Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3"

Transcriptie

1 Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 13 November 2006 Opdrachtgever Bouwmat NV, Gert Klein Opdrachtnemers Paulien Lakeman (209459) tel (m): Marcel Helmer (220764) Wendy Fiene (220767) Prevish Marapengopi (182900) Proftaak Bouwmat NV reorganisatie 1

2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Managementsamenvatting 5 1. Algemeen De huidige situatie van het bedrijf Aanleiding voor de reorganisatie De toekomstige situatie van het bedrijf Geldigheidsduur Werkingssfeer Mededelingsplicht Wijzigingen 8 2. Organisatorische aspecten Organisatiestructuur Integratie van de vestigingen Bedrijfscultuur Managementstijlen Marketingsstrategie Juridische aspecten Ontslag wegens reorganisatie Anciënniteitbeginsel aan de hand van afspiegelingsmethode Consequenties voor het pensioen Verplichtingen en sancties van de WW bij ontslag IVM reorganisatie Positie medezeggenschapsorganen Personeels aspecten Inventarisatie van het personeel Algemeen Personeel per vestiging Personeel in dienstjaren Leeftijdsopbouw Af te vloeien personeel Efficiënte en reële afweging van het gebruik van flexibele en vaste arbeidscontracten VUT-Regeling Herplaatsing Tijdlijn Financiële aspecten Afstoten van activiteiten Raming van kosten/baten Kosten ontslag 23 Afkoopregeling 23 Eventuele outplacement kosten 23 Proftaak Bouwmat NV reorganisatie 2

3 Kostenbesparingen Resultatenbegroting Ethische aspecten De kwaliteit van de producten De relatie met de klant Hoe worden de werknemers voorbereid op de nieuwe bedrijfscultuur? Het nieuwe imago van Bouwmat 24 Conclusie 25 Bronnen 26 Bijlagen Sociaal Plan Bouwmat NV 27 Inhoudsopgave 28 Inleiding 29 Deel 1 Definities en werkingssfeer 30 Deel 2 Beëindiging arbeidsovereenkomst Planning Bouwmat NV Personeelsbestand Luxsan BV & Bouwmat NV Vestigingen en medewerkers Leeftijd, dienst en ziekte Ontslaginventarisatie Luxsan BV & Bouwmat NV Ontslagkosten Luxsan BV en Bouwmat NV Resultatenbegroting Bouwmat NV Organisatiestructuren Bouwmat BV & Luxsan BV Procesverslag Individuele opdrachten Individuele opdracht Paulien Lakeman Individuele opdracht Wendy Fiene Individuele opdracht Prevish Marapengopi Individuele opdracht Marcel Helmer 62 Proftaak Bouwmat NV reorganisatie 3

4 Inleiding Al een geruime tijd geleden is bekend geworden dat sinds 1 januari 2006 Bouwmat NV voor 100 procent eigenaar is geworden van Luxsan BV. Luxsan verliest hierbij haar status als zelfstandige onderneming maar de merknaam Luxsan blijft naar buiten toe wel bestaan. Het personeel van Luxsan wordt overgenomen door Bouwmat. De financiele ontwikkelingen van Luxsan zijn onder de maat en maatregelen zijn nodig om de resultaten van Luxsan tussen nu en twee jaar sterk te verbeteren en op eenzelfde niveau te krijgen als de resultaten van het moederbedrijf Bouwmat NV. Hierbij presenteren wij het reorganisatieplan die per 1 februari 2007 in werking gaat treden. De reorganisatie zal via efficiencymaatregelen en vooral kostenreducties de resultaten van Luxsan sterk moeten laten verbeteren. Proftaak Bouwmat NV reorganisatie 4

5 Managementsamenvatting Algemeen De financiële positie van Luxsan zijn sinds de overname onacceptabel. De directie van Bouwmat ziet genoodzaakt om maatregelen te treffen om de resultaten van Luxsan BV tussen nu een twee jaar sterk te verbeteren. Om tot deze verbetering komen is het nodig een reorganisatie door te voeren. Voor het reorganisatieplan is het nodig te kijken naar de richtlijnen en de wensen die naar voren zijn gekomen in de directievergadering. In het reorganisatieplan, sociaal plan en een planning worden de richtlijnen voor de reorganisatie uiteengezet. Organisatorisch - De organisatiestructuur van Bouwmat NV zal een nieuwe structuur aannemen. De organogram van Luxsan verdwijnt en de divisies worden opgenomen in de organogram van Bouwmat. Deze divisies zullen ieder hun eigen zelfstandigheid hebben. De belangrijkste wijzigingen zijn als volgt: 1 directie & public relations voor Bouwmat & onderdeel Luxsan. - De managementlagen van Bouwmat zullen deels worden versterkt door de gelijke managementlagen van Luxsan waar nodig is. Commerciële en financiële tak wordt van toepassing op alle 47 vestigingen. Inkoop, logistiek & projecten worden van toepassing op alle 47 vestigingen. - De vestigingen van Luxsan valt nu onder de vestigingen van Bouwmat. De bedrijfscultuur van Bouwmat blijft centraal staan in de bedrijfsvoering. Wel moet er een aantal aanpassingen worden gemaakt waardoor Bouwmat optimaal functioneert en als een onderneming wordt gezien die kwaliteit levert. De belangrijkste aanpassingen zijn: De nadruk op presteren en het halen van deadlines behouden maar deze wel in hand laten gaan met de kwaliteitsstrategie die belangrijker is. Het halen van deadlines is minder belangrijk dan het niet halen van de kwaliteit. Het niet halen van deadlines is beter te compenseren dan het verlies van kwaliteit wat Bouwmat hoog in het vaandel heeft staan. Het gevoel van onderlinge afhankelijkheid in elkaars functioneren tussen de afdelingen vergroten. De managementstijl resultaatgericht management zal door de hele organisatie centraal staan. Juridisch Er zal ontslag worden ingediend bij het CWI wegens bedrijfseconomische redenen. Vanaf 1 maart is de hantering van de afspiegelingsmethode verplicht voor elk ontslag op basis van bedrijfseconomische redenen. Aangezien er meer dan 20 mensen hun baan zullen verliezen zal er collectief ontslag plaatsvinden. (Art.3 Wet Melding Collectief Ontslag lid 1) Het ontslagbesluit geeft in artikel 4:2 lid 1 het ontslagbesluit de regeling voor het bepalen van de ontslagvolgorde bij een personeelsinkrimping wegens bedrijfseconomische reden. Dit zal gebeuren aan de hand van de afspiegelingsmethode. De 20 personen die al in dienst waren bij Luxsan voor het ontstaan van het bedrijfspensioenfonds behouden hun eigen regeling. De werknemers van Luxsan die overgenomen zullen worden, moeten hun pensioenregeling behouden van voor de overname. Dit om een pensioenbreuk te voorkomen. Volgens artikel 7:664 BW gelden de rechten en verplichtingen die van toepassing zijn op de overgang van een onderneming niet op rechten en verplichtingen die voortvloeien uit een toezegging betreffende pensioen. Proftaak Bouwmat NV reorganisatie 5

6 De werkloosheidwet (WW) biedt werknemers een verzekering tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. Verder geeft de wet aan werknemers, van wie de werkgever onmachtig is het verschuldigde loon te betalen, recht op vergoeding van achterstallig loon, en bevat de WW regels met betrekking tot reïntegratie. De positie van de medezeggenschapsorganen is in deze casus vooral de positie van een advies orgaan. De positie van de medezeggenschapsorganen zullen voor wat betreft de besluitvorming betrokken zijn bij de organisatorische kant van het reorganisatieproces. Alvorens het reorganisatieproces een aanvang neemt, brengen de medezeggenschapsorganen advies uit over de noodzaak van een reorganisatie. En hebben zij instemmingsrecht en moeten zij instemmen met het reorganisatieplan voordat deze word geïmplementeerd in het bedrijf. Personeel Bij Luxsan zijn voor de reorganisatie 1127 werknemers werkzaam (1060 vast en 67 oproep) en bij Bouwmat 2980 werknemers (2000 vast en 980 oproep). Om Luxsan winstgevend te maken komen zullen er 1025 ontslagen vallen verdeeld onder 632 Luxsan (569 vast en 63 oproep) en 394 van Bouwmat (226 vast en 168 oproep). De VUT-regeling zal versoepeld worden waardoor de medewerkers die in 2008 met VUT zouden gaan dat in 2007 kunnen voltooien. De 379 medewerkers die niet ontslagen worden bij Luxsan zullen herplaatst worden binnen de 10 vestigingen van Luxsan. De opzegtermijnen van de arbeidscontracten zijn: - korter dan vijf jaar heeft geduurd; één maand - vijf jaar of langer, maar korter dan tien jaar; twee maanden - tien jaar of langer maar korter dan vijftien jaar; drie maanden - vijftien jaar of langer heeft geduurd; vier maanden Financiën Bij het reorganiseren van Bouwmat NV moeten de secundaire activiteiten van het onderdeel Luxsan worden afgestoten. Deze secundaire activiteiten worden overgenomen door de desbetreffende takken van Bouwmat. Voor de afkoopregeling van de vaste medewerkers van Bouwmat en Luxsan verwachten wij ,- kwijt te zijn. Deze kosten komen voort uit de Kantonrechterformule die gehanteerd word bij het afkopen van medewerkers. Voor het medewerkers die niet herplaatst willen worden binnen het bedrijf maar elders willen gaan werken bieden wij deze medewerkers de mogelijkheid om via een outplacement bureau elders werk te zoeken, het outplacement bureau rekent voor een loopbaantraject van 6 maanden 4500,- per 6 maanden per persoon. Voor het herplaatsen van 379 medewerkers van Luxsan naar een andere werkgever verwachten wij ,- kwijt te zijn. Deze kosten komen voort uit het begeleiden van deze personen door een outplacement bureau. De kosten die Bouwmat met de reorganisatie bespaart per jaar bestaat uit het besparen van personeelskosten en het afstoten van de secundaire activiteiten. De kosten die bespaart worden door het ontslaan van de werknemers is ,- per jaar. De kosten die bespaard worden door het afstoten van de secundaire activiteiten is niet bekend door het ontbreken van gegeven informatie. Om een overzicht te krijgen van de liquiditeiten in de komende 5 jaar is er een resultatenbegroting opgesteld. Uit deze resultatenbegroting blijkt dat er, uitgaande van de 10% omzetgroei per jaar die de directie van Bouwmat wil behalen, in 2006 een nettowinst behaald zal worden van ,- oplopend tot ,- in Proftaak Bouwmat NV reorganisatie 6

7 1. Algemeen 1.1. De huidige situatie van het bedrijf Sinds 1 januari 2006 is Bouwmat NV via een aandelenoverdracht 100% eigenaar geworden van het familiebedrijf Luxsan BV Aanleiding voor de reorganisatie De ontwikkeling van de financiële resultaten van zelfstandige dochter Luxsan BV baart de directie van Bouwmat NV ernstige zorgen. De verliezen die sinds het tweede halfjaar van 2005 worden geleden zijn voor de directie van Bouwmat onacceptabel. Maatregelen zijn nodig om de resultaten van Luxsan BV tussen nu en twee jaar sterk te verbeteren en op eenzelfde niveau te krijgen als de resultaten van moeder Bouwmat NV. Om tot deze verbetering te komen is het nodig een reorganisatie in te stellen. Om tot deze reorganisatie te komen zullen wij een reorganisatieplan op poten zetten. Daarnaast is het nodig om met een voorstel te komen van het sociaal plan en een concrete planning waarbinnen de voorgestelde maatregelen kunnen worden uitgevoerd. Voor het reorganisatieplan is het nodig te kijken naar de richtlijnen en de wensen die naar voren zijn gekomen tijdens de directievergadering. De wensen en richtlijnen zijn de volgende: - Luxsan BV verdwijnt als zelfstandige onderneming. - Personeel van Luxsan komt in dienst van Bouwmat NV. - De kernactiviteiten van Luxsan blijven bestaan in een aparte divisie van Bouwmat NV. - De merknaam Luxsan (naar buiten toe) blijft bestaan. - Er dient een nieuwe organisatiestructuur te worden ontworpen. - Het waar mogelijk efficiënt samenvoegen van vestigingen is gewenst. - Het vermijden van dubbele functies in de nieuwe organisatie(structuur) is een must. - De directie heeft een sterke voorkeur voor verjonging van het personeelsbestand. - Een zeer sterke focus op de zakelijke managementstijl en bedrijfscultuur van Bouwmat. - Efficiënte en reële afweging van het gebruik van flexibele en vaste arbeidscontracten. - De directie wenst een voorstel tot het afstoten van activiteiten die niet tot de kern horen. In dit rapport zal worden in gegaan op deze wensen en richtlijnen van de directie. Daarnaast gaan wij in op de juridische aspecten, organisatorische aspecten, financiële aspecten en ethische aspecten. Zoals eerder werd vermeld in deze paragraaf maken wij ook een voorstel van het sociaal plan en een planning. Deze reorganisatie zal via efficiencymaatregelen en vooral kostenreducties de resultaten van Luxsan BV sterk moeten laten verbeteren. Conclusie: De aanleiding voor het inzetten van een reorganisatie is te wijten aan de verliezen die Luxsan BV heeft geleden sinds de tweede helft van het jaar Deze verliezen zijn onacceptabel voor Bouwmat NV en heeft tot maatregel het in stellen van een reorganisatie in de bedrijven. Proftaak Bouwmat NV reorganisatie 7

8 1.3. De toekomstige situatie van het bedrijf Per 1 februari 2007 wenst deze reorganisatie te worden geïmplementeerd. Dit zal een aantal drastische veranderingen met zich meebrengen voor beide bedrijven. Het is de bedoeling dat vanaf 1 februari 2007 Luxsan BV verdwijnt als zelfstandige onderneming en wordt ingeschoven bij Bouwmat NV. Naar buiten toe zal de naam Luxsan nog enkele jaren gewaarborgd blijven. Door het opnemen van Luxsan BV door Bouwmat NV zal het personeel in dienst komen bij Bouwmat. Door de vele veranderingen die verwacht worden door deze reorganisatie is het ook nodig een nieuwe organisatie structuur te ontwerpen. Deze structuur zal verder in dit rapport nader worden toegelicht. Hoe de toekomst eruit ziet voor het personeel vindt u ook in dit rapport. Het is zeer waarschijnlijk dat er mensen worden ontslagen en, eventueel worden herplaatst in de organisatie van Bouwmat NV. Aangezien dubbele functies moeten worden voorkomen achten wij het nodig dat er mensen worden ontslagen of herplaatst, ook dit is allemaal verder verwerkt in het reorganisatieplan. De productie van Luxsan BV, zal echter voort blijven bestaan in een aparte divisie van Bouwmat. Alleen de activiteiten die niet tot de kern van de huidige productie van Bouwmat horen worden afgestoten Geldigheidsduur Dit reorganisatieplan treedt in werking per 1 februari Werkingssfeer Dit reorganisatieplan wordt van toepassing verklaard op Luxsan BV en Bouwmat NV. Alle werknemers die met ingang van 1 februari 2007 werkzaam zijn in deze bedrijven zullen rekening moeten houden met ingrijpende veranderingen Mededelingsplicht De directie is verantwoordelijk dat iedereen werkzaam in het bedrijf op de hoogte wordt gesteld van het reorganisatieplan Wijzigingen Indien tijdens de werkingsduur van het reorganisatieplan wijzigingen in de wetgeving plaats vinden zullen partijen tijdig in overleg treden over eventuele wijzigingen van het reorganisatieplan. Proftaak Bouwmat NV reorganisatie 8

9 2. Organisatorische aspecten 2.1. Organisatiestructuur De organisatiestructuur van Bouwmat NV en Luxsan BV 1 zal een totaal nieuwe vorm aannemen. Luxsan wordt een zelfstandig onderdeel van Bouwmat. Luxsan zal zich gaan concentreren op haar kernactiviteiten. De organogram van Luxsan verdwijnt en de divisies worden opgenomen in de organogram van Bouwmat NV. Luxsan wordt als een divisie opgenomen in de divisiestructuur van Bouwmat. Bij een divisiestructuur spreekt men van een overkoepelende structuur van verschillende bedrijven die binnen een concern actief zijn. Elke divisie vormt een in hoge mate zelfstandige eenheid. Iedere divisie beschikt over een eigen structuur die aansluit op de specifieke situatie waarin de divisie zich bevindt. Bij een divisiestructuur is voornamelijk het resultaat belangrijk. De wijzingen zijn als volgt: - 1 directie & public relations voor Bouwmat & onderdeel Luxsan. - De managementlagen van Bouwmat zullen deels worden versterkt door de gelijke managementlagen van Luxsan waar nodig is. Commerciële en financiële tak wordt van toepassing op alle 47 vestigingen. Inkoop, logistiek & projecten worden van toepassing op alle 47 vestigingen. - De vestigingen van Luxsan valt nu onder de vestigingen van Bouwmat. 1 Zie Bijlage 7 Organisatiestructuren Bouwmat NV & Luxsan BV. Proftaak Bouwmat NV reorganisatie 9

10 Organisatiestructuur Bouwmat NV per Voorzitter & Directie Bouwmat NV Public Relations Financieel directeur Commercieel directeur Operationeel directeur Financiën HRM Marketing Facility management Inkoop Management Logistiek Zelfbediening Projecten Distributiecentrum NL 47 vestigingen Bouwmat activiteiten 37 vestigingen Luxsan & Bouwmat activiteiten 10 vestigingen Proftaak Bouwmat NV reorganisatie 10

11 2.2. Integratie van de vestigingen Er zijn momenteel 10 vestigingen van Luxsan verspreid over 10 steden. Doormiddel van integratie van vestigingen met die van Bouwmat willen wij voorkomen dat er onnodig meerdere vestigingen in 1 stad bevinden. Het geval betreft dat 8 vestigingen van Luxsan zich in dezelfde stad bevinden als Bouwmat. Deze steden zijn: Amsterdam Arnhem Assen Breda Den Haag Eindhoven Leeuwarden Rotterdam De vestigingen van Almelo en Maastricht zijn plaatsen waar Bouwmat geen vestiging heeft. Voor de vestigingen van Luxsan willen wij een reorganisatie van de activiteiten zodat er ruimte gemaakt kan worden voor activiteiten van Bouwmat. Hiermee willen wij voorkomen dat er vestigingen worden gesloten. Door het implementeren van Bouwmat in de Luxsan vestigingen worden er aan meer vragen van de klant voldaan en is het mogelijk om meer mensen kennis te laten maken met het merknaam Bouwmat. Doordat er alleen geïnvesteerd wordt en er niet direct een positieve cashflow uit de vestigingen zal ontstaan is dit het grootste nadeel van dit scenario. Een ander nadeel is dat de werknemers van Luxsan trainingen moeten krijgen om klanten te kunnen helpen bij het assortiment van Bouwmat. Proftaak Bouwmat NV reorganisatie 11

12 2.3. Bedrijfscultuur De bedrijfscultuur van Bouwmat is gericht op het vertalen van lange termijn doelstellingen in resultaten omzetten. Uit de recente bedrijfscultuuranalyse is gebleken dat: De directie heeft een lange termijn doelstelling van 10% groei per jaar gesteld. Waarbij de volgende indicatoren zijn gesteld: o Elke zes maanden een nieuw product o Kwalitieve uitstraling o Regelmatige vernieuwingen in verpakking Doelstelling om meer als mvo-ondernemer te profileren. Met als doel het creëren van eenheidsgevoel. Het gevoel van onderlinge afhankelijkheid in elkaars functioneren is binnen elke afdeling sterk aanwezig, maar in veel mindere mate tussen de afdelingen onderling Informele communicatie. De nadruk op presteren en het halen van deadlines. 1. Sterke kanten Het stellen van lange termijn doelstellingen met als doel om 10% groei per jaar te realiseren. De indicatoren van kwaliteit zijn logisch en duidelijk. Met deze indicatoren en het profileren als mvoondernemer wilt de directie het kwaliteitstrategie benadrukken. De informele communicatie (enthousiasme, gedrevenheid en complimenterend bij goede resultaten) en de afhankelijk van elkaars functioneren is positief voor de werksfeer. 2. Zwakke kanten De kwaliteitsindicatoren hebben als nadeel dat deze geen prestatie-indicatoren en kritische succesfactoren bevatten. Zwakke kanten op het gebied van informele communicatie is de tendens van informele en ad-hoc afspraken, ontbreken van vaste procedures en spanningen tussen afdelingen bij slechte resultaten. Bij de nadruk op presteren en het halen van deadlines schieten de volgende punten erbij in: - Kwaliteitsbewustzijn. - Versterking van afdelingsgericht gedrag - Onder druk komen van het eenheidsgevoel binnen de afdelingen door de ambitie van sommige werknemers. 3. Aanpassing Om de bedrijfsculturen optimaal te laten presteren moet er een aantal punten gewijzigd moeten worden: Werknemers moeten zich gaan focussen op lange termijn doelstellingen die zich richt op de kwaliteitsstrategie die bestaat uit innovatie, prestatie en kritische succesfactoren. Deze doelstellingen moeten door de directie vertaald worden in graadmeters waarmee de onderneming gemeten kunnen worden. Het doel om als mvo-ondernemer te worden gezien te realiseren. Het gevoel van onderlinge afhankelijkheid in elkaars functioneren tussen de afdelingen vergroten. Informele communicatie te verbeteren door een positieve sfeer te behouden in het bedrijf vooral bij mindere resultaten. De nadruk op presteren en het halen van deadlines behouden maar deze wel in hand laten gaan met de kwaliteitsstrategie die belangrijker is. Het halen van deadlines is minder belangrijk dan het niet halen van de kwaliteit. Het niet halen van deadlines is beter te compenseren dan het verlies van kwaliteit wat Bouwmat hoog in het vaandel heeft staan. Met deze aanpassingen aan het bedrijfscultuur kan Bouwmat het beste functioneren, waardoor Bouwmat als een onderneming worden gezien die kwaliteit levert. Proftaak Bouwmat NV reorganisatie 12

13 2.4. Managementstijlen Bij Bouwmat is resultaatgericht management al twee jaar de belangrijkste stijl van het managen. Bij Luxsan is taakgericht management al jaren de belangrijkste stijl van leidinggeven. Inbreng van onderop wordt gestimuleerd en waarbij de onderlinge afhankelijkheid van werknemers voor hun individuele prestaties wordt benadrukt. Omdat de resultaten van Luxsan moeten verbeteren en zij onderdeel worden van het bedrijf zal resultaatgericht management ook voor de medewerkers van Luxsan een rol gaan spelen. In een opfriscursus gegeven door de managers van Bouwmat N.V zullen de verschillen in managementstijlen worden toegelicht waardoor de werknemers minder aanloop problemen zullen hebben in de nieuwe bedrijfscultuur Marketingsstrategie Luxsan BV heeft een uitstekende concurrentiepositie opgebouwd, die niet alleen gebaseerd is op de goede kwaliteit van de producten, maar ook op sterke aandacht voor het opbouwen van vertrouwensrelaties met de klanten. Bij de marketingactiviteiten heeft men door de jaren heen de nadruk gelegd op corporate image advertising om op die manier het imago te vestigen van een betrouwbare en degelijke onderneming, die producten levert met een constante hoge kwaliteit, tegen een prijs die acceptabel is in relatie tot de kwaliteit en service. Doordat Luxsan een onderdeel wordt van Bouwmat, zal de marktpositie van Bouwmat verbeteren ten opzicht van de concurrent. De positie die zij nu al innemen als marktleider zal alleen maar sterker worden. Het is belangrijk dat Bouwmat de strategie van Luxsan, hierboven beschreven, mee neemt bij de integratie van Luxsan als een divisie van Bouwmat. Luxsan heeft met deze strategie een goede concurrentiepositie opgebouwd. Door Luxsan voort te laten bouwen op deze strategie zal de concurrentiepositie voor Bouwmat verbeteren. Proftaak Bouwmat NV reorganisatie 13

14 3. Juridische aspecten 3.1. Ontslag wegens reorganisatie In de wet is vastgesteld dat een arbeidsovereenkomst niet mag worden beëindigd door een overgang voor een onderneming. Art.7: 670 lid 8 BW Aangezien de slechte resultaten van Luxsan BV zijn we genoodzaakt een reorganisatie door te voeren. Reorganisatie is een vorm van organisatieverandering. We onderscheiden reorganisaties op basis van gevolgen. (art CAO) Bij deze gevolgen moet gedacht worden aan ingrijpende gevolgen bijvoorbeeld ontslag, overplaatsing, lagere waardering van de functie en een andere werktijdregeling of een andere takenpakket waarvaan redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze niet zonder meer de instemming van de betrokekenen zullen hebben. Hierbij is de werkgever gebonden aan het anciënniteitbeginsel. Dit beginsel houdt in dat de werknemer met het kortste dienstverband het eerst voor ontslag in aanmerking komt. Er zal ontslag plaatsvinden wegens bedrijfseconomische redenen. Vanaf 1 maart is de hantering van de afspiegelingsmethode verplicht voor elk ontslag op basis van bedrijfseconomische redenen. Aangezien er meer dan 20 mensen hun baan zullen verliezen zal er collectief ontslag plaatsvinden. (Art.3 Wet Melding Collectief Ontslag lid 1) Het collectieve ontslag moet worden aangevraagd bij het Centrum voor Werk en Inkomen Anciënniteitbeginsel aan de hand van afspiegelingsmethode Het ontslagbesluit geeft in artikel 4:2 lid 1 het ontslagbesluit de regeling voor het bepalen van de ontslagvolgorde bij een personeelsinkrimping wegens bedrijfseconomische reden. Vanaf 1 maart 2006 is de afspiegelingsmethode verplicht voor alle ontslagaanvragen die wegens bedrijfseconomische redenen worden ingediend. De afspiegelingsmethode houdt in dat het gehele personeelsbestand wordt ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen: I jaar II jaar III jaar IV jaar V. 55 jaar en ouder Per leeftijdscategorie en per uitwisselbare functiegroep moet het anciënniteitbeginsel weer gehanteerd worden. Op grond van het anciënniteitbeginsel dient per bedrijfsvestiging gekeken te worden naar uitwisselbare werkzaamheden. De werknemer met het kortste dienstverband wordt als eerste voor ontslag voorgedragen. Het anciënniteitbeginsel wordt daarom ook wel het dienstjarenbeginsel of het beginsel van last in, first out (lifo) genoemd. Proftaak Bouwmat NV reorganisatie 14

15 3.3. Consequenties voor het pensioen Binnen Luxsan zijn er 20 werknemers die een andere afspraak hebben betreffende hun pensioenregeling. Zij waren al in dienst voor het ontstaan van het bedrijfspensioenfonds. Deze werknemers moeten hun oorspronkelijke regeling behouden. De rest van de werknemers van Luxsan die overgenomen zullen worden, moeten ook hun pensioenregeling behouden van voor de overname. Dit om een pensioenbreuk te voorkomen. Volgens artikel 7:664 BW gelden de rechten en verplichtingen die van toepassing zijn op de overgang van een onderneming niet op rechten en verplichtingen die voortvloeien uit een toezegging betreffende pensioen. De 20 personen die al in dienst waren bij Luxsan voor het ontstaan van het bedrijfspensioenfonds behouden hun eigen regeling. Deze regeling houdt in dat hun pensioenregeling is gebaseerd op 37 dienstjaren en een pensioenopbouw van 1,9 % per jaar. Bij een diensttijd van 37 jaar betekent dit bij pensionering inclusief AOW in de meeste gevallen een uitkering van 70% van het gemiddeld genoten loon over de opbouwperiode. Alle deelnemende medewerkers dragen bij in de pensioenpremie door middel van een inhouding op het salaris. De hoogte van de premie is afhankelijk van de hoogte van het bruto jaarinkomen (12 maal salaris plus vakantietoeslag) en de pensioengrondslag. Over het algemeen betekent dit dat de werkgever 2/3 van de premie betaalt en de medewerker 1/3. Om een pensioenbreuk te voorkomen zullen ook de overige werknemers van Luxsan hun eigen pensioenfonds behouden Verplichtingen en sancties van de WW bij ontslag IVM reorganisatie De werkloosheidwet (WW) biedt werknemers een verzekering tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. Verder geeft de wet aan werknemers, van wie de werkgever onmachtig is het verschuldigde loon te betalen, recht op vergoeding van achterstallig loon, en bevat de WW regels met betrekking tot reïntegratie. Met ingang van 1 oktober 2006 werd de WW op een aantal punten gewijzigd. Er bestaat nog maar een soort WW-uitkering, namelijk een loongerelateerde uitkering met een duur van minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden. De hoogte van de uitkering is de eerste twee maanden 75% van het dagloon, daarna 70%. Een jaar arbeidsverleden staat voor een maand loonsgerelateerde WW-uitkering waarbij de minimale uitkeringsduur drie maanden is (basisuitkering). Per jaar extra arbeidsverleden wordt de duur van de WW-uitkering met een maand verlengd. De maximumduur van de loongerelateerde uitkering is 38 maanden. De werknemer moet van zijn werkloosheid onmiddellijk aangifte doen bij het Centrum voor Werk en Inkomen waar hij onder valt. Als de werknemer zich niet houdt aan de verplichtingen of maatregelen is het UWV verplicht om een administratieve maatregel of boete op te leggen. Proftaak Bouwmat NV reorganisatie 15

16 3.5. Positie medezeggenschapsorganen De regelgeving van de Ondernemingsraad (OR) en de Centrale Ondernemingsraad (COR) staan geregeld in de Wet op de ondernemingsraden (vanaf nu WOR). Een OR is verplicht als er in een bedrijf 50 of meer medewerkers werkzaam zijn in een bedrijf. De Ondernemingsraad wordt ingesteld om de rechten van de werknemers te verdedigen en de gang van zaken in de onderneming goed te laten verlopen. (Art. 2 lid 1 WOR) De positie van de medezeggenschapsorganen is in deze casus vooral de positie van een advies orgaan. Zoals eerder vermeld behartig de OR cq. de medezeggenschapsorganen de belangen van de werknemers in het bedrijf van Bouwmat NV. De reorganisatie moet daarom ook van dermate van belang zijn voor het bedrijf en het personeel. In dit geval gaat het puur om bedrijfseconomische redenen die lijden tot deze reorganisatie. De positie van de medezeggenschapsorganen zullen voor wat betreft de besluitvorming betrokken zijn bij de organisatorische kant van het reorganisatieproces. Alvorens het reorganisatieproces een aanvang neemt, brengen de medezeggenschapsorganen advies uit over de noodzaak van een reorganisatie. Daarbij wordt tevens de aanpak van de voorbereiding van de reorganisatie besproken en de eventueel de te volgen medezeggenschapsprocedure. Indien de noodzaak door de beheerder en het medezeggenschapsorgaan is vastgesteld, wordt een reorganisatieplan ontwikkeld. Wij gaan er hier dan ook vanuit dat de medezeggenschapsorganen de noodzaak van de reorganisatie hebben ingezien en hier in mee stemmen. De medezeggenschapsraad moet in ieder geval instemming geven aan het reorganisatieplan, aangezien zij instemmingsrecht hebben, krachten Art. 27 WOR. Bouwmat is verantwoordelijk dat elk overleg ook daadwerkelijk plaatsvindt met de OR van Bouwmat, aangezien zij de OR ook adviesrecht heeft, krachten Art. 25 WOR. Door het vragen van advies aan de medezeggenschapsorganen zal het reorganisatieplan een goed overlegt plan zijn volgens alle criteria waaraan deze moet voldoen. Om tot een conclusie te komen acht ik de positie van de medezeggenschapsorganen puur tot advies organen binnen Bouwmat NV. Proftaak Bouwmat NV reorganisatie 16

17 4. Personeels aspecten 4.1. Inventarisatie van het personeel Algemeen Om een goed overzicht te krijgen van het werkzame personeel per locatie, leeftijdsopbouw en aantal dienstjaren is gebruik gemaakt van een excel-bestand 2. Het excel-bestand is opgenomen in de bijlage. Alle conclusies en beredenering die u hier aantreft zijn gebaseerd op die gegevens. Omdat Luxsan een Nederlands concept is en de locaties die elkaar overlappen alleen in Nederlands plaats vinden gaan we hierbij uit van de gegevens van het personeel dat werkzaam is in Nederland. In totaal heeft Bouwmat 2000 vaste werknemers in dienst en 980 oproepkrachten. Bij Luxsan werken er 67 oproepkrachten en 1060 vaste werknemers Personeel per vestiging Bouwmat kan vanuit de bestaande vestigingen van Luxsan zijn producten gaan verkopen en Luxsan als onderdeel van het assortiment gebruiken. Door gebruik te maken van deze vestigingen kan Bouwmat zijn bekendheid vergroten. De werknemers op alle locaties van Luxsan worden of herplaatst of ontslagen. De expertise en ervaringen die het overgebleven personeel met de producten van Luxsan heeft zal een voordeel zijn voor de verkoop van deze producten. Voordat er ontslag wordt ingediend bij het CWI moet er op zoveel mogelijk gedaan worden om werknemers te herplaatsen in de bedrijven van Bouwmat. Dit wordt nader uitgewerkt in herplaatsing Personeel in dienstjaren Het aantal dienstjaren per werknemer speelt een belangrijke rol bij de ontslagprocedure. Bij de afspiegelingsmethode speelt het aantal dienstjaren van het personeel een rol. Het Lifo systeem is bij deze methode gebruikelijk. Dit houdt in dat de werknemers die er het kortst werken als eerste moeten worden ontslagen. De afspiegelingsmethode met daarin het anciënniteitbeginsel is vastgesteld in het ontslagrecht en er mag hierbij niet worden afgeweken. Het aantal dienstjaren onder het vaste personeel scheelt niet veel van elkaar. De grootste verschillen is te vinden in de categorieen 1-3 dienstjaren,wat bij Bouwmat het grootste aandeel heeft, en 5-15 dienstjaren, wat bij Luxsan het grootste aandeel heeft Leeftijdsopbouw De directie heeft gevraagd om een verjonging van het personeelsbestand. Helaas is zo een eis moeilijk in te willigen. Het ontslagrecht is tot en met de details in de wet geregeld. De afspiegelingsmethode komt hier weer naar voren. Dit is uitgebreid uitgewerkt in de juridische verantwoording. Wel hebben we een gunstige regeling opgesteld die het mogelijk moet maken om de werknemers van Luxsan die de leeftijd van 55jaar en ouder hebben bereikt, vrijwillig het bedrijf te verlaten. Zo hopen wij tegemoet te komen aan de eis van de directie Af te vloeien personeel Bij de inventarisatie is aan bod gekomen hoeveel personeel er kan worden behouden. De conclusie was dat 984 werknemers uiteindelijk hun baan verliezen. Hieronder volgt een toelichting op de ontslagcijfers 3 die te vinden zijn in de bijlage van de proftaak. Ontslag Luxsan tijdelijke medewerkers 63 Ontslag Bouwmat tijdelijke medewerkers 226 Ontslag Luxsan vaste medewerkers 569 Ontslag Bouwmat vaste medewerkers 168 Totaal ontslag Zie bijlage 3 Personeelsbestand Luxsan BV & Bouwmat NV. 3 Zie bijlage 4 Ontslaginventarisatie Luxsan BV & Bouwmat NV. Proftaak Bouwmat NV reorganisatie 17

18 Bij Luxsan worden de tijdelijke werknemers allemaal ontslagen omdat zij allemaal over een tijdelijk contract beschikken. Er zijn niet veel gegevens bekend over deze werknemers. Zo kunnen wij niet vaststellen op welke tijdsschaal deze contracten aflopen, maar wij gaan ervan uit dat binnen een termijn van zes maanden deze contracten aflopen. Deze contracten worden dus beëindigd wegens rechtswege bij het verstrijken van de tijd.( Art. 7:667 lid BW) Het voordeel is hierbij dat de werkgever niet verplicht is om een ontslagvergoeding mee te geven. Een nadeel is dat de werkgever de werknemers moet doorbetalen, ook al is er geen ruimte voor herplaatsing, voor de periode dat zij nog in dienst zijn. Bij Bouwmat wordt 50 procent van de oproepkrachten ontslagen. Dit zien wij genoodzaakt omdat er plaats gemaakt moet worden voor de vaste werknemers van Luxsan. De oproepkrachten hebben minder uren maar de vaste medewerkers bij Luxsan die een dienstverband hebben van 0,8ft of minder kunnen deze uren gaan opvullen. Als je 50% van de oproepkrachten ontslaat kom je op 226 werknemers. Deze plaatsen komen dus beschikbaar worden gesteld voor werknemers van Luxsan. Bij de vaste medewerkers is er een verdeling gemaakt. Er is gekozen voor een verdeling van een ontslagpercentage van 20% voor Bouwmat en 60% voor Luxsan. Het principe gaat uit dat de 40% die bij Luxsan mag blijven, wordt onderverdeeld in de vestigingen van Luxsan. Als je deze gegevens bij elkaar neemt kom je op een totaal ontslag van 1025 werknemers. In het totale perspectief kom je bij 1025 werknemers van een totaalbestand van 4107 op een percentage van ongeveer 25%. Om een zo efficiënt mogelijke manier medewerkers te kunnen uitplaatsen is het van belang om te kijken naar bepaalde werkomstandigheden. Bij uitplaatsing van de medewerkers is gelet op onder andere leeftijd, efficiency van de functie binnen de werkprocessen en het vermijden van dubbele functies. De volgende berekening over het af te vloeien personeel kan worden gemaakt. Deze berekening is gedaan aan de hand van de afspiegelingsmethode. De oproepkrachten en de werknemers met een tijdelijk contract worden niet opgenomen in deze berekening. Hun arbeidscontract wordt ontbonden via rechtswege en zij komen dus niet in aanmerking voor het collectief ontslag bij het CWI.(Bron: Sociaal recht, Prf. Mr. C.J. Loonstra) Deze methode wordt nader toegelicht in de juridische verantwoording. Proftaak Bouwmat NV reorganisatie 18

19 Luxsan heeft op 30 november 2006 een personeelsbestand van 1060 vaste werknemers. Deze werknemers worden ingedeeld in de vijf leeftijdsgroepen en de procentuele verdeling wordt vastgesteld jaar jaar jaar Totaal ,9% 30,2% 24,5% 17% 9,4% 100% Bij Luxsan verdwijnen er 569 banen. De procentuele verdeling over de leeftijdsgroepen staat vast.(zie vorige tabel) De ontslagen worden als volgt over de leeftijdsgroepen verdeeld jaar jaar jaar Totaal (18,9%x 569=) (30,2%x569=) (24,5%x569=) (17%x569=) (9,4%x569=) Bouwmat heeft op 30 november 2006 een personeelsbestand van 2000 vaste werknemers. Deze werknemers worden ingedeeld in de vijf leeftijdsgroepen en de procentuele verdeling wordt vastgesteld jaar jaar jaar jaar 55+ jaar Totaal ,9% 58,7% 4,9% 4,8% 4,8% 100% Bij Bouwmat verdwijnen er 210 banen. De procentuele verdeling over de leeftijdsgroepen staat vast.(zie vorige tabel) De ontslagen worden als volgt over de leeftijdsgroepen verdeeld jaar jaar Totaal (26,9%x168=) (58,7%x168=) (4,9%x168=) (4,8%x168=) (4,8%x168=) Efficiënte en reële afweging van het gebruik van flexibele en vaste arbeidscontracten Voor de werknemers die herplaatst worden of een andere functie gaan bekleden moet gekeken worden in hoeverre er een mogelijkheid is tot het flexibiliseren van de arbeidscontracten. Zowel bij Bouwmat als bij Luxsan zijn de vaste medewerkers verdeeld in parttimers en fulltimers. Dat kun je afleiden in de cijfers van het aantal dienstbetrekkingen 4. Na de reorganisatie is het van belang om de juiste mix te realiseren van Parttimers en fulltimers. De volgende mogelijkheden zetten we uiteen: Flexpool: De flexpool is een flexibele groep medewerkers die ingezet worden op verschillende tijdelijke of structurele werkzaamheden. Zij hebben een vast urencontract maar deze uren kunnen verschillend in worden gedeeld. Het voordeel van een flexpool is dat er altijd beschikking is over precies het aantal flexibele arbeidskrachten die er nodig zijn. Een nadeel is dat de uren niet op lange termijn kunnen worden vastgesteld en op korte termijn ingevuld moeten worden. Duobanen: In een duobaan wordt een fulltime baan verdeeld tussen twee of meer mensen en wordt het dus een parttime baan. De mensen die een duobaan delen, verdelen de verantwoordelijkheid, werkuren en beloningen. Tijdens een reorganisatie is een duobaan een goede oplossing voor het creëren van ruimte voor herplaatsingen. 4 Zie bijlage 3 Personeelsbestand Luxsan BV & Bouwmat NV. Proftaak Bouwmat NV reorganisatie 19

20 4.4. VUT-Regeling Aangezien de directie het liefst een verjonging van het personeel ziet bieden wij de werknemers van Luxsan BV die 55 jaar of ouder zijn een gunstige VUT-regeling. De betreffende 100 werknemers wordt het mogelijk gemaakt het bedrijf met een goede regeling te verlaten: Voor alle Luxsan medewerkers van 55 jaar en ouder, die werkzaam zijn in functies waarin reductie moet plaatsvinden, komt er een vrijwillige vertrekregeling waarbij 80% van het laatst verdiende salaris wordt doorbetaald. Daarnaast kunnen alle medewerkers die in 2008 met VUT zouden gaan al vanaf 1 februari 2007 met VUT vertrekken Dit voorstel is nog niet verwerkt in het ontslagproces. Wij gaan ervan uit dat het merendeel van de werknemers akkoord gaat met deze regeling. Het aantal werknemers dat via deze regeling het bedrijf gaan verlaten zal in vermindering worden gebracht op de werknemers die nu voor ontslag in aanmerking komen. Dit zal gunstig uitpakken voor het ontslagpercentage Herplaatsing Zoals eerder in dit rapport naar boven kwam verliezen 646 werknemers uiteindelijk hun baan door de reorganisatie. Binnen deze groep van ontslagen worden 379 medewerkers herplaatst binnen Bouwmat NV. Wij moeten als HR-managers er voor zorgen dat de herplaatsing zo efficiënt en effectief mogelijk gebeurd. Om deze herplaatsing zo goed mogelijk te laten verlopen maken wij een mogelijk scenario voor het te herplaatsen personeel in de organisatie. In deze situatie stellen wij de werkgever verplicht een herplaatsingonderzoek in te stellen. Het herplaatsingonderzoek wordt uitgevoerd ten behoeve van: Werknemers die met ontslag bedreigd zijn ten gevolge van reorganisatie. Het herplaatsingonderzoek is onderdeel van het flankerende beleid bij reorganisatie. De directeur van de dienst waartoe de herplaatsingkandidaat behoort, is belast met het herplaatsingonderzoek. Wij achten het nodig om elke herplaatsingkandidaat een eigen begeleidingsplan aan te bieden. Dit plan zal moeten worden opgesteld door de werkgever zelf en de betrokken herplaatsingkandidaat. Veelal zal een uitgebreid begeleidingstraject plaatsvinden waarbij het vinden van een passende functie binnen of buiten de organisatie van Bouwmat NV centraal staat. Onder passende functie verstaan wij hier: een functie is passend indien de daarin gevraagde arbeid voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding van deze arbeid om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet kan worden gevergd. Bij de beoordeling van de passendheid van een functie kunnen de volgende factoren een rol spelen: Het salarisniveau behorend bij de functie; De aard van het werk; De omvang van het dienstverband; Indien na herplaatsing in een passende functie die nieuwe functie binnen 6 maanden zodanig verandert dat niet meer van passendheid kan worden gesproken, wordt het herplaatsingonderzoek hervat door Bouwmat NV en zal een nieuwe einddatum worden afgesproken. Proftaak Bouwmat NV reorganisatie 20

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie

C O N C E P T. Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws

C O N C E P T. Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws C O N C E P T Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws 15 september 2014 tot en met 31 december 2014 C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws 2014 1 Inhoud I. Inleiding II. Werkingssfeer III. Werkingsduur IV. Definities

Nadere informatie

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Sociaal Plan Soort document Kies uit: - Beleidsnotitie Doel Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Kies uit: - Organisatie breed Het waarborgen van de rechtszekerheid voor medewerkers

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste relatie,

VOORWOORD. Beste relatie, 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 BDO ARBEIDSJURISTEN... 4 1. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO)... 5 2. ONTBINDING... 7 3. GOED WERKGEVERSCHAP... 29 4. STUDIEKOSTEN... 32 5. BERISPING... 34 6. OVERGANG

Nadere informatie

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter.

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. WWZ van A tot Z Inleiding Zoals u in onze eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, brengt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpende veranderingen aan op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht

Nadere informatie

Sociaal Statuut Esprit Scholen

Sociaal Statuut Esprit Scholen Sociaal Statuut Esprit Scholen > Tevens Sociaal Plan Mundus, opgenomen in hoofdstuk 7 November 2014, versie 2 Vastgesteld College van Bestuur dd Inhoudsopgave 1 Preambule... 4 1.1 Inleiding... 4 1.1.1

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V.

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. MAART 2013 NUMMER 1 WWW.BDO.NL HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. SLEUTELROL HR PAGINA 3 AANTREKKEN KREDIET EN OR PAGINA 3 VERZUIMCONSULENT GEEN BEDRIJFSARTS PAGINA

Nadere informatie

Sociaal Plan. Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie. Van Werk Naar Werk. Afslanking van het bouwbedrijf. en het mobiliteitsplan

Sociaal Plan. Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie. Van Werk Naar Werk. Afslanking van het bouwbedrijf. en het mobiliteitsplan Sociaal Plan Afslanking van het bouwbedrijf Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie en het mobiliteitsplan Van Werk Naar Werk INHOUDSOPGAVE 2 1. Inleiding pag. 3 1.1 Definities 2. Uitgangspunten pag.

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager Pim HR Scan organisatie: Zuiver Zorg adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet contactpersoon: Karen Janzen Hoofd adm/hr Manager 1 contactinformatie: www.vraagpim.nl contact@vraagpim.nl drs. Math Hoenen

Nadere informatie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie 1.1.Algemeen Dit besluit strekt ertoe de afspraken, die gemaakt zijn in het kader van het arbeidsvoorwaardenoverleg Landelijk Sociaal

Nadere informatie

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management Cao ING Verzekeren/ING Investment Management 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Cao-verklaring Voorwoord 1 Mijn Arbeidsovereenkomst 1.1 Doelgroep 1.2 Looptijd 1.3 Cao 1.4 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

DE INVLOED VAN DE WET ARBEID EN ZORG

DE INVLOED VAN DE WET ARBEID EN ZORG Universiteit van Amsterdam AMSTERDAM INSTITUTE FOR ADVANCED LABOUR STUDIES DE INVLOED VAN DE WET ARBEID EN ZORG OP VERLOFREGELINGEN IN CAO S (Scriptie) Marieke van Essen AIAS, Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN In veel opzichten een dubbel perspectief september 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Ervaringen

Nadere informatie

Ontslagkosten van werkgevers

Ontslagkosten van werkgevers Ontslagkosten van werkgevers dr. R. Knegt dr. F.H. Tros Rapport Uitgebracht aan de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Economische Zaken en van Financiën HUGO SINZHEIMER INSTITUUT UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

10d Voorzieningen bij werkloosheid

10d Voorzieningen bij werkloosheid 10d Voorzieningen bij werkloosheid Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die op grond van artikel 8:3, 8:5, 8:6 of 8:8 ontslagen wordt en de ambtenaar die op grond

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie