Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013"

Transcriptie

1 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

2 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid en Investeringen 6. Treasuryverslag 7. Gang van zaken gedurende verslagjaar 8. Toekomstige ontwikkelingen LOGOS 9. Klachtenprocedure 10. GMR 11. Samenwerking HS Marnix 12. Personeel en personeelsbeleid 13. Huisvesting 14. Kwaliteitsbeleid en kwaliteitszorg 15. Onderwijsprestaties 16. Onderwijskundige ontwikkelingen 17. Ontwikkelingen op gebied van de kwaliteitszorg 18. Schakelklas Taalburcht - Gorinchem 19. Schakelklas Taalburcht Leerdam 20. CBS De Regenboog Gorinchem 21. CBS Samen Onderweg Gorinchem 22. CBS Samen Onderweg Gorinchem 23. CBS De Tamboerijn - Gorinchem 24. CBS Ichthus Leerdam 25. CBS Klim Op Leerdam 26. CBS Koningin Wilhelmina Leerdam 27. CBS De Open Poort Asperen 28. CBS De Wegwijzer Heukelum 29. School met de Bijbel Herwijnen 30. CBS De Hoeksteen Spijk 31. CBS Het Kompas Vuren 32. Tiener College, innovatieve onderwijsvorm voor 10 tot 14 jarigen Gorinchem 33. SBO Beatrix de Burcht Gorinchem 34. De Noordhoek Praktijkonderwijs Gorinchem 35. (V)SO De Cirkel Gorinchem 2

3 1. LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs, biedt op haar scholen kwalitatief goed onderwijs vanuit de Protestants Christelijke Identiteit, zoals beschreven in haar statuten. LOGOS heeft als belangrijk doel de daadkracht, de kwaliteit en de eigenheid van Protestants Christelijk Onderwijs aanzienlijk te versterken. Ons onderwijs kenmerkt zich door een aanbod gericht op de mogelijkheden van het kind en het aanleren van de basisvaardigheden. We ontwikkelen onderwijs/leersituaties waarin we de talenten van de leerlingen aanspreken en ontwikkelen. Er is ruime aandacht voor het ontwikkelen van creativiteit en sociale vaardigheden. Dit alles om het kind goed voor te bereiden op actief burgerschap in de samenleving van de toekomst. Onze scholen bieden structuur en veiligheid en hanteren meetbare doelen. We hebben oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en voeren een professioneel en betrouwbaar personeelsbeleid. Aan een goede samenwerking met alle participanten in en rond de school wordt actief gewerkt. Motto Kwaliteit in breedte en diepte. LOGOS kenmerkt zich door een breed aanbod van onderwijs: basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen en praktijkonderwijs. De breedte symboliseert dit. De breedte symboliseert eveneens de Protestants Christelijke identiteit van LOGOS. De diepte staat symbool voor onderwijs dat zich richt op de individuele mogelijkheden van ieder kind en op de overdracht van de Protestants Christelijke waarden en normen. Visie De onderwijskundige opdracht van de scholen is kinderen een leeromgeving te bieden, waarin kinderen leren zelfstandig keuzen te maken. De toegevoegde waarde van ons onderwijs ligt in onze identiteit, waar waarden als respect, veiligheid, collegialiteit, zorg en professionaliteit de vormgevers zijn. In onze visie hebben onderwijsgevenden naast een didactische, ook een opvoedende taak. Om het pedagogisch handelen te toetsen is kwaliteitszorg van belang. Kwaliteit in de ruimste zin van het woord. Wij denken hierbij aan de kwaliteit van het onderwijs, van relaties en de identiteit. Binnen de uitgangspunten en doelen van LOGOS is er ruimte voor eigen schoolbeleid. Wij streven naar profilering van het eigen gezicht van onze scholen, rekening houdend met de maatschappelijke ontwikkelingen. Het eigen gezicht wordt begrensd door de kaders die op centraal niveau van LOGOS zijn geformuleerd. 3

4 2. Bestuurlijke structuur LOGOS In 2013 heeft de bestuurlijke structuur niet de beoogde ontwikkeling kunnen doormaken. De bestuursmanager, tevens leidinggevende van het bestuursbureau, heeft in de periode 1 januari 1 augustus 2013 als interim directeur leiding gegeven aan CBS Klim Op. Uiteraard is dit van invloed geweest op het takenpakket van de bestuursmanager en zijn deelaspecten van het handboek Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) niet geïmplementeerd. Het Bestuur heeft in 2013 met een twee wekelijkse frequentie met de directeuren van de scholen van LOGOS (MTL) vergaderd. In dat overleg zijn beleidsvoorbereiding en informatie uitwisseling belangrijke thema s: Het betreft o.a.: > Passend Onderwijs werkgroep vanuit MTL ingericht; > LOGOS Academie; > Kaderbrief financiën; > Meerjarenbegroting ; > Bestuursformatieplan ; > Tevredenheidsonderzoek; > Andere schooltijden; > Implementatie Integraal als kwaliteitsinstrument gekoppeld aan gezamenlijke scholing; > LOGOS Studiedag; > Arbo; > Collectieve IPAP; > Vensters voor PO; > Handboek P&O; > Meerbegaafdheid werkgroep vanuit MTL ingericht; > Handelingsgericht Werken werkgroep MTL ingericht; > Taakbeleid werkgroep MTL ingericht; > Tevredenheidsonderzoeken > Functiemix. De MTL vergaderingen vormen een kwaliteitsrijk en constructief overleg, waarbij zowel organisatorische, beleidsvoorbereidende als inhoudelijke onderwerpen aan de orde komen. Bestuur en Raad van Toezicht (RvT) vergaderen zes maal per jaar. Daarbij informeert het Bestuur de RvT over de voortgang binnen de beleidsagenda van het Bestuur en wordt de RvT geïnformeerd over de onderwijsopbrengsten en onderwijskwaliteit, financiën en innovatie. LOGOS hanteert de code Goed Bestuur van de PO-raad. Jaarlijks komen de RvT, het management van de scholen en het Bestuur bijeen om een inhoudelijk onderwerp te bespreken. In 2013 was dit identiteit. Naast het inhoudelijke gesprek is ook de ontmoeting tussen RvT en het management van belang. Jaarlijks presenteert een school zich in de najaarsvergadering van de RvT. 4

5 3. Juridische structuur GMR MR 1-11 MR MR MR 5

6 4. Organisatiestructuur De volledige implementatie van het AO/IC heeft enige vertraging opgelopen, d.w.z. de procedures zijn in belangrijke mate geïmplementeerd, de controllertaken zijn voor een belangrijk deel informeel en over meerdere personen belegd. De nadere afstemming hierover is vertraagd door het interim directeurschap dat de Bestuursmanager heeft vervuld op CBS Klim Op. Evenals in 2012 verzorgt LOGOS de financiële - en een deel van de personele administratie in eigen beheer, de salarisadministratie wordt verzorgd door Dyade. De jaarrekening wordt ook door Dyade opgesteld. De realisatie van een nieuw Strategisch Beleidsplan is doorgeschoven naar In 2013 zijn andere prioriteiten gesteld w.o. de thema s die door de werkgroepen uit het MTL worden uitgewerkt. Ook de vormgeving en inrichting van Passend Onderwijs heeft prioriteit gekregen. 5. Financieel beleid en Investeringen In 2013 zijn de volgende reserves samengevoegd: Algemene reserve (publiek) Reserve personeel Reserve Personeels- en Arbeidsmarktbeleid. Hierdoor ontstaat één reserve waarin het exploitatieresultaat van iedere school verwerkt wordt. Deze werkwijze sluit nadrukkelijk aan bij de integrale benadering van de begroting / exploitatie van iedere school. Het financieel resultaat van LOGOS over 2013 is aanzienlijk positiever dan in de begroting was opgenomen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: Herfstakkoord Middelen t.b.v. jonge leerkrachten Middelen t.b.v. professionalisering Schoolleiders Personele groei Groei materiële middelen Extra rugzakken Teruggaaf premie WAO/WIA Deze hogere baten zijn voor een groot deel incidentele middelen. In de begroting was ook een opslag van 1,5% op de loonkosten opgenomen. Deze opslag is effectief gebleken, de realisatie van de loonkosten was hierdoor conform de begroting. De scholen van LOGOS hebben, met uitzondering van CBS Koningin Wilhelmina, 2013 met een positief exploitatiesaldo afgesloten. De Koningin Wilhelminaschool heeft een fors tekort op de exploitatie geboekt, voor een belangrijk deel veroorzaakt door extra uitgaven i.v.m. het afscheid van haar directeur (reïntegratietraject / scholingstraject outplacementtraject salariskosten) en hogere loonkosten dan begroot waren. Het bestuursbureau heeft een aantal extra uitgaven gehad: LOGOS studiedag bijdrage jubileum CBS Ichthus locatie Julianaschool bekers kroning scholing VTOI t.b.v. RvT Pecha Kucha t.b.v. Tiener College. Gezien deze extra uitgaven gecombineerd met tegenvallende financiële baten koerste het Bestuursbureau af op een aanzienlijk tekort. Echter, door een afdracht van 15% van de middelen uit het herfstakkoord t.b.v. de exploitatie van het bestuursbureau, is de exploitatie van het bestuursbureau met een positief saldo over 2013 afgesloten. Als het resultaat van het Tienercollege meegenomen wordt, sluit het bestuursbureau met een tekort 2013 af. 6

7 Afgezien van de incidentele, extra middelen, voeren de scholen een evenwichtig financieel beleid. Wel zijn lopende het jaar afwijkingen van schoolbegrotingen door het Bestuur geaccordeerd. Veelal betrof het noodzakelijke investeringen (schoolplein Beatrix De Burcht en de Regenboog / slootkanten De Noordhoek / vervanging beamers School met de Bijbel). Daarnaast heeft de Noordhoek extra personeel ingezet. Twee scholen (Samen Onderweg en de Tamboerijn) hebben vacatures niet ingevuld, daarmee hebben zij middelen beschikbaar die in de komende jaren ingezet kunnen worden. Aan de materiële kant is een geringe overschrijding op de exploitatie gerealiseerd. Enerzijds zijn er minder investeringen gepleegd, met name op het gebied van ICT. Er zijn investeringen uitgesteld en er is voor een ander ICT concept gekozen, dat voordeliger is. Anderzijds zijn de huisvestingskosten ruim hoger uitgevallen. De energie kosten lagen hoger dan begroot. Dit als gevolg van een koude periode in de maanden januari februari maart Ook in 2013 was een verdere inrichting van de vervangingspool niet aan de orde. Waar nodig zijn collega s herplaatst in structurele vacatures. De vervangingspool blijft beschikbaar voor mogelijk boventallig personeel. Wel blijft de vacaturestop gehandhaafd, vacatures worden voor zover mogelijk intern ingevuld. Waar nodig wordt gewerkt met tijdelijke uitbreidingen of tijdelijke benoemingen, die allemaal voor 1 mei 2013 zijn opgezegd en waar nodig zijn tijdelijke benoemingen op 1 augustus 2013 of de 1 e schooldag ingegaan. Op basis van de beschikbare leerling prognoses en de meerjarenbegroting zal ook in de komende jaren een zeer terughoudend aanname beleid gevoerd worden. De verwachting is dat ook de komende 4 jaar maatregelen nodig zullen blijven (slechts tijdelijke benoemingen herplaatsing van personeel - vacaturestop). In 2013 zijn de laatste asbestsaneringen uitgevoerd. Daarbij zijn door de gemeente Gorinchem en de gemeente Lingewaal de uitvoeringskosten vergoed. De kosten voor onderzoek en bijkomende kosten zijn voor rekening van de betrokken scholen. De sanering op de Koningin Wilhelminaschool heeft in twee fasen plaatsgevonden: > Fase 1: sanering schoolgebouw; > Fase 2: sanering buitenruimte. Met de gemeente Leerdam wordt nog over de vergoeding van de kosten gesproken. In 2012 is een risicoanalyse uitgevoerd, de uitkomsten van deze analyse zijn ook in 2013 gehanteerd en vertaald in de meerjarenbegroting Treasuryverslag Het Bestuur van LOGOS is verantwoordelijk voor het treasury management van de Stichting. De auditcommissie van de RvT vormt voor het Bestuur het klankbord. Ratings Er is een afnemend aantal beleggingen dat niet voldoet aan de ratingsvereisten van de meest recente Regeling Lenen en Beleggen. Deze kunnen worden gedekt vanuit het private vermogen. Looptijden De effecten hebben verschillende looptijden, in afloop variërend van 2014 tot In 2013 heeft 7

8 het Bestuur een beperkt aantal beleggingen verkocht. Het rendement op deze beleggingen was zeer beperkt, in een enkel geval betrof het een risicovolle belegging. Daarbij is in een enkel geval koersverlies gerealiseerd, maar zijn de risico s in de portefeuilles afgenomen. Eén en ander betekent dat er in 2013 gemiddeld ,-- op bankrekeningen beschikbaar was. In de jaarrekening is ook ongerealiseerde koerswinst en koersverlies opgenomen. 7. Gang van zaken gedurende het verslagjaar Investeringen In januari 2013 heeft het Bestuur de investeringsplannen voor 2013 vastgesteld. Aansluitend heeft de RvT deze investeringen als integraal onderdeel van de begroting goedgekeurd. Deze investeringsplannen zijn aan de onderwijskundige doelen van de school getoetst en aan de financiële ruimte die de begroting geeft. Het Bestuur hanteert de regel dat 25% van de materiële vergoeding (MI) besteed mag worden aan de afschrijvingen horende bij de lopende en nieuwe investeringen. In specifieke situaties kan daar van afgeweken worden. Er worden dan wel afspraken gemaakt op welke wijze de bekostiging van de verhoogde afschrijvingen gerealiseerd gaat worden. ICT is een onmisbare schakel in het onderwijsproces op de scholen geworden. Dit vraagt regelmatig om een aanvullende investering om de gewenste kwaliteit te behouden. Een meerderheid van de LOGOS scholen maakt gebruik van de bovenschoolse ICT medewerker. In 2013 is een aantal scholen overstapt op Winsys; met dit systeem worden alle bestanden in The Cloud opgeslagen. Daarmee is een goed toegankelijk systeem beschikbaar en is ook een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd. De locatie van CBS Samen Onderweg aan de van Goudoeverstraat is nu ook aangesloten op glasvezel. Hierdoor is het gebruik van digiborden aanzienlijk verbeterd, met name het binnenhalen van informatie verloopt nu in een vlot tempo. Een aantal scholen heeft geïnvesteerd in nieuwe methoden. Dit op basis van een zorgvuldig proces om tot een keuze te komen. Voor de implementatie van een nieuwe methode wordt een invoeringsplan opgesteld waarbij tussentijdse evaluaties een belangrijk aspect vormen. Het Tiener College (TC) is haar tweede jaar ingegaan. In totaal zijn op 1 augustus leerlingen gestart. Het betrof leerlingen in TC 1, 2, 3 en 4. Voor het primair onderwijs betrof het 23 leerlingen. Inmiddels zijn voor alle leerjaren kernconcepten en afvinklijsten opgesteld, waarmee een dekkend leerstofaanbod is vastgelegd. Jubileum LOGOS Op 16 oktober 2013 heeft LOGOS stilgestaan bij haar 10 jarig jubileum. De LOGOS Academie heeft op de middag door iedere LOGOS school één of twee presentaties op de eigen school laten verzorgen. Deze presentaties zijn door de collega s van de andere scholen bezocht. Ter afsluiting van de dag was er een gezamenlijke samenkomst met een centrale presentatie van Marco Bastmeijer over Meervoudige Intelligentie en een gezamenlijke buffet. De opzet van deze studiedag, door, met en voor elkaar leren is het motto waarmee de LOGOS Academie zich verder zal ontwikkelen. Er zal een aanbod ontwikkeld worden dat in meerderheid door het eigen personeel verzorgd zal worden. 8

9 Onder begeleiding van Thomas van Hees advies heeft een aantal medewerkers van LOGOS zich het afnemen van assessments eigen gemaakt. Ook is een overeenkomst gesloten v.w.b. het gebruik van het instrument. Inmiddels zijn twee assessments afgenomen, dit zal in de komende periode verder uitgebouwd gaan worden. Medewerkers van Citadel, een onderdeel van de LOGOS Academie, participeren in een groot aantal zorgteams van het samenwerkingsverband Rivierenland. Deze zorgteams spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van de zorg in de betrokken scholen. Daarnaast verzorgen medewerkers van Citadel externe ondersteuning zowel op LOGOS scholen als op scholen uit het samenwerkingsverband. Visitatie In 2013 heeft het Bestuur op vijf scholen een visitatiebezoek afgelegd. Tijdens deze bezoeken wordt met alle geledingen van de school gesproken, vindt een gesprek met ouders plaats en worden lesbezoeken afgelegd. De ervaringen worden aan het eind van de dag met het team gedeeld en vervolgens vastgelegd in een visitatieverslag. De school formuleert op basis hiervan een plan van aanpak. De visitatie geeft een goed beeld van de ontwikkeling waarin de school zich bevindt. Uiteraard vormt Handelingsgericht en Opbrengstgericht Werken het kader van waaruit wordt gekeken. Wel is duidelijk dat er een aantal thema s is dat op de bezochte scholen speelt: > Veranderende populatie in relatie tot het onderwijsaanbod; > Administratieve werkdruk; > Competenties van leerkrachten. In twee themawerkgroepen van het MTL wordt aandacht geschonken aan deze problematiek: A. Themawerkgroep HGW en OGW waarbij de administratieve last wordt bezien vanuit het perspectief van wat is nodig om de goede dingen goed te doen ; B. Themawerkgroep taakbeleid. Het is van belang dat er een adequate aanpak wordt geformuleerd op de gesignaleerde problematiek. Overigens is het de verwachting dat ook in de nieuwe CAO PO aandacht zal komen voor werkdruk en het taakbeleid. De implementatie van HGW en OGW heeft op de basisscholen een vervolg gekregen. De scholen zijn op een verschillend moment gestart met de implementatie en derhalve bevinden de scholen zich in een verschillend stadium. De eerder genoemde themawerkgroep HGW / OGW heeft ook de opdracht het voorliggende traject nader te definiëren. Daartoe zijn drie belangrijke uitgangspunten geformuleerd: > Van instrumenteel naar professioneel handelen; > Wederzijdse afhankelijkheid, teamvorming als vliegwiel; > Collectieve ambitie. Het is van belang om het proces van verdere implementatie op een zorgvuldige wijze te continueren. De scholen van LOGOS hebben allemaal het basis arrangement van de inspectie. Eén en ander betekent dat de basiskwaliteit aanwezig is. In dat opzicht is Integraal een belangrijk instrument om de kwaliteit van het onderwijs op een adequate wijze te kunnen monitoren. 9

10 Jaarlijks houdt het Bestuur met iedere directeur het zg. Plannings- en Evaluatiegesprek (PEG). In dit gesprek staat het managementcontract centraal. De uitkomsten van dit gesprek worden weer vertaald in een nieuw managementcontract. Passend Onderwijs Op 1 november 2013 is zowel het Samenwerkingsverband (SWV) PO als het SWV VO formeel een feit geworden. Voor het primair onderwijs betreft het Driegang. Driegang bestaat uit drie voormalige SWV en en het Speciaal Onderwijs in het werkgebied van het SWV. Een en ander betekent dat nu ook de SO-afdeling van De Cirkel formeel deel uitmaakt van Driegang. Uitgangspunt voor Driegang vormt de inrichting van drie kamers, dit zijn de voormalige SWV en, die uitvoering geven aan de centraal geformuleerde doelstellingen v.w.b. een passend aanbod voor alle leerlingen. In de periode tot 1 mei 2014 zal het ondersteuningsplan, een meerjarenbegroting, en de ambulante begeleiding definitief ingevuld te worden. Daarbij is de ondersteuningsplanraad een belangrijk orgaan dat moet instemmen met het ondersteuningsplan. Inmiddels is het Bestuur van Driegang ingericht, waarbij de Bestuurder van LOGOS namens het Speciaal Onderwijs cluster 3, voorzitter van het Bestuur is geworden. Het SWV VO heeft eveneens de ontwikkeling van het ondersteuningsplan en de meerjarenbegroting centraal staan. Het Speciaal Onderwijs is toegetreden tot het Bestuur en er is een directeurenberaad ingericht. Daarmee is een belangrijke schakel tussen Bestuur en scholen ingericht. Op deze wijze hebben de scholen een eigen, herkenbare positie in de beleidsvoorbereiding van het SWV. Voor LOGOS betekent dit dat naast de Noordhoek ook de VSO-afdeling van de Cirkel deel uitmaakt van het SWV VO. Ontwikkeling Leerlingaantallen en Personeel De leerlingentelling op 1 oktober 2013 gaf een aanzienlijke terugloop te zien: 52 leerlingen. Met name op CBS Open Poort, CBS Samen Onderweg en CBS De Regenboog was terugloop te zien. Met name de terugloop op De Open Poort was onverwachts. De uitkomsten zijn vertaald in de begroting voor 2014 en daarin zijn ook de formatieve consequenties verwerkt. In 2013 hebben enkele collega s gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot mobiliteit. De formatieve fricties zijn voor een belangrijk deel opgevangen door natuurlijk verloop. De directievoering op CBS Koningin Wilhelmina is ook in 2013 verzorgd door dhr. Ton Lenting, als interim directeur. Op deze wijze is continuïteit in de aansturing gewaarborgd. Inmiddels is met de directeur van de Koningin Wilhelmina een regeling voor getroffen en zal zij op korte termijn afscheid nemen van de school. De bestuursmanager, Ton Bavinck, is tot 1 augustus 2013 interim directeur van CBS Klim Op geweest. Aansluitend is dhr. Kenneth Grasmeijer als directeur op CBS Klim Op gestart. Het is de verwachting dat hiermee een periode van rust voor de school is aangebroken. Een periode waarin de school nadrukkelijk haar onderwijsconcept kan afstemmen op haar populatie. Voor de komende jaren wordt een verdere terugloop van leerlingen op LOGOS niveau verwacht. De consequenties hiervan zijn reeds verwerkt in de meerjarenbegroting, jaarlijks zal mobiliteit in het kader van werkgelegenheidsbeleid noodzakelijk zijn. De vervangingspool blijft een belangrijk instrument in het behoud van werkgelegenheid, dit naast een vacaturestop en interne mobiliteit. 10

11 Sluiting CBS Ichthus locatie De Regenboog Het Bestuur van LOGOS heeft in het voorjaar van 2013 besloten CBS De Regenboog, een locatie van CBS Ichthus in Schoonrewoerd, op termijn te sluiten. Dit op basis van een sterk teruglopend leerlingenaantal. Een vertegenwoordiging van de ouders heeft in overleg met de directie onderzocht op welke wijze de afbouw vorm gegeven kon worden in relatie tot een overstap van de leerlingen naar de Noachschool, eveneens in Schoonrewoerd. Op 1 september 2013 zijn de leerlingen van groep 1 en 2 overgestapt, op 1 september 2014 zullen de resterende groepen ( 4 t/m7) overstappen. Een enkele ouder heeft gekozen voor de overstap naar een andere school in de regio. 8. Toekomstige ontwikkelingen LOGOS Financiën In de Kaderbrief Financiën zijn de financiële kaders voor de periode opgenomen. Voor die periode is een meerjarenbegroting opgesteld. Hierin zijn per school maatregelen opgenomen gebaseerd op de leerling-prognoses. Jaarlijks dient er bijstelling plaats te vinden als de werkelijke leerlingaantallen afwijken van de prognoses. De middelen uit het Herfstakkoord zijn voor een belangrijk deel in de algemene reserve opgenomen. Een en ander betekent dat deze middelen voor CBS De Hoeksteen, CBS De Wegwijzer en CBS De Open Poort lopende het schooljaar ingezet gaan worden t.b.v. de formatie. Deze scholen dienen conform de financiële kaders de formatie per 1 augustus 2014 te verminderen, maar er wordt gekozen om deze vermindering een jaar uit te stellen. Daarmee zijn deze scholen in de gelegenheid om vanuit een stabiele situatie het onderwijsconcept verder aan te scherpen. CBS De Tamboerijn en CBS Het Kompas zullen deze middelen de komende jaren inzetten om daarmee een adequaat antwoord te geven op de groei die al enige tijd plaatsvindt en zich naar verwachting de volgende jaren zal continueren. De begroting voor 2014 geeft een kleiner tekort dan de afgelopen jaren. Het tekort komt voor een belangrijk deel door de investeringen in het Tiener College. CBS De Regenboog heeft een tekort ( ,--) dat wordt ingezet voor de Plusklas. CBS Ichthus heeft een tekort i.v.m. de inzet van een extra leerkracht op de locatie in Schoonrewoerd. Hiervoor worden de middelen vanuit het Herfstakkoord ingezet. De begroting van het bestuursbureau kent ook een tekort. De inkomsten lopen terug (krimp scholen waardoor afdracht ook terugloopt aanzienlijk lagere rente opbrengsten), reden om opnieuw de uitgaven terug te brengen. In 2014 zal nieuwe huisvesting betrokken worden, waardoor de huisvestingslasten jaarlijks met 1/3 deel teruggebracht gaan worden. Ook in 2013 was het weer noodzakelijk dat er op groei in de groepen 1 en 2 geanticipeerd moest worden (Julianaschool, Het Kompas en De Regenboog), waar mogelijk is deze uitbreiding voor 2014 reeds in de begroting voor 2014 opgenomen als continuering verwacht wordt. In de begroting zijn ook de investeringen opgenomen. Zo wordt geïnvesteerd in het gebouw van CBS Samen Onderweg, locatie van Goudoeverstraat. In 2013 heeft al een aanpassing plaatsgevonden, in 2014 staat een omvangrijke renovatie gepland waarvoor middelen uit de Voorziening Huisvesting ingezet gaan worden. Daarmee wordt ook de uitstraling van deze locatie verbeterd. 11

12 Nog een aantal scholen zal in 2014 overstappen naar Winsys. Dat gaat b.v. bij de Cirkel ook gepaard met de aanschaf van nieuwe hardware. Binnen ICT zal het Bestuur voor hardware enkele afschrijvingstermijnen aanpassen: > Beamers: van 4 naar 3 jaar; > Smartboards: van 4 naar 8 jaar; > Touchscreens: 8 jaar Touchscreens zijn nieuw, hiervoor was nog geen afschrijvingstermijn vastgesteld. De aanpassing van de afschrijvingstermijnen voor Beamers en Smartboards is gebaseerd op de ervaringen van de afgelopen jaren. In totaal is een bedrag van ,-- in de begroting van LOGOS als investering opgenomen. Het betreft de investeringen voor alle scholen en het Bestuursbureau. Voor het bestuursbureau is een bedrag van ,-- opgenomen voor aanpassing en inrichting van het nieuwe bestuursbureau. Uiteraard wordt dit in de begroting vertaald naar de geldende afschrijvingstermijnen. De scholen hebben in totaal een bedrag van opgenomen als investeringen in leermiddelen, overigens geldt hiervoor een afschrijvingstermijn van 10 jaar, er ontstaat derhalve een jaarlijkse afschrijvingslast van In de begroting is een nadrukkelijke koppeling van schoolontwikkeling aan de middelen zichtbaar. De scholen van LOGOS voeren een evenwichtig financieel beleid, de beleidsrijke begroting heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. Ook in 2014 zal de koppeling tussen beleid en middelen stringent gehanteerd worden, in specifieke situaties en met de juiste onderbouwing zal het Bestuur een exploitatie overschrijding fiatteren. De Raad van Toezicht heeft besloten met ingang van 1 januari 2014 voor haar extern toezicht met een nieuwe accountant te gaan werken. Hiertoe is door het Bestuur een Programma van Eisen en een profiel opgesteld. Medio januari 2014 zal het offertetraject starten en zullen presentaties in de vergadering van de RvT worden gehouden. Op basis hiervan zal de RvT een definitieve keuze maken. Passend Onderwijs De nieuwe samenwerkingsverbanden dienen het ondersteuningsplan voor 1 mei 2014 gereed te hebben. Een en ander betekent: vaststelling door het Bestuur, instemming door de Algemene Ledenvergadering (Driegang) en de ondersteuningsplanraad. De scholen van de kamer Rivierengebied dienen in 2014 hun schoolondersteuningsplan te herijken. Dat is een belangrijk moment, het biedt de scholen de gelegenheid om op basis van de opgedane ervaringen tot een belangrijke aanscherping van het schoolondersteuningsplan te komen. In 2014 zal vanuit de kamer Rivierengebied gestart worden met collegiale visitaties. Clusters van 4 directeuren en IB ers zullen o.l.v. een extern deskundige op basis van een hulvraag van de betrokken school m.b.t. HGW de school visiteren. Een belangrijke ontwikkeling, deze vorm van visitatie vormt een kwaliteitsimpuls voor zowel de school als de visitators. De Ambulant Begeleiders van De Cirkel blijven in dienst bij De Cirkel. De SWV en zullen tot 1 augustus 2016 op basis van de huidige omvang de ambulante begeleiding bij De Cirkel herbesteden. Na deze datum wordt op basis van behoefte door het SWV ambulante begeleiding bij De Cirkel afgenomen. 12

13 Vanaf 1 augustus 2014 wordt de bekostiging van Beatrix De Burcht enigszins aangepast. De bekostiging vindt dan plaats op basis van het werkelijke aantal leerlingen. Op die datum wordt 25% van de leerlingen extra bekostigd, op basis van de zg. zware zorg. Het betreft leerlingen met een specifieke diagnose, waardoor een aangepast budget noodzakelijk is. De nieuwe leerlingen worden door de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) beoordeeld of een aangepast budget noodzakelijk is. Deze nieuwe bekostigingssystematiek is nog niet verwerkt in de begroting voor 2014, het is de verwachting dat deze systematiek gekoppeld aan de overgangssystematiek geen financiële consequenties zal hebben. Overigens is de verwachting dat de komende jaren de terugloop van het leerlingenaantal zich nog zal voortzetten. Er is immers sprake van een toenemende verbreding van de zorg op de basisscholen. In de opmaat naar 1 augustus 2014, het van kracht worden van de wet op het Passend Onderwijs, is veel aandacht voor de formele inrichting van de SWV en. Overlegstructuur, besluitvorming en financiële kaders zijn hierin belangrijke elementen. In de komende jaren zal er sprake zijn van een positieve vereffening, als gevolg hiervan gaan beide SWV en meer middelen ontvangen. Overigens is de instroom van het SO / VSO hierin een belangrijke factor. Meer leerlingen in het SO/VSO betekent minder middelen beschikbaar op het niveau van het SWV. De verdere implementatie van HGW / OGW zal ook in 2014 de nodige aandacht krijgen. Deze ontwikkeling is een belangrijk element in de vormgeving van Passend Onderwijs. De scholen van LOGOS hebben HGW / OGW reeds volledig in de structuur van de school geïntegreerd (groepsbesprekingen bespreking opbrengsten etc.), de uitvoering op groeps- en teamniveau vraagt nog een verdere aanscherping. Overige ontwikkelingen In 2014 staat een aantal bestuurlijke ontwikkelingen gepland: > Herijking van het vigerende Strategisch Beleidsplan; > Inrichting LOGOS: Vaststellen Bestuursfilosofie; Passend Allocatiemodel; Integrale kaders op basis van het Strategisch beleidsplan; > Onderwijs commissie RvT: de RvT heeft besloten tot de inrichting van een onderwijs commissie. Deze commissie vormt de gesprekspartner van het Bestuur, gezamenlijk worden een aantal relevante thema s besproken. > Onderhoudsbeheer en huisvesting: Opstellen adequate MOP s (Goede afstemming met de gemeentes; Voorbereiden op doordecentralisatie in 2015); > Kwaliteitsmanagement: Door Integraal beschikken de scholen van LOGOS over een instrument dat de opbrengsten (prestaties) van de scholen in beeld brengt. Deze informatie moet bruikbaar zijn interne analyse en externe evaluatie (bijv. in gesprekken met de inspectie).alle scholen zijn opgenomen. Alle scholen scoren minimaal op de geformuleerde streefwaarden in het Strategisch Beleidsplan; > Interne organisatie Bestuursbureau: Goed zicht op taken en verantwoordelijkheden; AO/IC in uitvoering; Komen tot vereiste kwaliteit van werkzaamheden; > Taakbeleid: Passend taakbeleid bij de huidige tijd en bijbehorende aandachtspunten in samenhang met de doelen uit het Strategisch Beleidsplan en in relatie met de nieuwe CAO s; > Certificering scholen in partnerschap HS Marnix Academie: Een aantal scholen van LOGOS volgt het certificeringstraject; > Ontwikkelen van schoolbezoeken met de focus op HRM: Kwalitatieve impuls personeelsbeleid; 13

14 Bewustwording actieve rol management vanuit preventief perspectief; Bewustwording professionele rol als leidinggevende; > Arbo: Verzuimbeleid in de praktijk; > Tussenschoolse Opvang: Kwaliteit aanbod TSO, de beleidsdocumenten en de praktijk op de scholen evalueren; Inhoud geven aan de scholing van de medewerkers in de toekomst Ook in de komende jaren wordt krimp verwacht. Dat vraagt het nodige van de scholen. Kwalitatief goed onderwijs en aandacht voor de rol van ouders als Partner in Education zijn hierbij belangrijke elementen. De doorgaande pedagogische lijn van 2 t/m 12 is eveneens belangrijk. Daarin vormt de peuterspeelzaal in Spijk een goed richtpunt voor het formulering van beleid. Daarnaast wordt gezocht naar mogelijkheden om ook bij andere scholen een doorlopende lijn te realiseren. In de Julianaschool zal de SKCN met peutergroepen gaan starten, de Klim Op onderzoekt de mogelijkheden voor samenwerking met een speelgroep voor 2 tot 4 jarigen. Daarnaast wordt er op een enkele school nog nagedacht over aanpassing van de schooltijden. Daarbij gaat het niet alleen om een aanpassing van de schooltijden, maar ook om tot een aantrekkelijk naschools aanbod te komen. In dat opzicht is samenwerking met de combinatiefunctionarissen van belang. In 2014 zal de gezamenlijke scholing van de directeuren rond leiderschap in combinatie met de implementatie van Integraal gecontinueerd worden. Door Integraal als kwaliteitsinstrument te gaan gebruiken werken alle LOGOS scholen vanuit hetzelfde kwaliteitskader. Dat maakt het mogelijk om elkaar te inspireren en stimuleren rond de belangrijke kwaliteitsthema s. LOGOS kijkt met vertrouwen naar de toekomst. Er liggen voldoende uitdagingen die om een passend antwoord vragen. Dat vraagt om een gezamenlijke aanpak, de juiste focus en professionaliteit. Deze elementen bepalen de kracht van LOGOS en dragen bij aan de realisatie van de visie van LOGOS: Het bieden van kwalitatief goed onderwijs vanuit de Protestants Christelijke Identiteit op haar scholen. 9. Klachtenprocedure LOGOS is aangesloten bij de landelijke Klachten Commissie voor het Christelijk Onderwijs. Daarnaast hebben alle scholen van LOGOS een contactpersoon, waar leerlingen, ouders en personeelsleden met hun zorgen of klachten terecht kunnen. De contactpersoon geleidt verder naar de vertrouwenspersoon die LOGOS heeft aangesteld, de heer D. Overwater. In de praktijk weten ouders of personeelsleden die een klacht hebben het Bestuur rechtstreeks te vinden of via de vertrouwenspersoon, D. Overwater. Het Bestuur handelt volgens een vaste procedure: De directeur van de school die het betreft wordt geïnformeerd over de gelegde contacten. Aansluitend spreekt het Bestuur met alle betrokkenen (hoor en wederhoor) en geeft een eindoordeel bij de zorgen / klacht. In 2013 is het College van Bestuur tweemaal benaderd met een klacht. De procedures rond deze zorgen / klachten zijn in 2013 afgehandeld. 10. GMR Het Bestuur communiceert op een transparante wijze met de GMR en informeert de GMR vroegtijdig over ontwikkelingen. Het College van Bestuur is op 6 vergaderingen van de GMR uitgenodigd. Tijdens deze vergaderingen zijn beleidsdocumenten ter instemming of advies aangeboden nadat een toelichting op de documenten gegeven is. De bespreking met de GMR leidde in een aantal gevallen tot een gerichte aanpassing van het document. 14

15 De GMR heeft in 2013 ingestemd met: > Vakantierooster ; > Bestuursmeerjarenformatieplan 2013; > Cafetariaregeling Ter kennisgeving is de Kaderbrief Financiën aangeboden die het uitgangspunt vormt voor de meerjarenbegroting alsmede de daaruit voortvloeiende Bestuursformatieplan Ook is een aantal actuele ontwikkelingen vanuit regelgeving of beleidskeuzes besproken en / of toegelicht: > Tiener College; > Jaarverslag 2012; > Passend Onderwijs; > LOGOS Academie; > HGW, voortgang en hoe verder; > Functiemix, voortgang en ontwikkelingen; > Taakbeleid; > Herfstakkoord; > Beleidsinstrument Integraal; > Beloningsbeleid; > Schakelklas. In mei heeft het jaarlijkse gesprek van de GMR met een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht plaatsgevonden. Centrale thema s in dit gesprek waren Passend Onderwijs, meerdere stichtingen onder hetzelfde Bestuur en toezicht, financiën in relatie tot actuele ontwikkelingen en de bijbehorende bijdragen, onderwijscommissie en speerpunten van de raad van Toezicht. In samenwerking met en op verzoek van de GMR is op 20 maart 2013 een informatieavond georganiseerd voor (G)MR leden en andere belangstellenden over Passend Onderwijs. 11. Samenwerking HS Marnix De scholen van LOGOS werken samen met meerdere opleidingsscholen, zowel PABO s als ROC s. Eén school heeft, naast de samenwerking met De Marnix Academie, een nauwe samenwerkingsrelatie met de Christelijke Hoge School te Ede. Alle basisscholen en de school voor speciaal basisonderwijs zijn partnerschool van HS Marnix. Studenten Alle scholen hebben een schoolprofiel gemaakt dat de basis vormt voor studenten in hun keuze voor een stageplaats. Op de partnerscholenmarkt was LOGOS ruim vertegenwoordigd door de aanwezigheid van alle ICO s en de BOC. Jaarlijks vinden studenten een stageplaats op de scholen van LOGOS. Bijeenkomsten ICO BOC RB Thema s tijdens de bijeenkomsten: > Eigenaarschap van het partnerschap; > Certificering hoe werkt het wat zijn de eisen waar staan we?; > Intervisie rond een aantal praktische situaties; > Academische opleidingsschool; > Studieadvies studenten aan het einde van het eerste studiejaar 15

16 De leerwerkgemeenschappen waren: 1. Regenboog Ichthus Tamboerijn: Andere schooltijden; 2. Regenboog: Van plusgroep tot Leonardo afdeling ; 3. Kon. Wilhelmina: Vroeg Engels vervolg; 4.Tamboerijn: Visie op schrijfonderwijs en fijne motoriek Jaarrekening 2013 Training mentoren In is opnieuw een mentorentraining verzorgd door (daartoe gecertificeerde) trainers van LOGOS. Gedurende 2 dagdelen is een groep van 15 mentoren getraind. De cursisten zijn zeer tevreden over het aanbod, de praktische insteek en de wijze waarop de cursus verzorgd wordt. Certificering Op 2 scholen zijn de zogenaamde thermometer gesprekken gehouden met de ICO s. Doel was om de stand van zaken met betrekking tot de certificering vast te stellen, de ontwikkel en aandachtspunten te benoemen. Hiervan is een verslag gemaakt dat aan de directeur en het CvB gestuurd is. CBS Koningin Wilhelmina heeft het auditgesprek ter certificering in december 2013 gehad, op CBS Samen Onderweg volgt de aanvraag tot certificering in het voorjaar van De andere scholen bereiden zich verder voor op de certificering. 12. Personeel en personeelsbeleid Ziekteverzuim Na een periode van 4 jaar waarin het ziekteverzuimpercentage steeg van 5.0 naar 5.8 is het ziekteverzuimpercentage ,2% gedaald naar 5.6%. Dit percentage ligt naar verwachting ook ruim binnen het landelijk gemiddelde van ZV PO (BaO OP). De meldingsfrequentie is gestabiliseerd op 0,94, in ,95, na een periode waarin de MF steeg naar 1,17. Ook de MF ligt naar verwachting onder het landelijk gemiddelde van MF PO (BaO OP). Het percentage meldingen dat leidt tot kort verzuim (73.8%) ligt boven het gemiddelde (70%), evenals het percentage meldingen (10.6) dat leidt tot lang verzuim (8%). Het percentage meldingen dat leidt tot kort verzuim (73.8%) ligt boven het gemiddelde (70%), evenals het percentage meldingen (10.6) dat leidt tot lang verzuim (8%). Van het aantal ziektedagen ligt het percentage langverzuim (76.3%) boven het gemiddelde (70%). Sturen op beïnvloedbaar verzuim is een belangrijk aspect van leidinggeven. Het vraagt preventief handelen, tijdig signaleren, de juiste insteek bij de combi functioneren verzuim en goed werkgeverschap bij de re-integratie van ernstig zieken. De uitgezette acties: > Tijdens het MTL zal de verzuimdeskundige van het VF de directeuren over preventief handelen, het herkennen van signalen en wat ermee te doen, informeren; > Daarnaast komt er een bijeenkomst over de WvP, taken en verantwoordelijkheden, maar ook een kwalitatief goede invulling ervan en het ziekteverzuimbeleidsplan; > De mogelijkheden voor een vitaliteittraining bij Loyalis worden onderzocht ; > De mogelijkheden om als LOGOS zelf de training blijvend in balans te kunnen geven als een preventief instrument worden onderzocht. Deze training is gericht op bewustwording, verandering en verankering. Deze training bestaat uit drie delen met een periode van zo n 2 maanden er tussen. 16

17 Om het verzuim intensiever te volgen, zal in 2014 gewerkt gaan worden met kwartaalrapportages. Vanuit P&O zal naast de jaaranalyse na ieder kwartaal een rapportage opgesteld worden. BHV Uit de evaluatie van het nieuwe aanbod van de BHV herhalingscursus blijkt dat het herziene BHV beleid, de uitgangspunten en de betekenis ervan voor de herhalingsuitgangspunten nog onvoldoende bekend is bij de BHV-ers. Om tot verdere bewustwording en invoering van het nieuwe BHV beleidsplan te komen is een aantal punten van belang. Het is belangrijk dat de personeelsleden over de nieuwe aanpak BHV vanuit de visie dat de BHV organisatie en scholing gebaseerd wordt op de risico s van de organisaties, breed bekend wordt gemaakt bij de personeelsleden voor zover dat nog niet aan de orde is. RI&E, controle speeltoestellen, visuele inspecties gebouwen De externe veiligheidsdeskundige brengt jaarlijks arbobezoeken aan alle scholen. Tijdens deze bezoeken: > Vindt een visuele inspectie van het gebouw plaats; > Wordt een vragenlijst doorgelopen m.b.t. risico s (RI&E); > Wordt de vereiste documentatie op gebied van veiligheid, ontruiming e.d. doorlopen; > Wordt de checklist BHV doorlopen; > Worden de speeltoestellen gekeurd. Na het bezoek wordt het plan van aanpak en overige documentatie geactualiseerd en aangeleverd aan betreffende locatie. De externe deskundige informeert regelmatig het CvB over zijn bevindingen. Aandachtspunten die voor meerdere scholen van belang zijn, worden op het Bestuursbureau geagendeerd. In 2013 is een offertetraject gelopen voor de controle van de noodverlichting. In 2013 zijn er 3 ongevallen gemeld: 1. Ongeval van een leerkracht op het ijs tijdens het schaatsen onder schooltijd met een gebroken bovenbeen tot gevolg (1); 2. Incident waarbij een medewerker van de praktijkschool een splinter in zijn oog kreeg (2). 3. Brandstichting in klaslokaal van Beatrix de Burcht waarbij de school ontruimd is (3). Ad (1) er is melding van dit ongeval gedaan bij de Inspectiedienst SZW (Arbeidsinspectie), die echter van nader onderzoek afzag omdat er geen relatie was tussen arbeid en ongeval. Ad (2) dit incident is telefonisch gemeld, maar had verder geen nadelige gevolgen voor betreffende medewerker. Ad (3) de brandweer en politie waren bij het blussen en ander onderzoek betrokken. De ontruiming is goed verlopen, de eerste blussing is door de BHV-ers gedaan. Taakbeleid Een werkgroep bestaande uit 5 directeuren en de stafmedewerker personeel werken aan de ontwikkeling van een moderner taakbeleid. Het gaat erom om de rapportage werkdruk door OCNV en de bevindingen op schoolniveau met elkaar te verbinden en in relatie tot de nieuwe CAO te komen tot een moderner, passend taakbeleid in samenhang met de doelen uit het SBP. 17

18 Bestuursformatieplan Het BFP kreeg een nieuwe vorm en inhoud, het is een logisch verlengstuk geworden van de meerjarenbegroting. De inkomsten zoals die in de voorgaande jaren bepalend waren voor het budget voor de loonkosten zijn dat niet langer. In de meerjarenbegroting zijn alle inkomsten opgenomen en de uitgaven voor personeel en materieel tezamen geven een exploitatieresultaat dat binnen de kaders moeten vallen. De begrote loonsommen in de meerjarenbegroting bepalen in principe de maximale loonsom in het schoolformatieplan. Bij de start van het schooljaar zijn drie personeelsleden door mobiliteit naar een andere school gegaan, hierdoor werden formatieve problemen van zowel de scholen van vertrek als de ontvangende school opgelost. Op twee scholen werden leerkrachten die in de invalpool benoemd zijn voor een jaar geplaatst om een tijdelijke vacature in te vullen. De vacaturestop blijft van kracht. Er is veel aandacht geweest voor de bewustwording van het ontstaan van verplichtingen en de risico s ervan, ook gedurende het schooljaar. Soms moest een benoeming midden in het schooljaar beëindigd worden om het ontstaan van verplichtingen te voorkomen. Dit punt zal blijvend aandacht vragen. Functiemix Op 31 december 2013 voldeden 2 basisscholen (nagenoeg) aan het vereiste percentage LB functies op 1 augustus 2013, te weten CBS Het Kompas en CBS Kon. Wilhelmina. Om het vereiste percentage op 1 augustus 2014 (46%) te behalen is op alle basisscholen verder actie nodig. De vereiste percentage LC functies op 1 augustus 2013 is door de Cirkel wel en door Beatrix de Burcht nog niet behaald, De Noordhoek ligt op koers om het percentage LC functies op 1 augustus 2014 te behalen. Collectieve IPAP In 2013 is een contract met Loyalis gesloten (ingangsdatum ) in het kader van de collectieve IPAP, een collectieve arbeidsongeschiktheidverzekering. Er is een grote deelname in dit collectieve contract. Door de deelname aan dit contract is voor deelnemers aan het contract reintegratiesubsidie beschikbaar. Voor drie trajecten is subsidie aangevraagd en ontvangen. Handboek P&O Veel taken kwamen door de afslanking van het contract met Dyade bij LOGOS te liggen. Deze contract afspraken zijn vertaald in een personele werkinstructie als bijlage bij het AO / IC. De consequenties zijn in beeld gebracht en hebben geleid tot afspraken op het secretariaat van het Bestuursbureau. Om duidelijk te maken welke taken op het gebied van personeelsbeleid op het Bestuursbureau liggen en welke bij de directeuren is een handboek P&O opgesteld. 13. Huisvesting Op gebied van huisvesting is het reguliere onderhoud uitgevoerd zoals vastgelegd in het MOP. Bureau Lakerveld was ook in 2013 onze partner op het gebied van gebouwen en beheer. Als gevolg van de doordecentralisatie van het buitenonderhoud gaan we medio mei 2014 de MOP s 18

19 herijken. Al het onderhoud wordt dan bij elkaar genomen en op basis van de verwachte bedragen voor de Materiële Instandhouding wordt gekeken hoe de stand van de voorziening zich de komende jaren gaat verhouden ten opzichte van het volgens de MOP-cyclus in te plannen onderhoud. Het proces rond het realiseren van de brede school op het Schuttersplein, waarin onze scholen Samen Onderweg en de Cirkel in participeren, is in een belangrijke volgende fase gekomen. Inmiddels heeft de selectie van aannemer en architect plaatsgevonden (in één aanbestedingsprocedure conform het design en build principe). Pellikaan Bouw uit Tilburg gaat het project realiseren. We gaan uit van oplevering in Binnen de gemeente Lingewaal zijn grote stappen gezet richting de ontwikkeling van de Brede School Herwijnen. In principe staan alle lichten op groen en naar verwachting zal de raad begin 2014 het bouwkrediet beschikbaar stellen en zal de architectenselectie plaatsvinden. De ontwikkelingen in Vuren lijken wat in een stroomversnelling te komen en het is goed denkbaar dat er al vrij snel een ontwikkeling van een Brede School op de locatie van Het Kompas op gang zou kunnen komen. Op Samen Onderweg, locatie van Goudoeverstraat, hebben we de eerste fase van de renovatie gerealiseerd; belangrijkste punt was het creëren van een IB-ruimte en het transformeren van de gemeenschappelijke ruimte naar een ruimte met lesfunctie. Medio mei 2014 gaan we de volgende fase van de renovatie realiseren. Belangrijkste doel is de uitstraling van het gebouw aanzienlijk te verbeteren. Op de Noordhoek werden we door de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid verplicht gesteld om een fors aantal energiebesparende maatregelen te nemen. Aanleiding was een onderzoek dat ingesteld werd naar het energieverbruik op VO scholen. In december hebben we de verlichtingsarmaturen gerenoveerd en de buizen vervangen door TL 5 of LED verlichting. Medio februari 2014 worden nog een flink aantal andere aanpassingen gerealiseerd. 14. Kwaliteitsbeleid en kwaliteitszorg Na de fusie hebben we in eerste instantie doorgewerkt met de verschillende instrumenten voor kwaliteitszorg zoals die bestonden bij LOGOS en Lingewaal. Voor de oude LOGOS scholen betekende dit dat ze werkten met de beleidsplanner van Van Beekveld en Terpstra en de Lingewaal scholen werkten met WMKPO van Cees Bos. De wens bestond om na verloop van tijd toch over te stappen op één systeem van kwaliteitszorg om zodanig op dezelfde momenten over dezelfde informatie te beschikken. Omdat er behoefte is aan een zo optimaal mogelijk gebruik van Parnassys als volgsysteem, is er uiteindelijk besloten om over te stappen Integraal als kwaliteitssysteem dat werkt als module onder Parnassys. Met Driestar Educatief hebben we een tweejarig implementatieen begeleidingstraject afgesproken waarbij we een dubbelslag willen maken; het gaat enerzijds om de (technische) implementatie van Integraal maar anderzijds ook over het meer van en met elkaar willen leren; ook op het niveau van het MTL willen we meer een lerende organisatie worden. Het strategisch beleidsplan (SBP) is op LOGOS niveau het leidende beleidsdocument. Alle andere documenten dienen congruent te zijn aan het SBP. In het SBP wordt ook een meerjarenbeleidsagenda opgenomen m.b.t. de onderwijskundige ontwikkeling. Deze agenda loopt parallel aan de nieuwe schoolplanperiode. Het Bestuur stelt een concept beleidsagenda op en deze wordt in het MTL besproken. Als er consensus is op de onderwerpen, wordt de agenda vastgesteld. Vanuit het MTL worden er themawerkgroepen ingericht die de opdracht krijgen om op de onderwerpen die aan de beurt zijn een beleidsdocument te maken waarin de kaders op LOGOS niveau worden 19

20 weergegeven en waarin een ondergrens wordt gedefinieerd die gaat gelden als de LOGOS standaard. Hiermee borgen we een soort van LOGOS kwaliteitslabel waaraan alle scholen tenminste voldoen. In het SBP worden ook stuurgetallen geformuleerd omtrent opbrengsten; het bewust werken aan hogere opbrengsten door middel van het stellen van reële tussen- en einddoelen, moet voor de LOGOS scholen leiden tot een hogere kwaliteit van onderwijs. 15. Onderwijsprestaties Voor alle LOGOS scholen geldt dat ze het basisarrangement van toezicht bij de inspectie hebben. Van de elf reguliere basisscholen, scoorden er (na de herberekening i.v.m. lln. die geen CITO eindtoets hadden gedaan)vijf boven het gemiddelde van hun schoolgroep en twee daarvan scoorden zelfs boven de door CITO gedefinieerde bovengrens. Twee scholen scoorden onder de ondergrens maar voor de ene school geldt dat dit over de laatste drie jaar gezien een negatieve uitschieter was; voor de ander school geldt dat er door de zeer kleine aantallen lln. In groep 8 al snel een vertekend beeld ontstaat. De beoordeling van de inspectie, waarbij naar de scores over drie jaren wordt gekeken, was voor alle scholen voldoende. Naast de resultaten van de CITO eindtoets wordt er ook nadrukkelijk gekeken naar de resultaten op de tussentoetsen en daarbij is het zaak dat scholen (in casu de leerkrachten) leren om ambitieuze, maar reële, doelen te stellen. De groepsanalyses die we m.b.v. Parnassys kunnen maken, zijn hierbij belangrijke hulpmiddelen. Tenslotte is het voor de scholen zaak dat ze de indicatoren zoals die door de inspectie beoordeeld worden in beeld hebben en weten waar aandachts- of verbeterpunten zitten. 16. Onderwijskundige ontwikkelingen Voor de LOGOS scholen blijft HGW het onderwijskundig concept. Nu de meeste scholen al een jaar of vier met HGW bezig zijn, komen we in een belangrijke volgende fase. We zijn begonnen aan de structuurkant om teams de techniek van het maken van groepsoverzichten en groepsplannen aan te leren maar nu komen we in de fase waarin HGW van structuur naar cultuur (of liever nog naar tweede natuur) moet doorontwikkelen. Het handelingsgericht denken en handelen moet bij leerkrachten tussen de oren zitten en als dat niet of onvoldoende gebeurt dan zullen de leerkrachten vooral de administratieve lasten maar niet de onderwijskundige lusten gaan ervaren en dan is de kans groot dat ze het loslaten en terugvallen in oude patronen en gewoontes. We zien bij de meeste teams grote verschillen in de mate waarin HGW al cultuurgoed is geworden en dit vraagt veel van directeuren en Interne Begeleiders als het gaat om het aansturen van het team op de gewenste onderwijskundige ontwikkelingen. De metafoor van de schaapskudde laat zien dat het niet erg (en zelfs onvermijdelijk) is dat er ook schapen achteraan lopen maar het is van cruciaal belang dat ze wel bij de kudde blijven en het tempo waarin de kudde zich beweegt niet teveel frustreren. Het is van groot belang om opbrengstgericht werken (OGW) te koppelen aan HGW. Het stellen van ambitieuze (maar realistische) tussen- en einddoelen is noodzakelijk om te kunnen sturen op de gewenste onderwijskundige ontwikkeling. Parnassys is hierbij een onmisbaar instrument maar ook bij het gebruik van Parnassys zien we grote verschillen in gebruiksvaardigheid. Op LOGOS niveau is al wel een soort minimum niveau van gebruiksvaardigheid gedefinieerd dat alle LOGOS leerkrachten zouden moeten kunnen beheersen maar dit document is nog niet als vigerend beleid vastgesteld dus het beeld wisselt nog al per school. Naast de doorontwikkeling van HGW en OGW en het optimaliseren van het gebruik van Parnassys is structurele en pro-actieve aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en het vergroten van 20

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie STRATEGIENOTA 2015 2019 Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie 1 SIKO, elk kind is bijzonder! VOORWOORD Voor u ligt de strategienota voor de periode 2015 tot en met 2019. Ik ben er trots op dat

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO/VO Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling Hessel de Boer Zeger van Hoffen Gert Kamphof Tseard Veenstra Josée von Weijhrother Visitatie; een

Nadere informatie

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoek in opdracht van Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN ZORG. Effectmeting bij de besteding van zorgmiddelen in het funderend onderwijs. Drs. Cor Hoffmans

OP ZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN ZORG. Effectmeting bij de besteding van zorgmiddelen in het funderend onderwijs. Drs. Cor Hoffmans OP ZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN ZORG Effectmeting bij de besteding van zorgmiddelen in het funderend onderwijs Drs. Cor Hoffmans INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 VRAAGSTELLING EN WERKWIJZE 4 3 BEVINDINGEN 7

Nadere informatie

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2.

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2. Hoe gaat men binnen de organisatie het gesprek aan over deze evaluatie? Naar wie verantwoordt de organisatie zich over de geleverde kwaliteit en opbrengsten? Welke consequenties heeft dit voor afspraken

Nadere informatie

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN In veel opzichten een dubbel perspectief september 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Ervaringen

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 75 Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen Tweede evaluatie van de inzet van een team van orthopedagogen in dienst van een schoolbestuur

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie