2. ISBO op WMS-Congres Op woensdag 23 november 2011 organiseerde Stichting Onderwijsgeschillen inmiddels het vijfde WMS Congres in Ede.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. ISBO op WMS-Congres Op woensdag 23 november 2011 organiseerde Stichting Onderwijsgeschillen inmiddels het vijfde WMS Congres in Ede."

Transcriptie

1 ISBO Nieuwsbrief 2011, nummer 18 Amersfoort, December ISBO versterkt samenwerking met andere belangenorganisaties De AVS, Besturenraad, VBS, VOS/ABB, ISBO, LVGS, VGS, Vereniging Katholieke Onderwijsbesturen (VKO i.o.) en de sectorraden PO-Raad en VOraad wensen hun samenwerking te versterken. Zij streven ernaar om de aangesloten schoolbesturen tegen lagere kosten beter te bedienen. Ook willen ze namens de sector een krachtiger, eenduidiger geluid naar de landelijke politiek laten horen. Op 29 november hebben de genoemde organisaties een bijeenkomst gehad onder voorzitterschap ven René Smit (Bestuursvoorzitter van de Vrije Universiteit) en begeleid door verenigingsadviseur Frans Huizinga. Deze bijeenkomst was een vervolg op een heidedag in de zomer. De organisaties verkennen de komende periode hoe zij deze versterkte samenwerking willen vorm geven in een ander organisatorisch model en verbeterde werkwijzen. In het voorjaar hopen de organisaties conclusies te trekken die zij vervolgens met hun leden zullen bespreken. De ISBO houdt u op de hoogte van deze ontwikkelingen. 2. ISBO op WMS-Congres Op woensdag 23 november 2011 organiseerde Stichting Onderwijsgeschillen inmiddels het vijfde WMS Congres in Ede. De dag begon met een plenair gedeelte waarin minister Bijsterveldt de zaal toesprak en zij prijzen uitreikte aan medezeggenschapsraden die goed bezig waren. In de middag werden verschillende workshops verzorgd door diverse onderwijsorganisaties, waaronder de ISBO. In de workshops werd ingegaan op onderwerpen als rechten en plichten in de MR, passend onderwijs, geschillen en klachten. Onze juriste Arzu Yandere-Köycü verzorgt al twee jaren namens de ISBO de basiscursus MR voor de aangesloten PO-scholen. Zij heeft in minder dan anderhalf uur tijd uiteengezet wat de WMS betekent voor medezeggenschapsraden. Ze heeft de cursisten geïnformeerd over de rechten en plichten die een MR heeft en welk belang de MR dient binnen de school. De cursisten konden de workshop goed waarderen, dit blijkt uit de evaluatieformulieren. De ISBO is volgend jaar mogelijk opnieuw van de partij. Het WMS Congres zal volgend jaar plaatsvinden op 21 november. Voor meer informatie over het WMS Congres, kijk op Voor meer informatie over de Basiscursus MR van de ISBO, neem contact met ons op via: of

2 3. Presentatie methode Veilig opgroeien & zo! OAB de Koepel en de ISBO hebben de krachten gebundeld op het thema Schoolveiligheid. Door leerlingen op zowel cognitief- als sociaalemotioneel vlak een stabiele basis te geven, dragen scholen bij aan de ontwikkeling van leerlingen tot succesvolle burgers. Een veilige leeromgeving is een belangrijke voorwaarde om dat te kunnen bereiken. Veiligheid omvat meer dan een veilige leer- en werkplek: het heeft ook betrekking op het adequaat kunnen handelen, indien een kind geconfronteerd wordt met situaties die hem mogelijk in zijn ontwikkeling kunnen bedreigen. De methode Veilig opgroeien & zo! bereidt de leerlingen, behalve op de kansen, ook voor op de valkuilen die onze samenleving biedt. De meerwaarde voor de scholen om Veilig opgroeien & zo! in het activiteitenplan op te nemen, zit in het gegeven dat: De veiligheid in en rondom de school vergroot wordt. De lessen bijdragen aan actief burgerschap en sociale integratie. De ouderbetrokkenheid vergroot wordt. De lessen zowel projectmatig als methodisch in het reguliere lesaanbod inpasbaar zijn. De kans dat leerlingen opgroeien tot succesvolle burgers vergroot wordt. De partners hebben een informatiebijeenkomst georganiseerd. Deze zal op donderdag 15 december 2011 worden gehouden, in het hoofdgebouw van de Basisschool Bilal. Tijd: Locatie: uur IBS Bilal Miereveldstraat RP Amersfoort Voor meer informatie en aanmelden, kijk op 4. Startconferentie El Amal Op woensdag 7 december organiseerde Stichting Islamitische Scholen El Amal de jaarlijkse Startconferentie alweer voor de vijfde keer. Het thema van de conferentie was Identiteit, Kwaliteit en Ouders. Functioneel bestuurder dhr. Mohamed Bhoelan legde uit dat de scholen van El Amal in hun koers naar kwaliteitsscholen, niet zonder de drie kernonderwerpen kunnen. Deze zijn in onderlinge samenhang ontzettend belangrijk voor een school. Naar zijn mening kunnen deze drie ook niet worden gescheiden. Om te slagen zijn de ouders, de kwaliteit en de identiteit van een school elk van cruciaal belang. De ISBO onderkent het belang van kwaliteit en identiteit. Islamitische scholen moeten de lat zelfs nog hoger leggen en moeten excelleren. Het ideaalbeeld is dat islamitische scholen worden gekenmerkt door een geweldig pedagogisch klimaat, uitstekende resultaten en goed opgeleide moslimleerlingen. De conferentie was uitstekend bezocht en was erg leerzaam en informatief.

3 De ISBO is nauw betrokken bij de El Amal scholen. Onze identiteitsmedewerker Asma Claassen geeft vorm aan het identiteitsbeleid dat de scholen hanteren. Ze levert op iedere school maatwerk, omdat uitgegaan wordt van initiatieven die reeds op de scholen genomen zijn door de teams en enthousiaste leerkrachten. Voor meer informatie over het identiteitsbeleid, kunt u terecht bij Asma Claassen, via of Verplichte voorlichting over homoseksualiteit op scholen Minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt heeft toegegeven aan een motie van D66, waarin scholen worden verplicht om voorlichting over seksualiteit te verzorgen. In de kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs wordt vastgelegd dat scholen aandacht moeten besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit. D66 baseert zich op onderzoek waaruit zou blijken dat het uitblijven van voorlichting een voedingsbodem vormt voor onbegrip, discriminatie, sociale uitsluiting en geweld. In het belang van de seksuele weerbaarheid van meisjes, veiligheid van leerlingen en de volksgezondheid in het algemeen wenste D66 dan ook een verplichte voorlichting. In 2009 wilde toenmalige staatssecretaris Van Bijsterveldt de motie Pechtold/Van der Ham niet uitvoeren. In juni 2011 de motie Pechtold met een grote Kamermeerderheid alsnog aangenomen. Vanaf volgend jaar moet de voorlichting onderdeel zijn van het lesprogramma. De minister laat het aan de scholen zelf hoe ze aandacht willen geven aan het thema. De ISBO is druk doende om met de afzonderlijke scholen vorm te geven aan dit thema. Homoseksualiteit wordt niet als geïsoleerd thema behandeld, maar zal worden ingepast in een meeromvattende methode. 6. Geen offerte outplacement overlegd. Afwijzing door Participatiefonds terecht? In het reglement van het Participatiefonds, is opgenomen dat een schoolbestuur, bij het melden van een ontslag, moet bewijzen dat het heeft voldaan aan de inspanningsverplichting om de werknemer aan ander werk te helpen. Een bewijsmiddel kan zijn de offerte van outplacement, zodat een beroep op de werkloosheidsregeling wordt voorkomen. Als de inspanningsverplichting kan worden bewezen, zal het Participatiefonds een vergoedingsverzoek toewijzen. Sinds heeft de Raad van State een uitspraak gedaan die het niet noodzakelijk maakt dat er een offerte ligt om aan te tonen dat er sprake is van een reëel en substantieel aanbod van outplacement? Het kan ook worden aangetoond middels een briefwisseling tussen werkgever en werknemer, waaruit kan worden opgemaakt dat er een substantieel aanbod tot outplacement wordt gedaan. In de zaak die diende, had het betreffende schoolbestuur geen afschrift van een offerte overgelegd, maar bleek wel van verschillende brieven aan de werknemer met een aanbod tot outplacement. Het bestuur had ook contact opgenomen met een outplacementbureau en de

4 werknemer schriftelijk verwezen het bureau. Het bestuur had beschikbaar gesteld voor het outplacementtraject. De Raad van State vond afdoende aangetoond dat sprake is van een reëel en substantieel aanbod tot outplacement en bepaalde dat de uitkeringskosten ten laste kunnen worden gebracht van het Participatiefonds. 7. Meer en meer PO-scholen draaien verlies Schoolbesturen hebben steeds vaker te maken met verliezen. De effecten van de rijksbezuinigingen op onderwijs komen tot uiting in de financiële resultaten van veel scholen in het primair onderwijs. Uit een onderzoek van accountantsbureau Deloitte naar de jaarrekeningen van onderwijsinstellingen in Noordoost- en Midden-Nederland in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs volgt dat 57% van de PO-scholen het jaar 2010 afsloot met een verlies. In 2009 was dit nog 42%. De onderzoekers schatten dat dit cijfer in 2011 oploopt tot 62%. Deloitte verwacht dat vooral de ondersteunende functies binnen de scholen zullen worden geraakt. Voor het volledige rapport, ga naar Zoek op Benchmark 2011 Onderwijsinstellingen. 8. Strengere regels thuisonderwijs Toen een grote groep ouders van het Islamitisch College Amsterdam had aangekondigd hun kinderen thuis te onderwijzen als de school zou sluiten, ontstond daarover veel commotie in Den Haag. De ouders meenden nergens anders terecht te kunnen omdat andere scholen niet de gewenste richting konden aanbieden. Minister Van Bijsterveldt gaf aan dat ze aanvullende voorwaarden zou ontwikkelen om de kwaliteit van het thuisonderwijs te borgen. Inmiddels ligt er een voorstel, waarin ouders die hun kinderen thuis willen onderwijzen, de Nederlandse taal voldoende moeten beheersen. Ze dienen met een diploma of certificaat aan te tonen, dat ze voldoende lees- en schrijfvaardig zijn en dat ze verbaal voldoende sterk zijn. Verder dienen de ouders jaarlijks aan te geven hoe en wat ze hun kind willen onderwijzen, middels een plan van aanpak. Om de kwaliteit van de plannen van aanpak te borgen, dienen de ouders deze op te laten stellen door externe deskundigen. Met deze regels hoopt de minister de kwaliteit van het thuisonderwijs te kunnen garanderen. Door de verscherpte regels worden ouders mogelijk ontmoedigd om thuisonderwijs te doen verzorgen. 9. Consultatie wetsvoorstel inzake verlenging opheffingstermijn PO Het ministerie van OCW geeft schoolbesturen de mogelijkheid om te reageren op een wetsvoorstel om de WPO op een aantal punten te versoepelen. In het wetsvoorstel wordt onder meer de termijn waarbinnen een basisschool onder de opheffingsnorm mag zitten, verlengd van drie naar vijf jaar.

5 Elke vijf jaar worden de stichtingsnormen en opheffingsnormen van de gemeenten aangepast aan de bevolkingsgroei of daling. In dunbevolkte gemeenten betekent dat, dat de opheffingsnorm als gevolg van de daling van de leerlingaantallen lager zal uitvallen. Het wetsvoorstel beoogt de regelgeving over opheffing van basisscholen zodanig aan te passen dat deze weer aansluiting vindt bij de demografische ontwikkelingen in Nederland. Door het verlengen van de opheffingstermijn van drie naar vijf jaar krijgen schoolbesturen meer tijd een oplossing te vinden voor de dalende leerlingaantallen. Een andere belangrijke wijziging is dat ouders een school voor openbaar basisonderwijs kunnen stichten. Hiermee is de cirkel rond, want in het SO, VO en SVO konden ouders het initiatief tot oprichting reeds nemen. Reageren kan tot 1 januari Zie voor meer informatie: 10. Landelijke conferentie gemengd onderwijs Gemeenten, schoolbesturen, scholen en ouders hebben in twaalf gemeenten pilots gehouden om te onderzoeken welke beleidsinstrumenten ertoe kunnen bijdragen, dat basisscholen een betere afspiegeling vormen van de buurt waar ze in staan. De resultaten van dit onderzoek en het evaluatierapport worden besproken op een congres op 21 maart De opbrengsten van vier jaar pilots op scholen worden gepresenteerd in workshops en rondetafelgesprekken. Meer informatie hierover, vindt u op: 11. Premiestijging Participatiefonds / Vervangingsfonds De premies van het Vervangingsfonds / Participatiefonds gaan per 1 januari 2012 omhoog. In verband met het stijgende ziekteverzuim en de inherente vervanging, lopen de uitgaven voor de fondsen op. Verder zijn de uitgaven van de werkloosheidsuitkeringen ook gestegen. De directie van de fondsen heeft dan ook besloten om de premies te verhogen, waardoor de stand van zaken nu als volgt wordt Verplichte verzekering Vervangingsfonds - Groot schoolbestuur, geen eigen risicodrager 8,0 % 8,91 % - Groot schoolbestuur, wel eigen risicodrager - 3,44 % - Overige schoolbesturen 7,9 % 8,81 % Vrijwillige verzekering Vervangingsfonds - Groot schoolbestuur, geen eigen risicodrager 8,5 % 9,48 % - Groot schoolbestuur, wel eigen risicodrager - 3,3 % - Overige schoolbesturen 8,5 % 9,48 % Premie Participatiefonds 2,12 % 2,37 %

6 12. Perikelen rond onderwijstijd VO Een wetsvoorstel van de minister van Onderwijs om de VOonderwijstijd op 1040 uren per jaar te zetten, stuit op verzet van leerkrachten en scholieren. De zomervakantie wordt een week korter en als compensatie krijgen de leerlingen vijf roostervrije dagen. Verder moeten leerlingen in de onderbouw per jaar 1040 contacturen hebben. De onderwijsbonden zijn het niet eens met het wetsvoorstel en vinden dat de politiek het onnodig lastig maakt. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) organiseert op 21 december een demonstratie in Amsterdam tegen de 1040-uren norm. De Lerarenvakbond 'Leraren in Actie' roept haar leden eveneens op om actie te voeren. De LIA vreest dat door het voorstel tot gevolg zal hebben dat klassen groter worden, leraren vakantiedagen moeten inleveren en de werkdruk zal toenemen, terwijl er geen hogere beloning tegenover staat. Het wetsvoorstel is naar de Eerste Kamer gestuurd, die zich erover zal buigen. 13. Belgische scholen schrappen Godsdienstles ten faveure van Levensbeschouwing De Raad voor het Gemeenschapsonderwijs (GO!), een van de grote onderwijsnetten in Belgie, bepaalt de inrichting van rijksscholen in Belgisch-Vlaanderen, van kleuteronderwijs tot en met volwassenenonderwijs. Het GO! heeft besloten dat het vak Godsdienst op het VO vanaf 2014 wordt vervangen door een gestandaardiseerd vak Levensbeschouwing. Daardoor zal het niet langer mogelijk zijn om de eigen richting prominent te propageren. Scholen kunnen dus niet meer een rooms-katholieke, protestantse of islamitische inrichting voeren. Volgens een woordvoerder van het GO! is de diverse invulling van de godsdienstlessen niet meer van deze tijd. achterhaald, Hij meent dat de leerlingen rijp zijn om het eigen gelijk los te laten en de dialoog aan te gaan met andersdenkenden. 14. PvdA: falende schoolbestuurders geen tweede kans De PvdA-fractie in de Tweede Kamer maakt zich zorgen over de aanvraag voor een islamitische school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam. Met de sluiting van het Islamitisch College Amsterdam (ICA) nog vers in het geheugen, vrezen ze voor de kwaliteit van een dergelijke school. De ontwikkelingen rond het ICA vormden in 2009 de aanleiding van een onderzoek naar de juridische mogelijkheden om te kunnen ingrijpen wanneer een schoolbestuur dat slechte scholen heeft, een nieuwe school wil oprichten. Toenmalig staatssecretaris Dijksma verwees naar het initiatiefwetsvoorstel Van Dijk inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen. De PvdA meent dat schoolbestuurders die aantoonbaar hebben gefaald en die te maken hebben gekregen met een bekostigingssanctie in verband met tekortschietende onderwijsresultaten, geen zitting mogen hebben in het bestuur van een nieuw op te richten school.

7 De PvdA overweegt om een initiatiefwetsvoorstel in te dienen om de Wet goed bestuur, goed onderwijs zodanig te wijzigen dat een schoolbestuur dat slechte scholen heeft, eerst ervoor moet zorgen dat die scholen goed zijn voordat het nieuwe scholen opricht en dat bestuurders die verantwoordelijk zijn of waren voor een school met grote kwaliteitsproblemen, niet wordt toegestaan om nieuwe scholen te stichten. De partij wil zo voorkomen dat er nog meer zwakke scholen bijkomen in Nederland. 15. Scholen voor vmbo gemengde leerweg presteren ondermaats Dagblad Trouw presenteert jaarlijks de meting van schoolprestaties. De krant baseert zich op cijfers van de Inspectie. Hieruit kan worden afgeleid dat veel eindexamenleerlingen voor belangrijke vakken in het centraal examen zakken. Doordat ze de slechte cijfers kunnen compenseren met schoolonderzoeken, slaagt een deel van de leerlingen alsnog. Verder valt op dat scholen met vernieuwend onderwijs slechter presteren dan conventionele scholen. De leerlingen slagen minder vaak en halen bovendien lagere cijfers. Voor meer informatie, kijk op: 16. Scholier geeft wiskundeles op eigen school De Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad Rotterdam zet een van de eigen leerlingen in om bijlessen wiskunde te verzorgen op de school. Rector Erik Harinck kwam tot deze tijdelijke constructie om de afwezigheid wegens ziekte van de vaste wiskundeleerkracht op te lossen. De school heeft een streng personeelsbeleid, dat dwingend voorschrijft dat de personeelsleden uit gereformeerde kringen afkomstig moeten zijn. De school zet erg in op identiteit. Er kon voor 1 januari 2012 geen wiskundeleerkracht worden gevonden uit gereformeerde kringen voor de vacature van 1 lesuur. En daarom is besloten om de zestienjarige scholier Jordi Hendriks de wiskundeles te doen geven. Vanaf 1 januari worden de lessen overgenomen door een gekwalificeerde leerkracht. De ouders van Jordi zijn maar wat trots op hun intelligente zoon. 17. Jaarwisselingen Op 26 November 2011 viel de eerste dag van het islamitische nieuwe jaar. De islamitische jaartelling begint in het jaar 622 na Christus. In dat jaar verlieten de profeet Mohammed en zijn volgelingen de stad Mekka en emigreerden ze naar Yahtrib, dat later werd omgedoopt in Medinat An-nabi: stad van de Profeet, thans Medina. De vroege moslims vluchtten voor de tegenstand van de plaatstelijke Mekkaanse stammen, die niets zagen in de vernieuwende boodschap van de Profeet. Het heiligdom, de Kaaba in Mekka, was destijds een bedevaartsoord voor de polytheïsten en de plaats voer er financieel wel bij. De monotheïstische boodschap kreeg mede om die reden dan ook weinig aanhang. Inmiddels is de islamitische jaartelling aanbeland in het jaar De volgende jaarwisseling is omstreeks 15 november 2012.

8 En met de winter voor de deur, nemen we ook spoedig afscheid van We hopen dat het jaar u veel goeds heeft gebracht en moge het komend jaar nog veel geluk brengen. We wensen u een fijne jaarwisseling! Tot ziens in het nieuwe jaar! Mail uw vragen, opmerkingen en suggesties naar zodat wij deze kunnen opnemen in onze nieuwsbrief.. De volgende nieuwsbrief zal medio januari verschijnen. Disclaimer De medewerkers van de ISBO doen er alles aan om in deze nieuwsbrief de juiste, volledige en actuele informatie te verstrekken. Mocht er ondanks deze inspanning toch informatie ontbreken, onvolledig of onjuist zijn, dan horen wij dat graag. De ISBO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontbrekende, onvolledige of onjuiste informatie.

Flexibele schooltijden, effectiever onderwijs

Flexibele schooltijden, effectiever onderwijs MAGAZINE VOOR HET OPENBAAR ONDERWIJS Nummer 5, september 2014 Flexibele schooltijden, effectiever onderwijs Kernwaarden die staan als een huis Elke week een vragenrondje over seks NIEU W! bestel gratis

Nadere informatie

De formele positie van ouders in het onderwijs

De formele positie van ouders in het onderwijs De formele positie van ouders in het onderwijs Werkgroep ouderbetrokkenheid, ingesteld naar aanleiding van de intentieverklaring Versterking School-Ouderbetrokkenheid Drs. Nicole van Dartel, Algemene Vereniging

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Advies. Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief

Advies. Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief Advies Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief Nieuwe richtingen aan de vrijheid van onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk

Nadere informatie

Ouderbijdrage: Wat is er mis met levend stratego? Toestroom asielzoekerskinderen: gat in de begroting

Ouderbijdrage: Wat is er mis met levend stratego? Toestroom asielzoekerskinderen: gat in de begroting MAGAZINE VOOR HET OPENBAAR ONDERWIJS Nummer 6, november 2014 Ouderbijdrage: Wat is er mis met levend stratego? Toestroom asielzoekerskinderen: gat in de begroting Passend onderwijs vereist andere manier

Nadere informatie

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Drie adviezen over onderwijsbestuur: degelijk onderwijsbestuur, doortastend onderwijstoezicht en duurzame onderwijsrelaties Nr. 20060353/877, oktober

Nadere informatie

Anders in de klas. Evaluatie van de pilot Sociale veiligheid lhbt-jongeren op school. Freek Bucx Femke van der Sman m.m.v. Charlotte Jalvingh

Anders in de klas. Evaluatie van de pilot Sociale veiligheid lhbt-jongeren op school. Freek Bucx Femke van der Sman m.m.v. Charlotte Jalvingh Anders in de klas Anders in de klas Evaluatie van de pilot Sociale veiligheid lhbt-jongeren op school Freek Bucx Femke van der Sman m.m.v. Charlotte Jalvingh Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag,

Nadere informatie

Anders in de klas. Evaluatie van de pilot Sociale veiligheid lhbt-jongeren op school. Freek Bucx Femke van der Sman m.m.v. Charlotte Jalvingh

Anders in de klas. Evaluatie van de pilot Sociale veiligheid lhbt-jongeren op school. Freek Bucx Femke van der Sman m.m.v. Charlotte Jalvingh Anders in de klas Anders in de klas Evaluatie van de pilot Sociale veiligheid lhbt-jongeren op school Freek Bucx Femke van der Sman m.m.v. Charlotte Jalvingh Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag,

Nadere informatie

Overstap Vmbo naar havo, de sector aan zet

Overstap Vmbo naar havo, de sector aan zet Eindrapportage actieplan Overstap Vmbo naar havo, de sector aan zet Advies VO-raad Januari 2010 Annemiek Staarman en Karin Monnink, VO-raad Met medewerking van Hélène van Oostrom 1 Inleiding...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Advies. Ouders als partners

Advies. Ouders als partners Advies Ouders als partners Ouders als partners Versterking van relaties met en tussen ouders op school Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert,

Nadere informatie

Advies. Ouders als partners

Advies. Ouders als partners Advies Ouders als partners Ouders als partners Versterking van relaties met en tussen ouders op school Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert,

Nadere informatie

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN Voorwoord Onbevoegd lesgeven is al jaren een bron van zorg in het voortgezet onderwijs. Tot nu toe is vooral

Nadere informatie

JUF, WANNEER GAAN WE WEER TECHNIEKEN?

JUF, WANNEER GAAN WE WEER TECHNIEKEN? JUF, WANNEER GAAN WE WEER TECHNIEKEN? Ervaringen van het programma Verbreding Techniek Basisonderwijs KPC Groep Elise Schouten Hanneke te Brakke-Schakenraad INLEIDING 3 1 VERBREDING TECHNIEK BASISONDERWIJS

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede Woensdag 11 november 2015 Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede U i t n o d i g i n g Op woensdag 11 november 2015 vindt het 9 e landelijke WMS congres plaats onder de titel: Ambitie

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Advies. Onderwijspolitiek na de commissie-dijsselbloem

Advies. Onderwijspolitiek na de commissie-dijsselbloem Advies Onderwijspolitiek na de commissie-dijsselbloem Onderwijspolitiek na de commissie-dijsselbloem Onderwijspolitiek na de commissie-dijsselbloem 1 Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege,

Nadere informatie

Rapport. Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs. Onderzoek naar oorzaken en maatregelen

Rapport. Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs. Onderzoek naar oorzaken en maatregelen Rapport Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs Onderzoek naar oorzaken en maatregelen Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 007 Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen Nr. 6 BRIEF VAN DE COMMISSIE PARLEMENTAIR ONDERZOEK ONDERWIJSVERNIEUWINGEN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Bestuurders met ervaring geven praktische tips

Bestuurders met ervaring geven praktische tips 360 Bestuurders met ervaring geven praktische tips Krimp hoeft geen (k)ramp te zijn Er is geen ontkomen aan: de leerlingenaantallen gaan dalen. Ook voor minder leerlingen moet er straks kwalitatief goed

Nadere informatie

Ten slotte geef ik u een overzicht van de evaluaties van het achterstandenbeleid die u in maart 2015 van mij mag verwachten.

Ten slotte geef ik u een overzicht van de evaluaties van het achterstandenbeleid die u in maart 2015 van mij mag verwachten. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Datum 17 november 2014 Betreft Toekomstgericht funderend onderwijs

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Advies van de Commissie Leraren September 2007. LeerKracht!

Advies van de Commissie Leraren September 2007. LeerKracht! September 2007 LeerKracht! Nederland staat aan de vooravond van een dramatisch kwantitatief tekort aan kwalitatief goede leraren. Dit dubbele lerarenprobleem definieert het werkterrein van de Commissie

Nadere informatie