Jaarrekening. Bloemenbureau Holland maakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening. Bloemenbureau Holland maakt"

Transcriptie

1 2012 Jaarrekening Bloemenbureau Holland maakt bloemen en p lanten bijzonder. Wij maken het alledaagse bijzonder. Want bloemen geven je geluk in overvloed en met een plant groeit er iets moois.

2 Aan het Bestuur van de Stichting Bloemenbureau Holland Jupiter LX HONSELERSDIJK INHOUDSOPGAVE DIRECTIEVERSLAG Profiel 2 Bestuur en Directie 2 Exploitatiesaldo boekjaar 3 Begroting Einde van een tijdperk 4 JAARREKENING Balans per 31 december Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht 10 Toelichting algemeen 11 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten OVERIGE GEGEVENS Bestemming exploitatiesaldo 29 Controleverklaring 30

3 DIRECTIEVERSLAG Profiel Stichting Bloemenbureau Holland is opgericht per notariële akte van 10 januari 1980 en statutair gevestigd te Honselersdijk. Bloemenbureau Holland bevordert de afzet van snijbloemen en potplanten vanuit Nederland door maximaal gebruik te maken van de kennis van markten en communicatie. Dit doet het Bloemenbureau voor het totale assortiment waarover vakheffing wordt afgedragen. Bloemenbureau Holland richt zich op versterking van het marktaandeel van Nederland als leverancier en het vergroten van de consumptie van snijbloemen en potplanten in die markten. Bestuur en Directie Per ultimo 2012 waren Bestuur en Directie als volgt samengesteld: Bestuur H. van Droffelaar Voorzitter H. de Boon Vereniging voor de Groothandel in Bloemkwekerijproducten M. van Zijverden Vereniging voor de Groothandel in Bloemkwekerijproducten B.C. Oosterom J.H.F Kersten J.C.M. van den Nouweland M.C. Maasse Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland Vereniging Bloemist Winkeliers Het Productschap Tuinbouw heeft voor 2012 afgezien van het benoemen van een (optionele) waarnemer in het Bestuur. Directie I.G.J. Brautigam Algemeen Directeur Directieverslag Bloemenbureau Holland Pagina 2

4 DIRECTIEVERSLAG Exploitatiesaldo boekjaar De begroting 2012 en gerealiseerde bedragen 2012 kunnen als volgt worden samengevat: Werkelijk Begroot x 1 x 1 Over het boekjaar 2012 is door het Productschap Tuinbouw een exploitatiesubsidie beschikbaar gesteld van: Over het boekjaar 2012 is door facturering aan de projectpartners van het Projectbureau bijgedragen: Over het boekjaar 2012 is door het verkopen van promotiemateriaal bijgedragen: Over het boekjaar 2012 is door het Productschap Tuinbouw een subsidie beschikbaar gesteld voor Promotie Perkgoed: Over het boekjaar 2012 is door het Productschap Tuinbouw een subsidie beschikbaar gesteld voor Lelie Promotie: Over het boekjaar 2012 is door het Productschap Tuinbouw een subsidie beschikbaar gesteld voor de Floriade 2012: P.M. Over het boekjaar 2012 is door het Productschap Tuinbouw een subsidie beschikbaar gesteld voor promotie van Bolbloemen en Bol-op-Pot: De totaal voor 2012 beschikbare bijdrage bedraagt: De totale kosten over 2012 bedragen: Het exploitatieresultaat bedraagt derhalve Het exploitatieresultaat is onttrokken aan de egalisatiereserve. Voor de aanwending van de bestemmingsreserve is toestemming door het Productschap Tuinbouw verleend. Per 1 januari 2012 bedroeg het saldo van de bestemmingsreserve Begroting 2013 De door Bloemenbureau Holland ingediende begroting 2013 is bekrachtigd middels een overeenkomst met FloraHolland d.d. 20 februari 2013 en bedraagt in totaal 8,5 miljoen. Directieverslag Bloemenbureau Holland Pagina 3

5 DIRECTIEVERSLAG Einde van een tijdperk De landelijke politiek heeft met haar besluit de Productschappen per 2014 op te heffen direct effect op de financiering van de collectieve promotie van bloemen en planten gehad. Het privatiseren van het Bloemenbureau volgens BBH 3.0 -model is maar ten dele gerealiseerd; op het laatste moment besloot de leden van de VGB toch niet bij te dragen aan de financiering van het Bloemenbureau in Het gevolg hiervan was dat de continuïteit van het Bloemenbureau onmiddellijk in het geding kwam, waarop de zware keuze gemaakt diende te worden om 21 van de 34 personeelsleden begin 2013 gedwongen te ontslaan. Financiering In 2013 zal 8,5 miljoen voor promotie beschikbaar zijn tegenover 17,2 miljoen in Bijeengebracht door de kwekers in de sierteeltsector middels coöperatie FloraHolland. Het voornaamste doel blijft het door zware internationale concurrentie onder druk staande marktaandeel van Nederland in de belangrijkste buitenlandse afzetmarkten te handhaven dan wel de totale vraag naar bloemen en planten te vergroten bij consumenten. Marketingstrategie De consumentenmarketingstrategie van het Bloemenbureau gaat uit van internationale formats; campagnes die in meerdere landen kunnen worden uitgerold. Als centraal vertrekpunt voor de marketingprojecten worden merkkaders bloemen dan wel planten gebruikt. Collectieve promotie aangevuld met versterkende activatie op productniveau. De belangrijkste campagnes in 2012 waren Woonplant van de maand, de Moederdag bloemencampagne, Vitamine P, My Marketing Shop en productpromoties, zoals Tulp, Chrysant en Lelie van het Projectbureau. In onze campagnes en activiteiten wordt de focus steeds meer gelegd op het bereiken en binden van consumenten via sociale media. Organisatie In de loop van 2012 is het Bloemenbureau verhuist naar het Horti Business Centre te Naaldwijk. In hetzelfde pand zijn samen met de Consumentenmarketeers van het Bloemenbureau de Business-to-business marketeers van FloraHolland gevestigd. Vergaande samenwerking en integratie van marketingactiviteiten is daarbij het doel. In totaal had het Bloemenbureau per 31 december mensen in dienst, 32,9 FTE (2011: 39,7 FTE). Begin 2013 waren daar nog slechts elf werknemers van over door de noodzakelijke reorganisatie, die diende te worden uitgevoerd na het negatieve besluit van de VGB in december De planning van marketingactiviteiten in 2013 diende daardoor ook abrupt gewijzigd te worden van 14,5 miljoen naar 8,5 miljoen. Een campagne Kerstboom eruit, Kamerplant erin, welke gepland was in de eerste week van 2013 kon op zo n korte termijn niet meer gewijzigd of geannuleerd worden en nam een grote hap uit de begroting 2013 van 1,1 miljoen. De gebeurtenissen eind 2012 hebben een dusdanige wissel getrokken op mensen, organisatie en planning van activiteiten dat 2013 wederom een uitdagend jaar zal worden. De overgebleven groep medewerkers gaat met grote inzet, professionaliteit en passie aan de slag voor de sierteeltsector in dit nieuw aangebroken tijdperk. Per slot van rekening blijf het toch mooi wat bloemen en planten doen! Met vriendelijke groet, I.G.J. Brautigam Algemeen Directeur Directieverslag Bloemenbureau Holland Pagina 4

6 Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland J A A R R E K E N I N G

7 BALANS PER ACTIVA 31 december december 2011 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris kantoor Huurpand Hard- en software Vervoermiddelen Cumulatief gesubsidieerd bij aanschaf VLOTTENDE ACTIVA Voorraad reclamemateriaal Cumulatief gesubsidieerd bij aanschaf Projecten in uitvoering Vorderingen Debiteuren Omzetbelasting Productschap Tuinbouw Overige vorderingen Liquide middelen Jaarrekening 2012 Bloemenbureau Holland Pagina 6

8 31 DECEMBER 2012 PASSIVA 31 december december 2011 OVERIGE RESERVES Egalisatiereserve KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren Belastingen en sociale lasten Vooruitgefactureerde bedragen Overige schulden Projecten in uitvoering Jaarrekening 2012 Bloemenbureau Holland Pagina 7

9 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2012 Werkelijke cijfers 2012 Begroting 2012 x 1 x 1 x 1 x 1 BATEN Bijdragen LASTEN Personeelskosten Huisvestingskosten Afschrijvingskosten Organisatiekosten PROMOTIEKOSTEN Consument Business to business Regio projecten (incl. Projectbureau) Algemene promotie OVERIGE BATEN EN LASTEN Financiële baten en lasten Voor bijdrage in aanmerking komende investeringen 0 0 Resultaat op verkochte activa Claims, geschillen en rechtsgedingen Reorganisatiekosten Nadelig exploitatieresultaat Onttrokken aan de egalisatiereserve Jaarrekening 2012 Bloemenbureau Holland Pagina 8

10 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2011 Werkelijke cijfers 2011 Begroting 2011 x 1 x 1 x 1 x 1 BATEN Bijdragen LASTEN Personeelskosten Huisvestingskosten Afschrijvingskosten Organisatiekosten PROMOTIEKOSTEN Consument Business to business Regio projecten (incl. Projectbureau) Algemene promotie OVERIGE BATEN EN LASTEN Financiële baten en lasten Voor bijdrage in aanmerking komende investeringen Resultaat op verkochte activa Claims, geschillen en rechtsgedingen Reorganisatiekosten Voordelig exploitatieresultaat Toevoeging aan de egalisatiereserve Jaarrekening 2012 Bloemenbureau Holland Pagina 9

11 KASSTROOMOVERZICHT Kasstroom uit operationele activiteiten Exploitatieresultaat Aanpassingen voor: - Afschrijvingen Veranderingen in het werkkapitaal: - Mutatie vorderingen Mutatie onderhanden projecten Mutatie voorraden Mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit organisatievoering Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten Mutatie van de liquide middelen Stand liquide middelen per 1 januari Mutatie liquide middelen boekjaar Liquide middelen per 31 december Jaarrekening 2012 Bloemenbureau Holland Pagina 10

12 TOELICHTING ALGEMEEN (in euro s) ALGEMEEN De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor organisaties zonder winststreven zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 640). Enkele (sub)posten in de jaarrekening zijn ten behoeve van het inzicht uitgesplitst dan wel samengevoegd; waar nodig zijn de vergelijkende cijfers hierop aangepast. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen dan wel tegen bedrijfswaarde indien deze laatste lager is. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs, waarbij waar nodig rekening wordt gehouden met de restwaarde van het actief. De eventueel ontvangen bijdragen zijn in mindering gebracht op de betreffende investeringen. Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel tegen lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De eventueel ontvangen bijdragen zijn in mindering gebracht op de aanschaf. Noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van incourantheid wordt in mindering gebracht. Deze voorziening wordt bepaald op basis van individuele beoordeling van de voorraden. Projecten in uitvoering De onderhanden projecten van derden worden opgenomen tegen de ontvangen bijdragen verminderd met de gerealiseerde projectkosten. Indien de projectkosten de toegekende bijdrage overschrijden wordt het meerdere in de staat van baten en lasten als kosten opgenomen. De projectkosten omvatten de direct op het project betrekking hebbende kosten, de kosten die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project. Onderhanden projecten waarvan het saldo een debetstand vertoont, worden gepresenteerd onder de vlottende activa. Onderhanden projecten waarvan het saldo een creditstand vertoont, worden gepresenteerd onder de kortlopende schulden. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, waarbij rekening is gehouden met mogelijke oninbaarheid. Noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid wordt in mindering gebracht. Deze voorziening wordt bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde. Tenzij anders vermeld staan deze ter vrije beschikking. Overige activa en passiva De overige activa en passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Jaarrekening 2012 Bloemenbureau Holland Pagina 11

13 TOELICHTING ALGEMEEN (in euro s) GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING Algemeen Het resultaat wordt bepaald op basis van het verschil tussen de toegekende baten en alle aan het (activiteiten)verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald op historische kostprijs met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de bijdragen zijn begroot en goedgekeurd. Kosten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze zijn gemaakt c.q. voorzienbaar zijn. Exploitatiesubsidie De exploitatiesubsidie wordt ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen. Diversen Voor zover niets anders vermeld, luiden alle bedragen in hele euro s. Uitgaven in buitenlandse valuta zijn omgerekend tegen de dagkoers. GRONDSLAGEN KASSTROOMOVERZICHT Algemeen Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode, waarbij voor de herleiding van de mutatie in de liquide middelen wordt uitgegaan van het exploitatieresultaat volgens de staat van baten en lasten. Jaarrekening 2012 Bloemenbureau Holland Pagina 12

14 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (in euro s) VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Ingevolge de in 2010 doorgevoerde stelselwijziging zijn vanaf 2011 de investeringen geactiveerd op de balans en komen derhalve vanaf boekjaar 2010 de investeringen niet direct ten laste van de staat van baten en lasten. De afschrijvingen op activa aangeschaft na 1 januari 2010 zijn als last opgenomen in de staat van baten en lasten. Inventaris kantoor Hard- en software Vervoermiddelen Huurpand Totaal Stand per 1 januari: Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijving Waarvan gesubsidieerd bij aanschaf Boekwaarde per 1 januari Mutaties 2012: Investeringen Desinvesteringen AW Afschrijvingen Mutaties Stand per 31 december: Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijving Waarvan gesubsidieerd bij aanschaf Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentages 20% 10% 20% 20% Jaarrekening 2012 Bloemenbureau Holland Pagina 13

15 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (in euro s) VLOTTENDE ACTIVA Voorraad reclamemateriaal Voorraden aangeschaft voor 1 januari Af: voorziening i.v.m. mogelijke incourantheid Af: gesubsidieerd bij aanschaf Voorraden aangeschaft na 1 januari Voorraad per 31 december De voorraden aangeschaft voor 2010 werden direct bij aanschaf volledig ten laste van het exploitatieresultaat gebracht. In het boekjaar 2010 heeft een stelselwijziging plaatsgevonden. De voorraden aangeschaft na 1 januari 2010 zijn geactiveerd, waarbij de kostprijs op het moment van de daadwerkelijk verbruik ten laste van de exploitatie worden gebracht. Projecten in uitvoering IPM Essen Projecten Projectbureau Floriade Promotie Perkgoed Promotie Bolbloemen/Bol-op-Pot Promotie Lelie Overige projecten Het verloop van de projecten met een projectsubsidie vanuit het Productschap Tuinbouw kan als volgt worden gespecificeerd: Floriade 2012 Stand per 1 januari Ontvangen voorschotten Projectkosten boekjaar Saldo per 31 december Promotie Perkgoed Stand per 1 januari 0 0 Ontvangen voorschotten Afrekening boekjaar Saldo per 31 december Jaarrekening 2012 Bloemenbureau Holland Pagina 14

16 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (in euro s) VLOTTENDE ACTIVA Het verloop van de projecten met een projectsubsidie vanuit het Productschap Tuinbouw kan als volgt worden gespecificeerd: Promotie Bolbloemen/ Bol-op-Pot Stand per 1 januari 0 0 Ontvangen voorschotten Projectkosten boekjaar Saldo per 31 december Promotie Lelie Stand per 1 januari 0 0 Ontvangen voorschotten Afrekening boekjaar Saldo per 31 december Debiteuren Openstaande debiteuren Af: voorziening i.v.m. mogelijke oninbaarheid Omzetbelasting Nederlandse BTW Duitse MWST Franse TVA Jaarrekening 2012 Bloemenbureau Holland Pagina 15

17 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (in euro s) VLOTTENDE ACTIVA 31 december december 2011 Overige vorderingen Huisvestings- en servicekosten SSB Nog te ontvangen bedragen Overige Vooruitbetaalde kosten Huisvesting Honselersdijk Automatiseringskosten Verzekeringen Huur 1 e kwartaal Pensioenpremies Overige Liquide middelen Banktegoeden Nederland Banktegoeden buitenland Cheques Kasgeld Euro Kasgeld vreemde valuta Jaarrekening 2012 Bloemenbureau Holland Pagina 16

18 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (in euro s) OVERIGE RESERVES Egalisatiereserve Stand per 1 januari Bij: exploitatiesaldo boekjaar Stand per 31 december Het nadelig exploitatiesaldo 2012 ad is onttrokken aan de egalisatiereserve. De reserve staat niet ter vrije beschikking van de Stichting. KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren Crediteuren binnenland Crediteuren buitenland Belastingen en sociale lasten Loonbelasting/ premie volksverzekeringen december december 2011 Overige schulden Reservering vakantiegeld en -dagen Overige Overlopende passiva: Claims, geschillen en rechtsgedingen Reorganisatiekosten Organisatiekosten Sociale lasten kantoor Frankrijk Jaarrekening 2012 Bloemenbureau Holland Pagina 17

19 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (in euro s) KORTLOPENDE SCHULDEN Projecten in uitvoering Floriade Imagovormende Arbeidsmarktcampagne IPM Essen 0 0 Promotie Lelie 0 0 Projecten Projectbureau Overige projecten Het verloop van de projecten met een projectsubsidie vanuit het Productschap Tuinbouw kunnen als volgt worden gespecificeerd: Imagovormende Arbeidsmarktcampagne Stand per 1 januari Ontvangen voorschotten Afrekening project Projectkosten boekjaar Saldo per 31 december Jaarrekening 2012 Bloemenbureau Holland Pagina 18

20 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (in euro s) NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN Toezegging medewerkers VUT-regeling Aan de medewerkers die reeds voor 1 januari 1997 in dienst zijn getreden bij Bloemenbureau Holland, is bij de ingangsdatum (1 januari 2003) van de prépensioenregeling de toezegging gedaan, dat de uitkering op basis van de prépensioenregeling over de leeftijdsperiode 61 tot 65 jaar zal worden aangevuld tot 85% van het laatst genoten salaris. In het kader van de veranderde wetgeving is met uitzondering van de medewerkers, die op 1 januari jaar of ouder waren (twee personen), per 1 januari 2006 de prépensioen- en VUT-regeling afgeschaft. De reeds opgebouwde waarde van de prépensioenregeling is gebruikt voor de optimalisering van de huidige pensioenregeling. Het saldo van de depotrekening voor de medewerkers, die nog van de oude VUTregeling gebruik kunnen maken bedroeg per 31 december Deelname in de Stichting Servicebureau Bloemencentrum Stichting Bloemenbureau Holland participeert samen met twee andere rechtspersonen in Stichting Servicebureau Bloemencentrum, waardoor Bloemenbureau Holland mede aansprakelijk is voor aangegane verplichtingen door Stichting Servicebureau Bloemencentrum. Met ingang van 1 januari 2011 zijn nagenoeg alle operationele activiteiten van de Stichting beëindigd en is derhalve sprake van een slapende entiteit. Huurverplichtingen In 2012 werd een huurverplichting aangegaan per 30 juni 2012 voor de duur van vijf jaren. De totale huurverplichting bedraagt op jaarbasis. Leaseverplichtingen In 2010 werd een leaseverplichting aangegaan inzake lease van hardware per 1 januari De leaseverplichting op jaarbasis bedraagt De resterende duur per 31 december 2012 bedroeg 36 maanden. E.U.-projecten Stichting Bloemenbureau Holland heeft in de jaren 2004 tot en met 2006 contracten afgesloten ten behoeve van het uitvoeren van promotieactiviteiten binnen en buiten de Europese Unie. Deze activiteiten zijn deels gesubsidieerd met gelden van de Europese Unie. Tot en met het jaar 2013 is de Europese Unie gerechtigd controles uit te (laten) voeren inzake de financiële verantwoording van de bestede gelden in het kader van de door de Europese Unie gesubsidieerde promotieactiviteiten. Tot en met het jaar 2013 is de Europese Unie gerechtigd bestedingen in het kader van de gesubsidieerde promotieactiviteiten terug te vorderen, indien komt vast te staan dat betreffende bestedingen niet in overeenstemming zijn met de voor de projecten geldende subsidierichtlijnen. Bankgaranties Ten behoeve van diverse instanties zijn bankgaranties afgegeven ter financiële dekking van lopende verplichtingen voor in totaal per 31 december Per 30 april 2013 daalde het saldo van uitstaande bankgaranties naar in verband met een ingetrokken huurgarantie (locatie Leiden). Jaarrekening 2012 Bloemenbureau Holland Pagina 19

21 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in euro s) Werkelijke cijfers 2012 Begroting 2012 Werkelijke cijfers 2011 Begroting 2011 BATEN Bijdragen Exploitatiesubsidie Projectsubsidie Imagovormende Arbeidsmarktcampagne Projectsubsidie promotie Lelie Projectsubsidie promotie Perkgoed Internationaal Bloembollen Centrum Projectsubsidie promotie Bolbloemen en Bol-op-Pot Bijdragen partners Projectbureau Opbrengst verkopen promotiemateriaal Projectsubsidie Floriade P.M P.M Jaarrekening 2012 Bloemenbureau Holland Pagina 20

22 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in euro s) Werkelijke cijfers 2012 Begroting 2012 Werkelijke cijfers 2011 Begroting 2011 LASTEN Personeelskosten Bruto salarissen Vakantietoeslag Af: ontvangen ziekengelden Sociale lasten Pensioenpremies Premies WIA, AO en VUT Kosten Arboned Uitzendkrachten Opleidingskosten Wervingskosten Reiskosten Vakantiedagen Externen Kosten personeelsvertegenwoordiging Overige personeelskosten Af: doorberekende salariskosten De volgende aantallen FTE waren gemiddeld gedurende 2012 werkzaam: Directie 1,0 Staf 4,1 Marketing 32, ,6 De vergoedingen aan bestuurders en commissarissen bedroegen (2012: ). Huisvestingskosten Huisvestingskosten kantoor Nederland Huisvestingskosten buitenlandse kantoren Jaarrekening 2012 Bloemenbureau Holland Pagina 21

23 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in euro s) Werkelijke cijfers 2012 Begroting 2012 Werkelijke cijfers 2011 Begroting 2011 Afschrijvingskosten Inventaris kantoor Huurpand Hard- & software Vervoermiddelen Organisatiekosten Telefoonkosten Kantoorbenodigdheden Porti Kopieerkosten Bankkosten Abonnementen Verzekeringen Lease hardware Automatisering Automatiseringsadvies-en implementatie Representatie organisatie Administratiekosten extern kantoor Accountantskosten Kosten bedrijfsauto s Externe advieskosten Kosten koeriersdiensten Abonnement bloem & groenvoorziening Kosten Bestuur en Raad Overige kosten Jaarrekening 2012 Bloemenbureau Holland Pagina 22

24 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in euro s) PROMOTIEKOSTEN Werkelijke cijfers 2012 Begroting 2012 Werkelijke cijfers 2011 Begroting 2011 Consument Consumentenonderzoekanalyse Bloemencampagnes incl. PR Snijbloemen online platform Plantencampagnes incl. PR Planten online platform Nichemarkten Balkon en terras Online beheer en activatie platforms Best cases aandachtsmarkten Business to business Retail platform Mymarketingshop Shopper/ Multichannel Beurzen Kostprijs promotiemateriaal Innovatie en nieuwe concepten Vakpers inclusief vakpersportaal Regioprojecten Projectbureau Specifieke landenpromotie Buitenlandse vertegenwoordiging Accountmanagement Overige activiteiten netwerk Jaarrekening 2012 Bloemenbureau Holland Pagina 23

25 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in euro s) Werkelijke cijfers 2012 Begroting 2012 Werkelijke cijfers 2011 Begroting 2011 Promotiekosten algemeen Fulfilment promotiemateriaal Corporate communicatie Sponsoring Netwerksponsoring Floriade P.M P.M. Plantscope/ VKC Imagovormende Arbeidsmarktcampagne Overige promotiekosten OVERIGE BATEN EN LASTEN (negatieve bedragen betreffen baten) Werkelijke cijfers 2012 Begroting 2012 Werkelijke cijfers 2011 Begroting 2011 Financiële baten en lasten Koersverschillen Rentebaten bank (en) Dotatie voorziening dubieuze debiteuren Baten en lasten voorgaande jaren Resultaat op verkochte activa Verkopen activa Jaarrekening 2012 Bloemenbureau Holland Pagina 24

26 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN INZAKE ONDER- EN OVERSCHRIJDINGEN VAN BEGROTINGSPOSTEN 2012 BATEN Bijdragen De bijdrage voor exploitatie ad 17,2 miljoen is toegekend door een besluit in de bestuursvergadering van het Productschap Tuinbouw van 14 november De jaarrekening inclusief accountantsverklaring dient uiterlijk voor 1 juni 2013 bij het Productschap Tuinbouw te zijn ingediend, waarna de definitieve vaststelling van de subsidie door het Productschap Tuinbouw plaatsvindt. De subsidiebijdragen tot en met het boekjaar 2011 zijn definitief vastgesteld. Het exploitatiesaldo 2012 van negatief is, vooruitlopend op een daartoe strekkend besluit van het Productschap Tuinbouw, onttrokken aan de egalisatiereserve. PROMOTIEKOSTEN Consument De begroting Consument heeft een onderschrijding van op een begroot bedrag van 10,04 miljoen. Hiermee bedraagt het aandeel aan consumentpromotie op de totaalrealisatie van Consument en Business-to- Business activiteiten samen 92%; de focus op de consument is in het jaar 2012 daarmee onverminderd groot. De realisatie van de bloemencampagnes ad bestond grotendeels uit twee grote consumentencampagnes: in het voorjaar werd aan de Moederdag- en GIVE-campagne en in het najaar aan de Lievelingsbloem-campagne besteed. Hiermee zijn miljoenen consumenten bereikt in de kernafzetmarkten voor snijbloemen met de boodschap Mooi hè wat bloemen doen. De totaalbegroting voor plantencampagnes werd met circa onderschreden op een begroot bedrag van 3,825 miljoen. De belangrijkste plantencampagnes waren: Vitamine P ( ) in het najaar, de jaarrondcampagne Woonplant van de maand ( )), Kerstboom eruit, Kamerplant erin ( ) en de in het kader van grootouderdag in Italië en Spanje gevoerde campagne Festa dei Nonni/ Fiësta de los Abuelos ( ). De overschrijding van op de kosten van het consumentenplatform planten werd grotendeels veroorzaakt door extra benodigde online activatie rondom de introductie van de plantenbieb (Wikiplant). Aan de nichemarkten ( ) alsmede aan de consumentenonderzoeksanalyse ( ) werd ten opzichte van de begrotingen veel minder besteed; deze activiteiten werden in 2012 op onderhoudsniveau ingepland in de marketingactiviteitenkalender. Dit had te maken met de personele capaciteit in piekperioden en de noodzaak van focus in activiteiten door toekomstig krimpend budget. Het project Balkon en terras kende een realisatie van ; hiervoor werd in het jaar 2012 een subsidie toegekend voor Perkgoed door het Productschap Tuinbouw ad De projectsubsidie voor Perkgoed is separaat opgenomen onder de baten in deze jaarrekening. Business-to-Business De realisatie van Shopper/ Multichannel projecten kwam onder de begroting uit; deze activiteiten zijn steeds meer het werkterrein van FloraHolland Retail Services. Aan nieuwe concepten werd besteed; onder meer voor een TV-format en introductie van een nationale Bloemenweek. Jaarrekening 2012 Bloemenbureau Holland Pagina 25

Profiel 2 Bestuur, Raad en Directie 2 Exploitatiesaldo boekjaar 3 Begroting 2012 3 Mooi hè...wat bloemen en planten doen! 4

Profiel 2 Bestuur, Raad en Directie 2 Exploitatiesaldo boekjaar 3 Begroting 2012 3 Mooi hè...wat bloemen en planten doen! 4 Aan het bestuur van de Stichting Bloemenbureau Holland Schipholweg 1 2316 XB LEIDEN INHOUDSOPGAVE DIRECTIEVERSLAG Profiel 2 Bestuur, Raad en Directie 2 Exploitatiesaldo boekjaar 3 Begroting 2012 3 Mooi

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat 1 1094 RS AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 RAPPORT Inzake jaarverslag 2016 30-05-2017-1 De Nederlandse Vegetariërsbond AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 INHOUD Paginanummer

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 Stichting Eigenwijks Jan Tooropstraat 6 1062 BM Amsterdam 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (x 1) (na resultaatbestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Directieverslag. Stichting Museum voor Religieuze Kunst

Directieverslag. Stichting Museum voor Religieuze Kunst Directieverslag Een uitgebreid directieverslag/activiteitenverslag ligt ter inzake ten kantore van de stichting. Uden, 9 september 2013 De Directie: 5 Balans per 31 december 2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014 Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Den Haag, 18 mei 2015 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2014 Balans op 31 december

Nadere informatie

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697 Balans per 31 december 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Machines en inventaris 18.985 14.171 VLOTTENDE

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Stichting Present Den Haag

Stichting Present Den Haag FINANCIELE CIJFERS 2016 (verkort) Stichting Present Den Haag Balans (na resultaatbestemming) Activa 31 december 2016 31 december 2015 Vaste activa Materiële vaste activa 2.4.1 2.280 2.884 Vlottende activa

Nadere informatie

Rapportage le halfjaar 2016 Stichting Vrienden van Convivio

Rapportage le halfjaar 2016 Stichting Vrienden van Convivio Rapportage le halfjaar 216 Stichting Vrienden van Convivio Rapport inzake le halfjaar 216 Stichting Vrienden van Convivio Inhoud Algemeen Balans per 3juni 216 Rekening van baten en lasten over jan-juni

Nadere informatie

Stichting Cultuurkust, Harderwijk. Jaarrekening over het boekjaar 2013

Stichting Cultuurkust, Harderwijk. Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Cultuurkust, Harderwijk Jaarrekening over het boekjaar 2013 Inhoudsopgave A. Balans per 31 december 2013 B. Staat van baten en laten over het jaar 2013 C. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM JAARREKENING

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM JAARREKENING JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (voor voorgestelde resultaatbestemming) 31-12-16 31-12-15 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris (1) 1.407 3.857 VLOTTENDE ACTIVA (loopptijd korter

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015 Stichting Stéphanos Jaarrapport 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina A Balans per 31 december 2015 3 B Staat van baten en lasten over 2015 4 C Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 D Toelichting op de

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Samenstellingsrapport 2012. Stichting Zorgboerderij De Enghoeve

Samenstellingsrapport 2012. Stichting Zorgboerderij De Enghoeve Financiële positie Ter analyse van de financiële positie dienen de volgende opstellingen, die zijn gebaseerd op de gegevens van de balans ( afgerond op hele euro's ) Financieringsstructuur Kapitaalcomponenten

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2016 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

JAARRAPPORT Stichting Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen Kon. Wilhelminahaven ZZ 2 A 3134 KG Vlaardingen

JAARRAPPORT Stichting Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen Kon. Wilhelminahaven ZZ 2 A 3134 KG Vlaardingen JAARRAPPORT 2016 Stichting Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen Kon. Wilhelminahaven ZZ 2 A 3134 KG Vlaardingen Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaatvergelijking 3

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2014

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2014 Baambrugge Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 3 Financiële positie 4 JAARREKENING OVERIGE GEGEVENS 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670 Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2015 Materiële vaste activa 4.670 Financiële vaste activa 33.885 Vorderingen 114.437 Overlopende

Nadere informatie

Stichting Dierenambulance Noord-Kennemerland. Jaarverslag over 2014

Stichting Dierenambulance Noord-Kennemerland. Jaarverslag over 2014 Stichting Dierenambulance Noord-Kennemerland Jaarverslag over 2014 Accountantskantoor Hoogland 37 074 770 KVK www.hooglandaccountants.nl Kooimeerstaete Louise Henriëttestraat 25 1814 XC Alkmaar 072 511

Nadere informatie

Rapport. inzake : Jaarrekening 2016 Stichting Museumpark Archeon Alphen aan den Rijn. datum : 27 mei 2017

Rapport. inzake : Jaarrekening 2016 Stichting Museumpark Archeon Alphen aan den Rijn. datum : 27 mei 2017 Rapport inzake : Jaarrekening 2016 Stichting Museumpark Archeon datum : 27 mei 2017 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (in euro, na winstverdeling) 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2015 Vaste activa Reserves

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders. Financieel verslag over het jaar 2016

Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders. Financieel verslag over het jaar 2016 Financieel verslag over het jaar 2016 INHOUDSOPGAVE pagina Jaarrekening - balans per 31 december 2016 4-5 - winst- en verliesrekening over 2016 6 - kasstroomoverzicht 7 - toelichting - toelichting algemeen

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

Samenstellingsverklaring afgegeven Stichting Op Hodenpijl te Schipluiden 2

Samenstellingsverklaring afgegeven Stichting Op Hodenpijl te Schipluiden 2 FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER 2016 Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2016. Ondertekening van de jaarrekening Opmaak jaarrekening

Nadere informatie

Stichting LABYRINT-in PERSPECTIEF"

Stichting LABYRINT-in PERSPECTIEF Stichting LABYRINT-in PERSPECTIEF" Ondersteuning en empowerment voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen ook voor hen die vanwege overbelasting zelf psychische

Nadere informatie

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016 STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS Rapport inzake jaarstukken 2016 Roosendaal, 28 maart 2017 Dit rapport omvat 13 pagina's (exclusief specificaties) INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Bestuursverslag 4 1 BALANS

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG JAARREKENING 2014/2015

STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG JAARREKENING 2014/2015 STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG JAARREKENING 2014/2015 1 Jaarrekening 2014/2015 blz Inhoudsopgave 2 Jaarrekening Balans per 30 april 2015 3 Staat van baten en lasten 2014/2015 4 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG Rapport inzake jaarstukken INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat vergelijking en analyse 4 3 Meerjarengegevens 5 4 Financiële

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013 Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal Rapport inzake de jaarstukken 2013 Vendelier 4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 dec 15 31 dec 14 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Software 15.361 6.357

Nadere informatie

Stichting Filmhuis Gouda

Stichting Filmhuis Gouda Stichting Filmhuis Gouda Rapport inzake de jaarrekening Gouda, 28 maart 2016 Dit rapport heeft 9 pagina s Inhoudsopgave Rapport Balans per 31 december 2 Staat van baten en lasten over 3 Staat van herkomst

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015

Balans per 31 december 2015 Balans per 31 december 2015 (voor verwerken resultaatbestemming) Actief Vaste activa Materiële vaste activa 1] 3.857 5.149 3.857 5.149 Vlottende activa Voorraden 2] 0 11.881 Vorderingen 3] 244 1.096 Overlopende

Nadere informatie

Materiële Vaste Activa Vorderingen en overlopende activa Liquide Middelen

Materiële Vaste Activa Vorderingen en overlopende activa Liquide Middelen JAARREKENING 8308 RJ Nagele 1 Balans per 31 december 2015 (Na bestemming saldo van baten en lasten) ACTIVA Vaste activa Materiële Vaste Activa 5.864 7.531 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2013 t/m 31 augustus Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2013 t/m 31 augustus Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 213 31 augustus 214 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 213-214 4

Nadere informatie

Stichting Meuze Schepenstraat 48 A NJ Rotterdam JAARREKENING 2015

Stichting Meuze Schepenstraat 48 A NJ Rotterdam JAARREKENING 2015 Stichting Meuze Schepenstraat 48 A1 3039 NJ Rotterdam JAARREKENING 2015 1 INHOUDSOPGAVE Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 Waarderingsgrondslagen Toelichting

Nadere informatie

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Martinikerkhof 3 9712 JG kerkelijk bureau Protestantse Gemeente te, 14 juli 2015 AdV/PGG Inhoudsopgave Pagina 1. Rapport kerkelijk bureau PGG 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 2 1.3 Resultaten 3 1.4 Financiële

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor de waardering en van de resultaatbe

Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor de waardering en van de resultaatbe Jaarrekening 2016 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2016 5 3. Resultatenrekening over 2016 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

Stichting Filmhuis Gouda

Stichting Filmhuis Gouda Stichting Filmhuis Gouda Rapport inzake de jaarrekening Gouda, 9 maart 2015 Dit rapport heeft 9 pagina s V.6.0222/ 0 Inhoudsopgave Rapport Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Staat van

Nadere informatie

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015 Amsterdam Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave: - Balans 2 - Staat van baten en lasten 3 - Kasstroomoverzicht 4 - Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 5-6 - Toelichting balans 7-8 - Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2015 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2015 2. Staat van baten en lasten over 2015 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG JAARREKENING 2013/2014

STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG JAARREKENING 2013/2014 STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG JAARREKENING 2013/2014 1 Stichting Nationale Boomfeestdag Jaarrekening 2013/2014 Inhoudsopgave 2 blz Jaarrekening Balans per 30 april 2014 3 Staat van baten en lasten 2013/2014

Nadere informatie

Financieel verslag Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2015 Veenendaal Datum: 15 maart 2016 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Vereniging FNV Jong

Vereniging FNV Jong Vereniging FNV Jong 2014 9 INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op de balans 6 Toelichting

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2015 MR. G. GROEN VAN PRINSTERERSTICHTING AMERSFOORT

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2015 MR. G. GROEN VAN PRINSTERERSTICHTING AMERSFOORT FINANCIEEL JAARRAPPORT 2015 MR. G. GROEN VAN PRINSTERERSTICHTING AMERSFOORT Pagina 1 van 9 INHOUDSOPGAVE Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten 2015 4 Grondslagen voor de waardering 5

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943 Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2016 Materiële vaste activa 4.943 Financiële vaste activa 78.907 Vorderingen 153.650 Overlopende

Nadere informatie

STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM TE HATTEM RAPPORT 2013 'HET WARME LAND'

STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM TE HATTEM RAPPORT 2013 'HET WARME LAND' STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM 'HET WARME LAND' TE HATTEM RAPPORT 2013 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 I Algemene toelichting 2 II Financiering 4 III Kasstroomoverzicht 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 INHOUDSOPGAVE P a g i n a Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken 2013 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten 2013 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Het bestuur van Nederlandse Orthopaedische Vereniging Bruistensingel 128 5232 AC S-HERTOGENBOSCH. Financieel verslag 2011

Het bestuur van Nederlandse Orthopaedische Vereniging Bruistensingel 128 5232 AC S-HERTOGENBOSCH. Financieel verslag 2011 Het bestuur van Nederlandse Orthopaedische Vereniging Bruistensingel 128 5232 AC S-HERTOGENBOSCH Financieel verslag 2011 CONCEPT 3 D.D. 9 mei 2012 JAARREKENING VERSLAG AAN HET BESTUUR Crispijnhof 1, 5101

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Verantwoordelijk accountant W. Steenhof Actuele gebruiker jpe Datum en tijd :27:19 Totaal aantal pagina's in dit rapport 18

Verantwoordelijk accountant W. Steenhof Actuele gebruiker jpe Datum en tijd :27:19 Totaal aantal pagina's in dit rapport 18 VOORLOOPBLAD RAPPORT STICHTING PLASTIC SOUP FOUNDATION ALGEMENE GEGEVENS Revisienummer 15 Actuele rapportstatus Definitief Verantwoordelijk accountant W. Steenhof Actuele gebruiker jpe Datum en tijd 9-07-2013

Nadere informatie

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (2011) (Na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 2012 2011 Vaste Activa Materiële vaste activa -- -- Vlottende Activa Vorderingen Omzetbelasting 801 808 Overige vorderingen

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2013 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2013 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Het Begint met Taal (voorheen: Stichting Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties) gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Het Begint met Taal (voorheen: Stichting Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties) gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Het Begint met Taal (voorheen: Stichting Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties) gevestigd te Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2014 INHOUD ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina 1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

VERKORTE JAARCIJFERS Stichting Welzijn Het Bolwerk Zuiderschans PZ Dokkum

VERKORTE JAARCIJFERS Stichting Welzijn Het Bolwerk Zuiderschans PZ Dokkum VERKORTE JAARCIJFERS 2015 Stichting Welzijn Het Bolwerk Zuiderschans 10 9101 PZ Dokkum De gegevens zijn ontleend aan de vastgestelde jaarrekening 2015 van de stichting. blad Inhoudsopgave 1 Algemeen 2

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Kops Plateau Veemarktkade 8 5222 AE Nijmegen. Publicatierapport 2014. Handelsregister Kamer van Koophandel dossiernummer 853595082

Stichting Kops Plateau Veemarktkade 8 5222 AE Nijmegen. Publicatierapport 2014. Handelsregister Kamer van Koophandel dossiernummer 853595082 Stichting Kops Plateau Veemarktkade 8 5222 AE Nijmegen Publicatierapport 2014 Handelsregister Kamer van Koophandel dossiernummer 853595082 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 30 juni 2015 Ondertekening

Nadere informatie

STICHTING PRESENT DEVENTER

STICHTING PRESENT DEVENTER JAARREKENING 2015 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl KvK 08144771 RSIN 815599353 Bankgegevens

Nadere informatie