BrancheMonitor Samenvatting. Oktober 2012 OVAL BrancheMonitor 2012, onderzoek door Panteia/EIM in opdracht van OVAL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BrancheMonitor 2012. Samenvatting. Oktober 2012 OVAL BrancheMonitor 2012, onderzoek door Panteia/EIM in opdracht van OVAL"

Transcriptie

1 BrancheMonitor 2012 Samenvatting Oktober 2012 OVAL BrancheMonitor 2012, onderzoek door Panteia/EIM in opdracht van OVAL

2 BrancheMonitor De BrancheMonitor 2012 geeft inzicht in de activiteiten van dienstverleners op het gebied van vitaliteit, activering en loopbaan. Het gaat om arbodiensten, jobcoachorganisaties, loopbaan- en outplacementbedrijven en reintegratiedienstverleners die lid zijn van OVAL in Vanwege de fusie tussen Boaborea en Nobol, ingegaan op 1 juli 2012, zijn zowel de voormalige leden van Boaborea als de voormalige Nobol leden uitgenodigd deel te nemen aan de BrancheMonitor. Respons en representativiteit In 2011 hebben 58 bedrijven de vragenlijst geheel of deels ingevuld. Inclusief dochterbedrijven staan deze bedrijven voor 88 leden. Voor de BrancheMonitor zijn 176 leden uitgenodigd. De 58 bedrijven vertegenwoordigen een bruto omzet van 741 miljoen euro (circa 82 procent van de geschatte omzet van alle leden). De resultaten van de BrancheMonitor zijn wel representatief voor uitspraken over de ontwikkeling van de totale markt, maar minder representatief voor alle te onderscheiden bedrijfstypen binnen de vitaliteits-, activerings- en loopbaanbegeleidingsbranche. Naast weergave van de resultaten over 2011 biedt het rapport, waar mogelijk, ook ontwikkelingscijfers ten opzichte van Economische crisis ontvouwt zich verder Marktontwikkeling In 2011 hebben de gevolgen van de economische crisis zich verder ontvouwd in Nederland. Per saldo steeg het aantal werklozen met een WW-uitkering met tot Het aantal instromers in en het aantal uitstromers uit de WW, daalde licht. Het aantal bijstandsuitkeringen is met gestegen tot eind Het aantal arbeidsongeschikten met een uitkering nam met af tot Het aantal lopende re-integratietrajecten via gemeenten daalde met 8 procent tot eind De ontwikkelingen in de publieke markt illustreren dat ook de aanbodzijde een moeilijke tijd doormaakt. Vooral bij de bedrijven die zich richten op de publieke markt staan de omzetten zwaar onder druk. Bij de privaat gerichte aanbieders is deze druk in 2011 minder, hoewel ook het bedrijfsleven terughoudend omgaat met investeringen door de economische crisis. De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) verwacht dat de overheidsbestedingen aan re-integratie dalen van 5,5 miljard euro in 2010 tot 3 miljard in De invoering van de wet Werken naar vermogen (Wwnv) is op 5 juni 2012 controversieel verklaard en zal door het nieuwe kabinet opgepakt moeten worden. Ook de gemaakte afspraken over de aanpassing van de ontslagvergoeding in het Kunduz- OVAL BrancheMonitor 2012 Samenvatting - 2

3 akkoord zullen opnieuw bekrachtigd moeten worden. De inburgeringsbudgetten worden door de overheid verder afgebouwd. Een en ander zal een behoorlijke invloed hebben op de markt voor de OVAL leden fulltime waarvan 94 procent in loondienst Medewerkers Bij de leden van OVAL waren in 2011 naar schatting fulltime werkzaam. Bij de deelnemende bedrijven werkten gemiddeld 126 fulltime, waarvan 94 procent in loondienst. Dit gemiddeld aantal werknemers wordt sterk opgetrokken door de arbodiensten die op een veel grotere schaal opereren (gemiddeld bijna 490 fulltime ). Ongeveer 73 procent van het aantal fulltime bestaat uit directe. Fulltime naar functiegroep en naar directe en indirecte in 2011 Niet-gesalarieerde Directeur Grootaandeelhouders (DGA)/ werkzame eigenaren Personeel in loondienst Ingeleend personeel en uitzendkrachten 0,6% 94,3% 4,9% 0,2% 72,8% 27,2% Directe Indirecte Aantal fulltime nam af met 10,3 procent, het aantal indirecte met 13,8 procent Het aantal fulltime is in 2011 met 10,3 procent afgenomen. In 2011 is vooral gesneden in de hoeveelheid indirecte. Dit aantal daalde met maar liefst 13,8 procent. De werkgelegenheid bij de re-integratiebedrijven heeft in 2011 de grootste klap gekregen. Bij deze bedrijven nam de werkgelegenheid met meer dan 16 procent af. De jobcoachbedrijven hebben de werkgelegenheid nog licht zien groeien. OVAL BrancheMonitor 2012 Samenvatting - 3

4 Totale bruto omzet van 900 miljoen euro Omzet Alle leden van OVAL samen realiseerden in 2011 een bruto omzet van ongeveer 900 miljoen euro. De gemiddelde bruto omzet per deelnemend bedrijf was 12,2 miljoen euro. Bruto omzet daalde met 11 procent in 2011 De bruto omzet is in 2011 gedaald met 11 procent, bij de re-integratiebedrijven zelfs met meer dan 20 procent. Alle referentiegroepen hebben in 2011 gemiddeld genomen omzet moeten inleveren. Ruim 54 procent van de bruto omzet wordt gerealiseerd uit verzuim en gezondheid en ongeveer 18 procent uit toeleiding naar werk (vanuit uitkering, 1e en 2e spoor en outplacement). Inburgering en jobcoaching hebben ieder een omzetaandeel van net boven de 5 procent. Ruim 63 procent van de omzet wordt gerealiseerd bij bedrijven, 35 procent bij de overheid. De omzet uit de overheidsmarkt is gedaald met maar liefst 21 procent, die bij bedrijven met 5 procent. Omzetsamenstelling naar type dienst en naar type opdrachtgever in 2011 Overige diensten Verzuim en gezondheid Re-integratie 1e 2e spoor Inburgering Re-integratie vanuit uitkering Opleidingen en trainingen Jobcoaching Outplacement Interventie 54,2% 8,9% 5,1% 5,1% 3,9% 9,5% 5,0% 4,4%3,9% 63,2% 35,1% 1,6% Bedrijven Overheid Consumenten 0,2% Overig OVAL BrancheMonitor 2012 Samenvatting - 4

5 Netto omzet per fulltime medewerker bedraagt euro en steeg met 1,4 procent Er is sprake van een aanzienlijke spreiding van de arbeidsproductiviteit. Gemiddeld wordt per fulltime medewerker euro netto omzet gerealiseerd. Doordat het aantal fulltime iets sterker is gedaald dan de netto omzet, is in 2011 wel sprake geweest van een verbetering van de arbeidsproductiviteit met 1,4 procent. Omzetverwachtingen De leden hebben positieve verwachtingen ten aanzien van de omzetontwikkeling voor verzuim en gezondheid en outplacement. Vooruitzichten voor inburgering, sociale activering en jobcoaching voor de middellange termijn (2015) zijn redelijk somber. Totale kosten per bedrijf bedragen gemiddeld 11 miljoen euro Kosten De gemiddelde kosten per bedrijf bedroegen in 2011 gemiddeld 11 miljoen euro, waarvan 66 procent personeelskosten voor in loondienst. De gemiddelde totale kosten per fulltime medewerker waren euro. Deze kosten variëren overigens heel sterk bij de verschillende typen bedrijven. In 2011 is behoorlijk in de kosten gesneden met name bij indirecte. Kostenopbouw in 2011 Personeelskosten eigen Personeelskosten van cliënten die in het kader van een traject in dienst zijn van het bedrijf Kosten ingeleend personeel en uitzendkrachten Opleidings- en trainingskosten eigen Bijzondere eenmalige kosten Overige bedrijfskosten 66,3% 5,9% 0,9% 0,8% 25,6% 0,5% OVAL BrancheMonitor 2012 Samenvatting - 5

6 Aantal klanten en trajecten Wanneer de verkregen gegevens van de deelnemende bedrijven worden geëxtrapoleerd naar het complete ledenbestand van OVAL, resulteert dat in de volgende aantallen klanten en trajecten. Aantal klanten Aantal personen waarvoor loopbaanbegeleiding/coaching is gestart* Aantal personen dat wordt ondersteund door jobcoaching** Aantal werkgevers waarmee een contract voor arbodienstverlening is afgesloten*** Aantal werknemers vallend onder contracten arbodienstverlening*** Aantal trajecten Aantal gestarte outplacementtrajecten* Aantal gestarte re-integratietrajecten 1e en 2e spoor* Aantal gestarte re-integratietrajecten voor WWers* Aantal gestarte re-integratietrajecten voor WWBers/WIJers* Aantal gestarte re-integratietrajecten voor arbeidsgehandicapten* Aantal gestarte re-integratietrajecten voor Wajongers* Aantal gestarte inburgeringstrajecten* * netto-instroom in aantal personen. ** netto-instroom, let op het gaat om personen en niet om aanvragen. *** op peildatum Toelichting op aantal klanten en trajecten In 2010 is er door de economische crisis een daling in het aantal contracten met werkgevers geweest. In 2011 heeft deze daling niet verder doorgezet. Het aantal werknemers dat onder een contract met een werkgever valt is ook stabiel gebleven. Dit zou er op kunnen wijzen dat er niet veel extra werknemers zijn ontslagen vanwege financieel-economische redenen, maar dat is niet met zekerheid te stellen. Interventiebedrijven zijn ook in 2011 meer actief geworden in andere segmenten, zoals de zorgsector. In toenemende mate worden multidisciplinaire interventies voor werknemers gefinancierd vanuit de zorgverzekering. Het aantal ingezette interventies lijkt op basis van de monitor te zijn gedaald. Of de reden hiervan een bezuiniging door werkgevers is of dat de interventies onder een andere dienst in de monitor zijn verwerkt, is niet met zekerheid vast te stellen. Het aantal trajecten gefinancierd door werkgevers ten behoeve van ofwel reintegratie 1e of 2e spoor of outplacement is aanzienlijk hoger dan vorige jaren. De OVAL BrancheMonitor 2012 Samenvatting - 6

7 belangrijkste oorzaak daarvan lijkt het feit dat er een groter aantal bedrijven dat actief is met outplacement heeft deelgenomen aan de monitor. Dit vanwege de fusie van Boaborea en Nobol. Of werkgevers ook meer re-integratietrajecten 1e en 2e spoor inzetten is uit de cijfers niet te achterhalen omdat in voorgaande jaren deze aantallen niet apart werden uitgevraagd. Het UWV heeft in 2011 nog maar beperkt re-integratietrajecten voor werklozen ingekocht. Gemeenten hebben in 2011 al geanticipeerd op de grootschalige bezuinigingen die in 2012 zouden gaan plaatsvinden en minder dan andere jaren trajecten voor WWB-ers ingekocht. Er is dan ook in 2011 een daling in het aantal trajecten te zien ten opzichte van 2010 en voorgaande jaren. Het aantal Wajongtrajecten en trajecten voor arbeidsgehandicapten was in 2011 behoorlijk lager dan in De oorzaak daarvan lijkt niet zozeer in de budgetten te liggen (die zijn maar beperkt verlaagd in verhouding tot 2010) maar meer in de organisatorische zaken aan de zijde van het UWV. Diagnoseactiviteiten uitgevoerd voor arbeidsgehandicapten zijn overigens meegerekend. Dit verklaart het toch nog relatief hoge aantal trajecten. Het aantal mensen met een Wajonguitkering was eind 2011 wederom gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De stijging is door de nieuwe Wajongwet wel wat afgevlakt. Een deel van de Wajong-groep werkt (ongeveer 25%) en een aanzienlijk deel van de werkende Wajongers maakt gebruikt van de jobcoachvoorziening. Het aantal personen dat door OVAL-leden wordt begeleid lijkt redelijk stabiel te zijn over de jaren, met een dip in De reden daarvoor is niet bekend. Inburgeringstrajecten zijn tussen 2008 en 2011 op grote schaal door de OVALleden uitgevoerd. De piek daarvan lag in In 2011 is het aantal al aan het dalen en de verwachting is dat dit verder daalt omdat de gemeenten geen inburgeringsbudget meer ontvangen en inburgering vanuit het participactiebudget moeten financieren. OVAL BrancheMonitor 2012 Samenvatting - 7

8 Het onderzoek verantwoording OVAL bundelt de krachten van dienstverleners die actief zijn op het terrein van vitaliteit, activering en loopbaan. Met behulp van de BrancheMonitor wil OVAL jaarlijks een beeld krijgen van de bedrijfseconomische prestaties van de leden. Enerzijds worden de gegevens gebruikt in de collectieve belangenbehartiging (marktschattingen, aantallen klanten en trajecten) en anderzijds kunnen deelnemende leden de eigen prestaties vergelijken met de gemiddelden van alle leden en van een aantal gedefinieerde groepen. Dit laatste gebeurt met behulp van een speciaal hiervoor ontwikkelde tool en ingerichte website, die alleen toegankelijk is voor de deelnemende leden van OVAL. Uitvoerder Panteia/EIM heeft, in opdracht van OVAL, de BrancheMonitor uitgevoerd. Samenvatting Het onderzoek beoogt managementinformatie te leveren voor de leden van OVAL die hebben deelgenomen aan de BrancheMonitor en een betrouwbaar en consistent beeld te geven van de branche als geheel. Deze samenvatting wordt voor niet-deelnemende leden en stakeholders beschikbaar gesteld en geeft enkele opmerkelijke constateringen en hoofdpunten weer uit de monitor. OVAL BrancheMonitor 2012 Samenvatting - 8

Evenementen onderzoek 2012

Evenementen onderzoek 2012 Evenementen onderzoek 2012 Recente markt- en marketingontwikkelingen voor professionele aanbieders op de markt voor zakelijke en personeelsevenementen NIDAP Oktober 2012 Introductie Introductie Voor u

Nadere informatie

zorg loont Brancherapport algemene ziekenhuizen 2013

zorg loont Brancherapport algemene ziekenhuizen 2013 zorg loont Brancherapport algemene ziekenhuizen 2013 Inhoud Voorwoord 4 Samenvatting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 6 Hoofdstuk 2 Zorg in perspectief 7 2.1 Groei van medisch-specialistische zorg 8 2.2 Kosten

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

Kosten toezicht en handhaving onder de Wet kinderopvang

Kosten toezicht en handhaving onder de Wet kinderopvang Kosten toezicht en handhaving onder de Wet kinderopvang Eindrapport Cebeon, 5 april 2007 I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding, doel en vragen onderzoek... 3 1.2 Medewerking GGD en en gemeenten...

Nadere informatie

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Onderzoeksvragen 5 1.1. Aanleiding voor dit onderzoek 5 1.2. Onderzoeksvragen 5 1.3.

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Evaluatie Direct Werk Helmond

Evaluatie Direct Werk Helmond Hans Droppert 21 april 2008 1 1. Inleiding Eind 2006/Begin 2007 werd in opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Helmond een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van

Nadere informatie

Freelance Journalisten, Schrijvers en Fotografen Tarieven en auteursrechten, onderhandelingen en toekomstverwachtingen

Freelance Journalisten, Schrijvers en Fotografen Tarieven en auteursrechten, onderhandelingen en toekomstverwachtingen Freelance Journalisten, Schrijvers en Fotografen Tarieven en auteursrechten, onderhandelingen en toekomstverwachtingen Henk Vinken Teunis IJdens Tilburg November 2013 Freelance Journalisten, Schrijvers

Nadere informatie

GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA

GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA José Gravesteijn Jaap de Koning Hassel Kroes Vera van den Maagdenberg Arjan de Wit Rotterdam, november 2005 Adres

Nadere informatie

Zelfstandigen zonder personeel

Zelfstandigen zonder personeel Zelfstandigen zonder personeel drs. P. Vroonhof (EIM) drs. H. Tissing (Bureau Bartels) drs. M. Swaters (Bureau Bartels) drs. A. Bruins (EIM) dr. E. Davelaar (Bureau Bartels) Zoetermeer, 10 oktober 2008

Nadere informatie

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds?

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Kenmerken van deelnemers 2007 2011 nader bekeken 12 1 Tirza König Chantal Wagner Erik Hoogbruin Jeroen van den Tillaart Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie Opdrachtgever SZW De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en aanbodzijde Opdrachtnemer Panteia / S. de Visser, F. Volker, R. Hoevenagel, A. Witkamp, M. Engelen Onderzoek De markt

Nadere informatie

De inkomensverdeling tussen sectoren 10. Auteur Frank Notten

De inkomensverdeling tussen sectoren 10. Auteur Frank Notten De inkomensverdeling tussen sectoren 1. Auteur Frank Notten Het nationaal inkomen wordt verdiend door de verschillende sectoren binnen de Nederlandse economie. Het aandeel van bedrijven binnen het beschikbaar

Nadere informatie

ZORGEN OM DE WIA-INSTROOM. Arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie in de sector zorg en welzijn EINDRAPPORT

ZORGEN OM DE WIA-INSTROOM. Arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie in de sector zorg en welzijn EINDRAPPORT ZORGEN OM DE WIA-INSTROOM Arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie in de sector zorg en welzijn EINDRAPPORT ZORGEN OM DE WIA-INSTROOM Arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie in de sector

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever UWV Scholing via UWV Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Regioplan / M. Groenewoud, S. Slotboom. Onderzoek Scholing Startdatum 1 december 2008 Einddatum 1 juli 2010 Categorie Interventies/re-integratie-interventies

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Verschillen tussen uitzendondernemingen

Verschillen tussen uitzendondernemingen Verschillen tussen uitzendondernemingen drs. M.E. Winnubst drs. B. van der Linden drs. P. Vroonhof Zoetermeer, september 2013 ISBN : 978-90-371-1080-7 Rapportnummer : A201342 Dit onderzoek is mede gefinancierd

Nadere informatie

Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst

Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst 1 Inleiding Tijdens het Najaarsoverleg van 7 oktober 2008 hebben sociale partners en kabinet in de tripartiete verklaring Samen doen wat mogelijk is de afspraak

Nadere informatie

Probleemanalyse niet-participatie jongeren

Probleemanalyse niet-participatie jongeren Opdrachtgever SZW Probleemanalyse niet-participatie jongeren Opdrachtnemer Research voor Beleid/ Johan Bokdam, Suzanne de Visser, Suzanne Bouma en Mirjam Engelen Doel en vraagstelling Maak een probleem-

Nadere informatie

Hoe ondernemend zijn zzp'ers?

Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Resultaten zzp-panel meting II van 2011 drs. Nardo de Vries Werner Liebregts MSc drs. Paul Vroonhof Zoetermeer, mei 2012 ISBN: 978-90-371-1037-1 Bestelnummer: A201204 Prijs:

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014 Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen 4 december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Sectoren na zes jaren van crisis 2 3. Werkgelegenheids- en beroepenstructuur

Nadere informatie

KOSTEN PER SW-PLAATS. Peter van Nes. Hassel Kroes. Jaap de Koning

KOSTEN PER SW-PLAATS. Peter van Nes. Hassel Kroes. Jaap de Koning KOSTEN PER SW-PLAATS Peter van Nes Hassel Kroes Jaap de Koning Datum Februari 2005 Contactpersoon Peter van Nes Adres SEOR, Erasmus Universiteit Rotterdam Postbus 1738 3000 DR ROTTERDAM Telefoon +31-10-4082696

Nadere informatie

Structuur in de markt. Structuuronderzoek ambulante handel

Structuur in de markt. Structuuronderzoek ambulante handel Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel 2011 Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel 2011 Structuur in de markt

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND ONDERZOEK BIJ ZES SOCIALE DIENSTEN EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Jaap de Koning Peter van Nes Marinka van de Kamp Marcel Spijkerman

Nadere informatie

Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen

Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Opvattingen van werknemers met een tijdelijke en vaste arbeidsrelatie over de gevolgen

Nadere informatie

Een Hap uit een Gegroeide Olifant Vierde Monitoring Fysieke belasting in Verpleeg- en Verzorgingshuizen 2007

Een Hap uit een Gegroeide Olifant Vierde Monitoring Fysieke belasting in Verpleeg- en Verzorgingshuizen 2007 Een Hap uit een Gegroeide Olifant Vierde Monitoring Fysieke belasting in Verpleeg- en Verzorgingshuizen 2007 onderzoek in opdracht van SOV&V Sociaal Overleg Verpleeg- en Verzorgingshuizen JJ Knibbe NE

Nadere informatie

Nieuw ontwerp sociaal beleid

Nieuw ontwerp sociaal beleid Nieuw ontwerp sociaal beleid Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van AWVN Nieuw ontwerp sociaal beleid Beoordeling van AWVN voorstel voor een basisregeling voor werkenden Lucy Kok Barbara Baarsma Arjan

Nadere informatie