JAARVERSLAG Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2011 Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn

2 Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Kengetallen 18 Jaarrekening A.1.0 Grondslagen 19 A.1.1 Balans per 31 december A.1.2 Staat van baten en lasten over A.1.3 Kasstroomoverzicht A.1.4 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 23 A.1.4 Opgave doelsubsidies 31 A.1.5 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 32 Overige gegevens A.1.7 Overzicht verbonden partijen 35 A.1.8 Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders 36 A.1.9 Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens 37 A.1.11 Controleverklaring 38 A.1.12 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 40 A.1.13 Gebeurtenissen na balansdatum 41 A.1.14 Gegevens over de rechtspersoon 42 Blad Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs

3 A.0.1 Bestuursverslag algemene instellingsgegevens Kernactiviteiten De Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs (AVOO) heeft ten doel het in stand houden in de gemeente Apeldoorn van openbaar voortgezet onderwijs overeenkomstig artikel 42b van de Wet op het voortgezet onderwijs. Openbaar onderwijs betekent algemeen toegankelijk, zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing, ras, sekse of nationaliteit. Leerlingen worden vertrouwd gemaakt met de kennis, waarden, normen en rolopvattingen, die er in onze samenleving zijn. Onder de stichting AVOO vallen twee brinnummers: - 20QU Gymnasium te Apeldoorn. - 20KQ Openbare Scholengemeenschap te Apeldoorn. Onder het brinnummer 20QU valt het Gymnasium Apeldoorn, een categoriaal gymnasium. Onder het brinnummer 20KQ Openbare Scholengemeenschap te Apeldoorn vallen de volgende scholen: - Koninklijke Scholengemeenschap te Apeldoorn. - Edison College te Apeldoorn. De Koninklijke Scholengemeenschap is een school voor tweetalig VWO, Atheneum, HAVO en VMBO-t. Het Edison College is een school voor Atheneum, HAVO en VMBO inclusief leerwegondersteunend onderwijs. Juridische structuur Per 1 januari 2009 is het openbaar voorgezet onderwijs in Apeldoorn overgegaan naar een zelfstandige Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs (AVOO). De Stichting is de rechtsopvolger van de Bestuurscommissie Openbaar Voortgezet Onderwijs Apeldoorn (BCVO). Een belangrijk argument voor het onderbrengen van het openbaar voortgezet onderwijs in een stichting is dat binnen deze rechtsvorm de mogelijkheid bestaat om te werken met een professioneel bestuur met een raad van toezicht. Dit bestuursmodel sluit aan bij de hedendaagse inzichten op het vlak van "public governance" waarin bestuur en toezicht formeel gescheiden zijn. Met het toenemen van de autonomie op bestuursniveau neemt het belang toe van een goede organisatie en werking van het bestuur en het toezicht binnen de onderwijsorganisatie. Op sectorniveau is daarvoor door de VO-raad een sectorcode Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs vastgesteld. Op het niveau van het Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs wordt goed bestuur gewaarborgd door het het vastleggen van de principes en de uitwerking van goed bestuur in een Handboek Governance. De stichting kent 2 statutaire organen: de voorzitter College van Bestuur en de Raad van Toezicht. Het college van bestuur bestaat uit één persoon: mevrouw drs. M.R. Smits. Een raad van toezicht ziet toe op het functioneren van het college van bestuur en op de algemene gang van van zaken binnen de stichting. De raad van toezicht was in 2011 als volgt samengesteld: - De heer mr. A.G. Wever, voorzitter - De heer ir. T. Dijkstra - De heer drs. A. Jonkman - Mevrouw drs. W.G. van Velden - De heer R. van Wetering De leden van de Raad van Toezicht (RvT) worden benoemd door de gemeenteraad van Apeldoorn op basis van een bindende voordracht van de RvT (2), de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (2), danwel de gehele medezeggenschapsraad (1). De voorzitter CvB wordt benoemd door de raad van toezicht. De gemeenteraad is bevoegd de voorzitter CvB, mits na overleg met de raad van toezicht, te ontslaan en kan ook ingrijpen in het toezicht wanneer het voortbestaan van openbaar onderwijs in het geding is. In het voorjaar van 2011 zijn de statuten van AVOO aangepast aan de nieuwe tekst van de WVO, die op 1 augustus 2010 van kracht is geworden. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs blad 3

4 A.0.1 Bestuursverslag algemene instellingsgegevens Verslag Raad van Toezicht De belangrijkste onderwerpen die in de raad van toezicht zijn besproken zijn: - Rendementsverbetering op KSG en Edison College. In 2011 is het gelukt om de kwaliteit van KSG en Edsion weer op peil te brengen: alle opleidingen krijgen nu een voldoende van de onderwijsinspectie, behalve de Havo-afdeling van het Edison College. Hier ligt voor de raad van toezicht van AVOO een van de speerpunten van het interne toezicht. Alles staat en valt met een goede onderwijskwaliteit. - Onder alle medewerkers, ouders en leerlingen is een enquete afgenomen over hun kwaliteitsbeleving op ieder van de scholen, uitmondend in conclusies en speerpunten voor De gevolgen van de leerlingendaling waarmee AVOO sinds twee jaar wordt geconfronteerd en de manier waarop AVOO deze trend weer in positieve zin kan ombuigen. Nu de onderwijskwaliteit weer op voldoende niveau is, is extra gestimuleerd in marketing en positionering van de scholen. - Gezien de dalende leerlingprognoses heeft de Raad van Toezicht erop aangedrongen om externe deskundigheid in te schakelen bij het verkennen van toekomstscenario's. In 2012 is hiervoor het adviesbureau Boer & Croon in de hand genomen. Vergaderingen De raad van toezicht heeft in het verslagjaar 2011 vijf maal vergaderd. Daarnaast heeft in het voorjaar een informatief gesprek plaats gevonden tussen een delegatie van de raad van toezicht en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Overige activiteiten raad van toezicht De leden van de raad van toezicht hebben alleen of als duo één van de scholen van de stichting bezocht en daar onder andere gesprekken gevoerd met leden van de schooldirecties en met de teamleiders. Ook zijn er enkele lessen bezocht om de sfeer van de school te proeven. Organisatiestructuur De stichting AVOO kent eind 2011 de volgende organisatiestructuur: De voorzitter College van Bestuur wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een bestuursbureau. Onder het bestuursbureau valt een centrale afdeling ICT en een centraal Leermiddelenfonds. Het college van bestuur bestuurt de scholen conform de vastgestelde stichtings- en managementstatuten. De scholen staan onder leiding van een rector al dan niet ondersteund door een conrector. Per 1 januari 2012 werken de medewerkers van de personeelsadministratie en financien samen op het bestuursbureau. In najaar 2011 zijn de voorbereiding hiertoe gestart. Medezeggenschap Elke school heeft een MR (20QU) of een deelraad (20KQ) die onder dezelfde inspraakreglementen vallen. De Stichting AVOO heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waaraan van elke school 4 leden deelnemen (2 medewerkers, 1 ouder en 1 leerling). Conform de Wet Medezeggenschap Scholen heeft de GMR zeggenschap over onderwerpen die meerdere of alle scholen betreffen. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs blad 4

5 A.0.1 Bestuursverslag algemene instellingsgegevens Ontwikkeling van het aantal leerlingen In oktober 2011 bezochten 3034 leerlingen onze scholen tegen 3247 het jaar ervoor. Dit is exclusief de 17 leerlingen bij OSCAR(opdc) en 10 VAVO-leerlingen. Na een aantal jaren van sterke groei daalt het leerlingenaantal van het Openbaar VO in Apeldoorn sinds Het Gymnasium Apeldoorn groeide van 586 naar meer dan 639 leerlingen in Op de KSG daalde het aantal leerlingen van 1245 naar Op het Edison College daalde het aantal van 1416 naar 1224 leerlingen. Ambitie en visie op het onderwijs Hieronder vindt u onze gezamenlijke ambitie en visie op het onderwijs. Hoe die zich vertaalt op schoolniveau, is te lezen in de schoolplannen en de schooljaarverslagen. Onderwijs Uitgangspunt bij de Stichting AVOO is dat de scholen elk hun eigen onderwijskundig beleid ontwikkelen, afgestemd op de leerlingpopulatie en de cultuur / profilering van de school. Op bestuursniveau zijn de gezamenlijke kernwaarden vastgelegd die voor alle scholen gelden en de basis vormen voor de verdere beleidsontwikkeling in de scholen. De samenwerking tussen de scholen wordt gestimuleerd en groeit. In toenemende mate maakt men gebruik van elkaars expertise en is betrokken bij het ontwikkelen van beleid, zoals bijvoorbeeld op het gebied van doorlopende leerlijnen, kwaliteitszorg, onderwijstijd en functiemix. Kernwaarden De Stichting AVOO staat voor de volgende kernwaarden: -- breed toegankelijk iedereen is welkom. Ongeacht ras, sekse of nationaliteit. Wij hebben respect voor iedere godsdienst of levensovertuiging en komen tegemoet aan de verschillen tussen leerlingen. Onze medewerkers leren onze leerlingen om te gaan met die verschillen tussen mensen. -- betrokken wij zijn werkelijk betrokken bij onze leerlingen. Respect is een sleutelwoord, in de omgang met elkaar. Wij werken aan een goede relatie met leerlingen en hun ouders en aan een veilige en prettige leeromgeving. Leren lukt immers alleen als je je vertrouwd en fijn voelt op school. Ons onderwijs is ongeacht de grootte van de school kleinschalig georganiseerd. -- ambitieus onze scholen werken hard aan de kwaliteit. Wij willen dat iedere leerling en medewerker het beste uit zichzelf haalt. Wij gaan voor de beste resultaten en doen onze uiterste best om ervoor te zorgen dat leerlingen hun diploma halen. Over hóe wij dat doen leggen wij graag verantwoording af aan leerlingen, ouders, basisscholen, vervolgonderwijs en de onderwijsinspectie -- toekomstgericht een steeds terugkerende vraag op onze scholen is: wat geven wij leerlingen mee voor hun toekomst? Naast inhoudelijke vakkennis gaat het ook om ict, leren leren, internationalisering, sociale ontwikkeling en communicatieve vaardigheden. Wij onderzoeken voortdurend heel kritisch wat beter kan in de klas, in de schoolorganisatie en op bestuursniveau. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs blad 5

6 A.0.1 Bestuursverslag algemene instellingsgegevens Belangrijkste elementen van het gevoerde beleid Onderwijs en kwaliteitszorg Op alle scholen is in 2011 opnieuw veel aandacht besteed aan het verbeteren van het onderwijsrendement en het voorkomen van voortijdige schoolverlaters. Op bestuursniveau is gestart met de ontwikkeling van een systeem voor integrale kwaliteitszorg in aansluiting op het project Vensters voor verantwoording. Belangrijke onderwijskundige indicatoren zijn het bevorderings- en slaagpercentage, de gemiddelde examencijfers (waarbij CE- en SE-cijfers vergeleken worden) en het aantal voortijdig schoolverlaters. Daarnaast spelen onderwijstijd, lesuitval en de tevredenheidsmetingen onder leerlingen, ouders en personeel een belangrijke rol. In 2011 is onder alle leerlingen en ouders een vragenlijst afgenomen die betrekking heeft op de sfeer op school, de leerlingbegeleiding, het onderwijsproces, de dagelijkse organisatie, de buitenlesactiviteiten en het imago. Onder alle werknemers is een vragenlijst afgenomen over dezelfde onderwerpen, aangevuld met vragen over werkklimaat, ziekteverzuim, interne communicatie, ontwikkelingsmogelijkheden en leiderschap. Uit deze onderzoeken komt gemiddeld een ruime voldoende naar voren. Gym EC KSG Leerlingen 7,1 6,3 6,5 Ouders 7,5 6,7 7 Personeel 7,3 6,7 6,4 Bij alle geledingen komt de sfeer en de leerlingbegeleiding opvallend goed naar voren. De leerlingen van het Edison College laten zich negatiever uit over de buitenlesactiviteiten en de organisatie van de school. Werknemers zijn tevreden over de sfeer en de veiligheid op school. Ook de begeleiding van nieuwe medewerkers komt als goed naar voren. Op de KSG is men minder tevreden over de werkinhoud. Uit de onderzoeken zijn verbeterpunten gekomen, die nu worden opgepakt. Het bevorderingspercentage is in 2011 AVOO-breed iets gedaald t.o.v. eerdere jaren. De oorzaak daarvan ligt vooral bij het Edison College. Daar zijn relatief veel leerlingen (2,5%) wel overgegaan naar het volgende leerjaar, maar afgestroomd qua niveau. Voor 2011 werden deze leerlingen wel als bevorderd gerekend, maar worden ze sinds 2011 in de eigen statistieken niet meer als bevorderd beschouwd. In elk van de managementcontracten zijn streefcijfers voor de korte termijn (2011) en voor de langere termijn (2014) opgenomen. Bevorderd / geslaagd Tussentijds vertrokken AVOO 89,8% 90,4% 90,5% AVOO 0,6% 0,7% 0,7% Gym 91,1% 87,8% 90,0% Gym 0,2% 1,8% 0,3% KSG 89,6% 89,5% 87,6% KSG 0,5% 0,5% 0,8% Edison 89,4% 92,2% 93,2% Edison 0,8% 0,4% 0,5% Vensters voor Verantwoording Deelname aan het landelijke project Vensters voor Verantwoording is voortgezet, in de loop van het jaar zijn de indicatoren geupdate met recentere gegevens en is voor het Gymnasium invulling gegeven aan Schoolkompas. Ouder- en leerlingentevredenheid vormen een vast onderdeel van Vensters voor Verantwoording. Om het jaar dienen in een vaste, voorgeschreven periode (januari-april) de leerlingen en ouders van het 3e leerjaar bevraagd te worden. Voor de eenduidigheid richting ouders / leerlingen is ervoor gekozen om ook de andere leerjaren in het kader van ons eigen kwaliteitssysteem te enqueteren in dezelfde periode. De vragenlijsten die hiervoor worden gebruikt bevatten de voorgeschreven vragen van Venster voor Verantwoording aangevuld met een aantal 'eigen' vragen van AVOO. Het eerstvolgende tevredenheidsonderzoek zal plaatsvinden in de periode januari-april Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs blad 6

7 A.0.1 Bestuursverslag algemene instellingsgegevens Eindexamens Jaarlijks publiceert de onderwijsinspectie als onderdeel van de kwaliteitskaart een overzicht van het opbrengstenoordeel van het gemiddeld cijfer van het Centraal Examen (CE) en het verschil tussen schoolexamen (SE) en CE. Bron: kwaliteitskaart inspectie van Onderwijs Gymnasium Gemiddeld cijfer CE voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende Verschil tussen SE-CE gering gering gering gering gering KSG Vmbo-t Gemiddeld cijfer CE voldoende onvoldoend onvoldoend onvoldoend voldoende Havo Gemiddeld cijfer CE voldoende voldoende onvoldoend onvoldoend voldoende Vwo Gemiddeld cijfer CE voldoende voldoende voldoende voldoende onvoldoend Vmbo-t Verschil tussen SE-CE gering gering gering gering gering Havo Verschil tussen SE-CE gering gering gering gering gering Vwo Verschil tussen SE-CE gering gering gering gering gering Edison Vmbo-b Gemiddeld cijfer CE voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende Vmbo-k Gemiddeld cijfer CE voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende Vmbo-t Gemiddeld cijfer CE voldoende voldoende voldoende voldoende onvoldoend Havo Gemiddeld cijfer CE onvoldoend onvoldoend onvoldoend onvoldoend onvoldoend Vwo Gemiddeld cijfer CE voldoende onvoldoend onvoldoend onvoldoend onvoldoend Vmbo-b Verschil tussen SE-CE gering gering gering gering gering Vmbo-k Verschil tussen SE-CE gering gering gering gering gering Vmbo-t Verschil tussen SE-CE gering gering gering gering groot Havo Verschil tussen SE-CE gering gering gering groot groot Vwo Verschil tussen SE-CE gering groot zeer groot zeer groot zeer groot Met name op de KSG en het Edison College is een groot aantal ontwikkelingen ter hand genomen om het rendement te verbeteren. Samengevat: - Het intensiveren van de begeleiding van de zwak presterende leerlingen - Het invoeren van een verplichte examentraining voor alle leerlingen en het aanbieden van training op maat voor leerlingen die dat wensen - Het zoveel mogelijk beperken van de lesuitval - Een gericht nascholingsbeleid, waarbij de secties met teleurstellende resultaten ondersteund worden door APS, Windesheim en/of Cito - Het formuleren van huiswerkbeleid en het aanscherpen van de regels om toe te zien dat leerlingen hun huiswerk ook daadwerkelijk maken. Het aanbieden van huiswerkbegeleiding binnen het schoolgebouw. - Het intensiveren van het instroomonderzoek en determinatie van leerlingen. In een aantal gevallen heeft dit geleid tot het bijstellen van de bevorderingsnormen. - Het beperken van de uitstroom van leerlingen naar de VAVO omdat gebleken is dat slechts een klein deel van de leerlingen de VAVO-route succesvol doorlopen. Zoals duidelijk blijkt uit bovenstaande tabel is het einddoel nog niet bereikt, maar wel in zicht. Daarbij moet bedacht worden dat het jaarlijkse oordeel van de inspectie steeds gebaseerd is op de cijfers van de afgelopen 3 jaar (de kolom 2011 hoort bij de opbrengstenkaartvan 2012). Verbeteringen werken daardoor vertraagd door in de jaarlijkse opbrengstenkaart. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs blad 7

8 A.0.1 Bestuursverslag algemene instellingsgegevens Ontwikkelingen per school 1. Het Gymnasium Apeldoorn 2. De Koninklijke Scholengemeenschap 3. Het Edison College Ad. 1 Gymnasium Het Gymnasium bereidt de leerlingen voor op een wetenschappelijke studie. Daarvoor is een brede oriëntatie naast de verplichte basiskennis vereist en wordt veel aandacht besteed aan vaardigheden als kunnen communiceren, een wetenschappelijke instelling ontwikkelen en nieuwe problemen oplossen met de opgedane kennis. De leerlingen kunnen deelnemen aan een versterkt programma voor Engels (Cambridge-Engels) en er zijn vele culturele activiteiten. Er wordt gewerkt met periodisering in het schooljaar. Het Minervaprogramma is een belangrijk speerpunt in de school en komt in het kort neer op extra ondersteunen, maar ook extra uitdagen om eruit te halen wat erin zit. In de eerste klas moet een en ander leiden tot scherpere selectie, in de hogere klassen moet een betere doorstroming het gevolg zijn. Het Minervaprogramma wil op een aantal zaken sturen. - Na screening worden eersteklassers met een achterstand op het gebied van taal en rekenen bijgespijkerd - Relatief veel gymnasiasten hebben op de basisschool niet geleerd om te leren. Daarom zijn studievaardigheden ook ondergebracht in de screening en wordt ondersteuning aangeboden aan de kinderen die dat nodig hebben - Voor leerlngen die op niveau zijn en uitgedaagd moeten worden zijn de Capita Selecta in het programma opgenomen, waarbij leerlingen in aanraking komen met verdiepende cursussen over onderwerpen waar in het reguliere curriculum geen tijd voor is. De Capita lopen uiteen van poëzie tot Russisch en Arabisch. Er zijn ook Capita bij die wat meer over praktische vaardigheden gaan (het houden van een presentatie, bijvoorbeeld). - Als alle bovenstaande activiteiten zijn uitgevoerd kan er sprake zijn van een Dringend SchoolAdvies. Daarin geeft de school gemotiveerd aan dat ze de kans op het halen van een gymnasiumdiploma niet hoog inschat. De leerling krijgt dan het dringende advies om op een andere school (op een ander niveau) verder te gaan. Uit de gehouden evaluatie blijkt dat het Dringend Studie Advies goed werkt. Veel leerlingen maken gebruik van de huiswerkbegeleiding die in het pand van het Gymnasium wordt aangeboden via Studiekring. In het kader van de functiemix heeft het Gymnasium in 2011 na een zorgvuldige sollicitatieprocedure een aantal docenten in LD geplaatst. Dit is gebeurd onder druk van de voorwaarden die via de functiemix worden opgelegd. Doordat het Gymnasium nog een heel aantal mensen met een HOS-vooruitzicht in LD telt (bij de Aob staan ze als het bestbetalende Gymnasium van Nederland te boek) wordt de school door de functiemix in een onbetaalbare positie geplaatst. Terwijl de hoge salarisvooruitzichten uit het verleden eerst door natuurlijk verloop zouden uitgroeien, moeten ze nu allemaal vervangen worden door nieuw uit te geven LD-functies. Ad 2. KSG De KSG richt zich met haar tweetalig VWO op internationalisering. Meer dan de helft van de atheneumleerlingen volgt in aparte klassen de helft van de schoolvakken in het Engels. Ze bereiken daarmee het niveau van native speaker en krijgen naast het reguliere VWO-diploma een certificaat van het International Baccalaureaat. Er is een onderwijskundig programma ontwikkeld dat leerlingen en docenten in contact brengt met partnerscholen in onder andere Denemarken, Duitsland, Canada en Australië. Bij langlopende projecten worden in de brugklas de eerste contacten gelegd via internet, waarna in de 3e klas leerlingen op bezoek gaan. Op de Daltonmavo wordt gewerkt aan individualisering van het onderwijs. De verworvenheden daarvan worden ook op de andere afdelingen benut. De KSG werkt intensief en planmatig aan herstel van rendement en resultaten. Kernpunten zijn: zorgvuldige determinatie en bevordering naar volgend leerjaar, eenduidige aanpak huiswerkcontrole, vroege signalering en begeleiding. Daarnaast ligt het accent op basiskwaliteit zoals het terugdringen van lesuitval en schoolverzuim. De KSG hanteert sinds 2 jaar het systeem van beschermde lesweken naast activiteitenweken. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs blad 8

9 A.0.1 Bestuursverslag algemene instellingsgegevens In schooljaar is na een intensieve voorbereiding gestart in leerjaar 1 en 2 met het zogenaamde stroomonderwijs: in de eerste klas krijgen leerlingen drie lesuren per week stroomonderwijs, in het tweede leerjaar zijn dit twee lesuren. Leerlingen kunnen keizen uit Techniek & exact, Kunst & expressie, Sport & gezondheid, Wereld & talen. Ad 3. Edison College Het Edison College heeft in 2011 haar beleid gericht op rendementsverbetering voortgezet. De inspectie heeft in haar laatste bezoek waardering uitgesproken over de verbeteringen die inmiddels zijn bereikt en de manier waarop directie en medewerkers de problemen aanpakken. Rendementsverbetering gaat echter niet van de ene dag op de andere en vervolgens werkt ze pas gefaseerd door in het driejaarlijks gemiddelde dat de inspectie op de opbrengstenkaart hanteert. Door de daling van het leerlingenaantal en daarmee de verminderde inkomsten moest veel tijd besteed worden aan het beperken van de uitgaven. Daarvoor is vooral gezocht naar mogelijkheden om groepen samen te voegen, zodat de gemiddelde groepsgrootte bij minder leerlingen op peil blijft. Uit een intern onderzoek blijkt dat er op het Edison College behoorlijk wat leerlingen zijn, die een havo-opleiding aan zouden kunnen, maar door leerachterstanden stranden op de havo of vanuit de basisschool al een VMBO-TL advies meekrijgen en daar worden geplaatst. Voor hen is in 2010 een aparte leerroute ontwikkeld (HTL) waarbij de leerlingen les krijgen met versterkte aandacht op basisvaardigheden (taal en rekenen) en ze in 4 jaar worden opgeleid voor een TL-diploma met een goede doorstroommogelijkheid naar de bovenbouw van de havo. In het schooljaar is met een eerste klas voor deze leerroute gestart. Al een aantal jaren bestaat op het Edison College een vakcollege Techniek, waarbij leerlingen vanaf de brugklas 10 uur per week praktijklessen krijgen. De ervaringen daarmee zijn in 2011 geëvalueerd. Daaruit is gebleken dat deze aanpak motiverend werkt voor de leerlingen. Ondanks het feit dat de extra praktijklessen ten koste zijn gegaan van het aantal lessen voor algemeen vormende vakken worden ook voor die vakken dezelfde of betere resultaten behaald in minder onderwijstijd. Besloten is om voor alle vakopleidingen in het VMBO vanaf het schooljaar te gaan werken volgens de opzet van het vakcollege met een aantal aanpassingen, die uit de ervaringen naar voren zijn gekomen. De verwachting is dat de verbeterde motivatie niet alleen tot betere resultaten maar ook tot minder uitval zal leiden. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs blad 9

10 A.0.1 Bestuursverslag algemene instellingsgegevens Personeel In 2011 moest opnieuw alles in het werk gesteld worden om de personeelsomvang aan te passen aan het lagere aantal leerlingen en aan de verminderde inkomsten die hiervan het gevolg zijn. Dit bleek mogelijk via natuurlijk verloop, door tijdelijke contracten niet te verlengen en door personeel over te plaatsen van de ene naar de andere school. De stand, uitgedrukt in fulltime eenheden, per 1 januari en per 31 december 2011 is: totaal directie OP OOP 1 jan. 31 dec. 1 jan. 31 dec. 1 jan. 31 dec. 1 jan. 31 dec. Bovenschools 13,1 12,9 1,7 1,7 1,0 1,0 10,4 10,2 Gymnasium 46,7 48,0 2,0 2,0 35,9 36,4 8,8 9,6 KSG 98,6 84,7 1,0 1,0 79,2 68,0 18,4 15,7 Edison College 136,6 124,8 2,0 2,0 111,6 100,0 23,0 22,8 totaal in fte's 295,0 270,4 6,7 6,7 227,7 205,4 60,6 58,3 Per 1 januari 2012 is de financiële en de personele administratie vanuit de scholen geconcentreerd op het bestuursbureau om tot efficiencyverbetering te komen. Naast de mensen in eigen dienst wordt gebruik gemaakt van uitzendkrachten of freelancers waar het tijdelijke vervanging of een tijdelijke vacature betreft. Ziekteverzuim AVOO 2011 AVOO 2010 AVOO 2009 Landelijk 2009 docent OOP docent OOP docent OOP docent OOP Ziekteverzuimpercentage 6,57 3,82 5,47 4,48 5,04 5,29 5,1 5,8 Gemiddelde verzuimfrequentie 1,69 1,85 1,72 1,44 1,7 1,4 Gemiddelde verzuimduur in dagen 14,46 12,66 10,9 15,7 Het stijgende ziekteverzuim bij docenten heeft deels te maken met de grotere onzekerheid bij de inzet van personeel. Bij krimp worden soms mensen weggehaald van hun vertrouwde plek en collega's vallen weg, hetgeen spanningen met zich meebrengt. Het ziekteverzuim is geconcentreerd bij enkele langdurig zieken. De gemiddelde verzuimfrequentie stijgt niet. In 2008 is het project Onderwijsarbeidsmarkt IJssel Veluwe van start gegaan, waarin de schoolbesturen in de regio deelnemen en AVOO het projectbeheer doet. Leerwerktrajecten en het gericht benaderen van de stille reserve zijn daarbij speerpunten In het kader van versterkte aandacht voor kwaliteitszorg is ook in 2011 extra geld uitgetrokken voor scholing en coaching van docenten. Op het bestuursbureau is een medewerker Kwaliteitszorg aangetrokken, die tot taak heeft rendements- en kwaliteitsgegevens boven tafel te krijgen, te ordenen en daarover de schooldirecties te adviseren. In 2011 zijn door AVOO geen ontslagvergoedingen uitbetaald aan (ex)werknemers. Het beleid van AVOO is om dat niet te doen. Wat wel een enkele keer voorkomt is, dat een personeelslid in het kader van een outplacementtraject binnen de baan tijd krijgt om de overgang naar ander werk te realiseren. Afhandeling klachten De klachtenregeling wordt bekendgemaakt in de schoolgids die aan alle ouders wordt uitgereikt. In 2011 is door ouders twee keer gebruik gemaakt van deze regeling. Eén van beide klachten werd ongegrond verklaard. Voor de andere kon in overleg een oplossing worden gevonden. In 2011 maakten 4 medewerkers bezwaar tegen een besluit van de werkgever. Twee bezwaren werden na toelichting en overleg ingetrokken, één bezwaar werd ongegrond verklaard en één bezwaar werd gegrond verklaard en het besluit daarmee ingetrokken. Eén van medewerkers is op basis van de ongegrond verklaring naar de rechtbank gestapt. De uitspraak daarvan is nog niet bekend. Eén bezwaar uit 2010 is ook nog onder de rechter. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs blad 10

11 A.0.1 Bestuursverslag algemene instellingsgegevens Huisvesting De uitdaging zal zijn om de huisvestingslasten verder omlaag te krijgen om in de pas te lopen met de verminderde inkomsten. Dat zal niet eenvoudig zijn. De huisvestingslasten bij AVOO zijn hoog doordat twee van de 3 scholen in een monumentaal pand zijn gehuisvest. Inmiddels is ook een derde pand van AVOO in 2011 als monument aangewezen. Om een indruk van dit probleem te geven: Voor het hoofdgebouw van het Gymnasium zijn de onderhoudslasten 46,44 per m2, terwijl de rijksvergoeding 17,17 bedraagt. Voor het hoofdgebouw van de KSG, dat gedeeltelijk rijksmonument is, zijn de bedragen 44,66 tegen 17,76 per m2. Ondanks deze problemen zijn de huisvestingslasten in 2011 met ca. 10% gedaald ten opzichte van Dat heeft te maken met het afstoten van het gebouw van de Meentgronden, maar ook met een besparing op de schoonmaakkosten bij het Edison College. Met meer leegstand zijn de totale huisvestingslasten toch gedaald als je naar het bedrag per leerling kijkt. In het najaar van 2010 is een nieuwe medewerker aangetrokken voor huisvestingszaken. In 2011 heeft het bureau Asset, dat de onderhoudsplanning beheerde, de meerjarenonderhoudsplanning aan ons overgedragen. Deze planning is in 2011 aangepast aan gestegen prijzen en aangevuld, omdat een aantal onderdelen van het onderhoud ontbrak. Verder is de verdeling tussen groot onderhoud en klein onderhoud aangepast, waardoor contracten voor jaarlijks onderhoud nu altijd via de jaarlijkse exploitatie lopen. Het effect van beide elementen samen maakt dat de hoogte van de onderhoudsvoorziening niet aangepast hoefde te worden. Wel is het totale budget voor onderhoud gestegen. Op het jaarlijkse bedrag voor groot onderhoud is daarbij een bezuiniging aangebracht van 15 %. Een niveau van gewenst groot onderhoud is met de huidige bekostiging gewoon onbetaalbaar. Bij het sportveld Marialust, dat door het Gymnasium Apeldoorn en de KSG wordt gebruikt, is in 2011 op kosten van de gemeente Apeldoorn uitbreiding en renovatie van de kleedkamers gerealiseerd. Financiën Uitgangspunt bij AVOO is dat de scholen de plek zijn waar het onderwijs vorm moet krijgen en waar dus zoveel mogelijk de financiële afwegingen moeten worden gemaakt. Vanuit die filosofie worden alle rijksmiddelen over de scholen verdeeld volgens de rijksnormering en daarna worden de kosten van de centrale voorzieningen (bestuursbureau, ICT) bij de scholen in rekening gebracht. Daarnaast zijn afspraken gemaakt om nauwelijks beïnvloedbare kosten tussen de scholen te verevenen en zo de risico's voor de scholen te beperken. Er zijn nu vereveningsafspraken voor onderhoudslasten, gemiddelde loonkosten van docenten, ziektekosten en wachtgeld. Binnen AVOO wordt gewerkt met 6 begrotingen, die opgeteld de begroting voor het gehele bestuur vormen. Elk van de 3 scholen heeft een eigen begroting en er is een begroting voor het bestuursbureau, voor de centrale afdeling ICT en voor het Leermiddelenfonds. De kosten van het bestuursbureau worden naar rato van de rijkssubsidie over de scholen verdeeld, de kosten van ICT worden per aangesloten computer verdeeld en de kosten van het Leermiddelenfonds worden vergoed door de boekenpakketten die de scholen bestellen. Voor de jaarrekening worden alle kosten aan één van de 6 kostenplaatsen toebedeeld. Het jaar 2010 wordt gekenmerkt als eerste jaar waarbij structureel op de uitgaven moest worden bezuinigd. Naast de daling van het aantal leerlingen speelt daarbij ook de achterlopende rijkssubsidie een grote rol. De maatregelen uit de CAO, die in 2008 is afgesloten, kunnen niet betaald worden uit rijksvergoeding en ook de maatregelen uit het Actieplan Leerlkracht kosten meer dan de meekomende geldstroom. De prijscompensatie voor de materiële kosten wordt al jaren niet meer uitbetaald, terwijl verplichtingen rond veiligheid in gebouwen en binnenklimaat juist toenemen. Het tekort op de rijksvergoeding beloopt voor AVOO inmiddels ca. 7 % van de totale vergoeding (ca. 1,4 miljoen) en zal de komende jaren verder stijgen. Probleem bij het realiseren van bezuinigingen is dat de huisvestingslasten en de afschrijvingslasten van eerdere investeringen niet op korte termijn te verlagen zijn. Het merendeel van de bezuinigingen komt dan ook bij de inzet van personeel terecht, waar het gevaar van kwaliteitsverlies voor het onderwijs groot is. Het verslagjaar 2011 eindigt door forse ingrepen nog met een positief saldo, maar als je de eenmalige effecten hier uit haalt is reeds sprake van een tekort op de structurele exploitatie. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs blad 11

12 A.0.1 Bestuursverslag algemene instellingsgegevens Het Leermiddelenfonds sluit het eerste volle jaar van haar bestaan in 2011 met een positief saldo af, ondanks de ongunstige omstandigheid dat het leerlingenaantal daalt en er dus jaarlijks leermiddelen overblijven, die weer verkocht moeten worden. In 2011 werd een Europese aanbesteding georganiseerd voor de kopieerfaciliteiten op KSG en Gymnasium. De aanbesteding was geen succes. Er schreven slechts 2 partijen in en de kosten gingen omhoog. In 2011 is gestart met de voorbereiding van de Europese aanbesteding van een nieuw schoonmaakcontract voor AVOO. Dit traject wordt begeleid door het bureau Verhoeven & Partners en gebeurt in samenwerking met twee Apeldoornse schoolbesturen voor primair onderwijs. Het wordt in 2012 afgerond. Treasurymanagement In 2010 is een geactualiseerd Treasurystatuut vastgesteld door de Raad van Toezicht. Het treasurybeleid vindt plaats binnen de kaders van de "Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek" van het Ministerie van OCW. Het beleid is gericht op het risicomijdend uitzetten van de liquide middelen. Er is daarom voor gekozen om het geld onder te brengen bij 3 verschillende banken: BNG, ING en ASN. De liquide middelen worden aangehouden op spaarrekeningen of spaardeposito's. Het bedrag aan liquide middelen per 31 dec is ongeveer als volgt verdeeld Spaarrekeningen ASN bank: 4,65 miljoen direct opneembaar Spaarrekening ING-bank 1,07 miljoen direct opneembaar Betaalrekeningen (ING, Rabo en BNG) 0,40 miljoen direct opneembaar Totaal 6,12 De deelneming in het BNG Marktselectfonds is vanwege de lage opbrengst in 2010 beëindigd. Toekomstige ontwikkelingen Verdere krimp In verband met de daling van het aantal leerlingen en tegelijk de steeds grotere tekorten in de rijksvergoeding is het personeelsbestand in 2010 ingekrompen met meer dan 30 fte en in 2011 met nog eens 25 fte. Dat was mogelijk door tijdelijke aanstellingen niet te verlengen en door natuurlijk verloop. Gezien de tekorten op de meerjarenbegroting van AVOO zal het personeelsbestand nog verder moeten krimpen. De komende jaren zullen ook mensen met een vaste aanstelling boventallig worden. In het voorjaar van 2012 zijn dan ook gesprekken met de vakcentrales gestart om te komen tot stimuleringsmaatregelen om mensen naar ander werk te begeleiden. We hebben goede hoop dat via deze maatregelen gedwongen ontslagen voorkomen kunnen worden. Nadat de afgelopen jaren de grootste aandacht is uitgegaan naar de kwaliteit en het rendement van het onderwijs bij AVOO en daarbij de nodige resultaten zijn geboekt, zal in 2012 de aandacht zich richten op marketing en PR om het imago van de scholen te verbeteren. De goede resultaten moeten nu aan de man gebracht worden. Daarnaast is een proces gestart om te komen tot een nieuwe koers en strategische visie op de toekomst van AVOO. In 2012 zullen daarover knopen worden doorgehakt. Het overleg binnen Apeldoorn over de grote wisselingen in leerlingstromen bij het voortgezet onderwijs heeft nog niet veel opgeleverd. Dat is jammer, omdat alle besturen last hebben van te grote wijzigingen elk jaar in de samenstelling van het personeelsbestand en de huisvesting. Passend onderwijs Het doel van Passend onderwijs is dat ieder kind, ongeacht de extra zorgbehoefte, zo goed mogelijk onderwijs aangeboden krijgt. Zorg in school en zorg buiten de school kan beter worden afgestemd. In dit kader zal afstemming met de gemeente moeten plaatsvinden, omdat zij over de jeugdzorg gaat. Er vindt momenteel druk overleg plaats binnen het nieuw te vormen samenwerkingsverband, waar veel partijen bij betrokken zijn. Voor Apeldoorn zal de verevening van de rijksbijdrage over het gehele land grote negatieve gevolgen hebben. Om de zorg betaalbaar te houden zal een grote groep leerlingen vanuit het Voortgezet Speciaal Onderwijs terug moeten naar het reguliere onderwijs. Dat zal de nodige aanpassingen vergen in het voorgezet onderwijs. AVOO participeert al jaren in het samenwerkingsverband SLAR, dat beschikt over een overkoepelend Zorg- Adviesteam (ZAT) waarin onderwijs en zorg samenwerken. Er is ook een centraal zorgloket. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs blad 12

13 A.0.1 Bestuursverslag algemene instellingsgegevens Verwachtingen voor 2012 Begroting Jaarrekening Baten 3.1 Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus-, les- en examengelden Overige baten Totaal baten Lasten 4.1 Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs blad 13

14 A.0.1 Bestuursverslag financiën Financiële positie op balansdatum De financiële positie op balansdatum wordt beoordeeld aan de hand van de kengetallen op bestuursniveau: zie onderdeel A.0.2 Kengetallen. Liquiditeit De liquiditeit is ruim voldoende met een current ratio van 1,91 De current ratio geeft aan in hoeverre het bestuur aan haar verplichtingen op korte termijn (1 jaar) kan voldoen. Een current ratio van minimaal 1,00 is wenselijk. De liquide middelen per zijn ten opzichte van toegenomen met In het kasstroomoverzicht is de mutatie in de liquide middelen gespecificeerd. Solvabiliteit De solvabiliteit is voldoende met een ratio van 0,47 De solvabiliteit geeft aan in hoeverre het bestuur aan haar verplichtingen op lange termijn kan voldoen. Een solvabiliteitsratio tussen 0,30 en 0,70 is wenselijk. Rentabiliteit De rentabiliteit is voldoende met een ratio van 1,3% De rentabiliteit geeft de verhouding weer tussen het resultaat uit gewone bedrijfsvoering en de totale baten. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is voldoende met een ratio van 20,4% Het ministerie van OCW heeft op 23 januari 2008 een notitie over het weerstandsvermogen gepubliceerd. Het weerstandsvermogen wordt daarin gedefinieerd als het totale eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van de totale baten inclusief financiële baten en exclusief buitengewone baten. Het ministerie van OCW acht een weerstandsvermogen tussen 10% en 40% wenselijk. Kapitalisatiefactor 0,38 De commissie Don adviseert een andere maat te hanteren voor de beoordeling van de reservepositie van een schoolbestuur. De kapitalisatiefactor wordt berekend door de totale activa op de balans verminderd met de materiële activa gebouwen en terreinen te delen door de totale baten. De commissie stelt dat een factor boven 0,35 uitleg behoeft. De meerderheid van de scholen komt hierboven uit. Investeringen en financieringen Investeringen In 2011 is geïnvesteerd in materiële vaste activa voor een bedrag van Langlopende leningen Per balansdatum zijn er geen langlopende leningen. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs blad 14

15 A.0.1 Bestuursverslag financiën Analyse resultaat ten opzichte van begroting en verslagjaar T -1 Het resultaat 2011 is ten opzichte van de jaarrekening 2010 gedaald met Verschil werkelijk resultaat en begroot resultaat 2011 Het werkelijke resultaat 2011 bedraagt Het begrote resultaat 2011 bedraagt Dit verschil is als volgt te verklaren: 3.1 Rijksbijdragen OCW De lumpsumvergoeding personeel is lager dan begroot. Deze is verlaagd in plaats van verhoogd door prijsindexering. De post lerarenbeurs is hoger dan begroot. Er was in 2010 een gedeelte als vooruitontvangen geboekt en dit komt nu ten gunste van Maatschappelijke stage is lager dan begroot. Risicoregio ( ) en prestatiesubsidie vroegtijdig schoolverlaten ( ) zijn hoger dan begroot. Plusvoorziening is niet begroot. De toerekening van de investeringssubsidies is lager dan begroot. Bij de begroting is geen rekening gehouden met de aflopende subsidies. 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies Gemeentelijke bijdragen sportterreinen 2010 en 2011 bij het Edison College niet begroot. 3.3 College-, cursus-, les- en examengelden Deelnemersbijdragen Cambridge ( ) en deelnemersbijdragen tweetalig onderwijs ( ) zijn hoger dan begroot. Examengelden hoger dan begroot. 3.5 Overige baten Detachering personeel hoger dan begroot; Edison College ( ) en KSG ( 6.800). Schenking niet begroot; dit betreft een uitkering van het leermiddelenfonds van KSG. Dit bedrag wordt naar een aparte private bestemmingsreserve geboekt. Ouderbijdragen hoger dan begroot. Op de verschillende posten zijn er wel afwijkingen. De grootste afwijkingen betreffen de opbrengsten reis- en projectenweek, deze zijn lager dan begroot. De huur kluisjes is hoger dan begroot. Bijdragen Hoenderloo Groep bij het Edison College lager dan begroot. Europees Platform bij het KSG is niet begroot. De post overige opbrengsten valt hoger uit dan begroot. Dit is voornamelijk het geval bij Bovenschools; er is ontvangen van de belastingendienst inzake loonheffingen Rentebaten Rentebaten lager dan begroot. Verschil werkelijke baten en begrote baten Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs blad 15

16 A.0.1 Bestuursverslag financiën Analyse resultaat ten opzichte van begroting en verslagjaar T Personeelslasten De loonkosten inclusief reiskosten zijn op stichtingsniveau hoger dan begroot; deze overschrijding vindt voornamelijk bij Gymnasium ( ), KSG ( ) en het Edison College ( ) plaats. De loonkosten per werknemer zijn hoger dan begroot. Na de aanmelding in het voorjaar van 2011 is de personele inzet voor het schooljaar aangepast, maar dit heeft nauwelijks tot extra inzet geleid. Er was in 2011 meer vervanging wegens zwangerschap (zie hogere uitkeringen hieronder) en wegens ouderschapsverlof. Bovendien was er meer vervanging wegens ziekte. In de begroting was nog geen rekening gehouden met een overschot aan personeel, waar geen werk meer voor is. De post personeel niet in loondienst is hoger dan begroot. Deze overschrijding vindt bij bijna alle scholen plaats, de grootste overschrijdingen zijn bij KSG ( ) en het Edison College ( ). Ook deze overschrijding heeft voornamelijk met extra kosten van vervanging te maken. De overige personele lasten vallen lager uit dan begroot. De posten wachtgelden ( ) en werving personeel ( ) vallen lager uit dan begroot. De post scholing valt hoger uit dan begroot. De uitkering WAO en Ziektewet valt hoger uit dan begroot. Teruggaaf bijdrage ZVW 2010 ad is niet begroot. 4.2 Afschrijvingen Afschrijving leermiddelen bij Leermiddelenfonds ad zijn niet begroot en waren opgenomen bij kosten leermiddelen (zie hieronder). 4.3 Huisvestingslasten Klein onderhoud gebouwen is lager dan begroot. Gas lager dan begroot. Bij het Gymnasium en bij het Edison College lager dan begroot. Schoonmaak door derden valt lager uit dan begroot. 4.4 Overige lasten De administratiekosten vallen lager uit dan begroot. De kosten van de Cabo vallen lager uit dan begroot, doordat de tarieven van de Cabo zijn verlaagd. De kosten van kantoorbenodigdheden zijn lager dan begroot. De post beheerskosten valt hoger uit dan begroot. Dit zijn voornamelijk de overige advieskosten ( ); voor invoering HTL-route, scenario bijeenkomsten, leerlingenstromen en onderzoeken van Cap Gemini. De post inventaris en apparatuur valt lager uit dan begroot. Er is minder aan kleine inventaris, minder aan ICT verbruik en minder aan softwarelicenties uitgegeven. De overige kosten vallen hoger uit dan begroot. Het totaal aan leer- en hulpmiddelen valt lager uit dan begroot. Leskosten en diversen valt lager uit dan begroot. Er is minder aan leerlingbegeleiding en huiswerkbegeleiding uitgegeven. De eigen schoolactiviteiten vallen lager uit dan begroot. Deze afwijking vindt op diverse posten plaats. Transporteren Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs blad 16

17 A.0.1 Bestuursverslag financiën Analyse resultaat ten opzichte van begroting en verslagjaar T -1 Transport Rentelasten - Verschil werkelijke lasten en begrote lasten Recapitulatie: Verschil werkelijke baten en begrote baten Verschil werkelijke lasten en begrote lasten Apeldoorn, 21 mei 2012 Mevrouw M. Smits (voorzitter) Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs blad 17

18 A.0.2 Kengetallen AVOO werkelijk 2011 Liquiditeit (current ratio) Vlottende activa Kortlopende schulden ,91 1,54 1,40 Solvabiliteit Eigen vermogen Totaal vermogen ,47 0,47 0,47 Rentabiliteit gewone bedrijfsvoering Resultaat gewone bedrijfsvoering Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten ,3% 3,2% -0,7% Weerstandsvermogen Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten Eigen vermogen / baten * 100% ,4% 17,4% 25,7% AVOO werkelijk 2011 AVOO werkelijk 2010 AVOO werkelijk 2010 Landelijk gemiddelde SSG AVOO werkelijk 2009 Procentuele verdeling baten Rijksbijdragen OCW / baten * 100% ,6 % 93,4 % 97,1 % Overige overheidsbijdr. / baten * 100% ,2 % 0,1 % 0,2 % Cursusgelden etc. / baten * 100% ,8 % 1,1 % 0,3 % Overige baten / baten * 100% ,0 % 5,0 % 1,8 % Rentebaten / baten * 100% ,5 % 0,4 % 0,6 % Totale baten gewone bedrijfsvoering ,0 % 100,0 % 100,0 % Procentuele verdeling lasten Personeelslasten / totale lasten * 100% ,5 % 76,4 % 76,1 % Afschrijvingen / totale lasten * 100% ,2 % 3,5 % 2,8 % Huisvestingslasten / totale lasten * 100% ,7 % 8,9 % 10,1 % Overige lasten / totale lasten * 100% ,6 % 11,3 % 11,0 % Rentelasten / totale lasten * 100% - - 0,0 % 0,0 % 0,0 % Totale lasten gewone bedrijfsvoering ,0 % 100,0 % 100,0 % Baten per leerling Rijksbijdragen OCW per leerling Overige overheidsbijdragen per leerling Cursusgelden etc. per leerling Overige baten per leerling Rentebaten per leerling Totale baten gewone bedrijfsvoering Lasten per leerling Personeelslasten per leerling Afschrijvingen per leerling Huisvestingslasten per leerling Overige lasten per leerling Rentelasten per leerling Totale lasten gewone bedrijfsvoering Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs blad 18

19 A.1.0 Grondslagen Grondslagen van waardering en van bepaling resultaat Algemeen Het jaarverslag 2011 is gebaseerd op de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs van het ministerie van OCW, uitgave februari Stelselwijziging In het jaar 2011 heeft er geen stelselwijziging plaatsgevonden. Materiële vaste activa Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van lineair berekende afschrijvingen. De afschrijvingspercentages zijn gebaseerd op de economische gebruiksduur. Gebouwen en terreinen worden alleen opgenomen in de balans als de volle eigendom ervan berust bij het bevoegd gezag. Afschrijvingstermijnen: - Gebouwen (nieuwbouw) 40 jaar - Gebouwen (uitbreiding) 30 jaar - Gebouwen (verbouwing) 15 jaar - ICT 7, 5 en 3 jaar - Meubilair 10 en 20 jaar - Overige inventaris 3 en 10 jaar - Leermiddelen 2 en 4 jaar Voor materiële vaste activa wordt een activeringsgrens van 500 gehanteerd. Overige activa en passiva Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven, worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Bepaling van het resultaat Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Baten van het rijk worden geboekt in het kalenderjaar dat ze ontvangen zijn. Dit geldt eveneens voor de ter vergelijking opgenomen cijfers over het voorgaande verslagjaar. Consolidatie Als er op grond van de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs sprake is van consolidatieplicht dan worden activa en passiva van de rechtspersonen waarop de consolidatieplicht van toepassing is gewaardeerd op nominale waarde. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs blad 19

20 A.1.1 Balans per 31 december Activa Vaste activa 1.1 Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa 1.4 Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Totaal activa Passiva 2.1 Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs blad 20

3.1.2 Overige subsidies OCW 3.1.2.1 Geoormerkte OCW subsidies 827100 Lerarenbeurs 0 0 0 0 0 0 0

3.1.2 Overige subsidies OCW 3.1.2.1 Geoormerkte OCW subsidies 827100 Lerarenbeurs 0 0 0 0 0 0 0 Bestuursbureau 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Parameters Aantal leerlingen voor budget obv 1-10 (t-1) 42 14 5 4 4 4 Aantal lln. LWOO voor budget obv 1-10 (t-1) 16 6 0 0 0 0 Huisvesting: aantal m2 bruto

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening R i c h t l i j n J a a r v e r s l a g O n d e r w i j s V o l l e d i g u i t g e w e r k t m o d e l v o o r d e j a a r r e k e n i n g Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening tekst is slechts

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # "$%! &'() !$*$!+,!! -.!!

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##%  # $%! &'() !$*$!+,!! -.!! 5 # 6$ 7 "! 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! 4 $%!$%!!) '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # & "$%! &'()!$*$!+,!! -.!!!! Versie: 1.0 2 BESTUURSVERSLAG Versie: 1.0 3 ! "# "!$%!& ' ( ')"*' +, & -# &'##./0-1

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting tot Ondersteuning van het Christelijk College Schaersvoorde te Aalten

JAARVERSLAG Stichting tot Ondersteuning van het Christelijk College Schaersvoorde te Aalten JAARVERSLAG 2013 Stichting tot Ondersteuning van het Christelijk College Schaersvoorde te Aalten Inhoudsopgave Toelichting op onderdelen van het jaarverslag Blad Gegevens over de rechtspersoon 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Volledig uitgewerkt EFJ model voor de jaarrekening

Volledig uitgewerkt EFJ model voor de jaarrekening Volledig uitgewerkt EFJ model voor de jaarrekening BV Bestuursverslag Toelichting op onderdelen van het jaarverslag Verslag Raad van Toezicht Kerngegevens Kernactiviteiten Juridisch structuur Organisatiestructuur

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015

JAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015 JAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015 Inhoudsopgave jaarrekening Pagina A0 Bestuursverslag 2 Algemene toelichting 32 A.1.1 Balans per 31 december 2014 33 A.1.2 Staat van baten en lasten over 2014 34

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2015 (verkorte versie)

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2015 (verkorte versie) Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam Financieel verslag (verkorte versie) 1 Enkelvoudige balans per 31 december (na resultaatbestemming) Activa Vaste activa Materiële vaste activa 1 13.433.910

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2016 (verkorte versie)

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2016 (verkorte versie) Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam Financieel verslag (verkorte versie) Enkelvoudige balans per 31 december (na resultaatbestemming) Activa Ref. Vaste activa Materiële vaste activa 1 13.429.561

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

CONCEPT JAARVERSLAG 2014. Stichting tot Ondersteuning van het Christelijk College Schaersvoorde te Aalten

CONCEPT JAARVERSLAG 2014. Stichting tot Ondersteuning van het Christelijk College Schaersvoorde te Aalten CONCEPT JAARVERSLAG 2014 Stichting tot Ondersteuning van het Christelijk College Schaersvoorde te Aalten Inhoudsopgave Toelichting op onderdelen van het jaarverslag Blad Gegevens over de rechtspersoon

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss Accountantsrapport 2012 van Samenwerkingsverband VO Brabant NO Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARVERSLAG Coöperatie SWV U.A. te Apeldoorn

JAARVERSLAG Coöperatie SWV U.A. te Apeldoorn JAARVERSLAG 2016 Coöperatie SWV 25-05 U.A. te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen Bestuursverslag 3 Verslag toezichthouder 34 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting 36

Nadere informatie

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus Financiën (VO) 2012 Dit rapport over de financiën van het bestuur toont detailinformatie over de kengetallen en verdeling van de lasten. Er wordt een trend van vijf jaar getoond en een vergelijking gemaakt

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016 Financieel overzicht 2015 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 31 maart 2016 Inhoud Financieel overzicht 2015 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING Reformatorisch Samenwerkingsverband VO. te Utrecht

JAARVERSLAGGEVING Reformatorisch Samenwerkingsverband VO. te Utrecht JAARVERSLAGGEVING 2015 Reformatorisch Samenwerkingsverband VO te Utrecht Utrecht, 21 juni 2016 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 22 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER

Nadere informatie

FK Financiële Kengetallen

FK Financiële Kengetallen FK Financiële Kengetallen Financiële kengetallen 2011 2010 Solvabiliteit 1 38 36 Solvabiliteit 2 65 59 Liquiditeit (current ratio) 17 132 Liquiditeit (quick ratio) 17 132 Rentabiliteit (%) -8-19 Financiële

Nadere informatie

Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie )

Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie ) Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie ) Den Haag, 30 mei 2016 Dit rapport heeft 7 pagina s Stichting Prinses Christina Concours Inhoudsopgave Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Verkorte jaarrekening 2013 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag (Ontleend aan het Jaarverslag en Jaarrekening 2013, zoals op 27 maart 2014 door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld en van een goedkeurende

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 15 maart 2013 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Winst-en-verliesrekening over 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting

Nadere informatie

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Plantenziektenkundige Dienst, waaraan de verkorte jaarrekening 2002 is ontleend, Verkorte maakt onderdeel

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 45

JAARREKENING 2014 45 JAARREKENING 2014 45 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na verwerking resultaatbestemming) Vaste activa Materiële vaste activa 463.149 420.672 Financiële vaste activa 26.151-489.300 420.672 Vlottende activa

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 van STICHTING BLAUWE MAAN Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik Tilburg 30 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG 1.1 Inleiding 3 1.2 Organisatie en bestuur 3 1.3 Activiteiten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Samenwerkingsverband Onderwijs Op Maat de Liemers

JAARVERSLAG 2014. Stichting Samenwerkingsverband Onderwijs Op Maat de Liemers JAARVERSLAG 2014 Stichting Samenwerkingsverband Onderwijs Op Maat de Liemers Inhoudsopgave Blad Bestuursverlag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 (verlengd boekjaar 01-11-2013 t/m 31-12-2014) SWV 25-03 Passend Onderwijs Doetinchem e.o.

JAARVERSLAG 2014 (verlengd boekjaar 01-11-2013 t/m 31-12-2014) SWV 25-03 Passend Onderwijs Doetinchem e.o. JAARVERSLAG 2014 (verlengd boekjaar 01-11-2013 t/m 31-12-2014) SWV 25-03 Passend Onderwijs Doetinchem e.o. Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Analyse verschil werkelijke

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Bestuursverslag 3. Gymnasium Staat van baten en lasten over Specificatie op de staat van baten en lasten 88 Verloop balansposten 94

Bestuursverslag 3. Gymnasium Staat van baten en lasten over Specificatie op de staat van baten en lasten 88 Verloop balansposten 94 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Grondslagen 49 Balans per 31 december 2015 53 Staat van baten en lasten over 2015 54 Kasstroomoverzicht 2015 55 Toelichting op de onderscheiden posten van de

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150.

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150. K KENGETALLEN 8 81 EXPLOITATIE NAAR SALDI Het exploitatieresultaat bedraagt positief 1.315. (begroot: negatief 2.672.) ten opzichte van positief 4.196. vorig jaar en is als volgt opgebouwd. Saldo bedrijfsvoering:

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

Gereformeerde Schoolvereniging Westernieland e.o. te Winsum. Jaarstukken 2013. 29 april 2014

Gereformeerde Schoolvereniging Westernieland e.o. te Winsum. Jaarstukken 2013. 29 april 2014 Gereformeerde Schoolvereniging Westernieland e.o. te Winsum 37038 Jaarstukken 2013 29 april 2014 Inhoudsopgave Toelichting op onderdelen van het jaarverslag Pagina Jaarverslag 1 Financiële kengetallen

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35803 20 december 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. FEZ/579396

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

Financiële informatie Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Financiële informatie Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Financiële informatie 2016 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag Balans op 31 december 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 Vlottende activa Vorderingen 1 33.410

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters

JAARVERSLAG Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters JAARVERSLAG 2015 Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters Secretariaat: Postbus 308 2800 AH Gouda INHOUDSOPGAVE blz A Bestuursverslag 3 B Jaarrekening

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG. Stichting Rechtswinkel Rotterdam Bestuursjaar

BESTUURSVERSLAG. Stichting Rechtswinkel Rotterdam Bestuursjaar BESTUURSVERSLAG Stichting Rechtswinkel Rotterdam Bestuursjaar 2015-2016 De Stichting Rechtswinkel Rotterdam, verder te noemen "SRR", heeft turbulente jaren gekend op het gebied van financiën. Ook dit jaar

Nadere informatie

STICHTING ZOG MH TE GOUDA. Financieel verslag 2015

STICHTING ZOG MH TE GOUDA. Financieel verslag 2015 STICHTING ZOG MH TE GOUDA Financieel verslag 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 1.1 1.1 Jaarverslag 3 1.2 Vaststelling van de jaarrekening 4 1.3 Samenstellingsverklaring 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis JAARREKENING 2014 Stichting Theater Artemis Stichting Theater Artemis Amsterdam, 24 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, geachte Raad van Toezicht, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1 Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Marianne Center te Hardenberg Inhoudsopgave Pagina Accountantsverklaring Samenstellingsverklaring 1 Jaarrekening 1. Jaarverslag 2 2. Jaarrekening 2011: 3 2.1 Balans

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Rechtswinkel Rotterdam

Stichting Rechtswinkel Rotterdam te Rapport inzake de jaarrekening 2013 1 Inhoud Blad Accountantsrapportage 3! Samenstellingsverklaring 4! Algemeen 5! Resultaten 6! Financiële positie 7! Bestuursverslag 2013 8! Jaarstukken 2013 11! Jaarrekening

Nadere informatie

Financiële managementrapportage Eerste kwartaal 2017

Financiële managementrapportage Eerste kwartaal 2017 Financiële managementrapportage Eerste kwartaal Stichting tot behartiging van de belangen van Scholen met de Bijbel op Reformatorische Grondslag, Achterberg Aangepast: 11-5- Pagina 1 van 11 Dashboard Financiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 51410141 Datum: Opgesteld door: 9 april 2014 P.A. Vorstenbosch Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Rector Koninklijke Scholengemeenschap (KSG)

Rector Koninklijke Scholengemeenschap (KSG) School- en functieprofiel Rector Koninklijke Scholengemeenschap (KSG) (S14 CAO-VO) Stichting AVOO Apeldoorn Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jaap Engbers, tel: 06-53 39 20 55; jaap.engbers@beteor.nl

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (2011) (Na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 2012 2011 Vaste Activa Materiële vaste activa -- -- Vlottende Activa Vorderingen Omzetbelasting 801 808 Overige vorderingen

Nadere informatie

Balans per 31 december 2011 2011 2010. Vaste activa Materiële vaste activa 167.572 110.503

Balans per 31 december 2011 2011 2010. Vaste activa Materiële vaste activa 167.572 110.503 Jaarrekening 2011 Balans per 31 december 2011 2011 2010 Activa Vaste activa Materiële vaste activa 167.572 110.503 Vlottende activa Voorraden 38.103 98.072 Vorderingen 11.416 16.580 Liquide middelen 65.514

Nadere informatie

Grootboekrekeningen SKPO

Grootboekrekeningen SKPO 12110 Gebouwen 12111 Afschrijving gebouwen 12210 Machines en installaties 12211 Afschrijving machines en installaties 12220 Meubilair 12221 Afschrijving meubilair 12230 Schoolmeubilair 12231 Afschrijving

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening)

Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24371198 ten name van Stichting Openbare

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING MATERIELE STEUN REFORMATORISCH VOORTGEZET ONDERWIJS IN DE REGIO ROTTERDAM/DORDRECHT

JAARVERSLAG 2014 STICHTING MATERIELE STEUN REFORMATORISCH VOORTGEZET ONDERWIJS IN DE REGIO ROTTERDAM/DORDRECHT JAARVERSLAG 2014 STICHTING MATERIELE STEUN REFORMATORISCH VOORTGEZET ONDERWIJS IN DE REGIO ROTTERDAM/DORDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Woord vooraf 3 De Stichting Materiële Steun in grote lijnen 4 Balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Mies te Assendelft

Jaarrekening 2013 Stichting Mies te Assendelft Jaarrekening 2013 Stichting Mies te Assendelft INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 2 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013 3 5.1.4

Nadere informatie

Gebouwen en terreinen Inventaris Voorraden

Gebouwen en terreinen Inventaris Voorraden Balans per ACTIVA 31 december 2013 31 december 2012 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen 19.965 18.630 Inventaris 2.131 500 22.096 19.130 Vlottende activa Voorraden 245 427 Vorderingen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen.

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Jaar kengetal Gemiddelde sector Indicator risicoanalyse inspectie 2016 73,6% 1 Don: ondergrens 3 2015 75% Don: ondergrens 3

Nadere informatie

Stichting tot Behoud van de Culturele en Historische Collectie Brands Jaarrekening 2016

Stichting tot Behoud van de Culturele en Historische Collectie Brands Jaarrekening 2016 Inhoud 1 Algemeen 2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Exploitatie rekening 2016 4 Toelichting op de Exploitatie rekening 5 Balans per 31 december 2016 6 Toelichting op enkele balansposten

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 VERENIGING VRIENDEN VAN MUSEON EN OMNIVERSUM FINANCIEEL VERSLAG 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 financiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Behoud GAS!Fabriek

Stichting Behoud GAS!Fabriek Stichting Behoud GAS!Fabriek Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Bestuursverslag Algemene informatie 2 Visie, missie en doelstelling 2 Beleid en strategie 2 Activiteiten 2 Financiën 3 Vooruitblik 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

Jaarrekening ZWOLLE, 10 april Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs te Spakenburg Pagina 1

Jaarrekening ZWOLLE, 10 april Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs te Spakenburg Pagina 1 Jaarrekening 2012 ZWOLLE, 10 april 2013 Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs te Spakenburg Pagina 1 Inhoudsopgave jaarrekening 2012 Pagina A0 Bestuursverslag 3 Algemene toelichting 12 A.1.1 Balans per

Nadere informatie

Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Effecten Som der vaste activa

Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Effecten Som der vaste activa 31 december 2015 31 december 2014 A c t i v a Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris 376 472 Financiële vaste activa Effecten 203.357 203.357 Som der vaste activa 203.733 203.829 Vlottende activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

CONCEPT JAARREKENING. Stichting Open Monumentendag. Amsterdam, juli 2015

CONCEPT JAARREKENING. Stichting Open Monumentendag. Amsterdam, juli 2015 JAARREKENING 2014 Stichting Open Monumentendag Amsterdam, juli 2015 INHOUDSOPGAVE Balans blz. 2 Staat van baten en lasten blz. 3 Toelichting op de balans blz. 4 Toelichting op de staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg Burgemeester Kengenstraat 46 6336 BK Hulsberg Jaarrekening 215/216 INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Grafieken 5 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2

Nadere informatie

JAARVERSLAG SWV Passend Onderwijs Doetinchem e.o.

JAARVERSLAG SWV Passend Onderwijs Doetinchem e.o. JAARVERSLAG 2015 SWV 25-03 Passend Onderwijs Doetinchem e.o. Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting 17 A.0.4 Kengetallen

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG Stichting Vrienden van de Leonardo School Ede e.o. te Ede

FINANCIEEL VERSLAG Stichting Vrienden van de Leonardo School Ede e.o. te Ede FINANCIEEL VERSLAG 2012 Stichting Vrienden van de Leonardo School Ede e.o. te Ede INHOUDSOPGAVE RAPPORT Pagina 1. Algemeen 3. 2. Samenstellingsverklaring 4. JAARREKENING 1. Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1 Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013 Conceptversie 1.1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Exploitatie tweede kwartaal 2013 en prognose exploitatie 2013 4 3. Toelichting exploitatie tweede kwartaal

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie