informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening"

Transcriptie

1 informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel Financieel toezicht po en vo 2011 Minimaal 2 jaar vooruitkijken bij werkgelegenheidsbeleid Sluitingsdata CASO Vanaf 1 augustus 2012 kunnen schoolbesturen tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden gebruik maken van Payrolling via Akorda. De voordelen van Payrolling zijn bij de meeste besturen bekend: - U werft en selecteert zelf uw (flexibele) arbeidskrachten; - U bepaalt vooraf welke set van arbeidsvoorwaarden uw voorkeur heeft; - U bepaalt of sprake is van een project, tijdelijke vervanging, werkzaamheden op oproepbasis etc. De medewerker treedt vervolgens in dienst bij Akorda Payroll zodat er na afloop van het dienstverband - geen sprake is van voorrangsbenoemingsverplichtingen/eigen wachtgelders, - geen instroomtoets behoeft plaats te vinden door het Participatiefonds, terwijl er toch invulling wordt gegeven aan de werkzaamheden op de manier die het beste bij uw organisatie past. Kortom: de payrollstructuur fungeert als een flexibele schil om de organisatie om schommelingen op te vangen (bijvoorbeeld bij krimp van het aantal leerlingen en bij vermindering van de bekostiging). Voor sommige werknemers kan een payrollafspraak ook de start zijn van een reguliere aanstelling bij uw organisatie. In dat geval vindt die benoeming plaats niet omdat het moet- maar omdat het bestuur een bewuste keuze heeft kunnen maken. De arbeidsvoorwaarden, aansluiting bij een pensioenfonds, de contracten etc. worden door Akorda uitgevoerd. Omdat Akorda een Stichting is staat het maken van winst niet voorop. Dit betekent dat sprake is van een aantrekkelijke prijsstelling. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in twee samenwerkingsvarianten. De meest vergaande samenwerkingsvariant op dat vlak levert ook het meeste financiële voordeel op. Graag treden wij daarover met u in overleg. U kunt ook op voorhand contact opnemen met Martien de Wal of Greetje Boellaard. Automatisering door beëindigen CASO Deze maand ronden we een intensief traject met betrekking tot de verdere automatisering af. Een traject waarbij we aan de knoppen mochten draaien bij verschillende (salaris)automatiseerders. Voor 1 mei 2012 zal een keuze worden gemaakt en zullen de onderhandelingen worden opgepakt met 1 of 2 bedrijven. Op grond daarvan zal een definitieve keuze worden gemaakt. Voor de zomervakantie zal vervolgens worden begonnen met de voorbereidingen en na de zomervakantie zal schaduw worden gedraaid zodat de personeelsleden van de schoolbesturen uiteindelijk niets merken van de overgang naar een ander salarispakket. Vrouwenlaan 125, 8017 HR Zwolle / T / F / /

2 Inhoudsopgave Pagina Algemeen Lerarenbeurs 3 Wijzigingen Reglement Participatiefonds Wat verstaat het Participatiefonds onder het aanbod van een outplacementtraject? 4 Onderwijs Passend Onderwijs 6 De Staat van het Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen 9 Onderwijs aan leerlingen met een gedragsproblematiek: volgens het rapport van de Onderwijsraad 10 Financiën Beleidsregel Financieel toezicht po en vo Begroting en formatieplanning 18 Digitale melding topinkomens (Wopt) 20 In mindering te brengen uitkeringen 20 Vaststelling bedragen personele bekostiging Personeel Minimaal 2 jaar vooruitkijken bij werkgelegenheidsbeleid 23 Plaatsing r.d.d.f. en ontslag 23 Verplichte mobiliteit 24 Verklaring omtrent het gedrag 24 Sluitingsdata CASO 25 Jaargang / nr

3 Algemeen Lerarenbeurs Om het lerarentekort te bestrijden (zij-instroom) en de kwaliteit van de leraren te verbeteren (actieplan LeerKracht) is de lerarenbeurs beschikbaar gesteld. Door gebruik te maken van de lerarenbeurs wordt subsidie ontvangen ter dekking van de studiekosten, studiemiddelen en reiskosten voor de betrokken medewerker. Ook kan de werkgever geld ontvangen voor vervanging tijdens het studieverlof van deze leerkracht. Onlangs is de regeling gepubliceerd voor kalenderjaar Aanvragen kunnen worden gedaan vanaf 2 april tot en met 1 juni Personeel dat met ontslag wordt bedreigd in verband met de invoering van de wetgeving Passend Onderwijs (voortgezet) speciaal onderwijs) door de vastgestelde bezuinigingen krijgt voorrang bij de toekenning van een lerarenbeurs. Daartoe wordt in miljoen gereserveerd van het beschikbare budget van 40 miljoen. Na aftrek van deze gereserveerde middelen is beschikbaar voor primair onderwijs 10 miljoen, voortgezet onderwijs 6 miljoen, middelbaar beroepsonderwijs 5,2 miljoen en hoger beroepsonderwijs 2,8 miljoen. Wijzigingen Reglement Participatiefonds In de loop van 2011 zijn de nieuwe Reglementen Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en voor de Expertisecentra voor het schooljaar vastgesteld. De belangrijkste wijzigingen worden hieronder weergegeven. - artikel 1 sub 25: Onderwijspersoneel De begripsbepaling Onderwijspersoneel is gewijzigd, waarmee wordt geëffectueerd dat leden van een college van bestuur met een aanstelling of benoeming, bij het Participatiefonds verzekerd zijn. Het betreft een tussentijdse wijziging van het Reglement , met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2010, die nu in de integrale tekst van het Reglement is opgenomen. - artikel 7: Ontslag wegens daling rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden bij ontslagbeleid Artikel 7 heeft nu niet langer uitsluitend betrekking op ontslag wegens daling van de rijksbekostiging van personeel. Een daling van de financiële bijdragen van derden wordt ook in de toepassing van het artikel betrokken. Het betreft een tussentijdse wijziging van het Reglement , met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2010, die nu in de integrale tekst van het Reglement is opgenomen. - artikel 7A: Ontslag wegens daling rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden bij werkgelegenheidsbeleid In artikel 7A wordt nu onderscheid gemaakt tussen de melding van tijdelijk en van vast personeel. Een ontslagmelding van tijdelijk personeel is mogelijk als er sprake is van een vergelijking waaruit daling van personele bekostiging blijkt. Voor een ontslagmelding van vast personeel is een sociaal plan vereist. - artikel 7, 7A, 7B, 8, 11: Afschrift ontslagbesluit In de artikelen 7, 7A, 7B, 8 en 11 wordt nu expliciet gevraagd om een afschrift van het ontslagbesluit waarin de reden van het ontslag genoemd is, of wanneer het besluit nog niet is opgemaakt of de reden van het ontslag niet genoemd wordt, een afschrift van het document waaruit blijkt Jaargang / nr

4 dat de daadwerkelijke reden voor het ontslag aan betrokkene is kenbaar gemaakt. Bij de beëindiging van een tijdelijk dienstverband (waarbij een ontslagbesluit ontbreekt) wordt in dat verband gevraagd om een afschrift van de akte van benoeming en een afschrift van het document waaruit blijkt dat de daadwerkelijke reden voor het ontslag aan betrokkene is kenbaar gemaakt. - artikel 9 sub e: Ontslag op grond van arbeidsongeschiktheid Een ontslag van een personeelslid dat 35% of meer arbeidsongeschikt in de zin van de WIA is, hoeft niet meer bij het Participatiefonds te worden gemeld. Na ontslag ontvangt betrokkene namelijk een WGA- of IVAuitkering en een dergelijke uitkering wordt niet ten laste van het Participatiefonds gebracht. Melding bij het Participatiefonds is daarom overbodig. Het betreft een tussentijdse wijziging van het Reglement , met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2010, die nu in de integrale tekst van het Reglement is opgenomen. - artikel 9 sub u: Ontslag op grond van een beëindigingsovereenkomst De beëindigingsovereenkomst is als zelfstandige toetsingsgrond vervallen. Dit betekent dat bij ontslagen per of na 1 augustus 2011, waarbij sprake is van een beëindigingsovereenkomst, de aan de overeenkomst ten grondslag liggende ontslagreden wordt getoetst, dus de reden die aanleiding was voor het bestuur betrokkene voor te stellen tot beëindiging van de dienstbetrekking te komen. Voor alle in het Reglement genoemde ontslagartikelen, waarbij een ontslagbesluit moet worden overgelegd geldt nu dat de werkgever in het kader van de toetsing van het ontslag, in plaats van een ontslagbesluit ook een beëindigingsovereenkomst mag overleggen. Alle overige voorwaarden in genoemde artikelen, met inbegrip van de inspanningsverplichtingen blijven dus, ondanks het feit dat er sprake is van een beëindigingovereenkomst, onverminderd van kracht. - artikel 9 sub t: Ontslag wegens beëindiging van een landelijke subsidie In de toelichting van dit artikel is opgenomen dat werkgevers met werkgelegenheidsbeleid uitsluitend personeel met een tijdelijk dienstverband op dit artikel kunnen melden. NB. Tevens heeft het Participatiefonds in december 2011 laten weten dat het Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar een omissie bevat. In artikel 9 sub t: Ontslag wegens beëindiging van een landelijke subsidie, is abusievelijk een deel van de paragraaf betreffende de inspanningsverplichting weggevallen (namelijk de laatste drie alinea s). De omissie doet zich voor in de gedrukte versie van het Reglement en in de PDF versie zoals die op de site beschikbaar is gesteld. De publicatie in de Staatscourant van 23 juli 2011 is wel correct. - artikel 9 sub v: Ontslag wegens bezuiniging op ambulante begeleiding en de leerlinggebonden financiering Artikel 9 sub v betreft een nieuwe ontslaggrond in het reglement voor ontslagmeldingen als gevolg van bezuiniging op ambulante begeleiding en de leerlinggebonden financiering. In de toelichting van dit artikel is opgenomen dat werkgevers met werkgelegenheidsbeleid uitsluitend personeel met een tijdelijk dienstverband op dit artikel kunnen melden. Het betreft een tussentijdse wijziging van het Reglement , met terugwerkende kracht tot 4 november 2010, die nu in de integrale tekst van het Reglement is opgenomen. Jaargang / nr

5 Wat verstaat het Participatiefonds onder het aanbod van een outplacementtraject? Uit de praktijk blijkt dat het Participatiefonds een groot belang hecht aan de vraag of een schoolbestuur een reëel en substantieel aanbod tot outplacement aan de betrokkene heeft gedaan. Om het maken van dit aanbod te bewijzen is het niet voldoende om enkel de offerte van outplacement te overleggen maar dient er ook een brief (of ) te worden overgelegd waaruit blijkt dat het outplacementtraject daadwerkelijk en schriftelijk bij de betrokkene onder de aandacht is gebracht. Uit de offerte van het outplacementtraject dient te blijken dat het traject gericht is op zowel (a) sollicitatietraining, (b) competentieontwikkeling als (c) ondersteuning en begeleiding naar een andere baan met nadruk op actieve benadering van de arbeidsmarkt (netwerkgesprekken en dergelijke). Jaargang / nr

6 Onderwijs Passend onderwijs Op 6 en 8 maart 2012 is het wetsvoorstel passend onderwijs behandeld door de Tweede Kamer. Tijdens het debat hebben verschillende Kamerleden amendementen en moties ingediend. Op 15 maart 2012 heeft de Kamer hierover gestemd. Het wetsvoorstel passend onderwijs is aangenomen, tevens zijn daarbij 10 amendementen en 10 moties aangenomen. Ook heeft de minister tijdens het debat een aantal toezeggingen gedaan. De volgende stap is de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer. Passend onderwijs: actielijst Door de PO-raad is een actielijst opgesteld voor de samenwerkingsverbanden primair onderwijs in verband met de wettelijke opheffing van de samenwerkingsverbanden per 1 augustus Hieronder een korte samenvatting van elementen uit deze actielijst. De consequenties van de opheffing zullen per samenwerkingsverband verschillen. De samenwerking kan georganiseerd zijn door middel van een overeenkomst of door de oprichting van een rechtspersoon. Voor zover het samenwerkingsverband is georganiseerd door middel van het oprichten van een rechtspersoon (vereniging of stichting) zal deze ontbonden moeten worden. Dit besluit tot ontbinding moet tijdig worden genomen, dus nog vóór de zomervakantie 2013 (soms stellen de statuten bijzondere eisen aan de ontbinding!). Van het besluit tot ontbinding wordt melding gemaakt bij de Kamer van Koophandel. In de daarop volgende periode zullen de lopende zaken moeten worden afgewikkeld en vereffend, het jaarverslag moet nog worden opgemaakt etc. Over het eventuele batige saldo zullen in de statuten ook bepalingen zijn opgenomen (formulieren/website). De rechtspersoon kan na afwikkeling van alle zaken worden uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Over het bewaren van de archiefstukken zullen afspraken moeten worden gemaakt, zeker daar waar het gaat om zaken als bijvoorbeeld leerlingendossiers. Voor zover sprake is van een samenwerkingsovereenkomst zal deze per 1 augustus 2013 ontbonden moeten worden. In de overeenkomst dan wel in het op die overeenkomst gebaseerde reglement zullen regels zijn opgenomen op welke wijze tot die ontbinding besloten moet worden. Gelijktijdig met de ontbinding van het samenwerkingsverband kan besloten worden de centrale dienst op te heffen. Een overgangsbepaling in het wetsvoorstel passend onderwijs bepaalt, dat het bestuur van de centrale dienst binnen een jaar nadat de wettelijke verplichting tot instandhouding van het samenwerkingsverband oude stijl is komen te vervallen (1 augustus 2013), zorg draagt voor de verdeling en de overdracht van de niet bestede bekostiging (artikel XVIII, tweede lid). Die verdeling en overdracht moet dan voor 1 augustus 2014 zijn afgewikkeld. Van het besluit tot ontbinding van de centrale dienst stelt men DUO schriftelijk op de hoogte. Het samenwerkingsverband wordt opgeheven door de wettelijke bepalingen van het wetsvoorstel passend onderwijs. Dit brengt met zich mee dat de medezeggenschapsraad een beperkte rol heeft. Aan de (G)MR kan worden voorgesteld om de medezeggenschap zich te laten richten op het nieuwe samenwerkingsverband en tegelijkertijd akkoord te gaan met de opheffing van het oude samenwerkingsverband. Jaargang / nr

7 Voor zover in de centrale dienst personeel is benoemd dan geldt dat het bestuur van de centrale dienst met de eigen MR overleg moet voeren over de opheffing van de centrale dienst en regeling van de gevolgen daarvan voor het personeel. Samenwerkingsverbanden met een eigen SBO (veelal federatie plus samenwerkingsverbanden) zullen maatregelen moeten nemen met betrekking tot de SBO-voorziening (overdracht naar een ander bestuur/ omzetting van de bestaande statuten ). Met het opheffen van het samenwerkingsverband en/of de centrale dienst vervallen ook de werkzaamheden ervan. Deze werkzaamheden werden uitgevoerd door: - personeel in dienst van het samenwerkingsverband en/of de centrale dienst - personeel dat in dienst is gebleven bij een deelnemend schoolbestuur; de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden ligt in het zorgplan - personeel ingehuurd op contractbasis. Met het vervallen van de werkzaamheden staan ook deze dienstbetrekkingen ter discussie. Categorie 1 Voor personeel in dienst van het samenwerkingsverband/centrale dienst geldt dat sprake is van opheffing van de betrekking door opheffing van de instelling. Tijdige plaatsing in het risicodragend deel van de formatie (r.d.d.f.) is noodzakelijk om tot ontslag te kunnen overgaan. Uiterlijk vóór de zomervakantie worden de personeelsleden bij aangetekend schrijven geïnformeerd. Voor de ontslagen voortkomend uit de bezuinigingen op de ambulante begeleiding en de groepsgrootte van het (V)SO is een mobiliteitsakkoord afgesloten met het ministerie. Iets soortgelijks is tot nu toe nog steeds niet aan de orde voor personeel van samenwerkingsverbanden, omdat hun ontslag niet het gevolg is van de bezuinigingen, maar van een reorganisatie. Voor het personeel dat in dienst is van het samenwerkingsverband/ centrale dienst is het verstandig om tijdig bij het Participatiefonds het ontslag aan te melden om zeker te zijn van de vergoeding van de uitkering. Dan kan ook de ontslaggrond nader in kaart worden gebracht, waarbij vooralsnog uitgegaan wordt van daling van Rijksbekostiging als bedoeld in artikel 7A van het reglement Participatiefonds als grond voor ontslag. Het samenwerkingsverband heeft als werkgever inspanningsverplichtingen. Uiteraard maakt het verschil of het SWV weinig personeel in dienst heeft of dat het relatief veel mensen betreft. Het kan nodig zijn dat een sociaal plan moet worden opgesteld en dat er DGO moet worden gevoerd. Categorie 2 Personeel dat in dienst is van het eigen bevoegd gezag werkzaamheden verricht voor het samenwerkingsverband/centrale dienst kan niet door het samenwerkingsverband/centrale dienst in het r.d.d.f. worden geplaatst. In dit geval betekent het voor het eigen bevoegd gezag dat er minder formatie beschikbaar is, terwijl er wel personele verplichtingen zijn. Het samenwerkingsverband/centrale dient daarom zo spoedig mogelijk dat bevoegd gezag op de hoogte te stellen van het feit dat de werkzaamheden per 1 augustus 2013 (of mogelijk eerder) vervallen. Vervolgens is het aan dat bevoegd gezag om na te gaan wat daarvan de gevolgen zijn voor het eigen bestuursformatieplan/de personele Jaargang / nr

8 bestuursbegroting. Mogelijk leidt dat tot de conclusie dat er personeel in het r.d.d.f. geplaatst dient te worden. Het hangt af van de regeling werkgelegenheidsbeleid of de regeling ontslagbeleid die van toepassing is, wat dan de uitkomst is voor de betrokken personeelsleden. Het kan dan zijn dat iemand anders dan degene die werkzaamheden voor het samenwerkingsverband verrichtte in het r.d.d.f. geplaatst dient te worden. Ook kan het zijn dat het bestuur voldoende formatieruimte heeft voor herplaatsing. In ieder geval zal het betreffende bestuur de personele gevolgen moeten bepalen en treedt eventueel een r.d.d.f.-jaar of sociaal plan in werking. Bij ontslag moet de instroomtoets bij het Participatiefonds gedaan worden. Er kan dus niet gewacht worden op de personele behoefte die vanuit het nieuwe samenwerkingsverband mogelijk aanwezig is. Het nieuwe samenwerkingsverband moet eerst opgericht zijn, beschikken over een ondersteuningsplan en kan dan pas overgaan tot het formuleren van vacatures per 1 augustus De deelnemende besturen hebben niet per definitie een verplichting personeel van elkaar over te nemen bij vacatures. Bij de verdeling van het geld van het (nieuwe) samenwerkingsverband zouden de besturen die met personele verplichtingen blijven zitten kunnen besluiten een groter deel te kunnen claimen om aldus boventalligheid te bekostigen of bijvoorbeeld een outplacementtraject. Voor zover sprake is van detacheringsovereenkomsten kunnen afspraken zijn gemaakt over opzegging etc. Bij het maken van afspraken zal rekening moeten worden gehouden met de inhoud van dergelijke contracten. Categorie 3 Werkzaamheden met ZZP-ers of dienstverleners zullen tijdig opgezegd moeten worden, uiterlijk direct nadat het besluit tot liquidatie is genomen. Ook voor deze gevallen moet kennis worden genomen van opzegtermijnen, contractvoorwaarden etc. Tenslotte zullen besturen tijdig afspraken moeten maken over de verdeling van het batig saldo (tenzij dit al is geregeld in de statuten). De Staat van het Onderwijs De inspectie van het Onderwijs heeft het jaarlijkse onderwijsverslag uitgebracht de Staat van het Onderwijs. Over is uitvoerig onderzoek gedaan naar het kwaliteitsniveau van de leerkrachten door bijna 4000 lessen te analyseren. Een belangrijke conclusie van de inspectie is dat verbetering van de kwaliteit van de leraren noodzakelijk is. Bij 14 procent van de leraren in het basisonderwijs ontbreekt tenminste één van de basisvaardigheden. Zij geven geen duidelijke uitleg, realiseren onvoldoende een taakgerichte werksfeer, en/of betrekken leerlingen onvoldoende bij de les. In het voortgezet onderwijs gaat het zelfs om rond 25 procent van de leraren. Zo n 55 tot 70 procent van de leraren in het basis- en voortgezet onderwijs mist één of meer complexe vaardigheden, zoals goede inhoudelijke feedback, nagaan of de uitleg is begrepen en het bieden van planmatige zorg. Wat betreft het totaalbeeld constateert de inspectie dat de basiskwaliteit in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs stijgt ten opzichte van Ook in het middelbaar beroepsonderwijs is de basiskwaliteit gestegen. Dit betekent dat het aantal zwakke of zeer zwakke scholen en afdelingen is gedaald. Jaargang / nr

9 In het voortgezet onderwijs is nog steeds 10 procent van de opleidingen zwak of zeer zwak. In het speciaal onderwijs is dat 20 procent. De inspectie constateert ook dat meer dan de helft van de scholen nog onvoldoende systematisch werkt aan de verbetering van de onderwijsprestaties. Het ministerie stelt dat het gehele onderwijsveld zich dient te richten op opbrengstgericht werken. Dit houdt in dat scholen systematisch de voortgang van de onderwijsprestaties in kaart brengen en analyseren en op basis van de uitkomsten en zo nodig verbeteracties in gang zetten. Voorts wordt geconstateerd dat scholen en opleidingen met vergelijkbare leerlingen sterk uiteenlopende prestaties leveren. Sommige scholen halen dus aantoonbaar meer uit hun leerlingen dan andere. Ze weten hun leerlingen ook beter te binden aldus het ministerie van Onderwijs. Opbrengstgericht werken daar horen we de komende periode meer van. Leerlingdaling en de gevolgen In de periode wordt in het primair onderwijs een daling van circa leerlingen verwacht. Door een dalend aantal leerlingen zijn er minder leraren nodig. De grootste daling in leerlingaantallen vindt plaats in de periode Deze daling is in vrijwel alle regio s aan de orde, al doen zich wel regionale verschillen voor. Voor de komende jaren wordt een extra hoge uitstroom van leraren in het primair onderwijs verwacht. Deze uitstroom betreft vooral pensionering. Conjunctuurontwikkeling heeft daar slechts zeer beperkte invloed op. Verwacht wordt dat een groot deel van de leraren die overtollig zijn geworden als gevolg van een dalend aantal leerlingen, zijn of haar werk zal kunnen behouden of zal ander werk kunnen vinden binnen het onderwijs. De arbeidsmarkt voor het primair onderwijs vertoont landelijk gezien derhalve geen grote overschotten of tekorten. De bezuinigingen op passend onderwijs leiden wel tot effecten op de onderwijs-arbeidsmarkt, vermoedelijk zal het gaan om een verlies van fte aan arbeidsplaatsen. Door tussentijdse mobiliteit wordt de noodzakelijke vermindering van het aantal arbeidsplaatsen geraamd op een aantal van tussen en aan fte aan arbeidsplaatsen. Om de expertise van deze mensen zo veel mogelijk te behouden voor het onderwijs en daarmee gedwongen ontslagen zo veel mogelijk te voorkomen, is er een onderhandelaarsakkoord afgesproken met een pakket maatregelen. Momenteel vindt de nadere uitwerking van deze maatregelen plaats. Krimp leidt eveneens tot vermindering van bekostiging. Onderzoeken wijzen uit dat de kosten langzamer dalen dan de bekostiging omdat de schoolbesturen te lang zouden wachten met het nemen van maatregelen. Als zij tot maatregelen over willen gaan blijkt de bestuurlijke complexiteit te groot om snel te kunnen handelen. Er is overleg nodig met ouders, personeel, andere schoolbesturen, gemeenten en organisaties van kinderopvang om tot oplossingen te komen die op draagvlak kunnen rekenen. Op tijd aanpakken en voldoende ruimte krijgen is belangrijk. Om die ruimte te geven is besloten dat de tijd dat scholen onder de opheffingsnorm bekostigd worden, wordt verlengd van drie naar vijf jaar. Daarnaast is besloten de fusiefaciliteiten gedurende een langere periode te verstrekken: gedurende vijf jaar wordt er gecompenseerd, in het eerste jaar 100%, aflopend naar 20% in het vijfde jaar. Daarnaast zijn de volgende maatregelen van belang. Om in kleine dorpen de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het wettelijk mogelijk gemaakt Jaargang / nr

10 om uit een bijzondere school en een openbare school een samenwerkingsschool te vormen. Het onderwijs van deze samenwerkingsschool doet recht aan het karakter van het bijzonder onderwijs en het openbaar onderwijs. Als een school tijdelijk onder de ondergrens van 23 leerlingen komt, kan in bijzondere gevallen worden toestaan dat deze school kan voortbestaan, mits het vereiste aantal van 23 leerlingen op termijn weer wordt bereikt. Om te kunnen experimenteren met oplossingen in krimpgebieden is een voorstel van wet ingediend om de experimenteerruimte te vergroten. In de krimpgebieden bestaat behoefte om te experimenteren met bundeling van voorzieningen in kindcentra, andere vormen van fusie (bijvoorbeeld alleen de bovenbouw), geleidelijke fusie (beginnend bij groep 1 en 2), bovensectorale samenwerking (bijvoorbeeld met kinderopvang of met VO scholen). Onderwijs aan leerlingen met een gedragsproblematiek: volgens het rapport van de Onderwijsraad. Passend onderwijs, ook aan kinderen met een gedragsproblematiek is het thema van een vorig jaar uitgebracht rapport van de Onderwijsraad. De Onderwijsraad stelt dat goed onderwijs de gedragsproblematiek vermindert. Goed onderwijs gebeurt in een duidelijk gestructureerde school met heldere regels. Daarbinnen is er voldoende aandacht en ruimte voor persoonlijke relaties tussen leraren en leerlingen. Het basiszorgaanbod voor alle leerlingen bestaat uit een helder pedagogisch-didactisch klimaat waarin gewenst gedrag wordt vastgesteld, geoefend en beloond en ongewenst gedrag genegeerd en zo nodig bestraft. De preventie en aanpak van gedragsproblemen staat en valt (blijkt uit onderzoek) met een positieve, actieve grondhouding, effectieve instructie en effectief klassenmanagement, het kunnen omgaan met verschillen, en de relatie tussen leraar en leerling. Verder moeten leraren goed kunnen observeren en in staat zijn tot reflecteren op de redenen voor de gedragsproblemen. Ook zijn leerlingen erbij gebaat als leraren planmatig werken aan gedragsverandering. Bij probleemgedrag passen leraren vaak de volgende vier (algemene) strategieën toe: een hechte, persoonlijke, professionele relatie met de leerling tot stand brengen; een leeromgeving bieden waarin de leerling wordt uitgedaagd, structuur krijgt en positief gedrag wordt beloond of positief bevestigd; gewenst gedrag verlangen, grenzen stellen, consequent zijn, corrigeren zonder star te zijn; en aanmoedigen of belonen van positief (verbeterd) gedrag. De meest gekozen strategie is te omschrijven als: rustig, empathisch en geduldig blijven om spanning te verminderen. We zien een leraar die zich niet op de kast laat jagen, niet op elke slak zout legt, enigszins laconiek is en zich niet in een machtsstrijd laat lokken. Gecombineerd met de favoriete algemene strategie (een hechte, persoonlijke relatie aangaan) versterkt het beeld van calm control en relatiegerichtheid. Volgens onderzoekers zijn de gekozen strategieën zijn weinig geschakeerd, weinig gevarieerd en weinig flexibel en moeten als Jaargang / nr

11 onvoldoende worden gekwalificeerd om bij bepaalde problematiek gedragsverandering tot stand te brengen. Uit internationale studies blijkt dat leerlingen met specifieke problemen of beperkingen vooral veel baat hebben bij effectief en goed opgezet onderwijs. Dit is vanzelfsprekend voor elke leerling van belang, maar voor leerlingen met gedragsproblemen onontbeerlijk. Dat wil zeggen dat gedragsproblemen minder vaak voorkomen, afnemen of (in geval van gedragsstoornissen) beter beheersbaar zijn binnen een effectieve schoolcontext. Een effectieve school is: Resultaatgericht, zowel op school- als op klassenniveau: Het gaat dan om een sterke gerichtheid op het beheersen van basisvakken als lezen, taal en rekenen, het stellen van duidelijke doelen, het hebben van hoge verwachtingen van leerlingenprestaties en het bijhouden van de leervorderingen. Ambitieus in combinatie met een positieve houding van de leraar ( onderwijs doet er toe en we willen graag eruit halen wat erin zit ). Juist als het gaat om kinderen met gedragsproblemen, is het belangrijk te zoeken naar hun sterke kanten. Veilig en beschikt over een helder en stimulerend pedagogisch klimaat De school moet een veilige plek zijn met duidelijke regels en een ordelijke cultuur van discipline. Het gaat hierbij dus vooral om cultuuraspecten en niet zozeer om maatregelen als het verbeteren van de beveiliging van het schoolgebouw of het plaatsen van metaaldetectors. Een effectieve school beschikt over een verbindend schoolklimaat door een gemeenschap te vormen waarmee leerlingen, ouders en leraren zich kunnen identificeren. Gestructureerd met zijn onderwijsaanbod zodat er (1) doelgericht en planmatig wordt gewerkt, (2) een uitdagende leeromgeving wordt geboden en er (3) adequate ondersteuning en feedback door de leerkracht wordt gegeven: het zogenaamde modeling, monitoring en scaffolding. - modeling (zaken voordoen, hardop denken of bepaalde denkprocessen bespreken), - monitoring (bewaken en bijsturen van leer- en denkprocessen) en - scaffolding, het stutten van het leerproces door bijvoorbeeld aanwijzingen te geven, een deel van de oplossing te geven, of hardop mee te denken. Samenvattend: Op klas- en leraarsniveau werken preventief: een positieve, actieve grondhouding van de leraar; effectieve instructie met een stevige didactische en kennisbasis; effectief klassenmanagement; het kunnen omgaan met verschillen; en het opbouwen van goede relaties met leerlingen (voordat er problemen zijn). Als gedragsproblemen zich dan toch voordoen is het nodig dat leraren in staat zijn tot observatie van en reflectie over de aard van (en de redenen voor) de gedragsproblemen, en planmatig kunnen werken aan gedragsbeheersing en -verandering. Kortom: van scholen wordt een juiste organisatie gevraagd als het gaat om onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen. Schoolmanagers hebben hier een bijzondere verantwoordelijkheid. Tegelijk dient opgemerkt te worden dat reguliere scholen niet alle leerlingen met gedragsproblemen kunnen opvangen. Regelmatig zal een grens bereikt worden van wat haalbaar en realiseerbaar is. In zulke gevallen moet een oplossing buiten de reguliere klas worden gezocht, in samenwerking met externe partijen. Jaargang / nr

12 Aan het rapport van de Onderwijsraad is ook een plan van aanpak toegevoegd gericht op het voorkomen en verbeteren van gedragsproblematiek. Dit plan kent de volgende stappen: Stap 0. Een goede basis waar iedere leerling van profiteert Het gaat om: een veilige en prettige werksfeer creëren, structuur bieden, een positieve benadering, de leerling tot zelfreflectie en inzicht in eigen handelen aanzetten, en de professionele ontwikkeling van de leraar. Een veilige en prettige werksfeer van respect, rust en plezier is een noodzakelijke voorwaarde om een groep goed te laten functioneren. Om een dergelijke sfeer te bereiken is een positieve benadering van de leerlingen onontbeerlijk, evenals het stellen van grenzen en het bieden van structuur, hetgeen bijdraagt aan wederzijds respect. Het stimuleren van zelfreflectie, waarbij de leerling inziet wat er misgaat en zelf de verantwoordelijkheid neemt voor een oplossing, draagt ertoe bij dat de sfeer ook goed blijft. Dat gaat natuurlijk bij jonge kinderen anders (en minder ver) dan bij oudere kinderen. Tot slot dragen ook de motivatie van de leraar en het plezier dat hij of zij heeft in zijn werk, bij aan de goede basissfeer, en om dat te behouden zal de docent zich blijvend moeten ontwikkelen. Overigens gaat hier steeds aan vooraf dat de basis ligt in effectief en ordelijk onderwijs. De rol van de docent 1 Structuur bieden Grenzen stellen en consequent zijn. Bijvoorbeeld in overleg met leerlingen regels afspreken. Gewenst gedrag gericht oefenen met behulp van rollenspelen of visualisatie. Zorg voor duidelijke instructie en planning. Leer het kind in stapjes zelf plannen en ordenen. Laat kinderen zelf opdrachten herhalen. Zorg voor afwisseling in taken, maar biedt niet te veel prikkels aan. 2 Positieve benadering Een uitdagende leeromgeving bieden: taken geven die cognitief of sociaal uitdagend zijn, maar wel haalbaar, zodat ze leiden tot succeservaringen. Positief gedrag en pogingen daartoe aanmoedigen, concreet aangeven wat goed was. 3 Leerling tot zelfreflectie aanzetten Adequaat feedback geven waarbij voor de leerling duidelijk wordt wat het doel is, hoe het nu gaat en hoe de leerling verder naar het doel kan toewerken. Geven van ik-boodschappen, aangeven wat het gewenste gedrag is, eventueel onderhandelen over oplossingen. 4 Professionele ontwikkeling Een goed rolmodel zijn: respect tonen en fouten toegeven. Reflecteren op het eigen denken en handelen ten aanzien van het moeilijke gedrag van de leerling (of groep). Op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van gedragsproblemen en de aanpak hiervan in de klas. Dit kan met behulp van boeken, artikelen, lezingen of intervisies. Taken van docent, de school en jeugdhulpverlening kennen. Weten naar wie je toe moet gaan met een probleem(leerling). Regelmatig ervaringen uitwisselen met andere docenten en schoolleiding. Jaargang / nr

13 5 Veilige en prettige werksfeer bieden Een hechte, persoonlijke, professionele relatie met de leerling tot stand brengen: gezaghebben en uitstralen, interesse in belevingswereld en respect hebben en tonen, gevoelens herkennen en erkennen: bijvoorbeeld door iedereen bij naam te noemen en welkom te heten; zoekt verbaal en non-verbaal contact met elk kind, bijv. voor les begint; en Vertelt zelf af en toe iets persoonlijks. Pesten niet tolereren en altijd aanpakken. Nabij zijn, zodat de leraar er snel bij is als het misgaat. Investeren in contacten met ouders, zo zijn problemen later makkelijker te bespreken. Motorische activiteiten (beweging) inbouwen in de lessen. Heterogeen subgroepen van leerlingen laten samenwerken, zodat leerlingen kunnen profiteren van positieve rolmodellen van klasgenoten, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Stap 1. Als er een enkele keer probleemgedrag wordt vertoond 1 Structuur bieden Kind herinneren aan afgesproken regels, zonder star te zijn. Straffen in verhouding met en gekoppeld aan storend gedrag. Duidelijk moet zijn wat het ongewenste gedrag was en wat het gewenste gedrag zou zijn. Bijvoorbeeld schrijfstraffen of privileges wegnemen; en Time-out, zodat leerling kan kalmeren en situatie besproken kan worden. Bij een gedragscorrectie individueel met leerling praten, de groep niet laten meegenieten. Minimaal interveniëren: bijvoorbeeld gedrag even negeren, de leerling volgen en non-verbaal bijsturen. 2 Positieve benadering Keurt het gedrag af, maar niet de persoon. Blijft rustig en empathisch. Vermindert spanning met humor, een afleidende opmerking of een speciale taak. 3 Leerling tot zelfreflectie aanzetten: inzicht in eigen handelen Praat een conflict pas uit als de rust wedergekeerd is. Gaat zo snel mogelijk verder met de les. Laat het kind zelf de ontstane schade herstellen. 4 Veiligheid bieden Bij (faal)angst: voordoen, samen doen, alleen doen. Geleidelijke, herhaalde blootstelling bron van angst. Herstelt de relatie weer na een reprimande. Stap 2. Als probleemgedrag hardnekkig blijkt (meerdere weken) 1 Structuur bieden Is voorspelbaar en niet voor de gek te houden. 2 Positieve benadering Ziet moeilijk gedrag als onmacht in plaats van onwil; zoekt wel naar het achterliggende probleem. Gaat ook na of het onderwijs voldoende is afgestemd op de leerling (inhoud en vorm). Gaat er vanuit dat leerling zelf de oplossing van het probleem weet: maakt de leerling eigenaar van het probleem. Blijft hoge, maar realistische verwachtingen houden van een kind. Verkeerde verwachtingen werken demotiverend. 3 Leerling tot zelfreflectie aanzetten Oefent gewenst gedrag. Leert vaardigheden aan en biedt hulp zodat Jaargang / nr

14 de leerling het eigen gedrag leert monitoren, evalueren en bekrachtigen (zelfmanagementstrategieën). De leerling leren om mislukkingen of teleurstellingen niet als een catastrofe te zien, leren relativeren. De leerling helpen om het probleemgedrag te herkennen, verantwoordelijkheid ervoor te nemen en zich te committeren aan een verbeterplan. Bijvoorbeeld de stop-denk-doe-methode: situaties nabespreken aan de hand van de vraag: wat is het gevolg van je gedrag en wat had je anders kunnen doen. 4 Professionele ontwikkeling van de leraar Advies en steun vragen aan collega-leraren, directie en interne deskundigen. Problemen niet laten sudderen, maar direct bespreekbaar maken met leerling en ouders. 5 Veilige en prettige werksfeer creëren Ervoor zorgen dat de rest van de groep niet lijdt onder het probleemgedrag. Veranderen van de sociale omgeving van de leerling. Bijvoorbeeld de (sub)groepssamenstelling wijzigen of leerling een andere plaats geven. Stap 3. Als probleemgedrag niet ophoudt (meerdere maanden) 1 Structuur bieden Gedragscontracten op individueel en/of groepsniveau, waarin het gewenste gedrag, wederzijdse afspraken en beloningssysteem zijn vastgelegd. 2 Positieve benadering Met de leerling en de ouders de positieve kanten en problemen van de leerling op school en thuis bespreken en deze informatie benutten bij de aanpak. Doelen, onderwijsbehoeften en oplossingen formuleren (als jij... wilt bereiken, dan moet leraar, ouders en jij ). 3 Leerling tot zelfreflectie aanzetten Alternatieve cognities aanleren (indien te ingewikkeld: taak van professioneel hulpverlener). Bijvoorbeeld voor- en nadelen van positief en negatief gedrag bespreken met de leerling om zo de houding of overtuiging van de leerling te veranderen. 4 Professionele ontwikkeling van de leraar Uitzoeken welke factoren (leerling, leraar, taak, groepsgenoten, thuis) het problematische en het positieve gedrag beïnvloeden, deze vertalen naar oplossingen en er naar handelen. Naast interne ook externe deskundigen inschakelen voor hulp (eventueel via intern begeleider/zorgadviesteam). 5 Veilige en prettige sfeer creëren De leerling laten ondersteunen door (een deel van) de groep of buddy s bij de aanpak van het probleem. Stap 4. Als niets werkt of lijkt te werken Gaat nogmaals na of het onderwijsaanbod beter kan worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling (doelen, instructie, leertaken, opdrachten). Samen met de ouders en zorgadviesteam/intern begeleider/extern begeleider overleggen over een oplossing, eventueel indicatie aanvragen of in zeer ernstige situaties uit schoolplaatsing. Jaargang / nr

15 Als er al hulpverlening is: houdt hulpverlener op de hoogte van ontwikkelingen van het kind op school. Terzijde: tips bij leerlingen met autisme-achtige problematiek Geef opdrachten die maar op één manier uitgelegd kunnen worden, bij voorkeur geschreven of getekend. Zorg voor een vaste routine, vul ook de vrije momenten in. Leer het kind goed plannen, waardoor je een stuk onzekerheid en angst weg kunt nemen Eén-op-éénvormen van leren of in kleine groepen. Bij ruzie werkt straffen averechts, beter is uitleggen hoe een ander iets opvat, want het kind snapt emoties van anderen niet. Vermijd opwinding en bereid het kind voor op veranderingen en onvoorspelbare situaties. Laat het kind meedoen met groepsactiviteiten, maar zorg dat er een veilige plek is om zich terug te trekken. Ga mee bij overdreven interesse voor een onderwerp, maar niet te veel. Probeer aandacht geleidelijk te verplaatsen. Jaargang / nr

16 Financiën Beleidsregel Financieel toezicht po en vo 2011 De Inspectie gaat toezicht houden op het financieel beheer van een schoolbestuur. Het financiële toezicht is gericht op financiële risico s van het bestuur van scholen po en vo en handelt over: 1. Financiële continuïteit: is het bestuur financieel gezond om op korte en langere termijn aan de verplichtingen te kunnen voldoen en wordt gebruik gemaakt van een adequate planning en control; 2. Financiële doelmatigheid: maakt het bestuur efficiënt gebruik van de rijksmiddelen; 3. Financiële rechtmatigheid van bekostiging en besteding: heeft het bestuur recht op de rijkmiddelen en wordt dit besteed waarvoor het is bedoeld. Om te kunnen bepalen of er sprake is van financiële risico s zijn diverse kengetallen bepalend als solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, bufferfunctie en kapitalisatiefactor. Voor deze kengetallen wordt een signaleringsgrens bepaald. Op dit moment wordt een onderzoek door de Inspectie uitgevoerd naar aanleiding van aanbevelingen van de Commissie Vermogenspositie Onderwijsinstellingen, waarna deze waarden zullen worden geijkt. Gestreeft wordt om eind 2012 dit onderzoek af te ronden. De Inspectie legt overigens alleen contact met of stelt een onderzoek in bij besturen waar financiële risico s worden geconstateerd of deze worden vermoed. Naast de jaarlijkse analyse van de financiële continuïteit kunnen ook signalen over het bestuur (afkomstig van ouders, OCW of uit de media) aanleiding zijn om contact te leggen met een bestuur of een onderzoek in te stellen. Financiële continuïteit Aan de hand van diverse kengetallen wordt jaarlijks door de Inspectie een risicoanalyse gemaakt. Daartoe wordt beschikt over de kengetallen die zijn opgenomen in de jaarrekening: Liquiditeit: besturen kunnen op langere termijn voldoen aan de financiële verplichtingen. Signaleringswaarde: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door de totale passiva is 0.2 (20%) of lager Solvabiliteit: besturen kunnen op korte termijn (< 1 jaar) voldoen aan de verplichtingen. Signaleringswaarde: vlottende activa delen door kortlopende schulden is 0.5 of lager. Rentabiliteit: besturen houden baten en lasten met elkaar in evenwicht. Signaleringswaarde: resultaat gewone bedrijfsvoering delen door de totale baten is meerjarig nul. Worden de grenzen van de signaleringswaarde overschreden dan, wordt verder onderzoek noodzakelijk. Indien de eerste analyse bevestigt dat er sprake kan zijn van financiële risico s, dan legt de Inspectie haar vragen daarover eerst voor aan het bestuur met als doel maximale duidelijkheid te krijgen over de financiële positie van het bestuur en de oorzaken en beheersing van de financiële risico s. Na verkrijgen van deze informatie wordt bepaald of er sprake zal zijn van aangepast toezicht door de Inspectie met als doel de financiële risico s terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau. Afhankelijk van de acuutheid (bestuur kan binnen een half jaar niet meer aan zijn financiële verplichtingen voldoen), omvang en oorzaken geconstateerde financiële risico s en de inhoud en aard van maatregelen die zijn getroffen om het risico te verminderen beslist de Inspectie of: er geen reden is voor aangepast toezicht, of; Jaargang / nr

17 er reden is voor aangepast toezicht wegens verhoogd financieel risico, waarbij de Inspectie aangeeft met welke regelmaat zij bepaalde financiële informatie wil ontvangen en/of welke maatregelen zij verwacht van het bestuur om de financiële risico s terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau, of; er is reden voor aangepast toezicht wegens een hoog financieel risico, omdat het bestuur binnen zes maanden niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen (het risico is acuut) Ook hierbij geeft de Inspectie aan welke financiële informatie zij wenst te ontvangen en/of welke maatregelen zij verwacht van het bestuur om de financiële risico s terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau en binnen een aanvaardbaar termijn. De aard en omvang van het risico maakt dat de contactfrequentie hoog is en dat scherpe eisen aan de te treffen maatregelen worden gesteld. Een bestuur wordt altijd schriftelijk geïnformeerd wanneer de Inspectie voornemens is haar toezicht aan te passen, of dit nu is vanwege de constatering van verhoogde risico s of juist als financiële risico s na een periode van aangepast toezicht tot een aanvaardbaar niveau zijn teruggebracht. Het bestuur wordt in de gelegenheid gesteld te reageren op het voornemen. Overigens wordt geen bericht opgesteld wanneer de Inspectie geen financiële risico s constateert tijdens de jaarlijkse analyse. Financiële doelmatigheid Het geld dat door de overheid wordt verstrekt aan de schoolbesturen is bestemd voor het onderwijs. Een bestuur mag geld opzij zetten voor onvoorziene omstandigheden, zolang dat bedrag in een redelijke verhouding staat tot wat nodig is voor een normale bedrijfsvoering. Hoe groot de financiële buffer mag zijn, is onder andere afhankelijk van de omvang van het bestuur. Daartoe wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld de kapitalisatiefactor, welke is bepaald in de jaarrekening. Overschrijdt een bestuur de grens en kan niet aannemelijk worden gemaakt dat de middelen op redelijke termijn aan het onderwijs zal worden besteed, dan is sprake van ondoelmatigheid. In dat geval maakt de Inspectie afspraken over de inzet van die middelden voor het onderwijs, waarbij tevens vastgelegd wordt met welke regelmaat zij bepaalde financiële informatie wil ontvangen en/of welke maatregelen zij verwacht van het bestuur om de te hoge vermogen af te bouwen. Er vindt monitoring plaats op de daadwerkelijke vermogensafbouw. Naast het toezicht op te hoge vermogens houdt de Inspectie ook in algemene zin toezicht. Als zij signalen krijgt dat een bestuur de bekostiging niet doelmatig besteedt, kan dat aanleiding zijn om contact te leggen met een bestuur of wordt een onderzoek ingesteld. Financiële rechtmatigheid van bekostiging en besteding Er is sprake van financiële rechtmatigheid als een bestuur zowel bij verkrijging als bij besteding van de rijksmiddelen conformeert aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Het toezicht op financiële rechtmatigheid bestaat uit de jaarlijkse beoordeling van de verantwoordingsinformatie in de vorm van jaarverslaggeving en een jaarlijkse review op de door de instellingsaccountant van het bestuur uitgevoerde controles. Deze beoordelingen kunnen weer aanleiding geven tot nader onderzoek. Ook kan de Inspectie vragen stellen in reactie op signalen in het PO en VO en naar specifieke bekostigingselementen. In deze fase is nog geen sprake van een onderzoek, waarvan de Inspectie een rapport uitbrengt. Besluit de Inspectie tot een onderzoek naar rechtmatigheid, dan wordt dit, bijzondere situaties daargelaten, schriftelijk bij het bestuur gemeld. De onderzoeksresultaten worden vastgelegd in een conceptrapport, waarop het bestuur een reactie kan Jaargang / nr

18 geven, wat mogelijk kan leiden tot een bijstelling. Het vastgestelde rapport verschijnt na vijf weken op de website van de Inspectie. Bevindingen uit een onderzoek kunnen leiden naar een advies van de Inspectie aan de minister om sanctiemaatregelen te nemen. Bij vermoedens van strafbare feiten, zoals valsheid in geschrifte, volgt aangifte bij het openbaar ministerie. Bij vermeende fraude door een medewerker van een bestuur of een voormalig bestuurder moet het bestuur zelf maatregelen treffen. De Inspectie ziet toe op de uitvoering en effectiviteit van die maatregelen. Toezicht op verantwoording van financieel handelen: Verantwoording wordt afgelegd in het jaarverslag en de jaarrekening inclusief een accountantsverklaring. Daartoe volgt de instellingsaccountant de aanwijzingen van het onderwijscontroleprotocol van OCW Opgave wordt gedaan door besturen van de gegevens die bepalend zijn voor de hoogte van de bekostiging. De instellingsaccountant onderzoekt de juistheid van de gegevens en geeft daarover een oordeel af in een Assurance rapport. Daartoe volgt de accountant de aanwijzingen van het onderwijscontroleprotocol van OCW In bepaalde gevallen stelt de instellingsaccountant een uitzonderingsrapportage op. Het bestuur zendt die rapportage aan DUO De Inspectie beoordeelt de ontvangen accountantsverklaring, Assurance rapportage en uitzonderingsrapportage en vraagt zonodig aanvullende infomatie op bij het bestuur en/of de accountant. Zonodig wordt een onderzoek ingesteld. Steekproefsgewijze beoordeling kwaliteit instellingsaccounants Jaarlijks volgt een review door de Inspectie, steekproefsgewijs, op de kwaliteit van de controles van de instellingsaccountant. De Inspectie treft maatregelen als de kwaliteit ontoereikend is. Bij de grootste besturen voert de Inspectie elke drie tot vier jaar een review uit. De reviews worden schriftelijk bij de besturen en instellingsaccountant aangekondigd en vinden plaats op locatie bij de accountant. Het bestuur ontvangt een afschrift van het definitieve reviewrapport. Als door de Inspectie opdracht wordt gegeven voor herstelwerkzaamheden, kan het leiden naar aanvullende controles door de instellingsaccountant bij het bestuur. Als de kwaliteit van de accountantscontrole niet toereikend is, kan de Inspectie maatregelen nemen tegen de betreffende instellingsaccountant. Deze maatregelen kunnen variëren van opdracht geven tot herstelwerkzaamheden tot het indienen van een klacht bij de tuchtrechter. Begroting en formatieplanning De ervaringen met lumpsumbekostiging laten zien dat ongeveer 80 tot 85% van de begroting bestaat uit personele kosten. Afgelopen begrotingsperiode is, zoveel als mogelijk, de formatieplanning en de voorlopige berekeningen voor betrokken bij de bepaling van de loonkosten over Door op deze wijze gebruik te maken van berekeningen van bekende en verwachte ontwikkelingen wordt bij de opstelling van de begroting bewust gebruik gemaakt van de formatieplanning als financieel instrument. Immers is de formatieplanning in feite een begroting voor de personele kosten. Echter de werkelijke formatieplanning (voorjaar voorafgaand aan nieuw schooljaar) loopt niet synchroon met de begrotingscyclus (najaar voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar) Niet ieder schoolbestuur is in staat om tijdens de Jaargang / nr

19 begrotingscyclus voldoende gegevens beschikbaar te hebben om ontwikkelingen van de personele kosten goed in beeld te krijgen. Vaak wordt aan het eind van het kalenderjaar geïnventariseerd welke wensen er leven onder het personeel ter voorbereiding op de formatieplanning van het komende schooljaar: taakvermindering of juist meer werken, opname verlof als seniorenverlof en ouderschapsverlof, stoppen met werken op eigen verzoek, ontslag in verband met (vroeg) pensioen etc. Ook de prognose van de leerlingenaantallen is een belangrijk gegeven om te kunnen bepalen welke verplichtingen verantwoord kunnen worden aangegaan of juist niet, maar is niet altijd beschikbaar tijdens de opstelling van de begroting. Als gevolg daarvan worden een aantal aannames meegenomen in de berekeningen voor de begroting. Op het moment dat meer duidelijkheid ontstaat over de personele ontwikkelingen, in het voorjaar, is het noodzakelijk te bepalen of de verwachte personele kosten aansluiten bij de aannames, die verwerkt zijn in de begroting. Daartoe dient bij de formatieplanning een financiële paragraaf te worden gevoegd. Eventueel kan het leiden tot tussentijdse bijstelling van de begrotingscijfers. Meerjaren perspectief De begroting is niet alleen een antwoord op de vraag hoe de materiële exploitatie sluitend kan worden gemaakt en de formatieplanning gaat niet over de vraag hoe de bekostigingsformules voor personeel vertaald kunnen worden naar inzet van leerkrachten voor de groep. In feite is de vraag welke inkomsten beschikbaar komen en voor welk doel deze worden ingezet. Er wordt dus een verbinding gemaakt tussen de inzet van middelen en de doelstellingen van de school/schoolbestuur. Naast de inzet voor de groep, de primaire taak binnen het onderwijs, kunnen middelen worden besteed aan andere te realiseren doelen (nascholing leerkrachten en directies gericht op het verbeteren van competenties om kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, versterken financiële kennis bij bestuur en directies, inspelen op ontwikkelingen als passend onderwijs etc). Ervaring leert dat de ontwikkeling van de inkomsten achterblijft bij de ontwikkeling van de kosten. Hierdoor zullen niet alle wensen kunnen worden gerealiseerd. De beschikbare middelen zijn immers schaars. Afgewogen moet worden welke doelen te realiseren zijn en welk beslag dit legt op de beschikbare middelen. Om goede afwegingen te kunnen maken kan met behulp van een meerjarenbegroting inzicht in de financiële ontwikkelingen worden verkregen. Zo kunnen meerjaren Integraal Huisvestigingsplan (IHP) en planningen voor vernieuwing lesmethodes een goed beeld geven van de verwachte investeringen en de effecten daarvan op de exploitatie. Belangrijk is hierbij ook dat gebruik wordt gemaakt van een meerjaren formatieplanning, wat weer leidt naar het vroegtijdig inventariseren van personele ontwikkelingen en het bepalen van de verwachte leerlingentellingen in de nabije toekomst om te kunnen komen tot een onderbouwing van deze planning. Door het regelmatig monitoren van de werkelijke (meerjaren) ontwikkelingen, kan sneller worden ingegrepen als sprake is van verwachte tekorten of verwachte overschotten. Onverwachte tegenvallers kunnen tijdelijk gedekt worden door inzet van gereserveerde middelen, maar zullen moeten leiden naar bijstelling van het uitgavenpatroon. Onverwachte meevallers, al dan niet incidenteel, kunnen mogelijk leiden naar het realiseren van een gewenst doel, waartoe nog geen middelen beschikbaar gesteld waren. Indicatoren financieel beheer De Inspectie gaat toezicht houden op het financieel beheer van een schoolbestuur. Om te bepalen of sprake is van goed financieel beheer, worden diverse indicatoren gebruikt, als solvabiliteit, rentabiliteit en Jaargang / nr

20 liquiditeit. Komt een indicator boven of onder de signaleringswaarde dan, volgt nader onderzoek door de Inspectie. Tevens verwacht de Inspectie dat een meerjarenbegroting kan worden beoordeeld die aansluit op de beleidsdoelstellingen, die het bestuur heeft vastgesteld, en dat deze gebaseerd is op een realistische raming van inkomsten en uitgaven, waarbij geen sprake is van het onnodig vergroten van financiële reserves. Ook al is een meerjarenbegroting geen wettelijke verplichting, duidelijk is dat het opstellen hiervan als zeer belangrijk wordt gezien om een goede beoordeling te kunnen maken van de financiële ontwikkelingen en beheer binnen het onderwijsveld. Digitale melding topinkomens (Wopt) Per brief van 3 april jongstleden is door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd digitaal te melden of sprake is van inkomens boven de gestelde norm. De melding is bedoeld om te registeren of binnen uw organisatie functionarissen in dienst zijn, die een beloning hebben ontvangen die meer bedraagt dan het vastgestelde gemiddelde ministersalaris ad Geen van de bij Akorda aangesloten werkgevers heeft beloningen verstrekt die boven genoemd grensbedrag uit komen. Door de accountant zal dit tevens worden geverifieerd tijdens de gebruikelijke controlewerkzaamheden. De digitale melding op grond van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) dient vóór 1 juli 2012 te worden gedaan ook als er geen sprake is van beloningen boven het grensbedrag. Daartoe zijn in de brief van 3 april inloggegevens opgenomen. Zodra wij de benodigde inlogcodes van u hebben ontvangen, zullen wij zorg dragen voor tijdige afhandeling. In mindering te brengen uitkeringen Als schoolbesturen een uitkering ontvangen van het UWV voor personeelsleden die met zwangerschapsverlof gaan of die gerelateerd aan de zwangerschap met ziekteverlof zijn, wordt deze tot in mindering gebracht op de bekostiging (IMBU-regeling). Dit omdat door de werkgever de vervangingskosten gedeclareerd kunnen worden bij het Vervangingsfonds. Vanaf wordt deze regeling ingetrokken. Tevens zullen de vervangingskosten niet meer gedeclareerd kunnen worden bij het Vervangingsfonds. Zo wordt de administratieve last verminderd. Per wordt de UWV-uitkering gebruikt om de vervangingskosten te dekken. Aangezien de bepaling van de hoogte van deze WAZOuitkering af kan wijken van de werkelijk te maken vervangingskosten is het belangrijk om vooraf de financiële afweging te maken. Vaststelling bedragen personele bekostiging Algemeen Per 5 april 2012 zijn de bedragen lumpsumbekostiging Primair Onderwijs voor het schooljaar en de bedragen leerling gebonden budget in het voortgezet onderwijs vastgesteld. Als eerste wordt opgemerkt dat door de intrekking van de IMBU-regeling (zie elders in dit nummer) de bekostigingsbedragen met 0.724% zijn verlaagd. De opslag voor dekking van de premie van het Jaargang / nr

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Aan de besturen van de samenwerkingsverbanden WSNS en de REC s Aan de leden van de PO-raad Utrecht, 18 april 2013 De Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs heeft betrekking op meerdere

Nadere informatie

Checklist aandachtspunten ontbinding. samenwerkingsverband PO. A. Bestuurlijk-juridische aandachtspunten. B. Personele aandachtspunten

Checklist aandachtspunten ontbinding. samenwerkingsverband PO. A. Bestuurlijk-juridische aandachtspunten. B. Personele aandachtspunten Checklist aandachtspunten ontbinding samenwerkingsverband PO A. Bestuurlijk-juridische aandachtspunten B. Personele aandachtspunten C. Financiële aandachtspunten 1 Voorwoord Deze publicatie is onderdeel

Nadere informatie

Checklist aandachtspunten ontbinding. Regionale Expertisecentra (REC s) clusters 3 en 4. A. Bestuurlijk-juridische aandachtspunten

Checklist aandachtspunten ontbinding. Regionale Expertisecentra (REC s) clusters 3 en 4. A. Bestuurlijk-juridische aandachtspunten Checklist aandachtspunten ontbinding Regionale Expertisecentra (REC s) clusters 3 en 4 A. Bestuurlijk-juridische aandachtspunten B. Personele aandachtspunten C. Financiële aandachtspunten Colofon Uitgever:

Nadere informatie

Beëindiging betrekking combinatiefunctie primair onderwijs (po)

Beëindiging betrekking combinatiefunctie primair onderwijs (po) Beëindiging betrekking combinatiefunctie primair onderwijs (po) Aansluiting op de CAO PO Vanaf 1 augustus 2013 vormen de beëindigingsgronden uit de CAO PO (2013) de basis van het Reglement Participatiefonds

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen 4514541/43967 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise

CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise Zoals bekend heeft de minister van OCW grote bezuinigingen aangekondigd op passend onderwijs. CNV Onderwijs is en blijft het oneens met die bezuinigingen en

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

1. de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan en vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden;

1. de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan en vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden; Convenant flankerend beleid naar aanleiding van wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit W.V.O. in verband met de wijziging van enkele bedragen van het leerlinggebonden budget.

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi te Hilversum /20187

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi te Hilversum /20187 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi te Hilversum 4527160/20187 Utrecht, april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Primair Onderwijs Peelraam te Wanroij /71749

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Primair Onderwijs Peelraam te Wanroij /71749 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Primair Onderwijs Peelraam te Wanroij 4527969/71749 Utrecht, april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

5. Concept raadsbesluit

5. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 28 januari 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 22 januari 2013 Nummer : Onderwerp : Wijziging statuten Stichting Baasis als gevolg van oprichten samenwerkingsschool

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden /42504

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden /42504 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden 4527702/42504 Utrecht, april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17134 26 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2013, nr. JOZ/499515,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. RSG Stad en Esch HAVO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. RSG Stad en Esch HAVO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RSG Stad en Esch HAVO Locatie Zuideinde Plaats: Meppel BRIN-nummer: 25 CL-0 Onderzoek uitgevoerd op: 6 december 2011 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Leiderdorp Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41316 Onderzoeksnummer : 285715 Documentnummer

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Sirius te Amsterdam /41716

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Sirius te Amsterdam /41716 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Sirius te Amsterdam 4511036/41716 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs /72464

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs /72464 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs 4512413/72464 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. VCO Midden- en Oost Groningen 4519363/41845

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. VCO Midden- en Oost Groningen 4519363/41845 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER VCO Midden- en Oost Groningen 4519363/41845 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per

Nadere informatie

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel.

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel. Onderhandelaarsakkoord convenant mobiliteit passend onderwijs PARTIJEN Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap PO-Raad VO-raad AOC Raad CNV Onderwijs AVS CMHF OVERWEGENDE: dat er sprake is van

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant /41332

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant /41332 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant 4514545/41332 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging in verband met arbeidsmarktknelpunten voortgezet onderwijs 2006

Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging in verband met arbeidsmarktknelpunten voortgezet onderwijs 2006 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging in verband met arbeidsmarktknelpunten voortgezet

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 29577 Onderzoeksnummer : 282182 Edocs

Nadere informatie

Uitspraaknr. 03.027. Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs. De klacht. Visie van partijen

Uitspraaknr. 03.027. Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs. De klacht. Visie van partijen Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs (mr. J.P.L.C. Dijkgraaf, mr. N. Gunes, J. Toes) Uitspraaknr. 03.027 Datum: 23 juni 2003 Onvoldoende structurele zorg

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland te Borculo /83189

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland te Borculo /83189 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland te Borculo 4506732/83189 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK Naar de naleving van artikel 138 lid 1 WPO (eigen wachtgelders) bij de Stichting voor bijzonder primair onderwijs in de Zaanstreek Agora Utrecht, mei 2016 Nummer: 4841966

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek te Rotterdam /40774

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek te Rotterdam /40774 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek te Rotterdam 4523059/40774 Utrecht, april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het

Nadere informatie

Organisatie toezicht stichting Proo

Organisatie toezicht stichting Proo Nr. PRO1500024 Casenr. PRO15-0003 Naam : J. Aalbers Datum : 16 april 2015 pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Achtergrond 3. Regelgeving 4. Toezicht Proo 5. Intern toezicht 6. Extern toezicht

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SMART Limburg 4513635/41891

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SMART Limburg 4513635/41891 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting SMART Limburg 4513635/41891 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per 31

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Vereniging Algemeen Onderwijs Kockengen e.o /70033

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Vereniging Algemeen Onderwijs Kockengen e.o /70033 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Vereniging Algemeen Onderwijs Kockengen e.o. 4530103/70033 Utrecht, mei 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom

drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom Reorganisatie Voor reorganisatie is inzicht noodzakelijk Inzicht over de actuele stand van zaken Inzicht in de toekomst Zonder voldoende inzicht

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41568 Onderzoeksnummer : 285916 Datum onderzoek :

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut OPR en MR-P

Medezeggenschapsstatuut OPR en MR-P Medezeggenschapsstatuut OPR en MR-P Samenwerkingsverband IJssel Berkel Vastgesteld door bestuur: 20 april 2015 Datum 20 april 2015 Versie 20150420 Pagina 1 van 7 IJssel Berkel is een Samenwerkingsverband

Nadere informatie

1 > Retouradres Postbus BJ Den Haag. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

1 > Retouradres Postbus BJ Den Haag. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Scholengroep Den Haag Zuid- West 4512394/41402

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Scholengroep Den Haag Zuid- West 4512394/41402 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Scholengroep Den Haag Zuid- West 4512394/41402 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Bestuursnummer : 40810 Datum onderzoek : 2013 Datum vaststelling : 3 maart 2014 Onze Referentie : 4216557

Bestuursnummer : 40810 Datum onderzoek : 2013 Datum vaststelling : 3 maart 2014 Onze Referentie : 4216557 RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij de Landstede Groep Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 40810 Datum onderzoek : 2013 Datum vaststelling : 3 maart 2014 Onze Referentie

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 78482 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid 4523188/47595

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid 4523188/47595 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid 4523188/47595 Utrecht, april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 22453 Onderzoeksnummer : 279804 Datum onderzoek : februari

Nadere informatie

Hoe om te gaan met gedragsproblematiek.

Hoe om te gaan met gedragsproblematiek. een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. Hoe om te gaan met gedragsproblematiek. Wat kan de leerkracht doen? Voor de aanpak van kinderen met gedragsproblemen is geen wetenschappelijk

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem

Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem Algemene bepalingen Artikel 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: a. de vereniging: de Vereniging Samenwerkingsverband

Nadere informatie

SAMENVATTEND RAPPORT VAN HET INSPECTIEONDERZOEK OP. De Zeppelin

SAMENVATTEND RAPPORT VAN HET INSPECTIEONDERZOEK OP. De Zeppelin SAMENVATTEND RAPPORT VAN HET INSPECTIEONDERZOEK OP De Zeppelin Utrecht, Vaststelling rapport, 25 oktober 2010 1. Waarom ontvangt u dit samenvattende rapport? De Inspectie van het Onderwijs heeft op 15

Nadere informatie

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum:

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: Begroting 2016 1 Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: 10-02-2016 Algemeen Op 26 januari 2016 heeft de financiële commissie van de Raad van Toezicht de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Praktijkonderwijs Stadskanaal

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Praktijkonderwijs Stadskanaal RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Praktijkonderwijs Stadskanaal Plaats : Stadskanaal BRIN-nummer : 18UZ Afdeling : Praktijkonderwijs Onderzoek uitgevoerd op : 12 februari 2013 Conceptrapport

Nadere informatie

Bekostiging van residentiële leerlingen

Bekostiging van residentiële leerlingen Bekostiging van residentiële leerlingen Een aantal leerlingen verblijft in een residentiële instelling. Dit betreft enerzijds gesloten instellingen: Justitiële Jeugdinrichting (JJI) en Gesloten Jeugdzorg

Nadere informatie

Overdracht bekostiging ontoereikend budget sbo- en so scholen en grensverkeer

Overdracht bekostiging ontoereikend budget sbo- en so scholen en grensverkeer Overdracht bekostiging ontoereikend budget sbo- en so scholen en grensverkeer Resume In de wet op Passend Onderwijs is opgenomen dat de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk zijn voor de overdracht van

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs 1. Partijen Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) PO-Raad VO-raad. Algemene Onderwijsbond CNV Onderwijs AVS CMHF 2. Looptijd

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting ROC TOP Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42625 Onderzoeksnummer : 289366 Periode onderzoek : Jan -Oktober 2016 Datum vaststelling : November 2016

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Stichting Van Brienenoordschool te Rotterdam

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Stichting Van Brienenoordschool te Rotterdam RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Stichting Van Brienenoordschool te Rotterdam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 31075 Onderzoeksnummer : 4148024 Datum onderzoek : 2 juli 2013

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Geref.b.s. Dr. K. Schilder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Geref.b.s. Dr. K. Schilder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Geref.b.s. Dr. K. Schilder Plaats : Bedum BRIN-nummer : 05LB Onderzoeksnummer : 120324 Datum schoolbezoek : 18 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR

JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Utrecht, december 2011 Inleiding... 4 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs... 5 1.1 Financieel beeld...

Nadere informatie

Het Bestuur van de Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Postbus ZH VOORHOUT. t.a.v. de heer drs. H. Kelderman. Datum

Het Bestuur van de Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Postbus ZH VOORHOUT. t.a.v. de heer drs. H. Kelderman. Datum a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Het Bestuur van de Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Postbus 98 2215 ZH VOORHOUT t.a.v. de heer drs. H. Kelderman Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs Utrecht, maart 2016 INHOUD 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Wettelijk

Nadere informatie

Regeling Werkgelegenheidsbeleid

Regeling Werkgelegenheidsbeleid Regeling Werkgelegenheidsbeleid Juni 2012 2 1: Participanten in de Regeling Werkgelegenheidsbeleid. Werkgever: Het Sticht. - werkgeversnummer 69447 Scholen: Het Sticht is het bevoegd gezag van: De Griffel

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20055 Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: De heer A.B.J. Hartsuiker Behandelend ambtenaar: De heer H. Laanstra Onderwerp: Wijziging statuten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19108 10 juli 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 juli 2015, nr. PO/SenO/747922,

Nadere informatie

Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs

Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Bestemd voor het bevoegd gezag van scholen en scholengemeenschappen in het voortgezet

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij de OPEN UNIVERSITEIT Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 30720 Onderzoeksnummer : 284528 Datum onderzoek : januari-maart 2016 Datum vaststelling : 3 mei 2016

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. Basisschool De Pelikaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. Basisschool De Pelikaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij Basisschool De Pelikaan Plaats : Kralendijk, Bonaire BRIN-nummer : 28PW Datum schoolbezoek : 16 oktober 2014 Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Naam, statutair gevestigd te plaats, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer ***, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015

Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015 Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015 Nu OCW een aangepaste regeling bekostiging personeel 2014-2015 heeft gepubliceerd, kan bepaald worden wat de financiële consequenties

Nadere informatie

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat KIJKWIJZER PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN IN DE KLAS School : Vakgebied : Leerkracht : Datum : Groep : Observant : 1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat (SBL competenties 1 en 2) 1.1* is

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK De Passie Rotterdam Afdeling vwo Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 27RW-0 HB: 3485035 Arrangementsnummer: 226237 Onderzoek uitgevoerd op: 22 november

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting SHON (4523828)/30709 Utrecht, 9 april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per 31 december

Nadere informatie

VERVOLG VAN HET ONDERZOEK NAAR DE NALEVING VAN DE DECLARATIEVOORSCHRIFTEN DOOR BESTUURDERS IN HET HOGER ONDERWIJS VERTROUWEN OP ZELFREINIGEND VERMOGEN

VERVOLG VAN HET ONDERZOEK NAAR DE NALEVING VAN DE DECLARATIEVOORSCHRIFTEN DOOR BESTUURDERS IN HET HOGER ONDERWIJS VERTROUWEN OP ZELFREINIGEND VERMOGEN VERVOLG VAN HET ONDERZOEK NAAR DE NALEVING VAN DE DECLARATIEVOORSCHRIFTEN DOOR BESTUURDERS IN HET HOGER ONDERWIJS VERTROUWEN OP ZELFREINIGEND VERMOGEN Utrecht, augustus 2016 Kenmerk: 4890765 Voorwoord

Nadere informatie

Behandeld door drs. M. Bruinsma RA

Behandeld door drs. M. Bruinsma RA r Stichting OPO Borger-Odoorn Hoofdstraat 32 9531 AG BORGER Datum 14 juni 2013 Behandeld door drs. M. Bruinsma RA Kenmerk 8095/MB/RA/GV CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

VERSLAG STICHTING DE PELS ONDERZOEK NAAR HET BESTUURLIJK HANDELEN IN HET SCHOOLJAAR 2012/2013

VERSLAG STICHTING DE PELS ONDERZOEK NAAR HET BESTUURLIJK HANDELEN IN HET SCHOOLJAAR 2012/2013 VERSLAG STICHTING DE PELS ONDERZOEK NAAR HET BESTUURLIJK HANDELEN IN HET SCHOOLJAAR 2012/2013 Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 37598 Datum gesprek : 11 juli 2013 Conceptverslag verzonden op 17 juli 2013,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Praktijkonderwijs Stadskanaal PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Praktijkonderwijs Stadskanaal PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Praktijkonderwijs Stadskanaal PRO Plaats : Stadskanaal BRIN nummer : 18UZ C1 BRIN nummer : 18UZ 00 PRO Onderzoeksnummer : 279114 Datum onderzoek

Nadere informatie

Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d

Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d Aan: Van: Bestuurscommissie Winkler Prins Ferdinand Vinke, centraal directeur Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d. 11-11-2010 Datum: 11 juni 2012 Status: Besluitvorming vergadering

Nadere informatie

Verantwoording van financiën in het primair onderwijs. Een handreiking

Verantwoording van financiën in het primair onderwijs. Een handreiking Verantwoording van financiën in het primair onderwijs Een handreiking Voorwoord In de Haagse politieke arena spreekt men met regelmaat over de financiële situatie in het onderwijs. Vanuit verschillende

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. : De Toermalijn. Onderzoeksnummer :

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. : De Toermalijn. Onderzoeksnummer : RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK School : De Toermalijn Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 15XH Onderzoeksnummer : 104068 Datum schoolbezoek : 18 maart 2008 Concept datum : 21 mei 2008 Datum vaststelling

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42684 Onderzoeksnummer : 285387 Edocsnummer

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis. NVA Congres 2013

Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis. NVA Congres 2013 Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis NVA Congres 2013 Autisme en onderwijs NVA 4 oktober 2013 Ellen Luteijn Inhoud Hoe kan onderwijs passend zijn voor leerlingen met ASS? Passend Onderwijs

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK ONDERZOEK BIJ STICHTING HET ASSINK LYCEUM (BESTUURSNUMMER 40310) NAAR DE JUISTHEID EN RECHTMATIGHEID VAN DE TOEGEKENDE SUBSIDIE IN HET KADER VAN DE REGELING TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2015-2017 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het college

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas 6.3 Deeltijdbanen Inhoud: blz. 1. Wat is deeltijdarbeid 2 2. Deeltijdarbeidbeleid 2 3. Omvang deeltijdbanen 2 4. Voorwaarden deeltijdarbeid 3 5.1 Schoolorganisatorische

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011

Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011 1 Diro Besproken 2010-2011 MR Instemming 20-06-2011 Bestuur Vastgesteld 21-06-2011 Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011 2 Inhoud Preambule 3

Nadere informatie

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven. Procedure en criteria voor het beoordelen van studenten in de beroepspraktijk Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda Sector ERZ Afdeling Oboo telefoon 588407 voorstelnummer 34 gouda 12 maart 2005 iz-nummer 2005.3060a Steller j. veldhoen Onderwerp de gevolgen

Nadere informatie

Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel

Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel Bestemd voor het

Nadere informatie