Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West"

Transcriptie

1 Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 Amsterdam Postbus CA Amsterdam Telefoon Verslag Open Raad besluitvormende sessie 14 september 2010 Verslag van de besluitvormende sessie, stadsdeel Nieuw-West op 14 september 2010 in de raadzaal aan de Pieter Calandlaan 1, aanvang uur Aanwezig Commissiegriffier Notulist Leden Voorzitter: de heer E. Vos mevrouw K. Bolt mevrouw J. van Baarsen / Vi.a.Vi Office Management S. Akyol (GroenLinks), E. Bobeldijk (SP), J.E. Brommet (PvdA), mw. E. Brouwer (PvdA), M.S.M. Brugman (PvdA), M. Daher (PvdA), J. Engel (Tulpen van Amsterdam), mw. S. Gök (PvdA), P.I.G. van Grol (VVD), P. Harkema (BNW 81), mw. M. van den Hoek (PvdA, mw. T. Kronenberg (PvdA),, H.M.J.B. van Maurik (PvdA), G.C. Molewijk (BNW 81), H. Mulder (D66), mw. L.C. Ramsahai (VVD), H. Sahmi (PvdA), C. Schaeffer (SP), T. Sevinçer (D66), mw. E.M. van Slagmaat (D66), mw. M. Spork (GroenLinks), E. Spijker (PvdA), A. Turgut (GroenLinks) Afwezig Leden dagelijks bestuur P. Moerman (BNW81), J.F.L. Slats (VVD) A. Baâdoud (PvdA), mw. J. Bos (PvdA), R.J. Mauer (D66), mw. E. Verdonk (PvdA), P. de Wilt (GroenLinks) verder aanwezig 5 Besluitvormend Opening/agendavaststelling De voorzitter opent de vergadering om uur. Hij wijst op het feit dat agendapunt 20 is vervallen en stelt de agenda conform vast. Vervolgens meldt hij dat de Seniores hebben besloten dat D66 een vraag mag stellen in het Actualiteitenkwartier. 15. Mededelingen De voorzitter deelt mede dat de heren Moerman (BNW81) en Slats (VVD) zijn afgemeld. Hij meldt voorts dat op 3 september jl. een fietstocht heeft plaatsgevonden langs stedelijke vernieuwingsprojecten, hetgeen is afgesloten met een barbecue. Een en ander was een groot succes en hij dankt de griffie en de ambtenaren voor het organiseren van deze informatieve en gezellige activiteit. De heer Mauer (pfh) heeft een werkbezoek gebracht aan Antwoord en is daar onder de indruk geraakt van de professionaliteit van de medewerkers en de criteria waaronder wordt gewerkt. Hij beveelt het DB, maar ook de raad, een dergelijk werkbezoek van harte aan en verzoekt de griffie te kijken of men dit vanuit de raad wil initiëren of Antwoord'wil verzoeken een uitnodiging te sturen. 1

2 Pagina 2 van Vervolgens brengt de heer Mauer naar voren dat in de raad van Osdorp indertijd een motie is aangenomen omtrent realisatie van de nieuwbouw van de Visser t Hooftschool naast de huidige school, zodat de school maar één keer zou hoeven te verhuizen. Getracht is om dit vorm te geven in een convenant tussen Cordaan, Ymere en het schoolbestuur, maar inmiddels heeft Ymere zich teruggetrokken uit de samenwerking. Als gevolg hiervan vreest hij dat de motie niet kan worden uitgevoerd, daar dat teveel kosten met zich meebrengt. Hij zal de raad hierover binnenkort middels een memo informeren. 16. Actualiteitenkwartier Mevrouw Van Slagmaat (D66) vraagt of het DB op de hoogte is van het feit dat er uiterst kostbare ICT-investeringen nodig worden geacht door de centrale stad, welk traject men inmiddels heeft gedoopt tot de nieuwe noord/zuidlijn. Zij vraagt welke gevolgen deze investeringen hebben voor het stadsdeel en in hoeverre het stadsdeel zeggenschap heeft c.q. zou willen hebben over de te kiezen ICT-aanpak voor nu en in de toekomst. Mocht de gemeenteraad instemmen met een onderzoek naar de jarenlange ICT problemen: welke rol hebben de drie voormalige stadsdelen gespeeld in de problematiek? Mevrouw Verdonk (pfh) antwoordt dat het stadsdeel is uitgenodigd bij de wethouder ICT om te kijken in hoeverre sprake is van een gezamenlijk probleem. De wethouder heeft aangegeven niet van plan te zijn aan de gemeenteraad een voorstel voor te leggen waarmee de stadsdelen een aanwijzing krijgen. Wel wordt gekeken of er zaken zijn die men gezamenlijk dan wel afzonderlijk moet oppakken. Uit onderzoek is geconcludeerd dat er ingegrepen moet worden. Wat dit precies inhoudt en welke gevolgen dit zal hebben voor de centrale stad, de stadsdelen en de diensten moet ook nog worden uitgezocht. Of dit financiële consequenties heeft en, zo ja welke moet nog geïnventariseerd worden. Als er inderdaad sprake is van financiële consequenties dan wordt de raad daarover uiteraard geïnformeerd. Tot slot stelt zij dat de oude stadsdelen niet meer bestaan. 17. Mondelinge vragen De heer Siegel (VVD) brengt naar voren dat de VVD wordt benaderd door omwonenden van het sportcomplex aan de Pieter Calandlaan met klachten over geluidoverlast vanuit de Calandgarage. Jongeren met of zonder auto gebruiken de garage als ontmoetingsplaats in de avond en s nachts en houden met de geluidsinstallatie van hun auto of door luid praten de omwonenden uit hun nachtrust. De garage is niet afsluitbaar. De beheerder, naar zeggen, heeft al geruime tijd geleden het stadsdeel verzocht de garage afsluitbaar te maken. Tot op heden zijn er echter geen resultaten geboekt. De VVD vraagt het DB: - Is het DB op de hoogte van deze problematiek? - Zo ja, welke maatregelen is het DB van plan te nemen? - Zo nee, is het DB van plan actie te ondernemen naar aanleiding van dit signaal? De heer Baâdoud (pfh) zegt bekend te zijn met het probleem. Het probleem was ook bekend bij het bestuur van het stadsdeel Osdorp en is meegenomen in de minidriehoek met de politie. Jongeren van het Calandlyceum verschuilen zich bij slecht weer in de garage, maar ook in de avonduren staan er mensen, ook van buiten het stadsdeel, met hun auto s. Als maatregel nemen de straatcoaches de parkeergarage in hun ronde mee. Het gaat om een openbare parkeergarage waarvoor niet hoeft te worden betaald, mede bedoeld voor de bezoekers van de sporthal, die niet zomaar met een slagboom of hek kan worden afgesloten. Vanuit het DB wordt evenwel gekeken naar de mogelijkheden. Het probleem krijgt extra aandacht vanuit het DB, samen met de politie en het toezicht in de wijk. Te zijner tijd zal hij de voortgang melden in de raad. De heer Siegel (VVD) zegt ervan uit te gaan dat het stadsdeel de bewoners niet naar een cursus zal sturen, zoals in het centrum gebeurt, maar benadrukt dat de klachten al meer dan een half jaar bekend zijn. Hij hoopt dat de portefeuillehouder begrip heeft voor de bewoners en dat te zijner tijd zo spoedig mogelijk wordt. De heer Turgut (GroenLinks) vraagt wat voor maatregelen de VVD in gedachten heeft. De heer Siegel (VVD) antwoordt dat de VVD denkt aan een actievere inzet van de straatcoaches en het afsluiten van de parkeergarage middels een pasjesvoorziening. Dat is niet eenvoudig en brengt kosten met zich mee, maar de bewoners wachten daarop en hebben daar zijns inziens recht op. De heer Schaeffer (SP) vraagt, onder verwijzing naar het desbetreffende raadsadres, aandacht voor de speeltuin bij de Jan de Louterstraat.

3 Pagina 3 van Is deze speeltuin met inspraak van bewoners ontwikkeld? - Is de participatie conform de toen geldende richtlijnen verlopen? - Gaat het DB alsnog in overleg met de ontwikkelaar en bewoners om oplossingen te zoeken voor de bezwaren die de bewoners noemen? De heer De Wilt (pfh) antwoordt dat een informele participatieronde heeft plaatsgevonden in het voorjaar van Op basis van de daaruit voortkomende resultaten is door het stadsdeel een ontwerp ontwikkeld. Nog voordat het stadsdeel hiermee terugkwam in de buurt, is daar een handtekeningenlijst rondgestuurd. Eind augustus heeft een bewonersmiddag plaatsgevonden, waar het stadsdeel het voorgestelde ontwerp met behulp van een maquette nader heeft toegelicht. De reacties waren over het algemeen positief, maar er blijven volgens een aantal buurtbewoners bezwaren ten aanzien van het ontwerp in verband met het verminderde zicht op de spelende kinderen. Er wordt echter nogal wisselend geoordeeld over hoe het terrein er uitziet en hoeveel zicht daarop is. Voor een deel onstaat er juist meer zicht door het middenterrein iets te verhogen, omdat men daardoor over de geparkeerde auto s kan kijken. Er wordt gesproken over een heuvel, maar het betreft een verhoging van ongeveer 2,5m. De participatie is niet volgens de toen geldende richtlijnen verlopen, want er had volgens de richtlijnen van het voormalige stadsdeel geen participatie hoeven plaats te vinden, daar het ontwerp van de speeltuin een nadere uitwerking was van een eerder vastgesteld plan. Er is dus extra participatie toegepast, hetgeen het stadsdeel nodig achtte, omdat er nieuwe bewoners waren. Het ontwerp is nog niet in het DB geweest. Dat komt nog. Het is mogelijk dat daar nog aanpassing plaatsvindt, maar dat ligt gezien de voorgeschiedenis niet in het voornemen van de portefeuillehouder. De heer Van Grol (VVD) memoreert aan de inspraak van mevrouw Ros en vraagt of het wellicht een afweging is voor het DB om, indien de wens van de architect haaks staat op de wens van de bevolking, de voorkeur te geven aan wat de buurt wil en wat de kinderen willen. De heer Harkema (BNW81) vraag op welke leeftijdcategorie de speelplek zich richt. Is het bekend dat er voor de inrichting van speelplaatsen richtlijnen zijn en dat er zicht op kleine kinderen zou moeten zijn? De heer De Wilt (pfh) benadrukt dat het idee niet alleen van de architect is. Er heeft een participatiemiddag plaatsgevonden op de betreffende plek en naar aanleiding daarvan is een voorstel ontwikkeld. Bij de eerste participatiebijeenkomst is de verhoging aan de orde gekomen en positief door de bewoners ontvangen. De portefeuillehouder is bekend met de richtlijnen en stelt dat het plan daaraan voldoet. De speelplek richt zich op meerdere leeftijdcategorieën. De heer Schaeffer (SP) vraagt, naar aanleiding van de berichtgeving in de media, aandacht voor de wachtgeldregeling voor oud-bestuurders. Amsterdam en de stadsdelen zouden daaraan veel geld betalen. - Welk bedrag is het stadsdeel Nieuw-West kwijt aan de wachtgeldregeling voor oudbestuurders? - Hoeveel oud-bestuurders in het stadsdeel maken geheel of gedeeltelijk gebruik van de wachtgeldregeling? - Helpt het stadsdeel oud-bestuurders actief bij het vinden van een nieuwe baan? De heer Schaeffer roept alle partijen die dit betreft op om hun oud-bestuurders met klem te verzoeken zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan en, zolang ze gebruikmaken van de toch riante wachtgeldregeling, zich nuttig te maken voor het stadsdeel. De heer Mauer (pfh) meent dat niet ontkend kan worden dat het aantal oud-bestuurders dat gebruik maakt van de wachtgeldregeling, en daarmee het bedrag dat hiermee is gemoeid, wordt beïnvloed door de fusie. Hij meldt dat dertien van de zeventien oudbestuurders gebruikmaken van de regeling. Vier voormalig bestuurders doen dit sinds maart Eén sinds januari Eén sinds januari 2009 en zeven sinds dit voorjaar. Vijf van hen ontvangen ongeveer per maand. Zes ontvangen Eén krijgt 397 en één 156. Dit kan per maand wijzigen op het moment dat betrokkenen andere inkomsten verkrijgen. Vanuit de oude stadsdelen is ondersteuning aangeboden aan de oud-bestuurders. Er is echter geen sprake van een verplicht outplacementtraject, omdat bestuurders geen ambtenaar zijn in de zin van het ambtenarenreglement. Indien gewenst, kunnen de oud-bestuurders vanuit het stadsdeel ondersteuning krijgen bij outplacement, bij het vinden van een nieuwe baan of bij sollicitatieprocedures. Wellicht is het wenselijk

4 Pagina 4 van om de oud-bestuurders nog eens actief te benaderen als blijkt dat er geen vorderingen worden gemaakt bij het vinden van werk. Verder is het de verantwoordelijkheid van de oud-bestuurders in kwestie om werk te vinden of om andere inkomsten te verkrijgen. De heer Schaeffer (SP) herhaalt zijn vraag of het mogelijk is oud-bestuurders, zolang zij gebruikmaken van de wachtgeldregeling, te vragen zich nuttig te maken voor het stadsdeel, bijvoorbeeld door het geven van adviezen. De heer Bobeldijk (SP) vraagt hoeveel oud-bestuurders gebruik hebben gemaakt van de door het stadsdeel aangeboden bemiddeling. De heer Mauer (pfh) betwijfelt of het verstandig is om oud-bestuurders in te schakelen. Zij hebben weliswaar een bepaalde ervaring, maar ook een bepaalde achtergrond en daarnaast vervullen zij mogelijk allerlei bestuursfuncties bij andere organisaties. Wellicht is het een suggestie om andere stadsdelen te vragen of zij oud-bestuurders hebben die binnen Nieuw-West kunnen worden ingeschakeld. Hij zegt vervolgens toe om de vraag hoeveel oud-bestuurders gebruik hebben gemaakt van de aangeboden ondersteuning schriftelijk te zullen beantwoorden, maar acht het verstandig om dit eerst af te stemmen met collega s uit andere stadsdelen. De heer Schaeffer (SP) brengt vervolgens het voorgenomen spreekuur van de heer Marcouch onder de aandacht en stelt de volgende vragen: - Hebben het DB en de fractie van de PvdA kennis genomen van het voornemen van oud-stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch een spreekuur te beginnen in onder meer Nieuw-West? - Is hierover vooraf contact c.q. overleg geweest tussen de heer Marcouch en het stadsdeelbestuur en/of de PvdA? - Hoe verhoudt het voorgenomen spreekuur van de heer Marcouch zich in de visie van het DB en de PvdA tot het spreekuur van het DB? - Is het de intentie van het DB en de PvdA om contact te leggen c.q. te onderhouden met de heer Marcouch over afstemming van werkzaamheden? De heer Baâdoud (pfh) antwoordt dat het DB op de hoogte is van het voorgenomen spreekuur. Hierover heeft vooraf evenwel geen contact plaatsgevonden. De vraag hoe het spreekuur zich verhoudt tot het spreekuur van het DB is zijns inziens niet van toepassing. De fractie van de PvdA is op de hoogte en vindt dit een goed initiatief. De heer Spijker (PvdA) vult aan dat de PvdA-fractie blij verrast was door het feit dat de heer Marcouch zich wil inzetten voor Amsterdam. Men is momenteel bezig dit bij alle PvdA-fractievoorzitters in Amsterdam aan te kaarten en daar gezamenlijk voordeel mee te doen. Er zal contact worden opgenomen met de heer Marcouch teneinde afspraken te maken over welke beleidsterreinen hij zal hanteren en welke beleidsterreinen de fracties in de stadsdelen hanteren. Het kan immers niet zo zijn dat de heer Marcouch namens de lokale besturen en fracties vragen gaat beantwoorden. In principe is men hierover positief gestemd en er wordt gekeken of er goede afspraken kunnen worden gemaakt. De heer Schaeffer (SP) vindt het eveneens een goed initiatief, maar maakt zich zorgen over een overlap. Hij begrijpt dat daarover afspraken worden gemaakt, maar nog niet gemaakt zijn. De heer Spijker (PvdA) zegt dat het onderwerp in het eerstvolgende PvdAfractievoorzittersoverleg, in oktober, aan de orde komt. Dan worden nadere afspraken gemaakt. De heer Harkema (BNW81) stelt een aantal vragen aangaande het Sloterparkbad: - Heeft de portefeuillehouder inzake de programmering reeds contact gehad met alle verenigingen c.q. belanghebbenden (behalve de Dolfijn)? Voor het reces werd gemeld dat er nog hobbels genomen moesten worden. Ook is informatie verkregen dat de Dolfijn jaarlijk meer geld kwijt is omdat zij meer zwemwater moet inhuren. Klopt dat? - Is het mogelijk om verenigingen/belanghebbenden zals DOK en KAZ onder te brengen in het bad van het ALO-gebouw, zoals de PvdA voor het reces al heeft gesuggereerd? - Vernomen is dat het contract van Optisport afloopt. De portefeuillehouder lijkt dat te willen verlengen. Welke afwegingen zijn daarbij gemaakt? BNW81 herinnert eraan dat de Rekenkamer van stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer zeer kritisch was ten aanzien van Optisport.

5 Pagina 5 van Exploiteert Optisport het Sloterparkbad momenteel alleen met een financiële opdracht? - Heeft er een evaluatie van de inzet van vrijwilligers plaatsgevonden? Er zijn berichten dat door het verschuiven van de zwemtijden vrijwilligers afhaken. Hoe denkt de portefeuillehouder dat probleem op te lossen? De heer Mauer (pfh) zegt geen contact te hebben gehad met alle verenigingen c.q. belanghebbenden. Optisport is verantwoordelijk voor de programmering en verhuur en zodoende is dit een taak van Optisport. Veruit de meeste gebruikers zijn tevreden over de programmering op een paar verenigingen na. Aan hen zijn alternatieven aangeboden. Enkele verenigingen hebben daarvan gebruik gemaakt. Twee reddingsverenigingen zijn van de donderdag naar de dinsdag verhuisd en de Amsterdamse Reddingsbrigade is van de dinsdag naar de zaterdag. Twee grote verenigingen, maar kleine gebruikers van het Sloterparkbad, zijn naar elders vertrokken. DOK naar het Marnixbad; KAZ is vertrokken en heeft een bezwaarschrift bij het stadsdeel ingediend. Het DB kijkt in hoeverre zij daar inhoudelijk een antwoord op kan geven, maar KAZ zal in feite moeten aankloppen bij Optisport. De Dolfijn is tevreden, maar heeft in een brief laten weten dat zij meer kosten hebben omdat zij op andere tijden zitten. Het DB kijkt nu of het bedrag dat de Dolfijn claimt, reëel is. Dit zal niet bij voorbaat worden afgewezen, maar er wordt wel rekening gehouden met een mogelijke precedentwerking. Voorts resteert een klein conflict met AGT Onderwatersport, dat een kwartier is opgeschoven. Maar als het goed is, wordt dat opgelost. Het bad van het ALO-gebouw kan niet opnieuw geschikt worden gemaakt als zwembad zonder dat daar heel veel geld in wordt gestoken en daarnaast dient het te worden onderhouden. Ten aanzien van het contract met Optisport licht de heer Mauer toe dat bij de oprichting van het Sloterparkbad een gelijknamige stichting is opgericht die tot 2010 de formele eigenaar was. Die stichting heeft de vorige huur- en exploitatieovereenkomst laten verlopen, die daardoor met vijf jaar stilzwijgend is verlengd. Pas in 2013 is het mogelijk een andere exploitant aan te trekken. Desalnietteming heeft het DB van Geuzenveld- Slotermeer, toen bleek dat zij vanaf januari 2010 formeel eigenaar was, een voorstel gemaakt voor een nieuwe exploitatieovereenkomst. Dat document wordt op 21 december besproken in het DB. Hierin zijn de aanbevelingen van de Rekenkamer wel degelijk meegenomen. Zo is er expliciet onderscheid gemaakt tussen commerciële en maatschappelijke functies en is de bestemming van een positief bedrijfsresultaat en het verschil tussen huurders- en eigenaaronderhoud opgenomen. Op de vraag of Optisport alleen met een financiële opdracht werkt, licht de wethouder toe dat dit een belangrijk doel was in het oude contract. Het is nog steeds een belangrijk doel, maar op dit moment wordt vooral uitgegaan van de maatschappelijke opdracht van het zwembad, dus meer beleidsmatige criteria en daaruit voortvloeiende exploitatie. Ten aanzien van de inzet van vrijwilligers onderschrijft de heer Mauer dat aanvankelijk bij sommige verenigingen de vrees ontstond dat de programmering vrijwilligers zou kosten, maar er zijn geen signalen bekend dat er vrijwilligers zijn afgehaakt. Overigens is dat een taak van de verenigingen en niet van het stadsdeel. 18. Ingekomen stukkenlijst De voorzitter geeft aan dat dit in de Senioresconvent is besproken, alwaar men akkoord was met de voorgestelde afhandeling. De heer Van Grol (VVD) memoreert dat de brief van mevrouw Ros is behandeld bij de informerende sessie. Daar heeft de wethouder toegezegd dat de vragen zouden worden meegenomen. Dat is evenwel niet conform het advies. De voorzitter zegt dat hij dit niet als zodanig heeft horen vaststellen, maar zegt toe dat dit zal worden nageluisterd. De heer Tromp (VVD) vraagt de portefeuillehouder met betrekking tot het raadsadres van de heer Houtsma om ook naar de raad iets mee te delen over het achterstallig onderhoud. Hij wil dit vervolgens toelichten. De voorzitter onderbreekt de heer Tromp en stelt dat hij zijn vragen schriftelijk moet indienen. 19. Vaststelling verslagen 22 juni en 6 juli

6 Pagina 6 van Verslagen 22 juni 2010: de heer Slats heeft met betrekking tot het verslag van de informerende sessie enkele wijzigingen voorgesteld: Regel 17: Burgemeester Hogainstraat wordt: Burgemeester Hogguerstraat. Regel 48: de heer Slats verzoekt om na voorgesteld toe te voegen: het DB van Geuzenveld-Slotermeer heeft in de communicatie echter wel de suggestie gewekt dat dit het geval was. Bij afluisteren van de band bleek dat de heer Slats dat niet heeft gezegd, maar heeft gezegd: het plan was het voorstel van het DB. Dit wordt toegevoegd. Regel 49: de heer Slats verzoekt om na invulling toe te voegen: van de bestemming. Ook dat is afgeluisterd waarbij is gebleken dat de heer Slats dat niet op die manier heeft verwoord. Advies is dan ook om dat niet over te nemen. Er zijn geen wijzigingen ingediend op het verslag van de besluitvormende sessie. De voorzitter concludeert dat de twee bovengenoemde wijzigingen worden overgenomen en dat de verslagen dienovereenkomstig worden vastgesteld. Verslagen 6 juli 2010: er zijn geen wijzigingen ingediend voor de verslagen van de informerende en de meningvormende sessie. Met betrekking tot het verslag van de besluitvormende sessie is een wijzigingsvoorstel ingediend door de heer Molewijk. Regel 129: Het verslag wordt overigens ongewijzigd vastgesteld wordt: Het verslag wordt met bovenvermelde wijzigingen vastgesteld. De voorzitter concludeert dat de bovengenoemde wijziging wordt overgenomen en dat de verslagen dienovereenkomstig worden vastgesteld. 20. Bekrachtiging geheimhouding behandeling Realisatie horecafaciliteit Dit agendapunt is vervallen Instellen geloofsbrievencommissie De voorzitter benoemt de volgende commissieleden: mevrouw Brouwer (voorzitter), de heer Fraanje en de heer Engel. De commissie zal onder leiding van de griffier het onderzoek naar de geloofsbrieven op zich nemen. De voorzitter schorst hiertoe de vergadering om uur. 22. Mondeling verslag geloofsbrievencommissie De voorzitter heropent de vergadering om uur. Mevrouw Brouwer (PvdA) meldt dat de commissie geen beletsel heeft gevonden om de heer Mirck te benoemen tot buitengewoon commissielid. De commissie wil hem meegeven dat hij zich als zelfstandig media adviseur niet door het stadsdeel kan laten inhuren. 23. Benoeming buitengewoon commissielid dhr. J.H. Mirck (D66) De voorzitter concludeert dat de commissie geen beletsel heeft gevonden voor de benoeming van de heer Mirck. Daarnaast is voor deze benoeming geen raadsbesluit nodig. Daarmee benoemt hij de heer Mirck tot buitengewoon commissielid. Hij feliciteert de heer Mirck en overhandigt hem bloemen, onder applaus van de raad. 24. Benoeming commissievoorzitter mw. C. Ramsahai (VVD) De voorzitter licht toe dat voor de benoeming van mevrouw Ramsahai tot commissievoorzitter zal worden gestemd middels stembriefjes. Die worden door de griffier uitgereikt. Voor het tellen van de stemmen worden mevrouw Van Slagmaat en de heren Brugman en Bobeldijk benoemd. De voorzitter schorst de vergadering om uur. De voorzitter heropent de vergadering om uur en geeft het woord aan mevrouw Van Slagmaat. Mevrouw Van Slagmaat (D66) meldt dat mevrouw Ramsahai met 27 stemmen voor en 0 stemmen tegen is benoemd tot commissievoorzitter. Dit wordt door de raad met applaus beantwoord. De voorzitter benoemt mevrouw Ramsahai als commissievoorzitter, feliciteert haar met deze benoeming en overhandigt haar bloemen. 25. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur.

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Verslag Open Raad Informerende sessie 14 september 2010 Verslag van de informerende sessie, stadsdeel Nieuw-West

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Verslag commissie B Raadszaal 15 september 2011 Aanwezig Raadsgriffier Notulist Deelraadsleden Buitengewoon commissieleden

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 Reg.nr:Z.06827 INT.08894 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 AAN DE RAAD Onderwerp: Verzoek om medewerking realisatie nieuw zorgpension Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Verslag Raad raadszaal 21 december 2011 Aanwezig Raadsgriffier Deelraadsleden Leden dagelijks bestuur Voorzitter:

Nadere informatie

Gemeenteraad Landsmeer

Gemeenteraad Landsmeer Gemeenteraad Landsmeer BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 04 december 2014 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden Afwezige raadsleden Aanwezige collegeleden A.N. Nienhuis C.B.H. Heusingveld N.H.W.

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist.

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist. Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Datum Tuincentrum De Wilgen verzending: Geachte heer, mevrouw, Door middel van deze brief wil

Nadere informatie

N O T U L E N. van de vergadering van de vaste Commissie van Advies van de gemeente Rozendaal d.d. 8 maart 2016

N O T U L E N. van de vergadering van de vaste Commissie van Advies van de gemeente Rozendaal d.d. 8 maart 2016 N O T U L E N van de vergadering van de vaste Commissie van Advies van de gemeente Rozendaal d.d. 8 maart 2016 BLOK VOLKSHUISVESTING, RO, MILIEU, OPENBARE WERKEN, VERKEER EN VERVOER Aanwezig: Commissieleden:

Nadere informatie

Aan de bewoners van. Geachte mevrouw, heer,

Aan de bewoners van. Geachte mevrouw, heer, Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Ontwikkeling Prinsessenflats Geachte mevrouw, heer, Door middel van deze brief wil ik u graag

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162)

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162) Aan de fracties van VVD en PvdA de heer A.J.H. Wijers, mevrouw C.P.W. Bode-Zopfi Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB d.bosmans@oosterhout.nl (0162) 48 91 03 Onderwerp Vragen ex art.

Nadere informatie

Klachtenprocedure onderwijs

Klachtenprocedure onderwijs Klachtenprocedure onderwijs HOOFDSTUK 1 Artikel 1: Begripsbepalingen 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail Georganiseerd overleg Sector Defensie G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) SOD/12.00413 briefnummer G.1.01 zaaknummer 13 juni 2012 datum

Nadere informatie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie Raadsnummer 2014-432 Nieuwegein Auditcom missie Vergaderdatum Maandag 27 oktober 2014 Begin- en eindtijd 18.30-20.00 uur Aantal bijlagen verslag Voorzitter G. Bamberg Notulist Y. Mes Aanwezi Afwezig (m.k.)

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008 Aanwezig Commissieleden: Mw. Schaafsma, dhr. Van der Heijden, mw. Boom, mw. Vos, dhr. Klinkhamer, mw. Van de Pol, dhr. T. Flens, dhr. Ras Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter 1 Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001 Aanwezig: mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter namens Groen Drimmelen: de heren A. van Oosterhout en

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. 4. Voortgangsrapportage leerlingenvervoer RIS108943CV_28-MRT-2007 CONCEPT-NOTULEN. Datum oktober 2003

Gemeente Den Haag. 4. Voortgangsrapportage leerlingenvervoer RIS108943CV_28-MRT-2007 CONCEPT-NOTULEN. Datum oktober 2003 Gemeente Den Haag RIS108943CV_28-MRT-2007 CONCEPT-NOTULEN Datum oktober 2003 Van de openbare vergadering van de COMMISSIE ONDERWIJS, CULTUUR EN SPORT Datum en tijd vrijdag 3 oktober 2003, 9.00 uur Plaats

Nadere informatie

Klachtenregeling Meerwegen scholengroep

Klachtenregeling Meerwegen scholengroep Klachtenregeling Meerwegen scholengroep Artikel 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs; b. commissie: de commissie als bedoeld

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- R

Voorstel Gemeenteraad VII- R Voorstel Gemeenteraad VII- R Onderwerp Portefeuillehouder Raadsadviescommissie Ondergrond van de Toekomst Presidium Programma Raadsgriffie Aangeboden aan Raad Stuknummer (invulling door Griffie) Corsanummer

Nadere informatie

GEWIJZIGD. A. In artikel 13, tweede lid wordt gewijzigd zodat het komt te luiden als volgt:

GEWIJZIGD. A. In artikel 13, tweede lid wordt gewijzigd zodat het komt te luiden als volgt: Voordracht aan Provinciale Staten GEWIJZIGD van Presidium Vergadering December 2014 Nummer 6740 Onderwerp Wijziging Reglement van orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten, e.a. 1 Ontwerpbesluit

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 Aanwezig de leden: Tevens aanwezig: Afwezig: Rollingswier (voorzitter), De Boer (GroenLinks), Gilissen (VVD), Schipper (SP), Van Waveren (CDA), Haage (PvdA), Bos

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Besluitenlijst RAADSAVOND 29 september 2011

GEMEENTE HOOGEVEEN. Besluitenlijst RAADSAVOND 29 september 2011 GEMEENTE HOOGEVEEN Besluitenlijst RAADSAVOND 29 september 2011 Besluiten Raadzaal Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), J. Alting, M. Bakker-Maat, J. Ballast, B.M. Behr, J. Slottje, A.A. Steenbergen, J.H.

Nadere informatie

verordening op het raadspresidium

verordening op het raadspresidium nummer 1.1.6 regeling verordening op het raadspresidium nr. 1.1.6 de raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van het presidium van 28 juni 2014; Gelet op artikel 4 van het Reglement van Orde voor

Nadere informatie

Verslag vergadering presidium d.d. 15 mei 2017

Verslag vergadering presidium d.d. 15 mei 2017 Verslag vergadering presidium d.d. 15 mei 2017 Zaaknummer: 128030 Locatie: vergaderruimte Willinks Notulist: J. Eppinga Aanwezig: De heer B.J.J. Bengevoord (voorzitter) De heer H.J. Tannemaat (WB) De heer

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Verslag commissie B Raadzaal 12 oktober 2011 Aanwezig Raadsgriffier Notulist Deelraadsleden Buitengewoon commissieleden

Nadere informatie

Beantwoording vragen over rookvrije sportaccommodaties en gezonde sportkantines

Beantwoording vragen over rookvrije sportaccommodaties en gezonde sportkantines Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen over rookvrije sportaccommodaties en gezonde sportkantines Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Op

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Klachtenregeling. onderwijs

Klachtenregeling. onderwijs Klachtenregeling onderwijs maart 2013 Klachtenregeling Stellingwerf College Inhoud Hoofdstuk 1: begripsbepalingen Algemeen Artikel 1 Hoofdstuk 2: behandeling van de klachten Artikel 2: aanstelling en taken

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00021

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00021 DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00021 OPSCHRIFT Vergadering van 13 januari 2015 Bevoegde portefeuillehouder: Carla Breuer Onderwerp Beantwoording raadsvragen VVD over: voorgenomen landelijke sluiting van circa

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal Vergadering Presidium Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 21 mei 2013 20.00 uur B.J. Schouten Plaats vergadering Doorkiesnummer Raadzaal 5229499 Verslag Zeewolde Agendapunt Onderwerp 1. Opening 2

Nadere informatie

Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad.

Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Van de gemeente Hoorn Nieuwe Steen 1 Hoorn. Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad. Geacht College,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een klachtenregeling voor elk

Nadere informatie

Drs. Jur Botter, MPA. Wethouder WMO, Welzijn, Volksgezondheid, Cultuur en Vastgoed. Aan de leden van de raadscommissie ontwikkeling

Drs. Jur Botter, MPA. Wethouder WMO, Welzijn, Volksgezondheid, Cultuur en Vastgoed. Aan de leden van de raadscommissie ontwikkeling Gemeente Haarlem Drs. Jur Botter, MPA. Wethouder WMO, Welzijn, Volksgezondheid, Cultuur en Vastgoed Haarlem Retouradres Postbus 511,2003PB Haarlem Aan de leden van de raadscommissie ontwikkeling Datum

Nadere informatie

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING... 3 HOOFDSTUK 2 SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE... 4 HOOFDSTUK 3 ZITTINGSDUUR... 4 HOOFDSTUK 4 BENOEMING...

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

OPENBAAR. Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006. Raadsvergadering d.d. 20 november 2006. Voorstel nr.: 132/06.

OPENBAAR. Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006. Raadsvergadering d.d. 20 november 2006. Voorstel nr.: 132/06. OPENBAAR Opsteller: GGZ/VROM/AH/751 Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006 Raadsvergadering d.d. 20 november 2006 Voorstel nr.: 132/06 Onderwerp: Bestuursovereenkomst Leiden-Oegstgeest

Nadere informatie

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST)

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST) Aanwezig L. Ederveen Voorzitter, SDAN N. Pouwels Projectmanager Kadoelerbreek, SDAN M. Neep Stedenbouwkundige, RPHS-architecten S. Bach Projectleider, Woningcorporatie Ymere alsmede circa 30 personen als

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Informerende sessie Raadzaal 19.30-21.00 uur B. Rosier mw. N. Smit mw. M. Schoenmaker (MKW secretariaatsservices)

Informerende sessie Raadzaal 19.30-21.00 uur B. Rosier mw. N. Smit mw. M. Schoenmaker (MKW secretariaatsservices) Verslag Soort vergadering Voorzitter Commissiegriffier Notulist Informerende sessie Raadzaal 19.30-21.00 uur B. Rosier mw. N. Smit mw. M. Schoenmaker (MKW secretariaatsservices) Vergaderdatum 14 oktober

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST (17550\...) BESLUITENLIJST Datum : woensdag 10 september 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer J.G. van Maanen (commissievoorzitter), de heer H. Mulder (raadslid

Nadere informatie

Vragen en antwoorden (1 juni 2011) 1. Heeft u het huurcontract met de huurders van de Morgenster formeel opgezegd?

Vragen en antwoorden (1 juni 2011) 1. Heeft u het huurcontract met de huurders van de Morgenster formeel opgezegd? Vervolg-aanvullende vragen raadslid dhr. M. Wiggers de Vries (fractie PK) ex artikel 40 Rvo betreffende bestemming gebouw de Morgenster en beantwoording college. 16 mei 2011 Op 21 april 2011 heeft u in

Nadere informatie

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Bij de behandeling van de Zomernota

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken en herbenoemingsgesprekken burgemeester

Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken en herbenoemingsgesprekken burgemeester Vergadering: 12 december 2006 Agendanummer: 15 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar mr. P.M.H. van Ruitenbeek E-mail: ruitenb@winsum.nl Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken

Nadere informatie

RV Agenda voor Gebiedsvisie De Waard. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 19 mei 2011,

RV Agenda voor Gebiedsvisie De Waard. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 19 mei 2011, Amendement: A110019/1 Onderwerp: Toekomst corporatiewoningen Zeeheldenbuurt - in het raadsvoorstel voorgesteld wordt om formeel kennis te nemen van het voornemen van Portaal om de corporatiewoningen in

Nadere informatie

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder.

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder. Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 12-11-2009 Plaats: Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 12 november 2009 1 Opening 2 Vaststellen

Nadere informatie

RTG 3 Cluster 2 Breed Welzijn en Samenleving. Datum rondetafelgesprek 24 mei 2011 Raadsvoorstel inzake evaluatie instandhouding gemeenschapshuizen..

RTG 3 Cluster 2 Breed Welzijn en Samenleving. Datum rondetafelgesprek 24 mei 2011 Raadsvoorstel inzake evaluatie instandhouding gemeenschapshuizen.. Pagina 1 van 2. GEMEENTE NUTH gem.reg.nr. GRIFFIE/2011/8984 VERSLAG VAN RONDETAFELGESPREK RTG 3 Cluster 2 Breed Welzijn en Samenleving. Datum rondetafelgesprek 24 mei 2011 Agendapunt Raadsvoorstel inzake

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Klachtenregeling. Omnisscholen

Klachtenregeling. Omnisscholen Klachtenregeling Omnisscholen KLACHTENREGELING : INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Begripsbepalingen Behandeling van de klachten Paragraaf 1: algemeen Paragraaf 2: de contactpersoon Paragraaf

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant

Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Jeugdbescherming Brabant Jeugdbescherming Brabant stelt conform artikel 58 e.v. van de Wet op de Jeugdzorg een

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Stichting SCAG Datum voorstel 14 april 2010 Datum raadsvergadering 15-06-2010 Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend e brief

Nadere informatie

Klachtenregeling Slim! Educatief

Klachtenregeling Slim! Educatief Klachtenregeling Slim! Educatief Klachtenregeling Slim! Educatief 01-09-2013 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 1... 3 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten... 3 Paragraaf 1 De contactpersoon...

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage van de voortgangscommissie Curaçao aan het Ministerieel Overleg. Januari 2012 t/m maart 2012

Derde voortgangsrapportage van de voortgangscommissie Curaçao aan het Ministerieel Overleg. Januari 2012 t/m maart 2012 Derde voortgangsrapportage van de voortgangscommissie Curaçao aan het Ministerieel Overleg Januari 2012 t/m maart 2012 Willemstad, juni 2012 De Voortgangscommissie: Mr. M.J.H. Marijnen (Voorzitter) Drs.

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam.

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 28 januari 2016 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede VERSLAG RAADSVERGADERING 23 oktober 2012 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier de heer G.K. Swillens mevrouw M.A.C.

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008 Aanwezig Commissieleden: de dames Boom, Van Boxtel, Vos, Zondervan en de heren Klinkhamer, T. Flens, Buijs Van der Heijden. Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr. Monen, dhr.

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Inleiding door vragensteller.

Schriftelijke vragen. Inleiding door vragensteller. Gemeenteraad Schriftelijke vragen Jaar 2015 Datum akkoord college van b&w van 3 maart 2015 Publicatiedatum 4 maart 2015 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer Z.D. Ernsting

Nadere informatie

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Registratiedatum:24A)972013 iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Titel/onderwerp: Beslissen over het initiatiefvoorstel 'Verbeteren omgeving Station Veiperpoorť Datum: 23 september 2013 Van:

Nadere informatie

Uitspraaknr. 06.056. De klacht. De feiten. De visie van partijen

Uitspraaknr. 06.056. De klacht. De feiten. De visie van partijen Landelijke Klachtencommissie onderwijs (mr. M.E.A. Wildenburg, S.J. Drijver, R.C.A. Wilcke) Uitspraaknr. 06.056 Datum: 27 juli 2006 Belemmerde communicatie, zonder reden melden van vermoedelijk ongeoorloofd

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 11 oktober 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 11 oktober 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 11 oktober 2016 Aanwezig: Afwezig: E. Eerenberg, loco-burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris J. van Agteren

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 26-02-2013 AGENDAPUNT B1 REG.NR. 12G201670 PORTH./SECTOR Lievers Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2013 ten behoeve van het personeel van de

Nadere informatie

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Klachtenregeling Het bevoegd gezag STAIJ; Gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende Klachtenregeling vast. Hoofdstuk

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 29-4- 2003; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; BESLUIT: Vast te stellen de

Nadere informatie

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen!

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen! VerenigingvanEigenaarsLoggerIV-Trompstaete teamstelveen VerslagvandeAlgemeneLedenvergaderinggehoudenopdonderdag15april2015in OntmoetingscentrumDeMeentteAmstelveen. 01Openingdoordevoorzitterenvaststellingvanhetaantalstemmenvolgensdepresentielijst

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

Bestuur van de EGHW Januari 2012

Bestuur van de EGHW Januari 2012 Bestuur van de EGHW Januari 2012 Inhoudsopgave 1. Bestuur / Oudstenraad PAG. 3 2. Verantwoordelijkheden PAG. 3 3. Voorwaarde voor oudstenschap PAG. 3 4. Procedure aanstelling oudsten PAG. 3 5. Evaluatie

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Burgerinitiatief - Model raadsvoorstel

Burgerinitiatief - Model raadsvoorstel Burgerinitiatief - Model raadsvoorstel Bijlage 1, behorende bij de Verordening burgerinitiatief Alkmaar 2015 agendapunt bijlage nr. : [door griffie in te vullen] : [door griffie in te vullen] Raadsvergadering:

Nadere informatie

: 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad

: 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad Verslag Onderwerp : Besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 november 2013 Datum, tijd & locatie Bestuursorgaan : 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad Aanwezig : dhr. W.T.H.

Nadere informatie

Portefeuillehouder: H. Blok Behandelend ambtenaar K. Schuurman, (t.a.v. K. Schuurman)

Portefeuillehouder: H. Blok Behandelend ambtenaar K. Schuurman, (t.a.v. K. Schuurman) Vergadering: 13 januari 2015 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: H. Blok Behandelend ambtenaar K. Schuurman, 0595-447785 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. K. Schuurman) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

Informerende sessie raadzaal 19.30-20.50 B.H.G. Rosier mw. N. S. Smit mw. W.L. Walkate (MKW secretariaatsservices)

Informerende sessie raadzaal 19.30-20.50 B.H.G. Rosier mw. N. S. Smit mw. W.L. Walkate (MKW secretariaatsservices) Verslag Soort vergadering Voorzitter Commissiegriffier Notulist Informerende sessie raadzaal 19.30-20.50 B.H.G. Rosier mw. N. S. Smit mw. W.L. Walkate (MKW secretariaatsservices) Vergaderdatum 19 februari

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Besluitenlijst RAADSAVOND 20 januari 2011

GEMEENTE HOOGEVEEN. Besluitenlijst RAADSAVOND 20 januari 2011 GEMEENTE HOOGEVEEN Besluitenlijst RAADSAVOND 20 januari 2011 Besluiten Raadzaal Aanwezig: M. de Boer (voorzitter), J. Alting, M. Bakker-Maat, J. Ballast, J. Bekkering, M. Benjamins, K.F.J. Bertels, J.H.

Nadere informatie

: mevrouw E.W. van Blom, mevrouw R.M. Roggeveen en de heren G.M. Plantinga, H. Heijndijk, M.C. Vinke, C.E. Vriend en J.A. Rouss.

: mevrouw E.W. van Blom, mevrouw R.M. Roggeveen en de heren G.M. Plantinga, H. Heijndijk, M.C. Vinke, C.E. Vriend en J.A. Rouss. Verslag van de openbare vergadering van de commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen, gehouden op maandag 12 mei 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig : mevrouw E.W.

Nadere informatie

3. Voorstel tot vaststelling notulen vergadering Raad gemeente Noordenveld van 22 december 2005 Deze worden goedgekeurd en vastgesteld.

3. Voorstel tot vaststelling notulen vergadering Raad gemeente Noordenveld van 22 december 2005 Deze worden goedgekeurd en vastgesteld. Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Noordenveld, gehouden op donderdag 26 januari 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: mevrouw

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In dit artikel wordt verstaan onder: de faculteit: het van overheidswege gefinancierde gedeelte van de

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 743 Paraaf: Onderwerp : Klachtenregeling en Reglement van orde klachtencommissie Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Klachtenregeling

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Mevrouw Vermolen (VVD) vraagt enige verduidelijking omtrent de rol van de raad en de nieuwe directeur van OPOR.

Mevrouw Vermolen (VVD) vraagt enige verduidelijking omtrent de rol van de raad en de nieuwe directeur van OPOR. Verslag voorbespreking Vaststellen jaarrekeningen COPO en COVO 2008 26 november 2009 De heer R. van Schelven, voorzitter De heer H.J.B. Bakker, VVD Mevrouw B. Vermolen, VVD De heer e.p. Romijn, PvdA De

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluiten van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 28-1-2016 in de raadszaal (Gouden Handen, Emmerikseweg 17) aanvang

Nadere informatie