2. ISBO op WMS-Congres Op woensdag 23 november 2011 organiseerde Stichting Onderwijsgeschillen inmiddels het vijfde WMS Congres in Ede.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. ISBO op WMS-Congres Op woensdag 23 november 2011 organiseerde Stichting Onderwijsgeschillen inmiddels het vijfde WMS Congres in Ede."

Transcriptie

1 ISBO Nieuwsbrief 2011, nummer 18 Amersfoort, December ISBO versterkt samenwerking met andere belangenorganisaties De AVS, Besturenraad, VBS, VOS/ABB, ISBO, LVGS, VGS, Vereniging Katholieke Onderwijsbesturen (VKO i.o.) en de sectorraden PO-Raad en VOraad wensen hun samenwerking te versterken. Zij streven ernaar om de aangesloten schoolbesturen tegen lagere kosten beter te bedienen. Ook willen ze namens de sector een krachtiger, eenduidiger geluid naar de landelijke politiek laten horen. Op 29 november hebben de genoemde organisaties een bijeenkomst gehad onder voorzitterschap ven René Smit (Bestuursvoorzitter van de Vrije Universiteit) en begeleid door verenigingsadviseur Frans Huizinga. Deze bijeenkomst was een vervolg op een heidedag in de zomer. De organisaties verkennen de komende periode hoe zij deze versterkte samenwerking willen vorm geven in een ander organisatorisch model en verbeterde werkwijzen. In het voorjaar hopen de organisaties conclusies te trekken die zij vervolgens met hun leden zullen bespreken. De ISBO houdt u op de hoogte van deze ontwikkelingen. 2. ISBO op WMS-Congres Op woensdag 23 november 2011 organiseerde Stichting Onderwijsgeschillen inmiddels het vijfde WMS Congres in Ede. De dag begon met een plenair gedeelte waarin minister Bijsterveldt de zaal toesprak en zij prijzen uitreikte aan medezeggenschapsraden die goed bezig waren. In de middag werden verschillende workshops verzorgd door diverse onderwijsorganisaties, waaronder de ISBO. In de workshops werd ingegaan op onderwerpen als rechten en plichten in de MR, passend onderwijs, geschillen en klachten. Onze juriste Arzu Yandere-Köycü verzorgt al twee jaren namens de ISBO de basiscursus MR voor de aangesloten PO-scholen. Zij heeft in minder dan anderhalf uur tijd uiteengezet wat de WMS betekent voor medezeggenschapsraden. Ze heeft de cursisten geïnformeerd over de rechten en plichten die een MR heeft en welk belang de MR dient binnen de school. De cursisten konden de workshop goed waarderen, dit blijkt uit de evaluatieformulieren. De ISBO is volgend jaar mogelijk opnieuw van de partij. Het WMS Congres zal volgend jaar plaatsvinden op 21 november. Voor meer informatie over het WMS Congres, kijk op Voor meer informatie over de Basiscursus MR van de ISBO, neem contact met ons op via: of

2 3. Presentatie methode Veilig opgroeien & zo! OAB de Koepel en de ISBO hebben de krachten gebundeld op het thema Schoolveiligheid. Door leerlingen op zowel cognitief- als sociaalemotioneel vlak een stabiele basis te geven, dragen scholen bij aan de ontwikkeling van leerlingen tot succesvolle burgers. Een veilige leeromgeving is een belangrijke voorwaarde om dat te kunnen bereiken. Veiligheid omvat meer dan een veilige leer- en werkplek: het heeft ook betrekking op het adequaat kunnen handelen, indien een kind geconfronteerd wordt met situaties die hem mogelijk in zijn ontwikkeling kunnen bedreigen. De methode Veilig opgroeien & zo! bereidt de leerlingen, behalve op de kansen, ook voor op de valkuilen die onze samenleving biedt. De meerwaarde voor de scholen om Veilig opgroeien & zo! in het activiteitenplan op te nemen, zit in het gegeven dat: De veiligheid in en rondom de school vergroot wordt. De lessen bijdragen aan actief burgerschap en sociale integratie. De ouderbetrokkenheid vergroot wordt. De lessen zowel projectmatig als methodisch in het reguliere lesaanbod inpasbaar zijn. De kans dat leerlingen opgroeien tot succesvolle burgers vergroot wordt. De partners hebben een informatiebijeenkomst georganiseerd. Deze zal op donderdag 15 december 2011 worden gehouden, in het hoofdgebouw van de Basisschool Bilal. Tijd: Locatie: uur IBS Bilal Miereveldstraat RP Amersfoort Voor meer informatie en aanmelden, kijk op 4. Startconferentie El Amal Op woensdag 7 december organiseerde Stichting Islamitische Scholen El Amal de jaarlijkse Startconferentie alweer voor de vijfde keer. Het thema van de conferentie was Identiteit, Kwaliteit en Ouders. Functioneel bestuurder dhr. Mohamed Bhoelan legde uit dat de scholen van El Amal in hun koers naar kwaliteitsscholen, niet zonder de drie kernonderwerpen kunnen. Deze zijn in onderlinge samenhang ontzettend belangrijk voor een school. Naar zijn mening kunnen deze drie ook niet worden gescheiden. Om te slagen zijn de ouders, de kwaliteit en de identiteit van een school elk van cruciaal belang. De ISBO onderkent het belang van kwaliteit en identiteit. Islamitische scholen moeten de lat zelfs nog hoger leggen en moeten excelleren. Het ideaalbeeld is dat islamitische scholen worden gekenmerkt door een geweldig pedagogisch klimaat, uitstekende resultaten en goed opgeleide moslimleerlingen. De conferentie was uitstekend bezocht en was erg leerzaam en informatief.

3 De ISBO is nauw betrokken bij de El Amal scholen. Onze identiteitsmedewerker Asma Claassen geeft vorm aan het identiteitsbeleid dat de scholen hanteren. Ze levert op iedere school maatwerk, omdat uitgegaan wordt van initiatieven die reeds op de scholen genomen zijn door de teams en enthousiaste leerkrachten. Voor meer informatie over het identiteitsbeleid, kunt u terecht bij Asma Claassen, via of Verplichte voorlichting over homoseksualiteit op scholen Minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt heeft toegegeven aan een motie van D66, waarin scholen worden verplicht om voorlichting over seksualiteit te verzorgen. In de kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs wordt vastgelegd dat scholen aandacht moeten besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit. D66 baseert zich op onderzoek waaruit zou blijken dat het uitblijven van voorlichting een voedingsbodem vormt voor onbegrip, discriminatie, sociale uitsluiting en geweld. In het belang van de seksuele weerbaarheid van meisjes, veiligheid van leerlingen en de volksgezondheid in het algemeen wenste D66 dan ook een verplichte voorlichting. In 2009 wilde toenmalige staatssecretaris Van Bijsterveldt de motie Pechtold/Van der Ham niet uitvoeren. In juni 2011 de motie Pechtold met een grote Kamermeerderheid alsnog aangenomen. Vanaf volgend jaar moet de voorlichting onderdeel zijn van het lesprogramma. De minister laat het aan de scholen zelf hoe ze aandacht willen geven aan het thema. De ISBO is druk doende om met de afzonderlijke scholen vorm te geven aan dit thema. Homoseksualiteit wordt niet als geïsoleerd thema behandeld, maar zal worden ingepast in een meeromvattende methode. 6. Geen offerte outplacement overlegd. Afwijzing door Participatiefonds terecht? In het reglement van het Participatiefonds, is opgenomen dat een schoolbestuur, bij het melden van een ontslag, moet bewijzen dat het heeft voldaan aan de inspanningsverplichting om de werknemer aan ander werk te helpen. Een bewijsmiddel kan zijn de offerte van outplacement, zodat een beroep op de werkloosheidsregeling wordt voorkomen. Als de inspanningsverplichting kan worden bewezen, zal het Participatiefonds een vergoedingsverzoek toewijzen. Sinds heeft de Raad van State een uitspraak gedaan die het niet noodzakelijk maakt dat er een offerte ligt om aan te tonen dat er sprake is van een reëel en substantieel aanbod van outplacement? Het kan ook worden aangetoond middels een briefwisseling tussen werkgever en werknemer, waaruit kan worden opgemaakt dat er een substantieel aanbod tot outplacement wordt gedaan. In de zaak die diende, had het betreffende schoolbestuur geen afschrift van een offerte overgelegd, maar bleek wel van verschillende brieven aan de werknemer met een aanbod tot outplacement. Het bestuur had ook contact opgenomen met een outplacementbureau en de

4 werknemer schriftelijk verwezen het bureau. Het bestuur had beschikbaar gesteld voor het outplacementtraject. De Raad van State vond afdoende aangetoond dat sprake is van een reëel en substantieel aanbod tot outplacement en bepaalde dat de uitkeringskosten ten laste kunnen worden gebracht van het Participatiefonds. 7. Meer en meer PO-scholen draaien verlies Schoolbesturen hebben steeds vaker te maken met verliezen. De effecten van de rijksbezuinigingen op onderwijs komen tot uiting in de financiële resultaten van veel scholen in het primair onderwijs. Uit een onderzoek van accountantsbureau Deloitte naar de jaarrekeningen van onderwijsinstellingen in Noordoost- en Midden-Nederland in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs volgt dat 57% van de PO-scholen het jaar 2010 afsloot met een verlies. In 2009 was dit nog 42%. De onderzoekers schatten dat dit cijfer in 2011 oploopt tot 62%. Deloitte verwacht dat vooral de ondersteunende functies binnen de scholen zullen worden geraakt. Voor het volledige rapport, ga naar Zoek op Benchmark 2011 Onderwijsinstellingen. 8. Strengere regels thuisonderwijs Toen een grote groep ouders van het Islamitisch College Amsterdam had aangekondigd hun kinderen thuis te onderwijzen als de school zou sluiten, ontstond daarover veel commotie in Den Haag. De ouders meenden nergens anders terecht te kunnen omdat andere scholen niet de gewenste richting konden aanbieden. Minister Van Bijsterveldt gaf aan dat ze aanvullende voorwaarden zou ontwikkelen om de kwaliteit van het thuisonderwijs te borgen. Inmiddels ligt er een voorstel, waarin ouders die hun kinderen thuis willen onderwijzen, de Nederlandse taal voldoende moeten beheersen. Ze dienen met een diploma of certificaat aan te tonen, dat ze voldoende lees- en schrijfvaardig zijn en dat ze verbaal voldoende sterk zijn. Verder dienen de ouders jaarlijks aan te geven hoe en wat ze hun kind willen onderwijzen, middels een plan van aanpak. Om de kwaliteit van de plannen van aanpak te borgen, dienen de ouders deze op te laten stellen door externe deskundigen. Met deze regels hoopt de minister de kwaliteit van het thuisonderwijs te kunnen garanderen. Door de verscherpte regels worden ouders mogelijk ontmoedigd om thuisonderwijs te doen verzorgen. 9. Consultatie wetsvoorstel inzake verlenging opheffingstermijn PO Het ministerie van OCW geeft schoolbesturen de mogelijkheid om te reageren op een wetsvoorstel om de WPO op een aantal punten te versoepelen. In het wetsvoorstel wordt onder meer de termijn waarbinnen een basisschool onder de opheffingsnorm mag zitten, verlengd van drie naar vijf jaar.

5 Elke vijf jaar worden de stichtingsnormen en opheffingsnormen van de gemeenten aangepast aan de bevolkingsgroei of daling. In dunbevolkte gemeenten betekent dat, dat de opheffingsnorm als gevolg van de daling van de leerlingaantallen lager zal uitvallen. Het wetsvoorstel beoogt de regelgeving over opheffing van basisscholen zodanig aan te passen dat deze weer aansluiting vindt bij de demografische ontwikkelingen in Nederland. Door het verlengen van de opheffingstermijn van drie naar vijf jaar krijgen schoolbesturen meer tijd een oplossing te vinden voor de dalende leerlingaantallen. Een andere belangrijke wijziging is dat ouders een school voor openbaar basisonderwijs kunnen stichten. Hiermee is de cirkel rond, want in het SO, VO en SVO konden ouders het initiatief tot oprichting reeds nemen. Reageren kan tot 1 januari Zie voor meer informatie: 10. Landelijke conferentie gemengd onderwijs Gemeenten, schoolbesturen, scholen en ouders hebben in twaalf gemeenten pilots gehouden om te onderzoeken welke beleidsinstrumenten ertoe kunnen bijdragen, dat basisscholen een betere afspiegeling vormen van de buurt waar ze in staan. De resultaten van dit onderzoek en het evaluatierapport worden besproken op een congres op 21 maart De opbrengsten van vier jaar pilots op scholen worden gepresenteerd in workshops en rondetafelgesprekken. Meer informatie hierover, vindt u op: 11. Premiestijging Participatiefonds / Vervangingsfonds De premies van het Vervangingsfonds / Participatiefonds gaan per 1 januari 2012 omhoog. In verband met het stijgende ziekteverzuim en de inherente vervanging, lopen de uitgaven voor de fondsen op. Verder zijn de uitgaven van de werkloosheidsuitkeringen ook gestegen. De directie van de fondsen heeft dan ook besloten om de premies te verhogen, waardoor de stand van zaken nu als volgt wordt Verplichte verzekering Vervangingsfonds - Groot schoolbestuur, geen eigen risicodrager 8,0 % 8,91 % - Groot schoolbestuur, wel eigen risicodrager - 3,44 % - Overige schoolbesturen 7,9 % 8,81 % Vrijwillige verzekering Vervangingsfonds - Groot schoolbestuur, geen eigen risicodrager 8,5 % 9,48 % - Groot schoolbestuur, wel eigen risicodrager - 3,3 % - Overige schoolbesturen 8,5 % 9,48 % Premie Participatiefonds 2,12 % 2,37 %

6 12. Perikelen rond onderwijstijd VO Een wetsvoorstel van de minister van Onderwijs om de VOonderwijstijd op 1040 uren per jaar te zetten, stuit op verzet van leerkrachten en scholieren. De zomervakantie wordt een week korter en als compensatie krijgen de leerlingen vijf roostervrije dagen. Verder moeten leerlingen in de onderbouw per jaar 1040 contacturen hebben. De onderwijsbonden zijn het niet eens met het wetsvoorstel en vinden dat de politiek het onnodig lastig maakt. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) organiseert op 21 december een demonstratie in Amsterdam tegen de 1040-uren norm. De Lerarenvakbond 'Leraren in Actie' roept haar leden eveneens op om actie te voeren. De LIA vreest dat door het voorstel tot gevolg zal hebben dat klassen groter worden, leraren vakantiedagen moeten inleveren en de werkdruk zal toenemen, terwijl er geen hogere beloning tegenover staat. Het wetsvoorstel is naar de Eerste Kamer gestuurd, die zich erover zal buigen. 13. Belgische scholen schrappen Godsdienstles ten faveure van Levensbeschouwing De Raad voor het Gemeenschapsonderwijs (GO!), een van de grote onderwijsnetten in Belgie, bepaalt de inrichting van rijksscholen in Belgisch-Vlaanderen, van kleuteronderwijs tot en met volwassenenonderwijs. Het GO! heeft besloten dat het vak Godsdienst op het VO vanaf 2014 wordt vervangen door een gestandaardiseerd vak Levensbeschouwing. Daardoor zal het niet langer mogelijk zijn om de eigen richting prominent te propageren. Scholen kunnen dus niet meer een rooms-katholieke, protestantse of islamitische inrichting voeren. Volgens een woordvoerder van het GO! is de diverse invulling van de godsdienstlessen niet meer van deze tijd. achterhaald, Hij meent dat de leerlingen rijp zijn om het eigen gelijk los te laten en de dialoog aan te gaan met andersdenkenden. 14. PvdA: falende schoolbestuurders geen tweede kans De PvdA-fractie in de Tweede Kamer maakt zich zorgen over de aanvraag voor een islamitische school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam. Met de sluiting van het Islamitisch College Amsterdam (ICA) nog vers in het geheugen, vrezen ze voor de kwaliteit van een dergelijke school. De ontwikkelingen rond het ICA vormden in 2009 de aanleiding van een onderzoek naar de juridische mogelijkheden om te kunnen ingrijpen wanneer een schoolbestuur dat slechte scholen heeft, een nieuwe school wil oprichten. Toenmalig staatssecretaris Dijksma verwees naar het initiatiefwetsvoorstel Van Dijk inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen. De PvdA meent dat schoolbestuurders die aantoonbaar hebben gefaald en die te maken hebben gekregen met een bekostigingssanctie in verband met tekortschietende onderwijsresultaten, geen zitting mogen hebben in het bestuur van een nieuw op te richten school.

7 De PvdA overweegt om een initiatiefwetsvoorstel in te dienen om de Wet goed bestuur, goed onderwijs zodanig te wijzigen dat een schoolbestuur dat slechte scholen heeft, eerst ervoor moet zorgen dat die scholen goed zijn voordat het nieuwe scholen opricht en dat bestuurders die verantwoordelijk zijn of waren voor een school met grote kwaliteitsproblemen, niet wordt toegestaan om nieuwe scholen te stichten. De partij wil zo voorkomen dat er nog meer zwakke scholen bijkomen in Nederland. 15. Scholen voor vmbo gemengde leerweg presteren ondermaats Dagblad Trouw presenteert jaarlijks de meting van schoolprestaties. De krant baseert zich op cijfers van de Inspectie. Hieruit kan worden afgeleid dat veel eindexamenleerlingen voor belangrijke vakken in het centraal examen zakken. Doordat ze de slechte cijfers kunnen compenseren met schoolonderzoeken, slaagt een deel van de leerlingen alsnog. Verder valt op dat scholen met vernieuwend onderwijs slechter presteren dan conventionele scholen. De leerlingen slagen minder vaak en halen bovendien lagere cijfers. Voor meer informatie, kijk op: 16. Scholier geeft wiskundeles op eigen school De Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad Rotterdam zet een van de eigen leerlingen in om bijlessen wiskunde te verzorgen op de school. Rector Erik Harinck kwam tot deze tijdelijke constructie om de afwezigheid wegens ziekte van de vaste wiskundeleerkracht op te lossen. De school heeft een streng personeelsbeleid, dat dwingend voorschrijft dat de personeelsleden uit gereformeerde kringen afkomstig moeten zijn. De school zet erg in op identiteit. Er kon voor 1 januari 2012 geen wiskundeleerkracht worden gevonden uit gereformeerde kringen voor de vacature van 1 lesuur. En daarom is besloten om de zestienjarige scholier Jordi Hendriks de wiskundeles te doen geven. Vanaf 1 januari worden de lessen overgenomen door een gekwalificeerde leerkracht. De ouders van Jordi zijn maar wat trots op hun intelligente zoon. 17. Jaarwisselingen Op 26 November 2011 viel de eerste dag van het islamitische nieuwe jaar. De islamitische jaartelling begint in het jaar 622 na Christus. In dat jaar verlieten de profeet Mohammed en zijn volgelingen de stad Mekka en emigreerden ze naar Yahtrib, dat later werd omgedoopt in Medinat An-nabi: stad van de Profeet, thans Medina. De vroege moslims vluchtten voor de tegenstand van de plaatstelijke Mekkaanse stammen, die niets zagen in de vernieuwende boodschap van de Profeet. Het heiligdom, de Kaaba in Mekka, was destijds een bedevaartsoord voor de polytheïsten en de plaats voer er financieel wel bij. De monotheïstische boodschap kreeg mede om die reden dan ook weinig aanhang. Inmiddels is de islamitische jaartelling aanbeland in het jaar De volgende jaarwisseling is omstreeks 15 november 2012.

8 En met de winter voor de deur, nemen we ook spoedig afscheid van We hopen dat het jaar u veel goeds heeft gebracht en moge het komend jaar nog veel geluk brengen. We wensen u een fijne jaarwisseling! Tot ziens in het nieuwe jaar! Mail uw vragen, opmerkingen en suggesties naar zodat wij deze kunnen opnemen in onze nieuwsbrief.. De volgende nieuwsbrief zal medio januari verschijnen. Disclaimer De medewerkers van de ISBO doen er alles aan om in deze nieuwsbrief de juiste, volledige en actuele informatie te verstrekken. Mocht er ondanks deze inspanning toch informatie ontbreken, onvolledig of onjuist zijn, dan horen wij dat graag. De ISBO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontbrekende, onvolledige of onjuiste informatie.

ISBO Nieuwsbrief 2013, nummer 24 Amersfoort, januari 2013

ISBO Nieuwsbrief 2013, nummer 24 Amersfoort, januari 2013 ISBO Nieuwsbrief 2013, nummer 24 Amersfoort, januari 2013 1. Succesvol beroep tegen afwijzing islamitische basisschool Het beroep tegen de beslissing van de Zwolse gemeenteraad om opneming van een islamitische

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus Voortgezet Onderwijs 19 februari 2016 Inhoud Algemeen Meer maatwerk voor leerlingen Overgang po-vo Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie Rekenresultaten 2015 per school Scholen aan de slag

Nadere informatie

Datum 9 november 2009 Betreft Kamervragen van de leden Karabulut en Jasper van Dijk over het invoeren van islamlessen op openbare scholen

Datum 9 november 2009 Betreft Kamervragen van de leden Karabulut en Jasper van Dijk over het invoeren van islamlessen op openbare scholen a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Handleiding voor schoolbesturen bij de prikactie

Handleiding voor schoolbesturen bij de prikactie Handleiding voor schoolbesturen bij de prikactie Op dinsdag 27 juni zullen veel leerkrachten in Nederland een uur later starten met hun les dan normaal. De organisaties die verenigd zijn in het PO-front

Nadere informatie

UITSPRAAK. het bestuur van A, gevestigd te B, verzoeker, hierna te noemen het bevoegd gezag

UITSPRAAK. het bestuur van A, gevestigd te B, verzoeker, hierna te noemen het bevoegd gezag 106912 UITSPRAAK in het geding tussen: het bestuur van A, gevestigd te B, verzoeker, hierna te noemen het bevoegd gezag en de deelmedezeggenschapsraad van C te B, verweerder, hierna te noemen de DMR 1.

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Passend onderwijs komt eraan!

Passend Onderwijs. Passend onderwijs komt eraan! Passend Onderwijs 2e Passend onderwijs komt eraan! Nederland krijgt een nieuw onderwijsstelsel met de naam Passend Onderwijs. Per 1 augustus 2014 (de invoering is een jaar uitgesteld) voeren alle scholen

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG. Datum 8 juli 2013

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG. Datum 8 juli 2013 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wet van 9 december 2005, houdende opneming in de Wet op het

Nadere informatie

1 Behoud van de laatste school in het dorp binnen het huidige bestuur

1 Behoud van de laatste school in het dorp binnen het huidige bestuur Bijlage 1 opties behoud laatste school in een dorp In deze bijlage schets ik opties voor het behoud van de laatste school in een dorp binnen het huidige bestuur (1) en opties voor het behoud van de laatste

Nadere informatie

Nieuwsbrief VO nr. 5 11 februari 2008

Nieuwsbrief VO nr. 5 11 februari 2008 Nieuwsbrief VO nr. 5 11 februari 2008 In dit nummer Onderzoek bestuurlijke verzelfstandiging /1 Conferentie verbindend leren in Eindhoven /1 Wegens succes: vierde leergang P&O /2 Bijna alle scholen zijn

Nadere informatie

Datum 13 april 2012 Betreft Antwoorden op Kamervragen van het lid Elias (VVD) over stakingen in het onderwijs

Datum 13 april 2012 Betreft Antwoorden op Kamervragen van het lid Elias (VVD) over stakingen in het onderwijs a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN MEERDERE BRINNUMMERS OP DEZELFDE LOCATIE VAN DE DRIELUIK (01XA) EN HET BAKEN (23WK) TE AMERSFOORT Utrecht, maart 2011 Voorwoord Dit rapport bevat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 031 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van

Nadere informatie

Vakbonden blokkeren pilots vervangingsstelsel

Vakbonden blokkeren pilots vervangingsstelsel In dit nummer Vakbonden blokkeren pilots vervangingsstelsel / 1 Artikel 23 verhindert ingrijpen bij slechte kwaliteit / 2 Duidelijke behoefte aan openbaar vo in Barneveld / 2 Brandbrief uit vrees voor

Nadere informatie

De feiten over stille bezuinigingen in het primair onderwijs

De feiten over stille bezuinigingen in het primair onderwijs De feiten over stille bezuinigingen in het primair onderwijs Het primair onderwijs kampt met de gevolgen van zogenoemde stille bezuinigingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Sinds enkele weken

Nadere informatie

ISBO Nieuwsbrief 2012, nummer 22 Amersfoort, oktober 2012

ISBO Nieuwsbrief 2012, nummer 22 Amersfoort, oktober 2012 ISBO Nieuwsbrief 2012, nummer 22 Amersfoort, oktober 2012 1. Ied-feesten voor kinderen Jaarlijks organiseert het Team Kinder 'Iedfeesten een feest speciaal voor kinderen in Amsterdam. Het Kinder Iedfeest

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

Spelregels sponsoring op scholen

Spelregels sponsoring op scholen Spelregels sponsoring op scholen Stemt iedereen in met de sponsoring? 2 Spelregels sponsoring op scholen Sponsoring op school Bedrijven kunnen bijdragen aan goed onderwijs. Bijvoorbeeld door het bieden

Nadere informatie

3. Een voorbeeld protestbrief aan de minister

3. Een voorbeeld protestbrief aan de minister Hieronder vindt u : 1. De brief per post aan de schoolleiding en de medezeggenschapsraad 2 pagina s 2. De brief per post voor leerling en ouders 3. Een voorbeeld protestbrief aan de minister Den Haag,

Nadere informatie

ISBO Nieuwsbrief 2013, nummer 31 Amersfoort, oktober 2013

ISBO Nieuwsbrief 2013, nummer 31 Amersfoort, oktober 2013 ISBO Nieuwsbrief 2013, nummer 31 Amersfoort, oktober 2013 1. Stand van zaken ISG Ibn Ghaldoun Het bestuur van de islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun zal de beslissing van staatssecretaris Dekker

Nadere informatie

In dit nummer. Nieuw opleidingsaanbod VOS/ABB Consulting. Nieuwsbrief VO nr. 18 20 mei 2008

In dit nummer. Nieuw opleidingsaanbod VOS/ABB Consulting. Nieuwsbrief VO nr. 18 20 mei 2008 In dit nummer Nieuw opleidingsaanbod VOS/ABB Consulting /1 Onderzoek naar belemmeringen bij stapelen /2 Invoering van één landelijk digitaal spijbelloket /2 Onderzoek naar efficiency in het onderwijs /2

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs Januari 2014 Update: Week van passend onderwijs Uitgelicht Update: Week van passend onderwijs De eerste 50 scholen en samenwerkingsverbanden hebben zich aangemeld voor de Week van passend onderwijs (24-28

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 795 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met de wettelijke verankering van afdelingen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs

Nadere informatie

De Commissie is niet bevoegd om een oordeel te geven over een besluit van het samenwerkingsverband over toelating tot een Talentklas.

De Commissie is niet bevoegd om een oordeel te geven over een besluit van het samenwerkingsverband over toelating tot een Talentklas. 107216 - De Commissie is niet bevoegd om een oordeel te geven over een besluit van het samenwerkingsverband over toelating tot een Talentklas. in het geding tussen: verbeterd* ADVIES de heer en mevrouw

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Veiligheid in het primair onderwijs

Veiligheid in het primair onderwijs Veiligheid in het primair onderwijs 1 april 2009 Maarssen 8 april 2009 Amsterdam 9 april 2009 Den Haag 21 april 2009 Eindhoven 22 april 2009 Assen Marij Bosdriesz, Cecile Godefrooy, Marina Moerkens Programma

Nadere informatie

1 > Retouradres Postbus BJ Den Haag. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

1 > Retouradres Postbus BJ Den Haag. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2218 Vragen van het lid

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Stichting Islamitische Basisscholen Eindhoven School: Tarieq Ibnoe Ziyad Plaats: Eindhoven BRIN-nummer: 22NM nummer AD/RS/42744

Nadere informatie

Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing als exameninstelling voortgezet onderwijs

Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing als exameninstelling voortgezet onderwijs Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair onderwijs po 079-3232333 Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing

Nadere informatie

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel.

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel. Onderhandelaarsakkoord convenant mobiliteit passend onderwijs PARTIJEN Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap PO-Raad VO-raad AOC Raad CNV Onderwijs AVS CMHF OVERWEGENDE: dat er sprake is van

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

SAMENVATTEND RAPPORT

SAMENVATTEND RAPPORT SAMENVATTEND RAPPORT van het Inspectieonderzoek op Zuyderzee College Lemmer afdeling vmbo (g)t Zwolle, 14 mei 2014 (4331133) 2 1. WAAROM ONTVANGT U DIT SAMENVATTENDE RAPPORT? De Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

13 november 2008 PO&K/BS/73395

13 november 2008 PO&K/BS/73395 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 13 november 2008 PO&K/BS/73395 Onderwerp Aanbieding thema-onderzoek islamitisch onderwijs Inleiding

Nadere informatie

Hierbij treft u aan het jaarverslag 2014 van de Commissie van beroep Islamitische Scholen 2014.

Hierbij treft u aan het jaarverslag 2014 van de Commissie van beroep Islamitische Scholen 2014. Commissie van beroep Islamitische Scholen Voorwoord Hierbij treft u aan het jaarverslag 2014 van de Commissie van beroep Islamitische Scholen 2014. Over de toekomst van de Commissies van Beroep is het

Nadere informatie

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Aan de besturen van de samenwerkingsverbanden WSNS en de REC s Aan de leden van de PO-raad Utrecht, 18 april 2013 De Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs heeft betrekking op meerdere

Nadere informatie

Meer kansen door internationaal basisonderwijs

Meer kansen door internationaal basisonderwijs Meer kansen door internationaal basisonderwijs Initiatiefvoorstel D66, VVD en Groenlinks Oktober 2013 Amsterdam is een wereldstad en de meest internationale stad van het land. De haven, het toerisme, de

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

23 mei 2006 en 24 mei 2006

23 mei 2006 en 24 mei 2006 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 12 juni 2006 PO/B&B/06/24482 Uw brief van 23 mei 2006 en 24 mei 2006 Uw kenmerk 2050613820

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17134 26 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2013, nr. JOZ/499515,

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF / oktober 2012

NIEUWSBRIEF / oktober 2012 NIEUWSBRIEF / oktober 2012 IN DEZE NIEUWSBRIEF. e-mailproblemen Io Vivat ouder-/mentoravonden VMBO oudernetwerk h/v onderbouw Even voorstellen. cursusplanning E-MAILPROBLEMEN De in de zomer geïnstalleerde

Nadere informatie

Afgesproken maatregelen

Afgesproken maatregelen logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 4 april 2005 PO/KO/2005/14655 Onderwerp particulier onderwijs Tijdens het vragenuurtje

Nadere informatie

Nieuwsbrief VO nr. 32 29 oktober 2007

Nieuwsbrief VO nr. 32 29 oktober 2007 In dit nummer Nieuwsbrief VO nr. 32 29 oktober 2007 Nieuwe hoofdprijs voor gelukkigste klas / 1 Conferentie over loopbaanbegeleiding vmbo'ers / 1 Ouders geven onderwijs ruim voldoende / 2 Bedrijven moeten

Nadere informatie

Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus BJ Den Haag

Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus BJ Den Haag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 022 Wijziging van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met het aanbrengen van enkele

Nadere informatie

: Mw F. Langerak- Oostrom

: Mw F. Langerak- Oostrom RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 1 december 2015 Zaaknummer :203787 Datum Raadsvergadering : 14 december 2015 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : Mw F. Langerak-

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 736 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in verband

Nadere informatie

Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit

Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit KBS Kameleon Stradivariusstraat 159 3822 DP Amersfoort 033 4550488 kameleon@kpoa.nl www.kbskameleon.nl Inleiding Het bestuur van de stichting voor Katholiek Primair

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Overzicht faciliteiten MR samenvatting

Overzicht faciliteiten MR samenvatting Overzicht faciliteiten MR samenvatting De MR- faciliteiten rusten op verschillende pijlers. Kort samengevat: 1. De MR mag gebruik maken van de voorzieningen die hij redelijkerwijs nodig heeft en waarover

Nadere informatie

Schooljaar , nr. 6 datum: 01 maart 2007

Schooljaar , nr. 6 datum: 01 maart 2007 Schooljaar 2006-2007, nr. 6 datum: 01 maart 2007 Afscheid Op donderdag 1 maart neemt Antoinette Berns afscheid van haar school: basisschool Montessori Nijmegen. Meer dan veertig jaar heeft Antoinette op

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in het PO

Actuele ontwikkelingen in het PO Actuele ontwikkelingen in het PO Workshop april 2008 op conferentie Bedrijfsvoering 2008 Bé Keizer, beleidsadviseur VOS/ABB Onderwerpen Nieuwe publicatie GPL bedragen Pilot Vervangingsbekostiging Gewichtenregeling

Nadere informatie

CONVENANT KLEURRIJKE BASISSCHOLEN. Convenant tussen schoolbesturen, stadsdelen en Centrale stad om segregatie in het primair onderwijs tegen te gaan

CONVENANT KLEURRIJKE BASISSCHOLEN. Convenant tussen schoolbesturen, stadsdelen en Centrale stad om segregatie in het primair onderwijs tegen te gaan CONVENANT KLEURRIJKE BASISSCHOLEN Convenant tussen schoolbesturen, stadsdelen en Centrale stad om segregatie in het primair onderwijs tegen te gaan Préambule De stad Amsterdam kent een grote diversiteit.

Nadere informatie

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) zijn verzoek om een vergoeding van zijn particuliere zorgverzekeringspremie over de periode januari tot mei 2007

Nadere informatie

Soort GMR vergadering Leden GMR en CvB Vergaderzaal Jasmijnstraat

Soort GMR vergadering Leden GMR en CvB Vergaderzaal Jasmijnstraat Soort vergadering Genodigden/doelgroep Vergaderruimte Vergaderadres Soort vergadering Leden en CvB Vergaderzaal Jasmijnstraat Datum vergadering Aanvangs- en eindtijd Voorzitter Notulist 22-04-2015 19.30-20.15

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 031 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit? Dan moet u bij de schoolbesturen zijn...

Onderwijskwaliteit? Dan moet u bij de schoolbesturen zijn... Onderwijskwaliteit? Dan moet u bij de schoolbesturen zijn... Edith Hooge Hans van Dael Selma Janssen Rolvastheid en toch kunnen variëren in bestuursstijl Schoolbesturen in Nederland beschikken al decennia

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

Transformatiescan Schoolgebouwen

Transformatiescan Schoolgebouwen Transformatiescan Schoolgebouwen Is uw school aan opwaardering toe? Schoolbesturen worden geconfronteerd met veranderingen en trends in de samenleving én met wijzigingen in de wet- en regelgeving. Demografische

Nadere informatie

Mobiliteitscentrum/flexpool BDOF Wenkend perspectief

Mobiliteitscentrum/flexpool BDOF Wenkend perspectief Mobiliteitscentrum/flexpool BDOF Wenkend perspectief 1. Inleiding In de vergadering van BDOF van 16 april jl. is een positieve grondhouding ten aanzien van een eventueel mobiliteitscentrum en een flexpool

Nadere informatie

2015D Reactie op een brief van Stichting Omniumscholen i.o. (hierna: Omnium) aangaande knelpunten bij het oprichten van de Omniumschool

2015D Reactie op een brief van Stichting Omniumscholen i.o. (hierna: Omnium) aangaande knelpunten bij het oprichten van de Omniumschool 2015D32498 Reactie op een brief van Stichting Omniumscholen i.o. (hierna: Omnium) aangaande knelpunten bij het oprichten van de Omniumschool Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 32 193 Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde

Nadere informatie

Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs

Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs Staatssecretaris Van Bijsterveldt bezoekt het Merewade College Ronde van Nederland 2009-2010 Gorinchem, 14 juni 2010 Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs Ronde van Nederland Samen met docenten, schoolleiders,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

Onderwerp voortgangsrapportage brede school ontwikkeling

Onderwerp voortgangsrapportage brede school ontwikkeling Wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport S. Dekker Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Commissie Jeugd en Burgerschap Uw brief van Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 27 017 Homo-emancipatiebeleid Nr. 50 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETEN- SCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

In dit nummer: Wegens succes: vierde leergang P&O. Nieuwsbrief PO 5 11 februari 2008

In dit nummer: Wegens succes: vierde leergang P&O. Nieuwsbrief PO 5 11 februari 2008 In dit nummer: Wegens succes: vierde leergang P&O / 1 Premies Vervangingsfonds voor 2008 / 2 Bekostiging vervanging na 30 maanden / 2 Minder pabo'ers vinden werk in onderwijs / 3 Vier miljoen voor pilots

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 3 93 Primair Onderwijs Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 Ter Inleiding Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over de fusie tussen de scholen Kinderland en Groenhorst. In de eerste editie hebben wij u uitgenodigd

Nadere informatie

ISBO Nieuwsbrief 2012, nummer 23 Amersfoort, november 2012

ISBO Nieuwsbrief 2012, nummer 23 Amersfoort, november 2012 ISBO Nieuwsbrief 2012, nummer 23 Amersfoort, november 2012 1. Even voorstellen: Mustafa Oulhanafi Mijn naam is Mustafa Oulhanafi en ik kom uit Ede. Ik zit in mijn laatste jaar van de opleiding Logistiek

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK School : Basisschool Anne Frank Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 19WG Onderzoeksnummer : 90267 Datum schoolbezoek : 11 januari 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Midden- Kerncijfers uit de periode 2009-2014 Drentse Onderwijsmonitor 2014 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 9 de editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 754 Terrorismebestrijding 29 240 Veiligheid op school Nr. 305 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Nadere informatie

Cao VO? WMS congres 2015

Cao VO? WMS congres 2015 Testnaam 11/12/2015 Cao VO? WMS congres 2015 Onderwerpen 1. Actuele ontwikkelingen 2. Nawerking Cao 3. Medezeggenschap & cao 4. Transitieplan 5. Vragen & uitwisseling Loonakkoord Zonder AOb Zonder cao

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Lijn 83

KLACHTENREGELING Lijn 83 KLACHTENREGELING Lijn 83 Het bevoegd gezag van Stichting Lijn 83 primair onderwijs, gehoord hebbende de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, stelt de volgende Klachtenregeling vast. Algemene toelichting

Nadere informatie

Stichting Onderwijsgeschillen. mr. Hilde Mertens directeur/bestuurder. NVOR, 30 november 2012

Stichting Onderwijsgeschillen. mr. Hilde Mertens directeur/bestuurder. NVOR, 30 november 2012 Stichting Onderwijsgeschillen mr. Hilde Mertens directeur/bestuurder NVOR, 30 november 2012 Kerntaken Stichting Onderwijsgeschillen Vormgeving geschillenregeling in het onderwijs: geschillencommissies

Nadere informatie

Andere schooltijden en de werktijdfactor

Andere schooltijden en de werktijdfactor Andere schooltijden en de werktijdfactor Inleiding Andere schooltijden in het onderwijs staan volop in de belangstelling en veel scholen zijn bezig met de invoering ervan. De website www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl

Nadere informatie

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De Kinderombudsman Visie op het verlengen van de kwalificatieplicht tot 21 jaar 7 september 2015 Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aanleiding De

Nadere informatie

Bijdrage lid Depla (PvdA) aan AO zwakke scholen

Bijdrage lid Depla (PvdA) aan AO zwakke scholen Den Haag, juni 2009 Bijdrage lid Depla (PvdA) aan AO zwakke scholen Gesproken woord geldt! Voorzitter Elke dag krijgen 89.000 kinderen in het basisonderwijs en 38.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE NALEVING VAN WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN. Basisschool Cornelis Vrij

ONDERZOEK NAAR DE NALEVING VAN WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN. Basisschool Cornelis Vrij ONDERZOEK NAAR DE NALEVING VAN WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN Basisschool Cornelis Vrij Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 05VP C1 Onderzoeksnummer : 288720 Datum onderzoek : 16 maart 2016 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen Nr. 172 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 4 maart 2016 De vaste commissie voor Onderwijs,

Nadere informatie

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE School : Basisschool Miste/Corle Plaats : Winterswijk Miste BRIN-nummer : 18ZG Onderzoeksnummer : 101822 Datum schoolbezoek : 17 oktober

Nadere informatie

Plan!van!Aanpak!Aloysius!College!2!Bestuur!Aloysiusstichting!!2!29!september!2015!

Plan!van!Aanpak!Aloysius!College!2!Bestuur!Aloysiusstichting!!2!29!september!2015! PlanvanAanpaksluitingAloysiusCollegeDenHaag 29september2015 Leeswijzer VooruligthetplanvanaanpakvanhetbestuurvanhetAloysiusCollegevoordesluitingvan deschool. Het is tot stand gekomen in nauwe samenwerking

Nadere informatie

Januari 2003. Communicatiestrategie Convenant Sponsoring

Januari 2003. Communicatiestrategie Convenant Sponsoring Januari 2003 Communicatiestrategie Convenant Sponsoring Communicatiestrategie Convenant sponsoring 1. Algemeen Scholen die met sponsoring te maken hebben, gaan hier in het algemeen op een verantwoorde

Nadere informatie

Geachte leden van de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Geachte leden van de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Tweede Kamer der Staten-Generaal Vaste commissie OCW Postbus 20018 2500 EA Den Haag De Bilt, 11 september 2016 Onderwerp: Positionpaper over het wetsvoorstel vaststellen van het handelingsdeel van het

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Stichting Islamitische Basisscholen Breda en omstreken School: Okba Ibnoe Nafi Plaats: Breda BRIN-nummer: 24RZ nummer AD/RS/42747

Nadere informatie

Artikel 1. Dit reglement verstaat onder:

Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: REGLEMENT OUDERCOMMISSIE AL-GHAZALI UITGANGSPUNTEN Onderwijs omvat meer dan scholing alleen. Naast scholing zijn ook de opvoeding die de kinderen krijgen, de begeleiding en andere vormen van leren en vorming

Nadere informatie

Gelet op artikel 9, vijfde lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 11b, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Gelet op artikel 9, vijfde lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 11b, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs; Besluit van houdende wijziging van het Besluit vernieuwde kerndoelen WPO en het Besluit kerndoelen onderbouw VO in verband met de canon van Nederland Op de voordracht van de Staatssecretarissen van Onderwijs,

Nadere informatie

Het Bestuur van de Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Postbus ZH VOORHOUT. t.a.v. de heer drs. H. Kelderman. Datum

Het Bestuur van de Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Postbus ZH VOORHOUT. t.a.v. de heer drs. H. Kelderman. Datum a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Het Bestuur van de Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Postbus 98 2215 ZH VOORHOUT t.a.v. de heer drs. H. Kelderman Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie