Jaarrekening. Bloemenbureau Holland maakt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening. Bloemenbureau Holland maakt"

Transcriptie

1 2012 Jaarrekening Bloemenbureau Holland maakt bloemen en p lanten bijzonder. Wij maken het alledaagse bijzonder. Want bloemen geven je geluk in overvloed en met een plant groeit er iets moois.

2 Aan het Bestuur van de Stichting Bloemenbureau Holland Jupiter LX HONSELERSDIJK INHOUDSOPGAVE DIRECTIEVERSLAG Profiel 2 Bestuur en Directie 2 Exploitatiesaldo boekjaar 3 Begroting Einde van een tijdperk 4 JAARREKENING Balans per 31 december Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht 10 Toelichting algemeen 11 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten OVERIGE GEGEVENS Bestemming exploitatiesaldo 29 Controleverklaring 30

3 DIRECTIEVERSLAG Profiel Stichting Bloemenbureau Holland is opgericht per notariële akte van 10 januari 1980 en statutair gevestigd te Honselersdijk. Bloemenbureau Holland bevordert de afzet van snijbloemen en potplanten vanuit Nederland door maximaal gebruik te maken van de kennis van markten en communicatie. Dit doet het Bloemenbureau voor het totale assortiment waarover vakheffing wordt afgedragen. Bloemenbureau Holland richt zich op versterking van het marktaandeel van Nederland als leverancier en het vergroten van de consumptie van snijbloemen en potplanten in die markten. Bestuur en Directie Per ultimo 2012 waren Bestuur en Directie als volgt samengesteld: Bestuur H. van Droffelaar Voorzitter H. de Boon Vereniging voor de Groothandel in Bloemkwekerijproducten M. van Zijverden Vereniging voor de Groothandel in Bloemkwekerijproducten B.C. Oosterom J.H.F Kersten J.C.M. van den Nouweland M.C. Maasse Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland Vereniging Bloemist Winkeliers Het Productschap Tuinbouw heeft voor 2012 afgezien van het benoemen van een (optionele) waarnemer in het Bestuur. Directie I.G.J. Brautigam Algemeen Directeur Directieverslag Bloemenbureau Holland Pagina 2

4 DIRECTIEVERSLAG Exploitatiesaldo boekjaar De begroting 2012 en gerealiseerde bedragen 2012 kunnen als volgt worden samengevat: Werkelijk Begroot x 1 x 1 Over het boekjaar 2012 is door het Productschap Tuinbouw een exploitatiesubsidie beschikbaar gesteld van: Over het boekjaar 2012 is door facturering aan de projectpartners van het Projectbureau bijgedragen: Over het boekjaar 2012 is door het verkopen van promotiemateriaal bijgedragen: Over het boekjaar 2012 is door het Productschap Tuinbouw een subsidie beschikbaar gesteld voor Promotie Perkgoed: Over het boekjaar 2012 is door het Productschap Tuinbouw een subsidie beschikbaar gesteld voor Lelie Promotie: Over het boekjaar 2012 is door het Productschap Tuinbouw een subsidie beschikbaar gesteld voor de Floriade 2012: P.M. Over het boekjaar 2012 is door het Productschap Tuinbouw een subsidie beschikbaar gesteld voor promotie van Bolbloemen en Bol-op-Pot: De totaal voor 2012 beschikbare bijdrage bedraagt: De totale kosten over 2012 bedragen: Het exploitatieresultaat bedraagt derhalve Het exploitatieresultaat is onttrokken aan de egalisatiereserve. Voor de aanwending van de bestemmingsreserve is toestemming door het Productschap Tuinbouw verleend. Per 1 januari 2012 bedroeg het saldo van de bestemmingsreserve Begroting 2013 De door Bloemenbureau Holland ingediende begroting 2013 is bekrachtigd middels een overeenkomst met FloraHolland d.d. 20 februari 2013 en bedraagt in totaal 8,5 miljoen. Directieverslag Bloemenbureau Holland Pagina 3

5 DIRECTIEVERSLAG Einde van een tijdperk De landelijke politiek heeft met haar besluit de Productschappen per 2014 op te heffen direct effect op de financiering van de collectieve promotie van bloemen en planten gehad. Het privatiseren van het Bloemenbureau volgens BBH 3.0 -model is maar ten dele gerealiseerd; op het laatste moment besloot de leden van de VGB toch niet bij te dragen aan de financiering van het Bloemenbureau in Het gevolg hiervan was dat de continuïteit van het Bloemenbureau onmiddellijk in het geding kwam, waarop de zware keuze gemaakt diende te worden om 21 van de 34 personeelsleden begin 2013 gedwongen te ontslaan. Financiering In 2013 zal 8,5 miljoen voor promotie beschikbaar zijn tegenover 17,2 miljoen in Bijeengebracht door de kwekers in de sierteeltsector middels coöperatie FloraHolland. Het voornaamste doel blijft het door zware internationale concurrentie onder druk staande marktaandeel van Nederland in de belangrijkste buitenlandse afzetmarkten te handhaven dan wel de totale vraag naar bloemen en planten te vergroten bij consumenten. Marketingstrategie De consumentenmarketingstrategie van het Bloemenbureau gaat uit van internationale formats; campagnes die in meerdere landen kunnen worden uitgerold. Als centraal vertrekpunt voor de marketingprojecten worden merkkaders bloemen dan wel planten gebruikt. Collectieve promotie aangevuld met versterkende activatie op productniveau. De belangrijkste campagnes in 2012 waren Woonplant van de maand, de Moederdag bloemencampagne, Vitamine P, My Marketing Shop en productpromoties, zoals Tulp, Chrysant en Lelie van het Projectbureau. In onze campagnes en activiteiten wordt de focus steeds meer gelegd op het bereiken en binden van consumenten via sociale media. Organisatie In de loop van 2012 is het Bloemenbureau verhuist naar het Horti Business Centre te Naaldwijk. In hetzelfde pand zijn samen met de Consumentenmarketeers van het Bloemenbureau de Business-to-business marketeers van FloraHolland gevestigd. Vergaande samenwerking en integratie van marketingactiviteiten is daarbij het doel. In totaal had het Bloemenbureau per 31 december mensen in dienst, 32,9 FTE (2011: 39,7 FTE). Begin 2013 waren daar nog slechts elf werknemers van over door de noodzakelijke reorganisatie, die diende te worden uitgevoerd na het negatieve besluit van de VGB in december De planning van marketingactiviteiten in 2013 diende daardoor ook abrupt gewijzigd te worden van 14,5 miljoen naar 8,5 miljoen. Een campagne Kerstboom eruit, Kamerplant erin, welke gepland was in de eerste week van 2013 kon op zo n korte termijn niet meer gewijzigd of geannuleerd worden en nam een grote hap uit de begroting 2013 van 1,1 miljoen. De gebeurtenissen eind 2012 hebben een dusdanige wissel getrokken op mensen, organisatie en planning van activiteiten dat 2013 wederom een uitdagend jaar zal worden. De overgebleven groep medewerkers gaat met grote inzet, professionaliteit en passie aan de slag voor de sierteeltsector in dit nieuw aangebroken tijdperk. Per slot van rekening blijf het toch mooi wat bloemen en planten doen! Met vriendelijke groet, I.G.J. Brautigam Algemeen Directeur Directieverslag Bloemenbureau Holland Pagina 4

6 Jaarrekening 2011 Bloemenbureau Holland J A A R R E K E N I N G

7 BALANS PER ACTIVA 31 december december 2011 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris kantoor Huurpand Hard- en software Vervoermiddelen Cumulatief gesubsidieerd bij aanschaf VLOTTENDE ACTIVA Voorraad reclamemateriaal Cumulatief gesubsidieerd bij aanschaf Projecten in uitvoering Vorderingen Debiteuren Omzetbelasting Productschap Tuinbouw Overige vorderingen Liquide middelen Jaarrekening 2012 Bloemenbureau Holland Pagina 6

8 31 DECEMBER 2012 PASSIVA 31 december december 2011 OVERIGE RESERVES Egalisatiereserve KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren Belastingen en sociale lasten Vooruitgefactureerde bedragen Overige schulden Projecten in uitvoering Jaarrekening 2012 Bloemenbureau Holland Pagina 7

9 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2012 Werkelijke cijfers 2012 Begroting 2012 x 1 x 1 x 1 x 1 BATEN Bijdragen LASTEN Personeelskosten Huisvestingskosten Afschrijvingskosten Organisatiekosten PROMOTIEKOSTEN Consument Business to business Regio projecten (incl. Projectbureau) Algemene promotie OVERIGE BATEN EN LASTEN Financiële baten en lasten Voor bijdrage in aanmerking komende investeringen 0 0 Resultaat op verkochte activa Claims, geschillen en rechtsgedingen Reorganisatiekosten Nadelig exploitatieresultaat Onttrokken aan de egalisatiereserve Jaarrekening 2012 Bloemenbureau Holland Pagina 8

10 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2011 Werkelijke cijfers 2011 Begroting 2011 x 1 x 1 x 1 x 1 BATEN Bijdragen LASTEN Personeelskosten Huisvestingskosten Afschrijvingskosten Organisatiekosten PROMOTIEKOSTEN Consument Business to business Regio projecten (incl. Projectbureau) Algemene promotie OVERIGE BATEN EN LASTEN Financiële baten en lasten Voor bijdrage in aanmerking komende investeringen Resultaat op verkochte activa Claims, geschillen en rechtsgedingen Reorganisatiekosten Voordelig exploitatieresultaat Toevoeging aan de egalisatiereserve Jaarrekening 2012 Bloemenbureau Holland Pagina 9

11 KASSTROOMOVERZICHT Kasstroom uit operationele activiteiten Exploitatieresultaat Aanpassingen voor: - Afschrijvingen Veranderingen in het werkkapitaal: - Mutatie vorderingen Mutatie onderhanden projecten Mutatie voorraden Mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit organisatievoering Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten Mutatie van de liquide middelen Stand liquide middelen per 1 januari Mutatie liquide middelen boekjaar Liquide middelen per 31 december Jaarrekening 2012 Bloemenbureau Holland Pagina 10

12 TOELICHTING ALGEMEEN (in euro s) ALGEMEEN De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor organisaties zonder winststreven zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 640). Enkele (sub)posten in de jaarrekening zijn ten behoeve van het inzicht uitgesplitst dan wel samengevoegd; waar nodig zijn de vergelijkende cijfers hierop aangepast. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen dan wel tegen bedrijfswaarde indien deze laatste lager is. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs, waarbij waar nodig rekening wordt gehouden met de restwaarde van het actief. De eventueel ontvangen bijdragen zijn in mindering gebracht op de betreffende investeringen. Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel tegen lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De eventueel ontvangen bijdragen zijn in mindering gebracht op de aanschaf. Noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van incourantheid wordt in mindering gebracht. Deze voorziening wordt bepaald op basis van individuele beoordeling van de voorraden. Projecten in uitvoering De onderhanden projecten van derden worden opgenomen tegen de ontvangen bijdragen verminderd met de gerealiseerde projectkosten. Indien de projectkosten de toegekende bijdrage overschrijden wordt het meerdere in de staat van baten en lasten als kosten opgenomen. De projectkosten omvatten de direct op het project betrekking hebbende kosten, de kosten die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project. Onderhanden projecten waarvan het saldo een debetstand vertoont, worden gepresenteerd onder de vlottende activa. Onderhanden projecten waarvan het saldo een creditstand vertoont, worden gepresenteerd onder de kortlopende schulden. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, waarbij rekening is gehouden met mogelijke oninbaarheid. Noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid wordt in mindering gebracht. Deze voorziening wordt bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde. Tenzij anders vermeld staan deze ter vrije beschikking. Overige activa en passiva De overige activa en passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Jaarrekening 2012 Bloemenbureau Holland Pagina 11

13 TOELICHTING ALGEMEEN (in euro s) GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING Algemeen Het resultaat wordt bepaald op basis van het verschil tussen de toegekende baten en alle aan het (activiteiten)verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald op historische kostprijs met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de bijdragen zijn begroot en goedgekeurd. Kosten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze zijn gemaakt c.q. voorzienbaar zijn. Exploitatiesubsidie De exploitatiesubsidie wordt ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen. Diversen Voor zover niets anders vermeld, luiden alle bedragen in hele euro s. Uitgaven in buitenlandse valuta zijn omgerekend tegen de dagkoers. GRONDSLAGEN KASSTROOMOVERZICHT Algemeen Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode, waarbij voor de herleiding van de mutatie in de liquide middelen wordt uitgegaan van het exploitatieresultaat volgens de staat van baten en lasten. Jaarrekening 2012 Bloemenbureau Holland Pagina 12

14 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (in euro s) VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Ingevolge de in 2010 doorgevoerde stelselwijziging zijn vanaf 2011 de investeringen geactiveerd op de balans en komen derhalve vanaf boekjaar 2010 de investeringen niet direct ten laste van de staat van baten en lasten. De afschrijvingen op activa aangeschaft na 1 januari 2010 zijn als last opgenomen in de staat van baten en lasten. Inventaris kantoor Hard- en software Vervoermiddelen Huurpand Totaal Stand per 1 januari: Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijving Waarvan gesubsidieerd bij aanschaf Boekwaarde per 1 januari Mutaties 2012: Investeringen Desinvesteringen AW Afschrijvingen Mutaties Stand per 31 december: Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijving Waarvan gesubsidieerd bij aanschaf Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentages 20% 10% 20% 20% Jaarrekening 2012 Bloemenbureau Holland Pagina 13

15 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (in euro s) VLOTTENDE ACTIVA Voorraad reclamemateriaal Voorraden aangeschaft voor 1 januari Af: voorziening i.v.m. mogelijke incourantheid Af: gesubsidieerd bij aanschaf Voorraden aangeschaft na 1 januari Voorraad per 31 december De voorraden aangeschaft voor 2010 werden direct bij aanschaf volledig ten laste van het exploitatieresultaat gebracht. In het boekjaar 2010 heeft een stelselwijziging plaatsgevonden. De voorraden aangeschaft na 1 januari 2010 zijn geactiveerd, waarbij de kostprijs op het moment van de daadwerkelijk verbruik ten laste van de exploitatie worden gebracht. Projecten in uitvoering IPM Essen Projecten Projectbureau Floriade Promotie Perkgoed Promotie Bolbloemen/Bol-op-Pot Promotie Lelie Overige projecten Het verloop van de projecten met een projectsubsidie vanuit het Productschap Tuinbouw kan als volgt worden gespecificeerd: Floriade 2012 Stand per 1 januari Ontvangen voorschotten Projectkosten boekjaar Saldo per 31 december Promotie Perkgoed Stand per 1 januari 0 0 Ontvangen voorschotten Afrekening boekjaar Saldo per 31 december Jaarrekening 2012 Bloemenbureau Holland Pagina 14

16 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (in euro s) VLOTTENDE ACTIVA Het verloop van de projecten met een projectsubsidie vanuit het Productschap Tuinbouw kan als volgt worden gespecificeerd: Promotie Bolbloemen/ Bol-op-Pot Stand per 1 januari 0 0 Ontvangen voorschotten Projectkosten boekjaar Saldo per 31 december Promotie Lelie Stand per 1 januari 0 0 Ontvangen voorschotten Afrekening boekjaar Saldo per 31 december Debiteuren Openstaande debiteuren Af: voorziening i.v.m. mogelijke oninbaarheid Omzetbelasting Nederlandse BTW Duitse MWST Franse TVA Jaarrekening 2012 Bloemenbureau Holland Pagina 15

17 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (in euro s) VLOTTENDE ACTIVA 31 december december 2011 Overige vorderingen Huisvestings- en servicekosten SSB Nog te ontvangen bedragen Overige Vooruitbetaalde kosten Huisvesting Honselersdijk Automatiseringskosten Verzekeringen Huur 1 e kwartaal Pensioenpremies Overige Liquide middelen Banktegoeden Nederland Banktegoeden buitenland Cheques Kasgeld Euro Kasgeld vreemde valuta Jaarrekening 2012 Bloemenbureau Holland Pagina 16

18 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (in euro s) OVERIGE RESERVES Egalisatiereserve Stand per 1 januari Bij: exploitatiesaldo boekjaar Stand per 31 december Het nadelig exploitatiesaldo 2012 ad is onttrokken aan de egalisatiereserve. De reserve staat niet ter vrije beschikking van de Stichting. KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren Crediteuren binnenland Crediteuren buitenland Belastingen en sociale lasten Loonbelasting/ premie volksverzekeringen december december 2011 Overige schulden Reservering vakantiegeld en -dagen Overige Overlopende passiva: Claims, geschillen en rechtsgedingen Reorganisatiekosten Organisatiekosten Sociale lasten kantoor Frankrijk Jaarrekening 2012 Bloemenbureau Holland Pagina 17

19 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (in euro s) KORTLOPENDE SCHULDEN Projecten in uitvoering Floriade Imagovormende Arbeidsmarktcampagne IPM Essen 0 0 Promotie Lelie 0 0 Projecten Projectbureau Overige projecten Het verloop van de projecten met een projectsubsidie vanuit het Productschap Tuinbouw kunnen als volgt worden gespecificeerd: Imagovormende Arbeidsmarktcampagne Stand per 1 januari Ontvangen voorschotten Afrekening project Projectkosten boekjaar Saldo per 31 december Jaarrekening 2012 Bloemenbureau Holland Pagina 18

20 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (in euro s) NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN Toezegging medewerkers VUT-regeling Aan de medewerkers die reeds voor 1 januari 1997 in dienst zijn getreden bij Bloemenbureau Holland, is bij de ingangsdatum (1 januari 2003) van de prépensioenregeling de toezegging gedaan, dat de uitkering op basis van de prépensioenregeling over de leeftijdsperiode 61 tot 65 jaar zal worden aangevuld tot 85% van het laatst genoten salaris. In het kader van de veranderde wetgeving is met uitzondering van de medewerkers, die op 1 januari jaar of ouder waren (twee personen), per 1 januari 2006 de prépensioen- en VUT-regeling afgeschaft. De reeds opgebouwde waarde van de prépensioenregeling is gebruikt voor de optimalisering van de huidige pensioenregeling. Het saldo van de depotrekening voor de medewerkers, die nog van de oude VUTregeling gebruik kunnen maken bedroeg per 31 december Deelname in de Stichting Servicebureau Bloemencentrum Stichting Bloemenbureau Holland participeert samen met twee andere rechtspersonen in Stichting Servicebureau Bloemencentrum, waardoor Bloemenbureau Holland mede aansprakelijk is voor aangegane verplichtingen door Stichting Servicebureau Bloemencentrum. Met ingang van 1 januari 2011 zijn nagenoeg alle operationele activiteiten van de Stichting beëindigd en is derhalve sprake van een slapende entiteit. Huurverplichtingen In 2012 werd een huurverplichting aangegaan per 30 juni 2012 voor de duur van vijf jaren. De totale huurverplichting bedraagt op jaarbasis. Leaseverplichtingen In 2010 werd een leaseverplichting aangegaan inzake lease van hardware per 1 januari De leaseverplichting op jaarbasis bedraagt De resterende duur per 31 december 2012 bedroeg 36 maanden. E.U.-projecten Stichting Bloemenbureau Holland heeft in de jaren 2004 tot en met 2006 contracten afgesloten ten behoeve van het uitvoeren van promotieactiviteiten binnen en buiten de Europese Unie. Deze activiteiten zijn deels gesubsidieerd met gelden van de Europese Unie. Tot en met het jaar 2013 is de Europese Unie gerechtigd controles uit te (laten) voeren inzake de financiële verantwoording van de bestede gelden in het kader van de door de Europese Unie gesubsidieerde promotieactiviteiten. Tot en met het jaar 2013 is de Europese Unie gerechtigd bestedingen in het kader van de gesubsidieerde promotieactiviteiten terug te vorderen, indien komt vast te staan dat betreffende bestedingen niet in overeenstemming zijn met de voor de projecten geldende subsidierichtlijnen. Bankgaranties Ten behoeve van diverse instanties zijn bankgaranties afgegeven ter financiële dekking van lopende verplichtingen voor in totaal per 31 december Per 30 april 2013 daalde het saldo van uitstaande bankgaranties naar in verband met een ingetrokken huurgarantie (locatie Leiden). Jaarrekening 2012 Bloemenbureau Holland Pagina 19

21 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in euro s) Werkelijke cijfers 2012 Begroting 2012 Werkelijke cijfers 2011 Begroting 2011 BATEN Bijdragen Exploitatiesubsidie Projectsubsidie Imagovormende Arbeidsmarktcampagne Projectsubsidie promotie Lelie Projectsubsidie promotie Perkgoed Internationaal Bloembollen Centrum Projectsubsidie promotie Bolbloemen en Bol-op-Pot Bijdragen partners Projectbureau Opbrengst verkopen promotiemateriaal Projectsubsidie Floriade P.M P.M Jaarrekening 2012 Bloemenbureau Holland Pagina 20

22 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in euro s) Werkelijke cijfers 2012 Begroting 2012 Werkelijke cijfers 2011 Begroting 2011 LASTEN Personeelskosten Bruto salarissen Vakantietoeslag Af: ontvangen ziekengelden Sociale lasten Pensioenpremies Premies WIA, AO en VUT Kosten Arboned Uitzendkrachten Opleidingskosten Wervingskosten Reiskosten Vakantiedagen Externen Kosten personeelsvertegenwoordiging Overige personeelskosten Af: doorberekende salariskosten De volgende aantallen FTE waren gemiddeld gedurende 2012 werkzaam: Directie 1,0 Staf 4,1 Marketing 32, ,6 De vergoedingen aan bestuurders en commissarissen bedroegen (2012: ). Huisvestingskosten Huisvestingskosten kantoor Nederland Huisvestingskosten buitenlandse kantoren Jaarrekening 2012 Bloemenbureau Holland Pagina 21

23 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in euro s) Werkelijke cijfers 2012 Begroting 2012 Werkelijke cijfers 2011 Begroting 2011 Afschrijvingskosten Inventaris kantoor Huurpand Hard- & software Vervoermiddelen Organisatiekosten Telefoonkosten Kantoorbenodigdheden Porti Kopieerkosten Bankkosten Abonnementen Verzekeringen Lease hardware Automatisering Automatiseringsadvies-en implementatie Representatie organisatie Administratiekosten extern kantoor Accountantskosten Kosten bedrijfsauto s Externe advieskosten Kosten koeriersdiensten Abonnement bloem & groenvoorziening Kosten Bestuur en Raad Overige kosten Jaarrekening 2012 Bloemenbureau Holland Pagina 22

24 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in euro s) PROMOTIEKOSTEN Werkelijke cijfers 2012 Begroting 2012 Werkelijke cijfers 2011 Begroting 2011 Consument Consumentenonderzoekanalyse Bloemencampagnes incl. PR Snijbloemen online platform Plantencampagnes incl. PR Planten online platform Nichemarkten Balkon en terras Online beheer en activatie platforms Best cases aandachtsmarkten Business to business Retail platform Mymarketingshop Shopper/ Multichannel Beurzen Kostprijs promotiemateriaal Innovatie en nieuwe concepten Vakpers inclusief vakpersportaal Regioprojecten Projectbureau Specifieke landenpromotie Buitenlandse vertegenwoordiging Accountmanagement Overige activiteiten netwerk Jaarrekening 2012 Bloemenbureau Holland Pagina 23

25 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in euro s) Werkelijke cijfers 2012 Begroting 2012 Werkelijke cijfers 2011 Begroting 2011 Promotiekosten algemeen Fulfilment promotiemateriaal Corporate communicatie Sponsoring Netwerksponsoring Floriade P.M P.M. Plantscope/ VKC Imagovormende Arbeidsmarktcampagne Overige promotiekosten OVERIGE BATEN EN LASTEN (negatieve bedragen betreffen baten) Werkelijke cijfers 2012 Begroting 2012 Werkelijke cijfers 2011 Begroting 2011 Financiële baten en lasten Koersverschillen Rentebaten bank (en) Dotatie voorziening dubieuze debiteuren Baten en lasten voorgaande jaren Resultaat op verkochte activa Verkopen activa Jaarrekening 2012 Bloemenbureau Holland Pagina 24

26 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN INZAKE ONDER- EN OVERSCHRIJDINGEN VAN BEGROTINGSPOSTEN 2012 BATEN Bijdragen De bijdrage voor exploitatie ad 17,2 miljoen is toegekend door een besluit in de bestuursvergadering van het Productschap Tuinbouw van 14 november De jaarrekening inclusief accountantsverklaring dient uiterlijk voor 1 juni 2013 bij het Productschap Tuinbouw te zijn ingediend, waarna de definitieve vaststelling van de subsidie door het Productschap Tuinbouw plaatsvindt. De subsidiebijdragen tot en met het boekjaar 2011 zijn definitief vastgesteld. Het exploitatiesaldo 2012 van negatief is, vooruitlopend op een daartoe strekkend besluit van het Productschap Tuinbouw, onttrokken aan de egalisatiereserve. PROMOTIEKOSTEN Consument De begroting Consument heeft een onderschrijding van op een begroot bedrag van 10,04 miljoen. Hiermee bedraagt het aandeel aan consumentpromotie op de totaalrealisatie van Consument en Business-to- Business activiteiten samen 92%; de focus op de consument is in het jaar 2012 daarmee onverminderd groot. De realisatie van de bloemencampagnes ad bestond grotendeels uit twee grote consumentencampagnes: in het voorjaar werd aan de Moederdag- en GIVE-campagne en in het najaar aan de Lievelingsbloem-campagne besteed. Hiermee zijn miljoenen consumenten bereikt in de kernafzetmarkten voor snijbloemen met de boodschap Mooi hè wat bloemen doen. De totaalbegroting voor plantencampagnes werd met circa onderschreden op een begroot bedrag van 3,825 miljoen. De belangrijkste plantencampagnes waren: Vitamine P ( ) in het najaar, de jaarrondcampagne Woonplant van de maand ( )), Kerstboom eruit, Kamerplant erin ( ) en de in het kader van grootouderdag in Italië en Spanje gevoerde campagne Festa dei Nonni/ Fiësta de los Abuelos ( ). De overschrijding van op de kosten van het consumentenplatform planten werd grotendeels veroorzaakt door extra benodigde online activatie rondom de introductie van de plantenbieb (Wikiplant). Aan de nichemarkten ( ) alsmede aan de consumentenonderzoeksanalyse ( ) werd ten opzichte van de begrotingen veel minder besteed; deze activiteiten werden in 2012 op onderhoudsniveau ingepland in de marketingactiviteitenkalender. Dit had te maken met de personele capaciteit in piekperioden en de noodzaak van focus in activiteiten door toekomstig krimpend budget. Het project Balkon en terras kende een realisatie van ; hiervoor werd in het jaar 2012 een subsidie toegekend voor Perkgoed door het Productschap Tuinbouw ad De projectsubsidie voor Perkgoed is separaat opgenomen onder de baten in deze jaarrekening. Business-to-Business De realisatie van Shopper/ Multichannel projecten kwam onder de begroting uit; deze activiteiten zijn steeds meer het werkterrein van FloraHolland Retail Services. Aan nieuwe concepten werd besteed; onder meer voor een TV-format en introductie van een nationale Bloemenweek. Jaarrekening 2012 Bloemenbureau Holland Pagina 25

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010

Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010 Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010 Inhoud BESTUURSVERSLAG 04 DIRECTIEVERSLAG 06 Inleiding 06 Openbaar muziekgebruik 10 Media 11 Buitenland 11 Organisatie 12 Communicatie 12 TOELICHTING OP DE RESULTATEN

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2013 31 december 2012 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 6.965 4.132 2.5.1. 6.965 4.132 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Colofon Redactieadres: Euretco B.V., Anita Taks Postbus 3254, 4800 ME Breda T (076) 578 57 19 F (076) 578 56 16 E a.taks@euretco.net Tekst: Beijer Public Relations,

Nadere informatie

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Jaarverslag 2014 Afscheid nemen Het jaar 2015 is het laatste jaar dat wij bedrijf voeren met de koleneenheid. De centrale wordt gesloten als gevolg van de marktomstandigheden. Dat doet ons bedrijf pijn.

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening Cosun Jaarverslag 2009 27 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming; in miljoenen EUR) Ultimo jaar Toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Bijlage 1. Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013

Bijlage 1. Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013 Bijlage 1 Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013 Pagina 2 1.Jaarrekening 1.1 Balans 1.1 Balans Per 30 juni 2013 (na resultaatbestemming) Activa Materiële vaste activa 4 Toelichting 30 Juni 2013 30 Juni

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt Jaarrekening 2014 afoto: Wim de Knegt 1 Jaarrekening 2014 Nederlands Openluchtmuseum Inhoudsopgave a Inhoudsopgave 4 Bestuursverslag 5 Prestatieverantwoording 16 Balans per 31 december 2014 18 Categoriale

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013

stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013 stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013 stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013 Datum: 16 juni 2014 17 JUNI zm (mede) betrekking heeft. Paraaf voor identificatiedoelsinden: 17 JUNI

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I Vastned Management B.V. Rotterdam Rapport inzake jaarhericht 2013 29 april 2014 flt rapport s gepubliceerd op. en kan worden gedowniond van, de website van de Vennootschap wwwvastned.com Eerr afschrift

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013

Halfjaarverslag 2013 Halfjaarverslag 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 H1: 21,9 miljoen (FY12 H1: 27,9 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q2: 12,7 miljoen ( 0,18 per aandeel) Interim-dividend 0,13 per aandeel Sterke groei

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2013

Derde kwartaalbericht 2013 , Derde kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q3: 10,6 miljoen (FY12 Q3: 12,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 YTD: 32,6 miljoen (FY12 YTD: 40,0 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13

Nadere informatie

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res count. People matter,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn JAARVERSLAG 2011 Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Kengetallen 18 Jaarrekening A.1.0 Grondslagen

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA JAARREKENING 2011 Inleiding Bladzijde JAARVERSLAG 2011 Verslag ter verantwoording van het financieel beheer 7 t/m 38 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie