Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West"

Transcriptie

1 Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 Amsterdam Postbus CA Amsterdam Telefoon Verslag Open Raad besluitvormende sessie 14 september 2010 Verslag van de besluitvormende sessie, stadsdeel Nieuw-West op 14 september 2010 in de raadzaal aan de Pieter Calandlaan 1, aanvang uur Aanwezig Commissiegriffier Notulist Leden Voorzitter: de heer E. Vos mevrouw K. Bolt mevrouw J. van Baarsen / Vi.a.Vi Office Management S. Akyol (GroenLinks), E. Bobeldijk (SP), J.E. Brommet (PvdA), mw. E. Brouwer (PvdA), M.S.M. Brugman (PvdA), M. Daher (PvdA), J. Engel (Tulpen van Amsterdam), mw. S. Gök (PvdA), P.I.G. van Grol (VVD), P. Harkema (BNW 81), mw. M. van den Hoek (PvdA, mw. T. Kronenberg (PvdA),, H.M.J.B. van Maurik (PvdA), G.C. Molewijk (BNW 81), H. Mulder (D66), mw. L.C. Ramsahai (VVD), H. Sahmi (PvdA), C. Schaeffer (SP), T. Sevinçer (D66), mw. E.M. van Slagmaat (D66), mw. M. Spork (GroenLinks), E. Spijker (PvdA), A. Turgut (GroenLinks) Afwezig Leden dagelijks bestuur P. Moerman (BNW81), J.F.L. Slats (VVD) A. Baâdoud (PvdA), mw. J. Bos (PvdA), R.J. Mauer (D66), mw. E. Verdonk (PvdA), P. de Wilt (GroenLinks) verder aanwezig 5 Besluitvormend Opening/agendavaststelling De voorzitter opent de vergadering om uur. Hij wijst op het feit dat agendapunt 20 is vervallen en stelt de agenda conform vast. Vervolgens meldt hij dat de Seniores hebben besloten dat D66 een vraag mag stellen in het Actualiteitenkwartier. 15. Mededelingen De voorzitter deelt mede dat de heren Moerman (BNW81) en Slats (VVD) zijn afgemeld. Hij meldt voorts dat op 3 september jl. een fietstocht heeft plaatsgevonden langs stedelijke vernieuwingsprojecten, hetgeen is afgesloten met een barbecue. Een en ander was een groot succes en hij dankt de griffie en de ambtenaren voor het organiseren van deze informatieve en gezellige activiteit. De heer Mauer (pfh) heeft een werkbezoek gebracht aan Antwoord en is daar onder de indruk geraakt van de professionaliteit van de medewerkers en de criteria waaronder wordt gewerkt. Hij beveelt het DB, maar ook de raad, een dergelijk werkbezoek van harte aan en verzoekt de griffie te kijken of men dit vanuit de raad wil initiëren of Antwoord'wil verzoeken een uitnodiging te sturen. 1

2 Pagina 2 van Vervolgens brengt de heer Mauer naar voren dat in de raad van Osdorp indertijd een motie is aangenomen omtrent realisatie van de nieuwbouw van de Visser t Hooftschool naast de huidige school, zodat de school maar één keer zou hoeven te verhuizen. Getracht is om dit vorm te geven in een convenant tussen Cordaan, Ymere en het schoolbestuur, maar inmiddels heeft Ymere zich teruggetrokken uit de samenwerking. Als gevolg hiervan vreest hij dat de motie niet kan worden uitgevoerd, daar dat teveel kosten met zich meebrengt. Hij zal de raad hierover binnenkort middels een memo informeren. 16. Actualiteitenkwartier Mevrouw Van Slagmaat (D66) vraagt of het DB op de hoogte is van het feit dat er uiterst kostbare ICT-investeringen nodig worden geacht door de centrale stad, welk traject men inmiddels heeft gedoopt tot de nieuwe noord/zuidlijn. Zij vraagt welke gevolgen deze investeringen hebben voor het stadsdeel en in hoeverre het stadsdeel zeggenschap heeft c.q. zou willen hebben over de te kiezen ICT-aanpak voor nu en in de toekomst. Mocht de gemeenteraad instemmen met een onderzoek naar de jarenlange ICT problemen: welke rol hebben de drie voormalige stadsdelen gespeeld in de problematiek? Mevrouw Verdonk (pfh) antwoordt dat het stadsdeel is uitgenodigd bij de wethouder ICT om te kijken in hoeverre sprake is van een gezamenlijk probleem. De wethouder heeft aangegeven niet van plan te zijn aan de gemeenteraad een voorstel voor te leggen waarmee de stadsdelen een aanwijzing krijgen. Wel wordt gekeken of er zaken zijn die men gezamenlijk dan wel afzonderlijk moet oppakken. Uit onderzoek is geconcludeerd dat er ingegrepen moet worden. Wat dit precies inhoudt en welke gevolgen dit zal hebben voor de centrale stad, de stadsdelen en de diensten moet ook nog worden uitgezocht. Of dit financiële consequenties heeft en, zo ja welke moet nog geïnventariseerd worden. Als er inderdaad sprake is van financiële consequenties dan wordt de raad daarover uiteraard geïnformeerd. Tot slot stelt zij dat de oude stadsdelen niet meer bestaan. 17. Mondelinge vragen De heer Siegel (VVD) brengt naar voren dat de VVD wordt benaderd door omwonenden van het sportcomplex aan de Pieter Calandlaan met klachten over geluidoverlast vanuit de Calandgarage. Jongeren met of zonder auto gebruiken de garage als ontmoetingsplaats in de avond en s nachts en houden met de geluidsinstallatie van hun auto of door luid praten de omwonenden uit hun nachtrust. De garage is niet afsluitbaar. De beheerder, naar zeggen, heeft al geruime tijd geleden het stadsdeel verzocht de garage afsluitbaar te maken. Tot op heden zijn er echter geen resultaten geboekt. De VVD vraagt het DB: - Is het DB op de hoogte van deze problematiek? - Zo ja, welke maatregelen is het DB van plan te nemen? - Zo nee, is het DB van plan actie te ondernemen naar aanleiding van dit signaal? De heer Baâdoud (pfh) zegt bekend te zijn met het probleem. Het probleem was ook bekend bij het bestuur van het stadsdeel Osdorp en is meegenomen in de minidriehoek met de politie. Jongeren van het Calandlyceum verschuilen zich bij slecht weer in de garage, maar ook in de avonduren staan er mensen, ook van buiten het stadsdeel, met hun auto s. Als maatregel nemen de straatcoaches de parkeergarage in hun ronde mee. Het gaat om een openbare parkeergarage waarvoor niet hoeft te worden betaald, mede bedoeld voor de bezoekers van de sporthal, die niet zomaar met een slagboom of hek kan worden afgesloten. Vanuit het DB wordt evenwel gekeken naar de mogelijkheden. Het probleem krijgt extra aandacht vanuit het DB, samen met de politie en het toezicht in de wijk. Te zijner tijd zal hij de voortgang melden in de raad. De heer Siegel (VVD) zegt ervan uit te gaan dat het stadsdeel de bewoners niet naar een cursus zal sturen, zoals in het centrum gebeurt, maar benadrukt dat de klachten al meer dan een half jaar bekend zijn. Hij hoopt dat de portefeuillehouder begrip heeft voor de bewoners en dat te zijner tijd zo spoedig mogelijk wordt. De heer Turgut (GroenLinks) vraagt wat voor maatregelen de VVD in gedachten heeft. De heer Siegel (VVD) antwoordt dat de VVD denkt aan een actievere inzet van de straatcoaches en het afsluiten van de parkeergarage middels een pasjesvoorziening. Dat is niet eenvoudig en brengt kosten met zich mee, maar de bewoners wachten daarop en hebben daar zijns inziens recht op. De heer Schaeffer (SP) vraagt, onder verwijzing naar het desbetreffende raadsadres, aandacht voor de speeltuin bij de Jan de Louterstraat.

3 Pagina 3 van Is deze speeltuin met inspraak van bewoners ontwikkeld? - Is de participatie conform de toen geldende richtlijnen verlopen? - Gaat het DB alsnog in overleg met de ontwikkelaar en bewoners om oplossingen te zoeken voor de bezwaren die de bewoners noemen? De heer De Wilt (pfh) antwoordt dat een informele participatieronde heeft plaatsgevonden in het voorjaar van Op basis van de daaruit voortkomende resultaten is door het stadsdeel een ontwerp ontwikkeld. Nog voordat het stadsdeel hiermee terugkwam in de buurt, is daar een handtekeningenlijst rondgestuurd. Eind augustus heeft een bewonersmiddag plaatsgevonden, waar het stadsdeel het voorgestelde ontwerp met behulp van een maquette nader heeft toegelicht. De reacties waren over het algemeen positief, maar er blijven volgens een aantal buurtbewoners bezwaren ten aanzien van het ontwerp in verband met het verminderde zicht op de spelende kinderen. Er wordt echter nogal wisselend geoordeeld over hoe het terrein er uitziet en hoeveel zicht daarop is. Voor een deel onstaat er juist meer zicht door het middenterrein iets te verhogen, omdat men daardoor over de geparkeerde auto s kan kijken. Er wordt gesproken over een heuvel, maar het betreft een verhoging van ongeveer 2,5m. De participatie is niet volgens de toen geldende richtlijnen verlopen, want er had volgens de richtlijnen van het voormalige stadsdeel geen participatie hoeven plaats te vinden, daar het ontwerp van de speeltuin een nadere uitwerking was van een eerder vastgesteld plan. Er is dus extra participatie toegepast, hetgeen het stadsdeel nodig achtte, omdat er nieuwe bewoners waren. Het ontwerp is nog niet in het DB geweest. Dat komt nog. Het is mogelijk dat daar nog aanpassing plaatsvindt, maar dat ligt gezien de voorgeschiedenis niet in het voornemen van de portefeuillehouder. De heer Van Grol (VVD) memoreert aan de inspraak van mevrouw Ros en vraagt of het wellicht een afweging is voor het DB om, indien de wens van de architect haaks staat op de wens van de bevolking, de voorkeur te geven aan wat de buurt wil en wat de kinderen willen. De heer Harkema (BNW81) vraag op welke leeftijdcategorie de speelplek zich richt. Is het bekend dat er voor de inrichting van speelplaatsen richtlijnen zijn en dat er zicht op kleine kinderen zou moeten zijn? De heer De Wilt (pfh) benadrukt dat het idee niet alleen van de architect is. Er heeft een participatiemiddag plaatsgevonden op de betreffende plek en naar aanleiding daarvan is een voorstel ontwikkeld. Bij de eerste participatiebijeenkomst is de verhoging aan de orde gekomen en positief door de bewoners ontvangen. De portefeuillehouder is bekend met de richtlijnen en stelt dat het plan daaraan voldoet. De speelplek richt zich op meerdere leeftijdcategorieën. De heer Schaeffer (SP) vraagt, naar aanleiding van de berichtgeving in de media, aandacht voor de wachtgeldregeling voor oud-bestuurders. Amsterdam en de stadsdelen zouden daaraan veel geld betalen. - Welk bedrag is het stadsdeel Nieuw-West kwijt aan de wachtgeldregeling voor oudbestuurders? - Hoeveel oud-bestuurders in het stadsdeel maken geheel of gedeeltelijk gebruik van de wachtgeldregeling? - Helpt het stadsdeel oud-bestuurders actief bij het vinden van een nieuwe baan? De heer Schaeffer roept alle partijen die dit betreft op om hun oud-bestuurders met klem te verzoeken zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan en, zolang ze gebruikmaken van de toch riante wachtgeldregeling, zich nuttig te maken voor het stadsdeel. De heer Mauer (pfh) meent dat niet ontkend kan worden dat het aantal oud-bestuurders dat gebruik maakt van de wachtgeldregeling, en daarmee het bedrag dat hiermee is gemoeid, wordt beïnvloed door de fusie. Hij meldt dat dertien van de zeventien oudbestuurders gebruikmaken van de regeling. Vier voormalig bestuurders doen dit sinds maart Eén sinds januari Eén sinds januari 2009 en zeven sinds dit voorjaar. Vijf van hen ontvangen ongeveer per maand. Zes ontvangen Eén krijgt 397 en één 156. Dit kan per maand wijzigen op het moment dat betrokkenen andere inkomsten verkrijgen. Vanuit de oude stadsdelen is ondersteuning aangeboden aan de oud-bestuurders. Er is echter geen sprake van een verplicht outplacementtraject, omdat bestuurders geen ambtenaar zijn in de zin van het ambtenarenreglement. Indien gewenst, kunnen de oud-bestuurders vanuit het stadsdeel ondersteuning krijgen bij outplacement, bij het vinden van een nieuwe baan of bij sollicitatieprocedures. Wellicht is het wenselijk

4 Pagina 4 van om de oud-bestuurders nog eens actief te benaderen als blijkt dat er geen vorderingen worden gemaakt bij het vinden van werk. Verder is het de verantwoordelijkheid van de oud-bestuurders in kwestie om werk te vinden of om andere inkomsten te verkrijgen. De heer Schaeffer (SP) herhaalt zijn vraag of het mogelijk is oud-bestuurders, zolang zij gebruikmaken van de wachtgeldregeling, te vragen zich nuttig te maken voor het stadsdeel, bijvoorbeeld door het geven van adviezen. De heer Bobeldijk (SP) vraagt hoeveel oud-bestuurders gebruik hebben gemaakt van de door het stadsdeel aangeboden bemiddeling. De heer Mauer (pfh) betwijfelt of het verstandig is om oud-bestuurders in te schakelen. Zij hebben weliswaar een bepaalde ervaring, maar ook een bepaalde achtergrond en daarnaast vervullen zij mogelijk allerlei bestuursfuncties bij andere organisaties. Wellicht is het een suggestie om andere stadsdelen te vragen of zij oud-bestuurders hebben die binnen Nieuw-West kunnen worden ingeschakeld. Hij zegt vervolgens toe om de vraag hoeveel oud-bestuurders gebruik hebben gemaakt van de aangeboden ondersteuning schriftelijk te zullen beantwoorden, maar acht het verstandig om dit eerst af te stemmen met collega s uit andere stadsdelen. De heer Schaeffer (SP) brengt vervolgens het voorgenomen spreekuur van de heer Marcouch onder de aandacht en stelt de volgende vragen: - Hebben het DB en de fractie van de PvdA kennis genomen van het voornemen van oud-stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch een spreekuur te beginnen in onder meer Nieuw-West? - Is hierover vooraf contact c.q. overleg geweest tussen de heer Marcouch en het stadsdeelbestuur en/of de PvdA? - Hoe verhoudt het voorgenomen spreekuur van de heer Marcouch zich in de visie van het DB en de PvdA tot het spreekuur van het DB? - Is het de intentie van het DB en de PvdA om contact te leggen c.q. te onderhouden met de heer Marcouch over afstemming van werkzaamheden? De heer Baâdoud (pfh) antwoordt dat het DB op de hoogte is van het voorgenomen spreekuur. Hierover heeft vooraf evenwel geen contact plaatsgevonden. De vraag hoe het spreekuur zich verhoudt tot het spreekuur van het DB is zijns inziens niet van toepassing. De fractie van de PvdA is op de hoogte en vindt dit een goed initiatief. De heer Spijker (PvdA) vult aan dat de PvdA-fractie blij verrast was door het feit dat de heer Marcouch zich wil inzetten voor Amsterdam. Men is momenteel bezig dit bij alle PvdA-fractievoorzitters in Amsterdam aan te kaarten en daar gezamenlijk voordeel mee te doen. Er zal contact worden opgenomen met de heer Marcouch teneinde afspraken te maken over welke beleidsterreinen hij zal hanteren en welke beleidsterreinen de fracties in de stadsdelen hanteren. Het kan immers niet zo zijn dat de heer Marcouch namens de lokale besturen en fracties vragen gaat beantwoorden. In principe is men hierover positief gestemd en er wordt gekeken of er goede afspraken kunnen worden gemaakt. De heer Schaeffer (SP) vindt het eveneens een goed initiatief, maar maakt zich zorgen over een overlap. Hij begrijpt dat daarover afspraken worden gemaakt, maar nog niet gemaakt zijn. De heer Spijker (PvdA) zegt dat het onderwerp in het eerstvolgende PvdAfractievoorzittersoverleg, in oktober, aan de orde komt. Dan worden nadere afspraken gemaakt. De heer Harkema (BNW81) stelt een aantal vragen aangaande het Sloterparkbad: - Heeft de portefeuillehouder inzake de programmering reeds contact gehad met alle verenigingen c.q. belanghebbenden (behalve de Dolfijn)? Voor het reces werd gemeld dat er nog hobbels genomen moesten worden. Ook is informatie verkregen dat de Dolfijn jaarlijk meer geld kwijt is omdat zij meer zwemwater moet inhuren. Klopt dat? - Is het mogelijk om verenigingen/belanghebbenden zals DOK en KAZ onder te brengen in het bad van het ALO-gebouw, zoals de PvdA voor het reces al heeft gesuggereerd? - Vernomen is dat het contract van Optisport afloopt. De portefeuillehouder lijkt dat te willen verlengen. Welke afwegingen zijn daarbij gemaakt? BNW81 herinnert eraan dat de Rekenkamer van stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer zeer kritisch was ten aanzien van Optisport.

5 Pagina 5 van Exploiteert Optisport het Sloterparkbad momenteel alleen met een financiële opdracht? - Heeft er een evaluatie van de inzet van vrijwilligers plaatsgevonden? Er zijn berichten dat door het verschuiven van de zwemtijden vrijwilligers afhaken. Hoe denkt de portefeuillehouder dat probleem op te lossen? De heer Mauer (pfh) zegt geen contact te hebben gehad met alle verenigingen c.q. belanghebbenden. Optisport is verantwoordelijk voor de programmering en verhuur en zodoende is dit een taak van Optisport. Veruit de meeste gebruikers zijn tevreden over de programmering op een paar verenigingen na. Aan hen zijn alternatieven aangeboden. Enkele verenigingen hebben daarvan gebruik gemaakt. Twee reddingsverenigingen zijn van de donderdag naar de dinsdag verhuisd en de Amsterdamse Reddingsbrigade is van de dinsdag naar de zaterdag. Twee grote verenigingen, maar kleine gebruikers van het Sloterparkbad, zijn naar elders vertrokken. DOK naar het Marnixbad; KAZ is vertrokken en heeft een bezwaarschrift bij het stadsdeel ingediend. Het DB kijkt in hoeverre zij daar inhoudelijk een antwoord op kan geven, maar KAZ zal in feite moeten aankloppen bij Optisport. De Dolfijn is tevreden, maar heeft in een brief laten weten dat zij meer kosten hebben omdat zij op andere tijden zitten. Het DB kijkt nu of het bedrag dat de Dolfijn claimt, reëel is. Dit zal niet bij voorbaat worden afgewezen, maar er wordt wel rekening gehouden met een mogelijke precedentwerking. Voorts resteert een klein conflict met AGT Onderwatersport, dat een kwartier is opgeschoven. Maar als het goed is, wordt dat opgelost. Het bad van het ALO-gebouw kan niet opnieuw geschikt worden gemaakt als zwembad zonder dat daar heel veel geld in wordt gestoken en daarnaast dient het te worden onderhouden. Ten aanzien van het contract met Optisport licht de heer Mauer toe dat bij de oprichting van het Sloterparkbad een gelijknamige stichting is opgericht die tot 2010 de formele eigenaar was. Die stichting heeft de vorige huur- en exploitatieovereenkomst laten verlopen, die daardoor met vijf jaar stilzwijgend is verlengd. Pas in 2013 is het mogelijk een andere exploitant aan te trekken. Desalnietteming heeft het DB van Geuzenveld- Slotermeer, toen bleek dat zij vanaf januari 2010 formeel eigenaar was, een voorstel gemaakt voor een nieuwe exploitatieovereenkomst. Dat document wordt op 21 december besproken in het DB. Hierin zijn de aanbevelingen van de Rekenkamer wel degelijk meegenomen. Zo is er expliciet onderscheid gemaakt tussen commerciële en maatschappelijke functies en is de bestemming van een positief bedrijfsresultaat en het verschil tussen huurders- en eigenaaronderhoud opgenomen. Op de vraag of Optisport alleen met een financiële opdracht werkt, licht de wethouder toe dat dit een belangrijk doel was in het oude contract. Het is nog steeds een belangrijk doel, maar op dit moment wordt vooral uitgegaan van de maatschappelijke opdracht van het zwembad, dus meer beleidsmatige criteria en daaruit voortvloeiende exploitatie. Ten aanzien van de inzet van vrijwilligers onderschrijft de heer Mauer dat aanvankelijk bij sommige verenigingen de vrees ontstond dat de programmering vrijwilligers zou kosten, maar er zijn geen signalen bekend dat er vrijwilligers zijn afgehaakt. Overigens is dat een taak van de verenigingen en niet van het stadsdeel. 18. Ingekomen stukkenlijst De voorzitter geeft aan dat dit in de Senioresconvent is besproken, alwaar men akkoord was met de voorgestelde afhandeling. De heer Van Grol (VVD) memoreert dat de brief van mevrouw Ros is behandeld bij de informerende sessie. Daar heeft de wethouder toegezegd dat de vragen zouden worden meegenomen. Dat is evenwel niet conform het advies. De voorzitter zegt dat hij dit niet als zodanig heeft horen vaststellen, maar zegt toe dat dit zal worden nageluisterd. De heer Tromp (VVD) vraagt de portefeuillehouder met betrekking tot het raadsadres van de heer Houtsma om ook naar de raad iets mee te delen over het achterstallig onderhoud. Hij wil dit vervolgens toelichten. De voorzitter onderbreekt de heer Tromp en stelt dat hij zijn vragen schriftelijk moet indienen. 19. Vaststelling verslagen 22 juni en 6 juli

6 Pagina 6 van Verslagen 22 juni 2010: de heer Slats heeft met betrekking tot het verslag van de informerende sessie enkele wijzigingen voorgesteld: Regel 17: Burgemeester Hogainstraat wordt: Burgemeester Hogguerstraat. Regel 48: de heer Slats verzoekt om na voorgesteld toe te voegen: het DB van Geuzenveld-Slotermeer heeft in de communicatie echter wel de suggestie gewekt dat dit het geval was. Bij afluisteren van de band bleek dat de heer Slats dat niet heeft gezegd, maar heeft gezegd: het plan was het voorstel van het DB. Dit wordt toegevoegd. Regel 49: de heer Slats verzoekt om na invulling toe te voegen: van de bestemming. Ook dat is afgeluisterd waarbij is gebleken dat de heer Slats dat niet op die manier heeft verwoord. Advies is dan ook om dat niet over te nemen. Er zijn geen wijzigingen ingediend op het verslag van de besluitvormende sessie. De voorzitter concludeert dat de twee bovengenoemde wijzigingen worden overgenomen en dat de verslagen dienovereenkomstig worden vastgesteld. Verslagen 6 juli 2010: er zijn geen wijzigingen ingediend voor de verslagen van de informerende en de meningvormende sessie. Met betrekking tot het verslag van de besluitvormende sessie is een wijzigingsvoorstel ingediend door de heer Molewijk. Regel 129: Het verslag wordt overigens ongewijzigd vastgesteld wordt: Het verslag wordt met bovenvermelde wijzigingen vastgesteld. De voorzitter concludeert dat de bovengenoemde wijziging wordt overgenomen en dat de verslagen dienovereenkomstig worden vastgesteld. 20. Bekrachtiging geheimhouding behandeling Realisatie horecafaciliteit Dit agendapunt is vervallen Instellen geloofsbrievencommissie De voorzitter benoemt de volgende commissieleden: mevrouw Brouwer (voorzitter), de heer Fraanje en de heer Engel. De commissie zal onder leiding van de griffier het onderzoek naar de geloofsbrieven op zich nemen. De voorzitter schorst hiertoe de vergadering om uur. 22. Mondeling verslag geloofsbrievencommissie De voorzitter heropent de vergadering om uur. Mevrouw Brouwer (PvdA) meldt dat de commissie geen beletsel heeft gevonden om de heer Mirck te benoemen tot buitengewoon commissielid. De commissie wil hem meegeven dat hij zich als zelfstandig media adviseur niet door het stadsdeel kan laten inhuren. 23. Benoeming buitengewoon commissielid dhr. J.H. Mirck (D66) De voorzitter concludeert dat de commissie geen beletsel heeft gevonden voor de benoeming van de heer Mirck. Daarnaast is voor deze benoeming geen raadsbesluit nodig. Daarmee benoemt hij de heer Mirck tot buitengewoon commissielid. Hij feliciteert de heer Mirck en overhandigt hem bloemen, onder applaus van de raad. 24. Benoeming commissievoorzitter mw. C. Ramsahai (VVD) De voorzitter licht toe dat voor de benoeming van mevrouw Ramsahai tot commissievoorzitter zal worden gestemd middels stembriefjes. Die worden door de griffier uitgereikt. Voor het tellen van de stemmen worden mevrouw Van Slagmaat en de heren Brugman en Bobeldijk benoemd. De voorzitter schorst de vergadering om uur. De voorzitter heropent de vergadering om uur en geeft het woord aan mevrouw Van Slagmaat. Mevrouw Van Slagmaat (D66) meldt dat mevrouw Ramsahai met 27 stemmen voor en 0 stemmen tegen is benoemd tot commissievoorzitter. Dit wordt door de raad met applaus beantwoord. De voorzitter benoemt mevrouw Ramsahai als commissievoorzitter, feliciteert haar met deze benoeming en overhandigt haar bloemen. 25. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur.

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Datum 7 april 2015 Betreft Schriftelijk overleg inzake ABN AMRO over o.a. de brief van 19 maart jl.

Datum 7 april 2015 Betreft Schriftelijk overleg inzake ABN AMRO over o.a. de brief van 19 maart jl. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den H aag P ostbus 20201 2500 EE D en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag Paginanummer: 1 Conceptverslag Gemeente Naam Functie in groep Aanwezig Alphen aan den Rijn dhr. M.H. du Chatinier bestuurslid Alphen aan den Rijn dhr. T. Hoekstra bestuurslid, lid DB Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 270802 407 Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h Aanwezig: Voorzitter: Griffier:

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 102450 SAMENVATTING Berisping wegens afwezigheid bij cursus en wegens ongeldig BAPO-gebruik BVE Docent heeft zijn leidinggevende vooraf medegedeeld niet aanwezig te zullen zijn bij de cursus vanwege detacheringswerkzaamkeheden.

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein

Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein Ronald van der Mark Thomas Wesselink 27 maart 2015 52249 Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer

Nadere informatie

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Commissie M Aanwezig: Voorzitter: Griffie: Leden commissie M: Portefeuille: Notulist: Afw. m.k. J. Roefs P. Berkers Dhr. M. Chahim (PvdA), dhr.

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen

ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen Handreiking integriteit van politiek Handreiking ambtsdragers integriteit bij gemeenten, van politieke provincies ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen Met modelgedragscode

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

We gooien het de inspraak in

We gooien het de inspraak in We gooien het de inspraak in Een onderzoek naar de uitgangspunten voor behoorlijke burgerparticipatie 17 september 2009 2009/180 Behoorlijk omgaan met schadeclaims We gooien het de inspraak in Een onderzoek

Nadere informatie

Inhouds opgave. Hoofdstuk 1 Voorwoord en inleiding...4

Inhouds opgave. Hoofdstuk 1 Voorwoord en inleiding...4 Grip op de ingreep Inhouds opgave Hoofdstuk 1 Voorwoord en inleiding...4 Hoofdstuk 2 Rechtspositie van huurder...5 2.1 Huurcontracten voor (on)bepaalde tijd... 5 2.2 Gronden om de huur op te zeggen....

Nadere informatie