Memorandum 2014 Gewest Brussel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Memorandum 2014 Gewest Brussel"

Transcriptie

1 Memorandum 2014 Gewest Brussel Ref versie januari

2 Inhoudstafel Memorandum A. Inzetten op vraaggestuurde maatregelen om levenslang leren te bevorderen 6 A. Het systeem van de opleidingscheques van Actiris onderzoeken en nadenken over zijn omvorming... 6 B. Een systeem van opleidingscheques voor werknemers uitwerken... 6 C. De fiscale voordelen inzake levenslang leren verhogen (federale begroting)... 7 D. De professionals inzake opleiding inzetten in het belang van de werkzoekenden... 7 E. Loopbaanbegeleiding voor werknemers... 7 F. De regels m.b.t. permanente vorming doen naleven door de SFPME en deze dienst er toe aanzetten deze verder uit te bouwen... 8 G. Regionalisering van het Federaal Opleidingsfonds voor de dienstencheques... 8 B. Plaatsingsbevorderende maatregelen: meer kansen voor werklozen op een baan 9 1. De geregionaliseerde bevoegdheid inzake outplacement zo goed mogelijk invullen om alle doelgroepen een springplank naar werk te bieden... 9 A. De boete voor het niet naleven van de outplacementverplichting verhogen... 9 B. Behoud van de gedeeltelijke terugbetaling van de outplacementkosten aan de bedrijven... 9 C. Een beleid uitwerken ter ondersteuning van werknemers die ontslagen werden in het kader van een faillissement, met een geëigende financiering van het systeem De geregionaliseerde bevoegdheid inzake verminderingen voor doelgroepen zo goed mogelijk invullen A. Continuïteit van het systeem B. Toekenning via bijdrageverminderingen C. Uitzendarbeid is het belangrijkste instroomkanaal voor doelgroepen: de uitzendbureaus moeten dus verder in aanmerking komen voor de doelgroepverminderingen via de RSZ C. werkgelegenheidsverruimende en werkervaringsmaatregelen: streven naar een beter gekwalificeerde arbeidsreserve De geregionaliseerde bevoegdheid inzake dienstencheques zo goed mogelijk invullen A. De continuïteit van het systeem en zijn financiering veilig stellen B. De betekenis van de dienstencheques als werkgelegenheidsmaatregel vrijwaren en de rol van de privésector behouden C. Marktwerking waarborgen op grond van kwaliteits - en toegankelijkheidscriteria en de rentabiliteit vrijwaren D. Verruiming van de dienstenchequeactiviteiten Activering van de werkzoekenden Werkplekleren Instapstages D. Bemiddeling / plaatsing 15 A. Regionalisering: de werklozen actief opvolgen B. De geregionaliseerde bevoegdheid inzake uitzendarbeid in de openbare sector (regionaal, provinciaal, gemeentelijk) zo goed mogelijk invullen C. Vaker een beroep doen op de privédienstverleners inzake recruitment, search and selection en inzake loopbaanbegeleiding voor het personeel in de overheidsdiensten D. Het juridische kader aanpassen om interim management in de openbare sector mogelijk te maken E. Federgon werkt mee aan het beleid om de mobiliteit van de werkzoekenden en de mobiliteit tussen de gewesten te verhogen F. Economische migratie G. Exit de werkgeversgroeperingen, maar er moet een systeem van pooling binnen uitzendarbeid worden uitgewerkt H. Het beleid t.a.v. de tewerkstellingsagentschappen E. Naar een performant arbeidsmarktmodel 18 2

3 Memorandum 2014 Jaarlijks worden zo n personen door private arbeidsmarkt-intermediairs begeleid, opgeleid of bemiddeld. De leden van Federgon vervullen dan ook een cruciale rol voor het functioneren van die arbeidsmarkt. Op basis van expertise en grondige kennis van de arbeidsmarkt willen we dan ook onze verantwoordelijkheid opnemen en onze bijdrage leveren aan een moderne en flexibele arbeidsmarkt. Wij willen die arbeidsmarkt verder mee kleuren als Labour Market Makers. De sector van de private intermediairs is dus uitgegroeid tot een belangrijke economische sector en een cruciale speler voor de werking van onze arbeidsmarkt. Er is vandaag echt sprake van een gemengd beheer van onze arbeidsmarkt. Private en publieke diensten die in een geest van partenariaat werkzoekenden aan het werk helpen, vacatures van werkgevers invullen, werknemers bijscholen en begeleiden in hun loopbaan, werken aan competentie-ontwikkeling, werknemers die hun job hebben verloren of dreigen te verliezen herinschakelen, Naast het economische belang is ook de sociale dimensie belangrijk. Alle inspanningen om de competenties van mensen te ontwikkelen, hen aan het werk te zetten en hen te begeleiden zijn op zich sociaal uiterst relevant. Daarbovenop komt dat onze sectoren bij uitstek een bijdrage leveren aan sociale inclusie. In de dienstenchequesector bijvoorbeeld is 97% van de werknemers van het vrouwelijke geslacht, is 18,9% ouder dan 50 jaar, en 56% laaggeschoold 1. In de uitzendsector heeft 14% van de uitzendkrachten de niet-belgische nationaliteit, en is 25% laaggeschoold 2. Maar ook voor hooggeschoolde profielen maakt de sector het verschil via professionele recruitment-, search- en selectieactiviteiten, projectsourcing en interim management. De private intermediairs leveren aldus een essentiële positieve bijdrage tot het noodzakelijk verhogen van de werkzaamheidsgraad, in het bijzonder van doelgroepen die relatief weinig participeren, het invullen van knelpuntberoepen, de strijd tegen jeugdwerkloosheid, Kortom, een sector die oplossingen aanreikt om de structurele zwaktes op onze arbeidsmarkt te verhelpen. Zo stelde Prof. Luc Sels m.b.t. uitzendarbeid: De uitzendsector oliet de arbeidsmarkt waar ze kraakt, piept en knelt. 3 Bovendien dienen wij ons de vraag te stellen in welke mate de huidige wet- en regelgeving voldoende kan inspelen op de behoefte aan een meer dynamische relatie tussen werkgever en werknemer. De arbeidsrelaties en verhoudingen worden immers steeds hybrider. Is binnen het huidige kader voldoende sociale innovatie mogelijk? 1 Idea Consult : Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen in Idea Consult : Profiel van de uitzendkrachten, Trends, 19 juli

4 Met het oog op de verkiezingen van 25 mei 2014 wil Federgon via dit memorandum een dialoog op gang brengen met alle stakeholders, in eerste instantie de politieke partijen van dit land, en hen inspiratie bieden om het potentieel van de private intermediairs verder te ontsluiten en aldus een rechtstreekse bijdrage te leveren aan een verbeterde werking van onze arbeidsmarkt. Belangrijke ontwikkelingen Het werk dat voor de komende federale en regionale regeringen in dit land op de plank ligt, kan niet worden onderschat. Na 5 jaar van economische laagconjunctuur is op alle banken meer dan ooit de sense of urgency doorgedrongen en de nood aan ingrijpende hervormingen wordt vrij algemeen gedeeld. Vooraleer de voorstellen in detail te bespreken, willen wij in deze inleiding speciale aandacht vestigen op een aantal belangrijke dossiers. Ons land heeft nood aan ondernemerschap. Ook inzake arbeidsmarkt en HR-services kan ondernemerschap verder worden ondersteund. Dit kan vanuit de overheid het best door een level playing field te creëren zodat alle actoren, private en publieke, commerciële en non-profit, hun diensten kunnen aanbieden op voet van gelijkheid. Een discussie die hiermee samenhangt is de noodzaak om een vernieuwd kerntakendebat te voeren. Federgon ziet een gelijktijdige versterking van de regisseurstaken en een afbouw van sommige actortaken. Een permanente bezorgdheid betreft het beperken van de administratieve overload, de toegang tot financieringsbronnen, het inperken van betalingstermijnen, en het voeren van een economisch ondersteuningsbeleid. De invoering van het eenheidsstatuut, en voor Federgon zeer specifiek het luik activering binnen de opzegtermijn en vergoeding, biedt mogelijkheden om een nieuwe impuls te geven aan het verder ontwikkelen van een actief arbeidsmarktbeleid. De regionalisering biedt de mogelijkheid om een meer homogeen arbeidsmarktbeleid te voeren in de regio s. Dit is zonder twijfel een goeie zaak. Het is evenwel noodzakelijk om in het belang van werkgevers, werkzoekenden en werknemers, binnen dit nieuw bevoegdheidskader te streven naar coherentie en continuïteit. Federgon is de federatie van de HR-dienstverleners. Federgon vertegenwoordigt de bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening in de ruime zin van het woord. Wij tellen 450 leden actief in werving, search & selectie, outplacement, uitzendarbeid, projectsourcing, interim management, opleiding en dienstencheques. 4

5 Memorandum INLEIDING 2014 Moeten we de Brusselse paradoxen andermaal oplijsten? Nee. De problemen zijn genoegzaam bekend. Maar dezelfde remedies werden en worden steeds opnieuw gebruikt, zonder bewijs dat ze de zieke ook maar enigszins beter maken, zelfs niet op termijn. Ja, Brussel is ziek. Maar zijn potentieel is aanzienlijk. Brussel moet worden bevrijd, en het uitproberen van nieuwe oplossingen moet worden aanvaard. In het bijzonder voor de belangrijkste hefboom voor zijn herstel: zijn arbeidsmarkt. Federgon stelt verbeteringen voor, soms breuken met het verleden. Zonder avonturisme. De oplossingen van Federgon werden getest, bestudeerd. Vaak impliceren ze het overstijgen van taboes, van barrières en van oude recepten. Maar Federgon weet wat dringend is. De Brusselse arbeidsmarkt is een tijdbom. Het kopiëren van maatregelen die al worden herkauwd zo lang het Gewest bestaat, is ruim onvoldoende. Laten we vernieuwen, uittesten, uitvinden! Er moet resoluut gekozen worden voor een nieuwe arbeidsmarkt, binnen de grenzen van de begrotingsbeperkingen eigen aan het Gewest. 5

6 A. Inzetten op vraaggestuurde maatregelen om levenslang leren te bevorderen In tegenstelling tot de andere Gewesten heeft Brussel jammer genoeg geen grote opleidingsinstrumenten kunnen opzetten om bedrijven en werknemers te steunen bij het controleren en vervolmaken van de competenties waarover ze beschikken. Federgon stelt voor het systeem van de opleidingscheque en de ICT-cheque van Actiris te evalueren om na te gaan of dit wel afgestemd is op de prioritaire behoeften van de arbeidsmarkt. De begrotingsbeperkingen in acht genomen zou het onredelijk zijn te pleiten voor het creëren en financieren van dergelijke instrumenten. b. een systeem van opleidingscheques voor werknemers uitwerken Toch kunnen er op dit vlak initiatieven worden genomen. a. Het systeem van de opleidingscheques van Actiris onderzoeken en nadenken over zijn omvorming Actiris beschikt over een systeem van opleidingscheques voor het financieren van opleidingen voor werkzoekenden die op het punt staan een arbeidsovereenkomst te sluiten maar die in een welbepaald domein onvoldoende competenties hebben. Een aanvullende regeling biedt de mogelijkheid aparte bedragen toe te kennen voor ICT opleidingen. Dit systeem werkt niet zo goed. Het strookt immers niet met de normale werking van de arbeidsmarkt dat er besprekingen moeten worden gevoerd op een ogenblik dat de werkzoekende daar nog niet toe in staat is. Hoewel niemand betwist dat het zonder meer noodzakelijk is, blijft «life long learning» vaak nog een illusie. Er moet een systeem komen voor het verwerven van competenties, bruikbaar in uiteenlopende professionele omgevingen (overdraagbare competenties), en voor het verwerven van de attitudes die onontbeerlijk zijn in een werksituatie. Dit is immers een prioritaire vraag van de bedrijven. De nood daaraan is nog toegenomen door de verwachte instroom van jongeren die uit de instapstages, en vergelijkbare eerste werkervaringen komen. Ook het eenheidsstatuut arbeiders / bedienden kan deze nood mogelijk nog vergroten. Om de inspanning van de bedrijven aan te moedigen, en om mensen de gelegenheid te geven opleidingen te volgen die los staan van deze aangeboden door hun onderneming, moeten meer middelen worden vrijgemaakt ter ondersteuning van de vorming van werknemers die op eigen initiatief hun competenties willen verbeteren. Bovendien behoort de opleiding van een werkzoekende in essentie tot de bevoegdheid van de gemeenschappen en kan hij gemakkelijk een oplossing vinden voor zijn tekortkomingen bij de instrumenten die door Bruxelles Formation of door de VDAB ter beschikking worden gesteld. De inbreng van het budget van het betaald educatief verlof (BEV) in de systemen van de opleidingscheques zou de financiering mogelijk maken van dit nieuw soort incentives voor individuele opleidingen. 6

7 Federgon vraagt het invoeren van een vraaggestuurd systeem van opleiding voor werknemers, op individuele basis, op initiatief van de werknemers zelf en op hun eigen kosten, ondersteund door een gedeeltelijke aanvullende financiering van het Gewest. Federgon vraagt dat dit systeem gebruikt zou kunnen worden voor het verwerven van technische beroepscompetenties en van attitudes (soft skills) die nuttig zijn in een werkomgeving. Federgon vraagt dat het stelsel van het betaald educatief verlof (BEV), dat binnenkort geregionaliseerd wordt en gefinancierd wordt door werkgeversbijdragen, dit nieuwe systeem mee zou bekostigen en dat het afgestemd wordt op de noden van KMO s en grote ondernemingen. Federgon vraagt naar aanleiding daarvan een herziening van de erkenningsvoorwaarden van het BEV, waardoor enkel arbeidsmarktgerichte opleidingen in aanmerking zouden komen. De omvang van de huidige werkloosheid noopt tot het structureel inzetten van alle mogelijkheden van de markt om het opleidingsbeleid en de maatregelen tegen de werkloosheid te ondersteunen. Zowel Actiris als de SFPME (wat zijn opdracht permanente vorming betreft) moeten zich meer dan ooit specialiseren in het identificeren van de op de markt beschikbare competenties die ze nodig hebben om de dienstverlening aan hun klanten veilig te stellen. In een periode van economische crisis is dit een moedige keuze. In deze tijden van begrotingsbeperkingen kan het verleidelijk zijn het budget enkel te gebruiken voor het behouden of uitbreiden van de structuren. Federgon pleit voor een andere logica, namelijk dat het budget in deze crisistijden duurzaam zou worden ingezet voor het financieren van prestaties, en niet van structuren. De kosten verbonden aan de structuren moeten resoluut worden beperkt en de prestaties moeten worden opgevoerd, in het voordeel van de klanten. Federgon vraagt het vrijwaren en verruimen van het budget voor prestaties van derden om een maximum aantal werkzoekenden en werknemers, op een flexibele manier en in functie van de behoeften, van dienst te kunnen zijn. c. de fiscale voordelen inzake levenslang leren verhogen (federale begroting) e. loopbaanbegeleiding voor werknemers Opleiding kan zowel voor bedrijven als voor personen aangemoedigd worden door het daaraan verbonden fiscaal voordeel te verhogen. Individuele begeleiding van de werkzoekenden, meer in het bijzonder van de jongeren, is een hele grote stap voorwaarts. De voortschrijdende veralgemening van outplacement ook. Er zijn drie mogelijkheden, die snel zouden moeten worden onderzocht, geïmplementeerd en geëvalueerd: een hogere aftrek voor de kosten van externe opleidingen; belastingvermindering voor opleidingsinspanningen; een combinatie van deze twee mogelijkheden. Toch blijft het jammer dat werknemers in de loop van hun carrière niet op geregelde tijdstippen een beroep kunnen doen op de analyse van hun situatie door een arbeidsmarktexpert, om samen met hem in kaart te brengen waar hun sterktes en zwaktes liggen t.a.v. de gewijzigde arbeidsmarktvereisten. Deze loopbaanbegeleiding is van wezenlijk belang opdat werknemers zich bewust zouden worden van hun eigen verantwoordelijkheid voor het vrijwaren van hun employability. Federgon vraagt een evaluatie van de haalbaarheid en de snelle invulling van een versterkt systeem van fiscale incentives voor opleiding, zowel voor bedrijven als voor werknemers. d. de professionals inzake opleiding inzetten in het belang van de werkzoekenden In haar memorandum 2009 benadrukte Federgon de noodzaak om in het kader van het Begeleidingsplan voor de werklozen vaker een beroep te doen op externe dienstverleners. Actiris heeft zich daartoe verbonden en kan nu getuigen dat het belangrijk is om op die manier de methodes te diversifiëren en het aantal begeleide personen te verhogen. Meer nog, de dienst was ingenomen met de kwaliteit van de geleverde prestaties en met meer flexibiliteit voor het invullen van de behoeften. Het is de ideale gelegenheid om de diverse steunmaatregelen inzake opleidingsnoden te promoten. Dergelijke initiatieven bestaan al in een aantal landen. En Vlaanderen heeft het systeem zopas veralgemeend, na een pilootproject in de afgelopen jaren. Federgon pleit voor het invoeren van een systeem van loopbaanbegeleiding dat enkel de werknemer kan opstarten, bijvoorbeeld om de vijf jaar, met een solvabilisering van de vraag via het toekennen van een cheque die voor deze dienstverlening kan ingeruild worden bij erkende en op de markt geselecteerde actoren. Wat een nieuwe uitgave in de begroting lijkt, zou gecompenseerd moeten worden door een betere verspreiding van informatie over mogelijke opleidingen en, in fine, door een betere employability van de werknemers. 7

8 Federgon vraagt een systeem van loopbaanbegeleiding, gestoeld op de solvabilisering van de vraag, met als doel de employability van alle Brusselse werknemers te vrijwaren en te verbeteren, en dit op alle vlakken (motivatie, talent, competenties, adaptability aan een voortdurend wijzigende arbeidsomgeving, ). f. de regels m.b.t. permanente vorming doen naleven door de SFPME en deze dienst er toe aanzetten deze verder uit te bouwen Zoals vele opleidingsorganen heeft de SFPME de Europese eisen inzake Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) fout ingeschat, en dus ook wat de overheidssteun voor zijn activiteiten inzake permanente vorming betreft. g. Regionalisering van het Federaal Opleidingsfonds voor de dienstencheques Dit Fonds beoogt de ondersteuning van de opleidingsinspanningen van de bedrijven uit de sector, via een jaarlijks budget in de vorm van een trekkingsrecht (gebaseerd op de omvang van hun activiteiten) om zo erkende opleidingen te kunnen financieren (interne, externe, op de werkplek). De middelen van dit Fonds worden ter beschikking gesteld door de federale regering en zijn goed voor een jaarlijks budget van 7 miljoen euro. Federgon vraagt het behoud van dit budget en van de geldende modaliteiten eens het systeem van de dienstencheques geregionaliseerd is. Federgon vraagt dat de opdracht permanente vorming van de SFPME, die duidelijk één van zijn verder uit te bouwen taken is, wel degelijk als DAEB zou worden beschouwd, wat deze dienst zou verplichten de regels inzake eerlijke concurrentie, van toepassing op de markt van de beroepsopleidingen, na te leven. Zo zal hij deze activiteit in volledige transparantie kunnen voortzetten en ontwikkelen, en daarbij de meest competente actoren de kans te geven hun diensten aan te bieden. Deze door de EU geëiste gang van zaken zal geen schade berokkenen aan deze dienst: het is de bedoeling dat hij ook de rol van regisseur zou opnemen, veeleer dan die van actor, omdat er op de markt al dienstverleners met de nodige knowhow voorhanden zijn. We wijzen er op dat deze evolutie al aan de gang is bij Syntra, het Vlaamse alter ego van de SFPME. Federgon vraagt dat de SFPME zich schikt naar de Europese regels inzake Diensten van Algemeen Economisch Belang, en de verplichting inzake het naleven van de concurrentieregels toepast op de activiteiten van permanente vorming in zijn opleidingscentra, regels die gelden voor een activiteit die niet onder de onderwijsopdrachten valt maar onder beroepsopleiding, en als dusdanig aan de mededingingsregels onderworpen is. 8

9 B. Plaatsingsbevorderende maatregelen: meer kansen voor werklozen op een baan 1. De geregionaliseerde bevoegdheid inzake outplacement zo goed mogelijk invullen om alle doelgroepen een springplank naar werk te bieden Een dynamische arbeidsmarkt zonder de veralgemening van outplacement is niet denkbaar. Elke ontslagen werknemer moet een kwalitatief hoogstaande professionele begeleiding kunnen genieten om zijn kansen op reïntegratie op de arbeidsmarkt zo groot mogelijk te maken. Federgon ziet drie maatregelen die moeten worden genomen voor een doelmatiger, goedkoper en kwaliteitsvol beleid van wederinschakeling. b. behoud van de gedeeltelijke terugbetaling van de outplacementkosten aan de bedrijven Het responsabiliseren van de onderneming impliceert dat deze het traject kiest dat het best beantwoordt aan het profiel van de werknemers die ze ontslaat. Het kan zeker niet ontkend worden dat deze verantwoordelijkheid van de onderneming onmiddellijk gevolgen heeft voor de maatschappij als dusdanig. Een snellere wederinschakeling vermindert de kosten van uitkeringen, begeleidingen, enz. en zorgt voor een vluggere terugkeer naar meer consumptie, betaling van RSZ, BTW, belastingen, enz. Een voordeel voor de maatschappij dat resulteert uit deze privéfinanciering. a. De boete voor het niet naleven van de outplacementverplichting verhogen De verantwoordelijkheid van het bedrijf dat ontslaat moet onderstreept worden. De onderneming moet gesanctioneerd kunnen worden als ze haar verantwoordelijkheid niet neemt inzake de financiering van het outplacement. Federgon vraagt de verhoging van de boete die de werkgevers opgelegd krijgen als ze zich niet schikken naar deze verplichting, en wel tot per niet toegekend begeleidingstraject. Dit zou zowel de hierboven vermelde niet - uitgevoerde outplacementtrajecten kunnen financieren als de maatregelen B. en C. hiernaast. Federgon vraagt het behoud van de gedeeltelijke terugbetaling van de outplacementkosten zoals deze waarin thans is voorzien, om het evenwicht tussen de bedrijfsinvestering en de regionale solidariteit te behouden. c. een beleid uitwerken ter ondersteuning van werknemers die ontslagen werden in het kader van een faillissement, met een geëigende financiering van het systeem Alle werknemers moeten in dezelfde mate recht hebben op kwalitatief hoogstaande dienstverlening voor hun snelle wederinschakeling op de arbeidsmarkt. 9

10 Er moet een instrument gecreëerd worden waarmee voor deze doelgroep een outplacement kan worden gefinancierd als de werkgever in gebreke blijft. Deze financiering zou voor een deel gevonden kunnen worden bij de boetes van de werkgevers die hun verplichtingen niet zijn nagekomen. Dit openbaar fonds zou geen nieuwigheid zijn. In Vlaanderen bestaat het al een aantal jaar, en met succes. Via deze optie zou aan elke werknemer van een bedrijf dat failliet is gegaan een kwaliteitsvolle begeleiding aangeboden kunnen worden en de subsidiërende overheid zou het systeem binnen de begrotingsbeperkingen kunnen houden. Federgon vraagt de oprichting van een organisme voor de financiering van outplacement voor de werknemers van bedrijven die failliet zijn gegaan. b. Toekenning via bijdrageverminderingen De doelgroepverminderingen hebben een dubbele doelstelling die zeker behouden moet worden: wederinschakeling op de arbeidsmarkt via aanwerving; retentie van de betrokkenen. Federgon vraagt het toekennen van de doelgroepverminderingen via bijdrageverminderingen en niet via premies, en dit zowel om redenen van administratieve vereenvoudiging als voor de transparantie. Federgon vraagt tevens dat deze verminderingen in eerste instantie naar de marktsectoren zouden gaan, wegens de loonhandicap en de competitiviteitsproblemen waarmee ze af te rekenen hebben. 2. De geregionaliseerde bevoegdheid inzake verminderingen voor doelgroepen zo goed mogelijk invullen De regionalisering zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een budget van +/- 80 miljoen euro opleveren, voortvloeiend uit de RSZ-verminderingen voor diverse doelgroepen. Het is een budget dat het Gewest naar eigen goeddunken kan gebruiken. Het aanhechtingscriterium voor deze verminderingen is de exploitatiezetel van de werkgever. Voor uitzendarbeid betekent dit de plaats waar het agentschap gelegen is. a. Continuïteit van het systeem c. uitzendarbeid is het belangrijkste instroomkanaal voor doelgroepen: de uitzendbureaus moeten dus verder in aanmerking komen voor de doelgroepverminderingen via de RSZ. De uitzendsector wordt algemeen erkend voor zijn zeer belangrijke rol inzake (weder)inschakeling op de arbeidsmarkt, en in het bijzonder voor heel wat risicogroepen. Federgon vraagt een gelijke behandeling van uitzendarbeid in dit verband. Omdat de wet op de uitzendarbeid de toepassing van het principe van «user pay» voorschrijft, moeten ook de verminderingen ten goede komen van het uitzendbureau als werkgever van de uitzendkracht, en dit zonder bijkomende voorwaarden. Het volledige budget van de doelgroepverminderingen moet worden gebruikt voor de verlaging van de loonkosten. Een dergelijke verlaging, zelfs al is ze heel beperkt, geeft zuurstof aan bedrijven en sectoren. Elke wijziging van de spelregels in dit verband is delicaat. Federgon vraagt het behoud van het huidige systeem om geen brute schokken te veroorzaken die de goede werking van de bedrijven in het gedrang zouden kunnen brengen. 10

11 C. Werkgelegenheidsverruimende en werkervaringsmaatregelen: streven naar een beter gekwalificeerde arbeidsreserve 1. De geregionaliseerde bevoegdheid inzake dienstencheques zo goed mogelijk invullen Het succes van de dienstencheques heeft gezorgd voor een continue groei in de afgelopen tien jaar. In Brussel zijn er niet minder dan gebruikers die een beroep doen op de diensten van niet minder dan werknemers, verdeeld over zowat 500 bedrijven waarvan niet minder dan 86% uit de commerciële privésector. Federgon vraagt het behoud van een erkenningsregeling in elk gewest om de professionalisering van de sector te waarborgen. Zoals voor andere gereglementeerde sectoren moeten de regionale overheden snel werk maken van een systeem van gelijkwaardigheid, zodat de wederzijdse erkenning van spelers uit de andere gewesten mogelijk is. Federgon pleit tevens voor één enkele erkenningsregeling, ongeacht het statuut van de actoren. Federgon vraagt coherentie tussen de gewesten om complicaties voor zowel de bedrijven als de werknemers uit de sector te vermijden. a. De continuïteit van het systeem en zijn financiering veilig stellen Het systeem staat voor een cruciale face in zijn ontwikkeling en voor een «Triple R» - uitdaging: regionalisering, rentabiliteit en reglementering. Federgon vraagt concrete engagementen die de leefbaarheid van de sector en de werkgelegenheid van zijn werknemers moeten vrijwaren. Federgon vraagt een versoepeling van de 60% - maatregel. Hoewel de ratio legis van de maatregel verdedigbaar is, worden de bedrijven geconfronteerd met de beperkingen van de activering van werkzoekenden. De geleverde inspanningen om de vooropgestelde quota te bereiken staan niet in verhouding met het resultaat dat ze opleveren en de aanwerving van nieuwe werknemers wordt afgeremd. De behoeften en de verplichtingen van de sector moeten op korte termijn beter en vlugger kunnen worden afgestemd met Actiris en de RVA. Federgon vraagt het behoud van een zo laag mogelijke aankoopprijs om een mogelijk effect van substitutie door zwartwerk tot een minimum te beperken. 11

12 b. de betekenis van de dienstencheques als werkgelegenheidsmaatregel vrijwaren en de rol van de privésector behouden overheidstussenkomst, de toenemende anciënniteit van de werknemers, de kosten van sectorale akkoorden, enz. ), kan het systeem enkel overleven via volume. De regionalisering van de bevoegdheid moet de drie doelstellingen van de maatregel vrijwaren, namelijk het verhogen van de werkzaamheidsgraad, de strijd tegen zwartwerk en het opzetten van een instrument ter verbetering van de work-life balance. Dit betekent dat het niet aan de orde is het systeem de richting van de zorgsector te laten uitgaan. De dienstencheques zijn een werkgelegenheidsmaatregel die het aankopen van prestaties van huishoudhulp mogelijk maakt. Zorgtaken zitten daar per definitie niet in. Het zorgbeleid beschikt over andere kanalen en instrumenten voor het aanbieden en financieren van zorg. Federgon vraagt het behoud van de dienstencheques als werkgelegenheidsmaatregel en pleit tegen het integreren van het systeem in het zorgbeleid. Federgon vraagt het behoud van één markt, met een verscheidenheid aan spelers op een «level playing field». d. verruiming van de dienstenchequeactiviteiten Federgon vraagt het vrijwaren van het bestaande systeem, vóór enige verruiming of wijziging van het actieterrein wordt overwogen. Toch meent Federgon dat er moet worden gedacht aan de onmiddellijke overname van de thans door de PWA aangeboden activiteiten, wat overigens geen verruiming van het actieterrein zou zijn. Federgon vraagt het behoud van de verscheidenheid aan actoren als onontbeerlijke garantie voor een concurrentiële markt waar werknemers en gebruikers hun dienstverleners aan de hand van hun eigen criteria kunnen kiezen. Federgon vraagt dat snel de nodige middelen worden gevonden om de maatregel te vrijwaren en zijn expansie in de hand te houden. 2. Activering van de werkzoekenden c. marktwerking waarborgen op grond van kwaliteits - en toegankelijkheidscriteria en de rentabiliteit vrijwaren Rentabiliteit is de conditio sine qua non voor de duurzaamheid van het systeem en dus van de werkgelegenheid. Toch staat deze zwaar onder druk, en heel wat actoren in de sector zijn in moeilijkheden. De regionalisering biedt de mogelijkheid de Brusselse werkzoekenden beter te activeren, door het beter op elkaar afstemmen van de maatregelen m.b.t. het zoekgedrag. De regionalisering van de activeringsmaatregelen (zoals Activa, Activa Start, SINE, enz ) moet maximale instroomresultaten beogen en zowel werkloosheidsvallen als onbedoelde meevallers verminderen. Federgon vraagt: Enkel als de voorwaarden voor rentabiliteit vervuld zijn kan de sector zijn professionalisering voortzetten en de kwaliteit van de dienstverlening aan werknemers en klanten nog verbeteren. Ten slotte: een markt wordt gecreëerd door de diversiteit aan actoren die bovendien onder dezelfde voorwaarden werken. Dit gegeven, dat van bij het begin heeft gezorgd voor het onstaan van een volledig nieuwe sector, moet gevrijwaard blijven. Federgon vraagt de volledige indexering van de overheidstussenkomst in plaats van de gedeeltelijke indexering vandaag. Zo niet wordt bij elke indexering de winstmarge verminderd. Federgon vraagt het behoud van een open budget voor de financiering van het systeem. Als de operationele winstmarges eroderen (wegens gedeeltelijke indexering van de a. Het versterken van de driehoek competentiebalans begeleiding activering door Actiris en zijn partners en onderaannemers. Activering van werkzoekenden is geen doel op zich. Dit beleid heeft pas zin en wordt maar doelmatig als er gebruik wordt gemaakt van deze nuttige driehoek. Tot op heden zijn de drie zijden van deze driehoek helaas van ongelijke kwaliteit, met een wankele constructie als resultaat. Een doeltreffend beleid van (weder)inschakeling vereist een snelle competentiebalans van de betrokkenen en het opstellen van een ad hoc plan, en dit zowel voor de nieuw ingeschreven werkzoekenden als voor de «stock». Jammer genoeg blijven de screeningtechnieken en de andere methodes voor het opstellen van een competentiebalans marginaal in vergelijking met de 12

13 behoeftes. Zonder inzicht in de competenties kunnen de twee andere zijden van de driehoek niet naar behoren gebruikt worden en kan het traject niet resulteren in het beste resultaat binnen de kortst mogelijke tijd. Bovendien is opleiding, zeker in Brussel, een onontbeerlijk onderdeel van de dienstverlening die moet verzorgd worden door Bruxelles Formation, de VDAB, en, in mindere mate, door Actiris. Toch moeten we vaststellen dat het aantal mensen dat toegang krijgt tot een opleiding te laag ligt. Federgon vraagt het snel inzetten door Actiris van de noodzakelijke middelen om deze Directie het budget te geven dat nodig is voor het vervullen van haar opdracht. Federgon vraagt het behoud en de verruiming van het budget voor het inzetten van derden, zowel inzake opleiding als inzake begeleiding, om het aantal begeleide werkzoekenden te verhogen en meer verscheidenheid te brengen in de methodes die hen worden aangeboden. Er moeten meer opleidingen komen, meer en steeds betere dienstverleners worden gezocht, tegen de beste prijs, en bovendien moet de kwaliteit omhoog. Voor dit alles is een sterke regisseur nodig. Alleen hij kan aangeven wat er intern kan/moet gebeuren en waarvoor (en hoe) er naar de markt moet worden gegaan. 3. Werkplekleren Ten slotte moet de begeleiding grondig worden herzien en geïntensiveerd. Met hetzelfde federale stelsel als uitgangspunt, zien we nu al jaren verbijsterende verschillen in de manier waarop de activering in de verschillende gewesten en gemeenschappen verloopt. De activering moet aangezwengeld worden door af te stappen van een neutraal discours over beroepsprojecten en door meer assertieve aanbevelingen richting de trajecten die naar knelpuntberoepen leiden. Daarbij moet tevens gezorgd worden voor een ruimere en intensere opvolging, met inbegrip van een beroep op tendering. Federgon vraagt het meer en beter op elkaar afstemmen van een snelle en duidelijke competentiebalans van de werkzoekenden, opleiding en activering. Federgon vraagt dat de werkzoekenden meer methodes m.b.t. de drie zijden van de driehoek aangeboden krijgen, alsook een significante stijging van het aantal begeleide personen. Daartoe vraagt Federgon het ruimer inzetten van tendering, d.i. een beroep op externe actoren, gedeeltelijk vergoed op basis van het resultaat, in functie van een duurzame tewerkstelling, zoals dit in de andere gewesten en in de andere landen van de EU gebeurt. b. De Directie Partnership van Actiris tot leven brengen en het inzetten van derden door Bruxelles Formation in goede banen leiden Krachtens het beheerscontract ( ), krijgt de Directie Partnership meer bevoegdheden. Deze moet op termijn continu evalueren of het nuttig is «zelf te doen» of «te laten doen». Ze is absoluut noodzakelijk om de dienstverlening te kunnen afstemmen op de massa werkzoekenden, en dit op een flexibele manier en tegen een redelijke prijs. Werkplekleren wordt thans eindelijk beschouwd als een belangrijk kanaal voor de instroom van werkzoekenden naar de arbeidsmarkt. De combinatie van leren en werken is een must. De formules van alternerend leren en werken, de instapstages, enz. tonen dit duidelijk aan. Uitzendarbeid is een belangrijk en als dusdanig erkend instroominstrument, maar is op dit ogenblik uitgesloten van heel wat systemen die scholing beogen. Er zijn nochtans synergieën mogelijk. Federgon vraagt de uitzendbureaus in aanmerking te laten komen voor alle maatregelen inzake scholing op het werk. Federgon vraagt tevens de invulling van de tewerkstellingstrajecten via uitzendarbeid. Dit systeem werd ingevoerd op federaal niveau (de maatregel trad in werking op 01/08/2006) maar werd nooit uitgevoerd en wordt thans geregionaliseerd. Federgon stelt in dit verband voor een IBO Interim in het leven te roepen. Dit systeem zou, na een opleiding, kunnen voorzien in opeenvolgende arbeidsovereenkomsten, voor een periode die minstens gelijk is aan de duur van de opleiding. Op die manier wordt een CV aangevuld met een aantal werkervaringen die rechtstreeks verband houden met de opleiding. Er zou gedacht kunnen worden aan een bijkomende vergoeding als de kandidaat uiteindelijk aan het werk raakt met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De voorwaarden die destijds op federaal niveau werden bepaald, namelijk dat de kandidaten werkzoekenden of leefloontrekkers moeten zijn en dat de duur van het traject twee keer zes maanden niet mag overschrijden, kunnen behouden blijven. 13

14 Federgon vraagt tevens een versterking van de klassieke IBO. Daartoe wordt voorgesteld dat de uitzendbureaus zich zouden mogen bekommeren om de begeleiding van de IBO die thans door Bruxelles Formation worden opgevolgd alsook, waarom niet, bij uitbreiding deze die door Actiris worden verzorgd. Dit zou het aantal rechthebbenden kunnen verhogen en een begeleiding door competente arbeidsmarktactoren waarborgen. 4. Instapstages Het effect van de maatregel in verband met de instapstages laat op zich wachten. Dit is nochtans een positieve maatregel, maar er zijn veel meer inspanningen nodig om de aarzelingen waarmee ieder nieuw systeem af te rekenen heeft, te overwinnen. Federgon vraagt een erkenning van de actieve rol van de uitzendbureaus. Ze zouden kunnen zorgen voor een screening van de werkzoekenden, gevolgd door een instapstage en daarna door een periode uitzendarbeid, die eventueel kan uitmonden in een aanwerving bij de klant / gebruiker of in het voortzetten van een traject als uitzendkracht. 14

15 D. Bemiddeling / plaatsing a. Regionalisering: de werklozen actief opvolgen De volledige regionalisering van deze bevoegdheid moet aanleiding geven tot verbetering en vernieuwing van de manier van werken. De activering moet meer homogeniteit in de methodes en een betere controle beogen. Hoewel we de specifieke moeilijkheden van de Brusselse werkzoekenden kennen, waaronder huisvesting, e.d., aanvaardt Actiris te veel redenen aangehaald door een werkzoekende voor het zich niet aanbieden op een afspraak. b. de geregionaliseerde bevoegdheid inzake uitzendarbeid in de openbare sector (regionaal, provinciaal, gemeentelijk) zo goed mogelijk invullen De openbare sector staat voor vier uitdagingen die de komende jaren enkel aan belang zullen winnen: een dienstverlening waarborgen die een oplossing biedt voor de problemen van de privébedrijven en hun nood aan regulering; de vergrijzing van de ambtenaren, op alle beleidsniveaus; Zoals hierboven al vermeld moet de activering samengaan met het nagaan van de competenties van de betrokkenen en van de mogelijkheden voor een passende opleiding. Als federatie van partners voor werk stapt Federgon resoluut in deze nieuwe dynamiek, met een duidelijk afgebakend afsprakenkader, waaronder: de kandidaat die zich aanbiedt moet gemotiveerd worden; voor kandidaten die specifiek en formeel door Actiris werden gestuurd in het kader van een individuele begeleiding moet na een onderhoud feedback worden gegeven; een inschrijvingsattest wordt enkel overhandigd als er sprake is van het daadwerkelijk zoeken naar werk; de werkwijze inzake de 60%-regel van toepassing in het systeem van de dienstencheques moet voortaan een model worden voor het minimum aan activering dat we mogen verwachten van Actiris (ter herinnering : in het kader van de maatregelen inzake dienstencheques vraagt Federgon de aanpassing van deze regel). het hoofd bieden aan de onafwendbare begrotingsbeperkingen; de toevloed aan Europese of buiten-europese regelgeving opvangen, waarbij dikwijls het snel verwerven van expertise in nieuwe, vaak zeer gespecialiseerde domeinen vereist is. Federgon heeft via een aantal onderzoeken aangetoond dat uitzendarbeid vandaag reeds wordt ingezet op alle beleidsniveaus, voor alle soorten motieven, voor alle functieniveaus en zowel voor korte als voor langere opdrachten. Daarom vraagt Federgon nu de regularisatie van wat door de openbare sector al in ruime mate wordt gedaan. Het inzetten van uitzendarbeid beantwoordt aan de nood aan flexibiliteit en instroom in de overheidsdiensten. Dit ontkennen heeft geen enkele zin. Deze nood zal nu snel toenemen wegens de steeds forsere begrotingsbeperkingen. Federgon vraagt dat de openbare sector volledig wordt opengesteld voor uitzendarbeid, mits toepassing van de bestaande modaliteiten en voorwaarden, en mits het naleven van de Europese Richtlijn betreffende uitzendarbeid. 15

16 c. vaker een beroep doen op de privédienstverleners inzake recruitment, search and selection en inzake loopbaanbegeleiding voor het personeel in de overheidsdiensten Kunnen beschikken over geschikt personeel, met de vereiste competenties, is voor elke werkgever, met inbegrip van de overheidsdiensten, een must. De wijze waarop dit personeel wordt geselecteerd moet voordurend verbeterd worden, en dit ongeacht het beleidsniveau (gemeente, provincie, gewest, gemeenschap, enz ). Federgon vraagt dat de kennis en de expertise van de verschillende beleidsniveaus gebruikt zouden worden om de functie van regisseur in dit domein op te nemen en verder te ontwikkelen, in plaats van deze van actor. Met als gevolg: dat geregistreerde marktactoren ingezet worden voor wervings- en selectietaken in het kader van opdrachten die door de betrokken overheid worden geformuleerd en gecontroleerd; dat de overheden de bestaande en door de privésector toegepaste kwaliteitscertificering in aanmerking nemen. Zijn die voorwaarden vervuld, dan kunnen we zonder meer stellen dat de openbare dienst zijn onafhankelijkheid bewijst door de dubbele rol van rechter en partij te weigeren, alsook dat hij de markt ondersteunt. Door zijn rol als regisseur zal bovendien zijn kennis van de markt toenemen en zal hij de werking van de markt beter kunnen controleren. Dit veronderstelt dat de regels in de overheidsdiensten snel worden gewijzigd zodat dit managementinstrument kan worden ingezet zonder vrees voor beroepsprocedures bij de Raad van State. Doelstelling van Federgon is een versnelde overdracht van de kennis en kunde van gespecialiseerde bedrijven mogelijk te maken, om aldus de rol van de overheidsdiensten te vrijwaren en te laten evolueren. In het kader van de Europese verbintenissen van België inzake de werkzaamheidsgraad moet er ook gewezen worden op het feit dat het syteem van interim management een onmiskenbare socio-economische rol vervult. Hooggeschoolden, vaak 45 +, blijven immers aan het werk en de overdracht van competenties aan jongere mensen wordt verzekerd. e. federgon werkt mee aan het beleid om de mobiliteit van de werkzoekenden en de mobiliteit tussen de gewesten te verhogen Actiris en de VDAB (de Forem in mindere mate) hebben heel wat samenwerkingsakkoorden gesloten en initiatieven uitgewerkt. Ze kunnen in dit verband dus bogen op heel wat expertise. Toch blijven de inspanningen onvoldoende, gegeven het aantal knelpuntfuncties in de aangrenzende gewesten, meer in het bijzonder in Vlaanderen. Federgon vraagt een ambitieuzer (inter)regionaal mobiliteitsbeleid en het organiseren van de nodige partnerships om dit te bewerkstelligen. Daarom herinnert de federatie aan de belofte van Actiris van september 2013, om de uitzendsector en Federgon zelf te betrekken bij het project rond interregionale mobiliteit. d. Het juridische kader aanpassen om interim management in de openbare sector mogelijk te maken De overheidsdiensten maken al lang gebruik van samenwerking met externe consultants. Maar om het hoofd te bieden aan de vier uitdagingen die hen wachten (zie supra) zal dit soort samenwerking heel binnenkort niet meer volstaan. De publieke sector zal dan niet zozeer nood hebben aan consultants maar aan experts die, in het kader van een welomschreven tijdelijke opdracht, kennis zullen aanbrengen, toepassen en overdragen. We zullen ons systeem onvermijdelijk moeten aanpassen, zodat het gemakkelijker wordt om, op een geleidelijke manier, de kennis en kunde van externe experts te verwerven. Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn deze weg reeds ingeslagen. f. Economische migratie De economische migratie is een feit en kan niet anders dan met de tijd toenemen. Onze nood aan talent moet gelenigd kunnen worden door de resources die naar onze contreien komen, en dit via een vlottere instroom van mensen van vreemde origine op onze arbeidsmarkt. Ook minder dogmatisme t.a.v. het aantrekken van medewerkers die hier niet te vinden zijn en die de bedrijven dringend nodig hebben, is aangewezen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet dan ook zorgen voor een goed onthaal van talent dat andere gewesten en landen mogelijk ook graag willen aantrekken. 16

17 Federgon vraagt een soepel en rechtszeker kader en een niet-dogmatische benadering van de economische migratie door het gewest. Dit betekent: een drastische vereenvoudiging van de databanken van verblijfs- en arbeidsvergunningen. Voor de werkgevers, waaronder sommige arbeidsbemiddelaars, is deze vereenvoudiging onontbeerlijk om mensen aan het werk te kunnen zetten zonder risico s te lopen inzake rechtszekerheid. Met het huidige systeem is dit niet mogelijk. grotere transparantie in de besluitvorming. Het toekennen van verblijfsvergunningen en arbeidskaarten vraagt veel tijd, en de procedures zijn niet altijd duidelijk. Het werk van Actiris m.b.t. de knelpuntfuncties, dat de basis vormt voor de selectie van de kandidaten, moet beter. Dit geldt ook voor de erkenning van buitenlandse diploma s. En de administratieve afhandeling moet neutraal gebeuren (d.w.z. zonder politieke overwegingen over migratie versus werkloosheid of versus uitzendarbeid). g. exit de werkgeversgroeperingen, maar er moet een systeem van pooling binnen uitzendarbeid worden uitgewerkt Federgon verzet zich tegen parallelle systemen van terbeschikkingstelling van personeel met andere spelregels, zoals bijvoorbeeld de werkgeversgroeperingen. Hoewel het oorspronkelijk opzet van de werkgeversgroepering ongetwijfeld nobel was, is dit systeem een rechtstreekse concurrent van uitzendarbeid, maar dan met lagere lonen, zonder sociaal overleg, zonder motieven, enz. uitzendarbeid omdat deze hen de kans biedt achtereenvolgens verschillende opdrachten uit te voeren en diverse ervaringen op te doen. Omdat het gaat om een doelpubliek van specialisten, is er ook nood aan opleiding. Gezien het duurzamer engagement van een contract van onbepaalde duur, zullen de betrokken uitzendkrachten ook geregeld extra vorming kunnen genieten. Dit systeem kadert perfect in het flexicurity-model, en er wordt een WIN-WIN-WIN gecreëerd: WIN voor de uitzendkracht: hij/zij krijgt een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur hetgeen meer zekerheid biedt. Bovendien heeft hij/zij makkelijker toegang tot opleiding en bijscholing. WIN voor de klant-gebruiker: de gebruiker krijgt gespecialiseerde en goed opgeleide profielen om de opdrachten uit te voeren. Gezien het duurzamer engagement, wordt er ook meer stabiliteit gecreëerd. WIN voor het uitzendbedrijf: het uitzendbedrijf kan uiteraard een betere oplossing aanbieden aan zijn klant-gebruikers en krijgt de kans om beter opgeleide uitzendkrachten aan te bieden. h. Het beleid t.a.v. de tewerkstellingsagentschappen Niemand kan nog om de rol van de private arbeidsmarktintermediairen heen. Een recent onderzoek van ISIS Consult over de Missions Régionales toont dit aan. Alle stakeholders inzake werk en opleiding klasseren uitzendarbeid helemaal bovenaan de lijst van spelers op het terrein van de (weder)inschakeling! Bovendien hebben experimenten uit het verleden aangetoond dat er in een groepering van een reeks bedrijven steeds een organisator nodig is die, onder meer, de planning opmaakt, de lonen uitbetaalt, de schorsingen beheert, in opleiding voorziet enz. Daarom kan Federgon zich alleen vinden in een systeem van werkgeversgroepering waarbij in de wetgeving uitdrukkelijk de mogelijkheid wordt ingeschreven de organisatie aan een gespecialiseerd en erkend (uitzend)bedrijf toe te vertrouwen. Om oneerlijke concurrentie te vermijden moet een uitzendbureau/ specialist in die omstandigheden uiteraard dezelfde regels kunnen volgen als een werkgeversgroepering. Federgon pleit bovendien voor het invoeren van een poolingsysteem binnen uitzendarbeid waarbij de mogelijkheid zou bestaan om aan gespecialiseerde uitzendkrachten arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur aan te bieden. In een krappe arbeidsmarkt wil een deel van die gespecialiseerde uitzendkrachten immers bij voorkeur werken met een contract van onbepaalde duur. Anderzijds waarderen ze de formule van De regels die deze spelers moeten naleven, gewijzigd in , vormen een sterk en streng geheel. Federgon vraagt de volledige en strikte toepassing van de regelgeving inzake registratie en erkenning van de bureaus voor arbeidsbemiddeling. Er moet een «zero tolerance - beleid» komen, gebaseerd op snelle en zware sancties voor alle spelers die de regels met de voeten treden. De inspectiediensten moeten een echt beleid van grensoverschrijdende samenwerking voeren om de belangrijkste oorzaak van onaanvaardbare praktijken te bestrijden. De IMI (Internal Market Information) - databank is een instrument dat gebruikt moet worden. Er moet snel bilaterale samenwerking met buitenlandse inspectiediensten komen. Gebeurt dit niet dan zal het Brusselse beleid dode letter blijven. Federgon vraagt het behoud van erkenningscommissies voor de uitzendbureaus en voor de dienstenchequebedrijven, alsook het vrijwaren van de rol van de sociale partners in deze commissies. 17

18 E. Naar een performant arbeidsmarktmodel Een goede organisatie van de Brusselse arbeidsmarkt is een prioriteit. Hoe kan deze in het kader van de regionalisering verbeterd worden zodat er betere resultaten worden bereikt? Kerntakendebat De overheidsdiensten nemen voortdurend nieuwe taken op zich en handelen meer en meer als actoren. In een periode van crisis moet er een analyse worden gemaakt om prioriteiten en kerntaken te bepalen. Er is een debat nodig over het onderscheid tussen «need to offer» en «nice to offer». De toenemende complexiteit van de arbeidsmarkt vereist een daadwerkelijke rol van de overheid om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, in het belang van werkzoekenden, werknemers en bedrijven. Het Gewest is beleidsmaker en heeft een sturende rol. Sturen is evenwel niet synoniem met zelf uitvoeren. Gebruik maken van het potentieel van alle dienstverleners, commerciële en nietcommerciële, private en publieke Honderden bedrijven specialiseerden zich het voorbije decennium in allerhande dienstverlening. Uitzendarbeid, werving & selectie, outplacement, opleiding, loopbaanbegeleiding, Kortom, bedrijven die, naast de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling, mee vorm geven aan de arbeidsmarkt binnen de krijtlijnen ingeschreven in de IAO-Conventie 181. Federgon gelooft in de toenemende rol van de overheidsdiensten als regisseur / regulator, vooral in hun relatie tot de actoren / beleidsuitvoerders. Deze evolutie wordt nog versterkt door de Europese eisen m.b.t. een duidelijk onderscheid tussen Diensten van Algemeen Belang en Diensten van Algemeen Economisch Belang. Commerciële dienstverlening waarbij taken van algemeen belang worden vervuld zijn een voorbeeld van deze laatste. De verplichtingen die daarbij van overheidswege worden bepaald, leggen aan deze markten beperkingen op. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdt hier helaas al te vaak geen rekening mee, daar waar private en publieke actoren op dezelfde markt actief zijn, ondanks de specifieke concurrentieregels die daar gelden. Federgon vraagt: Het organiseren en / of daadwerkelijk invullen van de regierol van SFPME en Actiris en het zich terugtrekken als actor. Regie- en actorrollen zijn communicerende vaten. Federgon pleit niet voor minder openbare dienstverlening maar voor overheidsdiensten die een modernere rol vervullen, met meer aandacht voor het naleven van de Europese regels, en die de bedrijven en de economische ontwikkeling ondersteunen i.p.v. de ondernemingen te beconcurreren. Snelle en volledige invulling van de decentralisatie van Actiris, met inbegrip van de Jobhuizen, met aandacht voor de gelijke behandeling van werkzoekenden en bedrijven, ondanks het streven naar individuele dienstverlening. Versterking van de marktwerking zodat gebruik kan worden gemaakt van de expertise van de private actoren, van om 18

19 het even welk type, in alle segmenten : begeleiding, bemiddeling, opleiding, loopbaanbegeleiding, enz De eerste resultaten van dit soort werking werden toegejuicht door wie dit aandurfde. En deze laatste, met name Actiris, komt tot de volgende conclusies: > Het netwerk van de private actoren, zowel commerciële als niet-commerciële, is groot, gevarieerd en strekt zich uit over het hele grondgebied; > Financiering per project werkt; > Vraaggestuurde financiering werkt; > De expertise in het inzetten van derden neemt toe en maakt de opdracht steeds gemakkelijker. Het intensiveren van de marktwerking door het toekennen van een individueel budget aan de werkzoekenden, waardoor ze zelf hun dienstverlener kunnen kiezen. Het correct implementeren van de Europese regels inzake concurrentie en overheidssteun en het waarborgen van een «level playing field». Een brainstorming rond het onderwerpen van Actiris en SFPME aan de BTW, wegens het uitoefenen van wat beschouwd kan worden als commerciële activiteiten. Wegens het naast elkaar bestaan van de functies van regisseur en actor, moet deze denkoefening tot de juiste conclusies leiden. Afzien van het idee van het verplicht meedelen van de vacatures aan Actiris. Een efficiënte werking van de dienst zal leiden tot vormen van samenwerking die hem zullen toelaten dag na dag steeds meer sturend op te treden. De verplichting is een bron van complicaties, zowel voor de bedrijven als voor Actiris. Bovendien bestaat het evidente risico ontevredenheid te creëren bij de twee soorten klanten van de dienst. 19

20 Contact FEDERGON Havenlaan 86c bus Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/ Herwig Muyldermans Algemeen Directeur Arnaud Le Grelle Directeur Wallonië-Brussel

Federgon kwaliteitscharter

Federgon kwaliteitscharter N2010 100 Federgon kwaliteitscharter Het kwaliteitscharter van Federgon is een basisdocument van de federatie en een instrument om de kwaliteit van de dienstverlening van de leden te waarborgen. Het beoogt

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT

NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT S20150874 UITZENDARBEID IN DE OPENBARE SECTOR Sinds de zesde staatshervorming zijn zowel de federale regering als de gewesten bevoegd.

Nadere informatie

in de wereld van werk

in de wereld van werk Sterk in de wereld van werk Uw belangen behartigen Onze kernopdracht is de gemeenschappelijke belangen behartigen van alle Federgon-sectoren. Wij: vertegenwoordigen deze sectoren en komen op voor hun belangen

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

De 10 prioriteiten van Federgon voor een betere werking van de arbeidsmarkt

De 10 prioriteiten van Federgon voor een betere werking van de arbeidsmarkt De 10 prioriteiten van Federgon voor een betere werking van de arbeidsmarkt Memorandum van Federgon wetgevende verkiezingen van 13 juni 2010 Federgon vertegenwoordigt de ondernemingen die actief zijn inzake

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

Memorandum 2014 Federaal

Memorandum 2014 Federaal Memorandum 2014 Federaal Ref. 20133144 versie september 2014 1 Inhoudstafel MEMORANDUM 2014 3 A. COHERENTIE 5 B. HET CREËREN VAN EEN LEVEL PLAYING FIELD VOOR ALLE PRIVATE ACTOREN OP DE ARBEIDSMARKT 6 1.

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Non-discriminatie: invulling van de aangekondigde maatregelen

Non-discriminatie: invulling van de aangekondigde maatregelen Circ. : 2007 228/HM/bf Dat. : 22/11/2007 De. : INT Contact : H. MUYLDERMANS Non-discriminatie: invulling van de aangekondigde maatregelen De Bestuursraad van Federgon Uitzendarbeid heeft tijdens zijn laatste

Nadere informatie

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust personeelsbeleid Overzicht Tewerkstellingsmaatregelen: doel Federale tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Focus op

Nadere informatie

14/04/2016. Persconferentie Dienstencheques. Conférence de presse Titres-services

14/04/2016. Persconferentie Dienstencheques. Conférence de presse Titres-services 14/04/2016 Persconferentie Dienstencheques Conférence de presse Titres-services Cijfers - Chiffres De sector groeide met 4% in 2015 20,6% 19,6% Groei Markt Federgon-leden +4,2% in 2014 +4,3% in 2015 11,0%

Nadere informatie

Memorandum 2014 Regionaal Vlaanderen

Memorandum 2014 Regionaal Vlaanderen Memorandum 2014 Regionaal Vlaanderen De Vlaamse arbeidsmarkt als hefboom voor een verbeterde competitiviteit. Ref. 20133144 versie januari 2014 1 Inhoudstafel Memorandum 2014 3 Pijler 1/ Scholing 6 1.

Nadere informatie

Meer mensen. aan het werk zetten & houden. Memorandum. via een ambitieus arbeidsmarktmodel. Federatie van partners voor werk

Meer mensen. aan het werk zetten & houden. Memorandum. via een ambitieus arbeidsmarktmodel. Federatie van partners voor werk Meer mensen aan het werk zetten & houden via een ambitieus arbeidsmarktmodel Memorandum De leden van Federgon dragen in belangrijke mate bij tot een betere werking van onze arbeidsmarkt. Omdat ze dag na

Nadere informatie

De dienstencheques: kwaliteit door de jaren heen. Caroline Van Beveren Brussel - 25 oktober 2012

De dienstencheques: kwaliteit door de jaren heen. Caroline Van Beveren Brussel - 25 oktober 2012 De dienstencheques: kwaliteit door de jaren heen Caroline Van Beveren Brussel - 25 oktober 2012 PWA Dienstencheques Eerste poging om huishoudelijke diensten te integreren in de reguliere arbeidsmarkt Ontstaan

Nadere informatie

Doc. nr. E3:13002C03 Brussel, TUSSENTIJDS ADVIES. betreffende DE DIENSTENCHEQUES ***

Doc. nr. E3:13002C03 Brussel, TUSSENTIJDS ADVIES. betreffende DE DIENSTENCHEQUES *** Doc. nr. E3:13002C03 Brussel, 12.10.1999 MH/FD/LC TUSSENTIJDS ADVIES betreffende DE DIENSTENCHEQUES *** 2 Na bespreking in de vaste commissie Reglementeringen dd. 22.9.1999, brengt de Hoge Raad voor de

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- Outplacement werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en

Nadere informatie

Federatie van partners voor werk

Federatie van partners voor werk Federgon Federatie van partners voor werk 28 november 2008 Naar een federatie van partners voor werk De voorgeschiedenis Oprichting van Upedi (Union professionnelle des entreprises de dépannage par l Intérimat

Nadere informatie

Modernisering van de uitzendwetgeving

Modernisering van de uitzendwetgeving Modernisering van de uitzendwetgeving De sociale partners van de interim-sector hebben lang onderhandeld m.b.t. de regelgeving rond de modernisering van de uitzendarbeid. Ze zijn tot een volledig akkoord

Nadere informatie

ADVIES. 21 september 2017

ADVIES. 21 september 2017 ADVIES Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vrijstellingen van beschikbaarheid op de arbeidsmarkt wegens studies, beroepsopleidingen of stages 21 september 2017

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL EU doelstellingen voor 2020 Werkgelegenheid voor 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar Daling van het percentage inzake vroegtijdige schoolverlating tot minder

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling Inleiding Gezien de

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/050 BERAADSLAGING NR. 15/022 VAN 7 APRIL 2015 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2011 betreffende het omgaan met migrerende uitzendkrachten

Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2011 betreffende het omgaan met migrerende uitzendkrachten Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2011 betreffende het omgaan met migrerende uitzendkrachten Inleiding De sociale partners van de uitzendsector zijn van oordeel dat de instroom van migrerende

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan?

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de economische crisis van 2009 en 2012 doorstaan? Die twee jaar bedraagt de economische groei respectievelijk -2,8% en

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Initiatiefadvies. Gewestelijke aspecten van het kunstenaarsstatuut. 18 mei 2017

Initiatiefadvies. Gewestelijke aspecten van het kunstenaarsstatuut. 18 mei 2017 Initiatiefadvies Gewestelijke aspecten van het kunstenaarsstatuut 18 mei 2017 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel Tel. : 02 205 68 68 Fax

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTCONGRES WSE

ARBEIDSMARKTCONGRES WSE ARBEIDSMARKTCONGRES WSE OPLOSSEN VAN ARBEIDSMARKTTEKORTEN DOOR (ECONOMISCHE ) MIGRATIE? VINCENT CORLUY & IVE MARX PROVINCIEHUIS VLAAMS-BRABANT 12 12 2011 OPZET - Welke vormen van gecontroleerde economische

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. houdende bepalingen inzake arbeidsbemiddeling door arbeidsbemiddelingsbureaus opgericht naar privaatrecht

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. houdende bepalingen inzake arbeidsbemiddeling door arbeidsbemiddelingsbureaus opgericht naar privaatrecht Stuk 367 (1992-1993) - Nr. 1 ARCHIEF VLAAMSE RAAD TERUGBEZORGEN VLAAMSE RAAD ZITITNG 1992-1993 15 JUNI 1993 VOORSTEL VAN DECREET - van de heer E. Schuermans C.S. - houdende bepalingen inzake arbeidsbemiddeling

Nadere informatie

Deontologische code - Commissie Projectsourcing

Deontologische code - Commissie Projectsourcing Deontologische code - Commissie Projectsourcing 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van deze gedragscode is het bepalen van de regels waartoe de leden zich verbinden ze na te leven. Ze moet bijdragen tot

Nadere informatie

De focus ligt in beide Gewesten op 3 doelgroepen, namelijk de jongeren, de ouderen en de personen met een arbeidsbeperking.

De focus ligt in beide Gewesten op 3 doelgroepen, namelijk de jongeren, de ouderen en de personen met een arbeidsbeperking. B R U S S E L S E E N V L A A M S E DOELG R O E P V E R M I N D E R I N G EN I N F O F I C H E A L G E M E E N Met de 6 de staatshervorming zijn de gewesten bevoegd geworden voor de doelgroepverminderingen.

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

Aspecten van het Vlaams Herstructureringsbeleid

Aspecten van het Vlaams Herstructureringsbeleid Aspecten van het Vlaams Herstructureringsbeleid Tewerkstellingscellen en de sociaal interventiedienst van de VDAB Situering Het Generatiepact als startschot voor het Vlaams Herstructureringsbeleid. Voor

Nadere informatie

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs Koningsstraat 154-158 1000 Brussel tel. 02 229 81 11 www.voka.be Persbericht Datum 10 oktober 2013 aantal pagina s 1/6 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 81 22 gsm 0477 39

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

Strategisch plan voor de bouwsector. Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie

Strategisch plan voor de bouwsector. Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie Strategisch plan voor de bouwsector Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie Vijf acties moeten tegelijkertijd worden ingevoerd: 1. Versterken van het rechtskader 2. Sensibiliseren

Nadere informatie

Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel

Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel Een innovatief economisch model, een opportuniteit voor ondernemers en consumenten Opdracht van de FOD Economie In een steeds veranderende Belgische

Nadere informatie

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Brussel, woensdag 30 december 2010 Persbericht Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet biedt graag

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

Het Waals doelgroepenbeleid:

Het Waals doelgroepenbeleid: Het Waals doelgroepenbeleid: (Misschien ook lucratief voor de Vlaamse werkgever) Het doelgroepenbeleid werd geregionaliseerd. In Vlaanderen zijn de meeste van deze nieuwe maatregelen reeds in voege sinds

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING

AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST B.E.W. Directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING in het kader van de ordonnantie van 18 maart

Nadere informatie

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015 ADVIES Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden 16 juni 2015 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel Tel : 02 205

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EU - Contractenrecht A03 Brussel, 9 december 2010 MH/SL/AS A D V I E S over DE CONSULTATIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET EUROPEES CONTRACTENRECHT VOOR CONSUMENTEN

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid in België. Diagnose en sleutelremedies

Jeugdwerkloosheid in België. Diagnose en sleutelremedies Jeugdwerkloosheid in België. Diagnose en sleutelremedies Bart Cockx SHERPPA, Universiteit Gent Denkersprogramma van de KVAB rond jeugdwerkloosheid Congres Brussel, 11 december 2013 Wat is het probleem?

Nadere informatie

1. Hoeveel dienstenchequebedrijven telt Vlaanderen op dit moment? Graag ook cijfers voor de laatste vijf jaar, per maand en per provincie.

1. Hoeveel dienstenchequebedrijven telt Vlaanderen op dit moment? Graag ook cijfers voor de laatste vijf jaar, per maand en per provincie. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 326 van PETER VAN ROMPUY datum: 5 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstenchequebedrijven - Stand van zaken Door de zesde

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING VOORONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren?

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren? Werkervaring & Werkplekleren 27 november 2012 Wat is werkplekleren? Leren Op de werkplek (productieomgeving) Gestructureerd en systematisch (met opleidingsplan) Situatiegebonden maar leidt naar overdraagbare

Nadere informatie

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Persconferentie 10 oktober 2013 Agenda 1. Inleiding Sonja Teughels, senior adviseur arbeidsmarktbeleid Voka 2. Studie

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Werkdocument. Aanbevelingen voor een doeltreffend doelgroepenbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 26 oktober 2015

Werkdocument. Aanbevelingen voor een doeltreffend doelgroepenbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 26 oktober 2015 Werkdocument Aanbevelingen voor een doeltreffend doelgroepenbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 26 oktober 2015 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan

Nadere informatie

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015)

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015) De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken (West4work 3/11/2015) Controle en sanctionering Visie activeringsbeleid en inkanteling controle Bemiddelen(*) = dé centrale opdracht voor VDAB (en partners)

Nadere informatie

Q1 15 POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING

Q1 15 POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING UITZENDARBEID (gepresteerde uren) +9,64% +4,09% VERHOOGDE ECONOMISCHE ACTIVITEIT STIMULEERT WERKGELEGENHEID De Belgische economie groeide in het eerste

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag 05-10-2017 I Saartje Brits Agenda 1. Wat is SWT 2. Voorwaarden 3. Inkomsten SWT 4. Bijdragen en inhoudingen 5. Vervangingsplicht

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Anderstaligheid bij uitzendkrachten

Anderstaligheid bij uitzendkrachten Anderstaligheid bij uitzendkrachten 9 oktober 2013 ir. Marijke Bruyninckx Directeur Preventie en Interim Inhoud Preventie en Interim Principe uitzendarbeid in België Uitzendsector en anderstaligheid Rol

Nadere informatie

Nr januari 2016

Nr januari 2016 Nr. 216 14 januari 2016 Belgisch Staatsblad Wijzigingen betaald educatief verlof in Vlaanderen Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden heel wat bevoegdheden van de federale overheid overgeheveld

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

redenen voor uitzendarbeid

redenen voor uitzendarbeid redenen voor uitzendarbeid Randstad-uitzendkrachten geven uw bedrijf meer kracht en flexibiliteit om in wisselende omstandigheden optimaal te functioneren. Uitzendarbeid is echter strikt gereglementeerd.

Nadere informatie

A-2015-033-ESR. Minister Gosuin. Aanvrager. Aanvraag ontvangen op 18 mei 2015. Aanvraag behandeld door

A-2015-033-ESR. Minister Gosuin. Aanvrager. Aanvraag ontvangen op 18 mei 2015. Aanvraag behandeld door ADVIES Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques 16 juni 2015 Economische

Nadere informatie

Advies. Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques

Advies. Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques Brussel, 9 juni 2010 SERV_ADV_20100609_Krijtlijnen_stelsel_opleidingscheques.doc Advies Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques Advies De SERV formuleerde op 14 oktober

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit

Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit Achtergrond en context code 10 tips voor een leeftijdsbewust aanwervingsbeleid Achtergrond

Nadere informatie

Ontdek het inschakelingscontract

Ontdek het inschakelingscontract Ontdek het inschakelingscontract De nieuwe maatregel van de Brusselse regering om jongeren aan het werk te zetten 29 februari 2016 Inhoudsopgave 1. Context 2. Doelstellingen van de maatregel 3. Toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

Tijdelijke Werkervaring (TWE)

Tijdelijke Werkervaring (TWE) Tijdelijke Werkervaring (TWE) 31-10-2017 Even kort kaderen HOE IS TWE TOT STAND GEKOMEN? 6 e Staatshervorming: uitbreiding bevoegdheden Gewesten. Alles start met het Vlaams Regeerakkoord van 23 juli 2014

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 6 september 2004;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 6 september 2004; SCSZ/04/105 BERAADSLAGING NR 04/034 VAN 5 OKTOBER 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET FOREM MET HET OOG OP DE EVALUATIE VAN HET PLAN FORMATION-INSERTION

Nadere informatie

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID Inleiding De KBC-groep wil een onafhankelijke bank-verzekeraar zijn voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen in geselecteerde Europese

Nadere informatie

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen RSZ-verminderingen In het kader van de zesde Staatshervorming werden sedert 1 juli 2014 een aantal federale bevoegdheden geregionaliseerd. De specifieke doelgroepverminderingen worden overgedragen naar

Nadere informatie

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Mei 2016 Onderwerp: Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Tot

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/109 BERAADSLAGING NR. 17/048 VAN 6 JUNI 2017 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2016

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2016 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2016 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Onderhavig advies licht toe hoe de NAR de uitvoering van het principeakkoord van 23 januari 2012 ziet.

Onderhavig advies licht toe hoe de NAR de uitvoering van het principeakkoord van 23 januari 2012 ziet. Intro In het regeerakkoord van 1 december 2011 werd overeengekomen om, in overleg met de sociale partners, de kwaliteit en de jobkansen in de uitzendarbeid te verbeteren en de regelgeving inzake tijdelijk

Nadere informatie

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis Oktober 2009 De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis De werkloosheid: moet het ergste nog komen? De uitzendarbeid en het aantal openstaande betrekkingen lopen weer terug Het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2015

NIEUWSBRIEF APRIL 2015 NIEUWSBRIEF APRIL 2015 WORDT DE INDEXSPRONG NU AL TOEGEPAST? Op regelmatige tijdstippen worden de lonen, pensioenen en uitkeringen aangepast aan de stijging van de levensduurte ( = indexering). De regering

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

VR DOC.1207/1

VR DOC.1207/1 VR 2016 1011 DOC.1207/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8 19.9.2011 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN INHOUDSTAFEL PROTOCOL VAN SECTORAKKOORD 2011-2012 Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied Artikel 1 Hoofdstuk 2: Koopkracht Afdeling 1: Voor 2011 Artikel 2:

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N Thema's - Activiteitencoöperaties A 03 Brussel, 16.12.2008 MH/SL/LC A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT TOT BEPALING VAN HET STATUUT VAN KANDIDAAT-ONDERNEMER

Nadere informatie

INITIATIEFADVIES. Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

INITIATIEFADVIES. Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. INITIATIEFADVIES Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 16 juni 2016 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

6/10/14. De arbeidsmarkt 3.0 FONS LEROY GEDELEGEERD BESTUURDER VDAB

6/10/14. De arbeidsmarkt 3.0 FONS LEROY GEDELEGEERD BESTUURDER VDAB De arbeidsmarkt 3.0 FONS LEROY GEDELEGEERD BESTUURDER VDAB 2 1 3 Werk in een veranderende wereld 4 VUCA Volatile Uncertain Complex Ambiguous Uitdagingen op de Arbeidsmarkt 2 EU doelstellingen voor 2020!

Nadere informatie

Audiovisuele Mediacademie

Audiovisuele Mediacademie Audiovisuele Mediacademie mediarte.be, als spil voor talentmanagement in de audiovisuele sector mediacademie.be, als regisseur, moderator, facilitator en monitor voor talentmanagement in de audiovisuele

Nadere informatie

Activering en opleiding van werklozen: actualisering van de resultaten (2 de semester 2013)

Activering en opleiding van werklozen: actualisering van de resultaten (2 de semester 2013) Directie statistieken, begroting en studies Activering en opleiding van werklozen: actualisering van de resultaten (2 de semester 2013) Inleiding In juli 2013 werd de studie Activering en opleiding van

Nadere informatie

VLAAMSERAA D VOORSTEL VAN DECREET

VLAAMSERAA D VOORSTEL VAN DECREET Stuk 199 (19881989) - Nr. 1 ARCHIEF VLAAMSE RAAD TERUGBEZORGEN VLAAMSERAA D ZITTING 1988-1989 20 APRIL 1989 VOORSTEL VAN DECREET - van mevrouw M. De Meyer - houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/067 BERAADSLAGING NR. 16/033 VAN 5 APRIL 2016 MET BETREKKING TOT DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Advies. betreffende de nieuwe anti-crisismaatregelen van de federale regering en minister van Werk

Advies. betreffende de nieuwe anti-crisismaatregelen van de federale regering en minister van Werk Brussel, 18 november 2009 181109 Advies federaal banenplan Advies betreffende de nieuwe anti-crisismaatregelen van de federale regering en minister van Werk Inhoud Advies... 3 1. Situering... 3 2. Het

Nadere informatie

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit Brussel, 5 maart 2004 050304_Aanbeveling_wg_bouw_mbt_diversiteit Aanbeveling van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit INHOUD INHOUD...

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- Outplacement - werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen

Nadere informatie

West4Work 31 oktober 2017 BACK TO. 5 uitdagingen en 6 basisvoorstellen voor Een actueel arbeidsmarkt- en loopbaanbeleid in Vlaanderen

West4Work 31 oktober 2017 BACK TO. 5 uitdagingen en 6 basisvoorstellen voor Een actueel arbeidsmarkt- en loopbaanbeleid in Vlaanderen West4Work 31 oktober 2017 BACK TO 5 uitdagingen en 6 basisvoorstellen voor Een actueel arbeidsmarkt- en loopbaanbeleid in Vlaanderen Ann Vermorgen Nationaal Secretaris ACV Setting the scene Welke arbeidsmarkt

Nadere informatie

De opvolging van je zoektocht naar werk

De opvolging van je zoektocht naar werk De opvolging van je zoektocht naar werk Klassieke procedure > Hoe vermijd je sancties? > Wat moet je doen? > Vraag de nodige informatie! www.aclvb.be Als werkloze heb je een aantal verplichtingen. Zo moet

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie