Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatie over de Wet Normering Topinkomens"

Transcriptie

1 Grote Bakkerstraat KS Amsterdam Postbus BX Amsterdam Tel Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering voor de uitvoeringscommunicatie Yolanda Schothorst en Bart Koenen april 2015 projectnummer: V6327

2 Inhoud Management summary 1 1 Inleiding 3 2 Opzet en uitvoering van het onderzoek Opzet en uitvoering kwantitatief onderzoek Opzet en uitvoering kwalitatieve gesprekken 6 3 Resultaten onderzoek gebruikers Meldtool Achtergrondgegevens Kennis over de WNT Informatiebronnen en informatiezoekproces Een nadere beoordeling van de website Post vanuit het ministerie van BZK Het gebruik van de Meldtool Behoeften en wensen ten aanzien van informatie over de WNT 15 4 Resultaten gesprekken met topfunctionarissen en (mede)verantwoordelijken voor het bezoldigingsbeleid De resultaten uit de gesprekken met de topfunctionarissen De resultaten uit de gesprekken met de degenen die zich (mede) met beloningenbeleid bezig houden 20 5 Resultaten gesprekken met accountants 24 6 Samenvatting per doelgroep 28 Bijlage 1 Uitnodigingsmail en reminder Bijlage 2 Vragenlijst Bijlage 3 Tabellen en antwoorden open vragen Bijlage 4 Checklists

3 1. Management summary Om te achterhalen hoe de uitvoeringscommunicatie over de WNT van het ministerie van BZK wordt gewaardeerd, is in het voorjaar van 2015 een evaluatieonderzoek onder verschillende doelgroepen uitgevoerd: topfunctionarissen bij WNTinstellingen, medewerkers bij deze instellingen verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het beloningsbeleid, medewerkers bij deze instellingen belast met de financiële administratie voor topfunctionarissen en accountants van WNTinstellingen. Doel van het onderzoek was inzicht te verkrijgen in de informatiebehoeften van deze specifieke groepen, de waardering voor de huidige communicatieinzet en de wijze waarop deze verbeterd kan worden. Op basis van het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek kunnen we vaststellen dat de meeste doelgroepen na de nodige aanloopproblemen goed op de hoogte zijn van de verplichtingen in het kader van de WNT. Instellingen/organisaties weten dat ze de bezoldiging van topfunctionarissen moeten opnemen in het jaarverslag en melding moeten doen via de digitale Meldtool. De accountants weten dat ze moeten controleren of de gegevens op de juiste manier in het jaarverslag zijn opgenomen. Degenen die de Meldtool gebruiken, kunnen hier in de praktijk goed mee uit de voeten en zijn er niet al te veel tijd mee kwijt. Als de situatie bij een organisatie/instelling eenduidig is, dan levert de melding en controle van de gegevens over het algemeen niet veel hoofdbrekens op. De door het ministerie van BZK ingezette communicatiemiddelen (brief, website, helpdesk) hebben na een wat lastige start van de wet de boodschap dat en hoe er een melding moet worden gedaan duidelijk overgebracht. De instellingen/organisaties hebben zich in dit informatieproces passief opgesteld. Pas als men bij de verantwoording in het jaarverslag of bij gebruik van de Meldtool op vragen stuit, gaat men op zoek naar een antwoord. Men bezoekt in dat geval de website, belt of mailt de helpdesk of benadert de accountant. Dat betekent dat de topfunctionarissen die zelf geen melding doen of organisaties/instellingen waar geen vragen leven, buiten de door het ministerie van BZK verstuurde brieven, weinig in contact komen met communicatie over de WNT. De topfunctionarissen hebben slechts een latente informatiebehoefte, ze willen vooral globaal weten wat de wet inhoudt omdat ze het als hun verantwoordelijkheid voelen om zich aan de WNT te houden. Vooral bij degenen bij wie de bezoldiging onder de norm blijft, is de betrokkenheid bij de WNT laag. Voor de anderen binnen de organisatie/instelling die zich bezig houden met de WNT gaat het meestal om een gebeurtenis die eens per jaar voorkomt en daardoor weinig dagelijkse prioriteit heeft. Bij de communicatie vanuit het ministerie van BZK richting de accountants is veel meer sprake geweest van contact en overleg. Accountants liepen vaak als eerste tegen bepaalde onduidelijkheden aan, zij zijn voor veel klanten het aanspreekpunt over de WNT. Een deel van accountants heeft het gevoel dat de WNT te snel is ingevoerd en dat zij als beroepsgroep onterecht tegen allerlei praktijkperikelen aanliepen. Inmiddels zijn zowel accountants als organisaties/instellingen een jaar verder en zijn de meeste kwesties opgelost. Wet Normering Topinkomens V6327 Veldkamp april 2015

4 2. Het hebben van voldoende kennis om aan de verplichtingen van de wet te kunnen voldoen, wil niet zeggen dat er bij de organisaties/instellingen geen vragen leven omtrent de WNT. Want het is niet altijd duidelijk wie precies moet worden aangemerkt als topfunctionaris en hoe er moet worden omgegaan met situaties zoals gedwongen vertrek, overgangssituaties, reorganisaties, bonussen en dergelijke. De door het ministerie ontwikkelde website wordt over het algemeen goed beoordeeld (hij is volledig, leesbaar, overzichtelijk, bruikbaar) maar heeft niet op alle gedetailleerde vragen die er soms bij instellingen/organisaties spelen een afdoende antwoord. Het liefst willen organisaties/instellingen vragen die opkomen persoonlijk, snel en adequaat beantwoord zien. De wachttijd bij contact met een helpdesk of per mail moet zo beperkt mogelijk zijn. Bij de meeste grote accountantskantoren wordt de informatie over de WNT door een intern vakbureau/kenniscentrum verzameld, samengevat en in protocollen uitgewerkt. Door deze manier van werken zullen accountants werkzaam bij de grotere kantoren bij vragen die zich voordoen eerst intern kijken en in tweede instantie zelf op zoek gaan (bijvoorbeeld via de brancheorganisatie of het internet). Eventuele kennisoverdracht over de WNT moet vanuit het ministerie plaatsvinden, organisaties/instellingen en individuele accountants zijn vanwege de latente informatiebehoefte en de weinig dagelijkse prioriteit niet voornemens om er veel tijd en moeite in te stoppen. Mochten zich veranderingen in en aanvullingen op de WNT voordoen, dan verwachten de meeste doelgroepen een proactieve houding van het ministerie. Men verwacht dat het ministerie in dat geval duidelijk, volledig en tijdig informeert. Bij de organisaties/instellingen kan dat rechtstreeks, maar ook via hun brancheorganisaties. Om accountants te bereiken, kunnen het beste de interne vakbureaus/kenniscentra of de brancheorganisatie op de hoogte worden gebracht. Mede in het licht van de lage prioriteit van de WNT bij zowel organisaties/instellingen als accountants komt naar voren dat er vooral behoefte is aan praktische informatie. Men vindt bijvoorbeeld rekenvoorbeelden, casuïstiek en jurisprudentie interessant, omdat dit kan helpen bij het zoeken naar antwoorden op hun vragen. Aan het opnemen van Kamervragen is geen behoefte, dit lost geen dagelijkse problemen op. Ook de in te zetten communicatiemiddelen mogen niet te veel tijd vergen: liever een alert/nieuwsbericht per mail of een van de site te downloaden brochures dan een workshop die bijgewoond moet worden of een elearningmodule waarvoor men tijd moet vrijmaken. Wet Normering Topinkomens V6327 Veldkamp april 2015

5 3. 1 Inleiding Sinds 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) van kracht. Uitvoeringscommunicatie over de WNT wordt ingezet om een juiste naleving van de wet te bevorderen via het programma Normering Topinkomens. De voorlichting bestaat uit het gericht kennis uitdragen over WNT, het geven van informatie in brede zin over de wet en meer specialistisch juridisch advies aan organisatieonderdelen en adviseurs die betrokken zijn bij de toepassing van de WNT. Deze voorlichting wordt gegeven via verschillende communicatiemiddelen en kanalen: de website helpdesk WNT, de Meldtool op brieven op belangrijke invoeringsmomenten in de wet en pers en nieuwsberichten. De directie Communicatie van BZK wil graag weten hoe de uitvoeringscommunicatie wordt gewaardeerd door de instellingen die onder de WNT vallen (en onder het ministerie BZK) en hun accountants. Besloten is een evaluatieonderzoek onder de volgende doelgroepen van de communicatie uit te voeren: 1 topfunctionarissen bij deze WNTinstellingen; 2 medewerkers bij deze instellingen verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het beloningsbeleid; 3 medewerkers bij deze instellingen belast met de financiële administratie voor topfunctionarissen; 4 accountants van WNTinstellingen. Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de informatiebehoeften van deze specifieke groepen, de waardering voor de huidige communicatieinzet en de wijze waarop deze verbeterd kan worden. De volgende onderzoeksvragen hebben centraal gestaan: Wat is de informatiebehoefte van verschillende professionals rond de WNT en in hoeverre wordt daar aan voldaan met de huidige communicatie? 1. Hoe bekend is men met de wet: welke actie van hen is nodig en waar kan men terecht voor informatie? 2. Hoe beoordeelt men huidige communicatiekanalen en middelen in het kader van WNT? 3. Op welke manier kan de communicatie rond WNT worden geoptimaliseerd? Met behulp van de resultaten van dit onderzoek wil het ministerie de communicatie over de WNT zo goed mogelijk afstemmen op de behoeften van deze doelgroepen. Wet Normering Topinkomens V6327 Veldkamp april 2015

6 4. Het voorliggende rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 gaan we in op de opzet en uitvoering van het onderzoek. In hoofdstuk 3 beschrijven we de resultaten van het kwantitatieve onderzoek onder de gebruikers van de Meldtool. Hoofdstuk 4 en 5 geven een overzicht van de bevindingen opgedaan in de kwalitatieve gesprekken. In hoofdstuk 6 maken we de balans op. Wet Normering Topinkomens V6327 Veldkamp april 2015

7 5. 2 Opzet en uitvoering van het onderzoek Gezien de verschillende belangen die de onderscheiden doelgroepen hebben bij de communicatie van het ministerie van BZK rond de WNT en de aard van de communicatiemiddelen is besloten om het onderzoek als volgt op te zetten: degenen die de financiële administratie doen: een kwantitatief onderzoek door middel van een webenquête (invultijd maximaal 15 minuten); topfunctionarissen en degenen die het beloningsbeleid vaststellen: een kwalitatieve verkenning door middel van een telefonisch diepteinterview (gesprekstijd maximaal 30 minuten); accountants: een kwalitatieve verkenning door middel van een telefonisch of face to face diepte interview (gesprekstijd 30 à 45 minuten). 2.1 Opzet en uitvoering kwantitatief onderzoek Het ministerie heeft uit de totale groep gebruikers van de Meldtool een steekproef van n = 300 personen ter beschikking gesteld. In overleg met het ministerie is een uitnodigingstekst opgesteld die per mail aan de geselecteerde personen is verstuurd. Zie voor deze uitnodigingsmail bijlage 1. Veldkamp heeft op basis van de onderzoeksvragen een concept vragenlijst opgesteld; op basis van de reactie van het ministerie is deze vragenlijst definitief gemaakt (bijlage 2). Voor afname via het web is de vragenlijst vervolgens geprogrammeerd. De uitnodiging is 25 februari 2015 verstuurd. De respons kwam langzaam op gang. Na circa tien dagen is een reminder (zie bijlage1) verstuurd. Half maart is het veldwerk met 71 waarnemingen afgesloten. Dat is een respons van circa 24%. De gemiddelde invultijd van de vragenlijst was ruim 18 minuten. De data zijn omgezet in tabellen. In de tabellen is onderscheid gemaakt naar gebruikers die bij een gemeente werken en gebruikers die elders werken. In de rapportage geven we de resultaten grafisch weer en beschrijven we de belangrijkste resultaten. Er blijken amper significante verschillen tussen beide onderscheiden groepen te zijn. Waar relevant wordt in de tekst ingegaan op deze verschillen. De antwoorden op de open vragen zijn verwerkt in de tekst. Zie voor de tabellen en de listing van de open vragen bijlage 3. Op basis van de beschikbare informatie kunnen we niet nagaan in hoeverre de verzamelde data representatief zijn voor de totale groep die gebruik maakt van de Meldtool. We zien wel dat er een variëteit aan organisaties en functionarissen aan het onderzoek heeft deelgenomen. Op basis daarvan verwachten wij dat de resultaten een breed beeld geven van de omgang met de wet en de Meldtool. Wet Normering Topinkomens V6327 Veldkamp april 2015

8 Opzet en uitvoering kwalitatieve gesprekken In overleg met het ministerie is per doelgroep een gesprekspuntenlijst opgesteld (bijlage 4). Voor de benadering van accountants leverde het ministerie een bestand met circa 40 accountants waarvan bekend is dat ze de jaarrekening controleren van organisaties/instellingen die onder de WNT vallen. Wij hebben deze accountants een uitnodigingsbrief verstuurd en hebben daarna telefonisch contact opgenomen om hun reactie ten aanzien van ons verzoek te vernemen. Met acht van hen is een afspraak gemaakt; twee van deze gesprekken vonden op verzoek van de accountant op de werkplek plaats, de overige gesprekken zijn telefonisch gevoerd. Aan degenen die de vragenlijst over de Meldtool hebben ingevuld, is gevraagd aan te geven wie binnen hun organisatie/instelling verantwoordelijk is/zijn voor het beloningenbeleid. Dit bleken HR mensen, financiële mensen en topfunctionarissen te zijn. Omdat het veldwerk onder de gebruikers van de Meldtool langzamer liep dan gepland, is besloten om een selectie uit deze personen direct telefonisch te benaderen en hen om medewerking te vragen. In totaal hebben we acht afspraken met HR of financiële mensen en acht afspraken met topfunctionarissen gemaakt. Alle kwalitatieve gesprekken zijn in de periode maart 2015 gevoerd. De telefonische gesprekken duurden gemiddeld 30 minuten; de face to face gesprekken namen meer tijd in beslag. Op basis van de notulen en onze observaties tijdens de gesprekken hebben we de bevindingen per doelgroep samengevat. Kwalitatief onderzoek is open en exploratief en gaat uit van wat de respondenten zelf ter sprake brengen. Bij kwalitatief onderzoek gaat het om het beschrijven van de diversiteit aan opvattingen en niet om de frequentie waarmee bepaalde uitspraken worden gedaan. De resultaten uit dit kwalitatieve onderzoek zijn daarom niet generaliseerbaar naar de onderscheiden groepen. Opgenomen citaten dienen ter illustratie; de citaten van respondenten zijn cursief en door dubbele aanhalingstekens aangegeven. Wet Normering Topinkomens V6327 Veldkamp april 2015

9 7. 3 Resultaten onderzoek gebruikers Meldtool In dit hoofdstuk gaan we in op de resultaten van het kwantitatieve deel van het onderzoek onder gebruikers van de Meldtool. In de eerste paragraaf geven we enkele achtergrondgegevens van de ondervraagden weer en brengen we in kaart hoe goed men op de hoogte is van de WNT. In de tweede paragraaf wordt in beeld gebracht van welke partijen men informatie over de WNT heeft ontvangen en zoomt dieper in op het informatiezoekproces. De derde en laatste paragraaf gaat over het werken met de Meldtool en over andere communicatiebehoeften binnen de doelgroep. 3.1 Achtergrondgegevens Van de 71 respondenten zijn de meesten werkzaam als hoofd of medewerker financiële zaken (respectievelijk 14% en 21%) of als hoofd of medewerker HR (respectievelijk 4% en 20%). Circa vier op de tien geven diverse functies aan. Hieronder worden functies genoemd als zakelijk directeur, salarisadministrateur of bestuurssecretaris. Men werkt vooral bij een gemeente (42%). Onder de andere instellingen komen we vooral culturele instellingen tegen, maar ook waterbedrijven, onderwijsinstellingen, colleges en ZBO s. 1 Wat is uw functie en bij welke organisatie of instelling werkt u? (n=71) functie organisatie of instelling 41% 4% 20% 42% 3% 28% 14% 21% 27% hoofd/manager HR medewerker HR hoofd/manager financiële zaken medewerker financiële zaken diversen gemeente provincie instelling diversen Wet Normering Topinkomens V6327 Veldkamp april 2015

10 Kennis over de WNT In welke mate is men op de hoogte is van de WNT? Ruim zes op de tien respondenten geven aan (heel) goed op de hoogte te zijn van de WNT, terwijl voor bijna alle ondervraagden duidelijk is wat hun instelling of organisatie in het kader van deze wet moet doen. 2 Hoe goed of slecht bent u op de hoogte van de inhoud van de WNT? En: hoe duidelijk is het voor u wat uw instelling/organisatie moet doen in het kader van deze wet? (n=71) hoe goed of slecht is men van de WNT op de hoogte? Is het duidelijk wat de instelling/organisatie moet doen in het kader van de WNT? 35% 4% 3% 58% 58% 1% 7% 34% heel goed goed matig slecht volledig duidelijk redelijk duidelijk niet zo duidelijk helemaal niet duidelijk 20% van de respondenten weet niet wat het huidige bezoldigingsmaximum per jaar voor hun instelling is. 20% noemt een bedrag van , 25% noemt Het salaris van topfunctionarissen wordt door bijna iedereen genoemd als kosten die op grond van de WNT meetellen in de bezoldiging. De pensioenlasten en belaste onkosten worden door een ruime meerderheid genoemd als kosten die meetellen. Over de bijtelling van de leaseauto en onbelaste reiskostenvergoeding is men echter minder uitgesproken. Zo weet tweederde zeker dat de onbelaste reiskostenvergoeding niet meetelt in de bezoldiging. Iets minder dan één op de vijf geeft echter aan dat de onbelaste reiskostenvergoeding juist wel meetelt of geeft aan het antwoord op de vraag niet te weten. Hoe het met een eventuele leaseauto zit, weet men vaak niet. Wet Normering Topinkomens V6327 Veldkamp april 2015

11 9. 3 Weet u wat er op grond van de WNT onder de bezoldiging van een topfunctionaris valt? Kunt u van de volgende kosten aangeven of die wel of niet meetellen in de bezoldiging? (n=71) salaris 97 3 pensioenlasten belaste onkosten bijtelling leaseauto onbelaste reiskostenvergoeding % 50% 100% telt zeker WEL mee telt zeker NIET mee weet niet 3.3 Informatiebronnen en informatiezoekproces De overheid wordt door zes op de tien genoemd als partij van wie men informatie over de verplichtingen binnen de WNT heeft ontvangen. Gemeenten noemen de informatie vanuit de overheid vaker dan de overige respondenten. De informatie van de overheid wordt ook het vaakst genoemd als meest bruikbaar. Accountants worden door bijna vier op de tien ondervraagden genoemd als informatiebron. Deze informatie wordt door een vijfde als meest bruikbaar genoemd. De media worden door een op de vijf als informatiebron genoemd. Iets meer dan één op de tien vond deze informatie het meest bruikbaar. Degenen die niet bij een gemeente werken, vinden dit vaker. 4 Heeft u informatie gekregen over de verplichtingen in het kader van deze wet (n=71)? En: Zo ja, op welke manier was dat? (n=71) En: Van wie of wat heeft u de meest bruikbare informatie ontvangen (n=63)? informatiebron welke informatiebron was het meest bruikbaar? overheid/ministerie 65 overheid/ministerie 59 accountant 41 accountant 21 algemene media 21 brancheorganisatie/overkoepelende organisatie de eigen organisatie/instelling 8 8 algemene media brancheorganisatie/overkoepelende organisatie 5 11 diversen 13 de eigen organisatie/instelling 2 geen informatie gekregen 4 weet niet meer % % Wet Normering Topinkomens V6327 Veldkamp april 2015

12 10. Acht op de tien ondervraagden hebben ooit zelf naar informatie gezocht over de WNT. Het vaakst deed men dat via een zoekmachine op internet (52%), via de website (48%) of via de accountant (31%). Ander bronnen worden veel minder geraadpleegd. 5 Heeft u zelf ooit naar informatie over de WNT gezocht? Zo ja, hoe heeft u dat gedaan? (n=71) zoekmachine op internet 52 via 48 contact met accountant via collega's in totaal heeft 80% zelf weleens informatie over WNT gezocht WNThelpdesk 8 brancheorganisatie 3 niet zelf gezocht % De website is door tweederde van de gebruikers de afgelopen twee maanden bezocht. Van de gebruikte informatiebronnen is gevraagd of het raadplegen ervan ook leidde tot het gewenste antwoord. De website en de accountants voldoen hier het beste aan. Zo geven zes op de tien ondervraagden aan dat het raadplegen van de website of het contact met de accountant helemaal tot het gewenste antwoord leidde Een nadere beoordeling van de website Ook op andere aspecten wordt de website goed beoordeeld. Zo vindt een ruime meerderheid de website leesbaar, overzichtelijk en bruikbaar. Op de aspecten begrijpelijk, snelheid van informatie vinden, zoekfunctie en het leveren van maatwerk wordt de website minder goed beoordeeld. 1 Het aantal respondenten op deze vraag is te klein om betrouwbare uitspraken over te kunnen doen. De antwoorden moeten daarom als indicatief worden beschouwd. Wet Normering Topinkomens V6327 Veldkamp april 2015

13 11. 6 Wat vond u van de website Kunt u van de onderstaande aspecten aangeven in hoeverre u die van toepassing vindt op deze website? (n=34) leesbaar overzichtelijk bruikbaar gaf antwoord op vragen begrijpelijk kon snel vinden wat ik zocht goede zoekfunctie levert maatwerk % 50% 100% helemaal van toepassing enigszins van toepassing niet zo van toepassing helemaal niet van toepassing weet niet De onderdelen over de WNTnormen, WNTinstellingen en wet en regelgeving zijn door de bezoekers van de website de meest geraadpleegde onderdelen. 2 7 Welk onderdeel van de website heeft u gebruikt? (meer antwoorden mogelijk; n=34) WNTnormen 59 voor WNTinstellingen 56 wet en regelgeving 53 melden 44 vraag en antwoord 44 nieuws 29 verantwoordingsmodel 29 weet niet meer 12 voor accountants % Over het algemeen vond men de geraadpleegde onderdelen heel of een beetje bruikbaar. 2 Over de verschillende onderdelen zijn doorvragen gesteld. De respons is echter te klein om hier betrouwbare of indicatieve uitspraken over te kunnen doen. Wet Normering Topinkomens V6327 Veldkamp april 2015

14 12. Aan de respondenten is een aantal mogelijke toevoegingen aan de website voorgelegd. Rekenvoorbeelden en een applicatie om de norm te berekenen worden het vaakst genoemd als bruikbare toevoegingen. Aan de opname van Kamervragen op de website is de minste behoefte. 8 Stel dat de volgende onderwerpen op de website worden opgenomen, hoe bruikbaar is dat dan voor u? (n=71) rekenvoorbeelden applicatie berekening norm casuïstiek jurisprudentie kamervragen % 50% 100% heel bruikbaar enigszins bruikbaar niet zo bruikbaar helemaal niet bruikbaar weet niet Het model voor de verantwoording dat op de website te vinden is, is door een vijfde van de ondervraagden gebruikt voor de verantwoording van de jaarrekening. Een derde geeft aan het model nog niet te hebben gebruikt. Een kwart heeft het model niet gebruikt omdat men niet verantwoordelijk is. 9 Heeft u voor de verantwoording in uw jaarrekening dit jaar het model voor de verantwoording dat op de website te vinden is geraadpleegd? (n=71) 33% 20% 23% 24% ja nee nee ik ben niet verantwoordelijk nog niet Wet Normering Topinkomens V6327 Veldkamp april 2015

15 Post vanuit het ministerie van BZK Ruim zes van de tien respondenten hebben per post informatie van het ministerie van BZK ontvangen. Een vijfde geeft aan geen informatie per post van het ministerie ontvangen en een even groot deel geeft aan het niet meer te weten. Van de groep die wel informatie van het ministerie heeft ontvangen, heeft het overgrote deel de informatie ook gelezen (84%). Bijna iedereen die de informatie gelezen heeft, vond de informatie erg bruikbaar (38%) of een beetje bruikbaar (50%). 10 Heeft u het afgelopen jaar per post informatie van het ministerie van BZK gehad over de WNT? (n=71) En: heeft u deze informatie gelezen? (n=48)en: vond u deze informatie bruikbaar? (alleen gevraagd als men de informatie gelezen heeft; n=4 8) Heeft men per post informatie van het ministerie van BZK gehad? Heeft men de informatie gelezen? Vond men de informatie bruikbaar? 20% 12% 4% 8% 4% 38% 20% 61% 84% 50% ja misschien, weet niet meer nee ja nee weet niet heel bruikbaar een beetje bruikbaar niet zo bruikbaar helemaal niet bruikbaar weet niet meer 3.6 Het gebruik van de Meldtool De 71 gebruikers van de Meldtool hebben in totaal 227 topfunctionarissen gemeld. De tijdsinvestering daarvoor was voor het merendeel hooguit 30 minuten. De Meldtool wordt op bepaalde gebruiksaspecten redelijk goed beoordeeld. Zo vindt driekwart dat de Meldtool gemakkelijk in te vullen en logisch in gebruik is. Twee derde vindt duidelijk wat wordt gevraagd en vindt de uitleg duidelijk. Iets minder dan een vijfde is echter kritisch over deze twee laatste gebruiksaspecten 3. 3 In de vragenlijst zijn ook vragen over het functioneren van de helpdesk gesteld. De respons op deze vraag (n=16) is echter te klein om uitspraken over te kunnen doen. Wet Normering Topinkomens V6327 Veldkamp april 2015

16 Hoe is de Meldtool in het gebruik? Kunt u per aspect aangeven in hoeverre dat van toepassing is op de Meldtool? (n=71) makkelijk in te vullen logisch in gebruik duidelijk wat er gevraagd word duidelijke uitleg % 50% 100% helemaal van toepassing een beetje van toepassing niet zo van toepassing helemaal niet van toepassing weet niet Welke dingen doet men zoal als men de Meldtool gebruikt? Vier op de tien ondervraagden hebben in het kader van het gebruik van de Meldtool de website bezocht. Ruim één op de vijf heeft via de Meldtool contact gezocht met de helpdesk. Ruim 40% heeft het normenkader op de website geraadpleegd. 12 Heeft u bij het gebruik van de Meldtool onderstaande dingen gedaan? (n=71)en: Heeft u bij het invullen van de tool of het opstellen van uw jaarrekening het WNT normenkader dat op de website is te vinden geraadpleegd? (n=71) Heeft men onderstaande dingen gedaan? (% ja) Heeft men het WNT normenkader geraadpleegd? op topinkomens.nl gezocht 39 contact met helpdesk WNT 23 41% collega te hulp gevraagd 15 59% vraag en antwoord op topinkomens.nl 14 diversen 37 ja % nee Wet Normering Topinkomens V6327 Veldkamp april 2015

17 15. De 16 gebruikers die de helpdesk hebben benaderd, zijn niet op alle fronten tevreden. Zo vinden drie van hen dat de snelheid van antwoorden te wensen over laat, vijf vinden de duidelijkheid van het antwoord niet voldoende en drie van hen vinden het antwoord niet voldoende bruikbaar. Van de 14 personen die het model voor de verantwoording hebben gebruikt, vinden negen het model heel bruikbaar en vier vinden het model enigszins bruikbaar. 3.7 Behoeften en wensen ten aanzien van informatie over de WNT Over het algemeen vindt men de website heel volledig, slechts 27% mist informatie op de website. Men heeft soms moeite om de benodigde informatie te vinden of om een concreet antwoord op hun vragen te vinden. De geboden informatie lijkt voor sommige gebruikers een beetje te theoretisch te zijn. Een gebruiker doet de suggestie om de website een paar keer door leken te laten invullen en de beheerders te laten meekijken. Volgens hem zoeken de mensen vaak anders dan de bedenkers van een site. Een andere gebruiker vindt dat de website er na de vernieuwing niet duidelijker op is geworden. Maar ook hij vindt vrijwel altijd wat hij zoekt. Er missen (in de eigen woorden van de respondenten) de volgende concrete zaken: duidelijkheid over rapporteringsverplichting voor externe niettopfunctionarissen en de hierop van toepassing zijnde norm stapsgewijze duidelijke informatie met een voorbeeld format erbij een eenvoudige manier om contact op te nemen met de Helpdesk een totaaloverzicht van de stand van zaken WNT duidelijkheid, voorbeelden begrijpelijke informatie over wat wel en niet meetelt informatie over wie zijn de topfunctionarissen bij een ZBO, College? een helpdesk voor kleine vragen over de WNT en over het indienen van de informatie toegepaste praktijkvoorbeelden, een mooie praktijkcasus wie er onder vallen. Desgevraagd is er een redelijk sterke behoefte aan alerts en nieuwsberichten over de WNT per en aan een te downloaden brochure of presentatie. De behoefte aan een elearning module, instructiefilmpje of workshops is beduidend kleiner. Wet Normering Topinkomens V6327 Veldkamp april 2015

18 Hoeveel behoefte heeft u aan de volgende communicatievormen en middelen (n=71) alerts/nieuwsberichten per mail te downloaden presentatie/brochure elearningmodule instructiefilmpje workshops % 50% 100% veel behoefte enigszins behoefte weinig behoefte helemaal geen behoefte weet niet De verbetersuggesties van de respondenten zijn divers. Soms heeft men behoefte aan informatie op heel specifieke punten, soms vindt men de communicatie over de WNT in het algemeen te ingewikkeld, onduidelijk of te uitvoerig. En men heeft soms moeite met de inhoud van de WNT: waarom moet je melden als de bezoldiging onder de norm valt? Het betekent werk voor de organisatie/instelling zonder dat daarvan de rationale zichtbaar is. Het bijblijven en toepassen van de WNT kost veel tijd terwijl het voor ons niet speelt. De verbetersuggesties op een rij: Algemene wensen vroegtijdig aangeven wat de consequenties zijn van overschrijding van de norm duidelijker communicatie richting alle betrokkenen, om te voorkomen dat het als een vervelend speeltje van de contactpersoon wordt gezien betere communicatie tussen de verschillende ministeries meer informatie vanuit BZK, nu moet ik alle informatie zelf via internet zoeken betere bereikbaarheid van de helpdesk wijzigingen via direct mail of nieuwsbrief bekend maken betere aansluiting tussen formats in jaarrekening en melding via DigiMV kunnen aanmelden voor digitale nieuwsbrief in de digitale tool alleen de gegevens vragen die voor ons van toepassing zijn Wensen ten aanzien van de aard van de communicatie duidelijk overzicht geven van alle wijzigingen binnen de WNT kort en duidelijk houden en voorbeelden geven in heldere taal communiceren berichten van BZK eenvoudiger schrijven goede en logische informatie rond de wetgeving bieden Wet Normering Topinkomens V6327 Veldkamp april 2015

19 17. juiste zoekbegrippen concrete informatie die niet voor meerdere uitleg vatbaar is tijdige informatie beter afstemmen op de verschillende doelgroepen Wensen op het terrein van specifieke onderwerpen toelichting op afvloeiingsen beëindigingsregelingen verbeteren hoe neem je outplacementtraject in het WNT overzicht op meer duidelijkheid over de in te vullen bedragen met betrekking tot voorziening ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn. Wat wordt daarmee bedoeld? onderdeel maken van de website van het betrokken ministerie aangeven welke functionarissen in aanmerking komen stapsgewijs aangeven wat de bedoeling is van het verstrekken van de WNTgegevens Wensen ten aanzien van de inhoud van de WNT vereenvoudiging beperking van de administratie lasten, niet WNT gegevens via Meldtool èn in jaarrekening rapporteren begrijp niet dat wij de enquête nog steeds moeten invullen want de bij onze gemeente opgegeven personen blijven al jaren ruim onder de norm ondergrens voor melding in stellen, dat voorkomt een hoop onnodig invullen van formulieren als blijkt dat doel is bereikt direct afschaffen, vermindering bureaucratie probeer de regeling eenvoudiger te maken dan komt de uitvoering vanzelf wel In de woorden van één van de gebruikers: De wetgeving is belachelijk ingewikkeld geworden. Volgens mij wordt het doel van de wet (wat mij betreft openbaarmaking van gegevens inzake topfunctionarissen) soms uit het oog verloren. De wetgeving is nu een aantal keer gewijzigd, met toelichting op toelichting op toelichting, maar of het nu duidelijker is geworden? Daar lijkt het vooralsnog niet op. Wat de topfunctionarissen moeten toelichten is me inmiddels vrij duidelijk, maar hoe de 'gewone' medewerkers vallen onder de wet is me niet in elke situatie duidelijk. We merken dat de accountant hier ook nog mee worstelt. Het levert iedereen een hoop werk op, zonder dat het echt wat oplevert heb ik het idee. Wet Normering Topinkomens V6327 Veldkamp april 2015

20 18. 4 Resultaten gesprekken met topfunctionarissen en (mede)verantwoordelijken voor het bezoldigingsbeleid 4.1 De resultaten uit de gesprekken met de topfunctionarissen We hebben in totaal met acht topfunctionarissen gesproken. Men is werkzaam als gemeentesecretaris, als bestuurder/directeur bij een culturele instelling, bij een vrijwilligersorganisatie of bij een nutsinstelling. Kennis over de WNT Topfunctionarissen vinden het mede in het kader van hun publieke taak belangrijk om aan de wet en de verplichtingen te voldoen. Ik vind dat een bedrijf als het onze zich gewoon aan de wet en regelgeving moet houden, dat is een gezond uitgangspunt. Ik vind dat ik vanuit mijn publieke functie een voorbeeld moet kunnen geven hoe de wet uitgevoerd moet worden. Een gemeentesecretaris merkt op dat de WNT belangrijk is vanuit een negatieve motivatie, men wil maatschappelijke onrust graag voorkomen: Het ons niet houden aan deze wet en regelgeving betekent bestuurlijk en politiek nogal wat voor ons. Ze vinden het dan ook geen probleem om er verantwoording af te leggen in het jaarverslag. Maar de betrokkenheid van de topfunctionarissen bij de WNT is niet altijd groot, vooral als de bezoldiging onder de norm blijft. Het salaris dat ik als bestuurder verdien staat in geen enkele verhouding tot wat er in de WNT staat. Ik doe het omdat het verplicht is, maar ik zit ver onder de norm. Men is er soms ook verbaasd over dat hun bezoldiging gemeld moet worden, men ervaart het eigen inkomen niet als topinkomen. Ook vindt niet iedereen de inhoud van de wet interessant. Ik doe het omdat het moet, maar het heeft geen enkele waarde. We nemen het niet zo serieus wat dat betreft. Ik weet dat mijn inkomen niet aan de top zit en ook niet over de top gaat. Dus de WNT is geen graadmeter om te kijken of ik daar onder zit. Dit gebrek aan involvement en interesse in en soms ook de ergernis over de wet beïnvloedt de mening over de communicatie rond de wet. Communicatie over een prettige boodschap vind je gauw leuker dan een nare boodschap. Over het algemeen is de topfunctionaris niet degene die de melding doet; daarvoor is bijvoorbeeld het hoofd bedrijfsvoering, de controller, het hoofd financiën verantwoordelijk. De topfunctionarissen houden zich er ook niet dagelijks mee bezig wat er wel en niet meegerekend mag worden. Over het algemeen heeft men het gevoel niet volledig, maar wel voldoende op de hoogte te zijn van de WNT. Ik ben niet heel deskundig op dit gebied maar ook weer niet helemaal blanco. Sommige topfunctionarissen hadden al met een voorloper van de WNT te maken. Degenen onder hen die de Meldtool zelf hebben gebruikt, geven aan dat dit ook inzicht geeft in de verplichtingen. Door de Meldtool te gebruiken kom je in een menu waardoor het zichzelf uitwijst. Men heeft kennis over de WNT nodig om er op toe te zien dat de administratie goed op orde is, om informatie te kunnen verstrekken indien nodig, en vooral om te weten hoe te handelen om Wet Normering Topinkomens V6327 Veldkamp april 2015

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Meebetalen aan de zorg

Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Nederlanders over solidariteit en betaalbaarheid van de zorg Sjoerd Kooiker en Mirjam de Klerk (scp) Judith ter Berg en Yolanda Schothorst (Bureau Veldkamp)

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben.

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben. Uw mening, onze zorg Eindrapportage Uw mening, onze zorg De laatste tijd merk ik dat het personeel het drukker heeft. Een praatje zit er niet in en dat vinden ze zelf ook vervelend. De inzet is er, maar

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers

Nadere informatie

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE b AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Amsterdam, 28 april 2015 Voorwoord Ook wel eens gehad dat je docent een cruciale rekenfout maakte, waardoor de klas dacht dat ze het

Nadere informatie

Hij denkt positief over mij

Hij denkt positief over mij Hij denkt positief over mij 1 2 SAMENVATTING In 2014 wordt de Basis GGZ ingevoerd. De Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ (POH GGZ) zal een belangrijker rol krijgen bij de ondersteuning van mensen met

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN In veel opzichten een dubbel perspectief september 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Ervaringen

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen Op weg naar effectieve schuldhulp Preventie: voorkomen is beter dan genezen Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord Auteurs dr. Nadja Jungmann dr. Roeland van Geuns dr. Jeanine Klaver drs. Peter Wesdorp

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie