Sociaal Plan Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven"

Transcriptie

1 Sociaal Plan Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Sociaal Plan WKBB, versie 27 november

2 Sociaal Plan Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Inleiding Als gevolg van de in het Regeerakkoord van 2012 genoemde maatregelen (verder te noemen de maatregel ) vindt transitie plaats van de wettelijke taken (WEB) van de kenniscentra naar de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), waarbij tevens bezuinigingen op het beschikbare budget voor de wettelijke taken (WEB) worden toegepast ter grootte van 62 miljoen. Dit heeft grote consequenties voor de werkgelegenheid van de werknemers, waarbij gedwongen ontslagen onvermijdelijk zijn. Overleg van de WKBB met OCW en SBB heeft geresulteerd in één moment waarop de transitie van de wettelijke taken plaatsvindt (namelijk 1 augustus 2015) en één ontslagronde op uiterlijk 31 juli Dit Sociaal Plan heeft tot doel om de sociale gevolgen voor individuele werknemers die door deze maatregelen getroffen worden zoveel mogelijk op te vangen. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten: tijdelijk contracten zijn of worden zo spoedig mogelijk beëindigd; de reductie van werknemers die met ontslag bedreigd zijn/worden, is tot stand gekomen via het afspiegelingsbeginsel; het laten vervallen van een functie die niet terugkeert bij SBB, impliceert dat de betreffende werknemers allen boventallig zijn. Bij de vaststelling en ondertekening van dit Sociaal Plan is uitgegaan van de vigerende wet- en regelgeving. Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Dit Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die op de datum van inwerkingtreding van dit Sociaal Plan een arbeidscontract voor onbepaalde tijd hebben bij het kenniscentrum en/of de gelieerde rechtspersoon en die als direct of indirect gevolg van de maatregel door het kenniscentrum en/of de gelieerde rechtspersoon schriftelijk boventallig zijn verklaard. 1.2 Dit Sociaal Plan is niet van toepassing op de werknemer: die met het kenniscentrum en/of de gelieerde rechtspersoon een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan en die als gevolg van de maatregel niet boventallig is verklaard; die met het kenniscentrum en/of de gelieerde rechtspersoon een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan en die als gevolg van de reorganisatie wel boventallig is verklaard maar in een passende functie wordt benoemd bij een gelieerde rechtspersoon of het SBB of bij een opvolgende werkgever indien het overgang van onderneming betreft conform 7:662 BW; die met het kenniscentrum en/of de gelieerde rechtspersoon een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan die van rechtswege eindigt vóór 1 augustus 2015; die met het kenniscentrum en/of gelieerde rechtspersoon een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan en bij wie al een ontslagprocedure in gang is gezet en gerealiseerd voor de datum van de inwerkingtreding van het Sociaal Plan; die op duidelijk andere gronden dan de reorganisatie wordt ontslagen (disfunctioneren, dringende reden voor ontslag op staande voet, arbeidsongeschiktheid, etc.); die als inleenkracht werkzaamheden verricht. Tot deze laatste categorie behoren onder meer uitzendkrachten en gedetacheerden. Sociaal Plan WKBB, versie 27 november

3 1.3 Kenniscentra en de gelieerde rechtspersonen garanderen alle wettelijke verplichtingen, toezeggingen en afspraken voortvloeiend uit dit Sociaal Plan na te komen. 1.4 Dit Sociaal Plan treedt in werking op 1 november 2014 en geldt tot het moment dat de arbeidsovereenkomst met de genoemde boventallig verklaarde werknemers is beëindigd doch eindigt in ieder geval op 31 juli De uitvoering van de met de individuele werknemer overeengekomen afspraken, kan langer doorlopen dan 31 juli 2015, mits gestart tijdens de looptijd van het Sociaal Plan. 1.5 De werknemers worden periodiek geïnformeerd over de voortgang van het transitieproces en de als gevolg hiervan te nemen organisatorische maartregelen en over de toepassing van het Sociaal Plan in algemene zin. Werknemers kunnen vragen over de toepassingen en/of uitvoering van de regelingen schriftelijk, mondeling of digitaal voorleggen aan de afdeling P&O. 1.6 Van de werknemers wordt verwacht dat zij zich aantoonbaar voldoende inspannen en hun medewerking verlenen aan het uitvoeren van de maatregelen in het Sociaal Plan De individueel van toepassing zijnde opzegtermijnen zullen worden gerespecteerd Dit Sociaal Plan wordt bij SZW aangemeld als cao en geldt voor de Kenniscentra en gelieerde rechtspersonen die zich met dit Sociaal Plan schriftelijk akkoord hebben verklaard. 1.7 Indien en voor zover relevant na 1 juli 2015, wordt een eventueel verschuldigde transitievergoeding in de zin van artikel 7:673 BW (nieuw) geacht te zijn inbegrepen in de maatregelen en voorzieningen zoals bepaald in dit sociaal plan conform artikel 7:673, lid 6 BW (nieuw). Artikel 2 Ontwikkelingsplan en loopbaanbegeleiding Het Sociaal Plan heeft als voornaamste doel het begeleiden van werk naar werk voor de boventallige werknemer op de arbeidsmarkt. Dit houdt in dat het kenniscentrum en/of de gelieerde rechtspersoon in overleg met de boventallige werknemer een van-werk-naar-werk-overeenkomst opstelt die gericht is op het verwerven van een nieuwe functie bij een andere werkgever. Dit inclusief de reeds ontwikkelde activiteiten vanaf oktober 2012 die naar redelijkheid en billijkheid worden meegenomen in het budget voor scholing en ontwikkeling Het plan omvat: a) het samenstellen van een ontwikkelingsplan ten behoeve van de toekomstige loopbaan; b) een begeleidings-/outplacementtraject bij of onder regie van een professioneel en erkend loopbaanadviesbureau; c) een scholings- en/of loopbaanbudget dat maximaal 5000 euro (ex BTW) bedraagt, tenzij de werkgever uit het oogpunt van maatwerk een hoger bedrag wenst af te spreken. Artikel 3 Ontslagvergoedingen Werknemers die geen rechten kunnen ontlenen aan de BWR 3.1 Het kenniscentrum en/of de gelieerde rechtspersoon zal, behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel, de werknemer bij de beëindiging van het dienstverband een bruto vergoeding ineens aanbieden, waarvan de grootte wordt bepaald door de thans vigerende regelgeving m.b.t. de aanbevelingen van de kring van kantonrechters. Sociaal Plan WKBB, versie 27 november

4 De formule luidt: A x B x C. A staat voor het aantal gewogen dienstjaren Het aantal dienstjaren betreft het aantal ononderbroken jaren (inclusief diensttijd bij rechtsvoorgangers van het kenniscentrum en/of gelieerde rechtspersoon voorafgaand aan de datum van uitdiensttreding bij het kenniscentrum en/of de gelieerde rechtspersoon. De dienstjaren worden als volgt gewogen: tot 35 jaar geldt 0,5 bruto maandsalaris per dienstjaar; van 35 tot 45 jaar geldt 1 bruto maandsalaris per dienstjaar; van 45 tot 55 jaar geldt 1,5 bruto maandsalaris per dienstjaar; van 55 en ouder gelden 2 bruto maandsalarissen per dienstjaar. B staat voor het bruto-maandsalaris Het bruto bedrag waarop de medewerker volgens de voor hem geldende salarisschaal direct voorafgaand aan de einddatum van de arbeidsovereenkomst recht heeft, rekening houdend met de betrekkingsomvang, vermeerderd met vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en eventuele buitengewone toelagen. C staat voor de correctiefactor Het kenniscentrum en/of de gelieerde rechtspersoon past een correctiefactor toe van De peildatum in relatie tot de ontslagvergoeding voor vaststelling van het aantal gewogen dienstjaren, de leeftijd van de medewerker en voor vaststelling van het bruto maandsalaris is de datum waarop arbeidsovereenkomst eindigt. 3.3 Indien de op basis van de hiervoor genoemde formule berekende ontslagvergoeding hoger is dan de te verwachten inkomstenderving tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd (AOW-datum), dan wordt de ontslagvergoeding berekend op basis van die inkomstenderving, de zogeheten aftopping. Hierbij wordt rekening gehouden met het totaal aan WW-uitkeringen die de medewerker vanaf de datum van ontslag tot de AOW-datum zou kunnen ontvangen. De ontslagvergoeding kan dus nooit hoger zijn dan het maximale inkomstenverlies van de medewerker tot de AOW-datum. Indien aftopping plaatsvindt, dan wordt ter aanvulling op de ontslagvergoeding het bedrag uitbetaald ter compensatie van de schade van het ouderdomspensioen. Dit houdt in het gekapitaliseerde bedrag aan gemiste aanwas aan ouderdomspensioen over de periode van de datum van ontslag tot aan de datum waarop de betreffende werknemer recht heeft op een AOWuitkering. Werknemers die wel rechten kunnen ontlenen aan BWR 3.4 Werknemers die aanspraak kunnen maken op een wachtgelduitkering op grond van de Bovenwettelijke Wachtgeldregeling Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (de BWR ), komen slechts in aanmerking voor een vergoeding, zoals genoemd in lid 1 tm 3 van dit artikel, in die gevallen dat de som van de geprognotiseerde uitkeringen (de aanvulling op de WW en de eventuele aansluitende uitkering) lager is dan de ontslagvergoeding, waarop zij individueel recht zouden hebben gehad, indien de BWR niet op hen van toepassing zou zijn. De geprognotiseerde uitkering (de aanvulling op de WW en de eventuele aansluitende uitkering) is de uitkering waarop recht bestaat, zonder dat dit recht ook daadwerkelijk wordt geactiveerd. De werknemers hebben dan recht op een vergoeding ter grootte van het bedrag dat het verschil is tussen de ontslagvergoeding en de som van de geprognotiseerde uitkeringen. Dit bedrag wordt in Sociaal Plan WKBB, versie 27 november

5 één keer aan de werknemer overgemaakt onder aftrek van de reguliere fiscale inhoudingen, rekening houdend met de fiscale ruimte van de individuele werknemer. Indien de som van de geprognotiseerde uitkering gelijk is aan of hoger is dan de ontslagvergoeding, komt de werknemer niet in aanmerking voor deze vergoeding. Als peildatum voor het bepalen van de rechten BWR en de ontslagvergoeding wordt de ontslagdatum gehanteerd. De berekeningsgrondslag wordt in alle gevallen gevormd door de in de BWR vastgestelde maximale termijnen per leeftijdscategorie. Artikel 4 Ontslagdatum De datum van eindigen van de arbeidsovereenkomst van de boventallig verklaarde werknemer is uiterlijk 31 juli De opzegging van de arbeidsovereenkomst zal op een zodanig tijdstip gebeuren dat de werknemer bij het aanvragen van een WW-/BWR-uitkering niet wordt geconfronteerd met een tijdelijke weigering van de uitkering op grond van de fictieve opzegtermijn. Artikel 5. Eerder vertrek 5.1. De boventallige werknemer, als bedoeld in artikel 3.1 die vóór de ontslagdatum van 1 augustus 2015 een baan elders aanvaardt en zijn ontslag indient, ontvangt de ontslagvergoeding conform artikel De boventallige werknemer, als bedoeld in artikel 3.4, komt in aanmerking voor een vergoeding waarbij de werknemer schriftelijk afstand doet van de rechten op (herleving van) een BWRuitkering. Artikel 6 Remplaçantenregeling Indien de werknemer gebruikt maakt van de ontslagregeling en daadwerkelijk naar het oordeel van de directie het gedwongen ontslag van een andere boventallig verklaarde werknemer voorkomt, kan deze vertrekkende werknemer in aanmerking komen van een ontslagvergoeding, of voor de BWR-uitkering. Hierbij gelden de volgende criteria. 1. De betreffende medewerker maakt plaats voor een boventallige die afkomstig is uit dezelfde functiegroep, zoals geldt bij afspiegeling. De boventallige werknemer wordt in de vrijgevallen functie geplaatst. 2. De uitwisseling kan slechts worden gerealiseerd indien de directie van het kenniscentrum en/of gelieerde rechtspersoon] daarin schriftelijk toestemt, met inachtneming van financiële, economische en/of organisatorische voorwaarden. Het kenniscentrum en/of gelieerde rechtspersoon kan desgewenst de in eerste instantie boventallige werknemer opgeven bij de fiscus om aan te tonen dat daadwerkelijk sprake is van een Remplaçantenregeling. Artikel 7 SBB 7.1 SBB zal per 1 augustus 2015, op basis van een met het kenniscentrum af te sluiten overeenkomst, van het kenniscentrum de BWR verplichtingen overnemen inzake gewezen personeelsleden die waren belast met wettelijke taken, alsmede de door het kenniscentrum geïnitieerde werk-naarwerk traject ten behoeve van boventallige medewerkers. Hierbij wordt vanuit gegaan dat de minister van OCW financiële eindverantwoordelijkheid draagt, zoals toegezegd in het bestuurlijk overleg met SBB. Sociaal Plan WKBB, versie 27 november

6 7.2 Als uitgangspunt geldt dat werknemers van zowel de kenniscentra als van de gelieerde instellingen maximaal kansen krijgen om een nieuwe baan te vinden. De werkwijze voor de invulling van vacatures die ontstaan na 1 november 2014 bij SBB zal zodanig worden ingericht dat boventallig verklaarde werknemers voorrang hebben bij de invulling van deze vacatures. Artikel 8 Kosten juridische bijstand Aan werknemers die medewerking verlenen aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst door middel van een vaststellingsovereenkomst wordt een vergoeding toegekend voor juridische bijstand. Deze vergoeding bedraagt maximaal 750,=, inclusief BTW. Artikel 9 Kwijtschelding studiekosten De werknemer die boventallig is verklaard is niet gehouden tot terugbetaling van studiekosten waartoe hij/zij verplicht zou zijn geweest vanwege de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Artikel 10 Sollicitatieverlof De werknemer mag na de mededeling over boventalligheid, mits gemotiveerd en geaccordeerd door het kenniscentrum en/of de gelieerde rechtspersoon werktijd aanwenden voor externe sollicitaties. Artikel 11 Verlofuren Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat op ontslagdatum de openstaande verlofuren zijn opgenomen. In overleg tussen management en werknemer wordt vastgesteld wanneer deze nog resterende verlofuren zullen worden opgenomen. Verlof zal altijd worden toegekend indien het een sollicitatie betreft. Wanneer de boventallige werknemer niet in staat is geweest de verlofuren volledig te gebruiken, worden deze bij de eindafrekening uitbetaald. Artikel 12 Jubileumuitkering Indien de periode tussen de ontslagdatum en de datum van een aanstaand jubileum niet meer bedraagt dan 12 maanden, ontvangt de betreffende werknemer het geldende jubileumbedrag onder aftrek van de reguliere fiscale inhoudingen. Artikel 13 Hardheidsclausule Indien de toepassing van het Sociaal Plan voor een individuele werknemer leidt tot een onbillijke situatie, zal het kenniscentrum en/of de gelieerde rechtspersoon besluiten in positieve zin af te wijken van het Sociaal Plan en separate afspraken met deze werknemer maken en vastleggen. Een situatie wordt als onbillijk beschouwd als werkgever en werknemer gezamenlijk dit zo bepalen of als de Begeleidingscommissie Sociaal Plan dit zo bepaalt. Partijen bij dit Sociaal Plan zullen hierover worden geïnformeerd. Sociaal Plan WKBB, versie 27 november

7 Artikel 14. Dit sociaal plan wordt aangemeld als cao en geldt voor de volgende kenniscentra: Deelnemende Kenniscentra vertegenwoordigd door de WKBB Aequor Kennis- en communicatiecentrum voedsel en leefomgeving ECABO Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven voor de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in de sectoren Gezondheidszorg, Welzijn, Sport en Dienstverlening GOC Kenniscentrum voor Onderwijs, Arbeidsmarkt en Training & Advies in de grafimediabranche Kenwerk leren in de praktijk Kenniscentrum voor het technisch vakmanschap KOC Nederland Het kennis- en ontwikkelcentrum voor de uiterlijke verzorging PMLF Kenniscentrum Procestechniek, Milieutechniek, Laboratoriumtechniek en Fotonica Savantis Vakcentrum Afbouw en Onderhoud, Presentatie en Communicatie SH&M Stichting Hout en Meubel SVGB Kennis- en opleidingencentrum voor de sectoren gezondheidstechniek, creatieve techniek en ambachtelijke techniek SVO Kennis- en opleidingscentrum voor de foodsector VOC Stichting Vakopleiding Carrosseriebedrijf Sociaal Plan WKBB, versie 27 november

8 Partijen bij dit Sociaal Plan verklaren hierbij akkoord te zijn met het voorliggende Sociaal Plan Werkgeversvereniging Kenniscentra, in deze handelend namens de bij de Werkgeversvereniging Kenniscentra aangesloten kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven zoals hierboven beschreven Vertegenwoordigd door: C.W. Streumer, voorzitter WKBB en Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) Vertegenwoordigd door: B. Rijgersberg, directeur en kwartiermaker SBB En vakbonden 1. ABVAKABO FNV, vertegenwoordigd door J. Boersma 2. Algemene Onderwijs Bond, vertegenwoordigd door mr. H.M.K. Jansen 3. CNV Onderwijs, vertegenwoordigd door C. Duinmaijer 4. UNIENFTO, vertegenwoordigd door J. van den Dries Sociaal Plan WKBB, versie 27 november

9 ADDENDUM 1 VOORLICHTING Gegeven het besluit van de overheid om de wettelijke taken te centraliseren en weg te halen bij de Kenniscentra, hebben de Kenniscentra zich, sinds het bekend worden van dit voornemen van de regering, ingezet om de employability van de werknemers te vergroten. Hiervoor zijn forse investeringen gedaan op het gebied van cursussen, opleiding, training, competentiemetingen, potentieel beoordeling, netwerkbijeenkomsten et cetera. De investering per Kenniscentrum per hoofd van de werknemers is aanzienlijk en gericht op de start van de zoektocht naar nieuwe mogelijkheden op de arbeidsmarkt. De Kenniscentra dragen zorg voor de realisatie van dit proces op een zorgvuldige en professionele wijze. Hierbij wordt ingezet op adequate informatievoorziening om ervoor te zorgen dat de boventallige werknemer die informatie tot zich kan nemen die belangrijk is om de volgende stappen te kunnen zetten. Deze informatievoorziening wordt gerealiseerd door interne en externe deskundigen. Actief daarbij zijn de verantwoordelijke directies, de Algemene Ledenvergadering van de WKBB, het landelijk P&O-platform, et cetera. Voor externe deskundigheid wordt gebruik gemaakt van deskundigen van ABP, Loyalis, UWV Werkbedrijf en professionele loopbaanadviesbureaus. ADDENDUM 2 Begeleidingscommissie Er wordt een begeleidingscommissie ingesteld die erop toeziet en bevordert dat dit Sociaal Plan in individuele gevallen juist wordt toegepast. Deze commissie bestaat uit drie leden, waarvan één lid van werkgeverszijde, één lid van werknemerszijde in afstemming met de bonden en een onafhankelijk voorzitter, aan te wijzen door de hiervoor genoemde overige twee leden. De leden van de commissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die hen ter kennis komt. De commissie richt zich op het uitbrengen van advies: 1. op verzoek van de werknemer over de uitvoering van werkgever van bepalingen in dit Sociaal Plan; 2. op verzoek van de werkgever over de opstelling van de werknemer bij de uitvoering van de bepalingen in dit Sociaal Plan; 3. op verzoek van werkgever of werknemer over de vraag of de hardheidsclausule moet worden toegepast en zo ja, op welke wijze. Bij het vormen van het advies baseert de commissie zich op informatie die door de werkgever, de werknemer en indien nodig door derden aan haar ter kennis wordt gesteld. De werknemer wordt in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van deze informatie en indien nodig zijn zienswijze daarop te geven. Ten behoeve van het uitbrengen van het advies kan de commissie zich laten bijstaan door interne of externe deskundigen. De commissie kan in individuele situaties worden geraadpleegd bij verschil van mening of onduidelijkheid over de toepassing van het Sociaal Plan. Sociaal Plan WKBB, versie 27 november

10 De begeleidingscommissie kan een zwaarwegend advies uitbrengen aan de werkgever en/of de werknemer. De commissie adviseert niet ten aanzien van: 1. het boventallig verklaren van de werknemer; 2. een eventuele ontslagaanvraag; 3. het toepassen van de ontslagcriteria, zoals het afspiegelingsbeginsel. Verzoeken aan de commissie dienen schriftelijk en met redenen omkleed binnen 10 dagen na ontvangst van de schriftelijk mededeling van een besluit te worden ingediend bij de voorzitter van de commissie. Indien de commissie tot een besluit is gekomen en een advies heeft geformuleerd, zal zij hierover binnen 10 werkdagen na ontvangst van het schriftelijke verzoek een mededeling zenden aan de betrokken werknemer en werkgever. Een verzoek van de werknemer dan wel de werkgever aan de commissie om advies heeft geen opschortende werking ten aanzien van de opstart van een ontslagprocedure of op een lopende procedure. Het staat het [naam kenniscentrum en/of gelieerde rechtspersoon] vrij om hangende de procedure bij de begeleidingscommissie, een ontslagprocedure in gang te zetten dan wel voort te zetten. ADDENDUM 3 Commissie van Beroep Conform artikel van de cao Kenniscentra kan door de werknemer, op wie deze cao van toepassing is, beroep worden ingesteld tegen een besluit van het kenniscentrum en/of gelieerde rechtspersoon Sociaal Plan WKBB, versie 27 november

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

STICHTING FUNDEON SOCIAAL PLAN 2014. Sociaal Plan Fundeon 2014, versie 1 december 2014.

STICHTING FUNDEON SOCIAAL PLAN 2014. Sociaal Plan Fundeon 2014, versie 1 december 2014. STICHTING FUNDEON SOCIAAL PLAN 2014 1 Stichting Fundeon en Stichting Fundeon Kenniscentrum verder ook te noemen de werkgever, en CNV Vakmensen, ABVAKABO FNV, AOB, UNIENFTO, CNV Onderwijs, RMU alle te dezer

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 15 april 2014 Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1. Begripsbepalingen 1.2. Werkingssfeer 1.3. Looptijd 1.4. Overleg 2. Procedure 2.1. Vaststelling en mededeling van boventalligheid

Nadere informatie

Emmer Compascuum, 1 oktober 2015

Emmer Compascuum, 1 oktober 2015 Emmer Compascuum, 1 oktober 2015 Op 1 oktober 2015 is een principe akkoord bereikt tussen Fresenius Hemocare Netherlands B.V. en de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie met betrekking tot het

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben in het licht

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Sociaal Plan Nederlandse Orkesten Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Procedure Sociaal Plan Orkesten Overleg over diverse concept versies: - delegatie vakbonden - delegatie

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB,

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, 1 Principeakkoord Sociaal Plan ANWB 2016-2017 De ondergetekenden: ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, en FNV,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam SOCIAAL PLAN Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Algemeen

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N PRINCIPE-AKKOORD S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N Overeengekomen op 15 maart 2017 door: De Persgroep Nederland B.V. NVJ jv/15 maart

Nadere informatie

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen Sociaal Plan Koninklijk Instituut voor de Tropen 0 Inhoud Artikel 1 WERKINGSSFEER EN WERKINGSDUUR... 3 Werkingssfeer... 3 Werkingsduur... 3 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid... 3 Wijziging...

Nadere informatie

Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken zijn bij de gevolgen van de overname van VNU Media door de Persgroep:

Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken zijn bij de gevolgen van de overname van VNU Media door de Persgroep: Sociaal Plan de Persgroep Nederland/VNU Media ----------------------------------------------------------------- Toepassingsgebied Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Ingangsdatum 1 januari 2015 Concurrentiebeding Concurrentiebeding (zonder nadere motivering) is mogelijk in arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd. In bepaalde tijd contracten

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 CapitalP, gevestigd te Almere als partij ter ener zijde en FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht CNV Dienstenbond,

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen Sociaal Overdrachts Protocol Overeenkomst tussen Werkgevers Stichting Medische Diagnostiek, gevestigd aan de Spaarnepoort 3, 2134 TM Hoofddorp, (hierna aangeduid als Medial ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Sociaal Plan Recticel Wijchen

Sociaal Plan Recticel Wijchen Sociaal Plan Recticel Wijchen 22 juli 2014 Sociaal Plan Recticel Wijchen RECTICEL.: D rite / tîjjwtt, frrr crrmfrrrt Inhoudsopgave Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 5 a) Werkgever... 5 b) Werknemer...

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V.

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. Amsterdam, februari 2015 1 Sociaal Afspraken de Persgroep Nederland --------------------------------------------------------

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 De WVOI namens de onderzoekinstellingen en AC/FBZ, CNV Overheid, FNV Overheid en VAWO/CMHF, namens werknemersorganisaties, hierna te noemen partijen,

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

1. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2014 tot 1 april 2016. De cao was toch (stilzwijgend) verlengd tot en met 31 december 2014?

1. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2014 tot 1 april 2016. De cao was toch (stilzwijgend) verlengd tot en met 31 december 2014? Meest gestelde vragen cao-akkoord W&MD Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de implementatie van de gemaakte afspraken. In dit document een bundeling van de meest gestelde cao-vragen en antwoorden tot

Nadere informatie

Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel

Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel Eén nieuwsbrief voor jezelf en een extra om aan je collega uit te delen. Beste FNV leden werkzaam bij Dusseldorp, beste Dusseldorp werknemers, Hierbij ontvangen

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015.

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Inleiding. Air Products ziet zich genoodzaakt op wereldwijd, Europees en op landen niveau de bedrijfsorganisaties anders in te richten teneinde te

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators Wat is een sociaal plan? Niet wettelijk geregeld Spelregels en/of compensatie bij ondernemingsbeslissing

Nadere informatie

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 +

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + BEGRIPPENLIJST Begeleidingsplan Boventalligheid het begeleidingsplan bevat een schets van de individuele situatie van de werknemer, de

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

1. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2014 tot 1 april 2016. De cao was toch (stilzwijgend) verlengd tot en met 31 december 2014?

1. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2014 tot 1 april 2016. De cao was toch (stilzwijgend) verlengd tot en met 31 december 2014? Meest gestelde vragen cao-akkoord W&MD Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de cao-teksten en de implementatie van de gemaakte afspraken. In dit document een bundeling van de meest gestelde cao-vragen

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Werkgever en werknemer kunnen afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U bent

Nadere informatie

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WET WERK EN ZEKERHEID KOMT ER AAN Per 1 januari 2015 is sprake van wijzigingen; Per 1 juli 2015 is sprake van de meest ingrijpende wijzigingen;

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Sociaal Plan ECN januari 2011

Sociaal Plan ECN januari 2011 Sociaal Plan ECN 2011 13 januari 2011 Preambule... 3 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur... 5 a. Werkingssfeer... 5 b. Werkingsduur... 5 c. Wijzigingen... 5 d. Registratie...

Nadere informatie

Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015. 1 april 2015 tot en met 31 december 2015

Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015. 1 april 2015 tot en met 31 december 2015 Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015 1 april 2015 tot en met 31 december 2015 Amsterdam, 18 maart 2015 Inhoudsopgave Sociaal Plan Blokker B.V. 1. Inleiding 4 2. Definities

Nadere informatie

Overgangsprotocol Essent Smits

Overgangsprotocol Essent Smits Overgangsprotocol Essent Smits 25 november 2010 10CPB.0074 1 Algemeen... 3 2 Personele transitie... 3 3 Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden... 4 3.1 Algemeen... 4 3.2 Salaris en functieniveau... 4 3.3

Nadere informatie

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde,

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde, SOCIAAL OVERDRACHTSPROTOCOL Overeenkomst tussen Werkgevers LUMC (Geboortehuis Leiden, GHL), gevestigd aan de Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, (hierna aangeduid als LUMC ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 ifale versie 22 april 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemeen 2.1 Werkingsduur/looptijd 2.2 Werkingssfeer 2.3 Wijziging

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1 Definities... 4 a) Werkgever... 4 b) Werknemer... 4 c) CAO... 4 d) Werknemersorganisaties... 4 e) Bruto

Nadere informatie

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015 Van : mr. Inka de Jong Datum : 12 december 2014 Betreft : Wijzigingen in het arbeidsrecht met ingang van 1 januari 2015 Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2015 vinden er gefaseerd belangrijke wijzigingen

Nadere informatie

S O C I A A L P L A N

S O C I A A L P L A N S O C I A A L P L A N 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de Vakverenigingen, hebben overeenstemming

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN. Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv. Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens

SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN. Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv. Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens INHOUDSOPGAVE SOCIAAL PLAN Inleiding DEEL I Definities en werkingssfeer

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen arbeidsrecht 1 juli 2015 Inleiding Kort overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Ketenregeling Ontslagrecht Payrolling 2 1 Overzicht

Nadere informatie

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017 Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017 De ondergetekenden, 1. Solidus Solutions Board B.V., gevestigd te Bad Nieuweschans, Solidus Solutions Oude Pekela B.V., gevestigd te Oude Pekela, Solidus

Nadere informatie

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in!

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Wilt u weg bij uw werkgever? Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Wilt u uw vaststellingsovereenkomst zelf opstellen of laten checken?

Nadere informatie

KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding

KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding Per 1 juli 2015 krijgt iedere werknemer die ten minste 24 maanden in dienst is geweest op grond van de wet een transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid Spaans Advocaten Mr. Bart W.G. Orth orth@spaansadvocaten.nl 1 Inhoud Doelstellingen van de WWZ Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Wat gaat er veranderen per 1

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg. Wet Werk en Zekerheid. 18 november 2014

Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg. Wet Werk en Zekerheid. 18 november 2014 Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg Wet Werk en Zekerheid 18 november 2014 WWZ Programma Kim Diepstraten - De wijzigingen in het ontslagrecht Miranda Remmelzwaal - Korndorffer - De vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

Haarlem, 13 november Sociaal Plan overleg

Haarlem, 13 november Sociaal Plan overleg Haarlem, 13 november 2016 Sociaal Plan overleg De afgelopen weken hebben de directie van MSD en de vakverenigingen FNV, CNV en NMP onderhandeld over een nieuw Sociaal Plan. Op 9 november jl. hebben deze

Nadere informatie

HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014

HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014 HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014 Hanze advocaat specialist in arbeidsrecht Vestigingen in Zwolle, Deventer en Groningen Alle arbeidsrechtelijke zaken mbt: Adviseren, begeleiden

Nadere informatie

KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding

KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding Per 1 juli 2015 krijgt iedere werknemer die ten minste 24 maanden in dienst is geweest op grond van de wet een transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Het akkoord van de Kunduz-coalitie

Het akkoord van de Kunduz-coalitie April 2012 Het akkoord van de Kunduz-coalitie In het op 26 april jl. gesloten akkoord van de zogenaamde Kunduz-coalitie zijn ook een aantal maatregelen opgenomen die betrekking hebben op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 26 maart 2015 Berdine van Eerden en Lidwien Hazenberg Johan Hobma en Marie-Louise van Kalmthout advocaten arbeidsrecht Ingangsdatum wijzigingen WWZ 1 januari 2015 1 juli 2015 1 januari

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017 Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017 De ondergetekenden, 1. Solidus Solutions Bergen op Zoom B.V., gevestigd te Bergen op Zoom. En 2. CNV Vakmensen.nl gevestigd te Utrecht, FNV Media

Nadere informatie

www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009

www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009 www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009 Arbeidsrechtelijke gevolgen Verhoging inzetbaarheid Employability en ontslag Van Baanzekerheid naar werkzekerheid Wetsvoorstel Donner / Advies Commissie

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Plan Van Werk naar Werk. FNV en De Unie. 13 mei 2015-30 juni 2018

Plan Van Werk naar Werk. FNV en De Unie. 13 mei 2015-30 juni 2018 Finaal bod 12 mei 2015 Plan Van Werk naar Werk Avantor Performance Materials B.V. en FNV en De Unie 13 mei 2015-30 juni 2018 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 DEFINITIES... 3 3 WERKINGSSFEER PLAN... 5 4

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Najaar 2014 Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract

Nadere informatie

Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V.

Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V. Sociaal Plan Jaarbeurs B.V. Jaarbeurs Catering Services B.V. 1 december 2016 31 december 2017 De ondergetekenden, 1. Jaarbeurs B.V. en Jaarbeurs Catering Services B.V., allen gevestigd te Utrecht, hierna

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

UWV WERKGEVERSCONGRESSEN

UWV WERKGEVERSCONGRESSEN UWV WERKGEVERSCONGRESSEN 2015 Veranderd ontslagrecht en flexibiliteit na 1 juli 2015 UWV Werkgeverscongressen najaar 2015 mr. drs. A.A.J. (Alfons )Kouwenhoven Het is tijd voor interactie! 1. Pak uw mobiele

Nadere informatie

Sociaal Plan. Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015

Sociaal Plan. Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015 Sociaal Plan Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015 Pagina 2 van 14 INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk 1 : Inleiding 3 Hoofdstuk 2 : Algemene bepalingen 4 Hoofdstuk 3 : Begripsomschrijvingen 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Abvakabo FNV, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door en. CNV publieke Zaak, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.. en

Abvakabo FNV, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door en. CNV publieke Zaak, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.. en SOCIAAL PLAN WIW De ondergetekenden Stichting Uitzicht en gemeente Nijmegen, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door T. Tankir, wethouder van de gemeente Nijmegen en voorzitter van het bestuur van Stichting

Nadere informatie

Workshop Arbeidsrecht

Workshop Arbeidsrecht Workshop Arbeidsrecht 2 Augustus 2014 Amsterdam Amsterdam, 2 Augustus 2014 Overzicht 1. Arbeidsovereenkomsten 2. Arbeidsvoorwaarden 3. Ontslag 4. WW- uitkering By Stichting Sajaam 1 1. Soort contracten

Nadere informatie

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016.

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. Sociaal Plan ID Werknemers In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. De Basis Maart 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Aanleiding opstellen Sociaal

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Wet werk en zekerheid De Wet werk en zekerheid treedt vanaf 2015 gefaseerd in werking. Onderstaand een overzicht van de wijzigingen die voor u van belang zijn. Anticipeer op aanzegplicht Voor contracten

Nadere informatie

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid Door Mr J.C.J. van den Assem Advocaat INHOUD WIJZIGINGEN 1. verbetering rechtspositie van de

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV Overdrachtsprotocol MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV 1 Inhoudsopgave Voorwoord Doel Blz. 4 Werkingssfeer Blz. 4 Overgang dienstverband Blz. 4 Geen Gedwongen ontslagen Blz.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips MARKTGEBIEDEN Bouw Haven en Logistiek Zorg Cleantech Kantoor Rotterdam Telefoon: +31 (0)10 241 88 00 Rotterdam@tenholternoordam.nl Kantoor Dordrecht Telefoon: +31 (0)78 633 11 11 Dordrecht@tenholternoordam.nl

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

De Stichting [naam], gevestigd te [adres] (hierna aangeduid als XXXXX ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie];

De Stichting [naam], gevestigd te [adres] (hierna aangeduid als XXXXX ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie]; Sociaal Overdrachtsprotocol Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 hebben drie grote stelselwijzigingen plaatsgevonden in het sociale domein waarbij activiteiten van overheid naar gemeenten zijn gedecentraliseerd.

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem

Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem 1 september 2017 1 september 2019 Colofon Stichting Kunstencentrum Jerusalem Heuvelstraat 4 5801 CS VENRAY telefoon 0478 585320 e-mail info@kunstencentrumjerusalem.nl

Nadere informatie

FHI HRM Actualiteitenseminar. 4 november 2009. Michiel van Dijk

FHI HRM Actualiteitenseminar. 4 november 2009. Michiel van Dijk FHI HRM Actualiteitenseminar 4 november 2009 Michiel van Dijk Actualiteiten Arbeidsrecht (ofwel: show me the money ) Kick off: twee belangrijke actualiteiten Kennelijk onredelijke ontslagen (k.o.o.): ABC

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. tussen. SHANKS NETHERLANDS HOLDING B.V. en SHANKS HAZARDOUS WASTE B.V. VAN GANSEWINKEL GROEP B.V. FNV.

SOCIAAL PLAN. tussen. SHANKS NETHERLANDS HOLDING B.V. en SHANKS HAZARDOUS WASTE B.V. VAN GANSEWINKEL GROEP B.V. FNV. VOORSTEL SOCIAAL PLAN VAN [DATUM] ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN CLOSING VAN DE TRANSACTIE WAARBIJ SHANKS GROUP (DAADWERKELIJK) 100% VAN DE AANDELEN IN VAN GANSEWINKEL GROEP B.V. VERKRIJGT. SOCIAAL

Nadere informatie

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID Status augustus 2014 1. DOEL EN ACHTERGROND WETSWIJZIGING De Wet Werk en Zekerheid is inmiddels door de eerste en tweede kamer geadopteerd en zal in drie tranches

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie