Zakelijk / Ondernemers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zakelijk / Ondernemers"

Transcriptie

1 Eindejaartips 2012

2 Eindejaarstips 2012 Een aantal gevarieerde tips die de aandacht vragen en nog vóór 1 januari 2013 uitgevoerd kunnen worden. Meer informatie/overleg: Bel ! Zakelijk / Ondernemers Plan uw investering: in 2012 of 2012 Bent u van plan om op korte termijn te gaan investeren? Ga na of u die investeringen nog dit jaar moet doen, of dat u die gedeeltelijk beter kunt uitstellen tot volgend jaar. Een spreiding van investeringen over meerdere jaren leidt meestal tot een hogere kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), en daarmee tot meer belastingvoordeel. Om voor de KIA in aanmerking te komen moet een ondernemer in 2012 meer dan en maximaal investeren in premieabele bedrijfsmiddelen. De KIA is 28% op investeringen tot maximaal ; voor investeringen van meer dan tot is de KIA een vast bedrag van Daarboven daalt de aftrek met 7,56% van het investeringsbedrag boven de Deze schijvenindeling maakt het voordelig om investeringen te knippen en over twee jaren te spreiden. Blijft u dit jaar met de investeringen onder de drempel van 2.300, dan doet u er verstandig aan de in 2013 geplande investeringen naar voren te halen en die nog dit jaar te doen. Zeker als u met de investering in 2013 wederom onder de drempel blijft. Twee jaar investeren levert geen aftrek op, een keer geeft dit jaar een aftrek van 28%, ofwel een aftrekpost van Het spreiden van investeringen levert meer investeringsaftrek en dus meer belastingbesparing op. 2 Eindejaartips 2012

3 Waardeer uw goodwill af Heeft u zich een paar jaar geleden als vrije beroeper duur moeten inkopen? En heeft u de betaalde goodwill nog niet volledig afgeschreven? Laat uw adviseur dan eens nagaan of een afwaardering van de goodwill op lagere bedrijfswaarde niet mogelijk is. Door de recente crisis is de winstgevendheid van veel organisaties van vrije beroepers sterk gedaald. Vakantiegeld: voer de kosten nu al op Vergeet u niet om ultimo 2012 een passiefpost op te voeren voor het recht op vakantiegeld dat uw werknemers per die datum hebben opgebouwd? Het vakantiegeld dat u in mei 2013 aan uw medewerkers moet betalen, heeft voor 7/12 deel betrekking op Dat vermindert de winst voor Ook voor de niet opgenomen vakantiedagen kunt u per 31 december 2012 een passiefpost opvoeren. Stem het aantal niet-opgenomen vakantiedagen af met uw personeel, geeft het saldo door aan de boekhouder ( Check de VAR bij de Belastingdienst, zeker van uw buitenlandse ZZP-ers Werkt u binnen uw onderneming met ZZP-ers? Check dan hun VAR! Een VAR-winst uit onderneming of een VAR-directeur-grootaandeelhouder geeft u als opdrachtgever de begeerde vrijwaring dat u niet als werkgever van de ZZP-er kunt worden aangemerkt. U moet als opdrachtgever dan wel aan wél vier voorwaarden voldoen: u moet een kopie van de VAR bij uw administratie bewaren, de identiteit van de ZZP-er vaststellen en een kopie van diens geldig identiteitsbewijs bij uw administratie bewaren, controleren of de werkzaamheden van de ZZP-er overeenkomen met de in de VAR genoemde werkzaamheden, én controleren of de werkzaamheden plaatsvinden binnen de geldigheidsduur van de VAR. U kunt de VAR bij de Belastingdienst laten checken, bij het Landelijk Coördinatiepunt VAR telefoon De belastingdienst checkt de combinatie BSN (Burger Service Nummer ) en VAR. Is die akkoord, dan weet u als opdrachtgever dat u gevrijwaard bent van een naheffing van loonbelasting en premies. Is de VAR niet akkoord, dan kunt u tijdig maatregelen nemen om die naheffing te voorkomen. 3 Eindejaartips 2012

4 Pas op met aanbetalen In deze economisch moeilijke tijden moeten consumenten voorzichtig(er) zijn met het doen van aanbetalingen voor grote aankopen zoals keukens, auto s en verbouwingen. Gaat een leverancier over de kop, dan is er een gerede kans dat de klant geen cent terugziet van zijn aanbetaling. Betaal om te beginne een klein percentage aan. En wilt u helemaal geen risico, dan kunt u ook een aanbetalingsgarantie afsluiten bij het Nationaal Waarborgfonds Aanbetalingen (www.nationaalwaarborgfondsaanbetalingen.nl). De kosten bedragen 29,95 voor aanbetalingen tot maximaal Maak gebruik van speciale regels voor de bestelauto van de zaak Is een bestelauto door aard of inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt voor vervoer van goederen, dan hoeft er geen forfaitaire bijtelling in aanmerking te worden genomen, maar kan worden volstaan met het aantal privékilometers maal de kilometerprijs. In het verleden ging men er eigenlijk standaard van uit dat een bestelauto met bijrijdersstoel niet aan de voorwaarden voldeed en daarover dus wel de forfaitaire bijtelling moest worden toegepast. Inmiddels is die opvatting veel te streng gebleken en hebben al een aantal belastingplichtigen met succes een forfaitaire bijtelling weten te voorkomen. Mogelijk kunt u ook een beroep doen op de nieuwe inzichten. Privé / Particulieren Zorg voor een levenstestament In een levenstestament kunt u vastleggen wat er moet gebeuren met uw vermogen, uw onderneming, etc. ingeval u onverhoopt zelf niet meer in staat bent om die beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld omdat u na en ongeval in coma raakt, of depressief wordt, of als u al wat ouder bent en gaat dementeren. U kunt in dat levenstestament één of meer vertrouwelingen volmacht geven om uw zaken in die situatie te behartigen. Verder kunt u in zo n testament uw wensen op medisch gebied aangeven, uw plannen met uw woning, lopende schenkingen, en ga zo maar door. Een goed testament geeft rust en zekerheid, en dat geldt zeker ook voor een levenstestament. Overleg het eens met uw adviseur. 4 Eindejaartips 2012

5 Vraag toeslagen aan Ontving u in 2012 geen kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag of huurtoeslag maar komt u hiervoor in 2012 of 2013 wel in aanmerking? Vraag dan deze toeslagen nu aan bij de Belastingdienst. De regels veranderen per jaar. Kijk dus elk jaar opnieuw of u voor een toeslag in aanmerking komt. Meer informatie op Ontving u in 2012 wel één of meer toeslagen? Dan ontvangt u de betreffende toeslagen automatisch ook in 2013 als u daar recht op heeft. Geef eventuele wijzigingen door aan de Belastingdienst. Zorg er wel voor dat u deze zorgvuldig controleert. De gegevens waarop de Belastingdienst zich baseert kunnen namelijk inmiddels achterhaald zijn, zodat de toeslag(en) te laag of juist te hoog is vastgesteld. Doe alsnog aangifte (T-biljet) U weet natuurlijk beter, maar veel mensen hebben angst voor de blauwe envelop. Ten onrechte, want het indienen van een belastingaangifte is vaak lucratief! Bijvoorbeeld als u niet het hele jaar heeft gewerkt, of vanwege de extra heffingskortingen als u kinderen heeft, of vanwege de aftrek van giften, levensonderhoud van kinderen jonger dan 30 jaar (tot en met 2011, vanaf 2012 is de leeftijdsgrens gesteld op 21 jaar), reisaftrek, studiekosten en ziektekosten. U kunt dit jaar nog tot en met het belastingjaar 2007 geld terugkrijgen als de teruggave méér bedraagt dan 13,00 (2007 en 2008) of 14,00 (2009, 2010 en 2011). U moet dan wel aangifte doen. De aangifte over 2007 kunt u nog tot en met 31 december 2012 indienen. Doe aangifte met het elektronisch aangifteprogramma van de Belastingdienst, te downloaden van Dat maakt het doen van aangifte een stuk eenvoudiger! 5 Eindejaartips 2012

6 Los consumptieve leningen af Heeft u tegelijkertijd spaargeld en consumptieve leningen? Dat is niet handig, want u betaalt altijd méér voor lenen dan u voor sparen ontvangt. Bovendien kunt u uw box 3-schulden nooit volledig wegstrepen tegen uw bank- en andere box 3-tegoeden, omdat daarvoor een drempel van per persoon geldt (2012). Los daarom uw consumptieve leningen af met uw spaargeld. Het mes snijdt dan aan twee kanten: u bespaart rente èn belasting in box 3. Schenk aan uw (klein-)kinderen Uw kinderen betalen bij uw overlijden erfbelasting. Het tarief varieert van 10 tot 20%. Over schenkingen moet schenkbelasting worden betaald. Daarvoor gelden in principe dezelfde tarieven als voor de erfbelasting. U mag uw kinderen dit jaar geven zonder dat daar schenkingbelasting over wordt geheven, en zelfs éénmalig (onder voorwaarden) tot wel als uw kinderen tussen de 18 en 35 jaar oud zijn. Zo kunt u nog tijdens uw leven jaarlijks belastingvrij geld weggeven, waardoor uw toekomstige erfgenamen erfbelasting besparen. Bijkomend voordeel: de grondslag van uw vermogen wordt verlaagd, en met een beetje geluk wordt de schenking of een deel daarvan bij uw kinderen niet belast met vermogensrendementsheffing, omdat hun vrijstelling in box 3 ( per meerderjarig kind in 2012) nog niet volledig was benut. Schenk uw kleinkinderen nog dit jaar geld. De vrijstelling voor 2012 is gesteld op per kleinkind (voor alle schenkingsbedragen binnen één kalenderjaar samen). Wilt u uw geld eigenlijk nog niet kwijt? Leen het geschonken bedrag dan terug van uw kinderen ( schenken en teruglenen ). Dat kan zolang de schenking niet verplicht moet worden gebruikt voor een huis of studie. U mag ook herroepelijk schenken als u dat direct bij de schenking vermeldt. Het voordeel van op deze manier schenken is dat u de schenking altijd kunt terugvragen, bijvoorbeeld als uw kind een sociale uitkering krijgt die afhankelijk is van het eigen vermogen. 6 Eindejaartips 2012

7 Denk aan de mogelijkheid van banksparen Vanaf 2008 kunt u ook bij banken sparen voor een aanvullende pensioenvoorziening. Naast lijfrenteproducten van verzekeraars zijn er bankspaarvoorzieningen, waarmee u onder vrijwel dezelfde voorwaarden fiscaal vriendelijk kunt sparen. Voorkom boxhopping Vermogensbestanddelen die vanuit box 3 naar box 1 of 2 worden verschoven en die binnen drie maanden weer terug in box 3 komen, worden in box 3 belast wanneer in de genoemde periode de peildatum ligt voor box 3 (1 januari). Is de periode meer dan drie maanden, maar minder dan zes maanden, dan geldt dezelfde regeling, ténzij u aannemelijk kunt maken dat aan de verschuivingen zakelijke overwegingen ten grondslag liggen. U kunt dus geconfronteerd worden met een dubbele belastingheffing. Het is zaak om dat te voorkomen. Boxhopping kan, mits goed opgezet en uitgevoerd, wel tot meer liquiditeiten leiden, voor maatwerk bel: Los een kleine (rest)hypotheek af Het einde van het jaar is altijd een goed moment om eens kritisch naar uw hypotheeklening te kijken. Soms kan het aflossen van een (rest)hypotheek namelijk duizenden euro s per jaar schelen, vooral als u spaargeld werkloos op de plank heeft liggen. Niet alleen omdat u fiscaal beloond wordt (u hoeft geen belasting meer over het eigenwoningforfait te betalen), maar ook omdat uw vermogensrendementsheffing over het spaargeld vermindert: het geld verhuist van box 3 naar box 1. Dat scheelt per 1 januari a.s. nog eens 1,2% Los nooit zomaar af. Kijk eerst wat uw vermogen aan rendement geeft (na vermogensrendementsheffing). 7 Eindejaartips 2012

8 Aftrek monumentenwoning: in 2012 of in 2013 Per 1 januari 2012 is de aftrek beperkt voor monumentenpanden die als eigen woning worden gebruikt. Van de onderhoudskosten is nog slechts 80% aftrekbaar, de aftrek van eigenaarslasten en afschrijving is volledig vervallen. Onderhoudskosten waarvoor een subsidie wordt verstrekt, kunnen niet in aftrek worden gebracht. De beperking van de aftrek van onderhoudskosten geldt zowel voor monumenten die als eigen woning kwalificeren als voor monumenten in box 3. De drempels voor aftrek van deze persoonsgebonden aftrekpost komen te vervallen. Voor 2012 en 2013 geldt een overgangsregeling: als u vóór 1 januari 2012 onherroepelijke verplichtingen bent aangegaan voor het onderhoud van uw monumentenwoning en die kosten in 2012 of 2013 betaalt, zijn die kosten volledig aftrekbaar. Ga na of u de aftrek in 2012 of in 2013 kunt benutten. Schenk over en weer in de familie Ouders kunnen hun kind jaarlijks een belastingvrije schenking doen, in 2012 van Let op: deze vrijstellingen geldt per kind, niet per ouder. Bij een schenking door beide ouders, bijv. als die gescheiden leven, kan niet twee keer de vrijstelling worden toegepast! Krijgt het kind schenkingen van zijn ouders én van andere familieleden, dan geldt er geen samentelbepaling. Het kind kan in één jaar wel een vrijgestelde schenking ontvangen van zijn ouders (van of de eenmalig verhoogde vrijstelling), plus een vrijgestelde schenking van grootouders, ooms, tantes, en ga zo maar door. Die kunnen in 2012 ieder belastingvrij schenken. Zo wordt het voor broers en zusters aantrekkelijk om vrijgestelde schenkingen aan hun neven en nichten uit te wisselen. Legale constructie! 8 Eindejaartips 2012

9 Giften: wachten of betalen? Giften aan en ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) zijn onder voorwaarden aftrekbaar. In 2012 kunt u de giften in aftrek brengen voor zover zij samen zowel 60 euro als 1% van uw verzamelinkomen te boven gaan. Het is dus van belang uw giften zodanig te plannen dat u de drempel overschrijdt. Het kan aantrekkelijk zijn de giften, die u in 2013 wilt doen, alvast in 2012 te betalen. Omgekeerd kan het zijn dat uw giften in 2012 onder de drempel blijven. In dat geval kunt u ervoor kiezen deze pas in 2013 te betalen, met het doel het drempelbedrag dan wel te bereiken. Betaal uw lijfrentepremies tijdig Kunt u aantonen dat u in 2011 onvoldoende pensioen heeft opgebouwd, dan kunt u op grond van de zogenaamde jaarruimte een bedrag aan aftrekbare lijfrentepremie storten. Let op: U kunt alleen premies aftrekken die u daadwerkelijk in 2012 heeft betaald. Bespaar op uw verzekeringen Bepaal of uw verzekeraar nog de beste aanbieder is. Stapt u over, overweg dan om de premie per jaar te betalen (nog goedkoper). Betaal vóór het einde van dit jaar: als de verhoging van de assurantiebelasting per 1 januari a.s. inderdaad doorgaat scheelt het u nog eens (21 9,7=) 11,3%. Tenzij de politiek daar een stokje voor steekt. Check autoverzekering Autoverzekeringen zijn de afgelopen maanden weer duurder geworden, volgens de verzekeraars omdat mensen steeds meer schade claimen. Ons advies: check regelmatig op vergelijkingsites als en of uw autoverzekering niet goedkoper kan. Losse verzekering vaak goedkoper U dacht dat u goedkoper uit was als u uw verzekeringen als pakket koopt? Dan heeft u het mis. Losse verzekeringen blijken tot bijna de helft goedkoper dan de pakketkortingen van de verzekeraars. Houd uw verzekeringen allemaal kritisch tegen het licht. Waarschijnlijk bespaart u alleen daardoor al. 9 Eindejaartips 2012

10 Check uw spaarrekeningen Spaarrekeningen die ooit interessant waren vanwege die hoge rente, zijn dat niet per se nog steeds. Als u zo n interessant spaarproduct heeft, moet u extra opletten. De kans is groot dat de bank de rente na verloop van tijd geleidelijk verlaagt. Andere rekeningvormen bij diezelfde bank hebben soms inmiddels betere voorwaarden, en bij de concurrentie is het wellicht nóg beter. Maak eventueel ook gebruik van actierentes, maar noteer dan wel de einddatum van de actierente in uw agenda en verhuis uw geld desgewenst naar een beter renderende rekening zodra die periode is afgelopen. Overdrachtsdatum van de eigen woning Door de overdrachtsdatum slim te plannen, kunt u geld besparen bij de (ver)koop van een eigen woning. Heeft u overwaarde (verkoopprijs minus het bedrag aan hypotheek en overige kosten) op de woning die u in december verkoopt? En koopt u pas in het volgende jaar een nieuwe woning? Dan moet u de overwaarde in box 3 aangeven (op 1 januari 2013) en bent u over het bedrag 1,2% belasting verschuldigd. Laat u de overdracht van de verkochte woning na 1 januari 2013 plaatsvinden, dan spaart u deze belasting uit. Het omgekeerde geldt ook: wilt u rond de jaarwisseling een woning kopen en financiert u de woning (voor een deel) met eigen geld, dan kan het fiscaal voordelig zijn de overdrachtsdatum nog dit jaar te laten plaatsvinden. Tip: Met het oog op de verwachte beperking van de hypotheekrenteaftrek per 1 januari 2013 zal het zeker voor starters in het algemeen de voorkeur hebben om de woning nog vóór 1 januari 2013 (onherroepelijk) aan te kopen. Plesmanstraat KZ Veenendaal Tel: Eindejaartips 2012

Met hetzelfde geld meer doen, dat wil iedereen wel in deze barre tijden. Wij laten u zien hoe.

Met hetzelfde geld meer doen, dat wil iedereen wel in deze barre tijden. Wij laten u zien hoe. TOP-20 bespaartips Met hetzelfde geld meer doen, dat wil iedereen wel in deze barre tijden. Wij laten u zien hoe. 1) zoek actief naar de hoogste rente Heel vroeger gaven banken een keurige rente op positief

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Daar Geef JeOm Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Cultuur Daar Geef Je Om Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Geven

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Uw monument en de Belastingdienst

Uw monument en de Belastingdienst Uw monument en de Belastingdienst De fiscale faciliteiten voor het restaureren en het onderhouden van uw monumentenpand LET OP! Deze productbrochure bevat gedateerde informatie. Kijk voor actuele en volledige

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Waarom een testament?

Waarom een testament? notaris Oude Delft 62 2611 CD Delft Postbus 2882 2601 CW Delft tel. 015-213 70 50 fax 015-213 70 55 notaris@boelens.net Waarom een testament? REDENEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN (NIEUW) TESTAMENT - Benoemen

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

een erfenis, wat nu?

een erfenis, wat nu? een erfenis, wat nu? Alles over het afwikkelen van een erfenis, de rol van de executeur, de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u te maken krijgt

Nadere informatie

Fiscaal Actueel 2-2015. Laag btw-tarief op verbetering woningen eindigt

Fiscaal Actueel 2-2015. Laag btw-tarief op verbetering woningen eindigt Fiscaal Actueel 2-2015 Laag btw-tarief op verbetering woningen eindigt Per 1 maart 2013 werd het btw-tarief op de arbeidskosten bij renovatie, onderhoud en herstel van woningen tijdelijk verlaagd naar

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen?

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? werk.nl uwv.nl Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Offerte Garantie Plan - Premie

Offerte Garantie Plan - Premie Offertenummer GPP0100010000598 Offertedatum 31-05-2012 Geldigheid Deze offerte is geldig tot 4 weken na 31-05-2012. Binnen deze geldigheidstermijn moet de aanvraag zijn ingediend. Ook moet dan het ondertekende

Nadere informatie

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 9.1 Belastingheffing in box 3 9.2 Waarderingsgrondslagen 9.3 Heffingvrij vermogen 9.4 Vrijgesteld vermogen in box 3 9.5 Onroerende zaak in box 1 of box 3 9.6

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie juli 2009 Volgnummer: 2009:2; bijgewerkt tot 1 juli 2009

Nadere informatie