlijnen voor een project voor dt oed. Het toont n onder welke voorwrden een verunnin kn worden toeestn. Als de verunninsnvr lter bentwoordt n die voorwrden, is een openbr onderzoek meer nodi. Het ttest wordt verleend op bsis vn een schetsontwerp. Om een stedenbouwkundi ttest n te vren heb je een rchitect nodi. Je hoeft ook een eienr vn de betrokken rond te zijn. De nvr wordt, indien het decreet met betrekkin tot de ornistie vn de ruimtelijke ordenin dit vereist, voor dvies overemkt n het provincil entschp Ruimtelijke Ordenin. N dvies neemt het schepencollee een beslissin. 20 Het Vlmse Toeristische Loiesdecreet ı Deprtement interntionl Vlnderen

21 Als het hotel in een rrisch ebied lit, dient ook een functiewijziin te worden nevrd bij dezelfde dienst Stedenbouw en op dezelfde mnier ls hierboven beschreven. Nst een stedenbouwkundie verunnin of ttest volstt voor sommie loies een stedenbouwkundi uittreksel of document dt ook bij de dienst Stedenbouw vn de emeente kn worden nevrd. Hierbij moet een officieel bewijs door stedenbouw worden eleverd dt het loies in een zone lit die een toeristisch verblijf toelt. Wt is een pltterond op schl? Een pltterond is een schemtische fbeeldin vn een ruimtelijk ebied of object op een plt vlk in een verkleinde schl. Een pltterond eeft een plts n en is over het lemeen ls bovennzicht epresenteerd, mr soms ook in voelperspectief. Welke pltterond op schl moet men indienen in de cteorie hotels? De pltterond heeft een mximle schl vn 1/500 en bevt minstens de volende eevens (indien vn toepssin): de receptie, de trppen, evcutieween en nooduitnen, de pltsen wr de brndvoorzieninen zijn opesteld, de stopmechnismen vn het ventiltiesysteem, de stookpltsen, de situerin en nummerin vn de hotelkmers, emeenschppelijke snitire voorzieninen, de emeenschppelijke ruimten. Wt is een kdstrle leer? De kdstrle leer eeft een omschrijvin vn de percelen per kdstrle emeente of kdstrle fdelin vn een emeente. Het is een reister met fiches (rtikelen) wrbij de percelen per emeente of kdstrle fdelin vn een emeente, eroepeerd zijn onder de nm, voornm, eventueel zkelijk recht, dres, vn een eienr of een roep personen die ezmenlijk een eiendomsrecht uitoefenen. Kdstrle inlichtinen of uittreksels kunnen worden opevrd bij de ewestelijke directie vn het kdster, bevoed voor het ebied wr het betrokken oed lit. De dressenlijst vn het kdster vind je op Op de volende pin vindt u een voorbeeld vn een uittreksel uit de kdstrle leer. Wt is een inrichtinspln? In een hotel moeten er twee inrichtinsplnnen ter beschikkin zijn: Enerzijds het inrichtinspln vn het hotel dt zich n de hoofdinn bevindt met minstens de volende eevens: de trppen, de evcutieween en de nooduitnen, de pltsen wr de brndvoorzieninen zijn opesteld, het stopmechnisme vn het ventiltiesysteem, de stookpltsen. Anderzijds moet het inrichtinspln vn de verdiepin nwezi zijn bij de toen tot elk vn die ver diepinen vn het hotel, of in de receptie- of inkomhl vn de elijkvloerse verdiepin. Minstens de volende eevens worden erin openomen: de situerin en de nummerin vn de hotelkmers, de evcutieween en de nooduitnen, de pltsen wr de brndvoorzieninen zijn opesteld, de emeenschppelijke snitire voorzieninen, de emeenschppelijke ruimten. Wt bij schorsin of intrekkin vn de verunnin? Het Vlmse Toeristische Loiesdecreet ı cteorie hotels 21

22 22 Het Vlmse Toeristische Loiesdecreet ı Deprtement interntionl Vlnderen

23 De beslissin tot schorsin of intrekkin vn de verunnin wordt steeds voorfen door een inebrekestellin vnwee de dienst Toeristische Verunninen. Drin wordt de verunninhouder inelicht over de reden vn de schorsin of intrekkin. Binnen een termijn vn 10 werkden vnf de ontvnst vn de inebrekestellin, bezort de verunninhouder zijn opmerkinen n de dienst Toeristische Verunninen. Binnen diezelfde termijn kn de verunninhouder schriftelijk vren om ehoord te worden door de dienst Toeristische Verunninen. Tien werkden voor de vstestelde dtum vn de hoorzittin, wordt de verunninhouder hierover inelicht. Hij kn zich lten bijstn of lten verteenwoordien. Vn de hoorzittin wordt een versl emkt. Binnen een termijn vn 60 klenderden n de dtum vn de ontvnstmeldin vn de inebrekestellin, brent de dienst Toeristische Verunninen de verunninhouder op de hoote vn de beslissin. In evl vn schorsin of intrekkin vn de verunnin wordt een fschrift vn de beslissin bezord n de buremeester vn de emeente wr het toeristische loies lit. De verunnin kn ps eschorst of inetrokken worden ndt de dienst Toeristische Verunninen het dvies heeft inewonnen vn een dviescomité. Die procedure voorziet het recht om ehoord te worden. Bij ebrek n kennisevin binnen de termijn, wordt de dienst Toeristische Verunninen echt f te zien vn de schorsin of intrekkin vn de verunnin. De beslissin tot schorsin of intrekkin vn de verunnin is definitief op de klenderd ndt de termijn verstreken is om het beroep in te stellen. Hoe kn ik beroep ntekenen teen een beslissin tot weierin, schorsin of intrekkin vn de verunnin of verkreen comfortclssifictie? De verunninsnvrer of -houder kn teen zo n beslissin beroep ntekenen bij de Vlmse minister die bevoed is voor toerisme. Het dres vn de Vlmse minister vn Toerisme: Geert Boureois, Arenberstrt Brussel (e-mil: ). Het beroep teen de beslissin tot schorsin of intrekkin vn de verunnin is opschortend, tenzij de beslissin ebseerd is op het vststellen vn een ebrek n hyiëne, onderhoud, brndveiliheid of een veroordelin voor een misdrijf. Het beroep moet op strffe vn vervl binnen een termijn vn 15 werkden vnf de ontvnst vn de bestreden beslissin schriftelijk worden inediend. Binnen 10 werkden n de ontvnst vn het beroep krijt de indiener een ontvnstmeldin vn de minister. Die ontvnstmeldin vermeldt minstens de termijn vn 40 werkden en de vermeldin dt bij ebrek n kennisevin binnen die termijn, het beroep wordt echt te zijn inewillid. Een beroepscommissie brent dvies uit bij de minister. Bij ebrek n schriftelijke kennisevin vn de beslissin n de verunninshouder of -nvrer binnen de termijn vn 40 werkden wordt het beroep echt te zijn inewillid. Een fschrift vn de beslissin wordt bezord n de dienst Toeristische Verunninen en n de buremeester vn de emeente wr het toeristische loies lit. Deel 2: Brndveiliheidsnormen Het Vlmse Toeristische Loiesdecreet ı cteorie hotels 23

24 Brndveiliheidsnormen De overheid lede brndveiliheidsnormen vst die rekenin houden met de cteorie, het type en de omvn vn het loies. Ze stn beschreven in de bijlen vn het brndveiliheidsbesluit (n te lezen vi loies). Voor de cteorie hotels zijn bijlen 3, 4 en 5 vn toepssin: Bijle 3 uit het brndveiliheidsbesluit eldt voor een hotel met mximum 5 kmers en voor mximum 10 personen. Bijle 4 uit het brndveiliheidsbesluit eldt voor een hotel vnf 6 kmers of voor meer dn 10 personen dt op 1 jnuri 2010 beschikte over een uitbtinsverunnin of een eldi brndveiliheidsttest op rond vn het Hoteldecreet (de zn. bestnde hotelexploitties in de tbel op pin 26). Bijle 5 uit het brndveiliheidsbesluit eldt voor een hotel vnf 6 kmers of voor meer dn 10 personen dt op 1 jnuri 2010 niet beschikte over een uitbtinsverunnin of een eldi brndveiliheidsttest op rond vn het Hoteldecreet (de zn. nieuwe hotelexploitties in de tbel op pin 26). Het brndveiliheidsttest wordt feleverd door de buremeester wr het loies eleen is. Een brndveiliheidsttest voor een hotel vrt men n bij de buremeester vn de emeente wr het loies eleen is. Een voorbeeld vn een nvrformulier vind je teru vi Bezor dus een ttest etekend door de buremeester vn de emeente n de dienst Toeristische Verunninen. Bij het nvren vn de verunnin, voet u een brndveiliheidsttest toe dt eldi is voor een periode vn zeven jr. Die termijn t in vnf de dtum vn fleverin (vermeld op het ttest). Brndveiliheidsttesten feleverd op rond vn het opeheven Hoteldecreet blijven eldi tot de vervld (vijf jr n de dtum vn fleverin), ls er in het hotel sinds de fifte ervn een wijziinen zijn ebeurd. Voor emende exploitties dient er een brndveiliheidsttest per cteorie of subcteorie te worden feleverd. De brndweer kn smenvoeen (een brndveiliheidsttest opstellen dt nr de verschillende cteorieën verwijst). Op het brndveiliheidttest wordt onder meer vermeld: de dtum vn fleverin vn het ttest, het ntl hotelkmers, de mximle cpciteit vn het hotel, de bijle vn de specifieke brndveiliheidsnormen wrn het loies voldoet. N renovtie, herinrichtins- en uitbreidinswerken, ook vn de emeenschppelijke ruimten, vervlt het bestnde brndttest vn rechtswee. Binnen de 30 klenderden n het beëindien vn de werken, dien je een nieuwe nvr in. De eldiheidsduur vn het bestnde brndveiliheidsttest wordt verlend tot n het einde vn de behndelin vn de hernieuwinsnvr, inclusief een moelijke beroepsof fwijkinsprocedure. Als je werken uitvoert in of op een toeristisch loies dt l een eldi brndveiliheidsttest heeft, dn kn de buremeester een vereenvoudid brndveiliheidsttest fleveren wruit blijkt dt de uitevoerde werkzmheden overeenkomen met de brndveiliheidsnormen. Dn blijft het bestnde brndveiliheids ttest eldi voor de onewijzide toestnd vn het toeristisch loies edurende de overblijvende eldiheidsduur. De eldiheidsduur vn het vereenvoudide brndveiliheidsttest wordt beperkt tot de over blijvende eldiheidsduur vn het initiële brndveiliheidsttest. Wnneer de buremeester beslist een brndveiliheidsttest te weieren of in te trekken, kn de exploitnt vn een toeristisch loies beroep ntekenen bij de minister vn Toerisme. Ook wnneer de exploitnt binnen de drie mnden het ttest no niet ontvnen heeft, kn beroep worden netekend. Enkel in dit ltste evl is het beroep opschortend. 24 Het Vlmse Toeristische Loiesdecreet ı Deprtement interntionl Vlnderen

25 De minister kn ook fwijkinen vn specifieke brndveiliheidsnormen toelten, op voorwrde dt het brndveiliheidsniveu vn het toeristisch loies voldoende ewrbord blijft. Het dres vn de Vlmse minister vn Toerisme: Geert Boureois, Arenberstrt Brussel (e-mil: Het beroep wordt binnen een termijn vn 20 klenderden vnf de ontvnst vn de beslissin of 20 klenderden n de dtum wrop de nvrer op de hoote moest esteld worden vn de beslissin, tot toekennin of weierin vn het ttest inediend bij de minister vn Toerisme. Binnen de 15 klenderden n ontvnst vn het beroep, ontvn je ls indiener een ontvnstmeldin vn de minister. Bij ebrek n kennisevin binnen die termijn, wordt ervn uiten dt het beroep is inewillid. In dezelfde periode bezort de minister een kopie vn je beroepsdossier n de Technische Commissie Brndveiliheid. Binnen een termijn vn 90 klenderden ndt de Technische Commissie Brndveiliheid het beroepsdos sier ontvnen heeft, eeft de Commissie een emotiveerd dvies over dt beroep n de minister vn Toerisme. Binnen een termijn vn 130 klenderden n ontvnst vn het beroep brent de minister de exploitnt op de hoote vn zijn beslissin. Een fschrift vn de beslissin wordt n de buremeester en n de dienst Toeristische Verunninen bezord. Bij ebrek n kennisevin binnen die termijn wordt ervn uit en dt het beroep is inewillid. Een toeestne fwijkin blijft eldi, ook ls het brndttest vervlt, zoln de toestnd wrvoor de fwijkin werd verkreen, onewijzid blijft. Indien moelijk, voe je best volende documenten bij je beroep: de beslissin vn de buremeester tot weierin of intrekkin vn het brndveiliheidsttest, de nvr voor een brndveiliheidsttest en het ontvnstbewijs vn die nvr, de dviesvr vn de dienst Toeristische Verunninen en het ontvnstbewijs vn die dviesvr. Een beroep of fwijkin kn betrekkin hebben op verschillende cteorieën of subcteorieën vn toeristisch loies binnen dezelfde exploittie. Brndveiliheidsttesten feleverd op rond vn het opeheven Hoteldecreet blijven eldi tot de vervld (vijf jr n de dtum vn fleverin), ls er in het hotel sinds de fifte ervn een wijziinen zijn ebeurd. Dit onecht in welke cteorie of subcteorie het loies wordt verund. Afwijkinen, toeestn door de minister op rond vn het opeheven Hoteldecreet blijven eveneens eldi zoln de toestnd wrvoor de fwijkin werd verkreen, onewijzid bleef. Het Vlmse Toeristische Loiesdecreet ı cteorie hotels 25

er minicamping LY YODDQGHUHQ EH amp pee omfo G GRRU KHW 'H 9HUJXQ GH RRU K QDDO 9ODDQGHUHQ #LY YOD UHQ EH HUHQ E ORJLHV#LY YODDQGH

er minicamping LY YODDQGHUHQ EH amp pee omfo G GRRU KHW 'H 9HUJXQ GH RRU K QDDO 9ODDQGHUHQ #LY YOD UHQ EH HUHQ E ORJLHV#LY YODDQGH stenk mer cmpin DWLRQDD O 9ODD QGU Q Q UJXQG GRRU KW 'SDUWPQW LQW YODDQGUQ E UQDWLRQDDO 9ODD QGUQ JLV#LY YODDQG UQ E ristisch e o t d n vergu r rkntoo verhuu WLRQDDO 9ODDQGUQ 9UJXQG GRRU KW 'SDUWPQW LQWUQD

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW ENERGIEPREMIE B10 PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW WIE? De volgende sectoren komen, onder beplde voorwrden, in nmerking voor deze premie Deze premie is beschikbr voor een: Prticulier zie B10 b Renovtie JA

Nadere informatie

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

REKENEN MACHTEN MET. 5N4p EEBII 2013 GGHM

REKENEN MACHTEN MET. 5N4p EEBII 2013 GGHM REKENEN MET MACHTEN Np EEBII 0 GGHM Inhoud Herhlin: Eponentiele roei... Netieve Mchten... Geroken mchten... Etr Oefeninen... 9 Hoere-mchts functies... 0 Overzicht vn de reels... Herhlin: Eponentiële roei

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen Gebru kersreglement zl- en mterilverhuur Retributie op het huren vn zlen, sportterreinen en vermelde mterilen Dienst Vrije Tijd Mrkt 18 1750 Lennik 02 531 02 07 zlverhuur@lennik.be 1 Art. 1: Infrstructuur

Nadere informatie

energiedeskundige berekend energieverbruik (kwh/rn Dit certiflcaat is geldig tot en met 1 november 2021 softwareversie 1.33

energiedeskundige berekend energieverbruik (kwh/rn Dit certiflcaat is geldig tot en met 1 november 2021 softwareversie 1.33 l p 111W II ll I type open bebouwing bestemmng eengezinswoning postnummer 1790 gemeente Affligem nummer 43 bus Dit certiflct is geldig tot en met 1 november 2021 dtum: 01-11-2011 hndtekening: 0 50 100

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage Snelstrtgids Access Online: Betlingen en Rpportge Snel op weg met Access Online Voor het geruik vn de pplictie De meest geruikte functies in overzichtelijke stppen Snelstrtgids Access Online: Betlingen

Nadere informatie

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing Toyot Verzekeringen Altijd de beste oplossing Welke verzekering hebt u nodig? U rijdt met een Toyot of u wcht op zijn levering. Hij is nieuw of tweedehnds. U bent een kilometervreter of rijdt minder dn

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @strter by Socilistische Mutuliteit vn brbnt Sport en Fitness Je prestties verdienen goede locties! Krijg 45 terug vn je sport- of fitnessbonnement. #WELKOM De Socilistische

Nadere informatie

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015 lijnfolder geldig vnf 14 september 2015 CH Cmpushopper Hoe deze folder gebruiken? Beste reiziger Met deze folder willen wij u helpen om uw verpltsing met De Lijn uit te stippelen. Een lijnfolder bevt de

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B2 a ISOLATIE VAN DE MUREN

ENERGIEPREMIE B2 a ISOLATIE VAN DE MUREN ENERGIEPREMIE B2 ISOLATIE VAN DE MUREN Een doordchte en goed uitgevoerde isoltie vn de woning kn het verwrmingsseizoen verkorten, het gebruik vn een verwrmingsinstlltie met een lger vermogen toelten en

Nadere informatie

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT INFORMATIE hrt WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT COLOFON INHOUD INITIATIEFNEEMSTER Jessy Jnsen www.jessyjnsen.nl Hvelte Inleiding 05 HrtVerwennend voor Jou & Visie 07

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen! #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @werknemer Socilistische Mutuliteit vn brbnt Toegnkelijke gezondheid voor iedereen! betlt 40 /jr De Socilistische Mutuliteit terug voor je nticonceptie Love4you.be

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

FACEBOOK MARKETING. WORD óók 6 JUNI 2013

FACEBOOK MARKETING. WORD óók 6 JUNI 2013 Congres FACEBOOK MARKETING 6 JUNI 2013 WORD óók SPONSOR! Op donderdg 6 juni 2013 orgniseren Entopic en Likeconomics de eerste editie vn Congres Fcebook Mrketing. Een event wrbij de inzet vn Fcebook voor

Nadere informatie

Handreiking voor instroomniveaus wiskunde van MBO ers die technische HBO-studies willen volgen

Handreiking voor instroomniveaus wiskunde van MBO ers die technische HBO-studies willen volgen Hndreikin voor instroomniveus wiskunde vn MO ers die technische HO-studies willen volen Oesteld door LWHW (Lndelijke Werkroe Hbo-Wiskunde) oktober 0, revisie 8 november 0 Inleidin Nr nleidin vn de conferentie

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Erasmus MC Junior Med School

Erasmus MC Junior Med School Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Ersmus MC Junior Med School 2012-2013 De rts-onderzoekers vn morgen Het progrmm Dit progrmm loopt prllel n VWO-5 en -6 en bestt uit vier onderdelen:

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

Anti-Spyware Enterprise Module software

Anti-Spyware Enterprise Module software Anti-Spywre Enterprise Module softwre versie 8.0 Hndleiding Wt is de Anti-Spywre Enterprise Module? De McAfee Anti-Spywre Enterprise Module is een invoegtoepssing voor VirusScn Enterprise 8.0i, wrmee de

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a Werkbld Een feestml Nm: Ieder lnd en iedere cultuur kent specile dgen. Dn gn fmilies bij elkr op bezoek. Op die specile dgen is er meestl extr ndcht voor het eten. Hier zie je wt voorbeelden vn feesten

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra)

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra) Wt mk jij morgen mee MBO Loonwerk (Groen, grond en infr) Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dt is mr goed ook. We hebben een groene wereld nodig, wrin jij en je omgeving goed

Nadere informatie

Aanvraagformulier drank- en horecavergunning model b

Aanvraagformulier drank- en horecavergunning model b Anvrgformulier drnk- en horecvergunning model b Anvrg ter verkrijging vn een vergunning voor de uitoefening vn het horecbedrijf bestemd voor rechtspersonen die zich richten op ctiviteiten vn recretieve,

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER 1 november 2005 Beschikbre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen bestt uit 60 m.c.-opgven, Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistische ngiften in te vullen en door te sturen vi internet.

Nadere informatie

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd Verkorten inschrijfduur en leegstndtijd Pul Kooij 165419 Msterproject Business Mthemtics & Informtics Stgeverslg Zig Websoftwre B.V. Botterstrt 51 C 171 XL Huizen Vrije Universiteit Amsterdm Fculteit Copyright

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet.

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet. kennismking met i-respect.nl INTRODUCTIE GEMAAKT DOOR: Annèt Lmmers ONDERWERP: Een eerste kennismking met i-respect.nl en het onderwerp publiceren. DOEL: Weten wt de gevolgen en risico s kunnen zijn vn

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 bcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 lgemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING

WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerln 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk Vk

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie Belstingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie nsluitingen tot en met 3x80 Ampère Mrket Pro is de of ciële deler vn Nord Solr in de Benelux Wie zijn wij? Mrket Pro BV is de of ciële deler vn Nord

Nadere informatie

Aanvraagformulier drank- en horecavergunning model a

Aanvraagformulier drank- en horecavergunning model a Anvrgformulier drnk- en horecvergunning model Anvrg ter verkrijging vn een vergunning voor de uitoefening vn het horecbedrijf of slijtersbedrijf op grond vn rtikel 3 vn de Drnk- en Horecwet Dit formulier

Nadere informatie

WIS TALENT MANAGER HANDLEIDING DEELNEMER. Versie: WIS Talent Manager 4.7. WIS Services B.V. verbinden en versnellen

WIS TALENT MANAGER HANDLEIDING DEELNEMER. Versie: WIS Talent Manager 4.7. WIS Services B.V. verbinden en versnellen WIS TALENT MANAGER HANDLEIDING DEELNEMER WIS Services B.V. verbinden en versnellen Bezoekdres Stvorenweg 4 2803 PT Goud Correspondentie Postbus 309 2800 AH Goud Versie: WIS Tlent Mnger 4.7 T. (+31) 182

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING De rd vn de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel vn urgemeester en wethouders d.d. 13 jnuri 1998; gelet op de ereikte overeenstemming met de ommissie voor Bijzonder Georgniseerd overleg; e s l u i

Nadere informatie

ONTMOETINGSHUIS DE BRUG - VERHUURREGLEMENT

ONTMOETINGSHUIS DE BRUG - VERHUURREGLEMENT ONTMOETINGSHUIS DE BRUG - VERHUURREGLEMENT Artikel 1: Verhuur Ontmoetinqshuis De Bruq De std Alst is eigenr vn Ontmoetingshuis De Brug, gelegen Hertshge 11-19, 9300 Alst. De std stelt in het Ontmoetingshuis

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS. Voor alle soorten TL-buizen van Super Long Life

INSTALLATIEGIDS. Voor alle soorten TL-buizen van Super Long Life INSTALLATIEGIDS VOOR SUPER LONG LIFE T L - V E R L I C H T I N G Voor lle soorten TL-buizen vn Super Long Life I n h o u d Pgin 2 Algemene informtie 3 TL-productoverzicht 4 Super Long Life specificties

Nadere informatie

Meldingsformulier wijziging aanhangsel leidinggevenden drank- en horecavergunning

Meldingsformulier wijziging aanhangsel leidinggevenden drank- en horecavergunning Meldingsformulier wijziging nhngsel leidinggevenden drnk- en horecvergunning Anvrg ter wijziging vn het nhngsel behorende bij onderstnde drnk- en horecvergunning op grond vn rtikel 30 Drnk- en Horecwet

Nadere informatie

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ;

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ; ismeerite Wterlnd JUL Zi: ;MLî\i me Wterlnd 17 jut. no C1VI s ; College vn B&W der Gemeente Wterlnd t..v. de heer P. Sounthernygm Postbus 1000 1140 BA MNNICKENDAM tevens per e mil: p. sounthernygm@wter

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers?

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers? fonts: chtergrond PostScript Fonts op computers? Tco Hoekwter tco.hoekwter@wkp.nl bstrct Dit rtikel geeft een korte inleiding in de interne werking vn PostScript computerfonts en hun coderingen. Dit rtikel

Nadere informatie

SELECTIE EN REKRUTERING

SELECTIE EN REKRUTERING SELECTIE EN REKRUTERING KENGETALLEN kengetl omschrijving 2001 2002 verhouding interne / externe rekrutering het ntl intern ingevulde vctures (mobiliteit + promotie) t.o.v. het ntl 208 / 854 163 / 678 (1)

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3 Eonomishe Topper 4 Evlutievrgen them 3 1 Vn een lnd zijn volgende gegevens bekend: bbp in 2002 800 miljrd EUR bbp in 2003 833 miljrd EUR Prijspeil 2002 t.o.v. 2003 + 1,5 % Bevolking 2002 t.o.v. 2003 +

Nadere informatie

Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing

Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing Instlltiehndleiding en geruiksnwijzing Dikin Altherm vereenvoudigde geruikersinterfce EKRUCBS Instlltiehndleiding en geruiksnwijzing Dikin Altherm vereenvoudigde geruikersinterfce Nederlnds Inhoudsopgve

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

Verhuisgids. met handige tips. wij leveren gratis bel ons en bestel. Jij verhuist makkelijk en snel met stapelbare dozen

Verhuisgids. met handige tips. wij leveren gratis bel ons en bestel. Jij verhuist makkelijk en snel met stapelbare dozen Verhuisgids met hndige tips wij leveren grtis bel ons en bestel Jij verhuist mkkelijk en snel met stpelbre dozen Wij pikken op wnneer je dt wil Inhoudstfel 4 6 10 Checklist 2 3 3 Oude Huis Nieuwe Huis

Nadere informatie

Voorwoord. Moesten er nog vragen zijn, de leiding staat altijd klaar om u te helpen. Onze contactgegevens vinden jullie achteraan deze maandschors.

Voorwoord. Moesten er nog vragen zijn, de leiding staat altijd klaar om u te helpen. Onze contactgegevens vinden jullie achteraan deze maandschors. Voorwoord Beste ouders, leden en sympthisnten Dit is jmmer genoeg lweer de ltste mndschors vn het jr. Moest het je beter doen voelen, we hebben er wel drie mnden in gepropt in de plts vn twee. Wnneer de

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 8

Internetopgaven hoofdstuk 8 Internetopgven hoofdstuk 8 IO.8.1 Zie onderstnde MVA-stt vn Anders BV, producent vn kunststof kozijnen. MVA stt Anders BV Omschrijving Anschf Anschf Afschrijvings- Boekwrde Afschrijving Boekwrde dtum wrde

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii I WAT IEEREEN MOET WETEW : vn de = I HUUROPZEGBINfiS I E OOR J. @. PRINS = Secretris der Huurcommissie te Amersfoort =

Nadere informatie

Iepen en iepziekte. Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer. Colofon. Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Postbus 12651 2500 DP Den Haag

Iepen en iepziekte. Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer. Colofon. Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Postbus 12651 2500 DP Den Haag Gemeente Den Hg Dienst Stdsbeheer Colofon Iepen en iepziekte Uitgve Gemeente Den Hg Dienst Stdsbeheer Postbus 12651 2500 DP Den Hg Vormgeving Teres Jonkmn (BNO) Druk Fcilitire dienst - Multimedi Deze brochure

Nadere informatie

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN ELEMENTAIR ALGEBRAÏSCH REKENEN Een zelfhulpgids voor letterrekenen Rekenregels Uitgewerkte voorbeelden

Nadere informatie

INLEIDING. Gezond eten Gezond drinken Genoeg slapen Goed bewegen

INLEIDING. Gezond eten Gezond drinken Genoeg slapen Goed bewegen b o r p! f G t i F s i t r G t l p r u e l k r ee INLEIDING Structuur, inzicht en plezier bij gezond leven Dr geloven wij in bij FitGf! Drom hebben we een klender met stickers ontworpen! Voor kinderen,

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 bcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 lgemeen nieuws Sloffen! Beste ouders, Het is bij ons op school verplicht om de schoenen in de gng uit te doen, mr het is niet de bedoeling dt de kinderen drn op sokken

Nadere informatie

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1994 1995 : Eerste Ronde.

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1994 1995 : Eerste Ronde. Vlmse Wiskunde Olmpide 994 995 : Eerste Ronde De eerste ronde bestt uit 30 meerkeuzevrgen, opgemkt door de jur vn VWO Het quoteringsssteem werkt ls volgt : een deelnemer strt met 30 punten Per goed ntwoord

Nadere informatie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie Til-s 1122 E P to lt-?s r> GEMEENTE vveert Afdeling Nm opsteller voorstel Portefeui I lehouder Onderwerp Projectontw kkeling Zontrop, Hugo AF (Frns) vn Eersel B&W-voorstel: BW-009022 Zknummer JOIN: zlt5lotr463

Nadere informatie

Artikel 06a Maatregelen bij in- en uitrijden werkvakken

Artikel 06a Maatregelen bij in- en uitrijden werkvakken Bron: Titel: CROW Artikel 06 Mtregelen bij in- en uitrijden werkvkken Inhoud: 1. Inleiding In CROW-publictie 96b wordt niet uitgebreid ingegn op mtregelen voor het in- en uitrijden vn werkvkken en er zijn

Nadere informatie

r minicamping 9HUJXQG GRRU KHW ORJLHV#LY YODDQGHUHQ EH mer ampeerautoterrein comfort GRRU H HQ EH HQ E gaste

r minicamping 9HUJXQG GRRU KHW ORJLHV#LY YODDQGHUHQ EH mer ampeerautoterrein comfort GRRU H HQ EH HQ E gaste gstenkmer hot el cmpin stenk mer g QDD LQWHUQ DWLRQDD O 9ODD O 9OD QGHUH Q vkntielogie HUHQ vergund reisbureu XQG GRRU KHW 'HS DUWHPHQW LQWHUQD DQGHUHQ EH WLRQDDO 9ODDQGH UHQ V#LY YODDQGHUHQ EH HQW LQWHUQDWLRQ

Nadere informatie

is het koppel dat overeenkomt met het eindpunt van λ.op ax by = a a b x y = a b = x y a b ax by bx + ay = a b

is het koppel dat overeenkomt met het eindpunt van λ.op ax by = a a b x y = a b = x y a b ax by bx + ay = a b 1 Tweedimensionle Euclidische ruimte 11 Optelling, verschil en sclire vermenigvuldiging = ( b, ) b, is de verzmeling vn lle koppels reële getllen { } Zols we ons de reële getllen kunnen voorstellen ls

Nadere informatie

Tips voor optimaal profijt van uw multifocale brillenglazen

Tips voor optimaal profijt van uw multifocale brillenglazen Tips voor optiml profijt vn uw multifocle brillenglzen Gefeliciteerd met uw nieuwe multifocle brillenglzen! U hebt een hoogwrdig product ngeschft dt het resultt is vn uitgebreid onderzoek nr optimle correctietechnieken

Nadere informatie

log(a) = b a = g Opdracht 1 Opdracht 2 Bereken x: 2 2 =4 2 3 =8 2 4 = = = = = = = =2048 Enz...

log(a) = b a = g Opdracht 1 Opdracht 2 Bereken x: 2 2 =4 2 3 =8 2 4 = = = = = = = =2048 Enz... Hoofdstuk 6 loritmen We zen l eerder dt je bij het vermenivuldien vn mchten met elijk rondtl de exponenten op m tellen. Dt is bijzonder, wnt ls je bij een willekeurie vermenivuldiin de etllen zou kunnen

Nadere informatie

Uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen. aanpassing meerjarenplan 2014-2019 budget 2015. Namens de gemeenteraad,

Uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen. aanpassing meerjarenplan 2014-2019 budget 2015. Namens de gemeenteraad, oz )2 CE NTRU IS TA D Uittreksel uit het register vn de gemeenterdszittingen Gemeenterd 26 jnuri 2015 Welzijn OCMW kennisneming. npssing meerjrenpln 2014-2019 budget 2015 nwez g Odette VAN HAMME, voozitter

Nadere informatie

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij.

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij. *13.20303* Rekenkmercommissie Borger-Odoorn Gemeenterd vn Borger-Odoorn Postbus 3 7875 ZG EXLOO Dtum 10 september 2013 Onderwerp Anbieding onderzoeksrpport "Beleid en uitvoering integriteit". Uw bsn nummer

Nadere informatie

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll -í Onderwerp Volgnr. Cors kenmerk EnergieAgend Woudrichem -2018 2014-061 14.0012925/2014Z02786 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Portefeuillehouder Ambtenr Afdeling Dtum voorstel Opiniërende

Nadere informatie

6 Plafonds op veerregels Plafondbekledingen van houten vloeren en daken met verbeterde geluidisolatie

6 Plafonds op veerregels Plafondbekledingen van houten vloeren en daken met verbeterde geluidisolatie Plfondsystemen Inhoud 1 Systeemkennis vn het hooste niveu 2 Voorstellin Typen Gyproc-plfonds Toepssin en voordelen Keuze vn de plfondonderstructuur Keuze vn de bekledinsplt Overlnse of dwrse pltsin 3

Nadere informatie

Kwaliteiten. Historisch centrum. Historische wandeling. Landstad Lochem. Story & Shop. Groene omgeving. DE KRACHT van lochem. Het is

Kwaliteiten. Historisch centrum. Historische wandeling. Landstad Lochem. Story & Shop. Groene omgeving. DE KRACHT van lochem. Het is Kwliteiten DE KRACHT vn lochem Historisch centrum Historische wndelin Het is 1590... Het is 1639... Het is 1233...... Op een mooie herfstochtend in oktober verzmelen buiten de std, n de knt vn Zutphen,

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Rekenregels van machten

Rekenregels van machten 4 Rekenregels vn mchten Dit kun je l 1 mchten met een ntuurlijke exponent berekenen mchten met een gehele exponent berekenen 3 terminologie in verbnd met de mchtsverheffing correct gebruiken Test jezelf

Nadere informatie

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden Rinte ouwkvel met ruime eouwingsmogelijkheden gelegen n de krkteristieke strt Berg te Nuenen Koopprijs 682.000,00 v.o.n. Groot 1.748 m² 1. Algemene eschrijving Op een prchtige plek, nij het centrum vn

Nadere informatie

Rabatdelen. www.rockpanel.be

Rabatdelen. www.rockpanel.be Rbtdelen www.rockpnel.be ROCKPANEL Lines ROCKPANEL Lines zijn rbtdelen met veer en groef die geschikt zijn voor horizontle toepssing in geventileerde constructies. De innovtieve producten zijn een meer

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport An de minister vn Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Voorstel Smenwerking dvisering vccintie Uw kenmerk : 748280-135050-PG en 748363-135057-PG Ons kenmerk : U-994508/RW/bp/066-K en 2016094166

Nadere informatie

Rabatdelen. www.rockpanel.nl

Rabatdelen. www.rockpanel.nl Rbtdelen www.rockpnel.nl ROCKPANEL Lines ROCKPANEL Lines zijn rbtdelen met veer en groef die geschikt zijn voor horizontle toepssing in geventileerde constructies. De innovtieve producten zijn een meer

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2015. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2015. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2015 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie