PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV"

Transcriptie

1 PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV

2 Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven Caparis Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten O&I Deta/BW/Business Post/Schoonmaak Groenservice Industrie Staf/Concern 13 4 Sociale ontwikkeling Taakstelling Beweging van binnen-naar-buiten Personele bezetting Ziekteverzuim Opleidingen Centrale ondernemingsraad 18 5 Caparis organisatie en stakeholders Aandeelhouders Relatie Caparis NV GR Sw 'Fryslân' Visie, missie en doelstellingen Organisatie Samenstelling RvC en directie 22 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2010 (na resultaatbestemming) Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Toelichting op het kasstroomoverzicht Overige toelichtingen 42 Accountantsverklaring 43 Ondertekening van de jaarrekening 45 Jaarverslag en rekening 2010 Caparis NV 2/45

3 1 Verslag Raad van Commissarissen Ontwikkelingen SW en Caparis Voor Caparis is 2010 een jaar van veel nieuwe ontwikkelingen geweest. Aan het begin van het jaar was Caparis nog volop bezig met het uitvoeren van het Transitieplan. De organisatie is met ingang van 2010 gekanteld. De personele consequenties van deze kanteling zijn medio het jaar afgerond. De verdergaande professionalisering van de ontwikkelingsmogelijkheden van mensen die door Caparis worden begeleid is voortgezet middels de invoer van nieuwe systemen en methodieken. Medio het jaar bleek dat de resultaten onder druk kwamen te staan. Caparis is wel in control, en kon daarom al vroeg hier melding van maken. De resultaten bij Groen stonden onder druk als gevolg van de lange winter, maar ook de bezuinigingen en de crisis raakten Caparis sterk. Veel eenmalige opdrachten kwamen niet dit jaar. Detachering en Begeleid Werken kwamen onvoldoende op gang. De commerciële slagkracht is te laat op niveau gekomen in een toch al moeilijke markt. De cultuur van Caparis is nog onvoldoende ingesteld op flexibiliteit en veranderingsgezindheid. Ook dit heeft geleid tot een latere personele invulling van de kanteling van de organisatie, wat het tempo van de doorstroming niet heeft bevorderd. De resultaten van Caparis vroegen om actie. Er is behoefte aan een stabiele basis die aangevuld wordt met opdrachten uit het bedrijfsleven en semi-overheid. Met de gemeenten is overleg gestart om tot een afname van diensten door de gemeenten te komen die tegemoet komt aan het landelijke beeld. Gesproken is zowel over volume als marktconforme tarieven die nu met name voor de Groenservice niet betaald worden. Afgesproken is dat de gemeenten Caparis aanwijzen als preferred supplier en dat ze hun aandeel in de omzet van Caparis gaan vergroten. Het landelijke beeld zit op ca 40% (Cedris bedrijfsvergelijkend onderzoek 2009). Caparis zit op ca 25%. Ook Caparis heeft acties ondernomen, die met name in de loop van 2011 effect zullen hebben. Dit zijn maatregelen op het terrein van afstoten infrastructuur, terugdringen ziekteverzuim, het ontwikkelen en het afbouwen van werksoorten. Vanaf 2011 wordt ingezet op groepsdetachering. De gebouwen die niet meer nodig zijn voor eigen gebruik moeten via verkoop en/of verhuur een rendementsverbetering op gang brengen. In het najaar zijn er ingrijpende nieuwe ontwikkelingen. Allereerst de Miljoenennota die een forse bezuiniging aankondigt voor de Sw-bedrijven, die slechts 3 maanden later al realiteit is. Een dermate korte periode, dat een volledige oplossing van het ontstane tekort op korte termijn niet mogelijk is. Dit wordt meteen gevolgd door het regeerakkoord waarin sprake is van herstructurering van de regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (ontschotting tussen Wsw, WBB en Wajong). Hoe dit er uit gaat zien, is nog niet bekend. Wel is bekend dat dit met forse bezuinigingen gepaard gaat, waardoor er een grote uitdaging ontstaat om deze, op zich begrijpelijke herstructurering, op goede wijze uit te voeren. Caparis is daar op ingesprongen en heeft een tweetal scenario s gepresenteerd aan haar aandeelhouders. Het ene scenario ziet Caparis als één van de partijen die de onderkant van de arbeidsmarkt bedient. Een Jaarverslag en rekening 2010 Caparis NV 3/45

4 scenario waarbij Caparis haar huidige organisatie, mensen en middelen inzet voor een bredere doelgroep dan nu. Het andere scenario ziet Caparis als puur Swbedrijf. Gezien de forse daling in de instroom in de Sw betekent dit een sanering van Caparis. Op den duur is onvoldoende kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit aanwezig om met name de goed renderende werksoorten uit te voeren. Deze problematiek vraagt om een goede besluitvorming. Op rijksoverheidsniveau vraagt dat meer tijd, en dus ook bij de gemeenten. Vooralsnog gaat Caparis op basis van de huidige opdracht van de gemeenten voort. Dat betekent geen structurele wijzigingen in de organisatie, maar verdere optimalisatie van de organisatie door verschuiving in werksoorten en efficiencyslagen. Deze gedachte steunt op twee pijlers. Allereerst arbeidsontwikkeling: de medewerker komt op die plaats die het beste past op dat moment. Dit bevordert de doorstroom op de werkladder. Ten tweede efficiency: op een werksoort komen niet meer medewerkers dan verantwoord uit hoofde van efficiency. Voor de overige medewerkers wordt ander werk gezocht. Beide punten leiden tot meer doorstroom in het bedrijf. In het verleden is gebleken dat het doorvoeren van veranderingen voor zowel kader- als Sw-medewerkers een moeizame zaak is. Deze cultuur is een belangrijk aandachtspunt met het oog op de veranderingen waar Caparis de komende jaren voor staat. De bevordering van de doorstroom vraagt veel grotere flexibiliteit van zowel Sw-medewerkers als kader. In afwachting van de besluitvorming over de scenario s bereidt Caparis zich op de toekomst voor door zich te bezinnen op bezuinigingsmogelijkheden en rendementsverbetering. De quick wins zijn de afgelopen jaren al benut, de maatregelen zullen nu veel dieper gaan. Dat betekent vergaande gevolgen voor Caparis, haar medewerkers en andere gelieerde partijen. De gevolgen kunnen pijnlijk en sociaal moeilijk accepteerbaar zijn, vooral daar waar onze Swmedewerkers geraakt worden. Gedurende het eerste halfjaar van 2011 worden de mogelijkheden uitgewerkt en waar mogelijk uitgevoerd. De effecten zullen deels in 2011 zichtbaar worden, maar vooral de komende jaren zal dit tot rendementsverbetering moeten leiden. Resultaat 2010 en ontwikkeling eigen vermogen, continuïteit Het jaar 2010 is geëindigd met een exploitatieresultaat van 2,3 mln. verlies, conform de Latest Estimate. Samen met de niet compensabele cao-verhogingen/ uitkeringen leidt dat tot een resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening inclusief financiële baten en lasten van 1,0 mln. verlies. Daarnaast zijn dit jaar transitiekosten gemaakt voor een bedrag van 1,3 mln. Tezamen leidt dat tot een resultaat van 2,3 mln. verlies. Het eigen vermogen wordt hierdoor negatief. Het hierboven genoemde scenario voor de brede bediening van de onderkant van de arbeidsmarkt moet leiden tot structurele verbeteringen. Daarnaast moet verbetering komen uit de extra bezuinigingen die begin 2011 onderzocht worden. De samenwerking met de gemeenten, waarbij Caparis optreedt als preferred supplier, is de basis voor het geheel. Daarnaast heeft de AvA besloten om het negatief Eigen Vermogen, opgebouwd in 2010, bij te storten. Daarmee is de continuïteit voor 2011 gewaarborgd. Jaarverslag en rekening 2010 Caparis NV 4/45

5 In 2011 zal een nieuwe opdracht voor Caparis worden gefirmuleerd. Deze zal de basis vormen voor de afhandeling van het verlies dat in 2011 wordt opgewoud. Ontwikkelingen RVC De RvC is aangevuld met twee nieuwe leden: de heren J. Spoelstra en R. Glas. Gezamenlijk vormen zij de met ingang van 2010 de ingestelde auditcommissie. In 2010 is ook de remuneratiecommissie ingesteld. De leden zijn de heren R. Glas en A. Duursma. De RvC staat met veel vertrouwen achter het bedrijf en haar directie. Zij bedanken de directie en medewerkers voor de geleverde prestaties in het afgelopen jaar. De RvC ziet ook dat Caparis als bedrijf volop in beweging is in een zeer roerige tijd. Caparis werkt met kwetsbare groepen. In een omgeving met vergaande bezuinigingen kan dat niet zonder een goede samenwerking met de gemeenten. Caparis ziet zich als partner van de gemeenten en wil in gezamenlijkheid goede ontwikkelmogelijkheden en goede werkplekken bieden aan een groep medewerkers die in de huidige bezuinigingsronden steeds verder onder druk komt te staan. Namens de Raad van Commissarissen, De heer R. Veenstra, Voorzitter Jaarverslag en rekening 2010 Caparis NV 5/45

6 2 Directieverslag Ontwikkelingen Sw De Sw-bedrijven verkeren in roerige tijden. Gedurende het jaar zijn externe ontwikkelingen in een stroomversnelling terechtgekomen. Er zijn een Miljoenennota en een nieuw regeerakkoord gepresenteerd met vergaande gevolgen voor de Wsw. De forse bezuinigingen uit de Miljoenennota gaan per 2011 direct in, slechts 3 maanden na aankondiging. In het regeerakkoord zijn kaders aangegeven voor de ontschotting aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Hoe dit er precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk. Dat de effecten groot zullen zijn, is wel duidelijk. Ook dit plan gaat gepaard met forse bezuinigingen. In afwachting van meer duidelijkheid omtrent het regeringsbeleid is de besluitvorming rondom de scenario s opgeschort door de gemeenten. Dat betekent dat Caparis onder de huidige opdracht doorgaat met het uitvoeren van haar taak. Binnen die opdracht wordt naast arbeidsontwikkeling ook aandacht besteed aan de optimalisatie van de organisatie. Caparis staat niet stil. In 2011 zal een nieuwe opdracht worden geformuleerd door de gemeenten. Terugkijkend op het afgelopen jaar is er veel gedaan binnen Caparis. Aansluitend op de Wsw probeert Caparis om mensen met een Sw-indicatie zo regulier mogelijk te laten werken. Mensontwikkeling is daarin het primaire proces. Om hieraan beter tegemoet te kunnen komen is de organisatie gekanteld. Van een regionale indeling is Caparis overgegaan op een functionele indeling naar werkbedrijven met daar overheen Ontwikkeling en Integratie (O&I), het mensontwikkelbedrijf. De kanteling heeft formeel plaatsgevonden per 1 januari De daarbij behorende herplaatsing van kader is afgerond in de zomer van Ontwikkelingen Caparis Met ingang van 1 april heeft Sybrig Sytsma de leiding genomen over het nieuwe bedrijf O&I en heeft dit bedrijf verder opgebouwd. O&I richt zich op mensontwikkeling en integratie van de Sw-medewerkers en van overige doelgroepen via het aanbieden van trajecten. Het project Comparis is opgestart met als doelstelling uniformering en optimalisering van de arbeidsontwikkelprocessen en invoering van een nieuw cliëntvolgsysteem Compas. Eind 2010 zijn de meeste modules van Compas opgeleverd en is een brede groep medewerkers opgeleid op de inhoudelijke kant van arbeidsontwikkeling en het gebruik van het nieuwe systeem. In de loop van het 1 e halfjaar van 2011 wordt het project Comparis afgerond. Voor 2010 is de doelstelling uit het Transitieplan 2008 door de gemeenten, die zijn aangesloten in de GR Sw Fryslân, vertaald in de opdracht 51,9% van de Swmedewerkers geplaatst te hebben in Beschut Binnen, 30,5% in Beschut Buiten en 17,6% in Detachering en Begeleid Werken. Voor Deta/BW/Groepsdeta is deze doelstelling sociaal gezien behaald. Beschut Buiten is een kleine 2% lager uitgevallen. Beschut Binnen is ruim 1% hoger geworden. De oorzaken hiervoor moeten gezocht worden op verschillende terreinen zowel extern als intern. De markt is moeilijk, maar ook het interne doorstroombeleid is onvoldoende op gang gekomen. De daarvoor gevraagde cultuurverandering is zo groot dat dit toch Jaarverslag en rekening 2010 Caparis NV 6/45

7 meer tijd vergt dan verwacht. Aan het eind van 2010 zijn hier extra salesacties op ingezet. De acties in het 2 e halfjaar om medewerkers te laten doorstromen naar Schoonmaak en Business Post zijn wel geslaagd. Met ingang van 2011 zijn nieuwe maatregelen genomen om het doorstroombeleid managementbreed taakstellend focus te geven. Het vasthouden van mensen in Bewschut Binnen is daarmee voorbij. Dit jaar is de Caparis brede bedrijfsschool gestart onder de naam Caparis Talent. Caparis heeft samen met het Friesland College een eigen variant ontwikkeld op de AKA-opleiding (Arbeidsmarkt Kwalificerende Assistent-opleiding). Dit is een brede basisopleiding waarin cursisten zich kunnen ontwikkelen richting de arbeidsmarkt. Caparis zet deze opleiding in voor een groot deel van haar medewerkers. Caparis besteedt ook aandacht aan alfabetisering. Voor het Groenbedrijf worden vaktechnische opleidingen aangeboden. Binnen het kader van arbeidsontwikkeling wordt ook op andere wijze aandacht geschonken aan goed werknemerschap: er is een gedragscode neergezet en een agressiviteitsprotocol ontwikkeld. Het ziekteverzuim is te hoog binnen Caparis. Dit jaar is onderzoek gedaan naar de oorzaken en oplossingen. Met ingang van 2011 wordt de nieuwe aanpak van ziekteverzuim geïmplementeerd, die moet leiden tot een forse daling van het ziekteverzuim in de komende jaren. In 2010 is gestart met de nieuwe werksoort Schoonmaak in samenwerking met Vebego. De schoonmaakmedewerkers worden gedetacheerd bij Caparis Schoonmaakservice. De werksoort fotolijsten is eind 2010 afgebouwd. De voorraden en materiële vaste activa zijn verkocht of afgeboekt. Een belangrijk deel van de transitiekosten heeft betrekking op deze afbouw. De medewerkers zijn bij andere werksoorten geplaatst. In 2010 is een centrale afdeling Sales gestart. De samenwerking met de bedrijfsonderdelen is in ontwikkeling. Voorheen werd sales decentraal opgepakt. Voor de groepsdetacheringen die zijn teruggekomen en voor een groot deel van de medewerkers van fotolijsten zijn door Sales vervangende werkzaamheden gevonden. Personele ontwikkelingen Het afgelopen jaar is afscheid genomen van de heer Ed Scherbeijn, directeur Groenservice. Hij is opgevolgd door de heer Bert de Sain. Voor het nieuwe bedrijf O&I is mevrouw Sybrig Sytsma aangetrokken als directeur. Het aantal kaderleden is gegroeid. Na afronding van de reorganisatie zijn voor een aantal cruciale plekken mensen in dienst genomen, wel altijd op tijdelijke basis. Financiële resultaten In tegenstelling tot voorgaande jaren is 2010 afgesloten met een negatief exploitatieresultaat ad 2,3 mln. Het subsidieresultaat Sw is ten opzichte van Jaarverslag en rekening 2010 Caparis NV 7/45

8 2009 met 0,7 mln. verslechterd, voornamelijk als gevolg van niet compensabele cao-verhogingen. Het resultaat uit de bedrijfsvoering is 0,3 mln. negatief en het resultaat op transitiekosten bedraagt 1,3 mln. Per saldo leidt dit tot een verlies van 2,3 mln. Het eigen vermogen wordt hierdoor negatief. Het komend jaar wordt Caparis fors gekort op haar subsidie en cao-verhogingen worden wederom niet gecompenseerd. Het gezamenlijke effect hiervan loopt op tot 5,7 mln. Om dit tij te keren is Caparis samen met de gemeenten bezig een nieuwe opdracht binnen de wet 'Werken naar Vermogen' vast te stellen. In de extra bezuinigingen resteren nu vooral zwaardere maatregelen, die vergaande gevolgen voor Caparis, haar medewerkers en andere gelieerde partners kunnen hebben. De gevolgen kunnen pijnlijk en sociaal moeilijk accepteerbaar zijn, met name daar waar Sw- medewerkers worden geraakt. De omvang van de extra maatregelen voor 2011 liggen tussen de tot Wel komen de effecten van de reeds ingezette bezuinigingen (van het pakket van 1,6 miljoen) naar voren in de cijfers, een groot deel zal zichtbaar worden in Caparis heeft huurpanden afgestoten en nieuwbouwplannen stopgezet. Er is een project gestart om het ziekteverzuim te verlagen, daar is in geïnvesteerd, de baten komen in De mogelijkheden van groepsdeta zijn onderzocht en met ingang van 2011 is groepsdeta een speerpunt voor Caparis. Doelstelling is om meer medewerkers via groepsdeta bij reguliere werkgevers werk te bezorgen. Een deel van de infrastructuur is dan niet meer nodig voor eigen gebruik en zal te gelde worden gemaakt via verhuur of verkoop. Een andere belangrijke pijler onder het resultaat van een financieel gezond Swbedrijf is het aandeel van de gemeenten in de omzet van haar Sw-bedrijf. Bij Caparis ligt dit gemiddeld genomen laag, zowel volume als ook, met name bij Groenservice, de prijs. De aandeelhouders van Caparis hebben in het najaar dan ook besloten om Caparis aan te wijzen als preferred supplier. Om tot een stabiele basis te komen is een groter gemeentelijk aandeel in de omzet nodig. Op deze jaarrekening heeft dit gegeven geen effect kunnen hebben. Voor 2011 zijn we met de gemeenten in gesprek over behoud van omzet en mogelijk groei. Dat betekent dat voor met name de jaarcontracten het effect in 2012 zichtbaar zal worden. Op kortere termijn kan wel effect bereikt worden door verhoging van de omzet uit renderende trajecten. In 2010 bleef deze 0,2 mln. achter op de begroting en 0,4 mln. op de afspraken die in het Transitieplan 2008 voor 2010 zijn gemaakt. Deze zijn nu afgerond en voorlopig stopt de uitbouw van O&I totdat Caparis een nieuwe opdracht heeft binnen de nieuwe wet 'Wertken naar Vermogen'. Het resultaat van Caparis valt lager uit door stagnatie in de omzet, in hoofdstuk 3 wordt dit per activiteit toegelicht. De bijbehorende orderkosten dalen eveneens. De loonkosten zijn gestegen, de verwachte nullijn is niet gehandhaafd. De daaruit voortvloeiende stijging van de loonkosten wordt niet gecompenseerd. In zijn totaliteit blijven de kosten op het niveau van Daar waar het kon, zijn besparingen geleverd. Waar nodig zijn investeringen gedaan die de ombouw tot arbeidsontwikkelbedrijf bevorderen en die tot rendementsverbetering leiden. Jaarverslag en rekening 2010 Caparis NV 8/45

9 Continuïteit Caparis heeft afgelopen jaar verder gewerkt aan het optimaliseren van de organisatie. Een klus die meer vraagt dan we ons vooraf hadden kunnen bedenken. Maar wel een klus met toekomstperspectief, waar hard aan gewerkt wordt. Het is dan ook zeer teleurstellend om te zien dat al deze inspanningen van vele medewerkers leidt tot een negatief exploitatieresultaat. We kunnen daar de kanttekening bij plaatsen dat uit vergelijking in de branche blijkt dat we het over geheel genomen boven het gemiddelde presteren. Daarmee willen we de resultaten van andere Sw- bedrijven niet tot norm verheffen, maar het geeft wel aan in welke omstandigheden we moeten werken. Samen met de transitiekosten en niet compensabele cao-ontwikkelingen leidt dit tot een verlies van 2,3 mln. en een negatief eigen vermogen van 2 mln. De ontwikkelingen in het najaar laten zien dat die omstandigheden er de komende jaren niet beter op worden. In tegendeel, er staat ons een forse tegenwind te wachten in de vorm van vergaande bezuinigingen. Zonder maatregelen is een herstel van het eigen vermogen in 2011 niet te verwachten en komt de continuïteit van Caparis canaf 2012 opnieuw in gevaar. Op korte termijn willen we samen met onze aandeelhouders komen tot duidelijkheid over de koers van Caparis en zullen de lopende onderzoeken moeten leiden tot een nieuwe opdracht die wel betaalbaar is. Tegelijkertijd heeft Caparis voor 2011 een pakket verbeterresultaten ingevoerd die tot een besparing van 1,6 milj. leidt. Ook is een extra bezuinigingspakket in een besluitvormingstraject gebracht om voor tot extra te bezuinigen. Gezamenlijk met gemeenten zal Caparis zich tot het uiterste inspannen om de kosten verder terug te dringen en de omzet voor gemeenten gelijk tenhouden. Ook het aantal kaderleden zal in 2011 worden teruggebracht Namens de directie van Caparis W.A. de Vreeze Algemeen directeur Jaarverslag en rekening 2010 Caparis NV 9/45

10 3 Ontwikkeling bedrijven 3.1 Caparis Voor Caparis is 2010 gestart als het jaar waarin de ombouw naar een arbeidsontwikkelorganisatie voorop staat. De nieuwe organisatiestructuur is ingevoerd. Medio het jaar is Caparisbreed de personele invulling van het kader in de nieuwe structuur afgerond. Het bedrijf O&I is opgezet en ingebed in de organisatie. De arbeidsontwikkelprocessen zijn geüniformeerd, geoptimaliseerd en zoveel mogelijk ingevoerd. De medewerkers zijn opgeleid voor het gebruik van Compas, het nieuwe clientvolgsysteem, maar vooral ook op de inhoudelijke aspecten van arbeidsontwikkeling. De directe leiding krijgt een grotere betrokkenheid bij het arbeidsontwikkelproces en is hier door training op voorbereid. De oplevering van de sporthal in mei past in het beeld van de middelen die nodig zijn voor arbeidsontwikkeling. Evenals de Caparis brede bedrijfsschool: Caparis Talent. Deze Caparisschool heeft samen met het Friesland College een eigen variant ontwikkeld op de AKA-opleiding. De bedrijfsonderdelen zijn in dezelfde vorm doorgegaan. Wel is de werksoort fotolijsten afgebouwd. Voorraden en materiële vaste activa zijn grotendeels afgeboekt, voor zover niet meer bruikbaar. In november is Schoonmaak geïntroduceerd als nieuwe werksoort. De omzet en het resultaat van Caparis zijn gedaald ten opzichte van vorig jaar. De omzet blijft 1,3 mln. achter op 2009, het resultaat excl. transitiekosten is 1,7 mln. lager dan in De transitiekosten bedragen 1,3 mln. en zijn 0,7 mln. hoger dan vorig jaar. De transitiekosten zijn gestegen als gevolg van de kosten afbouw PMC s. Het jaar is vrijwel over de gehele linie slecht begonnen. In het algemeen kan gesteld worden dat de bedrijfsonderdelen nog steeds werken in een moeilijke markt. De gevolgen van de crisis zijn sterk merkbaar. Een aantal onderdelen heeft wel weer een opgaande lijn kunnen pakken. Dit biedt perspectief voor het komende jaar. Naast bezuinigingsacties heeft het weer dit jaar ook parten gespeeld bij Groenservice. De opbrengsten uit trajecten zijn 0,1 mln. gedaald ten opzichte van Er was uitgegaan van een stijging op basis van de gemaakte afspraken in het Transitieplan De achterstand op het Transitieplan 2008 bedraagt in ,4 mln. Er zijn ook raamovereenkomsten gesloten. Dit heeft niet tot de verwachte groei in trajecten geleid. De kosten die direct verband houden met de omzet zijn, zoals te verwachten, gedaald ten opzichte van vorig jaar. De personeelskosten zijn gestegen. Dit is voor 0,7 mln. een gevolg van cao-verhogingen c.q. eenmalige uitkeringen in het kader van cao-afspraken. Met het oog op de inzet op een nullijn, heeft de overheid besloten deze kosten niet te compenseren. Dat betekent een extra Jaarverslag en rekening 2010 Caparis NV 10/45

11 onvoorziene last. Dit wordt ook zichtbaar in de daling van het subsidieresultaat Sw met 0,7 mln. ten opzichte van De kosten in totaliteit blijven op het niveau van vorig jaar. De lage rentestanden hebben tot een meevaller op de rentelasten geleid. In 2010 is door het ministerie de bonus Begeleid Werken uitgekeerd. De gemeenten hebben toegezegd deze bonus toe te doen komen aan Caparis. Voor 2010 was hiermee een bedrag van 0,5 mln. gemoeid. In onderstaande paragrafen worden de ontwikkelingen per bedrijfsonderdeel gevolgd. De indeling is gewijzigd ten opzichte van vorig jaar als gevolg van de kanteling van de organisatie. Dit bemoeilijkt de vergelijking met voorgaand jaar. 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten O&I O&I is een nieuw bedrijf. Vorig jaar zaten de functionarissen verdeeld over de vestigingen, de wijze waarop vorig jaar gerapporteerd werd overeenkomstig de toenmalige bedrijfsstructuur. Binnen O&I zijn de taken met betrekking tot de arbeidsontwikkelprocessen in het kader van Wsw gebundeld, maar ook de reguliere Hrm-taken zijn hier ondergebracht. O&I is ook verantwoordelijk voor de trajectopbrengsten die vorig jaar eveneens verspreid zaten over de bedrijven. De trajectopbrengsten zitten met 0,6 mln. onder het niveau van 2009 ( 0,7 mln.). Er was op basis van de afspraken in het Transitieplan 2008 uitgegaan van een stijging naar 1,0 mln. Hier is ook aan gewerkt van beide zijden door het sluiten van raamovereenkomsten. Dit heeft niet geleid tot voldoende toewijzing van renderende trajecten aan Caparis Deta/BW/Business Post/Schoonmaak In dit bedrijfsonderdeel zijn detacheringen en Begeleid Werken ondergebracht (Deta/BW en Schoonmaak), als ook Business Post als Beschut Buiten activiteit. Voorheen werden deze activiteiten verspreid over de vestigingen uitgevoerd en gerapporteerd. De daling die vorig jaar bij Detachering en Begeleid Werken is ingezet, heeft het 1 e halfjaar nog voortgeduurd. Aan het einde van het jaar is er sprake van groei. Deze groei is onvoldoende om het verlies van het 1 e halfjaar te compenseren. Wel biedt de groei perspectief voor de toekomst. Ten opzichte van 2009 is de omzet/ntw iets gedaald. Door de overheveling van de omzet Groenservice naar Detachering, wordt er een stijging ten opzichte van 2009 getoond. De NTW van Business Post is met ruim 0,1 mln. toegenomen. In het najaar is een vestiging in Heerenveen overgenomen. Business Post heeft nu vestigingen in Drachten, Leeuwarden en Heerenveen. Met Sc Heerenveen is een grote nieuwe klant binnengehaald. Dit is tevens de eerste klant van de nieuwe werksoort Schoonmaak. Deze werksoort wordt in een samenwerkingsverband met Vebego Jaarverslag en rekening 2010 Caparis NV 11/45

12 uitgevoerd. De medewerkers van Caparis worden gedetacheerd bij Caparis Schoonmaakservice Groenservice De omzet van Groenservice is 0,4 mln. achtergebleven op de vorig jaar onder Groen gerapporteerde omzet. Deels wordt dit veroorzaakt door de overheveling van groepsdetachering ad 0,2 mln. naar Deta. Er was een groei van de omzet van 0,6 mln. beoogd, in plaats daarvan is sprake van een daling. Er speelt een aantal factoren. Allereerst het weer: de winter was lang, het werk kwam laat op gang. Vervolgens zorgde de natte nazomer voor een lang groeiseizoen, waardoor er meer werk is aan de onderhoudsbestekken, waar geen extra opbrengsten tegenover staan. En daar bovenop kwam een vroege winter: door vorst in de grond schuift een deel van het winterwerk door naar Ook de markt werkt niet mee. Groenservice werkt ook voor semi-overheden, verwante instanties, woningbouwverenigingen etc. Als gevolg van de aangekondigde bezuinigingen lieten deze een deel van de eenmalige klussen die veelal in het najaar worden uitgevoerd niet doen. Er is naarstig gezocht naar vervangend winterwerk, dit is niet gevonden. Caparis heeft dit voor een deel kunnen oplossen door het tijdelijk overplaatsen van 50 medewerkers naar Business Post en Schoonmaak. Naast het volumeprobleem heeft Groenservice een prijsprobleem. Voor de gemeenten wordt tegen zeer scherpe, onder de marktprijs liggende, prijzen gewerkt onder stevige kwaliteitseisen. Deze combinatie van factoren maakt het moeilijk om op jaarbasis een goed resultaat te behalen. Dat is alleen mogelijk in de zomer onder redelijke omstandigheden. Er is een tendens waarneembaar dat gegunde opdrachten een hoger niveau van uitvoerders vragen. Vaak kan Caparis hieraan moeilijker voldoen, waardoor uitbesteding noodzakelijk blijkt te zijn. De kwekerij heeft de omzet en NTW licht verbeterd ten opzichte van Industrie Industrie had in het 1 e kwartaal een slechte start. De orderportefeuille was slecht gevuld. Dit is in de loop van het jaar verbeterd. Het blijft wel moeilijk om goed renderende orders te verwerven. Er is sprake van concurrentie onder Swbedrijven, maar ook van het gevangeniswezen, die ver onder kostprijs zit. Caparis heeft af en toe genoegen moeten nemen met lager renderende orders. De NTW van Industrie blijft ca 0,3 mln. achter ten opzichte van De NTW van Rijwielen en MultiPack is gedaald ten opzichte van 2009, de NTW van Montage is gestegen. De overige werksoorten zijn vergelijkbaar met vorig jaar. Bij een beoordeling naar resultaat per fte doet Rijwielen het erg goed. Fotolijsten scoort erg slecht en daarom is Fotolijsten afgebouwd in FoodPack scoort ook negatief, maar biedt wel mogelijkheden tot optimalisatie. Jaarverslag en rekening 2010 Caparis NV 12/45

13 3.2.5 Staf/Concern De kosten van de centrale organisatie zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dit is mede een gevolg van het beter op sterkte brengen van de organisatie voor haar taak. Een aantal taken is verder gecentraliseerd gedurende het jaar. Onder staf valt bijvoorbeeld de centrale salesorganisatie die omzet binnenhaalt voor de gehele organisatie, maar ook de inhuur van ICT en communicatie-middelen voor geheel Caparis. De stijging houdt ook verband met het feit dat met het oog op de opbouw van de organisatie functies nog niet altijd met vaste medewerkers worden ingevuld. Enerzijds is dat nog niet gewenst in deze fase, of anderzijds de specialisatie die gevraagd wordt is op lange termijn niet noodzakelijk. De onzekerheid over de toekomst speelt hier ook een rol in, langetermijncontracten worden bij onzekerheid vermeden. Dat leidt tot hogere kosten dienstverlening derden. Een deel van de inhuur vond plaats in het kader van de uitvoering van het transitieplan. Voor het transitieplan is een budget. De lasten die voortvloeien uit het transitieplan komen ten laste van concern. Voor dit jaar is dat 1,3 mln.. Een groot deel van de kosten houdt verband met de afbouw van PMC s. De rentelasten zijn gedaald met 0,2 mln.. De opbrengsten voor het outplacementtraject ad 0,1 mln. zijn onder concern verantwoord. In onderstaande tabel wordt de besteding van het transitiebudget verantwoord. Transitiekosten Totaal (x euro) Afbouw en opbouw Afbouw PMC's Afvloeiing Arbeidsontwikkeling Inhuur Communicatie/personele wijzigingen Businessplan Communicatie Voorlichting 4-4 Projectmatig Totaal Jaarverslag en rekening 2010 Caparis NV 13/45

14 4 Sociale ontwikkeling 4.1 Taakstelling Sinds 2008 ligt de Sw-taakstelling bij de gemeenten. Fundamenteel is daarbij, dat de taakstelling van de individuele gemeente zowel betrekking heeft op de Swplaatsingen bij Caparis als op plaatsingen bij andere Sw-bedrijven buiten de regio. Voor Caparis betekent dit dat plaatsingen worden bekostigd vanuit de toegekende rijksbijdrage van de acht GR-gemeenten en vanuit de rijksbijdrage van een groot aantal niet aangesloten gemeenten. De taakstelling, de realisatie daarvan en de plaatsingen bij Caparis zijn als volgt: Taakstelling Taakstelling Geplaatst Geplaatst bij Onder/over GR gemeenten buiten regio Caparis realisatie Achtkarspelen 238,4 21,1 217,2 0,1 Heerenveen 389,9 8,6 380,3 1,0 Leeuwarden 556,9 14,9 542,6-0,5 Ooststellingwerf 193,6 14,8 177,1 1,7 Opsterland 160,2-159,6 0,6 Smallingerland 448,3 11,1 434,2 3,0 Tytsjerksteradiel 171,6 3,3 168,2 0,1 Weststellingwerf 251,7 6,4 245,2 0,2 Buiten regio 93,3 Totaal 2.410,7 80, ,6 6,2 De afwijkingen tussen taakstelling gemeente en de realisatie kan leiden tot een onder- of overrealisatie van de taakstelling. Bij de gemeente Leeuwarden is sprake van een geringe overrealisatie. Bij de andere gemeenten is sprake van een beperkte onderrealisatie. Aanvankelijk leken de cijfers per gemeente voor onder- en overrealisatie hoger uit te vallen. Door uitruil van taakstellingen tussen de gemeenten, zijn de afwijkingen naar boven en beneden beperkt gebleven. Leeuwarden is de enige gemeente waar nog sprake is van een groeiende taakstelling, de andere gemeenten hebben een krimpende taakstelling. Met het oog op de krimpende opdracht hebben we een onderrealisatie niet kunnen voorkomen. Daarvoor hadden we in het najaar grote groepen medewerkers moeten aannemen. Echter per 1 januari 2011 zou dit tot een forse overrealisatie leiden. Gedurende het jaar wordt zo goed mogelijk een inschatting gemaakt van het aantal te verwachten plaatsingen. Niet alle mutaties zijn te voorzien. Er moet met een groot aantal partijen informatie worden uitgewisseld: aangesloten GR-gemeenten, buitengemeenten en de bedrijven waar medewerkers met een Begeleid Werken-status zijn geplaatst: de daar geldende cao is bepalend voor de Se-berekening. Er zijn vele factoren die een 100% score op realisatie bemoeilijken. De score ligt nu op 99,7%. Jaarverslag en rekening 2010 Caparis NV 14/45

15 Bij onderrealisatie blijft de subsidie van het rijk voor de uitvoering van de Wsw ongebruikt, bij overrealisatie komen de kosten, in nader overleg, voor eigen rekening van de gemeenten of Caparis. 4.2 Beweging van binnen-naar-buiten Als gevolg van de strategische uitwerking van de missie en visie is door Caparis een actief beleid gevoerd op het gebied van de beweging van binnen-naar-buiten. Veel aandacht is besteed aan de samenstelling van de hiervoor benodigde werksoorten en de instrumenten, die nodig zijn om de ontwikkelpotentie van de doelgroepmedewerkers in kaart te brengen. In 2009 is de werkladderscan Caparisbreed ingevoerd. Het jaar 2010 heeft in het teken van de ontwikkeling en invoer van Compas gestaan. Compas is een cliëntvolgsysteem. Er is echter breder gekeken dan het systeem. Er is ook gewerkt aan uniformering en optimalisering van HRM- en arbeidsontwikkelingsprocessen. Op het gebied van de werksoorten wordt (groeps)detachering in het kader van de beweging van binnen-naar-buiten gezien als een belangrijk speerpunt om deze doelstellingente realiseren. Het afgelopen jaar hebben de economische omstandigheden er niet aan meegewerkt om deze doelstelling te realiseren, ondanks het opvoeren van de sales- en marketingactiviteiten. Waar in 2009 sprake was van groei, heeft het 1 e halfjaar van 2010 in het teken gestaan van krimp. Veel detacheringscontracten werden niet verlengd of opgezegd. Een grote groepsdetachering (45 fte) werd opgeheven door een faillissement. In het 2 e halfjaar is deze neergaande lijn weer omgebogen naar boven, zij het voorzichtig. Met name de laatste 2 maanden van 2010 nam de groei in het aantal detacheringen toe. Bij de groepsdetacheringen zijn vooral de industriële groepsdetacheringen en flex-detacheringen afgenomen. Groenservice heeft het aantal groepsdetacheringscontracten weten uit te breiden. In het laatste kwartaal van 2010 is de werksoort Schoonmaak toegevoegd. De medewerkers die werkzaam zijn in de schoonmaak zijn gedetacheerd naar Caparis Schoonmaakservice. Deze vorm van detachering is groeiende. Er zijn goede verwachtingen voor het komende jaar. Ook voor Begeleid Werken was het een moeizaam jaar. Het aantal Se's is gedaald van 185 naar 158. Het uitbesteden van BW-contracten (Reax, Stam, BaanPlus) is in de 2 e helft van 2010 gestaakt. In de ogen van Caparis werd er onvoldoende gepresteerd in het kader van het genereren van nieuwe opdrachten en de coaching van betrokken medewerkers. Binnen Caparis is expertise opgebouwd om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren. Ook kostentechnisch gezien is dit aantrekkelijk. In de categorie Beschut Buiten is de postbezorging nog steeds groeiende. Deze werksoort biedt voor medewerkers, die in Beschut Binnen werkzaam zijn, een goede opstap naar Beschut Buiten. Voor 2011 wordt een verdere doorgroei verwacht. Jaarverslag en rekening 2010 Caparis NV 15/45

16 Met de gemeenten is voor het jaar 2010 een taakstelling afgesproken waarin het streven naar meer regulier werken is vastgelegd. Deze taakstelling en de realisatie daarvan is onderstaand weergegeven: Plaatsing Se's Beschut Beschut Groepsdeta. Totaal Binnen Buiten Deta/BW Beginstand % 25% 20% Taakstelling % 30% 18% Realisatie % 29% 18% De groei in Beschut Buiten wordt niet beperkt door het werkaanbod, maar door de fysieke mogelijkheden van de potentiële Sw-kandidaten voor de groenactiviteiten. Bij Groenservice zitten nog veel medewerkers voor wie dit fysiek gezien niet de beste werkplek is. In 2011 worden daar maatregelen op genomen. De postbezorging is daarom in deze categorie een welkome aanvulling. De uitstroom van Beschut Binnen verloopt minder snel als zou worden gewenst. Uit de werkladderscan is gebleken dat de potentiële ontwikkelmogelijkheden van deze groep beperkt is. Om die reden is de nodige aandacht besteed aan het uitbouwen van (groeps)detacheringen. Binnen groepsdetachering zijn de kansen voor deze groepgroter. In de cijfers van Beschut Binnen zijn ook de instromers (IB-afdeling) die nog niet in een bedrijf geplaatst zijn opgenomen. De sturingmogelijkheden op de beweging van binnen-naar-buiten aan de input zijde, dus bij plaatsingen vanaf de wachtlijst, zijn niet mogelijk door de FIFO systematiek (first-in-first-out). Deze systematiek bepaalt, dat de persoon die het langst op de wachtlijst staat als eerste uitstroomt van de wachtlijst naar een dienstverband onafhankelijk van zijn mogelijkheden. 4.3 Personele bezetting Het totaal aantal geplaatsten (Se's en fte's) bij Caparis was in 2010 lager (1,4% fte) dan in Het aantal Sw-ers met een dienstverband bij Caparis is in 2010 met 10 fte's afgenomen. Ook is het aantal Begeleid Werken-plekken met 23 afgenomen, d.w.z. dat er minder arbeidsplaatsen extern zijn ingevuld. De taakstelling van de aangesloten GR-gemeenten is met 32,2 Se's gedaald, dat is 1,4%. De plaatsing buiten de regio door de aangesloten gemeenten is gedaald met 5,1 Se's ten gunste van Caparis. Per saldo zijn er ten opzichte van ,1 Se's minder uit de aangesloten GR-gemeenten. Uit de overige gemeenten zijn er 2,4 Se's minder dan in De onderrealisatie stijgt met 3,6 Se's. Tezamen geeft dat een daling van 33,1 Se s zijnde 33 fte's. Jaarverslag en rekening 2010 Caparis NV 16/45

17 Bezetting Sw in dienst BW Totaal Sw Kader bij Caparis 2010 In Se In fte In Se In fte met 2009 (fte) met 2009 (fte %) -0,5% -13,9% -1,4% 5,7% Het gemiddelde aantal kaderfuncties is met 5,7% toegenomen in De stijging heeft onder meer betrekking op uitbreiding van werkleiding bij Groenservice. Hierdoor zal de inhuur van externe werkleiding afnemen en wordt per saldo een positief effect verwacht op de kwaliteit en effectiviteit van de werkleiding. Ook kunnen kosten worden gereduceerd bij minder inhuur, die veelal duurder uitvalt dan eigen bezetting. De afdeling Sales is opgezet en het accountmanagement bij Detachering en Begeleid Werken is uitgebreid. Hiermee is de commerciële slagkracht van Caparis op sterkte gebracht. Het Begeleid Werken zal weer meer in eigen beheer worden gedaan, wat het rendement ten goede komt. Daarvoor is een medewerker aangetrokken. De functie Control is ingericht. Er is behoefte aan een meer en dieper inzicht in bedrijfsvoering op PMC-niveau, waarmee een nog betere afweging tussen werksoorten kan worden gemaakt en betere oplossingen voor optimalisatie kunnen worden aangedragen. 4.4 Ziekteverzuim Het ziekteverzuim Sw is in 2010 gestegen van 13,1% naar 14,0%. Het kort verzuim is licht gedaald, de stijging zit in het lang verzuim. De vergelijking met vorig jaar wordt bemoeilijkt door de nieuwe organisatorische indeling. Wel blijkt er bij Groenservice een duidelijke stijging te zijn. Groenservice is goed vergelijkbaar met De stijging heeft met name plaatsgevonden in het eerste en laatste kwartaal. Het ziekteverzuim van het kader is gedaald van 5,6% naar 5,1%. De daling zit bij het kader in het kort verzuim, lang verzuim is gelijk aan In 2010 is geïnvesteerd in onderzoek naar het ziekteverzuim. Er is een nieuwe aanpak ontwikkeld, met ingang van 2011 wordt deze ingevoerd. Dit moet de komende jaren leiden tot fors lager ziekteverzuim en een betere schadelastbeheersing. 4.5 Opleidingen Onder de naam Caparis Talent is dit jaar een brede bedrijfsschool opgericht. Er was al een bedrijfsschool voor Groenservice, deze is opgegaan in Caparis Talent. Caparis en het Friesland College hebben een eigen variant ontwikkeld op de AKAopleiding (Arbeidsmarkt Kwalificerende Assistent-opleiding), waarin beweging en sport een belangrijke rol spelen. De AKA-opleiding is een brede basisopleiding Jaarverslag en rekening 2010 Caparis NV 17/45

18 waarin cursisten zich kunnen ontwikkelen richting de arbeidsmarkt. In de combinatie van bewegen, leren en werken hebben Caparis en het Friesland College een formule gevonden die tegemoet komt aan een verscheidenheid aan leerwensen en leerstijlen. Caparis gaat de AKA bewegen, leren, werken inzetten voor een groot deel van haar medewerkers. Vorig jaar zijn de eerste cursusgroepen gestart en begin 2011 staan nog meer nieuwe groepen gepland. Samen met de AB-opleidingen van Groenservice en in samenwerking met AOC Fryslân heeft Caparis begin 2011 ruim 120 medewerkers in een opleidingstraject en de bedoeling is om in 2012 door te groeien tot 200. Voor de medewerkers van Groenservice zijn cursussen motorkettingzagen verzorgd. Naast de technische vaardigheden wordt daarbij ook aandacht besteed aan Arbo veiligheidsregels, de juiste werkhouding en onderhoudsaspecten. Caparis NV heeft in het kader van haar arbeidsontwikkelprogramma samen met 5 andere Sw-bedrijven een Digitale Taalgids laten ontwikkelen. De Digitale Taalgids is bedoeld voor alle Sw-medewerkers, die in meer of mindere mate moeite hebben met de Nederlandse taal. Met dit hulpmiddel werken ze in hun eigen tijd en in hun eigen tempo aan hun taalachterstand. Na een pilotfase van een jaar kan de Digitale Taalgids eventueel worden uitgebreid met modules over rekenen, digitale vaardigheid, solliciteren etc. De implementatie van de Digitale Taalgids wordt ondersteund door Stichting Lezen & Schrijven met een informatietraject over het herkennen en doorverwijzen van laaggeletterdheid. Het in 2009 gestarte programma Caparis in Beweging is een belangrijk tool in het arbeidsontwikkelprogramma. In dit programma wordt aandacht besteed aan bewegen, een goede werkhouding, voeding en hygiëne. Doelstelling is het verbeteren van de vitaliteit van de medewerkers van Caparis. Daarmee ondersteunt het programma ook een verder terugdringen van het ziekteverzuim, en verbetert het de fitheid en de weerstand van Caparis als bedrijf. Eind 2010 is een start gemaakt met de Compascursussen, waarbij de medewerkers zijn ingewerkt op het nieuwe systeem Compas dat per 1 januari 2011 op de meeste processen wordt ingevoerd. 4.6 Centrale ondernemingsraad De Centrale Ondernemingsraad (COR) bestaat uit (gekozen) leden van de ondernemingsraden van de bedrijven en houdt zich met Caparisbrede zaken bezig. De COR bestond in 2010 uit 9 personen. Er waren de volgende 3 commissies: Financieel, waarin 3 personen zitting hadden; Sociaal/Beleid, waarin 4 personen zitting hadden; ARBO, waarin 4 personen zitting hadden. De COR is acht keer in vergadering bijeen geweest, waarbij ook de bestuurder is aanwezig geweest. In twee van deze vergaderingen zijn ook leden van de RvC aanwezig geweest. Jaarverslag en rekening 2010 Caparis NV 18/45

19 Enkele van de belangrijkste onderwerpen die in de overlegvergaderingen aan de orde zijn geweest zijn: Financiën (Jaarresultaat 2009, Jaarverslag 2009, Scenario s ); Transitieplan ; Businessplannen; Strategiedocument COR; Functieboek; Caparis in beweging; Herplaatsingsplan. Meer informatie treft u aan in het eigen jaarverslag van de COR. Jaarverslag en rekening 2010 Caparis NV 19/45

20 5 Caparis organisatie en stakeholders 5.1 Aandeelhouders Caparis is een NV waarvan de aandelen in handen zijn van acht Friese gemeenten: Achtkarspelen, Heerenveen, Leeuwarden, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf. Voor deze gemeenten voert Caparis NV de Wet sociale werkvoorziening uit. De Algemene vergadering van aandeelhouders bestaat uit: Achtkarspelen - K. Antume Heerenveen - L. Buwalda Leeuwarden - T. Koster Ooststellingwerf - E. van Esch Opsterland - R. Jonkman Smallingerland - E. Berenst Tytsjerksteradiel - D. Fokkema Weststellingwerf - C. Trompetter 5.2 Relatie Caparis NV GR Sw 'Fryslân' De Gemeenschappelijke Regeling Sw 'Fryslân' is een samenwerkingsverband van de gemeenten Achtkarspelen, Heerenveen, Leeuwarden, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf. Caparis voert de Wet sociale werkvoorziening uit in opdracht van de GR Sw 'Fryslân'. De medewerkers waarvoor Caparis haar diensten aanbiedt, hebben of hadden een woonplaats binnen een van de GR-gemeenten. De GR Sw Fryslân heeft als doel de Wet Sociale Werkvoorziening uit te voeren. De daadwerkelijke uitvoering is op basis van een meerjarige overeenkomst uitbesteed aan Caparis NV. De GR Sw Fryslân is opdrachtgever van Caparis N.V. in het kader van de uitvoering van de Wsw. Zij voert de regie. Caparis N.V. is de uitvoerder van de Wsw. Schematisch wordt de verhouding tussen de GR Sw Fryslân en Caparis N.V. in het hierna volgende schema weergegeven: Jaarverslag en rekening 2010 Caparis NV 20/45

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2009

Rapportage 3 e kwartaal 2009 Rapportage 3 e kwartaal 2009 29 oktober 2009 Bestemd voor: RvC Aandeelhouders Bestuur GR Sw 'Fryslân' Colleges B&W Gemeenteraden Centrale ondernemingsraad Inhoudsopgave 1 Sociaal 3 1.1 Realisatie taakstelling

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20057 Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening 2011 en begroting

Nadere informatie

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen Balans per 31 december 2014 (na verwerking van het verlies) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) 31 december 2014 Onroerende zaken 300.365 315.307 Inventaris 3.061 4.925 Vervoermiddelen 500 725

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015 Ingekomen stukken Vergadering : 22 januari 2015 Agendapunt : 6 (C7) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk & Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 19 juni 2014

Ingekomen stukken. Vergadering : 19 juni 2014 Ingekomen stukken Vergadering : 19 juni 2014 Agendapunt : 10 (C2) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk en Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen. Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting

Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen. Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting Balans per 31 december 2015 ACTIVA 31 december 2015 31 december 2014 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 141.403 83.813 Vlottende activa Vorderingen 56.120 115.269 Liquide middelen

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Financieel Verslag Stichting 2109 Gevestigd te Son en Breugel

Financieel Verslag Stichting 2109 Gevestigd te Son en Breugel Financieel Verslag 2016 Stichting 2109 Gevestigd te Voorblad 0 0 Inhoud Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Resultaatvergelijking 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Resultatenrekening

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Tussentijds rapport 1 januari t/m 30 juni Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Voorbeeldrapport VOF T.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014 Stichting Huis van Belle TE UTRECHT Rapport inzake 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Algemeen 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 5 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 Foto Peter H. Toxopeus INHOUDSOPGAVE PAGINA Verkorte jaarrekening Balans per 31 december 2016 1-2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Winst-en-verliesrekening over 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus AH Maastricht. Publicatierapport 2013

STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus AH Maastricht. Publicatierapport 2013 STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus 333 6201 AH Maastricht Publicatierapport 2013 PUBLICATIERAPPORT Balans per 31 december 2013 Winst-en-verliesrekening over 2013 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Caparis NV. Rapportage 1 e kwartaal 2012

Caparis NV. Rapportage 1 e kwartaal 2012 Rapportage 1 e kwartaal 2012 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Aandeelhouders Bestuur GR Sw 'Fryslân' Colleges B&W Centrale ondernemingsraad 14 mei 2012 1 e kwartaal 2012 Pagina 1/20 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa - 1.375 Materiële vaste activa 121.931 176.592 Vlottende activa 121.931

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort Rapport inzake de jaarrekening 2016 Stichting Special Arts Nederland te JAARREKENING 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA 2016 2015 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 50.062

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

Jaarverslag over 2014

Jaarverslag over 2014 Woontij Projecten B.V. Jaarverslag over 2014 18 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1. Algemene gegevens 2 2. Van het bestuur 3 2 JAARREKENING 2014 1. Balans 4 2. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT

De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT INHOUD Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Fiscale positie

Nadere informatie

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017 ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 29 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Stichting Ninos del Lago het bestuur Kruisstraat BT HEERLEN. Jaarrekening 2016

Stichting Ninos del Lago het bestuur Kruisstraat BT HEERLEN. Jaarrekening 2016 het bestuur Kruisstraat 2 6411 BT HEERLEN Jaarrekening 2016 het bestuur Kruisstraat 2 6411 BT HEERLEN Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Afdeling Friesland `96 het bestuur de Fintsjes TS ROTTEVALLE. Jaarrekening 2014

Afdeling Friesland `96 het bestuur de Fintsjes TS ROTTEVALLE. Jaarrekening 2014 Afdeling Friesland `96 het bestuur de Fintsjes 43 9221 TS ROTTEVALLE Jaarrekening 2014 Afdeling Friesland `96 het bestuur de Fintsjes 43 9221 TS ROTTEVALLE Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport

Nadere informatie

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Fiscale

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren. Rapport inzake de jaarstukken over 2013

Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren. Rapport inzake de jaarstukken over 2013 Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren Rapport inzake de jaarstukken over 2013 Dossiernummer: 5326 Datum: 2 december 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel voor Amsterdam, dossiernummer 34.130.896

Handelsregister Kamer van Koophandel voor Amsterdam, dossiernummer 34.130.896 STICHTING KINETISCH NOORD TT NEVERITAWEG 15 1033 WB AMSTERDAM PUBLICATIERAPPORT 2010 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Amsterdam, dossiernummer 34.130.896 Vastgesteld door het bestuur van de stichting

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING RIQQ TE DIEREN Rapport inzake jaarstukken 2014 Aan het bestuur van Stichting RIQQ Postbus 322 6950 AH Dieren Kenmerk Behandeld door Datum 001000 A.P.W. Oud 9 maart 2015 Geachte directie, Hierbij

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie