VOORZITTER VOORZITTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORZITTER VOORZITTER"

Transcriptie

1 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter Griffier Leden Wethouders Afwezig: Notulist: mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra mevrouw F.G.J.M. Kaaijk-Jacobs, mevrouw A. Spijk-van de Pol, mevrouw H.P.A.J. Persoon-Klijn, mevrouw H.A. Damhof, mevrouw H.M. Oudman-Dam en de heren A. Slagter, W.J. de Boer, G. Siragna, H. Leffers, J.J. van Duinen, A. Nienhuis, A.R.H. Holtkamp, H.K. Bouman, H. Woltjer, G.J. van de Wal, F.E. Bosman, J.P. Nienhuis, mevrouw A. Boekhoudt-Wieringa en de heren J. Dobma en H.G.A. Sienot de heer A. Nienhuis mevrouw Y. de Vries-Vreugdenhil (Kantoor Vreugdenhil) 1. Opening De VOORZITTER opent om uur de vergadering. De VOORZITTER zegt dat het een bijzondere avond is, omdat er een proef wordt gehouden met het live uitzenden van de raadsvergadering. Deze proef heeft te maken met het voornemen van de Raad om over te gaan tot video notulering. Er is nog geen besluit genomen en daarom zal eerst een proef worden gehouden. Deze proef zal worden geëvalueerd en daarna zal een besluit worden genomen. 2. Vaststelling agenda De VOORZITTER vraagt of de raad akkoord kan gaan met de agenda. Er heeft zich een inspreker gemeld voor agendapunt 13 Visie binnen- en buitensportaccommodaties. Daarom wordt dit punt na agendapunt 6 Vragenuur behandeld en daarna agendapunt 7 Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Buitengebied Noord (Eemshaven). Vervolgens wordt de agenda conform vastgesteld. 3. Spreekrecht burgers De heer WEVER behartigt de belangen van de ijsclub Vooruit Zandeweer. De heer Wever zegt dat er vanavond wordt gepraat over een multifunctioneel gebouw in Zandeweer op de plek waar nu de kantine van voetbalvereniging ZEC staat. In 2008 hebben twee jongeren werkers contact opgenomen met het bestuur van de ijsvereniging met de vraag of het mogelijk was dat de jeugd van Zandeweer gebruik kon maken van de kantine als jeugdsoos en hangplek. De kantine was naar tevredenheid maar, de sanitaire voorzieningen ontbraken. Daar schrokken ze van. Ze waren verbaasd dat het in deze tijd nog mogelijk is dat in een verenigingsgebouw geen wc s zijn. Er is uitgelegd dat er een grote renovatie achter de rug is, dat veel geld had gekost en je kunt het geld maar één keer uitgeven. De jongerenwerkers zeiden dat er maar beschikbaar was voor de jeugd. Maar dat het genoeg was als er ook wc s moesten komen. Er is toen afgesproken dat we een tekening moesten maken en dan zouden we over een paar maanden weer bij elkaar komen. Inmiddels zijn we een jaar verder en komt het college met het volgend voorstel. Een multifunctioneel gebouw voor de jeugd, voetbalclub en ijsclub. In principe is het een goed plan, maar het gebouw komt voor de ijsclub op een heel ongelukkige plek. De heer Wever weet niet of de raad van de situatie ter plekke op de hoogte is. De leden van de ijsvereniging denken van niet. Daarom

2 2 probeert de heer Wever de raad duidelijk te maken dat dit voor de ijsvereniging niet kan. De ijsbaan ligt een kleine 100 meter van het desbetreffende gebouw af. Van het gebouw is er geen zicht op de ijsbaan. Leden en niet leden kunnen ongezien op de baan komen, want er is geen controle. Dus minder inkomsten van niet leden, die niet willen betalen. Als ze twee keer een kleine 100 meter moeten klunen is de lol er gauw af. Ook kleine kinderen moeten het hele eind klunen. We moeten 100 meter rubbermatten kopen die dan de hele vorstperiode op het terrein en veld van de voetbalclub liggen met alle gevolgen van dien voor de grasmat. Wat voor ons het belangrijkste is dat is de veiligheid. Als je 100 meter van de baan zit hoor je niks en zie je niks. Dit kunnen we niet maken tegenover onze leden. Deze verantwoording willen we als bestuur ook niet nemen. Nu kunnen we adequaat reageren op dingen die op de baan gebeuren. Zoals ongevallen, ruzies en kinderen die over dijk naar Meistermaar willen en niet te vergeten het vandalisme. Nee, met dit voorstel kunnen we niet akkoord gaan. Ik hoop de raad te kunnen overtuigen dat dit voor de ijsvereniging niet functioneert. We zijn gaarne bereid om ter plekke de situatie met de raad te bekijken. Nog één verzoek wie van de raad wil naar voren komen om deze schaatsten aan te doen om naar het politiebureau te klunen en weer terug en dat ieder half uur te herhalen. Dat zal gebeuren als de raad dit voorstel voortzet. Hierbij wil ik de raad bedanken voor de tijd die ons geschonken is om dit verhaal te doen. Mevrouw DAMHOF zegt dat de heer Wever heeft aangegeven wat hij niet wil, zij vraagt nu wat hij wel wil. De heer WEVER geeft aan dat er een tekening is ingeleverd. Op deze tekening is aangegeven wat de ijsclub graag wil. Het gebouw samen met de voetbalclub kan, maar dan moet het hokje op de sloot tussen het trainingsveld en de ijsbaan. Dit is een tweede optie. De eerste optie is een paar wc. s erbij en aanpassing van bergruimten. De heer J.P. NIENHUIS heeft dezelfde vraag als mevrouw Damhof. Hij draagt de heer Slagter voor als kluner. De heer BOUMAN vraagt of er overleg is geweest met de gemeente en vraagt of de opties ook zijn ingebracht. De heer WEVER zegt dat het nog niet is besproken en dat zij nog in gesprek zijn. De heer VAN DE WAL heeft dezelfde vraag als de heer Bouman. Hij merkt op dat de ijsclub nog in gesprek is, maar het voorstel ligt er wel. De heer WEVER geeft aan dat hij de moeilijkheden met betrekking tot het voorstel vanavond naar voren heeft willen brengen. 4. Vaststelling van de notulen: 24 september De notulen van 24 september 2009 worden overeenkomstig het opgestelde concept vastgesteld. Mevrouw DAMHOF merkt op dat er nog een aantal vragen niet afgehandeld zijn. Daarom dient ze nu schriftelijke vragen in. De VOORZITTER zegt dat deze schriftelijke vragen binnen de gestelde termijnen beantwoord zullen worden. 5a. Ingekomen stukken en mededelingen en LTA Ingekomen stukken 1 Vv Noordpool UFC -Uithuizen Betreft: ijsbaanterrein/ tijdelijk voetbalveld Advies: Voor kennisgeving aangenomen Gericht aan: gemeenteraadsleden

3 3 2 J. Alders Betreft: Advies: Gericht aan: 3 L. Keuning Betreft: Advies: Gericht aan: 4 K. Harsema Betreft: Advies: Gericht aan: Megastallen Voor kennisgeving aangenomen B&W en gemeenteraad Eemsmond Inspraakreacties Klinkhamerlocatie Voor kennisgeving aangenomen gemeenteraadsleden Lawaai centrum Uithuizen Ter afhandeling in handen van het college gesteld Raad van de gemeente Eemsmond 5 Zoutkoepeloverleg Betreft: Zienswijze mbt startnotitie milieueffectrapportage ivm tweede kerncentrale Borssele Advies: Voor kennisgeving aangenomen Gericht aan: College van B&W en raadsfracties 6 C. Knot Betreft: Advies: Gericht aan: Verdwijnen van activerende begeleiding en persoonlijke verzorging voor ouderen uit de AWBZ Ter afhandeling in handen van het college gesteld College van B&W, leden van de gemeenteraad 7 Vereniging Vrienden van Noordpolderzijl Betreft: Bezwaar tegen bouwvergunning Advies: Voor kennisgeving aangenomen Gericht aan: College, leden van de raad en commissie voor bezwaaren beroepsschriften 8 Vereniging Vrienden van Noordpolderzijl Betreft: WOB Advies: Voor kennisgeving aangenomen Gericht aan: College van B&W en de raad 9 t Zielhoes Noordpolderzijl Betreft: Bezwaar tegen bouwvergunning Advies: Voor kennisgeving aangenomen Gericht aan: College van B&W, de Raad en de Commissie voor bezwaar en beroepsschriften 10 Gemeente Appingedam Betreft: Motie arbeidsontwikkelingen medisch specialisten Advies: Voor kennisgeving aangenomen Gericht aan: Gemeenteraad (t.a.v. griffier) 11 Gemeente Barendrecht Betreft: Motie cumulatie veiligheidsrisico s gemeente Barendrecht Advies: Voor kennisgeving aangenomen Gericht aan: Raad van de gemeente Eemsmond (per ) 12 Stichting Vrije Recreatie

4 4 Betreft: Advies: Gericht aan: 13 Oele en Faber Betreft: Advies: Gericht aan: 14 LH Kwant Betreft: Advies: Gericht aan: Toeristenbelasting Voor kennisgeving aangenomen Colleges van B&W en leden van de raad van alle gemeenten in Nederland Bezwaar tegen bouwvergunning Voor kennisgeving aangenomen Burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente Eemsmond Bezwaar tegen bouwvergunning Voor kennisgeving aangenomen Burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente Eemsmond 15 G. van der Schoot Betreft: Bezwaar tegen bouwvergunning Advies: Voor kennisgeving aangenomen Gericht aan: Burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente Eemsmond 16 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Betreft: Beslissing op bezwaar Advies: Voor kennisgeving aangenomen Gericht aan: De raad van de gemeente Eemsmond 17 P. Sietsema Betreft: Advies: Gericht aan: Vroeg op stap maatregelen in gemeenteprogramma s Voor kennisgeving aangenomen Gemeenteraadsleden en college van B&W De heer BOUMAN verzoekt om het ingekomen stuk nummer 4 Lawaai centrum Uithuizen en het ingekomen stuk nummer 17 Vroeg op stap maatregelen in gemeenteprogramma s te betrekken bij het politie jaarplan en het jaarplan VTH. De VOORZITTER zegt dat er binnenkort een raadsbijeenkomst zal worden gehouden met de politie. Tevens kan men vragen stellen aangaande de punten waarover deze brief handelt. Voor zover het aan de orde is zullen de stukken bij het jaarplan VTH worden betrokken. De heer BOUMAN vraagt of ze worden betrokken bij het advies dat aan de raad zal worden voorgelegd bij het politie jaarplan, of moet dit in de bijeenkomst worden besproken. De VOORZITTER geeft aan dat, zoals bekend, het jaarplan van de politie al is besproken. Het jaarplan is opgesteld en daarin zijn dezelfde speerpunten als vorig jaar opgenomen. Daarnaast is afgesproken dat er een bijeenkomst zal worden gehouden tussen de raad en politie om over deze zaken te spreken. De heer BOUMAN vraagt wanneer deze procedure besproken is. De VOORZITER geeft aan dat het aan de orde is geweest in de agendacommissie en presidium. De heer BOSMAN merkt op dat er een aantal brieven zijn inzake de bouwvergunning Zielhoes. Volgens de heer Bosman is er een repetering van een aantal brieven. De heer Bosman vraagt het college om een overzicht met de stand van zaken.

5 5 De VOORZITTER geeft aan dat het geen probleem is om op een A4-tje de stand van zaken aan te geven. Zij geeft aan dat de bezwaarmakers uitgenodigd zijn voor een zitting. De heer BOSMAN zegt dat hij de brieven ook thuis ontvangt en hij wil graag antwoord geven op de brieven. De VOORZITTER zegt dat zij de bezwaarprocedure niet wil doorkruisen. De heer BOSMAN vraagt om inlichtingen. De VOORZITTER geeft aan dat dit in de bouwvergunning is verwerkt. Het college kan de commissie van bezwaar & beroep niet voor de voeten lopen LTA De Lange termijn agenda wordt conform aangenomen. Met betrekking tot de PM posten 5, 6 en 7 vraagt mevrouw Damhof hoe het met de planning zit. Wethouder Boekhoudt antwoordt dat dit zal worden uitgezocht. Er komt een schriftelijk antwoord van het college. 5b. Terugkoppeling verbonden partijen De heer SIRAGNA geeft een terugkoppeling uit de AB vergadering van de vereniging van Waddenzeegemeenten. Er is een natuurherstelprogramma voor de Waddenzee opgesteld. Hierin worden activiteiten gebundeld. 6. Vragenuur De heer SIRAGNA vraagt naar het rijden van de bussen tijdens weekendavonden Groningen- Middelstum- Uithuizen. De fractie van de PvdA heeft meerdere keren klachten gehoord over de busdiensten tussen Middelstum en Uithuizen tijdens de avonden in het weekend. Normaal rijdt de bus van Groningen via Middelstum- Kantens en Usquert naar Uithuizen, zonder dat men hoeft over te stappen, maar in het weekend moet men s avonds in Middelstum overstappen op de kleinere bussen van UVO. Nu gebeurt het geregeld dat of door vertraging of om andere redenen passagiers midden in de nacht in Middelstum geen aansluiting hebben omdat de UVO-busjes al vertrokken zijn. Zeker geen wensbare situatie als men op het openbaar vervoer vertouwt en dan toch niet de plaats van bestemming bereikt. Er zijn verschillende jongeren uit Kantens bijvoorbeeld die met de fiets nu eerst naar Middelstum rijden om er zeker van te zijn niet in Middelstum uren te moeten wachten of 3 kwartier naar huis te moeten lopen. De heer Siragna stelt de vraag of de gemeente Eemsmond niet kan aandringen bij de openbaar vervoerders op betere coördinatie van de diensten tijdens weekendavonden? Wethouder SIENOT zegt dat dit probleem niet bekend is. Hij zal zich inspannen voor een betere dienstverlening. De heer SIRAGNA zegt dat recent de plannen van Tennet bekend zijn geworden over de bovengrondse transportleidingen van de Eemshaven naar Diemen. De provincie Groningen is geen echte voorstander van deze variant, net als verschillende fracties in verschillende gemeenten, die het liefst zo n leiding ondergronds via de Noordzee willen hebben. De heer Siragna vraagt naar de mening of zienswijze van het college over het geplande traject van de Tennet transport-hoogspanningsleidingen? Wat zijn de mogelijkheden van de gemeente Eemsmond om bij dit project mee te praten en overleg te plegen met Tennet? Wethouder DOBMA zegt dat bij herhaling richting Tennet is aangegeven dat het college voorstander is van het ondergronds aanbrengen van nieuwe hoogspanningskabels. Dit bleek technisch en qua kosten moeilijk te zijn. Er wordt aansluiting gezocht bij bestaande hoogspanningsleidingen in onze gemeente. Van de oostlob Eemshaven naar het zuiden toe. Er wordt gezocht naar een oplossing. Het kan bestaan uit verzwaring van leidingen, het kan ook

6 6 zijn dat er een nieuwe leiding naast wordt aangebracht. Het kan ook zijn dat bestaande leidingen worden vervangen door een nieuw systeem. Dit betekent in feite dat er voor de gemeente Eemsmond niet veel verandert ten opzichte van de huidige situatie. Er is ook gesproken over het door de zee aanleggen van de kabel. Dit is lastig, omdat het duur is en er is ook een praktisch bezwaar. Dit heeft te maken met de windmolens. De heer SIRAGNA geeft aan dat de fractie van de PvdA verschillende keren door burgers is benaderd met de vraag wanneer het geplande tweerichtingsverkeer op het Kerkplein van en naar Hoofdstraat West/Oost in werking treedt. De heer Siragna vraagt of de Gemeente Eemsmond wacht tot de uitvoering van de herinrichting van het Kerkplein in 2013, om het tweerichtingsverkeer in de voeren? Wethouder SIENOT zegt dat er niet gewacht wordt tot Deze week is besloten dat het eenrichtingsverkeer opgeheven wordt. Dit moet nog gepubliceerd worden en dan kunnen half december de gebodsborden weggehaald worden. Mevrouw KAAIJK geeft aan dat de drempel die aan de Juffrouw Marthastraat te Warffum de grens vormt met de Oosterstraat, voor veel verkeersdeelnemers hindernissen oplevert. Vooral auto s met aanhangers, bussen met passagiers en wagens met andere kwetsbare bagage ondervinden last van de abnormale aansluiting van de drempel met het aangrenzende wegoppervlak. Sinds de herinrichting van de Juffrouw Marthastraat, nu bijna een jaar geleden, is dit het geval. Navraag leert dat er al enige malen naar een oplossing is gezocht maar dat het probleem nog niet opgelost is. Zij vraagt hoe de stand van zaken is op dit moment en wanneer er verbetering kan worden verwacht? Wethouder SIENOT geeft aan dat het probleem bekend is. Begin november wordt het opnieuw bestraat. Dan zouden de klachten moeten zijn opgelost. Mevrouw KAAIJK zegt dat zij het dan zelf zal proberen. De heer J.P. NIENHUIS zegt dat hij een jaar geleden heeft gevraagd of er iets aan de drempel kan worden gedaan. Destijds kon het niet. Nu zal er naar worden gekeken en dit verbaast de heer J.P. Nienhuis. Wethouder SIENOT zegt er nog geen goede oplossing is gevonden. De heer J.P. NIENHUIS merkt op dat het verhogen van de drempels het probleem niet oplost, maar het tegenovergestelde wel. De heer SLAGTER zegt dat het gehucht Hefswal binnen de komborden volledig 30 km zone is. Zodra men de kom verlaat gaat dit over in een normale 80 km weg, terwijl zeker op de Hefswalsterweg in aansluiting op de kom dit wat de PvdA fractie betreft te hard is. Naast het haastige auto- landbouw en vrachtverkeer wordt de weg door vele anderen gebruikt. Het betreft hier een reguliere doorgaande fietsroute. Ook recreatief wordt de weg veel gebruikt (wandelen, fietsen, skeeleren, paardrijden). Zowel in oostelijke als in westelijke richting staat bebouwing dicht op de weg met de nodige uitritten en afslagen; kortom een zone 60 lijkt in dit geval meer dan wenselijk. In een richtlijn van CROW (nationaal kennis platvorm voor o.m. verkeersveiligheid) wordt gesteld: Om de snelheidsverschillen niet te fors uit elkaar te laten lopen, wordt aan de andere kant van de komgrens bij 30 km/u in eerste instantie vaak overgegaan op 60 km/u. Het betreft hier geen wettelijke verplichting, maar wel een dringende aanbeveling in het kader van de verkeersveiligheid. De heer Slagter vraagt of het college bereid is om in het specifieke geval Hefswalsterweg een 60 km zone in te richten? Verder vraagt de heer Slagter of het college bereid is te bezien of er vergelijkbare situaties binnen onze gemeentegrenzen zijn? Wethouder SIENOT zegt dat een aantal jaren geleden de wegencatorisering is ingevoerd. Toen is vastgesteld dat er zo weinig

7 7 mogelijk verschillende snelheden zouden zijn. Er is besloten om geen 60 km zone aan te brengen. Op die wijze is het uitgevoerd op meer plekken. Deze vraag zal hij wel meenemen richting de verkeerscommissie. De heer SLAGTER vraagt of wethouder Sienot een termijn kan aangeven. Wethouder SIENOT zegt dat hij geen termijn kan aangeven. De heer J.P. NIENHUIS zegt dat de fractie van de VVD heeft kennisgenomen van de advertentie van de gemeente Eemsmond in het Dagblad van het Noorden van 24 oktober jl., waarin een bestuursadviseur en een hoofd ruimtelijke ordening (tevens projectleider/senior beleidsmedewerker economie, toerisme en recreatie) worden gezocht voorlopig voor maximaal drie jaar. De heer J.P. Nienhuis vraagt waarom het college voor genoemde functies voor een periode van maximaal drie jaar gekozen heeft en vervallen deze functies dan weer? De BURGEMEESTER geeft aan dat er voor voorzichtigheid is gekozen. Er zijn veel ontwikkelingen, nieuwe taken en ambities, binnen de ambtelijke organisatie, zoals het inrichten van een klantencontact centrum, maar ook ontwikkelingen als het gaat in het kader van samenwerking. In het kader van de samenwerking weet zij niet wat het eindplaatje zal zijn. Vanwege deze onzekerheid is deze vacature voor maximaal 3 jaar. Er kan dan gaandeweg worden bekeken of de functies structureel moeten zijn of dat er een aanpassing moet komen. De heer J.P. NIENHUIS vraagt of de burgemeester een gemeenschappelijk organisatie binnen DEAL verband verwacht. De BURGEMEESTER geeft aan dat de samenwerking niet nieuw is. Er wordt langere tijd over het VTH gesproken, maar ook over andere vormen van samenwerking. Daar waar het bevoegdheden van de raad betreft zal hierover met de Raad worden gesproken. Er ligt een Deal dossier op de RIR. Tevens is er een communiqué geweest. En er ligt een dossier met vertrouwelijke stukken bij de gemeentesecretaris. De Burgemeester hecht aan openheid van zaken. De heer BOSMAN merkt op dat er al weer geruime tijd in het weekend in de Leeuwstraat sprake is van veel nachtelijke, ernstige overlast, overlast van een aard die maakt dat voor sommige bewoners er in het weekend geen sprake meer is van een normale nachtrust. Geschreeuw, vechtpartijen, gooi en smijtwerk, vernielingen, kortom gedoe wat niet hoort en al helemaal niet in het holst van de nacht. In de raad is hierover eerder uitgebreid gesproken, de burgemeester heeft zich toen beroepen op haar bevoegdheden, heeft enige maatregelen getroffen, maar waar leidt dit toe? In de beleving van fractie GroenLinks tot niets, alleen tot onheil voor de betrokken bewoners die zich behoorlijk in de steek gelaten voelen. De heer Bosman vraagt het college en de burgemeester hoe tegen de overlast in de leeuwstraat wordt aangekeken en of men niet van mening is dat op heel korte termijn afdoende maatregelen moeten en kunnen worden getroffen. De heer BOUMAN zegt dat deze week de situatie rondom de nachtelijke overlast op de hoek Blink, Hoofdstraat en Leeuwstraat een nieuw dieptepunt heeft bereikt. Eén van de families die al jarenlang geteisterd wordt door nachtelijke overlast heeft de handdoek in de ring gegooid en heeft besloten om de onderneming die door hen gedreven wordt te beëindigen. Niet omdat de markt hen daartoe dwingt, maar omdat ze het simpelweg niet meer trekken. Tegelijkertijd heeft de fractie van Gemeentebelangen geconstateerd dat de nachtelijke onrust niet afgenomen is. Onlangs ontvingen zij beelden die dat bevestigen en hebben zij dat ook persoonlijk kunnen constateren. Uit gesprekken met deskundigen is de fractie van Gemeentebelangen gebleken dat

8 8 het oplossen van deze situatie alleen kan door consequent en eendrachtig handhaven door alle betrokken partijen. (politie, gemeente, vwa, etc). De heer Bouman vraagt of de portefeuillehouder kan aangeven of zij bereid is om extra inzet te realiseren op het gebied van handhaving en op welke termijn? De BURGEMEESTER geeft aan dat in achterliggende maanden meerdere malen hierover van gedachten is gewisseld. Er zijn maatregelen genomen en daardoor is de overlast wel afgenomen. Hierover zijn ook gegevens bekend. De Burgemeester geeft aan dat er overlast is. De functies van horeca en wonen gaan niet altijd goed samen. Dat is niet alleen in de gemeente Eemsmond het geval. Door de politie en de gemeente is het maximale gedaan om te zorgen dat de overlast beperkt is. Hierbij zijn geluidsmaatregelen genomen, alcohol verboden opgelegd, en een verscherpt toezichtsregiem ingesteld. Binnen de wettelijke mogelijkheden is alles ingezet wat mogelijk is. Er zijn ook geluiden uit de straat dat er wel een stuk rust is gekomen Op de ene plek is meer overlast dan de andere plek. Het is erg vervelend dat het een zodanige situatie met zich mee brengt, dat je er niet meer kunt wonen. Er is alles aan gedaan om de functies zo goed mogelijk met elkaar samen te laten gaan. De vergunningen worden gecontroleerd. Daar waar wettelijke mogelijkheden zijn, zijn ze ook ingezet. De frustratie is soms ook bij de burgemeester aanwezig. Er zijn soms situaties dat je de bevoegdheden niet kan toepassen. In het college zal de gebiedsvisie met betrekking tot de Leeuwstraat aan de orde komen. Daarna zal dit ook de in Raad aan de orde komen. De gebiedsvisie Leeuwstraat is een poging hoe met de functies om te gaan. En hoe op de lange tot middellange termijn verbeteringen tot stand kunnen worden gebracht. Door inzet van de politie is geprobeerd de overlast zoveel mogelijk te beperken. Het is een speerpunt voor het politiejaarplan voor het komende jaar. In het overleg tussen de raad en politie kan de raad uw bezorgdheid neerleggen. Deze overlast kan niet worden uitgesloten. De heer BOSMAN zegt dat hij beeldmateriaal heeft gezien over het gebruik van pillen en drank. Hij begrijpt niet dat de burgemeester zegt dat zij met de rug tegen de muur staat. De BURGEMEESTER geeft aan dat er wel wettelijke mogelijkheden moeten zijn waarmee je mensen kunt bestraffen. Destijds is er gesproken over de openingstijden. Uiteraard staat de raad vrij om een voorstel te doen. Het is wel goed om dit eerst te bespreken in de begeleidingsgroep. Deze begeleidingsgroep bestaat uit Horeca ondernemers en bewoners. De heer BOSMAN reageert dat het vaststellen van de openingstijden door de burgemeester gebeurt. De BURGEMEESTER reageert dat dit gebaseerd is op het horeca convenant. In de evaluatie zal dit wederom onderwerp van gesprek zijn. De heer BOUMAN informeert naar de besluitvorming gebiedsvisie Leeuwstraat. Hij vraagt of extra inzet is te realiseren en wanneer de gebiedsvisie Leeuwstraat aan de raad zal worden voorgelegd. De BURGEMEESTER antwoordt dat er niet is gesproken over extra inzet. Alle mogelijke maatregelen zijn genomen. Er is aangegeven dat besluitvorming inzake gebiedsvisie Leeuwstraat in het college a.s. dinsdag zal gebeuren. Daarna zal een afschrift op de RIR worden gelegd. Deze visie zal eerst met betrokkenen worden besproken. Daarna zal het in de raad worden besproken. Zij kan geen hier geen termijn aangeven. 13. Visie binnen- en buitensportaccommodatie De heer SLAGTER geeft aan in grote lijnen tevreden te zijn met het voorliggende raadsvoorstel. De geconstateerde onvolkomenheden en hiaten van de sportaccommodaties zijn door Grontmij Nederland BV in beeld gebracht en voorzien van aanbevelingen ter verbetering. Deze zijn grotendeels opgenomen in het

9 raadsvoorstel. Onderzoek naar ontwikkeling van nieuwe sporten en bijbehorende accommodaties is grotendeels blijven liggen, constateert de heer Slagter. De loopgroep in de gemeente Eemsmond wil graag een trainingsbaan die eventueel ook gebruikt kan worden als skeelerbaan. Een afstandsmarkering op een trainingstracé kan eerst uitkomst bieden. De heer Slagter vraagt het college om dit idee uit te werken en te realiseren in overleg met loopgroepen. De fractie wacht het antwoord van de wethouder af omtrent de vraag van de heer Wever over de ijsbaan. De heer HOLTKAMP geeft aan dat Gemeentebelangen de sportaccommodaties bij de tijd wil houden, functioneel voor de gebruikers. De voetbalvereniging in Warffum heeft veel elftallen en slechts één veld om wedstrijden op te spelen. Gemeentebelangen vraagt om de aanleg van een kunstgrasmat in 2012 naar voren te halen. Het formaat van de kunstgrasmat in overleg met de voetbalvereniging Warffum. Met betrekking tot de Scherphornhal staat veel te gebeuren. In 2012 komt er een nieuwe gymnastiekzaal bij. Er is nu een tekort aan ruimte. Hoe wordt dit opgelost? Unitas heeft veel problemen met het gebouw. Wat is het commentaar van het college hierop? De velden zijn te nat in Uithuizermeeden en voor zal dit worden aangepakt. In het onderzoeksrapport van Grontmij Nederland BV wordt dit hiaat echter niet genoemd. Kan de verlichting van het toegangspad naar S.V. de Heracliden en de verlichting van de ijsbaan in één keer aangepakt worden? Gemeentebelangen vraagt aandacht voor het probleem van de ijsvereniging en wil graag een reactie van het college horen. De heer WOLTJER merkt op dat het plan van aanpak met name verbetering omvat op het gebied van gebouwen, technische aspecten en randvoorwaarden. Er is weinig aandacht voor trends en sportontwikkeling. Slechts drie ambitieuze voorstellen worden genoemd. Multifunctioneel veld Warffum, aanbouw gymnastiekzaal Scherphornhal en 2 skeelerbanen met multifunctionele speelruimten. De fractie wil graag een tussentijdse rapportage Eemsmond in sportief perspectief cq voorstellen van het college vóór het beëindigen van de zittingsperiode van de raad. Op welke wijze kan het ijsbaangebouw in Roodeschool gebruikt worden voor andere activiteiten? De heer J.P. NIENHUIS geeft aan dat een visie ontbreekt`. Het is een opsomming van wensen en verlangens van accommodatiegebruikers. Wat wordt bedoeld met: dat een bijdrage van de sportcommissie aan het ontwikkelen van beleidsvisie ter harte wordt genomen? Kan het college een voorbeeld geven van een ruimte die beter geschikt is als multifunctionele ruimte voor jong en oud dan de ruimten die nu daarvoor aangemerkt zijn in het uitvoeringsplan? Twee skeeler banen in Eemsmond vindt de heer J.P. Nienhuis te veel. Er is geen sprake meer van een skate baan? Verder vraagt hij naar de sanitaire voorzieningen van het ijsclubgebouw Zandeweer. De VVD wil meer van een gemeentelijke visie zien alvorens in te stemmen. De heer VAN DE WAL vindt dat de gemeente moet inspelen op behoeften die er zijn op het gebied van sport. Het rapport is meer een uitvoerings- dan visiedocument. Sportaccommodaties moeten multifunctioneel gebruikt kunnen worden. Hij hoopt dat in de plan- en besluitvorming ook de ijsbaan in Zandeweer een plek kan vinden. Het toekomstige jongerencentrum kan ook een rol hebben als multifunctionele ruimte. De fractie vertrouwt erop dat de plannen voor de lange termijn gefinancierd kunnen worden. Mevrouw DAMHOF vraagt of de gemeente doorgaat met de ingezette privatisering van sportaccommodaties. In het rapport is weinig aandacht voor 9

10 10 nieuwe takken van sport. De fractie kan zich niet vinden in de prioritering van het plan van aanpak. Aanleg van parkeerplaatsen en verlichting acht de fractie niet wenselijk, omdat zij vindt dat donker platteland donker moet blijven. Led lampen kunnen aan of in de sporttas om het vervoermiddel terug te kunnen vinden. Het gebruik van de auto moet niet gestimuleerd worden. De aanleg van verlichting kan ondergebracht worden bij het openbare verlichtingsplan. Zelfwerkzaamheid van de verenigingen, ook voor toegangspaden en bestratingwerkzaamheden, is hierbij gewenst. Geld kan dan gebruikt worden voor modernisering en investeringen in de accommodaties zelf. De fractie vraagt duidelijkheid over de accommodatie in Zandeweer. De verlichting van het tennisveld in Usquert en de kleedkamervoorziening in Roodeschool kunnen eerder dan 2014 worden gerealiseerd, wat betreft de fractie. Ook de aanleg van nieuwe voorzieningen, ook voor hardlopen, wordt zeer op prijs gesteld. Waarom is het voorstel van het zwembad niet verwerkt in dit plan? De fractie vraagt om een uitvoeringsplan waarbij de prioriteit bij de sportaccommodaties zelf wordt gelegd en zelfwerkzaamheid wordt gestimuleerd. De VOORZITTER schorst de vergadering tot uur. Wethouder DOBMA geeft aan dat in het rapport een visie is beschreven waarbij er van uitgegaan wordt dat alle binnen- en buitensport accommodaties binnen de gemeente Eemsmond blijven bestaan. Het rapport is een resultaat van wat de gebruikers van de accommodaties als knelpunten ervaren. Het kunstgrasveld in Warffum is door het college toegevoegd. Het rapport is meer een uitvoeringsplan dan een visie op hoe het zich zou kunnen ontwikkelen. De kritiek van de sportcommissie dat er weinig aandacht is voor trends onderschrijft het college. Er is aandacht voor multifunctioneel gebruik van accommodaties en een visie hierop moet er komen is de mening van het college. Wat zijn de mogelijkheden om de verschillende functies met elkaar te combineren zoals genoemd in Zandeweer. In het rapport staan uitvoeringen om de bestaande accommodaties te verbeteren. De financiële vertaling op bladzijde 3 en 4 geeft aan dat de verbetering van de verlichting en vlakteligging trainingsveld VV Zandeweer worden voorgesteld in 2010 uit te voeren. Afhankelijk van onzekere inkomsten OZB Nuon en RWE worden de parkeerplaatsen Corenos en MFA Zandeweer uitgevoerd in Voor de verbeteringen genoemd onder: nog niet gekoppeld aan eventuele inkomsten, is geen geld gereserveerd en kunnen dus niet naar voren gehaald worden qua uitvoering, tenzij er een wijziging in het begrotingsvoorstel wordt ingediend. Mevrouw DAMHOF zegt dat dit voorstel nu wordt besproken. De fractie verzoekt het college om een uitvoeringsprogramma met een andere prioriteit voor te leggen. Wethouder DOBMA antwoordt dat mevrouw Damhof zelf met concrete voorstellen moet komen op dit punt. Het aanbrengen van gekleurde stoeptegels als markering op de looproutes zal op korte termijn aangebracht worden in nader overleg met de loopgroepen. De skeelerbanen kunnen ook gebruikt worden door de loopgroepen en als ondergrond voor een ijsbaan. Deze voorziening zou in de grootste kernen Uithuizen en Uithuizermeeden moeten komen. Een en ander wordt nog bekeken. Er is een afspraak gemaakt om nader overleg te voeren voor het kunstgrasveld in Warffum.

11 11 Voor een nieuw gymnastiek gebouw in Uithuizermeeden is nog geen financiële dekking. Er kan gekeken worden of er ruimte is in andere accommodaties. Er wordt gewerkt aan de voorzieningen Unitas, wat geen eigendom is van de gemeente. De velden in Uithuizermeeden zijn op meerdere plekken te nat, vandaar dat er een bedrag van geraamd is om dit aan te pakken. De skatebaan staat als project in Warffum genoemd in het kader van het jeugd- en jongerenplan. De gebruikers van sportaccommodatie hebben aangedrongen om met name te kijken naar veiligheid rondom de sportaccommodatie qua verlichting. Het mag niet zo zijn dat kinderen niet naar de sportaccommodatie toe durven gaan, omdat het zo donker is. Het veiligheidsgevoel vindt het college belangrijk. De verlichting kan energiezuinig. Privatisering accommodatie gebouwen blijft. Wanneer door toename van gebruik er uitbreiding van de accommodatie nodig is wil de gemeente hiervoor zorg dragen. Wethouder BOEKHOUDT geeft aan dat er een overzicht zal er worden verstrekt aangaande activiteiten die zijn gedaan en wat er nog staat te gebeuren in het kader van Eemsmond in sportief perspectief. De heer SLAGTER vraagt of een visie verwacht kan worden van het college en op welke termijn? Onder het kopje: kosten nog niet gekoppeld aan eventuele inkomsten, moet bij multifunctioneel veld Warffum staan. Mevrouw DAMHOF geeft aan dat verlichting op zeer bescheiden schaal prima is. Een voorstel met betrekking tot de prioritering zal de fractie bij de begroting aan de orde brengen. Wethouder DOBMA zegt dat de visie geformuleerd zal worden. Op welk termijn is afhankelijk hoe breed die visie wordt. De heer J.P. NIENHUIS vraagt of in de visie ook de niet traditionele sportbeoefening aan bod kan komen. Wethouder DOBMA geeft aan dat bij instemming de raad akkoord gaat met de prioritering zoals geformuleerd. Om tot een andere prioritering te komen kan de raad bij de begrotingsbehandeling met andere voorstellen komen. Vervolgens wordt er zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van het college besloten. 7. Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Buitengebied Noord (Eemshaven) De heer J.P. NIENHUIS vindt het heel bijzonder dat de rechtbank de gemeente informeert dat de geldigheid van een voorbereidingsbesluit van een gebied meer dan een half jaar is verlopen. Hoe denkt de wethouder het functioneren van de afdeling ruimtelijke ordening te verbeteren, zodat de interne en juridische controle op een aanvaardbaar niveau komen? De heer BOUMAN vraagt zich af wat de consequenties zijn van een dergelijke misser. Welke maatregelen worden genomen om dit in de toekomst te voorkomen? De heer BOSMAN verzet zich tegen het voorstel. De fractie vindt dat de centrales daar niet moeten komen vanwege de ongewenste consequenties. Wethouder DOBMA geeft aan dat een besluit op bezwaar moet worden genomen binnen de termijn dat het voorbereidingsbesluit van kracht is. Dit is niet gebeurd en het college is hierop geattendeerd door de rechtbank. Voorstel is een nieuw voorbereidingsbesluit te nemen. Het college kan dan een nieuw besluit op bezwaar nemen. De rechtbank kan dan alsnog tot een inhoudelijke behandeling van het beroepsschrift van de waddenvereniging komen en daarbij betrekken het besluit op bezwaar van het college.

12 12 De heer J.P. NIENHUIS zegt dat het voorbereidingsbesluit voor 10 april 2009 met een jaar verlengd had moeten worden. Wethouder DOBMA antwoordt dat als het college geattendeerd was op het verlopen van het voorbereidingsbesluit zij met het voorstel van een jaar verlenging zou zijn gekomen. Hij geeft aan dat de procedures zorgvuldig worden gevolgd. Vervolgens wordt er zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van het college besloten. De fractie van Groen Links heeft tegen dit voorstel gestemd. 8. Vaststelling verordening outplacement gewezen wethouders 2009 De heer BOUMAN zegt dat het een goede zaak is dat er een dergelijke verordening wordt vastgesteld. Hij vraagt naar de weigeringsgronden in het voorstel. In zijn opinie zou het moeten dat alles in het werk moet worden gesteld om iemand zo snel mogelijk aan de slag te helpen. De heer Bouman vraagt waarom deze vrijblijvendheid is opgenomen? De heer J.P. NIENHUIS zegt dat hij een opmerking heeft van dezelfde strekking als de heer Bouman. De BURGEMEESTER zegt dat er is gekozen voor een vrijblijvendheid, omdat het college niet de noodzaak ziet iemand te verplichten tot een outplacementtraject. De wachtgeldregeling zal veranderen en dan zal er ook een sollicitatieplicht zijn. Dit geldt niet voor wethouders die op dit moment actief zijn. Voor nieuwe wethouders zal dit wel voor worden opgenomen. Als je een sollicitatieplicht hebt dan zou het handig zijn om gebruik te maken van outplacementtraject. Vervolgens wordt er zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van het college besloten. 9. Benoeming 2 de loco-griffier Er wordt zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van het college besloten. 10. Conceptrapport Steeds krachtiger besturen in Groningen De heer BOSMAN kan zich vinden in de lijn van de VGG om een mengvorm voor samenwerkingsconstructies van gemeenten te volgen. Een mengvorm die neerkomt op zelfsturing en clustersamenwerking per beleidsonderdeel. De fractie mist in het rapport meer fundamentele bezinning op het thema: krachtiger besturen. De gemeente moet zich meer richten en bezinnen op de taak en rol en de meest wenselijke inrichting van het locaal bestuur. Nu wordt aan deze discussie leiding gegeven door belangenorganisaties. De fractie heeft twijfels over de omvang van de kerntaken belangenbehartiging. De kerntaak: ondernemen van gezamenlijke projecten lijkt de fractie de hoofdtaak. De kennisfunctie van de vereniging voegt weinig toe aan reeds bestaande voorzieningen. De fractie vindt de omvang van het bureau te klein voor de kerntaken. De fractie vraagt of het gesprokene bij de VGG schriftelijk of mondeling (niet effectief) ter vergadering wordt gebracht? Klopt het dat de raad in de algemene ledenvergadering van de VGG vertegenwoordigd wordt door de secretaris en is het wenselijk dit te veranderen? Mevrouw SPIJK geeft aan dat het rapport helder is. Enkele zaken zijn naar aanleiding van de ledenvergadering verder uitgediept en uitgewerkt. Er zal gewerkt worden via een groeiscenario wat in 2010 wordt opgestart en in 2012 geëvalueerd. De fractie kan instemmen met het concept rapport en aanvullingen van 4 september 2009.

13 13 De heer J.P. NIENHUIS geeft aan dat via de VGG het bundelen, verzamelen en behartigen van belangen, het begeleiden van projecten van meerdere gemeenten en het verzorgen en delen van kennis de instemming heeft van VVD. Het moet geen regioraad in groter verband worden want dan raakt de gemeente de controle kwijt. De heer BOUMAN geeft aan dat de fractie een voorstander is van de samenwerking door middel van zelfsturing en clustersamenwerking, zodat ook samen optrekken richting provincie mogelijk wordt. Met het groeien van de VGG stijgt de bijdrage van de gemeente. De fractie vraagt om frequente monitoring van de kosten. De BURGEMEESTER antwoordt dat de leemte die ontstaat bij het opheffen van de regioraad opgevuld wordt door de VGG. De portefeuillehouders worden meer bij de VGG betrokken omdat de werkwijze verandert. Van daaruit is er meer en een betere democratische controle. Bij de verdubbeling van de kosten wordt een hogere output verwacht. Door de opheffing van de regioraad komt een bedrag vrij wat gebruikt wordt voor de bijdrage aan de VGG. De kerntaak belangenbehartiging staat eigenlijk niet ter discussie, omdat dit de taak is van de VNG. De heer BOSMAN geeft aan dat het accent moet liggen op het ondernemen van gezamenlijke projecten. De lobby rond de kerntaak belangenbehartiging vindt de heer Bosman twijfelachtig. De BURGEMEESTER geeft aan dat het een taak is van de VNG. De VGG is een onderdeel van de VNG. Op het gebied van sociale- en welzijnsvoorzieningen kunnen de gemeenten samenwerken. Als autonome gemeente is zij zelf verantwoordelijk voor de inkleuring van beleidsontwikkelingen. Dat is de kern van de decentralisatie. Dichtbij de burger kan de gemeente als eerste democratische overheid bekijken hoe zij dat wil inrichten. De gemeente is vertegenwoordigd in de VGG en bij de besluitvorming is er stemrecht middels een gemachtigd lid. De heer BOUMAN vraagt of dat het stemrecht kan geschieden door een bestuurder: wethouder, burgemeester of raadslid. De BURGEMEESTER antwoordt dat zij zich zal inspannen dit zo veel mogelijk te laten gebeuren. Vervolgens wordt er zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van het college besloten. De VOORZITTER schorst de vergadering tot aanstaande maandag om uur. Notulen van de vergadering op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen. Afwezig: de heer H. Leffers 1. Opening Na de schorsing heropent de VOORZITTER de vergadering op maandag 2 november 2009 om uur. 11. Archeologische verwachtingskaart De heer HOLTKAMP zegt dat de archeologische verwachtingskaart geen eenvoudig onderwerp is. Er zijn nog enkele onduidelijkheden en vragen naar voren gekomen. De heer Holtkamp vraagt op basis van welke criteria niet beschermde AMK geselecteerd worden. Verder stelt hij de volgende vragen: op basis van welk besluit zijn terreinen geselecteerd en geregistreerd?

14 Wie heeft besloten tot dossiervorming en toekenning van een monumentnummer? Leidt deze procedure tot aanwijzing van monumenten en welke procedure hoort hierbij? De fractie van Gemeentebelangen wil graag dat terreineigenaren in de gelegenheid worden gesteld om te reageren alvorens de verwachtingskaart vast te stellen. Percelen, die verbeterd zijn, zijn categorisch buiten het rapport van RAAP gelaten. De percelen waarbij afticheling aan de orde is, zijn wel meegenomen. Welke motivatie ligt aan deze keuze ten grondslag? Daarnaast wordt drainage in het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied vergunningsplichtig. Met welke motivatie heeft het college deze eis in het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied opgenomen? De heer WOLTJER heeft geconstateerd dat een aantal percelen in het zuidwestelijk gebied een predikaat hebben gekregen. Dit brengt een hoge verwachting met zich mee. Dit roept vragen op. Wat betekent dit voor de bedrijfsvoering van landbouwbedrijven? Geeft dit beperkingen en zo ja, welke zijn dit? Is er overleg met de eigenaren, gebruikers en LTO over de nieuwe status van deze percelen? Als er sprake is van beperking is er dan ook planschade aan de orde? De heer BOSMAN geeft aan dat er ooit is besloten om deze stukken in één vergadering af te handelen. Destijds heeft hij gewaarschuwd dat dit zal leiden tot onzorgvuldige besluitvorming. Het gaat hier om een technische aangelegenheid. Het is wenselijk dat men de opvatting kent van direct betrokkenen. Dat pleit ervoor dat het ter visie wordt gelegd. Bezwaren en zienswijze worden verzameld en daarna voor besluitvorming voorgelegd aan de Raad. Hij wil ervoor pleiten dat deze manier van werken wordt gevolgd. Bij voorkeur op de meest gebruikelijke wijze. Hij vindt het bijzonder dat dit voorstel gemengd wordt met een bestemmingsplanprocedure. Mevrouw PERSOON zegt dat door ondertekening van het verdrag van Malta in 1992 alle Nederlandse gemeenten verplicht zijn om het aspect archeologie mee te laten wegen in planologische procedures. Er is een archeologie nota en vervolgens een archeologische verwachtingskaart/ beleidsadvieskaart. Het is positief dat alles nu in kaart is gebracht. Er wordt voorgesteld om de verwachtingskaart te implementeren en te gebruiken bij planologische procedures. De fractie van de CDA heeft de volgende vagen: waarom is in het rapport RAAP geen rekening gehouden met recente verstoring van het bodemarchief? Verstoring door ruilverkaveling zijn gelijk te stellen aan afgetichelde percelen. Deze worden wel in het rapport weergegeven. Wie is verantwoordelijke voor de financiële consequenties als dit geïmplementeerd wordt in bestemmingsplannen? Naar de mening van de fractie van CDA kan de individuele burger voor alle daaraan verbonden kosten opdraaien. Het is niet duidelijk of voor slootonderhoud of drainage in het roze gebied ook melding moet worden gemaakt. Dit soort werkzaamheden worden al uitgevoerd in dit gebied. Zij vraagt als op een bepaald bouwblok archeologische belemmeringen zijn, het bestemmingsplan ruimte kan bieden of het bouwblok kan opschuiven. Zij vindt dat bedrijfsgebouwen de mogelijkheden moeten hebben om uit te breiden. Zij wil graag goed overleg met LTO Noord alvorens zaken definitief worden. De heer J.P. NIENHUIS vraagt of het juridisch verantwoord is om een voorontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen als de onderliggende verwachtingskaart van dit bestemmingsplan nog niet door de Raad is goedgekeurd of vastgesteld. Wat zijn de eventuele consequenties van het aanbrengen van wijzigingen door de Raad in deze verwachtingskaart nu er al zienswijzen zijn ingediend? In juli 2008 is de wet ruimtelijke ordening in werking getreden daarin staat een nieuwe aanpak van planschade. Daarbij 14

15 geldt een nadere eis tot archeologisch onderzoek. Op de kaart heeft voor twee gebieden onderzoek plaatsgevonden waar geen archeologische waarden zijn geconstateerd. Het gaat hierbij om Almersma en De Laan. Waarom zijn er niet meer gebieden onderzocht? De eigenaren hebben dan meer zicht hebben op wat hen eventueel te wachten staat. In het rapport wordt aan afgetichelde gronden een lage kwalitatieve verwachting toegekend. Waarom is dit niet gebeurd voor percelen in ruilverkaveling waarop ingrijpende cultuur technische werken hebben plaatsgevonden? De heer J.P. Nienhuis vraagt of het college bereid is om voor het buitengebied een uitzondering te maken voor normaal onderhoud, gebruik, beheer overeenkomstig de agrarische bestemming. De heer SIRAGNA vindt het belangrijk dat er beleid geformuleerd wordt omtrent de archeologie in het gebied. Geschiedenis is een belangrijk voor onze maatschappij. De fractie van de PvdA vraagt zich af wat er gebeurt met de kosten die particulieren of bedrijven moeten maken voor een verplicht archeologisch vooronderzoek? Wil de gemeente particulieren of bedrijven hierin financieel tegemoet komen? De fractie van de PvdA gaat met deze nota akkoord en kan instemmen met het raadsvoorstel. Wethouder DOBMA merkt op dat over het stellen van technische vragen afspraken zijn gemaakt. Deze kunnen vooraf worden ingediend bij het ambtelijk apparaat. Mocht de beantwoording hierin onvoldoende zijn dan kan er vooraf met de agendacommissie worden overlegd. De heer BOSMAN vraagt welke vragen wethouder Dobma bedoelt. Hij is van mening dat in de raadsvergadering vragen mogen worden gesteld. Wethouder DOBMA zegt dat het hier gaat om beleid op grond van de archeologie. De gemeenten in Nederland zijn verplicht in hun planologie daar rekening mee te houden. Het is de bedoeling om dit te gaan doen in de vorm van bestemmingsplanvoorschriften. Er is met 8 Noord Groninger Gemeenten besloten om zelf een verwachtingskaart op te stellen. Een deskundig bureau heeft op grond van de geschiedenis inzicht gegeven waar nog mogelijk vondsten kunnen worden verwacht. Dit is uitgewerkt in een verwachtingskaart en een beleidskaart. Het is een grofmazige benadering. De fijnmazige benadering vindt plaats als er feitelijke activiteiten plaatsvinden. Het is onmogelijk om ha in dit onderzoek te betrekken. De heer J.P. NIENHUIS vindt dit stemmingmakerij. Het gaat niet om ha. Het dijkenlandschap is hiervan uitgesloten en het gebied omvat heel veel water. Het roze gebied is geen ha. Wethouder DOBMA zegt dat de vraag is gesteld of het realistisch is om voor de gehele gemeente archeologisch onderzoek te eisen. Dit is niet realistisch en daarom zijn er delen uitgesloten. Dit is reeds door de raad besloten in het kader van het interim beleid. Toen zijn er in grote lijnen gebieden aangewezen waar archeologische vondsten zich zouden kunnen voordoen en waar nader onderzoek niet nodig zou zijn. De heer J.P. NIENHUIS merkt op dat er ook gebieden zouden kunnen worden aangewezen waar wel en waar geen naar nader onderzoek zou moeten plaats vinden. Volgens de heer J.P. Nienhuis is de hele kaart aan de zuidkant roze. Wethouder DOBMA vindt dit geen feitelijke juiste constatering. Het is een nadere precisering van het globale interim beleid. Er is vorm aan gegeven middels een aantal categorieën. Categorie 1 is het beleid zoals het eerdere rijksmonumentenbeleid. Daar treft men verschillende nummers op de kaart aan. Deze nummers zijn al veel eerder vastgesteld. Het is een misverstand om te denken dat nummers op de kaart zijn toegevoegd en nu panden een monument zouden zijn. Het archeologie beleid en het onderzoek moet niet verward worden met het aanwijzen van monumenten. Misschien zullen in de toekomst gemeentelijke panden worden aangewezen. Vooraf zal daar uitvoerig overleg 15

16 met de desbetreffende eigenaren over plaatsvinden. De Raad zal hier uiteindelijk over besluiten. Op het gebied van de archeologie is er niet zo veel verschil met het interim beleid behalve als het gaat om de implementatie. Met de acht Noordelijke gemeenten is afgesproken om de regels te implementeren in nieuwe bestemmingsplanvoorschriften. Onder andere in het bestemmingsplan buitengebied. Dit ligt niet ter visie, maar is voor inspraak vrij gegeven. Iedereen kan opmerkingen en reacties indienen bij het gemeentebestuur. Alvorens het plan ter visie wordt gelegd kunnen de desbetreffende inspraakreacties van commentaar worden voorzien. Dat leidt dan al of niet tot aanpassing van het plan. Dit is de procedure die met elkaar is afgesproken. Het plan zal nog met de raad worden besproken voordat het desbetreffende plan ter visie wordt gelegd. Dat is niet de gebruikelijke procedure maar hier is wel voor gekozen. Op dat moment is de raad in staat en bij machte om opmerkingen te maken. Het is niet zo dat men vrijblijvend kan handelen ten aanzien van het archeologie beleid. Er moeten regels worden opgenomen in het bestemmingsplan. Uiteindelijk is de afspraak dat het college deze zaken in het bestemmingsplan behoort te regelen. De huidige situatie is dat het bestemmingsplan buitengebied in inspraak is en de raad heeft ingestemd met een voorbereidingsbesluit. Drainage en andere agrarische werkzaamheden kunnen normaal worden uitgevoerd. De heer J.P. NIENHUIS merkt op dat het niet over `nu` gaat maar over `straks`. Wethouder DOBMA zegt dat dit voorstel wordt gedaan mede op grond van de nota archeologie beleid. De procedure gaat als volgt. Er wordt eerst door een bureau onderzoek gedaan en deze kijkt in hoeverre er wel of niet op desbetreffende locaties archeologische vondsten worden verwacht. Op het moment dat het onderzoek uitwijst dat er niets te verwachten valt dan krijgt de desbetreffende landbouwer zijn vergunning en kan hij zijn werkzaamheden uitvoeren. De heer J.P. NIENHUIS vraagt op basis van welke kaart het onderzoek gebeurt. Wethouder DOBMA zegt dat dit gebeurt op basis van de beleidsadvieskaart zoals die is opgesteld door bureau RAAP. Mevrouw SPIJK vraagt of de kosten van Bureau Libau voor de gemeente of voor de eigenaar zijn. Wethouder DOBMA zegt dat er op dit moment geen beperking is voor aanbrenging drainage. Deze beperking zal er wel zijn op het moment dat de Raad instemt met het bestemmingsplan buitengebied. Het bestemmingsplan zal in 2010 worden voorgelegd aan de Raad. Wethouder Dobma zegt dat de gemeenten de verplichting hebben om regels op te nemen in het bestemmingsplan. Wethouder Dobma zegt dat het onderzoek betaald wordt door de gemeente. Als het bureau aangeeft dat er aanvullend onderzoek nodig is dan betaalt degene de kosten die een verandering wil realiseren. De kosten van de steenhuizen zijn betaald door de gemeente Eemsmond. Hierbij is het zelfde uitgangspunt gehanteerd. De heer WOLTJER vraagt naar de hoogte van het bedrag. Wethouder DOBMA weet dit bedrag niet precies. Dit is afhankelijk van de grootte van het gebied en van de vraag of wel of geen vervolgonderzoek nodig is. De heer J.P. NIENHUIS vraagt naar de kosten van de steenhuizen. Wethouder DOBMA zegt dat het om ongeveer dertig tot veertig duizend euro gaat. Hierbij geeft wethouder Dobma wel aan dat er naar redelijkheid moet worden gekeken. Het is niet redelijk dat kosten alleen worden afgewenteld op de betreffende particulier of het bedrijf, omdat er bijvoorbeeld archeologische zaken in de grond zitten. Het college denkt er aan om in die situaties met een aangepaste verordening te komen, zodat de kosten niet volledig voor de desbetreffende eigenaar hoeven te komen. Het is nog onduidelijk waar de grens precies ligt. 16

17 Het Rijk buigt zich ook over de vraag in hoeverre het redelijk is dat vervolgkosten ten laste komen van de eigenaren. Er is door deskundigen een studie gemaakt. De heer WOLTJER informeert nogmaals naar de planschade. De heer BOSMAN zegt dat de fractie van GroenLinks behoefte heeft aan een goed archeologisch beleid. Daar heeft de wethouder in de beantwoording volgens hem niet veel aan bijgedragen. De heer Bosman vindt het jammer dat er zo te werk wordt gegaan. Hij stelt voor om een hoorzitting te houden zodat mensen afzonderlijk kunnen reageren. Het college kan een notitie van de voor en de tegens maken en kan dit vervolgens voorleggen aan de raad. Daarna kan het worden vastgesteld. Op die wijze kan men op een heel zorgvuldige wijze te werk gaan. Om het nu op één hoop te gooien vindt de fractie van GroenLinks onzorgvuldig. Hij verzoekt het college om het voorstel niet in stemming te brengen. Mevrouw PERSOON vraagt waarom in het RAAP rapport geen rekening wordt gehouden met recente verstoringen van bodemarchief. Zij vraagt nogmaals naar de mogelijkheden van verschuiving van het bouwblok. Wethouder DOBMA geeft aan voor een uitvoerige inspraakprocedure in het kader van het vooroverleg te hebben gekozen. De heer J.P. NIENHUIS vraagt of het bij alle gemeenten dezelfde procedure is? Wat voor invloed kan dit op het hele proces hebben? Wethouder DOBMA zegt dat dit geen invloed zal hebben. Het bestemmingsplan is nu vrijgegeven voor de inspraak. Hij ziet geen strijd tussen het nu in procedure gebrachte bestemmingsplan en deze archeologische beleidskaart. De heer HOLTKAMP zegt dat hierin alles wordt vastgelegd. Het begint bij het vaststellen van het bestemmingsplan. Wethouder DOBMA zegt dat er volledige informatie wordt gegeven wat in de bestemmingsplan procedure gebeurt en wat er in het de beleidsadvieskaart gebeurt. De heer HOLTKAMP merkt op dat men te maken heeft met de theorie en de praktijk. Wethouder DOBMA zegt dat hij de procedure in het kader van het bestemmingsplan heeft aangegeven. Het is wel de verplichting die Nederland heeft naar aanleiding van ondertekening van het verdrag van Malta. Het is niet zo dat voor elke bezigheid onderzoek nodig is. Het doet zich dan ook alleen voor als er daadwerkelijk iets in de grond zit. De heer BOUMAN vraagt wat er mis is met het voorstel van de heer Bosman. Wethouder DOBMA zegt dat het zinloos is. De inspraak waar de heer Bosman over spreekt is al geweest. Iedereen krijgt uitvoerig gelegenheid om zijn of haar mening kenbaar te maken. De VOORZITTER merkt op dat de discussie gaat over het punt dat het één en ander verwerkt moet worden in het bestemmingsplan zodat degene die iets aangaat hierop kan inspreken. En over het punt dat de verwachtingskaart apart moet worden vastgesteld voordat het bij het bestemmingsplan betrokken kan worden. De heer J.P. NIENHUIS zegt dat er nog een aantal zienswijzen zijn ingebracht. De heer J.P. Nienhuis wil graag kennis nemen van de zienswijzen voordat de verwachtingskaart wordt vastgesteld. Wethouder DOBMA zegt dat er geen verwachtingskaart wordt vastgesteld. Er wordt ingestemd met datgene wat in de verwachtingskaart wordt aangegeven om dit te vertalen in spelregels in het bestemmingsplan. De heer J.P. NIENHUIS vraagt of er nog de mogelijkheid bestaat om het roze gebied van omvang te veranderen. Wethouder DOBMA zegt dat het niet kan. De mogelijkheid bestaat wel om de spelregels die daar zijn toegepast aan te passen. Wethouder Dobma zegt dat het bestemmingsgebied buitengebied flexibel is en daarmee bestaat de mogelijkheid om een bouwblok te verschuiven. Er is goed vooroverleg geweest met LTO Noord. Dit is niet als 17

18 18 gespreksonderwerp uitvoerig aan de orde geweest. Het is wel aan de orde geweest bij de inspraakavonden. Hij is altijd bereid om met LTO Noord hierover verder te discussiëren. Wethouder Dobma zegt dat het mogelijk is om een beroep te doen op planschade op basis van de nieuwe wet Ruimtelijke Ordening. Verder is er nog gevraagd waarom geen rekening is gehouden met recent verstoorde natuurgebieden als gevolg van de ruilverkaveling. De reden hiervan is dat er in de ruilverkaveling niet alle gronden helemaal afgeticheld zijn. De VOORZITTER geeft aan dat het voorstel van de heer Bosman om besluitvorming uit te stellen in stemming zal worden gebracht en daarna zal besluitvorming over het voorstel van het college plaatsvinden. De heer BOSMAN vraagt om een schorsing en de heer HOLTKAMP vraagt ook om een schorsing. De VOORZITTER schorst de vergadering tot uur. Na de schorsing vraagt de heer BOSMAN om een voortzetting van de schorsing om een amendement voor te kunnen bereiden met de fracties van Gemeentebelangen, GroenLinks, ChristenUnie en VVD. De VOORZITTER schorst de vergadering tot uur. Na de schorsing vervolgt de VOORZITTER de vergadering. De VOORZITTER verzoekt de raadsleden om na een schorsing op tijd aanwezig te zijn in de raadzaal. Verder zegt zij dat de raadsleden in de raadzaal zonder en last en ruggespraak zitten. Als raadsleden willen overleggen met de publieke tribune dan behoren zij dit buiten de raadzaal te doen. De heer BOSMAN dient het volgende amendement in. De VOORZITTER leest het amendement voor: Amendement op het raadsvoorstel De fracties van Gemeentebelangen en GroenLinks en Christenunie en VVD hebben kennis genomen van het raadsvoorstel inzake archeologische verwachtingskaart. Voorgesteld wordt om: De archeologische verwachtingskaart/ beleidsadvieskaart regio noord Groningen eerst voor te leggen aan inwoners en belanghebbenden alvorens het als kader voor toekomstige bestemmingsplannen te gebruiken. Namens de fracties van Gemeentebelangen GroenLinks Christenunie VVD Aeilco Holtkamp Fred Bosman Harry Woltjer J.P. Nienhuis Het amendement wordt in stemming gebracht. Er zijn 8 stemmen voor en 8 stemmen tegen. De stemmen staken. Het amendement en voorstel worden een volgende vergadering opnieuw aan de raad voorgelegd, omdat de raad niet voltallig is. 12. Woonvisie DEAL gemeenten De heer WOLTJER zegt dat samenwerking cruciaal is. Hij plaatst wel een kritische kanttekening. Het traject wordt ingezet, maar is financieel nog niet afgedekt. De heer Woltjer vindt dat de vinger aan de pols moet worden gehouden en het beleid moet niet worden bepaald op basis van wat de consument wil. De heer Woltjer dient het volgende amendement in.

19 19 De VOORZITTER leest het amendement voor: Agendapunt 12: Instemmen met Pact Regio Eemsdelta, wonen en voorzieningen. Ondergetekenden stellen voor om aan het voorgestelde besluit onderstaande zienswijzen toe te voegen en dezen ter kennis te brengen van de regiegroep Wonen en voorzieningen: 1. De in het pact genoemde aantallen zijn ontleend aan demografisch- en consumentenonderzoek. Deze aantallen moeten niet worden gezien als een doel op zich, maar als richtinggevende input voor de te ontwikkelen woonen leefbaarheidplannen. 2. Jaarlijkse monitoring is essentieel en moet kunnen leiden tot aanpassing van de woon- en leefbaarheidplannen, in het bijzonder waar het gaat om aantallen te slopen en nieuw te bouwen woningen. Bij de monitoring dienen ook de regionale woningcorporaties en makelaars te worden betrokken. 3. Indien de jaarlijkse monitoring significant afwijkt van de tot dan gehanteerde verwachtingen zal het nieuwe consumentenonderzoek eerder plaatsvinden dan na vijf jaar, met opnieuw de mogelijkheid tot aanpassing. H. Woltjer H.M. Oudman-Dam De heer J.P. NIENHUIS zegt dat het vertrekpunt van het onderzoek was demografische prognose van het ABF die voor het provinciaal ontwikkelingsplan van de provincie Groningen is opgesteld. In de achterliggende stukken op de RIR heeft de heer J.P. Nienhuis geen ABF prognoses kunnen vinden. De heer J.P. Nienhuis had graag deze gegevens in relatie willen brengen met de ontwikkelingen genoemd in het concept pact Eemsdelta. De heer J.P. Nienhuis vraagt of de wethouder hem hier wijzer in kan maken. Voor de gemeente Eemsmond is sprake van een geringe afname van het aantal inwoners. Uit de stukken die ter beschikking zijn gesteld krijgt de heer J.P. Nienhuis het beeld dat het hoofdzakelijk over huurders en huurwoningen gaat. Wat is de rol van particuliere huisbezitters in dit geheel. Hier moeten huurwoningen worden gesloopt. Terwijl in oude dorpskernen woningen ouder dan 100 jaar worden bewoond door particuliere huisbezitters. Wat is hier de reden van? Stellen huurders meer eisen dan eigenaren of zijn er andere redenen? Over de transformatie van de woningvoorraad neemt de provincie de in dit stuk genoemde woningbouwopgave op in het te nemen uitvoeringsbesluit inzake het POP. Het stuk maakt melding van het organiseren van samenwerking tussen voorzieningen om de leefbaarheid van de regio te garanderen. Het lijkt hem gevaarlijk gemeentelijke garanties af te geven voor bovengemeentelijke samenwerking van marktpartijen. De financiële inspanning bedraagt 100 miljoenen euro s. Dit gaat de regionale draagkracht te boven. De gemeente zal zich inspannen voor hogere uitkering uit het gemeentefonds. Hoe reëel is dit op dit moment? De heer J.P. Nienhuis vindt het slopen van 133 woningen kapitaalvernietiging en hij heeft grote twijfels over de rijksbijdrage. De heer J.P. Nienhuis is tegen dit voorstel. Mevrouw SPIJK zegt dat het krimpscenario een feit is waarvoor de ogen niet moeten worden gesloten. Het aanpassen van de woningvoorraad, transformeren van bestaande woningen tot de gewenste woningen kost inspanning en veel geld. Transformatie betekent niet alleen sloop en

20 nieuwbouw, maar ook renovatie van bestaande voorraad. Mevrouw Spijk complimenteert het college dat zij durf heeft voor het opstellen van dit pact van de regio. Het zijn rapporten met veel cijfers, prognoses en aannames. Mevrouw Spijk vindt een goede monitoring met de mogelijkheid tot bijstelling van wezenlijk belang. Er wordt in de komende periode veel van de gemeente en woningcorporaties gevraagd. Dit vergt veel overleg en goede communicatie met bewoners. De financiële consequenties gaat de draagkracht van alle gemeenten te boven. Zij hoopt dat lobby richting Den Haag slaagt en dat met elkaar de kwaliteit van het Noorden in stand kan worden gehouden. Mevrouw Spijk vraagt nogmaals om goede monitoring, goede evaluatie met eventuele bijstelling en terugkoppeling naar de Raad. De heer BOSMAN zegt dat hij bezwaar heeft tegen de keuze om op het gebied van wonen en voorzieningen intensief en uitsluitend samen te werken met dal gemeenten. Het voorliggende pact sterkt hem zeer in deze opvatting. Het is niet realistisch om de krimp over een periode van 25 jaar te schatten. Afgaande op de meest recente gegevens van het CBS is dit in totaal 15%. Waar het verschil in zit is niet na te gaan. Het krimpscenario varieert sterk van gemeente tot gemeente. Voor Eemsmond is de krimp van 4 tot 5%. De heer Bosman vraagt wat is de invloed van de afzonderlijke gemeente op elkaar, hoe komt men tot keuzes, hoe zou het voor onze gemeente eruit zien als er niet zou worden samengewerkt, hoe zou de planning van de woningbouw er bij de gemeente Eemsmond uit moeten zien? De woonwensen moeten wel worden getoetst aan de realiteit. Er moet in de planning meer aandacht komen voor dynamische factoren. In het pact is sprake van contractuele afspraken over de sloopopgave. Hoe staat het hiermee? In het pact staat geschreven dat de huidige woningbouwplannen in overeenstemming moeten worden gebracht met de transformatie. Is dit mogelijk? De heer Bosman vraagt inzake de voorzieningen wat het betekent voor de financiering van bovengemeentelijke voorzieningen. Er is een convenant Regio Noord Oost Groningen getekend. Wat voor verplichtingen brengt dit zich met zich mee. De heer Bosman wil dit convenant graag inzien. Wat betekent dat er een masterplan WWZ wordt gemaakt? Is het bij voorzieningen op de terreinen sport, cultuur, onderwijs en welzijn alleen samenwerking met dealgemeenten mogelijk? Het ontbreekt aan onderbouwing van deze keuze volgens hem. De fractie van GroenLinks steunt het pact niet. De heer Bosman is niet voor samenwerking op het gebied van voorzieningen en woningbouw, maar wel voor economie en arbeidsmarkt. De heer Bosman vindt het een slecht onderbouwd plan. Het heeft een onrealistisch hoog ambitie niveau en dit maakt hem zorgen. De heer BOUMAN begint met het citaat `wij willen een dynamisch woonplan dat regelmatig wordt geactualiseerd. Daarbij willen wij aandacht voor ruimere mogelijkheden op het gebied van bouwen en wonen. Naast inspanning voor huisvesting van ouderen wordt ook aandacht besteed voor positie van starters en jongeren. Het pact van Eemsdelta zal grote invloed hebben op dit gebied en de gemeente Eemsmond. In breder verband samenwerken om deze problematiek het hoofd te bieden is een logische stap. Al houdt vergrijzing en vergroening niet op bij de grens van Delfzijl, Appingedam of Loppersum. Het college heeft onderhandelingen met deze gemeenten en de provincie Groningen gevoerd. De uitkomsten lijken niet slecht uit te vallen voor de gemeente Eemsmond. De gemeente Eemsmond moet zich niet rijk rekenen. Gemeente Eemsmond krijgt te maken met een forse sloopopgave en met herbestemming van gebouwen in dorpen. Dat kost geld. De gemaakte afspraken zullen de gemeenten met elkaar binden. Terwijl de ontwikkelingen in de Eemshaven zullen gaan starten. Die ontwikkelingen zullen ertoe leiden dat er meer vraag naar huisvesting zal zijn. De heer Bouman geeft aan dat er niets mis is met huisvesting voor senioren. 20

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 22 november 2012 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 22 november 2012 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 22 november 2012 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

LANGE TERMIJNAGENDA RAAD 2009 (inclusief moties en toezeggingen)

LANGE TERMIJNAGENDA RAAD 2009 (inclusief moties en toezeggingen) 1 LANGE TERMIJNAGENDA RAAD 2009 (inclusief moties en toezeggingen) Legenda: PM- onderwerpen: termijnen te bepalen in agendacommissie Vetgedrukt: de wijzigingen c.q. aanvullingen ten opzichte van de LTA

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012

GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012 Reg.nr: FLO/2011/18042 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012 AAN DE RAAD Onderwerp: Uitwerking opties realisatie tweede hockeyveld Kollenberg Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

Gewijzigd Voorstel aan de raad

Gewijzigd Voorstel aan de raad Gewijzigd Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12 december 2007 Nummer voorstel: 2007/130 Voor raadsvergadering d.d.: 18-12-2007 Agendapunt:

Nadere informatie

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5).

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). Vergadering Gemeenteraad 24-05-2007 Plaats: Raadshuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 18:30 Voorzitter: De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

1. Raadsbesluit 2. Nota van beantwoording. 4. Archeologische beleidskaart

1. Raadsbesluit 2. Nota van beantwoording. 4. Archeologische beleidskaart Aan de Raad Made, 5 februari 2013 Agendapuntnummer: 9 Raadsvergadering 21 maart 2013 Onderwerp: Archeologieverordening gemeente Drimmelen Registratienummer: 13int00530 Casenr: 13.00197 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad,

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad, Agendapunt : 11 Voorstelnummer : 06-33 Raadsvergadering : 29 juni 2010 Naam opsteller : Sipke Diepbrink Informatie op te vragen bij : Sipke Diepbrink Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp IJsbaan Ruurlo Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende Commissie

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp IJsbaan Ruurlo Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende Commissie

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Onderwerp : Voorstel inzake Winkeltijdenverordening Loon op Zand 2013 Programma : 4. Economische

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 Stiens, 9 september 2013 Raadsvergadering: 26 september 2013 Voorstelnummer: 2013/ 48 Portefeuillehouder: A. Wachter Behandelend ambtenaar: W. van der Meer E-mail: w.vandermeer@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

: M.P.C. Gadella - Van Gils

: M.P.C. Gadella - Van Gils RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 15 februari 2016 Zaaknummer : 235763 Datum Raadsvergadering : 29 februari 2016 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum:

Nadere informatie

Verslag van de inspraakprocedure naar aanleiding van de aanvraag tot afwijking van het bestemmingsplan voor Zuidrekkenseweg 32 in Rekken.

Verslag van de inspraakprocedure naar aanleiding van de aanvraag tot afwijking van het bestemmingsplan voor Zuidrekkenseweg 32 in Rekken. Verslag van de inspraakprocedure naar aanleiding van de aanvraag tot afwijking van het bestemmingsplan voor Zuidrekkenseweg 32 in Rekken. Inhoud A. Kennisgeving Inspraakprocedure (datum 17 december 2014

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.3

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.3 RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.3 Raadsvergadering van 8 oktober 2009 Onderwerp: Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van de renovatie was- en kleedruimte V.V. Noordhoek en omvormen gravelbanen naar kunstgrasbanen

Nadere informatie

De heer J.B. uit den Boogaard, wethouder. B&W-vergadering van 11 juni 2013 OPENING VERSLAG VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 03 JUNI 2013

De heer J.B. uit den Boogaard, wethouder. B&W-vergadering van 11 juni 2013 OPENING VERSLAG VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 03 JUNI 2013 datum plaats aanwezig 11 juni 2013, Roelofarendsveen Roelofarendsveen de heer A.G.M. Kea, wethouder de heer F.M Schoonderwoerd, wethouder Mevrouw M.E. Spreij, gemeentesecretaris de heer A.J.M. van Velzen,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk 3 ADV/C/17/02828 Z/C/16/38280 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 1 maart 2017 1. Regionale raadsbijeenkomst transformatieopgaven Jeugdzorg, dinsdag 14 maart 2017 van 18.30-21.30 uur te Cuijk.

Nadere informatie

LANGE TERMIJNAGENDA RAAD 2012 (inclusief moties en toezeggingen) MAART (dialectmaand) Nr sector portefeuille onderwerp K/B Raad opmerkingen

LANGE TERMIJNAGENDA RAAD 2012 (inclusief moties en toezeggingen) MAART (dialectmaand) Nr sector portefeuille onderwerp K/B Raad opmerkingen 1 LANGE TERMIJNAGENDA RAAD 2012 (inclusief moties en toezeggingen) Legenda: PM- onderwerpen: termijnen te bepalen in agendacommissie Vetgedrukt: de wijzigingen c.q. aanvullingen ten opzichte van de LTA

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Raadsvergadering : 15 september 2003 Agendapunt : 23. Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Aan de Raad, In het coalitieprogramma

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Beverwijk

Rekenkamercommissie Beverwijk Rekenkamercommissie Beverwijk Gemeente Beverwijk t.a.v. leden van de Gemeenteraad Postbus 450 1940 AL Beverwijk datum 26 juni 2015 ons kenmerk onderwerp bijlagen Onderzoek naar de effectiviteit van de

Nadere informatie

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Datum: 10 oktober 2017, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam 1. Opening Agendapunten 6C en 9C

Nadere informatie

Nummer : 2013/ Datum : 1 oktober 2013 Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan Vroonlandseweg Kapelle

Nummer : 2013/ Datum : 1 oktober 2013 Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan Vroonlandseweg Kapelle Voorbereidende raadsvergadering: 5 november 2013 Besluitvormende raadsvergadering: 26 november 2013 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2013/ Datum : 1 oktober 2013 Onderwerp : Vaststelling

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-118 Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Gevraagde beslissing 1. Het Beleidsplan

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 13443 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab Aan de raad, 1. Beslispunten De gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 99396 Sector: Grondgebied Team : Gebiedsontwikkeling Ontworpen door: Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed Besluit: 1. te starten met de voorbereidingen

Nadere informatie

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 18 november tot en met vrijdag 22 november 2013

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 18 november tot en met vrijdag 22 november 2013 Lijst nr. 47 Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders Periode: maandag 18 november tot en met vrijdag 22 november 2013 VEILIGHEID EN RECHT Herbenoeming (commissie/kamer/plaatsvervangend)voorzitter(s)

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning.

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning. Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 33 Uitgifte: 24 december 2013 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp)

1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp) Nota van Beantwoording Ontvangen reacties en beantwoording van reacties op 1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp) Amstelveen, februari 2016 Nota van beantwoording

Nadere informatie

c. Wanneer is de westvariant voor het eerst ter tafel gebracht en door wie?

c. Wanneer is de westvariant voor het eerst ter tafel gebracht en door wie? Vragen artikel 39 RvO over de evaluatie participatie project tunnel spoorkruising Maarsbergen Gesteld door de raadsleden T.D.J. (Dorien) Schults, S. (Sybe) Streekstra en P.C. (Peter) van der Zee 23 november

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 6 oktober 2009 Onderwerp: Eindrapportage onderzoek capaciteit binnensportaccommodaties 2009. Voorgesteld besluit: 1.

Nadere informatie

Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning - Besluitvormend

Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 1 november 2016 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2016_BW_00825 Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Vaststellen verordening Drank- en horecawet Datum: 19 november 2013 Portefeuillehouder: Decosnummer: 135 Informant:

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd.

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 28 januari 2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016.

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016. Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2010/104 Gewijzigd exemplaar gewijzigd is geaccentueerd. Gemeente Ede Notitie De rol van de raad in bestemmingsplanprocedures

Behoort bij V.R. 2010/104 Gewijzigd exemplaar gewijzigd is geaccentueerd. Gemeente Ede Notitie De rol van de raad in bestemmingsplanprocedures Behoort bij V.R. 2010/104 Gewijzigd exemplaar gewijzigd is geaccentueerd Gemeente Ede Notitie De rol van de raad in bestemmingsplanprocedures Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling oktober 2010 1. Inleiding

Nadere informatie

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst Notitie bij raadsvoorstel Bestuursovereenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de provincie Noord-Brabant in het kader van de uitvoering van reconstructieen gebiedsplannen ex artikel

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 21 april 2016 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 19.00 uur Sluiting: 20.05 uur Voorzitter:

Nadere informatie

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008 B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Aukje Boer, loco Janneke Louisa-Muller Jan Burger Henk Muis Algemeen

Nadere informatie

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006 ~. Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 Voorstenr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006, Vaststelling intememeentelijk DlÎmtelijk structuurplan voor de gemeenten Obdam Wester

Nadere informatie

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering.

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2014 Agenda nr.: 14 Onderwerp: Vaststellen evenementenbeleid vervat in de nota Op en Top Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020

Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020 Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020 1 1. Inleiding. De huidige sportnotitie Sportbeleid beweegt door! is in december 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze notitie heeft betrekking

Nadere informatie

E.G.M. van den Boom / juli 2017

E.G.M. van den Boom / juli 2017 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 3.1 E.G.M. van den Boom 3665 Evelien.van.den.Boom@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 120977/239451 6 juli 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 10

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 10 Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Someren, 2e partiële herziening, bedrijfswoningen Vlasakkers Soort: Besluitvormend Opsteller: W.J.H.M. van Soerland Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Voorgestelde besluit: Inhoud:

Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Voorgestelde besluit: Inhoud: Vergadering: 16 mei 2006 Agendanummer: 10 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar H. Vlessert, 0595-447794 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Vlessert) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanleg van

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Datum: 11 maart 2008 Betreft: Raadsvragen ex art 38 RvO Onderwerp: Brandveiligheid Waarderhaven

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Datum: 11 maart 2008 Betreft: Raadsvragen ex art 38 RvO Onderwerp: Brandveiligheid Waarderhaven Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 79/2008 22 april 2008 WZ/ORG 08/49264 Beantwoording vragen van mevrouw H. Koper en de heer J. Fritz inzake Brandveiligheid Waarderhaven Aan de Raad der

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Doelstelling Door de bestemmingsplanherziening wordt de legale en bestaande situatie planologisch juist opgenomen.

gemeente Eindhoven Doelstelling Door de bestemmingsplanherziening wordt de legale en bestaande situatie planologisch juist opgenomen. gemeente Eindhoven Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu Raadsnummer 10R4104 Inboeknummer 10bst02151 Beslisdatum B&W 9 november 2010 Dossiernummer 045.252 Raadsvoorsteltot het gewijzigd vaststellen van het

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 21 juni 2011

Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 21 juni 2011 Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15 Aan: De Gemeenteraad Vries, 21 juni 2011 Onderwerp: Verplaatsing agrarisch bedrijf familie Siegers en toepassing ruimte voor ruimte regeling Portefeuillehouder:

Nadere informatie

*ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015

*ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015 *ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.13-25984/DV.14-417, afdeling Ruimte. Sellingen, 15 januari 2015 Onderwerp: Herinrichting schoolomgeving OBS De Plaggenborg

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Jacqueline Verbeek publiek & dienstverlening :j Bestemmingsplan "Odijkerweg e.o."

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Jacqueline Verbeek publiek & dienstverlening :j Bestemmingsplan Odijkerweg e.o. VOORBLAD RAADSVOORSTEL Gemeente Zeist I 13RV0039 Ronde Tafel Debat Raadsvergadering Gewijzigd voorstel Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Telefoon Datum Onderwerp I 14 mei 2013 Jacqueline Verbeek

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Bestemmingsplan Buitengebied, Weereweg 23 en 25a Tjuchem

NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Bestemmingsplan Buitengebied, Weereweg 23 en 25a Tjuchem NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Bestemmingsplan Buitengebied, Weereweg 23 en 25a Tjuchem Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Overzicht indieners zienswijze... 3 3. Zienswijze, commentaar en wijziging...

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 10.0116. Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042

RAADSVOORSTEL 10.0116. Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042 RAADSVOORSTEL 10.0116 Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042 Naam programma +onderdeel: Bereikbaarheid Onderwerp: Besluitvorming ten aanzien van het advies Sleutel tot een

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 02-11-2010 Onderwerp: Gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. Conceptbesluit: Samenvatting: Bijlagen: De raad

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan.

Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan. Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan. van der Zanden 1. Op pagina 2 van de raadsnota staat dat gehandicapte leerlingen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 00533567 Op voorstel B&W d.d.: 23 december 2014 Datum vergadering: 10 maart 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad: Verklaring

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken Aanwezig: H.J. Al (vz), A. Smit-de Ridder(VLW), H. Mak (SP), J.N. Stevens(GL),

Nadere informatie

*Z01518BDCCB* documentnr.: INT/C/16/23641 zaaknr.: Z/C/14/06862

*Z01518BDCCB* documentnr.: INT/C/16/23641 zaaknr.: Z/C/14/06862 *Z01518BDCCB* documentnr.: INT/C/16/23641 zaaknr.: Z/C/14/06862 Commissievoorstel Onderwerp : Bestemmingsplan Cuijk, Zwaanplein Oude Werf Datum college : 10 mei 2016 Portefeuillehouder : J.H.L.M. Nielen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum 15 oktober 2015 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 22.00 uur Sluiting: 22.45 uur

Nadere informatie

vergaderen Raadsvergadering inventarisatie monumenten W&G Beleid Dobma Partiële herziening bestemmingsplan

vergaderen Raadsvergadering inventarisatie monumenten W&G Beleid Dobma Partiële herziening bestemmingsplan 1 LANGE TERMIJNAGENDA RAAD 2013 (inclusief moties en toezeggingen) Legenda: PM- onderwerpen: Termijnen te bepalen in agendacommissie Cursief: Raadsvergadering, raadsbijeenkomsten c.q. overleggen Vetgedrukt:

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT Het ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen Ambacht heeft vanaf 19 april 2012, gedurende een periode

Nadere informatie

Vrijstellingsprocedure artikel 19.1 WRO t.b.v. uitbreiding bedrijfspand Oude Kerkstraat 40 in Made (Jola)

Vrijstellingsprocedure artikel 19.1 WRO t.b.v. uitbreiding bedrijfspand Oude Kerkstraat 40 in Made (Jola) Aan de Raad Made, 29 april 2008 Raadsvergadering: juni 2008 Nummer raadsnota: 23 Onderwerp: Vrijstellingsprocedure artikel 19.1 WRO t.b.v. uitbreiding bedrijfspand Oude Kerkstraat 40 in Made (Jola) Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 januari 2014 13-117 Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014 Aan de raad, Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje De raad stelt bestemmingsplannen vast. Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding.

Foech ried/kolleezje De raad stelt bestemmingsplannen vast. Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding. Riedsútstel Informatiecarrousel : 18 oktober 2012 Status : Informerend Agindapunt : 5 Portefúljehâlder : J. Lammers Amtner : mw. M. Streefkerk Taheakke : Bijlage 1 Procedurevarianten bestemmingsplannen

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011 1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011 OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: G. Snapper FJZ/AJZ M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /'11 Dokkum, 27 mei 2011 ONDERWERP: Sluitingstijden

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond, gehouden op donderdag 26 juni 2008 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond, gehouden op donderdag 26 juni 2008 in het gemeentehuis te Uithuizen. 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond, gehouden op donderdag 26 juni 2008 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier Leden Wethouders mevrouw M. van Beek

Nadere informatie

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen aan de Minister van Economische Zaken voorgelegd over de brief d.d.

Nadere informatie

Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO

Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO-14-2000 Geachte Burgemeester en Wethouders, Recentelijk is een vergunning aangevraagd, voor de uitbreiding van

Nadere informatie

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b)

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) 29 juli 2014 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

LANGE TERMIJNAGENDA RAAD 2014 (inclusief moties en toezeggingen)

LANGE TERMIJNAGENDA RAAD 2014 (inclusief moties en toezeggingen) 1 LANGE TERMIJNAGENDA RAAD 2014 (inclusief moties en toezeggingen) Legenda: PM- onderwerpen: Termijnen te bepalen in agendacommissie Cursief:, raadsbijeenkomsten c.q. overleggen Beleid: Afdeling Beleid

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Verordening op de raadscommissies, vergelijking gewijzigde/nieuwe artikelen met de oude artikelen. De nieuwe artikelen (met woorden tegen een

Nadere informatie

Nummer : Uithuizen, 23 februari AAN DE RAAD. Inleiding

Nummer : Uithuizen, 23 februari AAN DE RAAD. Inleiding Nummer : 09-04.2012 Onderwerp : Buurtschouw Korte inhoud : In 2011 zijn er twee pilots buurtschouw georganiseerd in Uithuizermeeden en Kantens. Het doel van de buurtschouw is om burgers meer zeggenschap

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen

Nadere informatie

M. Peterse raad september 2011

M. Peterse raad september 2011 9 M. Peterse 479 mar@valkenswaard.nl 11raad00437 29 september 2011 Afwijzen van een verzoek tot partiële herziening bestemmingsplan Valkenswaard Noord (Dijkstraat 134) Het voorliggende woonhuis wordt nu

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen over: Vrijheid voor horeca en detailhandel - Besluitvormend

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen over: Vrijheid voor horeca en detailhandel - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 26 april 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00333 Onderwerp: Beantwoording raadsvragen over: Vrijheid voor horeca en detailhandel - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Raadslid

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Herziening Coppensdijk 10 Vinkel Reg.nr. : 5459860 B&W verg. : 20 januari 2016 Commissie : ROB Cie_verg. : 16 februari 2016 Raadsverg.

Nadere informatie

Onderwerp: verhard voetbalveld en Jongerenontmoetingsplaats voor de jongeren in Egmond aan de Hoef

Onderwerp: verhard voetbalveld en Jongerenontmoetingsplaats voor de jongeren in Egmond aan de Hoef Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 9 december 2010 Naam opsteller : Jitske Bakx Informatie op te vragen bij : Jitske Bakx Portefeuillehouders : J.Luttik-Swart Onderwerp: verhard voetbalveld

Nadere informatie