Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel"

Transcriptie

1 BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016)

2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3 Doelstelling. 7 Artikel 4 Informatieverstrekking.. 7 Artikel 5 Verplichtingen bevoegd gezag 7 Artikel 6 Verplichtingen ambtenaar 8 Artikel 7 Consequenties van het niet voldoen aan verplichtingen. 8 Hoofdstuk 2 Plaatsingsproces 8 Artikel 8 Plaatsingsproces 8 Artikel 9 Instelling, samenstelling en werkwijze plaatsingscommissie(s).. 9 Artikel 10 Reflectie 9 Artikel 11 Vergaderingen plaatsingscommissie(s).. 9 Artikel 12 Taken plaatsingscommissie(s). 9 Artikel 13 Informatierecht plaatsingscommissie(s). 10 Artikel 14 Bevoegdheden plaatsingscommissie(s). 10 Artikel 15 Plichten plaatsingscommissie(s). 10 Artikel 16 Vervolgprocedure wanneer plaatsing niet mogelijk is.. 10 Artikel 17 Voornemen tot plaatsing.. 10 Hoofdstuk 3 Financiële gevolgen 11 Artikel 18 Salarisgarantie. 11 Hoofdstuk 4 Bovenformatieve periode en arbeidsbehoudende maatregelen. 11 Artikel 19 Bovenformatieve plaatsing 11 Artikel 20 Arbeidsbehoudende maatregelen 12 Artikel 21 Re-integratieplan. 12 Artikel 22 Vacaturestelling en bovenformatieve plaatsing. 12 Hoofdstuk 5 Slotbepalingen.. 12 Artikel 23 Hardheidsclausule.. 12 Artikel 24 Citeertitel.. 12 Artikel 25 Inwerkingtreding. 13 2

3 INLEIDING Het Waterschap Rijn en IJssel is een organisatie die continu in ontwikkeling is. Dat betekent dat er regelmatig veranderingen in de organisatie plaatsvinden. Het gaat daarbij soms om kleine aanpassingen, maar ook om ingrijpende aanpassingen, reorganisaties. Deze aanpassingen kunnen direct gevolgen hebben voor het personeel. Om structuur aan te brengen in de wijze waarop met de personele gevolgen wordt omgegaan, is dit (romp-)sociaal statuut ontwikkeld. Het bevat een pakket instrumenten bedoeld om de gevolgen van de organisatorische aanpassingen voor het personeel zoveel mogelijk op te vangen. Uitgangspunt is een maximale inspanning om gedwongen werkloosheid te voorkomen, overeenkomstig paragraaf 5.5 van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregeling (SAW). In paragraaf SAW wordt in lid 1 gesproken over een herplaatsingstermijn van 1,5 jaar. Daarnaast is er de mogelijkheid deze termijn, afhankelijk van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden en rekening houdend met de contextuele situatie van betrokken medewerker, te verlengen met een termijn (lid 6). Hier ligt niet alleen een verantwoordelijkheid voor de werkgever, maar ook voor de werknemer. In geval van een ambtenaar boventallig wordt verklaard wordt een actieplan van werk naar werk opgesteld waarin de wederzijdse afspraken, rechten en plichten worden vastgelegd. Dit sociaal statuut is opgesteld met inachtneming van het bovenstaande. Het algemeen bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel, verder te noemen werkgever, gelet op de overeenstemming die is bereikt in de Commissie voor Georganiseerd Overleg tussen de vertegenwoordigers van de werkgever en de vertegenwoordigers van AbvaKabo/FNV en CNV Publieke Zaak, verder te noemen de vakorganisaties, neemt voor de vaststelling van dit sociaal statuut in overweging dat: Bij de werkgever aanpassingen zullen plaatsvinden om de organisatie steeds zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Kwalitatief goede dienstverlening tegen maatschappelijk verantwoorde kosten is daarbij het uitgangspunt. De werkgever zich als goed werkgever wil gedragen en zich bewust is van haar positie als werkgever in de regio en streeft, binnen de gestelde kwalitatieve en financiële kaders, naar continuïteit van werkgelegenheid. De werkgever inhoud geeft aan haar verantwoordelijkheid door maatregelen te treffen gericht op begeleiding van medewerkers naar behoud van werkzekerheid en het voorkomen dan wel beperken van sociale en financiële consequenties. Van ambtenaren bij het waterschap veranderingsbereidheid en employability mag worden verwacht. Ten aanzien van hen die betrokken zijn bij reorganisaties mag daarenboven flexibiliteit worden verwacht waar het gaat om inhoud en niveau van de werkzaamheden, ontwikkeling van kennis en vaardigheden en plaats van tewerkstelling. Naast dit (romp-)sociaal statuut bij iedere reorganisatie aanvullende afspraken in een sociaal plan worden vastgelegd. De werkgever en de vakorganisaties hebben overeenstemming bereikt over de afspraken zoals vervat in dit sociaal statuut, zoals besproken is in het GO-overleg van 10 maart Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2014 en heeft een looptijd van 2 jaar. Op initiatief van partijen kan evenwel tussentijds overleg plaatsvinden over mogelijke aanpassingen van het sociaal statuut indien de omstandigheden daartoe nopen. Te denken valt bijvoorbeeld aan wijzigingen in wet- en regelgeving. 3

4 Naast dit algemeen sociaal statuut zal bij belangrijke reorganisaties met ingrijpende personele gevolgen in overleg tussen partijen een aanvullend sociaal plan worden opgesteld. Dit sociaal statuut vormt samen met het voor een reorganisatie opgesteld sociaal plan een geheel. 4

5 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1 Begripsbepalingen In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: a. Ambtenaar: hij die bij het waterschap een vaste aanstelling heeft alsmede hij die bij wijze van proef tijdelijk is aangesteld in een dergelijke functie en waarbij geldt dat bij goed functioneren een vast dienstverband tot de mogelijkheden behoort en waarvan de functie bij het waterschap wordt opgeheven of in een kleiner aantal terugkomt; b. Bevoegd gezag: het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap; c. Functie (profiel): het geheel van werkzaamheden zoals omschreven in de functiebeschrijving; bij het ontbreken van een adequate functiebeschrijving wordt uitgegaan van het feitelijke samenstel van de door de ambtenaar vervulde of te vervullen werkzaamheden d. Kwaliteit: een kwalificatie waaruit blijkt in welke mate de ambtenaar op grond van zijn genoten opleiding, zijn gerichte werkervaring en zijn ontwikkelde competenties voldoet aan de eisen die aan het uitoefenen van een functie als opgenomen in het functieboek worden gesteld. Dit kan mede worden onderbouwd met behulp van een extern uit te voeren assessment. In het sociaal plan kan een aanvulling op deze definitie worden opgenomen. e. Passende functie: een functie die de ambtenaar redelijkerwijs in verband met zijn persoonlijkheid, zijn omstandigheden, zijn vaardigheden en de voor hem bestaande vooruitzichten kan worden opgedragen. Het schaalniveau van de nieuwe functie ligt bij voorkeur op hetzelfde niveau als dat van de oude functie, doch kan ook op een hoger niveau liggen mits de ambtenaar hiervoor geschikt is, dan wel lager liggen dan het schaalniveau van de oude functie. In beide gevallen bedraagt het schaalniveau maximaal 2 schalen. f. Geschikte functie: een functie die niet valt onder het begrip passende functie maar die de ambtenaar bereid is te vervullen. g. Passende werkzaamheden: werkzaamheden die de ambtenaar redelijkerwijs in verband met zijn persoonlijkheid, zijn omstandigheden, zijn competenties en de voor hem bestaande vooruitzichten kan worden opgedragen. Onder persoonlijkheid, vooruitzichten en omstandigheden kunnen onder meer worden verstaan: interesses, capaciteiten, ervaring, gezondheidstoestand, scholing; 5

6 h. Voorkeursfunctie: een functie waarvan de ambtenaar te kennen geeft, deze bij voorkeur te willen vervullen; i. Salaris: het bedrag van de functiesalarisschaal dat aan de ambtenaar is toegekend; j. Functiegebonden toelage: de toelage die onafhankelijk van de persoon, vanwege het vervullen van de functie wordt toegekend; deze toelage heeft niet het karakter van een onkostenvergoeding; k. Onkostenvergoeding: een vergoeding voor onkosten die een ambtenaar in opdracht van zijn leidinggevende maakt; l. Salarisaanspraken/perspectieven: de opeenvolgende salarisnummers van de salarisschaal waarin de ambtenaar tot het moment van plaatsing is ingedeeld, dan wel hem nog toekomen inclusief eventuele huidige en toekomstige aanspraken of uitlooprechten conform artikel van de SAW waaraan voorwaarden zijn verbonden, tot en met het daaraan verbonden maximum salaris, inclusief eventuele overige schriftelijk toegekende garanties; m. Outplacement: de begeleiding door een externe organisatie bij de activiteiten om de ambtenaar - op kosten van het waterschap - buiten het waterschap aan een baan te helpen; n. Afkoop: betaling van een geldbedrag ineens om een bestaande verplichting finaal af te wikkelen; o. Afbouw: Betaling van een geldbedrag in termijnen om een eind te maken aan een bestaande regeling; p. SAW: sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel, zoals luidend op 31 december 2013; q. Studiekosten: kosten zoals gedefinieerd in artikel SAW; r. Functieboek: document waarin organisatiedoelen en de organisatiestructuur staan verwoord en waarin alle functiebeschrijvingen zijn opgenomen; s. Standplaats/ plaats van tewerkstelling: de plaats waar het werk wordt verricht, bedoeld in artikel SAW. 6

7 Artikel 2 Leeswijzer 1. Daar waar wordt gesproken over bedragen of afkoopsommen wordt altijd het bruto bedrag bedoeld. Hierop worden de wettelijke inhoudingen voor belastingen/sociale premies door de werkgever in mindering gebracht en afgedragen. 2. Daar waar in het sociaal statuut is vermeld werknemer, medewerker, man, hij, zijn of hem kan tevens de vrouwelijke vorm worden gelezen. Artikel 3 Doelstelling Het Sociaal statuut is bedoeld als basis om de sociale en financiële gevolgen voortvloeiend uit een interne reorganisatie voor betrokken ambtenaren zorgvuldig te regelen. In het sociaal statuut zijn de rechtspositionele randvoorwaarden vastgelegd waaronder een reorganisatie zijn beslag krijgt. Een zorgvuldige begeleiding van medewerkers waarbij prioriteit ligt bij begeleiding van werk naar werk (zowel in- als extern) en een optimale kwaliteit van de personele bezetting van de organisatie staan centraal. Artikel 4 Informatieverstrekking Het bevoegd gezag van het waterschap draagt er zorg voor dat de ambtenaren als bedoeld onder 1a (gelijk)tijdig en regelmatig worden geïnformeerd omtrent de voortgang en de inhoud van de reorganisatie. Tevens ontvangen zij een exemplaar van het sociaal statuut. Artikel 5 Verplichtingen bevoegd gezag 1. Het bevoegd gezag verplicht zich de ambtenaar, waarop dit sociaal statuut van toepassing is voor zover mogelijk te plaatsen in een passende of geschikte functie binnen de organisatie conform het gestelde in hoofdstuk 2 van dit sociaal statuut. Indien plaatsing in de organisatie niet slaagt, wordt de betrokken ambtenaar door het bevoegd gezag boventallig verklaard en rust op het bevoegd gezag de verplichting om betrokkene: a. te herplaatsen in een andere functie binnen het waterschap, dan wel b. te belasten met een samenstel van passende werkzaamheden binnen het waterschap, dan wel c. anderszins zorg te dragen voor intern en/of extern gerichte arbeidsbehoudende maatregelen, als bedoeld in de artikelen 19 en 20 van dit sociaal statuut. 2. Het bevoegd gezag heeft een (inspannings)verplichting de ambtenaar, waarop dit sociaal statuut van toepassing is, te begeleiden van werk naar werk. Primair wordt hieraan invulling geven door de wederzijdse verplichtingen in het kader van de plaatsingsprocedure. Secundair door ingeval van boventalligheid na afronding van het plaatsingsproces een oplossing te vinden in herplaatsing binnen de eigen organisatie of toe te leiden naar een baan buiten het waterschap. Deze opties kunnen gelijktijdig worden verkend. Alleen indien al de genoemde opties niet tot resultaat leiden zal worden overgegaan tot reorganisatieontslag zoals bedoeld in artikel Ten aanzien van de herplaatsingsverplichtingen bij de reorganisatie, zijn de bepalingen van paragraaf 5.5 SAW over herplaatsing van toepassing. 7

8 Artikel 6 Verplichtingen ambtenaar 1. De ambtenaar heeft de verplichting mee te werken aan zijn plaatsing binnen de organisatie en in geval van bovenformatieve plaatsing aan één van de mogelijkheden als genoemd in artikel 5 van dit sociaal statuut. 2. De ambtenaar die een beroep doet op de financiële voorzieningen van het sociaal statuut, verplicht zich aan het bevoegd gezag de noodzakelijke inlichtingen en gegevens tijdig en naar waarheid te verstrekken. 3. De ambtenaar is ook overigens gehouden alle medewerking te verlenen die nodig is voor een juiste toepassing van dit sociaal statuut. Artikel 7 Consequenties van het niet voldoen aan verplichtingen 1. Indien de ambtenaar naar het oordeel van het terzake bevoegd gezag onvoldoende medewerking verleent aan de voor hem geldende verplichtingen uit dit statuut, kan dit uitsluiting van dit sociaal statuut betekenen en één van de sancties, zoals bedoeld in artikel SAW tot gevolg hebben. Indien de ambtenaar meent dat het college van dijkgraaf en heemraden zich onvoldoende inspant, kan deze daarover advies inwinnen bij een paritaire toetsingscommissie, overeenkomstig artikel SAW. De aanwijzing van de in dit artikel genoemde paritaire toetsingscommissie vindt plaats door het Georganiseerd Overleg. Een besluit van het bevoegd gezag staat open voor bezwaar en beroep. 2. Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige inlichtingen alsmede oneigenlijk gebruik of misbruik van de geboden voorzieningen kan uitsluiting van dit sociaal statuut tot gevolg hebben en kan leiden tot terugvordering van het inmiddels aan de ambtenaar betaalde. HOOFDSTUK 2 PLAATSINGSPROCES Artikel 8 Plaatsingsproces 1. Voorafgaand aan het plaatsingsproces wordt aan alle betrokken ambtenaren informatie verstrekt omtrent het aanstaande plaatsingsproces, de nieuwe organisatiestructuur en de hierin voorkomende functies. Hieruit moet voor betrokkene duidelijk blijken wat zijn positie is tijdens het plaatsingsproces. 2. Het plaatsingsproces kan worden voorafgegaan door een oriëntatiefase. 3. Voor de criteria die zullen gelden voor de plaatsing worden in het sociaal plan nadere bepalingen opgenomen. 8

9 Artikel 9 Instelling, samenstelling en werkwijze plaatsingscommissie(s) 1. Door het bevoegd gezag word(t)(en) één of meer plaatsingscommissies ingesteld, waarvoor de leden en plaatsvervangende leden worden aangewezen. Tevens wordt een ambtelijk secretaris (en plaatsvervanger) aangewezen die het totale plaatsingsproces administratief/secretarieel ten behoeve van de plaatsingscommissie(s) zal ondersteunen. De ambtelijk secretaris is geen lid van de plaatsingscommissie en heeft geen stemrecht. In het sociaal plan wordt de samenstelling van de plaatsingscommissie nader uitgewerkt. 2. Voor organisatiewijzigingen waarvoor een sociaal plan wordt opgesteld bestaat de plaatsingscommissie in het vervolg uit één lid aan te wijzen door het bevoegd gezag, één extern lid aan te wijzen door GO en OR samen en een door beide leden gezamenlijk aan te wijzen onafhankelijke voorzitter. Een personeelsadviseur wordt door het bevoegd gezag als adviserend lid toegevoegd, deze heeft geen stemrecht. 3. Aan de plaatsingscommissie kan een extern lid worden toegevoegd. 4. De voorzitter van een plaatsingscommissie kan ten behoeve van de procesbewaking en/of een verdere versterking van de objectieve werkwijze adviseurs de vergadering laten bijwonen. Deze hebben geen stemrecht. 4. De werkwijze van de plaatsingscommissie is in het sociaal plan opgenomen. Artikel 10 Reflectie De plaatsingscommissie stelt de ambtenaren als bedoeld in artikel 1a. in de gelegenheid een reflectieformulier in te vullen waarop de ambtenaar zijn voorkeur voor één of meer functies kan aangeven. De ambtenaar dient zijn keuze(s) van een duidelijke motivering te voorzien. Artikel 11 Vergaderingen plaatsingscommissie(s) 1. De vergaderingen van de plaatsingscommissie zijn besloten. Alle vergaderstukken van de plaatsingscommissie hebben een vertrouwelijk karakter. 2. Besluitvorming in de plaatsingscommissie vindt plaats bij meerderheid van stemmen. Artikel 12 Taken plaatsingscommissie(s) De plaatsingscommissie heeft tot taak aan het bevoegd gezag een integraal advies, schriftelijk en gemotiveerd, uit te brengen met betrekking tot de plaatsing van ambtenaren in de voor plaatsing opengestelde functies in het functieboek, met inachtneming van het bepaalde in dit sociaal statuut. 9

10 Artikel 13 Informatierecht plaatsingscommissie(s) 1. Aan de plaatsingscommissie wordt in verband met de uitoefening van de taak in elk geval ter hand gesteld: a. gegevens met betrekking tot de oude/huidige functie en salarisschaal, leeftijd, opleiding en ervaring van de ambtenaar; b. beoordelingen van de afgelopen 2 jaar; c. de voorkeursfuncties van de ambtenaar; d. het organisatieschema van het betreffende organisatieonderdeel, de hierin voor plaatsing opengestelde functies en bijbehorende functiebeschrijvingen, - waarderingen en competentieprofielen. 2. Teneinde tot een zo objectief en afgewogen mogelijk eindoordeel met betrekking tot de geschiktheid van kandidaten te komen, kan aan kandidaten in het kader van hun reflectie op de voor plaatsing opengestelde functies worden gevraagd aan een assessment deel te nemen. Artikel 14 Bevoegdheden plaatsingscommissie(s) De plaatsingscommissie heeft de volgende bevoegdheden: a. ambtenaren te horen; b. alle voor de plaatsing van belang zijnde stukken in te zien. Artikel 15 Plichten plaatsingscommissie(s) De plaatsingscommissie heeft de plicht: 1. de ambtenaar te horen, indien voorgenomen is te adviseren hem niet in de eerste voorkeursfunctie te benoemen; 2. de betrokken ambtenaar te horen die een verzoek daartoe indient; 3. de betrokken ambtenaar te informeren dat zij voornemens is terzake het functioneren van de ambtenaar inlichtingen in te winnen; 4. verslag te leggen van het horen van de ambtenaar of van een informant; 5. de betrokken ambtenaar hiervan een afschrift te verstrekken. Artikel 16 Vervolgprocedure wanneer plaatsing niet mogelijk is Indien plaatsing van een ambtenaar op basis van de gevoerde plaatsingsprocedure niet mogelijk is, wordt het besluit genomen om de ambtenaar boventallig te verklaren en zijn op hem hoofdstuk 4 van dit statuut en paragraaf 5.5 SAW van toepassing. Artikel 17 Voornemen tot plaatsing of niet-plaatsing en definitief besluit 1. Plaatsing of niet plaatsing in een functie wordt eerst kenbaar gemaakt in een mededeling over een voorgenomen besluit van het bevoegd gezag. 2. Het voornemen tot plaatsing of het voornemen tot niet-plaatsing wordt zoveel mogelijk op dezelfde dag aan elke betrokken ambtenaar individueel schriftelijk meegedeeld. 10

11 3. Aan het voornemen tot plaatsing als bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel kan door de ambtenaar geen recht op definitieve plaatsing worden ontleend. Tegen het voornemen tot plaatsing is geen bezwaar en beroep op grond van de Algemene wet Bestuursrecht mogelijk. Indien de ambtenaar niet kan instemmen met het voornemen tot plaatsing of niet-plaatsing, als bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel, kan de ambtenaar binnen twee weken na ontvangst van het voorgenomen besluit tot plaatsing zijn bedenkingen schriftelijk en gemotiveerd indienen bij het bevoegd gezag. 4. Het bevoegd gezag verzoekt de plaatsingscommissie, op basis van deze zienswijze, binnen drie weken een tweede advies uit te brengen. 5. Het tweede advies wordt door de plaatsingscommissie in voltallige zitting vastgesteld, nadat de ambtenaar, die het commentaar heeft ingediend, in de gelegenheid is gesteld om zijn standpunt toe te lichten. 6. Indien een tweede advies strekt tot inpassing in een functie waarvoor reeds eerder een voornemen tot plaatsing is gedaan van een andere ambtenaar, waarover door deze laatste geen zienswijze is ingediend, wordt het tweede advies pas vastgesteld nadat de betrokken andere ambtenaar in de gelegenheid is gesteld zijn standpunt terzake toe te lichten. 7. Na ontvangst van het tweede advies als bedoeld in het vorige lid neemt het bevoegd gezag een definitief besluit tot plaatsing of niet-plaatsing (boventallig verklaring). Hiertegen is bezwaar en beroep mogelijk. HOOFDSTUK 3 FINANCIËLE GEVOLGEN Artikel 18 Salarisgarantie De ambtenaar heeft het gegarandeerde recht op de opeenvolgende salarisnummers van de salarisschaal waarin de ambtenaar tot het moment van plaatsing is ingedeeld dan wel hem nog toekomen tot het aan deze schaal verbonden maximum salarisbedrag. Onder deze garantie vallen eveneens eventuele huidige en toekomstige aanspraken op persoonlijke toelagen. Indien de ambtenaar op zijn eigen verzoek wordt geplaatst in een functie waaraan een lagere schaal is verbonden, terwijl er eveneens een passende functie met een hogere salarisschaal beschikbaar is, geldt de salarisschaal van de nieuwe functie. HOOFDSTUK 4 BOVENFORMATIEVE PERIODE EN ARBEIDSBEHOUDENDE MAATREGELEN Artikel 19 Boventallig verklaring De ambtenaar die niet kan worden geplaatst overeenkomstig hoofdstuk 2 uit dit sociaal statuut, wordt door het huidig bevoegd gezag boventallig verklaard. Deze ambtenaar komt in aanmerking voor één van de mogelijkheden als bedoeld in artikel 5, lid 1 sub a, b of c van dit sociaal statuut en een herplaatsingstraject, zoals bedoeld in artikel SAW. 11

12 Artikel 20 Arbeidsbehoudende maatregelen 1. Het betreffende bevoegd gezag verplicht zich in overleg met de boven de formatie geplaatste ambtenaar tot het treffen van arbeidsbehoudende maatregelen voor een functie in of buiten de eigen organisatie, gericht op realisatie van het beginsel van werk naar werk als bedoeld in artikel 5 van dit statuut en paragraaf 5.5 SAW. Daartoe stelt het bevoegd gezag, na overleg met de ambtenaar binnen twee maanden na vaststelling van de boventalligheid een actieplan van werk naar werk op. 2. In het actieplan van werk naar werk als bedoeld in het eerste lid wordt bepaald voor welke duur het plan van kracht is. Indien het ondanks de wederzijdse inspanningen conform het plan niet lukt om met de betrokken ambtenaar een oplossing te bereiken als bedoeld in artikel 5, lid 1 sub a, b of c van dit statuut, vindt na afloop van de in artikel 5.5.1, lid 1 SAW of de in artikel 5.5.1, lid 6 SAW bepaalde termijn reorganisatieontslag plaats als bedoeld in artikel van de SAW. Artikel 21 Actieplan van werk naar werk In dit plan worden de wederzijdse afspraken, rechten en plichten voor de duur van het herplaatsingtraject opgenomen, zoals bedoeld in artikel 5.5.1, lid 2 SAW. In het actieplan wordt onder meer aangegeven wie in het begeleidingsproces welke verantwoordelijkheid heeft en hoe de begeleiding van de betrokken medewerker is georganiseerd. Voor de begeleiding van de betrokken medewerker wordt door of namens het bevoegd gezag een begeleider aangewezen. Tevens worden de faciliteiten in dit plan vastgelegd die kunnen worden ingezet om de doelstelling van het actieplan te realiseren. Daarbij valt te denken aan afspraken omtrent outplacementtrajecten en studie- en omscholingsfaciliteiten. Tot slot wordt in het plan afgesproken wanneer en op welke aspecten tussentijdse evaluatie plaatsvindt van de uitvoering van het actieplan. Artikel 22 Vacaturestelling en boventalligen Het bevoegd gezag is gehouden bij het ontstaan van vacatures, voor de feitelijke publicatie hiervan, na te gaan of boventallig geplaatste ambtenaren hiervoor in aanmerking kunnen komen. Rechten van ambtenaren uit voorgaande sociale statuten worden daarbij gerespecteerd. HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN Artikel 23 Hardheidsclausule In die gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, beslist het bevoegd gezag. Van deze besluiten wordt periodiek mededeling gedaan aan de Commissie voor Georganiseerd Overleg. Artikel 24 Citeertitel Dit sociaal statuut kan worden aangehaald als Sociaal statuut 1 januari januari

13 Artikel 25 Inwerkingtreding Dit sociaal statuut treedt in werking op de dag waarop het algemeen bestuur tot bekrachtiging en bekendmaking als bedoeld in artikel 4 is overgegaan. Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel d.d. 6 mei drs. C. Roos secretaris-directeur drs. H.Th.M. Pieper dijkgraaf 13

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel. (1 januari 2017 tot 1 januari 2022)

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel. (1 januari 2017 tot 1 januari 2022) Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2017 tot 1 januari 2022) INHOUDSOPGAVE Inleiding.. 3 Hoofdstuk 1.. 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 5 Artikel 2 Leeswijzer.. 7 Artikel 3 Doelstelling...

Nadere informatie

Sociaal Plan. Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Fase I (concept onderhandelingsakkoord)

Sociaal Plan. Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Fase I (concept onderhandelingsakkoord) Sociaal Plan Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn Fase I (concept onderhandelingsakkoord) Vastgesteld in de Commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg d.d. 22-12 - 2010 en bekrachtigd

Nadere informatie

Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017

Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017 Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017 9 september2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Artikel 1.1 Begripsbepalingen 3 Artikel 1.2 Werkingssfeer en doelstelling 5 Artikel 1.3 Informatieverstrekking

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Waterschap Zuiderzeeland

SOCIAAL PLAN Waterschap Zuiderzeeland SOCIAAL PLAN Waterschap Zuiderzeeland INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 4 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Leeswijzer, informatie, verplichtingen bevoegd gezag en ambtenaar, consequenties

Nadere informatie

Sociaal Plan Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal Plan Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 2 Sociaal Plan Waterschap Rijn en IJssel Organisatiewijziging unit Zuiveringsbeheer en Riolering bij de directie Uitvoering INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Plaatsingsprocedure 4 Artikel 1

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities (alfabetisch) In dit Sociaal Statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: de ambtenaar

Nadere informatie

Sociaal Plan. Reorganisatie Waterschap Groot Salland. Sober en Slim. Van werk naar werk

Sociaal Plan. Reorganisatie Waterschap Groot Salland. Sober en Slim. Van werk naar werk Sociaal Plan Reorganisatie Waterschap Groot Salland Sober en Slim Van werk naar werk Datum:.. oktober 2012 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Leeswijzer... 4 3 Algemeen... 5 3.1 Begripsbepalingen... 5

Nadere informatie

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Rechtspositieregelingen Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Inhoud Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad... 3 Regeling Personele

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN INLEIDING

SOCIAAL PLAN INLEIDING SOCIAAL PLAN als bedoeld in artikel 8:3 van de CAR, voor de overgang van personeelsleden van de gemeente Geldrop-Mierlo naar de gemeente Helmond, afdeling Werk en Inkomen op 1 januari 2010. INLEIDING Voor

Nadere informatie

Van werk naar werk. Sociaal Statuut. Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012

Van werk naar werk. Sociaal Statuut. Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012 Sociaal Statuut Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012 Vastgesteld in de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg op 2 februari 2011 en bekrachtigd door de Algemene

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: hij die door of vanwege de gemeente

Nadere informatie

Model plaatsingsprocedure EUR. 1. Inleiding

Model plaatsingsprocedure EUR. 1. Inleiding Model plaatsingsprocedure EUR 1. Inleiding Als onderdeel van het reorganisatieplan wordt in het formatie plan beschreven uit welke en hoeveel functies de nieuwe organisatie zal bestaan. Op basis daarvan

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0949, d.d. 7 oktober 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sociaal kader BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Het als bijlage toegevoegde sociaal kader (van toepassing op verzelfstandigen

Nadere informatie

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht RUD Utrecht Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht 1 Regeling functiebeschrijving en -waardering RUD Utrecht Het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht Overwegende - dat de RUD Utrecht

Nadere informatie

Sociaal Plan belastingsamenwerking tussen Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus -Tricijn en De gemeenten Dronten, Nijkerk en Leusden.

Sociaal Plan belastingsamenwerking tussen Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus -Tricijn en De gemeenten Dronten, Nijkerk en Leusden. Sociaal Plan belastingsamenwerking tussen Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus -Tricijn en De gemeenten Dronten, Nijkerk en Leusden. Versiebeheer Versienummer datum Ten behoeve van Wijzigingen

Nadere informatie

Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013

Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013 Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013 Het bevoegd gezag van [GEMEENTE OF ORGANISATIE INVULLEN]; gelet op het bepaalde in artikel 15:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP Voor Wsw-medewerkers 1 maart 2014-1 januari 2018 Business Post Deo INLEIDING In dit Sociaal Plan hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en de EMCOgroep als

Nadere informatie

CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord ) Sociaal Plan

CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord ) Sociaal Plan CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord 02-09-2013) Sociaal Plan SOCIAAL PLAN Voor de overgang van medewerkers van de gemeenten Son en Breugel, Nuenen c.a. en Geldrop-Mierlo naar de Dienst Dommelvallei

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Onder mannelijke naamgevingen worden in deze regeling tevens vrouwelijke naamgevingen begrepen.

Onder mannelijke naamgevingen worden in deze regeling tevens vrouwelijke naamgevingen begrepen. Functiewaardering Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. medewerker : de ambtenaar in de zin van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Van werk naar werk. Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland

Van werk naar werk. Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland Van werk naar werk Het Waterschap Groot Salland gaat reorganiseren met als doel een effectievere en efficiëntere organisatie. Dit vraagt om veranderingen op het

Nadere informatie

Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met bijgevoegde procedureregeling functiehuis gemeente Hoogeveen.

Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met bijgevoegde procedureregeling functiehuis gemeente Hoogeveen. Onderwerp Vaststellen procedureregeling functiehuis gemeente Hoogeveen Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met bijgevoegde procedureregeling functiehuis gemeente Hoogeveen. Beoogd resultaat Het beoogd

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10589 8 juli 2010 Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008 23 juni 2010 De Minister van

Nadere informatie

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties)

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) A. PROCEDURELE KADERS BIJ REORGANISATIES 1. De provincie

Nadere informatie

Bijlage II Procedure FuWater

Bijlage II Procedure FuWater Bijlage II Procedure FuWater Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. ambtenaar: degene zoals bedoeld in artikel 1.2.1, van de Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel

Nadere informatie

PROCEDUREREGELING BEHEER EN BEHOUD FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING HR21

PROCEDUREREGELING BEHEER EN BEHOUD FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING HR21 PROCEDUREREGELING BEHEER EN BEHOUD FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING HR21 GEMEENTE TERSCHELLING Burgemeester en wethouders van de ; Overwegende: dat bij besluit van 7 februari 2012 is vastgelegd

Nadere informatie

Regeling melding vermoeden misstand (klokkenluidersregeling) BAR-organisatie

Regeling melding vermoeden misstand (klokkenluidersregeling) BAR-organisatie CVDR Officiële uitgave van BAR-organisatie. Nr. CVDR399024_1 16 mei 2017 Regeling melding vermoeden misstand (klokkenluidersregeling) BAR-organisatie Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Plaatsingsplan afdeling Financiën

Nota van B&W. Onderwerp Plaatsingsplan afdeling Financiën Onderwerp Plaatsingsplan afdeling Financiën Nota van B&W Portefeuille C. van Velzen Auteur A.M. Sandfort Telefoon 5114500 E-mail: asandfort@haarlem.nl MS/HRM Reg.nr. 2008/57446 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Synergorî allemaal kansen

Synergorî allemaal kansen Synergorî allemaal kansen Werkvoorzieningsschap Synergon Sociaal statuut SW-medewerkers 2014-1 januari 2019 Winschoten, oktober 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 5 1.1. Werkingssfeer...

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoorn. Nr. 21726 17 april 2014 Regeling Melding Vermoeden Misstand 2014 Zaaknummer: 1026247 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep.

Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep. Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep. De voorgestelde aanpassingen worden besproken met het Bijzonder

Nadere informatie

Reorganisatieprocedure in een notendop

Reorganisatieprocedure in een notendop Reorganisatieprocedure in een notendop Typen reorganisaties Geen reorganisatie (type 1 en 2), voorbeelden: Kleine wijzigingen in de organisaties, zoals een individuele aanpassing van de functieomvang.

Nadere informatie

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit:

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit: directoraat-generaal Veiligheid Personeel & Materieel CONCEPT Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van DGV Politie/Personeel en Materieel, houdende invoering van de Tijdelijke regeling functieonderhoud

Nadere informatie

Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014

Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Olst-Wijhe. Nr. 1609 14 januari 2014 Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe; gelet

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR SW-MEDEWERKERS

SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR SW-MEDEWERKERS SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR SW-MEDEWERKERS Inhoudsopgave Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Definities... 5 1.2 Werkingssfeer... 6 1.3 Bevoegdheid tot het nemen

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Bijlage: Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: het orgaan dat in

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften Besluit van het algemeen bestuur van Aqualysis houdende de vaststelling van regels inzake het behandelen van bezwaarschriften(regeling behandeling bezwaarschriften Aqualysis 2014) Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Artikel 3. Taken voorzitter

Artikel 3. Taken voorzitter Ontwerp-besluit De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van het presidium van de gemeenteraad van 14 maart 2013; overwegende dat het gewenst is de integrale bevoegdheid van

Nadere informatie

Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente

Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit het College van Bestuur van de Universiteit Twente tot het instellen

Nadere informatie

- [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 1.

- [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 1. Voorbeeld Regeling melden vermoeden misstand (Interne klokkenluidersregeling [naam gemeente/organisatie]) BIJLAGE BIJ ECWGO/U201601078 Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie]

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied: Overwegende: dat bij besluit van 27 juni

Nadere informatie

Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven

Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven ++ Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven 2014-2018 Stadskanaal, 24 februari 2014 ++ INLEIDING In dit Sociaal Statuut hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en Wedeka Bedrijven

Nadere informatie

Artikel 4 Eed/gelofte Ten aanzien van de leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Eed/gelofte Ten aanzien van de leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. CONCEPT VERORDENING OP DE REKENKAMERCOMMISSIE TIEL De raad van de gemeente Tiel; gelezen het voorstel van het presidium van.. 2016; gelet op het bepaalde in artikel 81oa van de Gemeentewet; besluit: 1.

Nadere informatie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2005; gelet op artikel 81o van

Nadere informatie

Regeling POP en functioneringsgesprekken van de gemeente Waalwijk

Regeling POP en functioneringsgesprekken van de gemeente Waalwijk Regeling POP en functioneringsgesprekken van de gemeente Waalwijk 12-0016257regeling POP en functioneringsgesprekken gemeente Waalwijk HRMHII/cfw d.d. augustus 2012 1 Regeling POP en functioneringsgesprekken

Nadere informatie

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Het bestuur van O2A5, gelet op het resultaat van het gevoerde overleg met het personeelsdeel van de (G)MR; besluit: vast te stellen de navolgende Regeling beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

Beoordelingsreglement

Beoordelingsreglement Beoordelingsreglement van de gemeente Waalwijk 12-0017715 Beoordelingsreglement gemeente Waalwijk HRMHII/cfw d.d. augustus 2012 1 Beoordelingsreglement Burgemeester en wethouders van gemeente Waalwijk;

Nadere informatie

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. bestuur: de natuurlijke persoon/personen of het orgaan

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Besluit van burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede gelet op het bepaalde in artikel 15:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeenten, gelet

Nadere informatie

een faculteit of dienst. Bij een reorganisatie van de Universiteit Twente als geheel geldt de UT als eenheid.

een faculteit of dienst. Bij een reorganisatie van de Universiteit Twente als geheel geldt de UT als eenheid. REORGANISATIECODE BEGRIPPENLIJST Werkgever: Beheerder: Eenheid: OPUT: Lokaal overleg: Universiteitsraad: het College van Bestuur de decaan van een faculteit of de directeur van een dienst. Bij een reorganisatie

Nadere informatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie overwegende dat bij besluit is vastgelegd dat de GR-BAR per 1-1-2014 voor het beschrijven en waarderen van functies aansluiting zoekt

Nadere informatie

PROCEDUREREGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING GEMEENTE STICHTSE VECHT

PROCEDUREREGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING GEMEENTE STICHTSE VECHT PROCEDUREREGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING GEMEENTE STICHTSE VECHT Secretariaat BPL Partners in BPL ING bank 65.13.65.465 Postbus 1255 T 070-414 27 00 (Leeuwendaal) KVK 54423392 2280 CG

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; gelet op de bereikte overeenstemming in het Netwerk Georganiseerd Overleg van 20 april 2012; Vast te stellen de navolgende regeling:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Beloning Delfland

Uitvoeringsregeling Beloning Delfland Uitvoeringsregeling Beloning Delfland Ter tenuitvoerlegging van Hoofdstuk 3, artikelen 3.1.1, 3.1.6, 3.1.8 t/m 3.1.13, en artikel 6.1.8 van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel

Nadere informatie

REGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN WAARDERING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONCEPT

REGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN WAARDERING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONCEPT REGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN WAARDERING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONCEPT Bijzonder Georganiseerd Overleg Groningen 15 mei 2013 1 Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. Functiehouder:

Nadere informatie

Vastgesteld in CvB-vergadering d.d. 8 juli 2014, na instemming OR d.d. 4 juli Reorganisatieprocedure TU Delft

Vastgesteld in CvB-vergadering d.d. 8 juli 2014, na instemming OR d.d. 4 juli Reorganisatieprocedure TU Delft Reorganisatieprocedure TU Delft Inleiding De continuïteit van de bedrijfsvoering van de TU Delft wordt voor een niet onbelangrijk deel bepaald door de wendbaarheid en flexibiliteit van de organisatie.

Nadere informatie

Drechtsteden. Procedureregeling met betrekking tot functiebeschrijven en functiewaarderen Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2008

Drechtsteden. Procedureregeling met betrekking tot functiebeschrijven en functiewaarderen Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2008 Drechtsteden Procedureregeling met betrekking tot functiebeschrijven en functiewaarderen Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2008 Versie 4 16 december 2008 , Inhoudsopgave Preambule 3 Artikell: Algemene

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 199 14 januari 2016 Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe Besluit van Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen Versie: 18 november 2014 Inhoud INLEIDING...3 INTERNE PROCEDURE VOOR HET

Nadere informatie

Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen;

Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen; Gemeenteblad van de gemeente Dinkelland Jaargang: 2016 Nummer: 26 Uitgifte: 7 april 2016 Besluit van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen d.d. 22 maart 2016,

Nadere informatie

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 1. Doel en werkingssfeer Het Sociaal Plan Rabobank CAO biedt medewerkers die worden geraakt door een wijziging van de organisatie

Nadere informatie

vast te stellen de navolgende Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt

vast te stellen de navolgende Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Hefpunt, overwegende dat: - het in het kader van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregeling Waterschapspersoneel

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân. Nr. 338 26 oktober 2015 Sociale Leidraad 2015 Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân;

Nadere informatie

Regeling Vermoeden Misstand Metropoolregio Eindhoven 2016

Regeling Vermoeden Misstand Metropoolregio Eindhoven 2016 CVDR Officiële uitgave van Metropoolregio Eindhoven. Nr. CVDR425614_1 28 juni 2017 Regeling Vermoeden Misstand Metropoolregio Eindhoven 2016 Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven, besluit;

Nadere informatie

VERORDENING bezwaarschriften 2011

VERORDENING bezwaarschriften 2011 VERORDENING bezwaarschriften 2011 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING bezwaarschriften 2011 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

Decentrale regelgeving

Decentrale regelgeving Decentrale regelgeving Titel regelgeving Verordening werkgeverscommissie griffie 2014 Citeertitel Verordening werkgeverscommissie griffie 2014 Besloten door: Gemeenteraad Registratie-nummer Onderwerp Bestuur

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Wet Werk en Bijstand (WWB)/Participatiewet

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Het Algemeen Bestuur van de IGSD Veluwerand; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 14-6-2006; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012;

gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012; Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; gelet op artikel 15:1:15 van CAR-UWO gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012;

Nadere informatie

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE. De raad van de gemeente Montfoort;

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE. De raad van de gemeente Montfoort; VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE De raad van de gemeente Montfoort; Gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Aanvragen Hoofdstuk 3. Beoordelingscriteria Hoofdstuk 4. Besluitvorming...

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Aanvragen Hoofdstuk 3. Beoordelingscriteria Hoofdstuk 4. Besluitvorming... CUOS-REGELING INCIDENTELE SUBSIDIE Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 2 Begripsbepalingen...2 Doelstelling...3 Uitgangspunten en subsidieplafond...3 Hoofdstuk 2. Aanvragen... 4 Aan te leveren informatie...4

Nadere informatie

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE EX ARTIKEL 83 GEMEENTEWET. De raad van de gemeente Leeuwarden;

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE EX ARTIKEL 83 GEMEENTEWET. De raad van de gemeente Leeuwarden; VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE EX ARTIKEL 83 GEMEENTEWET De raad van de gemeente Leeuwarden; gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017 Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017 De raad van de gemeente Leusden; heeft het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 1 augustus 2017, zaaknummer L140681, gelezen;

Nadere informatie

Regeling Beoordelingssysteem HBKMD

Regeling Beoordelingssysteem HBKMD Regeling Beoordelingssysteem HBKMD Het College van Bestuur besluit, gelet op de artikelen H-3 en N-2 van de vigerende cao-hbo, de regeling beoordelingssysteem HBKMD vast te stellen, die luidt als volgt:

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting MONTON

KLACHTENREGELING Stichting MONTON KLACHTENREGELING Stichting MONTON Het bevoegd gezag van de Stichting MONTON gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende

Nadere informatie

Sociaal statuut Regionale Uitvoeringsdienst Groningen. Derde medewerkersbijeenkomst 10 december 2012

Sociaal statuut Regionale Uitvoeringsdienst Groningen. Derde medewerkersbijeenkomst 10 december 2012 Sociaal statuut Regionale Uitvoeringsdienst Groningen Derde medewerkersbijeenkomst 10 december Inhoud Sociaal statuut Decentrale pakketvergelijking Plaatsingsprocedure SOCIAAL STATUUT Doel Regelt rechtspositionele

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid REGLEMENT KLACHTENPROCEDURE van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid Vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid op: 12 september

Nadere informatie

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek; voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN b e s l u i t : a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN b e s l u i t : a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen; VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN 2016 De raad van de gemeente Gooise Meren; gelezen het voorstel van 4 januari 2016, nr. RV16.007 gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Sociaal Plan. Onderhandelingsakkoord, bereikt in het BGO op 5 juni 2012

Sociaal Plan. Onderhandelingsakkoord, bereikt in het BGO op 5 juni 2012 Sociaal Plan Overdracht Muskus- en beverrattenbestrijding van Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap De

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Regeling voor het melden van het vermoeden van een misstand en voor het onderzoek ernaar

Regeling voor het melden van het vermoeden van een misstand en voor het onderzoek ernaar Regeling voor het melden van het vermoeden van een misstand en voor het onderzoek ernaar Strabrecht College, Geldrop Inleiding Een misstand is een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van: - een schending

Nadere informatie

Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad: [datum] Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum: [datum]

Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad: [datum] Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum: [datum] REGELING MELDEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad: [datum] Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum: [datum] Regeling melden vermoeden

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de Voorbereidingscommissie van het Waterschap Drents Overijsselse Delta i.o.;

gelezen het voorstel van de Voorbereidingscommissie van het Waterschap Drents Overijsselse Delta i.o.; Het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta; gelezen het voorstel van de Voorbereidingscommissie van het Waterschap Drents Overijsselse Delta i.o.; gelet op de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant

Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR381680_2 19 december 2016 Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel

Nadere informatie

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2009; gelet op de

Nadere informatie

REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie