Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatie over de Wet Normering Topinkomens"

Transcriptie

1 Grote Bakkerstraat KS Amsterdam Postbus BX Amsterdam Tel Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering voor de uitvoeringscommunicatie Yolanda Schothorst en Bart Koenen april 2015 projectnummer: V6327

2 Inhoud Management summary 1 1 Inleiding 3 2 Opzet en uitvoering van het onderzoek Opzet en uitvoering kwantitatief onderzoek Opzet en uitvoering kwalitatieve gesprekken 6 3 Resultaten onderzoek gebruikers Meldtool Achtergrondgegevens Kennis over de WNT Informatiebronnen en informatiezoekproces Een nadere beoordeling van de website Post vanuit het ministerie van BZK Het gebruik van de Meldtool Behoeften en wensen ten aanzien van informatie over de WNT 15 4 Resultaten gesprekken met topfunctionarissen en (mede)verantwoordelijken voor het bezoldigingsbeleid De resultaten uit de gesprekken met de topfunctionarissen De resultaten uit de gesprekken met de degenen die zich (mede) met beloningenbeleid bezig houden 20 5 Resultaten gesprekken met accountants 24 6 Samenvatting per doelgroep 28 Bijlage 1 Uitnodigingsmail en reminder Bijlage 2 Vragenlijst Bijlage 3 Tabellen en antwoorden open vragen Bijlage 4 Checklists

3 1. Management summary Om te achterhalen hoe de uitvoeringscommunicatie over de WNT van het ministerie van BZK wordt gewaardeerd, is in het voorjaar van 2015 een evaluatieonderzoek onder verschillende doelgroepen uitgevoerd: topfunctionarissen bij WNTinstellingen, medewerkers bij deze instellingen verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het beloningsbeleid, medewerkers bij deze instellingen belast met de financiële administratie voor topfunctionarissen en accountants van WNTinstellingen. Doel van het onderzoek was inzicht te verkrijgen in de informatiebehoeften van deze specifieke groepen, de waardering voor de huidige communicatieinzet en de wijze waarop deze verbeterd kan worden. Op basis van het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek kunnen we vaststellen dat de meeste doelgroepen na de nodige aanloopproblemen goed op de hoogte zijn van de verplichtingen in het kader van de WNT. Instellingen/organisaties weten dat ze de bezoldiging van topfunctionarissen moeten opnemen in het jaarverslag en melding moeten doen via de digitale Meldtool. De accountants weten dat ze moeten controleren of de gegevens op de juiste manier in het jaarverslag zijn opgenomen. Degenen die de Meldtool gebruiken, kunnen hier in de praktijk goed mee uit de voeten en zijn er niet al te veel tijd mee kwijt. Als de situatie bij een organisatie/instelling eenduidig is, dan levert de melding en controle van de gegevens over het algemeen niet veel hoofdbrekens op. De door het ministerie van BZK ingezette communicatiemiddelen (brief, website, helpdesk) hebben na een wat lastige start van de wet de boodschap dat en hoe er een melding moet worden gedaan duidelijk overgebracht. De instellingen/organisaties hebben zich in dit informatieproces passief opgesteld. Pas als men bij de verantwoording in het jaarverslag of bij gebruik van de Meldtool op vragen stuit, gaat men op zoek naar een antwoord. Men bezoekt in dat geval de website, belt of mailt de helpdesk of benadert de accountant. Dat betekent dat de topfunctionarissen die zelf geen melding doen of organisaties/instellingen waar geen vragen leven, buiten de door het ministerie van BZK verstuurde brieven, weinig in contact komen met communicatie over de WNT. De topfunctionarissen hebben slechts een latente informatiebehoefte, ze willen vooral globaal weten wat de wet inhoudt omdat ze het als hun verantwoordelijkheid voelen om zich aan de WNT te houden. Vooral bij degenen bij wie de bezoldiging onder de norm blijft, is de betrokkenheid bij de WNT laag. Voor de anderen binnen de organisatie/instelling die zich bezig houden met de WNT gaat het meestal om een gebeurtenis die eens per jaar voorkomt en daardoor weinig dagelijkse prioriteit heeft. Bij de communicatie vanuit het ministerie van BZK richting de accountants is veel meer sprake geweest van contact en overleg. Accountants liepen vaak als eerste tegen bepaalde onduidelijkheden aan, zij zijn voor veel klanten het aanspreekpunt over de WNT. Een deel van accountants heeft het gevoel dat de WNT te snel is ingevoerd en dat zij als beroepsgroep onterecht tegen allerlei praktijkperikelen aanliepen. Inmiddels zijn zowel accountants als organisaties/instellingen een jaar verder en zijn de meeste kwesties opgelost. Wet Normering Topinkomens V6327 Veldkamp april 2015

4 2. Het hebben van voldoende kennis om aan de verplichtingen van de wet te kunnen voldoen, wil niet zeggen dat er bij de organisaties/instellingen geen vragen leven omtrent de WNT. Want het is niet altijd duidelijk wie precies moet worden aangemerkt als topfunctionaris en hoe er moet worden omgegaan met situaties zoals gedwongen vertrek, overgangssituaties, reorganisaties, bonussen en dergelijke. De door het ministerie ontwikkelde website wordt over het algemeen goed beoordeeld (hij is volledig, leesbaar, overzichtelijk, bruikbaar) maar heeft niet op alle gedetailleerde vragen die er soms bij instellingen/organisaties spelen een afdoende antwoord. Het liefst willen organisaties/instellingen vragen die opkomen persoonlijk, snel en adequaat beantwoord zien. De wachttijd bij contact met een helpdesk of per mail moet zo beperkt mogelijk zijn. Bij de meeste grote accountantskantoren wordt de informatie over de WNT door een intern vakbureau/kenniscentrum verzameld, samengevat en in protocollen uitgewerkt. Door deze manier van werken zullen accountants werkzaam bij de grotere kantoren bij vragen die zich voordoen eerst intern kijken en in tweede instantie zelf op zoek gaan (bijvoorbeeld via de brancheorganisatie of het internet). Eventuele kennisoverdracht over de WNT moet vanuit het ministerie plaatsvinden, organisaties/instellingen en individuele accountants zijn vanwege de latente informatiebehoefte en de weinig dagelijkse prioriteit niet voornemens om er veel tijd en moeite in te stoppen. Mochten zich veranderingen in en aanvullingen op de WNT voordoen, dan verwachten de meeste doelgroepen een proactieve houding van het ministerie. Men verwacht dat het ministerie in dat geval duidelijk, volledig en tijdig informeert. Bij de organisaties/instellingen kan dat rechtstreeks, maar ook via hun brancheorganisaties. Om accountants te bereiken, kunnen het beste de interne vakbureaus/kenniscentra of de brancheorganisatie op de hoogte worden gebracht. Mede in het licht van de lage prioriteit van de WNT bij zowel organisaties/instellingen als accountants komt naar voren dat er vooral behoefte is aan praktische informatie. Men vindt bijvoorbeeld rekenvoorbeelden, casuïstiek en jurisprudentie interessant, omdat dit kan helpen bij het zoeken naar antwoorden op hun vragen. Aan het opnemen van Kamervragen is geen behoefte, dit lost geen dagelijkse problemen op. Ook de in te zetten communicatiemiddelen mogen niet te veel tijd vergen: liever een alert/nieuwsbericht per mail of een van de site te downloaden brochures dan een workshop die bijgewoond moet worden of een elearningmodule waarvoor men tijd moet vrijmaken. Wet Normering Topinkomens V6327 Veldkamp april 2015

5 3. 1 Inleiding Sinds 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) van kracht. Uitvoeringscommunicatie over de WNT wordt ingezet om een juiste naleving van de wet te bevorderen via het programma Normering Topinkomens. De voorlichting bestaat uit het gericht kennis uitdragen over WNT, het geven van informatie in brede zin over de wet en meer specialistisch juridisch advies aan organisatieonderdelen en adviseurs die betrokken zijn bij de toepassing van de WNT. Deze voorlichting wordt gegeven via verschillende communicatiemiddelen en kanalen: de website helpdesk WNT, de Meldtool op brieven op belangrijke invoeringsmomenten in de wet en pers en nieuwsberichten. De directie Communicatie van BZK wil graag weten hoe de uitvoeringscommunicatie wordt gewaardeerd door de instellingen die onder de WNT vallen (en onder het ministerie BZK) en hun accountants. Besloten is een evaluatieonderzoek onder de volgende doelgroepen van de communicatie uit te voeren: 1 topfunctionarissen bij deze WNTinstellingen; 2 medewerkers bij deze instellingen verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het beloningsbeleid; 3 medewerkers bij deze instellingen belast met de financiële administratie voor topfunctionarissen; 4 accountants van WNTinstellingen. Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de informatiebehoeften van deze specifieke groepen, de waardering voor de huidige communicatieinzet en de wijze waarop deze verbeterd kan worden. De volgende onderzoeksvragen hebben centraal gestaan: Wat is de informatiebehoefte van verschillende professionals rond de WNT en in hoeverre wordt daar aan voldaan met de huidige communicatie? 1. Hoe bekend is men met de wet: welke actie van hen is nodig en waar kan men terecht voor informatie? 2. Hoe beoordeelt men huidige communicatiekanalen en middelen in het kader van WNT? 3. Op welke manier kan de communicatie rond WNT worden geoptimaliseerd? Met behulp van de resultaten van dit onderzoek wil het ministerie de communicatie over de WNT zo goed mogelijk afstemmen op de behoeften van deze doelgroepen. Wet Normering Topinkomens V6327 Veldkamp april 2015

6 4. Het voorliggende rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 gaan we in op de opzet en uitvoering van het onderzoek. In hoofdstuk 3 beschrijven we de resultaten van het kwantitatieve onderzoek onder de gebruikers van de Meldtool. Hoofdstuk 4 en 5 geven een overzicht van de bevindingen opgedaan in de kwalitatieve gesprekken. In hoofdstuk 6 maken we de balans op. Wet Normering Topinkomens V6327 Veldkamp april 2015

7 5. 2 Opzet en uitvoering van het onderzoek Gezien de verschillende belangen die de onderscheiden doelgroepen hebben bij de communicatie van het ministerie van BZK rond de WNT en de aard van de communicatiemiddelen is besloten om het onderzoek als volgt op te zetten: degenen die de financiële administratie doen: een kwantitatief onderzoek door middel van een webenquête (invultijd maximaal 15 minuten); topfunctionarissen en degenen die het beloningsbeleid vaststellen: een kwalitatieve verkenning door middel van een telefonisch diepteinterview (gesprekstijd maximaal 30 minuten); accountants: een kwalitatieve verkenning door middel van een telefonisch of face to face diepte interview (gesprekstijd 30 à 45 minuten). 2.1 Opzet en uitvoering kwantitatief onderzoek Het ministerie heeft uit de totale groep gebruikers van de Meldtool een steekproef van n = 300 personen ter beschikking gesteld. In overleg met het ministerie is een uitnodigingstekst opgesteld die per mail aan de geselecteerde personen is verstuurd. Zie voor deze uitnodigingsmail bijlage 1. Veldkamp heeft op basis van de onderzoeksvragen een concept vragenlijst opgesteld; op basis van de reactie van het ministerie is deze vragenlijst definitief gemaakt (bijlage 2). Voor afname via het web is de vragenlijst vervolgens geprogrammeerd. De uitnodiging is 25 februari 2015 verstuurd. De respons kwam langzaam op gang. Na circa tien dagen is een reminder (zie bijlage1) verstuurd. Half maart is het veldwerk met 71 waarnemingen afgesloten. Dat is een respons van circa 24%. De gemiddelde invultijd van de vragenlijst was ruim 18 minuten. De data zijn omgezet in tabellen. In de tabellen is onderscheid gemaakt naar gebruikers die bij een gemeente werken en gebruikers die elders werken. In de rapportage geven we de resultaten grafisch weer en beschrijven we de belangrijkste resultaten. Er blijken amper significante verschillen tussen beide onderscheiden groepen te zijn. Waar relevant wordt in de tekst ingegaan op deze verschillen. De antwoorden op de open vragen zijn verwerkt in de tekst. Zie voor de tabellen en de listing van de open vragen bijlage 3. Op basis van de beschikbare informatie kunnen we niet nagaan in hoeverre de verzamelde data representatief zijn voor de totale groep die gebruik maakt van de Meldtool. We zien wel dat er een variëteit aan organisaties en functionarissen aan het onderzoek heeft deelgenomen. Op basis daarvan verwachten wij dat de resultaten een breed beeld geven van de omgang met de wet en de Meldtool. Wet Normering Topinkomens V6327 Veldkamp april 2015

8 Opzet en uitvoering kwalitatieve gesprekken In overleg met het ministerie is per doelgroep een gesprekspuntenlijst opgesteld (bijlage 4). Voor de benadering van accountants leverde het ministerie een bestand met circa 40 accountants waarvan bekend is dat ze de jaarrekening controleren van organisaties/instellingen die onder de WNT vallen. Wij hebben deze accountants een uitnodigingsbrief verstuurd en hebben daarna telefonisch contact opgenomen om hun reactie ten aanzien van ons verzoek te vernemen. Met acht van hen is een afspraak gemaakt; twee van deze gesprekken vonden op verzoek van de accountant op de werkplek plaats, de overige gesprekken zijn telefonisch gevoerd. Aan degenen die de vragenlijst over de Meldtool hebben ingevuld, is gevraagd aan te geven wie binnen hun organisatie/instelling verantwoordelijk is/zijn voor het beloningenbeleid. Dit bleken HR mensen, financiële mensen en topfunctionarissen te zijn. Omdat het veldwerk onder de gebruikers van de Meldtool langzamer liep dan gepland, is besloten om een selectie uit deze personen direct telefonisch te benaderen en hen om medewerking te vragen. In totaal hebben we acht afspraken met HR of financiële mensen en acht afspraken met topfunctionarissen gemaakt. Alle kwalitatieve gesprekken zijn in de periode maart 2015 gevoerd. De telefonische gesprekken duurden gemiddeld 30 minuten; de face to face gesprekken namen meer tijd in beslag. Op basis van de notulen en onze observaties tijdens de gesprekken hebben we de bevindingen per doelgroep samengevat. Kwalitatief onderzoek is open en exploratief en gaat uit van wat de respondenten zelf ter sprake brengen. Bij kwalitatief onderzoek gaat het om het beschrijven van de diversiteit aan opvattingen en niet om de frequentie waarmee bepaalde uitspraken worden gedaan. De resultaten uit dit kwalitatieve onderzoek zijn daarom niet generaliseerbaar naar de onderscheiden groepen. Opgenomen citaten dienen ter illustratie; de citaten van respondenten zijn cursief en door dubbele aanhalingstekens aangegeven. Wet Normering Topinkomens V6327 Veldkamp april 2015

9 7. 3 Resultaten onderzoek gebruikers Meldtool In dit hoofdstuk gaan we in op de resultaten van het kwantitatieve deel van het onderzoek onder gebruikers van de Meldtool. In de eerste paragraaf geven we enkele achtergrondgegevens van de ondervraagden weer en brengen we in kaart hoe goed men op de hoogte is van de WNT. In de tweede paragraaf wordt in beeld gebracht van welke partijen men informatie over de WNT heeft ontvangen en zoomt dieper in op het informatiezoekproces. De derde en laatste paragraaf gaat over het werken met de Meldtool en over andere communicatiebehoeften binnen de doelgroep. 3.1 Achtergrondgegevens Van de 71 respondenten zijn de meesten werkzaam als hoofd of medewerker financiële zaken (respectievelijk 14% en 21%) of als hoofd of medewerker HR (respectievelijk 4% en 20%). Circa vier op de tien geven diverse functies aan. Hieronder worden functies genoemd als zakelijk directeur, salarisadministrateur of bestuurssecretaris. Men werkt vooral bij een gemeente (42%). Onder de andere instellingen komen we vooral culturele instellingen tegen, maar ook waterbedrijven, onderwijsinstellingen, colleges en ZBO s. 1 Wat is uw functie en bij welke organisatie of instelling werkt u? (n=71) functie organisatie of instelling 41% 4% 20% 42% 3% 28% 14% 21% 27% hoofd/manager HR medewerker HR hoofd/manager financiële zaken medewerker financiële zaken diversen gemeente provincie instelling diversen Wet Normering Topinkomens V6327 Veldkamp april 2015

10 Kennis over de WNT In welke mate is men op de hoogte is van de WNT? Ruim zes op de tien respondenten geven aan (heel) goed op de hoogte te zijn van de WNT, terwijl voor bijna alle ondervraagden duidelijk is wat hun instelling of organisatie in het kader van deze wet moet doen. 2 Hoe goed of slecht bent u op de hoogte van de inhoud van de WNT? En: hoe duidelijk is het voor u wat uw instelling/organisatie moet doen in het kader van deze wet? (n=71) hoe goed of slecht is men van de WNT op de hoogte? Is het duidelijk wat de instelling/organisatie moet doen in het kader van de WNT? 35% 4% 3% 58% 58% 1% 7% 34% heel goed goed matig slecht volledig duidelijk redelijk duidelijk niet zo duidelijk helemaal niet duidelijk 20% van de respondenten weet niet wat het huidige bezoldigingsmaximum per jaar voor hun instelling is. 20% noemt een bedrag van , 25% noemt Het salaris van topfunctionarissen wordt door bijna iedereen genoemd als kosten die op grond van de WNT meetellen in de bezoldiging. De pensioenlasten en belaste onkosten worden door een ruime meerderheid genoemd als kosten die meetellen. Over de bijtelling van de leaseauto en onbelaste reiskostenvergoeding is men echter minder uitgesproken. Zo weet tweederde zeker dat de onbelaste reiskostenvergoeding niet meetelt in de bezoldiging. Iets minder dan één op de vijf geeft echter aan dat de onbelaste reiskostenvergoeding juist wel meetelt of geeft aan het antwoord op de vraag niet te weten. Hoe het met een eventuele leaseauto zit, weet men vaak niet. Wet Normering Topinkomens V6327 Veldkamp april 2015

11 9. 3 Weet u wat er op grond van de WNT onder de bezoldiging van een topfunctionaris valt? Kunt u van de volgende kosten aangeven of die wel of niet meetellen in de bezoldiging? (n=71) salaris 97 3 pensioenlasten belaste onkosten bijtelling leaseauto onbelaste reiskostenvergoeding % 50% 100% telt zeker WEL mee telt zeker NIET mee weet niet 3.3 Informatiebronnen en informatiezoekproces De overheid wordt door zes op de tien genoemd als partij van wie men informatie over de verplichtingen binnen de WNT heeft ontvangen. Gemeenten noemen de informatie vanuit de overheid vaker dan de overige respondenten. De informatie van de overheid wordt ook het vaakst genoemd als meest bruikbaar. Accountants worden door bijna vier op de tien ondervraagden genoemd als informatiebron. Deze informatie wordt door een vijfde als meest bruikbaar genoemd. De media worden door een op de vijf als informatiebron genoemd. Iets meer dan één op de tien vond deze informatie het meest bruikbaar. Degenen die niet bij een gemeente werken, vinden dit vaker. 4 Heeft u informatie gekregen over de verplichtingen in het kader van deze wet (n=71)? En: Zo ja, op welke manier was dat? (n=71) En: Van wie of wat heeft u de meest bruikbare informatie ontvangen (n=63)? informatiebron welke informatiebron was het meest bruikbaar? overheid/ministerie 65 overheid/ministerie 59 accountant 41 accountant 21 algemene media 21 brancheorganisatie/overkoepelende organisatie de eigen organisatie/instelling 8 8 algemene media brancheorganisatie/overkoepelende organisatie 5 11 diversen 13 de eigen organisatie/instelling 2 geen informatie gekregen 4 weet niet meer % % Wet Normering Topinkomens V6327 Veldkamp april 2015

12 10. Acht op de tien ondervraagden hebben ooit zelf naar informatie gezocht over de WNT. Het vaakst deed men dat via een zoekmachine op internet (52%), via de website (48%) of via de accountant (31%). Ander bronnen worden veel minder geraadpleegd. 5 Heeft u zelf ooit naar informatie over de WNT gezocht? Zo ja, hoe heeft u dat gedaan? (n=71) zoekmachine op internet 52 via 48 contact met accountant via collega's in totaal heeft 80% zelf weleens informatie over WNT gezocht WNThelpdesk 8 brancheorganisatie 3 niet zelf gezocht % De website is door tweederde van de gebruikers de afgelopen twee maanden bezocht. Van de gebruikte informatiebronnen is gevraagd of het raadplegen ervan ook leidde tot het gewenste antwoord. De website en de accountants voldoen hier het beste aan. Zo geven zes op de tien ondervraagden aan dat het raadplegen van de website of het contact met de accountant helemaal tot het gewenste antwoord leidde Een nadere beoordeling van de website Ook op andere aspecten wordt de website goed beoordeeld. Zo vindt een ruime meerderheid de website leesbaar, overzichtelijk en bruikbaar. Op de aspecten begrijpelijk, snelheid van informatie vinden, zoekfunctie en het leveren van maatwerk wordt de website minder goed beoordeeld. 1 Het aantal respondenten op deze vraag is te klein om betrouwbare uitspraken over te kunnen doen. De antwoorden moeten daarom als indicatief worden beschouwd. Wet Normering Topinkomens V6327 Veldkamp april 2015

13 11. 6 Wat vond u van de website Kunt u van de onderstaande aspecten aangeven in hoeverre u die van toepassing vindt op deze website? (n=34) leesbaar overzichtelijk bruikbaar gaf antwoord op vragen begrijpelijk kon snel vinden wat ik zocht goede zoekfunctie levert maatwerk % 50% 100% helemaal van toepassing enigszins van toepassing niet zo van toepassing helemaal niet van toepassing weet niet De onderdelen over de WNTnormen, WNTinstellingen en wet en regelgeving zijn door de bezoekers van de website de meest geraadpleegde onderdelen. 2 7 Welk onderdeel van de website heeft u gebruikt? (meer antwoorden mogelijk; n=34) WNTnormen 59 voor WNTinstellingen 56 wet en regelgeving 53 melden 44 vraag en antwoord 44 nieuws 29 verantwoordingsmodel 29 weet niet meer 12 voor accountants % Over het algemeen vond men de geraadpleegde onderdelen heel of een beetje bruikbaar. 2 Over de verschillende onderdelen zijn doorvragen gesteld. De respons is echter te klein om hier betrouwbare of indicatieve uitspraken over te kunnen doen. Wet Normering Topinkomens V6327 Veldkamp april 2015

14 12. Aan de respondenten is een aantal mogelijke toevoegingen aan de website voorgelegd. Rekenvoorbeelden en een applicatie om de norm te berekenen worden het vaakst genoemd als bruikbare toevoegingen. Aan de opname van Kamervragen op de website is de minste behoefte. 8 Stel dat de volgende onderwerpen op de website worden opgenomen, hoe bruikbaar is dat dan voor u? (n=71) rekenvoorbeelden applicatie berekening norm casuïstiek jurisprudentie kamervragen % 50% 100% heel bruikbaar enigszins bruikbaar niet zo bruikbaar helemaal niet bruikbaar weet niet Het model voor de verantwoording dat op de website te vinden is, is door een vijfde van de ondervraagden gebruikt voor de verantwoording van de jaarrekening. Een derde geeft aan het model nog niet te hebben gebruikt. Een kwart heeft het model niet gebruikt omdat men niet verantwoordelijk is. 9 Heeft u voor de verantwoording in uw jaarrekening dit jaar het model voor de verantwoording dat op de website te vinden is geraadpleegd? (n=71) 33% 20% 23% 24% ja nee nee ik ben niet verantwoordelijk nog niet Wet Normering Topinkomens V6327 Veldkamp april 2015

15 Post vanuit het ministerie van BZK Ruim zes van de tien respondenten hebben per post informatie van het ministerie van BZK ontvangen. Een vijfde geeft aan geen informatie per post van het ministerie ontvangen en een even groot deel geeft aan het niet meer te weten. Van de groep die wel informatie van het ministerie heeft ontvangen, heeft het overgrote deel de informatie ook gelezen (84%). Bijna iedereen die de informatie gelezen heeft, vond de informatie erg bruikbaar (38%) of een beetje bruikbaar (50%). 10 Heeft u het afgelopen jaar per post informatie van het ministerie van BZK gehad over de WNT? (n=71) En: heeft u deze informatie gelezen? (n=48)en: vond u deze informatie bruikbaar? (alleen gevraagd als men de informatie gelezen heeft; n=4 8) Heeft men per post informatie van het ministerie van BZK gehad? Heeft men de informatie gelezen? Vond men de informatie bruikbaar? 20% 12% 4% 8% 4% 38% 20% 61% 84% 50% ja misschien, weet niet meer nee ja nee weet niet heel bruikbaar een beetje bruikbaar niet zo bruikbaar helemaal niet bruikbaar weet niet meer 3.6 Het gebruik van de Meldtool De 71 gebruikers van de Meldtool hebben in totaal 227 topfunctionarissen gemeld. De tijdsinvestering daarvoor was voor het merendeel hooguit 30 minuten. De Meldtool wordt op bepaalde gebruiksaspecten redelijk goed beoordeeld. Zo vindt driekwart dat de Meldtool gemakkelijk in te vullen en logisch in gebruik is. Twee derde vindt duidelijk wat wordt gevraagd en vindt de uitleg duidelijk. Iets minder dan een vijfde is echter kritisch over deze twee laatste gebruiksaspecten 3. 3 In de vragenlijst zijn ook vragen over het functioneren van de helpdesk gesteld. De respons op deze vraag (n=16) is echter te klein om uitspraken over te kunnen doen. Wet Normering Topinkomens V6327 Veldkamp april 2015

16 Hoe is de Meldtool in het gebruik? Kunt u per aspect aangeven in hoeverre dat van toepassing is op de Meldtool? (n=71) makkelijk in te vullen logisch in gebruik duidelijk wat er gevraagd word duidelijke uitleg % 50% 100% helemaal van toepassing een beetje van toepassing niet zo van toepassing helemaal niet van toepassing weet niet Welke dingen doet men zoal als men de Meldtool gebruikt? Vier op de tien ondervraagden hebben in het kader van het gebruik van de Meldtool de website bezocht. Ruim één op de vijf heeft via de Meldtool contact gezocht met de helpdesk. Ruim 40% heeft het normenkader op de website geraadpleegd. 12 Heeft u bij het gebruik van de Meldtool onderstaande dingen gedaan? (n=71)en: Heeft u bij het invullen van de tool of het opstellen van uw jaarrekening het WNT normenkader dat op de website is te vinden geraadpleegd? (n=71) Heeft men onderstaande dingen gedaan? (% ja) Heeft men het WNT normenkader geraadpleegd? op topinkomens.nl gezocht 39 contact met helpdesk WNT 23 41% collega te hulp gevraagd 15 59% vraag en antwoord op topinkomens.nl 14 diversen 37 ja % nee Wet Normering Topinkomens V6327 Veldkamp april 2015

17 15. De 16 gebruikers die de helpdesk hebben benaderd, zijn niet op alle fronten tevreden. Zo vinden drie van hen dat de snelheid van antwoorden te wensen over laat, vijf vinden de duidelijkheid van het antwoord niet voldoende en drie van hen vinden het antwoord niet voldoende bruikbaar. Van de 14 personen die het model voor de verantwoording hebben gebruikt, vinden negen het model heel bruikbaar en vier vinden het model enigszins bruikbaar. 3.7 Behoeften en wensen ten aanzien van informatie over de WNT Over het algemeen vindt men de website heel volledig, slechts 27% mist informatie op de website. Men heeft soms moeite om de benodigde informatie te vinden of om een concreet antwoord op hun vragen te vinden. De geboden informatie lijkt voor sommige gebruikers een beetje te theoretisch te zijn. Een gebruiker doet de suggestie om de website een paar keer door leken te laten invullen en de beheerders te laten meekijken. Volgens hem zoeken de mensen vaak anders dan de bedenkers van een site. Een andere gebruiker vindt dat de website er na de vernieuwing niet duidelijker op is geworden. Maar ook hij vindt vrijwel altijd wat hij zoekt. Er missen (in de eigen woorden van de respondenten) de volgende concrete zaken: duidelijkheid over rapporteringsverplichting voor externe niettopfunctionarissen en de hierop van toepassing zijnde norm stapsgewijze duidelijke informatie met een voorbeeld format erbij een eenvoudige manier om contact op te nemen met de Helpdesk een totaaloverzicht van de stand van zaken WNT duidelijkheid, voorbeelden begrijpelijke informatie over wat wel en niet meetelt informatie over wie zijn de topfunctionarissen bij een ZBO, College? een helpdesk voor kleine vragen over de WNT en over het indienen van de informatie toegepaste praktijkvoorbeelden, een mooie praktijkcasus wie er onder vallen. Desgevraagd is er een redelijk sterke behoefte aan alerts en nieuwsberichten over de WNT per en aan een te downloaden brochure of presentatie. De behoefte aan een elearning module, instructiefilmpje of workshops is beduidend kleiner. Wet Normering Topinkomens V6327 Veldkamp april 2015

18 Hoeveel behoefte heeft u aan de volgende communicatievormen en middelen (n=71) alerts/nieuwsberichten per mail te downloaden presentatie/brochure elearningmodule instructiefilmpje workshops % 50% 100% veel behoefte enigszins behoefte weinig behoefte helemaal geen behoefte weet niet De verbetersuggesties van de respondenten zijn divers. Soms heeft men behoefte aan informatie op heel specifieke punten, soms vindt men de communicatie over de WNT in het algemeen te ingewikkeld, onduidelijk of te uitvoerig. En men heeft soms moeite met de inhoud van de WNT: waarom moet je melden als de bezoldiging onder de norm valt? Het betekent werk voor de organisatie/instelling zonder dat daarvan de rationale zichtbaar is. Het bijblijven en toepassen van de WNT kost veel tijd terwijl het voor ons niet speelt. De verbetersuggesties op een rij: Algemene wensen vroegtijdig aangeven wat de consequenties zijn van overschrijding van de norm duidelijker communicatie richting alle betrokkenen, om te voorkomen dat het als een vervelend speeltje van de contactpersoon wordt gezien betere communicatie tussen de verschillende ministeries meer informatie vanuit BZK, nu moet ik alle informatie zelf via internet zoeken betere bereikbaarheid van de helpdesk wijzigingen via direct mail of nieuwsbrief bekend maken betere aansluiting tussen formats in jaarrekening en melding via DigiMV kunnen aanmelden voor digitale nieuwsbrief in de digitale tool alleen de gegevens vragen die voor ons van toepassing zijn Wensen ten aanzien van de aard van de communicatie duidelijk overzicht geven van alle wijzigingen binnen de WNT kort en duidelijk houden en voorbeelden geven in heldere taal communiceren berichten van BZK eenvoudiger schrijven goede en logische informatie rond de wetgeving bieden Wet Normering Topinkomens V6327 Veldkamp april 2015

19 17. juiste zoekbegrippen concrete informatie die niet voor meerdere uitleg vatbaar is tijdige informatie beter afstemmen op de verschillende doelgroepen Wensen op het terrein van specifieke onderwerpen toelichting op afvloeiingsen beëindigingsregelingen verbeteren hoe neem je outplacementtraject in het WNT overzicht op meer duidelijkheid over de in te vullen bedragen met betrekking tot voorziening ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn. Wat wordt daarmee bedoeld? onderdeel maken van de website van het betrokken ministerie aangeven welke functionarissen in aanmerking komen stapsgewijs aangeven wat de bedoeling is van het verstrekken van de WNTgegevens Wensen ten aanzien van de inhoud van de WNT vereenvoudiging beperking van de administratie lasten, niet WNT gegevens via Meldtool èn in jaarrekening rapporteren begrijp niet dat wij de enquête nog steeds moeten invullen want de bij onze gemeente opgegeven personen blijven al jaren ruim onder de norm ondergrens voor melding in stellen, dat voorkomt een hoop onnodig invullen van formulieren als blijkt dat doel is bereikt direct afschaffen, vermindering bureaucratie probeer de regeling eenvoudiger te maken dan komt de uitvoering vanzelf wel In de woorden van één van de gebruikers: De wetgeving is belachelijk ingewikkeld geworden. Volgens mij wordt het doel van de wet (wat mij betreft openbaarmaking van gegevens inzake topfunctionarissen) soms uit het oog verloren. De wetgeving is nu een aantal keer gewijzigd, met toelichting op toelichting op toelichting, maar of het nu duidelijker is geworden? Daar lijkt het vooralsnog niet op. Wat de topfunctionarissen moeten toelichten is me inmiddels vrij duidelijk, maar hoe de 'gewone' medewerkers vallen onder de wet is me niet in elke situatie duidelijk. We merken dat de accountant hier ook nog mee worstelt. Het levert iedereen een hoop werk op, zonder dat het echt wat oplevert heb ik het idee. Wet Normering Topinkomens V6327 Veldkamp april 2015

20 18. 4 Resultaten gesprekken met topfunctionarissen en (mede)verantwoordelijken voor het bezoldigingsbeleid 4.1 De resultaten uit de gesprekken met de topfunctionarissen We hebben in totaal met acht topfunctionarissen gesproken. Men is werkzaam als gemeentesecretaris, als bestuurder/directeur bij een culturele instelling, bij een vrijwilligersorganisatie of bij een nutsinstelling. Kennis over de WNT Topfunctionarissen vinden het mede in het kader van hun publieke taak belangrijk om aan de wet en de verplichtingen te voldoen. Ik vind dat een bedrijf als het onze zich gewoon aan de wet en regelgeving moet houden, dat is een gezond uitgangspunt. Ik vind dat ik vanuit mijn publieke functie een voorbeeld moet kunnen geven hoe de wet uitgevoerd moet worden. Een gemeentesecretaris merkt op dat de WNT belangrijk is vanuit een negatieve motivatie, men wil maatschappelijke onrust graag voorkomen: Het ons niet houden aan deze wet en regelgeving betekent bestuurlijk en politiek nogal wat voor ons. Ze vinden het dan ook geen probleem om er verantwoording af te leggen in het jaarverslag. Maar de betrokkenheid van de topfunctionarissen bij de WNT is niet altijd groot, vooral als de bezoldiging onder de norm blijft. Het salaris dat ik als bestuurder verdien staat in geen enkele verhouding tot wat er in de WNT staat. Ik doe het omdat het verplicht is, maar ik zit ver onder de norm. Men is er soms ook verbaasd over dat hun bezoldiging gemeld moet worden, men ervaart het eigen inkomen niet als topinkomen. Ook vindt niet iedereen de inhoud van de wet interessant. Ik doe het omdat het moet, maar het heeft geen enkele waarde. We nemen het niet zo serieus wat dat betreft. Ik weet dat mijn inkomen niet aan de top zit en ook niet over de top gaat. Dus de WNT is geen graadmeter om te kijken of ik daar onder zit. Dit gebrek aan involvement en interesse in en soms ook de ergernis over de wet beïnvloedt de mening over de communicatie rond de wet. Communicatie over een prettige boodschap vind je gauw leuker dan een nare boodschap. Over het algemeen is de topfunctionaris niet degene die de melding doet; daarvoor is bijvoorbeeld het hoofd bedrijfsvoering, de controller, het hoofd financiën verantwoordelijk. De topfunctionarissen houden zich er ook niet dagelijks mee bezig wat er wel en niet meegerekend mag worden. Over het algemeen heeft men het gevoel niet volledig, maar wel voldoende op de hoogte te zijn van de WNT. Ik ben niet heel deskundig op dit gebied maar ook weer niet helemaal blanco. Sommige topfunctionarissen hadden al met een voorloper van de WNT te maken. Degenen onder hen die de Meldtool zelf hebben gebruikt, geven aan dat dit ook inzicht geeft in de verplichtingen. Door de Meldtool te gebruiken kom je in een menu waardoor het zichzelf uitwijst. Men heeft kennis over de WNT nodig om er op toe te zien dat de administratie goed op orde is, om informatie te kunnen verstrekken indien nodig, en vooral om te weten hoe te handelen om Wet Normering Topinkomens V6327 Veldkamp april 2015

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs

Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs Van 24 t/m 28 maart vond de Week van Passend Onderwijs plaats. De Week is een initiatief van het ministerie van OCW en 22 onderwijsorganisaties,

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved.

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved. Onderzoeksresultaten Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds april 2011 2010 Towers Watson. All rights reserved. Inhoud Context onderzoek Samenvatting Resultaten Communicatiemiddelen Uniform

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Ministerie van VROM Kennisplein Omgevingsvergunning Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Interne postcode IPC 660 http://omgevingsvergunning.vrom.nl

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Schakel(en) tussen klanten

Schakel(en) tussen klanten Schakel(en) tussen klanten Onderzoek naar klanttevredenheid dienstverlening Agentschap SZW EUROPESE UNIE Europees Sociaal Fonds Het Agentschap SZW voert Europese en nationale subsidieregelingen uit op

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Enschede-panel over informatievoorziening

Enschede-panel over informatievoorziening Enschede-panel over informatievoorziening Driekwart van de panelleden leest Enschede Centraal. De infopagina s in Huis aan Huis zijn de vaakst gebruikte gemeentelijke informatiebron. Kabelkrant en digitale

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 23: Informatiebehoefte over CITES-regelgeving 9 september 2013

Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 23: Informatiebehoefte over CITES-regelgeving 9 september 2013 Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 23: Informatiebehoefte over CITES-regelgeving 9 september 2013 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Dienst Regelingen biedt op verschillende manieren (kanalen)

Nadere informatie

DE NIEUWE WEBSITE VAN DE GEMEENTERAAD VAN PURMEREND RAAD.PURMEREND.NL

DE NIEUWE WEBSITE VAN DE GEMEENTERAAD VAN PURMEREND RAAD.PURMEREND.NL DE NIEUWE WEBSITE VAN DE GEMEENTERAAD VAN PURMEREND RAAD.PURMEREND.NL De nieuwe website van de gemeenteraad van Purmerend: raad.purmerend.nl In opdracht van: De griffie Uitgevoerd door: Afdeling Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Gemeente Amersfoort Marlies Visser Juli 2014 De afdeling Communicatie wil de manier waarop informatie over gemeentelijke zaken wordt aangeboden beter laten aansluiten

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Betreft: Commentaar RJ-Uiting 2013-8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Betreft: Commentaar RJ-Uiting 2013-8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Raad voor de Jaarverslaggeving Antonio Vivaldistraat 2-8 1083 HO AMSTERDAM Zeist, 15 mei 2013 Betreft: Commentaar RJ-Uiting 2013-8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke

Nadere informatie

Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010

Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Contactgegevens: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Business

Nadere informatie

Onderzoek. Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs

Onderzoek. Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs Onderzoek Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs Rapportage Publieksmonitor: module provisieverbod December 2012 Samenvatting (1/2) 1. Bekendheid provisieverbod laag Nog niet veel Nederlanders

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Doelstelling van deze enquete

Doelstelling van deze enquete Doelstelling van deze enquete Het inzichtelijk maken van de bestaande interne communicatiestructuur, de tevredenheid daarover en de mogelijkheden tot verbeteringen. Algemene vragen: - Welke afdeling werkt

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015 2015 Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten Juni 2015 Alle doelstellingen behaald Kinderen en ouders: Doelstelling: 40% van de ouders van kinderen tussen de 8 en 12 jaar is bereikt met

Nadere informatie

18-02-2013. Donortevredenheidsonderzoek Meting 1

18-02-2013. Donortevredenheidsonderzoek Meting 1 18-02-2013 Donortevredenheidsonderzoek Meting 1 Richting van organisatie Achtergrond Resultaten eerder onderzoek (eigen beheer): Procedure klachtenafhandeling Wachttijden Wens digitale communicatievormen

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Voor deze enquête bevragen jullie minstens 25 personen

Voor deze enquête bevragen jullie minstens 25 personen TIPS VOOR ENQUÊTES 1. Opstellen van de enquête 1.1 Bepalen van het doel van de enquête Voor je een enquête opstelt denk je eerst na over wat je wil weten en waarom. Vermijd een te ruime omschrijving van

Nadere informatie

Festival van het Leren. - Evaluatie - workshop. Corien van der Linden. Utrecht - 19 maart 2010

Festival van het Leren. - Evaluatie - workshop. Corien van der Linden. Utrecht - 19 maart 2010 Festival van het Leren - Evaluatie - workshop Corien van der Linden Utrecht - 19 maart 2010 Terra Nova Partners in Onderzoek www.terranovapartners.nl Agenda - introductie - onderzoekmethoden - zelf aan

Nadere informatie

Enquête over onderhoud

Enquête over onderhoud Enquête over onderhoud In november 2014 legden we het Bo-Ex Panel een enquête voor met als onderwerp Onderhoud. Het thema onderhoud is erg breed. Daarom kozen we vooral te vragen naar ervaringen bij de

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 20: evaluatie panel December 2012 1. Inleiding Het Internetpanel Dienst Regelingen bestaat nu bijna vijf jaar. Dat vinden de opdrachtgever Dienst Regelingen

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Klantmeting Bijzondere bijstand. Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ

Klantmeting Bijzondere bijstand. Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Klantmeting Bijzondere bijstand Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Gemeente 's-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Oktober 2010 1 Samenvatting In september en oktober 2010 heeft

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Kattenbroek Huisarts Schenkels Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Kattenbroek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Dalfsen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Dalfsen zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Burgers correctiepunt De behoefte aan een centraal punt voor het aanpassen van persoonlijke gegevens bij overheidsorganisaties en - instanties

Burgers correctiepunt De behoefte aan een centraal punt voor het aanpassen van persoonlijke gegevens bij overheidsorganisaties en - instanties Burgers correctiepunt De behoefte aan een centraal punt voor het aanpassen van persoonlijke gegevens bij overheidsorganisaties en - instanties Koen de Groot & Dieter Verhue 9 januari 2017 H3110 Inleiding

Nadere informatie

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017 Gemeente Ommen Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 28 juli 2017 DATUM 28 juli 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076)

Nadere informatie

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie.

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie. Gelderland Dichtbij Resultaten peiling 11 GeldersPanel 28 oktober 2010 Over deze peiling In deze nieuwsbrief worden de resultaten beschreven van de peiling onder het GeldersPanel over de informatievoorziening

Nadere informatie

Wachttijden in de ziekenhuiszorg

Wachttijden in de ziekenhuiszorg Wachttijden in de ziekenhuiszorg Nederlandse Zorgautoriteit Fenneke Vegter, Guda Kay 16-12-2016 Project: Z8461 Onderzoek naar de houding van patiënten ten aanzien van de wachttijden in de ziekenhuiszorg,

Nadere informatie

Verslag opinieonderzoek validatiestelsel

Verslag opinieonderzoek validatiestelsel Verslag opinieonderzoek validatiestelsel René Bekkers, Filantropische Studies Vrije Universiteit Amsterdam 29 september 2016 * In Geven in Nederland 2017 zijn op verzoek en in overleg met het Centraal

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Heino Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Heino zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd.

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN?

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? Evaluatie-onderzoek van het online stemmen Een kwantitatief onderzoek naar het stemmen via internet van burger@overheid. Uitgevoerd door NetPanel in samenwerking

Nadere informatie

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht Pilot Brandveilig Leven in rzicht Evaluatie huisbezoeken VERSIEBEHEER Versie Datum Auteur 1. juni 212 RP 1.1 2 juni 212 RP 1 Samenvatting Dit is de evaluatie van de pilot Brandveilig leven in rzicht, die

Nadere informatie

Onderzoek (v)echtscheidingen

Onderzoek (v)echtscheidingen Onderzoek (v)echtscheidingen 31 augustus 2012 Over het onderzoek Aan het onderzoek deden 4.445 ouders mee die in scheiding liggen of die gescheiden zijn op het moment dat ze minderjarige kinderen hadden,

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

RAPPORTAGE DRAAGVLAKONDERZOEK CAO VVT

RAPPORTAGE DRAAGVLAKONDERZOEK CAO VVT RAPPORTAGE DRAAGVLAKONDERZOEK CAO VVT INHOUDSOPGAVE Blz + Inleiding 03 + Management Summary 06 + Uitkomsten 08 + Ontwikkelingen in de VVT 08 + Houding ten aanzien van CAO-akkoord 14 + Houding ten aanzien

Nadere informatie

Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage

Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage Samenvatting De gemeente Breda werkt met één centraal nummer waarnaar gebeld kan worden voor het maken van afspraken, vragen, meldingen en

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DGBK Directie Arbeidszaken Publieke Sector Programma Normering Topinkomens www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Nieuwsbrief over peiling 13: relatie met DR en tracking & tracing BTR Maart 2012 1. Inleiding Tussen 9 en 19 februari 2012 konden panelleden van het Internetpanel

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 16: Gecombirde opgave Juli 2012 1. Inleiding Tussen 27 juni en 8 juli is een peiling uitgezet over de Gecombirde opgave 2012 (GO2012). Dienst Regelingen

Nadere informatie

Motie Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Inzake Inhuur

Motie Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Inzake Inhuur cl RM014-0093 Motie Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Inzake Inhuur De Gemeenteraad van Bergen op Zoom in vergadering bijeen op donderdag 19 juni 2014 in beraadslaging over "Jaarstukken 2013"

Nadere informatie

HGW en Oudercommunicatie

HGW en Oudercommunicatie HGW en Oudercommunicatie Hoe maken we ouders participant in het HGW proces om zo het onderwijs aan het kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen? CNS Putten 2 C H R I S T E L I J K E H O G E S C H O

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Monitor Standard Business Reporting. Tweede meting januari 2012

Monitor Standard Business Reporting. Tweede meting januari 2012 Monitor Standard Business Reporting Tweede meting januari 2012 Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Onderzoeksverantwoording Monitor Standard Business Reporting. Respons 4. Samenvatting 5. Bekendheid en kennis

Nadere informatie

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014.

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014. Deloitte Accountants B.V. Park Veidzigt 25 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg Nederland Tel: 088 288 2888 Fax 088 288 9895 www.deloitte.n1 Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland

Nadere informatie

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Memo Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Inhoud Hoofdstuk 1: Introductie... 1 Hoofdstuk 2: Algemene uitkomsten... 1 2.1 De weg naar de studieadviseur... 1 2.2 Hulpvraag... 2 2.3 Waardering

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

Campagne De Nieuwe Handhaver

Campagne De Nieuwe Handhaver Campagne De Nieuwe Handhaver Projectnummer: 10180 In opdracht van: Stedelijk Programma Regelgeving en Handhaving Manilde van der Oord Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam

Nadere informatie

Meer informatie In de bijlage bij deze brief en op de website www.todinkomens.nl kunt u meer informatie vinden over de WNT.

Meer informatie In de bijlage bij deze brief en op de website www.todinkomens.nl kunt u meer informatie vinden over de WNT. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Recreatieschap Voorne Putten Rozenburg De Directie / Het Bestuur Postbus 341 [ _ 3100AH SCHIEDAM! "

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Communicatie tussen OCW en leraren Onderzoek onder leraren po, so, vo en mbo

Communicatie tussen OCW en leraren Onderzoek onder leraren po, so, vo en mbo Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie tussen OCW en leraren Onderzoek onder

Nadere informatie

Compensatie eigen risico is nog onbekend

Compensatie eigen risico is nog onbekend Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Reitsma-van Rooijen, J. de Jong. Compensatie eigen risico is nog onbekend Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt. U

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Communicatievisie 2015

Communicatievisie 2015 Communicatievisie 2015 Inleiding Communicatievisie gemeente Enschede De gemeente Enschede werkt aan een nieuwe Communicatievisie: hoe en op welke manier gaat de gemeente in de toekomst met haar inwoners

Nadere informatie

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Rapport Marktmonitor 2015 18 September 2015 Colofon In opdracht van: Majka van Doorn Research Consultant 033 330 33

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT bij Stichting VU-VUmc (Dhr. L.M. Bouter) Plaats: Utrecht Bestuursnummer: 75792 Onderzoeksnummer: 276697 Datum onderzoek: najaar 2014 Datum vaststelling: 28 april

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK

DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK Hoe denken deelnemers en gepensioneerden over PPF APG en haar communicatie uitingen. 18 september 2014 Roel Lubberink MCD/ MI Conclusies: Deelnemers Hoge algemene tevredenheid

Nadere informatie

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Verzamelen gegevens: december 2013

Verzamelen gegevens: december 2013 Verzamelen gegevens: december 2013 Interpretatie gegevens: april/mei 2014 Organisatiebeschrijving Inzowijs richt zich op de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 23 jaar. De problematiek

Nadere informatie

Flitspeiling plastic tasjes

Flitspeiling plastic tasjes Flitspeiling plastic tasjes Rapportage flitspeiling plastic tasjes 17 mei 2016 Inhoudsopgave Voorwoord Management summary Resultaten Kennis maatregel Reclamebekendheid Beoordeling reclame Gedrag n.a.v.

Nadere informatie

Rapport van bevindingen WNT RTV Rijnmond

Rapport van bevindingen WNT RTV Rijnmond Programma Normering Topinkomens Rapport van bevindingen WNT RTV Rijnmond Versie 1.0 Datum 2 maart 2015 Status Definitief Colofon Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eenheid toezicht

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

In 7 stappen naar een opgeruimd huis Hoe je op een makkelijke manier je opruimachterstanden inloopt

In 7 stappen naar een opgeruimd huis Hoe je op een makkelijke manier je opruimachterstanden inloopt In 7 stappen naar een opgeruimd huis Hoe je op een makkelijke manier je opruimachterstanden inloopt Ben jij zo iemand die actief is en veel interesses heeft en daardoor ook veel bezigheden en spullen heeft?

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht

Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden Afdeling ICT&O, Cleveringa Instituut,

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie