Eerste bestuursrapportage 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerste bestuursrapportage 2014"

Transcriptie

1 Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina i

2 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Programma: Bereikbaarheid en openbare ruimte... 2 Beleidsontwikkelingen... 2 Financiële prognose... 2 Programma: Bestuur en dienstverlening... 3 Beleidsontwikkelingen... 3 Financiële prognose... 4 Programma: Cultuur en ontspanning... 5 Beleidsontwikkelingen... 5 Financiële prognose... 6 Programma: Economische ontwikkeling... 7 Programma: Integrale veiligheid... 7 Programma: Maatschappelijke ondersteuning... 8 Beleidsontwikkelingen... 8 Financiële prognose... 8 Programma: Onderwijs en jeugd Programma: Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Beleidsontwikkelingen Financiële prognose Algemene dekkingsmiddelen Beleidsontwikkelingen Financiële prognose De personele lasten Totaal reserves Monitoren bezuinigingsopgaven Bijlagen Kredietoverzichten Overzicht kredieten (eind 2014) ouder dan 2 jaren (bedragen* 1.000) Overzicht kredieten (eind 2014) 1 en 2 jaar oud (bedragen* 1.000) Overzicht vervallen kredieten (bedragen* 1.000) Weerstandsvermogen en risicobeheersing Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina ii

3 Grondbeleid Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina iii

4 Inleiding Met deze eerste bestuursrapportage 2014 informeren we u over de beleidsinhoudelijke en financiële realisatie Deze rapportage is opgesteld met als uitgangspunt, dat de raad wordt geïnformeerd over de prognose voor het jaar Er is rekening gehouden met naar verwachting voorkomende effecten met een grote mate van waarschijnlijkheid. In de bijlage informeren we u tevens over de status van de kredieten, het weerstandsvermogen en het grondbeleid. Samenvatting Deze bestuursrapportage sluit met een nadeel van afgerond Aan dit nadeel liggen meerdere oorzaken ten grondslag. Allereerst ontvangt de gemeente Haaksbergen, net als andere gemeenten minder geld van de Rijksoverheid doordat het Rijk zelf ook bezuinigt. Daarnaast is sprake van een fors tekort op de personeelslasten door het deels niet realiseren van taakstellingen en tegenvallende sociale lasten en pensioenpremies. Andere aanwijsbare oorzaken zijn een stijging van het aantal mensen met een bijstandsuitkering, tegenvallende legesopbrengsten, een extra wethouder en het vormen van een aanvullende voorziening dubieuze debiteuren voor de Wilder. Het nadeel is als volgt over de programma s verdeeld. Programma Lasten Baten Saldo Bereikbaarheid en openbare ruimte Bestuur en dienstverlening Cultuur en ontspanning Maatschappelijke ontwikkeling Onderwijs en jeugd Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Algemene dekking Resultaat voor resultaatbestemming Reserves Resultaat na resultaatbestemming Deze effecten worden hierna per programma toegelicht op hoofdlijnen. Maatregelen Deze prognose vraagt om maatregelen. Wij zullen ingrijpende maatregelen moeten nemen om het verwachte tekort bij te stellen. Er wordt momenteel gewerkt aan een pakket maatregelen dat moet leiden tot het drastisch terugdringen van het nu voorziene tekort. Hierover zullen wij uw raad nader informeren. Wij zullen hierbij als uitgangspunten hanteren: uitgaven worden waar mogelijk on hold gezet. terughoudendheid bij het aangaan van nieuwe verplichtingen en opnieuw bezien van bestaande verplichtingen Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina 1

5 ook onze partners en verbonden partijen zullen de pijn gaan voelen het hanteren van een vacaturestop, zoveel mogelijk functies en taken met eigen medewerkers invullen en binnen bestaande budgetten, externe inhuur als het niet anders kan Programma: Bereikbaarheid en openbare ruimte Beleidsontwikkelingen Het college heeft besloten coulanter te handhaven bij parkeren in blauwe zones en betaald parkeren zones. Na tussentijdse evaluatie met provincie/betrokken gemeenten en netwerkbedrijf Enexis is een bijstelling van de zogeheten schakeltijden uitgevoerd (op lux-waarde). Hierdoor kan mogelijk minder bespaard worden op energiekosten. De provincie heeft een voorstel gedaan om op provinciale wegen de openbare verlichting (dertien masten), buiten de bebouwde kom, van de gemeente over te nemen. Op termijn levert dit voor ons een kleine besparing op voor de exploitatie/vervanging. Het herdenkingspark op het algemene deel (het meest rechter deel) van de gemeentelijke begraafplaats aan de Enschedesestraat is inmiddels gereed. De exploitatie-overeenkomst zal in 2014 worden afgesloten met een marktpartij, waarmee ook beheer en onderhoud van het park zijn vastgelegd. De gemeente bespaart hiermee op onderhoudskosten. Financiële prognose Het voordeel op de lasten van wordt voor veroorzaakt door lagere kapitaallasten (uitstel aanleg Noordsingel 3 e fase, uitstel aanschaf veegwagen en afstel aanleg retentievijver Noordsingel). Door de economische recessie worden er steeds meer dieren aangeboden of buiten de deur gezet die later in het opvangcentrum worden opgenomen. De extra kosten bedragen Het nadeel op de baten van is als volgt gespecificeerd: Omschrijving Bedrag V/N I/S Lagere parkeeropbrengsten N S Lagere opbrengst begraafrechten N S Meer opbrengst wet Moor V S Negatief effect tariefdemping riolering N I Overig V I Totaal N Bij de jaarrekening 2013 is gemeld dat de parkeerinkomsten lager waren dan geraamd. De raming in de begroting van 2014 is te positief is en zal niet hoger zijn dan de gerealiseerde inkomsten in Het nadeel bedraagt Door de beleidswijziging is het aantal uitgeschreven proces-verbalen drastisch afgenomen. Hierdoor hebben wij minder naheffingen en minder bijdragen van het Rijk voor het aantal uitgeschreven proces-verbalen. Daarnaast blijven de inkomsten uit de parkeerautomaten achter bij de raming. Het nadeel bedraagt In totaal een nadeel van voor parkeeropbrengsten. Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina 2

6 De inkomsten van de begraafrechten lopen terug omdat steeds vaker wordt gekozen voor crematie. Het verwachte nadeel bedraagt Door invoering van het systeem MOOR (digitaal systeem waarin aannemers moeten aanmelden welke werkzaamheden in de grond worden verricht) worden extra inkomsten van gegenereerd. De lagere opbrengst rioolheffing is het gevolg van tariefdemping vastgesteld door de raad in december Dit effect wordt geneutraliseerd door een mutatie binnen het programma algemene dekkingsmiddelen. Programma: Bestuur en dienstverlening Beleidsontwikkelingen In 2014 gaan wij meedoen met een zogeheten mediamonitoringstool. Dat doen we samen met de andere dertien Twentse gemeenten, centraal gecoördineerd en gezamenlijk ingekocht vanuit de Veiligheidsregio Twente. (VRT). Een dergelijk mediamonitoringsysteem kunnen gemeenten in de dagelijkse situatie gebruiken, maar zeker ook tijdens een crisis inzetten. In crisissituaties is een goed functionerend mediamonitoringsysteem anno 2014 zelfs cruciaal. We doen eerst mee aan een pilot van een jaar. Die pilot begint op 1 januari 2015, maar de kosten komen naar alle waarschijnlijkheid al in Die bedragen voor Haaksbergen De kosten kunnen relatief laag gehouden worden, omdat er samen met de andere Twentse gemeenten wordt ingekocht en er naar rato (per inwoner) wordt verrekend. In 2014 zijn voor het eerst Jongerenverkiezingen georganiseerd in Haaksbergen. Vanaf 9 maart 2014 is de geldigheidsduur van de Nederlandse reisdocumenten verhoogd van 5 jaar naar 10 jaar. Bij het opstellen van de begroting 2014 was nog niet bekend wanneer deze regeling zou ingaan en wat hiervan de financiële gevolgen zouden zijn. De gemeentelijke leges en de af te dragen rijksleges zijn verhoogd, waardoor wij zowel aan de inkomstenkant (leges) als aan de uitgavenkant (af te dragen rijksleges) een overschrijding zien. De effecten worden bij de 2e bestuursrapportage gekwantificeerd. Als gevolg van de verkiezingsuitslag van 19 maart 2014 is het zittende college bestaande uit 3 fulltime wethouders (2 CDA en 1 VVD) per 14 mei 2014 afgetreden. Per 14 mei 2014 is het nieuwe college, bestaande uit 4 fulltime wethouders (2 LH, 1 D 66 en 1 PvdA) aangetreden. Door de herziene samenstelling van het college stijgen de kosten van de afgesloten verzekeringen voor collegeleden, te weten arbeidsongeschiktheids-, overlijdensrisico-, aansprakelijkheidsverzekering. Zowel voor de wachtgelders als de nieuwe wethouders moeten verzekeringspremies worden betaald. Dit betekent dat deze kosten stijgen. Omdat nog geen berekening is ontvangen van de totale premiekosten (deze is afhankelijke van de situatie van de individuele (oud) wethouders) kan dat hier nog niet worden aangegeven. Dit wordt in de 2e berap opgenomen. Ook de kosten voor de berekening van de wachtgelduitkeringen en de betaling van de wethouderswedden nemen toe. Verder is duidelijk dat de kosten voor pensioenopbouw en waardeoverdracht stijgen. Momenteel is nog niet duidelijk (ook weer vanwege de individuele situatie van de (oud)wethouders) wat de kosten voor pensioenopbouw en waardeoverdracht zijn. Ook dit wordt in de 2e berap meegenomen. Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina 3

7 Financiële prognose Het nadeel op de lasten van kan als volgt worden gespecificeerd: Omschrijving Bedrag V/N I/S Extra wethouder N S Bestuurdersverzekeringen N S Computers raadsleden N I Wachtgeld-outplacement wethouders V S Wachtgeld raadsleden N S Totaal N Het nieuwe college is uitgebreid met 1 fulltime wethouder. De extra kosten vanaf medio mei zijn Op de post verzekeringen is sprake van een nadeel van voor bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen. Deze was te laag in de begroting opgenomen. Daarnaast krijgen we te maken met extra kosten van voor de raad omdat de regeling voorziet in dat de raadsleden naast een ipad ook een computer in bruikleen mogen hebben. Het aftreden van het college houdt in dat vanaf 15 mei 2014 een wachtgeldverplichting ontstaat voor 2 wethouders. De wachtgeldverplichting bestaat uit een wachtgelduitkering en een reintegratie-/outplacementtraject. Daarnaast kunnen nog kosten ontstaan doordat wachtgelders een opleiding gaan volgen in het belang van re-integratie. De verwachte kosten bedragen Omdat in de begroting een bedrag van is opgenomen ontstaat een voordeel van Als gevolg van de verkiezingsuitslag van 19 maart 2014 zijn 7 raadsleden afgetreden. Op grond van de geldende Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2007 hebben aftredende raadsleden recht op een uitkering, behalve wanneer de leeftijd van 65 jaar is bereikt of de periode van het raadslidmaatschap korter is geweest dan 1 jaar. Van de 7 afgetreden raadsleden kunnen daardoor 5 raadsleden een uitkering aanvragen. 4 raadsleden hebben inmiddels een aanvraag voor een uitkering ingediend. Tot 27 juni 2014 kan nog een aanvraag voor een uitkering worden ingediend. Verwachte kosten zijn Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina 4

8 Programma: Cultuur en ontspanning Beleidsontwikkelingen Muziekonderwijs De Stichting Muziekonderwijs Haaksbergen verzorgt muzieklessen aan leerlingen in Haaksbergen. Het aantal leerlingen is stabiel. De begroting laat wel een verschil zien in de inzet van muziekdocenten in dienst van de gemeente en de kosten die de gemeente daarmee heeft. Hier wordt in 2014 bekeken welke mogelijkheden er zijn om dit tekort te verkleinen, dan wel de docenten breder in te zetten in het culturele domein. Zwembad De marktoriëntatie naar overnamekandidaten voor het zwembad heeft geleid tot biedingen en onderhandelingen met meedingende partijen. De resultaten zijn nog geen aanleiding om direct een keuze te maken. Verder onderzoek is nodig, waaronder overdracht aan een stichting of sportbedrijf. In 2014 is begroot op basis van de bestaande relatie met de Stichting de Wilder. Het extra begrote onderhoud zal zeker uitgegeven worden in Noodzakelijk onderhoud wordt getoetst aan de budgettaire ruimte, maar vooral aan de relatie met de veiligheid van het bad voor de gebruikers. Als laatste in het geding komt zullen we onderhoud, ook boven de budgetten hiervoor, niet kunnen vermijden. In dat geval wordt dit zo spoedig mogelijk aan uw raad meegedeeld. Inmiddels heeft de zwakke financiële positie van het zwembad ook zijn effecten gehad voor het ontvangen van huur voor het zwembad. In de jaarrekening 2013 zijn de niet betaalde nota s 2013 voorzien. Dat houdt in, dat verliezen i.v.m. het niet betalen van deze nota s al in 2013 genomen zijn. We moeten er rekening mee houden, dat de huur in 2014 eveneens een probleem voor de stichting gaat worden. Hiervoor is in de risicoparagraaf van de rekening een risico opgenomen. Vanwege de grote waarschijnlijkheid van deze veronderstelling vinden we dat de voorziening verhoogd moet worden met Dit effect zal bij de algemene dekkingsmiddelen worden meegenomen. Actief Betrokken Club (ABC) ABC is een project, dat als uitgangspunt hanteert: de sportvereniging als spil in de buurt/wijk! In 2014 en 2015 nemen wij deel aan een provinciaal WMO project, geheten project ABC: ABC staat voor Actief Betrokken Club. Wij verstaan hieronder een sportvereniging die haar kernkwaliteiten niet alleen inzet voor de eigen (sport-)leden, maar ook voor de samenleving. Binnen haar mogelijkheden, afgestemd op de lokale wensen en behoeften en waar nodig in samenwerking met verschillende partners, levert zij met inzet van haar accommodatie en sport- en activiteitenaanbod een positieve bijdrage aan de leefbaarheid in de buurt, wijk, dorp of stad (op de thema s welzijn, gezondheid, participatie, sociale verbanden). Wij willen sportverenigingen stimuleren en faciliteren om actief deze maatschappelijke rol te gaan invullen. Buurtsportcoach In de tweede helft van 2013 is begonnen met een draagvlakonderzoek naar de inzet van een buurtsportcoach. Dat heeft uiteindelijk geleid tot het opstarten van 2 pilots buurtsportcoaches, die in maart 2014 voor de duur van een half jaar van start zijn gegaan. Gesprekken over structurele voortzetting van de buurtsportcoaches na de pilotperiode zijn begonnen. Beheer sportaccommodaties Het onderhoud en beheer van het grassportveld in Buurse zal als proef per 1 juli worden overgedragen aan de voetbalvereniging Buurse. Dit geeft de gelegenheid zaken verder af te regelen zodat het formeel in kan gaan vanaf 1 januari De vereniging ontvangt een Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina 5

9 vergoeding voor het onderhoud. Voor de gemeente betekent dit een kostenbesparing, voor de vereniging betekent dit een kleine inkomstenpost in deze financieel moeilijke tijden. Vanaf september 2013 wordt het beheer van sporthal de Bouwmeester uitgevoerd door volleybalvereniging Havoc. Dit gebeurt inmiddels naar volle tevredenheid van beide partijen en zowel gemeente alsook Havoc hebben zich uitgesproken om de samenwerking te verlengen voor meerdere jaren. Financiële prognose Het verwachte nadeel op de lasten van is als volgt gespecificeerd: Omschrijving Bedrag V/N I/S Vernieuwingsgeld bibliotheek N I Hogere loonkosten muziekdocenten N I Beperking uitgaven restauratiesubsidies V I Uitgaven ABC N I Overige verschillen V I Totaal N De bibliotheek heeft tot en met 2013 vernieuwingsgeld ontvangen van de gemeente (provinciale stimuleringsregeling). Dit bedrag was verwerkt in de budgetsubsidie. Bij onderhandelingen over vorming Stichting Kulturhus Haaksbergen is de budgetsubsidie van 2013 als uitgangspunt genomen, waardoor een tekort van is ontstaan. De dekking hiervan wordt gezocht binnen een eventueel surplus binnen de budgetten voor cultuur. Dit zal pas in de loop van 2014 duidelijk worden. In 2013 is de begroting opgesteld met de aanname, dat de contracturen van de muziekdocenten teruggebracht zouden kunnen worden. Daarom was slechts voor loonkosten geraamd. We blijven echter op het niveau van 2013, te weten Het aantal subsidieaanvragen voor gemeentelijke monumenten is, ondanks dat de eigenaar ieder jaar omstreeks juli schriftelijk wordt geïnformeerd over de subsidiemogelijkheden voor cascoherstel, de laatste jaren enigszins afgenomen. De indruk bestaat dat dit komt doordat het casco van de meeste gemeentelijke monumenten er momenteel redelijk bijstaat. Voor 2014 wordt minder uitgaven aan subsidie verwacht. De ontvangen subsidie in het kader van het project Actief Betrokken Club (ABC project) wordt in 2014 en 2015 besteed om sportverenigingen hierin te ondersteunen en te faciliteren (zie ook baten). Het verwachte voordeel op de baten van is al volgt gespecificeerd: Omschrijving Bedrag V/N I/S Geraamde inkomsten brede sportstimulering die via de alg. uitk komen N I Inkomsten provincie (geraamd) al ontvangen in N I Verwacht voordeel a.g.v. teruggave belastingdienst gelegenheid geven tot sportbeoefening V I Subsidie ABC (actief betrokken club) V I Bijdrage personeelskosten aan muziekonderwijs vervalt (budg. neutraal) N S Overige verschillen N I Totaal V Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina 6

10 De binnen de algemene uitkering ontvangen bijdrage voor de buurtsportcoach ad was ten onrechte ook binnen het programma cultuur en ontspanning geraamd. De 2 maal opgenomen inkomsten buurtsportcoach zijn bij de 2e bestuursrapportage en de rekening 2013 al gesignaleerd. De begroting was toen al in een te ver stadium om de aanpassing nog door te kunnen voeren. De Provinciale subsidie breedtesportimpuls van is ten onrechte ten gunste van het resultaat van 2013 verantwoord. Deze subsidie had moeten worden overgeheveld naar De gemeente moet nog een verzoek tot teruggave BTW indienen bij de Belastingdienst over de periode 2011, 2012 en Het eenmalig voordeel wordt geschat op Het betreft hier een teruggave BTW over exploitatiekosten en investeringen. Op basis van voorgesprekken wordt verwacht dat de Belastingdienst ons verzoek ambtshalve toekent. Recent is bekend geworden, dat de regeling onder vuur ligt, omdat in Nederland een andere interpretatie van de sportvrijstelling wordt toegepast dan conform Europese richtlijnen zou moeten. De effecten zullen in de loop van 2014 duidelijker worden. De gemeente ontvangt van de provincie voor het project Actief Betrokken Club (ABC project) een subsidiebijdrage van , waarvan 90% in 2014 betaalbaar wordt gesteld, zijnde De projectperiode beslaat 2014 en 2015 (zie ook lasten). In de begroting blijven de muziekonderwijsopbrengsten achter bij de loonkosten van de muziekdocenten. Dit nadeel is in de begroting niet als een nadeel binnen het product muziekonderwijs, maar als een nadeel binnen de personeelskosten verwerkt. Omdat deze wijze van presenteren van het nadeel afwijkt bij de presentatie in de jaarrekening daar is het nadeel zichtbaar gemaakt in product muziekonderwijs - volgen we hier de lijn van de jaarrekening Deze mutatie is budgettair neutraal. Zie ook de tabel lasten bij de algemene dekkingsmiddelen op pagina 13. Programma: Economische ontwikkeling Geen beleidsmatige en financiële afwijkingen. Programma: Integrale veiligheid Geen beleidsmatige en financiële afwijkingen. Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina 7

11 Programma: Maatschappelijke ondersteuning Beleidsontwikkelingen Periodieke WWB Inkomsten van het rijk We volgen het voorlopige rijksbudget voor het jaar 2014 (I-deel). In de begroting 2014 is rekening gehouden met een lagere rijksbijdrage voor de uitvoering van de BUIG (WWB en aanverwante regelingen). Het verschil wordt toegevoegd aan het I-deel. De verwachting is echter dat er nog een korting gaat plaatsvinden van 5 tot 6%. Eind juni 2014 verwachten we meer informatie over vorengenoemde bijstelling. De definitieve vaststelling van het budget weten we zodra we de beschikking van het ministerie ontvangen, rond september Uitgaven In de begroting 2014 is rekening gehouden met een cliëntenaantal van 250 voor WWBlevensonderhoud (excl. overige regelingen). Door de toenemende instroom als gevolg van de economische crisis bedraagt het aantal WWB-ers 290 (stand 8 mei 2014). Ook het aantal Ioaw-ers is verdubbeld naar 21 (stand 8 mei 2014) en ook het aantal personen in inrichtingen met een zaken kleedgelduitkering is bijna verdubbeld naar 10 (stand 8 mei 2014). Een gemiddelde WWB-uitkering levensonderhoud bedraagt Dit betekent, dat de uitgaven sterk zullen stijgen en dat er daardoor een fors tekort op de WWB gaat ontstaan. Hameland Naast bijstelling op grond van de laatst bekende gegevens van Hameland is er nader onderzoek nodig naar de kenmerken van de doelgroep wsw teneinde een goed beleid te kunnen ontwikkelen voor deze groep mensen (119 personen). Financiële prognose Het verwachte nadeel op de lasten van kan is als volgt gespecificeerd: Omschrijving Bedrag V/N I/S Stelpost uitgaven i.v.m. extra geld voor armoedebeleid in de alg. uitkering N I Meer beroep op de schulddienstverlening van de Stadsbank N I Verwachte toename uitkering bijzondere bijstand N I Verwachte toename uitkering IOAW N I Verwachte toename uitkeringen BUIG (WWB e.a.) N I Meer beroep op WWB elders verzorgden N I Lagere bijdrage Hameland in kader WSW V I Onderzoek, begeleiding en uitvoeringsplan wsw doelgroep N I Overige verschillen N I Totaal N In de algemene uitkering is extra geld beschikbaar gesteld voor armoedebeleid. Om dit ook daadwerkelijk te kunnen uitgeven is een stelpost opgenomen van In het eerste kwartaal van 2014 hebben meer inwoners van Haaksbergen een beroep op de schulddienstverlening van de Stadsbank gedaan. Deze uitvoeringskosten waren daardoor hoger dan in voorgaande kwartalen. We houden voorlopig rekening met een stijging van de Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina 8

12 uitvoeringskosten t.o.v. vorig jaar van De uitgaven bijzondere bijstand zijn naar verwachting gelijk aan de uitgaven in In de begroting is echter een lager bedrag opgenomen. Het tekort van 2013 treedt opnieuw op in Opgemerkt moet worden, dat de extra beschikbaar gestelde middelen van het Rijk niet in de programmabegroting 2014 voor bijzondere bijstand zijn opgenomen, maar dat is besloten om deze extra middelen toe te voegen aan de algemene middelen. De extra rijksbijdrage voor Haaksbergen bedraagt voor 2014 ca en dit is nagenoeg gelijk aan het tekort op bijzondere bijstand. Een nadeel van wordt verwacht vanwege een toename van 6 mensen in de Ioaw. Voorlopig gaan we ervan uit, dat het verwachte gemiddelde aantal WWB-ers in 2014 ongeveer 295 is. Dit betekent dat de uitgaven stijgen naar Dit is een stijging van ten opzichte van de begroting. Daarnaast verwachten we een toename van uitgaven ad voor de WWB-regeling elders verzorgden. Er is een incidenteel voordeel op de gemeentelijke bijdrage voor de Hameland. Geraamd was een bedrag van ca , maar volgens de gewijzigde begroting van Hameland bedraagt de bijdrage ca , zodat er een eenmalig voordeel is van bijna De conceptdefinitieve afrekening van Hameland over 2013 geeft een verschil met de voorlopige afrekening van voordelig. Samen voordelig. Daarnaast is er nader onderzoek nodig naar de kenmerken van de doelgroep WSW teneinde een goed beleid te kunnen ontwikkelen voor deze groep mensen (119 personen). De kosten voor het dit onderzoek, begeleiding en uitvoeringsplan bedragen Dit onderzoek betrekt ook de gebieden jeugd en Awbz/WMO. Mogelijk ontstaat hier ook inzicht in samenhangende uitgaven tussen de regelingen binnen de decentralisaties met de mogelijkheid van besparingen. Het verwachte voordeel op de baten van is als volgt gespecificeerd: Omschrijving Bedrag V/N I/S Hogere rijksbijdrage BUIG V I Hogere rijksbijdrage BBZ en werkdeel V I Extra inkomsten a.g.v. strakker debiteurenbeleid V I Overige verschillen N I Totaal V Op basis van de beschikking van september 2013 bedraagt het voorlopige rijksbudget voor het jaar 2014 (I-deel) In de begroting 2014 is echter maar een bedrag opgenomen van voor de uitvoering van de BUIG (WWB en aanverwante regelingen). In de 1e Bestuursrapportage wordt toegevoegd aan het I-deel. De verwachting is echter dat er nog een korting gaat plaatsvinden op het bovengenoemde I-deel. De eerste berichten duiden op een korting van 11%, maar volgens latere berichten zou dit nog worden bijgesteld naar zo n 5 tot 6%. Eind juni 2014 verwachten we meer informatie over vorengenoemde bijstelling. De definitieve vaststelling van het budget weten we, zodra we de beschikking van het ministerie ontvangen. Zekerheid hebben we pas rond september Er wordt een incidenteel voordeel op het rijksbudget voor de uitvoering van de Bbz verwacht van Er is extra rijksgeld beschikbaar gekomen voor het werkdeel. Dit is geoormerkt geld van , dat wordt ingezet voor re-integratie. Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina 9

13 We verwachten extra incidentele inkomsten door extra inspanningen voor de incasso van debiteuren (hoogte is bepaald op historische gegevens). Verwacht voordeel is Programma: Onderwijs en jeugd Er waren geen beleidsontwikkelingen die effecten hebben op de realisatie in Meerdere beperkte effecten compenseren elkaar en resulteren in een voordeel van Programma: Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Beleidsontwikkelingen Geen ontwikkelingen. Financiële prognose Het nadeel op de lasten van is als volgt gespecificeerd: Omschrijving Bedrag V/N I/S Jaarschijf 2014 grondexploitatie (budgettair neutraal, zie ook baten) N I Pand Blankenburgerstraat 38 (voormalig pand ABN-Amro) N I Leader-plattelandsontwikkeling (budgettair neutraal) N I Planologische procedures particuliere initiatieven (budgettair neutraal) N I Rente marktplan V I Decentralisatie provinciale taken vergunning, toezicht, handhaving (budgettair neutraal) N S Welstand V S Subsidies energiebesparende maatregelen (budgettair neutraal) N S Website en helpdesk energieloket 2.0 (budgettair neutraal) N I Overig V S Totaal N De actualisatie van de grondexploitaties per 1 januari 2014 wordt nu verwerkt in de begroting (jaarschijf 2014). Dit leidt tot een budgettair neutrale verhoging van baten en lasten van ruim 4 miljoen. Per saldo geen resultaat (zie ook baten). Het voormalig ABN-AMRO pand aan de Blankenburgerstraat 38 is in maart 2014 gesloopt. De kosten van de sloop bedragen waarvoor de Provincie Overijssel een subsidie van (75%) heeft toegekend (zie ook baten). De kosten voor de gemeente zijn per saldo Oorspronkelijk is door de Provincie aan subsidie beschikt. Dit komt deels omdat de oorspronkelijke aanvraag behoorlijk ruim was geraamd en deels omdat de oorspronkelijke aanvraag ook uitging van investeringen in een tijdelijke herinrichting. Dat laatste is komen te vervallen, waardoor de gemaakte kosten ook aanzienlijk lager uitvallen waarmee de definitieve subsidie nu ook navenant lager is vastgesteld. Het nog gereserveerde bedrag aan subsidie zal moeten worden terugbetaald aan de Provincie. Op de kapitaallasten ontstaat een voordeel van ca door de afwaardering van het pand bij de jaarrekening Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina 10

14 Voor Leader Zuid Twente is de gemeente Haaksbergen betaalorgaan. In 2014 verwachten wij een bedrag van te ontvangen en te moeten doorbetalen. In 2013 is bij de jaarrekening een bedrag van gereserveerd en overgeheveld naar Het gaat hierbij om vooruit ontvangen exploitatiebijdragen voor particuliere initiatieven waarvoor wij de planologische procedures nog niet hebben afgerond. Voor het bedrag van gaan wij in 2014 kosten maken. Voor het marktpromenadeplan fase 1b herinrichting van de markt is sprake van lagere rentelasten van Er is sprake van decentralisatie van provinciale taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Genoemde taken zijn in 2014 overgedragen aan de gemeente. Voor deze decentralisatie wordt in de jaren 2014 t/m 2018 een bedrag ontvangen via de algemene uitkering. Binnen het programma algemene dekkingsmiddelen een voordeel van en binnen het programma ruimtelijke ontwikkeling en wonen een nadeel van Per saldo budgettair neutraal. Als gevolg van de terugloop van de inkomsten op de bouwleges worden de uitgaven voor de welstandsadvisering verlaagd met Vanuit 2013 hebben wij het resterende subsidiebedrag van voor het Energieloket 1.0 overgeheveld naar Deze van de provincie ontvangen subsidie (zie ook baten) moeten wij inzetten voor subsidies voor energiebesparende maatregelen voor woningen. Het ontvangen subsidiebedrag van van de provincie Overijssel (zie ook baten) moet ingezet worden voor het Energieloket 2.0. Wij hebben inmiddels een nieuwe website gemaakt en een helpdesk ingesteld. Komende periode wordt invulling gegeven aan de marktwerking, waarbij het bedrijfsleven een meer actieve rol krijgt. Het voordeel op de baten van is als volgt gespecificeerd: Omschrijving Bedrag V/N I/S Jaarschijf 2014 grondexploitatie (budgettair neutraal, zie ook lasten) V I Provinciale subsidie pand Blankenburgerstraat V I Leader-plattelandsontwikkeling (budgettair neutraal) V I Exploitatiebijdragen particuliere initiatieven (budgettair neutraal) V I Pand Veldkampstraat N I Bouwleges N S Provinciale subsidie energieloket 1.0 (budgettair neutraal) V I Provinciale subsidie energieloket 2.0 (budgettair neutraal) V I Totaal V De actualisatie van de grondexploitaties per 1 januari 2014 wordt nu verwerkt in de begroting (jaarschijf 2014). Dit leidt tot een budgettair neutrale verhoging van baten en lasten van ruim 4 miljoen. Per saldo geen resultaat (zie ook lasten). Voor de sloop van het voormalig ABN-Amro pand aan de Blankenburgerstraat 38 is een Provinciale subsidie van ontvangen (zie ook lasten). Voor Leader Zuid Twente is de gemeente Haaksbergen betaalorgaan. In 2014 verwachten wij een bedrag van Provinciale subsidie te ontvangen en te moeten doorbetalen (zie ook lasten). Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina 11

15 In 2013 is bij de jaarrekening een bedrag van gereserveerd en overgeheveld naar Het gaat hierbij om vooruit ontvangen exploitatiebijdragen voor particuliere initiatieven waarvoor wij de planologische procedures nog niet hebben afgerond. Voor het bedrag van zullen wij in 2014 kosten gaan maken (zie ook lasten). Wij hebben voor de locatie aan de Veldkampstraat verkoopovereenkomst gesloten met een ontwikkelaar. De overdracht (en betaling van de koopprijs) vindt plaats zodra er een onherroepelijk bestemmingsplan is op grond waarvan woningbouw op deze locatie mogelijk wordt gemaakt. De gemeenteraad heeft (nog) niet besloten om deze bestemmingsplanprocedure op te starten. Hierdoor is het niet mogelijk om dit jaar nog een onherroepelijk bestemmingsplan te krijgen voor deze locatie. De gemeente ontvangt dit jaar dan ook geen koopprijs van deze ontwikkelaar, hetgeen voor 2014 een nadeel van oplevert. De laatste jaren was het gebruikelijk om de jaarlijkse inkomsten over de leges dragende vergunningen (in hoofdzaak bouwleges) af te stemmen op de resultaten van de voorgaande jaren was hierbij een uitzonderlijk goed jaar en heeft als basis gediend voor de begroting van 2013 en Dit blijkt niet reëel te zijn, wat ook al is geconstateerd tijdens de opmaak van de rekening over Wij verwachten in 2014 geen ontwikkelingen die de legesopbrengst in ruime mate positief zullen beïnvloeden. Wij stellen voor om 2013 als basis te kiezen voor het bepalen van de legesinkomsten over 2015 en als gevolg hiervan de inkomsten te verlagen met In 2014 wordt het Energieloket 1.0 afgerond. Er is sprake van een nog te besteden Provinciale subsidie van (zie ook lasten). In 2014 is Haaksbergen overgestapt op het Energieloket 2.0. Van de Provincie Overijssel is een voorschot op de subsidie ontvangen van (zie ook lasten). Algemene dekkingsmiddelen Beleidsontwikkelingen In 2009 is het energiebedrijf Essent verkocht aan RWE. Essent Milieu is destijds niet mee verkocht. Een beoogde verkoop tegen aanvaardbare condities bleek toen niet mogelijk. Daarom zijn de aandelen in handen gebleven van de toenmalige aandeelhouders van Essent NV, waaronder de gemeente Haaksbergen. Onder de naam Attero is het bedrijf voortgezet. De gemeente Haaksbergen heeft besloten om de aandelen Attero te verkopen aan Waterland Private Equity Investments. De verkoopopbrengst van wordt conform raadsbesluit rechtstreeks toegevoegd aan de algemene reserve. Vanwege de huidige recessie wordt er minder dividend op onze aandelen ontvangen dan we hebben begroot. Het gaat om aandelen van BNG, Enexis, Vitens, Attero en het Crematoria. De BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) keert minder dividend uit vanwege de verscherpte kapitaaleis waar banken aan moeten voldoen. De geraamde dividend inkomsten dienen structureel te worden verlaagd aangezien er voorlopig geen verbeteringen zijn te verwachten. Bezuigingen/accresontwikkeling algemene uitkering gemeentefonds Om aan de Europese begrotingsnormen te voldoen was bij het opstellen van de programmabegroting 2014 al sprake van dat Nederland structureel 6 miljard extra moest bezuinigen met ingang van Bij de besluitvorming over de rijksbegroting is duidelijk geworden dat dit inderdaad het geval is. Voor Haaksbergen bedraagt het negatieve effect als gevolg van de bezuinigingen en enkele macro-economische ontwikkelingen (septembercirculaire 2013) Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina 12

16 voor Door het herfstakkoord (decembercirculaire 2013) is het negatieve effect voor 2014 verhoogd tot Decentralisaties Door gemeenten en Rijk is en wordt hard gewerkt aan de invoering van de decentralisaties werk, jeugd en zorg met ingang van Op dit moment is de verwachting dat we bijna 7 miljoen aan extra middelen ontvangen vanuit het sociaal deelfonds. In de meicirculaire 2014 verwachten we nadere informatie over het financiële arrangement van de decentralisaties. Herijking gemeentefonds In 2015 vindt de nieuwe verdeling van de algemene uitkering in het gemeentefonds plaats die wordt ingevoerd in 2015 en Dit geeft (herverdeel)effecten voor gemeenten in 2015 en verdere jaren. Voor Haaksbergen is het negatieve effect voor 2015 op dit moment ca (afgerond 4,- per inwoner). De telefooncentrale is vervangen en we zijn overgegaan van vaste naar mobiele telefonie. Het projectplan ICT is vastgesteld en in uitvoering genomen. Financiële prognose Het nadeel op de lasten van kan is als volgt gespecificeerd: Omschrijving Bedrag V/N I/S Lagere afschrijvingslasten V I Rente langlopende geldleningen V I Ozb gemeentewerf N S Maatregel rode diesel gemeentewerf N S Licentiekosten overgang sociale zaken naar Hengelo N I Verplicht gestelde audits (bv. DIGI-D) N S Jaarschijf 2014 grondexploitatie uren (budgettair neutraal, zie ook baten) N I Doobelasting kapitaallasten kostenplaatsen (budgettair neutraal, zie ook baten) V I Voorziening dubieuze debiteuren N I Salariseffecten wijziging betrekkingsomvang en periodieken N S Toename sociale lasten salarissen N S Niet geëffectueerde verlaging van pensioenlasten N I Salariseffecten als gevolg van toepassing bestaande functiewaardering N S Niet in begroting opgenomen aan- en verkoop verlof en gratificaties N I Benodigde adviezen m.b.t. o.a. HR 21-systematiek N I Bijdrage personeelskosten aan muziekonderwijs vervalt (budg. neutraal) V S Inzetbare ruimte vanwege extra baten detachering medewerkers (zie baten) N I Deels niet realiseren van de taakstelling salarissen N I/S Totaal N Door uitgestelde investeringen is een voordeel op de afschrijvingslasten ontstaan van De belangrijkste uitgestelde investeringen betreffen: Begrote afschrijvingskosten Reconstr. vijver Noordsingel Vervangen veegwagen Vervangen vrachtwagen inc. Kraan Vervanging hard- en software Scootmobielen en rolstoelen Overige kleinere investeringen Totaal Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina 13

17 De totale rentekosten op langlopende leningen geven een incidenteel voordeel van In 2013 is voor het eerst OZB voor de gemeentewerf in rekening gebracht. Voor 2014 kon dit nog niet worden opgenomen in de begroting. Overschrijding van de brandstoflasten met voor de gemeentewerf door belasting maatregel rode diesel en de prijsstijging van de brandstof. Als gevolg van verplicht gestelde audits (zoals DIGID) en verhoging van licentiekosten vanwege overgang naar pakket Sociale Zaken van Hengelo is een verhoging van ICT-budget van noodzakelijk. De actualisatie van de grondexploitaties per 1 januari 2014 wordt nu verwerkt in de begroting (jaarschijf 2014). Dit leidt tot een budgettair neutrale verhoging van baten en lasten voor uren op de kostenplaatsen van Per saldo geen resultaat (zie ook baten). Het voordeel op rente en afschrijving leidt ook tot een lagere doorbelasting van kapitaallasten naar kostenplaatsen en producten. Deze doorbelasting is budgettair neutraal. Dus tegenover het nadeel van aan de batenzijde staat een voordeel van op de kostenplaatsen en een voordeel van op de producten. Gelet op de financiële moeilijkheden die de stichting de Wilder kent bij ongewijzigde huur- en subsidiebedragen is de verwachting dat niet de gehele huur voor 2014 ( ) betaald zal kunnen worden. We lopen hierop vooruit door nu al rekening te houden met een verhoging van de voorziening dubieuze debiteuren m.b.t. nota s de Wilder van Wijzigingen van betrekkingsomvang, rechten op periodieken en overige salarisaanpassingen die nog niet in de begroting waren verwerkt bedragen in totaal De effecten van sociale lasten salarissen worden jaarlijks in de bestuursrapportage verwerkt, omdat deze effecten bij het opstellen van de begroting niet bekend waren. Hier is ook geen aanname voor geraamd. Verwerking van de juiste percentages betekent een lastenverzwaring van Bij de opstelling van de begroting 2014 was er informatie over een tendens van dalende pensioenlasten. Hiervoor is een lastenverlaging van verwerkt. Na bekend worden van de nieuwe pensioenpremies is gebleken, dat de raming te optimistisch was. Het hanteren van een systeem van functiewaardering betekent dat bij herwaardering onverwachte effecten kunnen optreden, die onvermijdbaar zijn. Effect is nadelig. Aan- en verkoop verlof en gratificaties zijn ten onrechte niet in de begroting opgenomen: nadelig. De invoering van de HR 21-systematiek en advisering bij het beëindigen van dienstbetrekkingen heeft aan lasten met zich meegebracht. Hier was geen rekening mee gehouden. In de begroting blijven de muziekonderwijsopbrengsten achter bij de loonkosten van de muziekdocenten. Dit nadeel is in de begroting niet als een nadeel binnen het product muziekonderwijs, maar als een nadeel binnen de kostenplaatsen (personeelskosten) verwerkt. Omdat deze wijze van presenteren van het nadeel afwijkt bij de presentatie in de jaarrekening daar is het nadeel zichtbaar gemaakt in product muziekonderwijs - volgen we hier de lijn van de jaarrekening Deze mutatie is budgettair neutraal. Zie ook de tabel baten in het programma cultuur en ontspanning op pagina 6. Er konden meer medewerkers bij andere organisaties tewerkgesteld worden, dan was voorzien. Deze baten van willen we inzetten voor andere personele knelpunten. Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina 14

18 In de begroting is een taakstelling salarissen van opgenomen. Bij de behandeling van de jaarrekening 2013 is al gemeld, dat de taakstelling van in feite al in 2012 was gerealiseerd, maar ten onrechte niet afgevoerd was in de begroting. Dit bedrag kon voor dat jaar niet worden gerealiseerd. Ook is gemeld, dat dit effect ook voor 2014 doorwerkt. De extra bezuiniging van bleek in de huidige omstandigheden niet te realiseren. Het nadeel op de baten van is als volgt gespecificeerd: Omschrijving Bedrag V/N I/S Algemene uitkering N S Rente oversluiten hypothecaire leningen N S Jaarschijf 2014 grondexploitatie uren (budgettair neutraal, zie ook lasten) V I Riolering V I Doorbelasting kapitaallasten (budgettair neutraal) N I Dividend N S Verkoopopbrengst aandelen Attero V I Extra baten i.v.m. detachering medewerkers (zie ook lasten) V I Toezegging om niet plaatsen van 2 medew. bij theater de Kappen seizoen 13/ N I Totaal N Op basis van de budgettaire effecten van de septembercirculaire (-/ ) en de decembercirculaire (+/ ) wordt in 2014 een negatief effect van verwacht. Als gevolg van aanpassingen van maatstaven in de algemene uitkering 2013 en 2014 is er een positief effect van Een voorlopig nadelig effect in 2014 van per saldo Budgettaire effecten uit de september- en decembercirculaire 2013 ten opzichte van de begroting 2014 zijn: - Accressontwikkeling -/ Hoeveelheidsverschillen en ov. wijzigingen +/ Integratie-uitkering WMO +/ Armoede en schuldenbeleid +/ Provinciale taken vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) +/ Totaal effect circulaires -/ Aanpassing maatstaven 2013 en / Voorlopig nadelig effect / Het oversluiten van rente op hypotheekleningen geeft een structureel nadeel van De gemeente Haaksbergen heeft voor een bedrag van ongeveer 12 mln. aan hypotheekleningen uitstaan aan het eigen personeel. Vanaf 2008 kunnen er geen nieuwe leningen meer worden verstrekt. Voor de verstrekte hypotheekleningen bestaat een mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden de hypotheekrente te herzien. Vanwege de huidige lage rentepercentages wordt hier veel gebruik van gemaakt. Dit levert daarom een rente nadeel op van De actualisatie van de grondexploitaties per 1 januari 2014 wordt nu verwerkt in de begroting (jaarschijf 2014). Dit leidt tot een budgettair neutrale verhoging van baten en lasten voor uren op de kostenplaatsen van Per saldo geen resultaat (zie ook lasten). De lagere opbrengst rioolheffing is het gevolg van tariefdemping vastgesteld door de raad in december Dit effect wordt geneutraliseerd door een mutatie binnen het programma algemene dekkingsmiddelen. Per saldo budgettair neutraal. Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina 15

19 Het voordeel op rente en afschrijving leidt ook tot een lagere doorbelasting van kapitaallasten naar kostenplaatsen en producten. Deze doorbelasting is budgettair neutraal. Dus tegenover het nadeel van staan voordeel van gelijke omvang op kostenplaatsen en producten. Vanwege de huidige recessie wordt er minder dividend op onze aandelen ontvangen dan we hebben begroot. Het gaat om aandelen van BNG, Enexis, Vitens, Attero en het Crematoria. De BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) keert minder dividend uit vanwege de verscherpte kapitaaleis waar banken aan moeten voldoen. De geraamde dividend inkomsten dienen structureel te worden verlaagd met aangezien er voorlopig geen verbeteringen zijn te verwachten. Met de verkoop van de aandelen van Attero is een verkoopopbrengst gemoeid van Deze wordt conform raadsbesluit in de algemene reserve gestort. Er konden meer medewerkers bij andere organisaties tewerkgesteld worden, dan was voorzien. Deze baten van willen we inzetten voor andere personele knelpunten. In onderhandelingen met de (voormalige) welzijnsorganisatie t Iemenschoer is een toezegging gedaan, dat de detachering van 2 gemeenteambtenaren voor het seizoen 2013/2014 om niet zou plaatsvinden. Deze pijnverzachtende maatregel voor het theater betekent extra lasten voor de gemeente. De personele lasten In voorgaande toelichtingen op baten en lasten in de algemene dekkingsmiddelen zijn ook de personele effecten toegelicht. Samenvattend kan hier het volgende over worden gezegd. Omschrijving Effecten sociale lasten en pensioenpremies Bedrag Toezegging om niet plaatsen van 2 medewerkers bij theater de Kappen seizoen 13/ Salariseffecten als gevolg van toepassing bestaande functiewaardering Autonome effecten salarissen Salariseffecten wijziging betrekkingsomvang en periodieken Beinvloedbare effecten salarissen Niet in begroting opgenomen aan- en verkoop verlof en gratificaties Benodigde adviezen m.b.t. o.a. HR 21-systematiek Toename organisatiekosten in verband met het hebben van personeel Deels niet realiseren van de taakstelling salarissen Totaal effecten in relatie tot personeel Totaal reserves De gemeente Haaksbergen heeft besloten om de aandelen Attero te verkopen. De verkoop opbrengst van wordt conform raadsbesluit rechtstreeks toegevoegd aan de algemene reserve. Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina 16

20 Monitoren bezuinigingsopgaven Vanuit het Optimalisatieplan BOR is een stelpost opgenomen van (taakstelling). Invulling leidt op dit product tot een nadeel dat echter gecompenseerd wordt door voordelen op andere producten, per saldo een budgettair neutrale mutatie. De stelpost wordt als volgt ingevuld: plantsoenen inverdienen WWB-project plantsoenen snoeihout andere wijze verwerken waterbeheer het schonen van sloten structureel in eigen beheer Nutsvoorzieningen extra toezicht op uitvoerende werkzaamheden Bij structureel voldoende inzet van WWB-ers kan er jaarlijks worden bespaard. Doordat er minder snoeihout wordt afgevoerd (tijdelijke eigen opslag) en door de verkoop van snoeihout wordt er bespaard. Het schonen van sloten zal structureel in eigen beheer worden uitgevoerd. Door extra toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden worden er inkomsten ad gerealiseerd. Deze extra inkomsten maken onderdeel uit van de taakstelling Optimalisatieplan BOR ( zie ook product wegen). De personeelsbudgetten zijn belast met een taakstelling van Deze taakstelling is ten dele gerealiseerd, nl. voor In de overgang van 2012 naar 2013 zijn vacatures die in 2012 zijn ontstaan in 2013 niet opnieuw begroot. Daarmee heeft feitelijk realisatie plaatsgevonden en had de taakstelling uit de nieuwe begroting moeten verdwijnen. Dit is niet gebeurd en moet alsnog plaatsvinden. De aanvullende extra besparingen zijn niet gerealiseerd. Op dit moment vindt een diepgaande analyse plaats van de personeelsbudgetten. Uitgaande van de situatie 2013 zal een nieuwe norm voor personeelskosten worden vastgesteld, waarmee in de begrotingen vanaf 2015 gerekend zal worden. Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina 17

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Begroting Bedragen x 1.000,00

Begroting Bedragen x 1.000,00 Begroting 2014 2014 2011 Huidig beleid uitgaven -47.546-51.187 Huidig beleid inkomsten 48.107 50.206 Mutaties reserves -1.657-506 Begrotingstekort huidig beleid -1.096-1.487 Nieuw beleid -443-1.712 Dekkingsvoorstel

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

B&W Informatieavond 11 oktober Gericht investeren in de toekomst

B&W Informatieavond 11 oktober Gericht investeren in de toekomst B&W Informatieavond 11 oktober 2017 Gericht investeren in de toekomst Programma B&W infoavond Opening Toelichting Grondexploitatie & Vastgoedexploitatie 2017 Toelichting Begroting 2018 Slotwoord Einde

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 1

Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 1 Bestuursrapportage 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2 Financiële samenvatting 3 3. Programma s 4 3.1 Programma 1: Dienstverlening, veiligheid en bestuur 4 3.2 Programma 2 Openbare ruimte 6 3.3 Programma

Nadere informatie

4.2 Weerstandsvermogen

4.2 Weerstandsvermogen 4.2 Weerstandsvermogen 4.2.1 Inleiding Deze paragraaf handelt over de hoogte van de algemene reserve en andere weerstandscapaciteit waarover de gemeente Spijkenisse beschikt om calamiteiten en andere tegenvallers

Nadere informatie

Maximaal meedoen. Bestuursrapportage 2013. Programma Maximaal meedoen (bedragen in ) OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN MAXIMAAL MEEDOEN

Maximaal meedoen. Bestuursrapportage 2013. Programma Maximaal meedoen (bedragen in ) OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN MAXIMAAL MEEDOEN Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 2014 2015 2016 2017 Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Saldo programma 2013 Incidenteel 2014

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS 2014-459 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 20 juni 2014 Onderwerp : Meicirculaire 2014 Bijlage(n) : Inleiding

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013 GEME 2013.15824 2 0 NOV. 2013 VeiligheidsRegio Zeeland AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp 4 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Onlangs heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

2015 Onvoorzien Primitieve begroting voor begrotingsbehandeling

2015 Onvoorzien Primitieve begroting voor begrotingsbehandeling Eerste bestuursrapportage 2015 In onderstaand overzicht geven we de stand van de post onvoorzien weer en het verwachte rekeningresultaat 2015. De bedragen ronden we af op 250,--. (+ = positief / - = negatief)

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2015-I

Begrotingswijziging 2015-I Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Begroting... 4 1.1 Baten en lasten... 4 1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten... 5 2 Inleiding... 6 3 Begroting per programma... 7 3.1.1 Participatie... 7

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

In de Financiële Beheersverordening (art. 6) is bepaald dat het college de raad tussentijds informeert over de realisatie van de Programmabegroting.

In de Financiële Beheersverordening (art. 6) is bepaald dat het college de raad tussentijds informeert over de realisatie van de Programmabegroting. Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 2819 2 oktober 2014 Tweede bestuursrapportage 2014,

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst001068 Dossiernummer 14.27.601 1 juli 2014 Raadsinformatiebrief Onderwerp: Meicirculaire Gemeentefonds 2014. Inleiding Drie keer per jaar (in mei, september, december)

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS 2013-37 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 23 januari 2013 Onderwerp : Decembercirculaire 2012 Bijlage(n) :

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire Memo meicirculaire 2016 De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsnota 2016 op basis van de decembercirculaire 2015 en de meest actuele gegevens eenheden verdeelmaatstaven

Nadere informatie

Nr Houten, 12 april 2011

Nr Houten, 12 april 2011 Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2011-021 Houten, 12 april 2011 Onderwerp: Jaarstukken 2010 - resultaatbestemming Beslispunten: 1. In te stemmen met het opheffen van de voorziening Straatmeubilair per

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren 2015-2019, welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015.

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren 2015-2019, welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015. Resultaat Septembercirculaire 2015 Op basis van de septembercirculaire 2015 is de algemene uitkering berekend voor de jaren 2015 tot en met 2019. Berekening heeft plaatsgevonden op basis van constante

Nadere informatie

Gemeentefinanciën Delft

Gemeentefinanciën Delft Gemeentefinanciën Delft Politiek Café GroenLinks Gemeente Delft/Controlling 1 oktober 2014 1 Gemeentefonds (1) Uitkering van het Rijk voor de uitvoering van taken door de gemeente; Circulaires Min. van

Nadere informatie

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Programma 11 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Burgemeester W.J.F.M. van Beek Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Product 11.01 Beleggingen en Treasury

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5

Nadere informatie

Begroting 2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1...5 1.2 Toelichting op de begroting 2015...6 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1...9 2.2 Toelichting op de

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 College van B&W van BEEK 26 juni 2014 MEMORIE VAN TOELICHTING Mede naar aanleiding van de commissiebehandelingen op 23, 24 en 25 juni

Nadere informatie

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Bestuursvoorstel Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Portefeuillehouder bestuur Besluitvormend Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: 1. In

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012 Steller : A.F.M.E. Marinus Telefoonnummer: (0343) 565910 E-mailadres : Adrie.marinus@heuvelrug.nl Onderwerp : 4e Bestuurlijk Financiële rapportage

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart 2015 P. Scholtens De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 52 459116 2 5712360 - Geachte heer, mevrouw, Met

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 129862 Sector: Inwonerszaken Team : Sport, Economische Zaken & Recreatie Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties Besluit: 1. Vast te stellen dat de accommodaties

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14

Raadsvoorstel. Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14 Pag. 1/6 Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om kennis te nemen van de financiële update, in te stemmen met de verdere uitwerking van de oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer 1. Inleiding In 2008 heeft Aniek Geerts, student Master of Business Administration met begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door de heer B.J.W.Pennink

Nadere informatie

GEMEENTE ROERMOND. Agendapuntno.: Portefeuille: Raadsvoorstelno. 2013/032/1 Datum 14 mei 2013. Onderwerp: Jaarverantwoording 2012. Aan de Gemeenteraad

GEMEENTE ROERMOND. Agendapuntno.: Portefeuille: Raadsvoorstelno. 2013/032/1 Datum 14 mei 2013. Onderwerp: Jaarverantwoording 2012. Aan de Gemeenteraad ^ gemeente Roermond GEMEENTE ROERMOND Raadsvoorstelno. 203/032/ Datum 4 mei 203 Agendapuntno.: Portefeuille: BM Onderwerp: Jaarverantwoording 202 Aan de Gemeenteraad SAIVIENVATTING Bij dit raadsvoorstel

Nadere informatie

Actuele financiële en vermogenspositie

Actuele financiële en vermogenspositie Actuele financiële en vermogenspositie werk aan de winkel Presentatie voor Auditcommissie 5 maart 2012 Actuele financiële positie (1) Nr. Ontwikkeling Mutatie 2012 2013 2014 2015 Saldo na besluitvorming

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2006 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Conform het

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding Collegebesluit Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ 17799 1. Inleiding De decembercirculaire 2014 is de derde circulaire die in 2014 is verschenen over de ontwikkeling van het Gemeentefonds.

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

rtage Verzoek om een uitdraai van product rijwielstallingen van 2015 en uitleg hierbij

rtage Verzoek om een uitdraai van product rijwielstallingen van 2015 en uitleg hierbij Vragen auditcommissie 16 september 2 e bestuursrapportage rtage 2015. Nr Omschrijving 1 Verzoek om een uitdraai van product 214-00 rijwielstallingen van 2015 en uitleg hierbij 2 Meer uitleg bij product

Nadere informatie

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan.

Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan. Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht 103 Haarlem, 27 november Onderwerp: 7 e op de provinciale programmabegroting voor Bijlagen: - ontwerpbesluit - toelichting op de 7 e programmabegroting

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007.

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Aan de Raad, Heerhugowaard, Beknopt voorstel Het jaarverslag 2005 van de

Nadere informatie

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN R1 9111001 Algemene Reserve Algemene buffer voor de exploitatie en voor de opvang van (negatieve) rekeningssaldi. Rekeningsvoordelen. In de afgelopen jaren is het rekeningsresultaat toegevoegd /onttrokken.

Nadere informatie

Duurzaam wonen en ondernemen

Duurzaam wonen en ondernemen Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 Structureel 2014 Structureel 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 26 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Gemeenteraad 1 Agendanr. 6.1 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001 BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,

Nadere informatie

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf.

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf. Technische vragen begroting 2016 2 e termijn 5 Prog 3 Onderwijs Wat betreffen de baten Openbaar Onderwijs (vanaf 2015 worden gemeenten structureel gekort inzake huisvestingskosten onderwijs)? De baten

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Kenmerk 14.411162

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 73

Raadsinformatiebrief 73 Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 73 Helmond, 10 oktober 2017 Zaaknummer: Telefoon.: 0492-587117 Onderwerp: Septembercirculaire 2017 Uw kenmerk: Uw brief d.d.: Onlangs is de Programmabegroting

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

Financiële kadernota Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp

Financiële kadernota Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp Financiële kadernota 2017-2020 Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp Algemene Dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Nr. Onderwerp i/s 2017 2018 2019 2020 401 Minder opbrengst precario S 40.000

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019

Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019 Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019 Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019 Inhoud Inleiding... 2 1. Vorming van reserves en voorzieningen... 3 1.1. Vorming van reserves... 3 1.2. Vorming

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Aanleiding en kader b. Proces 2. Risicomanagement a. Risico's en risicomanagement b. Invoering van risicomanagement

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Collegevergadering : 28 mei 2013 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : E. Gussekloo Telefoon :

Collegevergadering : 28 mei 2013 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : E. Gussekloo Telefoon : Raadsvergadering : 25 juni 2013 Commissie : Bestuur Agendapunt : Onderwerp : Jaarverslag en jaarrekening 2012 Collegevergadering : 28 mei 2013 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer

Nadere informatie

4.2. Financiële positie en toelichting

4.2. Financiële positie en toelichting 4.2. Financiële positie en toelichting De paragraaf financiële positie geeft een integraal beeld van de gemeentelijke financiën (vermogen, exploitatie en risico s) voor het begrotingsjaar en verdere jaren.

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.: 2016.29266 Onderwerp : Voorstel inzake herijkte begroting 2016 regio Hart van Brabant Programma : 2. Welzijn,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Onderwerp 1 e raadsrapportage 2012 Portefeuillehouder(s) ir. J.L.M. Smolenaars Inhoudelijk voorstel - 1e raadsrapportage 2012 voor

Nadere informatie

11.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

11.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 11.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Risicomanagement Risicomanagement is het proces waarbij de organisatie continue en systematisch doorlopen wordt op risico s, met als doel de gevolgen ervan

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B en W nr. 13.0074 d.d. 29-1-2013 Onderwerp Brief aan de raad inzake Exploitatie en Beheer Brede School Leiden Noord (Het Gebouw) Besluiten:Behouden s advies van de commissie

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0511 B.15.0511 Landgraaf, 17 maart 2015 ONDERWERP: Begroting 2016 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 13 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015

Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015 Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015 Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 heeft de gemeente er enkele nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij gekregen

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen JAARREKENING 2012 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort

Nadere informatie